SK
TV
.....

Battyán

Község

1064 100% magyar 1910
791 66% magyar 2021
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Battyán
Hivatalos szlovák megnevezés:
Boťany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Bacski-szög, Balog-szög, Battyáni-erdő, Bika-rét, Borsó-szer, Buzahát, Bécsi-tó, Csernyő-tábla, Csizér-hát, Duczan-tó, Ebtejes, Esküdt-szög, Gyertyános-szög, Hamis rakottya, Hidgaz szög, Kerek-tó, Kertalja, Király-tó, Kis székely-rét, Kis-hosszak, Kolónia, Malom-kert, Mogyoró-szög, Mogyorós rakottya, Mosótó hát, Mosótóköz, Méhes-kert, Nagy aranyos, Nagy székely-rét, Nagy-hosszak, Nagy-lapos, Nagy-szög, Ösztörvény, Ösztörvény-hát, Pesehegy alja, Ragadozó-szög, Rózsás, Salamon-tó, Sorfák, Szilóka, Széles-zátony, Taronok, Ticze-hát, Zátony, Zsombékos-tó
Koordináták:
48.44572067, 22.08634377
Terület:
19,52 km2
Rang:
község
Népesség:
1241
Tszf. magasság:
101 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07643
Település kód:
528188
Szervezeti azonosító:
331350
Adóazonosító:
2020730382

A község a Bodrogköz északkeleti sarkában, sík vidéken fekszik, Királyhelmectől 11 km-re keletre. A község területén keresztülhalad a 79-es főút (Királyhelmec-Ágcsernyő szakasz), maga a falu az erről az útról elágazó 2 km-es bekötőúton közelíthető meg. A mintegy 8 km-re fekvő Szirénfalva a Latorca lengőhídján át közelíthető meg gyalog vagy kerékpárral. Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. Nyugatról Bacska és (rövid szakaszon) Lelesz, délnyugatról Bély, délről Tiszacsernyő, délkeletről Ágcsernyő, északról Nyarádkelecsény, északkeletről pedig Szirénfalva községekkel határos. Északi és északkeleti határát a Latorca-folyó 20. század második felében kialakított medre alkotja, a régi folyómeder (és korábbi községhatár) egyben Zemplén és Ung vármegyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). 1950 után a Latorca-folyó szabályozásával kialakult új folyómeder mentén húzták meg északi és északkeleti határát (Szirénfalva és Nyarádkelecsény határának egy részét Battyánhoz csatolták, Battyán határának egy részét pedig az előbbi községekhez), 1957-ben pedig kataszterének legdélebbi részét az ekkor létrehozott Tiszacsernyő községhez csatolták, összességében tehát 1910-1938-hoz képest (19,96 km²) területe 2,2 %-al csökkent (19,52 km²-re).

Népesség

1910-ben 1064, 1921-ben 989, 1938-ban pedig 1168, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Bár 1929-ben cseh-morva kolonisták, 1945 után pedig szlovák telepesek érkeztek a községbe, magyar többségét napjainkig megőrizte. 1991-2011 között népessége 8,6 %-al növekedett (1157 főről 1256-ra), ezalatt a magyar nemzetiségűek arányának rohamos csökkenése (93 %-ról 65,6 %-ra) és a szlovákok arányának megduplázódása (6,3 %-ról 12,7 %-ra) figyelhető meg. A túlnyomó többség (87,1 %) magyar anyanyelvű. 2011-ben a lakosság 18,1 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, a roma etnikumhoz ugyanakkor a lakosság egyharmada (33,7 %) tartozott. A lakosság túlnyomó többsége (71,1 %) római katolikus vallású, 1921-hez képest a reformátusok (13,6 %-ról 7,5 %-ra) és a görög katolikusok (25,2 %-ról 7,1 %-ra) aránya is nagy mértékben visszaesett. 1944-ig népes izraelita vallású közösség (1921-ben 7,7 %) is élt a községben. 2011-ben egyetlen külterületi lakott helyén, Kolónián élt az összlakosság 3,9 %-a (49 fő).

Történelem

1332-ben Bocian néven említik először, mint Beche ispán birtokát. Később a Bacskai és a Battyán család tulajdona. 1332-ben "Bacian", 1404-ben "Bacchian", 1429-ben "Baytam", 1480-ban "Bottyan" alakban szerepel az írott forrásokban. 1347-ben helyi nemesek birtoka. A 15. század elejétől a Pány családé, a 16. században a Magyiaké és a Tárkányiaké, majd a 17. század végéig a Tárkányi család birtoka. Kastélyát a korábbi vár helyén 1648 és 1650 között Tárkányi István építtette. A Rákóczi-szabadságharc idején Sennyey István kuruc generális, szenátor és főkancellár rezidenciája volt, így nehezen magyarázható az a hagyomány, mely szerint 1706-ban és 1711-ben kurucok dúlták fel a falut és a kastélyt. Az épületet 1740 körül barokk stílusban építették át, majd miután ismét romossá vált, a Sennyey család építtette újjá 1889-ben úgy, hogy a négyszögletű kastélyból három oldalt lebontottak. A kastély a második világháborúban súlyosan megrongálódott, majd sokáig terménytárolóként használták. A romos épületet 1967-ben bontották le. 1698-tól a 19. századig a Sennyey család birtoka volt. 1557-ben 8 portája volt. 1715-ben 27 ház nélküli és 10 lakott jobbágytelke volt. 1787-ben 87 házában 569 lakos élt. 1828-ban 112 háza és 826 lakosa volt. Határában kiterjedt erdők voltak. Lakói mezőgazdasággal és erdei munkákkal foglalkoztak. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1924-ben árvíz pusztított a községben. Ugyanebben az évben cseh és morva legionáriusok 449 hektáros földterületet kaptak és kolóniát alapítottak a község határában. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 47 fő) koncentrációs táborba hurcolták.

Mai jelentősége

A községben magyar tannyelvű négyosztályos alapiskola és óvoda található. Jézus szívének szentelt római katolikus temploma egy 17. századi reneszánsz stílusú templom alapjain 1907-ben épült. Határában található a Latorcai-rét Természetvédelmi Terület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BOTTYÁN. Elegyes falu Zemplén Vármegyében, földes Ura Gróf Dőry Uraság, fekszik Lelesztöl mintegy 3/4. mértföldnyire, és az Uraságnak lakó kastéllyával díszesíttetik, lakosai katolikusok, termésbéli tulajdonságaira nézve hasonló Bacskához, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bottyán, magyar falu, Zemplén vgyében, a Bodrogközben, Leleszhez 1, ut. p. Ungvárhoz 3 mfd., 500 kath., 100 ref., 200 g. kath.,, 40 zsidó lak., r. kath. paroch. templommal. Határa róna és igen termékeny. Van itt majorsági beltelek 53 hold egy kastélylyal, 313 h. szántóföld, 283 hold rét, 665 hold erdő. Birta báró Bémer László nagy-váradi püspök, de most a fiscus foglalta el.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Battyán, Ung vármegye határán, a bodrogközi síkságon fekvő magyar kisközség, melynek 146 háza és 1134 lakosa van, kiknek legnagyobb része római katholikus. E község már a XIII. században Beche ispán birtokaként szerepel. Utána került a birtok fele a Bacskai testvérek, a másik fele pedig a Bottyán család tulajdonába. 1347 körül a Bottyániak voltak az urai, egész 1403-ig, a mikor Bottyán György hűtlenségbe esvén, Zsigmond király 1409-ben Pány Ferencznek és fiának, Demeternek adja. E család révén a Csaholyi és a Mághi családok tulajdonába megy át. 1514-ben a Bayoni családot is itt találjuk, míg 1560 körül a község a Tárkányiaké. 1576-ban Chernel Tamást és Joó Balázst is egyes részeibe iktatják; 1598-ban pedig Székelyi Boldizsár és Mátyásfalvay György is a birtokosok között szerepel. 1627-ben Barakonyi Ferencz is egyik birtokosa. 1648-ban ifj. Tárkányi István nagyszabású várkastélyt építtet a község mellett. 1656-ban Sulyok Borbála és Barakonyi Ferencz is részbirtokosai. 1681-ben Apaffy fejedelem oltalomlevelet ad a községnek. E században báró Bocskay István és Daróczy Ferencz is birtokosok, de a Bocskay-féle rész elkoboztatván, a kir. fiskusra száll és később, kir. adomány útján, báró

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Battyán. Korábban Bottyán. Legrégibb birtokosának Beche ispánt találjuk a XIII. századból. Nem sokkal később felerészben a Bacskay nemzetség kezére kerül. A XIV. század közepén a Bottyán-család a földesura. 1403-ban Zsigmond király a hűtlenséggel vádolt Bottyán Györgyöt megfosztja jószágaitól s 1439-ben Bottyánt a Pány-családnak adja, akiktől viszont a Csaholyi és Mághy nemzetség szerzi meg. A XVI. században a Bayoni-, a Tárkányi-, Chernel-, Joó-, Szkely-, Mátyásfalvy-, a XVII. században a Barakonyi-, Sulyok-, báró Bocskay-, Daróczy-, báró Sennyey- és Bartók-családé. Tárkányi István 1648-ban várkastélyt építtetett a község közelében. Bottyán vára a községgel együtt 1703-ban meghódolt Rákóczinak s ezért a császáriak a várat 1706-ban lerombolták. Később újra felépítették, de 1711-ben viszonzásul a kurucok feldúlták és kifosztották. 1742-ben házasság révén a gróf Dőry-, majd ugyancsak házasság révén a báró Bémer-család szerzi meg a Sennyey bárók itteni birtokát, de 1852-ben vétel útján jórészt ismét viszszakerül a Sennyey bárók tulajdonába. Báró Bémer László egri kanonokot a szabadságharcban való részvétele miatt megfosztják itteni birtokától s később ezt a birtokrészt a kincstár Szigethy Józsefnek adja el. Szigethytől báró Sennyey Pál 1875-ben visszavásárolja, ösi plébániája 1332-ben már fennállott, Árpádok-korabeli temploma azonban már régebben elenyészett s jelenlegi róm. kath. templomát 1695-ben építették. Hozzátartozik Cigánytelep, Csehtelep, Erdőőrház, Gátőrház, Orosztelep, Sennyeymajor. Határában a csehek cseh-morva telepesek között osztottak ki földet. A magyar lakosság a cseh uralom alatt sok zaklatásnak volt kitéve. A község területe 3469 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1168, ebből róm. kath. 626, ref. 124, gör. kath. 371, izr. 47.

Névelőfordulások
1332
Bacian
1332
Bocian
1404
Bacchian
1429
Baytam
1480
Bottyan
1773
Bottyány,
1786
Bottyan,
1808
Bottyán, Boťany, Boťťany,
1863
Battyán,
1873
Bottyán,
1888
Battyán,
1920
Boťany,
1927
Boťany, Battyán,
1945
Boťany, Battyán,
1948
Boťany
1994
Battyán

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Virág utca (Kvetná) 243/1
Telefon: 0566350116
Fax: 0566350116

Honlap: botany.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Szabó Dionýz (Független)

Képviselő-testület:
Miczák Gergely (Független)
Lakatoš Štefan (Független)
Bajusz Zsolt (Független)
Kun Zsolt (Független)
Szakács Florian (Független)
Lippai Csaba (Független)
Dobos Katalin (SMK-MKP)
Független 86% Független 6 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Battyáni Posta

Battyán 246

Latorca-menti Településtársulás

Virág utca 243/1

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 141

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 78

Battyáni Községi Hivatal

Virág utca 243/1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 930 86%
szlovákok 32 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 87 8%
egyéb 36 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1085
magyarok 1064 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1064
magyarok 953 96%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 35 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 989
magyarok 1076 93%
szlovákok 73 6%
ruszinok 0 0%
romák 5 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1157
magyarok 863 72%
szlovákok 112 9%
ruszinok 1 0%
romák 216 18%
ukránok 2 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 1201
magyarok 824 66%
szlovákok 159 13%
ruszinok 1 0%
romák 228 18%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 41 3%
összlétszám 1256
magyarok 791 66%
szlovákok 169 14%
ruszinok 0 0%
romák 114 10%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 119 10%
összlétszám 1193
összlétszám 989
magyarok 953 96%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 35 4%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 940
Választási részvétel: 62.34 %
Kiadott boríték: 586
Bedobott boríték: 584

Polgármester

Érvényes szavazólap: 564
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Szabó Dionýz 291 51.60 % Független
Pribék Vojtech 228 40.43 % Független
Fekete Andrej 45 7.98 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Miczák Gergely 244 Független
Lakatoš Štefan 204 Független
Dobos Katalin 199 SMK-MKP
Bajusz Zsolt 195 Független
Kun Zsolt 186 Független
Szakács Florian 186 Független
Lippai Csaba 179 Független

Képviselők

2014
Független 77.78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 85.71% Független 6 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 948
Választási részvétel: 9.28 %
Kiadott boríték: 88
Bedobott boríték: 88
Választásra jogosult: 947
Választási részvétel: 6.55 %
Kiadott boríték: 62
Bedobott boríték: 62
Választásra jogosult: 950
Választási részvétel: 35,47 %
Kiadott boríték: 337
Bedobott boríték: 337

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 78
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 282
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 54 69.23 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 7 8.97 % KDS
Dominika Palaščáková 5 6.41 % NOVA
Rastislav Masnyk 4 5.13 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 3 3.85 % Független
Lukáš Sisák 3 3.85 % KSS
Marek Ďurán 1 1.28 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 1 1.28 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 7 11.29% KDS
Karol Pataky 182 64.54 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 57 20.21 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 9 3.19 % Független
Jozef Červeňák 9 3.19 % RIS
Rastislav Trnka 5 1.77 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 5 1.77 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 5 1.77 % SNS
Rudolf Botka 4 1.42 % NP
Lukáš Sisák 3 1.06 % KSS
Oliver Petrík 2 0.71 % JĽSS
Jaroslav Džunko 1 0.35 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 85
Érvényes szavazólap: 327
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Csaba Furik 41 48.24% SMK-MKP
József Kopasz 39 45.88% SMK-MKP
Ladislav Illés 39 45.88% SMK-MKP
László Farkas 37 43.53% SMK-MKP
Mária Szuperák 36 42.35% SMK-MKP
Karol Pataky 26 30.59% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Gejza Sačko 25 29.41% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ľudovít Laczko 24 28.24% SMK-MKP
Ladislav Szunyog 22 25.88% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Michal Zurbola 22 25.88% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 20 23.53% SMER - SD
Ján Hornyák 14 16.47% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Michaela Kapustníková 9 10.59% NOVA
Miroslav Tóth 7 8.24% SMER - SD
Štefan Duč 7 8.24% Független
Edita Anthony 6 7.06% SaS
Róbert Puci 6 7.06% SMER - SD
Jana Mondiková 5 5.88% SMER - SD
Marián Ferčák 5 5.88% ĽS-HZDS
Juraj Sobek 4 4.71% SMER - SD
Tibor Jánošík 4 4.71% NOVA
Tichomír Kačo 4 4.71% Független
Tomáš Kříž 4 4.71% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juliana Pašková 3 3.53% Független
Cyril Korpesio 3 3.53% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Seman 3 3.53% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Vladimír Dvorový 3 3.53% SMER - SD
Jana Mišenková 3 3.53% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 3 3.53% SĽS
Ladislav Bodnár 3 3.53% Független
Marek Čižmár 3 3.53% Független
Rastislav Petrovič 2 2.35% SMER - SD
Magdaléna Haburová 2 2.35% Független
Iveta Kohanová 2 2.35% Független
Ján Tomáš 2 2.35% Független
Marián Kolesár 2 2.35% Független
Juraj Oščenda 2 2.35% ĽS Naše Slovensko
Mikuláš Balog 2 2.35% EDS
Peter Pető 2 2.35% Független
Jozef Orenič 2 2.35% NÁŠ KRAJ
Terézia Kačová 1 1.18% NOVA
Miroslav Ramšak 1 1.18% ĽS Naše Slovensko
Robert Engel 1 1.18% Független
Jaroslav Soták 1 1.18% Független
Jaroslav Konečný 1 1.18% Független
Štefan Tatranský 1 1.18% KSS
Katarína Mischurová 1 1.18% Független
Martin Galgoczy 1 1.18% Független
Ladislav Szilágyi 1 1.18% SaS
František Tomko 1 1.18% Független
František Kolbaský 1 1.18% ÚSVIT
Zlatica Čeplíková 1 1.18% Független
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Aneta Horváthová 0 0.00% EDS
Martin Begala 0 0.00% Független
Ján Lukáč 0 0.00% SMS
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Juraj Selecký 0 0.00% Független
Andrej Kocák 0 0.00% MS
Igor Balog 0 0.00% SRÚS
Miloš Ferko 0 0.00% NOVA
Miloš Kubica 0 0.00% Független
Gejza Gore 0 0.00% Független
Ľubomír Bulla 0 0.00% Független
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Pavel Szijjártó 0 0.00% SĽS
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
Dionýz Szabó 225 68.81% ŠKV
Karol Pataky 131 40.06% MOST - HÍD
Csaba Furik 130 39.76% SMK-MKP
Zoltán Ilko 105 32.11% SMK-MKP
József Kopasz 100 30.58% SMK-MKP
Csilla Bálintová 96 29.36% SMK-MKP
Peter Pandy 80 24.46% MOST - HÍD
Jozef Želinský 69 21.10% MOST - HÍD
István Takács 63 19.27% SMK-MKP
Tibor Sáradi 61 18.65% SMK-MKP
Štefan Duč 60 18.35% Független
Jozef Horváth 52 15.90% MOST - HÍD
Viktor Palko 51 15.60% MOST - HÍD
Gejza Sačko 45 13.76% MOST - HÍD
Ján Juhász 35 10.70% MOST - HÍD
Edina Kocsisová 33 10.09% Független
Gustáv Liszkai 31 9.48% SMER-SD
Tichomír Kačo 30 9.17% ŠKV
František Krejza 29 8.87% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Peter Rico 24 7.34% MOST - HÍD
Róbert Puci 21 6.42% SMER-SD
Antónia Hrabská 20 6.12% ŠKV
Zoltán Sipos 20 6.12% MKDA-MKDSZ
Radoslav Rendeš 20 6.12% ŠKV
Július Hajdu 10 3.06% SMER-SD
Rastislav Petrovič 10 3.06% SMER-SD
Zoltán Mento 10 3.06% Független
Ján Čebreňák 8 2.45% ĽS Naše Slovensko
Libuša Babuľaková 8 2.45% ŠKV
Vladimír Seman 7 2.14% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Cyril Korpesio 7 2.14% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 7 2.14% ŠKV
Ján Seman 7 2.14% ŠANCA
Marek Čižmár 6 1.83% Független
Michaela Ducárová 6 1.83% ŠKV
Martin Dzielavský 6 1.83% SME RODINA - Boris Kollár
Jana Mondiková 6 1.83% SMER-SD
Katarína Kasardová 5 1.53% KSS
Martin Galgoczy 5 1.53% Független
Juraj Guzej 5 1.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
František Korytko 5 1.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Ján Ujheli 4 1.22% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Garanič 4 1.22% Független
Miroslav Ramšák 4 1.22% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 4 1.22% KSS
Peter Figeľ 4 1.22% DS
Lucia Rušinová 4 1.22% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 3 0.92% ÚSVIT
Juraj Oščenda 3 0.92% ĽS Naše Slovensko
Iveta Solomonová 3 0.92% KSS
Milan Mika 3 0.92% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Nataša Hančinová 3 0.92% JEDNOTA-ĽSS
Terézia Stanková 3 0.92% Független
Dušan Grajcár 3 0.92% JEDNOTA-ĽSS
Michal Magnes 3 0.92% SNS
Štefan Kandráč 3 0.92% NP
Jozef Gamrát 3 0.92% Független
Slavomír Illeš 2 0.61% Független
Michal Sentelik 2 0.61% ĽS Naše Slovensko
Marián Vanci 2 0.61% ŠKV
Marián Oščenda 2 0.61% ĽS Naše Slovensko
František Tomko 2 0.61% JEDNOTA-ĽSS
Vladimír Šiňanský 2 0.61% ĽS Naše Slovensko
Filip Biháry 2 0.61% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Neckár 1 0.31% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bielek 0 0.00% SNS
Adrian Haraszti 0 0.00% NAJ
Alexander Kis-Géczi 0 0.00% NAJ
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 16.79 %
Tiszacsernyő 27 4.87 %
Nagytárkány 17 3.07 %
Nagygéres 14 2.53 %
Zétény 13 2.35 %
Bély 10 1.81 %
Bodrogszentes 9 1.62 %
Borsi 9 1.62 %
Kistárkány 8 1.44 %
Bodrogmező 8 1.44 %
Szomotor 8 1.44 %
Rad 7 1.26 %
Tőketerebes 7 1.26 %
Kisgéres 7 1.26 %
Kiskövesd 6 1.08 %
Lelesz 6 1.08 %
Kisdobra 6 1.08 %
Ágcsernyő 6 1.08 %
Ladamóc 5 0.90 %
Nagykövesd 5 0.90 %
Bodrogszentmária 4 0.72 %
Szőlőske 4 0.72 %
Bacska 4 0.72 %
Bodrogszerdahely 4 0.72 %
Gálszécs 3 0.54 %
Véke 3 0.54 %
Szolnocska 3 0.54 %
Velejte 3 0.54 %
Zemplén 2 0.36 %
Újhely 2 0.36 %
Magyarsas 2 0.36 %
Boly 2 0.36 %
Nagytoronya 2 0.36 %
Garany 2 0.36 %
Imreg 2 0.36 %
Szinyér 2 0.36 %
Kolbáska 1 0.18 %
Bári 1 0.18 %
Isztáncs 1 0.18 %
Nagyazar 1 0.18 %
Bacskó 1 0.18 %
Szilvásújfalu 1 0.18 %
Bodzásújlak 1 0.18 %
Szécsegres 1 0.18 %
Vécse 1 0.18 %
Kistoronya 1 0.18 %
Kozma 1 0.18 %
Kazsó 1 0.18 %
Zemplénújfalu 1 0.18 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 1.39 %
Bodrogszentes 25 0.76 %
Tőketerebes 10 0.30 %
Tiszacsernyő 9 0.27 %
Nagykövesd 9 0.27 %
Szomotor 8 0.24 %
Bacska 7 0.21 %
Ágcsernyő 7 0.21 %
Nagygéres 7 0.21 %
Bodrogszentmária 7 0.21 %
Bodrogszerdahely 7 0.21 %
Véke 5 0.15 %
Bély 5 0.15 %
Nagytárkány 5 0.15 %
Kistárkány 4 0.12 %
Lelesz 4 0.12 %
Kiskövesd 4 0.12 %
Bacskó 3 0.09 %
Újhely 3 0.09 %
Kolbáska 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Szőlőske 2 0.06 %
Barancs 2 0.06 %
Alsómihályi 2 0.06 %
Bodzásújlak 2 0.06 %
Szinyér 2 0.06 %
Borsi 2 0.06 %
Rad 2 0.06 %
Gercsely 2 0.06 %
Ladamóc 1 0.03 %
Szolnocska 1 0.03 %
Isztáncs 1 0.03 %
Bodrogmező 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Boly 1 0.03 %
Kisdobra 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Gálszécs 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Zemplén 1 0.03 %
Kázmér 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 12.24 %
Bodzásújlak 84 3.16 %
Gálszécs 45 1.69 %
Kozma 34 1.28 %
Garany 32 1.21 %
Vécse 24 0.90 %
Kasó 23 0.87 %
Királyhelmec 21 0.79 %
Battyán 20 0.75 %
Alsómihályi 20 0.75 %
Barancs 17 0.64 %
Kázmér 15 0.56 %
Gercsely 15 0.56 %
Kiszte 14 0.53 %
Szilvásújfalu 14 0.53 %
Tiszacsernyő 13 0.49 %
Magyarizsép 13 0.49 %
Céke 13 0.49 %
Dargó 11 0.41 %
Kolbáska 11 0.41 %
Parnó 11 0.41 %
Bacskó 11 0.41 %
Szécskeresztúr 9 0.34 %
Szőlőske 8 0.30 %
Kazsó 8 0.30 %
Hardicsa 8 0.30 %
Isztáncs 8 0.30 %
Imreg 7 0.26 %
Legenye 7 0.26 %
Szécsudvar 7 0.26 %
Kisazar 7 0.26 %
Magyarsas 7 0.26 %
Velejte 7 0.26 %
Borsi 6 0.23 %
Szürnyeg 6 0.23 %
Újhely 5 0.19 %
Nagyruszka 5 0.19 %
Lasztóc 5 0.19 %
Pelejte 5 0.19 %
Csörgő 5 0.19 %
Kiskövesd 4 0.15 %
Bodrogszerdahely 4 0.15 %
Lelesz 4 0.15 %
Perbenyik 4 0.15 %
Nagyazar 4 0.15 %
Biste 4 0.15 %
Bári 3 0.11 %
Zebegnyő 3 0.11 %
Szomotor 3 0.11 %
Ladamóc 3 0.11 %
Cselej 3 0.11 %
Gerenda 3 0.11 %
Csarnahó 3 0.11 %
Zemplénújfalu 3 0.11 %
Visnyó 2 0.08 %
Bacska 2 0.08 %
Véke 2 0.08 %
Kistárkány 2 0.08 %
Nagygéres 2 0.08 %
Rad 2 0.08 %
Bodrogszentmária 2 0.08 %
Bodrogszög 2 0.08 %
Szécsegres 2 0.08 %
Tarnóka 2 0.08 %
Bély 1 0.04 %
Nagytárkány 1 0.04 %
Nagykövesd 1 0.04 %
Nagytoronya 1 0.04 %
Kisgéres 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 27.67 %
Kisgéres 381 14.64 %
Nagytárkány 178 6.84 %
Kistárkány 162 6.23 %
Bodrogszerdahely 160 6.15 %
Bodrogszentes 152 5.84 %
Perbenyik 135 5.19 %
Battyán 130 5.00 %
Nagykövesd 107 4.11 %
Bacska 103 3.96 %
Örös 101 3.88 %
Lelesz 100 3.84 %
Zétény 97 3.73 %
Tiszacsernyő 93 3.57 %
Bély 91 3.50 %
Nagygéres 91 3.50 %
Szomotor 79 3.04 %
Borsi 78 3.00 %
Boly 74 2.84 %
Kiskövesd 69 2.65 %
Ladamóc 68 2.61 %
Bári 63 2.42 %
Bodrogszentmária 63 2.42 %
Rad 62 2.38 %
Kisdobra 48 1.84 %
Tőketerebes 47 1.81 %
Bodrogmező 47 1.81 %
Imreg 46 1.77 %
Véke 45 1.73 %
Ágcsernyő 45 1.73 %
Szürnyeg 34 1.31 %
Szőlőske 34 1.31 %
Csarnahó 30 1.15 %
Szolnocska 30 1.15 %
Szinyér 28 1.08 %
Zemplén 25 0.96 %
Újhely 21 0.81 %
Hardicsa 15 0.58 %
Bodrogszög 11 0.42 %
Gálszécs 9 0.35 %
Kistoronya 9 0.35 %
Kozma 6 0.23 %
Alsómihályi 5 0.19 %
Garany 4 0.15 %
Lasztóc 3 0.12 %
Céke 2 0.08 %
Kolbáska 2 0.08 %
Kázmér 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Visnyó 2 0.08 %
Csörgő 2 0.08 %
Zemplénújfalu 2 0.08 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 14.84 %
Kistárkány 269 12.48 %
Kisgéres 269 12.48 %
Nagytárkány 216 10.02 %
Tiszacsernyő 156 7.24 %
Bély 98 4.55 %
Battyán 96 4.45 %
Bacska 92 4.27 %
Bodrogszerdahely 77 3.57 %
Perbenyik 71 3.29 %
Bodrogszentes 68 3.15 %
Lelesz 66 3.06 %
Nagykövesd 63 2.92 %
Borsi 58 2.69 %
Bári 50 2.32 %
Örös 49 2.27 %
Zétény 48 2.23 %
Boly 47 2.18 %
Ágcsernyő 45 2.09 %
Nagygéres 44 2.04 %
Kiskövesd 43 1.99 %
Szomotor 41 1.90 %
Ladamóc 38 1.76 %
Tőketerebes 35 1.62 %
Kisdobra 33 1.53 %
Rad 33 1.53 %
Bodrogmező 31 1.44 %
Véke 28 1.30 %
Bodrogszentmária 26 1.21 %
Imreg 20 0.93 %
Szolnocska 20 0.93 %
Szinyér 17 0.79 %
Zemplén 17 0.79 %
Csarnahó 16 0.74 %
Szőlőske 15 0.70 %
Újhely 11 0.51 %
Gálszécs 8 0.37 %
Bodrogszög 5 0.23 %
Magyarsas 5 0.23 %
Alsómihályi 5 0.23 %
Kistoronya 5 0.23 %
Parnó 4 0.19 %
Szürnyeg 4 0.19 %
Céke 4 0.19 %
Nagytoronya 3 0.14 %
Gercsely 3 0.14 %
Csörgő 3 0.14 %
Szilvásújfalu 3 0.14 %
Szécsudvar 3 0.14 %
Kisazar 3 0.14 %
Nagyazar 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Hardicsa 2 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.09 %
Magyarizsép 2 0.09 %
Vécse 2 0.09 %
Bacskó 2 0.09 %
Velejte 2 0.09 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 37.14 %
Gálszécs 406 32.85 %
Parnó 55 4.45 %
Szécskeresztúr 52 4.21 %
Vécse 48 3.88 %
Kozma 46 3.72 %
Dargó 39 3.16 %
Bodzásújlak 38 3.07 %
Alsómihályi 34 2.75 %
Kázmér 26 2.10 %
Kisazar 26 2.10 %
Bacskó 26 2.10 %
Királyhelmec 24 1.94 %
Nagyazar 21 1.70 %
Zebegnyő 21 1.70 %
Garany 21 1.70 %
Céke 20 1.62 %
Kereplye 20 1.62 %
Szécsudvar 19 1.54 %
Szilvásújfalu 18 1.46 %
Tarnóka 17 1.38 %
Magyarizsép 17 1.38 %
Velejte 16 1.29 %
Cselej 15 1.21 %
Csörgő 15 1.21 %
Hardicsa 14 1.13 %
Zemplénújfalu 12 0.97 %
Gerenda 12 0.97 %
Szürnyeg 12 0.97 %
Nagytoronya 11 0.89 %
Pelejte 11 0.89 %
Nagyruszka 11 0.89 %
Gercsely 11 0.89 %
Lasztóc 10 0.81 %
Visnyó 10 0.81 %
Barancs 9 0.73 %
Sztankóc 9 0.73 %
Szomotor 8 0.65 %
Újhely 8 0.65 %
Bodrogszerdahely 8 0.65 %
Tiszacsernyő 8 0.65 %
Battyán 7 0.57 %
Borsi 7 0.57 %
Ágcsernyő 7 0.57 %
Nagytárkány 6 0.49 %
Isztáncs 6 0.49 %
Szécsegres 6 0.49 %
Rad 5 0.40 %
Lelesz 5 0.40 %
Kisdobra 5 0.40 %
Biste 5 0.40 %
Perbenyik 4 0.32 %
Legenye 4 0.32 %
Kasó 4 0.32 %
Nagygéres 4 0.32 %
Kiszte 4 0.32 %
Magyarsas 4 0.32 %
Kolbáska 4 0.32 %
Imreg 4 0.32 %
Örös 3 0.24 %
Bacska 3 0.24 %
Bodrogszentes 3 0.24 %
Kazsó 2 0.16 %
Bély 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Ladamóc 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Kistoronya 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Kistárkány 1 0.08 %
Szinyér 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 14.91 %
Tiszacsernyő 150 9.94 %
Királyhelmec 123 8.15 %
Ágcsernyő 49 3.25 %
Bodrogszerdahely 32 2.12 %
Lelesz 30 1.99 %
Nagytárkány 30 1.99 %
Kisgéres 28 1.86 %
Tőketerebes 26 1.72 %
Bacska 25 1.66 %
Bély 22 1.46 %
Bodrogszentes 21 1.39 %
Imreg 18 1.19 %
Borsi 16 1.06 %
Örös 14 0.93 %
Perbenyik 14 0.93 %
Gálszécs 13 0.86 %
Szomotor 11 0.73 %
Kisdobra 11 0.73 %
Kistárkány 11 0.73 %
Kozma 10 0.66 %
Nagygéres 10 0.66 %
Vécse 8 0.53 %
Szolnocska 8 0.53 %
Rad 8 0.53 %
Kiskövesd 7 0.46 %
Véke 7 0.46 %
Bodzásújlak 7 0.46 %
Bodrogszentmária 7 0.46 %
Bodrogmező 6 0.40 %
Boly 6 0.40 %
Nagykövesd 6 0.40 %
Legenye 5 0.33 %
Zemplén 5 0.33 %
Gercsely 5 0.33 %
Garany 5 0.33 %
Kázmér 4 0.27 %
Szinyér 4 0.27 %
Szécsudvar 4 0.27 %
Barancs 4 0.27 %
Szőlőske 4 0.27 %
Bári 4 0.27 %
Alsómihályi 3 0.20 %
Csörgő 3 0.20 %
Ladamóc 3 0.20 %
Kisazar 2 0.13 %
Újhely 2 0.13 %
Dargó 2 0.13 %
Parnó 2 0.13 %
Bodrogszög 2 0.13 %
Magyarsas 2 0.13 %
Biste 2 0.13 %
Szürnyeg 2 0.13 %
Nagyazar 2 0.13 %
Nagytoronya 2 0.13 %
Kazsó 1 0.07 %
Isztáncs 1 0.07 %
Sztankóc 1 0.07 %
Magyarizsép 1 0.07 %
Kiszte 1 0.07 %
Céke 1 0.07 %
Bacskó 1 0.07 %
Szilvásújfalu 1 0.07 %
Zétény 1 0.07 %
Szécskeresztúr 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 19.96 %
Gálszécs 23 2.52 %
Vécse 17 1.86 %
Velejte 12 1.32 %
Kasó 10 1.10 %
Zemplénújfalu 9 0.99 %
Királyhelmec 9 0.99 %
Hardicsa 8 0.88 %
Parnó 7 0.77 %
Isztáncs 7 0.77 %
Lasztóc 6 0.66 %
Magyarsas 6 0.66 %
Szécsudvar 6 0.66 %
Céke 6 0.66 %
Magyarizsép 6 0.66 %
Kazsó 5 0.55 %
Bodrogszerdahely 5 0.55 %
Kozma 5 0.55 %
Szilvásújfalu 5 0.55 %
Ágcsernyő 5 0.55 %
Lelesz 5 0.55 %
Alsómihályi 5 0.55 %
Kiszte 4 0.44 %
Gercsely 4 0.44 %
Tiszacsernyő 4 0.44 %
Bodzásújlak 4 0.44 %
Garany 4 0.44 %
Újhely 4 0.44 %
Rad 4 0.44 %
Legenye 3 0.33 %
Kistárkány 3 0.33 %
Szürnyeg 3 0.33 %
Nagytoronya 3 0.33 %
Nagyazar 3 0.33 %
Nagygéres 3 0.33 %
Battyán 3 0.33 %
Bacskó 3 0.33 %
Nagykövesd 2 0.22 %
Bári 2 0.22 %
Dargó 2 0.22 %
Barancs 2 0.22 %
Zebegnyő 2 0.22 %
Szécsegres 2 0.22 %
Biste 2 0.22 %
Boly 2 0.22 %
Nagyruszka 2 0.22 %
Szécskeresztúr 2 0.22 %
Pelejte 2 0.22 %
Csörgő 2 0.22 %
Kázmér 1 0.11 %
Kiskövesd 1 0.11 %
Kisgéres 1 0.11 %
Bacska 1 0.11 %
Bély 1 0.11 %
Borsi 1 0.11 %
Imreg 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Kolbáska 1 0.11 %
Véke 1 0.11 %
Bodrogszentmária 1 0.11 %
Bodrogszentes 1 0.11 %
Cselej 1 0.11 %
Tarnóka 1 0.11 %
Bodrogszög 1 0.11 %
Visnyó 1 0.11 %
Gerenda 1 0.11 %
Nagytárkány 1 0.11 %
Szőlőske 1 0.11 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 18.62 %
Szőlőske 90 12.69 %
Borsi 88 12.41 %
Királyhelmec 77 10.86 %
Bodrogszerdahely 75 10.58 %
Szomotor 45 6.35 %
Tiszacsernyő 44 6.21 %
Gálszécs 38 5.36 %
Battyán 33 4.65 %
Kisgéres 27 3.81 %
Ladamóc 24 3.39 %
Lelesz 22 3.10 %
Nagytárkány 20 2.82 %
Perbenyik 15 2.12 %
Kiskövesd 15 2.12 %
Bodrogszentes 15 2.12 %
Bély 15 2.12 %
Bodrogszentmária 15 2.12 %
Újhely 14 1.97 %
Bári 14 1.97 %
Céke 12 1.69 %
Kistárkány 12 1.69 %
Kistoronya 11 1.55 %
Csörgő 11 1.55 %
Nagykövesd 10 1.41 %
Bodzásújlak 10 1.41 %
Örös 9 1.27 %
Véke 9 1.27 %
Pelejte 8 1.13 %
Szécskeresztúr 8 1.13 %
Zemplén 7 0.99 %
Imreg 7 0.99 %
Alsómihályi 7 0.99 %
Bacska 7 0.99 %
Legenye 6 0.85 %
Magyarsas 6 0.85 %
Kozma 6 0.85 %
Vécse 6 0.85 %
Hardicsa 6 0.85 %
Rad 6 0.85 %
Dargó 5 0.71 %
Boly 5 0.71 %
Bacskó 5 0.71 %
Garany 5 0.71 %
Ágcsernyő 5 0.71 %
Parnó 5 0.71 %
Zemplénújfalu 4 0.56 %
Szolnocska 4 0.56 %
Zétény 4 0.56 %
Lasztóc 4 0.56 %
Csarnahó 4 0.56 %
Velejte 3 0.42 %
Szécsegres 3 0.42 %
Nagyruszka 3 0.42 %
Bodrogmező 3 0.42 %
Kolbáska 3 0.42 %
Gercsely 3 0.42 %
Kisdobra 3 0.42 %
Szécsudvar 3 0.42 %
Szürnyeg 3 0.42 %
Kiszte 3 0.42 %
Kázmér 3 0.42 %
Nagygéres 3 0.42 %
Magyarizsép 3 0.42 %
Gerenda 2 0.28 %
Biste 2 0.28 %
Nagytoronya 2 0.28 %
Szinyér 2 0.28 %
Bodrogszög 1 0.14 %
Kereplye 1 0.14 %
Nagyazar 1 0.14 %
Kazsó 1 0.14 %
Zebegnyő 1 0.14 %
Isztáncs 1 0.14 %
Szilvásújfalu 1 0.14 %
Cselej 1 0.14 %
Visnyó 1 0.14 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 10.06 %
Gálszécs 72 5.18 %
Parnó 20 1.44 %
Kozma 18 1.29 %
Alsómihályi 18 1.29 %
Garany 18 1.29 %
Bacskó 14 1.01 %
Magyarizsép 11 0.79 %
Királyhelmec 11 0.79 %
Lasztóc 10 0.72 %
Tiszacsernyő 9 0.65 %
Bodzásújlak 9 0.65 %
Hardicsa 9 0.65 %
Dargó 9 0.65 %
Kisazar 7 0.50 %
Vécse 7 0.50 %
Szécsudvar 7 0.50 %
Legenye 7 0.50 %
Kiszte 6 0.43 %
Nagyazar 6 0.43 %
Szécskeresztúr 6 0.43 %
Nagytoronya 5 0.36 %
Nagytárkány 5 0.36 %
Magyarsas 5 0.36 %
Szürnyeg 5 0.36 %
Zemplénújfalu 4 0.29 %
Újhely 4 0.29 %
Kázmér 4 0.29 %
Szilvásújfalu 4 0.29 %
Céke 3 0.22 %
Velejte 3 0.22 %
Nagygéres 3 0.22 %
Kasó 3 0.22 %
Zebegnyő 3 0.22 %
Bély 3 0.22 %
Lelesz 3 0.22 %
Tarnóka 3 0.22 %
Bodrogszentes 3 0.22 %
Véke 3 0.22 %
Csörgő 3 0.22 %
Szécsegres 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Isztáncs 3 0.22 %
Bodrogszerdahely 3 0.22 %
Szőlőske 2 0.14 %
Nagyruszka 2 0.14 %
Bári 2 0.14 %
Pelejte 2 0.14 %
Borsi 2 0.14 %
Nagykövesd 2 0.14 %
Bodrogszentmária 2 0.14 %
Visnyó 2 0.14 %
Battyán 2 0.14 %
Kisgéres 2 0.14 %
Szolnocska 2 0.14 %
Barancs 2 0.14 %
Kolbáska 2 0.14 %
Sztankóc 2 0.14 %
Örös 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Kiskövesd 2 0.14 %
Rad 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Bodrogmező 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 7.92 %
Tőketerebes 297 7.00 %
Kisazar 94 2.22 %
Szécskeresztúr 87 2.05 %
Dargó 78 1.84 %
Nagyazar 53 1.25 %
Kereplye 48 1.13 %
Vécse 39 0.92 %
Parnó 35 0.83 %
Kozma 33 0.78 %
Zebegnyő 28 0.66 %
Alsómihályi 25 0.59 %
Bacskó 21 0.50 %
Tarnóka 20 0.47 %
Bodzásújlak 19 0.45 %
Sztankóc 19 0.45 %
Magyarsas 17 0.40 %
Magyarizsép 17 0.40 %
Hardicsa 17 0.40 %
Szilvásújfalu 17 0.40 %
Cselej 17 0.40 %
Csörgő 16 0.38 %
Garany 16 0.38 %
Szécsudvar 16 0.38 %
Királyhelmec 15 0.35 %
Velejte 14 0.33 %
Gerenda 13 0.31 %
Nagyruszka 12 0.28 %
Céke 12 0.28 %
Visnyó 11 0.26 %
Lasztóc 10 0.24 %
Bodrogszerdahely 9 0.21 %
Pelejte 9 0.21 %
Nagytoronya 9 0.21 %
Kázmér 9 0.21 %
Tiszacsernyő 9 0.21 %
Barancs 8 0.19 %
Kiszte 8 0.19 %
Lelesz 8 0.19 %
Isztáncs 7 0.17 %
Nagytárkány 7 0.17 %
Kolbáska 7 0.17 %
Véke 7 0.17 %
Zemplénújfalu 7 0.17 %
Gercsely 6 0.14 %
Szomotor 6 0.14 %
Nagygéres 6 0.14 %
Újhely 5 0.12 %
Bodrogszentmária 5 0.12 %
Biste 5 0.12 %
Legenye 5 0.12 %
Battyán 5 0.12 %
Szécsegres 5 0.12 %
Ágcsernyő 4 0.09 %
Borsi 4 0.09 %
Perbenyik 4 0.09 %
Szürnyeg 3 0.07 %
Bodrogmező 3 0.07 %
Imreg 3 0.07 %
Bély 3 0.07 %
Bodrogszentes 3 0.07 %
Bacska 2 0.05 %
Bári 2 0.05 %
Nagykövesd 2 0.05 %
Rad 2 0.05 %
Kistoronya 2 0.05 %
Kasó 2 0.05 %
Kistárkány 2 0.05 %
Kisgéres 2 0.05 %
Zétény 1 0.02 %
Kazsó 1 0.02 %
Ladamóc 1 0.02 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 14.17 %
Bély 80 7.82 %
Királyhelmec 70 6.84 %
Gálszécs 57 5.57 %
Tiszacsernyő 56 5.47 %
Kisgéres 31 3.03 %
Battyán 29 2.83 %
Nagytárkány 25 2.44 %
Kistárkány 21 2.05 %
Alsómihályi 20 1.96 %
Kozma 19 1.86 %
Borsi 17 1.66 %
Bodrogszerdahely 17 1.66 %
Véke 17 1.66 %
Nagygéres 14 1.37 %
Szomotor 14 1.37 %
Csörgő 13 1.27 %
Lelesz 13 1.27 %
Kisdobra 12 1.17 %
Bodzásújlak 12 1.17 %
Szécskeresztúr 12 1.17 %
Parnó 11 1.08 %
Céke 11 1.08 %
Hardicsa 11 1.08 %
Dargó 9 0.88 %
Szilvásújfalu 8 0.78 %
Velejte 8 0.78 %
Bodrogszentes 8 0.78 %
Lasztóc 7 0.68 %
Bacskó 7 0.68 %
Ágcsernyő 7 0.68 %
Imreg 6 0.59 %
Bodrogszentmária 6 0.59 %
Kolbáska 6 0.59 %
Zétény 6 0.59 %
Perbenyik 6 0.59 %
Gercsely 6 0.59 %
Örös 6 0.59 %
Garany 6 0.59 %
Nagytoronya 6 0.59 %
Biste 5 0.49 %
Szőlőske 5 0.49 %
Nagyazar 5 0.49 %
Kázmér 5 0.49 %
Bodrogszög 5 0.49 %
Magyarsas 5 0.49 %
Zemplénújfalu 5 0.49 %
Isztáncs 5 0.49 %
Magyarizsép 5 0.49 %
Szolnocska 4 0.39 %
Nagykövesd 4 0.39 %
Legenye 4 0.39 %
Vécse 4 0.39 %
Bacska 4 0.39 %
Zebegnyő 4 0.39 %
Gerenda 4 0.39 %
Kisazar 4 0.39 %
Bodrogmező 3 0.29 %
Kiskövesd 3 0.29 %
Rad 3 0.29 %
Szürnyeg 3 0.29 %
Boly 3 0.29 %
Újhely 3 0.29 %
Ladamóc 3 0.29 %
Szécsudvar 3 0.29 %
Pelejte 3 0.29 %
Tarnóka 2 0.20 %
Bári 2 0.20 %
Cselej 2 0.20 %
Kereplye 2 0.20 %
Barancs 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Szécsegres 1 0.10 %
Nagyruszka 1 0.10 %
Szinyér 1 0.10 %
Kasó 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 70.08 %
Vécse 74 5.41 %
Gálszécs 68 4.97 %
Garany 58 4.24 %
Nagyruszka 46 3.37 %
Hardicsa 33 2.41 %
Alsómihályi 33 2.41 %
Bodzásújlak 31 2.27 %
Parnó 31 2.27 %
Céke 28 2.05 %
Zemplénújfalu 26 1.90 %
Kozma 24 1.76 %
Velejte 21 1.54 %
Kiszte 18 1.32 %
Királyhelmec 17 1.24 %
Gercsely 17 1.24 %
Magyarizsép 16 1.17 %
Pelejte 15 1.10 %
Imreg 15 1.10 %
Kasó 15 1.10 %
Magyarsas 14 1.02 %
Szürnyeg 14 1.02 %
Kázmér 13 0.95 %
Isztáncs 13 0.95 %
Kisazar 12 0.88 %
Legenye 11 0.80 %
Barancs 11 0.80 %
Csörgő 10 0.73 %
Szécsegres 9 0.66 %
Biste 9 0.66 %
Kolbáska 9 0.66 %
Bodrogszerdahely 9 0.66 %
Szécskeresztúr 9 0.66 %
Dargó 9 0.66 %
Lasztóc 8 0.59 %
Lelesz 8 0.59 %
Tiszacsernyő 7 0.51 %
Gerenda 7 0.51 %
Szécsudvar 7 0.51 %
Kisgéres 7 0.51 %
Nagytoronya 6 0.44 %
Bacskó 6 0.44 %
Bári 6 0.44 %
Bély 6 0.44 %
Szilvásújfalu 6 0.44 %
Bacska 5 0.37 %
Kazsó 5 0.37 %
Borsi 5 0.37 %
Tarnóka 5 0.37 %
Ladamóc 4 0.29 %
Ágcsernyő 4 0.29 %
Újhely 4 0.29 %
Kistoronya 4 0.29 %
Nagyazar 3 0.22 %
Nagykövesd 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Zétény 2 0.15 %
Battyán 2 0.15 %
Cselej 2 0.15 %
Rad 2 0.15 %
Kereplye 2 0.15 %
Nagytárkány 2 0.15 %
Bodrogszentes 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Nagygéres 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Szőlőske 1 0.07 %
Visnyó 1 0.07 %
Véke 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 33.54 %
Gálszécs 71 2.97 %
Garany 42 1.76 %
Vécse 38 1.59 %
Hardicsa 35 1.46 %
Bodzásújlak 31 1.30 %
Kiszte 29 1.21 %
Zemplénújfalu 27 1.13 %
Parnó 24 1.00 %
Kozma 22 0.92 %
Pelejte 21 0.88 %
Magyarsas 19 0.79 %
Alsómihályi 18 0.75 %
Velejte 17 0.71 %
Céke 17 0.71 %
Nagyruszka 14 0.59 %
Cselej 14 0.59 %
Szilvásújfalu 14 0.59 %
Szécskeresztúr 13 0.54 %
Királyhelmec 13 0.54 %
Imreg 13 0.54 %
Kazsó 12 0.50 %
Kázmér 11 0.46 %
Csörgő 11 0.46 %
Dargó 10 0.42 %
Gercsely 10 0.42 %
Isztáncs 10 0.42 %
Szomotor 9 0.38 %
Tiszacsernyő 9 0.38 %
Szécsegres 8 0.33 %
Újhely 8 0.33 %
Bodrogszerdahely 8 0.33 %
Kolbáska 8 0.33 %
Borsi 8 0.33 %
Legenye 8 0.33 %
Szürnyeg 6 0.25 %
Nagytoronya 6 0.25 %
Kistoronya 6 0.25 %
Barancs 6 0.25 %
Zebegnyő 5 0.21 %
Magyarizsép 5 0.21 %
Bári 5 0.21 %
Nagytárkány 5 0.21 %
Gerenda 5 0.21 %
Szécsudvar 5 0.21 %
Kisazar 4 0.17 %
Kistárkány 4 0.17 %
Kasó 4 0.17 %
Lasztóc 4 0.17 %
Lelesz 4 0.17 %
Battyán 4 0.17 %
Kiskövesd 3 0.13 %
Bacskó 3 0.13 %
Kereplye 3 0.13 %
Nagyazar 3 0.13 %
Rad 3 0.13 %
Biste 3 0.13 %
Tarnóka 3 0.13 %
Kisgéres 3 0.13 %
Csarnahó 2 0.08 %
Ágcsernyő 2 0.08 %
Perbenyik 2 0.08 %
Nagygéres 2 0.08 %
Visnyó 2 0.08 %
Véke 2 0.08 %
Kisdobra 1 0.04 %
Bodrogszög 1 0.04 %
Ladamóc 1 0.04 %
Szinyér 1 0.04 %
Zétény 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Bodrogszentmária 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 31.98 %
Szomotor 164 6.52 %
Tiszacsernyő 163 6.48 %
Tőketerebes 154 6.12 %
Lelesz 113 4.49 %
Bodrogszerdahely 108 4.29 %
Bodrogszentmária 108 4.29 %
Zétény 106 4.21 %
Ágcsernyő 99 3.93 %
Kisgéres 84 3.34 %
Bély 79 3.14 %
Bodrogszentes 78 3.10 %
Kistárkány 76 3.02 %
Magyarsas 75 2.98 %
Perbenyik 74 2.94 %
Kisdobra 64 2.54 %
Nagytárkány 64 2.54 %
Nagygéres 59 2.34 %
Rad 51 2.03 %
Véke 45 1.79 %
Battyán 45 1.79 %
Borsi 44 1.75 %
Boly 41 1.63 %
Ladamóc 40 1.59 %
Garany 33 1.31 %
Nagykövesd 33 1.31 %
Örös 32 1.27 %
Bári 31 1.23 %
Szürnyeg 30 1.19 %
Bodrogmező 27 1.07 %
Imreg 25 0.99 %
Céke 22 0.87 %
Gálszécs 22 0.87 %
Bacska 21 0.83 %
Kiskövesd 20 0.79 %
Csarnahó 19 0.75 %
Csörgő 19 0.75 %
Szolnocska 17 0.68 %
Zemplén 17 0.68 %
Parnó 17 0.68 %
Szinyér 14 0.56 %
Szőlőske 13 0.52 %
Újhely 13 0.52 %
Velejte 11 0.44 %
Hardicsa 10 0.40 %
Bacskó 10 0.40 %
Pelejte 8 0.32 %
Bodrogszög 8 0.32 %
Gercsely 7 0.28 %
Nagytoronya 7 0.28 %
Kistoronya 6 0.24 %
Nagyruszka 6 0.24 %
Zemplénújfalu 6 0.24 %
Kolbáska 6 0.24 %
Cselej 5 0.20 %
Legenye 4 0.16 %
Szilvásújfalu 4 0.16 %
Kázmér 4 0.16 %
Magyarizsép 3 0.12 %
Alsómihályi 3 0.12 %
Kiszte 3 0.12 %
Biste 2 0.08 %
Vécse 2 0.08 %
Isztáncs 2 0.08 %
Kisazar 2 0.08 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 21.19 %
Bodrogszentes 167 16.01 %
Tőketerebes 156 14.96 %
Kisgéres 69 6.62 %
Rad 50 4.79 %
Tiszacsernyő 46 4.41 %
Lelesz 45 4.31 %
Bodrogszerdahely 43 4.12 %
Gálszécs 41 3.93 %
Bacska 32 3.07 %
Zétény 32 3.07 %
Szomotor 32 3.07 %
Bodrogszentmária 31 2.97 %
Battyán 31 2.97 %
Perbenyik 31 2.97 %
Bély 30 2.88 %
Boly 27 2.59 %
Szolnocska 25 2.40 %
Kisdobra 22 2.11 %
Nagytárkány 22 2.11 %
Szilvásújfalu 21 2.01 %
Véke 21 2.01 %
Kistárkány 21 2.01 %
Garany 20 1.92 %
Borsi 19 1.82 %
Nagykövesd 19 1.82 %
Nagygéres 18 1.73 %
Kiskövesd 18 1.73 %
Örös 17 1.63 %
Ágcsernyő 16 1.53 %
Vécse 15 1.44 %
Szinyér 15 1.44 %
Bodrogmező 14 1.34 %
Kozma 14 1.34 %
Magyarizsép 14 1.34 %
Hardicsa 11 1.05 %
Szőlőske 10 0.96 %
Alsómihályi 10 0.96 %
Ladamóc 10 0.96 %
Lasztóc 10 0.96 %
Imreg 9 0.86 %
Bodzásújlak 7 0.67 %
Nagyazar 7 0.67 %
Szürnyeg 7 0.67 %
Újhely 7 0.67 %
Szécskeresztúr 7 0.67 %
Zemplénújfalu 6 0.58 %
Barancs 6 0.58 %
Magyarsas 5 0.48 %
Szécsegres 5 0.48 %
Céke 5 0.48 %
Zemplén 5 0.48 %
Csörgő 5 0.48 %
Gercsely 5 0.48 %
Nagytoronya 5 0.48 %
Bodrogszög 5 0.48 %
Csarnahó 4 0.38 %
Bári 4 0.38 %
Cselej 4 0.38 %
Kolbáska 4 0.38 %
Nagyruszka 4 0.38 %
Szécsudvar 3 0.29 %
Visnyó 3 0.29 %
Bacskó 3 0.29 %
Legenye 2 0.19 %
Velejte 2 0.19 %
Kazsó 2 0.19 %
Kázmér 2 0.19 %
Biste 2 0.19 %
Kasó 2 0.19 %
Parnó 2 0.19 %
Isztáncs 1 0.10 %
Kistoronya 1 0.10 %
Dargó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 16.75 %
Kisgéres 184 7.71 %
Nagytárkány 96 4.02 %
Kistárkány 80 3.35 %
Bodrogszerdahely 79 3.31 %
Bacska 69 2.89 %
Perbenyik 67 2.81 %
Borsi 63 2.64 %
Battyán 63 2.64 %
Bodrogszentmária 62 2.60 %
Ladamóc 58 2.43 %
Nagykövesd 56 2.35 %
Zétény 53 2.22 %
Bély 53 2.22 %
Bári 51 2.14 %
Boly 47 1.97 %
Lelesz 47 1.97 %
Rad 46 1.93 %
Tiszacsernyő 44 1.84 %
Szomotor 42 1.76 %
Bodrogszentes 39 1.63 %
Nagygéres 38 1.59 %
Örös 37 1.55 %
Imreg 33 1.38 %
Bodrogmező 29 1.21 %
Kiskövesd 27 1.13 %
Tőketerebes 26 1.09 %
Kisdobra 25 1.05 %
Szőlőske 25 1.05 %
Ágcsernyő 23 0.96 %
Véke 22 0.92 %
Csarnahó 20 0.84 %
Szolnocska 17 0.71 %
Zemplén 17 0.71 %
Szinyér 17 0.71 %
Újhely 11 0.46 %
Bodrogszög 6 0.25 %
Gálszécs 6 0.25 %
Garany 5 0.21 %
Isztáncs 5 0.21 %
Céke 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Hardicsa 3 0.13 %
Kistoronya 3 0.13 %
Barancs 2 0.08 %
Kozma 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 8.85 %
Gálszécs 37 2.36 %
Vécse 13 0.83 %
Parnó 11 0.70 %
Tiszacsernyő 10 0.64 %
Királyhelmec 10 0.64 %
Bacskó 9 0.57 %
Kozma 9 0.57 %
Céke 8 0.51 %
Alsómihályi 7 0.45 %
Garany 7 0.45 %
Szécskeresztúr 5 0.32 %
Bodzásújlak 5 0.32 %
Borsi 5 0.32 %
Hardicsa 5 0.32 %
Magyarsas 5 0.32 %
Zemplénújfalu 5 0.32 %
Nagyruszka 4 0.25 %
Kolbáska 4 0.25 %
Rad 4 0.25 %
Kisgéres 4 0.25 %
Nagyazar 4 0.25 %
Kistárkány 4 0.25 %
Tarnóka 4 0.25 %
Pelejte 4 0.25 %
Sztankóc 4 0.25 %
Bodrogszerdahely 4 0.25 %
Ágcsernyő 3 0.19 %
Lelesz 3 0.19 %
Bodrogszentes 3 0.19 %
Nagytoronya 3 0.19 %
Kázmér 3 0.19 %
Dargó 3 0.19 %
Lasztóc 3 0.19 %
Véke 3 0.19 %
Cselej 3 0.19 %
Battyán 3 0.19 %
Bacska 3 0.19 %
Kasó 3 0.19 %
Bély 2 0.13 %
Gercsely 2 0.13 %
Gerenda 2 0.13 %
Bodrogszentmária 2 0.13 %
Magyarizsép 2 0.13 %
Csörgő 2 0.13 %
Kisdobra 2 0.13 %
Szécsudvar 2 0.13 %
Barancs 2 0.13 %
Isztáncs 2 0.13 %
Szomotor 2 0.13 %
Kisazar 2 0.13 %
Szürnyeg 2 0.13 %
Szilvásújfalu 2 0.13 %
Nagygéres 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Örös 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Velejte 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Bodrogmező 1 0.06 %
Szőlőske 1 0.06 %
Visnyó 1 0.06 %
Csarnahó 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Imreg 1 0.06 %
Bári 1 0.06 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 37.79 %
Gálszécs 160 8.59 %
Céke 120 6.44 %
Magyarsas 101 5.42 %
Királyhelmec 87 4.67 %
Parnó 79 4.24 %
Szilvásújfalu 77 4.13 %
Bacskó 69 3.70 %
Borsi 66 3.54 %
Bodzásújlak 65 3.49 %
Magyarizsép 64 3.44 %
Szürnyeg 61 3.27 %
Lasztóc 59 3.17 %
Hardicsa 58 3.11 %
Kolbáska 55 2.95 %
Vécse 54 2.90 %
Garany 52 2.79 %
Kozma 50 2.68 %
Zemplénújfalu 48 2.58 %
Szécskeresztúr 39 2.09 %
Nagyruszka 36 1.93 %
Tiszacsernyő 35 1.88 %
Csörgő 34 1.83 %
Imreg 34 1.83 %
Kiszte 33 1.77 %
Kisazar 32 1.72 %
Bodrogszerdahely 32 1.72 %
Alsómihályi 32 1.72 %
Velejte 27 1.45 %
Szécsudvar 25 1.34 %
Nagytoronya 23 1.23 %
Dargó 23 1.23 %
Gercsely 21 1.13 %
Barancs 20 1.07 %
Pelejte 20 1.07 %
Nagyazar 20 1.07 %
Bodrogszentes 20 1.07 %
Kázmér 19 1.02 %
Kisdobra 19 1.02 %
Cselej 18 0.97 %
Bári 16 0.86 %
Szomotor 16 0.86 %
Kasó 15 0.81 %
Újhely 15 0.81 %
Kereplye 15 0.81 %
Szőlőske 15 0.81 %
Bodrogmező 14 0.75 %
Perbenyik 14 0.75 %
Csarnahó 14 0.75 %
Bodrogszentmária 14 0.75 %
Visnyó 14 0.75 %
Lelesz 14 0.75 %
Bély 13 0.70 %
Kistoronya 13 0.70 %
Szolnocska 11 0.59 %
Biste 11 0.59 %
Kazsó 10 0.54 %
Isztáncs 9 0.48 %
Szécsegres 9 0.48 %
Nagytárkány 9 0.48 %
Kisgéres 8 0.43 %
Kiskövesd 7 0.38 %
Legenye 7 0.38 %
Gerenda 7 0.38 %
Battyán 6 0.32 %
Bodrogszög 6 0.32 %
Kistárkány 5 0.27 %
Ágcsernyő 5 0.27 %
Zemplén 5 0.27 %
Zebegnyő 5 0.27 %
Ladamóc 5 0.27 %
Zétény 5 0.27 %
Véke 4 0.21 %
Boly 4 0.21 %
Rad 4 0.21 %
Nagygéres 3 0.16 %
Örös 2 0.11 %
Nagykövesd 2 0.11 %
Sztankóc 2 0.11 %
Szinyér 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 24.34 %
Tőketerebes 250 12.27 %
Szécskeresztúr 96 4.71 %
Nagyazar 39 1.91 %
Parnó 36 1.77 %
Kisazar 32 1.57 %
Vécse 30 1.47 %
Bacskó 27 1.32 %
Dargó 27 1.32 %
Tarnóka 23 1.13 %
Nagyruszka 21 1.03 %
Kozma 18 0.88 %
Cselej 17 0.83 %
Alsómihályi 16 0.79 %
Garany 16 0.79 %
Zebegnyő 14 0.69 %
Királyhelmec 13 0.64 %
Magyarizsép 13 0.64 %
Gerenda 12 0.59 %
Szécsudvar 12 0.59 %
Hardicsa 11 0.54 %
Velejte 11 0.54 %
Visnyó 10 0.49 %
Pelejte 10 0.49 %
Szilvásújfalu 10 0.49 %
Szécsegres 9 0.44 %
Kolbáska 9 0.44 %
Zemplénújfalu 8 0.39 %
Kereplye 7 0.34 %
Csörgő 7 0.34 %
Barancs 6 0.29 %
Nagytárkány 5 0.25 %
Tiszacsernyő 5 0.25 %
Kázmér 5 0.25 %
Lasztóc 5 0.25 %
Szürnyeg 4 0.20 %
Céke 4 0.20 %
Nagytoronya 4 0.20 %
Bodrogszerdahely 4 0.20 %
Kiszte 4 0.20 %
Sztankóc 4 0.20 %
Magyarsas 4 0.20 %
Isztáncs 3 0.15 %
Battyán 3 0.15 %
Bodzásújlak 3 0.15 %
Nagygéres 3 0.15 %
Szomotor 3 0.15 %
Véke 3 0.15 %
Legenye 3 0.15 %
Kazsó 2 0.10 %
Gercsely 2 0.10 %
Bély 2 0.10 %
Biste 2 0.10 %
Kistárkány 2 0.10 %
Lelesz 1 0.05 %
Boly 1 0.05 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Perbenyik 1 0.05 %
Kiskövesd 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Imreg 1 0.05 %
Ágcsernyő 1 0.05 %
Újhely 1 0.05 %
Bári 1 0.05 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 64.45 %
Tiszacsernyő 290 16.66 %
Lelesz 181 10.40 %
Szomotor 154 8.85 %
Nagytárkány 137 7.87 %
Bély 126 7.24 %
Bodrogszerdahely 121 6.95 %
Kisgéres 116 6.66 %
Kistárkány 115 6.61 %
Perbenyik 91 5.23 %
Zétény 87 5.00 %
Bodrogszentes 84 4.82 %
Kisdobra 79 4.54 %
Nagygéres 77 4.42 %
Bodrogszentmária 76 4.37 %
Battyán 69 3.96 %
Örös 60 3.45 %
Tőketerebes 60 3.45 %
Borsi 55 3.16 %
Rad 52 2.99 %
Nagykövesd 49 2.81 %
Bacska 49 2.81 %
Ágcsernyő 46 2.64 %
Boly 44 2.53 %
Zemplén 41 2.35 %
Véke 37 2.13 %
Bodrogmező 31 1.78 %
Ladamóc 28 1.61 %
Bári 25 1.44 %
Kiskövesd 25 1.44 %
Csarnahó 22 1.26 %
Szinyér 19 1.09 %
Szolnocska 18 1.03 %
Imreg 18 1.03 %
Szőlőske 16 0.92 %
Vécse 14 0.80 %
Újhely 13 0.75 %
Bodrogszög 10 0.57 %
Gálszécs 10 0.57 %
Alsómihályi 9 0.52 %
Kistoronya 6 0.34 %
Gercsely 5 0.29 %
Kázmér 5 0.29 %
Pelejte 5 0.29 %
Csörgő 5 0.29 %
Lasztóc 5 0.29 %
Kereplye 5 0.29 %
Legenye 5 0.29 %
Velejte 5 0.29 %
Szécsudvar 4 0.23 %
Kozma 4 0.23 %
Szürnyeg 4 0.23 %
Hardicsa 4 0.23 %
Nagytoronya 4 0.23 %
Szilvásújfalu 3 0.17 %
Kolbáska 3 0.17 %
Nagyruszka 3 0.17 %
Céke 3 0.17 %
Szécskeresztúr 3 0.17 %
Bodzásújlak 2 0.11 %
Garany 2 0.11 %
Biste 2 0.11 %
Zebegnyő 2 0.11 %
Barancs 2 0.11 %
Zemplénújfalu 2 0.11 %
Dargó 2 0.11 %
Bacskó 1 0.06 %
Nagyazar 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Sztankóc 1 0.06 %
Szécsegres 1 0.06 %
Tarnóka 1 0.06 %
Parnó 1 0.06 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 15.58 %
Parnó 237 13.14 %
Gálszécs 90 4.99 %
Bacskó 60 3.33 %
Magyarsas 57 3.16 %
Kozma 34 1.88 %
Magyarizsép 32 1.77 %
Kolbáska 27 1.50 %
Alsómihályi 24 1.33 %
Dargó 24 1.33 %
Vécse 22 1.22 %
Hardicsa 22 1.22 %
Garany 22 1.22 %
Szécskeresztúr 21 1.16 %
Szécsudvar 21 1.16 %
Bodzásújlak 19 1.05 %
Kiszte 18 1.00 %
Visnyó 17 0.94 %
Királyhelmec 16 0.89 %
Csörgő 16 0.89 %
Zemplénújfalu 14 0.78 %
Zebegnyő 14 0.78 %
Nagytoronya 14 0.78 %
Céke 13 0.72 %
Gerenda 11 0.61 %
Barancs 11 0.61 %
Lasztóc 11 0.61 %
Kisazar 10 0.55 %
Nagyruszka 9 0.50 %
Kasó 8 0.44 %
Cselej 8 0.44 %
Kereplye 8 0.44 %
Kázmér 8 0.44 %
Gercsely 7 0.39 %
Bodrogszerdahely 6 0.33 %
Tiszacsernyő