SK
SC
.....

Pozsonyivánka

Község

címer zászló
412 27% magyar 1910
68 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ivanka pri Dunaji
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Angolkert alatti dűlő, Barnak, Barnakszög, Čakonské, Dékány-földek. Dombaljai dűlő, Fácános, Farkasszegi-dűlő, Juhász-földek, Kompjáró, Langarica, Malomszög, Papfa, Prépostszög, Sakony, Szigeti első d
Koordináták:
48.18818665, 17.25722885
Terület:
14,26 km2
Rang:
község
Népesség:
6384
Tszf. magasság:
132 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90028
Település kód:
507938
Szervezeti azonosító:
304786

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld és a Vízköz nyugati peremén fekszik, Pozsonytól 15 km-re északkeletre, Szenctől 12 km-re nyugatra, a Kis-Kárpátok lábánál, a Fehérvíz és a Súri-csatorna mentén. Áthalad rajta a 61-es főút Pozsonyt Szenccel összekötő szakasza, valamint a Pozsony-Budapest nemzetközi vasútvonal (állomás). Elődközségei, Papfa és Pozsonyivánka teljesen egybeépültek. Mellékutak kötik össze Tőkésiszigettel (3 km), Cseklésszel (5 km), valamint a Horvátgurabhoz tartozó Feketevízzel (5 km). Kataszterének északi csücskét érinti a D1-es (Pozsony-Zsolna) autópálya. Nyugati határába átnyúlik az 1948-51 között épült pozsonyi repülőtér kifutópályája. Délkeleten a Kis-Dunáig terjed a katasztere (Szigeti második dűlő).

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1932-ben alakult Papfa és Pozsonyivánka egyesítésével. Elődközségei kisközségként 1920-ig Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartoztak, Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Pozsonyi, majd 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták. 1976-1990 között hozzá tartozott Tőkésisziget. A község két kataszteri területre és településrészre oszlik: Pozsonyivánka (7,81 km²) és Papfa (6,45 km²), melyek területe nem változott az elmúlt száz év során.

Népesség

Elődközségeinek 1910-ben 1507, 1921-ben 1756 lakosuk volt, az elkövetkező 70 év során népessége megháromszorozódott. A Pozsonyból történő kitelepülés miatt 2001-2011 között felgyorsult a népesség növekedése (az 1991-2001 közötti 5,8 %-os gyarapodás 18,3 %-ra ugrott). Elődközségei lakosságának 1910-ben még több mint egynegyede magyar nemzetiségűnek vallotta magát (27,3 %), 1921-ben már csak 7,2 %, napjainkra pedig Pozsonyivánka lakossága csaknem kizárólag szlovák nemzetiségű. Viszonylag magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (10,7%). 1910-ben még német kisebbség is élt itt. A lakosság többsége (52,7 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 3,5 %. 2011-ben Pozsonyivánka településrészen élt a lakosság 40,7 %-a (2404 fő), Papfán pedig 59,3 %-a (3497 fő).

Történelem

Pozsonyivánkát 1209-ben II. András király adománylevelében "Iwand" néven említik először, melyben Szentgyörgyöt, Ivándot, Cseklészt és Éberhárdot a bolgárok elleni harcokban tett szolgálataiért a Hont-Pázmány nembeli Tamásnak adja. Mai településrésze, Papfalva kezdetben a pozsonyi prépostsághoz és káptalanhoz tartozott. 1290-ben "Popfolva" néven említik. A két települést 1932-ben egyesítették. Pozsonyivánka az 1324-es tizedjegyzékben "Terra Iwan" alakban tűnik fel, ekkor már állt temploma és plébániája is. Egykor a Szentgyörgyi grófok birtoka volt. A 16. században Serédy Gáspár lett a birtokosa, majd Amadé Lénárt, Maholányi Tamás özvegye és Jeszenák János a birtokosai. Amadé Lénárt 1640-ben vadászkastélyt építtetett ide, melyet később rokokó stílusban építettek át. A falu északi részén levő erdős területből szép barokk kastélyparkot építettek. A 18. század közepén az ivánkai uradalmat Grassalkovich Antal vásárolta meg, aki a kastély mellé több gazdasági épületet is emeltetett. Ekkor épült fel az egyházi iskola is, amely egészen 1928-ig, az új iskola felépültéig működött. Grassalkovich fia, II. Antal idején fellendült a társasági élet a kastélyban. Ekkor épült fel a muzsikaház is. A Grassalkovichok 1841-ig voltak az uradalom birtokosai, 1842-ben Obrenovics Mihály szerb herceg vásárolta meg, aki 1858-ig volt a birtokosa. 1856-ban nagy tűzvész pusztított a településen, melyben a templom is súlyosan megrongálódott, tornyát újjá kellett építeni. Obrenovics Mihály halála után az ivánkai uradalmat a Kéthelyi Hunyadi család szerezte meg; a tulajdonos felesége, Júlia Erzsébet királyné udvarhölgye volt. A grófnő gazdag adományokkal látta el a templomot is. 1916-ban bekövetkezett halála után fia lett a birtokos, majd 1943-ban a jezsuiták vásárolták meg. Pozsonyivánkát és Papfát 1932-ben egyesítették.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és szakközépiskola található, itt működik a Szlovák Tudományos Akadémia biokémiai kutatóintézete. A Grassalkovich-, majd Hunyady-kastély a 18. század második felében rokokó stílusban épült, a 19–20. század fordulóján neogótikus stílusban alakították át. Barokk stílusú római katolikus (Keresztelő Szt. János-) templomát 1770–72 között emelték.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

IVÁNYI. Ivánka. Elegyes lakosú portális helység Posony Várm. földes Ura H. Grasalkovich Uraság, lakosai katolikusok, fekszik nap kel. Cseklésznek, ész. Prátsának szomszédságokban, Posonyhoz 1 1/2 mértföldnyire, híresíti a’ földes Uraságnak igen gyönyörű kastéllya, melly kedves, és Hertzegi mulató helyet szolgáltat, ékesítik a’ körűlötte lévő épűletek, és a’ ritka szépségű Hertzegi kert, mellyben külömbféle mulatsági épűletetskék is vannak, nevezetes bé kerített szigettye is van itt az Uraságnak, melly vadakkal gazdag, és mulatsági kelyekkel ékesíttetett, a’ két Dunának folyása között határja 3 nyomásbéli, közép termékenységű, kevés réttyei jók, piatzok Posonyban van, holott vagyonnyaikat jó áron el adhattyák. PAPFALVA. Pfaffendorf. Elegyes tót falu Poson Vármegyében, földes Ura a’ Posonyi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Ivánkához közel, mellynek filiája, határja is hozzá hasonlító; erdeje sok van, réttye, legelője nem sok, két hólt duna lévén határján, vízáradáskor néha bézárattatik Ivánkával egyegyütt, a’ fekete víz is határos véle, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ivánka, (Iványi), tót falu, Pozsony vgyében, fekszik Pozsonyhoz 1 1/2 órányira, Cséklészhez 1 fertály óra járásra, a kis Duna bal partján, kies erdőktől, kertektől, mezőségtől körülvétetve: 484 kath., 10 evang. lak., kath. paroch. templommal, egy nagy kastélylyal és kerttel. Nézésre méltó az idevaló plébánosnak gyümölcsös kertje, melly több százféle nemes fajtáju alma, körtvély, baraczkfákkal dicsekedhetik, s honnan több ezer oltó-ágakat hordanak el mindenfelé a környékbe. F. u. h. Grasalkovich örökösök. Papfalva, tót falu, Poson vmegyében, Ivánkához 1 fertály órányira: 276 kath., 3 evang. lak., vendégfogadóval, erdővel, juhtenyésztéssel. F. u. a posoni káptalan. Ut. p. Posonhoz 1 óra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ivánka kisközség, a bécs-budapesti vasútvonal közelében fekszik. Körjegyzőségi székhely. Házainak száma 109, lakosaié, a kik róm. kath. vallásúak, 992. E községgel először 1324-ben találkozunk, a mikor Terra Iwan néven említik az iratok. Azután Aychen név alatt szerepelt s lakosai németek voltak. Később, a mikor már ismét magyarok lakták, Aycha alakban találjuk említve. Az 1553-iki portális összeírásban már ismét Ivány néven van följegyezve és benne Serédy Gáspár 3 portája adózik. 1647-ben özv. Amade Lénárdnéé. 1736-ban özv. Maholányi Tamásné szerepel birtokosául és ekkor Iványi alakban találjuk említve. 1753-ban a Maholányi örökösök átadják itteni birtokukat Jeszenák Jánosnak; ekkor már a Károlyiak is birtokosok voltak itt, de hogy örökösödés, vagy vétel útján jutottak-e birtokukhoz, azt kikutatnunk nem sikerült. A XVIII. század második felében már Grassalkovich Antal herczeg volt az uradalom ura, majd Obrenovich Mihály szerb fejedelem vette meg, kinek neje, szül. Hunyady Júlia grófnő révén a Hunyadyak kezére jutott és Hunyady Károly gróf örököseinek ma is nagyobb birtokuk és hatalmas kastélyuk van itt, melyet Grassalkovich építtetett, de a Hunyady Julia második férje: Arenberg Károly herczeg átalakíttatott. Ugyanők építtették az itteni mintaszerű ovodát is. A község kath. templomát Grassalkovich Antal herczeg 1772-ben építtette és itt van a gróf Hunyady család sírboltja. A község lakosai hitelszövetkezetet tartanak fenn. Ide tartoznak Bagóház, Fáczános és Sziget vadászlakok. Van saját postája és távírója, vasúti állomása pedig Cseklész. Papfa, tót kisközség, 68 házzal és 540 róm. kath. vallású lakossal. A pozsonyi káptalan és a prépostság ősi birtoka. Már 1290-ben itt laktak ez egyházi testületek népei és ezért nevezték Poppnepe (Papnépe)-nek. 1400-ban már Papfolua-nak írják. Az 1553-iki összeírásba mindössze 2 1/2 portája van felvéve. Birtokosa ma is a pozsonyi káptalan. Temploma nincs a községnek. Postája és távírója Ivánka, vasúti állomása pedig Cseklész. Ide tartoznak Káptalan, Nahács és Prépostszeg majorok, Szunyog csárda és Kültelek.

Magyar Katolikus Lexikon

Pozsonyivánka, Ivánka, Iványi, v. Nyitra vm. (Ivanka pri Dunaji, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd nyitrai egyhm. szempci esp. ker-ében. - 1397: már létezett. Lakói 1540 u. ref-ok lettek. Cseklész filiájából 1727: alapították újra. Mai Ker. Szt János születése-tp-át 1770: építették. Anyanyelve 1880: szl. - Filiája 1917: Papfalva. ** Némethy 1894:117. - Schem. Strig. 1917:198.

Névelőfordulások
1209
Iwand
1324
Terra Iwan
1553
Ivány
1773
Iványi, Ivanyi, Iwanka,
1786
Iwanka, Iwanyi,
1808
Ivánka,
1863
Iványi, Ivánka,
1873
Ivánka,
1888
Iványi,
1913
Pozsonyivánka,
1920
Bratislavská Ivánka,
1927
Ivánka pri Dunaji,
1948
Ivanka pri Dunaji

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Štefánik utca (Štefánikova) 12
Telefon: 0245943301
Fax: 0245944322

Honlap: ivankapridunaji.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Šaulič Martin (Független)

Képviselő-testület:
Zeman Michal (Független)
Babacsová Martina (Független)
Seifertová Michaela (Független)
Vaník Vladimír (Független)
Kliská Eva (Független)
Takáč Martin (Független)
Lisický Michal (Független)
Zibala Ivan (KDH)
Zibalová Oľga (KDH)
Letenay Vladimír (KDH)
Lenharčík Tomáš (KDH)
Ježišek Marian (KDH)
Független 58% Független 7 képviselö KDH 42% KDH 5 képviselö 12 képviselö
Pozsonyivánkai Posta

Štefánikova 14

Szlovák Tudományos Akadémia Biokémiai Intézete

Moyzes utca 61

Művészeti Alapiskola

Štefánik utca 27

M. R. Štefánik Alapiskola

SZNF utca 3

Óvoda

Hviezdoslav utca 1

Angyalok Királynője óvoda

Elesett hősök tere 30

Magánóvoda

Patak utca 9/A

Óvoda

SZNF utca 1

Óvoda

Nap utca 17

Egyesített szakközépiskola

SZNF utca 30

Pozsonyivánkai Anyakönyvi Hivatal

Štefánik utca 12

Pozsonyivánkai Községi Hivatal

Štefánik utca 12

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 95 9%
szlovákok 851 80%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 70 7%
lengyelek 0 0%
egyéb 50 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1066
magyarok 412 27%
szlovákok 1028 68%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 52 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1507
magyarok 127 7%
szlovákok 1587 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 30 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1756
magyarok 61 1%
szlovákok 4583 97%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 6 0%
csehek 42 1%
németek 1 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 16 0%
összlétszám 4716
magyarok 41 1%
szlovákok 4753 95%
ruszinok 6 0%
romák 0 0%
ukránok 6 0%
csehek 51 1%
németek 2 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 123 2%
összlétszám 4989
magyarok 45 1%
szlovákok 5101 86%
ruszinok 8 0%
romák 2 0%
ukránok 9 0%
csehek 35 1%
németek 7 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 58 1%
ismeretlen 634 11%
összlétszám 5901
magyarok 68 1%
szlovákok 6213 89%
ruszinok 9 0%
romák 1 0%
ukránok 24 0%
csehek 58 1%
németek 15 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 100 1%
ismeretlen 481 7%
összlétszám 6971
összlétszám 441
magyarok 16 4%
szlovákok 390 88%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 629
magyarok 158 25%
szlovákok 453 72%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 762
magyarok 68 9%
szlovákok 669 88%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 20 3%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 5255
Választási részvétel: 57.85 %
Kiadott boríték: 3040
Bedobott boríték: 3039

Polgármester

Érvényes szavazólap: 3005
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Šaulič Martin 2318 77.14 % Független
Schreiner Ivan 655 21.80 % Független
Dax Pavol 32 1.06 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zeman Michal 2009 Független
Babacsová Martina 1723 Független
Seifertová Michaela 1668 Független
Vaník Vladimír 1560 Független
Zibala Ivan 1511 KDH
Zibalová Oľga 1341 KDH
Letenay Vladimír 1215 KDH
Kliská Eva 1129 Független
Lenharčík Tomáš 1125 KDH
Ježišek Marian 1095 KDH
Takáč Martin 1027 Független
Lisický Michal 882 Független
Gablík Martin 869 Független
Hässler Ivan 816 Független
Kostolanský Marián 811 Független
Horváth Miroslav 787 Független
Mikluš Rastislav 752 KDH
Schreiner Ivan 698 Független
Lešková Viera 668 Független
Pašková Daša 659 Független
Paulen Jozef 581 Független
Garančovská Ľudmila 562 Független
Koudela Miloš 549 Független
Slanina Igor 489 Független
Holcingerová Magdaléna 460 Független

Képviselők

2014
Független 66.67% Független 8 képviselö KDH, SIEŤ, NOVA 25.00% KDH, SIEŤ, NOVA 3 képviselö KSS 8.33% KSS 1 képviselö 12 képviselö
2018
Független 58.33% Független 7 képviselö KDH 41.67% KDH 5 képviselö 12 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 5010
Választási részvétel: 20.08 %
Kiadott boríték: 1006
Bedobott boríték: 1004
Választásra jogosult: 5013
Választási részvétel: 17.30 %
Kiadott boríték: 867
Bedobott boríték: 867
Választásra jogosult: 5 321
Választási részvétel: 35,10 %
Kiadott boríték: 1 868
Bedobott boríték: 1 868

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 991
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 1 858
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 432 43.59 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 269 27.14 % SMER - SD
Daniel Krajcer 150 15.14 % NOVA
Oskar Dobrovodský 45 4.54 % NaS - ns
Rastislav Blaško 25 2.52 % Független
Jaroslav Paška 24 2.42 % SNS
Zdenka Beňová 15 1.51 % ĽS Naše Slovensko
Karol Ondriáš 14 1.41 % KSS
Anton Čulen 8 0.81 % MS
Roman Ruhig 7 0.71 % NP
Gabriel Karácsony 2 0.20 % PD
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 248 28.84% SMER - SD
Ján Mrva 829 44.62 % Független
Juraj Droba 345 18.57 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 257 13.83 % Független
Rudolf Kusý 113 6.08 % Független
Pavol Frešo 96 5.17 % Független
Daniel Krajcer 93 5.01 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 55 2.96 % Független
Jozef Uhler 22 1.18 % Független
Martin Jakubec 13 0.70 % Független
Natália Hanulíková 11 0.59 % SZS
Rastislav Blaško 7 0.38 % Független
Lukáš Parízek 5 0.27 % SNS
Andrej Trnovec 4 0.22 % SĽSAH
Jalal Suleiman 2 0.11 % KSS
Jozef Danko 2 0.11 % Független
Milan Lopašovský 2 0.11 % SMS
Ľubomír Kolárik 2 0.11 % SZaSZO
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 945
Érvényes szavazólap: 1 752
Érvényes szavazólap: 5578
# Név Szavazat Százalék Párt
Richard Červienka 247 26.14% Független
Peter Stanko 242 25.61% SMK-MKP, OKS, SDKÚ - DS, SZ, KDH, MOST - HÍD, SaS
Ľubomír Poór 212 22.43% SMER - SD
Juraj Rýdzi 122 12.91% NOVA
Tibor Jančula 92 9.74% SNS
Oskár Kuna 17 1.80% EDS
Peter Špacír 13 1.38% SMS
Mária Kisková 833 47.55% Független
Peter Stanko 295 16.84% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, NOVA, OKS, DÚ, SaS, KDH, SMK-MKP
Roman Brecely 245 13.98% EDS
Robert Russel 185 10.56% ĽS Naše Slovensko
Jozef Spinčiak 75 4.28% SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Goliat 43 2.45% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslav Lezo 43 2.45% SNS
Ľubomír Kolárik 33 1.88% SZSZO
Richard Červienka 1249 0.00% Független
Peter Stanko 1049 0.00% SaS, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, MOST - HÍD, KDH
Ľubomír Poór 685 0.00% SMER - SD
Juraj Rýdzi 329 0.00% NOVA
Tibor Jančula 250 0.00% SNS
Oskár Kuna 53 0.00% EDS
Peter Špacír 43 0.00% SMS
Mária Kisková 2571 46.09% Független
Peter Stanko 1266 22.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, NOVA, OKS, DÚ, SaS, KDH, SMK-MKP
Roman Brecely 618 11.08% EDS
Robert Russel 364 6.53% ĽS Naše Slovensko
Jozef Spinčiak 268 4.80% SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Goliat 236 4.23% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslav Lezo 188 3.37% SNS
Ľubomír Kolárik 67 1.20% SZSZO

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Horvátgurab 120 35.50 %
Pozsonyivánka 75 22.19 %
Cseklész 63 18.64 %
Tőkésisziget 10 2.96 %
Cseklész 124 40.92 %
Pozsonyivánka 43 14.19 %
Horvátgurab 16 5.28 %
Tőkésisziget 5 1.65 %
Cseklész 998 38.82 %
Pozsonyivánka 833 32.40 %
Horvátgurab 540 21.00 %
Tőkésisziget 200 7.78 %
Horvátgurab 123 40.20 %
Cseklész 54 17.65 %
Pozsonyivánka 43 14.05 %
Tőkésisziget 16 5.23 %
Horvátgurab 659 62.35 %
Pozsonyivánka 295 27.91 %
Cseklész 239 22.61 %
Tőkésisziget 73 6.91 %
Pozsonyivánka 185 50.82 %
Cseklész 88 24.18 %
Horvátgurab 63 17.31 %
Tőkésisziget 28 7.69 %
Pozsonyivánka 245 44.71 %
Tőkésisziget 189 34.49 %
Cseklész 133 24.27 %
Horvátgurab 51 9.31 %
Pozsonyivánka 33 36.26 %
Cseklész 30 32.97 %
Horvátgurab 4 4.40 %
Tőkésisziget 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
1060 28.73%
SNS
1050 28.46%
KDH
580 15.72%
KSČ
395 10.70%
DS
183 4.96%
SZ
154 4.17%
SPV
76 2.06%
SSL
73 1.98%
SD
70 1.90%
Egyéb
49 1.33%
Érvényes szavazatok 3690
HZDS
1281 42.97%
SNS
566 18.99%
SDĽ
329 11.04%
SKDH
167 5.60%
KDH
167 5.60%
SZS
107 3.59%
DS-ODS
88 2.95%
SDSS
77 2.58%
ODÚ
63 2.11%
SZ
36 1.21%
KSS
28 0.94%
ZPR-RČS
12 0.40%
Egyéb
60 2.01%
Érvényes szavazatok 2981
HZDS-RSS
1077 41.42%
SP-VOĽBA
275 10.58%
SNS
251 9.65%
242 9.31%
KDH
227 8.73%
ZRS
135 5.19%
KSÚ
130 5.00%
DS
95 3.65%
KSS
60 2.31%
NS
51 1.96%
SPK
35 1.35%
MK
11 0.42%
Egyéb
11 0.42%
Érvényes szavazatok 2600
SDK
1135 36.17%
HZDS
793 25.27%
SDĽ
501 15.97%
SNS
343 10.93%
SOP
216 6.88%
KSS
85 2.71%
MKP
15 0.48%
ZRS
13 0.41%
Egyéb
37 1.18%
Érvényes szavazatok 3138
SDKU
780 26.77%
HZDS
467 16.03%
SMER
388 13.32%
ANO
266 9.13%
KDH
232 7.96%
KSS
188 6.45%
SNS
185 6.35%
HZD
84 2.88%
SDA
71 2.44%
PSNS
65 2.23%
SDĽ
50 1.72%
MKP
42 1.44%
SZS
27 0.93%
OKS
18 0.62%
ZAR
16 0.55%
Egyéb
35 1.20%
Érvényes szavazatok 2914
SDKU DS
867 32.79%
SMER
654 24.74%
SNS
316 11.95%
KDH
243 9.19%
ĽS HZDS
203 7.68%
SF
127 4.80%
KSS
104 3.93%
ANO
44 1.66%
MKP
42 1.59%
Egyéb
44 1.66%
Érvényes szavazatok 2644
SMER
903 28.69%
SDKU DS
775 24.63%
SaS
600 19.07%
KDH
317 10.07%
SNS
169 5.37%
Most-Híd
120 3.81%
SDĽ
74 2.35%
ĽS HZDS
64 2.03%
KSS
33 1.05%
Paliho Kapurkova
28 0.89%
Únia
25 0.79%
LSNS
19 0.60%
MKP
8 0.25%
Egyéb
12 0.38%
Érvényes szavazatok 3147
SMER SD
1167 36.31%
OĽaNO
393 12.23%
SaS
379 11.79%
KDH
345 10.73%
SDKU DS
322 10.02%
SNS
155 4.82%
Most-Híd
124 3.86%
Zmena zdola DU
63 1.96%
99 Percent
54 1.68%
LSNS
44 1.37%
KSS
32 1.00%
SZ
21 0.65%
SF
18 0.56%
SSS NM
17 0.53%
NaS ns
16 0.50%
MKP
8 0.25%
Egyéb
56 1.74%
Érvényes szavazatok 3214
SaS
820 22.31%
SMER SD
803 21.84%
OĽANO-NOVA
509 13.85%
SNS
273 7.43%
LSNS
268 7.29%
SME RODINA
252 6.86%
#SIEŤ
231 6.28%
Most-Híd
208 5.66%
KDH
171 4.65%
SKOK!
47 1.28%
SZS
29 0.79%
KSS
17 0.46%
MKP
3 0.08%
Egyéb
45 1.22%
Érvényes szavazatok 3676
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések