SK
LC
.....

Vilke

Község

címer zászló
940 96% magyar 1910
279 30% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Vilke
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľká nad Ipľom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Ganaj bérc, Kerek-tető, Kisdályópuszta, Kölösgát, Nagydályópuszta, Rodnok-völgy, (Trencskótelep), Vilkei-tavak
Koordináták:
48.26327896, 19.61956024
Terület:
24,42 km2
Rang:
község
Népesség:
935
Tszf. magasság:
169 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98532
Település kód:
511994
Szervezeti azonosító:
316539
Adóazonosító:
2021251067

A község a Losonci-medence legnyugatibb részén, a Jelsőci-dombság déli oldalán, az Ipoly jobb partjának közelében, a Máskova-patak mentén fekszik, Litkével átellenben, Losonctól 9 km-re délnyugatra, Nógrádszentpétertől 21 km-re keletre, Bussától 16 km-re északkeletre. Áthalad rajta a Losoncot Nógrádszentpéterrel összekötő 585-ös út, mellékút köti össze Jelsőccel (2,5 km). Határa dombos, mintegy felerészben erdővel borított, 160-280 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő terület. Délnyugatról Tőrincs, nyugatról Kislibercse és Nagylibercse, északról Gács és Jelsőc, északkeletről Panyidaróc, keletről Kalonda, délről Ipolytarnóc községekkel határos. Déli határát (mely egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly-folyó alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig végig a (változó területű) Losonci járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás), ebben az időszakban nyugati határa államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. A község területe (24,42 km²) az elmúlt száz év során több alkalommal változott (1910-21: 23,47 km², 1938: 24,55 km²) kisebb mértékben. Ipolytarnóc Ipolyon túlra eső határrészeinek egy részét 1920 után Vilkéhez csatolták. 1973-1990 között hozzá tartozott Tőrincs.

Népesség

1910-ben 980, 1921-ben 1013, 1938-ban pedig 1072, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 25,1 %, 1930-ban 26,3 % volt. Az 1920-as években szlovák kolonisták telepedtek le a községben. 1991-2011 között népessége kismértékben gyarapodott (895 főről 947-re), a magyar nemzetiségűek aránya 59,8 %-ról 34,9 %-ra csökkent, a szlovákoké 38,3 %-ról 49,7 %-ra nőtt. Az asszimiláció és a lakosság csaknem egyharmadát (31,7 %) alkotó roma etnikum nemzetiségváltása eredményeként 2011-re szlovák többségűvé vált. Ekkor a lakosság 7,5 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, de magas volt a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (7,3 %) is. A lakosság 93,1 %-a élt a községközpontban, 6,9 %-a (65 fő) pedig Dályópusztán (ebből Kisdályópuszta lakossága 48 fő, Nagydályópusztáé 17 fő volt).

Történelem

A település első írásos említése 1238-ban "Vilika" alakban történt, de feltehetőleg ennél régebbi eredetű. A 13. század elején már plébániája volt. 1405-ben "Velike" néven említik. 1548-ban a Lossonczyék vagyonának részét képezte. 1730-ban tűzvész pusztított, 1831-ben pedig kolerajárvány söpört végig a területen, ami 1855-ben és 1873-ban újra megismétlődött. A 19. században a Forgách család birtoka, akiknek kúriája 1995 óta a községi hivatal épülete. A Forgáchok építették a templom, a plébánia és a katolikus iskola épületét is. 1841-ben az ország egyik legmodernebb cukorgyárát építették itt fel. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. 1924-ben laktanya és vámház épült a községben. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. 1945 február 2-án a németek lerombolták a falu közepén álló vasbeton hidat. A harcokban a falu súlyos károkat szenvedett.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola és szlovák óvoda működik. Mindenszenteknek szentelt római katolikus temploma 1762-ben épült barokk stílusban. A községi hivatal az egykori Forgách-kúriában található. Határában halastavak találhatóak.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VILYKE. Magyar falu Nógrád Várm. földes Ura Gr. Forgács Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Losontzhoz 1 1/2 mértföldnyire; határja középszerű, réttye, legelője meglehetős.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Vilke, magyar falu, Nógrád vgyében, a regényes Ipoly völgye északi részén, lapályon, a bányavárosi országut meleltt, ut. p. Losonczhoz 1 1/4 mfld. Határa 2918 hold, mellyből belsőség 102 h., szántóföld 993 h., rét 260 h., erdő 1423 h., legelő 140 hold. Ebből ismét urbéri belsőség 86, szántó 300 h., rét 40 h., belsőség 16, tölgyes és cseres erdő 1423 hold. A föld nagyobb része lapály, részint lassan emelkedő dombos, sárga agyag, néhol homokkal vegyes, néhol vadvizes, leginkább termi a rozsot, zabot, veres lóherét, buzát, árpát, kukoriczát. Rétjei kétszer kaszálhatók s igen jó takarmányt adnak. Az uraság szép birkákat, a lakosok pedig jó lovakat tenyésztenek, de szarvasmarha is elég. Rodnok puszta már be van számitva a határba. Lakja 709 r. kath., 8 evang., 7 zsidó. Kath. paroch. templom. A lakosok erősen fuvaroznak, mivel nagy állomási hely; urbéri telek 31 1/2. A határ déli részén folyik az Ipoly vize, mellyen egy három kőre épűlt malom van; s ez tavaszkor és őszkor többnyire elönti a réteket s iszapjával javitja; van egy Vilke nevű patakja is. A falun kivül esik az uraság nagyszerű répaczukorgyára. Alaptőkéje ennek 27,000 pfrt. s 4 év alatt kiállitott évenkint középszámmal 475 mázsa czukorlisztet, és 230 mázsa szesznek való szörpöt; különben többet is gyárthatna, ha a répatermelést az időviszonyok s a napszámosok hiánya nem hátráltatnák. Vilke feje egy uradalomnak, mellyhez tartoznak: Vilke, Jelsőcz, Miksi, Tőrincs helységek, Rodnok, Dályó és Ráros puszták; s az uradalom birtokosa gr. Batthyáni Isabella, gr. Forgách Alajos özvegye.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Ipoly-Bolyktól lefelé az Ipoly és a losoncz-balassagyarmati államút mentén találjuk Vilke községet csinos templomával, gróf Wenckheim szép kertjével, kastélyával és gazdasági épűleteivel.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Vilke. Ipolymenti magyar kisközség, körjegyzőséggel. Házainak száma 153, és róm. kath. vallású lakosaié 947. Postája és távírója helyben van, vasúti állomása pedig Losoncz vagy Ipolytarnócz. E község már az 1332–37. évi pápai tizedjegyzékekben is előfordúl, tehát már akkor egyháza is volt. 1423-ban Velike néven említik az oklevelek. 1548-ban a Lossonczy család birtokában találjuk. A XVI. század közepén a török hódoltsághoz tartozott. 1562–1563-ban Musszia Cselebi hűbérbirtoka volt, 1566-ban azonban a helység jövedelmeit egyes főrangú tisztviselők illetményeinek fedezésére fordították. 1598-ban gróf Forgách Zsigmond volt a földesura. 1652-ben Libertsey Mihály és Ferencz, 1715-ben egy magyar és négy tót, 1720-ban öt magyar háztartását írták össze. A török hódoltság után 1848-ig a gróf Forgách család volt az ura. Jelenleg gróf Wenckheim Ferenczné, szül. gróf Forgách Ilona örökösei és özvegy gróf Forgách Józsefné, szül. báró Révay Sarolta a legnagyobb birtokosai. A mostani róm. kath. templom 1762-ben épült. 1730-ban az egész község leégett. 1831-ben a fél évig tartó kolerajárványnak 150 áldozata volt itt. 1855-ben három hét alatt 55 és 1873-ban 22 nap alatt 95. A község hajdan a határabeli Faluhelye dűlőn, az Ipoly közelében, a mai Ipolytarnócz szomszédságában feküdt. A török hódoltság alatt pusztúlt el. Az ősi templom harangját néhány évvel ezelőtt szántás közben meg is találták. E harangot jelenleg a gácsi várban őrzik. A hagyomány szerint Velike hajdan városi kiváltságokat élvezett. Erre nézve ugyan nincsenek történelmi adataink, de a határához tartozó egyik kaszálót ma is Városrét-dülőnek nevezik. A községbeliek róm. kath. olvasókört, fogyasztási és értékesítő szövetkezetet tartanak fenn. A községhez tartozik Nagydályómajor melyről már a XIV. század elejétől kezdve vannak adataink. 1327-ben még csak birtokként szerepel, de 1383–1393-ban már önálló helység volt. 1548-ban Dállyay Zsigmond, György és László birtokában találjuk. Mellette feküdt Kisdályó, mely 1548-ban Balassa Zsigmondé volt. Az 1598. évi összeírásban már csak egy Dályó helységet találunk, melynek Osgyány Lőrincz volt a földesura. 1635-ben Balassa Imréné, szül. Bosnyák Judit nyerte osztályrészül. A XIX. század első felében a gróf Forgách család birtoka. A községhez tartozik még Veresi-puszta.

