SK
RA
.....

Gice

Község

címer zászló
471 89% magyar 1910
127 14% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gice
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hucín
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Nagyrőcei járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt
Más földrajzi nevek:
Dobra tanya, Fejér-patak, Fekete földek, Gicei Oldal-hegy, Malmok felett, Ritka-völgy, Szőlőhegy, Zárhegy
Koordináták:
48.56447601, 20.29825211
Terület:
12,56 km2
Rang:
község
Népesség:
907
Tszf. magasság:
221 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04913
Település kód:
525766
Szervezeti azonosító:
328316
Adóazonosító:
2020961349

A község a Murány-völgyében, a Murány bal partján, a Jolsvai-karszt nyugati lábánál fekszik, a Pelsőc-Murány vasútvonal (megállóhely, 2011 óta nincs forgalom) mentén, Tornaljától 20 km-re északra, Jolsvától 9 km-re, Nagyrőcétől 21 km-re délkeletre, Pelsőctől 11 km-re nyugatra. Egyike az ún. "agyagövezet" községeinek. Mellékutak kötik össze Jolsvatapolcával (5 km), Gömörligettel (3 km) és Licével (3,5 km). Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. A falutól keletre emelkedik a Jolsvai-karszt részét alkotó, 360 m-ig emelkedő Gicei oldalhegy, nyugatra pedig a Murány hordalékkúpja terül el. Legmagasabb pontja a 390 méter magas Zárhegy. Délről Lice, nyugatról Süvete, északról Jolsvatapolca (Miglész katasztere), északkeletről Gömörliget, keletről pedig Özörény községekkel határos. Süvetével közös határát a Murány-patak alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Nagyrőcei járásához (1900-ban még Tornaljai járásához) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Nagyrőcei járáshoz, 1960-1996 között a Rozsnyói járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe (12,56 km²) az elmúlt száz évben nem változott.

Népesség

Gice a magyar-szlovák nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 530, 1921-ben 537, 1938-ban pedig 592, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 1910-ben a romák a lakosság egytizedét alkották, 1930-ban a (cseh)szlovákok aránya 8,3 % volt. 1945 után észak-gömöri szlovák telepesek érkeztek a községbe, ennek ellenére magyar többségét egészen 1991-ig megőrizte. 1940-1991 között népessége csaknem egyharmadával nőtt, ezzel párhuzamosan a magyar nemzetiségűek aránya 99 %-ról 48,3 %-ra csökkent. Népessége a 20. század végére kicserélődött és túlnyomórészt roma lakosságú (75,1 %) településsé vált (a roma anyanyelvűek aránya 30,1 %), ezzel összefüggésben dinamikus népességnövekedés (1991-2011 között 17,7 % - 745 főről 877-re) figyelhető meg a községben. A roma lakosság nemzetiségi bevallásának változásával (2001-ben az összlakosság 50,1 %-a, 2011-ben 44,6 %-a vallotta magát romának) 2011-re a magyar nemzetiségűek aránya a lakosság 19,4 %-ára (a magyar anyanyelvűek aránya 25,9 %), a szlovákoké 26,8 %-ára csökkent. 1991-ben még a (nagyrészt magyar anyanyelvű) gicei romák túlnyomórészt szlováknak vallották magukat. Az 1921-ben még református többségű (47,1 %) faluban 2011-re a reformátusok aránya 17 %-ra, a római katolikusoké 34,5 %-ról 12,4 %-ra csökkent. Gice egyike azon kevés szlovákiai településeknek, ahol a többséget (47,0 %) a felekezeten kívüliek alkotják.

Történelem

A település a 12. század második felében keletkezett, a Zách-nemzetség földjén, mely az Ákosok (később Bebekek) földjei közé ékelődött. Magyar személynévi névadással keletkezett (Gice a Gregorius-Gergely kicsinyített alakja). 1327-ben "Gyuche" alakban említik először és már a 14. század első felében állt plébániatemploma, melyet 1338-ban említenek először. A falu földesura a helyi nemes Giczey család volt. 1418-ban "Gyche", 1565-ben "Hwczin", 1580-ban "Hwsin" néven említik. 1427-ben 32 portával adózott a Giczey családnak. Gice az alsó Murány-völgy iskolai és egyházi központja volt, a 16. században északról érkező szlávok telepedtek le itt (ekkortól használják szlovák nevét - Hučín). Eredeti lakossága magyar volt, de kezdetektől a nyelvhatáron feküdt és lakói szlovákul is beszéltek. A 16. században lakossága református hitre tért, református iskoláját 1599-ben említik először. A 16-17. században súlyosan visszavetette fejlődését, hogy a hadak útjában feküdt. 1677-ben Giczey Zsigmondnak kétemeletes fa udvarháza volt itt. 1711-ben a pestisjárványban 133-an vesztették életüket, ezután alig 7 család maradt a faluban. A Czékus család a 18. században lett a falu birtokosa. Czékus Mátyás ekkor vette feleségül Giczey Máriát a birtok örökösét. A család kastélyt is építtetett itt, mely ma is a község egyik nevezetessége. A 18. században vegyes magyar-szlovák lakosságú településként említik, mely fontos kereskedelmi központ volt, elsősorban fazekasságáról és pipakészítéséről ismert. 1773-ban 30 család élt itt. 1828-ban 76 háza és 551 lakosa volt a községnek, akik mezőgazdasággal, mészégetéssel, fazekassággal foglalkoztak. A Fáy család szintén házassággal került a falu birtokosai közé. 1871 és 1891 között Fáy Gusztáv a vármegye alispánja volt, tőle pedig fia örökölte ezt a tisztséget. A község birtokosai voltak még a Diószeghy és Orosz családok. Lakói mezőgazdasággal, mészégetéssel, fazekassággal foglalkoztak. 1893-ben megépült a Pelsőc-Murány vasútvonal, melynek egyik állomása Gicén volt (2011-ben megszüntették). A 20. század elején Fáy Albert, Remenyik Andor és Nagy Elemér voltak a főbb földbirtokosok a faluban. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Nagyrőcei járásához (korábban Tornaljai járásához) tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1961-től a Murány völgyébe tervezett vízierőmű miatt építési tilalom volt a községben. Lakossága a 20. század végére kicserélődött és roma többségű településsé vált, a betelepülő szlovák és roma anyanyelvű romák kisebbségbe szorították mind a magyar nemzetiségű, mind a magyar anyanyelvű lakosságot. Az elszegényedő, fokozottan hátrányos helyzetű településen 2004 februárjában 20 helybéli lakos kifosztotta a helyi élelmiszerboltot a kelet-szlovákiai éhséglázadás során.

Mai jelentősége

A községben 4 évfolyamos, szlovák-magyar tanítási nyelvű alapiskola és szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Református temploma a 14. században épült gótikus stílusban, mai formáját a 19. században nyerte el. Két klasszicista stílusú kastély is található itt, a Czékus-kastély a 18. század végén, a Fay-kastély 1807-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GICZE. Hutzim. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai Fáy, és több Urak, lakosai katolikusok, de több reformátusok, fekszik Süvethének szomszédságában, mellynek filiája, Pelsőtztöl fél mértföldnyire, Jolsvához pedig két órányira, lakosai nevezetes fejér pípákat, és jó tserép edényeket készítenek. Földgye jó, legelője elég, fája mind a’ két féle, malma helyben, piatzozásai közel, gyümöltsös kerttyei a’ házaknál, szenet, és meszet is égetnek, ’s mivel a’ vas hámoroknak szomszédságában vannak, el is adhattyák, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Gicze, (Hudeyn), magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vmegyékben, Jolsvához délre 3 órányira: 168 kath., 374 ref., 95 evang. lak. Ref. anyaekklézsia. Határa termékeny; erdeje, sok gyümölcse van; cserépedényt s meszet éget. F. u. többen. Ut. p. Rozsnyó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Gicze, murányvölgyi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 98 házzal és 529, nagyobbára ev. ref. vallású lakossal. 1427-ben Gyche alakban, már mint nagyobb község, 32 portával van említve. A Giczey család volt az ura, utána az Orosz család, azután a Diószeghy, Hámos, Fáy és a Czékus család. Most Fáy Albertnek, Remenyik Andornak s Nagy Elemérnek van itt nagyobb birtoka és mindegyiknek úrilaka. Ezek közül a Remenyikét és Nagyét még a Czékus család építtette, a Fáy-félét pedig jelenlegi tulajdonosa. Itt készítették a XVIII. század második felében a híres giczei pipákat és ekkor a község Hudeyn néven is ismeretes volt. Református temploma 1530 körül épült. Az egyház szent-edényei 1722-ből valók. Ide tartozik Dobra és Ritka puszta is. A községnek van postája. Távírója és vasúti állomása Licze-Gicze.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Gice. Az 1427. évi összeírás mint nagyobb helységet 32 jobbágytelkekkel tartja nyilván. Ekkor a Giczey-családé volt a birtok, később az Orosz-család, majd a Diószeghy-, Hámos-, Fáy- és Czékus-családok adták kézről-kézre az uradalmat. A XX. század elején Fáy Albert, Remenyik Andor és Nagy Elemér voltak a főbb községi földbirtokosok. A Czékus-családtól két kúria származik, az egyikben a Remenyik-, a másikban a Nagy-család lakott. A Fáy-kúria újabbkeletű, maga Fáy Albert az építtetője. Az ev. ref. templomot 1530 táján építették, melyben értékes, 1722-ből származó edények találhatók. A XVIII. században a község pipakészítő iparáról volt híres. A község területe 2183 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 592. A községhez tartozik Cigánytelep.

Névelőfordulások
1327
Gyuche
1418
Gyche
1565
Hwczin
1580
Hwsin
1773
Gicze, Huczin,
1786
Gicze, Huczin,
1808
Gicze, Hucýn,
1863
Gice,
1920
Hucín
1938
Gice,
1945
Hucín
1994
Gice

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Gice (Hucín) 76
Telefon: 0584881169
Fax: 0584881167

Honlap: hucin.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Horváth Jaroslav (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Horváth Štefan (Független)
Benko Radoslav (Független)
Tomšík Gabriel (Független)
Balco Štefan (Független)
Gunár Vladimír (Független)
Jakab Ladislav (Független)
Samko Ervín (Független)
Független 100% Független 7 képviselö 7 képviselö
Gicei Posta

Gice 76

Gice és Környéke Mikrorégió

Gice 76

Magyar-Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Gice 32

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Gice 20

Gicei Anyakönyvi Hivatal

Gice 76

Gicei Községi Hivatal

Gice 76

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 462 83%
szlovákok 48 9%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 46 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 557
magyarok 471 89%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 59 11%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 530
magyarok 467 87%
szlovákok 5 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 65 12%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 537
magyarok 360 48%
szlovákok 353 47%
ruszinok 2 0%
romák 14 2%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 745
magyarok 207 27%
szlovákok 149 19%
ruszinok 0 0%
romák 391 50%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 33 4%
összlétszám 781
magyarok 167 19%
szlovákok 235 27%
ruszinok 0 0%
romák 391 45%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 79 9%
összlétszám 877
magyarok 127 14%
szlovákok 760 81%
ruszinok 0 0%
romák 13 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 38 4%
összlétszám 939
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 667
Választási részvétel: 44.83 %
Kiadott boríték: 299
Bedobott boríték: 299

