SK
KS
.....

Bernátfalva

Településrész

címer zászló
18 8% magyar 1910
12 4% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bernátovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Kassamindszent
Koordináták:
48.643804, 21.29684687
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
185 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04413

Bernátfalva a Kassai-medence déli részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, 182 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, az 1963-ban felszámolt Miszlóka-patak (Myslavský potok) mentén, a község központjától 1 km-re északra, a Kassamindszentet Koksóbaksával (2,5 km) összekötő 3340-es út mellett. Teljesen egybeépült a tőle délre fekvő Kassamindszenttel és a nyugatra fekvő Búzafalvával.

Közigazgatás

1961-ig önálló község, azóta Kassamindszent négy településrészének egyike. Kataszteri területét (1910-ben 3,78 km², 1921-ben 3,84 km²) beolvasztották az egységes községébe. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai, ezután pedig a Kassa-vidéki járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1968-ban korábbi határának több mint felét Kassához csatolták (ma Bárca és Abaszéplak városrészek kataszteréhez tartozik).

Népesség

Bernátfalvának 2011-ben 946 lakosa volt, itt élt az egyesített község népességének 22,6 %-a. A község 18. századi újratelepítése óta zömében szlovák lakosságú volt, a magyar anyanyelvűek aránya 1880-ban 10,7 %, 1910-ben pedig 7,5 % volt, a magyar nemzetiségűeké 1921-ben már csak 4,1 % (12 fő). 1880-ban a lakosság 17,2 %-a volt német, 1910-ben pedig 24,2 %-a cigány anyanyelvű. Az 1941-es (magyar fennhatóság alatt tartott) népszámlálás során a lakosság 58,8 %-a vallotta magát szlováknak és 39,9 %-a magyarnak. 1921-ben a lakosság 95,6 %-a volt római katolikus vallású, az 1880-ban még a lakosság egyötödét alkotó (20,9 %) izraeliták arányszáma 1,4 %-ra (4 fő) esett vissza. Bernátfalva népessége 1900-1941 között folyamatos gyarapodással 222 főről 396 főre nőtt. Cigány lakossága az 1950-es évekig szegregáltan, a koksóbaksai út mentén lévő (az 1955-ös katonai térképen "Cigánska kolónia" néven feltüntetett) telepen élt.

Történelem

Bernátfalva a korábbi Felsőkoksó falu kettészakadásával jött létre (melyet 1406-ban Felswkaxo, 1427-ben „Felsew Kaxo Menthzenth” alakban említenek 4 adózó portával), 1469-ben „Bernaldfalwa”, 1630-ban pedig „Bernatfalwa” néven szerepel az írásos forrásokban. A középkorban a Vid nemzetségbeli Bernáth család birtoka volt, innen ered neve is. 1563-ban I. Ferdinánd Briccius János, István és Lukács nevű hű embereinek adományozta. Kisnemesi község volt, melyet a 18. században szlovákokkal telepítették újjá. 1828-ban 54 háza és 442 lakosa volt. A század második felében számos lakosa kivándorolt a tengerentúlra, 1828-90 között népességének felét elveszítette. A 19. században számos zsidó család telepedett le itt, 1880-ban 244 lakosának egyötöde izraelita vallású volt. 1890-ben 223, 1900-ban 222, 1910-ben 240 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 295, 1930-ban pedig 329 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig az első bécsi döntés ismét Magyarországhoz csatolta. 1938-ban 58 háza és 408 lakosa volt, 1941-ben 396-an lakták. 1961-ben Búzafalvával, Csontosfalvával és Kassamindszenttel egyesítették Valaliky néven.

Mai jelentősége

Bernátfalván található Kassamindszent postahivatala, az egykori állami gazdaság területén, a Koksóbaksa felé vezető út mentén biogázüzemet hoztak létre. Szakrális kisemlékei a koksóbaksai határnál álló útmenti kereszt, illetve az Erdőalja utcában (Podlesná) álló feszület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BERNÁTFALVA. Tót falu Abaúj Vármegyében, birtokosa Demeczky Uraság, lakosai leg inkább katolikusok, ambár legelője szoross, és a’ határban semmi épűletre való fája nintsen; de mivel Kassához közel van, és lakosai mind szekéren, mind kézzel pénzt kereshetnek, ’s vagyonnyaikat jó móddal eladhattyák, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bernáthfalva, tót falu, Abauj vgyében, ut. p. Kassához 1 1/2 órányira: 368 kath., 4 ref., 71 zsidó lak. F. u. Bernáth és Demeczky nemzetségek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Koksó-Baksától nyugatra, a kassa-ujhelyi országut mellett vannak az u. n. »aprófalvak«, ugymint Buzafalva 53 házzal, 352 magyar és tót lakossal; Bernátfalva 37 házzal, 223 magyar és tót ajku lakossal; Koksó-Mindszent, 40 házzal, 251 német és tót ajku lakossal, régi kath. templommal, mely 1695-ben épült; Csontosfalva, 39 házzal, 284 magyar és tót ajku lakossal; Gecse, 62 házzal 503 magyar és tót ajku lakossal. Mind az öt kisközségnek a postája és táviró-állomása Csány. Eredetileg, a személy- és dülőnevek bizonysága szerint, magyarok lakták ezt az öt falut is, de a kurucz háboruk lezajlása után betelepitett tótok eltótositották. Lakosaik közül sokan vándoroltak ki Amerikába, otthagyván gazdátlanul apró házaikat, melyek egymásután düledeznek össze.

Helységnévtár

Bernátfalva (Bernátovce), rk. 176 Koksó-Mindszent, gk. 14 Bölzse-Sziget, ág. 2 -, ref. 1 - , izr. 51 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bernátfalva. A XIII.—XIV. században a Vid-nemzetségbeli Bernáthok ősi fészke. 1563-ban Ferdinánd király Briccius János, István és Lukács hű embereinek adományozta. A község területe 678 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 408.

Névelőfordulások
1469
Bernaldfalwa
1630
Bernatfalwa
1773
Bernáthfalva, Bernatfalva
1808
Bernáthfalva, Bernátowá
1863
Bernátfalva
1920
Bernatovce
1927
Bernátovce
1938
Bernátfalva
1945
Bernátovce

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 26 11%
szlovákok 155 64%
romák 0 0%
németek 42 17%
egyéb 21 9%
összlétszám 244
magyarok 18 8%
szlovákok 162 68%
romák 58 24%
németek 2 1%
egyéb 0 0%
összlétszám 240
magyarok 12 4%
szlovákok 208 71%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 75 25%
összlétszám 295
Mai közigazgatás

Bejelentések