SK
KS
.....

Hernádgecse

Község

címer zászló
76 15% magyar 1910
4 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Geča
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Barônsky kút, Baňa, Berek, Dlhý hon, Előrétek (Predné lúky), (Gecsemalom), Hernádrétek (Hornádske lúky), Kalanda, Konopnica, (Malom-patak), Na brehu, Nižné pole, Olšinky, Ortványdomb, Osada, Padár, Pred cintorínom, Pri hospodárskom dvore, Pri Prefe, Roveň, Sidora, Szartos-patak (Miszlóka), Telepeše
Koordináták:
48.62726974, 21.30703926
Terület:
5,48 km2
Rang:
község
Népesség:
1682
Tszf. magasság:
181 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04410
Település kód:
521370
Szervezeti azonosító:
690236

Hernádgecse a Kassai-medence déli részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, 183 méteres (határa 171-203 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, a Miszlóka- vagy Szartos-patak (Myslavský potok) partján, Kassától 11 km-re délkeletre, Hernádcsánytól pedig 3 km-re északnyugatra. Északnyugat felé teljesen egybeépült a szomszédos Kassamindszenttel. Határa sík, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, 2010-ben területének 74,3 %-a (407 ha) volt szántóföld, 11,3 %-a (62 ha) beépített terület, 5,7 %-a (31 ha) pedig kert. Hernádgecse belterülete 2018-ban mintegy 67 hektárt foglalt el. A község központjától 2,2 km-re délkeletre, a Hernádgecsei-tó (Jazero Geča) északi partján hétvégi házas nyaralókörzet alakult ki. Maga a kavicsbányászat során létrejött tó csaknem teljes egészében a szomszédos Hernádcsány kataszteréhez tartozik. A község belterülete a szuburbanizációval összefüggő házépítés révén déli irányban terjeszkedik. Hernádgecsétől délkeletre, Hernádcsány határánál ipari kavicskitermelés folyik, az község közponjától délre, a Kassa-Hidasnémeti vasútvonal mentén találjuk a betonelemgyárat (Prefa). A községen áthalad a Kassát Hernádcsánnyal összekötő 3416-os út, határán keresztülhalad a Kassa-Hidasnémeti vasútvonal (Csontosfalvával közös megállóhelye Kassamindszent kataszterében található, 2011 óta nincs személyforgalom). Délről Hernádcsány, nyugatról Enyicke, északról Kassamindszent és Koksóbaksa, keletről pedig Alsómislye községekkel határos. Keleti határa az egykori (mára szántófölddé alakított) Malom-patak medrét (a Hernád régi főágát) követi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe (1910, 2011: 5,48 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

Hernádgecse népessége 2011-ben 1622 fő volt, melynek 96,7 %-a volt szlovák és 0,2 %-a (4 fő) magyar nemzetiségű (0,4 %-a – 7 fő – magyar anyanyelvű). 2013-ban lakosságának 2,3 %-a tartozott a roma etnikumhoz. A község a 19. század végén túlnyomórészt szlovák lakosságú volt, a magyar anyanyelvűek aránya 1880-ban 9,0 %, 1900-ban 11,6 %, 1910-ben pedig 15,0 % volt, ez 1921-re 5,9 %-ra (31 fő), 1930-ra pedig 2,3 %-ra (14 fő) esett vissza. Az 1941-es, magyar fennhatóság alatt tartott népszámlálás során a lakosság egynegyede (26,0 %) magyarnak vallotta magát. A lakosság zöme (1921-ben 88,7 %, 2011-ben 88,1 %) római katolikus vallású. 1880-ban a lakosság 12,2 %-a (46 fő), 1921-ben 5,9 %-a (31 fő), 1938-ban pedig 4,1 %-a (26 fő) tartozott az izraelita felekezethez. 1900-1941 között folyamatos, de mérsékelt gyarapodással népessége több, mint egynegyedével nőtt (499 főről 638 főre). Az 1970-es évektől napjainkig a fokozatosan Kassa alvóvárosává átalakuló községben folyamatosan magas volt (évtizedenként 10 százalékot meghaladó, 119-152 fő közötti gyarapodás) a lakosságszám növekedése. 2011-2017 között a szuburbanizáció ütemének gyorsulása figyelhető meg (10,0 %, 1622 főről 1785 főre). A község népsűrűsége (2011-ben 296 fő/km²) a járási átlag csaknem négyszerese.

Történelem

A község első írásos említését 1255-ben, IV. Béla oklevelében találjuk „Jeche” alakban, de már a tatárjárás előtt is létezett. Ekkor a király a települést a jászói prépostságnak adományozta. Neve magyar eredetű, a Gecse személynévből (a Gergely régi alakjából) származik. Az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben már templomos helyként szerepelt, templomát a Mindenszentek tiszteletére szentelték. Templomára utal az 1303-ban előforduló Egyházasgecse („Heghazas Geche”) névváltozat is. 1427-ben már két különálló faluként szerepelt, ekkor Felsőgecsének 8, Gecsének (Alsógecsének) pedig 4 portája adózott. 1560-ban a két falu Kis- és Nagygecse néven szerepelt. Hernádgecse határában feküdt a középkori Zsupcs település is, melyet 1261-ben említenek először, 1427-ben 8 portája adózott. A 16-17. század háborús pusztításai és az 1709-10-es nagy pestisjárvány után, 1715-ben alig 5 lakott portája volt a falunak. A 18. századi betelepítések során lakossága kicserélődött, a korábban magyarok lakta falu szlovák többségűvé vált (1746-ban már szlovák faluként szerepelt). Új, Szűz Mária születésének szentelt templomát 1750-ben építették, de maga a település Hernádcsány egyházközségéhez tartozott. 1772-ben a Dessewffy család birtoka volt 9 adózó portával. A 18. század végén a községhatár keleti részét még erdő, valamint a Hernád árterének vízjárta rétjei és legelői foglalták el, keleti határa, a Malom-patak ekkor még a Hernád fő ágát képezte. 1828-ban 81 háza és 546 lakosa volt. A 19. század második felében számos lakosa kivándorolt Amerikába, 1869-re lakossága 546-ra, 1880-ra pedig 376-ra csökkent. 1860-ban megépült a Kassát Miskolccal összekötő vasútvonal, melynek gecsei állomása Csontosfalva (ma Kassamindszent része) határában létesült (Gecse-Csontosfalva néven). A 19. század második felétől 1948-ig határában vízimalom is üzemelt (a László és a Meskó családok tulajdonában volt, a Harmadik Katonai Felmérés térképén is ábrázolják „Gecsemalom” néven). Gecsének 1890-ben 503, 1900-ban 499, 1910-ben pedig 505 lakosa volt. Hivatalos nevét a 20. század elején Gecséről Hernádgecsére módosították. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 529, 1930-ban 602, 1938-ban pedig 636 lakosa (99 háza) volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig ismét magyar fennhatóság alá került. 1941-ben 638 lakosának 74 százaléka szlováknak, 26 százaléka pedig magyarnak vallotta magát. 1944-ben zsidónak minősített lakosait megsemmisítő táborokba hurcolták. Mezőgazdasági szövetkezetét 1959-ben alapították. Az 1960-as évek elején a község határában betonelemgyárat („Prefa”) létesítettek. A község határának arculatát alapvetően megváltoztatta a mezőgazdaság kollektivizálása, majd a Malom-patak kiszárítása és a Hernádcsány határában folytatott intenzív kavicskitermelés átterjedése Hernádgecsére. 1970-ben 1065, 1980-ban 1217, 1991-ben 1336 lakosa volt. A község címerét (az 1784-as falupecsét alapján) és zászlaját 1997-ben fogadták el. Hernádgecse belterülete a 20. század második felében több mint kétszeresére nőtt, a lakóházak száma 1991-2011 között 328-ról 431-re emelkedett.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Határában kavicskitermelés folyik és betonelemgyár működik. Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma eredetileg 1750-ben épült barokk stílusban, 1997-ben újjáépítették. A temetőben található, Urunk színeváltozásának szentelt kápolna 19. századi. A templom mellett álló, 17. századi eredetű barokk kastély ma az óvodának ad otthont. A községben található egy 18. század végén épült, klasszicista stílusú kúria is. Hernádgecse gazdag szakrális kisemlékekben is (számos útmenti kereszt).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GECSE. Tót falu Abauj Vármegyében, földes Ura B. Orbán, és Desőfy Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Kassához egy mértföldnyire, ’s a’ földes Uraságoknak szép kastéllyaival díszesíttetik, határjában minden javai vagynak, ’s Kassa Városának szomszédságában lévén, vagyonnyait jó áron eladhattya, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Gecse (Alsó, Felső), 2 tót-magy. falu, Abauj vmegyében, a Hernád völgyében: 511 r. kath., 5 ref., 10 zsidó lak., egy kastélylyal. F. u. Horváth, Desseöffy.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Koksó-Baksától nyugatra, a kassa-ujhelyi országut mellett vannak az u. n. »aprófalvak«, ugymint [...] Gecse, 62 házzal 503 magyar és tót ajku lakossal. Mind az öt kisközségnek a postája és táviró-állomása Csány. Eredetileg, a személy- és dülőnevek bizonysága szerint, magyarok lakták ezt az öt falut is, de a kurucz háboruk lezajlása után betelepitett tótok eltótositották. Lakosaik közül sokan vándoroltak ki Amerikába, otthagyván gazdátlanul apró házaikat, melyek egymásután düledeznek össze.

Helységnévtár

Gecse, rk. 308 Koksó-Mindszent, gk. 14 Sziget-Bölzse, ág. 3 - , ref. 5 - , izr. 46 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hernádgecse. Azelőtt Gecse. Keletkezése és története ismeretlen. A kuruc szabadságharc alatt azonban már találkozunk nevével. A község területe 954 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 636.

Névelőfordulások
1255
Jeche
1270
Gesche
1284
Geche
1288
Gueche
1290
Gusce
1303
Heghazas Geche
1398
Geczar
1427
Felsew Geche
1560
Kis Geche
1630
Also Gecze
1773
Getse
1786
Gecsche
1808
Gecse, Geče, Geča
1863
Gecse
1907
Hernádgecse
1920
Geča
1938
Hernádgecse
1945
Geča

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Kostolná) 382/8
Telefon: 0556999821
Fax: 0557294266

Honlap: geca.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Rusňák Patrik (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Nagy Martin (KDH)
Porač Štefan (KDH)
Bérešová Monika (KDH)
Takáč Martin (SMER-SD)
Řehák Vladimír (SMER-SD)
Máťaš Radoslav (SMER-SD)
Palenčár Martin (SMER-SD)
Čigáš Peter (SMER-SD)
Bakšiová Iveta (SMER-SD)
KDH 33% KDH 3 képviselö SMER-SD 67% SMER-SD 6 képviselö 9 képviselö
Hernádgecsei Posta

Kostolná 8

Óvoda

Kostolná 10

Hernádgecsei Községi Hivatal

Kostolná 382/8

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 34 9%
szlovákok 311 83%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 24 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 376
magyarok 76 15%
szlovákok 427 85%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 505
magyarok 31 6%
szlovákok 492 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 529
magyarok 2 0%
szlovákok 1328 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1336
magyarok 2 0%
szlovákok 1463 99%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 1482
magyarok 4 0%
szlovákok 1569 97%
ruszinok 5 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 41 3%
összlétszám 1622
magyarok 4 0%
szlovákok 1737 95%
ruszinok 5 0%
romák 27 1%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 42 2%
összlétszám 1822
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1425
Választási részvétel: 55.23 %
Kiadott boríték: 787
Bedobott boríték: 785

Polgármester

Érvényes szavazólap: 769
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rusňák Patrik 558 72.56 % SMER-SD
Bérešová Monika 211 27.44 % KDH

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Takáč Martin 351 SMER-SD
Řehák Vladimír 331 SMER-SD
Nagy Martin 303 KDH
Máťaš Radoslav 294 SMER-SD
Porač Štefan 293 KDH
Palenčár Martin 287 SMER-SD
Čigáš Peter 267 SMER-SD
Bérešová Monika 265 KDH
Bakšiová Iveta 239 SMER-SD

Képviselők

2014
KDH 44.44% KDH 4 képviselö SZS 11.11% SZS 1 képviselö SIEŤ 33.33% SIEŤ 3 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMER-SD 66.67% SMER-SD 6 képviselö KDH 33.33% KDH 3 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1317
Választási részvétel: 11.01 %
Kiadott boríték: 145
Bedobott boríték: 143
Választásra jogosult: 1320
Választási részvétel: 9.02 %
Kiadott boríték: 119
Bedobott boríték: 119
Választásra jogosult: 1 394
Választási részvétel: 22,38 %
Kiadott boríték: 312
Bedobott boríték: 312

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 141
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 307
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 48 34.04 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 44 31.21 % KDS
Dominika Palaščáková 15 10.64 % NOVA
Marek Ďurán 12 8.51 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 7 4.96 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 5 3.55 % KSS
Vladimír Gürtler 4 2.84 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 3 2.13 % Független
Jaroslav Džunko 2 1.42 % Független
Ivan Kuhn 1 0.71 % OKS
Zdenko Trebuľa 38 32.20% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 144 46.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 108 35.18 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 25 8.14 % ĽSNS
Jaroslav Džunko 8 2.61 % Független
Karol Pataky 6 1.95 % MOST - HÍD, SKOK
Lukáš Sisák 5 1.63 % KSS
Róbert Bačinský 4 1.30 % Független
Ján Struk 2 0.65 % SMS
Jarmila Tkáčová 2 0.65 % SNS
Oliver Petrík 2 0.65 % JĽSS
Jozef Bobík 1 0.33 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 141
Érvényes szavazólap: 306
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Petrík 83 58.87% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 80 56.74% SZS
Michal Rečka 64 45.39% SMER - SD
Ján Kokarda 55 39.01% Független
Jozef Konkoly 42 29.79% SMER - SD
Miloš Barcal 22 15.60% Független
Tomáš Suchý 21 14.89% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ivan Buchla 19 13.48% SNS
Dominika Palaščáková 19 13.48% NOVA
Róbert Čarny 19 13.48% SNS
Božena Letková 16 11.35% Független
Monika Vargová 14 9.93% SNS
Martin Baltes 13 9.22% SĽS
František Petro 10 7.09% SMER - SD
Július Beluscák 10 7.09% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Karol Dzugas 9 6.38% Független
Róbert Šándor 9 6.38% Független
Ján Mikloš 9 6.38% KSS
Peter Papáč 8 5.67% KSS
Ľubomír Šimko 7 4.96% SMER - SD
Jaroslav Pástor 7 4.96% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viktor Sasák 7 4.96% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vojtech Staňo 7 4.96% SMER - SD
Štefan Markovič 6 4.26% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Bačo 6 4.26% SĽS
Imrich Kohút 6 4.26% SĽS
Ladislav Vojtko 5 3.55% KSS
Elena Fialková 5 3.55% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Marián Tóth 5 3.55% SaS
Františka Kočišová 5 3.55% SĽS
Ján Marton 4 2.84% NOVA
Jozef Koňa 4 2.84% SĽS
Ladislav Miko 4 2.84% 7 STATOČNÝCH
Viktor Dulina 4 2.84% Független
Vladimír Popovič 3 2.13% SMS
Miroslav Bačenko 3 2.13% Független
Jozef Tischler 3 2.13% SĽS
Elena Majancsíková 3 2.13% SĽS
Norbert Krušinský 3 2.13% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ľubica Holováčová 3 2.13% SĽS
Radoslav Šimko 3 2.13% SNS
Rastislav Moric 3 2.13% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Bartók 3 2.13% Független
Štefan Laczkó 3 2.13% 7 STATOČNÝCH
Peter Palaščák 2 1.42% SOĽ
Ján Stanislav 2 1.42% SNS
Alexander Bimbo 2 1.42% SRÚS
László Köteles 2 1.42% SMK-MKP
Viliam Bačo 2 1.42% Független
Anton Medvec 2 1.42% Független
Slavomír Horváth 2 1.42% SNS
Roman Horváth 1 0.71% SRÚS
Mária Topoľančinová 1 0.71% ĽS-HZDS
Marián Kertész 1 0.71% PD
Anton Király 1 0.71% SMK-MKP
Jozef Holečko 1 0.71% Független
Ivan Hriczko 1 0.71% Független
László Iván 1 0.71% SMK-MKP
Július Grulyo 0 0.00% Független
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Ján Kokarda 157 51.31% Független
Michal Rečka 136 44.44% SMER-SD
Imrich Bakši 122 39.87% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Barcal 81 26.47% Független
Peter Solár 64 20.92% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Monika Gergelová 59 19.28% SNS
Martin Baltes 56 18.30% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Kozlai 53 17.32% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Viktor Dulina 53 17.32% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 47 15.36% SMER-SD
Ivan Hriczko 44 14.38% ŠKV
Martin Smrčo 41 13.40% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Mária Dulovičová 37 12.09% Független
Tomáš Suchý 37 12.09% ŠANCA
Marcela Demkeová 33 10.78% ĽS Naše Slovensko
Vlastimil Lakatoš 33 10.78% Független
Ondrej Bernát 32 10.46% SMER-SD
Pavol Bujňák 31 10.13% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Peter Derevjaník 30 9.80% SMER-SD
František Gedra 26 8.50% ĽS Naše Slovensko
Štefan Hudák 24 7.84% ĽS Naše Slovensko
Martina Dutková 22 7.19% Független
Roland Szabó 21 6.86% SMER-SD
Jozef Hric 20 6.54% KSS
Erika Zámboriová 18 5.88% ŠKV
Anton Medvec 17 5.56% Független
Peter Seman 16 5.23% KSS
Pavol Lehotský 16 5.23% Független
Ján Serbin 14 4.58% Független
Jarmila Vaňová 13 4.25% ŠKV
Radoslav Hodor 11 3.59% Független
Slavomír Horváth 10 3.27% SNS
Ladislav Vojtko 10 3.27% KSS
Július Beluscsák 8 2.61% Független
Anetta Strýčková 7 2.29% Független
Mária Lacková 7 2.29% Független
Vojtech Farkaš 6 1.96% Független
Jozef Krešák 6 1.96% ŠANCA
Rudolf Varga 5 1.63% VZDOR
István Zachariaš 5 1.63% SMK-MKP
Attila Oravecz 5 1.63% MOST - HÍD
Július Pelegrin 4 1.31% Független
Slavomír Borovský 4 1.31% DS
Elena Fialková 4 1.31% MOST - HÍD
Anton Király 4 1.31% SMK-MKP
Ján Horváth 4 1.31% Független
Ladislav Andrejanin 4 1.31% ÚSVIT
Jaroslav Pástor 4 1.31% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 3 0.98% MKDA-MKDSZ
Július Begala 3 0.98% Független
Ervín Kompuš 2 0.65% NAJ
László Köteles 2 0.65% SMK-MKP
Gábor Szalay 2 0.65% SMK-MKP
Alexander Horváth 1 0.33% MOST - HÍD
Csaba Káposztás 1 0.33% MKDA-MKDSZ
Augustín Köteles 1 0.33% NAJ
Norbert Krušinský 1 0.33% MOST - HÍD
Július Grulyo 1 0.33% Független
Adrianna Gergely Papp 1 0.33% SMK-MKP
Peter Kocai 1 0.33% NAJ
Tibor Bráz 1 0.33% Független
Gabriel Böhm 1 0.33% Független
Csaba Simkó 1 0.33% SMK-MKP
Alexander Képes 1 0.33% SMK-MKP
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 44.28 %
Torna 145 9.48 %
Buzita 141 9.22 %
Somodi 111 7.26 %
Makranc 110 7.19 %
Debrőd 109 7.13 %
Csécs 94 6.15 %
Szeszta 73 4.77 %
Jászó 69 4.51 %
Jánok 64 4.19 %
Perény - Hím 63 4.12 %
Komaróc 63 4.12 %
Áj 57 3.73 %
Reste 57 3.73 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.34 %
Tornaújfalu 49 3.20 %
Alsólánc 48 3.14 %
Zsarnó 47 3.07 %
Bódvavendégi 40 2.62 %
Nagyida 40 2.62 %
Péder 40 2.62 %
Abaújszina 33 2.16 %
Pány 22 1.44 %
Mecenzéf 21 1.37 %
Jászómindszent 12 0.78 %
Tornahorváti 12 0.78 %
Szádelő 12 0.78 %
Kenyhec 11 0.72 %
Miglécnémeti 11 0.72 %
Stósz 7 0.46 %
Kisida 7 0.46 %
Felsőmecenzéf 5 0.33 %
Hernádcsány 4 0.26 %
Hernádzsadány 4 0.26 %
Kassamindszent 4 0.26 %
Magyarbőd 4 0.26 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 62.98 %
Torna 110 21.32 %
Kecer 63 12.21 %
Szepsi 47 9.11 %
Mecenzéf 28 5.43 %
Áj 16 3.10 %
Buzita 14 2.71 %
Jászómindszent 13 2.52 %
Csécs 11 2.13 %
Jászóújfalu 10 1.94 %
Kisida 9 1.74 %
Abaújszakaly 9 1.74 %
Györke 8 1.55 %
Kenyhec 8 1.55 %
Hernádcsány 8 1.55 %
Tornaújfalu 7 1.36 %
Abos 7 1.36 %
Izdobabeszter 7 1.36 %
Abaújszina 6 1.16 %
Stósz 6 1.16 %
Budamér 5 0.97 %
Hernádszentistván 5 0.97 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.97 %
Hernádszokoly 5 0.97 %
Pány 5 0.97 %
Enyicke 5 0.97 %
Benyék 5 0.97 %
Semse 5 0.97 %
Bolyár 5 0.97 %
Hernádzsadány 4 0.78 %
Rozgony 4 0.78 %
Debrőd 4 0.78 %
Koksóbaksa 4 0.78 %
Nagyida 4 0.78 %
Miglécnémeti 4 0.78 %
Zsarnó 4 0.78 %
Alsókemence 4 0.78 %
Lapispatakújtelep 4 0.78 %
Szeszta 3 0.58 %
Hilyó 3 0.58 %
Komaróc 3 0.58 %
Nagyszalánc 3 0.58 %
Alsólánc 3 0.58 %
Patacskő 3 0.58 %
Sároskőszeg 3 0.58 %
Felsőmislye 3 0.58 %
Felsőmecenzéf 3 0.58 %
Szaláncújváros 3 0.58 %
Ránk 3 0.58 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.58 %
Alsómislye 3 0.58 %
Rudnok 3 0.58 %
Baska 3 0.58 %
Perény - Hím 3 0.58 %
Lapispatak 2 0.39 %
Lengyelfalva 2 0.39 %
Makranc 2 0.39 %
Petőszinye 2 0.39 %
Alsóhutka 2 0.39 %
Felsőtőkés 2 0.39 %
Aranyida 2 0.39 %
Királynép 2 0.39 %
Kassamindszent 2 0.39 %
Garbócbogdány 2 0.39 %
Hernádgecse 1 0.19 %
Alsótőkés 1 0.19 %
Kassaolcsvár 1 0.19 %
Abaújrákos 1 0.19 %
Reste 1 0.19 %
Jánok 1 0.19 %
Rás 1 0.19 %
Bódvavendégi 1 0.19 %
Hatkóc 1 0.19 %
Eszkáros 1 0.19 %
Ájfalucska 1 0.19 %
Szalánchuta 1 0.19 %
Alsócsáj 1 0.19 %
Kelecsenyborda 1 0.19 %
Györgyi 1 0.19 %
Somodi 1 0.19 %
Terebő 1 0.19 %
Abaújnádasd 1 0.19 %
Abaújharaszti 1 0.19 %
Tornahorváti 1 0.19 %
Idabukóc 1 0.19 %
Felsőhutka 1 0.19 %
Felsőkemence 1 0.19 %
Balogd 1 0.19 %
Magyarbőd 1 0.19 %
Bölzse 1 0.19 %
Bátyok 1 0.19 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 37.16 %
Buzita 223 16.22 %
Csécs 84 6.11 %
Perény - Hím 79 5.75 %
Torna 77 5.60 %
Szeszta 77 5.60 %
Reste 67 4.87 %
Makranc 66 4.80 %
Komaróc 55 4.00 %
Debrőd 55 4.00 %
Somodi 53 3.85 %
Alsólánc 51 3.71 %
Nagyida 49 3.56 %
Tornaújfalu 38 2.76 %
Jászó 37 2.69 %
Áj 37 2.69 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.33 %
Zsarnó 31 2.25 %
Péder 30 2.18 %
Abaújszina 29 2.11 %
Jánok 28 2.04 %
Bódvavendégi 25 1.82 %
Mecenzéf 15 1.09 %
Semse 11 0.80 %
Pány 10 0.73 %
Kenyhec 9 0.65 %
Hernádcsány 9 0.65 %
Tornahorváti 8 0.58 %
Kassamindszent 8 0.58 %
Miglécnémeti 8 0.58 %
Györke 7 0.51 %
Enyicke 6 0.44 %
Kecer 6 0.44 %
Kisida 5 0.36 %
Izdobabeszter 5 0.36 %
Jászómindszent 5 0.36 %
Hernádszentistván 5 0.36 %
Regeteruszka 4 0.29 %
Királynép 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Patacskő 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Hatkóc 3 0.22 %
Rozgony 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Aranyida 2 0.15 %
Felsőkemence 2 0.15 %
Sároskőszeg 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Baska 2 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.15 %
Felsőmecenzéf 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.81 %
Jászómindszent 108 9.28 %
Stósz 76 6.53 %
Felsőmecenzéf 50 4.30 %
Szepsi 38 3.26 %
Kisida 36 3.09 %
Hernádcsány 24 2.06 %
Jászó 24 2.06 %
Kassamindszent 24 2.06 %
Jászóújfalu 22 1.89 %
Kassabéla 19 1.63 %
Rozgony 18 1.55 %
Budamér 18 1.55 %
Hernádszokoly 17 1.46 %
Semse 17 1.46 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.29 %
Sároskőszeg 15 1.29 %
Felsőtőkés 14 1.20 %
Kassaolcsvár 14 1.20 %
Csécs 12 1.03 %
Lengyelfalva 12 1.03 %
Torna 12 1.03 %
Izdobabeszter 12 1.03 %
Hernádszentistván 12 1.03 %
Idabukóc 11 0.95 %
Aranyida 11 0.95 %
Lapispatak 11 0.95 %
Koksóbaksa 10 0.86 %
Felsőmislye 9 0.77 %
Alsótőkés 9 0.77 %
Tarcavajkóc 8 0.69 %
Abaújszakaly 8 0.69 %
Tizsite 8 0.69 %
Baska 8 0.69 %
Hatkóc 7 0.60 %
Szalánchuta 7 0.60 %
Enyicke 7 0.60 %
Abaújnádasd 7 0.60 %
Nagyida 7 0.60 %
Abaújszina 7 0.60 %
Hilyó 7 0.60 %
Perény - Hím 7 0.60 %
Magyarbőd 7 0.60 %
Hernádgecse 7 0.60 %
Nagyszalánc 7 0.60 %
Györke 6 0.52 %
Garbócbogdány 6 0.52 %
Makranc 6 0.52 %
Lapispatakújtelep 6 0.52 %
Kelecsenyborda 6 0.52 %
Kecer 6 0.52 %
Királynép 6 0.52 %
Hernádzsadány 6 0.52 %
Rás 5 0.43 %
Pány 5 0.43 %
Rudnok 5 0.43 %
Kisladna 5 0.43 %
Terebő 5 0.43 %
Hernádgönyű 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Abaújharaszti 4 0.34 %
Zsarnó 4 0.34 %
Kalsa 4 0.34 %
Petőszinye 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Nagyladna 4 0.34 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 69.29 %
Buzita 84 11.02 %
Torna 66 8.66 %
Makranc 50 6.56 %
Szeszta 45 5.91 %
Csécs 39 5.12 %
Debrőd 38 4.99 %
Áj 31 4.07 %
Somodi 30 3.94 %
Tornaújfalu 30 3.94 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.67 %
Nagyida 27 3.54 %
Perény - Hím 26 3.41 %
Alsólánc 26 3.41 %
Zsarnó 26 3.41 %
Jánok 26 3.41 %
Reste 23 3.02 %
Péder 22 2.89 %
Jászó 22 2.89 %
Bódvavendégi 21 2.76 %
Rudnok 17 2.23 %
Komaróc 17 2.23 %
Mecenzéf 15 1.97 %
Jászómindszent 13 1.71 %
Hernádcsány 13 1.71 %
Abaújszina 12 1.57 %
Tornahorváti 11 1.44 %
Miglécnémeti 9 1.18 %
Pány 9 1.18 %
Kassamindszent 8 1.05 %
Aranyida 7 0.92 %
Stósz 6 0.79 %
Izdobabeszter 6 0.79 %
Jászóújfalu 6 0.79 %
Györke 6 0.79 %
Rás 6 0.79 %
Enyicke 5 0.66 %
Ránk 5 0.66 %
Lapispatak 4 0.52 %
Patacskő 4 0.52 %
Sároskőszeg 4 0.52 %
Kisida 4 0.52 %
Alsómislye 4 0.52 %
Hernádgecse 4 0.52 %
Koksóbaksa 3 0.39 %
Felsőmecenzéf 3 0.39 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.39 %
Hernádszokoly 3 0.39 %
Szalánchuta 3 0.39 %
Kenyhec 3 0.39 %
Abaújszakaly 3 0.39 %
Garbócbogdány 3 0.39 %
Semse 3 0.39 %
Alsótőkés 3 0.39 %
Szádelő 2 0.26 %
Tarcavajkóc 2 0.26 %
Hernádzsadány 2 0.26 %
Hilyó 2 0.26 %
Magyarbőd 2 0.26 %
Nagyszalánc 2 0.26 %
Kisszalánc 2 0.26 %
Kassabéla 2 0.26 %
Budamér 2 0.26 %
Hernádgönyű 2 0.26 %
Bolyár 2 0.26 %
Abaújnádasd 2 0.26 %
Petőszinye 2 0.26 %
Kalsa 2 0.26 %
Felsőtőkés 2 0.26 %
Kisladna 1 0.13 %
Regeteruszka 1 0.13 %
Balogd 1 0.13 %
Eszkáros 1 0.13 %
Sárosófalu 1 0.13 %
Ósva 1 0.13 %
Abos 1 0.13 %
Lapispatakújtelep 1 0.13 %
Alsókemence 1 0.13 %
Alsóhutka 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Füzérnádaska 1 0.13 %
Tizsite 1 0.13 %
Rozgony 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Királynép 1 0.13 %
Bölzse 1 0.13 %
Nagyladna 1 0.13 %
Hernádszentistván 1 0.13 %
Felsőkemence 1 0.13 %
Felsőmislye 1 0.13 %
Felsőcsáj 1 0.13 %
Kelecsenyborda 1 0.13 %
Kassaolcsvár 1 0.13 %
Kecerlipóc 1 0.13 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.37 %
Hernádszentistván 216 10.39 %
Sároskőszeg 164 7.89 %
Hernádszokoly 138 6.64 %
Budamér 79 3.80 %
Rozgony 58 2.79 %
Kassabéla 40 1.92 %
Abos 40 1.92 %
Kassamindszent 39 1.88 %
Kisida 37 1.78 %
Terebő 34 1.64 %
Hernádcsány 30 1.44 %
Enyicke 28 1.35 %
Jászómindszent 28 1.35 %
Királynép 28 1.35 %
Szepsi 26 1.25 %
Tarcavajkóc 25 1.20 %
Koksóbaksa 23 1.11 %
Izdobabeszter 23 1.11 %
Lapispatak 19 0.91 %
Benyék 18 0.87 %
Hernádzsadány 18 0.87 %
Kisladna 18 0.87 %
Felsőmislye 17 0.82 %
Rás 17 0.82 %
Hernádgecse 17 0.82 %
Nagyszalánc 16 0.77 %
Kassaolcsvár 16 0.77 %
Lapispatakújtelep 15 0.72 %
Kenyhec 15 0.72 %
Alsómislye 15 0.72 %
Eszkáros 14 0.67 %
Baska 14 0.67 %
Regeteruszka 14 0.67 %
Alsótőkés 14 0.67 %
Perény - Hím 13 0.63 %
Bölzse 13 0.63 %
Abaújnádasd 13 0.63 %
Csécs 12 0.58 %
Hatkóc 12 0.58 %
Nagyladna 12 0.58 %
Lengyelfalva 12 0.58 %
Aranyida 12 0.58 %
Abaújszina 11 0.53 %
Semse 11 0.53 %
Felsőhutka 11 0.53 %
Mecenzéf 11 0.53 %
Garbócbogdány 10 0.48 %
Kalsa 10 0.48 %
Buzita 10 0.48 %
Jászóújfalu 10 0.48 %
Torna 10 0.48 %
Kecer 10 0.48 %
Magyarbőd 10 0.48 %
Felsőtőkés 10 0.48 %
Györke 10 0.48 %
Alsóhutka 9 0.43 %
Abaújszakaly 9 0.43 %
Hilyó 8 0.38 %
Idabukóc 8 0.38 %
Alsókemence 8 0.38 %
Tizsite 7 0.34 %
Jászó 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Hernádgönyű 7 0.34 %
Stósz 7 0.34 %
Felsőmecenzéf 7 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Bolyár 6 0.29 %
Ósva 6 0.29 %
Bunyita 6 0.29 %
Györgyi 6 0.29 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 28.97 %
Szepsi 178 13.16 %
Csécs 34 2.51 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.37 %
Áj 31 2.29 %
Makranc 29 2.14 %
Somodi 26 1.92 %
Tornaújfalu 25 1.85 %
Jánok 23 1.70 %
Perény - Hím 20 1.48 %
Zsarnó 20 1.48 %
Bódvavendégi 18 1.33 %
Mecenzéf 14 1.03 %
Szeszta 14 1.03 %
Tornahorváti 14 1.03 %
Jászó 12 0.89 %
Buzita 11 0.81 %
Debrőd 11 0.81 %
Kenyhec 11 0.81 %
Nagyida 10 0.74 %
Pány 10 0.74 %
Péder 8 0.59 %
Hernádcsány 6 0.44 %
Rozgony 6 0.44 %
Kisida 5 0.37 %
Hernádgecse 5 0.37 %
Reste 5 0.37 %
Ájfalucska 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Alsólánc 4 0.30 %
Jászóújfalu 4 0.30 %
Lapispatakújtelep 4 0.30 %
Jászómindszent 4 0.30 %
Magyarbőd 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Komaróc 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Abaújszina 3 0.22 %
Kassamindszent 3 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Eszkáros 2 0.15 %
Rudnok 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Idabukóc 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 2.82 %
Torna 20 0.96 %
Csécs 12 0.57 %
Jászó 11 0.53 %
Tornaújfalu 10 0.48 %
Rozgony 10 0.48 %
Nagyida 10 0.48 %
Buzita 8 0.38 %
Somodi 8 0.38 %
Makranc 7 0.33 %
Zsarnó 6 0.29 %
Reste 6 0.29 %
Lapispatak 6 0.29 %
Idabukóc 6 0.29 %
Debrőd 5 0.24 %
Jánok 5 0.24 %
Perény - Hím 5 0.24 %
Abaújszina 5 0.24 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Alsólánc 4 0.19 %
Tornahorváti 4 0.19 %
Szeszta 4 0.19 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Magyarbőd 3 0.14 %
Komaróc 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Kisida 3 0.14 %
Györke 3 0.14 %
Ránk 3 0.14 %
Terebő 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.10 %
Bódvavendégi 2 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.10 %
Hernádcsány 2 0.10 %
Budamér 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Kenyhec 2 0.10 %
Mecenzéf 2 0.10 %
Abos 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Abaújszakaly 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Jászómindszent 1 0.05 %
Pány 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Alsótőkés 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Királynép 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Felsőcsáj 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 20.84 %
Szepsi 82 12.75 %
Csécs 20 3.11 %
Tornaújfalu 18 2.80 %
Nagyida 17 2.64 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.33 %
Buzita 12 1.87 %
Áj 12 1.87 %
Szeszta 12 1.87 %
Somodi 11 1.71 %
Bódvavendégi 11 1.71 %
Zsarnó 10 1.56 %
Jászó 10 1.56 %
Makranc 10 1.56 %
Mecenzéf 9 1.40 %
Péder 9 1.40 %
Jászómindszent 8 1.24 %
Tornahorváti 8 1.24 %
Perény - Hím 7 1.09 %
Eszkáros 6 0.93 %
Hernádcsány 6 0.93 %
Abaújszina 6 0.93 %
Alsólánc 5 0.78 %
Kassamindszent 5 0.78 %
Reste 5 0.78 %
Jánok 4 0.62 %
Budamér 4 0.62 %
Baska 4 0.62 %
Kenyhec 4 0.62 %
Jászóújfalu 4 0.62 %
Hernádzsadány 4 0.62 %
Debrőd 4 0.62 %
Komaróc 4 0.62 %
Magyarbőd 4 0.62 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.62 %
Hernádszentistván 3 0.47 %
Kecer 3 0.47 %
Abaújnádasd 3 0.47 %
Alsótőkés 3 0.47 %
Enyicke 3 0.47 %
Hernádgönyű 3 0.47 %
Pány 3 0.47 %
Lapispatak 3 0.47 %
Semse 3 0.47 %
Györke 2 0.31 %
Abaújszakaly 2 0.31 %
Koksóbaksa 2 0.31 %
Kassabéla 2 0.31 %
Felsőmislye 2 0.31 %
Kassaolcsvár 2 0.31 %
Tizsite 2 0.31 %
Abaújrákos 2 0.31 %
Bolyár 2 0.31 %
Rozgony 2 0.31 %
Rudnok 2 0.31 %
Izdobabeszter 2 0.31 %
Miglécnémeti 2 0.31 %
Szádelő 2 0.31 %
Benyék 2 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.31 %
Alsómislye 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Bölzse 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Újszállás 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Balogd 1 0.16 %
Hernádszokoly 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Patacskő 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Hilyó 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Ránk 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Kisida 1 0.16 %
Kisladna 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Idabukóc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 10.33 %
Torna 295 9.83 %
Jászó 262 8.73 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.20 %
Mecenzéf 91 3.03 %
Buzita 78 2.60 %
Szeszta 60 2.00 %
Zsarnó 56 1.87 %
Somodi 52 1.73 %
Tornaújfalu 50 1.67 %
Áj 47 1.57 %
Jászóújfalu 38 1.27 %
Debrőd 35 1.17 %
Bódvavendégi 33 1.10 %
Csécs 33 1.10 %
Alsólánc 29 0.97 %
Perény - Hím 28 0.93 %
Jánok 26 0.87 %
Szádelő 24 0.80 %
Abaújszina 23 0.77 %
Komaróc 22 0.73 %
Nagyida 20 0.67 %
Makranc 20 0.67 %
Reste 20 0.67 %
Péder 17 0.57 %
Felsőmecenzéf 14 0.47 %
Tornahorváti 11 0.37 %
Jászómindszent 8 0.27 %
Miglécnémeti 6 0.20 %
Királynép 6 0.20 %
Kenyhec 5 0.17 %
Hernádzsadány 5 0.17 %
Hernádcsány 5 0.17 %
Magyarbőd 4 0.13 %
Abaújszakaly 4 0.13 %
Enyicke 4 0.13 %
Kisida 3 0.10 %
Nagyszalánc 3 0.10 %
Kassamindszent 3 0.10 %
Lapispatakújtelep 2 0.07 %
Ájfalucska 2 0.07 %
Lengyelfalva 2 0.07 %
Rudnok 2 0.07 %
Sároskőszeg 2 0.07 %
Pány 2 0.07 %
Hernádszokoly 2 0.07 %
Lapispatak 2 0.07 %
Abaújnádasd 2 0.07 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.07 %
Tizsite 2 0.07 %
Baska 2 0.07 %
Felsőmislye 2 0.07 %
Bolyár 2 0.07 %
Györke 2 0.07 %
Ránk 1 0.03 %
Kecer 1 0.03 %
Rozgony 1 0.03 %
Kalsa 1 0.03 %
Regeteruszka 1 0.03 %
Izdobabeszter 1 0.03 %
Alsóhutka 1 0.03 %
Eszkáros 1 0.03 %
Alsókemence 1 0.03 %
Rás 1 0.03 %
Hatkóc 1 0.03 %
Stósz 1 0.03 %
Hernádszentistván 1 0.03 %
Ósva 1 0.03 %
Koksóbaksa 1 0.03 %
Kassabéla 1 0.03 %
Idabukóc 1 0.03 %
Patacskő 1 0.03 %
Kelecsenyborda 1 0.03 %
Felsőtőkés 1 0.03 %
Kecerlipóc 1 0.03 %
Hernádgönyű 1 0.03 %
Benyék 1 0.03 %
Hernádgecse 1 0.03 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 14.62 %
Makranc 115 5.17 %
Csécs 73 3.28 %
Torna 68 3.06 %
Buzita 39 1.75 %
Perény - Hím 36 1.62 %
Tornaújfalu 35 1.57 %
Jánok 30 1.35 %
Pány 26 1.17 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.12 %
Nagyida 23 1.03 %
Mecenzéf 23 1.03 %
Zsarnó 22 0.99 %
Áj 22 0.99 %
Szeszta 20 0.90 %
Györke 19 0.85 %
Komaróc 19 0.85 %
Péder 18 0.81 %
Somodi 17 0.76 %
Jászó 16 0.72 %
Reste 16 0.72 %
Debrőd 15 0.67 %
Kisida 14 0.63 %
Jászómindszent 14 0.63 %
Kenyhec 12 0.54 %
Alsólánc 12 0.54 %
Bódvavendégi 10 0.45 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.40 %
Sároskőszeg 9 0.40 %
Hernádcsány 9 0.40 %
Budamér 8 0.36 %
Rozgony 8 0.36 %
Kassamindszent 8 0.36 %
Hernádszentistván 7 0.31 %
Hernádszokoly 6 0.27 %
Izdobabeszter 6 0.27 %
Semse 6 0.27 %
Tornahorváti 6 0.27 %
Abaújszina 6 0.27 %
Idabukóc 6 0.27 %
Abos 6 0.27 %
Hilyó 6 0.27 %
Jászóújfalu 5 0.22 %
Tarcavajkóc 4 0.18 %
Koksóbaksa 4 0.18 %
Miglécnémeti 4 0.18 %
Bolyár 4 0.18 %
Nagyszalánc 4 0.18 %
Szádelő 4 0.18 %
Abaújnádasd 4 0.18 %
Kassabéla 4 0.18 %
Rás 4 0.18 %
Benyék 4 0.18 %
Hernádgecse 4 0.18 %
Rudnok 4 0.18 %
Stósz 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 3 0.13 %
Kassaolcsvár 3 0.13 %
Enyicke 3 0.13 %
Bölzse 3 0.13 %
Felsőhutka 3 0.13 %
Hernádgönyű 3 0.13 %
Nagyladna 3 0.13 %
Alsótőkés 3 0.13 %
Balogd 2 0.09 %
Királynép 2 0.09 %
Kecer 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Hatkóc 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Felsőtőkés 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Regeteruszka 2 0.09 %
Szaláncújváros 2 0.09 %
Alsócsáj 2 0.09 %
Ránk 2 0.09 %
Modrafalva 2 0.09 %
Bátyok 2 0.09 %
Abaújrákos 1 0.04 %
Aranyida 1 0.04 %
Hernádzsadány 1 0.04 %
Apátka 1 0.04 %
Baska 1 0.04 %
Magyarbőd 1 0.04 %
Kisszalánc 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Bunyita 1 0.04 %
Ósvacsákány 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Petőszinye 1 0.04 %
Terebő 1 0.04 %
Füzérnádaska 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Lapispatak 1 0.04 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.53 %
Rozgony 83 4.63 %
Izdobabeszter 61 3.40 %
Kisida 61 3.40 %
Kassamindszent 53 2.96 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.90 %
Györgyi 51 2.84 %
Hernádcsány 50 2.79 %
Jászómindszent 46 2.57 %
Györke 45 2.51 %
Alsókemence 44 2.45 %
Szepsi 42 2.34 %
Sároskőszeg 42 2.34 %
Kassaolcsvár 41 2.29 %
Regeteruszka 40 2.23 %
Garbócbogdány 39 2.18 %
Budamér 37 2.06 %
Petőszinye 37 2.06 %
Bolyár 36 2.01 %
Mecenzéf 36 2.01 %
Kelecsenyborda 36 2.01 %
Nagyszalánc 33 1.84 %
Benyék 31 1.73 %
Felsőmislye 29 1.62 %
Koksóbaksa 28 1.56 %
Tarcavajkóc 28 1.56 %
Csécs 28 1.56 %
Idabukóc 27 1.51 %
Ránkfüred 27 1.51 %
Lapispatak 27 1.51 %
Kecer 25 1.39 %
Alsótőkés 25 1.39 %
Királynép 25 1.39 %
Felsőcsáj 24 1.34 %
Lengyelfalva 24 1.34 %
Hernádzsadány 24 1.34 %
Rás 23 1.28 %
Hernádszentistván 23 1.28 %
Bátyok 23 1.28 %
Felsőkemence 22 1.23 %
Alsómislye 22 1.23 %
Kassabéla 21 1.17 %
Kalsa 20 1.12 %
Hernádszokoly 20 1.12 %
Füzérnádaska 18 1.00 %
Hernádgecse 18 1.00 %
Baska 18 1.00 %
Semse 17 0.95 %
Ránk 16 0.89 %
Tizsite 16 0.89 %
Torna 15 0.84 %
Abaújszakaly 15 0.84 %
Enyicke 15 0.84 %
Ósvacsákány 15 0.84 %
Aranyida 15 0.84 %
Hilyó 14 0.78 %
Alsóhutka 14 0.78 %
Abaújnádasd 14 0.78 %
Kenyhec 14 0.78 %
Jászó 14 0.78 %
Ósva 14 0.78 %
Abaújszina 13 0.73 %
Jászóújfalu 13 0.73 %
Abaújrákos 13 0.73 %
Abaújharaszti 12 0.67 %
Pány 12 0.67 %
Stósz 12 0.67 %
Szaláncújváros 12 0.67 %
Szeszta 11 0.61 %
Lapispatakújtelep 11 0.61 %
Somodi 11 0.61 %
Abos 11 0.61 %
Kecerlipóc 10 0.56 %
Felsőhutka 10 0.56 %
Terebő 10 0.56 %
Eszkáros 10 0.56 %
Sárosófalu 10 0.56 %
Balogd 9 0.50 %
Hernádgönyű 9 0.50 %
Bölzse 9 0.50 %
Alsócsáj 8 0.45 %
Szalánchuta 8 0.45 %
Perény - Hím 7 0.39 %
Nagyida 7 0.39 %
Makranc 6 0.33 %
Rudnok 6 0.33 %
Felsőtőkés 6 0.33 %
Nagyladna 5 0.28 %
Péder 5 0.28 %
Áj 5 0.28 %
Komaróc 5 0.28 %
Buzita 5 0.28 %
Újszállás 5 0.28 %
Modrafalva 4 0.22 %
Jánok 4 0.22 %
Bódvavendégi 4 0.22 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.22 %
Zsarnó 4 0.22 %
Hatkóc 4 0.22 %
Bunyita 3 0.17 %
Apátka 3 0.17 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Reste 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 15.51 %
Somodi 42 3.32 %
Kecer 28 2.22 %
Mecenzéf 22 1.74 %
Jászómindszent 16 1.27 %
Nagyida 14 1.11 %
Magyarbőd 13 1.03 %
Jászóújfalu 13 1.03 %
Torna 12 0.95 %
Csécs 10 0.79 %
Hernádcsány 8 0.63 %
Buzita 8 0.63 %
Szepsi 8 0.63 %
Kisida 8 0.63 %
Stósz 7 0.55 %
Patacskő 6 0.47 %
Abaújszina 6 0.47 %
Koksóbaksa 4 0.32 %
Felsőmecenzéf 4 0.32 %
Györke 4 0.32 %
Kassamindszent 4 0.32 %
Abaújszakaly 4 0.32 %
Kenyhec 4 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.32 %
Abaújnádasd 4 0.32 %
Hilyó 3 0.24 %
Rozgony 3 0.24 %
Rudnok 3 0.24 %
Regeteruszka 3 0.24 %
Budamér 3 0.24 %
Terebő 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Tarcavajkóc 3 0.24 %
Hernádszokoly 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Királynép 2 0.16 %
Hernádgecse 2 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.16 %
Györgyi 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Bölzse 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Ósvacsákány 2 0.16 %
Lapispatakújtelep 2 0.16 %
Kelecsenyborda 2 0.16 %
Garbócbogdány 2 0.16 %
Izdobabeszter 2 0.16 %
Pány 2 0.16 %
Hatkóc 2 0.16 %
Perény - Hím 2 0.16 %
Lapispatak 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádzsadány 2 0.16 %
Ránk 2 0.16 %
Alsótőkés 2 0.16 %
Idabukóc 1 0.08 %
Makranc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Hernádgönyű 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Enyicke 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.48 %
Rozgony 63 3.23 %
Hernádcsány 61 3.13 %
Jászómindszent 59 3.02 %
Kassamindszent 46 2.36 %
Mecenzéf 42 2.15 %
Izdobabeszter 37 1.90 %
Magyarbőd 35 1.79 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.79 %
Kisida 33 1.69 %
Nagyida 31 1.59 %
Györke 27 1.38 %
Enyicke 27 1.38 %
Hernádgecse 26 1.33 %
Jászó 26 1.33 %
Hernádzsadány 25 1.28 %
Kassaolcsvár 23 1.18 %
Csécs 23 1.18 %
Sároskőszeg 22 1.13 %
Hernádszentistván 22 1.13 %
Koksóbaksa 22 1.13 %
Lapispatak 21 1.08 %
Tarcavajkóc 21 1.08 %
Budamér 20 1.02 %
Nagyszalánc 20 1.02 %
Regeteruszka 19 0.97 %
Somodi 19 0.97 %
Királynép 19 0.97 %
Felsőmislye 19 0.97 %
Makranc 19 0.97 %
Felsőmecenzéf 19 0.97 %
Hernádszokoly 17 0.87 %
Alsómislye 17 0.87 %
Lengyelfalva 17 0.87 %
Baska 16 0.82 %
Semse 16 0.82 %
Abaújnádasd 15 0.77 %
Kecer 14 0.72 %
Stósz 14 0.72 %
Garbócbogdány 14 0.72 %
Idabukóc 14 0.72 %
Abaújszakaly 14 0.72 %
Torna 13 0.67 %
Kassabéla 13 0.67 %
Tizsite 12 0.61 %
Györgyi 12 0.61 %
Bölzse 12 0.61 %
Eszkáros 12 0.61 %
Kisladna 12 0.61 %
Pány 12 0.61 %
Füzérnádaska 11 0.56 %
Alsóhutka 11 0.56 %
Kenyhec 11 0.56 %
Perény - Hím 11 0.56 %
Petőszinye 10 0.51 %
Alsókemence 10 0.51 %
Benyék 10 0.51 %
Abaújszina 10 0.51 %
Szeszta 9 0.46 %
Hilyó 9 0.46 %
Jászóújfalu 9 0.46 %
Lapispatakújtelep 9 0.46 %
Felsőhutka 9 0.46 %
Hernádgönyű 9 0.46 %
Ósva 9 0.46 %
Bolyár 8 0.41 %
Alsótőkés 8 0.41 %
Aranyida 8 0.41 %
Zsarnó 8 0.41 %
Alsócsáj 7 0.36 %
Rudnok 7 0.36 %
Kelecsenyborda 7 0.36 %
Bátyok 7 0.36 %
Szalánchuta 7 0.36 %
Abos 7 0.36 %
Jánok 6 0.31 %
Kalsa 6 0.31 %
Balogd 6 0.31 %
Nagyladna 6 0.31 %
Rás 6 0.31 %
Bódvavendégi 6 0.31 %
Ósvacsákány 6 0.31 %
Kecerlipóc 6 0.31 %
Abaújharaszti 6 0.31 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.26 %
Terebő 5 0.26 %
Buzita 4 0.20 %
Felsőtőkés 4 0.20 %
Ránk 4 0.20 %
Komaróc 4 0.20 %
Felsőkemence 4 0.20 %
Patacskő 3 0.15 %
Bunyita 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Szádelő 2 0.10 %
Bocsárd 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Ránkfüred 2 0.10 %
Áj 2 0.10 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Reste 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 25.66 %
Lapispatak 242 17.74 %
Budamér 158 11.58 %
Mecenzéf 114 8.36 %
Hernádcsány 106 7.77 %
Lapispatakújtelep 98 7.18 %
Koksóbaksa 86 6.30 %
Družstevná pri Hornáde 80 5.87 %
Nagyszalánc 77 5.65 %
Királynép 76 5.57 %
Abaújnádasd 76 5.57 %
Kecer 74 5.43 %
Stósz 74 5.43 %
Kisida 74 5.43 %
Rozgony 69 5.06 %
Kalsa 68 4.99 %
Szepsi 58 4.25 %
Izdobabeszter 55 4.03 %
Jászóújfalu 53 3.89 %
Lengyelfalva 50 3.67 %
Szaláncújváros 48 3.52 %
Hernádgecse 47 3.45 %
Jászómindszent 46 3.37 %
Sároskőszeg 46 3.37 %
Hernádszentistván 46 3.37 %
Magyarbőd 44 3.23 %
Regeteruszka 42 3.08 %
Enyicke 40 2.93 %
Benyék 36 2.64 %
Tizsite 35 2.57 %
Abaújszina 34 2.49 %
Bolyár 32 2.35 %
Alsókemence 31 2.27 %
Tarcavajkóc 31 2.27 %
Kelecsenyborda 30 2.20 %
Alsóhutka 29 2.13 %
Hernádgönyű 29 2.13 %
Kassamindszent 28 2.05 %
Sárosófalu 26 1.91 %
Petőszinye 26 1.91 %
Hernádszokoly 26 1.91 %
Újszállás 25 1.83 %
Semse 25 1.83 %
Györke 24 1.76 %
Kassaolcsvár 21 1.54 %
Abaújharaszti 21 1.54 %
Felsőkemence 21 1.54 %
Balogd 21 1.54 %
Garbócbogdány 20 1.47 %
Ósvacsákány 20 1.47 %
Ósva 20 1.47 %
Felsőmecenzéf 20 1.47 %
Abaújrákos 18 1.32 %
Rudnok 18 1.32 %
Hernádzsadány 18 1.32 %
Kassabéla 17 1.25 %
Szalánchuta 17 1.25 %
Györgyi 17 1.25 %
Alsótőkés 16 1.17 %
Felsőmislye 16 1.17 %
Csécs 15 1.10 %
Bunyita 14 1.03 %
Modrafalva 14 1.03 %
Bölzse 14 1.03 %
Torna 14 1.03 %
Alsómislye 14 1.03 %
Eszkáros 13 0.95 %
Baska 13 0.95 %
Bátyok 13 0.95 %
Abos 13 0.95 %
Kecerlipóc 12 0.88 %
Perény - Hím 12 0.88 %
Nagyida 12 0.88 %
Makranc 12 0.88 %
Alsócsáj 12 0.88 %
Felsőcsáj 11 0.81 %
Füzérnádaska 11 0.81 %
Pány 11 0.81 %
Rás 11 0.81 %
Hatkóc 11 0.81 %
Patacskő 11 0.81 %
Kenyhec 10 0.73 %
Aranyida 10 0.73 %
Hilyó 10 0.73 %
Kisszalánc 9 0.66 %
Idabukóc 9 0.66 %
Ránkfüred 9 0.66 %
Ránk 9 0.66 %
Terebő 9 0.66 %
Felsőhutka 7 0.51 %
Felsőtőkés 7 0.51 %
Zsarnó 7 0.51 %
Somodi 5 0.37 %
Reste 3 0.22 %
Jánok 3 0.22 %
Ájfalucska 3 0.22 %
Nagyladna 3 0.22 %
Buzita 3 0.22 %
Bocsárd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Péder 2 0.15 %
Bódvavendégi 2 0.15 %
Komaróc 2 0.15 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Tornahorváti 1 0.07 %
Debrőd 1 0.07 %
Szeszta 1 0.07 %
Alsólánc 1 0.07 %
Miglécnémeti 1 0.07 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 42.18 %
Jászómindszent 94 13.13 %
Szepsi 75 10.47 %
Stósz 68 9.50 %
Felsőmecenzéf 59 8.24 %
Jászó 40 5.59 %
Kisida 40 5.59 %
Hernádcsány 21 2.93 %
Rozgony 19 2.65 %
Makranc 18 2.51 %
Kassamindszent 17 2.37 %
Torna 16 2.23 %
Lengyelfalva 15 2.09 %
Rudnok 15 2.09 %
Hatkóc 15 2.09 %
Hernádszokoly 14 1.96 %
Királynép 11 1.54 %
Aranyida 11 1.54 %
Koksóbaksa 11 1.54 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.54 %
Jászóújfalu 10 1.40 %
Perény - Hím 9 1.26 %
Pány 9 1.26 %
Idabukóc 9 1.26 %
Garbócbogdány 8 1.12 %
Semse 8 1.12 %
Hernádszentistván 8 1.12 %
Nagyszalánc 8 1.12 %
Magyarbőd 8 1.12 %
Kassaolcsvár 8 1.12 %
Jánok 8 1.12 %
Izdobabeszter 7 0.98 %
Csécs 7 0.98 %
Felsőtőkés 7 0.98 %
Abaújszina 6 0.84 %
Kenyhec 6 0.84 %
Nagyida 6 0.84 %
Györke 6 0.84 %
Abaújszakaly 6 0.84 %
Benyék 6 0.84 %
Sároskőszeg 6 0.84 %
Felsőhutka 6 0.84 %
Abaújnádasd 5 0.70 %
Tarcavajkóc 5 0.70 %
Abos 5 0.70 %
Györgyi 5 0.70 %
Felsőmislye 5 0.70 %
Alsótőkés 5 0.70 %
Budamér 4 0.56 %
Rás 4 0.56 %
Kecerlipóc 4 0.56 %
Kecer 4 0.56 %
Kassabéla 4 0.56 %
Miglécnémeti 4 0.56 %
Buzita 4 0.56 %
Apátka 4 0.56 %
Zsarnó 3 0.42 %
Hernádzsadány 3 0.42 %
Bolyár 3 0.42 %
Enyicke 3 0.42 %
Hernádgönyű 3 0.42 %
Lapispatak 3 0.42 %
Lapispatakújtelep 3 0.42 %
Alsócsáj 3 0.42 %
Szaláncújváros 3 0.42 %
Baska 3 0.42 %
Alsóhutka 3 0.42 %
Somodi 3 0.42 %
Szeszta 3 0.42 %
Hilyó 2 0.28 %
Sárosófalu 2 0.28 %
Ájfalucska 2 0.28 %
Tornaújfalu 2 0.28 %
Alsómislye 2 0.28 %
Tornahorváti 2 0.28 %
Nagyladna 2 0.28 %
Petőszinye 2 0.28 %
Kisladna 2 0.28 %
Szalánchuta 2 0.28 %
Patacskő 2 0.28 %
Újszállás 2 0.28 %
Tizsite 2 0.28 %
Abaújharaszti 2 0.28 %
Kalsa 1 0.14 %
Regeteruszka 1 0.14 %
Abaújrákos 1 0.14 %
Péder 1 0.14 %
Ósva 1 0.14 %
Alsólánc 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Komaróc 1 0.14 %
Bocsárd 1 0.14 %
Felsőkemence 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Hernádgecse 1 0.14 %
Bátyok 1 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.14 %
Debrőd 1 0.14 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 15.71 %
Makranc 152 6.88 %
Buzita 107 4.84 %
Torna 92 4.16 %
Ránk 82 3.71 %
Csécs 79 3.58 %
Nagyida 72 3.26 %
Szeszta 65 2.94 %
Somodi 56 2.54 %
Debrőd 52 2.35 %
Perény - Hím 49 2.22 %
Szádudvarnok - Méhész 42 1.90 %
Reste 39 1.77 %
Tornaújfalu 36 1.63 %
Komaróc 35 1.58 %
Alsólánc 34 1.54 %
Áj 32 1.45 %
Abaújszina 32 1.45 %
Jánok 31 1.40 %
Zsarnó 30 1.36 %
Jászó 30 1.36 %
Pány 22 1.00 %
Péder 22 1.00 %
Bódvavendégi 19 0.86 %
Mecenzéf 13 0.59 %
Tornahorváti 12 0.54 %
Kecer 11 0.50 %
Hernádcsány 8 0.36 %
Izdobabeszter 8 0.36 %
Szádelő