Magyar Katolikus Lexikon

Vilke, v. Nógrád vm. (Vel’ká nad Ipl’om, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. losonci esp. ker-ében. – 1397: már létezett. Tp-át Mindenszentek tit-ra sztelték, a mait 1762: építették. Lakói 1550 u. ev-ok lettek. 1628: alapították újra. Akv. 1711-től. Kegyura 1880: a Forgách gr. család. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. – Filiái 1917: Panyidaróc, Tőrincs. – Lakói 1940: 966 r.k., 52 ev., 9 ref., össz. 1027; 1991: össz. 895, m. 535 (59,78%); 2001: össz. 908, m. 463 (50,99%). ** Némethy 1894:436. – Schem. Ros. 1913:55.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tőrincs, Vilke és Jelsőc magyar eredetű a Lexicon följegyzéseiben és tiszta magyar jellegüket megőrizték. Tőrincsen 1921-ben 95%, Vilkén 74%, Jelsőcön pedig 96% magyart találtak.. Ez az arány 1930-ig a következőképen változott meg: Tőrincsen 62%, Vilkén 62%, Jelsőcön pedig 90%. Tőrincsnél, mely közvetlenül az Ipoly partján fekszik, a volt csehszlovák magyar határhoz ér a nyelvhatár vonala, s ez a község szélső pontját jelzi a nagy összefüggő nyugati magyar nyelvtömeg keleti szélének. A szomszéd Vilke és Jelsőc községek már a középső nagy magyar etnikumnak szoros függvényei, amely a Kassa alatti Hernád-völgyben zárul be. Ez a középső magyar nyelvterület, sokkal keskenyebb sávban húzódott végig — egy járásnyi szélességben —- a volt trianoni határ mentén, mint a nyugati kisalföldi széles kiterjedésű nagy magyar terület. (....) Vilke. Egykorú oklevél 1423-ban Vilke néven említi. A XVI. században a Lossonczy-család a földesura. A török alatt Musszia Cselebi basa hűbérbirtoka. A török eltakarodása után (1598) gróf Forgách Zsigmond, 1652Libertsey Mihály és Ferenc birtoka. Az összeomlás előtti időkig a Forgácli-családnak volt itt nagyobb uradalma. Hozzátartozik: Benedekpuszta, Trencskótelep, Kisdályópuszta, Nagydályópuszta. A község területe 4266. kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1072.

Névelőfordulások
1238
Vilika
1405
Velike
1773
Vilyke,
1786
Wilyke,
1808
Vilke, Wilka, Welika,
1863
Vilke,
1920
Veliká,
1927
Veliká nad Ipľom, Vilke,
1938
Vilke,
1945
Veliká nad Ipľom, Vilke,
1948
Veliká nad Ipľom,
1973
Veľká nad Ipľom
1994
Vilke

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vilke (Veľká nad Ipľom) 86
Telefon: 0474374102

Honlap: velkanadiplom.sk
Polgármester:
Rácz Gabriel (Független)

Képviselő-testület:
Budáčová Zita (DOMA DOBRE)
Ráczová Estera (DOMA DOBRE)
Kováčová Judita (MOST - HÍD)
Šimon Štefan (MOST - HÍD)
Šinková Erika (SMK-MKP)
Petiová Eva (SMK-MKP)
Nagy Mikuláš (SMK-MKP)
DOMA DOBRE 29% DOMA DOBRE 2 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Vilkei Posta

Vilke 122

Vilkei-tavak mikrorégió

Vilke 86

Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola

Vilke 231

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Vilke 231

Vilkei Anyakönyvi Hivatal

Vilke 86

Vilkei Községi Hivatal

Vilke 86

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 730 95%
szlovákok 10 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 26 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 768
magyarok 940 96%
szlovákok 28 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 980
magyarok 720 71%
szlovákok 254 25%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 39 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1013
magyarok 535 60%
szlovákok 343 38%
romák 7 1%
ukránok 0 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 895
magyarok 463 51%
szlovákok 406 45%
romák 33 4%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 908
magyarok 330 35%
szlovákok 471 50%
romák 71 7%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 69 7%
összlétszám 947
magyarok 279 30%
szlovákok 574 62%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 68 7%
összlétszám 932
összlétszám 1013
magyarok 720 71%
szlovákok 254 25%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 39 4%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 728
Választási részvétel: 54.26 %
Kiadott boríték: 395
Bedobott boríték: 395

Polgármester

Érvényes szavazólap: 388
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rácz Gabriel 333 85.82 % Független
Šuba Juraj 55 14.18 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Budáčová Zita 243 DOMA DOBRE
Ráczová Estera 234 DOMA DOBRE
Šinková Erika 222 SMK-MKP
Petiová Eva 219 SMK-MKP
Kováčová Judita 216 MOST - HÍD
Nagy Mikuláš 187 SMK-MKP
Šimon Štefan 184 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö ASV 28.57% ASV 2 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö 7 képviselö
2018
DOMA DOBRE 28.57% DOMA DOBRE 2 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 744
Választási részvétel: 14.38 %
Kiadott boríték: 107
Bedobott boríték: 107
Választásra jogosult: 743
Választási részvétel: 14.40 %
Kiadott boríték: 107
Bedobott boríték: 107
Választásra jogosult: 735
Választási részvétel: 25,30 %
Kiadott boríték: 186
Bedobott boríték: 186