Polgármester

Érvényes szavazólap: 293
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Horváth Jaroslav 116 39.59 % MOST - HÍD
Lipták Július 103 35.15 % Független
Balco Štefan 32 10.92 % Független
Gaži Jaroslav 25 8.53 % Független
Jakabová Zuzana 17 5.80 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Horváth Štefan 203 Független
Benko Radoslav 164 Független
Tomšík Gabriel 163 Független
Balco Štefan 156 Független
Gunár Vladimír 145 Független
Jakab Ladislav 124 Független
Samko Ervín 110 Független

Képviselők

2014
Független 100.00% Független 7 képviselö 7 képviselö
2018
Független 100.00% Független 7 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 629
Választási részvétel: 13.99 %
Kiadott boríték: 88
Bedobott boríték: 88
Választásra jogosult: 629
Választási részvétel: 7.95 %
Kiadott boríték: 50
Bedobott boríték: 50
Választásra jogosult: 668
Választási részvétel: 13,17 %
Kiadott boríték: 88
Bedobott boríték: 88

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 81
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 78
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 46 56.79 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 10 12.35 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 9 11.11 % KĽS
Ľudovít Kaník 8 9.88 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Pavel Chovanec 3 3.70 % ÚSVIT
Jozef Sásik 2 2.47 % SĽS
Ondrej Binder 2 2.47 % Független
Jaroslav Sekerka 1 1.23 % KSS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Marian Kotleba 18 36.00% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 43 55.13 % ĽSNS
Ján Lunter 29 37.18 % Független
Martin Juhaniak 3 3.85 % Független
Igor Kašper 2 2.56 % Független
Milan Urbáni 1 1.28 % SMS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 87
Érvényes szavazólap: 83
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Szögedi 55 63.22% SMK-MKP
Eva Cireňová 28 32.18% SMER - SD, KDH
Ján Šeševička 20 22.99% Független
Július Laššan 14 16.09% KDH, SMER - SD
Ľudovít Sendrei 10 11.49% SRK
Emil Samko 7 8.05% KĽS
Nikoleta Gallová 6 6.90% NP
Ladislav Nagy 5 5.75% MOST - HÍD
Marek Nosko 4 4.60% Független
Katarína Danišová 3 3.45% KDH, SMER - SD
Dušan Ďuriška 3 3.45% SĽS
Zuzana Nemogová 3 3.45% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Štítnický 2 2.30% SMS
Branislav Skaloš 2 2.30% KSS
Jaroslav Kacián 2 2.30% ĽS Naše Slovensko
Eva Hicárová 1 1.15% Független
Andrea Jenčíková 1 1.15% NP
Július Buchta 1 1.15% SNS
Ján Germánus 1 1.15% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Gurský 1 1.15% KSS
Rudolf Steigavf 0 0.00% SĽS
Andrea Hroncová 0 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Anna Szögedi 37 44.58% SMK-MKP
Milan Kolesár 34 40.96% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
János Deák 22 26.51% SMK-MKP
Zsuzsa Hunyák 21 25.30% SMK-MKP
Július Laššan 14 16.87% SMER-SD
Ondrej Bafia 13 15.66% SMER-SD
Martin Kvetko 13 15.66% Független
Pavel Alexa 10 12.05% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 9 10.84% SNS
Svetoslav Albíni 9 10.84% Független
Dávid Galovič 7 8.43% Független
Mária Duszová 7 8.43% Független
Stanislav Ružáni 7 8.43% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Šmidtová 6 7.23% ĽS Naše Slovensko
Roland Kovács 5 6.02% Független
Hilda Puterová 3 3.61% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ladislav Lukáč 3 3.61% SNS
Ján Brzáč 2 2.41% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dušan Ďuriška 1 1.20% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Gabriela Tamášová 0 0.00% SRK
Alena Zelinová 0 0.00% SNS
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 54.43 %
Nagyrőce 45 9.28 %
Ratkósebes 25 5.15 %
Lice 23 4.74 %
Sajógömör 13 2.68 %
Felsőfalu 7 1.44 %
Lubény 7 1.44 %
Jolsva 6 1.24 %
Ratkó 6 1.24 %
Kövi 5 1.03 %
Gerlice 4 0.82 %
Szkáros 4 0.82 %
Gömörfalva 4 0.82 %
Murányhosszúrét 4 0.82 %
Murányalja 3 0.62 %
Lehelfalva 3 0.62 %
Újvásár 2 0.41 %
Hizsnyó 2 0.41 %
Alsófalu 2 0.41 %
Deresk 2 0.41 %
Szásza 2 0.41 %
Zsór 2 0.41 %
Otrokócs 2 0.41 %
Murányhuta 2 0.41 %
Murányszabadi 1 0.21 %
Kisperlász 1 0.21 %
Gömörrákos 1 0.21 %
Baráttelke 1 0.21 %
Lévárt 1 0.21 %
Gömörliget 1 0.21 %
Szirk 1 0.21 %
Turcsok 1 0.21 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 63.36 %
Sajógömör 81 5.51 %
Nagyrőce 57 3.87 %
Lice 45 3.06 %
Gömörfalva 40 2.72 %
Gice 37 2.52 %
Szirk 37 2.52 %
Deresk 33 2.24 %
Felsőrás 30 2.04 %
Lévárt 20 1.36 %
Gömörliget 18 1.22 %
Lőkös 16 1.09 %
Otrokócs 15 1.02 %
Alsófalu 13 0.88 %
Szkáros 12 0.82 %
Zsór 9 0.61 %
Felsőfalu 7 0.48 %
Jolsvatapolca 7 0.48 %
Jolsva 7 0.48 %
Ratkósebes 5 0.34 %
Ratkó 4 0.27 %
Murányalja 3 0.20 %
Kisvisnyó 3 0.20 %
Lubény 3 0.20 %
Lehelfalva 2 0.14 %
Kövi 2 0.14 %
Szásza 2 0.14 %
Újvásár 2 0.14 %
Murányhuta 1 0.07 %
Murányhosszúrét 1 0.07 %
Baráttelke 1 0.07 %
Süvete 1 0.07 %
Turcsok 1 0.07 %
Vizesrét 1 0.07 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 16.74 %
Kövi 72 16.51 %
Tornalja 26 5.96 %
Kisperlász 20 4.59 %
Szirk 19 4.36 %
Jolsva 18 4.13 %
Ratkósebes 14 3.21 %
Murányalja 13 2.98 %
Gömörrákos 9 2.06 %
Deresk 8 1.83 %
Ratkó 8 1.83 %
Szásza 7 1.61 %
Lubény 7 1.61 %
Nandrás 6 1.38 %
Jolsvatapolca 5 1.15 %
Turcsok 5 1.15 %
Gömörfalva 5 1.15 %
Lice 4 0.92 %
Hizsnyó 4 0.92 %
Murányhosszúrét 4 0.92 %
Sajógömör 4 0.92 %
Kakasalja 4 0.92 %
Vizesrét 3 0.69 %
Újvásár 3 0.69 %
Zsór 3 0.69 %
Baráttelke 3 0.69 %
Poloszkó 2 0.46 %
Murányhuta 2 0.46 %
Otrokócs 2 0.46 %
Felsőfalu 2 0.46 %
Süvete 2 0.46 %
Gömörliget 2 0.46 %
Lehelfalva 2 0.46 %
Alsófalu 1 0.23 %
Szkáros 1 0.23 %
Murányszabadi 1 0.23 %
Gice 1 0.23 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 53.90 %
Tornalja 71 6.92 %
Murányhosszúrét 40 3.90 %
Murányalja 39 3.80 %
Lubény 39 3.80 %
Lehelfalva 39 3.80 %
Vizesrét 33 3.22 %
Jolsva 24 2.34 %
Szirk 13 1.27 %
Gömörliget 12 1.17 %
Ratkósebes 11 1.07 %
Ratkó 8 0.78 %
Gice 7 0.68 %
Hizsnyó 7 0.68 %
Murányhuta 6 0.58 %
Gömörrákos 6 0.58 %
Jolsvatapolca 6 0.58 %
Kakasalja 6 0.58 %
Murányszabadi 6 0.58 %
Lice 5 0.49 %
Sajógömör 5 0.49 %
Szásza 4 0.39 %
Turcsok 4 0.39 %
Kövi 3 0.29 %
Deresk 3 0.29 %
Otrokócs 2 0.19 %
Süvete 2 0.19 %
Gömörfalva 2 0.19 %
Szkáros 2 0.19 %
Újvásár 2 0.19 %
Baráttelke 2 0.19 %
Poloszkó 1 0.10 %
Alsófalu 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Zsór 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 11.68 %
Gömörfalva 38 10.33 %
Nagyrőce 30 8.15 %
Lice 22 5.98 %
Kövi 14 3.80 %
Jolsva 13 3.53 %
Murányhosszúrét 9 2.45 %
Süvete 9 2.45 %
Sajógömör 8 2.17 %
Deresk 5 1.36 %
Otrokócs 5 1.36 %
Szirk 4 1.09 %
Ratkó 4 1.09 %
Turcsok 3 0.82 %
Felsőfalu 3 0.82 %
Ratkósebes 2 0.54 %
Lubény 2 0.54 %
Gömörliget 2 0.54 %
Murányhuta 2 0.54 %
Murányalja 2 0.54 %
