SK
KS
.....

Idabukóc

Község

címer zászló
10 2% magyar 1910
5 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bukovec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység
Más földrajzi nevek:
Biela hlina, Boky, (Cigánytelep), Dielnice, Dlhé, Hrabina, Hradovisko, Hámor, Ida-patak, Idabukóc alatti víztároló (Pod Bukovcom), Idabukóci-víztároló (Vodná nádrž Bukovec), Klin, Košariská, Kradina, Medzi grendy, Miszlókai-patak (Myslavský potok), Na bočnú dráhu, Na honu, Na kopaniny, Nad jarkom, Pod krížom, Pod lesom, Pod stráne, Predný údol, Pri válove, Šajba, Údolie, Vinice, Vyšné lúky, Za bielou hlinou, Za predným jarkom, Za vrchom, Za zadným jarkom, Za Zádkamy, Zadný údol, Zámčisko (Pálenica)
Koordináták:
48.70922852, 21.15113640
Terület:
10,85 km2
Rang:
község
Népesség:
807
Tszf. magasság:
351 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04420
Település kód:
521248
Szervezeti azonosító:
324027
Adóazonosító:
2021235865

Idabukóc a Kassai-hegyvidék (Szomolnok-Kassai-hegycsoport) délkeleti lábánál, az Ida-patak középső folyásánál, 350 méteres (határa 336-609 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 11 km-re nyugatra, Nagyidától pedig 13,5 km-re északra. A történelmi településközpont az Ida egyik jobb oldali mellékvize mentén alakult ki mintegy 600 méteres hosszúságban. A 20. század második felében a történelmi központtól északnyugatra és délkeletre, mintegy három kilométeres hosszúságban kiterjedt üdülő- és szuburbán agglomerációs zóna alakult ki, mely az Idán kialakított két víztározó (Idabukóci- és Idabukóc alatti víztározó) között húzódik, középpontjában a reliktumként megőrzött régi faluközponttal. Az Ida völgyétől délnyugatra a Kassai-hegyvidék déli hegyvonulata, a Holička-hegycsoport magasodik (Zámčisko v. Pálenica-hegy, 500 m), itt találjuk a Semse határánál emelkedő Fehér-sziklán v. Semsei-hegyen (Biela skala, 609 m) Idabukóc legmagasabb pontját. Keletről és északról az Ida-völgyet 400 méter fölé magasodó (Klin, Šajba, Košariská), részben erdővel, részben szántóföldekkel és rétekkel borított dombhát választja el a Miszlókai-patak völgyétől. 2010-ben területének 58,5 %-át (635 ha) erdő (főként tölgyesek és bükkösök), 13,6 %-át (147 ha) szántó, 9,3 %-át (101 ha) rét és legelő, 6,5 %-át (71 ha) pedig vízfelület foglalta el. Az Idabukóci-víztároló 105 hektáros felületének csak mintegy 15 százaléka tartozik Idabukóc kataszteréhez. A községet a 3405-ös út köti össze Kisidán (4,5 km) keresztül Sacával (9 km), a 3403-as út Baska (3 km) érintésével Miszlókával (6 km) és Kassával teremt összeköttetést. Határának északi részén keresztülhalad a 3319-es út Alsótőkést Hilyóval összekötő szakasza. Idabukóc délről Kisida és Semse, nyugatról Hilyó, északról Alsótőkés, keletről pedig Baska községekkel határos. Északi határát a Miszlókai-patak (Myslavský potok) alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz tartozott, majd az ekkor létrehozott Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe (1910-38: 10,82 km², 2011: 10,85 km²) az elmúlt évszázadban csak minimális mértékben változott.

Népesség

Idabukóc népessége 2011-ben 777 fő volt, lakossága csaknem teljes egészében (96,7 %) szlovák nemzetiségű volt. A község a 18. századi újratelepítése óta egynemzetiségű szlovák település volt (a 16. században még vegyesen lakták szlovákok és németek). 1910-ben lakosságának kilenctizede (89,4 %) szlovák anyanyelvű volt, 1910-ben lakosságának 2,1 %-a, 1921-ben pedig 2,5 %-a vallotta magyarnak magát. Az 1941-es népszámlálás adatai (ekkor a lakosság egynegyede magyarnak vallotta magát) nem tükrözik a valós viszonyokat. A 20. század második feléig számottevő roma lakosság is élt a község határában (a Idabukóc alatti víztároló későbbi gátja közelében az 1955-ös katonai térképen még feltüntetett cigánytelepen), az 1910-es népszámláláskor a lakosság 8,4 %-át alkották (40 fő). A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 99,2 %, 2011-ben 85,3 %) római katolikus vallású. Idabukóc lakosságszáma erős ingadozásokat mutatott az elmúlt másfél évszázadban, minimumát 1880-ban érte el, miután az 1869-1880 közötti időszakban (elsősorban a kivándorlás révén) egynegyedével csökkent (445 főről 338 főre). 1880-1941 között lassú, de folyamatos növekedéssel 78,4 %-al nőtt a lakosság száma, majd az 1941-1950 közötti háborús évtizedben 17,7 %-al csökkent (603 főről 496 főre). A leggyorsabb növekedés 1950-1961 között figyelhető meg (41,1 %, 496 főről 700 főre), a következő harminc évben ezt lassú fogyás váltotta fel. A helyzet a rendszerváltás után vett gyökeres fordulatot, 1991-2017 között a szuburbanizáció révén csaknem egyharmadával (626 főről 822 főre) nőtt a község népessége, különösen gyors volt a növekedés a 2001-2011 közötti évtizedben (694 főről 777 főre). Idabukóc népsűrűsége (2011-ben 71,6 fő/km²) a járási átlagnak megfelelő.

Történelem

A falu neve szláv eredetű, jelentése „bükkerdőnél épült falu”. 1347-ben „Bakolch” alakban említik először írásos források, ekkor már kápolna és egy malom is állt itt. Később Bokolch (1401), Bowkowich (1427), majd Bwkolcz (1491) néven is szerepelt, a Bukóc (Bukocz) névváltozat először 1630-ban tűnik fel. Kisidáról kirajzott jobbágyok alapították a 13-14. században. Határában a 14. század végén ezüstöt bányásztak. Kezdetben a kisidai Csurka család birtoka volt, 1401-től királyi birtok, majd 1427-ben Gecsei Sebestyén kezére jut (ekkor 15 portája volt). Első temploma 1443 körül épült gótikus stílusban. 1491-ben Kassa város birtokába jut és évszázadokon át egyike a város 26 jobbágyfalujának. Lakói a 16. század közepén protestáns hitre tértek. A törökkel vívott harcok során Idabukóc is elpusztult, 1553-ban csak hat portája volt. A község legrégebbi pecsétje 1700-ból ismert. A 18. század elején lakóinak nagy része elpusztult a nagy pestisjárványban, ezután katolikus szlovákokkal telepítették újra. 1715-ben négy, 1720-ban hat lakott jobbágyporta volt a faluban. 1736-ban építették újjá Szent Annának szentelt templomát barokk stílusban. 1780-ban 374 lakosa, 1828-ban 60 háza és 465 lakosa volt. A 19. század közepén Fényes Elek monográfiájában kiemeli erdőgazdaságát és az itt működő fűrészmalmot. Hivatalos magyar neve 1905-ig Bukóc volt, ekkor Idabukócra változtatták. Idabukóc a régió szegényebb falvai közé tartozott, a 20. század elején határának 70 százaléka a Zichy-Meskó család birtokában volt, elszegényedő parasztságának művelésében alig 400 hold maradt. 1869-ben 445 lakosa volt, ez a szám a kivándorlás révén 1880-ra 338-ra esett vissza, majd 1900-ra 448-ra, 1910-re 479-re nőtt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 478, 1930-ban 530, 1941-ben már 603 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig ismét magyar fennhatóság alá került. 1950-re 496-ra csökkent a falu népessége, de az 1950-es évek dinamikus növekedésének eredményeként 1961-re elérte a 700 főt. 1957-ig malom is működött a községben, mezőgazdasági szövetkezetét 1960-ban alapították. Gyökeres változást hozott 1968-1976 között a falu felett a Kassa ivóvízellátását szolgáló, 105 hektáros Idabukóci-víztároló kialakítása, melynek 56 méter magas duzzasztógátját a község határában építették fel. A régi aranyidai országút is víz alá került, ezért új utat építettek (részben Idabukóc határában), mely Alsótőkést Hilyón keresztül köti össze Aranyidával. Szintén az 1960-as években épült meg a Kisidára vezető országút (korábban csak földút kötötte össze a két szomszédos községet). Idabukóc alatt is kialakítottak egy kisebb (24 hektáros) víztárolót, mely részben a Kelet-szlovákiai Vasmű víztartalékát biztosítja, részben horgász- és fürdőhelyként is szolgál. Ennek építésekor számolták fel a régi idabukóci cigánytelepet is. 1971-ben régi műemlék templomának lebontásával új, modern stílusú templomot építettek, melynek arányai megbontották a történelmi központ településképi egységét. A vele szemben felépült művelődési ház (mely a községi hivatalnak is otthont ad) a templommal együtt máig rányomja bélyegét a településképre. A hétvégi házak és nyaralók építése az 1980-as évektől kezdődött, míg 1980-ban a község házállománya (30) megegyezett a 40 évvel korábbival, 1990-re több mint ötszörösére nőtt (161) és 2001-re elérte a 186-ot. A rendszerváltás után a Kassáról kiköltözők egyre növekvő száma gyors népességnövekedést hozott: 1991-ben 626, 2001-ben 694, 2011-ben 777, 2017-ben már 822 lakosa volt a községnek. Idabukóc címerét és zászlaját 2002-ben fogadták el.

Mai jelentősége

A egyre inkább szuburbanizálódó községben sem alapiskola, sem óvoda nem működik. Az Idabukóc alatti víztároló körül hétvégi házas üdülőtelep alakult ki. Szent Annának szentelt római katolikus temploma 1971-ben épült egy középkori eredetű, 1736-ban újjáépített barokk templom helyén. A baskai út mentén található Szent Anna-kápolna 19. századi klasszicista építmény. Idabukócot a zöld turistajelzés köti össze Alsótőkéssel, illetve a Podkova-hágón keresztül Jászómindszenttel. Az Idabukóci-víztároló duzzasztógátját érinti a Semséről Hilyó, illetve a Lajoska-forrás felé vezető kék turistajelzés is.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BUKÓCZ. Bukovecz. Tót falu Abauj Vármegyében, birtokosa Báró Mesko Uraság, fekszik a’ Kassai járásban, e’ Várostól mint egy mértföldnyire, határja soványos, és legelője sints elég, piatza hasznos, harmadik Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bukócz, tót falu, Abauj vgyében, Kassához nyugotra 1 órányira: 443 kath., 7 zsidó lak. Nagy erdő. Fürészmalom. F. u. b. Meskó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Baskán tul szállunk le nagy ereszkedéssel az Ida völgyébe; egészen alattunk látva Bukócz falut, melynek 57 háza és 388 tót lakosa, kath. temploma van. Postája Aranyidka. Bukócz határában hajdan nagyterjedelmü mesterséges halastó volt. Innentől fogva az Ida mellett visz az út a vármegye legmagasabb fekvésü községébe...

Helységnévtár

Bukóc, rk. 328 Hilyó, gk. - Kassa, izr. 10 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

ldabukóc. Azelőtt Bukócz. Eredete és története ismeretlen. Hozzátartozik Cigánytelep. A község területe 1880 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 605.

Névelőfordulások
1347
Bakolch
1401
Bokolch
1427
Bowkowich
1491
Bwkolcz
1630
Bukocz
1773
Bukocz, Bukowcze
1786
Bukocz, Bukowcze
1808
Bukócz, Bukowec, Bukowce
1893
Bukóc
1907
Idabukóc
1920
Bukovec
1938
Idabukóc
1945
Bukovec

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Bukovec)
Telefon: 0556853232
Fax: 0556853232

Honlap: bukovec.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Mikulová Lýdia (Független)

Képviselő-testület:
Bolna Peter (Független)
Mikulová Lýdia (Független)
Sabol Juraj (Független)
Bolna Ladislav (Független)
Molnárová Slavka (Független)
Babušáková Petra (KDH)
Hajníková Iveta (KDH)
Független 71% Független 5 képviselö KDH 29% KDH 2 képviselö 7 képviselö
Idabukóci Posta

Bukovec 16

Idabukóci Községi Hivatal

Bukovec

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 0 0%
szlovákok 326 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 338
magyarok 10 2%
szlovákok 428 89%
ruszinok 0 0%
romák 40 8%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 479
magyarok 12 3%
szlovákok 432 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 34 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 478
magyarok 1 0%
szlovákok 621 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 626
magyarok 0 0%
szlovákok 675 97%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 2%
összlétszám 694
magyarok 0 0%
szlovákok 749 96%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 1 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 17 2%
összlétszám 777
magyarok 5 1%
szlovákok 812 95%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 22 3%
összlétszám 851
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 698
Választási részvétel: 61.75 %
Kiadott boríték: 431
Bedobott boríték: 431

Polgármester

Érvényes szavazólap: 423
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mikulová Lýdia 221 52.25 % Független
Dzureň Lukáš 104 24.59 % KDH
Vyšnický Anton 98 23.17 % SNS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bolna Peter 360 Független
Mikulová Lýdia 259 Független
Sabol Juraj 233 Független
Bolna Ladislav 204 Független
Molnárová Slavka 196 Független
Babušáková Petra 172 KDH
Hajníková Iveta 152 KDH

Képviselők

2014
NOVA 57.14% NOVA 4 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 71.43% Független 5 képviselö KDH 28.57% KDH 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 675
Választási részvétel: 10.37 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 675
Választási részvétel: 12.89 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87
Választásra jogosult: 697
Választási részvétel: 23,52 %
Kiadott boríték: 164
Bedobott boríték: 164

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 68
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 159
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 45 66.18 % KDS
Zdenko Trebuľa 11 16.18 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Dominika Palaščáková 5 7.35 % NOVA
Jaroslav Džunko 2 2.94 % Független
Vladimír Gürtler 2 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 1 1.47 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 1 1.47 % Független
Rastislav Masnyk 1 1.47 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 16 18.82% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 88 55.35 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 35 22.01 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 12 7.55 % Független
Štefan Surmánek 7 4.40 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 7 4.40 % SNS
Karol Pataky 4 2.52 % MOST - HÍD, SKOK
Vladislav Stanko 2 1.26 % Független
Jozef Červeňák 2 1.26 % RIS
Jaroslav Džunko 1 0.63 % Független
Ján Struk 1 0.63 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 65
Érvényes szavazólap: 153
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Július Beluscák 17 26.15% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Markovič 17 26.15% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Konkoly 16 24.62% SMER - SD
Viktor Sasák 16 24.62% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Elena Fialková 16 24.62% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Petrík 14 21.54% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Norbert Krušinský 14 21.54% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Tomáš Suchý 13 20.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 13 20.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Bačo 10 15.38% SĽS
Ján Marton 9 13.85% NOVA
Dominika Palaščáková 9 13.85% NOVA
Viktor Dulina 8 12.31% Független
Monika Bérešová 8 12.31% SZS
Miloš Barcal 8 12.31% Független
Ladislav Bartók 8 12.31% Független
Ľubomír Šimko 7 10.77% SMER - SD
Miroslav Bačenko 7 10.77% Független
Viliam Bačo 5 7.69% Független
Vojtech Staňo 5 7.69% SMER - SD
Michal Rečka 4 6.15% SMER - SD
Rastislav Moric 4 6.15% 7 STATOČNÝCH
Mária Topoľančinová 4 6.15% ĽS-HZDS
Monika Vargová 4 6.15% SNS
Ján Kokarda 4 6.15% Független
Radoslav Šimko 4 6.15% SNS
Július Grulyo 4 6.15% Független
Ľubica Holováčová 3 4.62% SĽS
Martin Baltes 3 4.62% SĽS
Karol Dzugas 3 4.62% Független
Anton Medvec 3 4.62% Független
Ivan Hriczko 3 4.62% Független
Ladislav Vojtko 3 4.62% KSS
František Petro 3 4.62% SMER - SD
Elena Majancsíková 3 4.62% SĽS
Peter Papáč 3 4.62% KSS
Božena Letková 3 4.62% Független
Imrich Kohút 3 4.62% SĽS
Alexander Bimbo 2 3.08% SRÚS
Jozef Tischler 2 3.08% SĽS
Vladimír Popovič 2 3.08% SMS
Ivan Buchla 2 3.08% SNS
Františka Kočišová 2 3.08% SĽS
Róbert Šándor 2 3.08% Független
Peter Palaščák 2 3.08% SOĽ
Marián Tóth 2 3.08% SaS
Jozef Koňa 2 3.08% SĽS
Ladislav Miko 2 3.08% 7 STATOČNÝCH
Anton Király 1 1.54% SMK-MKP
Róbert Čarny 1 1.54% SNS
István Zachariaš 1 1.54% SMK-MKP
Slavomír Horváth 1 1.54% SNS
Štefan Laczkó 1 1.54% 7 STATOČNÝCH
Ján Mikloš 1 1.54% KSS
Marián Kertész 1 1.54% PD
Ján Stanislav 1 1.54% SNS
Jenő Csoltkó 1 1.54% Független
Jozef Holečko 0 0.00% Független
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Ján Serbin 65 42.48% Független
Imrich Bakši 51 33.33% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 42 27.45% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Viktor Dulina 39 25.49% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Solár 37 24.18% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Bujňák 35 22.88% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Ondrej Bernát 30 19.61% SMER-SD
Martin Smrčo 30 19.61% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Erika Zámboriová 27 17.65% ŠKV
Monika Gergelová 18 11.76% SNS
Marcela Demkeová 18 11.76% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Andrejanin 15 9.80% ÚSVIT
Martin Baltes 15 9.80% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hriczko 14 9.15% ŠKV
František Gedra 14 9.15% ĽS Naše Slovensko
Mária Dulovičová 12 7.84% Független
Július Beluscsák 12 7.84% Független
Anetta Strýčková 11 7.19% Független
Ján Kokarda 11 7.19% Független
Jarmila Vaňová 11 7.19% ŠKV
Štefan Hudák 10 6.54% ĽS Naše Slovensko
Július Begala 10 6.54% Független
Martina Dutková 10 6.54% Független
Vojtech Farkaš 10 6.54% Független
Vlastimil Lakatoš 10 6.54% Független
Pavol Lehotský 10 6.54% Független
Gabriel Böhm 9 5.88% Független
František Petro 9 5.88% SMER-SD
Slavomír Borovský 9 5.88% DS
Anton Medvec 8 5.23% Független
Miloš Barcal 8 5.23% Független
Július Pelegrin 7 4.58% Független
Mária Lacková 7 4.58% Független
István Zachariaš 7 4.58% SMK-MKP
Michal Rečka 7 4.58% SMER-SD
Elena Fialková 6 3.92% MOST - HÍD
Peter Derevjaník 6 3.92% SMER-SD
Augustín Köteles 6 3.92% NAJ
Július Grulyo 6 3.92% Független
Peter Kocai 5 3.27% NAJ
László Köteles 4 2.61% SMK-MKP
Tamás Iván 4 2.61% SMK-MKP
Radoslav Hodor 4 2.61% Független
Slavomír Horváth 3 1.96% SNS
Ladislav Vojtko 3 1.96% KSS
Ladislav Bartók 3 1.96% MKDA-MKDSZ
Ján Horváth 3 1.96% Független
Tomáš Suchý 3 1.96% ŠANCA
Gábor Szalay 3 1.96% SMK-MKP
Attila Oravecz 2 1.31% MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 2 1.31% MOST - HÍD
Rudolf Varga 2 1.31% VZDOR
Roland Szabó 2 1.31% SMER-SD
Norbert Krušinský 2 1.31% MOST - HÍD
Jozef Krešák 2 1.31% ŠANCA
Peter Seman 2 1.31% KSS
Alexander Horváth 1 0.65% MOST - HÍD
Ervín Kompuš 1 0.65% NAJ
Csaba Káposztás 1 0.65% MKDA-MKDSZ
Csaba Simkó 1 0.65% SMK-MKP
Tibor Bráz 1 0.65% Független
Jozef Hric 1 0.65% KSS
Alexander Képes 1 0.65% SMK-MKP
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 30.69 %
Torna 145 6.57 %
Buzita 141 6.39 %
Somodi 111 5.03 %
Makranc 110 4.99 %
Debrőd 109 4.94 %
Csécs 94 4.26 %
Szeszta 73 3.31 %
Jászó 69 3.13 %
Jánok 64 2.90 %
Perény - Hím 63 2.86 %
Komaróc 63 2.86 %
Áj 57 2.58 %
Reste 57 2.58 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.31 %
Tornaújfalu 49 2.22 %
Alsólánc 48 2.18 %
Zsarnó 47 2.13 %
Bódvavendégi 40 1.81 %
Nagyida 40 1.81 %
Péder 40 1.81 %
Abaújszina 33 1.50 %
Pány 22 1.00 %
Mecenzéf 21 0.95 %
Jászómindszent 12 0.54 %
Tornahorváti 12 0.54 %
Szádelő 12 0.54 %
Kenyhec 11 0.50 %
Miglécnémeti 11 0.50 %
Stósz 7 0.32 %
Kisida 7 0.32 %
Felsőmecenzéf 5 0.23 %
Hernádcsány 4 0.18 %
Hernádzsadány 4 0.18 %
Kassamindszent 4 0.18 %
Magyarbőd 4 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Hernádszentistván 2 0.09 %
Benyék 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Hilyó 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 36.03 %
Torna 110 12.20 %
Kecer 63 6.98 %
Szepsi 47 5.21 %
Mecenzéf 28 3.10 %
Áj 16 1.77 %
Buzita 14 1.55 %
Jászómindszent 13 1.44 %
Csécs 11 1.22 %
Jászóújfalu 10 1.11 %
Kisida 9 1.00 %
Abaújszakaly 9 1.00 %
Györke 8 0.89 %
Kenyhec 8 0.89 %
Hernádcsány 8 0.89 %
Tornaújfalu 7 0.78 %
Abos 7 0.78 %
Izdobabeszter 7 0.78 %
Abaújszina 6 0.67 %
Stósz 6 0.67 %
Budamér 5 0.55 %
Hernádszentistván 5 0.55 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.55 %
Hernádszokoly 5 0.55 %
Pány 5 0.55 %
Enyicke 5 0.55 %
Benyék 5 0.55 %
Semse 5 0.55 %
Bolyár 5 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 28.19 %
Buzita 223 12.30 %
Csécs 84 4.63 %
Perény - Hím 79 4.36 %
Torna 77 4.25 %
Szeszta 77 4.25 %
Reste 67 3.70 %
Makranc 66 3.64 %
Komaróc 55 3.03 %
Debrőd 55 3.03 %
Somodi 53 2.92 %
Alsólánc 51 2.81 %
Nagyida 49 2.70 %
Tornaújfalu 38 2.10 %
Jászó 37 2.04 %
Áj 37 2.04 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.77 %
Zsarnó 31 1.71 %
Péder 30 1.65 %
Abaújszina 29 1.60 %
Jánok 28 1.54 %
Bódvavendégi 25 1.38 %
Mecenzéf 15 0.83 %
Semse 11 0.61 %
Pány 10 0.55 %
Kenyhec 9 0.50 %
Hernádcsány 9 0.50 %
Tornahorváti 8 0.44 %
Kassamindszent 8 0.44 %
Miglécnémeti 8 0.44 %
Györke 7 0.39 %
Enyicke 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Kisida 5 0.28 %
Izdobabeszter 5 0.28 %
Jászómindszent 5 0.28 %
Hernádszentistván 5 0.28 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.78 %
Jászómindszent 108 9.26 %
Stósz 76 6.52 %
Felsőmecenzéf 50 4.29 %
Szepsi 38 3.26 %
Kisida 36 3.09 %
Hernádcsány 24 2.06 %
Jászó 24 2.06 %
Kassamindszent 24 2.06 %
Jászóújfalu 22 1.89 %
Kassabéla 19 1.63 %
Rozgony 18 1.54 %
Budamér 18 1.54 %
Hernádszokoly 17 1.46 %
Semse 17 1.46 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.29 %
Sároskőszeg 15 1.29 %
Felsőtőkés 14 1.20 %
Kassaolcsvár 14 1.20 %
Csécs 12 1.03 %
Lengyelfalva 12 1.03 %
Torna 12 1.03 %
Izdobabeszter 12 1.03 %
Hernádszentistván 12 1.03 %
Idabukóc 11 0.94 %
Aranyida 11 0.94 %
Lapispatak 11 0.94 %
Koksóbaksa 10 0.86 %
Felsőmislye 9 0.77 %
Alsótőkés 9 0.77 %
Tarcavajkóc 8 0.69 %
Abaújszakaly 8 0.69 %
Tizsite 8 0.69 %
Baska 8 0.69 %
Hatkóc 7 0.60 %
Szalánchuta 7 0.60 %
Enyicke 7 0.60 %
Abaújnádasd 7 0.60 %
Nagyida 7 0.60 %
Abaújszina 7 0.60 %
Hilyó 7 0.60 %
Perény - Hím 7 0.60 %
Magyarbőd 7 0.60 %
Hernádgecse 7 0.60 %
Nagyszalánc 7 0.60 %
Györke 6 0.51 %
Garbócbogdány 6 0.51 %
Makranc 6 0.51 %
Lapispatakújtelep 6 0.51 %
Kelecsenyborda 6 0.51 %
Kecer 6 0.51 %
Királynép 6 0.51 %
Hernádzsadány 6 0.51 %
Rás 5 0.43 %
Pány 5 0.43 %
Rudnok 5 0.43 %
Kisladna 5 0.43 %
Terebő 5 0.43 %
Hernádgönyű 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Abaújharaszti 4 0.34 %
Zsarnó 4 0.34 %
Kalsa 4 0.34 %
Petőszinye 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Nagyladna 4 0.34 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 37.05 %
Buzita 84 5.89 %
Torna 66 4.63 %
Makranc 50 3.51 %
Szeszta 45 3.16 %
Csécs 39 2.74 %
Debrőd 38 2.67 %
Áj 31 2.18 %
Somodi 30 2.11 %
Tornaújfalu 30 2.11 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.96 %
Nagyida 27 1.89 %
Perény - Hím 26 1.82 %
Alsólánc 26 1.82 %
Zsarnó 26 1.82 %
Jánok 26 1.82 %
Reste 23 1.61 %
Péder 22 1.54 %
Jászó 22 1.54 %
Bódvavendégi 21 1.47 %
Rudnok 17 1.19 %
Komaróc 17 1.19 %
Mecenzéf 15 1.05 %
Jászómindszent 13 0.91 %
Hernádcsány 13 0.91 %
Abaújszina 12 0.84 %
Tornahorváti 11 0.77 %
Miglécnémeti 9 0.63 %
Pány 9 0.63 %
Kassamindszent 8 0.56 %
Aranyida 7 0.49 %
Stósz 6 0.42 %
Izdobabeszter 6 0.42 %
Jászóújfalu 6 0.42 %
Györke 6 0.42 %
Rás 6 0.42 %
Enyicke 5 0.35 %
Ránk 5 0.35 %
Lapispatak 4 0.28 %
Patacskő 4 0.28 %
Sároskőszeg 4 0.28 %
Kisida 4 0.28 %
Alsómislye 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Koksóbaksa 3 0.21 %
Felsőmecenzéf 3 0.21 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Szalánchuta 3 0.21 %
Kenyhec 3 0.21 %
Abaújszakaly 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Semse 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.53 %
Hernádszentistván 216 10.53 %
Sároskőszeg 164 8.00 %
Hernádszokoly 138 6.73 %
Budamér 79 3.85 %
Rozgony 58 2.83 %
Kassabéla 40 1.95 %
Abos 40 1.95 %
Kassamindszent 39 1.90 %
Kisida 37 1.80 %
Terebő 34 1.66 %
Hernádcsány 30 1.46 %
Enyicke 28 1.37 %
Jászómindszent 28 1.37 %
Királynép 28 1.37 %
Szepsi 26 1.27 %
Tarcavajkóc 25 1.22 %
Koksóbaksa 23 1.12 %
Izdobabeszter 23 1.12 %
Lapispatak 19 0.93 %
Benyék 18 0.88 %
Hernádzsadány 18 0.88 %
Kisladna 18 0.88 %
Felsőmislye 17 0.83 %
Rás 17 0.83 %
Hernádgecse 17 0.83 %
Nagyszalánc 16 0.78 %
Kassaolcsvár 16 0.78 %
Lapispatakújtelep 15 0.73 %
Kenyhec 15 0.73 %
Alsómislye 15 0.73 %
Eszkáros 14 0.68 %
Baska 14 0.68 %
Regeteruszka 14 0.68 %
Alsótőkés 14 0.68 %
Perény - Hím 13 0.63 %
Bölzse 13 0.63 %
Abaújnádasd 13 0.63 %
Csécs 12 0.59 %
Hatkóc 12 0.59 %
Nagyladna 12 0.59 %
Lengyelfalva 12 0.59 %
Aranyida 12 0.59 %
Abaújszina 11 0.54 %
Semse 11 0.54 %
Felsőhutka 11 0.54 %
Mecenzéf 11 0.54 %
Garbócbogdány 10 0.49 %
Kalsa 10 0.49 %
Buzita 10 0.49 %
Jászóújfalu 10 0.49 %
Torna 10 0.49 %
Kecer 10 0.49 %
Magyarbőd 10 0.49 %
Felsőtőkés 10 0.49 %
Györke 10 0.49 %
Alsóhutka 9 0.44 %
Abaújszakaly 9 0.44 %
Hilyó 8 0.39 %
Idabukóc 8 0.39 %
Alsókemence 8 0.39 %
Tizsite 7 0.34 %
Jászó 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Hernádgönyű 7 0.34 %
Stósz 7 0.34 %
Felsőmecenzéf 7 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Bolyár 6 0.29 %
Ósva 6 0.29 %
Bunyita 6 0.29 %
Györgyi 6 0.29 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 35.13 %
Szepsi 178 15.95 %
Csécs 34 3.05 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.87 %
Áj 31 2.78 %
Makranc 29 2.60 %
Somodi 26 2.33 %
Tornaújfalu 25 2.24 %
Jánok 23 2.06 %
Perény - Hím 20 1.79 %
Zsarnó 20 1.79 %
Bódvavendégi 18 1.61 %
Mecenzéf 14 1.25 %
Szeszta 14 1.25 %
Tornahorváti 14 1.25 %
Jászó 12 1.08 %
Buzita 11 0.99 %
Debrőd 11 0.99 %
Kenyhec 11 0.99 %
Nagyida 10 0.90 %
Pány 10 0.90 %
Péder 8 0.72 %
Hernádcsány 6 0.54 %
Rozgony 6 0.54 %
Kisida 5 0.45 %
Hernádgecse 5 0.45 %
Reste 5 0.45 %
Ájfalucska 4 0.36 %
Szádelő 4 0.36 %
Alsólánc 4 0.36 %
Jászóújfalu 4 0.36 %
Lapispatakújtelep 4 0.36 %
Jászómindszent 4 0.36 %
Magyarbőd 3 0.27 %
Garbócbogdány 3 0.27 %
Izdobabeszter 3 0.27 %
Alsótőkés 3 0.27 %
Komaróc 3 0.27 %
Hernádszokoly 3 0.27 %
Nagyszalánc 3 0.27 %
Abos 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Abaújszina 3 0.27 %
Kassamindszent 3 0.27 %
Abaújnádasd 2 0.18 %
Hilyó 2 0.18 %
Eszkáros 2 0.18 %
Rudnok 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádgönyű 2 0.18 %
Budamér 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Idabukóc 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 14.01 %
Torna 20 4.75 %
Csécs 12 2.85 %
Jászó 11 2.61 %
Tornaújfalu 10 2.38 %
Rozgony 10 2.38 %
Nagyida 10 2.38 %
Buzita 8 1.90 %
Somodi 8 1.90 %
Makranc 7 1.66 %
Zsarnó 6 1.43 %
Reste 6 1.43 %
Lapispatak 6 1.43 %
Idabukóc 6 1.43 %
Debrőd 5 1.19 %
Jánok 5 1.19 %
Perény - Hím 5 1.19 %
Abaújszina 5 1.19 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.95 %
Kassamindszent 4 0.95 %
Alsólánc 4 0.95 %
Tornahorváti 4 0.95 %
Szeszta 4 0.95 %
Izdobabeszter 3 0.71 %
Petőszinye 3 0.71 %
Magyarbőd 3 0.71 %
Komaróc 3 0.71 %
Hernádszokoly 3 0.71 %
Jászóújfalu 3 0.71 %
Kisida 3 0.71 %
Györke 3 0.71 %
Ránk 3 0.71 %
Terebő 3 0.71 %
Enyicke 3 0.71 %
Nagyszalánc 2 0.48 %
Bódvavendégi 2 0.48 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.48 %
Hernádcsány 2 0.48 %
Budamér 2 0.48 %
Kalsa 2 0.48 %
Kecer 2 0.48 %
Kenyhec 2 0.48 %
Mecenzéf 2 0.48 %
Abos 2 0.48 %
Patacskő 2 0.48 %
Abaújszakaly 2 0.48 %
Kassaolcsvár 2 0.48 %
Felsőmislye 2 0.48 %
Alsókemence 2 0.48 %
Jászómindszent 1 0.24 %
Pány 1 0.24 %
Lapispatakújtelep 1 0.24 %
Rudnok 1 0.24 %
Regeteruszka 1 0.24 %
Alsótőkés 1 0.24 %
Benyék 1 0.24 %
Eszkáros 1 0.24 %
Sároskőszeg 1 0.24 %
Szaláncújváros 1 0.24 %
Királynép 1 0.24 %
Lengyelfalva 1 0.24 %
Stósz 1 0.24 %
Péder 1 0.24 %
Rás 1 0.24 %
Abaújnádasd 1 0.24 %
Hatkóc 1 0.24 %
Áj 1 0.24 %
Tarcavajkóc 1 0.24 %
Ájfalucska 1 0.24 %
Hernádgecse 1 0.24 %
Györgyi 1 0.24 %
Bolyár 1 0.24 %
Felsőcsáj 1 0.24 %
Felsőtőkés 1 0.24 %
Felsőmecenzéf 1 0.24 %
Kassabéla 1 0.24 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 23.34 %
Szepsi 82 14.29 %
Csécs 20 3.48 %
Tornaújfalu 18 3.14 %
Nagyida 17 2.96 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.61 %
Buzita 12 2.09 %
Áj 12 2.09 %
Szeszta 12 2.09 %
Somodi 11 1.92 %
Bódvavendégi 11 1.92 %
Zsarnó 10 1.74 %
Jászó 10 1.74 %
Makranc 10 1.74 %
Mecenzéf 9 1.57 %
Péder 9 1.57 %
Jászómindszent 8 1.39 %
Tornahorváti 8 1.39 %
Perény - Hím 7 1.22 %
Eszkáros 6 1.05 %
Hernádcsány 6 1.05 %
Abaújszina 6 1.05 %
Alsólánc 5 0.87 %
Kassamindszent 5 0.87 %
Reste 5 0.87 %
Jánok 4 0.70 %
Budamér 4 0.70 %
Baska 4 0.70 %
Kenyhec 4 0.70 %
Jászóújfalu 4 0.70 %
Hernádzsadány 4 0.70 %
Debrőd 4 0.70 %
Komaróc 4 0.70 %
Magyarbőd 4 0.70 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.70 %
Hernádszentistván 3 0.52 %
Kecer 3 0.52 %
Abaújnádasd 3 0.52 %
Alsótőkés 3 0.52 %
Enyicke 3 0.52 %
Hernádgönyű 3 0.52 %
Pány 3 0.52 %
Lapispatak 3 0.52 %
Semse 3 0.52 %
Györke 2 0.35 %
Abaújszakaly 2 0.35 %
Koksóbaksa 2 0.35 %
Kassabéla 2 0.35 %
Felsőmislye 2 0.35 %
Kassaolcsvár 2 0.35 %
Tizsite 2 0.35 %
Abaújrákos 2 0.35 %
Bolyár 2 0.35 %
Rozgony 2 0.35 %
Rudnok 2 0.35 %
Izdobabeszter 2 0.35 %
Miglécnémeti 2 0.35 %
Szádelő 2 0.35 %
Benyék 2 0.35 %
Nagyszalánc 2 0.35 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.86 %
Torna 295 13.19 %
Jászó 262 11.71 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.63 %
Mecenzéf 91 4.07 %
Buzita 78 3.49 %
Szeszta 60 2.68 %
Zsarnó 56 2.50 %
Somodi 52 2.32 %
Tornaújfalu 50 2.24 %
Áj 47 2.10 %
Jászóújfalu 38 1.70 %
Debrőd 35 1.56 %
Bódvavendégi 33 1.48 %
Csécs 33 1.48 %
Alsólánc 29 1.30 %
Perény - Hím 28 1.25 %
Jánok 26 1.16 %
Szádelő 24 1.07 %
Abaújszina 23 1.03 %
Komaróc 22 0.98 %
Nagyida 20 0.89 %
Makranc 20 0.89 %
Reste 20 0.89 %
Péder 17 0.76 %
Felsőmecenzéf 14 0.63 %
Tornahorváti 11 0.49 %
Jászómindszent 8 0.36 %
Miglécnémeti 6 0.27 %
Királynép 6 0.27 %
Kenyhec 5 0.22 %
Hernádzsadány 5 0.22 %
Hernádcsány 5 0.22 %
Magyarbőd 4 0.18 %
Abaújszakaly 4 0.18 %
Enyicke 4 0.18 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 21.97 %
Makranc 115 7.78 %
Csécs 73 4.94 %
Torna 68 4.60 %
Buzita 39 2.64 %
Perény - Hím 36 2.43 %
Tornaújfalu 35 2.37 %
Jánok 30 2.03 %
Pány 26 1.76 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.69 %
Nagyida 23 1.56 %
Mecenzéf 23 1.56 %
Zsarnó 22 1.49 %
Áj 22 1.49 %
Szeszta 20 1.35 %
Györke 19 1.28 %
Komaróc 19 1.28 %
Péder 18 1.22 %
Somodi 17 1.15 %
Jászó 16 1.08 %
Reste 16 1.08 %
Debrőd 15 1.01 %
Kisida 14 0.95 %
Jászómindszent 14 0.95 %
Kenyhec 12 0.81 %
Alsólánc 12 0.81 %
Bódvavendégi 10 0.68 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.61 %
Sároskőszeg 9 0.61 %
Hernádcsány 9 0.61 %
Budamér 8 0.54 %
Rozgony 8 0.54 %
Kassamindszent 8 0.54 %
Hernádszentistván 7 0.47 %
Hernádszokoly 6 0.41 %
Izdobabeszter 6 0.41 %
Semse 6 0.41 %
Tornahorváti 6 0.41 %
Abaújszina 6 0.41 %
Idabukóc 6 0.41 %
Abos 6 0.41 %
Hilyó 6 0.41 %
Jászóújfalu 5 0.34 %
Tarcavajkóc 4 0.27 %
Koksóbaksa 4 0.27 %
Miglécnémeti 4 0.27 %
Bolyár 4 0.27 %
Nagyszalánc 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Abaújnádasd 4 0.27 %
Kassabéla 4 0.27 %
Rás 4 0.27 %
Benyék 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Rudnok 4 0.27 %
Stósz 3 0.20 %
Lapispatakújtelep 3 0.20 %
Kassaolcsvár 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Bölzse 3 0.20 %
Felsőhutka 3 0.20 %
Hernádgönyű 3 0.20 %
Nagyladna 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.09 %
Rozgony 83 3.85 %
Izdobabeszter 61 2.83 %
Kisida 61 2.83 %
Kassamindszent 53 2.46 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.41 %
Györgyi 51 2.36 %
Hernádcsány 50 2.32 %
Jászómindszent 46 2.13 %
Györke 45 2.09 %
Alsókemence 44 2.04 %
Szepsi 42 1.95 %
Sároskőszeg 42 1.95 %
Kassaolcsvár 41 1.90 %
Regeteruszka 40 1.85 %
Garbócbogdány 39 1.81 %
Budamér 37 1.72 %
Petőszinye 37 1.72 %
Bolyár 36 1.67 %
Mecenzéf 36 1.67 %
Kelecsenyborda 36 1.67 %
Nagyszalánc 33 1.53 %
Benyék 31 1.44 %
Felsőmislye 29 1.34 %
Koksóbaksa 28 1.30 %
Tarcavajkóc 28 1.30 %
Csécs 28 1.30 %
Idabukóc 27 1.25 %
Ránkfüred 27 1.25 %
Lapispatak 27 1.25 %
Kecer 25 1.16 %
Alsótőkés 25 1.16 %
Királynép 25 1.16 %
Felsőcsáj 24 1.11 %
Lengyelfalva 24 1.11 %
Hernádzsadány 24 1.11 %
Rás 23 1.07 %
Hernádszentistván 23 1.07 %
Bátyok 23 1.07 %
Felsőkemence 22 1.02 %
Alsómislye 22 1.02 %
Kassabéla 21 0.97 %
Kalsa 20 0.93 %
Hernádszokoly 20 0.93 %
Füzérnádaska 18 0.83 %
Hernádgecse 18 0.83 %
Baska 18 0.83 %
Semse 17 0.79 %
Ránk 16 0.74 %
Tizsite 16 0.74 %
Torna 15 0.70 %
Abaújszakaly 15 0.70 %
Enyicke 15 0.70 %
Ósvacsákány 15 0.70 %
Aranyida 15 0.70 %
Hilyó 14 0.65 %
Alsóhutka 14 0.65 %
Abaújnádasd 14 0.65 %
Kenyhec 14 0.65 %
Jászó 14 0.65 %
Ósva 14 0.65 %
Abaújszina 13 0.60 %
Jászóújfalu 13 0.60 %
Abaújrákos 13 0.60 %
Abaújharaszti 12 0.56 %
Pány 12 0.56 %
Stósz 12 0.56 %
Szaláncújváros 12 0.56 %
Szeszta 11 0.51 %
Lapispatakújtelep 11 0.51 %
Somodi 11 0.51 %
Abos 11 0.51 %
Kecerlipóc 10 0.46 %
Felsőhutka 10 0.46 %
Terebő 10 0.46 %
Eszkáros 10 0.46 %
Sárosófalu 10 0.46 %
Balogd 9 0.42 %
Hernádgönyű 9 0.42 %
Bölzse 9 0.42 %
Alsócsáj 8 0.37 %
Szalánchuta 8 0.37 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.28 %
Rudnok 6 0.28 %
Felsőtőkés 6 0.28 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 34.21 %
Somodi 42 7.33 %
Kecer 28 4.89 %
Mecenzéf 22 3.84 %
Jászómindszent 16 2.79 %
Nagyida 14 2.44 %
Magyarbőd 13 2.27 %
Jászóújfalu 13 2.27 %
Torna 12 2.09 %
Csécs 10 1.75 %
Hernádcsány 8 1.40 %
Buzita 8 1.40 %
Szepsi 8 1.40 %
Kisida 8 1.40 %
Stósz 7 1.22 %
Patacskő 6 1.05 %
Abaújszina 6 1.05 %
Koksóbaksa 4 0.70 %
Felsőmecenzéf 4 0.70 %
Györke 4 0.70 %
Kassamindszent 4 0.70 %
Abaújszakaly 4 0.70 %
Kenyhec 4 0.70 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.70 %
Abaújnádasd 4 0.70 %
Hilyó 3 0.52 %
Rozgony 3 0.52 %
Rudnok 3 0.52 %
Regeteruszka 3 0.52 %
Budamér 3 0.52 %
Terebő 3 0.52 %
Szeszta 3 0.52 %
Tarcavajkóc 3 0.52 %
Hernádszokoly 2 0.35 %
Kassaolcsvár 2 0.35 %
Királynép 2 0.35 %
Hernádgecse 2 0.35 %
Lengyelfalva 2 0.35 %
Györgyi 2 0.35 %
Alsómislye 2 0.35 %
Bölzse 2 0.35 %
Kassabéla 2 0.35 %
Ósvacsákány 2 0.35 %
Lapispatakújtelep 2 0.35 %
Kelecsenyborda 2 0.35 %
Garbócbogdány 2 0.35 %
Izdobabeszter 2 0.35 %
Pány 2 0.35 %
Hatkóc 2 0.35 %
Perény - Hím 2 0.35 %
Lapispatak 2 0.35 %
Bolyár 2 0.35 %
Hernádzsadány 2 0.35 %
Ránk 2 0.35 %
Alsótőkés 2 0.35 %
Idabukóc 1 0.17 %
Makranc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Nagyladna 1 0.17 %
Alsócsáj 1 0.17 %
Füzérnádaska 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Kecerlipóc 1 0.17 %
Benyék 1 0.17 %
Hernádgönyű 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Semse 1 0.17 %
Áj 1 0.17 %
Enyicke 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Baska 1 0.17 %
Hernádszentistván 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Petőszinye 1 0.17 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.54 %
Rozgony 63 4.20 %
Hernádcsány 61 4.07 %
Jászómindszent 59 3.94 %
Kassamindszent 46 3.07 %
Mecenzéf 42 2.80 %
Izdobabeszter 37 2.47 %
Magyarbőd 35 2.33 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.33 %
Kisida 33 2.20 %
Nagyida 31 2.07 %
Györke 27 1.80 %
Enyicke 27 1.80 %
Hernádgecse 26 1.73 %
Jászó 26 1.73 %
Hernádzsadány 25 1.67 %
Kassaolcsvár 23 1.53 %
Csécs 23 1.53 %
Sároskőszeg 22 1.47 %
Hernádszentistván 22 1.47 %
Koksóbaksa 22 1.47 %
Lapispatak 21 1.40 %
Tarcavajkóc 21 1.40 %
Budamér 20 1.33 %
Nagyszalánc 20 1.33 %
Regeteruszka 19 1.27 %
Somodi 19 1.27 %
Királynép 19 1.27 %
Felsőmislye 19 1.27 %
Makranc 19 1.27 %
Felsőmecenzéf 19 1.27 %
Hernádszokoly 17 1.13 %
Alsómislye 17 1.13 %
Lengyelfalva 17 1.13 %
Baska 16 1.07 %
Semse 16 1.07 %
Abaújnádasd 15 1.00 %
Kecer 14 0.93 %
Stósz 14 0.93 %
Garbócbogdány 14 0.93 %
Idabukóc 14 0.93 %
Abaújszakaly 14 0.93 %
Torna 13 0.87 %
Kassabéla 13 0.87 %
Tizsite 12 0.80 %
Györgyi 12 0.80 %
Bölzse 12 0.80 %
Eszkáros 12 0.80 %
Kisladna 12 0.80 %
Pány 12 0.80 %
Füzérnádaska 11 0.73 %
Alsóhutka 11 0.73 %
Kenyhec 11 0.73 %
Perény - Hím 11 0.73 %
Petőszinye 10 0.67 %
Alsókemence 10 0.67 %
Benyék 10 0.67 %
Abaújszina 10 0.67 %
Szeszta 9 0.60 %
Hilyó 9 0.60 %
Jászóújfalu 9 0.60 %
Lapispatakújtelep 9 0.60 %
Felsőhutka 9 0.60 %
Hernádgönyű 9 0.60 %
Ósva 9 0.60 %
Bolyár 8 0.53 %
Alsótőkés 8 0.53 %
Aranyida 8 0.53 %
Zsarnó 8 0.53 %
Alsócsáj 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Kelecsenyborda 7 0.47 %
Bátyok 7 0.47 %
Szalánchuta 7 0.47 %
Abos 7 0.47 %
Jánok 6 0.40 %
Kalsa 6 0.40 %
Balogd 6 0.40 %
Nagyladna 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Bódvavendégi 6 0.40 %
Ósvacsákány 6 0.40 %
Kecerlipóc 6 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.03 %
Lapispatak 242 6.93 %
Budamér 158 4.53 %
Mecenzéf 114 3.27 %
Hernádcsány 106 3.04 %
Lapispatakújtelep 98 2.81 %
Koksóbaksa 86 2.46 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.29 %
Nagyszalánc 77 2.21 %
Királynép 76 2.18 %
Abaújnádasd 76 2.18 %
Kecer 74 2.12 %
Stósz 74 2.12 %
Kisida 74 2.12 %
Rozgony 69 1.98 %
Kalsa 68 1.95 %
Szepsi 58 1.66 %
Izdobabeszter 55 1.58 %
Jászóújfalu 53 1.52 %
Lengyelfalva 50 1.43 %
Szaláncújváros 48 1.37 %
Hernádgecse 47 1.35 %
Jászómindszent 46 1.32 %
Sároskőszeg 46 1.32 %
Hernádszentistván 46 1.32 %
Magyarbőd 44 1.26 %
Regeteruszka 42 1.20 %
Enyicke 40 1.15 %
Benyék 36 1.03 %
Tizsite 35 1.00 %
Abaújszina 34 0.97 %
Bolyár 32 0.92 %
Alsókemence 31 0.89 %
Tarcavajkóc 31 0.89 %
Kelecsenyborda 30 0.86 %
Alsóhutka 29 0.83 %
Hernádgönyű 29 0.83 %
Kassamindszent 28 0.80 %
Sárosófalu 26 0.74 %
Petőszinye 26 0.74 %
Hernádszokoly 26 0.74 %
Újszállás 25 0.72 %
Semse 25 0.72 %
Györke 24 0.69 %
Kassaolcsvár 21 0.60 %
Abaújharaszti 21 0.60 %
Felsőkemence 21 0.60 %
Balogd 21 0.60 %
Garbócbogdány 20 0.57 %
Ósvacsákány 20 0.57 %
Ósva 20 0.57 %
Felsőmecenzéf 20 0.57 %
Abaújrákos 18 0.52 %
Rudnok 18 0.52 %
Hernádzsadány 18 0.52 %
Kassabéla 17 0.49 %
Szalánchuta 17 0.49 %
Györgyi 17 0.49 %
Alsótőkés 16 0.46 %
Felsőmislye 16 0.46 %
Csécs 15 0.43 %
Bunyita 14 0.40 %
Modrafalva 14 0.40 %
Bölzse 14 0.40 %
Torna 14 0.40 %
Alsómislye 14 0.40 %
Eszkáros 13 0.37 %
Baska 13 0.37 %
Bátyok 13 0.37 %
Abos 13 0.37 %
Kecerlipóc 12 0.34 %
Perény - Hím 12 0.34 %
Nagyida 12 0.34 %
Makranc 12 0.34 %
Alsócsáj 12 0.34 %
Felsőcsáj 11 0.32 %
Füzérnádaska 11 0.32 %
Pány 11 0.32 %
Rás 11 0.32 %
Hatkóc 11 0.32 %
Patacskő 11 0.32 %
Kenyhec 10 0.29 %
Aranyida 10 0.29 %
Hilyó 10 0.29 %
Kisszalánc 9 0.26 %
Idabukóc 9 0.26 %
Ránkfüred 9 0.26 %
Ránk 9 0.26 %
Terebő 9 0.26 %
Felsőhutka 7 0.20 %
Felsőtőkés 7 0.20 %
Zsarnó 7 0.20 %
Somodi 5 0.14 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 25.34 %
Jászómindszent 94 7.89 %
Szepsi 75 6.29 %
Stósz 68 5.70 %
Felsőmecenzéf 59 4.95 %
Jászó 40 3.36 %
Kisida 40 3.36 %
Hernádcsány 21 1.76 %
Rozgony 19 1.59 %
Makranc 18 1.51 %
Kassamindszent 17 1.43 %
Torna 16 1.34 %
Lengyelfalva 15 1.26 %
Rudnok 15 1.26 %
Hatkóc 15 1.26 %
Hernádszokoly 14 1.17 %
Királynép 11 0.92 %
Aranyida 11 0.92 %
Koksóbaksa 11 0.92 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.92 %
Jászóújfalu 10 0.84 %
Perény - Hím 9 0.76 %
Pány 9 0.76 %
Idabukóc 9 0.76 %
Garbócbogdány 8 0.67 %
Semse 8 0.67 %
Hernádszentistván 8 0.67 %
Nagyszalánc 8 0.67 %
Magyarbőd 8 0.67 %
Kassaolcsvár 8 0.67 %
Jánok 8 0.67 %
Izdobabeszter 7 0.59 %
Csécs 7 0.59 %
Felsőtőkés 7 0.59 %
Abaújszina 6 0.50 %
Kenyhec 6 0.50 %
Nagyida 6 0.50 %
Györke 6 0.50 %
Abaújszakaly 6 0.50 %
Benyék 6 0.50 %
Sároskőszeg 6 0.50 %
Felsőhutka 6 0.50 %
Abaújnádasd 5 0.42 %
Tarcavajkóc 5 0.42 %
Abos 5 0.42 %
Györgyi 5 0.42 %
Felsőmislye 5 0.42 %
Alsótőkés 5 0.42 %
Budamér 4 0.34 %
Rás 4 0.34 %
Kecerlipóc 4 0.34 %
Kecer 4 0.34 %
Kassabéla 4 0.34 %
Miglécnémeti 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Apátka 4 0.34 %
Zsarnó 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Bolyár 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Hernádgönyű 3 0.25 %
Lapispatak 3 0.25 %
Lapispatakújtelep 3 0.25 %
Alsócsáj 3 0.25 %
Szaláncújváros 3 0.25 %
Baska 3 0.25 %
Alsóhutka 3 0.25 %
Somodi 3 0.25 %
Szeszta 3 0.25 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 20.70 %
Makranc 152 9.07 %
Buzita 107 6.38 %
Torna 92 5.49 %
Ránk 82 4.89 %
Csécs 79 4.71 %
Nagyida 72 4.30 %
Szeszta 65 3.88 %
Somodi 56 3.34 %
Debrőd 52 3.10 %
Perény - Hím 49 2.92 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.51 %
Reste 39 2.33 %
Tornaújfalu 36 2.15 %
Komaróc 35 2.09 %
Alsólánc 34 2.03 %
Áj 32 1.91 %
Abaújszina 32 1.91 %
Jánok 31 1.85 %
Zsarnó 30 1.79 %
Jászó 30 1.79 %
Pány 22 1.31 %
Péder 22 1.31 %
Bódvavendégi 19 1.13 %
Mecenzéf 13 0.78 %
Tornahorváti 12 0.72 %
Kecer 11 0.66 %
Hernádcsány 8 0.48 %
Izdobabeszter 8 0.48 %
Szádelő 7 0.42 %
Rudnok 7 0.42 %
Jászóújfalu 7 0.42 %
Stósz 6 0.36 %