SK
TV
.....

Bodrogszerdahely

Község

címer zászló
1535 98% magyar 1910
1178 52% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bodrogszerdahely
Hivatalos szlovák megnevezés:
Streda nad Bodrogom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Sátoraljaújhelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Bak-hegy, Mologya, (Nádas-tó), Ritkás, Szerdahelyi-kanyar, Tajba-tó, Tarbucka, Úrbéri-legelő
Koordináták:
48.37940598, 21.75798798
Terület:
22,63 km2
Rang:
község
Népesség:
2280
Tszf. magasság:
101 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07631
Település kód:
543802
Szervezeti azonosító:
331970
Adóazonosító:
2020730580

A község a Bodrogköz Szlovákiához tartozó részének legnyugatibb részén, a Bodrog-folyó bal partján, a Felső-bodrogközi szigethegyek közé tartozó Tarbucka és Bak-hegy nyugati lábánál fekszik, a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal (vasúti híd a Bodrog felett) mentén, Sátoraljaújhelytől 10 km-re keletre, Királyhelmectől 23 km-re nyugatra. Érinti a 79-es főút Újhely-Királyhelmec közötti szakasza, mellékutak kötik össze Nagykövesddel (6 km) és a magyarországi Karossal (6 km). Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Bodrogszög és Szőlőske, északról Ladmóc, keletről Szomotor, Nagykövesd és Kiskövesd, délről Felsőberecki és Karos községekkel határos. Déli határát (mely egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között) a Felsőberecki-főcsatorna, északi határát pedig a Bodrog-folyó és annak holtágai alkotják.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához (korábban Bodrogközi járásához) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Sátoraljaújhelyi járás). 1960-1990 között hozzácsatolták a szomszédos Bodrogszög községet. 1920-ban a trianoni határ megvonásával határának 8,3 %-át elvesztette, területe ezzel 24,69 km²-ről 22,63 km²-re csökkent.

Népesség

Az 1880-ban még 1012 lakosú község népessége 1910-ig másfélszereésre növekedett - 1910-ben 1561, 1921-ben 1677, 1938-ban pedig 2011, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A határában 1929-ben létrejött szlovák kolónia sem változtatott nagy mértékben a község nemzetiségi arculatán. 1947-48-ban magyar lakosságának egy részét kitelepítették és szlovák telepesek érkeztek ide, ennek ellenére magyar többségét napjainkig megőrizte, de az asszimiláció itt is érzékelhető: 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 67,3 %-ról 54,3 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 32,3 %-ról 37,3 %-ra emelkedett. A magyar anyanyelvűek aránya (70,2 %) egyharmadával meghaladja a magyar nemzetiségűekét. A lakosság mintegy egytizede (9,2 %) a roma etnikumhoz tartozik. Az 1990-es évekre 9 %-os lakosságszámnövekedés (2252 főről 2459-re), a 2001-2011 közötti időszakban azonban már ugyanekkora csökkenés (2239 főre) figyelhető meg. 2011-ben a lakosság 37,8 %-a volt római katolikus, 23,8 %-a református, 20,7 %-a pedig görög katolikus vallású (1921-ben még a görög katolikus volt a legnépesebb felekezet – 37,2 %-os aránnyal). 1921-ben 93 (5,5 %) izraelita vallású lakosa is volt a községnek.

Történelem

A mai települést 1273-ban említik először, a 13. században már állott vára. A 14. század közepén két faluként Eghazos- és Wasarusszerdahelyként szerepelt. Az egyik név a templomos, míg a másik a vásártartási joggal rendelkező községrészt jelezte. A középkorban birtokosai sűrűn váltották egymást. 1459-ben a Szerdahelyi család kihalásával az itteni birtokok a várral együtt a rokon Bocskayakra szálltak. 1526-ban a Mohácsi vészt követő időszakban nem került a török hódoltság alá, viszont ki volt téve a portyázó hadak kegyetlenségeinek. 1647-ben az itteni Bocskay birtokrészeket a Vécsey család kapja meg a királytól, a bécsi császárhoz való hűségéért. Ebben az időszakban Bodroszerdahely mezőváros (oppidium) volt, ahol Zemplén megye hatósága tartott megyegyűléseket. 1670-ben ütközet zajlott le a falu határában Bocskai István és a császáriak között, ekkor pusztult el vára, de templomát is felégették. A 18. század elején a harci cselekmények és a pestis révén lakosságának nagy része elpusztult, 1715-ben alig 7 lakott házat jegyeztek fel a faluban. 1738–1742 között ismét pestisjárvány pusztított. Valószínűleg ezek után telepítettek a községbe görög katolikus vallású ruszinokat. 1787-ben Bodrogszerdahelyen 77 ház állt 580 lakossal. 1790-ben épült az első református templom (1810-ig szolgált), a Borbély család birtokán. 1828-ban 136 házában 1077 lakos élt. 1831-ben a kolerajárványban a lakosság mintegy fele vesztette életét. 1870-ben és 1890-ben nagy tűzvészek pusztítottak, melyben a község csaknem összes lakóháza leégett. 1872-ben megépült a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal (és a vasúti híd Szőlőske és Bodrogszerdahely között), melynek egyik állomása Bodrogszerdahely lett. 1896-ban a faluban megkezdte működését az első községi iskola. 1920-ig Zemplén vármegyéhez tartozott, járási beosztása többször változott: a 19. század végén még a Bodrogközi, 1906-ban a Sátoraljaújhelyi, az 1910-es évek végén pedig a Sárospataki járáshoz tartozott. A 20. század elején gőzmalom, kőbánya, cukorrépaszállító kisvasút és cserépkályhagyár működött a községben. Csehszlovákiához csatolása után 1929-ben Vécsey Béla és Mailloth Nándor birtokain szlovák kolóniát hoztak létre, melyre 14 család települt, akik 146,5 hektáron gazdálkodtak. A kolónián 1930-ban 118, döntő többségében szlovák nemzetiségű család élt. 1938-1945 között a községet visszacsatolták Magyarországhoz. 1944 decemberében a bevonuló szovjet csapatok 73 férfit hurcoltak el kényszermunkára. 1947-48-ban magyar lakóinak egy részét (30 családot) kitelepítették (nagyrészt Hajós községbe) és újabb szlovák betelepülők érkeztek a községbe. 1960-ban hozzácsatolták Bodrogszög községet, mely 1990-ben vált újra önállóvá. 1963-ban épült új iskolájának épülete. Az államszocializmus évtizedeiben kőbánya, betonelemgyártó üzem, mezőgazdasági állami birtok működött a községben, melyek a rendszerváltás után megszűntek. 2007 decemberében a schengeni határ megnyitásával vált átjárhatóvá a korábban lezárt út Bodrogszerdahely és Karos között.