Gömörrákos 2 0.54 %
Vizesrét 1 0.27 %
Zsór 1 0.27 %
Jolsvatapolca 1 0.27 %
Szásza 1 0.27 %
Baráttelke 1 0.27 %
Lehelfalva 1 0.27 %
Alsófalu 1 0.27 %
Kisperlász 1 0.27 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 58.31 %
Lubény 44 4.91 %
Jolsva 26 2.90 %
Vizesrét 21 2.34 %
Murányhosszúrét 19 2.12 %
Süvete 17 1.90 %
Tornalja 15 1.67 %
Nandrás 15 1.67 %
Lehelfalva 14 1.56 %
Kakasalja 12 1.34 %
Hizsnyó 11 1.23 %
Turcsok 11 1.23 %
Lice 11 1.23 %
Baráttelke 10 1.11 %
Murányhuta 10 1.11 %
Jolsvatapolca 10 1.11 %
Murányalja 9 1.00 %
Ratkósebes 9 1.00 %
Gömörrákos 8 0.89 %
Gömörliget 8 0.89 %
Murányszabadi 6 0.67 %
Otrokócs 5 0.56 %
Ratkó 5 0.56 %
Kisperlász 4 0.45 %
Szirk 4 0.45 %
Sajógömör 4 0.45 %
Szásza 3 0.33 %
Gice 3 0.33 %
Poloszkó 2 0.22 %
Gömörfalva 2 0.22 %
Szkáros 2 0.22 %
Kövi 1 0.11 %
Újvásár 1 0.11 %
Felsőfalu 1 0.11 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 30.95 %
Nagyrőce 90 18.95 %
Turcsok 35 7.37 %
Ratkó 22 4.63 %
Nandrás 17 3.58 %
Szásza 16 3.37 %
Jolsva 14 2.95 %
Gömörrákos 12 2.53 %
Tornalja 11 2.32 %
Sajógömör 11 2.32 %
Lubény 10 2.11 %
Baráttelke 9 1.89 %
Jolsvatapolca 8 1.68 %
Kövi 8 1.68 %
Gerlice 8 1.68 %
Ratkósebes 8 1.68 %
Lehelfalva 8 1.68 %
Gömörfalva 7 1.47 %
Újvásár 7 1.47 %
Kisperlász 7 1.47 %
Murányhosszúrét 6 1.26 %
Lice 6 1.26 %
Vizesrét 6 1.26 %
Murányalja 5 1.05 %
Poloszkó 5 1.05 %
Gömörliget 5 1.05 %
Otrokócs 4 0.84 %
Süvete 4 0.84 %
Hizsnyó 4 0.84 %
Kakasalja 4 0.84 %
Felsőfalu 4 0.84 %
Deresk 3 0.63 %
Murányszabadi 3 0.63 %
Gice 2 0.42 %
Lévárt 1 0.21 %
Murányhuta 1 0.21 %
Szkáros 1 0.21 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 58.58 %
Sajógömör 59 5.75 %
Gömörfalva 40 3.90 %
Nagyrőce 27 2.63 %
Deresk 24 2.34 %
Süvete 23 2.24 %
Otrokócs 22 2.14 %
Lévárt 22 2.14 %
Gice 22 2.14 %
Alsófalu 17 1.66 %
Jolsva 16 1.56 %
Felsőrás 15 1.46 %
Lőkös 15 1.46 %
Szásza 15 1.46 %
Lice 14 1.36 %
Gömörliget 10 0.97 %
Jolsvatapolca 10 0.97 %
Szkáros 10 0.97 %
Zsór 9 0.88 %
Szirk 7 0.68 %
Murányalja 5 0.49 %
Turcsok 5 0.49 %
Felsőfalu 5 0.49 %
Murányhosszúrét 5 0.49 %
Baráttelke 4 0.39 %
Lubény 3 0.29 %
Ratkó 2 0.19 %
Murányszabadi 2 0.19 %
Kövi 2 0.19 %
Gömörrákos 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Hizsnyó 1 0.10 %
Kakasalja 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 65.09 %
Jolsva 111 5.69 %
Tornalja 74 3.79 %
Murányalja 61 3.13 %
Ratkósebes 59 3.02 %
Vizesrét 54 2.77 %
Lehelfalva 51 2.61 %
Lubény 51 2.61 %
Szirk 37 1.90 %
Murányhosszúrét 34 1.74 %
Hizsnyó 28 1.44 %
Baráttelke 25 1.28 %
Jolsvatapolca 21 1.08 %
Kövi 20 1.03 %
Murányszabadi 16 0.82 %
Murányhuta 15 0.77 %
Gömörliget 13 0.67 %
Ratkó 13 0.67 %
Turcsok 10 0.51 %
Szásza 10 0.51 %
Gice 9 0.46 %
Újvásár 9 0.46 %
Gömörrákos 8 0.41 %
Kakasalja 7 0.36 %
Lice 6 0.31 %
Kisperlász 6 0.31 %
Poloszkó 6 0.31 %
Gömörfalva 5 0.26 %
Nandrás 5 0.26 %
Sajógömör 5 0.26 %
Szkáros 4 0.21 %
Gerlice 4 0.21 %
Süvete 3 0.15 %
Deresk 3 0.15 %
Felsőfalu 3 0.15 %
Zsór 3 0.15 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 53.83 %
Vizesrét 190 8.09 %
Lubény 95 4.05 %
Jolsva 88 3.75 %
Murányalja 77 3.28 %
Tornalja 67 2.85 %
Lehelfalva 67 2.85 %
Murányhosszúrét 63 2.68 %
Hizsnyó 54 2.30 %
Jolsvatapolca 52 2.21 %
Baráttelke 46 1.96 %
Turcsok 41 1.75 %
Szirk 41 1.75 %
Murányszabadi 33 1.41 %
Ratkósebes 33 1.41 %
Otrokócs 31 1.32 %
Kövi 25 1.06 %
Lice 24 1.02 %
Kakasalja 21 0.89 %
Ratkó 20 0.85 %
Gömörrákos 20 0.85 %
Gömörliget 18 0.77 %
Nandrás 17 0.72 %
Gice 14 0.60 %
Murányhuta 13 0.55 %
Felsőfalu 7 0.30 %
Kisperlász 7 0.30 %
Sajógömör 6 0.26 %
Szásza 6 0.26 %
Szkáros 5 0.21 %
Deresk 5 0.21 %
Gömörfalva 5 0.21 %
Poloszkó 5 0.21 %
Újvásár 5 0.21 %
Süvete 4 0.17 %
Zsór 4 0.17 %
Lőkös 3 0.13 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 24.93 %
Tornalja 24 7.12 %
Lubény 17 5.04 %
Szirk 12 3.56 %
Jolsva 11 3.26 %
Gerlice 10 2.97 %
Vizesrét 9 2.67 %
Lehelfalva 7 2.08 %
Murányalja 7 2.08 %
Kövi 6 1.78 %
Turcsok 6 1.78 %
Jolsvatapolca 5 1.48 %
Lice 4 1.19 %
Murányhosszúrét 4 1.19 %
Sajógömör 4 1.19 %
Hizsnyó 3 0.89 %
Gice 3 0.89 %
Gömörliget 3 0.89 %
Baráttelke 3 0.89 %
Gömörfalva 3 0.89 %
Ratkósebes 3 0.89 %
Gömörrákos 3 0.89 %
Murányszabadi 2 0.59 %
Szkáros 2 0.59 %
Újvásár 2 0.59 %
Otrokócs 2 0.59 %
Zsór 2 0.59 %
Murányhuta 2 0.59 %
Nandrás 1 0.30 %
Kakasalja 1 0.30 %
Szásza 1 0.30 %
Süvete 1 0.30 %
Felsőfalu 1 0.30 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 40.67 %
Murányhosszúrét 163 9.65 %
Murányalja 120 7.10 %
Tornalja 73 4.32 %
Jolsva 69 4.09 %
Lehelfalva 43 2.55 %
Vizesrét 36 2.13 %
Lubény 30 1.78 %
Ratkósebes 23 1.36 %
Szirk 22 1.30 %
Ratkó 21 1.24 %
Hizsnyó 20 1.18 %
Gömörliget 14 0.83 %
Gice 13 0.77 %
Kövi 13 0.77 %
Murányhuta 12 0.71 %
Murányszabadi 12 0.71 %
Baráttelke 12 0.71 %
Jolsvatapolca 12 0.71 %
Lice 11 0.65 %
Gömörrákos 10 0.59 %
Kisperlász 9 0.53 %
Süvete 9 0.53 %
Deresk 8 0.47 %
Kakasalja 6 0.36 %
Nandrás 5 0.30 %
Otrokócs 4 0.24 %
Turcsok 4 0.24 %
Újvásár 3 0.18 %
Felsőfalu 2 0.12 %
Szásza 1 0.06 %
Lőkös 1 0.06 %
Szkáros 1 0.06 %
Sajógömör 1 0.06 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 37.61 %
Jolsva 441 16.92 %
Tornalja 166 6.37 %
Lubény 125 4.80 %
Lehelfalva 105 4.03 %
Jolsvatapolca 90 3.45 %
Murányalja 84 3.22 %
Sajógömör 82 3.15 %
Vizesrét 75 2.88 %
Murányhosszúrét 71 2.72 %
Hizsnyó 66 2.53 %
Gömörliget 65 2.49 %
Lice 64 2.46 %
Kövi 52 2.00 %
Baráttelke 47 1.80 %
Gömörrákos 40 1.53 %
Gice 34 1.30 %
Szirk 31 1.19 %
Otrokócs 29 1.11 %
Kisperlász 27 1.04 %
Nandrás 26 1.00 %
Ratkó 20 0.77 %
Kakasalja 20 0.77 %
Süvete 20 0.77 %
Deresk 19 0.73 %
Ratkósebes 19 0.73 %
Murányszabadi 16 0.61 %
Szkáros 13 0.50 %
Felsőrás 12 0.46 %
Turcsok 11 0.42 %
Murányhuta 9 0.35 %
Lőkös 8 0.31 %
Felsőfalu 8 0.31 %
Gömörfalva 7 0.27 %
Lévárt 4 0.15 %
Szásza 4 0.15 %
Alsófalu 4 0.15 %
Gerlice 4 0.15 %
Újvásár 3 0.12 %
Kisvisnyó 3 0.12 %
Poloszkó 1 0.04 %
Zsór 1 0.04 %
Tornalja 315 29.69 %
Deresk 153 14.42 %
Sajógömör 109 10.27 %
Gömörfalva 80 7.54 %
Szirk 73 6.88 %
Nagyrőce 69 6.50 %
Otrokócs 62 5.84 %
Lice 34 3.20 %
Lévárt 30 2.83 %
Szkáros 28 2.64 %
Felsőrás 26 2.45 %
Zsór 17 1.60 %
Süvete 16 1.51 %
Lőkös 15 1.41 %
Kisvisnyó 12 1.13 %
Jolsva 11 1.04 %
Felsőfalu 10 0.94 %
Alsófalu 10 0.94 %
Kövi 7 0.66 %
Gice 7 0.66 %
Murányhosszúrét 6 0.57 %
Szásza 6 0.57 %
Gömörrákos 5 0.47 %
Murányalja 5 0.47 %
Ratkó 5 0.47 %
Lubény 4 0.38 %
Murányhuta 3 0.28 %
Turcsok 3 0.28 %
Ratkósebes 2 0.19 %
Lehelfalva 2 0.19 %
Nandrás 2 0.19 %
Gömörliget 2 0.19 %
Jolsvatapolca 2 0.19 %
Baráttelke 1 0.09 %
Poloszkó 1 0.09 %
Murányszabadi 1 0.09 %
Hizsnyó 1 0.09 %
Vizesrét 1 0.09 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 51.20 %
Vizesrét 157 11.07 %
Lubény 62 4.37 %
Jolsvatapolca 44 3.10 %
Kövi 42 2.96 %
