SK
GA
.....

Nemeskosút

Község

címer zászló
1160 96% magyar 1910
671 37% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kosút
Hivatalos szlovák megnevezés:
Košúty
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz - Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Dunai dűlő, Esterházy major, Fitykatanya, Feketemajor, Fövényes dűlő, Hosszú dűlő, Jókai osztály, Plankmajor, Szilasi dűlő
Koordináták:
48.17182541, 17.65924263
Terület:
14,73 km2
Rang:
község
Népesség:
1630
Tszf. magasság:
120 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92509
Település kód:
503860
Szervezeti azonosító:
306045
Adóazonosító:
2021153585

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld középső részén, a Vízköz és az Alsó-Vágmente kistájak határán, a Dudvág partján fekszik, Galántától 6 km-re délnyugatra, Diószegtől 4,5 km-től délre. Mellékutak kötik össze Galántával, Diószeggel és Vízkelettel (2,5 km), határának északi részén keresztülhalad 1851 óta a Pozsony-Budapest vasúti fővonal. Délkeletről és délnyugatról Vízkelet, nyugatról Nagyfödémes, északnyugatról Vízkelet zúgói exklávéja, északról Diószeg, északkeletről Galánta határolja. Északkeleti határát a Sárd-patak, nyugati határát a Feketevíz alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). Területe 1921/1939-hez képest 3 %-al (46 hektár) csökkent (15,19 km²-ről 14,73 km²) Galánta javára.

Népesség

A községnek 1910-ben 1213, 1939-ben 1375, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. A 20. század első felére a népesség növekedése jellemző, majd 1939-1991 között enyhe csökkenés jellemző (1375 főről 1296-ra). 1991-2011 között (elsősorban a betelepülés révén) 20 %-al nőtt a lakosságszám, ezzel párhuzamosan a szlovákok aránya 29,9 %-ról 45,8 %-ra nőtt. 2011-ben a magyar nemzetiségűek már csak minimális többséget alkottak. A romák aránya 6,1 %. A község lakosságának túlnyomó többsége (72 %) római katolikus vallású.

Történelem

Késő árpád-kori írásos említései idején a minden bizonnyal helybeli Kosodi család birtokába tartozott. A 14. században részben várföld volt, amelyet részben Bogár fia Márton ispán birtokolt. A középkor végén a Hegyi és a Szobonya családok tulajdonában volt, majd utánuk a Vizkeleti, Olgyai és Török családoké lett. Ugyanekkor említik Fitykafölde néven Fityka tanyát, amely szintén a Török családé volt. A törökdúlás idején többször feldúlták és kirabolták, majd Érsekújvár eleste után, két évtizedig a hódoltsághoz tartozott. Az oszmánok kiűzése után részben az Esterházyak, részben további kisnemesi családok bírtak itt földet, úgy mint a Jezerniczky, Balogh, Duchon, Thédy, Liptay, Somogyi, Lelovics, Petrovits, Burián, Thúróczy és a Simonyi családok. Az itt élők mezőgazdasággal és főleg juhtartással foglalkoztak, a helyi cukorgyár 1867-es felépítése után pedig nagy teret nyert a cukorrépatermesztés. Az 1848/49-es szabadságharc leverése után szemet szúrt a község neve (Kossuth) a császári kormánynak, és nyomást gyakoroltak, hogy vegye vissza régebbi, Kossolth névalakját, de ez a helyi köznemesség tiltakozása miatt meghiúsult. A 20. század elején, a diószegi cukorgyáron kívül a Fekete, Kiss és Ábrahámffy családoknak volt itt számottevő birtokuk. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiához csatolta a községet, a 20-as és a 30-as években többször sztrájkoltak a mezőgazdasági munkások. 1931. május 25-én a csendőrök a tömegbe lőttek a kommunista párt itt rendezett gyűlésén, és hárman meghaltak. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta a falut Magyarországnak, majd 1945-től ismét Csehszlovákia kapta meg. A két világháború közötti földbirtokreform során, 1925-ben, a határában felosztott nagybirtokokra szlovák kolonisták, majd az 1945 után Magyarországra telepített magyar lakosai helyére magyarországi és észak-szlovákiai szlovák telepesek költöztek. A trianoni döntésig 95%-ban magyar többségű falu volt, és a magyarok még a rendszerváltáskor is a népesség több mint kétharmadát tették ki. Azóta viszont nagy számban költöztek be a szlovákok, és rendkívüli módon felgyorsult az asszimiláció, így mára közel fele-fele arányban magyarnak, illetve szlováknak vallja magát a lakosság

Mai jelentősége

A községben szlovák óvoda, valamint magyar és szlovák alapiskola található. Szent Flóriánnak szentelt katolikus temploma 1849–51 között neoromán, temetőkápolnája a 18. század közepén barokk, nemesi kúriája a 19. század közepén klasszicista, kastélya 1898-ban neoklasszicista stílusban épült. A három halálos áldozatot követelő 1931. május 25-i kosúti agrártüntetés emlékművét 1966-ban állították. A Remetedombon 1951-ben 10–11. sz.-i magyar köznépi temetőt tártak fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KOSÚT. Magyar nemes falu Posony Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Hegynek szomszédságában, mellynek filiája, határja soványas, szántó földgyei két fordúlóra vannak osztva, legelője van elég, vagyonnyai meg lehetősek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kossuth, Pozson m. magyar f., a Dudvágh mellett, Diószegtől délre 1/2 órányira. Számlál 794 kath., 44 zsidó lak. Ékesítik ezen helyet a kath. paroch. templom, a birtokos uraságok csinos lakhelyei. Róna határja mindent bőven megterem: legelője elég levén, a juhtenyésztés nagy divatjában van. F. u. Fekete Ferencz, Jezerniczky, s m. t. Ut. p. Cseklész.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kosut, a Mátyusföldön fekszik. Legnagyobb részben magyar és róm. kath. vallású lakosok lakják. A házak száma 131, a lakosoké 1238. Legrégibb okleveles említése 1214-ben történik Cousoud néven, 1223-ban pedig Kusoud alakban. 1265-ben és 1267-ben a Kosyd és Kwsyd személynevekben is előfordul. Ortvay állítása szerint e község 1138-ban már fennállott és azonos az ez évben II. Béla király oklevelében említett Villa Quosuttal. II. Endre király 1223. évi 82oklevelében Kusatid, IV. Béla királynak 1260. évi okiratában Kusond és az 1263-iki oklevelében Kusovath néven van említve, a Deáki községet illető határjárás alkalmából. 1260 és 1270 között Kusodi Mohofi Écs van birtokosául említve, 1293-ban pedig Kosodi Kozma fia Pál. A XIV. század elején részben várföld volt, melyet I. Károly király Bogár fia Mártonnak adományoz. 1334-ben Péter deák fia, Myke is birtokos volt itt. Az 1553-iki portális összeírásban a Hegyi és a Szobonya család 14 portája adózik itt, de két évvel később már Vizkeleti György és Jakab kapnak reá adományt. Ugyanekkor Olgyai György, néhány évvel később pedig Török Balázs is kap ide donácziót. Ez időben Kossolth néven van említve. Későbbi birtokosai: a Jezerniczky, Balogh, Duchon, Thédy, Fekete, Liptay, Somogyi, Lelovics, Kiss, Petrovits, Burián, Thúróczy, Ábrahámffy és a Simonyi családok, most pedig Fekete János bárónak és a diószegi czukor-gyárnak van itt nagyobb birtoka és az Ábrahámffy, báró Fekete és Kiss családnak csinos urilaka. Nevét a mai hangzásnak megfelelően csak az 1713-iki canonica visitatio írja először Kossuthnak. Az abszolutizmus idejében e név az osztrák kormánynak szemet szúrt és báró Fekete Mihály útján odahatott, hogy a község vegye föl a régi Kossolth nevet, a mit azonban, az itteni közbirtokosság határozott tiltakozása következtében, nem sikerült keresztülvinnie. A községhez tartozik ma Fityka tanya is, mely Fitykafölde néven már 1553-ban Török Balázs birtokaként szerepel. Ezenkívül ide tartozik Erdőalja, Esterházy- és Fekete-major. A községi katholikus templom újabbkori és 1849-ben épült. A községnek van postája és vasúti állomása, de távírója Magyardiószeg.

Magyar Katolikus Lexikon

Nemeskosút, Kossuth, Kosút, v. Pozsony vm. (Košúty, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szeredi esp. ker-ében. - A Hegyben alapított helyi káplánságot 1794: ~ba helyezték, 1809: pléb. lett. Tp-át 1849: Szt Flórián tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1788-tól. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. Filiája 1917: Hegy. - Lakói 1940: 1308 r.k., 5 g.k., 3 g.kel., 3 ev., 3 ref., 24 izr., össz. 1346; 1970: 69,9% m., össz. 1140; 1991: 896 m. (69,14%), össz. 1296; 2001: 878 m. (60,68%), össz. 1447. ** Némethy 1894:140. - Pozsony vm. 1895:81. - Gerecze II:659. - Schem. Strig. 1917:203.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nemeskosút. Azelőtt Kosút. A község neve az idők folyamán számtalan változatban fordul elő. 1138-ban Villa Quosut, 1214-ben Cousoud, 1223-ban Kusoud és Kusatid, 1260-ban Kusond, 1263-ban Kusovath, 1553-ban pedig ltossolth alakban említik. A XIll. század végén Kusodi Mohofi Écs a birtokosa, 1293-ban Kosodi Kozma fia Pál. A XIV. században Bogár fia Márton, 1334-ben Péter fia Myke a földesura. A XVI. század derekán a Hegyíés Szobonya-család bírja, majd rövidesen a Vízkeleti-, utánuk az Olgyay Jezerniczky-, Thédy-, Thuróczi-, Kiss-, Abrahámffy-, Simonyi-, majd a báró Fekete-családnak van itt birtoka. A szabadságharc leverése után Bécsnek szemet szúrt a község nevének Kossúth Lajosra való emlékeztetése s keresztül akarták vinni, hogy a régebbi Kossolth nevet vegye fel a község, de a magyar lakosság kemény ellenállásán megtört ez a szándék, miként napjainkban sem sikerült a cseheknek sem a maguk nemzeti ideológiáját a községbeli magyarságra rákényszeríteni. Hozzátartozik Magyardiószegi cukorgyár majorja. A község területe 2638 kat. hold s lakóinak száma 1375.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Nemeskosut kk. kj. Vízkelet, galántai járás. A község már 1138-ban fennállt és azonos II. Béla királyi oklevelében említett Villa Quosuttal, 1214-ben Consoud, 1223-ban Kusoud és Kusatid, 1260-ban Kousond, 1267-ben Kosyd és Kusyd, majd 1553-ban Kossolth néven említik. A községnek 1265 körül Kusodi Mohofi Écs, 1293-ban pedig már Kosodi Kozma fia Pál a birtokosa. A XVI. század derekán a Hegyi és Szobonyi család bírja, azután a Vizkeleti, ismét később az Olgyai, Jezernitzky, Thédy, Thuróczy, Kiss, Ábrahámffy és Simonyi családok, majd pedig a báró Fekete családnak van itt nagyobb birtoka. Nevét a mai hangzásnak megfelelőfen az 1713-iki canonica visitatio írja Kossuthnak. Az abszolutizmus idején a község neve szemetszúr és Kossolth nevet akarják a községre kényszeríteni, azonban nem sikerül. Hozzátartozik a diószegi cukorgyár majorja és a Fekete tanya. Területe: 2.638 k. h. Lakosság: 1.375. Ebből magy.: 1.338, szlov.: 21, német: 4, magy. beszél: 1.357. Vallás szerint: r. k.: 1.332, ev.; 4, izr.; 28. Lakóház: 263. Népsűrűség: 90.6. Földbirtok: I. 2, II. 9, ÜL 20. Községi bíró: Petrovics Ignác. Községi elemi isk. 5 tanerővel, önkéntes Tűzoltó Egyesület. Hitel és Fogyasztási Szövetkezet külön-külön. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. Érsekújvár, tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta. Csö. helyben, V. á. Galánta, u. p. Galánta.

Névelőfordulások
1138
Qusout
1214
Cousoud
1223
Kusoud
1260
Kusond
1263
Kusovath
1293
Kosodi
1297
Wyzkeleth Kosod
1430
Ighazaskosolth
1773
Kossut,
1786
Koschut,
1808
Kosúth,
1863
Kosuth,
1873
Kossúth,
1877
Kossut,
1892
Kosut,
1895
Kosút,
1913
Nemeskosút,
1920
Zemanské Košúty,
1927
Košúty, Kosút,
1938
Nemeskosút,
1945
Košúty, Kosút,
1948
Košúty
1994
Kosút

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Nemeskosút (Košúty) 20
Telefon: 0317849130
Fax: 0317849133

Honlap: kosuty.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Mačicová Zdenka (Független)

Képviselő-testület:
Szolga Csaba (Független)
Šiška Maroš (Független)
Huszárová Hana (Független)
Varga Róbert (Független)
Aibek Tomáš (Független)
Strýčková Jana (Független)
Mačicová Kristína (MOST - HÍD)
Csiba Bohuš (MOST - HÍD)
Macsicza František (SMK-MKP)
Független 67% Független 6 képviselö MOST - HÍD 22% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Nemeskosúti Posta

Košúty 20

Fogyatékos Személyek Otthona

Fő utca 10

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Nemeskosút 27

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Nemeskosút 27

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Nemeskosút 202

Nemeskosúti Anyakönyvi Hivatal

Nemeskosút 20

Nemeskosúti Községi Hivatal

Nemeskosút 20

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 649 62%
szlovákok 292 28%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 46 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 68 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1055
magyarok 1160 96%
szlovákok 43 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1213
magyarok 1088 95%
szlovákok 21 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 32 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1141
magyarok 896 69%
szlovákok 388 30%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 11 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1296
magyarok 878 61%
szlovákok 548 38%
ruszinok 0 0%
romák 8 1%
ukránok 0 0%
csehek 10 1%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1447
magyarok 739 47%
szlovákok 712 46%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 8 1%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 86 6%
összlétszám 1556
magyarok 671 37%
szlovákok 1045 58%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 11 1%
németek 2 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 55 3%
összlétszám 1793
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1401
Választási részvétel: 42.54 %
Kiadott boríték: 596
Bedobott boríték: 596

Polgármester

Érvényes szavazólap: 582
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mačicová Zdenka 453 77.84 % Független
Hruška Miroslav 129 22.16 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szolga Csaba 282 Független
Šiška Maroš 272 Független
Huszárová Hana 243 Független
Varga Róbert 211 Független
Aibek Tomáš 201 Független
Mačicová Kristína 201 MOST - HÍD
Strýčková Jana 197 Független
Macsicza František 196 SMK-MKP
Csiba Bohuš 192 MOST - HÍD
Kántor Július 191 SMK-MKP
Modrovič Zoltán 161 Független
Majer Adrián 154 SMK-MKP
Tánczosová Csilla 148 MOST - HÍD
Hruška Miroslav 147 Független
Beke Zoltán 141 SMK-MKP
Sádovská Anikó 135 MOST - HÍD
Botló Ildikó 129 SMK-MKP
Macsaliová Csilla 124 SMK-MKP
Kisela František 95 MOST - HÍD
Vargová Kristína 83 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Független 55.56% Független 5 képviselö MOST - HÍD 44.44% MOST - HÍD 4 képviselö 9 képviselö
2018
Független 66.67% Független 6 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1321
Választási részvétel: 17.11 %
Kiadott boríték: 226
Bedobott boríték: 226
Választásra jogosult: 1321
Választási részvétel: 19.61 %
Kiadott boríték: 259
Bedobott boríték: 259
Választásra jogosult: 1 381
Választási részvétel: 22,44 %
Kiadott boríték: 310
Bedobott boríték: 310

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 220
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 300
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 78 35.45 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 69 31.36 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 43 19.55 % Független
Ivan Uhliarik 21 9.55 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 9 4.09 % NP
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 60 23.35% Független
József Berényi 160 53.33 % SMK-MKP
Jozef Viskupič 59 19.67 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 53 17.67 % Független
Konrád Rigó 21 7.00 % MOST - HÍD
Márius Novák 4 1.33 % NP
Jaroslav Cehlárik 3 1.00 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 223
Érvényes szavazólap: 276
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Gábor Gál 101 45.29% MOST - HÍD
József Berényi 94 42.15% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 85 38.12% MOST - HÍD
Ervin Chomča 81 36.32% MOST - HÍD
Krisztián Forró 77 34.53% SMK-MKP
Zoltán Forró 74 33.18% MOST - HÍD
László Biró 70 31.39% SMK-MKP
Gergely Agócs 65 29.15% SMK-MKP
František Juhos 60 26.91% MOST - HÍD
László Pék 58 26.01% SMK-MKP
Boris Brunner 54 24.22% MOST - HÍD
Mikuláš Horváth 51 22.87% SMK-MKP
Zsolt Oros 45 20.18% MOST - HÍD
Pavol Doval 31 13.90% SMER - SD
Ľuboš Šúry 29 13.00% SMER - SD
Júlia Gálová 23 10.31% SMER - SD
František Gőgh 23 10.31% ND
Vladimír Vranovič 23 10.31% SMER - SD
Slávka Kramárová 21 9.42% SNS
Jozef Nagy 19 8.52% Független
Roman Súkeník 15 6.73% SMER - SD
Gábor Pallya 12 5.38% ND
Stanislava Režnáková 10 4.48% SNS
Peter Kolek 8 3.59% KSS
Ružena Vongrejová 8 3.59% NOVA
Milan Vlček 8 3.59% ĽS-HZDS
Bystrík Horváth 7 3.14% SNS
Ladislav Klempa 7 3.14% KSS
Adrián Macho 5 2.24% SaS, OKS
Róbert Korec 5 2.24% KDH, SDKÚ - DS
Michal Nagy 5 2.24% SMS
Roland Szekera 5 2.24% NOVA
Miloš Majko 3 1.35% DÚ, Zmena zdola
József Berényi 131 47.46% SMK-MKP
László Biró 118 42.75% SMK-MKP
Krisztián Forró 107 38.77% SMK-MKP
Gergely Agócs 106 38.41% SMK-MKP
László Pék 99 35.87% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 81 29.35% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 78 28.26% MOST - HÍD
Tamás Zupko 67 24.28% SMK-MKP
Gábor Gál 60 21.74% MOST - HÍD
Ervin Chomča 60 21.74% MOST - HÍD
Zoltán Forró 49 17.75% MOST - HÍD
Peter Paška 43 15.58% Független
Jozef Boledovič 38 13.77% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Jana Hanuliaková 35 12.68% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
František Juhos 34 12.32% MOST - HÍD
Miloš Majko 30 10.87% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Igor Németh 29 10.51% SMER-SD
Martin Drobný 29 10.51% SNS
Peter Szabó 29 10.51% MOST - HÍD
Martin Práznovský 26 9.42% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Júlia Gálová 25 9.06% SMER-SD
Marek Tóth 23 8.33% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ľuboš Šúry 22 7.97% SMER-SD
Adrián Macho 22 7.97% Független
Slávka Kramárová 21 7.61% SNS
Róbert Korec 21 7.61% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Andrej Tábori 20 7.25% Független
Roman Sukeník 19 6.88% SMER-SD
Adrián Kubica 17 6.16% MOST - HÍD
Marta Vajdová 16 5.80% Független
Stanislav Lipovský 14 5.07% DOMA DOBRE
Marta Némethová 14 5.07% SMER-SD
Milan Bánovský 10 3.62% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ľubomír Noga 10 3.62% ĽS Naše Slovensko
Roman Vančo 9 3.26% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Tvrdík 8 2.90% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 6 2.17% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 6 2.17% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 5 1.81% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pinček 2 0.72% NP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 5.78 %
Galánta 214 5.70 %
Szered 92 2.45 %
Nagymácséd 70 1.86 %
Feketenyék 52 1.38 %
Nagyfödémes 42 1.12 %
Felsőszeli 40 1.06 %
Nádszeg 39 1.04 %
Jóka 38 1.01 %
Taksonyfalva 38 1.01 %
Diószeg 35 0.93 %
Nemeskajal 34 0.91 %
Alsószerdahely 28 0.75 %
Tallós 27 0.72 %
Vízkelet 26 0.69 %
Alsószeli 26 0.69 %
Sopornya 19 0.51 %
Nemeskosút 17 0.45 %
Hidaskürt 16 0.43 %
Tósnyárasd 11 0.29 %
Pozsonyvezekény 11 0.29 %
Kismácséd 10 0.27 %
Királyrév 8 0.21 %
Vágpatta 7 0.19 %
Magyargurab 7 0.19 %
Sempte 6 0.16 %
Ábrahám 4 0.11 %
Gány 4 0.11 %
Pusztakürt 4 0.11 %
Nemeskürt 3 0.08 %
Pusztafödémes 3 0.08 %
Szentharaszt 3 0.08 %
Dunajánosháza 3 0.08 %
Salgócska 2 0.05 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 30.83 %
Szered 494 18.96 %
Galánta 251 9.64 %
Alsószerdahely 241 9.25 %
Vágpatta 159 6.10 %
Sempte 133 5.11 %
Nemeskürt 72 2.76 %
Diószeg 64 2.46 %
Pusztakürt 55 2.11 %
Pusztafödémes 46 1.77 %
Szentharaszt 40 1.54 %
Ábrahám 37 1.42 %
Magyargurab 31 1.19 %
Nagyfödémes 29 1.11 %
Felsőszeli 28 1.07 %
Salgócska 23 0.88 %
Nemeskosút 22 0.84 %
Kisgeszt 20 0.77 %
Gány 17 0.65 %
Vága 17 0.65 %
Taksonyfalva 16 0.61 %
Nagymácséd 13 0.50 %
Tósnyárasd 11 0.42 %
Alsószeli 10 0.38 %
Nemeskajal 10 0.38 %
Dunajánosháza 8 0.31 %
Tallós 7 0.27 %
Jóka 7 0.27 %
Kismácséd 6 0.23 %
Hidaskürt 6 0.23 %
Királyrév 4 0.15 %
Feketenyék 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Nádszeg 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 14.85 %
Galánta 368 14.50 %
Alsószeli 270 10.64 %
Nádszeg 238 9.38 %
Felsőszeli 216 8.51 %
Nagyfödémes 192 7.57 %
Taksonyfalva 184 7.25 %
Feketenyék 170 6.70 %
Jóka 166 6.54 %
Pozsonyvezekény 139 5.48 %
Nagymácséd 137 5.40 %
Diószeg 126 4.96 %
Vága 123 4.85 %
Tallós 99 3.90 %
Nemeskosút 81 3.19 %
Vízkelet 69 2.72 %
Királyrév 53 2.09 %
Kismácséd 49 1.93 %
Nemeskajal 45 1.77 %
Tósnyárasd 28 1.10 %
Szered 11 0.43 %
Sopornya 6 0.24 %
Alsószerdahely 3 0.12 %
Pusztafödémes 3 0.12 %
Gány 2 0.08 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Magyargurab 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Ábrahám 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Vágpatta 1 0.04 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 33.51 %
Szered 98 4.25 %
Diószeg 95 4.12 %
Taksonyfalva 62 2.69 %
Gány 49 2.12 %
Nagyfödémes 41 1.78 %
Felsőszeli 37 1.60 %
Sopornya 37 1.60 %
Nemeskosút 20 0.87 %
Jóka 18 0.78 %
Alsószerdahely 18 0.78 %
Alsószeli 16 0.69 %
Nemeskajal 16 0.69 %
Magyargurab 16 0.69 %
Pusztafödémes 16 0.69 %
Tósnyárasd 15 0.65 %
Dunajánosháza 14 0.61 %
Kisgeszt 12 0.52 %
Nádszeg 10 0.43 %
Királyrév 9 0.39 %
Ábrahám 9 0.39 %
Vízkelet 9 0.39 %
Nemeskürt 9 0.39 %
Pozsonyvezekény 9 0.39 %
Vága 9 0.39 %
Nagymácséd 8 0.35 %
Sempte 8 0.35 %
Vágpatta 7 0.30 %
Hidaskürt 7 0.30 %
Kismácséd 7 0.30 %
Tallós 6 0.26 %
Feketenyék 5 0.22 %
Pusztakürt 4 0.17 %
Szentharaszt 4 0.17 %
Salgócska 3 0.13 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Szered 253 10.79 %
Galánta 126 5.38 %
Sopornya 71 3.03 %
Alsószerdahely 56 2.39 %
Szentharaszt 47 2.01 %
Sempte 36 1.54 %
Vágpatta 30 1.28 %
Pusztafödémes 27 1.15 %
Ábrahám 26 1.11 %
Diószeg 24 1.02 %
Nagyfödémes 17 0.73 %
Vága 15 0.64 %
Magyargurab 14 0.60 %
Gány 13 0.55 %
Taksonyfalva 13 0.55 %
Kisgeszt 12 0.51 %
Jóka 12 0.51 %
Felsőszeli 9 0.38 %
Salgócska 9 0.38 %
Pusztakürt 9 0.38 %
Nemeskürt 7 0.30 %
Tallós 7 0.30 %
Nemeskosút 6 0.26 %
Kismácséd 6 0.26 %
Alsószeli 5 0.21 %
Nádszeg 4 0.17 %
Királyrév 3 0.13 %
Hidaskürt 3 0.13 %
Nagymácséd 3 0.13 %
Nemeskajal 2 0.09 %
Tósnyárasd 2 0.09 %
Vízkelet 2 0.09 %
Feketenyék 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 36.54 %
Szered 254 10.09 %
Nádszeg 246 9.77 %
Diószeg 178 7.07 %
Nagyfödémes 150 5.96 %
Felsőszeli 140 5.56 %
Taksonyfalva 134 5.32 %
Feketenyék 127 5.04 %
Jóka 107 4.25 %
Nagymácséd 107 4.25 %
Alsószeli 99 3.93 %
Királyrév 90 3.57 %
Hidaskürt 80 3.18 %
Sopornya 77 3.06 %
Nemeskajal 73 2.90 %
Tallós 70 2.78 %
Vága 68 2.70 %
Nemeskosút 60 2.38 %
Vízkelet 58 2.30 %
Pozsonyvezekény 43 1.71 %
Gány 42 1.67 %
Ábrahám 39 1.55 %
Magyargurab 37 1.47 %
Sempte 36 1.43 %
Tósnyárasd 36 1.43 %
Pusztafödémes 32 1.27 %
Vágpatta 31 1.23 %
Kismácséd 26 1.03 %
Alsószerdahely 25 0.99 %
Alsóhatár 24 0.95 %
Szentharaszt 22 0.87 %
Dunajánosháza 11 0.44 %
Nemeskürt 10 0.40 %
Kisgeszt 10 0.40 %
Salgócska 7 0.28 %
Pusztakürt 5 0.20 %
Nádszeg 583 167.05 %
Galánta 477 136.68 %
Feketenyék 152 43.55 %
Felsőszeli 126 36.10 %
Alsószeli 119 34.10 %
Nagyfödémes 110 31.52 %
Taksonyfalva 104 29.80 %
Királyrév 104 29.80 %
Tallós 95 27.22 %
Jóka 94 26.93 %
Nagymácséd 89 25.50 %
Diószeg 78 22.35 %
Hidaskürt 75 21.49 %
Pozsonyvezekény 60 17.19 %
Vízkelet 57 16.33 %
Nemeskajal 55 15.76 %
Vága 49 14.04 %
Szered 37 10.60 %
Tósnyárasd 36 10.32 %
Nemeskosút 34 9.74 %
Alsóhatár 29 8.31 %
Kismácséd 18 5.16 %
Ábrahám 10 2.87 %
Magyargurab 6 1.72 %
Gány 5 1.43 %
Sopornya 5 1.43 %
Dunajánosháza 5 1.43 %
Alsószerdahely 4 1.15 %
Vágpatta 3 0.86 %
Pusztafödémes 3 0.86 %
Kisgeszt 2 0.57 %
Nemeskürt 2 0.57 %
Sempte 1 0.29 %
Szentharaszt 1 0.29 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 40.07 %
Galánta 481 31.75 %
Alsószeli 379 25.02 %
Felsőszeli 336 22.18 %
Nagyfödémes 276 18.22 %
Jóka 255 16.83 %
Taksonyfalva 240 15.84 %
Királyrév 215 14.19 %
Nagymácséd 205 13.53 %
Hidaskürt 200 13.20 %
Pozsonyvezekény 161 10.63 %
Vága 154 10.17 %
Feketenyék 146 9.64 %
Tallós 144 9.50 %
Diószeg 123 8.12 %
Nemeskosút 106 7.00 %
Vízkelet 80 5.28 %
Nemeskajal 73 4.82 %
Kismácséd 49 3.23 %
Tósnyárasd 35 2.31 %
Alsóhatár 27 1.78 %
Szered 18 1.19 %
Pusztafödémes 10 0.66 %
Dunajánosháza 7 0.46 %
Ábrahám 4 0.26 %
Magyargurab 3 0.20 %
Szentharaszt 2 0.13 %
Nemeskürt 2 0.13 %
Sopornya 2 0.13 %
Gány 2 0.13 %
Vágpatta 2 0.13 %
Pusztakürt 1 0.07 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 26.19 %
Nádszeg 297 14.17 %
Nagymácséd 225 10.73 %
Nagyfödémes 195 9.30 %
Feketenyék 176 8.40 %
Taksonyfalva 171 8.16 %
Diószeg 158 7.54 %
Jóka 158 7.54 %
Felsőszeli 154 7.35 %
Alsószeli 129 6.15 %
Vága 116 5.53 %
Hidaskürt 114 5.44 %
Szered 102 4.87 %
Tallós 95 4.53 %
Pozsonyvezekény 74 3.53 %
Vízkelet 71 3.39 %
Nemeskajal 64 3.05 %
Nemeskosút 60 2.86 %
Királyrév 47 2.24 %
Kismácséd 46 2.19 %
Tósnyárasd 39 1.86 %
Magyargurab 20 0.95 %
Alsószerdahely 20 0.95 %
Alsóhatár 17 0.81 %
Pusztafödémes 15 0.72 %
Ábrahám 14 0.67 %
Gány 13 0.62 %
Dunajánosháza 12 0.57 %
Sopornya 10 0.48 %
Szentharaszt 10 0.48 %
Vágpatta 9 0.43 %
Nemeskürt 7 0.33 %
Sempte 6 0.29 %
Kisgeszt 5 0.24 %
Salgócska 2 0.10 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 14.81 %
Galánta 255 9.66 %
Sopornya 244 9.24 %
Alsószerdahely 196 7.42 %
Ábrahám 181 6.86 %
Pusztafödémes 103 3.90 %
Diószeg 98 3.71 %
Sempte 60 2.27 %
Nemeskürt 58 2.20 %
Kisgeszt 51 1.93 %
Vágpatta 44 1.67 %
Nagyfödémes 43 1.63 %
Felsőszeli 43 1.63 %
Magyargurab 33 1.25 %
Szentharaszt 30 1.14 %
Nemeskosút 29 1.10 %
Gány 22 0.83 %
Pusztakürt 22 0.83 %
Taksonyfalva 21 0.80 %
Jóka 17 0.64 %
Kismácséd 13 0.49 %
Nádszeg 13 0.49 %
Alsószeli 10 0.38 %
Pozsonyvezekény 9 0.34 %
Vága 9 0.34 %
Nemeskajal 8 0.30 %
Nagymácséd 8 0.30 %
Tallós 7 0.27 %
Salgócska 6 0.23 %
Tósnyárasd 5 0.19 %
Dunajánosháza 4 0.15 %
Feketenyék 3 0.11 %
Vízkelet 3 0.11 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 584 53.68 %
Galánta 455 41.82 %
Ábrahám 198 18.20 %
Diószeg 166 15.26 %
Sopornya 115 10.57 %
Pusztafödémes 100 9.19 %
Sempte 88 8.09 %
Vágpatta 81 7.44 %
Nagyfödémes 74 6.80 %
Alsószerdahely 68 6.25 %
Felsőszeli 67 6.16 %
Szentharaszt 61 5.61 %
Magyargurab 54 4.96 %
Kisgeszt 48 4.41 %
Taksonyfalva 38 3.49 %
Jóka 36 3.31 %
Nemeskosút 35 3.22 %
Nemeskürt 28 2.57 %
Gány 27 2.48 %
Dunajánosháza 25 2.30 %
Kismácséd 19 1.75 %
Pusztakürt 18 1.65 %
Alsószeli 18 1.65 %
Vága 18 1.65 %
Nagymácséd 18 1.65 %
Tósnyárasd 16 1.47 %
Salgócska 16 1.47 %
Hidaskürt 11 1.01 %
Nádszeg 11 1.01 %
Feketenyék 11 1.01 %
Nemeskajal 11 1.01 %
Vízkelet 7 0.64 %
Tallós 6 0.55 %
Pozsonyvezekény 4 0.37 %
Alsóhatár 2 0.18 %
Királyrév 1 0.09 %
Szered 180 13.87 %
Galánta 168 12.94 %
Sopornya 77 5.93 %
Szentharaszt 45 3.47 %
Vágpatta 35 2.70 %
Ábrahám 32 2.47 %
Felsőszeli 31 2.39 %
Diószeg 29 2.23 %
Sempte 29 2.23 %
Pusztafödémes 28 2.16 %
Magyargurab 22 1.69 %
Nagyfödémes 19 1.46 %
Alsószerdahely 19 1.46 %
Pusztakürt 18 1.39 %
Taksonyfalva 17 1.31 %
Vága 14 1.08 %
Jóka 14 1.08 %
Salgócska 13 1.00 %
Kisgeszt 11 0.85 %
Gány 10 0.77 %
Kismácséd 10 0.77 %
Nagymácséd 8 0.62 %
Nemeskürt 8 0.62 %
Nádszeg 7 0.54 %
Hidaskürt 6 0.46 %
Alsószeli 6 0.46 %
Tallós 5 0.39 %
Tósnyárasd 5 0.39 %
Nemeskosút 5 0.39 %
Királyrév 4 0.31 %
Vízkelet 3 0.23 %
Alsóhatár 3 0.23 %
Feketenyék 2 0.15 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Nemeskajal 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Galánta 602 53.65 %
Szered 563 50.18 %
Diószeg 140 12.48 %
Sopornya 96 8.56 %
Sempte 89 7.93 %
Vágpatta 78 6.95 %
Nagyfödémes 71 6.33 %
Alsószerdahely 69 6.15 %
Pusztafödémes 69 6.15 %
Gány 66 5.88 %
Ábrahám 66 5.88 %
Felsőszeli 61 5.44 %
Szentharaszt 60 5.35 %
Taksonyfalva 53 4.72 %
Magyargurab 51 4.55 %
Hidaskürt 43 3.83 %
Nemeskosút 38 3.39 %
Jóka 35 3.12 %
Kisgeszt 32 2.85 %
Nemeskürt 30 2.67 %
Nagymácséd 26 2.32 %
Dunajánosháza 24 2.14 %
Tósnyárasd 22 1.96 %
Salgócska 21 1.87 %
Alsószeli 19 1.69 %
Vága 18 1.60 %
Pusztakürt 17 1.52 %
Nemeskajal 15 1.34 %
Nádszeg 13 1.16 %
Vízkelet 12 1.07 %
Feketenyék 8 0.71 %
Kismácséd 8 0.71 %
Királyrév 6 0.53 %
Tallós 5 0.45 %
Pozsonyvezekény 3 0.27 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Szered 30 2.03 %
Galánta 27 1.82 %
Diószeg 19 1.28 %
Kismácséd 17 1.15 %
Ábrahám 14 0.95 %
Nagyfödémes 7 0.47 %
Magyargurab 6 0.41 %
Taksonyfalva 5 0.34 %
Sopornya 5 0.34 %
Kisgeszt 5 0.34 %
Felsőszeli 4 0.27 %
Vága 4 0.27 %
Tósnyárasd 4 0.27 %
Jóka 3 0.20 %
Pozsonyvezekény 3 0.20 %
Nemeskosút 2 0.14 %
Dunajánosháza 2 0.14 %
Alsóhatár 2 0.14 %
Nagymácséd 2 0.14 %
Nemeskürt 2 0.14 %
Nemeskajal 2 0.14 %
Alsószerdahely 2 0.14 %
Sempte 2 0.14 %
Hidaskürt 1 0.07 %
Salgócska 1 0.07 %
Pusztakürt 1 0.07 %
Tallós 1 0.07 %
Vágpatta 1 0.07 %
Nádszeg 1 0.07 %
Pusztafödémes 1 0.07 %
Királyrév 1 0.07 %
Szentharaszt 1 0.07 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 25.12 %
Nádszeg 591 18.17 %
Alsószeli 525 16.14 %
Felsőszeli 418 12.85 %
Nagyfödémes 379 11.65 %
Taksonyfalva 352 10.82 %
Nagymácséd 328 10.08 %
Jóka 310 9.53 %
Hidaskürt 298 9.16 %
Feketenyék 255 7.84 %
Vága 252 7.75 %
Pozsonyvezekény 233 7.16 %
Diószeg 202 6.21 %
Királyrév 170 5.23 %
Tallós 158 4.86 %
Nemeskosút 131 4.03 %
Vízkelet 126 3.87 %
Nemeskajal 98 3.01 %
Kismácséd 80 2.46 %
Tósnyárasd 74 2.27 %
Szered 53 1.63 %
Ábrahám 18 0.55 %
Gány 15 0.46 %
Dunajánosháza 15 0.46 %
Pusztafödémes 13 0.40 %
Alsóhatár 13 0.40 %
Magyargurab 12 0.37 %
Alsószerdahely 10 0.31 %
Sopornya 9 0.28 %
Vágpatta 8 0.25 %
Salgócska 7 0.22 %
Sempte 6 0.18 %
Szentharaszt 5 0.15 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 1 0.03 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Galánta 517 20.95 %
Szered 357 14.47 %
Sopornya 253 10.25 %
Alsószerdahely 227 9.20 %
Diószeg 97 3.93 %
Sempte 89 3.61 %
Nemeskürt 67 2.71 %
Vágpatta 58 2.35 %
Nagyfödémes 42 1.70 %
Pusztafödémes 42 1.70 %
Ábrahám 40 1.62 %
Felsőszeli 39 1.58 %
Nagymácséd 34 1.38 %
Pusztakürt 33 1.34 %
Taksonyfalva 31 1.26 %
Szentharaszt 28 1.13 %
Nemeskosút 25 1.01 %
Gány 24 0.97 %
Nádszeg 24 0.97 %
Jóka 24 0.97 %
Magyargurab 22 0.89 %
Salgócska 21 0.85 %
Vága 20 0.81 %
Alsószeli 19 0.77 %
Feketenyék 13 0.53 %
Tósnyárasd 13 0.53 %
Nemeskajal 13 0.53 %
Kisgeszt 11 0.45 %
Pozsonyvezekény 11 0.45 %
Hidaskürt 10 0.41 %
Kismácséd 9 0.36 %
Királyrév 8 0.32 %
Tallós 8 0.32 %
Dunajánosháza 7 0.28 %
Vízkelet 5 0.20 %
Alsóhatár 4 0.16 %
Galánta 591 13.19 %
Nádszeg 469 10.47 %
Alsószeli 392 8.75 %
Nagymácséd 391 8.73 %
Felsőszeli 344 7.68 %
Nagyfödémes 334 7.46 %
Taksonyfalva 322 7.19 %
Jóka 269 6.00 %
Hidaskürt 260 5.80 %
Vága 233 5.20 %
Feketenyék 211 4.71 %
Pozsonyvezekény 174 3.88 %
Diószeg 142 3.17 %
Tallós 135 3.01 %
Királyrév 112 2.50 %
Nemeskosút 107 2.39 %
Vízkelet 95 2.12 %
Tósnyárasd 93 2.08 %
Nemeskajal 88 1.96 %
Kismácséd 75 1.67 %
Szered 23 0.51 %
Alsóhatár 15 0.33 %
Gány 8 0.18 %
Dunajánosháza 6 0.13 %
Pusztafödémes 5 0.11 %
Ábrahám 4 0.09 %
Alsószerdahely 4 0.09 %
Sopornya 3 0.07 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 47.15 %
Nádszeg 385 21.48 %
Alsószeli 314 17.52 %
Felsőszeli 304 16.96 %
Taksonyfalva 291 16.24 %
Nagyfödémes 260 14.51 %
Jóka 240 13.39 %
Nagymácséd 215 12.00 %
Hidaskürt 194 10.83 %
Diószeg 159 8.87 %
Vága 158 8.82 %
Feketenyék 147 8.20 %
Pozsonyvezekény 128 7.14 %
Nemeskosút 118 6.58 %
Tallós 113 6.31 %
Királyrév 102 5.69 %
Vízkelet 80 4.46 %
Nemeskajal 79 4.41 %
Kismácséd 57 3.18 %
Tósnyárasd 48 2.68 %
Szered 26 1.45 %
Alsóhatár 12 0.67 %
Dunajánosháza 11 0.61 %
Gány 7 0.39 %
Magyargurab 5 0.28 %
Pusztafödémes 5 0.28 %
Sopornya 5 0.28 %
Nemeskürt 2 0.11 %
Ábrahám 2 0.11 %
Pusztakürt 1 0.06 %
Alsószerdahely 1 0.06 %
Szentharaszt 1 0.06 %
Vágpatta 1 0.06 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 22.93 %
Nádszeg 398 14.44 %
Taksonyfalva 357 12.95 %
Alsószeli 313 11.36 %
Felsőszeli 311 11.28 %
Nagyfödémes 247 8.96 %
Jóka 228 8.27 %
Hidaskürt 217 7.87 %
Nagymácséd 217 7.87 %
Feketenyék 170 6.17 %
Pozsonyvezekény 160 5.81 %
Vága 144 5.22 %
Tallós 128 4.64 %
Diószeg 122 4.43 %
Nemeskosút 99 3.59 %
Királyrév 94 3.41 %
Vízkelet 76 2.76 %
Nemeskajal 67 2.43 %
Kismácséd 51 1.85 %
Tósnyárasd 48 1.74 %
Alsóhatár 12 0.44 %
Szered 11 0.40 %
Sopornya 3 0.11 %
Alsószerdahely 2 0.07 %
Dunajánosháza 2 0.07 %
Pusztafödémes 2 0.07 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Ábrahám 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 113.45 %
Galánta 361 41.16 %
Diószeg 130 14.82 %
Vágpatta 129 14.71 %
Sopornya 123 14.03 %
Sempte 106 12.09 %
Alsószerdahely 94 10.72 %
Ábrahám 75 8.55 %
Nagyfödémes 71 8.10 %
Szentharaszt 69 7.87 %
Pusztafödémes 61 6.96 %
Magyargurab 43 4.90 %
Felsőszeli 40 4.56 %
Nemeskürt 37 4.22 %
Pusztakürt 36 4.10 %
Jóka 33 3.76 %
Taksonyfalva 29 3.31 %
Kisgeszt 24 2.74 %
Gány 24 2.74 %
Nemeskosút 23 2.62 %
Nagymácséd 20 2.28 %
Dunajánosháza 20 2.28 %
Salgócska 20 2.28 %
Vága 17 1.94 %
Nemeskajal 16 1.82 %
Tósnyárasd 15 1.71 %
Nádszeg 14 1.60 %
Alsószeli 12 1.37 %
Hidaskürt 11 1.25 %
Tallós 9 1.03 %
Kismácséd 8 0.91 %
Feketenyék 7 0.80 %
Pozsonyvezekény 7 0.80 %
Vízkelet 6 0.68 %
Alsóhatár 2 0.23 %
Királyrév 2 0.23 %
Szered 1 128 44.46 %
Sopornya 299 11.79 %
Alsószerdahely 236 9.30 %
Galánta 115 4.53 %
Vágpatta 98 3.86 %
Sempte 84 3.31 %
Szentharaszt 58 2.29 %
Nemeskürt 58 2.29 %
Diószeg 47 1.85 %
Ábrahám 46 1.81 %
Pusztafödémes 41 1.62 %
Pusztakürt 28 1.10 %
Nagyfödémes 27 1.06 %
Felsőszeli 24 0.95 %
Vága 21 0.83 %
Magyargurab 19 0.75 %
Nagymácséd 18 0.71 %
Taksonyfalva 18 0.71 %
Alsószeli 18 0.71 %
Gány 16 0.63 %
Jóka 15 0.59 %
Salgócska 14 0.55 %
Nemeskosút 14 0.55 %
Kisgeszt 13 0.51 %
Feketenyék 7 0.28 %
Nádszeg 7 0.28 %
Tósnyárasd 6 0.24 %
Vízkelet 6 0.24 %
Kismácséd 5 0.20 %
Tallós 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Nemeskajal 4 0.16 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 28.60 %
Szered 121 4.04 %
Nagyfödémes 72 2.40 %
Diószeg 71 2.37 %
Taksonyfalva 49 1.64 %
Jóka 38 1.27 %
Sopornya 35 1.17 %
Felsőszeli 34 1.13 %
Gány 32 1.07 %
Pusztafödémes 30 1.00 %
Hidaskürt 26 0.87 %
Alsószeli 24 0.80 %
Feketenyék 21 0.70 %
Vágpatta 20 0.67 %
Nemeskajal 19 0.63 %
Szentharaszt 16 0.53 %
Nemeskosút 16 0.53 %
Pozsonyvezekény 16 0.53 %
Tósnyárasd 16 0.53 %
Vága 15 0.50 %
Magyargurab 15 0.50 %
Alsószerdahely 14 0.47 %
Sempte 12 0.40 %
Kisgeszt 11 0.37 %
Kismácséd 11 0.37 %
Dunajánosháza 9 0.30 %
Ábrahám 9 0.30 %
Salgócska 8 0.27 %
Vízkelet 8 0.27 %
Nemeskürt 8 0.27 %
Nádszeg 6 0.20 %
Nagymácséd 6 0.20 %
Tallós 5 0.17 %
Pusztakürt 5 0.17 %
Királyrév 2 0.07 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 43.76 %
Galánta 283 10.42 %
Sopornya 188 6.92 %
Sempte 112 4.12 %
Szentharaszt 107 3.94 %
Vágpatta 94 3.46 %
Alsószerdahely 88 3.24 %
Diószeg 86 3.17 %
Pusztafödémes 64 2.36 %
Felsőszeli 54 1.99 %
Ábrahám 47 1.73 %
Nagyfödémes 36 1.32 %
Taksonyfalva 36 1.32 %
Pusztakürt 33 1.21 %
Nemeskürt 31 1.14 %
Nemeskosút 29 1.07 %
Magyargurab 29 1.07 %
Jóka 23 0.85 %
Gány 22 0.81 %
Kisgeszt 18 0.66 %
Tósnyárasd 13 0.48 %
Kismácséd 12 0.44 %
Nemeskajal 12 0.44 %
Vága 12 0.44 %
Nagymácséd 11 0.40 %
Alsószeli 9 0.33 %
Salgócska 9 0.33 %
Vízkelet 6 0.22 %
Hidaskürt 5 0.18 %
Feketenyék 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 2 0.07 %
Tallós 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 24.26 %
Galánta 369 13.38 %
Vágpatta 301 10.91 %
Sopornya 216 7.83 %
Diószeg 119 4.31 %
Sempte 113 4.10 %
Alsószerdahely 85 3.08 %
Szentharaszt 83 3.01 %
Nemeskürt 65 2.36 %
Pusztafödémes 63 2.28 %
Ábrahám 62 2.25 %
Nagyfödémes 60 2.18 %
Felsőszeli 52 1.89 %
Magyargurab 46 1.67 %
Pusztakürt 45 1.63 %
Jóka 31 1.12 %
Taksonyfalva 30 1.09 %
Kisgeszt 29 1.05 %
Nemeskosút 26 0.94 %
Salgócska 24 0.87 %
Gány 22 0.80 %
Tósnyárasd 21 0.76 %
Nagymácséd 16 0.58 %
Dunajánosháza 16 0.58 %
Vága 14 0.51 %
Alsószeli 13 0.47 %
Nemeskajal 11 0.40 %
Hidaskürt 9 0.33 %
Vízkelet 9 0.33 %
Kismácséd 7 0.25 %
Nádszeg 6 0.22 %
Tallós 5 0.18 %
Feketenyék 4 0.15 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Királyrév 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 19.35 %
Galánta 74 2.98 %
Sopornya 32 1.29 %
Felsőszeli 30 1.21 %
Alsószerdahely 28 1.13 %
Sempte 24 0.97 %
Diószeg 24 0.97 %
Vágpatta 23 0.93 %
Szentharaszt 22 0.89 %
Pusztafödémes 18 0.73 %
Nagyfödémes 16 0.65 %
Jóka 16 0.65 %
Taksonyfalva 14 0.56 %
Gány 12 0.48 %
Alsószeli 11 0.44 %
Vága 11 0.44 %
Nemeskürt 11 0.44 %
Nemeskosút 10 0.40 %
Tósnyárasd 9 0.36 %
Nádszeg 9 0.36 %
Ábrahám 8 0.32 %
Magyargurab 8 0.32 %
Tallós 7 0.28 %
Pusztakürt 7 0.28 %
Hidaskürt 6 0.24 %
Feketenyék 5 0.20 %
Nagymácséd 4 0.16 %
Kismácséd 3 0.12 %
Nemeskajal 3 0.12 %
Vízkelet 3 0.12 %
Kisgeszt 3 0.12 %
Dunajánosháza 3 0.12 %
Királyrév 2 0.08 %
Salgócska 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 65.52 %
Galánta 513 28.08 %
Sopornya 187 10.24 %
Vágpatta 161 8.81 %
Diószeg 150 8.21 %
Alsószerdahely 142 7.77 %
Sempte 126 6.90 %
Szentharaszt 99 5.42 %
Ábrahám 96 5.25 %
Pusztafödémes 69 3.78 %
Nemeskürt 67 3.67 %
Nagyfödémes 67 3.67 %
Felsőszeli 58 3.17 %
Taksonyfalva 44 2.41 %
Magyargurab 41 2.24 %
Jóka 35 1.92 %
Kisgeszt 33 1.81 %
Gány 33 1.81 %
Nemeskosút 30 1.64 %
Salgócska 28 1.53 %
Vága 25 1.37 %
Pusztakürt 23 1.26 %
Nagymácséd 22 1.20 %
Dunajánosháza 22 1.20 %
Tósnyárasd 19 1.04 %
Alsószeli 19 1.04 %
Nemeskajal 13 0.71 %
Tallós 11 0.60 %
Nádszeg 10 0.55 %
Vízkelet 9 0.49 %
Hidaskürt 8 0.44 %
Kismácséd 8 0.44 %
Feketenyék 8 0.44 %
Királyrév 6 0.33 %
Pozsonyvezekény 5 0.27 %
Alsóhatár 2 0.11 %
Galánta 1 158 35.07 %
Szered 302 9.15 %
Diószeg 93 2.82 %
Sopornya 87 2.63 %
Taksonyfalva 87 2.63 %
Nagyfödémes 73 2.21 %
Felsőszeli 67 2.03 %
Gány 45 1.36 %
Vágpatta 44 1.33 %
Nemeskosút 43 1.30 %
Nemeskajal 42 1.27 %
Tósnyárasd 37 1.12 %
Magyargurab 34 1.03 %
Sempte 33 1.00 %
Alsószerdahely 33 1.00 %
Alsószeli 30 0.91 %
Ábrahám 29 0.88 %
Jóka 29 0.88 %
Vága 28 0.85 %
Pusztafödémes 26 0.79 %
Nemeskürt 24 0.73 %
Szentharaszt 23 0.70 %
Feketenyék 19 0.58 %
Tallós 19 0.58 %
Nagymácséd 19 0.58 %
Hidaskürt 19 0.58 %
Vízkelet 18 0.55 %
Kismácséd 16 0.48 %
Nádszeg 16 0.48 %
Pozsonyvezekény 13 0.39 %
Pusztakürt 13 0.39 %
Kisgeszt 12 0.36 %
Salgócska 9 0.27 %
Dunajánosháza 8 0.24 %
Királyrév 8 0.24 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 348 33.79 %
Taksonyfalva 160 15.53 %
Feketenyék 101 9.81 %
Felsőszeli 93 9.03 %
Nagyfödémes 87 8.45 %
Nagymácséd 78 7.57 %
Nádszeg 78 7.57 %
Jóka 78 7.57 %
Diószeg 77 7.48 %
Alsószeli 65 6.31 %
Vága 46 4.47 %
Nemeskajal 42 4.08 %
Tósnyárasd 40 3.88 %
Vízkelet 37 3.59 %
Hidaskürt 37 3.59 %
Tallós 33 3.20 %
Nemeskosút 29 2.82 %
Pozsonyvezekény 28 2.72 %
Szered 28 2.72 %
Királyrév 18 1.75 %
Sopornya 14 1.36 %
Magyargurab 13 1.26 %
Kismácséd 10 0.97 %
Dunajánosháza 7 0.68 %
Alsószerdahely 7 0.68 %
Nemeskürt 4 0.39 %
Ábrahám 4 0.39 %
Pusztafödémes 4 0.39 %
Gány 4 0.39 %
Vágpatta 3 0.29 %
Alsóhatár 1 0.10 %
Kisgeszt 1 0.10 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 22.48 %
Sopornya 433 15.60 %
Nemeskürt 281 10.12 %
Vágpatta 263 9.47 %
Alsószerdahely 237 8.54 %
Galánta 225 8.11 %
Sempte 106 3.82 %
Pusztakürt 104 3.75 %
Szentharaszt 73 2.63 %
Salgócska 48 1.73 %
Diószeg 43 1.55 %
Felsőszeli 38 1.37 %
Pusztafödémes 36 1.30 %
Ábrahám 32 1.15 %
Taksonyfalva 26 0.94 %
Gány 26 0.94 %
Magyargurab 23 0.83 %
Nagyfödémes 21 0.76 %
Nemeskosút 19 0.68 %
Kisgeszt 19 0.68 %
Jóka 16 0.58 %
Tósnyárasd 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.40 %
Vága 10 0.36 %
Alsószeli 6 0.22 %
Nemeskajal 6 0.22 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Kismácséd 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 3 0.11 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 55.44 %
Galánta 177 20.27 %
Sopornya 123 14.09 %
Alsószerdahely 77 8.82 %
Szentharaszt 60 6.87 %
Sempte 56 6.41 %
Vágpatta 42 4.81 %
Diószeg 34 3.89 %
Pusztafödémes 34 3.89 %
Ábrahám 33 3.78 %
Nemeskürt 23 2.63 %
Vága 18 2.06 %
Gány 18 2.06 %
Jóka 15 1.72 %
Magyargurab 15 1.72 %
Pusztakürt 15 1.72 %
Nagyfödémes 14 1.60 %
Kisgeszt 13 1.49 %
Felsőszeli 13 1.49 %
Taksonyfalva 11 1.26 %
Salgócska 9 1.03 %
Nemeskosút 9 1.03 %
Alsószeli 9 1.03 %
Tósnyárasd 9 1.03 %
Kismácséd 7 0.80 %
Királyrév 4 0.46 %
Hidaskürt 4 0.46 %
Tallós 3 0.34 %
Dunajánosháza 2 0.23 %
Nagymácséd 2 0.23 %
Alsóhatár 2 0.23 %
Nemeskajal 2 0.23 %
Vízkelet 1 0.11 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 13.38 %
Galánta 323 6.88 %
Vágpatta 321 6.84 %
Sopornya 208 4.43 %
Sempte 129 2.75 %
Diószeg 107 2.28 %
Nemeskürt 83 1.77 %
Alsószerdahely 77 1.64 %
Szentharaszt 71 1.51 %
Ábrahám 66 1.41 %
Pusztakürt 62 1.32 %
Nagyfödémes 56 1.19 %
Pusztafödémes 54 1.15 %
Felsőszeli 45 0.96 %
Magyargurab 39 0.83 %
Gány 35 0.75 %
Salgócska 32 0.68 %
Jóka 29 0.62 %
Taksonyfalva 25 0.53 %
Kisgeszt 25 0.53 %
Hidaskürt 22 0.47 %
Nemeskosút 21 0.45 %
Vága 21 0.45 %
Nagymácséd 20 0.43 %
Alsószeli 15 0.32 %
Dunajánosháza 15 0.32 %
Tósnyárasd 15 0.32 %
Nemeskajal 8 0.17 %
Vízkelet 7 0.15 %
Kismácséd 7 0.15 %
Pozsonyvezekény 7 0.15 %
Tallós 5 0.11 %
Feketenyék 4 0.09 %
Nádszeg 4 0.09 %
Alsóhatár 1 0.02 %
Királyrév 1 0.02 %
Szered 1 287 31.12 %
Galánta 263 6.36 %
Sopornya 164 3.97 %
Diószeg 144 3.48 %
Sempte 111 2.68 %
Alsószerdahely 91 2.20 %
Vágpatta 85 2.06 %
Szentharaszt 79 1.91 %
Felsőszeli 55 1.33 %
Pusztafödémes 54 1.31 %
Ábrahám 50 1.21 %
Taksonyfalva 44 1.06 %
Nagyfödémes 40 0.97 %
Nemeskürt 30 0.73 %
Pusztakürt 26 0.63 %
Jóka 25 0.60 %
Gány 21 0.51 %
Nemeskosút 21 0.51 %
Magyargurab 19 0.46 %
Kisgeszt 14 0.34 %
Vága 12 0.29 %
Nagymácséd 11 0.27 %
Tósnyárasd 11 0.27 %
Salgócska 11 0.27 %
Alsószeli 10 0.24 %
Nemeskajal 9 0.22 %
Hidaskürt 8 0.19 %
Kismácséd 7 0.17 %
Vízkelet 7 0.17 %
Nádszeg 6 0.15 %
Feketenyék 5 0.12 %
Dunajánosháza 4 0.10 %
Tallós 2 0.05 %
Alsóhatár 2 0.05 %
Pozsonyvezekény 2 0.05 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 10.10 %
Szered 203 8.04 %
Galánta 104 4.12 %
Vágpatta 80 3.17 %
Diószeg 48 1.90 %
Sempte 45 1.78 %
Ábrahám 30 1.19 %
Pusztakürt 27 1.07 %
Szentharaszt 23 0.91 %
Nemeskürt 23 0.91 %
Pusztafödémes 21 0.83 %
Felsőszeli 20 0.79 %
Alsószerdahely 20 0.79 %
Taksonyfalva 15 0.59 %
Magyargurab 14 0.55 %
Nagyfödémes 14 0.55 %
Nemeskosút 14 0.55 %
Salgócska 12 0.48 %
Gány 8 0.32 %
Nagymácséd 6 0.24 %
Vága 6 0.24 %
Nemeskajal 5 0.20 %
Jóka 5 0.20 %
Kisgeszt 5 0.20 %
Tósnyárasd 3 0.12 %
Nádszeg 3 0.12 %
Alsószeli 3 0.12 %
Pozsonyvezekény 3 0.12 %
Tallós 2 0.08 %
Kismácséd 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Feketenyék 2 0.08 %
Hidaskürt 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Szered 392 20.43 %
Galánta 138 7.19 %
Sopornya 93 4.85 %
Szentharaszt 55 2.87 %
Sempte 38 1.98 %
Ábrahám 33 1.72 %
Alsószerdahely 31 1.62 %
Vágpatta 31 1.62 %
Pusztafödémes 26 1.35 %
Diószeg 25 1.30 %
Nagyfödémes 18 0.94 %
Kisgeszt 16 0.83 %
Felsőszeli 15 0.78 %
Taksonyfalva 14 0.73 %
Magyargurab 13 0.68 %
Vága 12 0.63 %
Jóka 11 0.57 %
Nemeskürt 10 0.52 %
Pusztakürt 10 0.52 %
Gány 10 0.52 %
Salgócska 9 0.47 %
Nemeskosút 8 0.42 %
Alsószeli 8 0.42 %
Tósnyárasd 7 0.36 %
Kismácséd 6 0.31 %
Nagymácséd 6 0.31 %
Hidaskürt 5 0.26 %
Tallós 4 0.21 %
Nádszeg 3 0.16 %
Királyrév 2 0.10 %
Nemeskajal 1 0.05 %
Vízkelet 1 0.05 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 7.17 %
Galánta 243 6.52 %
Alsószeli 230 6.17 %
Felsőszeli 219 5.88 %
Nádszeg 216 5.80 %
Nagyfödémes 156 4.19 %
Jóka 145 3.89 %
Hidaskürt 141 3.78 %
Taksonyfalva 138 3.70 %
Nagymácséd 95 2.55 %
Feketenyék 87 2.33 %
Vága 83 2.23 %
Tallós 81 2.17 %
Diószeg 80 2.15 %
Nemeskosút 67 1.80 %
Királyrév 66 1.77 %
Kismácséd 35 0.94 %
Vízkelet 30 0.81 %
Nemeskajal 30 0.81 %
Tósnyárasd 13 0.35 %
Alsóhatár 7 0.19 %
Szered 7 0.19 %
Sopornya 3 0.08 %
Pusztafödémes 2 0.05 %
Sempte 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Nemeskürt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 4.90 %
Sempte 141 2.54 %
Sopornya 57 1.03 %
Galánta 55 0.99 %
Szentharaszt 39 0.70 %
Vágpatta 32 0.58 %
Alsószerdahely 27 0.49 %
Diószeg 19 0.34 %
Hidaskürt 15 0.27 %
Felsőszeli 15 0.27 %
Pusztafödémes 13 0.23 %
Taksonyfalva 12 0.22 %
Ábrahám 10 0.18 %
Nemeskürt 9 0.16 %
Gány 8 0.14 %
Magyargurab 7 0.13 %
Nagymácséd 6 0.11 %
Nemeskosút 6 0.11 %
Nagyfödémes 5 0.09 %
Pusztakürt 5 0.09 %
Nádszeg 5 0.09 %
Alsószeli 4 0.07 %
Tósnyárasd 4 0.07 %
Salgócska 4 0.07 %
Vága 3 0.05 %
Jóka 2 0.04 %
Kisgeszt 2 0.04 %
Tallós 2 0.04 %
Kismácséd 2 0.04 %
Királyrév 2 0.04 %
Nemeskajal 1 0.02 %
Dunajánosháza 1 0.02 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 13.20 %
Feketenyék 278 8.84 %
Galánta 182 5.79 %
Nagyfödémes 139 4.42 %
Hidaskürt 133 4.23 %
Jóka 92 2.93 %
Tallós 82 2.61 %
Felsőszeli 78 2.48 %
Taksonyfalva 68 2.16 %
Diószeg 66 2.10 %
Alsószeli 66 2.10 %
Pozsonyvezekény 60 1.91 %
Nagymácséd 60 1.91 %
Királyrév 50 1.59 %
Nemeskosút 49 1.56 %
Vága 46 1.46 %
Vízkelet 44 1.40 %
Nemeskajal 34 1.08 %
Kismácséd 27 0.86 %
Tósnyárasd 21 0.67 %
Szered 16 0.51 %
Alsóhatár 16 0.51 %
Ábrahám 7 0.22 %
Dunajánosháza 5 0.16 %
Alsószerdahely 5 0.16 %
Magyargurab 4 0.13 %
Vágpatta 4 0.13 %
Pusztafödémes 4 0.13 %
Nemeskürt 3 0.10 %
Salgócska 2 0.06 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Sopornya 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 13.98 %
Feketenyék 473 13.46 %
Nádszeg 255 7.26 %
Hidaskürt 205 5.84 %
Nagyfödémes 195 5.55 %
Felsőszeli 162 4.61 %
Alsószeli 133 3.79 %
Jóka 123 3.50 %
Taksonyfalva 122 3.47 %
Nagymácséd 121 3.44 %
Diószeg 115 3.27 %
Vága 109 3.10 %
Tallós 103 2.93 %
Vízkelet 99 2.82 %
Pozsonyvezekény 97 2.76 %
Nemeskosút 78 2.22 %
Királyrév 63 1.79 %
Nemeskajal 59 1.68 %
Szered 32 0.91 %
Kismácséd 29 0.83 %
Dunajánosháza 28 0.80 %
Alsóhatár 24 0.68 %
Tósnyárasd 24 0.68 %
Magyargurab 14 0.40 %
Ábrahám 14 0.40 %
Alsószerdahely 13 0.37 %
Salgócska 10 0.28 %
Pusztafödémes 7 0.20 %
Gány 7 0.20 %
Sopornya 6 0.17 %
Sempte 4 0.11 %
Vágpatta 3 0.09 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 18.65 %
Galánta 145 15.28 %
Diószeg 69 7.27 %
Sopornya 61 6.43 %
Szentharaszt 39 4.11 %
Pusztafödémes 36 3.79 %
Ábrahám 30 3.16 %
Vágpatta 26 2.74 %
Alsószerdahely 22 2.32 %
Nagyfödémes 21 2.21 %
Sempte 21 2.21 %
Magyargurab 19 2.00 %
Jóka 16 1.69 %
Kisgeszt 15 1.58 %
Felsőszeli 14 1.48 %
Taksonyfalva 12 1.26 %
Vága 12 1.26 %
Gány 11 1.16 %
Nemeskosút 10 1.05 %
Kismácséd 8 0.84 %
Alsószeli 6 0.63 %
Pusztakürt 6 0.63 %
Salgócska 6 0.63 %
Nagymácséd 6 0.63 %
Tósnyárasd 5 0.53 %
Nemeskürt 4 0.42 %
Nemeskajal 4 0.42 %
Tallós 4 0.42 %
Királyrév 3 0.32 %
Nádszeg 2 0.21 %
Alsóhatár 2 0.21 %
Hidaskürt 2 0.21 %
Vízkelet 2 0.21 %
Feketenyék 2 0.21 %
Dunajánosháza 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Szered 1 306 97.54 %
Alsószerdahely 567 42.35 %
Sopornya 465 34.73 %
Galánta 356 26.59 %
Sempte 179 13.37 %
Vágpatta 144 10.75 %
Nemeskürt 91 6.80 %
Szentharaszt 84 6.27 %
Pusztakürt 70 5.23 %
Vága 64 4.78 %
Diószeg 56 4.18 %
Pusztafödémes 52 3.88 %
Gány 48 3.58 %
Ábrahám 46 3.44 %
Taksonyfalva 45 3.36 %
Felsőszeli 44 3.29 %
Nagyfödémes 29 2.17 %
Magyargurab 27 2.02 %
Kisgeszt 27 2.02 %
Nemeskosút 22 1.64 %
Salgócska 21 1.57 %
Tallós 18 1.34 %
Alsószeli 17 1.27 %
Jóka 13 0.97 %
Nagymácséd 13 0.97 %
Nemeskajal 11 0.82 %
Tósnyárasd 11 0.82 %
Hidaskürt 7 0.52 %
Kismácséd 7 0.52 %
Királyrév 4 0.30 %
Pozsonyvezekény 4 0.30 %
Nádszeg 3 0.22 %
Vízkelet 2 0.15 %
Feketenyék 2 0.15 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Dunajánosháza 1 0.07 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
451 50.56%
VPN
158 17.71%
KSČ
130 14.57%
KDH
53 5.94%
SZ
34 3.81%
SNS
19 2.13%
DS
14 1.57%
SPV
11 1.23%
SD
9 1.01%
SSL
6 0.67%
DÚRS
4 0.45%
Egyéb
3 0.34%
Érvényes szavazatok 892
Együttélés-MKDM
408 54.11%
Magyar Polgári Párt
85 11.27%
SDĽ
77 10.21%
HZDS
69 9.15%
SNS
20 2.65%
ODÚ
19 2.52%
SDSS
13 1.72%
KDH
12 1.59%
KSS
9 1.19%
SKDH
9 1.19%
ZPR-RČS
6 0.80%
SZS
5 0.66%
HSS
5 0.66%
SPI
4 0.53%
Egyéb
13 1.72%
Érvényes szavazatok 754
MK
491 61.61%
HZDS-RSS
70 8.78%
SP-VOĽBA
49 6.15%
ZRS
36 4.52%
KSÚ
31 3.89%
KSS
29 3.64%
26 3.26%
SNS
14 1.76%
DS
14 1.76%
KDH
10 1.25%
SPK
9 1.13%
HZPCS
7 0.88%
RSDSS
4 0.50%
Egyéb
7 0.88%
Érvényes szavazatok 797
MKP
472 50.86%
SDK
216 23.28%
HZDS
73 7.87%
SDĽ
70 7.54%
SOP
33 3.56%
SNS
21 2.26%
MLHZP
14 1.51%
KSS
12 1.29%
NSK
4 0.43%
Egyéb
13 1.40%
Érvényes szavazatok 928
MKP
550 67.99%
SDKU
60 7.42%
SMER
53 6.55%
HZDS
50 6.18%
ANO
31 3.83%
KSS
10 1.24%
SNS
9 1.11%
SDA
9 1.11%
SZS
6 0.74%
KDH
6 0.74%
ROMA
6 0.74%
HZD
4 0.49%
SDĽ
4 0.49%
PSNS
4 0.49%
Egyéb
7 0.87%
Érvényes szavazatok 809
MKP
451 67.82%
SMER
81 12.18%
SDKU DS
45 6.77%
ĽS HZDS
26 3.91%
SNS
20 3.01%
KDH
9 1.35%
SF
6 0.90%
KSS
6 0.90%
ANO
5 0.75%
LB
3 0.45%
HZD
3 0.45%
Egyéb
10 1.50%
Érvényes szavazatok 665
Most-Híd
344 46.17%
MKP
107 14.36%
SMER
94 12.62%
SDKU DS
83 11.14%
SaS
51 6.85%
SNS
21 2.82%
SDĽ
13 1.74%
KDH
7 0.94%
ĽS HZDS
5 0.67%
KSS
4 0.54%
EDS
4 0.54%
Paliho Kapurkova
3 0.40%
LSNS
3 0.40%
Egyéb
6 0.81%
Érvényes szavazatok 745
Most-Híd
311 44.62%
MKP
128 18.36%
SMER SD
115 16.50%
OĽaNO
33 4.73%
99 Percent
22 3.16%
SaS
18 2.58%
SDKU DS
16 2.30%
KDH
11 1.58%
SNS
11 1.58%
SSS NM
7 1.00%
KSS
5 0.72%
Zmena zdola DU
5 0.72%
NaS ns
4 0.57%
Zelení
3 0.43%
Egyéb
8 1.15%
Érvényes szavazatok 697
Most-Híd
212 28.46%
MKP
158 21.21%
SMER SD
105 14.09%
SME RODINA
58 7.79%
OĽANO-NOVA
50 6.71%
SaS
48 6.44%
#SIEŤ
31 4.16%
SNS
27 3.62%
LSNS
21 2.82%
KDH
10 1.34%
TIP
7 0.94%
SKOK!
5 0.67%
SZS
4 0.54%
KSS
3 0.40%
Egyéb
6 0.81%
Érvényes szavazatok 745
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések