SK
RV
.....

Pelsőcardó

Község

címer zászló
349 95% magyar 1910
73 46% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Pelsőcardó
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ardovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík
Más földrajzi nevek:
Ardói-barlang, Brezianka, Köves-bérc, Kruchli Luki, Meledel-oldal, Nagy-hegy, Nyisztron-bérc, Roskó-völgy, Török-kapu
Koordináták:
48.53278732, 20.41893768
Terület:
11,21 km2
Rang:
község
Népesség:
167
Tszf. magasság:
268 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04955
Település kód:
525537
Szervezeti azonosító:
328090
Adóazonosító:
2020961173

A község a Szilicei-fennsík nyugati peremén, a Sajó völgye felett mintegy 60 méterrel fekszik, Pelsőctől 4 km-re délkeletre. Zsákfalu, egyetlen, a Pelsőcöt Aggtelekkel összekötő (587-es) útról leágazó mellékúton közelíthető meg. Határának több mint felét erdő borítja, de magas a rétek és legelők aránya is. Nyugatról Lekenye, északról Pelsőc, keletről Szádvárborsa, délről pedig Gömörhosszúszó községekkel határos. Északi határának nagy részét a Pelsőc-Szádvárborsa út vonala alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (11,21 km²) 1921-38-hoz képest (11,27 km²) 6 hektárral csökkent.

Népesség

A község 18. században betelepült szlovák lakossága a 20. század elejére magyarrá vált. 1880-ban még a lakosság 77,6 %-a vallotta magát szlováknak, 1910-ben már csak 2,7 %-uk. 1910-ben 367, 1921-ben 316, 1938-ban 332, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Magyar többségét mindmáig megőrizte (csupán az 1930-as népszámlálás mutatott ki (cseh)szlovák többséget), bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 90,8 %-ról 59,1 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig csaknem négyszeresére, 9,2 %-ról 40,9 %-ra nőtt. A község népessége folyamatosan csökkent, 1938-1991 között lakosságának 44,3 %-át elveszítette, majd 1991-2011 között további 14,1 %-os csökkenés (185 főről 159-re) figyelhető meg. Az eredetileg túlnyomórészt evangélikus lakosságú (1921-ben az evangélikusok aránya 80 % volt) községben 2011-ben a lakosság 35,8 %-a volt evangélikus vallású, 31,4 %-a pedig felekezeten kívüli.

Történelem

A község területén már az újkőkorban is éltek emberek. Ezt bizonyítják az Ardói-barlangban talált a bükki kultúra embere által faszénnel készített barlangrajzok. A bronzkorban a pilinyi és a puhói kultúra népe lakta a területét. A mai falu a 12. században keletkezett királyi erdőóvók településeként, első írásos említése 1243-ból való, ekkor a pelsőci uradalomhoz tartozott. Neve a királyi erdőóvók nevéből rövidült a maira. 1318-ban "Ordou", 1320-ban "Ardo", 1359-ben "Ardow" alakban szerepel az írott forrásokban. Területén a középkori oklevelek ólombányákat említenek, melyeknek azonban az újkorban már nincs nyomuk. 1427-ben 31 portával adózott a Bebek családnak. A falu a 16. századig a Csetneky család birtoka. A század közepétől a töröknek is adózott. A 16. században lakossága református hitre tért (a falu Pelsőc filiája volt). A 16-17. században népessége erősen lecsökkent, majd 1682-ben a császári katonaság pusztította el és csak 1740 után telepítették újra. Az új betelepülők túlnyomórészt evangélikus vallású szlovákok, illetve juhpásztorkodással foglalkozó vlachok voltak. 1828-ban 30 házában 254 lakos élt. Lakói állattenyésztéssel (főként juh-), erdőgazdálkodással, szénégetéssel foglalkoztak. A 20. század elejére lakói magyarrá váltak. A 19. század második felétől az első világháborúig határában ólom- és cinkbányászat folyt (1879-től egy porosz társaság üzemeltette a bányát). 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz.

Mai jelentősége

Evangélikus temploma 1788-ban épült klasszicista stílusban. A határában található védett Ardói-cseppkőbarlang 1492 méter hosszú, fontos régészeti lelőhely (barlangrajzok, újkőkori település nyomai), de nem látogatható. A faluban egy 1852-ben épült, tornácos parasztház található (Máté-ház), melyben ma falumúzeum található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Pelsőtz Ardó. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai több Nemes Urak, lakosai reformátusok, fekszik Pelsőtztöl nem meszsze, földgye homokos, de közép termékenységű, réttyeit az áradások járják, legelője elég, fája mind a’ kétféle piatzozása kettő, egy egy mértföldnyire, Vas hámorjai közel, mellyek mellett jó módgyok a’ keresetre, harmadik Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ardó (Pelsőcz), tót falu, Gömör és Kis-Hont egyesült vgyékben, Pelsőczhöz egy kis órányira, egy völgyben, gyümölcskertektől körülvétetve: 25 kath., 314 evang., 16 ref. lak. kik földet mivelnek, gabonával, gyümölcsel kereskednek, szenet égetnek s azt hámorokba hordják. Van evang. anyaszentegyháza, s 16 jobbágytelke. Határja kicsiny; rétje mondhatni semmi sincs; fája, gyümölcse elég. F. u. többen. Ut. p. Tornalja.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Pelsűcztől délkeletre Pelsűcz-Ardó és Hosszúszó helységeket érjük. Amannak határában ezelőtt gálma-érczet bányásztak, Hosszúszótól nyugat felé az országút-menti kopár legelőkön, gyér erdőborította magaslatokon át Aggtelek vakolatlan házaihoz jutunk, melynek lakossága jobbára mészégetéssel és mészszállítással keresi kenyerét.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Pelsőczardó, a dobsina-bánrévei vasútvonal mentén fekvő kisközség, 73 házzal és 324, nagyobbára tótajkú és ág. h. evangelikus lakossal. 1243-ban, a mikor IV. Béla király Bebek Detriknek és Fülöpnek adományozza, Erdő néven van felemlítve az adománylevélben. 1427-ben már Ardó néven szerepel, de előzőleg, 1362-ben Ordó és Pelsewczordó néven is. Ez időben nagyobbacska helység volt. 1690-ben az Uza családot is birtokosai között találjuk, azután a Thököly és a Nyáry, később pedig az Andrássy, Fáy, Széky, Ragályi és Czékus családokat. 1809-ben Hámos József az itteni zálogos birtokot Pletrich Imrének visszabocsátja, 1817-ben pedig az Andrássyak váltják magukhoz. 1427-ben Stebvár nevű község is volt e tájon, mely szintén a Bebek család birtoka volt. Ág. h. ev. temploma 1788-ban épült. A község postája, távírója és vasúti állomása Pelsőcz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Pelsőcardó. Pelsőccel együtt Erdő néven IV. Béla ezt a helységet is a Bebek-családnak adományozta. 1362ben Ordónak és Pelsewczordónak írja egy oklevél, 1427-ben pedig Ardó néven ismeretes, mint elég jelentős kisközség. Az Uza-család bírta egy részét 1690-ben, későbbi idők során a Thököly-, a Nyáry-, majd az Andrássy-, Fáy-, Széky-, Ragályi- és Czékus-családok voltak az urai. 1809-ig Hámos Józsefnek volt zálogjoga a birtokra, amelyet Pletrich Imre földbirtokos visszakapott. 1817-ben az Andrássyak vétel útján megszerzik a birtokot, 1788-ban épült a községi ág. ev. templom. A község területe 1958 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 332.

Névelőfordulások
1243
Erdes
1318
Ordou
1320
Ardo
1359
Ardow
1773
Pelsőcz Ardó,
1786
Ardó,
1873
Pelsőcardó,
1920
Ardovo,
1927
Ardovo, Ardó,
1938
Pelsőcardó,
1945
Ardovo, Ardó,
1948
Ardovo
1994
Pelsőcardó

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Pelsőcardó (Ardovo) 34
Telefon: 0587921223
Fax: 0587881180

Honlap: ardovo.ou.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Fábián Daniel (Független)

Képviselő-testület:
Leskoviansky Viliam (Független)
Kováčová Erika (Független)
Bendíková Petra (Független)
Kanyitúr Robert (MOST - HÍD)
Fábián Attila (SMK-MKP)
Független 60% Független 3 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Pelsőcardói Községi Hivatal

Pelsőcardó 34

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 53 17%
szlovákok 235 78%
romák 0 0%
németek 5 2%
egyéb 10 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 303
magyarok 349 95%
szlovákok 10 3%
romák 0 0%
németek 8 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 367
magyarok 249 79%
szlovákok 67 21%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 316
magyarok 168 91%
szlovákok 17 9%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 185
magyarok 123 69%
szlovákok 49 28%
romák 5 3%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 177
magyarok 94 59%
szlovákok 65 41%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 159
magyarok 73 46%
szlovákok 81 51%
romák 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 2%
összlétszám 158
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 130
Választási részvétel: 60 %
Kiadott boríték: 78
Bedobott boríték: 78

Polgármester

Érvényes szavazólap: 69
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Fábián Daniel 69 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fábián Attila 51 SMK-MKP
Kanyitúr Robert 51 MOST - HÍD
Leskoviansky Viliam 48 Független
Kováčová Erika 45 Független
Bendíková Petra 44 Független
Olejník Ondrej 29 Független
Skokan Arpád 27 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Független 20.00% Független 1 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 132
Választási részvétel: 36.36 %
Kiadott boríték: 48
Bedobott boríték: 48
Választásra jogosult: 132
Választási részvétel: 25.76 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34
Választásra jogosult: 132
Választási részvétel: 27,27 %
Kiadott boríték: 36
Bedobott boríték: 36

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 45
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 31
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 27 60.00 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 10 22.22 % KDS
Marek Ďurán 2 4.44 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 1 2.22 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 1 2.22 % Független
Ivan Kuhn 1 2.22 % OKS
Jaroslav Džunko 1 2.22 % Független
Lukáš Sisák 1 2.22 % KSS
Rastislav Masnyk 1 2.22 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Rudolf Bauer 12 35.29% KDS
Richard Raši 11 35.48 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 10 32.26 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 8 25.81 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 1 3.23 % ĽSNS
Ján Struk 1 3.23 % SMS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 47
Érvényes szavazólap: 36
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Beáta Bekeová 34 72.34% SMK-MKP
Ferenc Porubán 17 36.17% SMK-MKP
Pavol Burdiga 14 29.79% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Szöllös 10 21.28% SMK-MKP
Peter Bollo 9 19.15% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Babič 8 17.02% SMER - SD
Štefan Szaniszló 5 10.64% ĽS Naše Slovensko
Gejza Milko 5 10.64% SMER - SD
Juraj Nagy 5 10.64% Független
Božena Czmórová 5 10.64% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Zlatica Bachňáková 4 8.51% KSS
Ján Lach 4 8.51% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Juraj Bernár 4 8.51% KSS
Jozef Kušnier 4 8.51% ĽS Naše Slovensko
Július Kerekes 4 8.51% Független
Janka Vavreková 3 6.38% KSS
Ján Frák 3 6.38% Független
Jana Gallová 3 6.38% ÚSVIT
Karol Horník 2 4.26% SMER - SD
Tibor Takáč 2 4.26% OKS
Štefan Bašták 2 4.26% SMER - SD
Miloš Gallo-Barnák 2 4.26% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Eduard Mako 1 2.13% SRÚS
Jozef Šebalj 1 2.13% DS
Jaroslav Kočiš 1 2.13% KSS
Milan Mlynár 1 2.13% SNS
Jozef Kováč 1 2.13% SaS
Izabella Hurajtová 1 2.13% NOVA
Ivan Kuhn 1 2.13% OKS
Milan Fafrák 1 2.13% KSS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Matúš Bischof 0 0.00% OKS
Ľudovít Gunár 0 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Beáta Beke 15 41.67% SMK-MKP
Pavol Burdiga 8 22.22% MOST - HÍD
Attila Anna 7 19.44% Független
Július Barkai 7 19.44% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Nagy 7 19.44% Független
Tibor Balázs 7 19.44% MOST - HÍD
Róbert Bezek 6 16.67% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Miloš Gallo 6 16.67% ŠANCA
Peter Bollo 6 16.67% MOST - HÍD
Ján Babič 6 16.67% SMER-SD
Zoltán Várady 6 16.67% SMK-MKP
Martin Gallo 6 16.67% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jarmila Breznenová 5 13.89% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ferenc Porubán 4 11.11% SMK-MKP
Monika Šeďová 4 11.11% MOST - HÍD
Erika Ocelníková 4 11.11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Dušan Pollák 3 8.33% ŠKV
Hildegarda Támárová 3 8.33% MOST - HÍD
Gejza Záhn 2 5.56% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Michal Terrai 2 5.56% Független
Ladislav Juhász 2 5.56% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Kočiš 2 5.56% KSS
Karol Kováč 2 5.56% OKS
Matej Lada 2 5.56% ŠKV
Róbert Hanuštiak 1 2.78% Független
Jozef Kušnier 1 2.78% ĽS Naše Slovensko
Juraj Balázs 1 2.78% Független
Štefan Bašták 1 2.78% SMER-SD
Karol Horník 1 2.78% SMER-SD
Viliam Hlaváč 1 2.78% ŠKV
Ariana Palme 1 2.78% ĽS Naše Slovensko
Peter Pamula 1 2.78% SNS
Ivan Kuhn 1 2.78% OKS
Jozef Červeňák 1 2.78% RIS
Juraj Bernár 1 2.78% KSS
Matúš Bischof 1 2.78% OKS
Mária Bernáthová 1 2.78% KSS
Dušan Žiak 1 2.78% ĽS Naše Slovensko
Monika Repaszká 0 0.00% ŠKV
Eva Mihóková 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Helena Laliková 0 0.00% KSS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 30.47 %
Krasznahorkaváralja 33 4.43 %
Csetnek 31 4.16 %
Dobsina 30 4.03 %
Nagyveszverés 30 4.03 %
Nagyszabos 27 3.62 %
Betlér 19 2.55 %
Alsósajó 18 2.42 %
Pelsőc 15 2.01 %
Rekenyeújfalu 13 1.74 %
Oláhpatak 13 1.74 %
Andrási 13 1.74 %
Rozsnyórudna 13 1.74 %
Henckó 11 1.48 %
Jólész 11 1.48 %
Kisfeketepatak 11 1.48 %
Berzéte 11 1.48 %
Dernő 8 1.07 %
Sebespatak 8 1.07 %
Gócs 8 1.07 %
Kisszabos 8 1.07 %
Szabados 8 1.07 %
Csucsom 7 0.94 %
Özörény 6 0.81 %
Martonháza 6 0.81 %
Körtvélyes 6 0.81 %
Berzétekőrös 5 0.67 %
Rozsfalva 4 0.54 %
Lucska 4 0.54 %
Szádalmás 4 0.54 %
Barka 4 0.54 %
Hámosfalva 4 0.54 %
Gömörpanyit 4 0.54 %
Gacsalk 3 0.40 %
Kecső 3 0.40 %
Restér 3 0.40 %
Lekenye 3 0.40 %
Pétermány 3 0.40 %
Kisgencs 3 0.40 %
Szalóc 2 0.27 %
Hárskút 2 0.27 %
Gecelfalva 2 0.27 %
Tornagörgő 2 0.27 %
Gömörhosszúszó 2 0.27 %
Imrikfalva 2 0.27 %
Szilice 2 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.27 %
Kiskovácsvágása 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Beretke 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Felsősajó 1 0.13 %
Sajóréde 1 0.13 %
Jablonca 1 0.13 %
Várhosszúrét 1 0.13 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 41.47 %
Krasznahorkaváralja 210 8.29 %
Hárskút 174 6.87 %
Várhosszúrét 170 6.71 %
Szádalmás 78 3.08 %
Tornagörgő 75 2.96 %
Dernő 73 2.88 %
Barka 72 2.84 %
Pelsőc 65 2.57 %
Berzéte 62 2.45 %
Nagyveszverés 60 2.37 %
Jólész 58 2.29 %
Betlér 53 2.09 %
Szilice 50 1.97 %
Körtvélyes 46 1.82 %
Csetnek 45 1.78 %
Oláhpatak 45 1.78 %
Özörény 42 1.66 %
Dobsina 41 1.62 %
Andrási 40 1.58 %
Nagyszabos 39 1.54 %
Rekenyeújfalu 35 1.38 %
Gömörhosszúszó 35 1.38 %
Berzétekőrös 32 1.26 %
Jablonca 27 1.07 %
Lekenye 27 1.07 %
Lucska 26 1.03 %
Rozsnyórudna 24 0.95 %
Kiskovácsvágása 24 0.95 %
Csucsom 24 0.95 %
Szalóc 24 0.95 %
Gócs 23 0.91 %
Alsósajó 22 0.87 %
Sebespatak 21 0.83 %
Kecső 19 0.75 %
Kuntapolca 14 0.55 %
Szabados 14 0.55 %
Gömörpanyit 14 0.55 %
Felsősajó 13 0.51 %
Henckó 12 0.47 %
Kisfeketepatak 12 0.47 %
Kisgencs 10 0.39 %
Beretke 10 0.39 %
Sajóréde 10 0.39 %
Gecelfalva 9 0.36 %
Restér 9 0.36 %
Melléte 9 0.36 %
Rozsfalva 8 0.32 %
Hámosfalva 8 0.32 %
Csoltó 8 0.32 %
Pelsőcardó 7 0.28 %
Páskaháza 7 0.28 %
Martonháza 7 0.28 %
Szádvárborsa 6 0.24 %
Imrikfalva 6 0.24 %
Kisszabos 5 0.20 %
Márkuska 4 0.16 %
Annafalva 3 0.12 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 17.56 %
Lekenye 103 7.21 %
Tornagörgő 100 7.00 %
Pelsőc 88 6.16 %
Gömörhosszúszó 87 6.09 %
Özörény 72 5.04 %
Beretke 72 5.04 %
Körtvélyes 69 4.83 %
Szilice 67 4.69 %
Várhosszúrét 62 4.34 %
Berzéte 58 4.06 %
Szalóc 58 4.06 %
Szádalmás 52 3.64 %
Krasznahorkaváralja 44 3.08 %
Barka 44 3.08 %
Jablonca 42 2.94 %
Kecső 42 2.94 %
Berzétekőrös 42 2.94 %
Jólész 38 2.66 %
Szádvárborsa 34 2.38 %
Kuntapolca 32 2.24 %
Gömörpanyit 30 2.10 %
Melléte 29 2.03 %
Csucsom 27 1.89 %
Csoltó 24 1.68 %
Hárskút 23 1.61 %
Dernő 20 1.40 %
Lucska 17 1.19 %
Pelsőcardó 15 1.05 %
Páskaháza 12 0.84 %
Kiskovácsvágása 12 0.84 %
Rozsnyórudna 8 0.56 %
Csetnek 4 0.28 %
Sebespatak 4 0.28 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Pétermány 2 0.14 %
Gócs 2 0.14 %
Nagyveszverés 2 0.14 %
Szabados 1 0.07 %
Alsósajó 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Betlér 1 0.07 %
Dobsina 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Sajóréde 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Felsősajó 1 0.07 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 29.48 %
Felsősajó 92 6.00 %
Sajóréde 72 4.70 %
Nagyveszverés 64 4.17 %
Oláhpatak 61 3.98 %
Dobsina 60 3.91 %
Betlér 32 2.09 %
Gócs 32 2.09 %
Nagyszabos 27 1.76 %
Rozsnyórudna 27 1.76 %
Sebespatak 23 1.50 %
Andrási 21 1.37 %
Pelsőc 19 1.24 %
Alsósajó 18 1.17 %
Várhosszúrét 16 1.04 %
Kisfeketepatak 14 0.91 %
Berzéte 13 0.85 %
Szádalmás 13 0.85 %
Csetnek 12 0.78 %
Csucsom 12 0.78 %
Rekenyeújfalu 12 0.78 %
Krasznahorkaváralja 11 0.72 %
Kisgencs 11 0.72 %
Jólész 11 0.72 %
Dernő 11 0.72 %
Gömörhosszúszó 10 0.65 %
Restér 7 0.46 %
Szalóc 7 0.46 %
Hámosfalva 7 0.46 %
Özörény 6 0.39 %
Martonháza 6 0.39 %
Gacsalk 6 0.39 %
Kuntapolca 6 0.39 %
Berzétekőrös 6 0.39 %
Hárskút 6 0.39 %
Henckó 5 0.33 %
Imrikfalva 5 0.33 %
Szilice 5 0.33 %
Barka 4 0.26 %
Pelsőcardó 3 0.20 %
Lekenye 3 0.20 %
Szabados 3 0.20 %
Csoltó 3 0.20 %
Lucska 3 0.20 %
Márkuska 2 0.13 %
Körtvélyes 2 0.13 %
Sztracena 2 0.13 %
Rozsfalva 2 0.13 %
Gecelfalva 2 0.13 %
Beretke 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Gömörpanyit 1 0.07 %
Szádvárborsa 1 0.07 %
Tornagörgő 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Kecső 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 29.47 %
Csetnek 43 4.66 %
Dobsina 41 4.44 %
Nagyveszverés 38 4.12 %
Krasznahorkaváralja 30 3.25 %
Betlér 27 2.93 %
Nagyszabos 25 2.71 %
Pelsőc 20 2.17 %
Oláhpatak 20 2.17 %
Alsósajó 20 2.17 %
Andrási 19 2.06 %
Rekenyeújfalu 18 1.95 %
Henckó 17 1.84 %
Rozsnyórudna 11 1.19 %
Sebespatak 10 1.08 %
Restér 10 1.08 %
Berzéte 9 0.98 %
Gócs 9 0.98 %
Jólész 8 0.87 %
Özörény 7 0.76 %
Szabados 7 0.76 %
Gacsalk 7 0.76 %
Kisgencs 7 0.76 %
Kisfeketepatak 6 0.65 %
Sajóréde 6 0.65 %
Szilice 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Csucsom 5 0.54 %
Imrikfalva 5 0.54 %
Szádalmás 5 0.54 %
Hámosfalva 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Lekenye 4 0.43 %
Kisszabos 4 0.43 %
Martonháza 4 0.43 %
Körtvélyes 4 0.43 %
Annafalva 3 0.33 %
Lucska 3 0.33 %
Barka 3 0.33 %
Szádvárborsa 3 0.33 %
Tornagörgő 3 0.33 %
Gömörhosszúszó 2 0.22 %
Pétermány 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Kecső 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Beretke 2 0.22 %
Gömörpanyit 2 0.22 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Várhosszúrét 1 0.11 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 37.23 %
Dobsina 38 4.04 %
Nagyveszverés 33 3.51 %
Pelsőc 32 3.40 %
Krasznahorkaváralja 31 3.30 %
Nagyszabos 26 2.77 %
Rozsnyórudna 19 2.02 %
Szalóc 19 2.02 %
Andrási 19 2.02 %
Szádalmás 17 1.81 %
Berzéte 17 1.81 %
Oláhpatak 17 1.81 %
Csetnek 17 1.81 %
Gömörpanyit 15 1.60 %
Szabados 15 1.60 %
Sebespatak 14 1.49 %
Betlér 14 1.49 %
Kisgencs 13 1.38 %
Körtvélyes 13 1.38 %
Alsósajó 13 1.38 %
Jólész 12 1.28 %
Hárskút 9 0.96 %
Szádvárborsa 9 0.96 %
Várhosszúrét 8 0.85 %
Kuntapolca 8 0.85 %
Gócs 8 0.85 %
Imrikfalva 7 0.74 %
Felsősajó 7 0.74 %
Beretke 7 0.74 %
Csucsom 7 0.74 %
Restér 7 0.74 %
Henckó 7 0.74 %
Rozsfalva 7 0.74 %
Rekenyeújfalu 7 0.74 %
Özörény 7 0.74 %
Dernő 6 0.64 %
Sajóréde 6 0.64 %
Tornagörgő 5 0.53 %
Martonháza 5 0.53 %
Kisfeketepatak 5 0.53 %
Pelsőcardó 4 0.43 %
Sztracena 4 0.43 %
Gömörhosszúszó 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Gacsalk 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Szilice 2 0.21 %
Lucska 2 0.21 %
Csoltó 2 0.21 %
Kiskovácsvágása 2 0.21 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 31.67 %
Rozsnyó 123 14.27 %
Sajóréde 84 9.74 %
Felsősajó 52 6.03 %
Oláhpatak 46 5.34 %
Andrási 32 3.71 %
Márkuska 22 2.55 %
Gócs 17 1.97 %
Nagyveszverés 17 1.97 %
Csetnek 16 1.86 %
Nagyszabos 15 1.74 %
Imrikfalva 15 1.74 %
Betlér 13 1.51 %
Sztracena 9 1.04 %
Szádalmás 8 0.93 %
Kisfeketepatak 8 0.93 %
Pelsőc 7 0.81 %
Alsósajó 7 0.81 %
Henckó 7 0.81 %
Szabados 7 0.81 %
Rekenyeújfalu 6 0.70 %
Várhosszúrét 6 0.70 %
Sebespatak 5 0.58 %
Gecelfalva 5 0.58 %
Martonháza 4 0.46 %
Özörény 3 0.35 %
Berzétekőrös 3 0.35 %
Kuntapolca 3 0.35 %
Krasznahorkaváralja 3 0.35 %
Berdárka 2 0.23 %
Barka 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Jólész 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Rozsnyórudna 2 0.23 %
Gacsalk 1 0.12 %
Körtvélyes 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Szilice 1 0.12 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Berzéte 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 13.78 %
Tornagörgő 123 8.56 %
Szádalmás 73 5.08 %
Körtvélyes 65 4.52 %
Beretke 55 3.83 %
Jablonca 52 3.62 %
Lekenye 50 3.48 %
Pelsőc 48 3.34 %
Várhosszúrét 46 3.20 %
Berzéte 46 3.20 %
Barka 42 2.92 %
Szalóc 39 2.71 %
Krasznahorkaváralja 37 2.57 %
Szilice 34 2.37 %
Berzétekőrös 28 1.95 %
Kecső 28 1.95 %
Gömörhosszúszó 25 1.74 %
Gömörpanyit 24 1.67 %
Hárskút 23 1.60 %
Csucsom 23 1.60 %
Kuntapolca 23 1.60 %
Szádvárborsa 21 1.46 %
Özörény 19 1.32 %
Dernő 19 1.32 %
Páskaháza 18 1.25 %
Jólész 16 1.11 %
Lucska 15 1.04 %
Melléte 14 0.97 %
Kiskovácsvágása 11 0.77 %
Csoltó 9 0.63 %
Rozsnyórudna 6 0.42 %
Pelsőcardó 4 0.28 %
Sajóréde 3 0.21 %
Nagyveszverés 3 0.21 %
Oláhpatak 2 0.14 %
Dobsina 2 0.14 %
Betlér 2 0.14 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Sebespatak 1 0.07 %
Andrási 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Csetnek 1 0.07 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 29.33 %
Pelsőc 14 2.67 %
Dobsina 11 2.10 %
Nagyveszverés 8 1.52 %
Várhosszúrét 7 1.33 %
Rozsnyórudna 7 1.33 %
Betlér 7 1.33 %
Rekenyeújfalu 6 1.14 %
Szádalmás 6 1.14 %
Hárskút 5 0.95 %
Krasznahorkaváralja 5 0.95 %
Tornagörgő 5 0.95 %
Beretke 4 0.76 %
Özörény 4 0.76 %
Imrikfalva 4 0.76 %
Gömörhosszúszó 4 0.76 %
Jólész 3 0.57 %
Szilice 3 0.57 %
Henckó 3 0.57 %
Nagyszabos 3 0.57 %
Körtvélyes 3 0.57 %
Oláhpatak 3 0.57 %
Szabados 3 0.57 %
Dernő 3 0.57 %
Lekenye 3 0.57 %
Andrási 3 0.57 %
Csoltó 3 0.57 %
Gócs 3 0.57 %
Pelsőcardó 2 0.38 %
Kuntapolca 2 0.38 %
Kiskovácsvágása 2 0.38 %
Barka 2 0.38 %
Sebespatak 2 0.38 %
Csucsom 2 0.38 %
Felsősajó 1 0.19 %
Páskaháza 1 0.19 %
Kisfeketepatak 1 0.19 %
Kecső 1 0.19 %
Rozsfalva 1 0.19 %
Kisgencs 1 0.19 %
Szádvárborsa 1 0.19 %
Csetnek 1 0.19 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 16.32 %
Nagyszabos 25 8.68 %
Restér 19 6.60 %
Dobsina 10 3.47 %
Martonháza 7 2.43 %
Szádalmás 5 1.74 %
Andrási 5 1.74 %
Krasznahorkaváralja 5 1.74 %
Berzéte 4 1.39 %
Barka 4 1.39 %
Alsósajó 4 1.39 %
Kuntapolca 4 1.39 %
Nagyveszverés 4 1.39 %
Szabados 3 1.04 %
Szalóc 3 1.04 %
Özörény 2 0.69 %
Gömörpanyit 2 0.69 %
Szilice 2 0.69 %
Páskaháza 2 0.69 %
Felsősajó 2 0.69 %
Oláhpatak 2 0.69 %
Csoltó 2 0.69 %
Hámosfalva 2 0.69 %
Tornagörgő 2 0.69 %
Csetnek 2 0.69 %
Gömörhosszúszó 2 0.69 %
Pelsőc 2 0.69 %
Kisfeketepatak 2 0.69 %
Sajóréde 1 0.35 %
Rekenyeújfalu 1 0.35 %
Henckó 1 0.35 %
Annafalva 1 0.35 %
Gócs 1 0.35 %
Dernő 1 0.35 %
Hárskút 1 0.35 %
Rozsfalva 1 0.35 %
Imrikfalva 1 0.35 %
Sebespatak 1 0.35 %
Rozsnyórudna 1 0.35 %
Lekenye 1 0.35 %
Betlér 1 0.35 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 38.93 %
Özörény 51 8.01 %
Krasznahorkaváralja 37 5.81 %
Pelsőc 30 4.71 %
Gömörpanyit 27 4.24 %
Szalóc 26 4.08 %
Hárskút 24 3.77 %
Dernő 18 2.83 %
Tornagörgő 17 2.67 %
Rozsnyórudna 17 2.67 %
Szádalmás 13 2.04 %
Csucsom 12 1.88 %
Gömörhosszúszó 11 1.73 %
Kecső 10 1.57 %
Gócs 9 1.41 %
Körtvélyes 9 1.41 %
Melléte 8 1.26 %
Nagyveszverés 7 1.10 %
Berzétekőrös 7 1.10 %
Szilice 6 0.94 %
Berzéte 6 0.94 %
Kisgencs 5 0.78 %
Betlér 5 0.78 %
Barka 5 0.78 %
Csetnek 5 0.78 %
Jólész 4 0.63 %
Jablonca 4 0.63 %
Várhosszúrét 4 0.63 %
Andrási 3 0.47 %
Rozsfalva 3 0.47 %
Lucska 3 0.47 %
Szabados 3 0.47 %
Dobsina 3 0.47 %
Páskaháza 3 0.47 %
Pelsőcardó 3 0.47 %
Sebespatak 2 0.31 %
Kuntapolca 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lekenye 2 0.31 %
Beretke 2 0.31 %
Csoltó 2 0.31 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 66.20 %
Krasznahorkaváralja 33 3.85 %
Betlér 24 2.80 %
Csetnek 17 1.98 %
Nagyveszverés 16 1.86 %
Andrási 14 1.63 %
Dobsina 13 1.52 %
Dernő 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Berzéte 8 0.93 %
Csucsom 7 0.82 %
Rekenyeújfalu 7 0.82 %
Rozsnyórudna 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Jólész 7 0.82 %
Martonháza 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Várhosszúrét 5 0.58 %
Szabados 5 0.58 %
Tornagörgő 4 0.47 %
Barka 4 0.47 %
Sajóréde 4 0.47 %
Özörény 4 0.47 %
Gócs 3 0.35 %
Jablonca 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Melléte 3 0.35 %
Sebespatak 2 0.23 %
Körtvélyes 2 0.23 %
Gecelfalva 2 0.23 %
Kiskovácsvágása 2 0.23 %
Kisgencs 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Csoltó 2 0.23 %
Felsősajó 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Kecső 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Oláhpatak 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Gacsalk 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 18.26 %
Krasznahorkaváralja 16 3.56 %
Berzéte 13 2.90 %
Dobsina 13 2.90 %
Nagyveszverés 13 2.90 %
Pelsőc 9 2.00 %
Nagyszabos 9 2.00 %
Oláhpatak 8 1.78 %
Martonháza 8 1.78 %
Csetnek 8 1.78 %
Restér 7 1.56 %
Andrási 7 1.56 %
Rekenyeújfalu 6 1.34 %
Rozsnyórudna 5 1.11 %
Henckó 5 1.11 %
Felsősajó 5 1.11 %
Gömörpanyit 4 0.89 %
Várhosszúrét 4 0.89 %
Özörény 4 0.89 %
Tornagörgő 4 0.89 %
Gömörhosszúszó 3 0.67 %
Annafalva 3 0.67 %
Szádalmás 3 0.67 %
Betlér 3 0.67 %
Kisfeketepatak 3 0.67 %
Szalóc 3 0.67 %
Gócs 3 0.67 %
Berzétekőrös 3 0.67 %
Hámosfalva 3 0.67 %
Sajóréde 3 0.67 %
Beretke 3 0.67 %
Szabados 3 0.67 %
Imrikfalva 2 0.45 %
Lekenye 2 0.45 %
Kuntapolca 2 0.45 %
Szilice 2 0.45 %
Barka 2 0.45 %
Márkuska 2 0.45 %
Sebespatak 2 0.45 %
Körtvélyes 2 0.45 %
Csucsom 2 0.45 %
Dernő 2 0.45 %
Pelsőcardó 2 0.45 %
Kiskovácsvágása 2 0.45 %
Alsósajó 2 0.45 %
Csoltó 2 0.45 %
Lucska 1 0.22 %
Kecső 1 0.22 %
Kisgencs 1 0.22 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 26.70 %
Nagyszabos 72 9.81 %
Nagyveszverés 41 5.59 %
Dobsina 39 5.31 %
Csetnek 34 4.63 %
Betlér 34 4.63 %
Henckó 31 4.22 %
Oláhpatak 28 3.81 %
Krasznahorkaváralja 27 3.68 %
Szabados 26 3.54 %
Andrási 20 2.72 %
Rekenyeújfalu 17 2.32 %
Alsósajó 16 2.18 %
Pelsőc 15 2.04 %
Restér 13 1.77 %
Gecelfalva 10 1.36 %
Rozsfalva 10 1.36 %
Jólész 9 1.23 %
Kisgencs 8 1.09 %
Martonháza 7 0.95 %
Gócs 7 0.95 %
Rozsnyórudna 7 0.95 %
Berzéte 6 0.82 %
Csucsom 6 0.82 %
Hámosfalva 6 0.82 %
Dernő 6 0.82 %
Sajóréde 5 0.68 %
Felsősajó 5 0.68 %
Özörény 5 0.68 %
Hárskút 5 0.68 %
Várhosszúrét 5 0.68 %
Sebespatak 4 0.54 %
Berzétekőrös 4 0.54 %
Kisfeketepatak 4 0.54 %
Gömörpanyit 4 0.54 %
Kisszabos 4 0.54 %
Gacsalk 4 0.54 %
Annafalva 4 0.54 %
Pétermány 3 0.41 %
Kecső 3 0.41 %
Márkuska 3 0.41 %
Lekenye 3 0.41 %
Jablonca 3 0.41 %
Barka 2 0.27 %
Gömörhosszúszó 2 0.27 %
Lucska 2 0.27 %
Kuntapolca 2 0.27 %
Imrikfalva 2 0.27 %
Csoltó 2 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.27 %
Beretke 1 0.14 %
Szilice 1 0.14 %
Tornagörgő 1 0.14 %
Szádalmás 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 12.02 %
Rozsnyó 30 8.80 %
Krasznahorkaváralja 18 5.28 %
Dobsina 13 3.81 %
Restér 12 3.52 %
Nagyveszverés 9 2.64 %
Sebespatak 8 2.35 %
Csetnek 8 2.35 %
Martonháza 7 2.05 %
Alsósajó 7 2.05 %
Szabados 6 1.76 %
Rozsfalva 5 1.47 %
Berzéte 5 1.47 %
Páskaháza 4 1.17 %
Özörény 4 1.17 %
Pelsőc 4 1.17 %
Kuntapolca 3 0.88 %
Gócs 3 0.88 %
Csoltó 3 0.88 %
Kisfeketepatak 3 0.88 %
Annafalva 2 0.59 %
Beretke 2 0.59 %
Felsősajó 2 0.59 %
Tornagörgő 2 0.59 %
Andrási 2 0.59 %
Rekenyeújfalu 2 0.59 %
Sajóréde 1 0.29 %
Imrikfalva 1 0.29 %
Kisgencs 1 0.29 %
Márkuska 1 0.29 %
Gömörpanyit 1 0.29 %
Csucsom 1 0.29 %
Körtvélyes 1 0.29 %
Barka 1 0.29 %
Szilice 1 0.29 %
Szalóc 1 0.29 %
Betlér 1 0.29 %
Pelsőcardó 1 0.29 %
Sztracena 1 0.29 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 33.41 %
Krasznahorkaváralja 63 4.90 %
Hárskút 62 4.82 %
Várhosszúrét 52 4.04 %
Csetnek 23 1.79 %
Berzéte 22 1.71 %
Pelsőc 22 1.71 %
Sebespatak 20 1.55 %
Kisgencs 20 1.55 %
Jólész 19 1.48 %
Szádalmás 16 1.24 %
Dernő 15 1.17 %
Nagyveszverés 14 1.09 %
Csucsom 14 1.09 %
Özörény 13 1.01 %
Tornagörgő 13 1.01 %
Oláhpatak 12 0.93 %
Barka 11 0.85 %
Rozsnyórudna 11 0.85 %
Nagyszabos 10 0.78 %
Sajóréde 10 0.78 %
Szalóc 9 0.70 %
Betlér 9 0.70 %
Dobsina 9 0.70 %
Andrási 9 0.70 %
Szilice 8 0.62 %
Kuntapolca 8 0.62 %
Pétermány 6 0.47 %
Beretke 6 0.47 %
Annafalva 6 0.47 %
Restér 5 0.39 %
Körtvélyes 5 0.39 %
Rekenyeújfalu 5 0.39 %
Gömörhosszúszó 5 0.39 %
Gecelfalva 5 0.39 %
Gömörpanyit 5 0.39 %
Lucska 5 0.39 %
Alsósajó 5 0.39 %
Martonháza 4 0.31 %
Kecső 4 0.31 %
Berzétekőrös 4 0.31 %
Szabados 4 0.31 %
Rozsfalva 4 0.31 %
Kiskovácsvágása 4 0.31 %
Csoltó 3 0.23 %
Gócs 3 0.23 %
Kisfeketepatak 3 0.23 %
Henckó 3 0.23 %
Melléte 3 0.23 %
Hámosfalva 3 0.23 %
Márkuska 2 0.16 %
Felsősajó 2 0.16 %
Sztracena 2 0.16 %
Szádvárborsa 2 0.16 %
Jablonca 2 0.16 %
Berdárka 1 0.08 %
Lekenye 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Pelsőcardó 1 0.08 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 15.52 %
Andrási 40 7.66 %
Krasznahorkaváralja 16 3.07 %
Alsósajó 12 2.30 %
Csetnek 12 2.30 %
Kisfeketepatak 11 2.11 %
Nagyszabos 11 2.11 %
Dobsina 9 1.72 %
Sebespatak 8 1.53 %
Rekenyeújfalu 8 1.53 %
Restér 7 1.34 %
Pelsőc 5 0.96 %
Berzéte 5 0.96 %
Rozsfalva 5 0.96 %
Oláhpatak 4 0.77 %
Sajóréde 4 0.77 %
Felsősajó 4 0.77 %
Nagyveszverés 4 0.77 %
Gömörpanyit 3 0.57 %
Özörény 3 0.57 %
Barka 3 0.57 %
Szabados 3 0.57 %
Imrikfalva 3 0.57 %
Várhosszúrét 2 0.38 %
Annafalva 2 0.38 %
Jólész 2 0.38 %
Márkuska 2 0.38 %
Csoltó 2 0.38 %
Henckó 1 0.19 %
Szalóc 1 0.19 %
Kiskovácsvágása 1 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.19 %
Jablonca 1 0.19 %
Tornagörgő 1 0.19 %
Kuntapolca 1 0.19 %
Hárskút 1 0.19 %
Beretke 1 0.19 %
Betlér 1 0.19 %
Melléte 1 0.19 %
Lekenye 1 0.19 %
Gócs 1 0.19 %
Gacsalk 1 0.19 %
Kisszabos 1 0.19 %
Csucsom 1 0.19 %
Martonháza 1 0.19 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 42.73 %
Várhosszúrét 223 10.71 %
Krasznahorkaváralja 199 9.55 %
Hárskút 113 5.42 %
Jólész 92 4.42 %
Berzéte 88 4.22 %
Szádalmás 82 3.94 %
Tornagörgő 76 3.65 %
Berzétekőrös 69 3.31 %
Jablonca 65 3.12 %
Szilice 58 2.78 %
Csucsom 54 2.59 %
Gömörhosszúszó 53 2.54 %
Pelsőc 51 2.45 %
Dernő 46 2.21 %
Rozsnyórudna 45 2.16 %
Szalóc 39 1.87 %
Özörény 36 1.73 %
Körtvélyes 35 1.68 %
Barka 32 1.54 %
Kuntapolca 27 1.30 %
Csetnek 25 1.20 %
Sebespatak 25 1.20 %
Nagyveszverés 24 1.15 %
Lekenye 22 1.06 %
Betlér 20 0.96 %
Kecső 19 0.91 %
Andrási 19 0.91 %
Rekenyeújfalu 19 0.91 %
Szádvárborsa 16 0.77 %
Melléte 16 0.77 %
Csoltó 16 0.77 %
Dobsina 16 0.77 %
Martonháza 14 0.67 %
Kiskovácsvágása 11 0.53 %
Beretke 11 0.53 %
Oláhpatak 10 0.48 %
Lucska 10 0.48 %
Kisgencs 9 0.43 %
Alsósajó 9 0.43 %
Páskaháza 9 0.43 %
Szabados 9 0.43 %
Pelsőcardó 7 0.34 %
Gömörpanyit 7 0.34 %
Gócs 6 0.29 %
Felsősajó 5 0.24 %
Sajóréde 5 0.24 %
Nagyszabos 4 0.19 %
Henckó 3 0.14 %
Gacsalk 3 0.14 %
Imrikfalva 3 0.14 %
Sztracena 2 0.10 %
Hámosfalva 1 0.05 %
Rozsfalva 1 0.05 %
Restér 1 0.05 %
Berdárka 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 16.41 %
Nagyszabos 150 7.50 %
Alsósajó 87 4.35 %
Dobsina 64 3.20 %
Csetnek 62 3.10 %
Sebespatak 56 2.80 %
Szalóc 52 2.60 %
Oláhpatak 52 2.60 %
Nagyveszverés 50 2.50 %
Krasznahorkaváralja 42 2.10 %
Pelsőc 42 2.10 %
Rekenyeújfalu 35 1.75 %
Rozsfalva 32 1.60 %
Gömörpanyit 32 1.60 %
Restér 30 1.50 %
Kuntapolca 26 1.30 %
Sajóréde 26 1.30 %
Szabados 26 1.30 %
Kisfeketepatak 25 1.25 %
Özörény 23 1.15 %
Betlér 22 1.10 %
Jablonca 22 1.10 %
Tornagörgő 19 0.95 %
Martonháza 18 0.90 %
Rozsnyórudna 17 0.85 %
Szádvárborsa 16 0.80 %
Szilice 15 0.75 %
Berzéte 15 0.75 %
Imrikfalva 14 0.70 %
Gecelfalva 12 0.60 %
Szádalmás 12 0.60 %
Páskaháza 11 0.55 %
Gömörhosszúszó 11 0.55 %
Kisgencs 11 0.55 %
Kecső 11 0.55 %
Felsősajó 10 0.50 %
Várhosszúrét 9 0.45 %
Henckó 9 0.45 %
Csoltó 8 0.40 %
Hárskút 8 0.40 %
Csucsom 8 0.40 %
Andrási 8 0.40 %
Hámosfalva 8 0.40 %
Körtvélyes 8 0.40 %
Gócs 7 0.35 %
Márkuska 7 0.35 %
Gacsalk 6 0.30 %
Pelsőcardó 6 0.30 %
Berzétekőrös 6 0.30 %
Beretke 6 0.30 %
Barka 6 0.30 %
Jólész 4 0.20 %
Annafalva 3 0.15 %
Lekenye 3 0.15 %
Lucska 2 0.10 %
Sztracena 2 0.10 %
Kisszabos 2 0.10 %
Kiskovácsvágása 2 0.10 %
Pétermány 2 0.10 %
Berdárka 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Rozsnyó 325 30.75 %
Pelsőc 138 13.06 %
Várhosszúrét 65 6.15 %
Rozsnyórudna 38 3.60 %
Jablonca 33 3.12 %
Krasznahorkaváralja 32 3.03 %
Körtvélyes 31 2.93 %
Kecső 26 2.46 %
Berzéte 25 2.37 %
Dobsina 24 2.27 %
Nagyveszverés 24 2.27 %
Tornagörgő 21 1.99 %
Rekenyeújfalu 19 1.80 %
Betlér 18 1.70 %
Szilice 17 1.61 %
Hárskút 17 1.61 %
Kuntapolca 17 1.61 %
Szalóc 17 1.61 %
Gömörhosszúszó 16 1.51 %
Henckó 15 1.42 %
Barka 14 1.32 %
Sebespatak 13 1.23 %
Szabados 13 1.23 %
Csoltó 13 1.23 %
Nagyszabos 13 1.23 %
Csetnek 13 1.23 %
Dernő 12 1.14 %
Jólész 11 1.04 %
Özörény 10 0.95 %
Andrási 10 0.95 %
Gömörpanyit 10 0.95 %
Berzétekőrös 9 0.85 %
Alsósajó 9 0.85 %
Melléte 8 0.76 %
Oláhpatak 8 0.76 %
Szádalmás 8 0.76 %
Pelsőcardó 7 0.66 %
Kisgencs 7 0.66 %
Beretke 6 0.57 %
Restér 6 0.57 %
Csucsom 5 0.47 %
Gócs 5 0.47 %
Szádvárborsa 5 0.47 %
Gacsalk 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Imrikfalva 4 0.38 %
Sajóréde 4 0.38 %
Lucska 4 0.38 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Páskaháza 3 0.28 %
Martonháza 3 0.28 %
Lekenye 3 0.28 %
Kiskovácsvágása 3 0.28 %
Kisfeketepatak 3 0.28 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 19.66 %
Rozsnyó 339 18.62 %
Nagyszabos 128 7.03 %
Oláhpatak 118 6.48 %
Alsósajó 96 5.27 %
Nagyveszverés 83 4.56 %
Sajóréde 68 3.73 %
Betlér 62 3.40 %
Felsősajó 56 3.08 %
Imrikfalva 44 2.42 %
Csetnek 43 2.36 %
Gócs 37 2.03 %
Sztracena 29 1.59 %
Kisfeketepatak 28 1.54 %
Henckó 25 1.37 %
Rekenyeújfalu 19 1.04 %
Pelsőc 17 0.93 %
Restér 15 0.82 %
Sebespatak 15 0.82 %
Gecelfalva 13 0.71 %
Berzéte 13 0.71 %
Andrási 12 0.66 %
Szabados 11 0.60 %
Martonháza 11 0.60 %
Rozsnyórudna 10 0.55 %
Gacsalk 9 0.49 %
Kisgencs 7 0.38 %
Krasznahorkaváralja 7 0.38 %
Szádalmás 6 0.33 %
Rozsfalva 5 0.27 %
Várhosszúrét 5 0.27 %
Gömörpanyit 5 0.27 %
Márkuska 4 0.22 %
Csucsom 4 0.22 %
Pétermány 3 0.16 %
Körtvélyes 3 0.16 %
Annafalva 3 0.16 %
Kuntapolca 2 0.11 %
Tornagörgő 2 0.11 %
Berzétekőrös 2 0.11 %
Csoltó 2 0.11 %
Hámosfalva 2 0.11 %
Özörény 2 0.11 %
Beretke 1 0.05 %
Jablonca 1 0.05 %
Pelsőcardó 1 0.05 %
Barka 1 0.05 %
Berdárka 1 0.05 %
Lucska 1 0.05 %
Gömörhosszúszó 1 0.05 %
Kisszabos 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Hárskút 1 0.05 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 27.33 %
Dobsina 43 4.78 %
Krasznahorkaváralja 31 3.44 %
Nagyveszverés 31 3.44 %
Csetnek 30 3.33 %
Nagyszabos 24 2.67 %
Pelsőc 24 2.67 %
Rozsnyórudna 21 2.33 %
Andrási 21 2.33 %
Betlér 20 2.22 %
Alsósajó 16 1.78 %
Rekenyeújfalu 15 1.67 %
Tornagörgő 14 1.56 %
Szádalmás 13 1.44 %
Oláhpatak 12 1.33 %
Jólész 12 1.33 %
Dernő 10 1.11 %
Csucsom 10 1.11 %
Berzéte 10 1.11 %
Sebespatak 9 1.00 %
Szilice 8 0.89 %
Lekenye 8 0.89 %
Lucska 8 0.89 %
Özörény 7 0.78 %
Martonháza 7 0.78 %
Barka 7 0.78 %
Várhosszúrét 7 0.78 %
Hárskút 7 0.78 %
Kisfeketepatak 6 0.67 %
Imrikfalva 6 0.67 %
Henckó 6 0.67 %
Gócs 6 0.67 %
Kiskovácsvágása 5 0.56 %
Kisszabos 5 0.56 %
Szabados 5 0.56 %
Körtvélyes 4 0.44 %
Felsősajó 4 0.44 %
Hámosfalva 4 0.44 %
Rozsfalva 4 0.44 %
Gömörpanyit 4 0.44 %
Csoltó 4 0.44 %
Gacsalk 4 0.44 %
Beretke 3 0.33 %
Melléte 3 0.33 %
Márkuska 3 0.33 %
Kisgencs 3 0.33 %
Kecső 3 0.33 %
Berzétekőrös 2 0.22 %
Restér 2 0.22 %
Páskaháza 2 0.22 %
Sajóréde 2 0.22 %
Kuntapolca 2 0.22 %
Pelsőcardó 2 0.22 %
Jablonca 2 0.22 %
Gömörhosszúszó 2 0.22 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 23.71 %
Dobsina 75 11.70 %
Felsősajó 61 9.52 %
Oláhpatak 35 5.46 %
Andrási 34 5.30 %
Sajóréde 31 4.84 %
Nagyveszverés 27 4.21 %
Nagyszabos 23 3.59 %
Kisfeketepatak 20 3.12 %
Gócs 18 2.81 %
Sebespatak 16 2.50 %
Betlér 14 2.18 %
Csetnek 13 2.03 %
Kisgencs 13 2.03 %
Pelsőc 12 1.87 %
Sztracena 12 1.87 %
Alsósajó 10 1.56 %
Restér 9 1.40 %
Imrikfalva 9 1.40 %
Henckó 7 1.09 %
Szabados 7 1.09 %
Gömörpanyit 7 1.09 %
Rozsnyórudna 7 1.09 %
Rekenyeújfalu 7 1.09 %
Krasznahorkaváralja 6 0.94 %
Márkuska 6 0.94 %
Pelsőcardó 6 0.94 %
Beretke 6 0.94 %
Hárskút 5 0.78 %
Körtvélyes 5 0.78 %
Jólész 4 0.62 %
Csucsom 4 0.62 %
Dernő 4 0.62 %
Berzéte 4 0.62 %
Rozsfalva 4 0.62 %
Özörény 4 0.62 %
Várhosszúrét 4 0.62 %
Gecelfalva 4 0.62 %
Tornagörgő 4 0.62 %
Csoltó 3 0.47 %
Szádalmás 3 0.47 %
Gacsalk 3 0.47 %
Berzétekőrös 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lucska 2 0.31 %
Gömörhosszúszó 2 0.31 %
Szádvárborsa 2 0.31 %
Szalóc 2 0.31 %
Kisszabos 2 0.31 %
Melléte 1 0.16 %
Annafalva 1 0.16 %
Pétermány 1 0.16 %
Barka 1 0.16 %
Kuntapolca 1 0.16 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Lekenye 1 0.16 %
Berdárka 1 0.16 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 60.78 %
Csetnek 56 5.49 %
Betlér 35 3.43 %
Krasznahorkaváralja 29 2.84 %
Pelsőc 23 2.25 %
Nagyszabos 21 2.06 %
Nagyveszverés 20 1.96 %
Dobsina 18 1.76 %
Várhosszúrét 15 1.47 %
Berzéte 14 1.37 %
Sebespatak 11 1.08 %
Oláhpatak 10 0.98 %
Csucsom 10 0.98 %
Sajóréde 10 0.98 %
Szádalmás 9 0.88 %
Jólész 9 0.88 %
Andrási 9 0.88 %
Gömörpanyit 8 0.78 %
Rozsnyórudna 8 0.78 %
Hárskút 7 0.69 %
Szilice 6 0.59 %
Dernő 6 0.59 %
Szabados 6 0.59 %
Gócs 6 0.59 %
Barka 5 0.49 %
Rekenyeújfalu 5 0.49 %
Henckó 5 0.49 %
Restér 5 0.49 %
Alsósajó 4 0.39 %
Márkuska 4 0.39 %
Felsősajó 4 0.39 %
Lucska 4 0.39 %
Kuntapolca 4 0.39 %
Kisgencs 3 0.29 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Gacsalk 3 0.29 %
Szalóc 3 0.29 %
Lekenye 3 0.29 %
Tornagörgő 3 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.20 %
Martonháza 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Berdárka 2 0.20 %
Körtvélyes 2 0.20 %
Annafalva 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Imrikfalva 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Özörény 1 0.10 %
Gömörhosszúszó 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kisfeketepatak 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 16.60 %
Nagyszabos 178 14.63 %
Csetnek 85 6.98 %
Szabados 80 6.57 %
Nagyveszverés 50 4.11 %
Sebespatak 45 3.70 %
Rekenyeújfalu 45 3.70 %
Dobsina 41 3.37 %
Betlér 38 3.12 %
Pelsőc 35 2.88 %
Martonháza 34 2.79 %
Oláhpatak 34 2.79 %
Alsósajó 28 2.30 %
Rozsfalva 25 2.05 %
Restér 22 1.81 %
Márkuska 18 1.48 %
Sajóréde 17 1.40 %
Jablonca 16 1.31 %
Kisgencs 16 1.31 %
Krasznahorkaváralja 15 1.23 %
Henckó 14 1.15 %
Kisszabos 13 1.07 %
Gecelfalva 13 1.07 %
Felsősajó 12 0.99 %
Hámosfalva 12 0.99 %
Gócs 12 0.99 %
Rozsnyórudna 11 0.90 %
Kisfeketepatak 11 0.90 %
Andrási 9 0.74 %
Gacsalk 8 0.66 %
Tornagörgő 7 0.58 %
Kuntapolca 7 0.58 %
Berzéte 7 0.58 %
Gömörpanyit 7 0.58 %
Várhosszúrét 5 0.41 %
Szilice 5 0.41 %
Berdárka 4 0.33 %
Pétermány 4 0.33 %
Imrikfalva 4 0.33 %
Annafalva 3 0.25 %
Sztracena 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 22.93 %
Csetnek 48 6.63 %
Nagyszabos 32 4.42 %
Sebespatak 24 3.31 %
Nagyveszverés 22 3.04 %
Dobsina 21 2.90 %
Oláhpatak 21 2.90 %
Pelsőc 20 2.76 %
Szabados 18 2.49 %
Kisfeketepatak 13 1.80 %
Kuntapolca 12 1.66 %
Krasznahorkaváralja 12 1.66 %
Rekenyeújfalu 11 1.52 %
Gacsalk 11 1.52 %
Martonháza 10 1.38 %
Kisgencs 10 1.38 %
Hámosfalva 9 1.24 %
Rozsnyórudna 9 1.24 %
Betlér 9 1.24 %
Felsősajó 7 0.97 %
Alsósajó 7 0.97 %
Restér 7 0.97 %
Várhosszúrét 7 0.97 %
Pelsőcardó 6 0.83 %
Gecelfalva 6 0.83 %
Andrási 5 0.69 %
Henckó 5 0.69 %
Beretke 4 0.55 %
Sajóréde 4 0.55 %
Tornagörgő 4 0.55 %
Imrikfalva 3 0.41 %
Szilice 3 0.41 %
Berzétekőrös 3 0.41 %
Berzéte 3 0.41 %
Pétermány 3 0.41 %
Szádalmás 3 0.41 %
Jólész 2 0.28 %
Márkuska 2 0.28 %
Csucsom 2 0.28 %
Sztracena 2 0.28 %
Páskaháza 2 0.28 %
Rozsfalva 2 0.28 %
Gócs 1 0.14 %
Gömörhosszúszó 1 0.14 %
Körtvélyes 1 0.14 %
Melléte 1 0.14 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Csoltó 1 0.14 %
Özörény 1 0.14 %
Kisszabos 1 0.14 %
Berdárka 1 0.14 %
Dernő 1 0.14 %
Szalóc 1 0.14 %
Kecső 1 0.14 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 40.63 %
Nagyveszverés 34 3.22 %
Krasznahorkaváralja 32 3.03 %
Szádalmás 28 2.65 %
Betlér 26 2.46 %
Pelsőc 21 1.99 %
Hárskút 21 1.99 %
Szádvárborsa 20 1.89 %
Csetnek 20 1.89 %
Sebespatak 19 1.80 %
Berzéte 18 1.70 %
Jólész 18 1.70 %
Nagyszabos 18 1.70 %
Özörény 18 1.70 %
Várhosszúrét 17 1.61 %
Dobsina 17 1.61 %
Tornagörgő 17 1.61 %
Kisgencs 14 1.33 %
Csucsom 14 1.33 %
Gócs 13 1.23 %
Alsósajó 12 1.14 %
Rozsnyórudna 12 1.14 %
Rekenyeújfalu 12 1.14 %
Andrási 12 1.14 %
Körtvélyes 10 0.95 %
Gömörpanyit 10 0.95 %
Berzétekőrös 9 0.85 %
Dernő 9 0.85 %
Oláhpatak 9 0.85 %
Henckó 9 0.85 %
Sajóréde 9 0.85 %
Jablonca 8 0.76 %
Kuntapolca 8 0.76 %
Szalóc 7 0.66 %
Kecső 7 0.66 %
Szilice 6 0.57 %
Felsősajó 6 0.57 %
Kisfeketepatak 5 0.47 %
Gömörhosszúszó 5 0.47 %
Restér 4 0.38 %
Márkuska 4 0.38 %
Imrikfalva 4 0.38 %
Martonháza 3 0.28 %
Csoltó 3 0.28 %
Szabados 2 0.19 %
Gacsalk 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Hámosfalva 2 0.19 %
Lekenye 2 0.19 %
Sztracena 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Beretke 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 42.12 %
Krasznahorkaváralja 60 5.22 %
Pelsőc 45 3.92 %
Berzétekőrös 40 3.48 %
Gömörpanyit 38 3.31 %
Hárskút 37 3.22 %
Özörény 35 3.05 %
Rozsnyórudna 33 2.87 %
Jólész 33 2.87 %
Nagyveszverés 32 2.79 %
Csetnek 27 2.35 %
Gömörhosszúszó 26 2.26 %
Jablonca 23 2.00 %
Szádalmás 22 1.91 %
Tornagörgő 21 1.83 %
Betlér 20 1.74 %
Berzéte 20 1.74 %
Sebespatak 18 1.57 %
Dernő 15 1.31 %
Kecső 14 1.22 %
Rekenyeújfalu 13 1.13 %
Oláhpatak 13 1.13 %
Dobsina 12 1.04 %
Melléte 10 0.87 %
Nagyszabos 9 0.78 %
Andrási 9 0.78 %
Csucsom 9 0.78 %
Szilice 9 0.78 %
Szalóc 9 0.78 %
Sajóréde 8 0.70 %
Kuntapolca 7 0.61 %
Alsósajó 7 0.61 %
Várhosszúrét 7 0.61 %
Gócs 7 0.61 %
Lekenye 5 0.44 %
Csoltó 5 0.44 %
Szabados 5 0.44 %
Kisgencs 5 0.44 %
Lucska 5 0.44 %
Páskaháza 4 0.35 %
Henckó 4 0.35 %
Beretke 4 0.35 %
Pelsőcardó 4 0.35 %
Rozsfalva 4 0.35 %
Felsősajó 4 0.35 %
Kiskovácsvágása 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Körtvélyes 3 0.26 %
Martonháza 3 0.26 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Restér 3 0.26 %
Imrikfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Szádvárborsa 2 0.17 %
Annafalva 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Márkuska 1 0.09 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 31.44 %
Krasznahorkaváralja 12 6.19 %
Csetnek 10 5.15 %
Hárskút 9 4.64 %
Várhosszúrét 8 4.12 %
Rekenyeújfalu 8 4.12 %
Dobsina 7 3.61 %
Nagyszabos 7 3.61 %
Szalóc 6 3.09 %
Andrási 6 3.09 %
Pelsőc 5 2.58 %
Restér 5 2.58 %
Martonháza 4 2.06 %
Kisfeketepatak 4 2.06 %
Csucsom 4 2.06 %
Beretke 4 2.06 %
Tornagörgő 3 1.55 %
Oláhpatak 3 1.55 %
Henckó 3 1.55 %
Betlér 3 1.55 %
Gömörhosszúszó 3 1.55 %
Imrikfalva 3 1.55 %
Berzéte 3 1.55 %
Gömörpanyit 2 1.03 %
Körtvélyes 2 1.03 %
Felsősajó 2 1.03 %
Rozsfalva 2 1.03 %
Gacsalk 2 1.03 %
Gócs 2 1.03 %
Páskaháza 2 1.03 %
Annafalva 2 1.03 %
Dernő 2 1.03 %
Özörény 2 1.03 %
Sebespatak 1 0.52 %
Barka 1 0.52 %
Pétermány 1 0.52 %
Kecső 1 0.52 %
Lekenye 1 0.52 %
Sajóréde 1 0.52 %
Melléte 1 0.52 %
Rozsnyórudna 1 0.52 %
Szádvárborsa 1 0.52 %
Kisgencs 1 0.52 %
Pelsőcardó 1 0.52 %
Csoltó 1 0.52 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Rozsnyó 967 50.18 %
Krasznahorkaváralja 149 7.73 %
Özörény 79 4.10 %
Pelsőc 71 3.68 %
Hárskút 70 3.63 %
Várhosszúrét 62 3.22 %
Berzéte 61 3.17 %
Rozsnyórudna 58 3.01 %