Lehelfalva 39 2.75 %
Murányhosszúrét 39 2.75 %
Murányalja 37 2.61 %
Jolsva 37 2.61 %
Szirk 30 2.12 %
Tornalja 30 2.12 %
Hizsnyó 28 1.97 %
Süvete 24 1.69 %
Baráttelke 20 1.41 %
Murányhuta 19 1.34 %
Murányszabadi 15 1.06 %
Ratkó 14 0.99 %
Gice 13 0.92 %
Szásza 13 0.92 %
Gömörliget 12 0.85 %
Turcsok 12 0.85 %
Gömörrákos 11 0.78 %
Ratkósebes 10 0.71 %
Kisperlász 10 0.71 %
Kakasalja 8 0.56 %
Nandrás 7 0.49 %
Deresk 6 0.42 %
Sajógömör 5 0.35 %
Lice 4 0.28 %
Felsőfalu 4 0.28 %
Újvásár 3 0.21 %
Gömörfalva 2 0.14 %
Poloszkó 2 0.14 %
Otrokócs 1 0.07 %
Gerlice 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 46.03 %
Szirk 80 6.99 %
Jolsva 78 6.81 %
Tornalja 57 4.98 %
Lubény 52 4.54 %
Murányalja 49 4.28 %
Murányhosszúrét 43 3.76 %
Ratkósebes 38 3.32 %
Ratkó 20 1.75 %
Baráttelke 20 1.75 %
Gömörrákos 19 1.66 %
Kakasalja 19 1.66 %
Turcsok 18 1.57 %
Vizesrét 17 1.48 %
Hizsnyó 16 1.40 %
Lehelfalva 16 1.40 %
Jolsvatapolca 15 1.31 %
Sajógömör 12 1.05 %
Murányszabadi 12 1.05 %
Gömörfalva 11 0.96 %
Kövi 11 0.96 %
Gice 10 0.87 %
Szkáros 9 0.79 %
Gömörliget 9 0.79 %
Süvete 8 0.70 %
Gerlice 8 0.70 %
Lice 7 0.61 %
Felsőfalu 6 0.52 %
Nandrás 6 0.52 %
Poloszkó 5 0.44 %
Murányhuta 3 0.26 %
Alsófalu 3 0.26 %
Kisperlász 2 0.17 %
Szásza 2 0.17 %
Újvásár 1 0.09 %
Otrokócs 1 0.09 %
Lévárt 1 0.09 %
Deresk 1 0.09 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 44.79 %
Sajógömör 22 5.33 %
Nagyrőce 19 4.60 %
Gömörfalva 13 3.15 %
Otrokócs 9 2.18 %
Lice 7 1.69 %
Deresk 6 1.45 %
Gice 5 1.21 %
Jolsva 5 1.21 %
Lévárt 4 0.97 %
Süvete 4 0.97 %
Lubény 4 0.97 %
Szkáros 4 0.97 %
Murányhosszúrét 4 0.97 %
Gömörliget 3 0.73 %
Szásza 3 0.73 %
Zsór 3 0.73 %
Alsófalu 3 0.73 %
Jolsvatapolca 3 0.73 %
Murányalja 3 0.73 %
Ratkó 2 0.48 %
Hizsnyó 2 0.48 %
Lőkös 2 0.48 %
Poloszkó 2 0.48 %
Vizesrét 1 0.24 %
Kisvisnyó 1 0.24 %
Turcsok 1 0.24 %
Kövi 1 0.24 %
Szirk 1 0.24 %
Gömörrákos 1 0.24 %
Felsőrás 1 0.24 %
Baráttelke 1 0.24 %
Ratkósebes 1 0.24 %
Murányhuta 1 0.24 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 53.74 %
Jolsva 52 7.07 %
Tornalja 45 6.12 %
Murányhosszúrét 35 4.76 %
Szirk 32 4.35 %
Lubény 31 4.22 %
Murányalja 26 3.54 %
Baráttelke 18 2.45 %
Ratkó 16 2.18 %
Hizsnyó 14 1.90 %
Gömörrákos 13 1.77 %
Kakasalja 13 1.77 %
Ratkósebes 11 1.50 %
Vizesrét 11 1.50 %
Gömörfalva 10 1.36 %
Jolsvatapolca 8 1.09 %
Kövi 8 1.09 %
Lehelfalva 7 0.95 %
Gice 7 0.95 %
Sajógömör 6 0.82 %
Szkáros 6 0.82 %
Murányszabadi 6 0.82 %
Felsőfalu 6 0.82 %
Turcsok 6 0.82 %
Gömörliget 5 0.68 %
Nandrás 3 0.41 %
Lice 2 0.27 %
Deresk 2 0.27 %
Szásza 2 0.27 %
Murányhuta 1 0.14 %
Lőkös 1 0.14 %
Otrokócs 1 0.14 %
Süvete 1 0.14 %
Alsófalu 1 0.14 %
Kisperlász 1 0.14 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 50.94 %
Murányalja 283 17.73 %
Murányhosszúrét 88 5.51 %
Murányszabadi 69 4.32 %
Jolsva 53 3.32 %
Tornalja 46 2.88 %
Vizesrét 40 2.51 %
Murányhuta 34 2.13 %
Szirk 26 1.63 %
Hizsnyó 19 1.19 %
Jolsvatapolca 16 1.00 %
Lubény 15 0.94 %
Kakasalja 14 0.88 %
Lehelfalva 14 0.88 %
Gömörrákos 11 0.69 %
Ratkósebes 10 0.63 %
Gömörliget 10 0.63 %
Gice 9 0.56 %
Baráttelke 9 0.56 %
Ratkó 7 0.44 %
Turcsok 6 0.38 %
Lice 5 0.31 %
Deresk 5 0.31 %
Kövi 5 0.31 %
Süvete 4 0.25 %
Szásza 4 0.25 %
Sajógömör 4 0.25 %
Gömörfalva 4 0.25 %
Kisperlász 3 0.19 %
Nandrás 3 0.19 %
Alsófalu 2 0.13 %
Szkáros 1 0.06 %
Poloszkó 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Újvásár 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 44.97 %
Jolsva 71 7.68 %
Tornalja 65 7.03 %
Szirk 62 6.70 %
Lubény 45 4.86 %
Murányalja 36 3.89 %
Murányhosszúrét 34 3.68 %
Ratkó 31 3.35 %
Turcsok 31 3.35 %
Ratkósebes 25 2.70 %
Hizsnyó 24 2.59 %
Baráttelke 21 2.27 %
Gömörrákos 19 2.05 %
Kövi 14 1.51 %
Szkáros 13 1.41 %
Kakasalja 12 1.30 %
Nandrás 12 1.30 %
Lehelfalva 11 1.19 %
Vizesrét 9 0.97 %
Gömörfalva 8 0.86 %
Jolsvatapolca 8 0.86 %
Gerlice 7 0.76 %
Deresk 7 0.76 %
Gice 6 0.65 %
Felsőfalu 6 0.65 %
Murányszabadi 5 0.54 %
Lice 4 0.43 %
Poloszkó 3 0.32 %
Gömörliget 2 0.22 %
Kisperlász 2 0.22 %
Sajógömör 2 0.22 %
Zsór 1 0.11 %
Otrokócs 1 0.11 %
Kisvisnyó 1 0.11 %
Süvete 1 0.11 %
Szásza 1 0.11 %
Murányhuta 1 0.11 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 56.68 %
Sajógömör 57 4.70 %
Gömörfalva 33 2.72 %
Gice 21 1.73 %
Lice 21 1.73 %
Murányhosszúrét 18 1.49 %
Lőkös 17 1.40 %
Nagyrőce 16 1.32 %
Otrokócs 15 1.24 %
Deresk 14 1.16 %
Szkáros 13 1.07 %
Lévárt 12 0.99 %
Alsófalu 12 0.99 %
Felsőrás 11 0.91 %
Zsór 10 0.83 %
Süvete 6 0.50 %
Kövi 6 0.50 %
Felsőfalu 5 0.41 %
Ratkó 3 0.25 %
Murányalja 2 0.17 %
Kisvisnyó 2 0.17 %
Jolsva 2 0.17 %
Lubény 2 0.17 %
Turcsok 2 0.17 %
Gömörliget 2 0.17 %
Murányszabadi 1 0.08 %
Ratkósebes 1 0.08 %
Újvásár 1 0.08 %
Szásza 1 0.08 %
Szirk 1 0.08 %
Jolsvatapolca 1 0.08 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
118 35.33%
KSČ
74 22.16%
VPN
53 15.87%
DÚRS
42 12.57%
KDH
20 5.99%
SNS
11 3.29%
DS
5 1.50%
SZ
4 1.20%
SSL
4 1.20%
SPV
3 0.90%
Érvényes szavazatok 334
Együttélés-MKDM
128 45.23%
SDĽ
47 16.61%
Magyar Polgári Párt
25 8.83%
SPI
22 7.77%
ROI
14 4.95%
HZDS
13 4.59%
ODÚ
9 3.18%
SDSS
6 2.12%
KDH
4 1.41%
DS-ODS
4 1.41%
HZOS
3 1.06%
KSS
2 0.71%
SLS
2 0.71%
ZPR-RČS
2 0.71%
Egyéb
2 0.71%
Érvényes szavazatok 283
MK
163 50.31%
ROISR
56 17.28%
ZRS
20 6.17%
HZDS-RSS
19 5.86%
SP-VOĽBA
18 5.56%
DS
12 3.70%
KSS
9 2.78%
SPK
9 2.78%
KDH
6 1.85%
HZPCS
5 1.54%
SNS
3 0.93%
3 0.93%
Egyéb
1 0.31%
Érvényes szavazatok 324
MKP
151 50.00%
HZDS
50 16.56%
SDK
46 15.23%
ZRS
17 5.63%
SDĽ
16 5.30%
KSS
6 1.99%
SOP
6 1.99%
B-RRS
3 0.99%
MLHZP
2 0.66%
NSK
2 0.66%
Egyéb
3 0.99%
Érvényes szavazatok 302
MKP
148 59.68%
HZDS
24 9.68%
ROISR
19 7.66%
ROMA
14 5.65%
SMER
12 4.84%
SZS
7 2.82%
ANO
5 2.02%
SDKU
5 2.02%
KSS
4 1.61%
SDĽ
3 1.21%
SDPO
2 0.81%
SDA
2 0.81%
NOSNP
1 0.40%
SNS
1 0.40%
PSNS
1 0.40%
Érvényes szavazatok 248
MKP
157 70.40%
ĽS HZDS
30 13.45%
SMER
20 8.97%
SDKU DS
4 1.79%
ZRS
3 1.35%
LB
3 1.35%
SF
2 0.90%
KDH
1 0.45%
SNS
1 0.45%
HZD
1 0.45%
NADEJ
1 0.45%
Érvényes szavazatok 223
ĽS HZDS
192 57.14%
Most-Híd
55 16.37%
MKP
41 12.20%
SMER
13 3.87%
SDKU DS
9 2.68%
EDS
7 2.08%
SDĽ
5 1.49%
SaS
5 1.49%
SRK
3 0.89%
KSS
2 0.60%
Egyéb
4 1.19%
Érvényes szavazatok 336
ĽS HZDS
132 50.00%
MKP
40 15.15%
Most-Híd
39 14.77%
SMER SD
15 5.68%
OĽaNO
7 2.65%
KDH
5 1.89%
99 Percent
4 1.52%
PaS
3 1.14%
Zmena zdola DU
3 1.14%
Zelení
3 1.14%
SRUS
3 1.14%
LSNS
3 1.14%
KSS
2 0.76%
Egyéb
5 1.89%
Érvényes szavazatok 264
MKP
52 37.41%
Most-Híd
29 20.86%
SMER SD
12 8.63%
LSNS
12 8.63%
OĽANO-NOVA
11 7.91%
#SIEŤ
6 4.32%
SNS
4 2.88%
SaS
3 2.16%
TIP
3 2.16%
SMS
2 1.44%
KDH
1 0.72%
Demokrati Slovenska
1 0.72%
SME RODINA
1 0.72%
MKDA-MKDSZ
1 0.72%
SDKU DS
1 0.72%
Érvényes szavazatok 139
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések