SK
KS
.....

Felsőmislye

Község

címer zászló
43 6% magyar 1910
4 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vyšná Myšľa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Milic
Más földrajzi nevek:
Balota, Bradliská, Börzsönyi-patak (Bystrý potok), Dlhé povrazy, Druhý povraz, Egres, Garbóc-patak (Garbocký potok), Hrabovec, Kocov, Konopiská, Koscelek, Močovka, Na pažiti, Na povrazoch, Ortoviská, Pažiť, Pod Ráboľom, Pri kostolíku, Prvý povraz, Ráboľ, Rúbanisko, Suchý potok, Surový povraz, Tanorek, Tatárka, Tuzoník, U Kaplnky, Za záhradami, Zeme niže obce, Zimný potok
Koordináták:
48.63405228, 21.38817978
Terület:
8,87 km2
Rang:
község
Népesség:
969
Tszf. magasság:
233 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04415
Település kód:
522198
Szervezeti azonosító:
324914
Adóazonosító:
2021245149

Felsőmislye a Kassai-medence keleti peremén, 238 méteres (határa 179-386 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 16 km-re délkeletre, a Kassa-Tiszacsernyő vasútvonal mentén, a Kőszál-hegy (Brádlo, 840 m) északnyugati lábánál. Határának nagy része az Abaúji-hegyalja kistáj északi részéhez tartozik, délkeletről a Szalánci-hegységhez tartozó Milic lomboserdőkkel borított hegyei szegélyezik. 2010-ben területének 41,0 %-át (364 ha) szántóföld, 26,5 %-át (235 ha) erdő, 22,0 %-át (195 ha) rét és legelő, 5,9 %-át (52 ha) pedig beépített terület foglalta el. Belterülete mintegy 60 hektárra (a községterület 6,8 százaléka) terjed ki. Észak-déli irányban elnyúló határának legdélebbi részét (a Börzsönyi-patakon túl) összefüggő erdőterület (főként bükkös) foglalja el. A Szalánci-hegységből érkező, az Ósvába ömlő három patak (Börzsönyi-patak v. Bystrý potok, Suchý potok, Zimný potok) szeli át ezt a területet, melyen (az Alsómislyéhez tartozó egykori Dringács-erdészház közelében) egy Árpád-kori, később elpusztult település templomromjait tárták fel (Koscelek). A Börzsönyi-pataktól északra fekvő határrész túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt dombvidék, mely északon a község határát alkotó Garbóci-patakig (Garbocký potok), nyugaton pedig az Ósváig (Olšava) húzódik. A közúti forgalom szempontjából Felsőmislye zsákfalunak számít, csak az 552-es (Kassát Nagykapossal összekötő) útról leágazó, 1,5 km hosszú bekötőúton (3370-es út) közelíthető meg. Vasútállomás a Kassa-Tiszacsernyő vonalon. Délnyugatról Hernádzsadány, nyugatról Alsómislye, északról Garbócbogdány, északkeletről Abaújrákos, keletről pedig Eszkáros községekkel határos. Katasztere északnyugaton egy ponton érintkezik Alsóhutkáéval. Északi határát a Garbóci-patak, nyugati határát pedig az Ósva alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe a 20. század során csak kis mértékben változott: 1910-ben 8,94 km², 1921-ben és 1938-ban 8,79 km², 2011-ben 8,87 km² volt.

Népesség

Felsőmislyének 2011-ben 951 lakosa volt, melynek 93,9 %-a szlovák nemzetiségű volt, 5,4 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. 2013-ban a lakosság 5,1 %-a tartozott a roma etnikumhoz, 1991-ben a lakosság 3,0 %-a (25 fő) vallotta magát roma nemzetiségűnek. A történelmi szlovák-magyar nyelvhatár északi oldalán fekvő községben a 20. század első feléig magyar kisebbség is élt, 1890-ben a lakosság 11,9 %-át, 1900-ban 31,5 %-át, 1910-ben 5,7 %-át írták össze magyar anyanyelvűként, 1921-ben már csak 6 személy (0,8 %), 1930-ban pedig senki sem vallotta magát magyarnak a községben. 1941-ben a magyar népszámlálás során a lakosság 41,1 %-át írták össze magyar anyanyelvűként, de ez az adat nem tükrözi a tényleges nemzetiségi megoszlást (vélhetően inkább a magyarul beszélők arányára utal). 1945 után a község egynemzetiségűvé vált, 2011-ben egyetlen személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek Felsőmislyén. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 89,2 %, 2011-ben 87,2 %) római katolikus vallású, a görög katolikusok aránya 1921-2011 között 6 százalékról 2-re csökkent. 1890-ben még 50 (6,5 %), 1921-ben 18 (2,5 %), 2011-ben már csak 9 (0,9 %) református vallású lakosa volt a községnek. Az 1900-1921 között még csökkenő népességű község 1920-1941 között 23,3 százalékkal növelte lakosságszámát (722 főről 820 főre). Az 1970-1991 között 14,2 százalékos fogyást (962 főről 826-ra) a rendszerváltás után ismét növekedés váltotta fel; 2001-re 852-re, majd 2011-re 951 főre, 2017-re pedig 978 főre nőtt Felsőmislye népessége. A község népsűrűsége (2011-ben 107 fő/km²) 40 százalékkal meghaladja a járási átlagot.

Történelem

Első írásos említését különálló faluként 1325-ben „Fel Misle” néven találjuk Péter mislyei prépost adománylevelében. Neve szláv eredetű személynévből (Miszla) magyar névadással keletkezett. 1427-ben „Myssle”, 1435-ben Kismisle („Kis Misle”) néven szerepelt, 1456-ban fordul elő először a Felsőmisle („Felsew Mysle”) névválozat. 1427-ben 25 portája adózott. A község déli részén egy később elpusztult, ismeretlen nevű falu is létezett az Árpád-korban, Mária Magdolnának szentelt gótikus templommal (kápolnaként még a 18. században is létezett, illetve ekkor még használták a mellette lévő temetőt). A középkorban az alsómislyei prépostság birtoka volt. 1527-ben Alsómislye lakóinak egy része Felsőmislyére menekült a törökök elől. A 17. században csaknem elnéptelenedett, 1630-ban egy jobbágy és ¼ zsellérbirtok adózott a faluban. 1715-ben 5, 1720-ban pedig 4 lakott portája volt. A korábban magyar lakosságú falut a 18. században nagyrészt katolikus szlovákokkal telepítették újjá, 1746-ban egyaránt használták a magyar és a szlovák nyelvet a községben. 1772-ben 41 lakott portája volt. A község első pecsétje 1784-ből ismert. 1828-ban 116 háza és 854 lakosa volt. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában „tót-magyar-német” faluként említi az ekkor 757 lakosú községet. Az 1873-ban megnyitott, Kassát Legenyemihályival összekötő vasútvonal egyik állomása 1914-től Felsőmislye volt. 1880-ban 817 lakosa volt, az amerikai kivándorlás miatt 1890-re ez 765 főre csökkent. Ugyanebben az évben a község nagy része leégett, az 1874-ben épült, a Fájdalmas Szűz tiszteletére szentelt templom is elpusztult (négy évvel később újjáépítették). 1900-ban 793, 1910-ben 722 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 722, 1930-ban 831 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig az első bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz. 1938-ban 177 háza és 951 lakosa, 1941-ben 890 lakosa volt. 1944. decemberében a frontvonalba került község súlyos károkat szenvedett. A község villamosítására 1958-ban került sor. Mezőgazdasági termelőszövetkezete (JRD) 1959-ben alakult meg; 1972-ben Alsómislyéével egyesítették. A tűzoltószertár épülete 1959-ben, a kultúrház pedig 1973-ban épült. A 20. század második felében a község lakosságának nagy része az állami vasútnál dolgozott. Az 1960-as években építették ki a Kassa-Tiszacsernyő vasútvonallal párhuzamos széles vágányú ipari vasúti pályát, mely a Szovjetunióból a kassai Kelet-szlovákiai vasműig vezetett). 1970-ben 962, 1980-ban 936, 1991-ben 826 lakosa volt. A község címerét és zászlaját 2000-ben fogadták el. 2001-ben 852, 2011-ben 951, 2017-ben pedig 978 lakosa (ez utóbbi az eddigi népességmaximum) volt Felsőmislyének.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található. A Fájdalmas Szűzanyának szentelt római katolikus temploma 1874-ben épült, 1890-ben leégett, de 1894-ben újraépítették. Mai alakját az 1984-ben végzett felújítás során kapta. A faluban a népi építészet számos emléke maradt fent a 20. század elejéről, szakrális kisemlékei között találunk két kis kápolnát a faluba vezető út mellett. A község határának déli, Alsómislye felől megközelíthető részén egy Árpád-kori település 13. századi gótikus templomának maradványait tárták fel (Koscelek). Felsőmislyét a kék turistajelzés köti össze a Nagy-maróka tisztásával a Szalánci-hegységben.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Misle. Két magyar falu Abaúj Várm. földes Ura a’ Tudományi Kintstár, lakosai katolikusok, fekszenek Kassához 1 3/4 órányira, határjok közép termékenységű, vagyonnyaik jelesek, Alsó Misle határjának egy részét az áradások járják néha.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mislye (Felső), tót-német-magyar falu, Abauj vmegyében: 705 r. kath., 45 ref., 7 zsidó lak. F. u. a tudományi kincstár.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Felső-Mislyét magyarok és tótok lakják, számszerint 765. Házainak száma 128. Az ujabb időben pusztított nagy tűzvész után megcsinosodva épült ujjá. Felső-Mislye határában szintén találtak kő- és bronzkori maradványokat. Nem messze Felső-Mislyétől egyesül a Tárcza a Hernáddal.

Helységnévtár

Mislye (Felső-), rk. 700 Alsó-Mislye, gk. 9 Újváros, ref. 56 Bogdány, izr. 52 Rozgony. 1890: Mislye (Felső), 765. rk. 668. gk. 24. ref. 50. izr. 23.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Felsőmislye. Már az őskorban megült hely, amit a határában feltárt bronzkori leletek bizonyítanak. Sajnos, újabbkori településének ideje és története ismeretlen. Kétségtelen azonban, hogy a századok folyamán Alsómislye sorsában osztozott. A község területe 1527 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 951.

Névelőfordulások
1325
Fel Misle
1332
alio Misle
1427
Myssle
1435
Kis Misle
1456
Felsew Mysle
1630
Felseo Misle
1773
Felső-Misle, Wissna Missla
1786
Felschő-Mischle
1808
Felső-Mislye, Wyssní Myssla
1863
Felsőmislye
1920
Vyšná Misla
1927
Vyšná Myšľa
1938
Felsőmislye
1945
Vyšná Myšľa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 60
Telefon: 0556943804
Fax: 0556943804

Honlap: vysnamysla.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Habina Marek (KDH)

Képviselő-testület:
Oberle Vladimír (KDH)
Bokorová Marcela (KDH)
Budai Gabriel (KDH)
Petrášová Zuzana (KDH)
Strassburger Gabriel (KDH)
Majcherová Mária (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Čontoš Marcel (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
KDH 71% KDH 5 képviselö OBYČAJNÍ... 29% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 2 képviselö 7 képviselö
Óvoda

Hlavná 112

Felsőmislyei Községi Hivatal

Hlavná 60

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 7 1%
szlovákok 765 94%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 2%
egyéb 29 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 817
magyarok 43 6%
szlovákok 660 87%
romák 42 6%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 757
magyarok 6 1%
szlovákok 700 97%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 16 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 722
magyarok 0 0%
szlovákok 793 96%
romák 25 3%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 826
magyarok 0 0%
szlovákok 844 99%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 852
magyarok 1 0%
szlovákok 893 94%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 51 5%
összlétszám 951
magyarok 4 0%
szlovákok 905 95%
romák 25 3%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 17 2%
összlétszám 957
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 799
Választási részvétel: 68.21 %
Kiadott boríték: 545
Bedobott boríték: 545

Polgármester

Érvényes szavazólap: 541
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Habina Marek 225 41.59 % KDH
Sopko Peter 202 37.34 % Független
Guľášová Jana 89 16.45 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Repák Emil 25 4.62 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Oberle Vladimír 348 KDH
Bokorová Marcela 305 KDH
Majcherová Mária 286 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Budai Gabriel 252 KDH
Petrášová Zuzana 250 KDH
Čontoš Marcel 248 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Strassburger Gabriel 242 KDH
Leščinský Peter 227 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juhásová Alena 167 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Šoltes Marek 166 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Čontošová Marcela 165 KDH
Horňák Miroslav 145 KDH
Šoltesová Andrea 132 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vargová Veronika 76 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Képviselők

2014
KDH 57.14% KDH 4 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
KDH 71.43% KDH 5 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 28.57% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 780
Választási részvétel: 9.87 %
Kiadott boríték: 77
Bedobott boríték: 77
Választásra jogosult: 780
Választási részvétel: 10.00 %
Kiadott boríték: 78
Bedobott boríték: 78
Választásra jogosult: 800
Választási részvétel: 22,37 %
Kiadott boríték: 179
Bedobott boríték: 179

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 73
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 176
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 30 41.10 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 29 39.73 % KDS
Rastislav Masnyk 4 5.48 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 3 4.11 % Független
Jaroslav Džunko 2 2.74 % Független
Vladimír Gürtler 2 2.74 % 7 STATOČNÝCH
Dominika Palaščáková 2 2.74 % NOVA
Lukáš Sisák 1 1.37 % KSS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 20 25.64% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 91 51.70 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 51 28.98 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 9 5.11 % ĽSNS
Róbert Bačinský 8 4.55 % Független
Jarmila Tkáčová 8 4.55 % SNS
Karol Pataky 5 2.84 % MOST - HÍD, SKOK
Jozef Bobík 2 1.14 % Független
Lukáš Sisák 1 0.57 % KSS
Jozef Červeňák 1 0.57 % RIS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 74
Érvényes szavazólap: 175
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Kokarda 43 58.11% Független
Michal Rečka 40 54.05% SMER - SD
Miloš Barcal 28 37.84% Független
Štefan Petrík 26 35.14% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Konkoly 24 32.43% SMER - SD
Monika Bérešová 23 31.08% SZS
Karol Dzugas 21 28.38% Független
Tomáš Suchý 21 28.38% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Božena Letková 21 28.38% Független
Dominika Palaščáková 11 14.86% NOVA
Ľubomír Šimko 9 12.16% SMER - SD
Štefan Markovič 8 10.81% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Elena Fialková 8 10.81% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Július Beluscák 7 9.46% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
František Petro 7 9.46% SMER - SD
Ján Marton 7 9.46% NOVA
Anton Medvec 6 8.11% Független
Jaroslav Pástor 6 8.11% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viktor Dulina 6 8.11% Független
Ján Bačo 6 8.11% SĽS
Slavomír Horváth 6 8.11% SNS
Miroslav Bačenko 5 6.76% Független
Viktor Sasák 5 6.76% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Monika Vargová 5 6.76% SNS
Ľubica Holováčová 5 6.76% SĽS
Róbert Šándor 4 5.41% Független
Ivan Buchla 4 5.41% SNS
Viliam Bačo 4 5.41% Független
Elena Majancsíková 4 5.41% SĽS
Ladislav Bartók 3 4.05% Független
Martin Baltes 3 4.05% SĽS
Imrich Kohút 3 4.05% SĽS
Vojtech Staňo 3 4.05% SMER - SD
Ján Mikloš 2 2.70% KSS
Radoslav Šimko 2 2.70% SNS
Marián Tóth 2 2.70% SaS
Mária Topoľančinová 2 2.70% ĽS-HZDS
Františka Kočišová 2 2.70% SĽS
Alexander Bimbo 2 2.70% SRÚS
Ladislav Vojtko 2 2.70% KSS
Jenő Csoltkó 2 2.70% Független
Róbert Čarny 2 2.70% SNS
Jozef Holečko 2 2.70% Független
Peter Papáč 2 2.70% KSS
Štefan Laczkó 1 1.35% 7 STATOČNÝCH
Rastislav Moric 1 1.35% 7 STATOČNÝCH
Roman Horváth 1 1.35% SRÚS
Ladislav Miko 1 1.35% 7 STATOČNÝCH
Jozef Tischler 1 1.35% SĽS
Ján Stanislav 1 1.35% SNS
Ivan Hriczko 1 1.35% Független
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Norbert Krušinský 0 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Grulyo 0 0.00% Független
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Marián Kertész 0 0.00% PD
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Ján Kokarda 79 45.14% Független
Tomáš Kozlai 62 35.43% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Michal Rečka 60 34.29% SMER-SD
Imrich Bakši 58 33.14% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mária Dulovičová 57 32.57% Független
Vlastimil Lakatoš 56 32.00% Független
Miloš Barcal 39 22.29% Független
Martin Baltes 29 16.57% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 29 16.57% ŠKV
Martin Smrčo 28 16.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 27 15.43% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Radoslav Hodor 27 15.43% Független
Pavol Bujňák 25 14.29% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Viktor Dulina 23 13.14% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martina Dutková 21 12.00% Független
František Gedra 19 10.86% ĽS Naše Slovensko
Monika Gergelová 18 10.29% SNS
Marcela Demkeová 18 10.29% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Vaňová 18 10.29% ŠKV
Anton Medvec 17 9.71% Független
František Petro 16 9.14% SMER-SD
Vojtech Farkaš 15 8.57% Független
Peter Derevjaník 14 8.00% SMER-SD
Tomáš Suchý 13 7.43% ŠANCA
Pavol Lehotský 12 6.86% Független
Ivan Hriczko 12 6.86% ŠKV
Ondrej Bernát 10 5.71% SMER-SD
Štefan Hudák 10 5.71% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 9 5.14% Független
Anetta Strýčková 9 5.14% Független
Slavomír Horváth 8 4.57% SNS
Ladislav Andrejanin 8 4.57% ÚSVIT
Július Begala 7 4.00% Független
Július Beluscsák 7 4.00% Független
Roland Szabó 6 3.43% SMER-SD
Ladislav Vojtko 5 2.86% KSS
Gabriel Böhm 5 2.86% Független
Jozef Hric 5 2.86% KSS
Slavomír Borovský 5 2.86% DS
Jaroslav Pástor 4 2.29% MOST - HÍD
Tibor Bráz 4 2.29% Független
Peter Seman 4 2.29% KSS
Peter Kocai 3 1.71% NAJ
Alexander Horváth 3 1.71% MOST - HÍD
Jozef Krešák 3 1.71% ŠANCA
Ladislav Bartók 3 1.71% MKDA-MKDSZ
Rudolf Varga 3 1.71% VZDOR
Elena Fialková 2 1.14% MOST - HÍD
Mária Lacková 2 1.14% Független
Csaba Simkó 2 1.14% SMK-MKP
Augustín Köteles 2 1.14% NAJ
Csaba Káposztás 2 1.14% MKDA-MKDSZ
Július Grulyo 1 0.57% Független
Attila Oravecz 1 0.57% MOST - HÍD
Alexander Képes 1 0.57% SMK-MKP
Anton Király 1 0.57% SMK-MKP
Gábor Szalay 1 0.57% SMK-MKP
Ján Horváth 1 0.57% Független
Norbert Krušinský 1 0.57% MOST - HÍD
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Július Pelegrin 0 0.00% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 30.68 %
Torna 145 6.57 %
Buzita 141 6.39 %
Somodi 111 5.03 %
Makranc 110 4.98 %
Debrőd 109 4.94 %
Csécs 94 4.26 %
Szeszta 73 3.31 %
Jászó 69 3.13 %
Jánok 64 2.90 %
Perény - Hím 63 2.85 %
Komaróc 63 2.85 %
Áj 57 2.58 %
Reste 57 2.58 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.31 %
Tornaújfalu 49 2.22 %
Alsólánc 48 2.17 %
Zsarnó 47 2.13 %
Bódvavendégi 40 1.81 %
Nagyida 40 1.81 %
Péder 40 1.81 %
Abaújszina 33 1.50 %
Pány 22 1.00 %
Mecenzéf 21 0.95 %
Jászómindszent 12 0.54 %
Tornahorváti 12 0.54 %
Szádelő 12 0.54 %
Kenyhec 11 0.50 %
Miglécnémeti 11 0.50 %
Stósz 7 0.32 %
Kisida 7 0.32 %
Felsőmecenzéf 5 0.23 %
Hernádcsány 4 0.18 %
Hernádzsadány 4 0.18 %
Kassamindszent 4 0.18 %
Magyarbőd 4 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Hernádszentistván 2 0.09 %
Benyék 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Hilyó 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 39.02 %
Torna 110 13.21 %
Kecer 63 7.56 %
Szepsi 47 5.64 %
Mecenzéf 28 3.36 %
Áj 16 1.92 %
Buzita 14 1.68 %
Jászómindszent 13 1.56 %
Csécs 11 1.32 %
Jászóújfalu 10 1.20 %
Kisida 9 1.08 %
Abaújszakaly 9 1.08 %
Györke 8 0.96 %
Kenyhec 8 0.96 %
Hernádcsány 8 0.96 %
Tornaújfalu 7 0.84 %
Abos 7 0.84 %
Izdobabeszter 7 0.84 %
Abaújszina 6 0.72 %
Stósz 6 0.72 %
Budamér 5 0.60 %
Hernádszentistván 5 0.60 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.60 %
Hernádszokoly 5 0.60 %
Pány 5 0.60 %
Enyicke 5 0.60 %
Benyék 5 0.60 %
Semse 5 0.60 %
Bolyár 5 0.60 %
Hernádzsadány 4 0.48 %
Rozgony 4 0.48 %
Debrőd 4 0.48 %
Koksóbaksa 4 0.48 %
Nagyida 4 0.48 %
Miglécnémeti 4 0.48 %
Zsarnó 4 0.48 %
Alsókemence 4 0.48 %
Lapispatakújtelep 4 0.48 %
Szeszta 3 0.36 %
Hilyó 3 0.36 %
Komaróc 3 0.36 %
Nagyszalánc 3 0.36 %
Alsólánc 3 0.36 %
Patacskő 3 0.36 %
Sároskőszeg 3 0.36 %
Felsőmislye 3 0.36 %
Felsőmecenzéf 3 0.36 %
Szaláncújváros 3 0.36 %
Ránk 3 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.36 %
Alsómislye 3 0.36 %
Rudnok 3 0.36 %
Baska 3 0.36 %
Perény - Hím 3 0.36 %
Lapispatak 2 0.24 %
Lengyelfalva 2 0.24 %
Makranc 2 0.24 %
Petőszinye 2 0.24 %
Alsóhutka 2 0.24 %
Felsőtőkés 2 0.24 %
Aranyida 2 0.24 %
Királynép 2 0.24 %
Kassamindszent 2 0.24 %
Garbócbogdány 2 0.24 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Reste 1 0.12 %
Jánok 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Bódvavendégi 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Szalánchuta 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Somodi 1 0.12 %
Terebő 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Tornahorváti 1 0.12 %
Idabukóc 1 0.12 %
Felsőhutka 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Magyarbőd 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 26.37 %
Buzita 223 11.51 %
Csécs 84 4.33 %
Perény - Hím 79 4.08 %
Torna 77 3.97 %
Szeszta 77 3.97 %
Reste 67 3.46 %
Makranc 66 3.41 %
Komaróc 55 2.84 %
Debrőd 55 2.84 %
Somodi 53 2.73 %
Alsólánc 51 2.63 %
Nagyida 49 2.53 %
Tornaújfalu 38 1.96 %
Jászó 37 1.91 %
Áj 37 1.91 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.65 %
Zsarnó 31 1.60 %
Péder 30 1.55 %
Abaújszina 29 1.50 %
Jánok 28 1.44 %
Bódvavendégi 25 1.29 %
Mecenzéf 15 0.77 %
Semse 11 0.57 %
Pány 10 0.52 %
Kenyhec 9 0.46 %
Hernádcsány 9 0.46 %
Tornahorváti 8 0.41 %
Kassamindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 8 0.41 %
Györke 7 0.36 %
Enyicke 6 0.31 %
Kecer 6 0.31 %
Kisida 5 0.26 %
Izdobabeszter 5 0.26 %
Jászómindszent 5 0.26 %
Hernádszentistván 5 0.26 %
Regeteruszka 4 0.21 %
Királynép 4 0.21 %
Jászóújfalu 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 13.83 %
Jászómindszent 108 8.12 %
Stósz 76 5.71 %
Felsőmecenzéf 50 3.76 %
Szepsi 38 2.86 %
Kisida 36 2.71 %
Hernádcsány 24 1.80 %
Jászó 24 1.80 %
Kassamindszent 24 1.80 %
Jászóújfalu 22 1.65 %
Kassabéla 19 1.43 %
Rozgony 18 1.35 %
Budamér 18 1.35 %
Hernádszokoly 17 1.28 %
Semse 17 1.28 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.13 %
Sároskőszeg 15 1.13 %
Felsőtőkés 14 1.05 %
Kassaolcsvár 14 1.05 %
Csécs 12 0.90 %
Lengyelfalva 12 0.90 %
Torna 12 0.90 %
Izdobabeszter 12 0.90 %
Hernádszentistván 12 0.90 %
Idabukóc 11 0.83 %
Aranyida 11 0.83 %
Lapispatak 11 0.83 %
Koksóbaksa 10 0.75 %
Felsőmislye 9 0.68 %
Alsótőkés 9 0.68 %
Tarcavajkóc 8 0.60 %
Abaújszakaly 8 0.60 %
Tizsite 8 0.60 %
Baska 8 0.60 %
Hatkóc 7 0.53 %
Szalánchuta 7 0.53 %
Enyicke 7 0.53 %
Abaújnádasd 7 0.53 %
Nagyida 7 0.53 %
Abaújszina 7 0.53 %
Hilyó 7 0.53 %
Perény - Hím 7 0.53 %
Magyarbőd 7 0.53 %
Hernádgecse 7 0.53 %
Nagyszalánc 7 0.53 %
Györke 6 0.45 %
Garbócbogdány 6 0.45 %
Makranc 6 0.45 %
Lapispatakújtelep 6 0.45 %
Kelecsenyborda 6 0.45 %
Kecer 6 0.45 %
Királynép 6 0.45 %
Hernádzsadány 6 0.45 %
Rás 5 0.38 %
Pány 5 0.38 %
Rudnok 5 0.38 %
Kisladna 5 0.38 %
Terebő 5 0.38 %
Hernádgönyű 4 0.30 %
Buzita 4 0.30 %
Ájfalucska 4 0.30 %
Abaújharaszti 4 0.30 %
Zsarnó 4 0.30 %
Kalsa 4 0.30 %
Petőszinye 4 0.30 %
Szeszta 4 0.30 %
Nagyladna 4 0.30 %
Ósvacsákány 3 0.23 %
Felsőcsáj 3 0.23 %
Györgyi 3 0.23 %
Abaújrákos 3 0.23 %
Apátka 3 0.23 %
Jánok 3 0.23 %
Alsómislye 3 0.23 %
Abos 3 0.23 %
Alsóhutka 3 0.23 %
Benyék 3 0.23 %
Miglécnémeti 3 0.23 %
Újszállás 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Ósva 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Balogd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Somodi 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Debrőd 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Bódvavendégi 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 39.70 %
Buzita 84 6.32 %
Torna 66 4.96 %
Makranc 50 3.76 %
Szeszta 45 3.38 %
Csécs 39 2.93 %
Debrőd 38 2.86 %
Áj 31 2.33 %
Somodi 30 2.26 %
Tornaújfalu 30 2.26 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.11 %
Nagyida 27 2.03 %
Perény - Hím 26 1.95 %
Alsólánc 26 1.95 %
Zsarnó 26 1.95 %
Jánok 26 1.95 %
Reste 23 1.73 %
Péder 22 1.65 %
Jászó 22 1.65 %
Bódvavendégi 21 1.58 %
Rudnok 17 1.28 %
Komaróc 17 1.28 %
Mecenzéf 15 1.13 %
Jászómindszent 13 0.98 %
Hernádcsány 13 0.98 %
Abaújszina 12 0.90 %
Tornahorváti 11 0.83 %
Miglécnémeti 9 0.68 %
Pány 9 0.68 %
Kassamindszent 8 0.60 %
Aranyida 7 0.53 %
Stósz 6 0.45 %
Izdobabeszter 6 0.45 %
Jászóújfalu 6 0.45 %
Györke 6 0.45 %
Rás 6 0.45 %
Enyicke 5 0.38 %
Ránk 5 0.38 %
Lapispatak 4 0.30 %
Patacskő 4 0.30 %
Sároskőszeg 4 0.30 %
Kisida 4 0.30 %
Alsómislye 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Koksóbaksa 3 0.23 %
Felsőmecenzéf 3 0.23 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Szalánchuta 3 0.23 %
Kenyhec 3 0.23 %
Abaújszakaly 3 0.23 %
Garbócbogdány 3 0.23 %
Semse 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sárosófalu 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Rozgony 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Kassaolcsvár 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 15.76 %
Hernádszentistván 216 13.24 %
Sároskőszeg 164 10.06 %
Hernádszokoly 138 8.46 %
Budamér 79 4.84 %
Rozgony 58 3.56 %
Kassabéla 40 2.45 %
Abos 40 2.45 %
Kassamindszent 39 2.39 %
Kisida 37 2.27 %
Terebő 34 2.08 %
Hernádcsány 30 1.84 %
Enyicke 28 1.72 %
Jászómindszent 28 1.72 %
Királynép 28 1.72 %
Szepsi 26 1.59 %
Tarcavajkóc 25 1.53 %
Koksóbaksa 23 1.41 %
Izdobabeszter 23 1.41 %
Lapispatak 19 1.16 %
Benyék 18 1.10 %
Hernádzsadány 18 1.10 %
Kisladna 18 1.10 %
Felsőmislye 17 1.04 %
Rás 17 1.04 %
Hernádgecse 17 1.04 %
Nagyszalánc 16 0.98 %
Kassaolcsvár 16 0.98 %
Lapispatakújtelep 15 0.92 %
Kenyhec 15 0.92 %
Alsómislye 15 0.92 %
Eszkáros 14 0.86 %
Baska 14 0.86 %
Regeteruszka 14 0.86 %
Alsótőkés 14 0.86 %
Perény - Hím 13 0.80 %
Bölzse 13 0.80 %
Abaújnádasd 13 0.80 %
Csécs 12 0.74 %
Hatkóc 12 0.74 %
Nagyladna 12 0.74 %
Lengyelfalva 12 0.74 %
Aranyida 12 0.74 %
Abaújszina 11 0.67 %
Semse 11 0.67 %
Felsőhutka 11 0.67 %
Mecenzéf 11 0.67 %
Garbócbogdány 10 0.61 %
Kalsa 10 0.61 %
Buzita 10 0.61 %
Jászóújfalu 10 0.61 %
Torna 10 0.61 %
Kecer 10 0.61 %
Magyarbőd 10 0.61 %
Felsőtőkés 10 0.61 %
Györke 10 0.61 %
Alsóhutka 9 0.55 %
Abaújszakaly 9 0.55 %
Hilyó 8 0.49 %
Idabukóc 8 0.49 %
Alsókemence 8 0.49 %
Tizsite 7 0.43 %
Jászó 7 0.43 %
Szalánchuta 7 0.43 %
Hernádgönyű 7 0.43 %
Stósz 7 0.43 %
Felsőmecenzéf 7 0.43 %
Abaújharaszti 6 0.37 %
Bolyár 6 0.37 %
Ósva 6 0.37 %
Bunyita 6 0.37 %
Györgyi 6 0.37 %
Bátyok 5 0.31 %
Szaláncújváros 5 0.31 %
Nagyida 5 0.31 %
Pány 5 0.31 %
Felsőcsáj 4 0.25 %
Ránkfüred 4 0.25 %
Ránk 3 0.18 %
Jánok 3 0.18 %
Szeszta 3 0.18 %
Újszállás 3 0.18 %
Ósvacsákány 3 0.18 %
Rudnok 3 0.18 %
Miglécnémeti 3 0.18 %
Balogd 3 0.18 %
Sárosófalu 3 0.18 %
Alsócsáj 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Áj 3 0.18 %
Füzérnádaska 3 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.18 %
Felsőkemence 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Kecerlipóc 2 0.12 %
Somodi 2 0.12 %
Abaújrákos 2 0.12 %
Apátka 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Makranc 2 0.12 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Zsarnó 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 37.48 %
Szepsi 178 17.02 %
Csécs 34 3.25 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.06 %
Áj 31 2.96 %
Makranc 29 2.77 %
Somodi 26 2.49 %
Tornaújfalu 25 2.39 %
Jánok 23 2.20 %
Perény - Hím 20 1.91 %
Zsarnó 20 1.91 %
Bódvavendégi 18 1.72 %
Mecenzéf 14 1.34 %
Szeszta 14 1.34 %
Tornahorváti 14 1.34 %
Jászó 12 1.15 %
Buzita 11 1.05 %
Debrőd 11 1.05 %
Kenyhec 11 1.05 %
Nagyida 10 0.96 %
Pány 10 0.96 %
Péder 8 0.76 %
Hernádcsány 6 0.57 %
Rozgony 6 0.57 %
Kisida 5 0.48 %
Hernádgecse 5 0.48 %
Reste 5 0.48 %
Ájfalucska 4 0.38 %
Szádelő 4 0.38 %
Alsólánc 4 0.38 %
Jászóújfalu 4 0.38 %
Lapispatakújtelep 4 0.38 %
Jászómindszent 4 0.38 %
Magyarbőd 3 0.29 %
Garbócbogdány 3 0.29 %
Izdobabeszter 3 0.29 %
Alsótőkés 3 0.29 %
Komaróc 3 0.29 %
Hernádszokoly 3 0.29 %
Nagyszalánc 3 0.29 %
Abos 3 0.29 %
Hernádzsadány 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Abaújszina 3 0.29 %
Kassamindszent 3 0.29 %
Abaújnádasd 2 0.19 %
Hilyó 2 0.19 %
Eszkáros 2 0.19 %
Rudnok 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Hernádgönyű 2 0.19 %
Budamér 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Idabukóc 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Kecer 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Alsómislye 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Koksóbaksa 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Györke 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Kalsa 1 0.10 %
Lapispatak 1 0.10 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.00 %
Torna 20 2.03 %
Csécs 12 1.22 %
Jászó 11 1.12 %
Tornaújfalu 10 1.02 %
Rozgony 10 1.02 %
Nagyida 10 1.02 %
Buzita 8 0.81 %
Somodi 8 0.81 %
Makranc 7 0.71 %
Zsarnó 6 0.61 %
Reste 6 0.61 %
Lapispatak 6 0.61 %
Idabukóc 6 0.61 %
Debrőd 5 0.51 %
Jánok 5 0.51 %
Perény - Hím 5 0.51 %
Abaújszina 5 0.51 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.41 %
Kassamindszent 4 0.41 %
Alsólánc 4 0.41 %
Tornahorváti 4 0.41 %
Szeszta 4 0.41 %
Izdobabeszter 3 0.30 %
Petőszinye 3 0.30 %
Magyarbőd 3 0.30 %
Komaróc 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Jászóújfalu 3 0.30 %
Kisida 3 0.30 %
Györke 3 0.30 %
Ránk 3 0.30 %
Terebő 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Bódvavendégi 2 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.20 %
Hernádcsány 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Kecer 2 0.20 %
Kenyhec 2 0.20 %
Mecenzéf 2 0.20 %
Abos 2 0.20 %
Patacskő 2 0.20 %
Abaújszakaly 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Felsőmislye 2 0.20 %
Alsókemence 2 0.20 %
Jászómindszent 1 0.10 %
Pány 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Rudnok 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Alsótőkés 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Lengyelfalva 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Abaújnádasd 1 0.10 %
Hatkóc 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Györgyi 1 0.10 %
Bolyár 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőmecenzéf 1 0.10 %
Kassabéla 1 0.10 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 27.29 %
Szepsi 82 16.70 %
Csécs 20 4.07 %
Tornaújfalu 18 3.67 %
Nagyida 17 3.46 %
Szádudvarnok - Méhész 15 3.05 %
Buzita 12 2.44 %
Áj 12 2.44 %
Szeszta 12 2.44 %
Somodi 11 2.24 %
Bódvavendégi 11 2.24 %
Zsarnó 10 2.04 %
Jászó 10 2.04 %
Makranc 10 2.04 %
Mecenzéf 9 1.83 %
Péder 9 1.83 %
Jászómindszent 8 1.63 %
Tornahorváti 8 1.63 %
Perény - Hím 7 1.43 %
Eszkáros 6 1.22 %
Hernádcsány 6 1.22 %
Abaújszina 6 1.22 %
Alsólánc 5 1.02 %
Kassamindszent 5 1.02 %
Reste 5 1.02 %
Jánok 4 0.81 %
Budamér 4 0.81 %
Baska 4 0.81 %
Kenyhec 4 0.81 %
Jászóújfalu 4 0.81 %
Hernádzsadány 4 0.81 %
Debrőd 4 0.81 %
Komaróc 4 0.81 %
Magyarbőd 4 0.81 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.81 %
Hernádszentistván 3 0.61 %
Kecer 3 0.61 %
Abaújnádasd 3 0.61 %
Alsótőkés 3 0.61 %
Enyicke 3 0.61 %
Hernádgönyű 3 0.61 %
Pány 3 0.61 %
Lapispatak 3 0.61 %
Semse 3 0.61 %
Györke 2 0.41 %
Abaújszakaly 2 0.41 %
Koksóbaksa 2 0.41 %
Kassabéla 2 0.41 %
Felsőmislye 2 0.41 %
Kassaolcsvár 2 0.41 %
Tizsite 2 0.41 %
Abaújrákos 2 0.41 %
Bolyár 2 0.41 %
Rozgony 2 0.41 %
Rudnok 2 0.41 %
Izdobabeszter 2 0.41 %
Miglécnémeti 2 0.41 %
Szádelő 2 0.41 %
Benyék 2 0.41 %
Nagyszalánc 2 0.41 %
Alsómislye 1 0.20 %
Hernádgecse 1 0.20 %
Bölzse 1 0.20 %
Ájfalucska 1 0.20 %
Felsőcsáj 1 0.20 %
Lapispatakújtelep 1 0.20 %
Újszállás 1 0.20 %
Abos 1 0.20 %
Stósz 1 0.20 %
Balogd 1 0.20 %
Hernádszokoly 1 0.20 %
Ránkfüred 1 0.20 %
Patacskő 1 0.20 %
Aranyida 1 0.20 %
Rás 1 0.20 %
Hilyó 1 0.20 %
Királynép 1 0.20 %
Ránk 1 0.20 %
Sároskőszeg 1 0.20 %
Kisida 1 0.20 %
Kisladna 1 0.20 %
Szaláncújváros 1 0.20 %
Idabukóc 1 0.20 %
Felsőtőkés 1 0.20 %
Abaújharaszti 1 0.20 %
Alsóhutka 1 0.20 %
Alsókemence 1 0.20 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 17.40 %
Torna 295 16.55 %
Jászó 262 14.70 %
Szádudvarnok - Méhész 126 7.07 %
Mecenzéf 91 5.11 %
Buzita 78 4.38 %
Szeszta 60 3.37 %
Zsarnó 56 3.14 %
Somodi 52 2.92 %
Tornaújfalu 50 2.81 %
Áj 47 2.64 %
Jászóújfalu 38 2.13 %
Debrőd 35 1.96 %
Bódvavendégi 33 1.85 %
Csécs 33 1.85 %
Alsólánc 29 1.63 %
Perény - Hím 28 1.57 %
Jánok 26 1.46 %
Szádelő 24 1.35 %
Abaújszina 23 1.29 %
Komaróc 22 1.23 %
Nagyida 20 1.12 %
Makranc 20 1.12 %
Reste 20 1.12 %
Péder 17 0.95 %
Felsőmecenzéf 14 0.79 %
Tornahorváti 11 0.62 %
Jászómindszent 8 0.45 %
Miglécnémeti 6 0.34 %
Királynép 6 0.34 %
Kenyhec 5 0.28 %
Hernádzsadány 5 0.28 %
Hernádcsány 5 0.28 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Abaújszakaly 4 0.22 %
Enyicke 4 0.22 %
Kisida 3 0.17 %
Nagyszalánc 3 0.17 %
Kassamindszent 3 0.17 %
Lapispatakújtelep 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Pány 2 0.11 %
Hernádszokoly 2 0.11 %
Lapispatak 2 0.11 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Ránk 1 0.06 %
Kecer 1 0.06 %
Rozgony 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Izdobabeszter 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 22.59 %
Makranc 115 7.99 %
Csécs 73 5.07 %
Torna 68 4.73 %
Buzita 39 2.71 %
Perény - Hím 36 2.50 %
Tornaújfalu 35 2.43 %
Jánok 30 2.08 %
Pány 26 1.81 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.74 %
Nagyida 23 1.60 %
Mecenzéf 23 1.60 %
Zsarnó 22 1.53 %
Áj 22 1.53 %
Szeszta 20 1.39 %
Györke 19 1.32 %
Komaróc 19 1.32 %
Péder 18 1.25 %
Somodi 17 1.18 %
Jászó 16 1.11 %
Reste 16 1.11 %
Debrőd 15 1.04 %
Kisida 14 0.97 %
Jászómindszent 14 0.97 %
Kenyhec 12 0.83 %
Alsólánc 12 0.83 %
Bódvavendégi 10 0.69 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.63 %
Sároskőszeg 9 0.63 %
Hernádcsány 9 0.63 %
Budamér 8 0.56 %
Rozgony 8 0.56 %
Kassamindszent 8 0.56 %
Hernádszentistván 7 0.49 %
Hernádszokoly 6 0.42 %
Izdobabeszter 6 0.42 %
Semse 6 0.42 %
Tornahorváti 6 0.42 %
Abaújszina 6 0.42 %
Idabukóc 6 0.42 %
Abos 6 0.42 %
Hilyó 6 0.42 %
Jászóújfalu 5 0.35 %
Tarcavajkóc 4 0.28 %
Koksóbaksa 4 0.28 %
Miglécnémeti 4 0.28 %
Bolyár 4 0.28 %
Nagyszalánc 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Abaújnádasd 4 0.28 %
Kassabéla 4 0.28 %
Rás 4 0.28 %
Benyék 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Rudnok 4 0.28 %
Stósz 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Kassaolcsvár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Bölzse 3 0.21 %
Felsőhutka 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Nagyladna 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.51 %
Rozgony 83 4.08 %
Izdobabeszter 61 3.00 %
Kisida 61 3.00 %
Kassamindszent 53 2.60 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.55 %
Györgyi 51 2.50 %
Hernádcsány 50 2.46 %
Jászómindszent 46 2.26 %
Györke 45 2.21 %
Alsókemence 44 2.16 %
Szepsi 42 2.06 %
Sároskőszeg 42 2.06 %
Kassaolcsvár 41 2.01 %
Regeteruszka 40 1.96 %
Garbócbogdány 39 1.92 %
Budamér 37 1.82 %
Petőszinye 37 1.82 %
Bolyár 36 1.77 %
Mecenzéf 36 1.77 %
Kelecsenyborda 36 1.77 %
Nagyszalánc 33 1.62 %
Benyék 31 1.52 %
Felsőmislye 29 1.42 %
Koksóbaksa 28 1.38 %
Tarcavajkóc 28 1.38 %
Csécs 28 1.38 %
Idabukóc 27 1.33 %
Ránkfüred 27 1.33 %
Lapispatak 27 1.33 %
Kecer 25 1.23 %
Alsótőkés 25 1.23 %
Királynép 25 1.23 %
Felsőcsáj 24 1.18 %
Lengyelfalva 24 1.18 %
Hernádzsadány 24 1.18 %
Rás 23 1.13 %
Hernádszentistván 23 1.13 %
Bátyok 23 1.13 %
Felsőkemence 22 1.08 %
Alsómislye 22 1.08 %
Kassabéla 21 1.03 %
Kalsa 20 0.98 %
Hernádszokoly 20 0.98 %
Füzérnádaska 18 0.88 %
Hernádgecse 18 0.88 %
Baska 18 0.88 %
Semse 17 0.83 %
Ránk 16 0.79 %
Tizsite 16 0.79 %
Torna 15 0.74 %
Abaújszakaly 15 0.74 %
Enyicke 15 0.74 %
Ósvacsákány 15 0.74 %
Aranyida 15 0.74 %
Hilyó 14 0.69 %
Alsóhutka 14 0.69 %
Abaújnádasd 14 0.69 %
Kenyhec 14 0.69 %
Jászó 14 0.69 %
Ósva 14 0.69 %
Abaújszina 13 0.64 %
Jászóújfalu 13 0.64 %
Abaújrákos 13 0.64 %
Abaújharaszti 12 0.59 %
Pány 12 0.59 %
Stósz 12 0.59 %
Szaláncújváros 12 0.59 %
Szeszta 11 0.54 %
Lapispatakújtelep 11 0.54 %
Somodi 11 0.54 %
Abos 11 0.54 %
Kecerlipóc 10 0.49 %
Felsőhutka 10 0.49 %
Terebő 10 0.49 %
Eszkáros 10 0.49 %
Sárosófalu 10 0.49 %
Balogd 9 0.44 %
Hernádgönyű 9 0.44 %
Bölzse 9 0.44 %
Alsócsáj 8 0.39 %
Szalánchuta 8 0.39 %
Perény - Hím 7 0.34 %
Nagyida 7 0.34 %
Makranc 6 0.29 %
Rudnok 6 0.29 %
Felsőtőkés 6 0.29 %
Nagyladna 5 0.25 %
Péder 5 0.25 %
Áj 5 0.25 %
Komaróc 5 0.25 %
Buzita 5 0.25 %
Újszállás 5 0.25 %
Modrafalva 4 0.20 %
Jánok 4 0.20 %
Bódvavendégi 4 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.20 %
Zsarnó 4 0.20 %
Hatkóc 4 0.20 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 19.37 %
Somodi 42 4.15 %
Kecer 28 2.77 %
Mecenzéf 22 2.17 %
Jászómindszent 16 1.58 %
Nagyida 14 1.38 %
Magyarbőd 13 1.28 %
Jászóújfalu 13 1.28 %
Torna 12 1.19 %
Csécs 10 0.99 %
Hernádcsány 8 0.79 %
Buzita 8 0.79 %
Szepsi 8 0.79 %
Kisida 8 0.79 %
Stósz 7 0.69 %
Patacskő 6 0.59 %
Abaújszina 6 0.59 %
Koksóbaksa 4 0.40 %
Felsőmecenzéf 4 0.40 %
Györke 4 0.40 %
Kassamindszent 4 0.40 %
Abaújszakaly 4 0.40 %
Kenyhec 4 0.40 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.40 %
Abaújnádasd 4 0.40 %
Hilyó 3 0.30 %
Rozgony 3 0.30 %
Rudnok 3 0.30 %
Regeteruszka 3 0.30 %
Budamér 3 0.30 %
Terebő 3 0.30 %
Szeszta 3 0.30 %
Tarcavajkóc 3 0.30 %
Hernádszokoly 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Királynép 2 0.20 %
Hernádgecse 2 0.20 %
Lengyelfalva 2 0.20 %
Györgyi 2 0.20 %
Alsómislye 2 0.20 %
Bölzse 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Ósvacsákány 2 0.20 %
Lapispatakújtelep 2 0.20 %
Kelecsenyborda 2 0.20 %
Garbócbogdány 2 0.20 %
Izdobabeszter 2 0.20 %
Pány 2 0.20 %
Hatkóc 2 0.20 %
Perény - Hím 2 0.20 %
Lapispatak 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Hernádzsadány 2 0.20 %
Ránk 2 0.20 %
Alsótőkés 2 0.20 %
Idabukóc 1 0.10 %
Makranc 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Hernádgönyű 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Enyicke 1 0.10 %
Ránkfüred 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Petőszinye 1 0.10 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.97 %
Rozgony 63 3.68 %
Hernádcsány 61 3.56 %
Jászómindszent 59 3.45 %
Kassamindszent 46 2.69 %
Mecenzéf 42 2.45 %
Izdobabeszter 37 2.16 %
Magyarbőd 35 2.04 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.04 %
Kisida 33 1.93 %
Nagyida 31 1.81 %
Györke 27 1.58 %
Enyicke 27 1.58 %
Hernádgecse 26 1.52 %
Jászó 26 1.52 %
Hernádzsadány 25 1.46 %
Kassaolcsvár 23 1.34 %
Csécs 23 1.34 %
Sároskőszeg 22 1.29 %
Hernádszentistván 22 1.29 %
Koksóbaksa 22 1.29 %
Lapispatak 21 1.23 %
Tarcavajkóc 21 1.23 %
Budamér 20 1.17 %
Nagyszalánc 20 1.17 %
Regeteruszka 19 1.11 %
Somodi 19 1.11 %
Királynép 19 1.11 %
Felsőmislye 19 1.11 %
Makranc 19 1.11 %
Felsőmecenzéf 19 1.11 %
Hernádszokoly 17 0.99 %
Alsómislye 17 0.99 %
Lengyelfalva 17 0.99 %
Baska 16 0.93 %
Semse 16 0.93 %
Abaújnádasd 15 0.88 %
Kecer 14 0.82 %
Stósz 14 0.82 %
Garbócbogdány 14 0.82 %
Idabukóc 14 0.82 %
Abaújszakaly 14 0.82 %
Torna 13 0.76 %
Kassabéla 13 0.76 %
Tizsite 12 0.70 %
Györgyi 12 0.70 %
Bölzse 12 0.70 %
Eszkáros 12 0.70 %
Kisladna 12 0.70 %
Pány 12 0.70 %
Füzérnádaska 11 0.64 %
Alsóhutka 11 0.64 %
Kenyhec 11 0.64 %
Perény - Hím 11 0.64 %
Petőszinye 10 0.58 %
Alsókemence 10 0.58 %
Benyék 10 0.58 %
Abaújszina 10 0.58 %
Szeszta 9 0.53 %
Hilyó 9 0.53 %
Jászóújfalu 9 0.53 %
Lapispatakújtelep 9 0.53 %
Felsőhutka 9 0.53 %
Hernádgönyű 9 0.53 %
Ósva 9 0.53 %
Bolyár 8 0.47 %
Alsótőkés 8 0.47 %
Aranyida 8 0.47 %
Zsarnó 8 0.47 %
Alsócsáj 7 0.41 %
Rudnok 7 0.41 %
Kelecsenyborda 7 0.41 %
Bátyok 7 0.41 %
Szalánchuta 7 0.41 %
Abos 7 0.41 %
Jánok 6 0.35 %
Kalsa 6 0.35 %
Balogd 6 0.35 %
Nagyladna 6 0.35 %
Rás 6 0.35 %
Bódvavendégi 6 0.35 %
Ósvacsákány 6 0.35 %
Kecerlipóc 6 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.35 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.29 %
Terebő 5 0.29 %
Buzita 4 0.23 %
Felsőtőkés 4 0.23 %
Ránk 4 0.23 %
Komaróc 4 0.23 %
Felsőkemence 4 0.23 %
Patacskő 3 0.18 %
Bunyita 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.28 %
Lapispatak 242 7.80 %
Budamér 158 5.09 %
Mecenzéf 114 3.67 %
Hernádcsány 106 3.41 %
Lapispatakújtelep 98 3.16 %
Koksóbaksa 86 2.77 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.58 %
Nagyszalánc 77 2.48 %
Királynép 76 2.45 %
Abaújnádasd 76 2.45 %
Kecer 74 2.38 %
Stósz 74 2.38 %
Kisida 74 2.38 %
Rozgony 69 2.22 %
Kalsa 68 2.19 %
Szepsi 58 1.87 %
Izdobabeszter 55 1.77 %
Jászóújfalu 53 1.71 %
Lengyelfalva 50 1.61 %
Szaláncújváros 48 1.55 %
Hernádgecse 47 1.51 %
Jászómindszent 46 1.48 %
Sároskőszeg 46 1.48 %
Hernádszentistván 46 1.48 %
Magyarbőd 44 1.42 %
Regeteruszka 42 1.35 %
Enyicke 40 1.29 %
Benyék 36 1.16 %
Tizsite 35 1.13 %
Abaújszina 34 1.10 %
Bolyár 32 1.03 %
Alsókemence 31 1.00 %
Tarcavajkóc 31 1.00 %
Kelecsenyborda 30 0.97 %
Alsóhutka 29 0.93 %
Hernádgönyű 29 0.93 %
Kassamindszent 28 0.90 %
Sárosófalu 26 0.84 %
Petőszinye 26 0.84 %
Hernádszokoly 26 0.84 %
Újszállás 25 0.81 %
Semse 25 0.81 %
Györke 24 0.77 %
Kassaolcsvár 21 0.68 %
Abaújharaszti 21 0.68 %
Felsőkemence 21 0.68 %
Balogd 21 0.68 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.58 %
Rudnok 18 0.58 %
Hernádzsadány 18 0.58 %
Kassabéla 17 0.55 %
Szalánchuta 17 0.55 %
Györgyi 17 0.55 %
Alsótőkés 16 0.52 %
Felsőmislye 16 0.52 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.42 %
Baska 13 0.42 %
Bátyok 13 0.42 %
Abos 13 0.42 %
Kecerlipóc 12 0.39 %
Perény - Hím 12 0.39 %
Nagyida 12 0.39 %
Makranc 12 0.39 %
Alsócsáj 12 0.39 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.23 %
Felsőtőkés 7 0.23 %
Zsarnó 7 0.23 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 24.26 %
Jászómindszent 94 7.55 %
Szepsi 75 6.02 %
Stósz 68 5.46 %
Felsőmecenzéf 59 4.74 %
Jászó 40 3.21 %
Kisida 40 3.21 %
Hernádcsány 21 1.69 %
Rozgony 19 1.53 %
Makranc 18 1.45 %
Kassamindszent 17 1.37 %
Torna 16 1.29 %
Lengyelfalva 15 1.20 %
Rudnok 15 1.20 %
Hatkóc 15 1.20 %
Hernádszokoly 14 1.12 %
Királynép 11 0.88 %
Aranyida 11 0.88 %
Koksóbaksa 11 0.88 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.88 %
Jászóújfalu 10 0.80 %
Perény - Hím 9 0.72 %
Pány 9 0.72 %
Idabukóc 9 0.72 %
Garbócbogdány 8 0.64 %
Semse 8 0.64 %
Hernádszentistván 8 0.64 %
Nagyszalánc 8 0.64 %
Magyarbőd 8 0.64 %
Kassaolcsvár 8 0.64 %
Jánok 8 0.64 %
Izdobabeszter 7 0.56 %
Csécs 7 0.56 %
Felsőtőkés 7 0.56 %
Abaújszina 6 0.48 %
Kenyhec 6 0.48 %
Nagyida 6 0.48 %
Györke 6 0.48 %
Abaújszakaly 6 0.48 %
Benyék 6 0.48 %
Sároskőszeg 6 0.48 %
Felsőhutka 6 0.48 %
Abaújnádasd 5 0.40 %
Tarcavajkóc 5 0.40 %
Abos 5 0.40 %
Györgyi 5 0.40 %
Felsőmislye 5 0.40 %
Alsótőkés 5 0.40 %
Budamér 4 0.32 %
Rás 4 0.32 %
Kecerlipóc 4 0.32 %
Kecer 4 0.32 %
Kassabéla 4 0.32 %
Miglécnémeti 4 0.32 %
Buzita 4 0.32 %
Apátka 4 0.32 %
Zsarnó 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Bolyár 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Hernádgönyű 3 0.24 %
Lapispatak 3 0.24 %
Lapispatakújtelep 3 0.24 %
Alsócsáj 3 0.24 %
Szaláncújváros 3 0.24 %
Baska 3 0.24 %
Alsóhutka 3 0.24 %
Somodi 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Hilyó 2 0.16 %
Sárosófalu 2 0.16 %
Ájfalucska 2 0.16 %
Tornaújfalu 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Tornahorváti 2 0.16 %
Nagyladna 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kisladna 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Újszállás 2 0.16 %
Tizsite 2 0.16 %
Abaújharaszti 2 0.16 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 16.22 %
Makranc 152 7.11 %
Buzita 107 5.00 %
Torna 92 4.30 %
Ránk 82 3.83 %
Csécs 79 3.69 %
Nagyida 72 3.37 %
Szeszta 65 3.04 %
Somodi 56 2.62 %
Debrőd 52 2.43 %
Perény - Hím 49 2.29 %
Szádudvarnok - Méhész 42 1.96 %
Reste 39 1.82 %
Tornaújfalu 36 1.68 %
Komaróc 35 1.64 %
Alsólánc 34 1.59 %
Áj 32 1.50 %
Abaújszina 32 1.50 %
Jánok 31 1.45 %
Zsarnó 30 1.40 %
Jászó 30 1.40 %
Pány 22 1.03 %
Péder 22 1.03 %
Bódvavendégi 19 0.89 %
Mecenzéf 13 0.61 %
Tornahorváti 12 0.56 %
Kecer 11 0.51 %
Hernádcsány 8 0.37 %
Izdobabeszter 8 0.37 %
Szádelő 7 0.33 %
Rudnok 7 0.33 %
Jászóújfalu 7 0.33 %
Stósz 6 0.28 %
Budamér 6 0.28 %
Lapispatak 6 0.28 %