SK
TV
.....

Zemplén

Község

címer zászló
691 99% magyar 1910
218 62% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Zemplén
Hivatalos szlovák megnevezés:
Zemplín
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Sátoraljaújhelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Zempléni-rögök
Más földrajzi nevek:
Bihó, Gombos, Kút, Zempléni-erdő
Koordináták:
48.43894577, 21.81164742
Terület:
14,67 km2
Rang:
község
Népesség:
382
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07634
Település kód:
543993
Szervezeti azonosító:
332178
Adóazonosító:
2020730668

A község a Bodrog jobb partján, a Zempléni-szigethegység keleti lábánál fekszik, Sátoraljaújhelytől 15 km-re északkeletre, Tőketerebestől 26 km-re délkelerre. Áthalad rajta a Szőlőskét (8 km) Cékével (7 km) összekötő mellékút. Területének mintegy egynegyedét erdő borítja. Délnyugatról Ladmóc, keletről Szomotor és Bodrogszentmária, északnyugatról és északról pedig Céke községekkel határos. Keleti határának egy részét a Bodrog holtágai alkotják, délnyugati határának egy része pedig a Szőlőgödör-patak mentén húzódik.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1685-ig Zemplén vármegye székhelye volt. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Gálszécsi járáshoz, 1949-1960 között a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Sátoraljaújhelyi járás). Területe (14,67 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Zemplén a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 701, 1921-ben 689, 1938-ban pedig 677, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népességének 40 %-át elveszítette, 1991-2011 között csekély mértékű (4,7 %) lakosságszámcsökkenés figyelhető meg (406 főről 387-re). Magyar többségét napjainkig megőrizte, de az asszimilációs folyamatok itt is érzékelhetőek: 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 86 %-ról 66,9 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 13,8 %-ról 29,7 %-ra emelkedett. A roma etnikumhoz tartozik a lakosság 9 %-a. A magyar anyanyelvűek aránya 2011-ben 77,3 % volt. A lakosság 32,6 %-a református, 31,0 %-a görög katolikus, 19,1 %-a pedig római katolikus vallású. 1944-ig népes izraelita közösség is élt a településen, 1921-ben az összlakosság 6,4 %-át alkották.

Történelem

A középkorban Zemplén Zemplén vármegye névadó települése és egykori első székhelye. Szélmalom nevű dombján 1959-ben gazdag honfoglaláskori sírt találtak, amely valamely nagyúré lehetett. Még Szent István király tette meg a vármegye székhelyévé. A Bodrog partján ma is állnak várának sáncai. A várat a 11. században építették, egykori jelentősége a tatárjárás után megszűnt. A település a vár körül alakult ki, 1214-ben a leleszi alapítólevél említi először "Zemlyn" alakban. 1217-ben "Zemplen", 1219-ben "Zemlum", 1220-ban "Zemlun", 1233-ban "Zemlyen", 1252-ben "Zemlyn", 1261-ben "Zemlen", 1263-ban "Zemlyn", 1317-ben "Zemplyn", 1321-ben "Zemlen", 1426-ban "Zemplen" alakban szerepel a korabeli forrásokban. A 13. században egyházi központ is lett, 1313-ban említik a zempléni főesperest. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben említik a várban álló Szent György tiszteletére szentelt templomát. 1220-ig a királyé, később részben az egri püspökségé. A 14. század elején 1331-ig Micz bán birtoka, majd cserével a Drugetheké lett akik a 16. századig voltak a birtokosai. 1557-től A Perényiek, 1685-től a Rákócziak, később a Csáky, a Dernáth, az Almássy és a Kazinczy családok birtoka, a 19. században az Andrássyaké volt. A 15. század elejétől mezőváros vásártartási joggal. Hetivásárait szombati napokon tartották. Várát 1557-ben Perényi Gábor foglalta el majd I. Ferdinánd részére Telekessy Imre foglalta vissza. A várost 1619-ben a hajdúk rabolták ki. 1664 körül német katonák pusztították, 1685-ben Thököly Imre foglalta el. Ekkor pusztult el a sáncokon belüli kővár, melyet már nem építettek újjá. A 19. század végén még állt egy tornya, de később ezt is széthordták. 1685-ben a vármegye székhelye is elköltözött Sátoraljaújhelyre. Ezután a település elveszítette korábbi jelentőségét és egyszerű faluvá lett. A falunak 1715-ben 38 lakatlan és 36 lakott háza volt. 1787-ben 100 házában 569 lakos élt. 1803-ban egy tűzvész során csaknem az egész község leégett. 1828-ban 103 háza és 773 lakosa volt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1920-ig Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Az 1990-es évek óta rendszeresen megrendezik itt a Zempléni Kulturális Napokat.

Mai jelentősége

Eredetileg gótikus stílusban épült középkori református templomát 1628-ban építették újjá, Urunk mennybemenetelének szentelt görög katolikus temploma 1802–1804-ben épült klasszicista stílusban. Az 1668-ban épült vármegyeházában 1754-ig tartottak megyei gyűléseket, később magtárként használták.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZEMPLÉN. Magyar Mezőváros Zemplén Várm. földes Urai Gr. Csáky, és Almásy Uraságok, lakosai katolikusok, ó hitüek, és többnyire reformátusok, fekszik Czekének szomszédságában; határja 2 nyomásbéli, mindenféle veteményt megterem, földgye elegyes, réttye a’ Bodrog mentében szép apró szénát terem, szőleje pedig jó ízű asztali bort, erdeje van, piatza S. A. Újhelyben. Van itt egy földvár is benn a’ Városban, mellynek egy óldalát a’ Bodrog vize mossa, és ezen óldalát a’ természet olly meredek, de bé gyepesedett kősziklából formálta, hogy arra gyalog ember is munkás kapaszkodással mászhat fel; a’ Város felől való óldala pedig földel egyelített kavitsos gyep. Itt a’ Reformátusoknak Templomjok van, és az Oroszoknak is; vásárjai számos sertések’ eladásáról nevezetesek, ’s 12 napig is el szoktak tartani; Bodrog vizén révje van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zemplén, Zemplén v. magyar mezőváros, a Bodrogh jobb partján, ut. p. Ujhelyhez keletre 2 órányira: 124 romai, 322 gör. kath., 300 ref., 36 zsidó lak. Gör. kath. és ref. anyatemplom. Termékeny szántófölde 917 holdra terjed; szőlőhegye sok és kapós asztali bort, rétje pedig jó apró szénát terem. Sertésvásárai e környéken leghiresebbek. Régi vára, mellyről a vgye nevezetét vette, elpusztult; hanem 1632-ben Drugeth Jánosnak zempléni főispánságba való beigtatása még ezen várban ment végbe. Ezt 1331-ben Károly Drugetnek ajándékozta. Későben majd Telekessy Imre foglalta el, majd gr. Csáky és Van-Dernath nemzetségekre szállott. Most a terebesi urad. tartozik.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Alább s már a Bodrog jobb partján Zemplén mezővárost kell fölemlítenünk. Jó bort termő szőlőhegyei és termékeny határa van, melynek földesúri része a távolabb fekvő terebesi uradalomhoz tartozik. Nevezetes e helység azért, mert valaha ez volt a megye fő helye s ennek ma már elpusztúlt várától vette a megye nevét. Régi váráról fölemlítjük, hogy Róbert Károly király 1331-ben a Drugeth nemzetségnek adta, s hogy Drugeth Jánost 1632-ben még itt iktatták be főispáni székébe.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Zemplén, magyar kisközség a Bodrog mentén. Van 122 háza és 731, nagyobb részben ev. ref. vallású lakosa. Postája Ladmócz, távírója Szomotor, vasúti állomása Bodrogszerdahely. A vármegye egyik legrégibb községe, melynek várától vette e vármegye a nevét. Ősidők óta megült hely, mely Szirmay Antalnak, a vármegye első történetírójának állítása szerint, hajdanta római telep volt. A honfoglalás korában már megerősített hely volt, s hatalmas földvárát a Bodrog vize folyta körül. Nevét az idők folyamán különféle változatokban találjuk feljegyezve. Igy Zemlin, Zemlyn, Zemlun, Zemplen, Zemplum, Szemlien, Zemplein, Zemplény, Szemlén alakban. Némelyek a tót Zem plun, vagy Zem plna szavakból származtatják nevét, a mi kövér földet jelentene, míg mások magyar eredetűnek tartják. Bethlen Gáborné egyik levelében Szemlénynek nevezi. A krónikások is sokat foglalkoznak Zemplén várával, melyet Anonymus is említ. Szerintük itt fogadta Árpád a Zalán bolgár fejedelem követeit s ő emelte Zemplén várispánsággá. Hatalmas vára már 1220-ban fennáll s a király birtoka. 1261-ben az egri káptalan egyik levele a zempléni vár fele részét az egri püspökének mondja. 1321-ben Micz bán utódai a birtokosai, a kik azonban elcserélik a királylyal, ki azután a várat és tartozékait 1331-ben Drugeth Miklósnak adományozza. A XV. században még egy másik birtokosát, Kasuhy Dánielt iktatják részeibe. Ugyanakkor azonban – Szirmay szerint – Kassa városa is birtokosaként szerepel, a mi azonban tévedésnek látszik, mert közelfekvő az a feltevés, hogy Szirmaya a Kasuhy család nevét olvasta valamely oklevélben Kassának. 1557-ben Perényi Gábor, majd Telekessy Imre foglalja el. 1572-ben II. Miksa a Drugethek kérelmére vásártartási szabadalmakat ad a városnak. 1576-ban Chernel Tamást és Joó Balázst, 1582-ben Galovics Mózest iktatják némely részek s egy-egy kúria birtokába. Az 1598-iki összeírásban a Drugethek vannak birtokosaiként említve. 1609-ben Abaffy Jánosnak volt itt egy szőlője („una vinea Zempleniensis, in Comitatu ejusdem nominis existens”) mely akkor 300 forintot érő nagy szőlő volt. Ez azért is érdekes adat, mert ma itt szőlőművelés nincs. 1685-ben Rákóczy György foglalta el, de nem sokáig birtokolta. A Drugethek után utódaik, a gróf Csákyak, a gróf Van Dernáthok s az Almásyak, majd a Kazinczyak, Péczelyek voltak földesurai. Most a gróf Andrássyak a birtokosai. 1299-ben már mezőváros volt s ekkor már itt tartották a megyegyűléseket egész 1666-ig, a mikor a vármegyeháza építése miatt a gyűléseket ideiglenesen Újhelyen tartották meg. 1754-ben adták el a zempléni megyeházát s ettől fogva itt több megyegyűlést nem tartottak. Hajdan hatalmas vára a XVII. század vége felé pusztulhatott el. Ma már csak a földvár áll, holott 1872-ben még egy, kb. 15 méter magas, toronyalakú rom volt látható, melynek köveiből a református templom tornyát és egy magtárt építettek. A mostani református paplak hátsó falainak egy része is a várhoz tartozott s ezeknek még ma is várfalszerű jellegük van. A földvár alakja kb. 500 méter kerületű szabálytalan kör, melyet ma három oldalról a Bodrog vize vesz körül, míg a negyedik oldalon hajdan erős sánczok és mély árkok húzódtak. A földvár tetején ma két temploma áll, ú. m. a református, melyet valószínűleg Bethlen Gábor építtetett 1628-ban, de tornyát, a vár romjaiból 1873-ban állították. A gör. kath. templom 1804-ben épült. A két templom környéke ma köztemetőül szolgál. Ez a köztemető valóságos bányája a történeti régiségeknek. A református egyház több értékes egyházi edényt őriz. 1803-ban az egész község – egy ház kivételével – leégett. Ide tartozik Sajgórévház. Három dűlő-neve is figyelmet érdemel. Az egyik a Rihó-tábor, a másik a Szentvér-dűlő, a harmadik Bástya. Ez bizonyosan a Róbert Károly királynak 1326-ból kelt szabadalomlevelében említett „Bazta”, a hol vámot fizettek Donch mesternek, a Bodrogon Zemplénig felúsztatott kereskedő hajók. Zemplén határában feküdt hajdan Ekedőcz falu, mely az akkori írásmód szerint Ekedeuch alakban 1451-ben a Drugethek birtokaként van említve. Ugyancsak itt fekhetett valahol Bazta község, mely 1326-ban említtetik. Úgy látszik, hogy ezek is, Zemplén várával együtt, a török világban pusztultak el.

Magyar Katolikus Lexikon

Zemplén, v. Zemplén vm. (Zemplín, Szl.): 1. vár. Vsz. Szt István idejében már várispánság székhelye volt a földvár. A tatárdúlás (1241–42) után jelentősége csökkent. Később a Drugeth család birtokolta, kővár is épült benne. 1556: I. Ferdinánd kir. serege elfoglalta a Perényiek várkastélyát. A 17. sz. végén pusztulhatott el. Ma a felszínen alig van maradványa. – 2. g.k. parókia a v. munkácsi egyhm. újhelyi esp. ker-ében. 1796: alapították. Mai Mennybemenetel tp-át 1804: építették. Kegyura 1880: Andrássy Gyula gr. Akv. 1804-től. Anyanyelve 1880: rutén, m.; 1940: m. – Lakói 1940: 154 r.k., 216 g.k., 252 ref., 33 izr., 24 egyéb vall., össz. 679. Bá.B.–** 1. Vártúrák III:319. – 2. Schem. Univ. 1842:638.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Zemplén. Már a rómaiak idején lakott hely s a honfoglalás korában erősség volt. Egykorú oklevelek számtalan változatban említik nevét s leggyakrabban szerepel Zemlin, Zemlyn, Zemlun, Zemplen, Zemplum, Szemlien, Zemplein, Zemplény, Szemlén elnevezés alatt. IV. Béla névtelen jegyzője szerint Árpád fejedelem itt fogadta Zalán bolgár fejedelem kiküldötteit. Az első Árpádházi királyok alatt hatalmasan kibővül vára, mely 1220-ból mint királyi vár bír említéssel. A XIV. század elején Mic bán ivadékai a várurak, majd elcserélik a királlyal, ki azután a várat Drugeth Miklósnak adja. A századok folyamán nemesi birtokot szerez itt a Chernud, Joó, Abay, gróf Csáky, gróf van Dernath, gróf Almássy, Kazinczy, Péczely, majd korunkban a gróf Andrássy-család. 1685-ben Rákóczi György rövid időre kezében tartja. A kuruc idők kezdetén pusztult el hatalmas vára s ma már csak a földvár áll. 1803-ban az egész község leégett. A történetírók némelyike nevét a szlovák Zem plna szavakból származtatja, ami földet jelent. Ref. temploma a XVII. század, a gör. kat. templom a XIX. század elejéről való. A község területe 2549 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 677.

Névelőfordulások
1214
Zemlyn
1217
Zemplen
1219
Zemlum
1220
Zemlun
1233
Zemlyen
1252
Zemlyn
1261
Zemlen
1263
Zemlyn
1317
Zemplyn
1321
Zemlen
1426
Zemplen
1773
Zemplény, Zemno,
1786
Zemplin, Zemno,
1808
Zemplin, Zemplinium, Zemlum, Zemplén, Semplin, Zemno,
1863
Zemplén,
1920
Zemplín,
1927
Zemplín, Zemplén,
1938
Zemplén,
1945
Zemplín, Zemplén,
1948
Zemplín
1994
Zemplén

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Zemplén (Zemplín) 49
Telefon: 0566286115
Fax: 0566286115

Honlap: obeczemplin.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Takács Mikuláš (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Papp Peter (Független)
Tóth František (SMK-MKP)
Ružičková Tímea (SMK-MKP)
Szalontaiová Anastázia (SMK-MKP)
Vajda Štefan (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö SMK-MKP 80% SMK-MKP 4 képviselö 5 képviselö
Zempléni Posta

Zemplén 117

Zempléni Községi Hivatal

Zemplén 49

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 541 84%
szlovákok 81 13%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 21 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 643
magyarok 691 99%
szlovákok 7 1%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 701
magyarok 646 94%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 41 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 689
magyarok 349 86%
szlovákok 56 14%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 406
magyarok 256 64%
szlovákok 113 28%
ruszinok 0 0%
romák 25 6%
csehek 4 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 399
magyarok 259 67%
szlovákok 115 30%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 5 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 2%
összlétszám 387
magyarok 218 62%
szlovákok 124 35%
ruszinok 0 0%
romák 3 1%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 2%
összlétszám 353
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 293
Választási részvétel: 51.54 %
Kiadott boríték: 151
Bedobott boríték: 151

Polgármester

Érvényes szavazólap: 151
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Takács Mikuláš 128 84.77 % SMK-MKP
Belko Ján 23 15.23 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Tóth František 114 SMK-MKP
Papp Peter 109 Független
Ružičková Tímea 97 SMK-MKP
Szalontaiová Anastázia 92 SMK-MKP
Vajda Štefan 92 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö MKDA-MKDSZ 20.00% MKDA-MKDSZ 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 296
Választási részvétel: 11.82 %
Kiadott boríték: 35
Bedobott boríték: 35
Választásra jogosult: 296
Választási részvétel: 15.20 %
Kiadott boríték: 45
Bedobott boríték: 45
Választásra jogosult: 297
Választási részvétel: 21,54 %
Kiadott boríték: 64
Bedobott boríték: 64

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 33
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 62
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 28 84.85 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 5 15.15 % KDS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 5 11.11% KDS
Karol Pataky 49 79.03 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 10 16.13 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 1 1.61 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 1 1.61 % Független
Jarmila Tkáčová 1 1.61 % SNS
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 34
Érvényes szavazólap: 63
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Mária Szuperák 23 67.65% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 22 64.71% SMK-MKP
Csaba Furik 21 61.76% SMK-MKP
Ladislav Illés 21 61.76% SMK-MKP
József Kopasz 20 58.82% SMK-MKP
László Farkas 17 50.00% SMK-MKP
Gejza Sačko 11 32.35% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Duč 9 26.47% Független
Ladislav Szunyog 7 20.59% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Horváth 6 17.65% SMER - SD
Tichomír Kačo 4 11.76% Független
Karol Pataky 4 11.76% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Juraj Sobek 3 8.82% SMER - SD
Edita Anthony 2 5.88% SaS
Ján Hornyák 2 5.88% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Martin Begala 2 5.88% Független
Ladislav Bodnár 2 5.88% Független
Rastislav Petrovič 2 5.88% SMER - SD
Róbert Puci 2 5.88% SMER - SD
Jana Mondiková 2 5.88% SMER - SD
Štefan Tatranský 2 5.88% KSS
Terézia Kačová 2 5.88% NOVA
Michal Zurbola 2 5.88% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Igor Balog 1 2.94% SRÚS
Jozef Orenič 1 2.94% NÁŠ KRAJ
Mikuláš Balog 1 2.94% EDS
Miloš Ferko 1 2.94% NOVA
Miloš Kubica 1 2.94% Független
Miroslav Tóth 1 2.94% SMER - SD
Peter Pető 1 2.94% Független
Ladislav Szilágyi 1 2.94% SaS
Iveta Kohanová 1 2.94% Független
Juliana Pašková 1 2.94% Független
Zlatica Čeplíková 1 2.94% Független
Magdaléna Haburová 1 2.94% Független
Tibor Jánošík 1 2.94% NOVA
Cyril Korpesio 1 2.94% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tomáš Kříž 1 2.94% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Vladimír Dvorový 1 2.94% SMER - SD
Marián Kolesár 0 0.00% Független
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Selecký 0 0.00% Független
Martin Galgoczy 0 0.00% Független
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Michaela Kapustníková 0 0.00% NOVA
Andrej Kocák 0 0.00% MS
Ján Lukáč 0 0.00% SMS
Katarína Mischurová 0 0.00% Független
Ján Tomáš 0 0.00% Független
Miroslav Ramšak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Konečný 0 0.00% Független
Pavel Szijjártó 0 0.00% SĽS
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Jaroslav Soták 0 0.00% Független
František Kolbaský 0 0.00% ÚSVIT
Robert Engel 0 0.00% Független
František Tomko 0 0.00% Független
Ľubomír Bulla 0 0.00% Független
Aneta Horváthová 0 0.00% EDS
Jana Mišenková 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 0 0.00% SĽS
Gejza Gore 0 0.00% Független
Marek Čižmár 0 0.00% Független
Marián Ferčák 0 0.00% ĽS-HZDS
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Vladimír Seman 0 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
Jozef Želinský 41 65.08% MOST - HÍD
Karol Pataky 41 65.08% MOST - HÍD
Csaba Furik 25 39.68% SMK-MKP
Jozef Horváth 17 26.98% MOST - HÍD
István Takács 17 26.98% SMK-MKP
Csilla Bálintová 17 26.98% SMK-MKP
Gejza Sačko 17 26.98% MOST - HÍD
Ján Juhász 15 23.81% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 15 23.81% SMK-MKP
József Kopasz 14 22.22% SMK-MKP
Štefan Duč 11 17.46% Független
Tibor Sáradi 10 15.87% SMK-MKP
Peter Rico 10 15.87% MOST - HÍD
Edina Kocsisová 7 11.11% Független
Július Hajdu 7 11.11% SMER-SD
Zoltán Mento 7 11.11% Független
Jana Mondiková 5 7.94% SMER-SD
Gustáv Liszkai 5 7.94% SMER-SD
Rastislav Petrovič 5 7.94% SMER-SD
Dionýz Szabó 5 7.94% ŠKV
Peter Pandy 5 7.94% MOST - HÍD
Viktor Palko 4 6.35% MOST - HÍD
Peter Bačkovský 3 4.76% ŠKV
Vladimír Seman 2 3.17% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Libuša Babuľaková 2 3.17% ŠKV
Adrian Haraszti 2 3.17% NAJ
Ján Čebreňák 2 3.17% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 2 3.17% DS
Marek Čižmár 2 3.17% Független
Róbert Puci 1 1.59% SMER-SD
Katarína Kasardová 1 1.59% KSS
Marián Vanci 1 1.59% ŠKV
Tichomír Kačo 1 1.59% ŠKV
František Tomko 1 1.59% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1 1.59% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
František Krejza 1 1.59% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Slavomír Illeš 1 1.59% Független
Michal Magnes 1 1.59% SNS
Peter Bielek 1 1.59% SNS
Marta Hrobová 1 1.59% ÚSVIT
Vladimír Šiňanský 1 1.59% ĽS Naše Slovensko
Iveta Solomonová 1 1.59% KSS
Radoslav Neckár 1 1.59% JEDNOTA-ĽSS
Zoltán Sipos 1 1.59% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 1 1.59% ĽS Naše Slovensko
Michaela Ducárová 1 1.59% ŠKV
Juraj Guzej 1 1.59% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Dušan Grajcár 1 1.59% JEDNOTA-ĽSS
Martin Dzielavský 1 1.59% SME RODINA - Boris Kollár
Alexander Kis-Géczi 1 1.59% NAJ
Miroslav Ramšák 1 1.59% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gamrát 1 1.59% Független
Antónia Hrabská 0 0.00% ŠKV
Radoslav Rendeš 0 0.00% ŠKV
Martin Galgoczy 0 0.00% Független
Gabriel Garanič 0 0.00% Független
Ján Seman 0 0.00% ŠANCA
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Marián Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Lucia Rušinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Terézia Stanková 0 0.00% Független
Filip Biháry 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Milan Mika 0 0.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Milan Malý 0 0.00% KSS
Cyril Korpesio 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Ján Ujheli 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Štefan Kandráč 0 0.00% NP
František Korytko 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 28.35 %
Tiszacsernyő 27 8.23 %
Nagytárkány 17 5.18 %
Nagygéres 14 4.27 %
Zétény 13 3.96 %
Bély 10 3.05 %
Bodrogszentes 9 2.74 %
Borsi 9 2.74 %
Kistárkány 8 2.44 %
Bodrogmező 8 2.44 %
Szomotor 8 2.44 %
Rad 7 2.13 %
Tőketerebes 7 2.13 %
Kisgéres 7 2.13 %
Kiskövesd 6 1.83 %
Lelesz 6 1.83 %
Kisdobra 6 1.83 %
Ágcsernyő 6 1.83 %
Ladamóc 5 1.52 %
Nagykövesd 5 1.52 %
Bodrogszentmária 4 1.22 %
Szőlőske 4 1.22 %
Bacska 4 1.22 %
Bodrogszerdahely 4 1.22 %
Gálszécs 3 0.91 %
Véke 3 0.91 %
Szolnocska 3 0.91 %
Velejte 3 0.91 %
Zemplén 2 0.61 %
Újhely 2 0.61 %
Magyarsas 2 0.61 %
Boly 2 0.61 %
Nagytoronya 2 0.61 %
Garany 2 0.61 %
Imreg 2 0.61 %
Szinyér 2 0.61 %
Kolbáska 1 0.30 %
Bári 1 0.30 %
Isztáncs 1 0.30 %
Nagyazar 1 0.30 %
Bacskó 1 0.30 %
Szilvásújfalu 1 0.30 %
Bodzásújlak 1 0.30 %
Szécsegres 1 0.30 %
Vécse 1 0.30 %
Kistoronya 1 0.30 %
Kozma 1 0.30 %
Kazsó 1 0.30 %
Zemplénújfalu 1 0.30 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 22.01 %
Bodrogszentes 25 11.96 %
Tőketerebes 10 4.78 %
Tiszacsernyő 9 4.31 %
Nagykövesd 9 4.31 %
Szomotor 8 3.83 %
Bacska 7 3.35 %
Ágcsernyő 7 3.35 %
Nagygéres 7 3.35 %
Bodrogszentmária 7 3.35 %
Bodrogszerdahely 7 3.35 %
Véke 5 2.39 %
Bély 5 2.39 %
Nagytárkány 5 2.39 %
Kistárkány 4 1.91 %
Lelesz 4 1.91 %
Kiskövesd 4 1.91 %
Bacskó 3 1.44 %
Újhely 3 1.44 %
Kolbáska 2 0.96 %
Zemplénújfalu 2 0.96 %
Szőlőske 2 0.96 %
Barancs 2 0.96 %
Alsómihályi 2 0.96 %
Bodzásújlak 2 0.96 %
Szinyér 2 0.96 %
Borsi 2 0.96 %
Rad 2 0.96 %
Gercsely 2 0.96 %
Ladamóc 1 0.48 %
Szolnocska 1 0.48 %
Isztáncs 1 0.48 %
Bodrogmező 1 0.48 %
Parnó 1 0.48 %
Velejte 1 0.48 %
Boly 1 0.48 %
Kisdobra 1 0.48 %
Kiszte 1 0.48 %
Gálszécs 1 0.48 %
Zétény 1 0.48 %
Zemplén 1 0.48 %
Kázmér 1 0.48 %
Magyarsas 1 0.48 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 33.13 %
Bodzásújlak 84 8.56 %
Gálszécs 45 4.59 %
Kozma 34 3.47 %
Garany 32 3.26 %
Vécse 24 2.45 %
Kasó 23 2.34 %
Királyhelmec 21 2.14 %
Battyán 20 2.04 %
Alsómihályi 20 2.04 %
Barancs 17 1.73 %
Kázmér 15 1.53 %
Gercsely 15 1.53 %
Kiszte 14 1.43 %
Szilvásújfalu 14 1.43 %
Tiszacsernyő 13 1.33 %
Magyarizsép 13 1.33 %
Céke 13 1.33 %
Dargó 11 1.12 %
Kolbáska 11 1.12 %
Parnó 11 1.12 %
Bacskó 11 1.12 %
Szécskeresztúr 9 0.92 %
Szőlőske 8 0.82 %
Kazsó 8 0.82 %
Hardicsa 8 0.82 %
Isztáncs 8 0.82 %
Imreg 7 0.71 %
Legenye 7 0.71 %
Szécsudvar 7 0.71 %
Kisazar 7 0.71 %
Magyarsas 7 0.71 %
Velejte 7 0.71 %
Borsi 6 0.61 %
Szürnyeg 6 0.61 %
Újhely 5 0.51 %
Nagyruszka 5 0.51 %
Lasztóc 5 0.51 %
Pelejte 5 0.51 %
Csörgő 5 0.51 %
Kiskövesd 4 0.41 %
Bodrogszerdahely 4 0.41 %
Lelesz 4 0.41 %
Perbenyik 4 0.41 %
Nagyazar 4 0.41 %
Biste 4 0.41 %
Bári 3 0.31 %
Zebegnyő 3 0.31 %
Szomotor 3 0.31 %
Ladamóc 3 0.31 %
Cselej 3 0.31 %
Gerenda 3 0.31 %
Csarnahó 3 0.31 %
Zemplénújfalu 3 0.31 %
Visnyó 2 0.20 %
Bacska 2 0.20 %
Véke 2 0.20 %
Kistárkány 2 0.20 %
Nagygéres 2 0.20 %
Rad 2 0.20 %
Bodrogszentmária 2 0.20 %
Bodrogszög 2 0.20 %
Szécsegres 2 0.20 %
Tarnóka 2 0.20 %
Bély 1 0.10 %
Nagytárkány 1 0.10 %
Nagykövesd 1 0.10 %
Nagytoronya 1 0.10 %
Kisgéres 1 0.10 %
Kereplye 1 0.10 %
Kisdobra 1 0.10 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 18.33 %
Kisgéres 381 9.70 %
Nagytárkány 178 4.53 %
Kistárkány 162 4.13 %
Bodrogszerdahely 160 4.07 %
Bodrogszentes 152 3.87 %
Perbenyik 135 3.44 %
Battyán 130 3.31 %
Nagykövesd 107 2.72 %
Bacska 103 2.62 %
Örös 101 2.57 %
Lelesz 100 2.55 %
Zétény 97 2.47 %
Tiszacsernyő 93 2.37 %
Bély 91 2.32 %
Nagygéres 91 2.32 %
Szomotor 79 2.01 %
Borsi 78 1.99 %
Boly 74 1.88 %
Kiskövesd 69 1.76 %
Ladamóc 68 1.73 %
Bári 63 1.60 %
Bodrogszentmária 63 1.60 %
Rad 62 1.58 %
Kisdobra 48 1.22 %
Tőketerebes 47 1.20 %
Bodrogmező 47 1.20 %
Imreg 46 1.17 %
Véke 45 1.15 %
Ágcsernyő 45 1.15 %
Szürnyeg 34 0.87 %
Szőlőske 34 0.87 %
Csarnahó 30 0.76 %
Szolnocska 30 0.76 %
Szinyér 28 0.71 %
Zemplén 25 0.64 %
Újhely 21 0.53 %
Hardicsa 15 0.38 %
Bodrogszög 11 0.28 %
Gálszécs 9 0.23 %
Kistoronya 9 0.23 %
Kozma 6 0.15 %
Alsómihályi 5 0.13 %
Garany 4 0.10 %
Lasztóc 3 0.08 %
Céke 2 0.05 %
Kolbáska 2 0.05 %
Kázmér 2 0.05 %
Pelejte 2 0.05 %
Visnyó 2 0.05 %
Csörgő 2 0.05 %
Zemplénújfalu 2 0.05 %
Kasó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Gercsely 1 0.03 %
Legenye 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 11.78 %
Kistárkány 269 9.90 %
Kisgéres 269 9.90 %
Nagytárkány 216 7.95 %
Tiszacsernyő 156 5.74 %
Bély 98 3.61 %
Battyán 96 3.53 %
Bacska 92 3.39 %
Bodrogszerdahely 77 2.84 %
Perbenyik 71 2.61 %
Bodrogszentes 68 2.50 %
Lelesz 66 2.43 %
Nagykövesd 63 2.32 %
Borsi 58 2.14 %
Bári 50 1.84 %
Örös 49 1.80 %
Zétény 48 1.77 %
Boly 47 1.73 %
Ágcsernyő 45 1.66 %
Nagygéres 44 1.62 %
Kiskövesd 43 1.58 %
Szomotor 41 1.51 %
Ladamóc 38 1.40 %
Tőketerebes 35 1.29 %
Kisdobra 33 1.22 %
Rad 33 1.22 %
Bodrogmező 31 1.14 %
Véke 28 1.03 %
Bodrogszentmária 26 0.96 %
Imreg 20 0.74 %
Szolnocska 20 0.74 %
Szinyér 17 0.63 %
Zemplén 17 0.63 %
Csarnahó 16 0.59 %
Szőlőske 15 0.55 %
Újhely 11 0.41 %
Gálszécs 8 0.29 %
Bodrogszög 5 0.18 %
Magyarsas 5 0.18 %
Alsómihályi 5 0.18 %
Kistoronya 5 0.18 %
Parnó 4 0.15 %
Szürnyeg 4 0.15 %
Céke 4 0.15 %
Nagytoronya 3 0.11 %
Gercsely 3 0.11 %
Csörgő 3 0.11 %
Szilvásújfalu 3 0.11 %
Szécsudvar 3 0.11 %
Kisazar 3 0.11 %
Nagyazar 2 0.07 %
Cselej 2 0.07 %
Pelejte 2 0.07 %
Hardicsa 2 0.07 %
Bodzásújlak 2 0.07 %
Magyarizsép 2 0.07 %
Vécse 2 0.07 %
Bacskó 2 0.07 %
Velejte 2 0.07 %
Kazsó 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Garany 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Kozma 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kasó 1 0.04 %
Isztáncs 1 0.04 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 25.86 %
Gálszécs 406 22.87 %
Parnó 55 3.10 %
Szécskeresztúr 52 2.93 %
Vécse 48 2.70 %
Kozma 46 2.59 %
Dargó 39 2.20 %
Bodzásújlak 38 2.14 %
Alsómihályi 34 1.92 %
Kázmér 26 1.46 %
Kisazar 26 1.46 %
Bacskó 26 1.46 %
Királyhelmec 24 1.35 %
Nagyazar 21 1.18 %
Zebegnyő 21 1.18 %
Garany 21 1.18 %
Céke 20 1.13 %
Kereplye 20 1.13 %
Szécsudvar 19 1.07 %
Szilvásújfalu 18 1.01 %
Tarnóka 17 0.96 %
Magyarizsép 17 0.96 %
Velejte 16 0.90 %
Cselej 15 0.85 %
Csörgő 15 0.85 %
Hardicsa 14 0.79 %
Zemplénújfalu 12 0.68 %
Gerenda 12 0.68 %
Szürnyeg 12 0.68 %
Nagytoronya 11 0.62 %
Pelejte 11 0.62 %
Nagyruszka 11 0.62 %
Gercsely 11 0.62 %
Lasztóc 10 0.56 %
Visnyó 10 0.56 %
Barancs 9 0.51 %
Sztankóc 9 0.51 %
Szomotor 8 0.45 %
Újhely 8 0.45 %
Bodrogszerdahely 8 0.45 %
Tiszacsernyő 8 0.45 %
Battyán 7 0.39 %
Borsi 7 0.39 %
Ágcsernyő 7 0.39 %
Nagytárkány 6 0.34 %
Isztáncs 6 0.34 %
Szécsegres 6 0.34 %
Rad 5 0.28 %
Lelesz 5 0.28 %
Kisdobra 5 0.28 %
Biste 5 0.28 %
Perbenyik 4 0.23 %
Legenye 4 0.23 %
Kasó 4 0.23 %
Nagygéres 4 0.23 %
Kiszte 4 0.23 %
Magyarsas 4 0.23 %
Kolbáska 4 0.23 %
Imreg 4 0.23 %
Örös 3 0.17 %
Bacska 3 0.17 %
Bodrogszentes 3 0.17 %
Kazsó 2 0.11 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 21.57 %
Tiszacsernyő 150 14.38 %
Királyhelmec 123 11.79 %
Ágcsernyő 49 4.70 %
Bodrogszerdahely 32 3.07 %
Lelesz 30 2.88 %
Nagytárkány 30 2.88 %
Kisgéres 28 2.68 %
Tőketerebes 26 2.49 %
Bacska 25 2.40 %
Bély 22 2.11 %
Bodrogszentes 21 2.01 %
Imreg 18 1.73 %
Borsi 16 1.53 %
Örös 14 1.34 %
Perbenyik 14 1.34 %
Gálszécs 13 1.25 %
Szomotor 11 1.05 %
Kisdobra 11 1.05 %
Kistárkány 11 1.05 %
Kozma 10 0.96 %
Nagygéres 10 0.96 %
Vécse 8 0.77 %
Szolnocska 8 0.77 %
Rad 8 0.77 %
Kiskövesd 7 0.67 %
Véke 7 0.67 %
Bodzásújlak 7 0.67 %
Bodrogszentmária 7 0.67 %
Bodrogmező 6 0.58 %
Boly 6 0.58 %
Nagykövesd 6 0.58 %
Legenye 5 0.48 %
Zemplén 5 0.48 %
Gercsely 5 0.48 %
Garany 5 0.48 %
Kázmér 4 0.38 %
Szinyér 4 0.38 %
Szécsudvar 4 0.38 %
Barancs 4 0.38 %
Szőlőske 4 0.38 %
Bári 4 0.38 %
Alsómihályi 3 0.29 %
Csörgő 3 0.29 %
Ladamóc 3 0.29 %
Kisazar 2 0.19 %
Újhely 2 0.19 %
Dargó 2 0.19 %
Parnó 2 0.19 %
Bodrogszög 2 0.19 %
Magyarsas 2 0.19 %
Biste 2 0.19 %
Szürnyeg 2 0.19 %
Nagyazar 2 0.19 %
Nagytoronya 2 0.19 %
Kazsó 1 0.10 %
Isztáncs 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Magyarizsép 1 0.10 %
Kiszte 1 0.10 %
Céke 1 0.10 %
Bacskó 1 0.10 %
Szilvásújfalu 1 0.10 %
Zétény 1 0.10 %
Szécskeresztúr 1 0.10 %
Csarnahó 1 0.10 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 40.90 %
Gálszécs 23 5.17 %
Vécse 17 3.82 %
Velejte 12 2.70 %
Kasó 10 2.25 %
Zemplénújfalu 9 2.02 %
Királyhelmec 9 2.02 %
Hardicsa 8 1.80 %
Parnó 7 1.57 %
Isztáncs 7 1.57 %
Lasztóc 6 1.35 %
Magyarsas 6 1.35 %
Szécsudvar 6 1.35 %
Céke 6 1.35 %
Magyarizsép 6 1.35 %
Kazsó 5 1.12 %
Bodrogszerdahely 5 1.12 %
Kozma 5 1.12 %
Szilvásújfalu 5 1.12 %
Ágcsernyő 5 1.12 %
Lelesz 5 1.12 %
Alsómihályi 5 1.12 %
Kiszte 4 0.90 %
Gercsely 4 0.90 %
Tiszacsernyő 4 0.90 %
Bodzásújlak 4 0.90 %
Garany 4 0.90 %
Újhely 4 0.90 %
Rad 4 0.90 %
Legenye 3 0.67 %
Kistárkány 3 0.67 %
Szürnyeg 3 0.67 %
Nagytoronya 3 0.67 %
Nagyazar 3 0.67 %
Nagygéres 3 0.67 %
Battyán 3 0.67 %
Bacskó 3 0.67 %
Nagykövesd 2 0.45 %
Bári 2 0.45 %
Dargó 2 0.45 %
Barancs 2 0.45 %
Zebegnyő 2 0.45 %
Szécsegres 2 0.45 %
Biste 2 0.45 %
Boly 2 0.45 %
Nagyruszka 2 0.45 %
Szécskeresztúr 2 0.45 %
Pelejte 2 0.45 %
Csörgő 2 0.45 %
Kázmér 1 0.22 %
Kiskövesd 1 0.22 %
Kisgéres 1 0.22 %
Bacska 1 0.22 %
Bély 1 0.22 %
Borsi 1 0.22 %
Imreg 1 0.22 %
Zemplén 1 0.22 %
Sztankóc 1 0.22 %
Kolbáska 1 0.22 %
Véke 1 0.22 %
Bodrogszentmária 1 0.22 %
Bodrogszentes 1 0.22 %
Cselej 1 0.22 %
Tarnóka 1 0.22 %
Bodrogszög 1 0.22 %
Visnyó 1 0.22 %
Gerenda 1 0.22 %
Nagytárkány 1 0.22 %
Szőlőske 1 0.22 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 12.13 %
Szőlőske 90 8.27 %
Borsi 88 8.09 %
Királyhelmec 77 7.08 %
Bodrogszerdahely 75 6.89 %
Szomotor 45 4.14 %
Tiszacsernyő 44 4.04 %
Gálszécs 38 3.49 %
Battyán 33 3.03 %
Kisgéres 27 2.48 %
Ladamóc 24 2.21 %
Lelesz 22 2.02 %
Nagytárkány 20 1.84 %
Perbenyik 15 1.38 %
Kiskövesd 15 1.38 %
Bodrogszentes 15 1.38 %
Bély 15 1.38 %
Bodrogszentmária 15 1.38 %
Újhely 14 1.29 %
Bári 14 1.29 %
Céke 12 1.10 %
Kistárkány 12 1.10 %
Kistoronya 11 1.01 %
Csörgő 11 1.01 %
Nagykövesd 10 0.92 %
Bodzásújlak 10 0.92 %
Örös 9 0.83 %
Véke 9 0.83 %
Pelejte 8 0.74 %
Szécskeresztúr 8 0.74 %
Zemplén 7 0.64 %
Imreg 7 0.64 %
Alsómihályi 7 0.64 %
Bacska 7 0.64 %
Legenye 6 0.55 %
Magyarsas 6 0.55 %
Kozma 6 0.55 %
Vécse 6 0.55 %
Hardicsa 6 0.55 %
Rad 6 0.55 %
Dargó 5 0.46 %
Boly 5 0.46 %
Bacskó 5 0.46 %
Garany 5 0.46 %
Ágcsernyő 5 0.46 %
Parnó 5 0.46 %
Zemplénújfalu 4 0.37 %
Szolnocska 4 0.37 %
Zétény 4 0.37 %
Lasztóc 4 0.37 %
Csarnahó 4 0.37 %
Velejte 3 0.28 %
Szécsegres 3 0.28 %
Nagyruszka 3 0.28 %
Bodrogmező 3 0.28 %
Kolbáska 3 0.28 %
Gercsely 3 0.28 %
Kisdobra 3 0.28 %
Szécsudvar 3 0.28 %
Szürnyeg 3 0.28 %
Kiszte 3 0.28 %
Kázmér 3 0.28 %
Nagygéres 3 0.28 %
Magyarizsép 3 0.28 %
Gerenda 2 0.18 %
Biste 2 0.18 %
Nagytoronya 2 0.18 %
Szinyér 2 0.18 %
Bodrogszög 1 0.09 %
Kereplye 1 0.09 %
Nagyazar 1 0.09 %
Kazsó 1 0.09 %
Zebegnyő 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Szilvásújfalu 1 0.09 %
Cselej 1 0.09 %
Visnyó 1 0.09 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 26.07 %
Gálszécs 72 13.41 %
Parnó 20 3.72 %
Kozma 18 3.35 %
Alsómihályi 18 3.35 %
Garany 18 3.35 %
Bacskó 14 2.61 %
Magyarizsép 11 2.05 %
Királyhelmec 11 2.05 %
Lasztóc 10 1.86 %
Tiszacsernyő 9 1.68 %
Bodzásújlak 9 1.68 %
Hardicsa 9 1.68 %
Dargó 9 1.68 %
Kisazar 7 1.30 %
Vécse 7 1.30 %
Szécsudvar 7 1.30 %
Legenye 7 1.30 %
Kiszte 6 1.12 %
Nagyazar 6 1.12 %
Szécskeresztúr 6 1.12 %
Nagytoronya 5 0.93 %
Nagytárkány 5 0.93 %
Magyarsas 5 0.93 %
Szürnyeg 5 0.93 %
Zemplénújfalu 4 0.74 %
Újhely 4 0.74 %
Kázmér 4 0.74 %
Szilvásújfalu 4 0.74 %
Céke 3 0.56 %
Velejte 3 0.56 %
Nagygéres 3 0.56 %
Kasó 3 0.56 %
Zebegnyő 3 0.56 %
Bély 3 0.56 %
Lelesz 3 0.56 %
Tarnóka 3 0.56 %
Bodrogszentes 3 0.56 %
Véke 3 0.56 %
Csörgő 3 0.56 %
Szécsegres 3 0.56 %
Szomotor 3 0.56 %
Isztáncs 3 0.56 %
Bodrogszerdahely 3 0.56 %
Szőlőske 2 0.37 %
Nagyruszka 2 0.37 %
Bári 2 0.37 %
Pelejte 2 0.37 %
Borsi 2 0.37 %
Nagykövesd 2 0.37 %
Bodrogszentmária 2 0.37 %
Visnyó 2 0.37 %
Battyán 2 0.37 %
Kisgéres 2 0.37 %
Szolnocska 2 0.37 %
Barancs 2 0.37 %
Kolbáska 2 0.37 %
Sztankóc 2 0.37 %
Örös 2 0.37 %
Gercsely 2 0.37 %
Kiskövesd 2 0.37 %
Rad 1 0.19 %
Csarnahó 1 0.19 %
Bodrogmező 1 0.19 %
Kistárkány 1 0.19 %
Ágcsernyő 1 0.19 %
Ladamóc 1 0.19 %
Kereplye 1 0.19 %
Kazsó 1 0.19 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 20.36 %
Tőketerebes 297 18.00 %
Kisazar 94 5.70 %
Szécskeresztúr 87 5.27 %
Dargó 78 4.73 %
Nagyazar 53 3.21 %
Kereplye 48 2.91 %
Vécse 39 2.36 %
Parnó 35 2.12 %
Kozma 33 2.00 %
Zebegnyő 28 1.70 %
Alsómihályi 25 1.52 %
Bacskó 21 1.27 %
Tarnóka 20 1.21 %
Bodzásújlak 19 1.15 %
Sztankóc 19 1.15 %
Magyarsas 17 1.03 %
Magyarizsép 17 1.03 %
Hardicsa 17 1.03 %
Szilvásújfalu 17 1.03 %
Cselej 17 1.03 %
Csörgő 16 0.97 %
Garany 16 0.97 %
Szécsudvar 16 0.97 %
Királyhelmec 15 0.91 %
Velejte 14 0.85 %
Gerenda 13 0.79 %
Nagyruszka 12 0.73 %
Céke 12 0.73 %
Visnyó 11 0.67 %
Lasztóc 10 0.61 %
Bodrogszerdahely 9 0.55 %
Pelejte 9 0.55 %
Nagytoronya 9 0.55 %
Kázmér 9 0.55 %
Tiszacsernyő 9 0.55 %
Barancs 8 0.48 %
Kiszte 8 0.48 %
Lelesz 8 0.48 %
Isztáncs 7 0.42 %
Nagytárkány 7 0.42 %
Kolbáska 7 0.42 %
Véke 7 0.42 %
Zemplénújfalu 7 0.42 %
Gercsely 6 0.36 %
Szomotor 6 0.36 %
Nagygéres 6 0.36 %
Újhely 5 0.30 %
Bodrogszentmária 5 0.30 %
Biste 5 0.30 %
Legenye 5 0.30 %
Battyán 5 0.30 %
Szécsegres 5 0.30 %
Ágcsernyő 4 0.24 %
Borsi 4 0.24 %
Perbenyik 4 0.24 %
Szürnyeg 3 0.18 %
Bodrogmező 3 0.18 %
Imreg 3 0.18 %
Bély 3 0.18 %
Bodrogszentes 3 0.18 %
Bacska 2 0.12 %
Bári 2 0.12 %
Nagykövesd 2 0.12 %
Rad 2 0.12 %
Kistoronya 2 0.12 %
Kasó 2 0.12 %
Kistárkány 2 0.12 %
Kisgéres 2 0.12 %
Zétény 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 15.20 %
Bély 80 8.39 %
Királyhelmec 70 7.34 %
Gálszécs 57 5.97 %
Tiszacsernyő 56 5.87 %
Kisgéres 31 3.25 %
Battyán 29 3.04 %
Nagytárkány 25 2.62 %
Kistárkány 21 2.20 %
Alsómihályi 20 2.10 %
Kozma 19 1.99 %
Borsi 17 1.78 %
Bodrogszerdahely 17 1.78 %
Véke 17 1.78 %
Nagygéres 14 1.47 %
Szomotor 14 1.47 %
Csörgő 13 1.36 %
Lelesz 13 1.36 %
Kisdobra 12 1.26 %
Bodzásújlak 12 1.26 %
Szécskeresztúr 12 1.26 %
Parnó 11 1.15 %
Céke 11 1.15 %
Hardicsa 11 1.15 %
Dargó 9 0.94 %
Szilvásújfalu 8 0.84 %
Velejte 8 0.84 %
Bodrogszentes 8 0.84 %
Lasztóc 7 0.73 %
Bacskó 7 0.73 %
Ágcsernyő 7 0.73 %
Imreg 6 0.63 %
Bodrogszentmária 6 0.63 %
Kolbáska 6 0.63 %
Zétény 6 0.63 %
Perbenyik 6 0.63 %
Gercsely 6 0.63 %
Örös 6 0.63 %
Garany 6 0.63 %
Nagytoronya 6 0.63 %
Biste 5 0.52 %
Szőlőske 5 0.52 %
Nagyazar 5 0.52 %
Kázmér 5 0.52 %
Bodrogszög 5 0.52 %
Magyarsas 5 0.52 %
Zemplénújfalu 5 0.52 %
Isztáncs 5 0.52 %
Magyarizsép 5 0.52 %
Szolnocska 4 0.42 %
Nagykövesd 4 0.42 %
Legenye 4 0.42 %
Vécse 4 0.42 %
Bacska 4 0.42 %
Zebegnyő 4 0.42 %
Gerenda 4 0.42 %
Kisazar 4 0.42 %
Bodrogmező 3 0.31 %
Kiskövesd 3 0.31 %
Rad 3 0.31 %
Szürnyeg 3 0.31 %
Boly 3 0.31 %
Újhely 3 0.31 %
Ladamóc 3 0.31 %
Szécsudvar 3 0.31 %
Pelejte 3 0.31 %
Tarnóka 2 0.21 %
Bári 2 0.21 %
Cselej 2 0.21 %
Kereplye 2 0.21 %
Barancs 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Szécsegres 1 0.10 %
Nagyruszka 1 0.10 %
Szinyér 1 0.10 %
Kasó 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 52.12 %
Vécse 74 4.03 %
Gálszécs 68 3.70 %
Garany 58 3.16 %
Nagyruszka 46 2.50 %
Hardicsa 33 1.80 %
Alsómihályi 33 1.80 %
Bodzásújlak 31 1.69 %
Parnó 31 1.69 %
Céke 28 1.52 %
Zemplénújfalu 26 1.41 %
Kozma 24 1.31 %
Velejte 21 1.14 %
Kiszte 18 0.98 %
Királyhelmec 17 0.92 %
Gercsely 17 0.92 %
Magyarizsép 16 0.87 %
Pelejte 15 0.82 %
Imreg 15 0.82 %
Kasó 15 0.82 %
Magyarsas 14 0.76 %
Szürnyeg 14 0.76 %
Kázmér 13 0.71 %
Isztáncs 13 0.71 %
Kisazar 12 0.65 %
Legenye 11 0.60 %
Barancs 11 0.60 %
Csörgő 10 0.54 %
Szécsegres 9 0.49 %
Biste 9 0.49 %
Kolbáska 9 0.49 %
Bodrogszerdahely 9 0.49 %
Szécskeresztúr 9 0.49 %
Dargó 9 0.49 %
Lasztóc 8 0.44 %
Lelesz 8 0.44 %
Tiszacsernyő 7 0.38 %
Gerenda 7 0.38 %
Szécsudvar 7 0.38 %
Kisgéres 7 0.38 %
Nagytoronya 6 0.33 %
Bacskó 6 0.33 %
Bári 6 0.33 %
Bély 6 0.33 %
Szilvásújfalu 6 0.33 %
Bacska 5 0.27 %
Kazsó 5 0.27 %
Borsi 5 0.27 %
Tarnóka 5 0.27 %
Ladamóc 4 0.22 %
Ágcsernyő 4 0.22 %
Újhely 4 0.22 %
Kistoronya 4 0.22 %
Nagyazar 3 0.16 %
Nagykövesd 3 0.16 %
Szomotor 3 0.16 %
Zétény 2 0.11 %
Battyán 2 0.11 %
Cselej 2 0.11 %
Rad 2 0.11 %
Kereplye 2 0.11 %
Nagytárkány 2 0.11 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 51.88 %
Gálszécs 71 4.59 %
Garany 42 2.72 %
Vécse 38 2.46 %
Hardicsa 35 2.26 %
Bodzásújlak 31 2.01 %
Kiszte 29 1.88 %
Zemplénújfalu 27 1.75 %
Parnó 24 1.55 %
Kozma 22 1.42 %
Pelejte 21 1.36 %
Magyarsas 19 1.23 %
Alsómihályi 18 1.16 %
Velejte 17 1.10 %
Céke 17 1.10 %
Nagyruszka 14 0.91 %
Cselej 14 0.91 %
Szilvásújfalu 14 0.91 %
Szécskeresztúr 13 0.84 %
Királyhelmec 13 0.84 %
Imreg 13 0.84 %
Kazsó 12 0.78 %
Kázmér 11 0.71 %
Csörgő 11 0.71 %
Dargó 10 0.65 %
Gercsely 10 0.65 %
Isztáncs 10 0.65 %
Szomotor 9 0.58 %
Tiszacsernyő 9 0.58 %
Szécsegres 8 0.52 %
Újhely 8 0.52 %
Bodrogszerdahely 8 0.52 %
Kolbáska 8 0.52 %
Borsi 8 0.52 %
Legenye 8 0.52 %
Szürnyeg 6 0.39 %
Nagytoronya 6 0.39 %
Kistoronya 6 0.39 %
Barancs 6 0.39 %
Zebegnyő 5 0.32 %
Magyarizsép 5 0.32 %
Bári 5 0.32 %
Nagytárkány 5 0.32 %
Gerenda 5 0.32 %
Szécsudvar 5 0.32 %
Kisazar 4 0.26 %
Kistárkány 4 0.26 %
Kasó 4 0.26 %
Lasztóc 4 0.26 %
Lelesz 4 0.26 %
Battyán 4 0.26 %
Kiskövesd 3 0.19 %
Bacskó 3 0.19 %
Kereplye 3 0.19 %
Nagyazar 3 0.19 %
Rad 3 0.19 %
Biste 3 0.19 %
Tarnóka 3 0.19 %
Kisgéres 3 0.19 %
Csarnahó 2 0.13 %
Ágcsernyő 2 0.13 %
Perbenyik 2 0.13 %
Nagygéres 2 0.13 %
Visnyó 2 0.13 %
Véke 2 0.13 %
Kisdobra 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Zétény 1 0.06 %
Örös 1 0.06 %
Sztankóc 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 24.48 %
Szomotor 164 4.99 %
Tiszacsernyő 163 4.96 %
Tőketerebes 154 4.68 %
Lelesz 113 3.44 %
Bodrogszerdahely 108 3.28 %
Bodrogszentmária 108 3.28 %
Zétény 106 3.22 %
Ágcsernyő 99 3.01 %
Kisgéres 84 2.55 %
Bély 79 2.40 %
Bodrogszentes 78 2.37 %
Kistárkány 76 2.31 %
Magyarsas 75 2.28 %
Perbenyik 74 2.25 %
Kisdobra 64 1.95 %
Nagytárkány 64 1.95 %
Nagygéres 59 1.79 %
Rad 51 1.55 %
Véke 45 1.37 %
Battyán 45 1.37 %
Borsi 44 1.34 %
Boly 41 1.25 %
Ladamóc 40 1.22 %
Garany 33 1.00 %
Nagykövesd 33 1.00 %
Örös 32 0.97 %
Bári 31 0.94 %
Szürnyeg 30 0.91 %
Bodrogmező 27 0.82 %
Imreg 25 0.76 %
Céke 22 0.67 %
Gálszécs 22 0.67 %
Bacska 21 0.64 %
Kiskövesd 20 0.61 %
Csarnahó 19 0.58 %
Csörgő 19 0.58 %
Szolnocska 17 0.52 %
Zemplén 17 0.52 %
Parnó 17 0.52 %
Szinyér 14 0.43 %
Szőlőske 13 0.40 %
Újhely 13 0.40 %
Velejte 11 0.33 %
Hardicsa 10 0.30 %
Bacskó 10 0.30 %
Pelejte 8 0.24 %
Bodrogszög 8 0.24 %
Gercsely 7 0.21 %
Nagytoronya 7 0.21 %
Kistoronya 6 0.18 %
Nagyruszka 6 0.18 %
Zemplénújfalu 6 0.18 %
Kolbáska 6 0.18 %
Cselej 5 0.15 %
Legenye 4 0.12 %
Szilvásújfalu 4 0.12 %
Kázmér 4 0.12 %
Magyarizsép 3 0.09 %
Alsómihályi 3 0.09 %
Kiszte 3 0.09 %
Biste 2 0.06 %
Vécse 2 0.06 %
Isztáncs 2 0.06 %
Kisazar 2 0.06 %
Kozma 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Lasztóc 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Gerenda 1 0.03 %
Barancs 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 13.74 %
Bodrogszentes 167 10.38 %
Tőketerebes 156 9.70 %
Kisgéres 69 4.29 %
Rad 50 3.11 %
Tiszacsernyő 46 2.86 %
Lelesz 45 2.80 %
Bodrogszerdahely 43 2.67 %
Gálszécs 41 2.55 %
Bacska 32 1.99 %
Zétény 32 1.99 %
Szomotor 32 1.99 %
Bodrogszentmária 31 1.93 %
Battyán 31 1.93 %
Perbenyik 31 1.93 %
Bély 30 1.86 %
Boly 27 1.68 %
Szolnocska 25 1.55 %
Kisdobra 22 1.37 %
Nagytárkány 22 1.37 %
Szilvásújfalu 21 1.31 %
Véke 21 1.31 %
Kistárkány 21 1.31 %
Garany 20 1.24 %
Borsi 19 1.18 %
Nagykövesd 19 1.18 %
Nagygéres 18 1.12 %
Kiskövesd 18 1.12 %
Örös 17 1.06 %
Ágcsernyő 16 0.99 %
Vécse 15 0.93 %
Szinyér 15 0.93 %
Bodrogmező 14 0.87 %
Kozma 14 0.87 %
Magyarizsép 14 0.87 %
Hardicsa 11 0.68 %
Szőlőske 10 0.62 %
Alsómihályi 10 0.62 %
Ladamóc 10 0.62 %
Lasztóc 10 0.62 %
Imreg 9 0.56 %
Bodzásújlak 7 0.44 %
Nagyazar 7 0.44 %
Szürnyeg 7 0.44 %
Újhely 7 0.44 %
Szécskeresztúr 7 0.44 %
Zemplénújfalu 6 0.37 %
Barancs 6 0.37 %
Magyarsas 5 0.31 %
Szécsegres 5 0.31 %
Céke 5 0.31 %
Zemplén 5 0.31 %
Csörgő 5 0.31 %
Gercsely 5 0.31 %
Nagytoronya 5 0.31 %
Bodrogszög 5 0.31 %
Csarnahó 4 0.25 %
Bári 4 0.25 %
Cselej 4 0.25 %
Kolbáska 4 0.25 %
Nagyruszka 4 0.25 %
Szécsudvar 3 0.19 %
Visnyó 3 0.19 %
Bacskó 3 0.19 %
Legenye 2 0.12 %
Velejte 2 0.12 %
Kazsó 2 0.12 %
Kázmér 2 0.12 %
Biste 2 0.12 %
Kasó 2 0.12 %
Parnó 2 0.12 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Dargó 1 0.06 %
Gerenda 1 0.06 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 18.91 %
Kisgéres 184 8.70 %
Nagytárkány 96 4.54 %
Kistárkány 80 3.78 %
Bodrogszerdahely 79 3.74 %
Bacska 69 3.26 %
Perbenyik 67 3.17 %
Borsi 63 2.98 %
Battyán 63 2.98 %
Bodrogszentmária 62 2.93 %
Ladamóc 58 2.74 %
Nagykövesd 56 2.65 %
Zétény 53 2.51 %
Bély 53 2.51 %
Bári 51 2.41 %
Boly 47 2.22 %
Lelesz 47 2.22 %
Rad 46 2.17 %
Tiszacsernyő 44 2.08 %
Szomotor 42 1.99 %
Bodrogszentes 39 1.84 %
Nagygéres 38 1.80 %
Örös 37 1.75 %
Imreg 33 1.56 %
Bodrogmező 29 1.37 %
Kiskövesd 27 1.28 %
Tőketerebes 26 1.23 %
Kisdobra 25 1.18 %
Szőlőske 25 1.18 %
Ágcsernyő 23 1.09 %
Véke 22 1.04 %
Csarnahó 20 0.95 %
Szolnocska 17 0.80 %
Zemplén 17 0.80 %
Szinyér 17 0.80 %
Újhely 11 0.52 %
Bodrogszög 6 0.28 %
Gálszécs 6 0.28 %
Garany 5 0.24 %
Isztáncs 5 0.24 %
Céke 3 0.14 %
Alsómihályi 3 0.14 %
Hardicsa 3 0.14 %
Kistoronya 3 0.14 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 33.99 %
Gálszécs 37 9.05 %
Vécse 13 3.18 %
Parnó 11 2.69 %
Tiszacsernyő 10 2.44 %
Királyhelmec 10 2.44 %
Bacskó 9 2.20 %
Kozma 9 2.20 %
Céke 8 1.96 %
Alsómihályi 7 1.71 %
Garany 7 1.71 %
Szécskeresztúr 5 1.22 %
Bodzásújlak 5 1.22 %
Borsi 5 1.22 %
Hardicsa 5 1.22 %
Magyarsas 5 1.22 %
Zemplénújfalu 5 1.22 %
Nagyruszka 4 0.98 %
Kolbáska 4 0.98 %
Rad 4 0.98 %
Kisgéres 4 0.98 %
Nagyazar 4 0.98 %
Kistárkány 4 0.98 %
Tarnóka 4 0.98 %
Pelejte 4 0.98 %
Sztankóc 4 0.98 %
Bodrogszerdahely 4 0.98 %
Ágcsernyő 3 0.73 %
Lelesz 3 0.73 %
Bodrogszentes 3 0.73 %
Nagytoronya 3 0.73 %
Kázmér 3 0.73 %
Dargó 3 0.73 %
Lasztóc 3 0.73 %
Véke 3 0.73 %
Cselej 3 0.73 %
Battyán 3 0.73 %
Bacska 3 0.73 %
Kasó 3 0.73 %
Bély 2 0.49 %
Gercsely 2 0.49 %
Gerenda 2 0.49 %
Bodrogszentmária 2 0.49 %
Magyarizsép 2 0.49 %
Csörgő 2 0.49 %
Kisdobra 2 0.49 %
Szécsudvar 2 0.49 %
Barancs 2 0.49 %
Isztáncs 2 0.49 %
Szomotor 2 0.49 %
Kisazar 2 0.49 %
Szürnyeg 2 0.49 %
Szilvásújfalu 2 0.49 %
Nagygéres 1 0.24 %
Kiskövesd 1 0.24 %
Örös 1 0.24 %
Legenye 1 0.24 %
Kiszte 1 0.24 %
Velejte 1 0.24 %
Kazsó 1 0.24 %
Bodrogmező 1 0.24 %
Szőlőske 1 0.24 %
Visnyó 1 0.24 %
Csarnahó 1 0.24 %
Zebegnyő 1 0.24 %
Zemplén 1 0.24 %
Imreg 1 0.24 %
Bári 1 0.24 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 23.90 %
Gálszécs 160 5.43 %
Céke 120 4.07 %
Magyarsas 101 3.43 %
Királyhelmec 87 2.95 %
Parnó 79 2.68 %
Szilvásújfalu 77 2.61 %
Bacskó 69 2.34 %
Borsi 66 2.24 %
Bodzásújlak 65 2.21 %
Magyarizsép 64 2.17 %
Szürnyeg 61 2.07 %
Lasztóc 59 2.00 %
Hardicsa 58 1.97 %
Kolbáska 55 1.87 %
Vécse 54 1.83 %
Garany 52 1.77 %
Kozma 50 1.70 %
Zemplénújfalu 48 1.63 %
Szécskeresztúr 39 1.32 %
Nagyruszka 36 1.22 %
Tiszacsernyő 35 1.19 %
Csörgő 34 1.15 %
Imreg 34 1.15 %
Kiszte 33 1.12 %
Kisazar 32 1.09 %
Bodrogszerdahely 32 1.09 %
Alsómihályi 32 1.09 %
Velejte 27 0.92 %
Szécsudvar 25 0.85 %
Nagytoronya 23 0.78 %
Dargó 23 0.78 %
Gercsely 21 0.71 %
Barancs 20 0.68 %
Pelejte 20 0.68 %
Nagyazar 20 0.68 %
Bodrogszentes 20 0.68 %
Kázmér 19 0.64 %
Kisdobra 19 0.64 %
Cselej 18 0.61 %
Bári 16 0.54 %
Szomotor 16 0.54 %
Kasó 15 0.51 %
Újhely 15 0.51 %
Kereplye 15 0.51 %
Szőlőske 15 0.51 %
Bodrogmező 14 0.48 %
Perbenyik 14 0.48 %
Csarnahó 14 0.48 %
Bodrogszentmária 14 0.48 %
Visnyó 14 0.48 %
Lelesz 14 0.48 %
Bély 13 0.44 %
Kistoronya 13 0.44 %
Szolnocska 11 0.37 %
Biste 11 0.37 %
Kazsó 10 0.34 %
Isztáncs 9 0.31 %
Szécsegres 9 0.31 %
Nagytárkány 9 0.31 %
Kisgéres 8 0.27 %
Kiskövesd 7 0.24 %
Legenye 7 0.24 %
Gerenda 7 0.24 %
Battyán 6 0.20 %
Bodrogszög 6 0.20 %
Kistárkány 5 0.17 %
Ágcsernyő 5 0.17 %
Zemplén 5 0.17 %
Zebegnyő 5 0.17 %
Ladamóc 5 0.17 %
Zétény 5 0.17 %
Véke 4 0.14 %
Boly 4 0.14 %
Rad 4 0.14 %
Nagygéres 3 0.10 %
Örös 2 0.07 %
Nagykövesd 2 0.07 %
Sztankóc 2 0.07 %
Szinyér 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 35.53 %
Tőketerebes 250 17.91 %
Szécskeresztúr 96 6.88 %
Nagyazar 39 2.79 %
Parnó 36 2.58 %
Kisazar 32 2.29 %
Vécse 30 2.15 %
Bacskó 27 1.93 %
Dargó 27 1.93 %
Tarnóka 23 1.65 %
Nagyruszka 21 1.50 %
Kozma 18 1.29 %
Cselej 17 1.22 %
Alsómihályi 16 1.15 %
Garany 16 1.15 %
Zebegnyő 14 1.00 %
Királyhelmec 13 0.93 %
Magyarizsép 13 0.93 %
Gerenda 12 0.86 %
Szécsudvar 12 0.86 %
Hardicsa 11 0.79 %
Velejte 11 0.79 %
Visnyó 10 0.72 %
Pelejte 10 0.72 %
Szilvásújfalu 10 0.72 %
Szécsegres 9 0.64 %
Kolbáska 9 0.64 %
Zemplénújfalu 8 0.57 %
Kereplye 7 0.50 %
Csörgő 7 0.50 %
Barancs 6 0.43 %
Nagytárkány 5 0.36 %
Tiszacsernyő 5 0.36 %
Kázmér 5 0.36 %
Lasztóc 5 0.36 %
Szürnyeg 4 0.29 %
Céke 4 0.29 %
Nagytoronya 4 0.29 %
Bodrogszerdahely 4 0.29 %
Kiszte 4 0.29 %
Sztankóc 4 0.29 %
Magyarsas 4 0.29 %
Isztáncs 3 0.21 %
Battyán 3 0.21 %
Bodzásújlak 3 0.21 %
Nagygéres 3 0.21 %
Szomotor 3 0.21 %
Véke 3 0.21 %
Legenye 3 0.21 %
Kazsó 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Bély 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 29.70 %
Tiszacsernyő 290 7.68 %
Lelesz 181 4.79 %
Szomotor 154 4.08 %
Nagytárkány 137 3.63 %
Bély 126 3.34 %
Bodrogszerdahely 121 3.20 %
Kisgéres 116 3.07 %
Kistárkány 115 3.04 %
Perbenyik 91 2.41 %
Zétény 87 2.30 %
Bodrogszentes 84 2.22 %
Kisdobra 79 2.09 %
Nagygéres 77 2.04 %
Bodrogszentmária 76 2.01 %
Battyán 69 1.83 %
Örös 60 1.59 %
Tőketerebes 60 1.59 %
Borsi 55 1.46 %
Rad 52 1.38 %
Nagykövesd 49 1.30 %
Bacska 49 1.30 %
Ágcsernyő 46 1.22 %
Boly 44 1.16 %
Zemplén 41 1.09 %
Véke 37 0.98 %
Bodrogmező 31 0.82 %
Ladamóc 28 0.74 %
Bári 25 0.66 %
Kiskövesd 25 0.66 %
Csarnahó 22 0.58 %
Szinyér 19 0.50 %
Szolnocska 18 0.48 %
Imreg 18 0.48 %
Szőlőske 16 0.42 %
Vécse 14 0.37 %
Újhely 13 0.34 %
Bodrogszög 10 0.26 %
Gálszécs 10 0.26 %
Alsómihályi 9 0.24 %
Kistoronya 6 0.16 %
Gercsely 5 0.13 %
Kázmér 5 0.13 %
Pelejte 5 0.13 %
Csörgő 5 0.13 %
Lasztóc 5 0.13 %
Kereplye 5 0.13 %
Legenye 5 0.13 %
Velejte 5 0.13 %
Szécsudvar 4 0.11 %
Kozma 4 0.11 %
Szürnyeg 4 0.11 %
Hardicsa 4 0.11 %
Nagytoronya 4 0.11 %
Szilvásújfalu 3 0.08 %
Kolbáska 3 0.08 %
Nagyruszka 3 0.08 %
Céke 3 0.08 %
Szécskeresztúr 3 0.08 %
Bodzásújlak 2 0.05 %
Garany 2 0.05 %
Biste 2 0.05 %
Zebegnyő 2 0.05 %
Barancs 2 0.05 %
Zemplénújfalu 2 0.05 %
Dargó 2 0.05 %
Bacskó 1 0.03 %
Nagyazar 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 21.18 %
Parnó 237 17.86 %
Gálszécs 90 6.78 %
Bacskó 60 4.52 %
Magyarsas 57 4.30 %
Kozma 34 2.56 %
Magyarizsép 32 2.41 %
Kolbáska 27 2.03 %
Alsómihályi 24 1.81 %
Dargó 24 1.81 %
Vécse 22 1.66 %
Hardicsa 22 1.66 %
Garany 22 1.66 %
Szécskeresztúr 21 1.58 %
Szécsudvar 21 1.58 %
Bodzásújlak 19 1.43 %
Kiszte 18 1.36 %
Visnyó 17 1.28 %
Királyhelmec 16 1.21 %
Csörgő 16 1.21 %
Zemplénújfalu 14 1.06 %
Zebegnyő 14 1.06 %
Nagytoronya 14 1.06 %
Céke 13 0.98 %
Gerenda 11 0.83 %
Barancs 11 0.83 %
Lasztóc 11 0.83 %
Kisazar 10 0.75 %
Nagyruszka 9 0.68 %
Kasó 8 0.60 %
Cselej 8 0.60 %
Kereplye 8 0.60 %
Kázmér 8 0.60 %
Gercsely 7 0.53 %
Bodrogszerdahely 6 0.45 %
Tiszacsernyő 6 0.45 %
Biste 6 0.45 %
Velejte 6 0.45 %
Borsi 6 0.45 %
Bodrogszentes 6 0.45 %
Sztankóc 5 0.38 %
Nagyazar 5 0.38 %
Szilvásújfalu