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 99
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 176
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 54 54.55 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26 26.26 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 12 12.12 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Emil Samko 3 3.03 % KĽS
Pavel Chovanec 2 2.02 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 1 1.01 % NP
Karol Konárik 1 1.01 % SNS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Marian Kotleba 46 42.99% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 57 32.39 % Független
Marian Kotleba 44 25.00 % ĽSNS
Igor Kašper 25 14.20 % Független
Martin Juhaniak 19 10.80 % Független
Pavel Greksa 10 5.68 % Független
Stanislav Mičev 5 2.84 % Független
Michal Kantor 4 2.27 % SZS
Vojtech Kökény 4 2.27 % SRK
Miroslav Gálik 2 1.14 % NAS
Jozef Šimko 2 1.14 % Független
Martin Klus 1 0.57 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Milan Urbáni 1 0.57 % SMS
Ivan Saktor 1 0.57 % Független
Zdenek Očovan 1 0.57 % NAJ
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 104
Érvényes szavazólap: 181
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Rudolf Slivka 49 47.12% ND
Péter Csúsz 46 44.23% SMK-MKP
Péter György 37 35.58% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 31 29.81% SMK-MKP
Branislav Hámorník 23 22.12% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 23 22.12% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Juraj Pelč 20 19.23% Független
Pavol Baculík 17 16.35% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Attila Agócs 13 12.50% Független
Milan Spodniak 10 9.62% HZD, ĽS-HZDS
Martin Olšiak 9 8.65% SNS
Radoslav Čičmanec 8 7.69% ASV
Radovan Konečný 8 7.69% MOST - HÍD
Miroslav Morháč 8 7.69% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Róbert Eibner 7 6.73% MOST - HÍD
Štefan Kertész 6 5.77% MOST - HÍD
Vladimír Rehánek 6 5.77% SMER - SD, KDH
Ján Karman 6 5.77% KSS
Ján Mičuda 5 4.81% SMER - SD, KDH
Ján Kašiar 5 4.81% KSS
Marian Šulek 5 4.81% KSS
Ľubomír Činčura 3 2.88% Független
Ondrej Drugda 3 2.88% SĽS
Ján Krahulec 3 2.88% KSS
Alena Rezková 2 1.92% Független
Pavel Greksa 2 1.92% 99%
Karol Márkuš 2 1.92% PD
Katarína Sabová 2 1.92% PD
Mária Salajová 2 1.92% KSS
František Kelemen 2 1.92% SĽS
Peter Pánik 1 0.96% SĽS
Monika Albertiová 1 0.96% 99%
Marian Bozó 1 0.96% SMS
Marcel Hudec 1 0.96% PD
Vladimír Cirbus 1 0.96% Független
Vojtech Botoš 1 0.96% SRK
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Igor Sivok 0 0.00% PD
Milan Ďurák 0 0.00% SNS
Rudolf Slivka 87 48.07% SNS
Péter Csúsz 66 36.46% SMK-MKP
Pavol Baculík 42 23.20% Független
Zsuzsanna Szvorák 36 19.89% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 35 19.34% SMK-MKP
Péter György 34 18.78% SMK-MKP
Juraj Pelč 31 17.13% Független
László Kerekes 25 13.81% SMK-MKP
Zaher Mahmoud 24 13.26% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Attila Agócs 24 13.26% MOST - HÍD
Branislav Hámorník 23 12.71% SMER-SD
Pavol Križo 15 8.29% SNS
Marek Hudec 12 6.63% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Jánošik 12 6.63% ĽS Naše Slovensko
Jana Haláková 11 6.08% SMER-SD
Denisa Nincová 10 5.52% Független
Vojtech Papp 10 5.52% ĽS Naše Slovensko
Patrik Svediak 10 5.52% SME RODINA - Boris Kollár
Pavel Greksa 10 5.52% Független
Július Čipčala 9 4.97% SRK
Jozef Týnus 8 4.42% ĽS Naše Slovensko
István Mázik 8 4.42% MKDA-MKDSZ
Anna Václavíková 8 4.42% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Michal Kováč 8 4.42% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Milan Alberti 7 3.87% Független
Štefan Kertész 7 3.87% MOST - HÍD
Radoslav Čičmanec 6 3.31% DOMA DOBRE
Ján Svoreň 6 3.31% KSS
Lucia Kašiarová 6 3.31% KSS
Ján Mičuda 6 3.31% SMER-SD
Jozef Kramec 5 2.76% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Milan Spodniak 5 2.76% DOMA DOBRE
Zoltán Balog 4 2.21% Független
Lukáš Čavoj 4 2.21% Független
František Kelemen 4 2.21% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Karol Ferencz 3 1.66% MOST - HÍD
Jozef Bari 3 1.66% SRK
Tibor Tóth 2 1.10% MOST - HÍD
Monika Kováčová 2 1.10% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 2 1.10% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marian Šulek 1 0.55% KSS
Peter Pánik 1 0.55% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ondrej Drugda 1 0.55% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Matej Bella 1 0.55% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 56.12 %
Divény 153 6.84 %
Gács 99 4.42 %
Videfalva 97 4.33 %
Tugár 75 3.35 %
Lónyabánya 52 2.32 %
Losonctamási 51 2.28 %
Fülek 48 2.14 %
Gácsfalva 45 2.01 %
Rózsaszállás 42 1.88 %
Terbeléd 42 1.88 %
Panyidaróc 25 1.12 %
Budaszállás 20 0.89 %
Vámosfalva 17 0.76 %
Nagydaróc 16 0.71 %
Bolyk 15 0.67 %
Dabar 13 0.58 %
Gácslápos 13 0.58 %
Patakalja 12 0.54 %
Bozita 11 0.49 %
Gácsliget 11 0.49 %
Ipolygalsa 11 0.49 %
Rátkapuszta 9 0.40 %
Rapp 9 0.40 %
Nagylibercse 8 0.36 %
Csomatelke 8 0.36 %
Vilke 8 0.36 %
Ragyolc 8 0.36 %
Romhánypuszta 7 0.31 %
Ábelfalva 7 0.31 %
Fülekkovácsi 7 0.31 %
Maskófalva 7 0.31 %
Mucsény 7 0.31 %
Kotmány 7 0.31 %
Tósár 6 0.27 %
Tőrincs 5 0.22 %
Sátorosbánya 4 0.18 %
Miksi 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fűrész 4 0.18 %
Perse 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 50.40 %
Losonc 1 055 39.83 %
Ragyolc 198 7.47 %
Fülekpüspöki 157 5.93 %
Csomatelke 99 3.74 %
Nagydaróc 88 3.32 %
Fülekkovácsi 77 2.91 %
Füleksávoly 60 2.27 %
Sőreg 54 2.04 %
Perse 50 1.89 %
Ipolygalsa 50 1.89 %
Sátorosbánya 46 1.74 %
Videfalva 45 1.70 %
Csákányháza 44 1.66 %
Bozita 43 1.62 %
Panyidaróc 42 1.59 %
Béna 40 1.51 %
Rátkapuszta 36 1.36 %
Bolyk 32 1.21 %
Pinc 30 1.13 %
Rapp 29 1.09 %
Terbeléd 28 1.06 %
Vilke 24 0.91 %
Gács 23 0.87 %
Losonctamási 22 0.83 %
Mucsény 21 0.79 %
Bolgárom 20 0.76 %
Tőrincs 15 0.57 %
Vámosfalva 15 0.57 %
Fülekpilis 14 0.53 %
Divény 13 0.49 %
Miksi 12 0.45 %
Patakalja 11 0.42 %
Kalonda 10 0.38 %
Kétkeresztúr 10 0.38 %
Ipolynyitra 9 0.34 %
Lónyabánya 9 0.34 %
Jelsőc 7 0.26 %
Rózsaszállás 6 0.23 %
Gácsfalva 6 0.23 %
Budaszállás 5 0.19 %
Maskófalva 5 0.19 %
Tugár 4 0.15 %
Dabar 3 0.11 %
Gácsliget 2 0.08 %
Fűrész 2 0.08 %
Gácsprága 2 0.08 %
Parlagos 2 0.08 %
Gácslápos 2 0.08 %
Tósár 2 0.08 %
Kotmány 2 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 46.08 %
Losonctamási 190 5.03 %
Fülek 178 4.71 %
Videfalva 153 4.05 %
Gács 136 3.60 %
Divény 123 3.25 %
Lónyabánya 111 2.94 %
Terbeléd 79 2.09 %
Vámosfalva 70 1.85 %
Nagydaróc 70 1.85 %
Gácsfalva 69 1.83 %
Bozita 66 1.75 %
Gácsliget 65 1.72 %
Budaszállás 56 1.48 %
Tugár 56 1.48 %
Jelsőc 51 1.35 %
Sátorosbánya 50 1.32 %
Dabar 50 1.32 %
Bolyk 47 1.24 %
Miksi 45 1.19 %
Csomatelke 39 1.03 %
Rapp 36 0.95 %
Füleksávoly 35 0.93 %
Maskófalva 35 0.93 %
Rózsaszállás 34 0.90 %
Patakalja 33 0.87 %
Tósár 32 0.85 %
Panyidaróc 30 0.79 %
Nagylibercse 29 0.77 %
Mucsény 26 0.69 %
Gácslápos 23 0.61 %
Vilke 23 0.61 %
Sőreg 21 0.56 %
Kotmány 17 0.45 %
Parlagos 17 0.45 %
Romhánypuszta 17 0.45 %
Ragyolc 16 0.42 %
Ipolygalsa 15 0.40 %
Gömörsíd 15 0.40 %
Ábelfalva 15 0.40 %
Csákányháza 15 0.40 %
Tőrincs 15 0.40 %
Rátkapuszta 14 0.37 %
Fülekkovácsi 14 0.37 %
Fülekpilis 12 0.32 %
Fűrész 10 0.26 %
Gergelyfalva 10 0.26 %
Pinc 9 0.24 %
Kalonda 9 0.24 %
Gácsprága 8 0.21 %
Ipolynyitra 7 0.19 %
Perse 7 0.19 %
Béna 7 0.19 %
Kétkeresztúr 7 0.19 %
Bolgárom 4 0.11 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 59.40 %
Fülek 380 24.14 %
Videfalva 65 4.13 %
Gács 55 3.49 %
Losonctamási 53 3.37 %
Lónyabánya 38 2.41 %
Vámosfalva 33 2.10 %
Bozita 33 2.10 %
Divény 30 1.91 %
Fülekpüspöki 22 1.40 %
Patakalja 21 1.33 %
Rózsaszállás 20 1.27 %
Jelsőc 19 1.21 %
Panyidaróc 18 1.14 %
Dabar 17 1.08 %
Budaszállás 16 1.02 %
Terbeléd 16 1.02 %
Fülekkovácsi 15 0.95 %
Ragyolc 15 0.95 %
Gácsfalva 15 0.95 %
Bolyk 13 0.83 %
Nagydaróc 12 0.76 %
Miksi 11 0.70 %
Kotmány 10 0.64 %
Gömörsíd 10 0.64 %
Vilke 10 0.64 %
Rátkapuszta 9 0.57 %
Rapp 8 0.51 %
Maskófalva 8 0.51 %
Kétkeresztúr 7 0.44 %
Gergelyfalva 7 0.44 %
Sátorosbánya 7 0.44 %
Perse 5 0.32 %
Csomatelke 5 0.32 %
Mucsény 4 0.25 %
Tugár 4 0.25 %
Sőreg 3 0.19 %
Ipolygalsa 3 0.19 %
Füleksávoly 3 0.19 %
Csákányháza 2 0.13 %
Romhánypuszta 2 0.13 %
Kalonda 2 0.13 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Gácsliget 2 0.13 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Fülekpilis 1 0.06 %
Pinc 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 40.09 %
Fülek 18 7.93 %
Divény 10 4.41 %
Videfalva 9 3.96 %
Lónyabánya 7 3.08 %
Gömörsíd 6 2.64 %
Ragyolc 5 2.20 %
Bolyk 5 2.20 %
Vámosfalva 4 1.76 %
Vilke 4 1.76 %
Gács 4 1.76 %
Rátkapuszta 4 1.76 %
Csomatelke 3 1.32 %
Rózsaszállás 3 1.32 %
Tugár 3 1.32 %
Pinc 3 1.32 %
Nagydaróc 3 1.32 %
Ipolynyitra 2 0.88 %
Sőreg 2 0.88 %
Kotmány 2 0.88 %
Rapp 2 0.88 %
Lentő 2 0.88 %
Gácsfalva 2 0.88 %
Terbeléd 2 0.88 %
Mucsény 2 0.88 %
Kétkeresztúr 2 0.88 %
Füleksávoly 2 0.88 %
Losonctamási 2 0.88 %
Jelsőc 1 0.44 %
Fülekpüspöki 1 0.44 %
Panyidaróc 1 0.44 %
Fűrész 1 0.44 %
Patakalja 1 0.44 %
Gácsliget 1 0.44 %
Miksi 1 0.44 %
Gácslápos 1 0.44 %
Ipolygalsa 1 0.44 %
Sátorosbánya 1 0.44 %
Dabar 1 0.44 %
Tósár 1 0.44 %
Béna 1 0.44 %
Bolgárom 1 0.44 %
Budaszállás 1 0.44 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 52.09 %
Losonc 70 13.31 %
Ragyolc 29 5.51 %
Fülekpüspöki 28 5.32 %
Gömörsíd 23 4.37 %
Sőreg 14 2.66 %
Nagydaróc 13 2.47 %
Csomatelke 11 2.09 %
Csákányháza 8 1.52 %
Bolgárom 8 1.52 %
Vilke 8 1.52 %
Perse 8 1.52 %
Fülekkovácsi 7 1.33 %
Béna 7 1.33 %
Füleksávoly 6 1.14 %
Rapp 6 1.14 %
Terbeléd 4 0.76 %
Mucsény 4 0.76 %
Lónyabánya 4 0.76 %
Panyidaróc 3 0.57 %
Kalonda 3 0.57 %
Ipolynyitra 3 0.57 %
Ipolygalsa 3 0.57 %
Gács 3 0.57 %
Rátkapuszta 2 0.38 %
Bolyk 2 0.38 %
Pinc 2 0.38 %
Sátorosbánya 2 0.38 %
Tósár 2 0.38 %
Bozita 2 0.38 %
Gácsprága 1 0.19 %
Kétkeresztúr 1 0.19 %
Losonctamási 1 0.19 %
Fűrész 1 0.19 %
Tugár 1 0.19 %
Fülekpilis 1 0.19 %
Patakalja 1 0.19 %
Divény 1 0.19 %
Videfalva 1 0.19 %
Jelsőc 1 0.19 %
Vámosfalva 1 0.19 %
Dabar 1 0.19 %
Budaszállás 1 0.19 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 37.08 %
Losonctamási 154 7.33 %
Videfalva 97 4.62 %
Gács 71 3.38 %
Divény 68 3.24 %
Bozita 65 3.09 %
Lónyabánya 61 2.90 %
Tugár 49 2.33 %
Budaszállás 48 2.28 %
Fülek 47 2.24 %
Gácsliget 42 2.00 %
Jelsőc 41 1.95 %
Vámosfalva 36 1.71 %
Tósár 31 1.48 %
Sátorosbánya 30 1.43 %
Gácsfalva 28 1.33 %
Nagydaróc 26 1.24 %
Terbeléd 26 1.24 %
Bolyk 24 1.14 %
Maskófalva 23 1.09 %
Tőrincs 21 1.00 %
Rapp 21 1.00 %
Kotmány 21 1.00 %
Ábelfalva 18 0.86 %
Gácslápos 18 0.86 %
Rózsaszállás 17 0.81 %
Romhánypuszta 16 0.76 %
Gergelyfalva 16 0.76 %
Panyidaróc 15 0.71 %
Csákányháza 15 0.71 %
Dabar 13 0.62 %
Nagylibercse 12 0.57 %
Patakalja 12 0.57 %
Fülekkovácsi 11 0.52 %
Vilke 11 0.52 %
Mucsény 9 0.43 %
Ipolygalsa 9 0.43 %
Fülekpilis 8 0.38 %
Gömörsíd 7 0.33 %
Parlagos 7 0.33 %
Kétkeresztúr 7 0.33 %
Miksi 6 0.29 %
Fűrész 6 0.29 %
Ragyolc 5 0.24 %
Gácsprága 5 0.24 %
Sőreg 5 0.24 %
Füleksávoly 5 0.24 %
Rátkapuszta 4 0.19 %
Lentő 4 0.19 %
Pinc 3 0.14 %
Csomatelke 3 0.14 %
Perse 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 35.47 %
Losonc 59 25.21 %
Gömörsíd 17 7.26 %
Nagydaróc 11 4.70 %
Tőrincs 9 3.85 %
Ragyolc 9 3.85 %
Panyidaróc 8 3.42 %
Fülekkovácsi 8 3.42 %
Fülekpüspöki 7 2.99 %
Mucsény 7 2.99 %
Csomatelke 7 2.99 %
Füleksávoly 7 2.99 %
Bolgárom 7 2.99 %
Jelsőc 6 2.56 %
Csákányháza 6 2.56 %
Rapp 4 1.71 %
Ipolynyitra 4 1.71 %
Fülekpilis 3 1.28 %
Gács 3 1.28 %
Vilke 3 1.28 %
Béna 3 1.28 %
Terbeléd 3 1.28 %
Losonctamási 3 1.28 %
Lónyabánya 2 0.85 %
Gácsfalva 2 0.85 %
Rózsaszállás 2 0.85 %
Dabar 2 0.85 %
Miksi 2 0.85 %
Perse 2 0.85 %
Pinc 2 0.85 %
Kalonda 2 0.85 %
Kotmány 2 0.85 %
Fűrész 1 0.43 %
Videfalva 1 0.43 %
Patakalja 1 0.43 %
Parlagos 1 0.43 %
Rátkapuszta 1 0.43 %
Vámosfalva 1 0.43 %
Sátorosbánya 1 0.43 %
Bolyk 1 0.43 %
Nagylibercse 1 0.43 %
Gácsliget 1 0.43 %
Ipolygalsa 1 0.43 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 61.91 %
Videfalva 42 4.41 %
Gács 38 3.99 %
Lónyabánya 27 2.83 %
Losonctamási 20 2.10 %
Divény 18 1.89 %
Fülek 17 1.78 %
Dabar 16 1.68 %
Gácsfalva 15 1.57 %
Panyidaróc 12 1.26 %
Fülekkovácsi 10 1.05 %
Rapp 9 0.94 %
Kotmány 8 0.84 %
Vámosfalva 8 0.84 %
Terbeléd 7 0.73 %
Bozita 7 0.73 %
Miksi 5 0.52 %
Gácsliget 5 0.52 %
Budaszállás 5 0.52 %
Kétkeresztúr 5 0.52 %
Vilke 5 0.52 %
Fűrész 5 0.52 %
Jelsőc 4 0.42 %
Tugár 4 0.42 %
Ipolynyitra 4 0.42 %
Gácslápos 4 0.42 %
Bolyk 4 0.42 %
Kalonda 4 0.42 %
Csákányháza 4 0.42 %
Rózsaszállás 4 0.42 %
Ábelfalva 3 0.31 %
Fülekpüspöki 3 0.31 %
Ragyolc 3 0.31 %
Csomatelke 3 0.31 %
Rátkapuszta 3 0.31 %
Romhánypuszta 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Tósár 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Perse 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Nagydaróc 2 0.21 %
Lentő 2 0.21 %
Tőrincs 2 0.21 %
Füleksávoly 2 0.21 %
Sátorosbánya 2 0.21 %
Gömörsíd 1 0.10 %
Mucsény 1 0.10 %
Gergelyfalva 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Patakalja 1 0.10 %
Maskófalva 1 0.10 %
Pinc 1 0.10 %
Béna 1 0.10 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 21.92 %
Lónyabánya 71 3.63 %
Videfalva 70 3.58 %
Divény 60 3.07 %
Losonctamási 54 2.76 %
Gács 48 2.45 %
Fülek 34 1.74 %
Vámosfalva 27 1.38 %
Kotmány 26 1.33 %
Rózsaszállás 20 1.02 %
Bozita 20 1.02 %
Gácsfalva 18 0.92 %
Dabar 13 0.66 %
Patakalja 13 0.66 %
Bolyk 12 0.61 %
Rapp 10 0.51 %
Fűrész 9 0.46 %
Tósár 9 0.46 %
Rátkapuszta 9 0.46 %
Panyidaróc 9 0.46 %
Mucsény 8 0.41 %
Vilke 8 0.41 %
Nagydaróc 7 0.36 %
Terbeléd 7 0.36 %
Jelsőc 7 0.36 %
Gácslápos 6 0.31 %
Maskófalva 6 0.31 %
Tugár 6 0.31 %
Sátorosbánya 6 0.31 %
Ragyolc 5 0.26 %
Budaszállás 5 0.26 %
Kalonda 4 0.20 %
Gácsliget 4 0.20 %
Lentő 4 0.20 %
Pinc 4 0.20 %
Ábelfalva 3 0.15 %
Miksi 3 0.15 %
Kétkeresztúr 3 0.15 %
Füleksávoly 3 0.15 %
Fülekkovácsi 3 0.15 %
Gergelyfalva 2 0.10 %
Romhánypuszta 2 0.10 %
Csomatelke 2 0.10 %
Nagylibercse 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Ipolygalsa 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Csákányháza 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 53.19 %
Gács 204 5.33 %
Fülek 176 4.60 %
Videfalva 172 4.49 %
Losonctamási 135 3.52 %
Divény 125 3.26 %
Vámosfalva 107 2.79 %
Lónyabánya 106 2.77 %
Gácsfalva 95 2.48 %
Gácsliget 77 2.01 %
Terbeléd 42 1.10 %
Dabar 38 0.99 %
Patakalja 37 0.97 %
Panyidaróc 37 0.97 %
Nagylibercse 34 0.89 %
Rózsaszállás 34 0.89 %
Ragyolc 33 0.86 %
Tugár 33 0.86 %
Maskófalva 33 0.86 %
Vilke 31 0.81 %
Bolyk 29 0.76 %
Bozita 29 0.76 %
Budaszállás 26 0.68 %
Tósár 25 0.65 %
Gácslápos 24 0.63 %
Kotmány 23 0.60 %
Pinc 18 0.47 %
Fülekkovácsi 17 0.44 %
Nagydaróc 16 0.42 %
Rapp 15 0.39 %
Csomatelke 14 0.37 %
Fűrész 14 0.37 %
Rátkapuszta 13 0.34 %
Gergelyfalva 13 0.34 %
Miksi 12 0.31 %
Mucsény 12 0.31 %
Fülekpüspöki 10 0.26 %
Ábelfalva 10 0.26 %
Ipolygalsa 10 0.26 %
Sátorosbánya 9 0.23 %
Romhánypuszta 9 0.23 %
Jelsőc 8 0.21 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.10 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Ipolynyitra 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 24.73 %
Losonctamási 480 20.08 %
Videfalva 193 8.08 %
Gács 113 4.73 %
Lónyabánya 106 4.44 %
Divény 100 4.18 %
Vámosfalva 79 3.31 %
Gácsfalva 66 2.76 %
Fülek 66 2.76 %
Patakalja 51 2.13 %
Tugár 41 1.72 %
Tósár 36 1.51 %
Gergelyfalva 33 1.38 %
Budaszállás 33 1.38 %
Gácsliget 25 1.05 %
Bozita 24 1.00 %
Dabar 24 1.00 %
Rózsaszállás 23 0.96 %
Maskófalva 23 0.96 %
Nagylibercse 22 0.92 %
Bolyk 21 0.88 %
Sátorosbánya 17 0.71 %
Parlagos 17 0.71 %
Terbeléd 16 0.67 %
Rapp 15 0.63 %
Kotmány 12 0.50 %
Romhánypuszta 12 0.50 %
Jelsőc 12 0.50 %
Panyidaróc 11 0.46 %
Ipolygalsa 11 0.46 %
Gácslápos 11 0.46 %
Ragyolc 10 0.42 %
Rátkapuszta 10 0.42 %
Fülekkovácsi 8 0.33 %
Kétkeresztúr 8 0.33 %
Fűrész 7 0.29 %
Ábelfalva 7 0.29 %
Vilke 6 0.25 %
Tőrincs 6 0.25 %
Pinc 6 0.25 %
Füleksávoly 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Lentő 5 0.21 %
Fülekpüspöki 5 0.21 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Bolgárom 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Kalonda 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Mucsény 2 0.08 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 46.20 %
Fülek 40 7.42 %
Nagydaróc 40 7.42 %
Videfalva 21 3.90 %
Gács 18 3.34 %
Divény 15 2.78 %
Losonctamási 12 2.23 %
Lónyabánya 11 2.04 %
Terbeléd 10 1.86 %
Bolyk 8 1.48 %
Vámosfalva 7 1.30 %
Dabar 6 1.11 %
Patakalja 6 1.11 %
Vilke 6 1.11 %
Panyidaróc 6 1.11 %
Ragyolc 5 0.93 %
Rózsaszállás 5 0.93 %
Füleksávoly 5 0.93 %
Budaszállás 4 0.74 %
Miksi 4 0.74 %
Tósár 4 0.74 %
Maskófalva 4 0.74 %
Tugár 3 0.56 %
Csákányháza 3 0.56 %
Gácsprága 3 0.56 %
Gácsfalva 3 0.56 %
Sátorosbánya 3 0.56 %
Pinc 3 0.56 %
Fűrész 2 0.37 %
Nagylibercse 2 0.37 %
Gácsliget 2 0.37 %
Perse 2 0.37 %
Kotmány 2 0.37 %
Jelsőc 2 0.37 %
Fülekkovácsi 2 0.37 %
Ipolynyitra 1 0.19 %
Bozita 1 0.19 %
Gömörsíd 1 0.19 %
Fülekpüspöki 1 0.19 %
Gácslápos 1 0.19 %
Tőrincs 1 0.19 %
Rapp 1 0.19 %
Rátkapuszta 1 0.19 %
Csomatelke 1 0.19 %
Romhánypuszta 1 0.19 %
Fülekpilis 1 0.19 %
Mucsény 1 0.19 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 24.18 %
Tőrincs 30 12.30 %
Fülek 26 10.66 %
Jelsőc 10 4.10 %
Vilke 9 3.69 %
Gömörsíd 9 3.69 %
Panyidaróc 8 3.28 %
Nagydaróc 7 2.87 %
Bolgárom 5 2.05 %
Losonctamási 4 1.64 %
Gácsfalva 4 1.64 %
Ipolynyitra 4 1.64 %
Kotmány 4 1.64 %
Divény 4 1.64 %
Fűrész 3 1.23 %
Gács 3 1.23 %
Csákányháza 3 1.23 %
Csomatelke 3 1.23 %
Videfalva 3 1.23 %
Füleksávoly 3 1.23 %
Fülekpilis 3 1.23 %
Lónyabánya 3 1.23 %
Mucsény 3 1.23 %
Tugár 2 0.82 %
Fülekpüspöki 2 0.82 %
Miksi 2 0.82 %
Bolyk 2 0.82 %
Vámosfalva 2 0.82 %
Tósár 2 0.82 %
Ipolygalsa 2 0.82 %
Dabar 2 0.82 %
Budaszállás 1 0.41 %
Perse 1 0.41 %
Terbeléd 1 0.41 %
Rózsaszállás 1 0.41 %
Rapp 1 0.41 %
Ragyolc 1 0.41 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 21.00 %
Fülek 112 20.82 %
Ipolygalsa 92 17.10 %
Terbeléd 29 5.39 %
Nagydaróc 19 3.53 %
Füleksávoly 17 3.16 %
Ipolynyitra 13 2.42 %
Fülekpüspöki 11 2.04 %
Bolyk 11 2.04 %
Bozita 11 2.04 %
Videfalva 10 1.86 %
Csákányháza 10 1.86 %
Ragyolc 9 1.67 %
Rapp 9 1.67 %
Gömörsíd 9 1.67 %
Fülekkovácsi 8 1.49 %
Panyidaróc 7 1.30 %
Rátkapuszta 7 1.30 %
Perse 6 1.12 %
Csomatelke 6 1.12 %
Bolgárom 5 0.93 %
Losonctamási 4 0.74 %
Gács 4 0.74 %
Fülekpilis 4 0.74 %
Béna 4 0.74 %
Vámosfalva 4 0.74 %
Pinc 3 0.56 %
Miksi 3 0.56 %
Vilke 3 0.56 %
Gácsliget 3 0.56 %
Dabar 3 0.56 %
Sőreg 3 0.56 %
Tőrincs 2 0.37 %
Budaszállás 1 0.19 %
Maskófalva 1 0.19 %
Gácslápos 1 0.19 %
Ábelfalva 1 0.19 %
Tugár 1 0.19 %
Mucsény 1 0.19 %
Kalonda 1 0.19 %
Lónyabánya 1 0.19 %
Rózsaszállás 1 0.19 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 56.33 %
Fülek 28 3.77 %
Videfalva 27 3.64 %
Lónyabánya 24 3.23 %
Divény 22 2.96 %
Dabar 22 2.96 %
Losonctamási 20 2.70 %
Gács 14 1.89 %
Vámosfalva 13 1.75 %
Rózsaszállás 9 1.21 %
Bolyk 9 1.21 %
Terbeléd 8 1.08 %
Nagylibercse 6 0.81 %
Jelsőc 6 0.81 %
Vilke 6 0.81 %
Panyidaróc 6 0.81 %
Romhánypuszta 5 0.67 %
Csomatelke 5 0.67 %
Tósár 5 0.67 %
Gácsfalva 5 0.67 %
Tugár 4 0.54 %
Bozita 4 0.54 %
Mucsény 4 0.54 %
Budaszállás 4 0.54 %
Rapp 4 0.54 %
Kétkeresztúr 3 0.40 %
Fülekpüspöki 3 0.40 %
Gácsliget 3 0.40 %
Sátorosbánya 3 0.40 %
Füleksávoly 3 0.40 %
Gácsprága 3 0.40 %
Gergelyfalva 3 0.40 %
Ragyolc 3 0.40 %
Nagydaróc 3 0.40 %
Rátkapuszta 3 0.40 %
Ipolygalsa 2 0.27 %
Tőrincs 2 0.27 %
Ipolynyitra 2 0.27 %
Kalonda 2 0.27 %
Fülekkovácsi 2 0.27 %
Gácslápos 2 0.27 %
Fűrész 2 0.27 %
Maskófalva 2 0.27 %
Béna 1 0.13 %
Patakalja 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 41.34 %
Videfalva 174 17.42 %
Losonctamási 34 3.40 %
Vámosfalva 24 2.40 %
Gács 24 2.40 %
Divény 22 2.20 %
Lónyabánya 21 2.10 %
Terbeléd 18 1.80 %
Bozita 18 1.80 %
Tugár 17 1.70 %
Fülek 14 1.40 %
Bolyk 11 1.10 %
Panyidaróc 8 0.80 %
Maskófalva 8 0.80 %
Csákányháza 8 0.80 %
Mucsény 8 0.80 %
Gácsfalva 8 0.80 %
Dabar 7 0.70 %
Budaszállás 7 0.70 %
Gácsliget 7 0.70 %
Rózsaszállás 7 0.70 %
Romhánypuszta 7 0.70 %
Pinc 5 0.50 %
Gácslápos 5 0.50 %
Rapp 4 0.40 %
Vilke 4 0.40 %
Kétkeresztúr 4 0.40 %
Kotmány 4 0.40 %
Tőrincs 4 0.40 %
Patakalja 4 0.40 %
Tósár 4 0.40 %
Fülekkovácsi 4 0.40 %
Jelsőc 3 0.30 %
Nagylibercse 3 0.30 %
Kalonda 3 0.30 %
Gömörsíd 3 0.30 %
Fűrész 3 0.30 %
Fülekpüspöki 2 0.20 %
Miksi 2 0.20 %
Ipolygalsa 2 0.20 %
Ragyolc 2 0.20 %
Nagydaróc 2 0.20 %
Rátkapuszta 2 0.20 %
Gergelyfalva 2 0.20 %
Füleksávoly 2 0.20 %
Csomatelke 1 0.10 %
Sőreg 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Bolgárom 1 0.10 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Ipolynyitra 1 0.10 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 59.76 %
Losonc 253 21.57 %
Ragyolc 150 12.79 %
Fülekpüspöki 126 10.74 %
Gömörsíd 88 7.50 %
Csomatelke 75 6.39 %
Béna 48 4.09 %
Csákányháza 45 3.84 %
Füleksávoly 33 2.81 %
Fülekkovácsi 32 2.73 %
Sőreg 30 2.56 %
Nagydaróc 30 2.56 %
Vilke 25 2.13 %
Rapp 25 2.13 %
Bolgárom 25 2.13 %
Perse 19 1.62 %
Panyidaróc 16 1.36 %
Ipolygalsa 14 1.19 %
Terbeléd 14 1.19 %
Kalonda 13 1.11 %
Pinc 10 0.85 %
Bozita 10 0.85 %
Fülekpilis 9 0.77 %
Mucsény 9 0.77 %
Rátkapuszta 7 0.60 %
Bolyk 6 0.51 %
Losonctamási 6 0.51 %
Gácsfalva 4 0.34 %
Videfalva 4 0.34 %
Gács 4 0.34 %
Lónyabánya 2 0.17 %
Rózsaszállás 2 0.17 %
Sátorosbánya 2 0.17 %
Ipolynyitra 2 0.17 %
Divény 2 0.17 %
Vámosfalva 2 0.17 %
Patakalja 1 0.09 %
Gácsliget 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Fűrész 1 0.09 %
Kétkeresztúr 1 0.09 %
Tőrincs 1 0.09 %
Tugár 1 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.09 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 32.59 %
Divény 116 8.59 %
Gács 76 5.63 %
Rózsaszállás 72 5.33 %
Videfalva 69 5.11 %
Lónyabánya 63 4.67 %
Losonctamási 57 4.22 %
Vámosfalva 56 4.15 %
Fülek 38 2.81 %
Bozita 31 2.30 %
Gácsfalva 29 2.15 %
Dabar 28 2.07 %
Kotmány 23 1.70 %
Rapp 17 1.26 %
Fűrész 15 1.11 %
Sátorosbánya 13 0.96 %
Vilke 12 0.89 %
Budaszállás 12 0.89 %
Panyidaróc 12 0.89 %
Bolyk 12 0.89 %
Tugár 10 0.74 %
Ragyolc 10 0.74 %
Patakalja 9 0.67 %
Terbeléd 9 0.67 %
Nagylibercse 9 0.67 %
Mucsény 9 0.67 %
Nagydaróc 9 0.67 %
Tósár 8 0.59 %
Rátkapuszta 8 0.59 %
Maskófalva 8 0.59 %
Kalonda 8 0.59 %
Füleksávoly 8 0.59 %
Pinc 6 0.44 %
Gácsliget 6 0.44 %
Gácslápos 6 0.44 %
Romhánypuszta 5 0.37 %
Kétkeresztúr 5 0.37 %
Jelsőc 5 0.37 %
Ipolygalsa 5 0.37 %
Lentő 5 0.37 %
Fülekpüspöki 4 0.30 %
Fülekkovácsi 4 0.30 %
Miksi 4 0.30 %
Ábelfalva 4 0.30 %
Fülekpilis 3 0.22 %
Csákányháza 3 0.22 %
Béna 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Parlagos 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Perse 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 29.55 %
Videfalva 18 3.64 %
Fülek 14 2.83 %
Vámosfalva 13 2.63 %
Terbeléd 10 2.02 %
Gács 9 1.82 %
Divény 9 1.82 %
Lónyabánya 9 1.82 %
Bozita 6 1.21 %
Fűrész 5 1.01 %
Tósár 5 1.01 %
Nagylibercse 4 0.81 %
Losonctamási 4 0.81 %
Rátkapuszta 4 0.81 %
Rapp 4 0.81 %
Kotmány 3 0.61 %
Mucsény 3 0.61 %
Panyidaróc 3 0.61 %
Tugár 3 0.61 %
Sátorosbánya 3 0.61 %
Maskófalva 2 0.40 %
Füleksávoly 2 0.40 %
Nagydaróc 2 0.40 %
Romhánypuszta 2 0.40 %
Bolyk 2 0.40 %
Gömörsíd 2 0.40 %
Gácsfalva 2 0.40 %
Gácslápos 2 0.40 %
Ragyolc 2 0.40 %
Gácsprága 2 0.40 %
Kétkeresztúr 2 0.40 %
Patakalja 1 0.20 %
Pinc 1 0.20 %
Fülekpüspöki 1 0.20 %
Rózsaszállás 1 0.20 %
Miksi 1 0.20 %
Jelsőc 1 0.20 %
Fülekpilis 1 0.20 %
Fülekkovácsi 1 0.20 %
Dabar 1 0.20 %
Csomatelke 1 0.20 %
Csákányháza 1 0.20 %
Budaszállás 1 0.20 %
Vilke 1 0.20 %
Ipolygalsa 1 0.20 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 27.52 %
Fülek 25 3.55 %
Videfalva 22 3.12 %
Lónyabánya 22 3.12 %
Losonctamási 18 2.55 %
Gács 17 2.41 %
Vámosfalva 17 2.41 %
Dabar 12 1.70 %
Divény 9 1.28 %
Gömörsíd 9 1.28 %
Fűrész 7 0.99 %
Csákányháza 7 0.99 %
Terbeléd 6 0.85 %
Bozita 6 0.85 %
Gácsliget 6 0.85 %
Kalonda 5 0.71 %
Nagydaróc 5 0.71 %
Mucsény 5 0.71 %
Rózsaszállás 5 0.71 %
Csomatelke 5 0.71 %
Bolyk 5 0.71 %
Sátorosbánya 4 0.57 %
Gácsfalva 3 0.43 %
Budaszállás 3 0.43 %
Jelsőc 3 0.43 %
Fülekkovácsi 3 0.43 %
Fülekpilis 3 0.43 %
Pinc 3 0.43 %
Kotmány 3 0.43 %
Tugár 3 0.43 %
Ipolynyitra 3 0.43 %
Panyidaróc 3 0.43 %
Nagylibercse 2 0.28 %
Fülekpüspöki 2 0.28 %
Perse 2 0.28 %
Ipolygalsa 2 0.28 %
Rapp 2 0.28 %
Rátkapuszta 2 0.28 %
Tósár 2 0.28 %
Maskófalva 1 0.14 %
Romhánypuszta 1 0.14 %
Gácslápos 1 0.14 %
Ragyolc 1 0.14 %
Tőrincs 1 0.14 %
Vilke 1 0.14 %
Bolgárom 1 0.14 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 62.23 %
Gács 58 4.49 %
Videfalva 53 4.10 %
Divény 49 3.79 %
Fülek 39 3.02 %
Lónyabánya 34 2.63 %
Losonctamási 29 2.24 %
Vámosfalva 20 1.55 %
Dabar 20 1.55 %
Gácsfalva 17 1.32 %
Tugár 10 0.77 %
Fülekkovácsi 10 0.77 %
Terbeléd 9 0.70 %
Panyidaróc 9 0.70 %
Bozita 8 0.62 %
Vilke 8 0.62 %
Budaszállás 8 0.62 %
Rózsaszállás 8 0.62 %
Bolyk 7 0.54 %
Rapp 7 0.54 %
Ipolygalsa 7 0.54 %
Pinc 7 0.54 %
Fűrész 7 0.54 %
Ábelfalva 7 0.54 %
Jelsőc 6 0.46 %
Ragyolc 6 0.46 %
Kalonda 5 0.39 %
Kotmány 5 0.39 %
Nagydaróc 5 0.39 %
Patakalja 4 0.31 %
Gácsliget 4 0.31 %
Gácslápos 4 0.31 %
Miksi 4 0.31 %
Gömörsíd 4 0.31 %
Parlagos 3 0.23 %
Tőrincs 3 0.23 %
Nagylibercse 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Ipolynyitra 3 0.23 %
Maskófalva 3 0.23 %
Fülekpüspöki 2 0.15 %
Béna 2 0.15 %
Rátkapuszta 2 0.15 %
Csákányháza 2 0.15 %
Mucsény 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Tósár 2 0.15 %
Perse 2 0.15 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 7.94 %
Lónyabánya 165 7.89 %
Divény 72 3.44 %
Vámosfalva 64 3.06 %
Rózsaszállás 27 1.29 %
Dabar 25 1.20 %
Fülek 19 0.91 %
Losonctamási 19 0.91 %
Videfalva 18 0.86 %
Gács 16 0.77 %
Nagydaróc 13 0.62 %
Patakalja 13 0.62 %
Kétkeresztúr 11 0.53 %
Kotmány 10 0.48 %
Fülekkovácsi 9 0.43 %
Tugár 9 0.43 %
Fűrész 8 0.38 %
Vilke 7 0.33 %
Csomatelke 6 0.29 %
Gácsliget 5 0.24 %
Terbeléd 5 0.24 %
Mucsény 4 0.19 %
Kalonda 4 0.19 %
Bozita 3 0.14 %
Bolyk 3 0.14 %
Gergelyfalva 3 0.14 %
Romhánypuszta 3 0.14 %
Jelsőc 3 0.14 %
Füleksávoly 3 0.14 %
Ragyolc 2 0.10 %
Tőrincs 2 0.10 %
Miksi 2 0.10 %
Panyidaróc 2 0.10 %
Ipolygalsa 2 0.10 %
Gácsfalva 2 0.10 %
Fülekpilis 2 0.10 %
Budaszállás 2 0.10 %
Gömörsíd 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Rátkapuszta 2 0.10 %
Csákányháza 2 0.10 %
Nagylibercse 1 0.05 %
Fülekpüspöki 1 0.05 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Lentő 1 0.05 %
Sátorosbánya 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Pinc 1 0.05 %
Rapp 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 37.15 %
Fülek 431 17.75 %
Rátkapuszta 111 4.57 %
Terbeléd 104 4.28 %
Videfalva 89 3.67 %
Sátorosbánya 80 3.29 %
Gács 73 3.01 %
Losonctamási 62 2.55 %
Tugár 61 2.51 %
Divény 58 2.39 %
Bozita 55 2.27 %
Lónyabánya 53 2.18 %
Vámosfalva 47 1.94 %
Gácsfalva 43 1.77 %
Ragyolc 43 1.77 %
Romhánypuszta 42 1.73 %
Fülekpüspöki 41 1.69 %
Budaszállás 37 1.52 %
Bolyk 37 1.52 %
Fülekkovácsi 36 1.48 %
Mucsény 35 1.44 %
Csákányháza 35 1.44 %
Csomatelke 32 1.32 %
Rapp 29 1.19 %
Nagydaróc 29 1.19 %
Ipolygalsa 22 0.91 %
Rózsaszállás 21 0.86 %
Gácsliget 18 0.74 %
Gácslápos 18 0.74 %
Fülekpilis 17 0.70 %
Panyidaróc 15 0.62 %
Dabar 14 0.58 %
Gömörsíd 14 0.58 %
Patakalja 13 0.54 %
Fűrész 13 0.54 %
Kotmány 13 0.54 %
Parlagos 12 0.49 %
Perse 12 0.49 %
Tósár 12 0.49 %
Gergelyfalva 12 0.49 %
Tőrincs 10 0.41 %
Ipolynyitra 9 0.37 %
Maskófalva 9 0.37 %
Füleksávoly 7 0.29 %
Sőreg 6 0.25 %
Miksi 6 0.25 %
Jelsőc 5 0.21 %
Kalonda 5 0.21 %
Bolgárom 5 0.21 %
Kétkeresztúr 5 0.21 %
Vilke 5 0.21 %
Pinc 5 0.21 %
Nagylibercse 4 0.16 %
Ábelfalva 2 0.08 %
Béna 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 11.87 %
Fülek 25 3.16 %
Gömörsíd 15 1.89 %
Divény 14 1.77 %
Videfalva 12 1.52 %
Losonctamási 9 1.14 %
Mucsény 6 0.76 %
Ragyolc 6 0.76 %
Csomatelke 6 0.76 %
Budaszállás 6 0.76 %
Gács 5 0.63 %
Füleksávoly 5 0.63 %
Lónyabánya 5 0.63 %
Patakalja 5 0.63 %
Vámosfalva 5 0.63 %
Gácsfalva 5 0.63 %
Sátorosbánya 4 0.51 %
Fülekpüspöki 4 0.51 %
Terbeléd 3 0.38 %
Dabar 3 0.38 %
Vilke 2 0.25 %
Tugár 2 0.25 %
Csákányháza 2 0.25 %
Bolyk 2 0.25 %
Nagylibercse 2 0.25 %
Rózsaszállás 2 0.25 %
Rátkapuszta 2 0.25 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Jelsőc 2 0.25 %
Kalonda 2 0.25 %
Fűrész 2 0.25 %
Bolgárom 2 0.25 %
Kétkeresztúr 2 0.25 %
Panyidaróc 1 0.13 %
Pinc 1 0.13 %
Nagydaróc 1 0.13 %
Fülekkovácsi 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Gácsprága 1 0.13 %
Perse 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Rapp 1 0.13 %
Gergelyfalva 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Ipolynyitra 1 0.13 %
Kotmány 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Tósár 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 18.38 %
Divény 35 6.31 %
Fülek 26 4.68 %
Videfalva 16 2.88 %
Gács 14 2.52 %
Lónyabánya 11 1.98 %
Dabar 11 1.98 %
Ragyolc 9 1.62 %
Losonctamási 8 1.44 %
Vámosfalva 8 1.44 %
Kotmány 8 1.44 %
Tugár 7 1.26 %
Rózsaszállás 7 1.26 %
Terbeléd 6 1.08 %
Gácsfalva 6 1.08 %
Jelsőc 5 0.90 %
Fűrész 4 0.72 %
Csákányháza 4 0.72 %
Rátkapuszta 3 0.54 %
Sátorosbánya 3 0.54 %
Csomatelke 3 0.54 %
Fülekpüspöki 3 0.54 %
Tósár 2 0.36 %
Bozita 2 0.36 %
Nagylibercse 2 0.36 %
Ipolynyitra 2 0.36 %
Maskófalva 2 0.36 %
Budaszállás 2 0.36 %
Patakalja 2 0.36 %
Gömörsíd 2 0.36 %
Bolyk 2 0.36 %
Fülekpilis 2 0.36 %
Panyidaróc 2 0.36 %
Bolgárom 2 0.36 %
Pinc 2 0.36 %
Gácsliget 1 0.18 %
Mucsény 1 0.18 %
Vilke 1 0.18 %
Tőrincs 1 0.18 %
Ábelfalva 1 0.18 %
Miksi 1 0.18 %
Füleksávoly 1 0.18 %
Gácslápos 1 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.18 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 55.50 %
Videfalva 19 4.86 %
Gács 13 3.32 %
Fülek 12 3.07 %
Losonctamási 12 3.07 %
Divény 12 3.07 %
Lónyabánya 11 2.81 %
Vilke 10 2.56 %
Panyidaróc 8 2.05 %
Terbeléd 7 1.79 %
Vámosfalva 7 1.79 %
Dabar 6 1.53 %
Rapp 6 1.53 %
Nagylibercse 6 1.53 %
Rózsaszállás 4 1.02 %
Fülekpüspöki 4 1.02 %
Bolyk 4 1.02 %
Csákányháza 4 1.02 %
Patakalja 3 0.77 %
Maskófalva 3 0.77 %
Rátkapuszta 3 0.77 %
Fülekkovácsi 3 0.77 %
Fűrész 3 0.77 %
Gácsfalva 3 0.77 %
Romhánypuszta 2 0.51 %
Fülekpilis 2 0.51 %
Sátorosbánya 2 0.51 %
Perse 2 0.51 %
Jelsőc 2 0.51 %
Ábelfalva 2 0.51 %
Budaszállás 1 0.26 %
Tósár 1 0.26 %
Lentő 1 0.26 %
Nagydaróc 1 0.26 %
Pinc 1 0.26 %
Mucsény 1 0.26 %
Ipolygalsa 1 0.26 %
Gácslápos 1 0.26 %
Csomatelke 1 0.26 %
Kalonda 1 0.26 %
Ragyolc 1 0.26 %
Béna 1 0.26 %
Kotmány 1 0.26 %
Gácsliget 1 0.26 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 44.58 %
Divény 313 7.97 %
Vámosfalva 241 6.14 %
Lónyabánya 241 6.14 %
Videfalva 209 5.32 %
Fülek 127 3.23 %
Gács 116 2.95 %
Losonctamási 112 2.85 %
Dabar 108 2.75 %
Rózsaszállás 86 2.19 %
Rapp 57 1.45 %
Patakalja 50 1.27 %
Fűrész 50 1.27 %
Kotmány 47 1.20 %
Gácsfalva 46 1.17 %
Terbeléd 43 1.09 %
Tugár 40 1.02 %
Budaszállás 34 0.87 %
Bolyk 32 0.81 %
Bozita 29 0.74 %
Panyidaróc 25 0.64 %
Nagydaróc 24 0.61 %
Gergelyfalva 20 0.51 %
Mucsény 20 0.51 %
Sátorosbánya 19 0.48 %
Gácslápos 17 0.43 %
Tósár 16 0.41 %
Ragyolc 15 0.38 %
Fülekkovácsi 15 0.38 %
Nagylibercse 15 0.38 %
Pinc 13 0.33 %
Ipolygalsa 13 0.33 %
Kétkeresztúr 11 0.28 %
Fülekpüspöki 10 0.25 %
Vilke 10 0.25 %
Rátkapuszta 10 0.25 %
Kalonda 8 0.20 %
Maskófalva 8 0.20 %
Gácsliget 7 0.18 %
Miksi 7 0.18 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Csákányháza 5 0.13 %
Ábelfalva 5 0.13 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Jelsőc 4 0.10 %
Romhánypuszta 4 0.10 %
Füleksávoly 4 0.10 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 62.63 %
Videfalva 200 3.95 %
Gács 166 3.28 %
Fülek 165 3.26 %
Losonctamási 116 2.29 %
Lónyabánya 109 2.15 %
Divény 98 1.93 %
Vámosfalva 75 1.48 %
Panyidaróc 58 1.14 %
Rapp 57 1.13 %
Terbeléd 48 0.95 %
Bolyk 47 0.93 %
Gácsfalva 46 0.91 %
Vilke 42 0.83 %
Dabar 39 0.77 %
Patakalja 37 0.73 %
Rózsaszállás 32 0.63 %
Pinc 30 0.59 %
Mucsény 25 0.49 %
Tugár 24 0.47 %
Miksi 23 0.45 %
Fülekpüspöki 22 0.43 %
Fülekkovácsi 21 0.41 %
Nagydaróc 20 0.39 %
Ragyolc 19 0.38 %
Budaszállás 18 0.36 %
Gergelyfalva 17 0.34 %
Maskófalva 16 0.32 %
Rátkapuszta 14 0.28 %
Kalonda 14 0.28 %
Fűrész 14 0.28 %
Romhánypuszta 13 0.26 %
Bozita 13 0.26 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 54.95 %
Divény 82 4.83 %
Fülek 74 4.36 %
Videfalva 62 3.66 %
Vámosfalva 61 3.60 %
Gács 60 3.54 %
Losonctamási 55 3.24 %
Lónyabánya 48 2.83 %
Patakalja 29 1.71 %
Dabar 26 1.53 %
Terbeléd 24 1.42 %
Bolyk 20 1.18 %
Rapp 18 1.06 %
Rózsaszállás 15 0.88 %
Panyidaróc 15 0.88 %
Vilke 15 0.88 %
Sátorosbánya 14 0.83 %
Gácsfalva 14 0.83 %
Tugár 13 0.77 %
Fűrész 13 0.77 %
Miksi 12 0.71 %
Bozita 12 0.71 %
Mucsény 10 0.59 %
Ragyolc 9 0.53 %
Rátkapuszta 9 0.53 %
Kotmány 8 0.47 %
Gácsliget 8 0.47 %
Fülekpüspöki 8 0.47 %
Ipolygalsa 7 0.41 %
Budaszállás 7 0.41 %
Romhánypuszta 7 0.41 %
Csomatelke 6 0.35 %
Ábelfalva 6 0.35 %
Gergelyfalva 5 0.29 %
Nagylibercse 5 0.29 %
Jelsőc 5 0.29 %
Nagydaróc 5 0.29 %
Gácslápos 5 0.29 %
Maskófalva 4 0.24 %
Füleksávoly 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Kétkeresztúr 4 0.24 %
Pinc 3 0.18 %
Csákányháza 3 0.18 %
Gömörsíd 3 0.18 %
Tósár 3 0.18 %
Kalonda 3 0.18 %
Tőrincs 3 0.18 %
Fülekpilis 2 0.12 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 6.71 %
Fülek 10 1.22 %
Losonctamási 7 0.85 %
Divény 5 0.61 %
Videfalva 4 0.49 %
Nagylibercse 4 0.49 %
Lónyabánya 4 0.49 %
Kotmány 4 0.49 %
Ragyolc 4 0.49 %
Mucsény 4 0.49 %
Fűrész 3 0.37 %
Gácsfalva 3 0.37 %
Sátorosbánya 3 0.37 %
Patakalja 3 0.37 %
Vámosfalva 3 0.37 %
Gács 3 0.37 %
Bolyk 3 0.37 %
Jelsőc 2 0.24 %
Budaszállás 2 0.24 %
Panyidaróc 2 0.24 %
Pinc 2 0.24 %
Rapp 2 0.24 %
Fülekpüspöki 1 0.12 %
Gergelyfalva 1 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.12 %
Lentő 1 0.12 %
Vilke 1 0.12 %
Gácsliget 1 0.12 %
Perse 1 0.12 %
Béna 1 0.12 %
Miksi 1 0.12 %
Füleksávoly 1 0.12 %
Gömörsíd 1 0.12 %
Bozita 1 0.12 %
Sőreg 1 0.12 %
Terbeléd 1 0.12 %
Tugár 1 0.12 %
Fülekkovácsi 1 0.12 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 38.03 %
Fülek 644 20.72 %
Ragyolc 275 8.85 %
Fülekpüspöki 154 4.95 %
Csomatelke 118 3.80 %
Csákányháza 116 3.73 %
Nagydaróc 97 3.12 %
Gömörsíd 95 3.06 %
Béna 84 2.70 %
Vilke 66 2.12 %
Rapp 65 2.09 %
Fülekkovácsi 60 1.93 %
Panyidaróc 58 1.87 %
Füleksávoly 54 1.74 %
Videfalva 54 1.74 %
Perse 50 1.61 %
Sőreg 47 1.51 %
Pinc 47 1.51 %
Ipolygalsa 46 1.48 %
Miksi 45 1.45 %
Terbeléd 36 1.16 %
Bolgárom 32 1.03 %
Kalonda 31 1.00 %
Gács 27 0.87 %
Mucsény 22 0.71 %
Fülekpilis 17 0.55 %
Ipolynyitra 16 0.51 %
Bolyk 15 0.48 %
Divény 14 0.45 %
Rátkapuszta 9 0.29 %
Losonctamási 9 0.29 %
Lónyabánya 8 0.26 %
Jelsőc 7 0.23 %
Kétkeresztúr 7 0.23 %
Vámosfalva 6 0.19 %
Sátorosbánya 6 0.19 %
Rózsaszállás 6 0.19 %
Tőrincs 6 0.19 %
Patakalja 6 0.19 %
Bozita 5 0.16 %
Gácsfalva 5 0.16 %
Fűrész 5 0.16 %
Dabar 4 0.13 %
Kotmány 3 0.10 %
Romhánypuszta 3 0.10 %
Nagylibercse 2 0.06 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 30.14 %
Ragyolc 327 21.06 %
Losonc 324 20.86 %
Fülekpüspöki 128 8.24 %
Csákányháza 93 5.99 %
Csomatelke 77 4.96 %
Béna 76 4.89 %
Gömörsíd 64 4.12 %
Rapp 51 3.28 %
Nagydaróc 46 2.96 %
Vilke 34 2.19 %
Füleksávoly 32 2.06 %
Perse 29 1.87 %
Sőreg 28 1.80 %
Fülekkovácsi 28 1.80 %
Pinc 23 1.48 %
Bolgárom 22 1.42 %
Terbeléd 22 1.42 %
Kalonda 21 1.35 %
Panyidaróc 15 0.97 %
Miksi 15 0.97 %
Mucsény 13 0.84 %
Fülekpilis 11 0.71 %
Bolyk 9 0.58 %
Sátorosbánya 9 0.58 %
Ipolygalsa 7 0.45 %
Videfalva 6 0.39 %
Bozita 6 0.39 %
Ipolynyitra 4 0.26 %
Rátkapuszta 3 0.19 %
Jelsőc 2 0.13 %
Gács 2 0.13 %
Divény 2 0.13 %
Losonctamási 2 0.13 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Budaszállás 1 0.06 %
Rózsaszállás 1 0.06 %
Dabar 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Tósár 1 0.06 %
Lónyabánya 1 0.06 %
Vámosfalva 1 0.06 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 26.00 %
Videfalva 88 4.06 %
Gács 87 4.01 %
Divény 85 3.92 %
Losonctamási 69 3.18 %
Fülek 69 3.18 %
Lónyabánya 64 2.95 %
Tósár 54 2.49 %
Vámosfalva 41 1.89 %
Gácsfalva 32 1.48 %
Bozita 29 1.34 %
Dabar 25 1.15 %
Bolyk 21 0.97 %
Terbeléd 18 0.83 %
Rapp 18 0.83 %
Rózsaszállás 18 0.83 %
Kotmány 18 0.83 %
Sátorosbánya 14 0.65 %
Budaszállás 14 0.65 %
Patakalja 14 0.65 %
Rátkapuszta 13 0.60 %
Maskófalva 13 0.60 %
Tugár 12 0.55 %
Vilke 12 0.55 %
Romhánypuszta 11 0.51 %
Mucsény 11 0.51 %
Fűrész 10 0.46 %
Ragyolc 10 0.46 %
Nagylibercse 9 0.41 %
Panyidaróc 9 0.41 %
Füleksávoly 9 0.41 %
Nagydaróc 8 0.37 %
Fülekkovácsi 7 0.32 %
Gácslápos 7 0.32 %
Pinc 6 0.28 %
Ábelfalva 6 0.28 %
Jelsőc 6 0.28 %
Kétkeresztúr 5 0.23 %
Gácsprága 5 0.23 %
Miksi 5 0.23 %
Tőrincs 5 0.23 %
Gácsliget 4 0.18 %
Parlagos 4 0.18 %
Lentő 4 0.18 %
Sőreg 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fülekpilis 3 0.14 %
Csomatelke 3 0.14 %
Fülekpüspöki 2 0.09 %
Csákányháza 2 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Ipolygalsa 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Ipolynyitra 0 0.00 %