SK
KS
.....

Felsőhutka

Község

címer zászló
25 9% magyar 1910
1 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vyšná Hutka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Tarca-dombság
Más földrajzi nevek:
(Andráspuszta), Bogár (Mikov majer), Kalvínovo (Kalinové zeme), Kopanice, Pažiť, Pod Lebeňu, Stavenec-erdő, Vyšná cesta, Vyšná Pažiť, Za cintorínom, Za jarkom, Za vodou, Zadné pole
Koordináták:
48.67542267, 21.35418892
Terület:
3,62 km2
Rang:
község
Népesség:
453
Tszf. magasság:
197 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04018
Település kód:
522171
Szervezeti azonosító:
691291

A község a Kassai-medence keleti peremén, a Tarca völgyében, a Tarca jobb partján, 197 méteres (határa 179-340 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 13 km-re délkeletre, Hernádzsadánytól pedig 10 km-re északra. Határának nagy része az Alsó-Tarca-dombsághoz tartozó dombvidék, legmagasabb pontját Felsőhutka, Felsőcsáj és Lengyelfalva hármashatáránál, a Mozrák-dombon találjuk. Belterületének történelmi magja a Tarca bal partján alakult ki, csak a 20. század második felében terjedt át a folyó túlpartjára. Tőle északra és délre hétvégi házas üdülőkörzeteket találunk, utóbbin keresztül dél felé közvetlenül érintkezik Alsóhutka belterületével. Külterületi lakott helye az Alsóhutkától 1 km-re északkeltre fekvő Bogár (Mikov majer). 2010-ben területének 58,3 százalékát szántóföld (211 ha), 22,1 százalékát rét és legelő (80 ha), 8,6 százalékát kertek (31 ha), 5,5 százalékát pedig beépített terület (20 ha) foglalta el. Felsőhutkát Kassával (az 552-es úton keresztül) a 3366-os út köti össze, a szomszédos Alsóhutkával (2 km) a Tarca bal partján haladó mellékút teremt közvetlen összeköttetést. Észak felé Lengyelfalvára csak mezei út (2 km), nyugat felé Abaszéplakra pedig burkolt mezőgazdasági út (3 km) vezet. Északról Lengyelfalva, keletről Alsócsáj és Felsőcsáj, délről Alsóhutka községekkel, nyugatról pedig Abaszéplak kassai városrésszel határos. Déli határát az alsóhutkai Lebenye-erdő északi peremén haladó Lebenye-patak (Lebenský potok), nyugati határának egy részét a 3366-os út vonala képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). 1986-ban Alsóhutkával egyesítették Hutky néven, 1990-ben azonban újra önálló községgé alakult. 1960 után határának egy kis részét Abaszéplakhoz csatolták. Területe 1910-1938-ban 3,71 km², 2011-ben 3,62 km² volt.

Népesség

Felsőhutka népessége 2011-ben 437 fő volt, melynek 91,3 %-a volt szlovák nemzetiségű, 9,2 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. A 20. század elejéig a már akkor is szlovák többségű községben magyar kisebbség is élt: 1880-ban lakosságának 8,3 %-a (23 fő), 1900-ban 5,6 %-a (18 fő), 1910-ben pedig 9,1 %-a (25 fő) volt magyar anyanyelvű, az első csehszlovák népszámlálás során 1921-ben viszont már csak egyetlen lakosa vallotta magyarnak magát. 1941-ben a magyar népszámlálás során a lakosság egyharmadát (32,7 %) magyar anyanyelvűként írták össze. 2011-ben lakosságának 73,9 %-a volt római katolikus, 6,6 %-a görög katolikus (1921-ben még 24,2 %-a) és 2,5 %-a református (1921-ben még 5,6 %-a) vallású, 6,6 %-a pedig felekezeten kívüli. A község népességszáma 1880-1941 között és 1970-2001 között viszonylag stabilan alakult (előbbi időszakban 276-336 fő között, utóbbiban 354-367 fő között ingadozott). 2001-2011 között a szuburbanizáció révén egyetlen évtized alatt egynegyedével (367 főről 437 főre) nőtt a lakosság száma, a növekedés a 2010-es években is folytatódott (2017-ben 457 lakosa volt a községnek). Felsőhutka népsűrűsége (2011-ben 126 fő/km²) a járási átlag több, mint másfélszerese.

Történelem

A község első írásos említését 1293-ben „Felsewhwtka” alakban találjuk, 1371-ben „Hutka Fabiani” (Fábiánhutka, akkori birtokosa után) névalakban említik. Neve magyar személynévi eredetű, a Hugka személynévből származik. 1337-ben az abaszéplaki uradalomhoz tartozott. 1427-ben három porta adózott a faluban. 1630-ra csaknem elnéptelenedett, ekkor ½ jobbágy és ¼ jobbágytelek adózott Felsőhutkán. A 18. század első felében Szepes vármegyei (folkmári és margitfalvai) szlovákokkal telepítették újra. A 18. században és a 19. század első felében a Bárczy család birtoka volt. 1772-ben 19 porta volt a faluban (ebből 12 jobbágy és 2 zsellérbirtok). 1796-1799-ben Vályi András és 1851-ben Fényes Elek egyaránt szlovák lakosságú faluként írta le. 1880-ban lakosságának 62 százaléka római katolikus és 30 százaléka görög katolikus vallású volt, ekkor 16 izraelita vallású lakosa is volt a falunak. 1880-ban 278, 1890-ben 302, 1900-ban 320, 1910-ben pedig 276 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 284, 1930-ban pedig 315 lakosa volt. A két világháború között mezőgazdasági jellegű község volt, 1933-ban gazdasági iskolát is létesítettek itt. 1938. novemberében az első bécsi döntés Magyarországhoz csatolta (1945-ig). 1938-ban 57 háza és 333 lakosa, 1941-ben pedig 336 lakosa volt. Az új iskola épületét 1949-ben adták át (egy ideig középfokú oktatás is folyt Felsőhutkán). A község villamosítására 1956-ban került sor, mezőgazdasági termelőszövetkezetét (JRD) 1960-ban alapították. A 20. század második felében Felsőhutkától északra és délre új hétvégi házas üdülőkörzet jött létre, az 1970-es években új utcákat nyitottak a Tarca jobb partján, a mezőgazdasági szövetkezet telephelyének közelében. 1970-ben 354, 1980-ban 368, 1991-ben pedig 365 lakosa volt. 1974-ben megszüntették a felsőhutkai iskolát (a körzetesítéssel Abaszéplakra helyezték át). 1986-ban egyesítették a szomszédos Alsóhutkával Hutky néven, de 1990-ben újra önálló községgé alakult. A község címerét és zászlaját (előbbinek alapját a falu 18. századi pecsétje képezi) 1999-ben fogadták el. 2001-ben 367, 2011-ben 437, 2017-ben pedig 457 lakosa volt Felsőhutkának.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Jézus szívének tiszteletére szentelt modern stílusú római katolikus temploma 1995-ben épült. A település központjában régi kápolna található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Hutka. Két tót falu Abaúj Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszenek Hernád vizéhez közel, majd minden javaik vagynak, és Kassa is szomszédságokban lévén, piatzok alkalmatos.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hutka (Felső), tót falu, Abauj vmegyében, 204 r. kath., 50 g. kath., 20 evang., 5 ref., 4 zsidó lak. F. u. a Bárczay nemzetség. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsó-Hutka község 58 házában 364 magyar és tót lakik, Felső-Hutkán 52 házban 302 tót lakos. Mind a kettőnek postaállomása Széplak, táviróállomása Alsó-Mislye.

Helységnévtár

Hutka (Felső-) [Világos p.], rk. 172 Lengyelfalu, gk. 83 Zdoba, ref. 7 —, izr. 16 Rozgony. 1890: Hutka (Felső-), [Parti p.] 302. rk. 183, gk. 91, ág. 2, ref. 8, Garbócz, izr. 18.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Felsőhutka. A község keletkezése és története ismeretlen. Hozzátartozik Bogár. Területe 645 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 333.

Névelőfordulások
1371
Hutka Fabiani
1496
Felsewhwthka
1630
Felseő Hutka
1773
Felső-Hutka, Wissne Hutky
1786
Felschő-Hutka
1808
Felső-Hutka
1863
Felsőhutka
1920
Vyšné Hutky
1927
Vyšná Hutka
1938
Felsőhutka
1945
Vyšná Hutka
1986
Hutky
1990
Vyšná Hutka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Vyšná Hutka)
Telefon: 0556852305

Honlap: vysnahutka.sk/
Polgármester:
Nosáľová Agáta (Független)

Képviselő-testület:
Nosáľ Miroslav (KDH)
Janočková Slávka (KDH)
Szilágyi Vincent (KDH)
Janočko Slavomír (SMER-SD)
Šemnická Eva (SMER-SD)
KDH 60% KDH 3 képviselö SMER-SD 40% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
Felsőhutkai Községi Hivatal

Vyšná Hutka

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 23 8%
szlovákok 243 87%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 11 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 278
magyarok 25 9%
szlovákok 251 91%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 276
magyarok 1 0%
szlovákok 283 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 284
magyarok 2 1%
szlovákok 362 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 365
magyarok 1 0%
szlovákok 362 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 367
magyarok 2 0%
szlovákok 399 91%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 34 8%
összlétszám 437
magyarok 1 0%
szlovákok 483 95%
ruszinok 4 1%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 15 3%
összlétszám 508
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 384
Választási részvétel: 67.45 %
Kiadott boríték: 259
Bedobott boríték: 259

