SK
LC
.....

Kétkeresztúr

Településrész

címer zászló
140 50% magyar 1921
Nincs újabb népszámlálási adat
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nové Hony
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Kétkeresztúr
Koordináták:
48.36266708, 19.82494926
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
211 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98542

Ld. Kétkeresztúr

Közigazgatás

Ld. Kétkeresztúr

Népesség

Ld. Kétkeresztúr

Történelem

Ld. Kétkeresztúr

Mai jelentősége

Ld. Kétkeresztúr

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy, és Kis Keresztúr. Két Szabad puszták Nógrád Várm. földes Uraik Losonczy, és Záborszky Uraságok, fekszenek Osgyánnak szomszédságában, és annak filiáji.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Keresztúr, Nógrád m. puszta, 19 kath. lak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kétkeresztúr. A gömöri határszél közelében fekvő kisközség. Házainak száma 44, lakosaié 300, a kiknek a fele magyar, a másik fele tótajkú és túlnyomóan ág. ev. vallású. Postája Nagydarócz, távírója Poltár és vasúti állomása Fülek. Kis-Keresztúr és Nagy-Keresztúr egyesüléséből alakult. Első ízben már az 1332-1337. évi pápai tized jegyzékében fordul elő, s e szerint már akkor egyházas hely volt. 1548-ban Lipthay János, Wesselényi Miklós és Márton és Géczy László voltak a földesurai. A későbbi összeírásokból hiányzik. A XIX. század első felében Gencsy Károly, Madarassy Miksa, Pongrácz Arnold és Stefanidesz Benjamin voltak a birtokosai, később még a Fáy, Máriássy és a báró Deniske családok, most pedig Szakall Mihálynak és nejének, szül. Thassy Olgának van itt nagyobb birtoka és az övék az itteni csinos úrilak is, melyet Szakall Ferencz 1870 körül építtetett, de a jelenlegi tulajdonosa 1903-ban megnagyobbíttatta és átalakíttatta. Szakall Mihálynak itt gőzmalma és birtokán savanyúvíz forrása is van. A községben ág. ev. imaház van, melv 1886-ban épült. A községhez tartoznak: Alsó- és Felső-Veselény, Csevicze-, Kiskeresztúr-, Lápos- és Rózsás puszták.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kétkeresztúr. Elsőnek az 1332— 1337. évi pápai tizedjegyzékben merül fel neve. Későbbi oklevelek szerint 1548-ban a Lipthay-, Wesselényi- és Géczy-családnak van itt birtoka. A kuruc háborúk után bukkan fel ismét s ez időben a Gencsy-, Madarassy-, Pongrácz-, később pedig a Fáy-, Máriássy-, Szakall- és báró Deniske-család birtoka. Hozzátartozik: Kiskeresztúr-puszta, Lapos-puszta, Rózsás-puszta. A község területe 2893 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 239.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1921
Nemzet Arány
magyarok 140 50%
szlovákok 130 46%
egyéb 10 4%
összlétszám 280
Mai közigazgatás

Bejelentések