Mai jelentősége

A községben szlovák és magyar tanítási nyelvű, teljes szervezettségű alapiskola és óvoda található. Régi szőlő- és bortermelő község. Több régi kastély és kúria található itt: az 1670-ben lerombolt vár helyén a 18. században épült reneszánsz-barokk Vécsey-kastély ma a községi hivatalnak, a szintén 18. századi barokk Orosz-kastély pedig nyugdíjasotthonnak ad otthont. A Jósika-kúria a 19. század második felében, a Maillot-kúria 1902-ben épült. Karmelhegyi Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma a 13. században épült, később barokk stílusban átépítették. Szent Mihálynak szentelt görög katolikus temploma a 19. század elején, a református templom 1844-ben épült klasszicista stílusban. A határában található Tajba-tó és a Tarbucka-hegy egyaránt védett terület, előbbi mocsári teknősei, utóbbi pedig értékes növényvilága révén. A Bálvány-hegy fontos régészeti lelőhely (bronzkori, avar és honfoglaláskori leletek).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZERDAHELY. Elegyes falu Zemplén Várm. földes Urai Ibrányi, Zoltány, és több Urak, lakosai katolikusok, oroszok, és reformátusok, fekszik Nagy Kövesdhez közel, Szöghöz nem meszsze, határja 2 nyomásbéli, és a’ természetnek tsak nem minden ajándékaival bír; folyó, és álló vizében van halászó, és tsikászó helye, malma, erdeje, szőleje, épűletre alkalmatos köve van, piatza Patakon 2, Újhelyen 1 1/2 mértföldnyire; barmokat is nevelnek. Nevezetes Mirczbán Váráról, mellyben Miczbánnak egyszerre hét fijai születtek, kik közzűl még mostan is Vécsey, és Sós Familiák virágoznak; a’ Szerdahelyi, Szürti, Bocskay, és Raskay Familiák pedig, kik innen neveztettek, elfogytak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szerdahely (Bodrog-), magy.-orosz falu, Zemplén vmegyében, 285 r., 414 gör. kath., 306 ref., 21 zsidó lak., gör. kath., ref. anya-, r. kathol. fiók-szentegyházzal, 1231 hold szántófölddel, vizimalommal. F. u. többen. Ut. p. Ujhely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bodrogszerdahely, bodrogmenti kisközség, melynek lakosai magyarok. Van 125 háza és 1437 lakosa, a kik róm. kath., gör.-kath. és ev. ref. vallásúak, de a görög katholikusok vannak a legtöbben. Legősibb neve Zeredey alakban bukkan fel, de már a XIV. században két Szerdahelyt különböztetnek 30meg, Egyházas és Vásáros jelzőkkel. Innen vette nevét a Szerdahelyi család, mely 1358-ban már ura volt. 1438-ban a Sóvári Soós családnak is van itt része. 1443-ban Ronyvai Miklós és a Kozmafalviak is birtokosai. 1459-ben a Szerdahelyiek része a velük rokon Bacskayakra szállott. 1512-ben Csebi Pogány Zsigmond, 1528-ban Zerdahelyi László szerepelnek birtokosokként, de az 1598-iki adóösszeírás szerint Bacskay Miklós, Bornemisza László, Soós István, Ferencz és Albert özvegye, továbbá Paczoth Ferencz, Szürthey Miklós özvegye és Terjény Mihály a birtokosai. 1600-ban a Daróczyakat is itt találjuk, s 1629-ben a Csapaakat is. 1647-ben a Bacskayak birtokrészére a báró Vécsey család kapott kir. adományt, míg egy kisebb rész a Bacskayak és a Soósok birtokában maradt. Ez időtől nagyobb részét a Vécseyek birtokolják, de a mult század elején az Ibrányiaknak, Oroszoknak, Szögyényieknek,a Csuka és a Borbély családoknak és a Ramocsaházyaknak is van itt birtokuk. Most báró Vécsey Béla és báró Jósika Sámuel a birtokosok, de az utóbbi a maga részét legújabban eladta. Ott, a hol most báró Vécsey Béla nagy kastélya van, állott hajdan a Szerdahelyiek ősi vára, melyet Spork tábornok 1670-ben lerombolt. Akkori földesura, gróf Bacskay István főispán, Erdélybe való meneküléssel mentette meg életét a hóhérhaláltól. A kastély egy része a vár maradványa, melyet 1700 körül Vécsey László alakíttatott át kastélylyá. A régi várfal egyes részei még ma is láthatók. Hajdan szabadalmas hely volt és a Vécseyek ide I. Lipóttól pallosjogot is nyertek. 1870. körül a községben több mint a fele leégett. Három templom van a faluban. A róm. kath. templom, az ősi templom helyén, 1600 körül épült. A templom falában látható Bacskay Miklósnak 1621-ből való érdekes sírköve. A gör. kath. templom a XIX. század elején, a református pedig 1700. körül épült. A lakosok hitelszövetkezetet tartanak fenn. Ide tartoznak Anna-tanya, Hídszög-tanya és Katron-tanya. Ez utóbbi a XV. századbeli Kattron község nevét tartja fenn, mely a XV. század végén már pusztaként szerepel s a Szerdahelyiek birtoka. Bodrogszerdahely határához tartozik a Zompod nevű közlegelő is, mely a hajdani Ompod, Zompod vagy Umpod helység nevét őrzi. Ez 1358-ban már possessio és a Szerdahelyiek birtoka. 1500-ban Thárczai Jánosé. Ugyancsak itt fekhetett valahol hajdan Tajba község is, mely a XV. század elején a Palócziak birtokaként van említve. 1440-ben a Szerdahelyiek az urai. A török világban pusztulhatott el. Bodrogszerdahely posta, távíró- és vasúti állomás.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bodrogszerdalifly. Legrégibb neve Zeredey alakban merül fel a XIII. századból, de nem sokkal később már Egyházas-Szerdahely és Vásáros-Serdahely néven két Szerdahelyt különböztetnek meg. A Szerdahelyi-család ősi fészke. A XV. században földesúr itt még a Soós-, Ronyvay-, Kozmafalvy-család. A Szerdahelyiek birtokát örökség útján 1459-ben a Bacskayak kapják. Későbbi birtokosként jegyezték fel itt még a Bornemisza-, Paczoth-, Szürthey-, Terjény-, Daróczy-, Csapaak-, Vécsey-, Ibrányi-, Orosz-, Szögyényi-, Csuka-, Borbély-, Ramocsaházy-, báró Jósika-családot. A Szerdahelyiek ősi várát Spork osztrák tábornok 1670-ben lerontatta. A várromokat később a Vécseyek kastéllyá alakíttatták át. ösi kath. temploma elenyészett s helyére 1600. körül új templomot emeltek. A ref. templom 1700 körül, a görög kath. templom pedig 1800. körül épült. Magyar lakossága a csehek alatt elnyomatást szenvedett; határába cseh-morvákat telepítettek. Hozzátartozik Keskenytanya, Ritkástanya, Vorzatelep. A község területe 2263 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2011. Ebből róm. kath. 739, ref. 355, ev. 16, gör. kath. 740, izr. 127, egyéb 34. A községben cserépkályhagyár van.

Névelőfordulások
1273
Zeredely
1350
Zerdahel
1773
Szerdahely,
1786
Serdahely,
1808
Szerdahely,
1873
Bodrogszerdahely,
1927
Streda nad Bodrogom, Bodrog-Szerdahely,
1938
Bodrogszerdahely,
1945
Streda nad Bodrogom, Bodrog-Szerdahely,
1948
Streda nad Bodrogom
1994
Bodrogszerdahely

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 174/391
Telefon: 0566373422
Fax: 0566283991

Honlap: stredanadbod...ky.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Mento Zoltán (Független)

Képviselő-testület:
Gornyitzki Peter (MKDA-MKDSZ)
Balla Dionýz (MKDA-MKDSZ)
Belász Ladislav (MOST - HÍD)
Budjač Richard (MOST - HÍD)
Tóthová Zlatica (SMER-SD)
Kačik Alexander (SMK-MKP)
Tokár Viktor (SMK-MKP)
Róth Vladimír (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Doša Vladimír (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
MKDA-MKDSZ 22% MKDA-MKDSZ 2 képviselö MOST - HÍD 22% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö STAROSTO... 22% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2 képviselö 9 képviselö
Bodrogszerdahelyi Posta

Fő utca 217

Bodrogszerdahelyi Idősotthon

Rózsa utca 433/8

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 2

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 4

Szlovák és Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Kert utca 10

Bodrogszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 174/391

Bodrogszerdahelyi Községi Hivatal

Fő utca 174/391

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 948 94%
szlovákok 42 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 22 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1012
magyarok 1535 98%
szlovákok 10 1%
ruszinok 4 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1561
magyarok 1516 90%
szlovákok 62 4%
ruszinok 7 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 92 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1677
magyarok 1515 67%
szlovákok 727 32%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 2252
magyarok 1476 60%
szlovákok 896 36%
ruszinok 1 0%
romák 12 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 70 3%
összlétszám 2459
magyarok 1216 54%
szlovákok 842 38%
ruszinok 1 0%
romák 14 1%
ukránok 0 0%
csehek 6 0%
németek 2 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 151 7%
összlétszám 2239
magyarok 1178 52%
szlovákok 944 41%
ruszinok 3 0%
romák 15 1%
ukránok 3 0%
csehek 5 0%
németek 1 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 123 5%
összlétszám 2277
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1988
Választási részvétel: 48.84 %
Kiadott boríték: 971
Bedobott boríték: 971

Polgármester

Érvényes szavazólap: 958
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mento Zoltán 695 72.55 % Független
Danko Ján 120 12.53 % Független
Troja Gabriel 113 11.80 % SMK-MKP
Sýkorová Silvia 30 3.13 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gornyitzki Peter 515 MKDA-MKDSZ
Róth Vladimír 483 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Kačik Alexander 331 SMK-MKP
Tóthová Zlatica 322 SMER-SD
Tokár Viktor 318 SMK-MKP
Balla Dionýz 315 MKDA-MKDSZ
Doša Vladimír 279 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Belász Ladislav 267 MOST - HÍD
Budjač Richard 265 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MKDA-MKDSZ 11.11% MKDA-MKDSZ 1 képviselö SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö SDKÚ-DS 11.11% SDKÚ-DS 1 képviselö 9 képviselö
2018
MKDA-MKDSZ 22.22% MKDA-MKDSZ 2 képviselö STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 22.22% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2005
Választási részvétel: 12.32 %
Kiadott boríték: 247
Bedobott boríték: 247
Választásra jogosult: 1957
Választási részvétel: 6.13 %
Kiadott boríték: 120
Bedobott boríték: 120
Választásra jogosult: 1 992
Választási részvétel: 23,49 %
Kiadott boríték: 468
Bedobott boríték: 468

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 233
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 444
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 157 67.38 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 35 15.02 % KDS
Dominika Palaščáková 11 4.72 % NOVA
Rastislav Masnyk 8 3.43 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 6 2.58 % KSS
Marek Ďurán 5 2.15 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 5 2.15 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 4 1.72 % Független
Ivan Kuhn 1 0.43 % OKS
Jozef Holečko 1 0.43 % Független
Rudolf Bauer 23 19.33% KDS
Karol Pataky 189 42.57 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 164 36.94 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 56 12.61 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 9 2.03 % ĽSNS
Róbert Bačinský 8 1.80 % Független
Rudolf Botka 3 0.68 % NP
Adam Šepetka 3 0.68 % NAJ
Jozef Bobík 3 0.68 % Független
Jozef Červeňák 3 0.68 % RIS
Oliver Petrík 2 0.45 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 2 0.45 % SNS
Jaroslav Džunko 1 0.23 % Független
Vladislav Stanko 1 0.23 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 246
Érvényes szavazólap: 463
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Karol Pataky 109 44.31% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Gejza Sačko 106 43.09% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Csaba Furik 95 38.62% SMK-MKP
József Kopasz 85 34.55% SMK-MKP
Mária Szuperák 83 33.74% SMK-MKP
Ján Hornyák 76 30.89% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Szunyog 75 30.49% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Michal Zurbola 71 28.86% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Illés 68 27.64% SMK-MKP
László Farkas 65 26.42% SMK-MKP
Štefan Duč 61 24.80% Független
Jozef Horváth 54 21.95% SMER - SD
Ľudovít Laczko 53 21.54% SMK-MKP
Michaela Kapustníková 41 16.67% NOVA
Juliana Pašková 31 12.60% Független
Róbert Puci 22 8.94% SMER - SD
Marek Čižmár 22 8.94% Független
Miroslav Tóth 20 8.13% SMER - SD
Tichomír Kačo 19 7.72% Független
Juraj Sobek 19 7.72% SMER - SD
Magdaléna Haburová 17 6.91% Független
Jana Mondiková 15 6.10% SMER - SD
Vladimír Seman 12 4.88% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ladislav Bodnár 11 4.47% Független
Tomáš Kříž 11 4.47% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Tatranský 10 4.07% KSS
Martin Galgoczy 10 4.07% Független
Tibor Jánošík 9 3.66% NOVA
Juraj Selecký 8 3.25% Független
Mikuláš Balog 8 3.25% EDS
František Tomko 8 3.25% Független
Rastislav Petrovič 8 3.25% SMER - SD
Ľubomír Bulla 7 2.85% Független
Juraj Oščenda 7 2.85% ĽS Naše Slovensko
Martin Begala 7 2.85% Független
Miloš Ferko 7 2.85% NOVA
Edita Anthony 7 2.85% SaS
Miroslav Ramšak 6 2.44% ĽS Naše Slovensko
Marián Kolesár 6 2.44% Független
Terézia Kačová 6 2.44% NOVA
Cyril Korpesio 6 2.44% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Andrej Kocák 6 2.44% MS
Jozef Orenič 5 2.03% NÁŠ KRAJ
Aneta Horváthová 5 2.03% EDS
Pavel Szijjártó 5 2.03% SĽS
Vladimír Dvorový 5 2.03% SMER - SD
Zlatica Čeplíková 5 2.03% Független
Ľudovít Tóth 4 1.63% SĽS
Peter Pető 4 1.63% Független
Robert Engel 4 1.63% Független
Miloš Kubica 3 1.22% Független
Jaroslav Konečný 3 1.22% Független
Iveta Kohanová 3 1.22% Független
Igor Balog 3 1.22% SRÚS
Jaroslav Soták 3 1.22% Független
Jana Mišenková 3 1.22% NÁŠ KRAJ
Ján Lukáč 3 1.22% SMS
Ján Tomáš 2 0.81% Független
Marián Ferčák 2 0.81% ĽS-HZDS
Katarína Mischurová 2 0.81% Független
Ladislav Szilágyi 2 0.81% SaS
Gejza Gore 2 0.81% Független
František Kolbaský 2 0.81% ÚSVIT
Matúš Hada 1 0.41% KĽS
Vladimír Juroš 1 0.41% MS
Peter Figeľ 1 0.41% DS
Ľubomír Princík 1 0.41% Független
Zoltán Mento 289 62.42% Független
Csaba Furik 160 34.56% SMK-MKP
Karol Pataky 157 33.91% MOST - HÍD
Peter Rico 123 26.57% MOST - HÍD
Jozef Želinský 121 26.13% MOST - HÍD
József Kopasz 117 25.27% SMK-MKP
Zoltán Ilko 109 23.54% SMK-MKP
Gejza Sačko 108 23.33% MOST - HÍD
Ján Juhász 85 18.36% MOST - HÍD
Jozef Horváth 82 17.71% MOST - HÍD
István Takács 79 17.06% SMK-MKP
Štefan Duč 78 16.85% Független
Csilla Bálintová 77 16.63% SMK-MKP
Edina Kocsisová 75 16.20% Független
Peter Pandy 74 15.98% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 64 13.82% SMK-MKP
Marek Čižmár 61 13.17% Független
Gustáv Liszkai 43 9.29% SMER-SD
Viktor Palko 42 9.07% MOST - HÍD
Ján Čebreňák 42 9.07% ĽS Naše Slovensko
Róbert Puci 41 8.86% SMER-SD
Rastislav Petrovič 34 7.34% SMER-SD
Július Hajdu 34 7.34% SMER-SD
Jana Mondiková 32 6.91% SMER-SD
Dionýz Szabó 32 6.91% ŠKV
Zoltán Sipos 30 6.48% MKDA-MKDSZ
Martin Dzielavský 23 4.97% SME RODINA - Boris Kollár
František Krejza 17 3.67% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Peter Bačkovský 17 3.67% ŠKV
Libuša Babuľaková 15 3.24% ŠKV
Marta Hrobová 14 3.02% ÚSVIT
Tichomír Kačo 13 2.81% ŠKV
Michaela Ducárová 11 2.38% ŠKV
Vladimír Seman 11 2.38% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Rastislav Jílek 10 2.16% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Martin Galgoczy 10 2.16% Független
František Korytko 9 1.94% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
František Tomko 9 1.94% JEDNOTA-ĽSS
Slavomír Illeš 9 1.94% Független
Ján Seman 9 1.94% ŠANCA
Milan Mika 8 1.73% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Terézia Stanková 8 1.73% Független
Cyril Korpesio 8 1.73% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Juraj Oščenda 8 1.73% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Garanič 8 1.73% Független
Alexander Kis-Géczi 7 1.51% NAJ
Miroslav Ramšák 7 1.51% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 7 1.51% ĽS Naše Slovensko
Marián Oščenda 7 1.51% ĽS Naše Slovensko
Juraj Guzej 6 1.30% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Peter Bielek 6 1.30% SNS
Michal Sentelik 6 1.30% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Šiňanský 6 1.30% ĽS Naše Slovensko
Dušan Grajcár 5 1.08% JEDNOTA-ĽSS
Radoslav Rendeš 5 1.08% ŠKV
Peter Figeľ 4 0.86% DS
Jozef Gamrát 4 0.86% Független
Nataša Hančinová 4 0.86% JEDNOTA-ĽSS
Adrian Haraszti 4 0.86% NAJ
Katarína Kasardová 4 0.86% KSS
Iveta Solomonová 4 0.86% KSS
Antónia Hrabská 4 0.86% ŠKV
Filip Biháry 3 0.65% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 2 0.43% KSS
Štefan Kandráč 2 0.43% NP
Lucia Rušinová 2 0.43% JEDNOTA-ĽSS
Marián Vanci 2 0.43% ŠKV
Radoslav Neckár 1 0.22% JEDNOTA-ĽSS
Michal Magnes 0 0.00% SNS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 12.14 %
Tiszacsernyő 27 3.52 %
Nagytárkány 17 2.22 %
Nagygéres 14 1.83 %
Zétény 13 1.70 %
Bély 10 1.31 %
Bodrogszentes 9 1.17 %
Borsi 9 1.17 %
Kistárkány 8 1.04 %
Bodrogmező 8 1.04 %
Szomotor 8 1.04 %
Rad 7 0.91 %
Tőketerebes 7 0.91 %
Kisgéres 7 0.91 %
Kiskövesd 6 0.78 %
Lelesz 6 0.78 %
Kisdobra 6 0.78 %
Ágcsernyő 6 0.78 %
Ladamóc 5 0.65 %
Nagykövesd 5 0.65 %
Bodrogszentmária 4 0.52 %
Szőlőske 4 0.52 %
Bacska 4 0.52 %
Bodrogszerdahely 4 0.52 %
Gálszécs 3 0.39 %
Véke 3 0.39 %
Szolnocska 3 0.39 %
Velejte 3 0.39 %
Zemplén 2 0.26 %
Újhely 2 0.26 %
Magyarsas 2 0.26 %
Boly 2 0.26 %
Nagytoronya 2 0.26 %
Garany 2 0.26 %
Imreg 2 0.26 %
Szinyér 2 0.26 %
Kolbáska 1 0.13 %
Bári 1 0.13 %
Isztáncs 1 0.13 %
Nagyazar 1 0.13 %
Bacskó 1 0.13 %
Szilvásújfalu 1 0.13 %
Bodzásújlak 1 0.13 %
Szécsegres 1 0.13 %
Vécse 1 0.13 %
Kistoronya 1 0.13 %
Kozma 1 0.13 %
Kazsó 1 0.13 %
Zemplénújfalu 1 0.13 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 2.19 %
Bodrogszentes 25 1.19 %
Tőketerebes 10 0.48 %
Tiszacsernyő 9 0.43 %
Nagykövesd 9 0.43 %
Szomotor 8 0.38 %
Bacska 7 0.33 %
Ágcsernyő 7 0.33 %
Nagygéres 7 0.33 %
Bodrogszentmária 7 0.33 %
Bodrogszerdahely 7 0.33 %
Véke 5 0.24 %
Bély 5 0.24 %
Nagytárkány 5 0.24 %
Kistárkány 4 0.19 %
Lelesz 4 0.19 %
Kiskövesd 4 0.19 %
Bacskó 3 0.14 %
Újhely 3 0.14 %
Kolbáska 2 0.10 %
Zemplénújfalu 2 0.10 %
Szőlőske 2 0.10 %
Barancs 2 0.10 %
Alsómihályi 2 0.10 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Szinyér 2 0.10 %
Borsi 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Gercsely 2 0.10 %
Ladamóc 1 0.05 %
Szolnocska 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Bodrogmező 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Velejte 1 0.05 %
Boly 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Kiszte 1 0.05 %
Gálszécs 1 0.05 %
Zétény 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Magyarsas 1 0.05 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 13.51 %
Bodzásújlak 84 3.49 %
Gálszécs 45 1.87 %
Kozma 34 1.41 %
Garany 32 1.33 %
Vécse 24 1.00 %
Kasó 23 0.96 %
Királyhelmec 21 0.87 %
Battyán 20 0.83 %
Alsómihályi 20 0.83 %
Barancs 17 0.71 %
Kázmér 15 0.62 %
Gercsely 15 0.62 %
Kiszte 14 0.58 %
Szilvásújfalu 14 0.58 %
Tiszacsernyő 13 0.54 %
Magyarizsép 13 0.54 %
Céke 13 0.54 %
Dargó 11 0.46 %
Kolbáska 11 0.46 %
Parnó 11 0.46 %
Bacskó 11 0.46 %
Szécskeresztúr 9 0.37 %
Szőlőske 8 0.33 %
Kazsó 8 0.33 %
Hardicsa 8 0.33 %
Isztáncs 8 0.33 %
Imreg 7 0.29 %
Legenye 7 0.29 %
Szécsudvar 7 0.29 %
Kisazar 7 0.29 %
Magyarsas 7 0.29 %
Velejte 7 0.29 %
Borsi 6 0.25 %
Szürnyeg 6 0.25 %
Újhely 5 0.21 %
Nagyruszka 5 0.21 %
Lasztóc 5 0.21 %
Pelejte 5 0.21 %
Csörgő 5 0.21 %
Kiskövesd 4 0.17 %
Bodrogszerdahely 4 0.17 %
Lelesz 4 0.17 %
Perbenyik 4 0.17 %
Nagyazar 4 0.17 %
Biste 4 0.17 %
Bári 3 0.12 %
Zebegnyő 3 0.12 %
Szomotor 3 0.12 %
Ladamóc 3 0.12 %
Cselej 3 0.12 %
Gerenda 3 0.12 %
Csarnahó 3 0.12 %
Zemplénújfalu 3 0.12 %
Visnyó 2 0.08 %
Bacska 2 0.08 %
Véke 2 0.08 %
Kistárkány 2 0.08 %
Nagygéres 2 0.08 %
Rad 2 0.08 %
Bodrogszentmária 2 0.08 %
Bodrogszög 2 0.08 %
Szécsegres 2 0.08 %
Tarnóka 2 0.08 %
Bély 1 0.04 %
Nagytárkány 1 0.04 %
Nagykövesd 1 0.04 %
Nagytoronya 1 0.04 %
Kisgéres 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 24.66 %
Kisgéres 381 13.05 %
Nagytárkány 178 6.10 %
Kistárkány 162 5.55 %
Bodrogszerdahely 160 5.48 %
Bodrogszentes 152 5.21 %
Perbenyik 135 4.62 %
Battyán 130 4.45 %
Nagykövesd 107 3.66 %
Bacska 103 3.53 %
Örös 101 3.46 %
Lelesz 100 3.42 %
Zétény 97 3.32 %
Tiszacsernyő 93 3.18 %
Bély 91 3.12 %
Nagygéres 91 3.12 %
Szomotor 79 2.71 %
Borsi 78 2.67 %
Boly 74 2.53 %
Kiskövesd 69 2.36 %
Ladamóc 68 2.33 %
Bári 63 2.16 %
Bodrogszentmária 63 2.16 %
Rad 62 2.12 %
Kisdobra 48 1.64 %
Tőketerebes 47 1.61 %
Bodrogmező 47 1.61 %
Imreg 46 1.58 %
Véke 45 1.54 %
Ágcsernyő 45 1.54 %
Szürnyeg 34 1.16 %
Szőlőske 34 1.16 %
Csarnahó 30 1.03 %
Szolnocska 30 1.03 %
Szinyér 28 0.96 %
Zemplén 25 0.86 %
Újhely 21 0.72 %
Hardicsa 15 0.51 %
Bodrogszög 11 0.38 %
Gálszécs 9 0.31 %
Kistoronya 9 0.31 %
Kozma 6 0.21 %
Alsómihályi 5 0.17 %
Garany 4 0.14 %
Lasztóc 3 0.10 %
Céke 2 0.07 %
Kolbáska 2 0.07 %
Kázmér 2 0.07 %
Pelejte 2 0.07 %
Visnyó 2 0.07 %
Csörgő 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Kasó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Gercsely 1 0.03 %
Legenye 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 15.90 %
Kistárkány 269 13.36 %
Kisgéres 269 13.36 %
Nagytárkány 216 10.73 %
Tiszacsernyő 156 7.75 %
Bély 98 4.87 %
Battyán 96 4.77 %
Bacska 92 4.57 %
Bodrogszerdahely 77 3.83 %
Perbenyik 71 3.53 %
Bodrogszentes 68 3.38 %
Lelesz 66 3.28 %
Nagykövesd 63 3.13 %
Borsi 58 2.88 %
Bári 50 2.48 %
Örös 49 2.43 %
Zétény 48 2.38 %
Boly 47 2.33 %
Ágcsernyő 45 2.24 %
Nagygéres 44 2.19 %
Kiskövesd 43 2.14 %
Szomotor 41 2.04 %
Ladamóc 38 1.89 %
Tőketerebes 35 1.74 %
Kisdobra 33 1.64 %
Rad 33 1.64 %
Bodrogmező 31 1.54 %
Véke 28 1.39 %
Bodrogszentmária 26 1.29 %
Imreg 20 0.99 %
Szolnocska 20 0.99 %
Szinyér 17 0.84 %
Zemplén 17 0.84 %
Csarnahó 16 0.79 %
Szőlőske 15 0.75 %
Újhely 11 0.55 %
Gálszécs 8 0.40 %
Bodrogszög 5 0.25 %
Magyarsas 5 0.25 %
Alsómihályi 5 0.25 %
Kistoronya 5 0.25 %
Parnó 4 0.20 %
Szürnyeg 4 0.20 %
Céke 4 0.20 %
Nagytoronya 3 0.15 %
Gercsely 3 0.15 %
Csörgő 3 0.15 %
Szilvásújfalu 3 0.15 %
Szécsudvar 3 0.15 %
Kisazar 3 0.15 %
Nagyazar 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Hardicsa 2 0.10 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Magyarizsép 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Bacskó 2 0.10 %
Velejte 2 0.10 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 33.60 %
Gálszécs 406 29.72 %
Parnó 55 4.03 %
Szécskeresztúr 52 3.81 %
Vécse 48 3.51 %
Kozma 46 3.37 %
Dargó 39 2.86 %
Bodzásújlak 38 2.78 %
Alsómihályi 34 2.49 %
Kázmér 26 1.90 %
Kisazar 26 1.90 %
Bacskó 26 1.90 %
Királyhelmec 24 1.76 %
Nagyazar 21 1.54 %
Zebegnyő 21 1.54 %
Garany 21 1.54 %
Céke 20 1.46 %
Kereplye 20 1.46 %
Szécsudvar 19 1.39 %
Szilvásújfalu 18 1.32 %
Tarnóka 17 1.24 %
Magyarizsép 17 1.24 %
Velejte 16 1.17 %
Cselej 15 1.10 %
Csörgő 15 1.10 %
Hardicsa 14 1.02 %
Zemplénújfalu 12 0.88 %
Gerenda 12 0.88 %
Szürnyeg 12 0.88 %
Nagytoronya 11 0.81 %
Pelejte 11 0.81 %
Nagyruszka 11 0.81 %
Gercsely 11 0.81 %
Lasztóc 10 0.73 %
Visnyó 10 0.73 %
Barancs 9 0.66 %
Sztankóc 9 0.66 %
Szomotor 8 0.59 %
Újhely 8 0.59 %
Bodrogszerdahely 8 0.59 %
Tiszacsernyő 8 0.59 %
Battyán 7 0.51 %
Borsi 7 0.51 %
Ágcsernyő 7 0.51 %
Nagytárkány 6 0.44 %
Isztáncs 6 0.44 %
Szécsegres 6 0.44 %
Rad 5 0.37 %
Lelesz 5 0.37 %
Kisdobra 5 0.37 %
Biste 5 0.37 %
Perbenyik 4 0.29 %
Legenye 4 0.29 %
Kasó 4 0.29 %
Nagygéres 4 0.29 %
Kiszte 4 0.29 %
Magyarsas 4 0.29 %
Kolbáska 4 0.29 %
Imreg 4 0.29 %
Örös 3 0.22 %
Bacska 3 0.22 %
Bodrogszentes 3 0.22 %
Kazsó 2 0.15 %
Bély 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Kisgéres 1 0.07 %
Kistoronya 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Véke 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Szinyér 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 24.12 %
Tiszacsernyő 150 16.08 %
Királyhelmec 123 13.18 %
Ágcsernyő 49 5.25 %
Bodrogszerdahely 32 3.43 %
Lelesz 30 3.22 %
Nagytárkány 30 3.22 %
Kisgéres 28 3.00 %
Tőketerebes 26 2.79 %
Bacska 25 2.68 %
Bély 22 2.36 %
Bodrogszentes 21 2.25 %
Imreg 18 1.93 %
Borsi 16 1.71 %
Örös 14 1.50 %
Perbenyik 14 1.50 %
Gálszécs 13 1.39 %
Szomotor 11 1.18 %
Kisdobra 11 1.18 %
Kistárkány 11 1.18 %
Kozma 10 1.07 %
Nagygéres 10 1.07 %
Vécse 8 0.86 %
Szolnocska 8 0.86 %
Rad 8 0.86 %
Kiskövesd 7 0.75 %
Véke 7 0.75 %
Bodzásújlak 7 0.75 %
Bodrogszentmária 7 0.75 %
Bodrogmező 6 0.64 %
Boly 6 0.64 %
Nagykövesd 6 0.64 %
Legenye 5 0.54 %
Zemplén 5 0.54 %
Gercsely 5 0.54 %
Garany 5 0.54 %
Kázmér 4 0.43 %
Szinyér 4 0.43 %
Szécsudvar 4 0.43 %
Barancs 4 0.43 %
Szőlőske 4 0.43 %
Bári 4 0.43 %
Alsómihályi 3 0.32 %
Csörgő 3 0.32 %
Ladamóc 3 0.32 %
Kisazar 2 0.21 %
Újhely 2 0.21 %
Dargó 2 0.21 %
Parnó 2 0.21 %
Bodrogszög 2 0.21 %
Magyarsas 2 0.21 %
Biste 2 0.21 %
Szürnyeg 2 0.21 %
Nagyazar 2 0.21 %
Nagytoronya 2 0.21 %
Kazsó 1 0.11 %
Isztáncs 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Magyarizsép 1 0.11 %
Kiszte 1 0.11 %
Céke 1 0.11 %
Bacskó 1 0.11 %
Szilvásújfalu 1 0.11 %
Zétény 1 0.11 %
Szécskeresztúr 1 0.11 %
Csarnahó 1 0.11 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 23.51 %
Gálszécs 23 2.97 %
Vécse 17 2.20 %
Velejte 12 1.55 %
Kasó 10 1.29 %
Zemplénújfalu 9 1.16 %
Királyhelmec 9 1.16 %
Hardicsa 8 1.03 %
Parnó 7 0.90 %
Isztáncs 7 0.90 %
Lasztóc 6 0.78 %
Magyarsas 6 0.78 %
Szécsudvar 6 0.78 %
Céke 6 0.78 %
Magyarizsép 6 0.78 %
Kazsó 5 0.65 %
Bodrogszerdahely 5 0.65 %
Kozma 5 0.65 %
Szilvásújfalu 5 0.65 %
Ágcsernyő 5 0.65 %
Lelesz 5 0.65 %
Alsómihályi 5 0.65 %
Kiszte 4 0.52 %
Gercsely 4 0.52 %
Tiszacsernyő 4 0.52 %
Bodzásújlak 4 0.52 %
Garany 4 0.52 %
Újhely 4 0.52 %
Rad 4 0.52 %
Legenye 3 0.39 %
Kistárkány 3 0.39 %
Szürnyeg 3 0.39 %
Nagytoronya 3 0.39 %
Nagyazar 3 0.39 %
Nagygéres 3 0.39 %
Battyán 3 0.39 %
Bacskó 3 0.39 %
Nagykövesd 2 0.26 %
Bári 2 0.26 %
Dargó 2 0.26 %
Barancs 2 0.26 %
Zebegnyő 2 0.26 %
Szécsegres 2 0.26 %
Biste 2 0.26 %
Boly 2 0.26 %
Nagyruszka 2 0.26 %
Szécskeresztúr 2 0.26 %
Pelejte 2 0.26 %
Csörgő 2 0.26 %
Kázmér 1 0.13 %
Kiskövesd 1 0.13 %
Kisgéres 1 0.13 %
Bacska 1 0.13 %
Bély 1 0.13 %
Borsi 1 0.13 %
Imreg 1 0.13 %
Zemplén 1 0.13 %
Sztankóc 1 0.13 %
Kolbáska 1 0.13 %
Véke 1 0.13 %
Bodrogszentmária 1 0.13 %
Bodrogszentes 1 0.13 %
Cselej 1 0.13 %
Tarnóka 1 0.13 %
Bodrogszög 1 0.13 %
Visnyó 1 0.13 %
Gerenda 1 0.13 %
Nagytárkány 1 0.13 %
Szőlőske 1 0.13 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 12.51 %
Szőlőske 90 8.53 %
Borsi 88 8.34 %
Királyhelmec 77 7.30 %
Bodrogszerdahely 75 7.11 %
Szomotor 45 4.27 %
Tiszacsernyő 44 4.17 %
Gálszécs 38 3.60 %
Battyán 33 3.13 %
Kisgéres 27 2.56 %
Ladamóc 24 2.27 %
Lelesz 22 2.09 %
Nagytárkány 20 1.90 %
Perbenyik 15 1.42 %
Kiskövesd 15 1.42 %
Bodrogszentes 15 1.42 %
Bély 15 1.42 %
Bodrogszentmária 15 1.42 %
Újhely 14 1.33 %
Bári 14 1.33 %
Céke 12 1.14 %
Kistárkány 12 1.14 %
Kistoronya 11 1.04 %
Csörgő 11 1.04 %
Nagykövesd 10 0.95 %
Bodzásújlak 10 0.95 %
Örös 9 0.85 %
Véke 9 0.85 %
Pelejte 8 0.76 %
Szécskeresztúr 8 0.76 %
Zemplén 7 0.66 %
Imreg 7 0.66 %
Alsómihályi 7 0.66 %
Bacska 7 0.66 %
Legenye 6 0.57 %
Magyarsas 6 0.57 %
Kozma 6 0.57 %
Vécse 6 0.57 %
Hardicsa 6 0.57 %
Rad 6 0.57 %
Dargó 5 0.47 %
Boly 5 0.47 %
Bacskó 5 0.47 %
Garany 5 0.47 %
Ágcsernyő 5 0.47 %
Parnó 5 0.47 %
Zemplénújfalu 4 0.38 %
Szolnocska 4 0.38 %
Zétény 4 0.38 %
Lasztóc 4 0.38 %
Csarnahó 4 0.38 %
Velejte 3 0.28 %
Szécsegres 3 0.28 %
Nagyruszka 3 0.28 %
Bodrogmező 3 0.28 %
Kolbáska 3 0.28 %
Gercsely 3 0.28 %
Kisdobra 3 0.28 %
Szécsudvar 3 0.28 %
Szürnyeg 3 0.28 %
Kiszte 3 0.28 %
Kázmér 3 0.28 %
Nagygéres 3 0.28 %
Magyarizsép 3 0.28 %
Gerenda 2 0.19 %
Biste 2 0.19 %
Nagytoronya 2 0.19 %
Szinyér 2 0.19 %
Bodrogszög 1 0.09 %
Kereplye 1 0.09 %
Nagyazar 1 0.09 %
Kazsó 1 0.09 %
Zebegnyő 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Szilvásújfalu 1 0.09 %
Cselej 1 0.09 %
Visnyó 1 0.09 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 11.30 %
Gálszécs 72 5.81 %
Parnó 20 1.61 %
Kozma 18 1.45 %
Alsómihályi 18 1.45 %
Garany 18 1.45 %
Bacskó 14 1.13 %
Magyarizsép 11 0.89 %
Királyhelmec 11 0.89 %
Lasztóc 10 0.81 %
Tiszacsernyő 9 0.73 %
Bodzásújlak 9 0.73 %
Hardicsa 9 0.73 %
Dargó 9 0.73 %
Kisazar 7 0.56 %
Vécse 7 0.56 %
Szécsudvar 7 0.56 %
Legenye 7 0.56 %
Kiszte 6 0.48 %
Nagyazar 6 0.48 %
Szécskeresztúr 6 0.48 %
Nagytoronya 5 0.40 %
Nagytárkány 5 0.40 %
Magyarsas 5 0.40 %
Szürnyeg 5 0.40 %
Zemplénújfalu 4 0.32 %
Újhely 4 0.32 %
Kázmér 4 0.32 %
Szilvásújfalu 4 0.32 %
Céke 3 0.24 %
Velejte 3 0.24 %
Nagygéres 3 0.24 %
Kasó 3 0.24 %
Zebegnyő 3 0.24 %
Bély 3 0.24 %
Lelesz 3 0.24 %
Tarnóka 3 0.24 %
Bodrogszentes 3 0.24 %
Véke 3 0.24 %
Csörgő 3 0.24 %
Szécsegres 3 0.24 %
Szomotor 3 0.24 %
Isztáncs 3 0.24 %
Bodrogszerdahely 3 0.24 %
Szőlőske 2 0.16 %
Nagyruszka 2 0.16 %
Bári 2 0.16 %
Pelejte 2 0.16 %
Borsi 2 0.16 %
Nagykövesd 2 0.16 %
Bodrogszentmária 2 0.16 %
Visnyó 2 0.16 %
Battyán 2 0.16 %
Kisgéres 2 0.16 %
Szolnocska 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Kolbáska 2 0.16 %
Sztankóc 2 0.16 %
Örös 2 0.16 %
Gercsely 2 0.16 %
Kiskövesd 2 0.16 %
Rad 1 0.08 %
Csarnahó 1 0.08 %
Bodrogmező 1 0.08 %
Kistárkány 1 0.08 %
Ágcsernyő 1 0.08 %
Ladamóc 1 0.08 %
Kereplye 1 0.08 %
Kazsó 1 0.08 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 21.15 %
Tőketerebes 297 18.69 %
Kisazar 94 5.92 %
Szécskeresztúr 87 5.48 %
Dargó 78 4.91 %
Nagyazar 53 3.34 %
Kereplye 48 3.02 %
Vécse 39 2.45 %
Parnó 35 2.20 %
Kozma 33 2.08 %
Zebegnyő 28 1.76 %
Alsómihályi 25 1.57 %
Bacskó 21 1.32 %
Tarnóka 20 1.26 %
Bodzásújlak 19 1.20 %
Sztankóc 19 1.20 %
Magyarsas 17 1.07 %
Magyarizsép 17 1.07 %
Hardicsa 17 1.07 %
Szilvásújfalu 17 1.07 %
Cselej 17 1.07 %
Csörgő 16 1.01 %
Garany 16 1.01 %
Szécsudvar 16 1.01 %
Királyhelmec 15 0.94 %
Velejte 14 0.88 %
Gerenda 13 0.82 %
Nagyruszka 12 0.76 %
Céke 12 0.76 %
Visnyó 11 0.69 %
Lasztóc 10 0.63 %
Bodrogszerdahely 9 0.57 %
Pelejte 9 0.57 %
Nagytoronya 9 0.57 %
Kázmér 9 0.57 %
Tiszacsernyő 9 0.57 %
Barancs 8 0.50 %
Kiszte 8 0.50 %
Lelesz 8 0.50 %
Isztáncs 7 0.44 %
Nagytárkány 7 0.44 %
Kolbáska 7 0.44 %
Véke 7 0.44 %
Zemplénújfalu 7 0.44 %
Gercsely 6 0.38 %
Szomotor 6 0.38 %
Nagygéres 6 0.38 %
Újhely 5 0.31 %
Bodrogszentmária 5 0.31 %
Biste 5 0.31 %
Legenye 5 0.31 %
Battyán 5 0.31 %
Szécsegres 5 0.31 %
Ágcsernyő 4 0.25 %
Borsi 4 0.25 %
Perbenyik 4 0.25 %
Szürnyeg 3 0.19 %
Bodrogmező 3 0.19 %
Imreg 3 0.19 %
Bély 3 0.19 %
Bodrogszentes 3 0.19 %
Bacska 2 0.13 %
Bári 2 0.13 %
Nagykövesd 2 0.13 %
Rad 2 0.13 %
Kistoronya 2 0.13 %
Kasó 2 0.13 %
Kistárkány 2 0.13 %
Kisgéres 2 0.13 %
Zétény 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 16.50 %
Bély 80 9.10 %
Királyhelmec 70 7.96 %
Gálszécs 57 6.48 %
Tiszacsernyő 56 6.37 %
Kisgéres 31 3.53 %
Battyán 29 3.30 %
Nagytárkány 25 2.84 %
Kistárkány 21 2.39 %
Alsómihályi 20 2.28 %
Kozma 19 2.16 %
Borsi 17 1.93 %
Bodrogszerdahely 17 1.93 %
Véke 17 1.93 %
Nagygéres 14 1.59 %
Szomotor 14 1.59 %
Csörgő 13 1.48 %
Lelesz 13 1.48 %
Kisdobra 12 1.37 %
Bodzásújlak 12 1.37 %
Szécskeresztúr 12 1.37 %
Parnó 11 1.25 %
Céke 11 1.25 %
Hardicsa 11 1.25 %
Dargó 9 1.02 %
Szilvásújfalu 8 0.91 %
Velejte 8 0.91 %
Bodrogszentes 8 0.91 %
Lasztóc 7 0.80 %
Bacskó 7 0.80 %
Ágcsernyő 7 0.80 %
Imreg 6 0.68 %
Bodrogszentmária 6 0.68 %
Kolbáska 6 0.68 %
Zétény 6 0.68 %
Perbenyik 6 0.68 %
Gercsely 6 0.68 %
Örös 6 0.68 %
Garany 6 0.68 %
Nagytoronya 6 0.68 %
Biste 5 0.57 %
Szőlőske 5 0.57 %
Nagyazar 5 0.57 %
Kázmér 5 0.57 %
Bodrogszög 5 0.57 %
Magyarsas 5 0.57 %
Zemplénújfalu 5 0.57 %
Isztáncs 5 0.57 %
Magyarizsép 5 0.57 %
Szolnocska 4 0.46 %
Nagykövesd 4 0.46 %
Legenye 4 0.46 %
Vécse 4 0.46 %
Bacska 4 0.46 %
Zebegnyő 4 0.46 %
Gerenda 4 0.46 %
Kisazar 4 0.46 %
Bodrogmező 3 0.34 %
Kiskövesd 3 0.34 %
Rad 3 0.34 %
Szürnyeg 3 0.34 %
Boly 3 0.34 %
Újhely 3 0.34 %
Ladamóc 3 0.34 %
Szécsudvar 3 0.34 %
Pelejte 3 0.34 %
Tarnóka 2 0.23 %
Bári 2 0.23 %
Cselej 2 0.23 %
Kereplye 2 0.23 %
Barancs 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Szécsegres 1 0.11 %
Nagyruszka 1 0.11 %
Szinyér 1 0.11 %
Kasó 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 47.90 %
Vécse 74 3.70 %
Gálszécs 68 3.40 %
Garany 58 2.90 %
Nagyruszka 46 2.30 %
Hardicsa 33 1.65 %
Alsómihályi 33 1.65 %
Bodzásújlak 31 1.55 %
Parnó 31 1.55 %
Céke 28 1.40 %
Zemplénújfalu 26 1.30 %
Kozma 24 1.20 %
Velejte 21 1.05 %
Kiszte 18 0.90 %
Királyhelmec 17 0.85 %
Gercsely 17 0.85 %
Magyarizsép 16 0.80 %
Pelejte 15 0.75 %
Imreg 15 0.75 %
Kasó 15 0.75 %
Magyarsas 14 0.70 %
Szürnyeg 14 0.70 %
Kázmér 13 0.65 %
Isztáncs 13 0.65 %
Kisazar 12 0.60 %
Legenye 11 0.55 %
Barancs 11 0.55 %
Csörgő 10 0.50 %
Szécsegres 9 0.45 %
Biste 9 0.45 %
Kolbáska 9 0.45 %
Bodrogszerdahely 9 0.45 %
Szécskeresztúr 9 0.45 %
Dargó 9 0.45 %
Lasztóc 8 0.40 %
Lelesz 8 0.40 %
Tiszacsernyő 7 0.35 %
Gerenda 7 0.35 %
Szécsudvar 7 0.35 %
Kisgéres 7 0.35 %
Nagytoronya 6 0.30 %
Bacskó 6 0.30 %
Bári 6 0.30 %
Bély 6 0.30 %
Szilvásújfalu 6 0.30 %
Bacska 5 0.25 %
Kazsó 5 0.25 %
Borsi 5 0.25 %
Tarnóka 5 0.25 %
Ladamóc 4 0.20 %
Ágcsernyő 4 0.20 %
Újhely 4 0.20 %
Kistoronya 4 0.20 %
Nagyazar 3 0.15 %
Nagykövesd 3 0.15 %
Szomotor 3 0.15 %
Zétény 2 0.10 %
Battyán 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Kereplye 2 0.10 %
Nagytárkány 2 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 31.00 %
Gálszécs 71 2.74 %
Garany 42 1.62 %
Vécse 38 1.47 %
Hardicsa 35 1.35 %
Bodzásújlak 31 1.20 %
Kiszte 29 1.12 %
Zemplénújfalu 27 1.04 %
Parnó 24 0.93 %
Kozma 22 0.85 %
Pelejte 21 0.81 %
Magyarsas 19 0.73 %
Alsómihályi 18 0.70 %
Velejte 17 0.66 %
Céke 17 0.66 %
Nagyruszka 14 0.54 %
Cselej 14 0.54 %
Szilvásújfalu 14 0.54 %
Szécskeresztúr 13 0.50 %
Királyhelmec 13 0.50 %
Imreg 13 0.50 %
Kazsó 12 0.46 %
Kázmér 11 0.43 %
Csörgő 11 0.43 %
Dargó 10 0.39 %
Gercsely 10 0.39 %
Isztáncs 10 0.39 %
Szomotor 9 0.35 %
Tiszacsernyő 9 0.35 %
Szécsegres 8 0.31 %
Újhely 8 0.31 %
Bodrogszerdahely 8 0.31 %
Kolbáska 8 0.31 %
Borsi 8 0.31 %
Legenye 8 0.31 %
Szürnyeg 6 0.23 %
Nagytoronya 6 0.23 %
Kistoronya 6 0.23 %
Barancs 6 0.23 %
Zebegnyő 5 0.19 %
Magyarizsép 5 0.19 %
Bári 5 0.19 %
Nagytárkány 5 0.19 %
Gerenda 5 0.19 %
Szécsudvar 5 0.19 %
Kisazar 4 0.15 %
Kistárkány 4 0.15 %
Kasó 4 0.15 %
Lasztóc 4 0.15 %
Lelesz 4 0.15 %
Battyán 4 0.15 %
Kiskövesd 3 0.12 %
Bacskó 3 0.12 %
Kereplye 3 0.12 %
Nagyazar 3 0.12 %
Rad 3 0.12 %
Biste 3 0.12 %
Tarnóka 3 0.12 %
Kisgéres 3 0.12 %
Csarnahó 2 0.08 %
Ágcsernyő 2 0.08 %
Perbenyik 2 0.08 %
Nagygéres 2 0.08 %
Visnyó 2 0.08 %
Véke 2 0.08 %
Kisdobra 1 0.04 %
Bodrogszög 1 0.04 %
Ladamóc 1 0.04 %
Szinyér 1 0.04 %
Zétény 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Bodrogszentmária 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 34.20 %
Szomotor 164 6.97 %
Tiszacsernyő 163 6.92 %
Tőketerebes 154 6.54 %
Lelesz 113 4.80 %
Bodrogszerdahely 108 4.59 %
Bodrogszentmária 108 4.59 %
Zétény 106 4.50 %
Ágcsernyő 99 4.21 %
Kisgéres 84 3.57 %
Bély 79 3.36 %
Bodrogszentes 78 3.31 %
Kistárkány 76 3.23 %
Magyarsas 75 3.19 %
Perbenyik 74 3.14 %
Kisdobra 64 2.72 %
Nagytárkány 64 2.72 %
Nagygéres 59 2.51 %
Rad 51 2.17 %
Véke 45 1.91 %
Battyán 45 1.91 %
Borsi 44 1.87 %
Boly 41 1.74 %
Ladamóc 40 1.70 %
Garany 33 1.40 %
Nagykövesd 33 1.40 %
Örös 32 1.36 %
Bári 31 1.32 %
Szürnyeg 30 1.27 %
Bodrogmező 27 1.15 %
Imreg 25 1.06 %
Céke 22 0.93 %
Gálszécs 22 0.93 %
Bacska 21 0.89 %
Kiskövesd 20 0.85 %
Csarnahó 19 0.81 %
Csörgő 19 0.81 %
Szolnocska 17 0.72 %
Zemplén 17 0.72 %
Parnó 17 0.72 %
Szinyér 14 0.59 %
Szőlőske 13 0.55 %
Újhely 13 0.55 %
Velejte 11 0.47 %
Hardicsa 10 0.42 %
Bacskó 10 0.42 %
Pelejte 8 0.34 %
Bodrogszög 8 0.34 %
Gercsely 7 0.30 %
Nagytoronya 7 0.30 %
Kistoronya 6 0.25 %
Nagyruszka 6 0.25 %
Zemplénújfalu 6 0.25 %
Kolbáska 6 0.25 %
Cselej 5 0.21 %
Legenye 4 0.17 %
Szilvásújfalu 4 0.17 %
Kázmér 4 0.17 %
Magyarizsép 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Kiszte 3 0.13 %
Biste 2 0.08 %
Vécse 2 0.08 %
Isztáncs 2 0.08 %
Kisazar 2 0.08 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 12.83 %
Bodrogszentes 167 9.70 %
Tőketerebes 156 9.06 %
Kisgéres 69 4.01 %
Rad 50 2.90 %
Tiszacsernyő 46 2.67 %
Lelesz 45 2.61 %
Bodrogszerdahely 43 2.50 %
Gálszécs 41 2.38 %
Bacska 32 1.86 %
Zétény 32 1.86 %
Szomotor 32 1.86 %
Bodrogszentmária 31 1.80 %
Battyán 31 1.80 %
Perbenyik 31 1.80 %
Bély 30 1.74 %
Boly 27 1.57 %
Szolnocska 25 1.45 %
Kisdobra 22 1.28 %
Nagytárkány 22 1.28 %
Szilvásújfalu 21 1.22 %
Véke 21 1.22 %
Kistárkány 21 1.22 %
Garany 20 1.16 %
Borsi 19 1.10 %
Nagykövesd 19 1.10 %
Nagygéres 18 1.05 %
Kiskövesd 18 1.05 %
Örös 17 0.99 %
Ágcsernyő 16 0.93 %
Vécse 15 0.87 %
Szinyér 15 0.87 %
Bodrogmező 14 0.81 %
Kozma 14 0.81 %
Magyarizsép 14 0.81 %
Hardicsa 11 0.64 %
Szőlőske 10 0.58 %
Alsómihályi 10 0.58 %
Ladamóc 10 0.58 %
Lasztóc 10 0.58 %
Imreg 9 0.52 %
Bodzásújlak 7 0.41 %
Nagyazar 7 0.41 %
Szürnyeg 7 0.41 %
Újhely 7 0.41 %
Szécskeresztúr 7 0.41 %
Zemplénújfalu 6 0.35 %
Barancs 6 0.35 %
Magyarsas 5 0.29 %
Szécsegres 5 0.29 %
Céke 5 0.29 %
Zemplén 5 0.29 %
Csörgő 5 0.29 %
Gercsely 5 0.29 %
Nagytoronya 5 0.29 %
Bodrogszög 5 0.29 %
Csarnahó 4 0.23 %
Bári 4 0.23 %
Cselej 4 0.23 %
Kolbáska 4 0.23 %
Nagyruszka 4 0.23 %
Szécsudvar 3 0.17 %
Visnyó 3 0.17 %
Bacskó 3 0.17 %
Legenye 2 0.12 %
Velejte 2 0.12 %
Kazsó 2 0.12 %
Kázmér 2 0.12 %
Biste 2 0.12 %
Kasó 2 0.12 %
Parnó 2 0.12 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Dargó 1 0.06 %
Gerenda 1 0.06 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 18.27 %
Kisgéres 184 8.41 %
Nagytárkány 96 4.39 %
Kistárkány 80 3.65 %
Bodrogszerdahely 79 3.61 %
Bacska 69 3.15 %
Perbenyik 67 3.06 %
Borsi 63 2.88 %
Battyán 63 2.88 %
Bodrogszentmária 62 2.83 %
Ladamóc 58 2.65 %
Nagykövesd 56 2.56 %
Zétény 53 2.42 %
Bély 53 2.42 %
Bári 51 2.33 %
Boly 47 2.15 %
Lelesz 47 2.15 %
Rad 46 2.10 %
Tiszacsernyő 44 2.01 %
Szomotor 42 1.92 %
Bodrogszentes 39 1.78 %
Nagygéres 38 1.74 %
Örös 37 1.69 %
Imreg 33 1.51 %
Bodrogmező 29 1.32 %
Kiskövesd 27 1.23 %
Tőketerebes 26 1.19 %
Kisdobra 25 1.14 %
Szőlőske 25 1.14 %
Ágcsernyő 23 1.05 %
Véke 22 1.01 %
Csarnahó 20 0.91 %
Szolnocska 17 0.78 %
Zemplén 17 0.78 %
Szinyér 17 0.78 %
Újhely 11 0.50 %
Bodrogszög 6 0.27 %
Gálszécs 6 0.27 %
Garany 5 0.23 %
Isztáncs 5 0.23 %
Céke 3 0.14 %
Alsómihályi 3 0.14 %
Hardicsa 3 0.14 %
Kistoronya 3 0.14 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 21.75 %
Gálszécs 37 5.79 %
Vécse 13 2.03 %
Parnó 11 1.72 %
Tiszacsernyő 10 1.56 %
Királyhelmec 10 1.56 %
Bacskó 9 1.41 %
Kozma 9 1.41 %
Céke 8 1.25 %
Alsómihályi 7 1.10 %
Garany 7 1.10 %
Szécskeresztúr 5 0.78 %
Bodzásújlak 5 0.78 %
Borsi 5 0.78 %
Hardicsa 5 0.78 %
Magyarsas 5 0.78 %
Zemplénújfalu 5 0.78 %
Nagyruszka 4 0.63 %
Kolbáska 4 0.63 %
Rad 4 0.63 %
Kisgéres 4 0.63 %
Nagyazar 4 0.63 %
Kistárkány 4 0.63 %
Tarnóka 4 0.63 %
Pelejte 4 0.63 %
Sztankóc 4 0.63 %
Bodrogszerdahely 4 0.63 %
Ágcsernyő 3 0.47 %
Lelesz 3 0.47 %
Bodrogszentes 3 0.47 %
Nagytoronya 3 0.47 %
Kázmér 3 0.47 %
Dargó 3 0.47 %
Lasztóc 3 0.47 %
Véke 3 0.47 %
Cselej 3 0.47 %
Battyán 3 0.47 %
Bacska 3 0.47 %
Kasó 3 0.47 %
Bély 2 0.31 %
Gercsely 2 0.31 %
Gerenda 2 0.31 %
Bodrogszentmária 2 0.31 %
Magyarizsép 2 0.31 %
Csörgő 2 0.31 %
Kisdobra 2 0.31 %
Szécsudvar 2 0.31 %
Barancs 2 0.31 %
Isztáncs 2 0.31 %
Szomotor 2 0.31 %
Kisazar 2 0.31 %
Szürnyeg 2 0.31 %
Szilvásújfalu 2 0.31 %
Nagygéres 1 0.16 %
Kiskövesd 1 0.16 %
Örös 1 0.16 %
Legenye 1 0.16 %
Kiszte 1 0.16 %
Velejte 1 0.16 %
Kazsó 1 0.16 %
Bodrogmező 1 0.16 %
Szőlőske 1 0.16 %
Visnyó 1 0.16 %
Csarnahó 1 0.16 %
Zebegnyő 1 0.16 %
Zemplén 1 0.16 %
Imreg 1 0.16 %
Bári 1 0.16 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 25.95 %
Gálszécs 160 5.90 %
Céke 120 4.42 %
Magyarsas 101 3.72 %
Királyhelmec 87 3.21 %
Parnó 79 2.91 %
Szilvásújfalu 77 2.84 %
Bacskó 69 2.54 %
Borsi 66 2.43 %
Bodzásújlak 65 2.40 %
Magyarizsép 64 2.36 %
Szürnyeg 61 2.25 %
Lasztóc 59 2.17 %
Hardicsa 58 2.14 %
Kolbáska 55 2.03 %
Vécse 54 1.99 %
Garany 52 1.92 %
Kozma 50 1.84 %
Zemplénújfalu 48 1.77 %
Szécskeresztúr 39 1.44 %
Nagyruszka 36 1.33 %
Tiszacsernyő 35 1.29 %
Csörgő 34 1.25 %
Imreg 34 1.25 %
Kiszte 33 1.22 %
Kisazar 32 1.18 %
Bodrogszerdahely 32 1.18 %
Alsómihályi 32 1.18 %
Velejte 27 1.00 %
Szécsudvar 25 0.92 %
Nagytoronya 23 0.85 %
Dargó 23 0.85 %
Gercsely 21 0.77 %
Barancs 20 0.74 %
Pelejte 20 0.74 %
Nagyazar 20 0.74 %
Bodrogszentes 20 0.74 %
Kázmér 19 0.70 %
Kisdobra 19 0.70 %
Cselej 18 0.66 %
Bári 16 0.59 %
Szomotor 16 0.59 %
Kasó 15 0.55 %
Újhely 15 0.55 %
Kereplye 15 0.55 %
Szőlőske 15 0.55 %
Bodrogmező 14 0.52 %
Perbenyik 14 0.52 %
Csarnahó 14 0.52 %
Bodrogszentmária 14 0.52 %
Visnyó 14 0.52 %
Lelesz 14 0.52 %
Bély 13 0.48 %
Kistoronya 13 0.48 %
Szolnocska 11 0.41 %
Biste 11 0.41 %
Kazsó 10 0.37 %
Isztáncs 9 0.33 %
Szécsegres 9 0.33 %
Nagytárkány 9 0.33 %
Kisgéres 8 0.29 %
Kiskövesd 7 0.26 %
Legenye 7 0.26 %
Gerenda 7 0.26 %
Battyán 6 0.22 %
Bodrogszög 6 0.22 %
Kistárkány 5 0.18 %
Ágcsernyő 5 0.18 %
Zemplén 5 0.18 %
Zebegnyő 5 0.18 %
Ladamóc 5 0.18 %
Zétény 5 0.18 %
Véke 4 0.15 %
Boly 4 0.15 %
Rad 4 0.15 %
Nagygéres 3 0.11 %
Örös 2 0.07 %
Nagykövesd 2 0.07 %
Sztankóc 2 0.07 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 52.54 %
Tőketerebes 250 26.48 %
Szécskeresztúr 96 10.17 %
Nagyazar 39 4.13 %
Parnó 36 3.81 %
Kisazar 32 3.39 %
Vécse 30 3.18 %
Bacskó 27 2.86 %
Dargó 27 2.86 %
Tarnóka 23 2.44 %
Nagyruszka 21 2.22 %
Kozma 18 1.91 %
Cselej 17 1.80 %
Alsómihályi 16 1.69 %
Garany 16 1.69 %
Zebegnyő 14 1.48 %
Királyhelmec 13 1.38 %
Magyarizsép 13 1.38 %
Gerenda 12 1.27 %
Szécsudvar 12 1.27 %
Hardicsa 11 1.17 %
Velejte 11 1.17 %
Visnyó 10 1.06 %
Pelejte 10 1.06 %
Szilvásújfalu 10 1.06 %
Szécsegres 9 0.95 %
Kolbáska 9 0.95 %
Zemplénújfalu 8 0.85 %
Kereplye 7 0.74 %
Csörgő 7 0.74 %
Barancs 6 0.64 %
Nagytárkány 5 0.53 %
Tiszacsernyő 5 0.53 %
Kázmér 5 0.53 %
Lasztóc 5 0.53 %
Szürnyeg 4 0.42 %
Céke 4 0.42 %
Nagytoronya 4 0.42 %
Bodrogszerdahely 4 0.42 %
Kiszte 4 0.42 %
Sztankóc 4 0.42 %
Magyarsas 4 0.42 %
Isztáncs 3 0.32 %
Battyán 3 0.32 %
Bodzásújlak 3 0.32 %
Nagygéres 3 0.32 %
Szomotor 3 0.32 %
Véke 3 0.32 %
Legenye 3 0.32 %
Kazsó 2 0.21 %
Gercsely 2 0.21 %
Bély 2 0.21 %
Biste 2 0.21 %
Kistárkány 2 0.21 %
Lelesz 1 0.11 %
Boly 1 0.11 %
Bodrogszög 1 0.11 %
Perbenyik 1 0.11 %
Kiskövesd 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Bodrogszentmária 1 0.11 %
Imreg 1 0.11 %
Ágcsernyő 1 0.11 %
Újhely 1 0.11 %
Bári 1 0.11 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 48.97 %
Tiszacsernyő 290 12.66 %
Lelesz 181 7.90 %
Szomotor 154 6.72 %
Nagytárkány 137 5.98 %
Bély 126 5.50 %
Bodrogszerdahely 121 5.28 %
Kisgéres 116 5.06 %
Kistárkány 115 5.02 %
Perbenyik 91 3.97 %
Zétény 87 3.80 %
Bodrogszentes 84 3.67 %
Kisdobra 79 3.45 %
Nagygéres 77 3.36 %
Bodrogszentmária 76 3.32 %
Battyán 69 3.01 %
Örös 60 2.62 %
Tőketerebes 60 2.62 %
Borsi 55 2.40 %
Rad 52 2.27 %
Nagykövesd 49 2.14 %
Bacska 49 2.14 %
Ágcsernyő 46 2.01 %
Boly 44 1.92 %
Zemplén 41 1.79 %
Véke 37 1.62 %
Bodrogmező 31 1.35 %
Ladamóc 28 1.22 %
Bári 25 1.09 %
Kiskövesd 25 1.09 %
Csarnahó 22 0.96 %
Szinyér 19 0.83 %
Szolnocska 18 0.79 %
Imreg 18 0.79 %
Szőlőske 16 0.70 %
Vécse 14 0.61 %
Újhely 13 0.57 %
Bodrogszög 10 0.44 %
Gálszécs 10 0.44 %
Alsómihályi 9 0.39 %
Kistoronya 6 0.26 %
Gercsely 5 0.22 %
Kázmér 5 0.22 %
Pelejte 5 0.22 %
Csörgő 5 0.22 %
Lasztóc 5 0.22 %
Kereplye 5 0.22 %
Legenye 5 0.22 %
Velejte 5 0.22 %
Szécsudvar 4 0.17 %
Kozma 4 0.17 %
Szürnyeg 4 0.17 %
Hardicsa 4 0.17 %
Nagytoronya 4 0.17 %
Szilvásújfalu 3 0.13 %
Kolbáska 3 0.13 %
Nagyruszka 3 0.13 %
Céke 3 0.13 %
Szécskeresztúr 3 0.13 %
Bodzásújlak 2 0.09 %
Garany 2 0.09 %
Biste 2 0.09 %
Zebegnyő 2 0.09 %
Barancs 2 0.09 %
Zemplénújfalu 2 0.09 %
Dargó 2 0.09 %
Bacskó 1 0.04 %
Nagyazar 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 15.18 %
Parnó 237 12.80 %