Polgármester

Érvényes szavazólap: 256
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Nosáľová Agáta 184 71.88 % Független
Mireková Mária 72 28.13 % SNS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Nosáľ Miroslav 188 KDH
Janočková Slávka 184 KDH
Szilágyi Vincent 164 KDH
Janočko Slavomír 144 SMER-SD
Šemnická Eva 137 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 80.00% Független 4 képviselö 7 STATOČNÝCH 20.00% 7 STATOČNÝCH 1 képviselö 5 képviselö
2018
KDH 60.00% KDH 3 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 348
Választási részvétel: 14.08 %
Kiadott boríték: 49
Bedobott boríték: 49
Választásra jogosult: 351
Választási részvétel: 7.98 %
Kiadott boríték: 28
Bedobott boríték: 28
Választásra jogosult: 372
Választási részvétel: 17,74 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 47
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 65
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 24 51.06 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 12 25.53 % KDS
Vladimír Gürtler 5 10.64 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 3 6.38 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 1 2.13 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 1 2.13 % NOVA
Lukáš Sisák 1 2.13 % KSS
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 11 39.29% KDS
Rastislav Trnka 35 53.85 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 17 26.15 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Jarmila Tkáčová 5 7.69 % SNS
Róbert Bačinský 4 6.15 % Független
Karol Pataky 2 3.08 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 1 1.54 % ĽSNS
Vladislav Stanko 1 1.54 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 48
Érvényes szavazólap: 60
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Miko 25 52.08% 7 STATOČNÝCH
Ján Kokarda 13 27.08% Független
Jozef Konkoly 11 22.92% SMER - SD
Jaroslav Pástor 10 20.83% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Monika Bérešová 10 20.83% SZS
Michal Rečka 10 20.83% SMER - SD
Miloš Barcal 9 18.75% Független
Štefan Markovič 9 18.75% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viktor Dulina 8 16.67% Független
Tomáš Suchý 6 12.50% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 6 12.50% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Dominika Palaščáková 6 12.50% NOVA
Vojtech Staňo 5 10.42% SMER - SD
František Petro 5 10.42% SMER - SD
Ján Bačo 5 10.42% SĽS
Róbert Čarny 5 10.42% SNS
Karol Dzugas 5 10.42% Független
Viliam Bačo 5 10.42% Független
Božena Letková 5 10.42% Független
Anton Medvec 4 8.33% Független
Ján Marton 4 8.33% NOVA
Viktor Sasák 4 8.33% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ladislav Vojtko 3 6.25% KSS
Július Beluscák 3 6.25% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ľubomír Šimko 3 6.25% SMER - SD
Ivan Hriczko 3 6.25% Független
Róbert Šándor 3 6.25% Független
Mária Topoľančinová 2 4.17% ĽS-HZDS
Martin Baltes 2 4.17% SĽS
Miroslav Bačenko 2 4.17% Független
Norbert Krušinský 2 4.17% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Radoslav Šimko 2 4.17% SNS
Rastislav Moric 2 4.17% 7 STATOČNÝCH
Marián Tóth 2 4.17% SaS
Slavomír Horváth 2 4.17% SNS
Štefan Laczkó 2 4.17% 7 STATOČNÝCH
István Zachariaš 2 4.17% SMK-MKP
Elena Majancsíková 2 4.17% SĽS
Elena Fialková 2 4.17% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Peter Papáč 1 2.08% KSS
Ľubica Holováčová 1 2.08% SĽS
Jozef Koňa 1 2.08% SĽS
Jenő Csoltkó 1 2.08% Független
Ján Mikloš 1 2.08% KSS
Vladimír Popovič 1 2.08% SMS
Peter Palaščák 1 2.08% SOĽ
Jozef Tischler 1 2.08% SĽS
Július Grulyo 1 2.08% Független
Ladislav Bartók 0 0.00% Független
Ivan Buchla 0 0.00% SNS
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Monika Vargová 0 0.00% SNS
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Jozef Holečko 0 0.00% Független
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Ján Kokarda 24 40.00% Független
Miloš Barcal 19 31.67% Független
Ján Serbin 19 31.67% Független
Imrich Bakši 15 25.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Michal Rečka 15 25.00% SMER-SD
Radoslav Hodor 13 21.67% Független
Martin Smrčo 13 21.67% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Tomáš Kozlai 11 18.33% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Anton Medvec 11 18.33% Független
Erika Zámboriová 10 16.67% ŠKV
Vojtech Farkaš 9 15.00% Független
Martina Dutková 9 15.00% Független
František Gedra 9 15.00% ĽS Naše Slovensko
Vlastimil Lakatoš 9 15.00% Független
Mária Dulovičová 8 13.33% Független
Marcela Demkeová 8 13.33% ĽS Naše Slovensko
Viktor Dulina 8 13.33% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jaroslav Pástor 8 13.33% MOST - HÍD
Ivan Hriczko 8 13.33% ŠKV
Slavomír Borovský 7 11.67% DS
Martin Baltes 7 11.67% ĽS Naše Slovensko
Peter Solár 7 11.67% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 7 11.67% SMER-SD
Pavol Lehotský 6 10.00% Független
Gabriel Böhm 6 10.00% Független
Slavomír Horváth 5 8.33% SNS
Pavol Bujňák 5 8.33% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Július Begala 5 8.33% Független
Peter Derevjaník 5 8.33% SMER-SD
Ladislav Andrejanin 4 6.67% ÚSVIT
Tomáš Suchý 4 6.67% ŠANCA
Jarmila Vaňová 4 6.67% ŠKV
Monika Gergelová 4 6.67% SNS
Elena Fialková 3 5.00% MOST - HÍD
Ondrej Bernát 3 5.00% SMER-SD
Július Beluscsák 3 5.00% Független
Rudolf Varga 3 5.00% VZDOR
Peter Seman 2 3.33% KSS
Mária Lacková 2 3.33% Független
Jozef Hric 2 3.33% KSS
Július Pelegrin 2 3.33% Független
Roland Szabó 2 3.33% SMER-SD
Ladislav Vojtko 2 3.33% KSS
Ján Horváth 1 1.67% Független
Tibor Bráz 1 1.67% Független
Attila Oravecz 1 1.67% MOST - HÍD
Anetta Strýčková 1 1.67% Független
Alexander Horváth 1 1.67% MOST - HÍD
Alexander Képes 1 1.67% SMK-MKP
Peter Kocai 1 1.67% NAJ
Norbert Krušinský 1 1.67% MOST - HÍD
István Zachariaš 1 1.67% SMK-MKP
Štefan Hudák 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Krešák 0 0.00% ŠANCA
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Július Grulyo 0 0.00% Független
Jaroslav Hlinka 2375 0.00% SMER - SD
Renáta Lenártová 2176 0.00% SMER - SD
Anna Jenčová 1926 0.00% SMER - SD
Vladimír Saxa 1653 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľubomír Demský 1478 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Boris Farkašovský 1469 0.00% SMER - SD
Jarmila Tkáčová 1244 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tibor Bacsó 1154 0.00% NOVA
Ivo Čabra 959 0.00% NOVA
Ladislav Breicha 852 0.00% NOVA
Rastislav Masnyk 766 0.00% SaS
Mária Semanová 696 0.00% Független
Jaroslav Džunko 688 0.00% Független
Miroslav Barnovský 554 0.00% 7 STATOČNÝCH
Karol Linhart 497 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kováč 491 0.00% SaS
Rozália Mudrá 447 0.00% SMK-MKP
Roman Radvák 367 0.00% SNS
Rudolf Varga 362 0.00% 99%
Ondrej Vilner 362 0.00% PD
Ladislav Miko 359 0.00% 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 355 0.00% KSS
Jozef Halász 266 0.00% DS
Peter Brugoš 264 0.00% KSS
Štefan Varga 234 0.00% 99%
Rudolf Iškovič 220 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anton Čekan 210 0.00% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Schwarcz 202 0.00% SMS
Pavol Lehotský 191 0.00% ĽS-HZDS
Roman Košč 173 0.00% SĽS
František Kľučár 173 0.00% 99%
Juraj Mikita 156 0.00% ĽS-HZDS
Vladislav Stankovič 137 0.00% SĽS
Mária Hofmanová 130 0.00% SĽS
Anton Čekan 130 0.00% SĽS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 41.66 %
Torna 145 8.92 %
Buzita 141 8.68 %
Somodi 111 6.83 %
Makranc 110 6.77 %
Debrőd 109 6.71 %
Csécs 94 5.78 %
Szeszta 73 4.49 %
Jászó 69 4.25 %
Jánok 64 3.94 %
Perény - Hím 63 3.88 %
Komaróc 63 3.88 %
Áj 57 3.51 %
Reste 57 3.51 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.14 %
Tornaújfalu 49 3.02 %
Alsólánc 48 2.95 %
Zsarnó 47 2.89 %
Bódvavendégi 40 2.46 %
Nagyida 40 2.46 %
Péder 40 2.46 %
Abaújszina 33 2.03 %
Pány 22 1.35 %
Mecenzéf 21 1.29 %
Jászómindszent 12 0.74 %
Tornahorváti 12 0.74 %
Szádelő 12 0.74 %
Kenyhec 11 0.68 %
Miglécnémeti 11 0.68 %
Stósz 7 0.43 %
Kisida 7 0.43 %
Felsőmecenzéf 5 0.31 %
Hernádcsány 4 0.25 %
Hernádzsadány 4 0.25 %
Kassamindszent 4 0.25 %
Magyarbőd 4 0.25 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Felsőtőkés 3 0.18 %
Koksóbaksa 3 0.18 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Rás 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Hernádszentistván 2 0.12 %
Benyék 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 34.87 %
Torna 110 11.80 %
Kecer 63 6.76 %
Szepsi 47 5.04 %
Mecenzéf 28 3.00 %
Áj 16 1.72 %
Buzita 14 1.50 %
Jászómindszent 13 1.39 %
Csécs 11 1.18 %
Jászóújfalu 10 1.07 %
Kisida 9 0.97 %
Abaújszakaly 9 0.97 %
Györke 8 0.86 %
Kenyhec 8 0.86 %
Hernádcsány 8 0.86 %
Tornaújfalu 7 0.75 %
Abos 7 0.75 %
Izdobabeszter 7 0.75 %
Abaújszina 6 0.64 %
Stósz 6 0.64 %
Budamér 5 0.54 %
Hernádszentistván 5 0.54 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.54 %
Hernádszokoly 5 0.54 %
Pány 5 0.54 %
Enyicke 5 0.54 %
Benyék 5 0.54 %
Semse 5 0.54 %
Bolyár 5 0.54 %
Hernádzsadány 4 0.43 %
Rozgony 4 0.43 %
Debrőd 4 0.43 %
Koksóbaksa 4 0.43 %
Nagyida 4 0.43 %
Miglécnémeti 4 0.43 %
Zsarnó 4 0.43 %
Alsókemence 4 0.43 %
Lapispatakújtelep 4 0.43 %
Szeszta 3 0.32 %
Hilyó 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Nagyszalánc 3 0.32 %
Alsólánc 3 0.32 %
Patacskő 3 0.32 %
Sároskőszeg 3 0.32 %
Felsőmislye 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Szaláncújváros 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Rudnok 3 0.32 %
Baska 3 0.32 %
Perény - Hím 3 0.32 %
Lapispatak 2 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.21 %
Makranc 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Alsóhutka 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Aranyida 2 0.21 %
Királynép 2 0.21 %
Kassamindszent 2 0.21 %
Garbócbogdány 2 0.21 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 36.84 %
Buzita 223 16.08 %
Csécs 84 6.06 %
Perény - Hím 79 5.70 %
Torna 77 5.55 %
Szeszta 77 5.55 %
Reste 67 4.83 %
Makranc 66 4.76 %
Komaróc 55 3.97 %
Debrőd 55 3.97 %
Somodi 53 3.82 %
Alsólánc 51 3.68 %
Nagyida 49 3.53 %
Tornaújfalu 38 2.74 %
Jászó 37 2.67 %
Áj 37 2.67 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.31 %
Zsarnó 31 2.24 %
Péder 30 2.16 %
Abaújszina 29 2.09 %
Jánok 28 2.02 %
Bódvavendégi 25 1.80 %
Mecenzéf 15 1.08 %
Semse 11 0.79 %
Pány 10 0.72 %
Kenyhec 9 0.65 %
Hernádcsány 9 0.65 %
Tornahorváti 8 0.58 %
Kassamindszent 8 0.58 %
Miglécnémeti 8 0.58 %
Györke 7 0.50 %
Enyicke 6 0.43 %
Kecer 6 0.43 %
Kisida 5 0.36 %
Izdobabeszter 5 0.36 %
Jászómindszent 5 0.36 %
Hernádszentistván 5 0.36 %
Regeteruszka 4 0.29 %
Királynép 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Patacskő 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Hatkóc 3 0.22 %
Rozgony 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Aranyida 2 0.14 %
Felsőkemence 2 0.14 %
Sároskőszeg 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Felsőmecenzéf 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 16.28 %
Jászómindszent 108 9.56 %
Stósz 76 6.73 %
Felsőmecenzéf 50 4.42 %
Szepsi 38 3.36 %
Kisida 36 3.19 %
Hernádcsány 24 2.12 %
Jászó 24 2.12 %
Kassamindszent 24 2.12 %
Jászóújfalu 22 1.95 %
Kassabéla 19 1.68 %
Rozgony 18 1.59 %
Budamér 18 1.59 %
Hernádszokoly 17 1.50 %
Semse 17 1.50 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.33 %
Sároskőszeg 15 1.33 %
Felsőtőkés 14 1.24 %
Kassaolcsvár 14 1.24 %
Csécs 12 1.06 %
Lengyelfalva 12 1.06 %
Torna 12 1.06 %
Izdobabeszter 12 1.06 %
Hernádszentistván 12 1.06 %
Idabukóc 11 0.97 %
Aranyida 11 0.97 %
Lapispatak 11 0.97 %
Koksóbaksa 10 0.88 %
Felsőmislye 9 0.80 %
Alsótőkés 9 0.80 %
Tarcavajkóc 8 0.71 %
Abaújszakaly 8 0.71 %
Tizsite 8 0.71 %
Baska 8 0.71 %
Hatkóc 7 0.62 %
Szalánchuta 7 0.62 %
Enyicke 7 0.62 %
Abaújnádasd 7 0.62 %
Nagyida 7 0.62 %
Abaújszina 7 0.62 %
Hilyó 7 0.62 %
Perény - Hím 7 0.62 %
Magyarbőd 7 0.62 %
Hernádgecse 7 0.62 %
Nagyszalánc 7 0.62 %
Györke 6 0.53 %
Garbócbogdány 6 0.53 %
Makranc 6 0.53 %
Lapispatakújtelep 6 0.53 %
Kelecsenyborda 6 0.53 %
Kecer 6 0.53 %
Királynép 6 0.53 %
Hernádzsadány 6 0.53 %
Rás 5 0.44 %
Pány 5 0.44 %
Rudnok 5 0.44 %
Kisladna 5 0.44 %
Terebő 5 0.44 %
Hernádgönyű 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Abaújharaszti 4 0.35 %
Zsarnó 4 0.35 %
Kalsa 4 0.35 %
Petőszinye 4 0.35 %
Szeszta 4 0.35 %
Nagyladna 4 0.35 %
Ósvacsákány 3 0.27 %
Felsőcsáj 3 0.27 %
Györgyi 3 0.27 %
Abaújrákos 3 0.27 %
Apátka 3 0.27 %
Jánok 3 0.27 %
Alsómislye 3 0.27 %
Abos 3 0.27 %
Alsóhutka 3 0.27 %
Benyék 3 0.27 %
Miglécnémeti 3 0.27 %
Újszállás 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Ósva 2 0.18 %
Szaláncújváros 2 0.18 %
Balogd 2 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Somodi 2 0.18 %
Regeteruszka 2 0.18 %
Bátyok 2 0.18 %
Debrőd 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Kenyhec 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 54.83 %
Buzita 84 8.72 %
Torna 66 6.85 %
Makranc 50 5.19 %
Szeszta 45 4.67 %
Csécs 39 4.05 %
Debrőd 38 3.95 %
Áj 31 3.22 %
Somodi 30 3.12 %
Tornaújfalu 30 3.12 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.91 %
Nagyida 27 2.80 %
Perény - Hím 26 2.70 %
Alsólánc 26 2.70 %
Zsarnó 26 2.70 %
Jánok 26 2.70 %
Reste 23 2.39 %
Péder 22 2.28 %
Jászó 22 2.28 %
Bódvavendégi 21 2.18 %
Rudnok 17 1.77 %
Komaróc 17 1.77 %
Mecenzéf 15 1.56 %
Jászómindszent 13 1.35 %
Hernádcsány 13 1.35 %
Abaújszina 12 1.25 %
Tornahorváti 11 1.14 %
Miglécnémeti 9 0.93 %
Pány 9 0.93 %
Kassamindszent 8 0.83 %
Aranyida 7 0.73 %
Stósz 6 0.62 %
Izdobabeszter 6 0.62 %
Jászóújfalu 6 0.62 %
Györke 6 0.62 %
Rás 6 0.62 %
Enyicke 5 0.52 %
Ránk 5 0.52 %
Lapispatak 4 0.42 %
Patacskő 4 0.42 %
Sároskőszeg 4 0.42 %
Kisida 4 0.42 %
Alsómislye 4 0.42 %
Hernádgecse 4 0.42 %
Koksóbaksa 3 0.31 %
Felsőmecenzéf 3 0.31 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.31 %
Hernádszokoly 3 0.31 %
Szalánchuta 3 0.31 %
Kenyhec 3 0.31 %
Abaújszakaly 3 0.31 %
Garbócbogdány 3 0.31 %
Semse 3 0.31 %
Alsótőkés 3 0.31 %
Szádelő 2 0.21 %
Tarcavajkóc 2 0.21 %
Hernádzsadány 2 0.21 %
Hilyó 2 0.21 %
Magyarbőd 2 0.21 %
Nagyszalánc 2 0.21 %
Kisszalánc 2 0.21 %
Kassabéla 2 0.21 %
Budamér 2 0.21 %
Hernádgönyű 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Abaújnádasd 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Kalsa 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Kisladna 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sárosófalu 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Rozgony 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Kelecsenyborda 1 0.10 %
Kassaolcsvár 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 10.86 %
Hernádszentistván 216 9.13 %
Sároskőszeg 164 6.93 %
Hernádszokoly 138 5.83 %
Budamér 79 3.34 %
Rozgony 58 2.45 %
Kassabéla 40 1.69 %
Abos 40 1.69 %
Kassamindszent 39 1.65 %
Kisida 37 1.56 %
Terebő 34 1.44 %
Hernádcsány 30 1.27 %
Enyicke 28 1.18 %
Jászómindszent 28 1.18 %
Királynép 28 1.18 %
Szepsi 26 1.10 %
Tarcavajkóc 25 1.06 %
Koksóbaksa 23 0.97 %
Izdobabeszter 23 0.97 %
Lapispatak 19 0.80 %
Benyék 18 0.76 %
Hernádzsadány 18 0.76 %
Kisladna 18 0.76 %
Felsőmislye 17 0.72 %
Rás 17 0.72 %
Hernádgecse 17 0.72 %
Nagyszalánc 16 0.68 %
Kassaolcsvár 16 0.68 %
Lapispatakújtelep 15 0.63 %
Kenyhec 15 0.63 %
Alsómislye 15 0.63 %
Eszkáros 14 0.59 %
Baska 14 0.59 %
Regeteruszka 14 0.59 %
Alsótőkés 14 0.59 %
Perény - Hím 13 0.55 %
Bölzse 13 0.55 %
Abaújnádasd 13 0.55 %
Csécs 12 0.51 %
Hatkóc 12 0.51 %
Nagyladna 12 0.51 %
Lengyelfalva 12 0.51 %
Aranyida 12 0.51 %
Abaújszina 11 0.46 %
Semse 11 0.46 %
Felsőhutka 11 0.46 %
Mecenzéf 11 0.46 %
Garbócbogdány 10 0.42 %
Kalsa 10 0.42 %
Buzita 10 0.42 %
Jászóújfalu 10 0.42 %
Torna 10 0.42 %
Kecer 10 0.42 %
Magyarbőd 10 0.42 %
Felsőtőkés 10 0.42 %
Györke 10 0.42 %
Alsóhutka 9 0.38 %
Abaújszakaly 9 0.38 %
Hilyó 8 0.34 %
Idabukóc 8 0.34 %
Alsókemence 8 0.34 %
Tizsite 7 0.30 %
Jászó 7 0.30 %
Szalánchuta 7 0.30 %
Hernádgönyű 7 0.30 %
Stósz 7 0.30 %
Felsőmecenzéf 7 0.30 %
Abaújharaszti 6 0.25 %
Bolyár 6 0.25 %
Ósva 6 0.25 %
Bunyita 6 0.25 %
Györgyi 6 0.25 %
Bátyok 5 0.21 %
Szaláncújváros 5 0.21 %
Nagyida 5 0.21 %
Pány 5 0.21 %
Felsőcsáj 4 0.17 %
Ránkfüred 4 0.17 %
Ránk 3 0.13 %
Jánok 3 0.13 %
Szeszta 3 0.13 %
Újszállás 3 0.13 %
Ósvacsákány 3 0.13 %
Rudnok 3 0.13 %
Miglécnémeti 3 0.13 %
Balogd 3 0.13 %
Sárosófalu 3 0.13 %
Alsócsáj 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Áj 3 0.13 %
Füzérnádaska 3 0.13 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.13 %
Felsőkemence 3 0.13 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Kecerlipóc 2 0.08 %
Somodi 2 0.08 %
Abaújrákos 2 0.08 %
Apátka 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Makranc 2 0.08 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Zsarnó 1 0.04 %
Komaróc 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Modrafalva 1 0.04 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 31.69 %
Szepsi 178 14.39 %
Csécs 34 2.75 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.59 %
Áj 31 2.51 %
Makranc 29 2.34 %
Somodi 26 2.10 %
Tornaújfalu 25 2.02 %
Jánok 23 1.86 %
Perény - Hím 20 1.62 %
Zsarnó 20 1.62 %
Bódvavendégi 18 1.46 %
Mecenzéf 14 1.13 %
Szeszta 14 1.13 %
Tornahorváti 14 1.13 %
Jászó 12 0.97 %
Buzita 11 0.89 %
Debrőd 11 0.89 %
Kenyhec 11 0.89 %
Nagyida 10 0.81 %
Pány 10 0.81 %
Péder 8 0.65 %
Hernádcsány 6 0.49 %
Rozgony 6 0.49 %
Kisida 5 0.40 %
Hernádgecse 5 0.40 %
Reste 5 0.40 %
Ájfalucska 4 0.32 %
Szádelő 4 0.32 %
Alsólánc 4 0.32 %
Jászóújfalu 4 0.32 %
Lapispatakújtelep 4 0.32 %
Jászómindszent 4 0.32 %
Magyarbőd 3 0.24 %
Garbócbogdány 3 0.24 %
Izdobabeszter 3 0.24 %
Alsótőkés 3 0.24 %
Komaróc 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Nagyszalánc 3 0.24 %
Abos 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Abaújszina 3 0.24 %
Kassamindszent 3 0.24 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Eszkáros 2 0.16 %
Rudnok 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Idabukóc 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Kecer 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Alsómislye 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Györke 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.91 %
Torna 20 2.34 %
Csécs 12 1.41 %
Jászó 11 1.29 %
Tornaújfalu 10 1.17 %
Rozgony 10 1.17 %
Nagyida 10 1.17 %
Buzita 8 0.94 %
Somodi 8 0.94 %
Makranc 7 0.82 %
Zsarnó 6 0.70 %
Reste 6 0.70 %
Lapispatak 6 0.70 %
Idabukóc 6 0.70 %
Debrőd 5 0.59 %
Jánok 5 0.59 %
Perény - Hím 5 0.59 %
Abaújszina 5 0.59 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.47 %
Kassamindszent 4 0.47 %
Alsólánc 4 0.47 %
Tornahorváti 4 0.47 %
Szeszta 4 0.47 %
Izdobabeszter 3 0.35 %
Petőszinye 3 0.35 %
Magyarbőd 3 0.35 %
Komaróc 3 0.35 %
Hernádszokoly 3 0.35 %
Jászóújfalu 3 0.35 %
Kisida 3 0.35 %
Györke 3 0.35 %
Ránk 3 0.35 %
Terebő 3 0.35 %
Enyicke 3 0.35 %
Nagyszalánc 2 0.23 %
Bódvavendégi 2 0.23 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.23 %
Hernádcsány 2 0.23 %
Budamér 2 0.23 %
Kalsa 2 0.23 %
Kecer 2 0.23 %
Kenyhec 2 0.23 %
Mecenzéf 2 0.23 %
Abos 2 0.23 %
Patacskő 2 0.23 %
Abaújszakaly 2 0.23 %
Kassaolcsvár 2 0.23 %
Felsőmislye 2 0.23 %
Alsókemence 2 0.23 %
Jászómindszent 1 0.12 %
Pány 1 0.12 %
Lapispatakújtelep 1 0.12 %
Rudnok 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Szaláncújváros 1 0.12 %
Királynép 1 0.12 %
Lengyelfalva 1 0.12 %
Stósz 1 0.12 %
Péder 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Tarcavajkóc 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Bolyár 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Felsőmecenzéf 1 0.12 %
Kassabéla 1 0.12 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 21.07 %
Szepsi 82 12.89 %
Csécs 20 3.14 %
Tornaújfalu 18 2.83 %
Nagyida 17 2.67 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.36 %
Buzita 12 1.89 %
Áj 12 1.89 %
Szeszta 12 1.89 %
Somodi 11 1.73 %
Bódvavendégi 11 1.73 %
Zsarnó 10 1.57 %
Jászó 10 1.57 %
Makranc 10 1.57 %
Mecenzéf 9 1.42 %
Péder 9 1.42 %
Jászómindszent 8 1.26 %
Tornahorváti 8 1.26 %
Perény - Hím 7 1.10 %
Eszkáros 6 0.94 %
Hernádcsány 6 0.94 %
Abaújszina 6 0.94 %
Alsólánc 5 0.79 %
Kassamindszent 5 0.79 %
Reste 5 0.79 %
Jánok 4 0.63 %
Budamér 4 0.63 %
Baska 4 0.63 %
Kenyhec 4 0.63 %
Jászóújfalu 4 0.63 %
Hernádzsadány 4 0.63 %
Debrőd 4 0.63 %
Komaróc 4 0.63 %
Magyarbőd 4 0.63 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.63 %
Hernádszentistván 3 0.47 %
Kecer 3 0.47 %
Abaújnádasd 3 0.47 %
Alsótőkés 3 0.47 %
Enyicke 3 0.47 %
Hernádgönyű 3 0.47 %
Pány 3 0.47 %
Lapispatak 3 0.47 %
Semse 3 0.47 %
Györke 2 0.31 %
Abaújszakaly 2 0.31 %
Koksóbaksa 2 0.31 %
Kassabéla 2 0.31 %
Felsőmislye 2 0.31 %
Kassaolcsvár 2 0.31 %
Tizsite 2 0.31 %
Abaújrákos 2 0.31 %
Bolyár 2 0.31 %
Rozgony 2 0.31 %
Rudnok 2 0.31 %
Izdobabeszter 2 0.31 %
Miglécnémeti 2 0.31 %
Szádelő 2 0.31 %
Benyék 2 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.31 %
Alsómislye 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Bölzse 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Újszállás 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Balogd 1 0.16 %
Hernádszokoly 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Patacskő 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Hilyó 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Ránk 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Kisida 1 0.16 %
Kisladna 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Idabukóc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 11.09 %
Torna 295 10.55 %
Jászó 262 9.37 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.51 %
Mecenzéf 91 3.26 %
Buzita 78 2.79 %
Szeszta 60 2.15 %
Zsarnó 56 2.00 %
Somodi 52 1.86 %
Tornaújfalu 50 1.79 %
Áj 47 1.68 %
Jászóújfalu 38 1.36 %
Debrőd 35 1.25 %
Bódvavendégi 33 1.18 %
Csécs 33 1.18 %
Alsólánc 29 1.04 %
Perény - Hím 28 1.00 %
Jánok 26 0.93 %
Szádelő 24 0.86 %
Abaújszina 23 0.82 %
Komaróc 22 0.79 %
Nagyida 20 0.72 %
Makranc 20 0.72 %
Reste 20 0.72 %
Péder 17 0.61 %
Felsőmecenzéf 14 0.50 %
Tornahorváti 11 0.39 %
Jászómindszent 8 0.29 %
Miglécnémeti 6 0.21 %
Királynép 6 0.21 %
Kenyhec 5 0.18 %
Hernádzsadány 5 0.18 %
Hernádcsány 5 0.18 %
Magyarbőd 4 0.14 %
Abaújszakaly 4 0.14 %
Enyicke 4 0.14 %
Kisida 3 0.11 %
Nagyszalánc 3 0.11 %
Kassamindszent 3 0.11 %
Lapispatakújtelep 2 0.07 %
Ájfalucska 2 0.07 %
Lengyelfalva 2 0.07 %
Rudnok 2 0.07 %
Sároskőszeg 2 0.07 %
Pány 2 0.07 %
Hernádszokoly 2 0.07 %
Lapispatak 2 0.07 %
Abaújnádasd 2 0.07 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.07 %
Tizsite 2 0.07 %
Baska 2 0.07 %
Felsőmislye 2 0.07 %
Bolyár 2 0.07 %
Györke 2 0.07 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 16.41 %
Makranc 115 5.81 %
Csécs 73 3.69 %
Torna 68 3.43 %
Buzita 39 1.97 %
Perény - Hím 36 1.82 %
Tornaújfalu 35 1.77 %
Jánok 30 1.51 %
Pány 26 1.31 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.26 %
Nagyida 23 1.16 %
Mecenzéf 23 1.16 %
Zsarnó 22 1.11 %
Áj 22 1.11 %
Szeszta 20 1.01 %
Györke 19 0.96 %
Komaróc 19 0.96 %
Péder 18 0.91 %
Somodi 17 0.86 %
Jászó 16 0.81 %
Reste 16 0.81 %
Debrőd 15 0.76 %
Kisida 14 0.71 %
Jászómindszent 14 0.71 %
Kenyhec 12 0.61 %
Alsólánc 12 0.61 %
Bódvavendégi 10 0.50 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.45 %
Sároskőszeg 9 0.45 %
Hernádcsány 9 0.45 %
Budamér 8 0.40 %
Rozgony 8 0.40 %
Kassamindszent 8 0.40 %
Hernádszentistván 7 0.35 %
Hernádszokoly 6 0.30 %
Izdobabeszter 6 0.30 %
Semse 6 0.30 %
Tornahorváti 6 0.30 %
Abaújszina 6 0.30 %
Idabukóc 6 0.30 %
Abos 6 0.30 %
Hilyó 6 0.30 %
Jászóújfalu 5 0.25 %
Tarcavajkóc 4 0.20 %
Koksóbaksa 4 0.20 %
Miglécnémeti 4 0.20 %
Bolyár 4 0.20 %
Nagyszalánc 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Abaújnádasd 4 0.20 %
Kassabéla 4 0.20 %
Rás 4 0.20 %
Benyék 4 0.20 %
Hernádgecse 4 0.20 %
Rudnok 4 0.20 %
Stósz 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 3 0.15 %
Kassaolcsvár 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Bölzse 3 0.15 %
Felsőhutka 3 0.15 %
Hernádgönyű 3 0.15 %
Nagyladna 3 0.15 %
Alsótőkés 3 0.15 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.73 %
Rozgony 83 3.65 %
Izdobabeszter 61 2.68 %
Kisida 61 2.68 %
Kassamindszent 53 2.33 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.29 %
Györgyi 51 2.24 %
Hernádcsány 50 2.20 %
Jászómindszent 46 2.02 %
Györke 45 1.98 %
Alsókemence 44 1.94 %
Szepsi 42 1.85 %
Sároskőszeg 42 1.85 %
Kassaolcsvár 41 1.80 %
Regeteruszka 40 1.76 %
Garbócbogdány 39 1.72 %
Budamér 37 1.63 %
Petőszinye 37 1.63 %
Bolyár 36 1.58 %
Mecenzéf 36 1.58 %
Kelecsenyborda 36 1.58 %
Nagyszalánc 33 1.45 %
Benyék 31 1.36 %
Felsőmislye 29 1.28 %
Koksóbaksa 28 1.23 %
Tarcavajkóc 28 1.23 %
Csécs 28 1.23 %
Idabukóc 27 1.19 %
Ránkfüred 27 1.19 %
Lapispatak 27 1.19 %
Kecer 25 1.10 %
Alsótőkés 25 1.10 %
Királynép 25 1.10 %
Felsőcsáj 24 1.06 %
Lengyelfalva 24 1.06 %
Hernádzsadány 24 1.06 %
Rás 23 1.01 %
Hernádszentistván 23 1.01 %
Bátyok 23 1.01 %
Felsőkemence 22 0.97 %
Alsómislye 22 0.97 %
Kassabéla 21 0.92 %
Kalsa 20 0.88 %
Hernádszokoly 20 0.88 %
Füzérnádaska 18 0.79 %
Hernádgecse 18 0.79 %
Baska 18 0.79 %
Semse 17 0.75 %
Ránk 16 0.70 %
Tizsite 16 0.70 %
Torna 15 0.66 %
Abaújszakaly 15 0.66 %
Enyicke 15 0.66 %
Ósvacsákány 15 0.66 %
Aranyida 15 0.66 %
Hilyó 14 0.62 %
Alsóhutka 14 0.62 %
Abaújnádasd 14 0.62 %
Kenyhec 14 0.62 %
Jászó 14 0.62 %
Ósva 14 0.62 %
Abaújszina 13 0.57 %
Jászóújfalu 13 0.57 %
Abaújrákos 13 0.57 %
Abaújharaszti 12 0.53 %
Pány 12 0.53 %
Stósz 12 0.53 %
Szaláncújváros 12 0.53 %
Szeszta 11 0.48 %
Lapispatakújtelep 11 0.48 %
Somodi 11 0.48 %
Abos 11 0.48 %
Kecerlipóc 10 0.44 %
Felsőhutka 10 0.44 %
Terebő 10 0.44 %
Eszkáros 10 0.44 %
Sárosófalu 10 0.44 %
Balogd 9 0.40 %
Hernádgönyű 9 0.40 %
Bölzse 9 0.40 %
Alsócsáj 8 0.35 %
Szalánchuta 8 0.35 %
Perény - Hím 7 0.31 %
Nagyida 7 0.31 %
Makranc 6 0.26 %
Rudnok 6 0.26 %
Felsőtőkés 6 0.26 %
Nagyladna 5 0.22 %
Péder 5 0.22 %
Áj 5 0.22 %
Komaróc 5 0.22 %
Buzita 5 0.22 %
Újszállás 5 0.22 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.13 %
Apátka 3 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 24.11 %
Somodi 42 5.17 %
Kecer 28 3.44 %
Mecenzéf 22 2.71 %
Jászómindszent 16 1.97 %
Nagyida 14 1.72 %
Magyarbőd 13 1.60 %
Jászóújfalu 13 1.60 %
Torna 12 1.48 %
Csécs 10 1.23 %
Hernádcsány 8 0.98 %
Buzita 8 0.98 %
Szepsi 8 0.98 %
Kisida 8 0.98 %
Stósz 7 0.86 %
Patacskő 6 0.74 %
Abaújszina 6 0.74 %
Koksóbaksa 4 0.49 %
Felsőmecenzéf 4 0.49 %
Györke 4 0.49 %
Kassamindszent 4 0.49 %
Abaújszakaly 4 0.49 %
Kenyhec 4 0.49 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.49 %
Abaújnádasd 4 0.49 %
Hilyó 3 0.37 %
Rozgony 3 0.37 %
Rudnok 3 0.37 %
Regeteruszka 3 0.37 %
Budamér 3 0.37 %
Terebő 3 0.37 %
Szeszta 3 0.37 %
Tarcavajkóc 3 0.37 %
Hernádszokoly 2 0.25 %
Kassaolcsvár 2 0.25 %
Királynép 2 0.25 %
Hernádgecse 2 0.25 %
Lengyelfalva 2 0.25 %
Györgyi 2 0.25 %
Alsómislye 2 0.25 %
Bölzse 2 0.25 %
Kassabéla 2 0.25 %
Ósvacsákány 2 0.25 %
Lapispatakújtelep 2 0.25 %
Kelecsenyborda 2 0.25 %
Garbócbogdány 2 0.25 %
Izdobabeszter 2 0.25 %
Pány 2 0.25 %
Hatkóc 2 0.25 %
Perény - Hím 2 0.25 %
Lapispatak 2 0.25 %
Bolyár 2 0.25 %
Hernádzsadány 2 0.25 %
Ránk 2 0.25 %
Alsótőkés 2 0.25 %
Idabukóc 1 0.12 %
Makranc 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Alsókemence 1 0.12 %
Nagyladna 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Füzérnádaska 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Hernádgönyű 1 0.12 %
Abos 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Semse 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Enyicke 1 0.12 %
Ránkfüred 1 0.12 %
Baska 1 0.12 %
Hernádszentistván 1 0.12 %
Aranyida 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Petőszinye 1 0.12 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.58 %
Rozgony 63 4.24 %
Hernádcsány 61 4.11 %
Jászómindszent 59 3.97 %
Kassamindszent 46 3.10 %
Mecenzéf 42 2.83 %
Izdobabeszter 37 2.49 %
Magyarbőd 35 2.36 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.36 %
Kisida 33 2.22 %
Nagyida 31 2.09 %
Györke 27 1.82 %
Enyicke 27 1.82 %
Hernádgecse 26 1.75 %
Jászó 26 1.75 %
Hernádzsadány 25 1.68 %
Kassaolcsvár 23 1.55 %
Csécs 23 1.55 %
Sároskőszeg 22 1.48 %
Hernádszentistván 22 1.48 %
Koksóbaksa 22 1.48 %
Lapispatak 21 1.41 %
Tarcavajkóc 21 1.41 %
Budamér 20 1.35 %
Nagyszalánc 20 1.35 %
Regeteruszka 19 1.28 %
Somodi 19 1.28 %
Királynép 19 1.28 %
Felsőmislye 19 1.28 %
Makranc 19 1.28 %
Felsőmecenzéf 19 1.28 %
Hernádszokoly 17 1.14 %
Alsómislye 17 1.14 %
Lengyelfalva 17 1.14 %
Baska 16 1.08 %
Semse 16 1.08 %
Abaújnádasd 15 1.01 %
Kecer 14 0.94 %
Stósz 14 0.94 %
Garbócbogdány 14 0.94 %
Idabukóc 14 0.94 %
Abaújszakaly 14 0.94 %
Torna 13 0.88 %
Kassabéla 13 0.88 %
Tizsite 12 0.81 %
Györgyi 12 0.81 %
Bölzse 12 0.81 %
Eszkáros 12 0.81 %
Kisladna 12 0.81 %
Pány 12 0.81 %
Füzérnádaska 11 0.74 %
Alsóhutka 11 0.74 %
Kenyhec 11 0.74 %
Perény - Hím 11 0.74 %
Petőszinye 10 0.67 %
Alsókemence 10 0.67 %
Benyék 10 0.67 %
Abaújszina 10 0.67 %
Szeszta 9 0.61 %
Hilyó 9 0.61 %
Jászóújfalu 9 0.61 %
Lapispatakújtelep 9 0.61 %
Felsőhutka 9 0.61 %
Hernádgönyű 9 0.61 %
Ósva 9 0.61 %
Bolyár 8 0.54 %
Alsótőkés 8 0.54 %
Aranyida 8 0.54 %
Zsarnó 8 0.54 %
Alsócsáj 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Kelecsenyborda 7 0.47 %
Bátyok 7 0.47 %
Szalánchuta 7 0.47 %
Abos 7 0.47 %
Jánok 6 0.40 %
Kalsa 6 0.40 %
Balogd 6 0.40 %
Nagyladna 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Bódvavendégi 6 0.40 %
Ósvacsákány 6 0.40 %
Kecerlipóc 6 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.34 %
Terebő 5 0.34 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.13 %
Lapispatak 242 7.69 %
Budamér 158 5.02 %
Mecenzéf 114 3.62 %
Hernádcsány 106 3.37 %
Lapispatakújtelep 98 3.12 %
Koksóbaksa 86 2.73 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.54 %
Nagyszalánc 77 2.45 %
Királynép 76 2.42 %
Abaújnádasd 76 2.42 %
Kecer 74 2.35 %
Stósz 74 2.35 %
Kisida 74 2.35 %
Rozgony 69 2.19 %
Kalsa 68 2.16 %
Szepsi 58 1.84 %
Izdobabeszter 55 1.75 %
Jászóújfalu 53 1.69 %
Lengyelfalva 50 1.59 %
Szaláncújváros 48 1.53 %
Hernádgecse 47 1.49 %
Jászómindszent 46 1.46 %
Sároskőszeg 46 1.46 %
Hernádszentistván 46 1.46 %
Magyarbőd 44 1.40 %
Regeteruszka 42 1.34 %
Enyicke 40 1.27 %
Benyék 36 1.14 %
Tizsite 35 1.11 %
Abaújszina 34 1.08 %
Bolyár 32 1.02 %
Alsókemence 31 0.99 %
Tarcavajkóc 31 0.99 %
Kelecsenyborda 30 0.95 %
Alsóhutka 29 0.92 %
Hernádgönyű 29 0.92 %
Kassamindszent 28 0.89 %
Sárosófalu 26 0.83 %
Petőszinye 26 0.83 %
Hernádszokoly 26 0.83 %
Újszállás 25 0.79 %
Semse 25 0.79 %
Györke 24 0.76 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 29.07 %
Jászómindszent 94 9.05 %
Szepsi 75 7.22 %
Stósz 68 6.54 %
Felsőmecenzéf 59 5.68 %
Jászó 40 3.85 %
Kisida 40 3.85 %
Hernádcsány 21 2.02 %
Rozgony 19 1.83 %
Makranc 18 1.73 %
Kassamindszent 17 1.64 %
Torna 16 1.54 %
Lengyelfalva 15 1.44 %
Rudnok 15 1.44 %
Hatkóc 15 1.44 %
Hernádszokoly 14 1.35 %
Királynép 11 1.06 %
Aranyida 11 1.06 %
Koksóbaksa 11 1.06 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.06 %
Jászóújfalu 10 0.96 %
Perény - Hím 9 0.87 %
Pány 9 0.87 %
Idabukóc 9 0.87 %
Garbócbogdány 8 0.77 %
Semse 8 0.77 %
Hernádszentistván 8 0.77 %
Nagyszalánc 8 0.77 %
Magyarbőd 8 0.77 %
Kassaolcsvár 8 0.77 %
Jánok 8 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.67 %
Csécs 7 0.67 %
Felsőtőkés 7 0.67 %
Abaújszina 6 0.58 %
Kenyhec 6 0.58 %
Nagyida 6 0.58 %
Györke 6 0.58 %
Abaújszakaly 6 0.58 %
Benyék 6 0.58 %
Sároskőszeg 6 0.58 %
Felsőhutka 6 0.58 %
Abaújnádasd 5 0.48 %
Tarcavajkóc 5 0.48 %
Abos 5 0.48 %
Györgyi 5 0.48 %
Felsőmislye 5 0.48 %
Alsótőkés 5 0.48 %
Budamér 4 0.38 %
Rás 4 0.38 %
Kecerlipóc 4 0.38 %
Kecer 4 0.38 %
Kassabéla 4 0.38 %
Miglécnémeti 4 0.38 %
Buzita 4 0.38 %
Apátka 4 0.38 %
Zsarnó 3 0.29 %
Hernádzsadány 3 0.29 %
Bolyár 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Hernádgönyű 3 0.29 %
Lapispatak 3 0.29 %
Lapispatakújtelep 3 0.29 %
Alsócsáj 3 0.29 %
Szaláncújváros 3 0.29 %
Baska 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Somodi 3 0.29 %
Szeszta 3 0.29 %
Hilyó 2 0.19 %
Sárosófalu 2 0.19 %
Ájfalucska 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Tornahorváti 2 0.19 %
Nagyladna 2 0.19 %
Petőszinye 2 0.19 %
Kisladna 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Újszállás 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújharaszti 2 0.19 %
Kalsa 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Abaújrákos 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Alsólánc 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Komaróc 1 0.10 %
Bocsárd 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Bátyok 1 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.10 %
Debrőd 1 0.10 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 20.16 %
Makranc 152 8.83 %
Buzita 107 6.22 %
Torna 92 5.35 %
Ránk 82 4.76 %
Csécs 79 4.59 %
Nagyida 72 4.18 %
Szeszta 65 3.78 %
Somodi 56 3.25 %
Debrőd 52 3.02 %
Perény - Hím 49 2.85 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.44 %
Reste 39 2.27 %
Tornaújfalu 36 2.09 %
Komaróc 35 2.03 %
Alsólánc 34 1.98 %
Áj 32 1.86 %
Abaújszina 32 1.86 %
Jánok 31 1.80 %
Zsarnó 30 1.74 %
Jászó 30 1.74 %
Pány 22 1.28 %
Péder 22 1.28 %
Bódvavendégi 19 1.10 %
Mecenzéf 13 0.76 %
Tornahorváti 12 0.70 %
Kecer 11 0.64 %
Hernádcsány 8 0.46 %
Izdobabeszter 8 0.46 %
Szádelő 7 0.41 %
Rudnok 7 0.41 %
Jászóújfalu 7 0.41 %
Stósz 6 0.35 %
Budamér 6 0.35 %
Lapispatak 6 0.35 %
Györke 5 0.29 %
Kassamindszent 5 0.29 %
Kenyhec 5 0.29 %
Jászómindszent 4 0.23 %
Sároskőszeg 4 0.23 %
Lapispatakújtelep 4 0.23 %
Magyarbőd 4 0.23 %
Alsómislye 3 0.17 %
Hernádszentistván 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Miglécnémeti 3 0.17 %
Idabukóc 3 0.17 %
Abaújnádasd 3 0.17 %
Alsóhutka 3 0.17 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.17 %
Nagyszalánc 3 0.17 %
Királynép 2 0.12 %
Enyicke 2 0.12 %
Kisida 2 0.12 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Abaújharaszti 2 0.12 %
Semse 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Hernádgecse 2 0.12 %
Abaújszakaly 2 0.12 %
Kassabéla 2 0.12 %
Ájfalucska 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Koksóbaksa 2 0.12 %
Benyék 2 0.12 %
Rás 2 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Garbócbogdány 1 0.06 %
Szalánchuta 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %