SK
LV
.....

Tesmag

Településrész

címer zászló
731 99% magyar 1910
691 93% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Tešmák
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolysági járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Más földrajzi nevek:
(Csipkéspuszta), Ereszlény-hegy, (Heczkópuszta), Hegyes-hegy, Kerek-hegy, Kopasz-hegy (Tesmagi v. Magas-hegy), (Lipócpuszta), Nádas-tó, Olvári-hegy, Olvári-völgy, (Olvárpuszta), (Tesmagi ma
Koordináták:
48.06275122, 18.98449302
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
135 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93601

Tesmag az Ipoly jobb partján, Hont faluval szemben, Ipolyság központjától 3,5 km-re keletre, Ipolyhídvégtől 8 km-re nyugatra fekszik, az 527-es (Ipolyság-Nagykürtös) út mentén. Maga a falu az Ipoly medencéjében (Alsó-Ipolymente kistáj fekszik), határának északi (nagyrészt erdővel borított) részét a Korpona-erdő 250-300 méteres magasságú hegyei borítják.

Közigazgatás

1986-ig önálló község, azóta Ipolyság három településrészének és kataszteri területének egyike. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolysági járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Korponai járáshoz, 1949-1960 között pedig ismét az Ipolysági járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Lévai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás). Területe (18,40 km²) Ipolyság területének 43,1 %-át alkotja. Területe az elmúlt száz évben csak minimális mértékben változott (1910-38: 18,41 km²).

Népesség

1910-ben 735, 1921-ben 741, 1938-ban pedig 853, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1921-ben lakosságának 98 %-a római katolikus vallású volt. 1945 után magyar lakosságának 22,8 %-át kitelepítették, de magyar többségét megőrizte. 1980-ban 692 lakosa volt, melynek 77,8 %-a magyar nemzetiségű volt. 2011-ben 538 állandó lakosa volt, itt élt Ipolyság lakosságának 7,1 %-a.

Történelem

1245-ben "Tysmok" alakban említi először okirat. Nevét talán a honfoglaló magyarokkal együtt itt letelepedett ótörök nyelvű néptől kapta, mely az ótörök tasmag (= kiáradás) szóból származik. A régi falu nem a mai helyen, hanem északabbra a mai Olvár-puszta közelében állt. Kezdetben a Hont várának uradalmához tartozott, majd helyi nemesek birtoka volt. A környék V. István király és fia IV. László kedvelt vadászterülete volt, a hagyomány szerint ennek emlékét őrzi a Királykút. 1292-ben kelt más oklevél is, majd későbbi oklevelek Chesmagh, Tismagh és Thesmagh alakban nevezik a falut. V. István és Kún László királyok gyakran vadásztak itt; emléküket ma is őrzi a Királykút. A török időkben sokat szenvedett a hadak pusztításaitól. A falu határában a Pogány-árok és a Török-sánc helynevek ma is emlékeztetnek a hódoltság idejére. A török jármot 1688-ig viselte a falu, akkor azután I. Lipót király az ellenségtől visszahódított birtokot a jezusitáknak adta, a kiket közel egy évszázadon át uralt a község. Mária Terézia 1776-ban az akkor alapított rozsnyói püspökségnek adományozta. A 19. században a rozsnyói káptalan faluja volt, lakói főként földműveléssel foglalkoztak. 1920-ig Hont vármegye Ipolysági járásához tartozott. 1945 után magyar lakosságának csaknem egynegyedét kitelepítették. 1986-ban Ipolysághoz csatolták.

Mai jelentősége

Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma 1758-ban épült barokk stílusban. A község határában terül el az Ipoly-mente Ramsar Terület egy része.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TESMAG. Magyar falu Hont Várm. földes Ura a’ Rozsnyói Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Ipolyságnak szomszédságában, és annak filiája; határja jól termő.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tesmagh, magyar falu, Honth vgyében, az Ipoly partján, ut. p. Ipoly Sághoz 1/2 óra: 700 kath. lak. Földje fekete homokos s igen termékeny. Sok dohányt, kukoriczát termeszt. F. u. a rosnyói káptalan.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tesmag, ipolymenti magyar kisközség, 169 házzal és 719 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása, postája és távirója Ipolyság. A falu első uraként a Hunt nemzetséget ismerjük; 1259-ben az egyik Huntnak özvegye, Eruning asszony, birtokrészt adott itt a sági konventnek. 1270-ben V. István király az egész falut a sági konventnek adományozta, a mit 1282-ben László király is megerősített. Terra Tesmog nevéről emlékezik meg 1292-ben kelt más oklevél is, majd későbbi oklevelek Chesmagh, Tismagh és Thesmagh alakban nevezik a falut. V. István és Kún László királyok gyakran vadásztak itt; emléküket ma is őrzi a Királykút. Tesmag község történeti szerepléséről csak a hagyomány révén tudunk egyetmást, mert a levelesládáját a múlt század elején a falu birája elégette. A török hódoltság korában sokat szenvedett ez a helység is; így megemlékezik a hagyomány arról, hogy a drégelyi aga ráparancsolt a tesmagi bíróra; szállítsa fel a falu asszonyait a várba; a bíró ezt a parancsot nem teljesítette és ezért az aga őt, füleinél fogva a vár kapuhához szegeztette. Ettől fogva a tesmagi asszonyoknak hetenként egyszer jelentkezniök kellett a várban és ezt a parancsot mindaddig teljesítették, mígnem az 1599. évi pozsonyi országgyűlés vízbefojtás büntetése alatt megtiltotta a nőknek, hogy a várakba látogassanak. A török jármot 1688-ig viselte a falu, akkor azután I. Lipót király az ellenségtől visszahódított birtokot a jezusitáknak adta, a kiket közel egy évszázadon át uralt a község. Mária Terézia 1776-ban az akkor alapított rozsnyói püspökségnek adományozta. Tesmagnak máig is a püspökség az ura. Az itteni templom a XVIII. századból való. Tesmag határában fekszik Olvár-puszta, mely már 1342-ben Possessio Olwar alakban szerepel és a XIV., valamint a XV. századbeli följegyzések a sági prépostság birtokának mondják. Tesmag községhez tartoznak még a Heczkó, Sipécz és Vinter-puszták.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tesmag. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Folkusházymajor, Heczkópuszta, Lipóczpuszta, Olvárpuszta, Szentannatelep. A község területe 3199 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 853.

Névelőfordulások
1242
Tysmok
1292
Chesmagh
1292
Terra Tesmag
1342
Possessio Olwar
1773
Tesmag, Teschmag, Tessmack,
1786
Teschmag,
1808
Tesmág, Tessmák,
1863
Tesmág,
1873
Tesmag,
1920
Tešmák,
1927
Tešmák, Tesmág,
1938
Tesmag,
1945
Tešmák, Tesmág,
1948
Tešmák

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 637 94%
szlovákok 7 1%
németek 6 1%
egyéb 25 4%
összlétszám 675
magyarok 731 99%
szlovákok 3 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 735
magyarok 691 93%
szlovákok 37 5%
németek 0 0%
egyéb 13 2%
összlétszám 741
Mai közigazgatás

Bejelentések