SK
KS
.....

Lengyelfalva

Község

címer zászló
68 12% magyar 1910
4 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Košická Polianka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Tarca-dombság
Más földrajzi nevek:
Alsó-nyomás, Ceca lúka, (Dlhá lúka), Falurét, Felső-nyomás, Grúň, Hôrky, Jedzini, Közép-nyomás, Krátke, Kútfej, Majerské ortáše, , Majerský les, Majorsági földek (Majerské zeme), Majorsági rétek (Majerské lúky), Margita-hegy, Nižné hony, Ortáše, Podverembi, Pukanc (Pukanec), Rakyty, Rúbaň, Stredný breh, Studienky, Uszki, Zúza
Koordináták:
48.69445038, 21.34559441
Terület:
8,28 km2
Rang:
község
Népesség:
1018
Tszf. magasság:
194 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04441
Település kód:
521582
Szervezeti azonosító:
324353
Adóazonosító:
2021244797

Lengyelfalva a Tarca völgyében, a Kassai-medence keleti peremén, 194 méteres (határa 181-362 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 10 km-re délkeletre, Kassaolcsvártól pedig 5 km-re délre, a Tarca bal partján. Határának nyugati, a Tarca jobb partjára eső része síkvidék, az ennél jóval kiterjedtebb középső és keleti részét az Alsó-Tarca-dombság nyugati lejtői (Grúň, 312 m) foglalják el. Északkeleten, Izdobabeszter, Ósva és Lengyelfalva hármashatáránál emelkedik a Margita-hegy (352 m), a községterület legmagasabb pontját viszont Felsőhutka, Felsőcsáj és Lengyelfalva hármashatáránál, a Mozrák-dombon (362 m) találjuk. 2010-ben területének 50,0 %-át szántóföld (414 ha), 21,4 %-át rét és legelő (177 ha), 11,5 %-át erdő (95 ha, tölgyesek és bükkösök), 7,9 %-át beépített terület (65 ha) és 5,1 %-át kertek (42 ha) foglalták el. 2018-ban belterülete mintegy 52 hektárt tett ki, külterületi lakott helye a Margita-hegy alatt lévő erdészházat nem számítva nincs. Észak felé a 3321-es út köti össze Izdobabeszterrel, délnyugat felé pedig jelöletlen mellékút a Kassához tartozó Abaszéplakkal (4,5 km). A tőle 2 km-re délre felé vezető Felsőhutkára csak burkolatlan mezei út vezet. Délről Felsőhutka, keletről Felsőcsáj és Ósva, északról Izdobabeszter községekkel, nyugatról pedig Abaszéplak kassai városrésszel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe az elmúlt évszázadban csak kis mértékben változott (1910-21: 8,21 km², 2011: 8,28 km²).

Népesség

A községnek 2011-ben 973 lakosa volt, melynek 73,6 %-a volt szlovák (2001-ben 97,0 %) és 5,3 %-a roma nemzetiségű. A lakosság kimagaslóan nagy része (20,6 %) nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról, magyarnak hárman vallották magukat. 2013-ban a lakosság egytizede (10,1 %) tartozott a roma etnikumhoz. 1880-ban a lakosság 3,4 %-a (19 fő), 1910-ben 11,7 %-a (68 fő), 1921-ben 6,6 %-a (38 fő) volt magyar nemzetiségű/anyanyelvű, 1930-ban azonban már csak a község egyetlen lakosa vallotta magyarnak magát. 1941-ben a magyar fennhatóság alatt tartott népszámláláson ugyan a lakosság 73,6 százalékát magyar anyanyelvűként írták össze, de ez nem tükrözi a valós nemzetiségi viszonyokat. 2011-ben a lakosság 71,3 %-a (1921-ben 84,9 %) római katolikus és 2,0 %-a (1921-ben 11,9 %) görög katolikus vallású volt, 22 százaléka pedig nem nyilatkozott vallási hovatartozásáról. A község népessége lassú, de folyamatos gyarapodással 1900-1941 között 30,1 százalékkal nőtt (522 főről 679 főre). 1970-1980 között még egytizedével nőtt a lakosság száma (854 főről 941 főre), az 1980-as évekre azonban már a visszaesés (1991-ig 900 főre) volt a jellemző. Az 1990-es évek stagnálása után 2001-2017 között újra 10,4 százalékkal gyarapodott Lengyelfalva népessége (914 főről 1009 főre). A község népsűrűsége (2011-ben 122 fő/km²) a járási átlag másfélszerese.

Történelem

Lengyelfalva első írásos említése 1335-ből „Lengenfolua” alakban maradt fent. Neve magyar eredetű, a Lengyel személynévből származik, szlovák neve is a lengyel népnévből ered. Később „Lengen” (1337), „Lengenfalva” (1427), illetve „Lengelfalva” (1519) névalakban szerepel az okiratokban. 1427-ből ismert „Legene” névváltozata is, melynek emlékét az alsóhutkai Legenye-erdő neve is őrzi. A 14. század elején a Aba nemzetség birtoka volt, majd László fia Domonkos halála után 1335-ben Károly Róbert Drugeth Vilmosnak adományozta, két évvel később a széplaki apátság határleírásában szerepelt. 1415-ben I. Zsigmond Czudar Péternek adományozta, későbbi birtokosai a Perényi és Palásthy családok voltak. 1424-ben templomos helyként szerepelt, 1427-ben 26 portája adózott. 1508-ban kis időre Kassa város birtokába került, majd a széplaki apátság birtoka lett. 1553-ban négy, 1565-ben tizenhárom, 1598-ban pedig tizennyolc porta volt a faluban. Lakossága a 16. században református hitre tért. A 18. század első felében részben római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újra. 1740-ben régi, Palásthy Ferenc által építtetett kápolnája leégett, helyén később új kápolnát építettek. 1746-ban 80 lakosa volt, ekkor a magyar és a szlovák nyelvet egyaránt használták a faluban. 1796-99-ben Vályi András magyar, 1851-ben Fényes Elek szlovák faluként jellemezte. 1810-től önálló egyházközséggé vált (korábban Abaszéplak filiája volt), hozzá tartozott Alsó- és Felsőhutka is. Ebben az évben épült a község régi iskolája is (a mai iskola helyén állt). 1828-ban 81 háza és 552 lakosa volt. A község pecsétje 1840-ből ismert. 1851-ben 576 lakosa volt, ekkor lakosságának még egytizede református vallású volt (1880-ban már csak 4,8 százaléka). Ekkor 26 izraelita vallású lakosa is volt a községnek (1921-ben már csak 14). Lakói földműveléssel, zöldség- és gyümölcstermesztéssel, illetve fuvarozással foglalkoztak. 1880-ban 561, 1890-ben 518, 1900-ban 522, 1910-ben pedig 583 lakosa volt. A község temploma 1875-ben épült. 1888-ban a Tarca pusztító árvize lerombolta a község régi malmát. A 19. század második felétől szeszfőzde is működött Lengyelfalván. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 578, 1930-ban pedig 595 lakosa volt. 1938. novemberében az első bécsi döntés Magyarországhoz csatolta (1945-ig). 1938-ban 112 háza és 636 lakosa, 1941-ben pedig 679 lakosa volt. 1948-ban hivatalos szlovák nevét Poliankáról Košická Poliankára módosították. Mezőgazdasági termelőszövetkezetét (JRD) 1956-ban alapították 68 taggal, 1961-ben állami gazdasággá alakult, majd 1979-től a kassai Agrokombinát részévé vált. Az 1960-as évektől a Tarca jobb oldalán hatalmas baromfi- és juhtenyésztő telepeket létesítettek. A község új iskoláját 1961-ben adták át. 1970-ben 854, 1980-ban 941, 1991-ben pedig 900 lakosa volt. A község zászlaját és címerét 1998-ban fogadták el. 2001-ben 914, 2011-ben 973, 2017-ben pedig 1009 lakosa volt Lengyelfalvának.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Korábban nagy jelentőségű mezőgazdasága (főleg belterjes baromfi- és juhtenyésztés) a rendszerváltás után hanyatlásnak indult és régi szeszgyára is megszűnt. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1875-ben épült neogótikus stílusban. A Szent Hubert-kápolna a Tarca hídjánál található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LENGYELFALVA. Magyar falu Abaúj Várm. földes Ura Palásti Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Tarcza vize mellett, határja jó, vagyonnyai külömbfélék, Kassa Városához nem messze van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lengyelfalva, (Polyánka), tót falu, Abauj vmegyében: 468 kath., 2 evang., 62 ref., 26 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Termékeny határát némellykor a Tarcza vize kárositja. F. u. többen. Ut. posta Kassa 2 mfd.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Keletre, a Kassai-hegy túloldalán, a Tárcza mellett következő kisközségek fekszenek: [...] Lengyelfalva, 75 házzal, 518 tót lakossal. Határában bronzkori emlékeket találtak.

Magyar Katolikus Lexikon

Lengyelfalva, v. Abaúj-Torna vm. (Košická Polianka, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. kassai esp. ker-ében. - Tp-át Páduai Szt Antal tit-ra sztelték. 1789: alapították újra. Mai Nagyboldogasszony-tp-át 1877: építették. Anyakönyvei 1789-től. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: szl., m. - Filiái 1915: Alsóhutka, Felsőhutka. - Lakói 1940: 586 r.k., 83 g.k., 5 ev., 5 ref., össz. 679; 2000: 769 r.k., össz. 903. **-Sz.B KTN I:135. - Schem. Cass. 1915:41; 2000:39. (1810: alapították)

Helységnévtár

Lengyelfalva (Lengyelfalu, Polyánka), RK. 451 Kassa, gk. 64 Zdoba, ág. 8 - -, ref. 26 Beszter. izr. 12 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Lengyelfalva. Már a bronzkorban megült hely, mit az itt feltárt bronzkori leletek bizonyítanak. Ujabbkori keletkezése és története ismeretlen. Bizonyára a török alatt elpusztult s csak sokkal később népesítették újra, neve után lengyelekkel. A község területe 1427 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 636.

Névelőfordulások
1335
Lengenfolua
1337
Lengen
1375
Lengenfalu
1427
Legene
1468
Lengenfalwa
1519
Lengelfalva
1553
Lengelffalwa
1630
Lengyelfalva
1773
Lengyelfalva, Polánka
1786
Lengelfalwa
1808
Lengyelfalva, Polánka
1863
Lengyelfalva
1920
Poľanka
1927
Polianka
1938
Lengyelfalva
1945
Polianka
1948
Košická Polianka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Košická Polianka)
Telefon: 055616854184

Honlap: kosickapolianka.sk
Polgármester:
Petrilová Marta (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Košč Jozef (Független)
Domonkoš Peter (Független)
Sudzina Patrik (Független)
Bodnár Marek (KDH)
Behúnová Adriana (SMER-SD)
Papáč Róbert (SMER-SD)
Horváth Marek (SNS)
Független 43% Független 3 képviselö KDH 14% KDH 1 képviselö SMER-SD 29% SMER-SD 2 képviselö SNS 14% SNS 1 képviselö 7 képviselö
Základná škola Košická Polianka

Košická Polianka 148

Alapiskola

Košická Polianka 148

Óvoda

Košická Polianka 122

Lengyelfalvai Anyakönyvi Hivatal

Košická Polianka

Lengyelfalvai Községi Hivatal

Košická Polianka

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 19 3%
szlovákok 499 89%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 22 4%
egyéb 21 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 561
magyarok 68 12%
szlovákok 498 85%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 13 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 583
magyarok 38 7%
szlovákok 513 89%
ruszinok 3 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 24 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 578
magyarok 6 1%
szlovákok 889 99%
ruszinok 0 0%
romák 2 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 900
magyarok 4 0%
szlovákok 887 97%
ruszinok 0 0%
romák 13 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 914
magyarok 3 0%
szlovákok 716 74%
ruszinok 0 0%
romák 52 5%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 200 21%
összlétszám 973
magyarok 4 0%
szlovákok 963 93%
ruszinok 0 0%
romák 6 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 49 5%
összlétszám 1030
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 824
Választási részvétel: 64.68 %
Kiadott boríték: 533
Bedobott boríték: 533

Polgármester

Érvényes szavazólap: 515
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Petrilová Marta 342 66.41 % SMER-SD
Boda Radko 173 33.59 % Független
Smrčo František 0 0.00 % SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Košč Jozef 328 Független
Behúnová Adriana 209 SMER-SD
Bodnár Marek 201 KDH
Papáč Róbert 160 SMER-SD
Horváth Marek 157 SNS
Domonkoš Peter 148 Független
Sudzina Patrik 148 Független
Kondáš Martin 126 KDH
Labanská Zuzana 118 SMER-SD
Kondáš František 116 KDH
Hudák Miloš 113 SMER-SD
Juhás Ladislav 112 SMER-SD
Palenčárová Ľudmila 102 KDH
Horváthová Denisa 101 MOST - HÍD
Lengyelová Marta 101 KDH
Pota Marek 97 MOST - HÍD
Caková Silvia 92 SNS
Kuročka Michal 84 SME RODINA - Boris Kollár
Antolík Viktor 80 SMER-SD
Hudáková Adriána 72 SMER-SD
Košová Lucia 69 SNS
Kundráth Marián 62 MOST - HÍD
Šimco Marek 48 SNS
Lengyelová Františka 43 SNS

Képviselők

2014
Független 28.57% Független 2 képviselö SMER-SD 42.86% SMER-SD 3 képviselö NOVA 14.29% NOVA 1 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 42.86% Független 3 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö SNS 14.29% SNS 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 811
Választási részvétel: 18.87 %
Kiadott boríték: 153
Bedobott boríték: 153
Választásra jogosult: 811
Választási részvétel: 12.45 %
Kiadott boríték: 101
Bedobott boríték: 101
Választásra jogosult: 817
Választási részvétel: 23,01 %
Kiadott boríték: 188
Bedobott boríték: 188

