SK
KS
.....

Abaújnádasd

Község

címer zászló
426 41% magyar 1910
5 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Trstené pri Hornáde
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Milic - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Berek, Britké brehy, Budov kút (Budov klin), Chrasť, Derháky, Elemér-hegy, Farské, Hliníky, Hrabov, Kotánka, Lieskové, Niže potoka, Nižná chrasť, Nižné Bereky, Nižné kohútie, Nižné lúky, Nyilasok (Nilaše), Nádasd-patak (Trstenský potok), Povrazy, Predné pole, Rigle (Rigovy), Šafranka, Štefanove zeme, Šípové, Smolák, Szurok (Surok), Tabla, Tótkalas, Vyšná chrasť, Vyšné Bereky, Vyšné lúky, Zadné pole,
Koordináták:
48.57297897, 21.33375359
Terület:
12,92 km2
Rang:
község
Népesség:
1548
Tszf. magasság:
175 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04411
Település kód:
522104
Szervezeti azonosító:
324817
Adóazonosító:
2021245083

Abaújnádasd az Abaúji-hegyalja kistájon, a Hernád-folyó bal partján, a Nádasd-patak (Trstenský potok) mentén, 170 méteres (határa 163-631 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, a szlovák-magyar határon, Kassától 23 km-re délkeletre, Garbócbogdánytól 13 km-re délnyugatra, Gönctől pedig 16 km-re északkeletre. Határának nyugati része a Hernád jobb partjának síkvidékét és a jobb parttól kelet felé fokozatosan emelkedő dombvidéket foglalja magában, ez túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület. A községhatár keleti egyharmada a Szalánci-hegység nyugati részét alkotó Milic-hegycsoporthoz tartozik; részben az államhatáron emelkedő Szurok-hegy (644 m) északi lejtőit, részben a Domáska-hegy (486 m) délnyugati oldalát foglalja magában, a területet tölgy- és bükkerdők borítják. 2010-ben a község területének 57,2 %-át (739 ha) szántóföld, 18,4 %-át (238 ha) erdő, 10,6 %-át (137 ha) rét és legelő, 4,9 %-át (63 ha) pedig beépített terület foglalta el. Külterületi lakott helye nincs. Abaújnádasd a közúti közlekedés szempontjából 2013-ig zsákfalunak számított, csak a Hernádzsadányról (3,5 km) ide vezető 3342-es úton volt megközelíthető. 2013-ban megnyitották a Kékedre (4,5 km) vezető, az államhatáron átvezető bekötőutat is, valamint (a gyalogos és kerékpáros közlekedés számára) a Hernád-hidat is, mely Hernádgönyű (4 km) felé teremt összeköttetést. Nyugatról Abaújszina és Hernádgönyű, északnyugatról Hernádcsány, északról Hernádzsadány, északkeletről Eszkáros, délről pedig Kéked, Hollóháza és Füzér községekkel határos. Déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye Füzér-gönci járáshoz, majd a Kassai járáshoz tartozott). 1920-ban délnyugati határának egy kis része a trianoni határmegvonás során Magyarországhoz került, területe így 2,1 százalékkal, a korábbi 13,19 km²-ről (1910) a mai 12,92 km²-re (2011) csökkent.

Népesség

Abaújnádasdnak 2011-ben 1523 lakosa volt, melynek 88,4 %-a volt szlovák, 1,1 %-a roma és 0,3 %-a (4 fő) magyar nemzetiségű, 9,9 %-a viszont nem nyilatkozott nemzetiségéről. 2013-ban a lakosság 5,3 %-a a roma etnikumhoz tartozott. A 20. század második felében a korábban kétnyelvű és számottevő magyar kisebbséggel rendelkező település egynemzetiségűvé vált. Az eredetileg magyar lakosságú falu etnikai arculatának alapvető megváltozása a 18. századi szlovák betelepüléssel történt meg. A 19. század végén és a 20. század elején a lakosság többsége szlovák anyanyelvű volt, de számottevő volt a magyar anyanyelvűek aránya is (1880-ban 14,7 %, 1900-ban 43,1 %, 1910-ben 40,8 %). A csehszlovák népszámlálások 1921-ben 9,8 %-kos, 1930-ban pedig 4,1 %-kos magyar kisebbséget mutattak ki, az 1941-es, magyar fennhatóság alatt tartott népszámlálás során viszont a lakosság háromnegyede (77,8 %) magyarnak vallotta magát. 1945 után a szórványhelyzetbe került abaújnádasdi magyar kisebbség asszimilálódott. A lakosság mintegy négyötöde (2011-ben 80,6 %, 1921-ben 81,6 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 1921-ben 11,3 %, 2011-ben már csak 3,9 %-a (59 fő) volt. A 19. században és a 20. század első felében számottevő izraelita közösség is élt a községben (1880-ban 10,3 %, 1921-ben 3,3 %). A 18. században még a lakosság több, mint egyharmadát alkotó görög katolikusok aránya 1880-ra 6,3 %-ra, 1921-re 3,0 %-ra, 2011-re pedig 0,9 %-ra csökkent. Abaújnádasd népessége 1880-1941 között mérsékelt ütemű, de folyamatos gyarapodással (az 1900-1910 közötti időszak stagnálását nem számítva), több mint egyharmadával nőtt (958 főről 1302 főre). 1970-1991 között mintegy egytizedével (1565 főről 1412 főre) csökkent a község népessége, de 1991-2017 között a korábbi folyamatok megfordulásával ismét a lakosságszám folyamatos, de mérsékelt gyarapodása figyelhető meg (1412 főről 1563 főre). 2011-ben Abaújnádasd népsűrűsége 118 fő/km² (a járási átlag másfélszerese) volt.

Történelem

Abaújnádasd (1905-ig Nádasd) neve magyar eredetű, a Hernád-menti nádasokról kapta. Első írásos említése 1270-ben származik „Nadasd” néven. A tatárjárásban elpusztult (elsőként 1215-ben említett) Zaka falu helyén épült. Az Aba nemzetség, majd 1335-től a Drugethek birtoka volt, számos környékbeli falut magába foglaló uradalom központja és vámhely, 1332-35-től templomos hely volt. A 14. század végén a Cudar család birtokába került. 1427-ben 61 portája volt, ezzel a környék egyik legnépesebb települése volt, legalább 500 lakossal. 1458-ban épült plébániatemplomát Szent Anna tiszteletére szentelték. 1508-ban Kassa város birtokába került. 1552-ben Czéczey Péter birtoka volt, 31 portával. A 16. században magyar lakossága református hitre tért, első református lelkipásztoráról 1585-ből van adat, 1636-tól templomát is a reformátusok foglalták el. A 17. században végig református egyházközség volt, prédikátorral és állandó tanítóval. A század közepétől a kassai Várady család birtoka volt. Az 1709-10-es pestisjárvány során lakosságának nagy része elpusztult, 1715-ben alig 10 portája volt. A 18. században részben római katolikus szlovákokkal és görög katolikus vallású ruszinokkal telepítették újjá, akik 1746-ban már a lakosság többségét alkották, a reformátusok ekkor a falu 335 lakosának alig egyötödét tették ki. Katolikus egyházközségét 1722-ben alapították újjá (a plébánosok listája azonban csak 1763-tól ismert, ekkor vették vissza a templomot is a reformátusoktól). Az 1760-as évek erőszakos ellenreformációja során a nádasdi reformátusok elvesztették parókiájukat is, melyet csak a Türelmi Rendelet után szereztek vissza. A 18. század első felében újjáépített, 1756-ban leégett templomát Kapy Judit 1763-ban restauráltatta. 1772-ben 20 jobbágy- és 19 zsellérportája adózott, ekkor a Soós- és a Bónis-család birtoka volt. A 18. század végén Vályi András még magyar faluként említi. 1828-ban 123 háza és 1203 lakosa volt. Az 1831-es kolerajárványban számos lakosa életét vesztette (további járványok voltak 1836-ban és 1873-74-ben). Fényes Elek geográfiai szótárában (1851) megemlíti jövedelmező vízimalmát és három kastélyát, a „tót-magyar” faluként jellemzett Nádasdnak ekkor már 50 zsidó lakosa volt (számuk 1880-ra 99-re nőtt). 1880-ban 958, 1890-ben 992, 1900-ban 1042, 1910-ben pedig 1045 lakosa volt. 1890-ben 159 ház állt a községben. A 20. század eleji helységnévrendezés során, 1905-ben kapta a vármegyei hovatartozásra utaló Abaújnádasd nevet a korábbi Nádasd helyett. Az első világháborúban 15 lakosa vesztette életét. A község 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott. A trianoni határ megvonása periférikus helyzetű határközséggé tette, határának egy kis részét (27 hektárt) elveszítette. A községben az első Csehszlovák Köztársaság idején határőrlaktanya létesült. 1921-ben 1082, 1930-ban pedig 1198 lakosa volt. 1938. novemberétől 1944. decemberéig ismét magyar fennhatóság alá került. 1938-ban 227 háza és 1363 lakosa, 1941-ben 1302 lakosa volt. 1944. júniusában zsidónak minősített lakosait (1938-ban 16 fő) megsemmisítő táborba hurcolták. A második világháborúban 30 abaújnádasdi lakoss vesztette életét. A község 1944. december 18-án szabadult fel, de a továbbra is zajló súlyos harcok miatt az evakuált lakosság csak 1945. február 2-án térhetett vissza a faluba, melyet újra Csehszlovákiához csatoltak. A második világháború után a határ teljes lezárásával déli irányú kapcsolatait elvesztette. 1948-ban hatósági szlovákosítással a korábbi Nádošť helyett a Trstené pri Hornáde hivatalos nevet állapították meg. Mezőgazdasági szövetkezete 1957-ben alakult. 1970-ben 1565, 1980-ban 1538, 1991-ben 1412 lakosa volt. A rendszerváltás után korábban 40 hektáros szőlőültetvényét megsemmisítették. 2001-ben 1466, 2011-ben 1523, 2017-ben pedig 1563 lakosa volt. A község zászlaját és címerét (utóbbinak rajzát a 18. század végi községpecsét alapján) 2003-ban fogadták el. A 2008-ban átjárhatóvá váló határon átvezető Abaújnádasd-Kéked út leaszfaltozása, valamint az új kerékpáros Hernád-híd felépítése 2013-ban véget vetett a község korábbi elszigeteltségének.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben kilencosztályos szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Szent Annának szentelt római katolikus temploma 1458-1478 között épült gótikus stílusban, 1763-ban barokk stílusban restaurálták, tornyát 1789-ben emelték. Mellette található a Soós-család régi sírboltja. A református templom 1890-ben épült klasszicista stílusban. A Kovács-kastély eredetileg a 17. században épült reneszánsz stílusban, 1832-ben klasszicista stílusban átépítették, 1945 után teljesen elpusztult, csak kisebb pincefalai maradtak fent. A község gazdag szakrális kisemlékekben is (számos útmenti kereszt).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NÁDASD. Magyar falu Abaúj Várm. földes Urai Sós, és több Urak, lakosai leginkább reformátusok, fekszik Telki Bányához fél mértfölnyire, határja jó, legelője tsekély, de más szép javai vannak, Kassán vagyonnyaikat jól el adhattyák.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nádasd, tót-magyar falu, Abauj vmegyében, a Hernád völgyében, egy gyönyörű felemelkedett helyen, 998 kath., 7 evang., 89 ref., 50 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Három kastély. Jövedelmes vizimalom. F. u. Sós, Csoma, Bónis, Fekete, Czékus. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nádasd kisközség 159 házzal 992 magyar és tót lakossal. Postája Zsadány, távirója: Alsó-Mislye. A katholikus templom szentélye csúcsives modorban van épitve és egyik faragott kövében az 1458. évszám olvasható. E templomot 1763-ban Kapy Judit restauráltatta. Itt van a Soós család sirboltja is. A községben magas dombtetőn csinos kerben áll Kovács Gézának gyönyörü kilátást nyujtó, egyszerü de érdekes elrendezésü kastélya, melyet e század elején a Soós család épittetett, az akkoriban divatba jött klasszikuskodó izlésben.

Magyar Katolikus Lexikon

Abaújnádasd, v. Abaúj-Torna vm. (Trstené pri Hornáde, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. gönci esp. ker-ében. - 1270: Nádasd. 1478: alapították. Mai Szt Anna tp-át 1458: építették. Lakói 1683 k. ref-ok lettek. 1722: alapították újra. - Plébánosai: 1763: Mrász János, 1765: Brandisz Balázs, 1770: Korbics Tamás, 1772: Loósz Ignác, 1782: Miticzky János, 1809: Glósz József, 1811: Kalász András, 1828: Füzesséry István, 1837: Neumer György, 1838: Therna Ferenc, 1849: Ruzsbarszky Endre, 1858: Grofcsik József, 1890: Kollár János, 1891: Jávorszky Ferenc. Anyanyelve 1840: szl., m.; 1910: szl., m.; 1940: m., szl. - Filiái 1915: Abaújvár, Alsókéked, Felsőkéked, Pányok. Varga Gábor KTN I:105. - Schem. Cass. 1915:44; 2000:40. - Supis pamiatok na Slovensku. Bratislava, 1967. III:327. - Pamiatky. Presov, 1969. II:112.

Helységnévtár

Nádasd, RK. 684 Kassa, gk. 60 Bölzse-Sziget, ág. 10 Kassa, REF. 105 Tiszáninnen, izr. 99 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Abaujnádasd. Okleveles első említését 1235-ben találjuk, mikor is Imre király Chépán-nak adományozza. Korábban abaujvári birtok. Bocskay István fejedelem egyik rendelete 1606-ban, mint Telegdy Márton és neje, Zegedy Katalin birtokát említi. A kurucidőket, majd az osztrák s korunkban a cseh elnyomást megsínylette. A község területe 2242 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1363.

Névelőfordulások
1215
Zaka
1270
Nadasd
1272
-
1335
Nadasd
1773
Nádasd
1786
Nádaschd
1808
Nádasd, Nádossec
1863
Nádasd
1907
Abaújnádasd
1920
Nádošť
1938
Abaújnádasd
1945
Nádošť
1948
Trstené pri Hornáde

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Osloboditeľov) 118
Telefon: 0556980167

Honlap: trstenepriho...u.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Kočiš Matej (Független)

Képviselő-testület:
Očkaják Róbert (Független)
Lipták Rastislav (ŠANCA)
Rečová Katarína (ŠANCA)
Šelepský Rastislav (SaS)
Gondoľ Ladislav (SMER-SD)
Ruščák Julián (SMER-SD)
Lukáč Radoslav (SPOLU)
Dojčák Vladimír (SPOLU)
Dojčák Róbert (SPOLU)
Független 11% Független 1 képviselö ŠANCA 22% ŠANCA 2 képviselö SaS 11% SaS 1 képviselö SMER-SD 22% SMER-SD 2 képviselö SPOLU 33% SPOLU 3 képviselö 9 képviselö
Abaújnádasdi Posta

Osloboditeľov 42

Základná škola Trstené pri Hornáde

Školská 94

Alapiskola

Školská 94

Óvoda

Školská 100

Abaújnádasdi Községi Hivatal

Osloboditeľov 118

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 141 15%
szlovákok 779 81%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 28 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 958
magyarok 426 41%
szlovákok 589 56%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 29 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1045
magyarok 106 10%
szlovákok 922 85%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 54 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1082
magyarok 6 0%
szlovákok 1381 98%
ruszinok 0 0%
romák 22 2%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1412
magyarok 4 0%
szlovákok 1425 97%
ruszinok 0 0%
romák 27 2%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1466
magyarok 4 0%
szlovákok 1347 88%
ruszinok 0 0%
romák 17 1%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 150 10%
összlétszám 1523
magyarok 5 0%
szlovákok 1408 96%
ruszinok 1 0%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 49 3%
összlétszám 1471
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1212
Választási részvétel: 53.47 %
Kiadott boríték: 648
Bedobott boríték: 648

Polgármester

Érvényes szavazólap: 640
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kočiš Matej 278 43.44 % Független
Letková Božena 183 28.59 % SPOLU
Rajdoš Milan 179 27.97 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lukáč Radoslav 411 SPOLU
Gondoľ Ladislav 360 SMER-SD
Dojčák Vladimír 331 SPOLU
Ruščák Julián 309 SMER-SD
Šelepský Rastislav 302 SaS
Dojčák Róbert 289 SPOLU
Lipták Rastislav 254 ŠANCA
Očkaják Róbert 227 Független
Rečová Katarína 225 ŠANCA
Rybárová Anna 216 Független
Karalyosová Monika 215 Független
Nevelöš Vincent 162 Független
Lakatoš Matej 152 SaS
Oravcová Gabriela 144 SMER-SD
Bartková Anna 130 SNS
Seman Miloslav 130 SNS
Letko Jakub 122 SPOLU
Onderko Lucia 97 SMER-SD

Képviselők

2014
NOVA 22.22% NOVA 2 képviselö SMER-SD 44.44% SMER-SD 4 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö SaS 11.11% SaS 1 képviselö SDKÚ-DS 11.11% SDKÚ-DS 1 képviselö 9 képviselö
2018
SPOLU 33.33% SPOLU 3 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö SaS 11.11% SaS 1 képviselö ŠANCA 22.22% ŠANCA 2 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1176
Választási részvétel: 18.37 %
Kiadott boríték: 216
Bedobott boríték: 216
Választásra jogosult: 1172
Választási részvétel: 7.42 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87
Választásra jogosult: 1 207
Választási részvétel: 23,11 %
Kiadott boríték: 279
Bedobott boríték: 279

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 198
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 267
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 98 49.49 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 40 20.20 % KDS
Dominika Palaščáková 27 13.64 % NOVA
Rastislav Masnyk 8 4.04 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 7 3.54 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 6 3.03 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 6 3.03 % KSS
Jaroslav Džunko 4 2.02 % Független
Jozef Holečko 2 1.01 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 43 49.43% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 108 40.45 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 104 38.95 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 23 8.61 % ĽSNS
Róbert Bačinský 7 2.62 % Független
Jarmila Tkáčová 5 1.87 % SNS
Karol Pataky 4 1.50 % MOST - HÍD, SKOK
Oliver Petrík 4 1.50 % JĽSS
Jozef Bobík 3 1.12 % Független
Lukáš Sisák 3 1.12 % KSS
Vladislav Stanko 2 0.75 % Független
Jozef Červeňák 1 0.37 % RIS
Jaroslav Džunko 1 0.37 % Független
Adam Šepetka 1 0.37 % NAJ
Ján Struk 1 0.37 % SMS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 211
Érvényes szavazólap: 273
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Kokarda 117 55.45% Független
Božena Letková 106 50.24% Független
Michal Rečka 98 46.45% SMER - SD
Jozef Konkoly 97 45.97% SMER - SD
Martin Baltes 87 41.23% SĽS
František Petro 47 22.27% SMER - SD
Tomáš Suchý 42 19.91% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Monika Bérešová 39 18.48% SZS
Miroslav Bačenko 36 17.06% Független
Štefan Petrík 28 13.27% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 27 12.80% Független
Monika Vargová 26 12.32% SNS
Mária Topoľančinová 23 10.90% ĽS-HZDS
Róbert Čarny 22 10.43% SNS
Karol Dzugas 20 9.48% Független
Peter Papáč 18 8.53% KSS
Dominika Palaščáková 17 8.06% NOVA
Róbert Šándor 14 6.64% Független
Ľubomír Šimko 12 5.69% SMER - SD
Ivan Buchla 11 5.21% SNS
Ján Bačo 8 3.79% SĽS
Vojtech Staňo 8 3.79% SMER - SD
Ladislav Bartók 7 3.32% Független
Ladislav Miko 7 3.32% 7 STATOČNÝCH
Peter Palaščák 7 3.32% SOĽ
Viktor Dulina 7 3.32% Független
Radoslav Šimko 6 2.84% SNS
Elena Fialková 6 2.84% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ľubica Holováčová 6 2.84% SĽS
Július Grulyo 5 2.37% Független
Imrich Kohút 5 2.37% SĽS
Ján Mikloš 5 2.37% KSS
Viliam Bačo 5 2.37% Független
Július Beluscák 5 2.37% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ján Marton 4 1.90% NOVA
Viktor Sasák 4 1.90% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Anton Medvec 4 1.90% Független
Štefan Laczkó 4 1.90% 7 STATOČNÝCH
Františka Kočišová 4 1.90% SĽS
Elena Majancsíková 4 1.90% SĽS
Slavomír Horváth 4 1.90% SNS
Ladislav Vojtko 4 1.90% KSS
Alexander Bimbo 3 1.42% SRÚS
Norbert Krušinský 3 1.42% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Pástor 3 1.42% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Tischler 3 1.42% SĽS
Vladimír Popovič 2 0.95% SMS
Anton Király 2 0.95% SMK-MKP
Jozef Holečko 2 0.95% Független
Ján Stanislav 2 0.95% SNS
Marián Tóth 1 0.47% SaS
László Iván 1 0.47% SMK-MKP
Jozef Koňa 1 0.47% SĽS
Rastislav Moric 1 0.47% 7 STATOČNÝCH
László Köteles 1 0.47% SMK-MKP
Jenő Csoltkó 1 0.47% Független
Ivan Hriczko 1 0.47% Független
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Marián Kertész 0 0.00% PD
Štefan Markovič 0 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Kokarda 167 61.17% Független
Michal Rečka 139 50.92% SMER-SD
Martin Baltes 119 43.59% ĽS Naše Slovensko
Imrich Bakši 110 40.29% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Monika Gergelová 96 35.16% SNS
František Petro 76 27.84% SMER-SD
Miloš Barcal 71 26.01% Független
Martin Smrčo 49 17.95% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Derevjaník 39 14.29% SMER-SD
Peter Solár 33 12.09% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vlastimil Lakatoš 30 10.99% Független
Tomáš Suchý 27 9.89% ŠANCA
Pavol Bujňák 24 8.79% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Tomáš Kozlai 24 8.79% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Mária Dulovičová 23 8.42% Független
Ivan Hriczko 22 8.06% ŠKV
Ondrej Bernát 21 7.69% SMER-SD
Jozef Hric 21 7.69% KSS
Marcela Demkeová 19 6.96% ĽS Naše Slovensko
Štefan Hudák 17 6.23% ĽS Naše Slovensko
Roland Szabó 16 5.86% SMER-SD
Viktor Dulina 15 5.49% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Gedra 15 5.49% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 14 5.13% Független
Erika Zámboriová 14 5.13% ŠKV
Radoslav Hodor 14 5.13% Független
Mária Lacková 14 5.13% Független
Peter Seman 14 5.13% KSS
Anton Medvec 13 4.76% Független
Jarmila Vaňová 13 4.76% ŠKV
Pavol Lehotský 12 4.40% Független
Martina Dutková 11 4.03% Független
Július Beluscsák 11 4.03% Független
Ján Serbin 9 3.30% Független
Slavomír Horváth 8 2.93% SNS
Anetta Strýčková 7 2.56% Független
Vojtech Farkaš 7 2.56% Független
Jozef Krešák 7 2.56% ŠANCA
Rudolf Varga 6 2.20% VZDOR
Slavomír Borovský 6 2.20% DS
Ladislav Andrejanin 6 2.20% ÚSVIT
Tibor Bráz 5 1.83% Független
Gabriel Böhm 5 1.83% Független
Július Begala 5 1.83% Független
Ladislav Vojtko 5 1.83% KSS
Ervín Kompuš 4 1.47% NAJ
Elena Fialková 4 1.47% MOST - HÍD
István Zachariaš 3 1.10% SMK-MKP
Csaba Káposztás 3 1.10% MKDA-MKDSZ
Gábor Szalay 3 1.10% SMK-MKP
Peter Kocai 2 0.73% NAJ
Attila Oravecz 2 0.73% MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 2 0.73% MOST - HÍD
Anton Király 2 0.73% SMK-MKP
Csaba Simkó 2 0.73% SMK-MKP
Tamás Iván 2 0.73% SMK-MKP
Ladislav Bartók 2 0.73% MKDA-MKDSZ
Ján Horváth 2 0.73% Független
Július Grulyo 2 0.73% Független
Alexander Képes 1 0.37% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 1 0.37% SMK-MKP
Augustín Köteles 1 0.37% NAJ
Alexander Horváth 1 0.37% MOST - HÍD
László Köteles 1 0.37% SMK-MKP
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 39.61 %
Torna 145 8.48 %
Buzita 141 8.25 %
Somodi 111 6.50 %
Makranc 110 6.44 %
Debrőd 109 6.38 %
Csécs 94 5.50 %
Szeszta 73 4.27 %
Jászó 69 4.04 %
Jánok 64 3.74 %
Perény - Hím 63 3.69 %
Komaróc 63 3.69 %
Áj 57 3.34 %
Reste 57 3.34 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.98 %
Tornaújfalu 49 2.87 %
Alsólánc 48 2.81 %
Zsarnó 47 2.75 %
Bódvavendégi 40 2.34 %
Nagyida 40 2.34 %
Péder 40 2.34 %
Abaújszina 33 1.93 %
Pány 22 1.29 %
Mecenzéf 21 1.23 %
Jászómindszent 12 0.70 %
Tornahorváti 12 0.70 %
Szádelő 12 0.70 %
Kenyhec 11 0.64 %
Miglécnémeti 11 0.64 %
Stósz 7 0.41 %
Kisida 7 0.41 %
Felsőmecenzéf 5 0.29 %
Hernádcsány 4 0.23 %
Hernádzsadány 4 0.23 %
Kassamindszent 4 0.23 %
Magyarbőd 4 0.23 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Felsőtőkés 3 0.18 %
Koksóbaksa 3 0.18 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Rás 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Hernádszentistván 2 0.12 %
Benyék 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 34.76 %
Torna 110 11.76 %
Kecer 63 6.74 %
Szepsi 47 5.03 %
Mecenzéf 28 2.99 %
Áj 16 1.71 %
Buzita 14 1.50 %
Jászómindszent 13 1.39 %
Csécs 11 1.18 %
Jászóújfalu 10 1.07 %
Kisida 9 0.96 %
Abaújszakaly 9 0.96 %
Györke 8 0.86 %
Kenyhec 8 0.86 %
Hernádcsány 8 0.86 %
Tornaújfalu 7 0.75 %
Abos 7 0.75 %
Izdobabeszter 7 0.75 %
Abaújszina 6 0.64 %
Stósz 6 0.64 %
Budamér 5 0.53 %
Hernádszentistván 5 0.53 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.53 %
Hernádszokoly 5 0.53 %
Pány 5 0.53 %
Enyicke 5 0.53 %
Benyék 5 0.53 %
Semse 5 0.53 %
Bolyár 5 0.53 %
Hernádzsadány 4 0.43 %
Rozgony 4 0.43 %
Debrőd 4 0.43 %
Koksóbaksa 4 0.43 %
Nagyida 4 0.43 %
Miglécnémeti 4 0.43 %
Zsarnó 4 0.43 %
Alsókemence 4 0.43 %
Lapispatakújtelep 4 0.43 %
Szeszta 3 0.32 %
Hilyó 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Nagyszalánc 3 0.32 %
Alsólánc 3 0.32 %
Patacskő 3 0.32 %
Sároskőszeg 3 0.32 %
Felsőmislye 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Szaláncújváros 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Rudnok 3 0.32 %
Baska 3 0.32 %
Perény - Hím 3 0.32 %
Lapispatak 2 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.21 %
Makranc 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Alsóhutka 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Aranyida 2 0.21 %
Királynép 2 0.21 %
Kassamindszent 2 0.21 %
Garbócbogdány 2 0.21 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 34.74 %
Buzita 223 15.16 %
Csécs 84 5.71 %
Perény - Hím 79 5.37 %
Torna 77 5.23 %
Szeszta 77 5.23 %
Reste 67 4.55 %
Makranc 66 4.49 %
Komaróc 55 3.74 %
Debrőd 55 3.74 %
Somodi 53 3.60 %
Alsólánc 51 3.47 %
Nagyida 49 3.33 %
Tornaújfalu 38 2.58 %
Jászó 37 2.52 %
Áj 37 2.52 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.18 %
Zsarnó 31 2.11 %
Péder 30 2.04 %
Abaújszina 29 1.97 %
Jánok 28 1.90 %
Bódvavendégi 25 1.70 %
Mecenzéf 15 1.02 %
Semse 11 0.75 %
Pány 10 0.68 %
Kenyhec 9 0.61 %
Hernádcsány 9 0.61 %
Tornahorváti 8 0.54 %
Kassamindszent 8 0.54 %
Miglécnémeti 8 0.54 %
Györke 7 0.48 %
Enyicke 6 0.41 %
Kecer 6 0.41 %
Kisida 5 0.34 %
Izdobabeszter 5 0.34 %
Jászómindszent 5 0.34 %
Hernádszentistván 5 0.34 %
Regeteruszka 4 0.27 %
Királynép 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Felsőcsáj 3 0.20 %
Patacskő 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Hatkóc 3 0.20 %
Rozgony 3 0.20 %
Hernádzsadány 3 0.20 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Aranyida 2 0.14 %
Felsőkemence 2 0.14 %
Sároskőszeg 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Felsőmecenzéf 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 16.44 %
Jászómindszent 108 9.65 %
Stósz 76 6.79 %
Felsőmecenzéf 50 4.47 %
Szepsi 38 3.40 %
Kisida 36 3.22 %
Hernádcsány 24 2.14 %
Jászó 24 2.14 %
Kassamindszent 24 2.14 %
Jászóújfalu 22 1.97 %
Kassabéla 19 1.70 %
Rozgony 18 1.61 %
Budamér 18 1.61 %
Hernádszokoly 17 1.52 %
Semse 17 1.52 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.34 %
Sároskőszeg 15 1.34 %
Felsőtőkés 14 1.25 %
Kassaolcsvár 14 1.25 %
Csécs 12 1.07 %
Lengyelfalva 12 1.07 %
Torna 12 1.07 %
Izdobabeszter 12 1.07 %
Hernádszentistván 12 1.07 %
Idabukóc 11 0.98 %
Aranyida 11 0.98 %
Lapispatak 11 0.98 %
Koksóbaksa 10 0.89 %
Felsőmislye 9 0.80 %
Alsótőkés 9 0.80 %
Tarcavajkóc 8 0.71 %
Abaújszakaly 8 0.71 %
Tizsite 8 0.71 %
Baska 8 0.71 %
Hatkóc 7 0.63 %
Szalánchuta 7 0.63 %
Enyicke 7 0.63 %
Abaújnádasd 7 0.63 %
Nagyida 7 0.63 %
Abaújszina 7 0.63 %
Hilyó 7 0.63 %
Perény - Hím 7 0.63 %
Magyarbőd 7 0.63 %
Hernádgecse 7 0.63 %
Nagyszalánc 7 0.63 %
Györke 6 0.54 %
Garbócbogdány 6 0.54 %
Makranc 6 0.54 %
Lapispatakújtelep 6 0.54 %
Kelecsenyborda 6 0.54 %
Kecer 6 0.54 %
Királynép 6 0.54 %
Hernádzsadány 6 0.54 %
Rás 5 0.45 %
Pány 5 0.45 %
Rudnok 5 0.45 %
Kisladna 5 0.45 %
Terebő 5 0.45 %
Hernádgönyű 4 0.36 %
Buzita 4 0.36 %
Ájfalucska 4 0.36 %
Abaújharaszti 4 0.36 %
Zsarnó 4 0.36 %
Kalsa 4 0.36 %
Petőszinye 4 0.36 %
Szeszta 4 0.36 %
Nagyladna 4 0.36 %
Ósvacsákány 3 0.27 %
Felsőcsáj 3 0.27 %
Györgyi 3 0.27 %
Abaújrákos 3 0.27 %
Apátka 3 0.27 %
Jánok 3 0.27 %
Alsómislye 3 0.27 %
Abos 3 0.27 %
Alsóhutka 3 0.27 %
Benyék 3 0.27 %
Miglécnémeti 3 0.27 %
Újszállás 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Ósva 2 0.18 %
Szaláncújváros 2 0.18 %
Balogd 2 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Somodi 2 0.18 %
Regeteruszka 2 0.18 %
Bátyok 2 0.18 %
Debrőd 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Kenyhec 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 57.77 %
Buzita 84 9.19 %
Torna 66 7.22 %
Makranc 50 5.47 %
Szeszta 45 4.92 %
Csécs 39 4.27 %
Debrőd 38 4.16 %
Áj 31 3.39 %
Somodi 30 3.28 %
Tornaújfalu 30 3.28 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.06 %
Nagyida 27 2.95 %
Perény - Hím 26 2.84 %
Alsólánc 26 2.84 %
Zsarnó 26 2.84 %
Jánok 26 2.84 %
Reste 23 2.52 %
Péder 22 2.41 %
Jászó 22 2.41 %
Bódvavendégi 21 2.30 %
Rudnok 17 1.86 %
Komaróc 17 1.86 %
Mecenzéf 15 1.64 %
Jászómindszent 13 1.42 %
Hernádcsány 13 1.42 %
Abaújszina 12 1.31 %
Tornahorváti 11 1.20 %
Miglécnémeti 9 0.98 %
Pány 9 0.98 %
Kassamindszent 8 0.88 %
Aranyida 7 0.77 %
Stósz 6 0.66 %
Izdobabeszter 6 0.66 %
Jászóújfalu 6 0.66 %
Györke 6 0.66 %
Rás 6 0.66 %
Enyicke 5 0.55 %
Ránk 5 0.55 %
Lapispatak 4 0.44 %
Patacskő 4 0.44 %
Sároskőszeg 4 0.44 %
Kisida 4 0.44 %
Alsómislye 4 0.44 %
Hernádgecse 4 0.44 %
Koksóbaksa 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Hernádszokoly 3 0.33 %
Szalánchuta 3 0.33 %
Kenyhec 3 0.33 %
Abaújszakaly 3 0.33 %
Garbócbogdány 3 0.33 %
Semse 3 0.33 %
Alsótőkés 3 0.33 %
Szádelő 2 0.22 %
Tarcavajkóc 2 0.22 %
Hernádzsadány 2 0.22 %
Hilyó 2 0.22 %
Magyarbőd 2 0.22 %
Nagyszalánc 2 0.22 %
Kisszalánc 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Budamér 2 0.22 %
Hernádgönyű 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Kalsa 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Kisladna 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sárosófalu 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Rozgony 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.36 %
Hernádszentistván 216 10.38 %
Sároskőszeg 164 7.88 %
Hernádszokoly 138 6.63 %
Budamér 79 3.80 %
Rozgony 58 2.79 %
Kassabéla 40 1.92 %
Abos 40 1.92 %
Kassamindszent 39 1.88 %
Kisida 37 1.78 %
Terebő 34 1.63 %
Hernádcsány 30 1.44 %
Enyicke 28 1.35 %
Jászómindszent 28 1.35 %
Királynép 28 1.35 %
Szepsi 26 1.25 %
Tarcavajkóc 25 1.20 %
Koksóbaksa 23 1.11 %
Izdobabeszter 23 1.11 %
Lapispatak 19 0.91 %
Benyék 18 0.87 %
Hernádzsadány 18 0.87 %
Kisladna 18 0.87 %
Felsőmislye 17 0.82 %
Rás 17 0.82 %
Hernádgecse 17 0.82 %
Nagyszalánc 16 0.77 %
Kassaolcsvár 16 0.77 %
Lapispatakújtelep 15 0.72 %
Kenyhec 15 0.72 %
Alsómislye 15 0.72 %
Eszkáros 14 0.67 %
Baska 14 0.67 %
Regeteruszka 14 0.67 %
Alsótőkés 14 0.67 %
Perény - Hím 13 0.63 %
Bölzse 13 0.63 %
Abaújnádasd 13 0.63 %
Csécs 12 0.58 %
Hatkóc 12 0.58 %
Nagyladna 12 0.58 %
Lengyelfalva 12 0.58 %
Aranyida 12 0.58 %
Abaújszina 11 0.53 %
Semse 11 0.53 %
Felsőhutka 11 0.53 %
Mecenzéf 11 0.53 %
Garbócbogdány 10 0.48 %
Kalsa 10 0.48 %
Buzita 10 0.48 %
Jászóújfalu 10 0.48 %
Torna 10 0.48 %
Kecer 10 0.48 %
Magyarbőd 10 0.48 %
Felsőtőkés 10 0.48 %
Györke 10 0.48 %
Alsóhutka 9 0.43 %
Abaújszakaly 9 0.43 %
Hilyó 8 0.38 %
Idabukóc 8 0.38 %
Alsókemence 8 0.38 %
Tizsite 7 0.34 %
Jászó 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Hernádgönyű 7 0.34 %
Stósz 7 0.34 %
Felsőmecenzéf 7 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Bolyár 6 0.29 %
Ósva 6 0.29 %
Bunyita 6 0.29 %
Györgyi 6 0.29 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 42.24 %
Szepsi 178 19.18 %
Csécs 34 3.66 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.45 %
Áj 31 3.34 %
Makranc 29 3.13 %
Somodi 26 2.80 %
Tornaújfalu 25 2.69 %
Jánok 23 2.48 %
Perény - Hím 20 2.16 %
Zsarnó 20 2.16 %
Bódvavendégi 18 1.94 %
Mecenzéf 14 1.51 %
Szeszta 14 1.51 %
Tornahorváti 14 1.51 %
Jászó 12 1.29 %
Buzita 11 1.19 %
Debrőd 11 1.19 %
Kenyhec 11 1.19 %
Nagyida 10 1.08 %
Pány 10 1.08 %
Péder 8 0.86 %
Hernádcsány 6 0.65 %
Rozgony 6 0.65 %
Kisida 5 0.54 %
Hernádgecse 5 0.54 %
Reste 5 0.54 %
Ájfalucska 4 0.43 %
Szádelő 4 0.43 %
Alsólánc 4 0.43 %
Jászóújfalu 4 0.43 %
Lapispatakújtelep 4 0.43 %
Jászómindszent 4 0.43 %
Magyarbőd 3 0.32 %
Garbócbogdány 3 0.32 %
Izdobabeszter 3 0.32 %
Alsótőkés 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Hernádszokoly 3 0.32 %
Nagyszalánc 3 0.32 %
Abos 3 0.32 %
Hernádzsadány 3 0.32 %
Enyicke 3 0.32 %
Abaújszina 3 0.32 %
Kassamindszent 3 0.32 %
Abaújnádasd 2 0.22 %
Hilyó 2 0.22 %
Eszkáros 2 0.22 %
Rudnok 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Hernádgönyű 2 0.22 %
Budamér 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Idabukóc 2 0.22 %
Szalánchuta 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Kecer 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Semse 1 0.11 %
Alsómislye 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Koksóbaksa 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Tarcavajkóc 1 0.11 %
Baska 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Györke 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Aranyida 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Kalsa 1 0.11 %
Lapispatak 1 0.11 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 19.73 %
Torna 20 6.69 %
Csécs 12 4.01 %
Jászó 11 3.68 %
Tornaújfalu 10 3.34 %
Rozgony 10 3.34 %
Nagyida 10 3.34 %
Buzita 8 2.68 %
Somodi 8 2.68 %
Makranc 7 2.34 %
Zsarnó 6 2.01 %
Reste 6 2.01 %
Lapispatak 6 2.01 %
Idabukóc 6 2.01 %
Debrőd 5 1.67 %
Jánok 5 1.67 %
Perény - Hím 5 1.67 %
Abaújszina 5 1.67 %
Družstevná pri Hornáde 4 1.34 %
Kassamindszent 4 1.34 %
Alsólánc 4 1.34 %
Tornahorváti 4 1.34 %
Szeszta 4 1.34 %
Izdobabeszter 3 1.00 %
Petőszinye 3 1.00 %
Magyarbőd 3 1.00 %
Komaróc 3 1.00 %
Hernádszokoly 3 1.00 %
Jászóújfalu 3 1.00 %
Kisida 3 1.00 %
Györke 3 1.00 %
Ránk 3 1.00 %
Terebő 3 1.00 %
Enyicke 3 1.00 %
Nagyszalánc 2 0.67 %
Bódvavendégi 2 0.67 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.67 %
Hernádcsány 2 0.67 %
Budamér 2 0.67 %
Kalsa 2 0.67 %
Kecer 2 0.67 %
Kenyhec 2 0.67 %
Mecenzéf 2 0.67 %
Abos 2 0.67 %
Patacskő 2 0.67 %
Abaújszakaly 2 0.67 %
Kassaolcsvár 2 0.67 %
Felsőmislye 2 0.67 %
Alsókemence 2 0.67 %
Jászómindszent 1 0.33 %
Pány 1 0.33 %
Lapispatakújtelep 1 0.33 %
Rudnok 1 0.33 %
Regeteruszka 1 0.33 %
Alsótőkés 1 0.33 %
Benyék 1 0.33 %
Eszkáros 1 0.33 %
Sároskőszeg 1 0.33 %
Szaláncújváros 1 0.33 %
Királynép 1 0.33 %
Lengyelfalva 1 0.33 %
Stósz 1 0.33 %
Péder 1 0.33 %
Rás 1 0.33 %
Abaújnádasd 1 0.33 %
Hatkóc 1 0.33 %
Áj 1 0.33 %
Tarcavajkóc 1 0.33 %
Ájfalucska 1 0.33 %
Hernádgecse 1 0.33 %
Györgyi 1 0.33 %
Bolyár 1 0.33 %
Felsőcsáj 1 0.33 %
Felsőtőkés 1 0.33 %
Felsőmecenzéf 1 0.33 %
Kassabéla 1 0.33 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 26.96 %
Szepsi 82 16.50 %
Csécs 20 4.02 %
Tornaújfalu 18 3.62 %
Nagyida 17 3.42 %
Szádudvarnok - Méhész 15 3.02 %
Buzita 12 2.41 %
Áj 12 2.41 %
Szeszta 12 2.41 %
Somodi 11 2.21 %
Bódvavendégi 11 2.21 %
Zsarnó 10 2.01 %
Jászó 10 2.01 %
Makranc 10 2.01 %
Mecenzéf 9 1.81 %
Péder 9 1.81 %
Jászómindszent 8 1.61 %
Tornahorváti 8 1.61 %
Perény - Hím 7 1.41 %
Eszkáros 6 1.21 %
Hernádcsány 6 1.21 %
Abaújszina 6 1.21 %
Alsólánc 5 1.01 %
Kassamindszent 5 1.01 %
Reste 5 1.01 %
Jánok 4 0.80 %
Budamér 4 0.80 %
Baska 4 0.80 %
Kenyhec 4 0.80 %
Jászóújfalu 4 0.80 %
Hernádzsadány 4 0.80 %
Debrőd 4 0.80 %
Komaróc 4 0.80 %
Magyarbőd 4 0.80 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.80 %
Hernádszentistván 3 0.60 %
Kecer 3 0.60 %
Abaújnádasd 3 0.60 %
Alsótőkés 3 0.60 %
Enyicke 3 0.60 %
Hernádgönyű 3 0.60 %
Pány 3 0.60 %
Lapispatak 3 0.60 %
Semse 3 0.60 %
Györke 2 0.40 %
Abaújszakaly 2 0.40 %
Koksóbaksa 2 0.40 %
Kassabéla 2 0.40 %
Felsőmislye 2 0.40 %
Kassaolcsvár 2 0.40 %
Tizsite 2 0.40 %
Abaújrákos 2 0.40 %
Bolyár 2 0.40 %
Rozgony 2 0.40 %
Rudnok 2 0.40 %
Izdobabeszter 2 0.40 %
Miglécnémeti 2 0.40 %
Szádelő 2 0.40 %
Benyék 2 0.40 %
Nagyszalánc 2 0.40 %
Alsómislye 1 0.20 %
Hernádgecse 1 0.20 %
Bölzse 1 0.20 %
Ájfalucska 1 0.20 %
Felsőcsáj 1 0.20 %
Lapispatakújtelep 1 0.20 %
Újszállás 1 0.20 %
Abos 1 0.20 %
Stósz 1 0.20 %
Balogd 1 0.20 %
Hernádszokoly 1 0.20 %
Ránkfüred 1 0.20 %
Patacskő 1 0.20 %
Aranyida 1 0.20 %
Rás 1 0.20 %
Hilyó 1 0.20 %
Királynép 1 0.20 %
Ránk 1 0.20 %
Sároskőszeg 1 0.20 %
Kisida 1 0.20 %
Kisladna 1 0.20 %
Szaláncújváros 1 0.20 %
Idabukóc 1 0.20 %
Felsőtőkés 1 0.20 %
Abaújharaszti 1 0.20 %
Alsóhutka 1 0.20 %
Alsókemence 1 0.20 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.27 %
Torna 295 12.63 %
Jászó 262 11.22 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.39 %
Mecenzéf 91 3.90 %
Buzita 78 3.34 %
Szeszta 60 2.57 %
Zsarnó 56 2.40 %
Somodi 52 2.23 %
Tornaújfalu 50 2.14 %
Áj 47 2.01 %
Jászóújfalu 38 1.63 %
Debrőd 35 1.50 %
Bódvavendégi 33 1.41 %
Csécs 33 1.41 %
Alsólánc 29 1.24 %
Perény - Hím 28 1.20 %
Jánok 26 1.11 %
Szádelő 24 1.03 %
Abaújszina 23 0.98 %
Komaróc 22 0.94 %
Nagyida 20 0.86 %
Makranc 20 0.86 %
Reste 20 0.86 %
Péder 17 0.73 %
Felsőmecenzéf 14 0.60 %
Tornahorváti 11 0.47 %
Jászómindszent 8 0.34 %
Miglécnémeti 6 0.26 %
Királynép 6 0.26 %
Kenyhec 5 0.21 %
Hernádzsadány 5 0.21 %
Hernádcsány 5 0.21 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Abaújszakaly 4 0.17 %
Enyicke 4 0.17 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 17.52 %
Makranc 115 6.20 %
Csécs 73 3.94 %
Torna 68 3.67 %
Buzita 39 2.10 %
Perény - Hím 36 1.94 %
Tornaújfalu 35 1.89 %
Jánok 30 1.62 %
Pány 26 1.40 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.35 %
Nagyida 23 1.24 %
Mecenzéf 23 1.24 %
Zsarnó 22 1.19 %
Áj 22 1.19 %
Szeszta 20 1.08 %
Györke 19 1.02 %
Komaróc 19 1.02 %
Péder 18 0.97 %
Somodi 17 0.92 %
Jászó 16 0.86 %
Reste 16 0.86 %
Debrőd 15 0.81 %
Kisida 14 0.75 %
Jászómindszent 14 0.75 %
Kenyhec 12 0.65 %
Alsólánc 12 0.65 %
Bódvavendégi 10 0.54 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.49 %
Sároskőszeg 9 0.49 %
Hernádcsány 9 0.49 %
Budamér 8 0.43 %
Rozgony 8 0.43 %
Kassamindszent 8 0.43 %
Hernádszentistván 7 0.38 %
Hernádszokoly 6 0.32 %
Izdobabeszter 6 0.32 %
Semse 6 0.32 %
Tornahorváti 6 0.32 %
Abaújszina 6 0.32 %
Idabukóc 6 0.32 %
Abos 6 0.32 %
Hilyó 6 0.32 %
Jászóújfalu 5 0.27 %
Tarcavajkóc 4 0.22 %
Koksóbaksa 4 0.22 %
Miglécnémeti 4 0.22 %
Bolyár 4 0.22 %
Nagyszalánc 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Abaújnádasd 4 0.22 %
Kassabéla 4 0.22 %
Rás 4 0.22 %
Benyék 4 0.22 %
Hernádgecse 4 0.22 %
Rudnok 4 0.22 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.11 %
Királynép 2 0.11 %
Kecer 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Alsócsáj 2 0.11 %
Ránk 2 0.11 %
Modrafalva 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.11 %
Rozgony 83 3.31 %
Izdobabeszter 61 2.44 %
Kisida 61 2.44 %
Kassamindszent 53 2.12 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.08 %
Györgyi 51 2.04 %
Hernádcsány 50 2.00 %
Jászómindszent 46 1.84 %
Györke 45 1.80 %
Alsókemence 44 1.76 %
Szepsi 42 1.68 %
Sároskőszeg 42 1.68 %
Kassaolcsvár 41 1.64 %
Regeteruszka 40 1.60 %
Garbócbogdány 39 1.56 %
Budamér 37 1.48 %
Petőszinye 37 1.48 %
Bolyár 36 1.44 %
Mecenzéf 36 1.44 %
Kelecsenyborda 36 1.44 %
Nagyszalánc 33 1.32 %
Benyék 31 1.24 %
Felsőmislye 29 1.16 %
Koksóbaksa 28 1.12 %
Tarcavajkóc 28 1.12 %
Csécs 28 1.12 %
Idabukóc 27 1.08 %
Ránkfüred 27 1.08 %
Lapispatak 27 1.08 %
Kecer 25 1.00 %
Alsótőkés 25 1.00 %
Királynép 25 1.00 %
Felsőcsáj 24 0.96 %
Lengyelfalva 24 0.96 %
Hernádzsadány 24 0.96 %
Rás 23 0.92 %
Hernádszentistván 23 0.92 %
Bátyok 23 0.92 %
Felsőkemence 22 0.88 %
Alsómislye 22 0.88 %
Kassabéla 21 0.84 %
Kalsa 20 0.80 %
Hernádszokoly 20 0.80 %
Füzérnádaska 18 0.72 %
Hernádgecse 18 0.72 %
Baska 18 0.72 %
Semse 17 0.68 %
Ránk 16 0.64 %
Tizsite 16 0.64 %
Torna 15 0.60 %
Abaújszakaly 15 0.60 %
Enyicke 15 0.60 %
Ósvacsákány 15 0.60 %
Aranyida 15 0.60 %
Hilyó 14 0.56 %
Alsóhutka 14 0.56 %
Abaújnádasd 14 0.56 %
Kenyhec 14 0.56 %
Jászó 14 0.56 %
Ósva 14 0.56 %
Abaújszina 13 0.52 %
Jászóújfalu 13 0.52 %
Abaújrákos 13 0.52 %
Abaújharaszti 12 0.48 %
Pány 12 0.48 %
Stósz 12 0.48 %
Szaláncújváros 12 0.48 %
Szeszta 11 0.44 %
Lapispatakújtelep 11 0.44 %
Somodi 11 0.44 %
Abos 11 0.44 %
Kecerlipóc 10 0.40 %
Felsőhutka 10 0.40 %
Terebő 10 0.40 %
Eszkáros 10 0.40 %
Sárosófalu 10 0.40 %
Balogd 9 0.36 %
Hernádgönyű 9 0.36 %
Bölzse 9 0.36 %
Alsócsáj 8 0.32 %
Szalánchuta 8 0.32 %
Perény - Hím 7 0.28 %
Nagyida 7 0.28 %
Makranc 6 0.24 %
Rudnok 6 0.24 %
Felsőtőkés 6 0.24 %
Nagyladna 5 0.20 %
Péder 5 0.20 %
Áj 5 0.20 %
Komaróc 5 0.20 %
Buzita 5 0.20 %
Újszállás 5 0.20 %
Modrafalva 4 0.16 %
Jánok 4 0.16 %
Bódvavendégi 4 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.16 %
Zsarnó 4 0.16 %
Hatkóc 4 0.16 %
Bunyita 3 0.12 %
Apátka 3 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.08 %
Debrőd 2 0.08 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 32.24 %
Somodi 42 6.91 %
Kecer 28 4.61 %
Mecenzéf 22 3.62 %
Jászómindszent 16 2.63 %
Nagyida 14 2.30 %
Magyarbőd 13 2.14 %
Jászóújfalu 13 2.14 %
Torna 12 1.97 %
Csécs 10 1.64 %
Hernádcsány 8 1.32 %
Buzita 8 1.32 %
Szepsi 8 1.32 %
Kisida 8 1.32 %
Stósz 7 1.15 %
Patacskő 6 0.99 %
Abaújszina 6 0.99 %
Koksóbaksa 4 0.66 %
Felsőmecenzéf 4 0.66 %
Györke 4 0.66 %
Kassamindszent 4 0.66 %
Abaújszakaly 4 0.66 %
Kenyhec 4 0.66 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.66 %
Abaújnádasd 4 0.66 %
Hilyó 3 0.49 %
Rozgony 3 0.49 %
Rudnok 3 0.49 %
Regeteruszka 3 0.49 %
Budamér 3 0.49 %
Terebő 3 0.49 %
Szeszta 3 0.49 %
Tarcavajkóc 3 0.49 %
Hernádszokoly 2 0.33 %
Kassaolcsvár 2 0.33 %
Királynép 2 0.33 %
Hernádgecse 2 0.33 %
Lengyelfalva 2 0.33 %
Györgyi 2 0.33 %
Alsómislye 2 0.33 %
Bölzse 2 0.33 %
Kassabéla 2 0.33 %
Ósvacsákány 2 0.33 %
Lapispatakújtelep 2 0.33 %
Kelecsenyborda 2 0.33 %
Garbócbogdány 2 0.33 %
Izdobabeszter 2 0.33 %
Pány 2 0.33 %
Hatkóc 2 0.33 %
Perény - Hím 2 0.33 %
Lapispatak 2 0.33 %
Bolyár 2 0.33 %
Hernádzsadány 2 0.33 %
Ránk 2 0.33 %
Alsótőkés 2 0.33 %
Idabukóc 1 0.16 %
Makranc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Nagyladna 1 0.16 %
Alsócsáj 1 0.16 %
Füzérnádaska 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Kecerlipóc 1 0.16 %
Benyék 1 0.16 %
Hernádgönyű 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Semse 1 0.16 %
Áj 1 0.16 %
Enyicke 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Baska 1 0.16 %
Hernádszentistván 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Petőszinye 1 0.16 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.41 %
Rozgony 63 4.09 %
Hernádcsány 61 3.96 %
Jászómindszent 59 3.83 %
Kassamindszent 46 2.98 %
Mecenzéf 42 2.72 %
Izdobabeszter 37 2.40 %
Magyarbőd 35 2.27 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.27 %
Kisida 33 2.14 %
Nagyida 31 2.01 %
Györke 27 1.75 %
Enyicke 27 1.75 %
Hernádgecse 26 1.69 %
Jászó 26 1.69 %
Hernádzsadány 25 1.62 %
Kassaolcsvár 23 1.49 %
Csécs 23 1.49 %
Sároskőszeg 22 1.43 %
Hernádszentistván 22 1.43 %
Koksóbaksa 22 1.43 %
Lapispatak 21 1.36 %
Tarcavajkóc 21 1.36 %
Budamér 20 1.30 %
Nagyszalánc 20 1.30 %
Regeteruszka 19 1.23 %
Somodi 19 1.23 %
Királynép 19 1.23 %
Felsőmislye 19 1.23 %
Makranc 19 1.23 %
Felsőmecenzéf 19 1.23 %
Hernádszokoly 17 1.10 %
Alsómislye 17 1.10 %
Lengyelfalva 17 1.10 %
Baska 16 1.04 %
Semse 16 1.04 %
Abaújnádasd 15 0.97 %
Kecer 14 0.91 %
Stósz 14 0.91 %
Garbócbogdány 14 0.91 %
Idabukóc 14 0.91 %
Abaújszakaly 14 0.91 %
Torna 13 0.84 %
Kassabéla 13 0.84 %
Tizsite 12 0.78 %
Györgyi 12 0.78 %
Bölzse 12 0.78 %
Eszkáros 12 0.78 %
Kisladna 12 0.78 %
Pány 12 0.78 %
Füzérnádaska 11 0.71 %
Alsóhutka 11 0.71 %
Kenyhec 11 0.71 %
Perény - Hím 11 0.71 %
Petőszinye 10 0.65 %
Alsókemence 10 0.65 %
Benyék 10 0.65 %
Abaújszina 10 0.65 %
Szeszta 9 0.58 %
Hilyó 9 0.58 %
Jászóújfalu 9 0.58 %
Lapispatakújtelep 9 0.58 %
Felsőhutka 9 0.58 %
Hernádgönyű 9 0.58 %
Ósva 9 0.58 %
Bolyár 8 0.52 %
Alsótőkés 8 0.52 %
Aranyida 8 0.52 %
Zsarnó 8 0.52 %
Alsócsáj 7 0.45 %
Rudnok 7 0.45 %
Kelecsenyborda 7 0.45 %
Bátyok 7 0.45 %
Szalánchuta 7 0.45 %
Abos 7 0.45 %
Jánok 6 0.39 %
Kalsa 6 0.39 %
Balogd 6 0.39 %
Nagyladna 6 0.39 %
Rás 6 0.39 %
Bódvavendégi 6 0.39 %
Ósvacsákány 6 0.39 %
Kecerlipóc 6 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.39 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.32 %
Terebő 5 0.32 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.19 %
Bunyita 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 9.86 %
Lapispatak 242 6.82 %
Budamér 158 4.45 %
Mecenzéf 114 3.21 %
Hernádcsány 106 2.99 %
Lapispatakújtelep 98 2.76 %
Koksóbaksa 86 2.42 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.25 %
Nagyszalánc 77 2.17 %
Királynép 76 2.14 %
Abaújnádasd 76 2.14 %
Kecer 74 2.08 %
Stósz 74 2.08 %
Kisida 74 2.08 %
Rozgony 69 1.94 %
Kalsa 68 1.92 %
Szepsi 58 1.63 %
Izdobabeszter 55 1.55 %
Jászóújfalu 53 1.49 %
Lengyelfalva 50 1.41 %
Szaláncújváros 48 1.35 %
Hernádgecse 47 1.32 %
Jászómindszent 46 1.30 %
Sároskőszeg 46 1.30 %
Hernádszentistván 46 1.30 %
Magyarbőd 44 1.24 %
Regeteruszka 42 1.18 %
Enyicke 40 1.13 %
Benyék 36 1.01 %
Tizsite 35 0.99 %
Abaújszina 34 0.96 %
Bolyár 32 0.90 %
Alsókemence 31 0.87 %
Tarcavajkóc 31 0.87 %
Kelecsenyborda 30 0.85 %
Alsóhutka 29 0.82 %
Hernádgönyű 29 0.82 %
Kassamindszent 28 0.79 %
Sárosófalu 26 0.73 %
Petőszinye 26 0.73 %
Hernádszokoly 26 0.73 %
Újszállás 25 0.70 %
Semse 25 0.70 %
Györke 24 0.68 %
Kassaolcsvár 21 0.59 %
Abaújharaszti 21 0.59 %
Felsőkemence 21 0.59 %
Balogd 21 0.59 %
Garbócbogdány 20 0.56 %
Ósvacsákány 20 0.56 %
Ósva 20 0.56 %
Felsőmecenzéf 20 0.56 %
Abaújrákos 18 0.51 %
Rudnok 18 0.51 %
Hernádzsadány 18 0.51 %
Kassabéla 17 0.48 %
Szalánchuta 17 0.48 %
Györgyi 17 0.48 %
Alsótőkés 16 0.45 %
Felsőmislye 16 0.45 %
Csécs 15 0.42 %
Bunyita 14 0.39 %
Modrafalva 14 0.39 %
Bölzse 14 0.39 %
Torna 14 0.39 %
Alsómislye 14 0.39 %
Eszkáros 13 0.37 %
Baska 13 0.37 %
Bátyok 13 0.37 %
Abos 13 0.37 %
Kecerlipóc 12 0.34 %
Perény - Hím 12 0.34 %
Nagyida 12 0.34 %
Makranc 12 0.34 %
Alsócsáj 12 0.34 %
Felsőcsáj 11 0.31 %
Füzérnádaska 11 0.31 %
Pány 11 0.31 %
Rás 11 0.31 %
Hatkóc 11 0.31 %
Patacskő 11 0.31 %
Kenyhec 10 0.28 %
Aranyida 10 0.28 %
Hilyó 10 0.28 %
Kisszalánc 9 0.25 %
Idabukóc 9 0.25 %
Ránkfüred 9 0.25 %
Ránk 9 0.25 %
Terebő 9 0.25 %
Felsőhutka 7 0.20 %
Felsőtőkés 7 0.20 %
Zsarnó 7 0.20 %
Somodi 5 0.14 %
Reste 3 0.08 %
Jánok 3 0.08 %
Ájfalucska 3 0.08 %
Nagyladna 3 0.08 %
Buzita 3 0.08 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 25.27 %
Jászómindszent 94 7.87 %
Szepsi 75 6.28 %
Stósz 68 5.69 %
Felsőmecenzéf 59 4.94 %
Jászó 40 3.35 %
Kisida 40 3.35 %
Hernádcsány 21 1.76 %
Rozgony 19 1.59 %
Makranc 18 1.51 %
Kassamindszent 17 1.42 %
Torna 16 1.34 %
Lengyelfalva 15 1.26 %
Rudnok 15 1.26 %
Hatkóc 15 1.26 %
Hernádszokoly 14 1.17 %
Királynép 11 0.92 %
Aranyida 11 0.92 %
Koksóbaksa 11 0.92 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.92 %
Jászóújfalu 10 0.84 %
Perény - Hím 9 0.75 %
Pány 9 0.75 %
Idabukóc 9 0.75 %
Garbócbogdány 8 0.67 %
Semse 8 0.67 %
Hernádszentistván 8 0.67 %
Nagyszalánc 8 0.67 %
Magyarbőd 8 0.67 %
Kassaolcsvár 8 0.67 %
Jánok 8 0.67 %
Izdobabeszter 7 0.59 %
Csécs 7 0.59 %
Felsőtőkés 7 0.59 %
Abaújszina 6 0.50 %
Kenyhec 6 0.50 %
Nagyida 6 0.50 %
Györke 6 0.50 %
Abaújszakaly 6 0.50 %
Benyék 6 0.50 %
Sároskőszeg 6 0.50 %
Felsőhutka 6 0.50 %
Abaújnádasd 5 0.42 %
Tarcavajkóc 5 0.42 %
Abos 5 0.42 %
Györgyi 5 0.42 %
Felsőmislye 5 0.42 %
Alsótőkés 5 0.42 %
Budamér 4 0.33 %
Rás 4 0.33 %
Kecerlipóc 4 0.33 %
Kecer 4 0.33 %
Kassabéla 4 0.33 %
Miglécnémeti 4 0.33 %
Buzita 4 0.33 %
Apátka 4 0.33 %
Zsarnó 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Bolyár 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Hernádgönyű 3 0.25 %
Lapispatak 3 0.25 %
Lapispatakújtelep 3 0.25 %
Alsócsáj 3 0.25 %
Szaláncújváros 3 0.25 %
Baska 3 0.25 %
Alsóhutka 3 0.25 %
Somodi 3 0.25 %
Szeszta 3 0.25 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %