SK
DS
.....

Balázsfa

Településrész

címer zászló
229 86% magyar 1910
269 97% magyar 1941
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Blažov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Más földrajzi nevek:
Borsóhalom, Csölle-lapos, Enyedpuszta, Kolónia (Szellőzőmajor)
Koordináták:
47.98515366, 17.65884876
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
114 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92901

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben található, a község északi részén, Töbörététől 1 km-re északra, Nagyudvarnoktól 2 km-re délre, a 63-as főút közelében. A Komárom-Pozsony vasútvonal (megállóhely) választja el Töbörététől. Teljesen egybeépült Kolónia településrésszel (az egykori Szellőzőmajorral).

Közigazgatás

1960-ig önálló község, azóta Hegyéte településrésze és kataszteri területe. Területe megegyezik az 1921-es községterülettel (5,42 km²), melyhez Kolónia is hozzátartozik, Hegyéte területének 49,3 %-át alkotja. Balázsfa kisközségként 1920-ig Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi (Alsócsallóközi) járásához tartozott, majjd a csehszlovák közigazgatásban végig a (változó területű) Dunaszerdahelyi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Dunaszerdahelyi járás). 1960-ban egyesítették Hegyétével.

Népesség

1939-ben 238, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. A községbe az 1920-as években szlovák kolonisták telepedtek, 1930-ban már a lakosság 28 %-át alkották (78 fő). 2011-ben 277 lakosa volt (Kolóniával együtt 634), itt élt a község lakosságának 22 %-a.

Történelem

Az Éte egy 10. századi előkelő, a királyság korában már nemesi nemzetséget jelöl, községnévként 1240-ben szerepel először, az egykori nemzetségi területtel összefüggésben. A középkorban még hat, az újkorban három egymás mellett fekvő falu viselte ezt a nevet (Hegyéte, Beneéte, Töböréte). Mindhárom nemesi falu volt, de nem maradt fenn jelentős birtokos családok neve. Balázsfát Balázséte néven említik először, egyike a hat középkori Éte nevű falunak. Egészen a második világháború végéig az Orosz, a Czúczy és a Németh családok birtoka volt. Határában jött létre Pókatelek, amely később az azóta Dunaszerdahelyhez csatolt Újfaluhoz tartozott; ez a Pókateleki Kondé család ősi fészke. Ugyancsak Balázsfához tartozik Enyedpuszta, ahol a 18. században császári ménes volt, a 19. században birkatartása volt jelentős, a 20. század elején pedig Fuchs Gyula birtokos üzemeltetett szeszgyárat és szeszfinomítót. A ma Hegyétéhez tartozó községek kiváló minőségű termőföldön jöttek létre, ezért lakóik elsősorban mezőgazdaságból éltek. A trianoni békeszerződés 1920-ban Csehszlovákiához csatolta Balázsfát, a 20-as években szlovák telepesekkel betelepített kolóniát hoztak létre itt. 1938. november 2-tól, az I. bécsi döntés értelmében ismét Magyarország része lett, majd 1945-től megint Csehszlovákiához csatolták. 1960-ban Hegyéte néven egyesítették Hegybeneétével.

Mai jelentősége

Ld. Hegyéte

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BALÁSFA. Balasetl. Elegyes tót falu Poson Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik a’ Csaloközben, Szerdahelyhez közel, mellynek filiája. Határja jó termékenységű, réttye, legelője kövér, vagyonnyai jelesek, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Balásfa, m. falu, Pozson vgyében, Szerdahelyhez keletre 3 fertálynyira, 98 kath., 9 ref., 7 zsidó lak. F. u. a törzsökös nemes Orosz fam. Ut. p. Somorja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Balásfa, alsócsallóközi magyar kisközség, 23 házzal és 218, róm. kath. vallású lakossal. 1380-ban Barlabás néven szerepel, a mikor I. Lajos király Pókateleky Miklós fia Jakabot és testvéreit, új adomány czímén, e birtokba iktattatta. Ilyképen valószínű, hogy az 1336-ban Poukafelde, vagyis Pókafölde néven említett község, melyet I. Károly a pozsonyi várbirtokok közül Tamás mester csókakői és gesztesi várnagynak adományoz, a mai Balásfa határában feküdt, és hogy ez a Tamás mester a Pókatelekiek őse volt. Ez a Pókatelek különben a pókateleki Kondé család fészke volt és úgy látszik, hogy e két család is azonos. Balásfának újabbkori birtokosai az Orosz, a Czúczy és a Németh család. A községhez tartozik Enyed puszta, Szellőző major és Szőlőtelep. Enyed pusztán Fuchs Gyula birtokosnak szeszgyára és szeszfinomítója van és újabban épült, csinos úrilaka. A község postája, távírója és vasúti állomása Dunaszerdahelyen van.

Névelőfordulások
1260
Balasethe
1429
Blasety
1773
Balásfa,
1786
Balaschfa,
1808
Balásfa,
1863
Balázsfa,
1877
Balázsfa,
1927
Blažov, Balázsfa,
1945
Blažov, Balázsfa,
1948
Blažov

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
1941
Nemzet Arány
magyarok 197 95%
szlovákok 2 1%
németek 0 0%
egyéb 8 4%
összlétszám 207
magyarok 229 86%
szlovákok 22 8%
németek 14 5%
egyéb 0 0%
összlétszám 265
magyarok 211 75%
szlovákok 66 23%
németek 0 0%
egyéb 5 2%
összlétszám 282
magyarok 269 97%
szlovákok 2 1%
németek 1 0%
egyéb 4 1%
összlétszám 276
Mai közigazgatás

Bejelentések