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 131
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 181
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 53 40.46 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 35 26.72 % KDS
Rastislav Masnyk 17 12.98 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 11 8.40 % NOVA
Lukáš Sisák 4 3.05 % KSS
Vladimír Gürtler 4 3.05 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 4 3.05 % Független
Ivan Kuhn 2 1.53 % OKS
Marek Ďurán 1 0.76 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 43 42.57% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 82 45.30 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 71 39.23 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 10 5.52 % Független
Jarmila Tkáčová 7 3.87 % SNS
Karol Pataky 4 2.21 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 3 1.66 % ĽSNS
Oliver Petrík 2 1.10 % JĽSS
Vladislav Stanko 2 1.10 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 150
Érvényes szavazólap: 176
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Karol Dzugas 102 68.00% Független
Ján Kokarda 45 30.00% Független
František Petro 30 20.00% SMER - SD
Monika Vargová 28 18.67% SNS
Michal Rečka 27 18.00% SMER - SD
Štefan Petrík 23 15.33% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Konkoly 22 14.67% SMER - SD
Slavomír Horváth 20 13.33% SNS
Tomáš Suchý 20 13.33% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ľubomír Šimko 18 12.00% SMER - SD
Radoslav Šimko 18 12.00% SNS
Dominika Palaščáková 17 11.33% NOVA
Štefan Markovič 16 10.67% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Peter Papáč 15 10.00% KSS
Monika Bérešová 14 9.33% SZS
Viktor Dulina 14 9.33% Független
Miloš Barcal 14 9.33% Független
Vojtech Staňo 11 7.33% SMER - SD
Ivan Hriczko 11 7.33% Független
Július Beluscák 11 7.33% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 8 5.33% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viktor Sasák 8 5.33% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Božena Letková 7 4.67% Független
Ladislav Miko 7 4.67% 7 STATOČNÝCH
Miroslav Bačenko 6 4.00% Független
Ján Mikloš 6 4.00% KSS
Norbert Krušinský 6 4.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Františka Kočišová 6 4.00% SĽS
Ivan Buchla 5 3.33% SNS
Mária Topoľančinová 5 3.33% ĽS-HZDS
Elena Fialková 5 3.33% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Bačo 5 3.33% SĽS
Marián Tóth 4 2.67% SaS
Ján Marton 4 2.67% NOVA
Viliam Bačo 4 2.67% Független
Ladislav Vojtko 4 2.67% KSS
Jozef Koňa 3 2.00% SĽS
Rastislav Moric 3 2.00% 7 STATOČNÝCH
Roman Horváth 3 2.00% SRÚS
Ľubica Holováčová 3 2.00% SĽS
Alexander Bimbo 3 2.00% SRÚS
Róbert Čarny 3 2.00% SNS
Štefan Laczkó 3 2.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 2 1.33% Független
Martin Baltes 2 1.33% SĽS
Marián Kertész 2 1.33% PD
László Köteles 2 1.33% SMK-MKP
Elena Majancsíková 2 1.33% SĽS
Ladislav Bartók 2 1.33% Független
Ján Stanislav 2 1.33% SNS
Peter Palaščák 2 1.33% SOĽ
Jozef Tischler 2 1.33% SĽS
László Iván 2 1.33% SMK-MKP
Jenő Csoltkó 1 0.67% Független
Róbert Šándor 1 0.67% Független
Imrich Kohút 1 0.67% SĽS
Anton Király 1 0.67% SMK-MKP
Anton Medvec 1 0.67% Független
Vladimír Popovič 1 0.67% SMS
Július Grulyo 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Peter Derevjaník 53 30.11% SMER-SD
Ján Kokarda 52 29.55% Független
František Petro 50 28.41% SMER-SD
Vojtech Farkaš 49 27.84% Független
Michal Rečka 42 23.86% SMER-SD
Martin Smrčo 38 21.59% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Miloš Barcal 34 19.32% Független
Ondrej Bernát 32 18.18% SMER-SD
Viktor Dulina 32 18.18% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Imrich Bakši 30 17.05% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Slavomír Horváth 28 15.91% SNS
Monika Gergelová 26 14.77% SNS
Pavol Bujňák 25 14.20% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Peter Solár 24 13.64% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Erika Zámboriová 24 13.64% ŠKV
Mária Dulovičová 18 10.23% Független
Martina Dutková 17 9.66% Független
František Gedra 17 9.66% ĽS Naše Slovensko
Martin Baltes 15 8.52% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Böhm 15 8.52% Független
Slavomír Borovský 15 8.52% DS
Radoslav Hodor 14 7.95% Független
Tomáš Kozlai 14 7.95% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Mária Lacková 14 7.95% Független
Ján Serbin 14 7.95% Független
Anton Medvec 12 6.82% Független
Anetta Strýčková 12 6.82% Független
Július Beluscsák 11 6.25% Független
Marcela Demkeová 10 5.68% ĽS Naše Slovensko
Roland Szabó 10 5.68% SMER-SD
Peter Seman 9 5.11% KSS
Jarmila Vaňová 8 4.55% ŠKV
Július Begala 8 4.55% Független
Tomáš Suchý 7 3.98% ŠANCA
Jaroslav Pástor 7 3.98% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 6 3.41% MKDA-MKDSZ
Pavol Lehotský 6 3.41% Független
Vlastimil Lakatoš 6 3.41% Független
Ladislav Andrejanin 6 3.41% ÚSVIT
Ivan Hriczko 6 3.41% ŠKV
Štefan Hudák 5 2.84% ĽS Naše Slovensko
Peter Kocai 4 2.27% NAJ
Jozef Krešák 3 1.70% ŠANCA
István Zachariaš 3 1.70% SMK-MKP
Rudolf Varga 3 1.70% VZDOR
Július Pelegrin 3 1.70% Független
Ladislav Vojtko 2 1.14% KSS
Alexander Képes 2 1.14% SMK-MKP
Ervín Kompuš 2 1.14% NAJ
Elena Fialková 2 1.14% MOST - HÍD
Tamás Iván 2 1.14% SMK-MKP
László Köteles 2 1.14% SMK-MKP
Alexander Horváth 2 1.14% MOST - HÍD
Csaba Simkó 2 1.14% SMK-MKP
Jozef Hric 2 1.14% KSS
Ján Horváth 1 0.57% Független
Július Grulyo 1 0.57% Független
Adrianna Gergely Papp 1 0.57% SMK-MKP
Augustín Köteles 1 0.57% NAJ
Norbert Krušinský 1 0.57% MOST - HÍD
Tibor Bráz 1 0.57% Független
Gábor Szalay 1 0.57% SMK-MKP
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 26.27 %
Torna 145 5.63 %
Buzita 141 5.47 %
Somodi 111 4.31 %
Makranc 110 4.27 %
Debrőd 109 4.23 %
Csécs 94 3.65 %
Szeszta 73 2.83 %
Jászó 69 2.68 %
Jánok 64 2.48 %
Perény - Hím 63 2.44 %
Komaróc 63 2.44 %
Áj 57 2.21 %
Reste 57 2.21 %
Szádudvarnok - Méhész 51 1.98 %
Tornaújfalu 49 1.90 %
Alsólánc 48 1.86 %
Zsarnó 47 1.82 %
Bódvavendégi 40 1.55 %
Nagyida 40 1.55 %
Péder 40 1.55 %
Abaújszina 33 1.28 %
Pány 22 0.85 %
Mecenzéf 21 0.81 %
Jászómindszent 12 0.47 %
Tornahorváti 12 0.47 %
Szádelő 12 0.47 %
Kenyhec 11 0.43 %
Miglécnémeti 11 0.43 %
Stósz 7 0.27 %
Kisida 7 0.27 %
Felsőmecenzéf 5 0.19 %
Hernádcsány 4 0.16 %
Hernádzsadány 4 0.16 %
Kassamindszent 4 0.16 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Jászóújfalu 3 0.12 %
Felsőtőkés 3 0.12 %
Koksóbaksa 3 0.12 %
Izdobabeszter 3 0.12 %
Hernádszokoly 3 0.12 %
Enyicke 3 0.12 %
Petőszinye 3 0.12 %
Rás 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Hernádszentistván 2 0.08 %
Benyék 2 0.08 %
Felsőcsáj 2 0.08 %
Kalsa 2 0.08 %
Hilyó 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Alsókemence 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 64.87 %
Torna 110 21.96 %
Kecer 63 12.57 %
Szepsi 47 9.38 %
Mecenzéf 28 5.59 %
Áj 16 3.19 %
Buzita 14 2.79 %
Jászómindszent 13 2.59 %
Csécs 11 2.20 %
Jászóújfalu 10 2.00 %
Kisida 9 1.80 %
Abaújszakaly 9 1.80 %
Györke 8 1.60 %
Kenyhec 8 1.60 %
Hernádcsány 8 1.60 %
Tornaújfalu 7 1.40 %
Abos 7 1.40 %
Izdobabeszter 7 1.40 %
Abaújszina 6 1.20 %
Stósz 6 1.20 %
Budamér 5 1.00 %
Hernádszentistván 5 1.00 %
Szádudvarnok - Méhész 5 1.00 %
Hernádszokoly 5 1.00 %
Pány 5 1.00 %
Enyicke 5 1.00 %
Benyék 5 1.00 %
Semse 5 1.00 %
Bolyár 5 1.00 %
Hernádzsadány 4 0.80 %
Rozgony 4 0.80 %
Debrőd 4 0.80 %
Koksóbaksa 4 0.80 %
Nagyida 4 0.80 %
Miglécnémeti 4 0.80 %
Zsarnó 4 0.80 %
Alsókemence 4 0.80 %
Lapispatakújtelep 4 0.80 %
Szeszta 3 0.60 %
Hilyó 3 0.60 %
Komaróc 3 0.60 %
Nagyszalánc 3 0.60 %
Alsólánc 3 0.60 %
Patacskő 3 0.60 %
Sároskőszeg 3 0.60 %
Felsőmislye 3 0.60 %
Felsőmecenzéf 3 0.60 %
Szaláncújváros 3 0.60 %
Ránk 3 0.60 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.60 %
Alsómislye 3 0.60 %
Rudnok 3 0.60 %
Baska 3 0.60 %
Perény - Hím 3 0.60 %
Lapispatak 2 0.40 %
Lengyelfalva 2 0.40 %
Makranc 2 0.40 %
Petőszinye 2 0.40 %
Alsóhutka 2 0.40 %
Felsőtőkés 2 0.40 %
Aranyida 2 0.40 %
Királynép 2 0.40 %
Kassamindszent 2 0.40 %
Garbócbogdány 2 0.40 %
Hernádgecse 1 0.20 %
Alsótőkés 1 0.20 %
Kassaolcsvár 1 0.20 %
Abaújrákos 1 0.20 %
Reste 1 0.20 %
Jánok 1 0.20 %
Rás 1 0.20 %
Bódvavendégi 1 0.20 %
Hatkóc 1 0.20 %
Eszkáros 1 0.20 %
Ájfalucska 1 0.20 %
Szalánchuta 1 0.20 %
Alsócsáj 1 0.20 %
Kelecsenyborda 1 0.20 %
Györgyi 1 0.20 %
Somodi 1 0.20 %
Terebő 1 0.20 %
Abaújnádasd 1 0.20 %
Abaújharaszti 1 0.20 %
Tornahorváti 1 0.20 %
Idabukóc 1 0.20 %
Felsőhutka 1 0.20 %
Felsőkemence 1 0.20 %
Balogd 1 0.20 %
Magyarbőd 1 0.20 %
Bölzse 1 0.20 %
Bátyok 1 0.20 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 27.40 %
Buzita 223 11.96 %
Csécs 84 4.50 %
Perény - Hím 79 4.24 %
Torna 77 4.13 %
Szeszta 77 4.13 %
Reste 67 3.59 %
Makranc 66 3.54 %
Komaróc 55 2.95 %
Debrőd 55 2.95 %
Somodi 53 2.84 %
Alsólánc 51 2.73 %
Nagyida 49 2.63 %
Tornaújfalu 38 2.04 %
Jászó 37 1.98 %
Áj 37 1.98 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.72 %
Zsarnó 31 1.66 %
Péder 30 1.61 %
Abaújszina 29 1.55 %
Jánok 28 1.50 %
Bódvavendégi 25 1.34 %
Mecenzéf 15 0.80 %
Semse 11 0.59 %
Pány 10 0.54 %
Kenyhec 9 0.48 %
Hernádcsány 9 0.48 %
Tornahorváti 8 0.43 %
Kassamindszent 8 0.43 %
Miglécnémeti 8 0.43 %
Györke 7 0.38 %
Enyicke 6 0.32 %
Kecer 6 0.32 %
Kisida 5 0.27 %
Izdobabeszter 5 0.27 %
Jászómindszent 5 0.27 %
Hernádszentistván 5 0.27 %
Regeteruszka 4 0.21 %
Királynép 4 0.21 %
Jászóújfalu 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Patacskő 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Hatkóc 3 0.16 %
Rozgony 3 0.16 %
Hernádzsadány 3 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.44 %
Jászómindszent 108 9.06 %
Stósz 76 6.38 %
Felsőmecenzéf 50 4.19 %
Szepsi 38 3.19 %
Kisida 36 3.02 %
Hernádcsány 24 2.01 %
Jászó 24 2.01 %
Kassamindszent 24 2.01 %
Jászóújfalu 22 1.85 %
Kassabéla 19 1.59 %
Rozgony 18 1.51 %
Budamér 18 1.51 %
Hernádszokoly 17 1.43 %
Semse 17 1.43 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.26 %
Sároskőszeg 15 1.26 %
Felsőtőkés 14 1.17 %
Kassaolcsvár 14 1.17 %
Csécs 12 1.01 %
Lengyelfalva 12 1.01 %
Torna 12 1.01 %
Izdobabeszter 12 1.01 %
Hernádszentistván 12 1.01 %
Idabukóc 11 0.92 %
Aranyida 11 0.92 %
Lapispatak 11 0.92 %
Koksóbaksa 10 0.84 %
Felsőmislye 9 0.76 %
Alsótőkés 9 0.76 %
Tarcavajkóc 8 0.67 %
Abaújszakaly 8 0.67 %
Tizsite 8 0.67 %
Baska 8 0.67 %
Hatkóc 7 0.59 %
Szalánchuta 7 0.59 %
Enyicke 7 0.59 %
Abaújnádasd 7 0.59 %
Nagyida 7 0.59 %
Abaújszina 7 0.59 %
Hilyó 7 0.59 %
Perény - Hím 7 0.59 %
Magyarbőd 7 0.59 %
Hernádgecse 7 0.59 %
Nagyszalánc 7 0.59 %
Györke 6 0.50 %
Garbócbogdány 6 0.50 %
Makranc 6 0.50 %
Lapispatakújtelep 6 0.50 %
Kelecsenyborda 6 0.50 %
Kecer 6 0.50 %
Királynép 6 0.50 %
Hernádzsadány 6 0.50 %
Rás 5 0.42 %
Pány 5 0.42 %
Rudnok 5 0.42 %
Kisladna 5 0.42 %
Terebő 5 0.42 %
Hernádgönyű 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Abaújharaszti 4 0.34 %
Zsarnó 4 0.34 %
Kalsa 4 0.34 %
Petőszinye 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Nagyladna 4 0.34 %
Ósvacsákány 3 0.25 %
Felsőcsáj 3 0.25 %
Györgyi 3 0.25 %
Abaújrákos 3 0.25 %
Apátka 3 0.25 %
Jánok 3 0.25 %
Alsómislye 3 0.25 %
Abos 3 0.25 %
Alsóhutka 3 0.25 %
Benyék 3 0.25 %
Miglécnémeti 3 0.25 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Bódvavendégi 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 36.16 %
Buzita 84 5.75 %
Torna 66 4.52 %
Makranc 50 3.42 %
Szeszta 45 3.08 %
Csécs 39 2.67 %
Debrőd 38 2.60 %
Áj 31 2.12 %
Somodi 30 2.05 %
Tornaújfalu 30 2.05 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.92 %
Nagyida 27 1.85 %
Perény - Hím 26 1.78 %
Alsólánc 26 1.78 %
Zsarnó 26 1.78 %
Jánok 26 1.78 %
Reste 23 1.58 %
Péder 22 1.51 %
Jászó 22 1.51 %
Bódvavendégi 21 1.44 %
Rudnok 17 1.16 %
Komaróc 17 1.16 %
Mecenzéf 15 1.03 %
Jászómindszent 13 0.89 %
Hernádcsány 13 0.89 %
Abaújszina 12 0.82 %
Tornahorváti 11 0.75 %
Miglécnémeti 9 0.62 %
Pány 9 0.62 %
Kassamindszent 8 0.55 %
Aranyida 7 0.48 %
Stósz 6 0.41 %
Izdobabeszter 6 0.41 %
Jászóújfalu 6 0.41 %
Györke 6 0.41 %
Rás 6 0.41 %
Enyicke 5 0.34 %
Ránk 5 0.34 %
Lapispatak 4 0.27 %
Patacskő 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Kisida 4 0.27 %
Alsómislye 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Koksóbaksa 3 0.21 %
Felsőmecenzéf 3 0.21 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Szalánchuta 3 0.21 %
Kenyhec 3 0.21 %
Abaújszakaly 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Semse 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 14.73 %
Hernádszentistván 216 12.38 %
Sároskőszeg 164 9.40 %
Hernádszokoly 138 7.91 %
Budamér 79 4.53 %
Rozgony 58 3.32 %
Kassabéla 40 2.29 %
Abos 40 2.29 %
Kassamindszent 39 2.23 %
Kisida 37 2.12 %
Terebő 34 1.95 %
Hernádcsány 30 1.72 %
Enyicke 28 1.60 %
Jászómindszent 28 1.60 %
Királynép 28 1.60 %
Szepsi 26 1.49 %
Tarcavajkóc 25 1.43 %
Koksóbaksa 23 1.32 %
Izdobabeszter 23 1.32 %
Lapispatak 19 1.09 %
Benyék 18 1.03 %
Hernádzsadány 18 1.03 %
Kisladna 18 1.03 %
Felsőmislye 17 0.97 %
Rás 17 0.97 %
Hernádgecse 17 0.97 %
Nagyszalánc 16 0.92 %
Kassaolcsvár 16 0.92 %
Lapispatakújtelep 15 0.86 %
Kenyhec 15 0.86 %
Alsómislye 15 0.86 %
Eszkáros 14 0.80 %
Baska 14 0.80 %
Regeteruszka 14 0.80 %
Alsótőkés 14 0.80 %
Perény - Hím 13 0.74 %
Bölzse 13 0.74 %
Abaújnádasd 13 0.74 %
Csécs 12 0.69 %
Hatkóc 12 0.69 %
Nagyladna 12 0.69 %
Lengyelfalva 12 0.69 %
Aranyida 12 0.69 %
Abaújszina 11 0.63 %
Semse 11 0.63 %
Felsőhutka 11 0.63 %
Mecenzéf 11 0.63 %
Garbócbogdány 10 0.57 %
Kalsa 10 0.57 %
Buzita 10 0.57 %
Jászóújfalu 10 0.57 %
Torna 10 0.57 %
Kecer 10 0.57 %
Magyarbőd 10 0.57 %
Felsőtőkés 10 0.57 %
Györke 10 0.57 %
Alsóhutka 9 0.52 %
Abaújszakaly 9 0.52 %
Hilyó 8 0.46 %
Idabukóc 8 0.46 %
Alsókemence 8 0.46 %
Tizsite 7 0.40 %
Jászó 7 0.40 %
Szalánchuta 7 0.40 %
Hernádgönyű 7 0.40 %
Stósz 7 0.40 %
Felsőmecenzéf 7 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.34 %
Bolyár 6 0.34 %
Ósva 6 0.34 %
Bunyita 6 0.34 %
Györgyi 6 0.34 %
Bátyok 5 0.29 %
Szaláncújváros 5 0.29 %
Nagyida 5 0.29 %
Pány 5 0.29 %
Felsőcsáj 4 0.23 %
Ránkfüred 4 0.23 %
Ránk 3 0.17 %
Jánok 3 0.17 %
Szeszta 3 0.17 %
Újszállás 3 0.17 %
Ósvacsákány 3 0.17 %
Rudnok 3 0.17 %
Miglécnémeti 3 0.17 %
Balogd 3 0.17 %
Sárosófalu 3 0.17 %
Alsócsáj 3 0.17 %
Petőszinye 3 0.17 %
Áj 3 0.17 %
Füzérnádaska 3 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.17 %
Felsőkemence 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Zsarnó 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 30.32 %
Szepsi 178 13.77 %
Csécs 34 2.63 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.47 %
Áj 31 2.40 %
Makranc 29 2.24 %
Somodi 26 2.01 %
Tornaújfalu 25 1.93 %
Jánok 23 1.78 %
Perény - Hím 20 1.55 %
Zsarnó 20 1.55 %
Bódvavendégi 18 1.39 %
Mecenzéf 14 1.08 %
Szeszta 14 1.08 %
Tornahorváti 14 1.08 %
Jászó 12 0.93 %
Buzita 11 0.85 %
Debrőd 11 0.85 %
Kenyhec 11 0.85 %
Nagyida 10 0.77 %
Pány 10 0.77 %
Péder 8 0.62 %
Hernádcsány 6 0.46 %
Rozgony 6 0.46 %
Kisida 5 0.39 %
Hernádgecse 5 0.39 %
Reste 5 0.39 %
Ájfalucska 4 0.31 %
Szádelő 4 0.31 %
Alsólánc 4 0.31 %
Jászóújfalu 4 0.31 %
Lapispatakújtelep 4 0.31 %
Jászómindszent 4 0.31 %
Magyarbőd 3 0.23 %
Garbócbogdány 3 0.23 %
Izdobabeszter 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Komaróc 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Nagyszalánc 3 0.23 %
Abos 3 0.23 %
Hernádzsadány 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Abaújszina 3 0.23 %
Kassamindszent 3 0.23 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Eszkáros 2 0.15 %
Rudnok 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Idabukóc 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Kecer 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Alsómislye 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Györke 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.42 %
Torna 20 2.18 %
Csécs 12 1.31 %
Jászó 11 1.20 %
Tornaújfalu 10 1.09 %
Rozgony 10 1.09 %
Nagyida 10 1.09 %
Buzita 8 0.87 %
Somodi 8 0.87 %
Makranc 7 0.76 %
Zsarnó 6 0.65 %
Reste 6 0.65 %
Lapispatak 6 0.65 %
Idabukóc 6 0.65 %
Debrőd 5 0.54 %
Jánok 5 0.54 %
Perény - Hím 5 0.54 %
Abaújszina 5 0.54 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.44 %
Kassamindszent 4 0.44 %
Alsólánc 4 0.44 %
Tornahorváti 4 0.44 %
Szeszta 4 0.44 %
Izdobabeszter 3 0.33 %
Petőszinye 3 0.33 %
Magyarbőd 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Hernádszokoly 3 0.33 %
Jászóújfalu 3 0.33 %
Kisida 3 0.33 %
Györke 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Terebő 3 0.33 %
Enyicke 3 0.33 %
Nagyszalánc 2 0.22 %
Bódvavendégi 2 0.22 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.22 %
Hernádcsány 2 0.22 %
Budamér 2 0.22 %
Kalsa 2 0.22 %
Kecer 2 0.22 %
Kenyhec 2 0.22 %
Mecenzéf 2 0.22 %
Abos 2 0.22 %
Patacskő 2 0.22 %
Abaújszakaly 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Felsőmislye 2 0.22 %
Alsókemence 2 0.22 %
Jászómindszent 1 0.11 %
Pány 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Rudnok 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Szaláncújváros 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Lengyelfalva 1 0.11 %
Stósz 1 0.11 %
Péder 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Tarcavajkóc 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Bolyár 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Felsőmecenzéf 1 0.11 %
Kassabéla 1 0.11 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 20.78 %
Szepsi 82 12.71 %
Csécs 20 3.10 %
Tornaújfalu 18 2.79 %
Nagyida 17 2.64 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.33 %
Buzita 12 1.86 %
Áj 12 1.86 %
Szeszta 12 1.86 %
Somodi 11 1.71 %
Bódvavendégi 11 1.71 %
Zsarnó 10 1.55 %
Jászó 10 1.55 %
Makranc 10 1.55 %
Mecenzéf 9 1.40 %
Péder 9 1.40 %
Jászómindszent 8 1.24 %
Tornahorváti 8 1.24 %
Perény - Hím 7 1.09 %
Eszkáros 6 0.93 %
Hernádcsány 6 0.93 %
Abaújszina 6 0.93 %
Alsólánc 5 0.78 %
Kassamindszent 5 0.78 %
Reste 5 0.78 %
Jánok 4 0.62 %
Budamér 4 0.62 %
Baska 4 0.62 %
Kenyhec 4 0.62 %
Jászóújfalu 4 0.62 %
Hernádzsadány 4 0.62 %
Debrőd 4 0.62 %
Komaróc 4 0.62 %
Magyarbőd 4 0.62 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.62 %
Hernádszentistván 3 0.47 %
Kecer 3 0.47 %
Abaújnádasd 3 0.47 %
Alsótőkés 3 0.47 %
Enyicke 3 0.47 %
Hernádgönyű 3 0.47 %
Pány 3 0.47 %
Lapispatak 3 0.47 %
Semse 3 0.47 %
Györke 2 0.31 %
Abaújszakaly 2 0.31 %
Koksóbaksa 2 0.31 %
Kassabéla 2 0.31 %
Felsőmislye 2 0.31 %
Kassaolcsvár 2 0.31 %
Tizsite 2 0.31 %
Abaújrákos 2 0.31 %
Bolyár 2 0.31 %
Rozgony 2 0.31 %
Rudnok 2 0.31 %
Izdobabeszter 2 0.31 %
Miglécnémeti 2 0.31 %
Szádelő 2 0.31 %
Benyék 2 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.31 %
Alsómislye 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Bölzse 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Újszállás 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Balogd 1 0.16 %
Hernádszokoly 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Patacskő 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Hilyó 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Ránk 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Kisida 1 0.16 %
Kisladna 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Idabukóc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 14.40 %
Torna 295 13.70 %
Jászó 262 12.17 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.85 %
Mecenzéf 91 4.23 %
Buzita 78 3.62 %
Szeszta 60 2.79 %
Zsarnó 56 2.60 %
Somodi 52 2.42 %
Tornaújfalu 50 2.32 %
Áj 47 2.18 %
Jászóújfalu 38 1.76 %
Debrőd 35 1.63 %
Bódvavendégi 33 1.53 %
Csécs 33 1.53 %
Alsólánc 29 1.35 %
Perény - Hím 28 1.30 %
Jánok 26 1.21 %
Szádelő 24 1.11 %
Abaújszina 23 1.07 %
Komaróc 22 1.02 %
Nagyida 20 0.93 %
Makranc 20 0.93 %
Reste 20 0.93 %
Péder 17 0.79 %
Felsőmecenzéf 14 0.65 %
Tornahorváti 11 0.51 %
Jászómindszent 8 0.37 %
Miglécnémeti 6 0.28 %
Királynép 6 0.28 %
Kenyhec 5 0.23 %
Hernádzsadány 5 0.23 %
Hernádcsány 5 0.23 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Abaújszakaly 4 0.19 %
Enyicke 4 0.19 %
Kisida 3 0.14 %
Nagyszalánc 3 0.14 %
Kassamindszent 3 0.14 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 24.02 %
Makranc 115 8.50 %
Csécs 73 5.40 %
Torna 68 5.03 %
Buzita 39 2.88 %
Perény - Hím 36 2.66 %
Tornaújfalu 35 2.59 %
Jánok 30 2.22 %
Pány 26 1.92 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.85 %
Nagyida 23 1.70 %
Mecenzéf 23 1.70 %
Zsarnó 22 1.63 %
Áj 22 1.63 %
Szeszta 20 1.48 %
Györke 19 1.40 %
Komaróc 19 1.40 %
Péder 18 1.33 %
Somodi 17 1.26 %
Jászó 16 1.18 %
Reste 16 1.18 %
Debrőd 15 1.11 %
Kisida 14 1.03 %
Jászómindszent 14 1.03 %
Kenyhec 12 0.89 %
Alsólánc 12 0.89 %
Bódvavendégi 10 0.74 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.67 %
Sároskőszeg 9 0.67 %
Hernádcsány 9 0.67 %
Budamér 8 0.59 %
Rozgony 8 0.59 %
Kassamindszent 8 0.59 %
Hernádszentistván 7 0.52 %
Hernádszokoly 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Semse 6 0.44 %
Tornahorváti 6 0.44 %
Abaújszina 6 0.44 %
Idabukóc 6 0.44 %
Abos 6 0.44 %
Hilyó 6 0.44 %
Jászóújfalu 5 0.37 %
Tarcavajkóc 4 0.30 %
Koksóbaksa 4 0.30 %
Miglécnémeti 4 0.30 %
Bolyár 4 0.30 %
Nagyszalánc 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Abaújnádasd 4 0.30 %
Kassabéla 4 0.30 %
Rás 4 0.30 %
Benyék 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Rudnok 4 0.30 %
Stósz 3 0.22 %
Lapispatakújtelep 3 0.22 %
Kassaolcsvár 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Bölzse 3 0.22 %
Felsőhutka 3 0.22 %
Hernádgönyű 3 0.22 %
Nagyladna 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.30 %
Rozgony 83 3.96 %
Izdobabeszter 61 2.91 %
Kisida 61 2.91 %
Kassamindszent 53 2.53 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.48 %
Györgyi 51 2.43 %
Hernádcsány 50 2.39 %
Jászómindszent 46 2.19 %
Györke 45 2.15 %
Alsókemence 44 2.10 %
Szepsi 42 2.00 %
Sároskőszeg 42 2.00 %
Kassaolcsvár 41 1.96 %
Regeteruszka 40 1.91 %
Garbócbogdány 39 1.86 %
Budamér 37 1.77 %
Petőszinye 37 1.77 %
Bolyár 36 1.72 %
Mecenzéf 36 1.72 %
Kelecsenyborda 36 1.72 %
Nagyszalánc 33 1.57 %
Benyék 31 1.48 %
Felsőmislye 29 1.38 %
Koksóbaksa 28 1.34 %
Tarcavajkóc 28 1.34 %
Csécs 28 1.34 %
Idabukóc 27 1.29 %
Ránkfüred 27 1.29 %
Lapispatak 27 1.29 %
Kecer 25 1.19 %
Alsótőkés 25 1.19 %
Királynép 25 1.19 %
Felsőcsáj 24 1.15 %
Lengyelfalva 24 1.15 %
Hernádzsadány 24 1.15 %
Rás 23 1.10 %
Hernádszentistván 23 1.10 %
Bátyok 23 1.10 %
Felsőkemence 22 1.05 %
Alsómislye 22 1.05 %
Kassabéla 21 1.00 %
Kalsa 20 0.95 %
Hernádszokoly 20 0.95 %
Füzérnádaska 18 0.86 %
Hernádgecse 18 0.86 %
Baska 18 0.86 %
Semse 17 0.81 %
Ránk 16 0.76 %
Tizsite 16 0.76 %
Torna 15 0.72 %
Abaújszakaly 15 0.72 %
Enyicke 15 0.72 %
Ósvacsákány 15 0.72 %
Aranyida 15 0.72 %
Hilyó 14 0.67 %
Alsóhutka 14 0.67 %
Abaújnádasd 14 0.67 %
Kenyhec 14 0.67 %
Jászó 14 0.67 %
Ósva 14 0.67 %
Abaújszina 13 0.62 %
Jászóújfalu 13 0.62 %
Abaújrákos 13 0.62 %
Abaújharaszti 12 0.57 %
Pány 12 0.57 %
Stósz 12 0.57 %
Szaláncújváros 12 0.57 %
Szeszta 11 0.52 %
Lapispatakújtelep 11 0.52 %
Somodi 11 0.52 %
Abos 11 0.52 %
Kecerlipóc 10 0.48 %
Felsőhutka 10 0.48 %
Terebő 10 0.48 %
Eszkáros 10 0.48 %
Sárosófalu 10 0.48 %
Balogd 9 0.43 %
Hernádgönyű 9 0.43 %
Bölzse 9 0.43 %
Alsócsáj 8 0.38 %
Szalánchuta 8 0.38 %
Perény - Hím 7 0.33 %
Nagyida 7 0.33 %
Makranc 6 0.29 %
Rudnok 6 0.29 %
Felsőtőkés 6 0.29 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 29.34 %
Somodi 42 6.29 %
Kecer 28 4.19 %
Mecenzéf 22 3.29 %
Jászómindszent 16 2.40 %
Nagyida 14 2.10 %
Magyarbőd 13 1.95 %
Jászóújfalu 13 1.95 %
Torna 12 1.80 %
Csécs 10 1.50 %
Hernádcsány 8 1.20 %
Buzita 8 1.20 %
Szepsi 8 1.20 %
Kisida 8 1.20 %
Stósz 7 1.05 %
Patacskő 6 0.90 %
Abaújszina 6 0.90 %
Koksóbaksa 4 0.60 %
Felsőmecenzéf 4 0.60 %
Györke 4 0.60 %
Kassamindszent 4 0.60 %
Abaújszakaly 4 0.60 %
Kenyhec 4 0.60 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.60 %
Abaújnádasd 4 0.60 %
Hilyó 3 0.45 %
Rozgony 3 0.45 %
Rudnok 3 0.45 %
Regeteruszka 3 0.45 %
Budamér 3 0.45 %
Terebő 3 0.45 %
Szeszta 3 0.45 %
Tarcavajkóc 3 0.45 %
Hernádszokoly 2 0.30 %
Kassaolcsvár 2 0.30 %
Királynép 2 0.30 %
Hernádgecse 2 0.30 %
Lengyelfalva 2 0.30 %
Györgyi 2 0.30 %
Alsómislye 2 0.30 %
Bölzse 2 0.30 %
Kassabéla 2 0.30 %
Ósvacsákány 2 0.30 %
Lapispatakújtelep 2 0.30 %
Kelecsenyborda 2 0.30 %
Garbócbogdány 2 0.30 %
Izdobabeszter 2 0.30 %
Pány 2 0.30 %
Hatkóc 2 0.30 %
Perény - Hím 2 0.30 %
Lapispatak 2 0.30 %
Bolyár 2 0.30 %
Hernádzsadány 2 0.30 %
Ránk 2 0.30 %
Alsótőkés 2 0.30 %
Idabukóc 1 0.15 %
Makranc 1 0.15 %
Felsőtőkés 1 0.15 %
Alsóhutka 1 0.15 %
Alsókemence 1 0.15 %
Nagyladna 1 0.15 %
Alsócsáj 1 0.15 %
Füzérnádaska 1 0.15 %
Abaújharaszti 1 0.15 %
Kecerlipóc 1 0.15 %
Benyék 1 0.15 %
Hernádgönyű 1 0.15 %
Abos 1 0.15 %
Ájfalucska 1 0.15 %
Semse 1 0.15 %
Áj 1 0.15 %
Enyicke 1 0.15 %
Ránkfüred 1 0.15 %
Baska 1 0.15 %
Hernádszentistván 1 0.15 %
Aranyida 1 0.15 %
Sároskőszeg 1 0.15 %
Rás 1 0.15 %
Petőszinye 1 0.15 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.71 %
Rozgony 63 3.44 %
Hernádcsány 61 3.33 %
Jászómindszent 59 3.22 %
Kassamindszent 46 2.51 %
Mecenzéf 42 2.29 %
Izdobabeszter 37 2.02 %
Magyarbőd 35 1.91 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.91 %
Kisida 33 1.80 %
Nagyida 31 1.69 %
Györke 27 1.47 %
Enyicke 27 1.47 %
Hernádgecse 26 1.42 %
Jászó 26 1.42 %
Hernádzsadány 25 1.36 %
Kassaolcsvár 23 1.25 %
Csécs 23 1.25 %
Sároskőszeg 22 1.20 %
Hernádszentistván 22 1.20 %
Koksóbaksa 22 1.20 %
Lapispatak 21 1.15 %
Tarcavajkóc 21 1.15 %
Budamér 20 1.09 %
Nagyszalánc 20 1.09 %
Regeteruszka 19 1.04 %
Somodi 19 1.04 %
Királynép 19 1.04 %
Felsőmislye 19 1.04 %
Makranc 19 1.04 %
Felsőmecenzéf 19 1.04 %
Hernádszokoly 17 0.93 %
Alsómislye 17 0.93 %
Lengyelfalva 17 0.93 %
Baska 16 0.87 %
Semse 16 0.87 %
Abaújnádasd 15 0.82 %
Kecer 14 0.76 %
Stósz 14 0.76 %
Garbócbogdány 14 0.76 %
Idabukóc 14 0.76 %
Abaújszakaly 14 0.76 %
Torna 13 0.71 %
Kassabéla 13 0.71 %
Tizsite 12 0.65 %
Györgyi 12 0.65 %
Bölzse 12 0.65 %
Eszkáros 12 0.65 %
Kisladna 12 0.65 %
Pány 12 0.65 %
Füzérnádaska 11 0.60 %
Alsóhutka 11 0.60 %
Kenyhec 11 0.60 %
Perény - Hím 11 0.60 %
Petőszinye 10 0.55 %
Alsókemence 10 0.55 %
Benyék 10 0.55 %
Abaújszina 10 0.55 %
Szeszta 9 0.49 %
Hilyó 9 0.49 %
Jászóújfalu 9 0.49 %
Lapispatakújtelep 9 0.49 %
Felsőhutka 9 0.49 %
Hernádgönyű 9 0.49 %
Ósva 9 0.49 %
Bolyár 8 0.44 %
Alsótőkés 8 0.44 %
Aranyida 8 0.44 %
Zsarnó 8 0.44 %
Alsócsáj 7 0.38 %
Rudnok 7 0.38 %
Kelecsenyborda 7 0.38 %
Bátyok 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Abos 7 0.38 %
Jánok 6 0.33 %
Kalsa 6 0.33 %
Balogd 6 0.33 %
Nagyladna 6 0.33 %
Rás 6 0.33 %
Bódvavendégi 6 0.33 %
Ósvacsákány 6 0.33 %
Kecerlipóc 6 0.33 %
Abaújharaszti 6 0.33 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.27 %
Terebő 5 0.27 %
Buzita 4 0.22 %
Felsőtőkés 4 0.22 %
Ránk 4 0.22 %
Komaróc 4 0.22 %
Felsőkemence 4 0.22 %
Patacskő 3 0.16 %
Bunyita 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 13.30 %
Lapispatak 242 9.19 %
Budamér 158 6.00 %
Mecenzéf 114 4.33 %
Hernádcsány 106 4.03 %
Lapispatakújtelep 98 3.72 %
Koksóbaksa 86 3.27 %
Družstevná pri Hornáde 80 3.04 %
Nagyszalánc 77 2.93 %
Királynép 76 2.89 %
Abaújnádasd 76 2.89 %
Kecer 74 2.81 %
Stósz 74 2.81 %
Kisida 74 2.81 %
Rozgony 69 2.62 %
Kalsa 68 2.58 %
Szepsi 58 2.20 %
Izdobabeszter 55 2.09 %
Jászóújfalu 53 2.01 %
Lengyelfalva 50 1.90 %
Szaláncújváros 48 1.82 %
Hernádgecse 47 1.79 %
Jászómindszent 46 1.75 %
Sároskőszeg 46 1.75 %
Hernádszentistván 46 1.75 %
Magyarbőd 44 1.67 %
Regeteruszka 42 1.60 %
Enyicke 40 1.52 %
Benyék 36 1.37 %
Tizsite 35 1.33 %
Abaújszina 34 1.29 %
Bolyár 32 1.22 %
Alsókemence 31 1.18 %
Tarcavajkóc 31 1.18 %
Kelecsenyborda 30 1.14 %
Alsóhutka 29 1.10 %
Hernádgönyű 29 1.10 %
Kassamindszent 28 1.06 %
Sárosófalu 26 0.99 %
Petőszinye 26 0.99 %
Hernádszokoly 26 0.99 %
Újszállás 25 0.95 %
Semse 25 0.95 %
Györke 24 0.91 %
Kassaolcsvár 21 0.80 %
Abaújharaszti 21 0.80 %
Felsőkemence 21 0.80 %
Balogd 21 0.80 %
Garbócbogdány 20 0.76 %
Ósvacsákány 20 0.76 %
Ósva 20 0.76 %
Felsőmecenzéf 20 0.76 %
Abaújrákos 18 0.68 %
Rudnok 18 0.68 %
Hernádzsadány 18 0.68 %
Kassabéla 17 0.65 %
Szalánchuta 17 0.65 %
Györgyi 17 0.65 %
Alsótőkés 16 0.61 %
Felsőmislye 16 0.61 %
Csécs 15 0.57 %
Bunyita 14 0.53 %
Modrafalva 14 0.53 %
Bölzse 14 0.53 %
Torna 14 0.53 %
Alsómislye 14 0.53 %
Eszkáros 13 0.49 %
Baska 13 0.49 %
Bátyok 13 0.49 %
Abos 13 0.49 %
Kecerlipóc 12 0.46 %
Perény - Hím 12 0.46 %
Nagyida 12 0.46 %
Makranc 12 0.46 %
Alsócsáj 12 0.46 %
Felsőcsáj 11 0.42 %
Füzérnádaska 11 0.42 %
Pány 11 0.42 %
Rás 11 0.42 %
Hatkóc 11 0.42 %
Patacskő 11 0.42 %
Kenyhec 10 0.38 %
Aranyida 10 0.38 %
Hilyó 10 0.38 %
Kisszalánc 9 0.34 %
Idabukóc 9 0.34 %
Ránkfüred 9 0.34 %
Ránk 9 0.34 %
Terebő 9 0.34 %
Felsőhutka 7 0.27 %
Felsőtőkés 7 0.27 %
Zsarnó 7 0.27 %
Somodi 5 0.19 %
Reste 3 0.11 %
Jánok 3 0.11 %
Ájfalucska 3 0.11 %
Nagyladna 3 0.11 %
Buzita 3 0.11 %
Bocsárd 2 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.08 %
Péder 2 0.08 %
Bódvavendégi 2 0.08 %
Komaróc 2 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 26.40 %
Jászómindszent 94 8.22 %
Szepsi 75 6.56 %
Stósz 68 5.94 %
Felsőmecenzéf 59 5.16 %
Jászó 40 3.50 %
Kisida 40 3.50 %
Hernádcsány 21 1.84 %
Rozgony 19 1.66 %
Makranc 18 1.57 %
Kassamindszent 17 1.49 %
Torna 16 1.40 %
Lengyelfalva 15 1.31 %
Rudnok 15 1.31 %
Hatkóc 15 1.31 %
Hernádszokoly 14 1.22 %
Királynép 11 0.96 %
Aranyida 11 0.96 %
Koksóbaksa 11 0.96 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.96 %
Jászóújfalu 10 0.87 %
Perény - Hím 9 0.79 %
Pány 9 0.79 %
Idabukóc 9 0.79 %
Garbócbogdány 8 0.70 %
Semse 8 0.70 %
Hernádszentistván 8 0.70 %
Nagyszalánc 8 0.70 %
Magyarbőd 8 0.70 %
Kassaolcsvár 8 0.70 %
Jánok 8 0.70 %
Izdobabeszter 7 0.61 %
Csécs 7 0.61 %
Felsőtőkés 7 0.61 %
Abaújszina 6 0.52 %
Kenyhec 6 0.52 %
Nagyida 6 0.52 %
Györke 6 0.52 %
Abaújszakaly 6 0.52 %
Benyék 6 0.52 %
Sároskőszeg 6 0.52 %
Felsőhutka 6 0.52 %
Abaújnádasd 5 0.44 %
Tarcavajkóc 5 0.44 %
Abos 5 0.44 %
Györgyi 5 0.44 %
Felsőmislye 5 0.44 %
Alsótőkés 5 0.44 %
Budamér 4 0.35 %
Rás 4 0.35 %
Kecerlipóc 4 0.35 %
Kecer 4 0.35 %
Kassabéla 4 0.35 %
Miglécnémeti 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Apátka 4 0.35 %
Zsarnó 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Bolyár 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Lapispatakújtelep 3 0.26 %
Alsócsáj 3 0.26 %
Szaláncújváros 3 0.26 %
Baska 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Somodi 3 0.26 %
Szeszta 3 0.26 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 17.54 %
Makranc 152 7.68 %
Buzita 107 5.41 %
Torna 92 4.65 %
Ránk 82 4.15 %
Csécs 79 3.99 %
Nagyida 72 3.64 %
Szeszta 65 3.29 %
Somodi 56 2.83 %
Debrőd 52 2.63 %
Perény - Hím 49 2.48 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.12 %