SK
KE
.....

Buzinka

Településrész

címer zászló
381 90% magyar 1910
122 26% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Buzinka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Saca
Koordináták:
48.63129629, 21.16665281
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
244 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04015

Buzinka az Alsó-Hernád-völgyben, 241 méteres tengerszint feletti magasságban, az Ida-patak völgyében, a 16-os (Kassát Rozsnyóval összekötő) főút mentén fekszik, mintegy 1 km-re délre Saca régi központjától, mellyel teljesen egybeépült.

Közigazgatás

1943-ig önálló község, azóta Saca szerves része, mint településrész nem különül el és 1968 óta különálló katasztert sem alkot. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták (Kassai járás). 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1943-ban egyesítették Sacával. Területe 1910-ben 10,60 km², 1921-ben 10,59 km² volt.

Népesség

A szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő község eredeti magyar lakosságát a 18. század eleji betelepítéssel vegyes szlovák-magyar népesség váltotta fel, a 20. század elejéig szlovák többséggel. Népessége 1880-1941 között stabilan alakult (1880-ban 453, 1921-ben 470, 1941-ben 480 fő). 1880-ban lakosságának kétharmada (64,5 %) szlovák, egynegyede (23,4 %) magyar anyanyelvű volt, ekkor német anyanyelvű zsidó lakossága is volt (7,1 %). A 20. század elején gyors asszimiláció figyelhető meg, 1910-ben a lakosság kilenctizede már magyarnak vallotta magát, Trianon után azonban ismét szlovák többség figyelhető meg (1921-ben a lakosság 58,5 %-a szlováknak, 26,0 %-a magyarnak és 5,7 %-a ruszinnak vallotta magát). 1921-ben lakosságának 69,1 %-a volt római katolikus, 15,1 %-a görög katolikus és 12,1 %-a református vallású volt. 1880-ban még 34, 1941-ben már csak 4 izraelita vallású lakosa volt.

Történelem

Buzinka első írásos említése 1359-ből származik, ekkor Buzynik néven, majd 1408-ban Bozinka formában említik. Neve személynévi eredetű, a Buzen vagy Buzin szláv személynévből származtatják. A középkorban a Bozinkay család birtoka volt. 1469-ben a Dobay család is birtokot szerzett itt, később a Himy és a Katona család is birtokos lett a községben. A 16. század második felében Sacával együtt elpusztult. 1711-ben a pestisjárványban teljes lakossága kipusztult, 1715-ben még mindig lakatlan hely volt. A 18. században a Zichy család birtoka volt, a század első felében részben szlovákokkal telepítették újjá. 1720-ban 4, 1772-ben 17 háztartás volt a településen. A Zichyek a 18. század végén kastélyt építettek a községben, melyhez 17 hektáros angolpark is tartozott. Vízimalom is működött itt. 1828-ban 79 háza és 533 lakosa volt. Fényes Elek 1851-es monográfiájában kiemeli üvegházát, juhgazdaságát és halastavát. Ekkor 462 katolikus, 55 református, 28 izraelita és 11 evangélikus vallású lakosa volt. A 19. században a Kendey, Dobay és Kapy családok voltak itt a legnagyobb birtokosok. 1880-ban 453 lakosának kétharmada szlovák, egynegyede magyar anyanyelvű volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Buzinka a 20. század első felében épült egybe a tőle északra fekvő Sacával. 1938. novemberétől 1945. januárjáig visszakerült Magyarországhoz. 1941-ben 91 háza és 480 lakosa volt. 1943-ban egyesítették Sacával.

Mai jelentősége

A Zichy-kastély a 18. század végén klasszicista stílusban épült, 1953 után a mezőgazdasági szövetkezet székhelyeként szolgált, ma elhanyagolt állapotban van. Kis park is tartozik hozzá.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BUZINKA. Magyar falu Abaúj Vármegyében, birtokosai Kende Urak, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Kassától egy mértföldnyire, nevezetesíti e’ helyet néhai híres Buzinkai, vólt Pataki Profeszszornak szűletése. Határbéli földgye termékeny, legelője szűk, 1/3. része soványos, ’s épűletre való fát pénzen vesznek, de mivel javai külömbfélék, és Kassátol nem meszsze van, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Buzinka, tót f. Kassához dél-nyugotra 1½ mfdnyire, az Ida pataka, 's Satza helysége mellett: 462 kath., 11 evang., 55 ref., 28 zsidó lak. Nevezetesíti ezen helységet a' Grach uraság' kastélyja; nagy angol-kertje, sok ritka külföldi növevénnyel, üvegházzal, halastóval; 's nemesített spanyol juh tenyésztése. F. U. Grach, Dobay, Semsey, Kende örökösök.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Az Ida völgyén lefelé haladva a völgy tágas torkolatában a magyar és tót lakosságú Buzinka régi községet találjuk gr. Zichy Ernő kastélyával, melyben nagy értékű régi porczellán-gyűjtemény van.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Délre a Kanyapta-völgybe leszállva s innen Csécsen át az országuton Kassának tartva, az Ida patak mellett Buzinka községbe jutunk, melynek 62 házában 446 magyar és tót lakik. Postaállomás. Távirója Nagy-Ida. Itt van gróf Zichy Ernő nagybirtokos kényelmes és tetszetős kastélya, melyet Grach földbirtokos e század elején épittetett és a mostani tulajdonos átépittetett. Belső berendezése szintén izléses. Étkezőjének falait egy 40 személyre való remek szép "Alt-Wien" asztali készlet ékesiti. Parkja terjedelmes, szép ültetvényekben gazdag, több mesterséges barlang és nagy tó diszíti. A tulajdonosnak itt nagy és jól jövödelmező tejgazdasága van.

Helységnévtár

Buzinka, rk. 347 Saca, gk. 19 Szeszta, ág.4 -, ref. 49 Nagy-Ida, izr. 34 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Buzínka. Neve Bozinka alakban elsőnek a XIII. században bukkan fel s ezidőben a Vid-nembeli Bozinkay-család a földesura. Valószínűleg több évszázadon át e nemzetséget uralta, mert egy 1567-ben kelt királyi diploma Bozinkay Máté birtokában említi. 1469-ben birtoka volt itt a Dobay családnak is. Később földet szereztek a községben a Himyek, majd később a Katona-családnak volt itt uradalma. A XIX. század elején Grach nevezetű a földesura, de rövidesen a Zichy grófok kezére kerül s marad is az összeomlásig. A község területe 1840 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 480.

Névelőfordulások
1359
Buzynik
1408
Bozinka
1773
Buzinka
1786
Buzinka
1808
Buzinka, Buzýnka
1863
Buzinka
1920
Bužinka
1927
Buzinka

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 106 23%
szlovákok 292 64%
ruszinok 0 0%
németek 32 7%
egyéb 23 5%
összlétszám 453
magyarok 381 90%
szlovákok 34 8%
ruszinok 0 0%
németek 2 0%
egyéb 6 1%
összlétszám 423
magyarok 122 26%
szlovákok 275 59%
ruszinok 27 6%
németek 0 0%
egyéb 46 10%
összlétszám 470
Mai közigazgatás

Bejelentések