SK
TV
.....

Borsi

Község

címer zászló
778 99% magyar 1910
433 38% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Borsi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Borša
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Sátoraljaújhelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Hegyköz  - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Zempléni-rögök
Más földrajzi nevek:
Alsó-páka, Baráttó, Csúcstábla, Kovácsi-gazdarétek, Köves-feketés, Nagy-erdő, Oltványos
Koordináták:
48.39535904, 21.70713806
Terület:
9,54 km2
Rang:
község
Népesség:
1170
Tszf. magasság:
101 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07632
Település kód:
528170
Szervezeti azonosító:
331341
Adóazonosító:
2020730371

A község a Bodrog-folyó jobb partján, a Bári-patak mentén, a Bodrogköz, a Zempléni-szigethegység és a Ronyva-völgy kistájak találkozásánál fekszik, a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal (megállóhely) és a 79-es főút mentén, Sátoraljaújhelytől 4,5 km-re keletre, Királyhelmectől 25 km-re nyugatra. Mellékút köti össze Kisbárin (4 km) keresztül Cékével (11 km). Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület, a Bodrog mentén ártéri erdei is vannak. Nyugatról Újhely, északkeletről Bári, keletről Szőlőske, délkeletről Bodrogszög, délnyugatról pedig Sátoraljaújhely és (rövid szakaszon) Felsőberecki határolja. Délkeleti és délnyugati határának egy részét a Bodrog-folyó alkotja. Délnyugati határa egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Gálszécsi járáshoz, 1949-1960 között pedig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Sátoraljaújhelyi járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásával Sátoraljaújhely elcsatolt területének egy részét Borsihoz csatolták, területe ezzel másfélszeresére növekedett (6,28 km²-ről 9,54 km²-re).

Népesség

1880-ban még alig 478 lakosa volt, 1938-ig népessége csaknem két és félszeresére nőtt. 1910-ben 783, 1921-ben 851, 1938-ban pedig 1122, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 7,5 % volt. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették és szlovákokat telepítettek a községbe. Magyar többségét a 21. század elejéig megőrizte, az asszimiláció eredményeként 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 60,8 %-ról 44,9 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 38,8 %-ról 53 %-ra emelkedett, így 2011-re a község szlovák többségűvé vált. Az asszimiláció mértékét mutatja, hogy a magyar anyanyelvűek aránya csaknem másfélszerese (64,0 %) a magyar nemzetiségűekének. Az 1991-2011 közötti időszakban a község lakosságszáma 13,8 %-al csökkent (1409 főről 1214-re). Az 1921-ben még görög katolikus többségű (51,1 %) községben 2011-ben a lakosság 40,4 %-a volt római katolikus, 36,6 %-a görög katolikus, 16,9 %-a pedig református vallású.

Történelem

1221-ben Borsy néven említik először. 1284-ben Borsi, 1390-ben Borsy alakban szerepel a forrásokban. Sárospatak várának uradalmához tartozott. 1284-ben a sátoraljaújhelyi uradalom része volt. 1322-ben Károly Róbert György fia Mykchnek adományoz itt birtokot. 1387-ben a Perényiek, 1429-ben a Pálóczyak és mások birtoka. 1615-ben a Lorántffy családé. 1557-ben a falu 4 portával adózott. A falunak 1715-ben 13 adózó háztartása volt. 1787-ben 43 házában 281 lakos élt. 1828-ban 77 háza és 565 lakosa volt. 1865-ben és 1905-ben tűzvész pusztított a faluban. Az itteni birtokot 1892-ben a Széchyektől a Windischgrätz család vette meg. Lakói mezőgazdasággal és bognármesterséggel foglalkoztak. 1920-ig Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott, ezután a csehszlovák állam része lett. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. A második világháború után a falu magyar lakosságának egy részét áttelepítették Magyarországra, helyükre szlovákok települtek. 1961-ben kilencéves alapiskolát nyitottak a községben, ahol az 1970-es években megszüntették a magyar nyelvű oktatást. Borsiban azóta is csak szlovák nyelven folyik az oktatás, ez hozzájárult az asszimiláció felerősödéséhez a községben.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és óvoda található. Jelentős műemléke a Lorántffyak, majd később a Rákócziak egykori reneszánsz kastélya, mely egy korábbi vízivár helyén épült a 16. század második felében, itt született 1676-ban II. Rákóczi Ferenc, akinek 1907-ben készült mellszobrát (mely eredetileg Zólyom főterén állt) 1969-ben állították fel a vár előtt. Református temploma 13. századi eredetű, de több alkalommal átépítették. Szűz Mária mennybevételének szentelt római katolikus temploma 1936-ban épült neoklasszicista stílusban, a mellette álló görög katolikus templom 1998-ban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BORSI. Magyar falu Zemplén Vármegyében, földes Ura Gróf Áspermont Uraság, Bégányiaknak kastellyok vala itten, hajdanában pedig Rákótziaké vólt, fekszik Újhelyhez nem meszsze, sík helyen Bodrog partyához közel, nyárban a’ sok szúnyog miatt lakosai eleget szenyvednek, kelemetes fekvése van, körűlötte erdők vannak, határja két nyomásbéli, ’s minden veteményt bőven hoz, szénája jó, legelője elég, fája tűzre, és épűletre, malma helyben, itatója alkalmatos, eladásra jó módgya Újhelyben, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Borsi, magyar falu, Zemplén vármegyében, ut. p. Ujhelyhez keletre 1/2 órányira, a Bodrog jobb partján: 116 r., 184 g. kath., 5 evang., 200 ref. lak. Ref. templom. Derék erdő. Szántóföldje 380 h. Régi vára elpusztult. F. u. az Aspremont örök.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Szomszédos ezzel a Bodrog partján Borsi, II. Rákóczy Ferencz szülőhelye. A fejedelmi családnak nem nagy, de érdekes kastélya ősi fák árnyában ma is fönnáll, csakhogy külső díszétől megfosztva gazdatiszti lakásúl s gazdasági raktárúl használtatik. A kastély egyik oldalába illesztett díszes, fölíratos emléktáblával s a Rákóczy-éremnek a fölírat mellett alkalmazott két domború képével örökítette meg a hely történeti nevezetességét a kegyeletes közérzűlet.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Borsi, bodrogmenti magyar kisközség 122 házzal és 716, nagyobbrészben gör. kath. vallású lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Sátoraljaújhely. Hajdan ennek határrésze volt, a Borsi mellett, de már a Bodrogon túl fekvő Kovácsi (Koazth) várával együtt. Nevét némelyek Bors vezértől származtatják. Már a százdi apátság 1067-iki alapító levelében szerepel Terra Borsu alakban. A váradi Regestrum is említi 1221-ben. 1219-ben a pataki vár tartozéka volt. IV. Béla 1264-ben Csősz Kércsnek adományozza, de IV. László 1284-ben visszaadja Ujhely várának s e szerint a pataki vár után Ujhely várának volt tartozéka. Ez időben Borsiszer néven van említve. A XIII. század végén Kányi Tamás foglalta el erőszakkal, de Borsa Lóránt a király megbízásából visszafoglalta s ekkor Róbert Károly a maga részére elcseréli a Micz bán utódoktól. 1387-ben Perényi Miklós kap rá kir. adományt. 1429-ben ismét az ujhelyi vár tartozéka és a Palócziak az urai. 1456-ban Vissói Lukácsnak is van itt birtoka, 1499-ben pedig Csáktornyai Ernuszt Jánosnak. 1563-ban Domby Annát és Henyey Miklóst, 1578-ban Henyey Margitot és Zeleméry Miklóst iktatják részeibe. 1598-ban is ő az ura, de 1615-ben Lorántffy Mihályé és ezen a réven a Rákóczyaké lesz. A XVIII. század első felében, a Rákóczyak női ágán, az Aspremont grófi családé lett. III. Károly herczeg Trautsohn Donáthnak adományozta és még ebben az időben is Borsiszer néven szerepel. 1730-ban a Bégányiak zálogos birtoka. 1780-ban a Trautson családnak magva szakadván, a kir. kamara birtokába került, majd a Rákóczyak után, leányágon, a gróf Erdődyekre, ezektől vétel útján a Széchenyiekre, kiktől 1892-ben herczeg Windischgrätz 100,000 forintért vásárolta meg. Itt áll a Rákóczyak hajdan híres várkastélya, mely állítólag még IV. Béla király idejében épült. A várkastély alatt alagút vezet, mely, mielőtt beomlott volna, állítólag, Borsitól, Ujhely alatt a sárospataki várig vonult s ezen az alagúton át menekült - a hagyomány szerint - II. Rákóczy Ferencz, midőn 1701 május havában a császáriak elől Borsiba futott. E várkastélyban született 1676 márcz. 27-én II. Rákóczy Ferencz. A várkastély saroktornyát, a hol az a szoba volt, melyben a nagy szabadsághős legelőször látta meg a napvilágot, emléktáblával jelölték meg, melyet 1882 június 11-én nagy ünnepségek között lepleztek le. Az emléktábla felírata a következő: Itt született II. RÁKÓCZI FERENCZ 1676. év márczius 27-én. Egyes hű hazafiak és törvényhatóságok áldozatkészségéből emelték a sátoralja-ujhelyi turisták 1881. évben. Ezek a turisták pedig Sátoraljaújhely lelkes, hazafias polgárai voltak, a kik gyakran rándultak ki Borsiba, hogy a szabasághős szülőhelyén kegyeletük adóját leróják. A falunak csak református temploma van, mely nagyon régi s építési ideje ismeretlen. A község több ízben elpusztult; 1865-ben egészen leégett, legutóbb pedig 1905. márczius 29-én egy része égett porrá.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Borsi. Nevét Bors vezértől származtatják. Elsőnek a százdi apátság alapítólevelében 1067-ből Terra Bors alakban szerepel. Később pataki várbirtok. 1264-ben Csősz Kércs kapja a királytól, majd 1284-ben IV. László Ujhely várának adományozza. Ez időben Borsiszer néven említik. A XIII. század végén királyi birtok, 1387-ben a Perényiek kapják. Röviddel később ismét újhelyi várbirtok. A XV.—XVIII. században birtoka van még itt az Ernuszt-, Domby, Henyey-, Zeleméry-, Lórántffy- és Rákóczi-csaIádnak. A Rákóczi-birtokot házasság révén az Aspremont grófok szerzik meg. Később a Trautson hercegeké, majd kincstári birtok s a Rákócziak után leányágon az Erdődy grófoké s utóbbiaktól a Széchényi grófok, a Széchényiektől pedig 1892-ben herceg Windisgraetz vásárolja meg. A községben áll a Rákócziak hajdan híres várkastélya, itt született 1676 március 27-én II. Rákóczi Ferenc. A várkastély állítólag még IV. Béla király koiából való. Hozzátartozik Besenyeitanya, Tilditanya. Szabadságához és nemzetéhez mindig hű magyar lakosságát a cseh uralom alatt ugyancsak sanyargatták. A község területe 1660 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1122.

II. Rákóczi Ferenc

1676. 3. 27.
Borsi - megszületett
Névelőfordulások
1221
Borsy
1284
Borsi
1390
Borsy
1773
Borsi, Borssa,
1786
Borschi,
1808
Borsi,
1863
Borsi,
1920
Borša,
1927
Borša, Borsi,
1945
Borša, Borsi,
1948
Borša
1994
Borsi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Rózsa utca (Ružová) 188/2
Telefon: 0566792213
Fax: 0566792213

Honlap: obecborsa.szm.com

Hivatali órák:

Polgármester:
Vargová Anna Tünde (Független)

Képviselő-testület:
Beláz Jozef (Független)
Džubák František (Független)
Balogh Norbert (KDH)
Suchoža Marián (MOST - HÍD)
Csonka Július (MOST - HÍD)
Palko Martin (SMER-SD)
Kavčák Štefan (SMER-SD)
Független 29% Független 2 képviselö KDH 14% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 29% SMER-SD 2 képviselö 7 képviselö
Borsii Posta

Iskola utca 19

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Rózsa utca 304

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Rózsa utca 304

Borsii Anyakönyvi Hivatal

Rózsa utca 188/2

Borsii Községi Hivatal

Rózsa utca 188/2

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 411 86%
szlovákok 27 6%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 4%
egyéb 20 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 478
magyarok 778 99%
szlovákok 3 0%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 783
magyarok 749 88%
szlovákok 64 8%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 38 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 851
magyarok 856 61%
szlovákok 547 39%
ruszinok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1409
magyarok 653 50%
szlovákok 626 48%
ruszinok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 1%
összlétszám 1298
magyarok 545 45%
szlovákok 644 53%
ruszinok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 19 2%
összlétszám 1214
magyarok 433 38%
szlovákok 687 60%
ruszinok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 24 2%
összlétszám 1146
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 979
Választási részvétel: 39.94 %
Kiadott boríték: 391
Bedobott boríték: 391

Polgármester

Érvényes szavazólap: 368
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vargová Anna Tünde 368 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Beláz Jozef 318 Független
Palko Martin 244 SMER-SD
Suchoža Marián 237 MOST - HÍD
Džubák František 232 Független
Csonka Július 201 MOST - HÍD
Kavčák Štefan 200 SMER-SD
Balogh Norbert 195 KDH

Képviselők

2014
Független 57.14% Független 4 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1023
Választási részvétel: 28.64 %
Kiadott boríték: 293
Bedobott boríték: 293
Választásra jogosult: 1026
Választási részvétel: 12.28 %
Kiadott boríték: 126
Bedobott boríték: 126
Választásra jogosult: 986
Választási részvétel: 29,71 %
Kiadott boríték: 293
Bedobott boríték: 293

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 254
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 283
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 147 57.87 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 59 23.23 % KDS
Rastislav Masnyk 13 5.12 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 12 4.72 % NOVA
Lukáš Sisák 7 2.76 % KSS
Marek Ďurán 6 2.36 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 5 1.97 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 4 1.57 % Független
Jaroslav Džunko 1 0.39 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 35 28.00% KDS
Richard Raši 133 47.00 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 84 29.68 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 47 16.61 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Rudolf Botka 4 1.41 % NP
Jaroslav Džunko 3 1.06 % Független
Jozef Bobík 3 1.06 % Független
Štefan Surmánek 2 0.71 % ĽSNS
Oliver Petrík 1 0.35 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 1 0.35 % SNS
Lukáš Sisák 1 0.35 % KSS
Jozef Červeňák 1 0.35 % RIS
Róbert Bačinský 1 0.35 % Független
Adam Šepetka 1 0.35 % NAJ
Ján Struk 1 0.35 % SMS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 284
Érvényes szavazólap: 285
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Laczko 128 45.07% SMK-MKP
Jozef Horváth 110 38.73% SMER - SD
Miroslav Tóth 101 35.56% SMER - SD
Róbert Puci 98 34.51% SMER - SD
József Kopasz 94 33.10% SMK-MKP
Štefan Duč 94 33.10% Független
Vladimír Dvorový 94 33.10% SMER - SD
Tichomír Kačo 86 30.28% Független
Jana Mondiková 85 29.93% SMER - SD
Juraj Sobek 82 28.87% SMER - SD
Csaba Furik 79 27.82% SMK-MKP
Mária Szuperák 73 25.70% SMK-MKP
Ladislav Illés 69 24.30% SMK-MKP
Rastislav Petrovič 62 21.83% SMER - SD
László Farkas 60 21.13% SMK-MKP
Ján Hornyák 57 20.07% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Karol Pataky 46 16.20% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Gejza Sačko 32 11.27% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Tatranský 28 9.86% KSS
Jozef Orenič 22 7.75% NÁŠ KRAJ
Michal Zurbola 20 7.04% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Magdaléna Haburová 18 6.34% Független
Ladislav Szunyog 17 5.99% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Marek Čižmár 15 5.28% Független
Juraj Selecký 14 4.93% Független
Tomáš Kříž 11 3.87% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juliana Pašková 11 3.87% Független
Peter Pető 10 3.52% Független
Vladimír Seman 10 3.52% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ladislav Bodnár 9 3.17% Független
František Tomko 9 3.17% Független
Cyril Korpesio 7 2.46% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Soták 6 2.11% Független
Edita Anthony 6 2.11% SaS
Pavel Szijjártó 6 2.11% SĽS
Andrej Kocák 6 2.11% MS
Marián Ferčák 5 1.76% ĽS-HZDS
Marián Kolesár 5 1.76% Független
Robert Engel 5 1.76% Független
Martin Begala 5 1.76% Független
Jaroslav Konečný 5 1.76% Független
Tibor Jánošík 5 1.76% NOVA
Vladimír Juroš 5 1.76% MS
Gejza Gore 5 1.76% Független
Miloš Kubica 5 1.76% Független
Martin Galgoczy 4 1.41% Független
Mikuláš Balog 4 1.41% EDS
Zlatica Čeplíková 4 1.41% Független
Ľudovít Tóth 4 1.41% SĽS
František Kolbaský 3 1.06% ÚSVIT
Aneta Horváthová 3 1.06% EDS
Ladislav Szilágyi 3 1.06% SaS
Michaela Kapustníková 3 1.06% NOVA
Peter Figeľ 2 0.70% DS
Miloš Ferko 2 0.70% NOVA
Terézia Kačová 2 0.70% NOVA
Jana Mišenková 2 0.70% NÁŠ KRAJ
Igor Balog 2 0.70% SRÚS
Matúš Hada 1 0.35% KĽS
Miroslav Ramšak 1 0.35% ĽS Naše Slovensko
Iveta Kohanová 1 0.35% Független
Ľubomír Bulla 1 0.35% Független
Katarína Mischurová 1 0.35% Független
Ján Tomáš 0 0.00% Független
Ján Lukáč 0 0.00% SMS
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Štefan Duč 105 36.84% Független
Edina Kocsisová 88 30.88% Független
Róbert Puci 79 27.72% SMER-SD
Csaba Furik 78 27.37% SMK-MKP
Zoltán Mento 69 24.21% Független
Jozef Horváth 69 24.21% MOST - HÍD
Jana Mondiková 66 23.16% SMER-SD
István Takács 63 22.11% SMK-MKP
Karol Pataky 60 21.05% MOST - HÍD
József Kopasz 59 20.70% SMK-MKP
Csilla Bálintová 58 20.35% SMK-MKP
Jozef Želinský 55 19.30% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 55 19.30% SMK-MKP
Tibor Sáradi 53 18.60% SMK-MKP
Rastislav Petrovič 49 17.19% SMER-SD
Gejza Sačko 44 15.44% MOST - HÍD
Viktor Palko 34 11.93% MOST - HÍD
Peter Pandy 33 11.58% MOST - HÍD
Július Hajdu 31 10.88% SMER-SD
Peter Rico 30 10.53% MOST - HÍD
Marek Čižmár 30 10.53% Független
Ján Juhász 30 10.53% MOST - HÍD
Tichomír Kačo 24 8.42% ŠKV
Gustáv Liszkai 19 6.67% SMER-SD
Libuša Babuľaková 18 6.32% ŠKV
Zoltán Sipos 17 5.96% MKDA-MKDSZ
Ján Čebreňák 17 5.96% ĽS Naše Slovensko
František Krejza 17 5.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Dionýz Szabó 16 5.61% ŠKV
Martin Dzielavský 13 4.56% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Bačkovský 10 3.51% ŠKV
Radoslav Rendeš 9 3.16% ŠKV
Vladimír Seman 9 3.16% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Adrian Haraszti 9 3.16% NAJ
Rastislav Jílek 8 2.81% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Gabriel Garanič 8 2.81% Független
Martin Galgoczy 7 2.46% Független
Cyril Korpesio 7 2.46% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Marián Oščenda 6 2.11% ĽS Naše Slovensko
Juraj Guzej 6 2.11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Antónia Hrabská 6 2.11% ŠKV
Michaela Ducárová 6 2.11% ŠKV
Ján Ujheli 5 1.75% ĽS Naše Slovensko
František Tomko 5 1.75% JEDNOTA-ĽSS
Peter Bielek 5 1.75% SNS
Vladimír Šiňanský 5 1.75% ĽS Naše Slovensko
Iveta Solomonová 5 1.75% KSS
Milan Malý 4 1.40% KSS
Terézia Stanková 4 1.40% Független
František Korytko 4 1.40% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Michal Magnes 4 1.40% SNS
Milan Mika 4 1.40% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Juraj Oščenda 4 1.40% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 3 1.05% ĽS Naše Slovensko
Štefan Kandráč 3 1.05% NP
Slavomír Illeš 3 1.05% Független
Marta Hrobová 3 1.05% ÚSVIT
Marián Vanci 2 0.70% ŠKV
Michal Sentelik 2 0.70% ĽS Naše Slovensko
Lucia Rušinová 2 0.70% JEDNOTA-ĽSS
Filip Biháry 2 0.70% ĽS Naše Slovensko
Alexander Kis-Géczi 2 0.70% NAJ
Ján Seman 2 0.70% ŠANCA
Dušan Grajcár 1 0.35% JEDNOTA-ĽSS
Katarína Kasardová 1 0.35% KSS
Peter Figeľ 1 0.35% DS
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Jozef Gamrát 0 0.00% Független
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 23.19 %
Tiszacsernyő 27 6.73 %
Nagytárkány 17 4.24 %
Nagygéres 14 3.49 %
Zétény 13 3.24 %
Bély 10 2.49 %
Bodrogszentes 9 2.24 %
Borsi 9 2.24 %
Kistárkány 8 2.00 %
Bodrogmező 8 2.00 %
Szomotor 8 2.00 %
Rad 7 1.75 %
Tőketerebes 7 1.75 %
Kisgéres 7 1.75 %
Kiskövesd 6 1.50 %
Lelesz 6 1.50 %
Kisdobra 6 1.50 %
Ágcsernyő 6 1.50 %
Ladamóc 5 1.25 %
Nagykövesd 5 1.25 %
Bodrogszentmária 4 1.00 %
Szőlőske 4 1.00 %
Bacska 4 1.00 %
Bodrogszerdahely 4 1.00 %
Gálszécs 3 0.75 %
Véke 3 0.75 %
Szolnocska 3 0.75 %
Velejte 3 0.75 %
Zemplén 2 0.50 %
Újhely 2 0.50 %
Magyarsas 2 0.50 %
Boly 2 0.50 %
Nagytoronya 2 0.50 %
Garany 2 0.50 %
Imreg 2 0.50 %
Szinyér 2 0.50 %
Kolbáska 1 0.25 %
Bári 1 0.25 %
Isztáncs 1 0.25 %
Nagyazar 1 0.25 %
Bacskó 1 0.25 %
Szilvásújfalu 1 0.25 %
Bodzásújlak 1 0.25 %
Szécsegres 1 0.25 %
Vécse 1 0.25 %
Kistoronya 1 0.25 %
Kozma 1 0.25 %
Kazsó 1 0.25 %
Zemplénújfalu 1 0.25 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 7.44 %
Bodrogszentes 25 4.05 %
Tőketerebes 10 1.62 %
Tiszacsernyő 9 1.46 %
Nagykövesd 9 1.46 %
Szomotor 8 1.29 %
Bacska 7 1.13 %
Ágcsernyő 7 1.13 %
Nagygéres 7 1.13 %
Bodrogszentmária 7 1.13 %
Bodrogszerdahely 7 1.13 %
Véke 5 0.81 %
Bély 5 0.81 %
Nagytárkány 5 0.81 %
Kistárkány 4 0.65 %
Lelesz 4 0.65 %
Kiskövesd 4 0.65 %
Bacskó 3 0.49 %
Újhely 3 0.49 %
Kolbáska 2 0.32 %
Zemplénújfalu 2 0.32 %
Szőlőske 2 0.32 %
Barancs 2 0.32 %
Alsómihályi 2 0.32 %
Bodzásújlak 2 0.32 %
Szinyér 2 0.32 %
Borsi 2 0.32 %
Rad 2 0.32 %
Gercsely 2 0.32 %
Ladamóc 1 0.16 %
Szolnocska 1 0.16 %
Isztáncs 1 0.16 %
Bodrogmező 1 0.16 %
Parnó 1 0.16 %
Velejte 1 0.16 %
Boly 1 0.16 %
Kisdobra 1 0.16 %
Kiszte 1 0.16 %
Gálszécs 1 0.16 %
Zétény 1 0.16 %
Zemplén 1 0.16 %
Kázmér 1 0.16 %
Magyarsas 1 0.16 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 27.87 %
Bodzásújlak 84 7.20 %
Gálszécs 45 3.86 %
Kozma 34 2.92 %
Garany 32 2.74 %
Vécse 24 2.06 %
Kasó 23 1.97 %
Királyhelmec 21 1.80 %
Battyán 20 1.72 %
Alsómihályi 20 1.72 %
Barancs 17 1.46 %
Kázmér 15 1.29 %
Gercsely 15 1.29 %
Kiszte 14 1.20 %
Szilvásújfalu 14 1.20 %
Tiszacsernyő 13 1.11 %
Magyarizsép 13 1.11 %
Céke 13 1.11 %
Dargó 11 0.94 %
Kolbáska 11 0.94 %
Parnó 11 0.94 %
Bacskó 11 0.94 %
Szécskeresztúr 9 0.77 %
Szőlőske 8 0.69 %
Kazsó 8 0.69 %
Hardicsa 8 0.69 %
Isztáncs 8 0.69 %
Imreg 7 0.60 %
Legenye 7 0.60 %
Szécsudvar 7 0.60 %
Kisazar 7 0.60 %
Magyarsas 7 0.60 %
Velejte 7 0.60 %
Borsi 6 0.51 %
Szürnyeg 6 0.51 %
Újhely 5 0.43 %
Nagyruszka 5 0.43 %
Lasztóc 5 0.43 %
Pelejte 5 0.43 %
Csörgő 5 0.43 %
Kiskövesd 4 0.34 %
Bodrogszerdahely 4 0.34 %
Lelesz 4 0.34 %
Perbenyik 4 0.34 %
Nagyazar 4 0.34 %
Biste 4 0.34 %
Bári 3 0.26 %
Zebegnyő 3 0.26 %
Szomotor 3 0.26 %
Ladamóc 3 0.26 %
Cselej 3 0.26 %
Gerenda 3 0.26 %
Csarnahó 3 0.26 %
Zemplénújfalu 3 0.26 %
Visnyó 2 0.17 %
Bacska 2 0.17 %
Véke 2 0.17 %
Kistárkány 2 0.17 %
Nagygéres 2 0.17 %
Rad 2 0.17 %
Bodrogszentmária 2 0.17 %
Bodrogszög 2 0.17 %
Szécsegres 2 0.17 %
Tarnóka 2 0.17 %
Bély 1 0.09 %
Nagytárkány 1 0.09 %
Nagykövesd 1 0.09 %
Nagytoronya 1 0.09 %
Kisgéres 1 0.09 %
Kereplye 1 0.09 %
Kisdobra 1 0.09 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 19.99 %
Kisgéres 381 10.58 %
Nagytárkány 178 4.94 %
Kistárkány 162 4.50 %
Bodrogszerdahely 160 4.44 %
Bodrogszentes 152 4.22 %
Perbenyik 135 3.75 %
Battyán 130 3.61 %
Nagykövesd 107 2.97 %
Bacska 103 2.86 %
Örös 101 2.80 %
Lelesz 100 2.78 %
Zétény 97 2.69 %
Tiszacsernyő 93 2.58 %
Bély 91 2.53 %
Nagygéres 91 2.53 %
Szomotor 79 2.19 %
Borsi 78 2.17 %
Boly 74 2.05 %
Kiskövesd 69 1.92 %
Ladamóc 68 1.89 %
Bári 63 1.75 %
Bodrogszentmária 63 1.75 %
Rad 62 1.72 %
Kisdobra 48 1.33 %
Tőketerebes 47 1.31 %
Bodrogmező 47 1.31 %
Imreg 46 1.28 %
Véke 45 1.25 %
Ágcsernyő 45 1.25 %
Szürnyeg 34 0.94 %
Szőlőske 34 0.94 %
Csarnahó 30 0.83 %
Szolnocska 30 0.83 %
Szinyér 28 0.78 %
Zemplén 25 0.69 %
Újhely 21 0.58 %
Hardicsa 15 0.42 %
Bodrogszög 11 0.31 %
Gálszécs 9 0.25 %
Kistoronya 9 0.25 %
Kozma 6 0.17 %
Alsómihályi 5 0.14 %
Garany 4 0.11 %
Lasztóc 3 0.08 %
Céke 2 0.06 %
Kolbáska 2 0.06 %
Kázmér 2 0.06 %
Pelejte 2 0.06 %
Visnyó 2 0.06 %
Csörgő 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Kasó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Gercsely 1 0.03 %
Legenye 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 12.59 %
Kistárkány 269 10.59 %
Kisgéres 269 10.59 %
Nagytárkány 216 8.50 %
Tiszacsernyő 156 6.14 %
Bély 98 3.86 %
Battyán 96 3.78 %
Bacska 92 3.62 %
Bodrogszerdahely 77 3.03 %
Perbenyik 71 2.79 %
Bodrogszentes 68 2.68 %
Lelesz 66 2.60 %
Nagykövesd 63 2.48 %
Borsi 58 2.28 %
Bári 50 1.97 %
Örös 49 1.93 %
Zétény 48 1.89 %
Boly 47 1.85 %
Ágcsernyő 45 1.77 %
Nagygéres 44 1.73 %
Kiskövesd 43 1.69 %
Szomotor 41 1.61 %
Ladamóc 38 1.50 %
Tőketerebes 35 1.38 %
Kisdobra 33 1.30 %
Rad 33 1.30 %
Bodrogmező 31 1.22 %
Véke 28 1.10 %
Bodrogszentmária 26 1.02 %
Imreg 20 0.79 %
Szolnocska 20 0.79 %
Szinyér 17 0.67 %
Zemplén 17 0.67 %
Csarnahó 16 0.63 %
Szőlőske 15 0.59 %
Újhely 11 0.43 %
Gálszécs 8 0.31 %
Bodrogszög 5 0.20 %
Magyarsas 5 0.20 %
Alsómihályi 5 0.20 %
Kistoronya 5 0.20 %
Parnó 4 0.16 %
Szürnyeg 4 0.16 %
Céke 4 0.16 %
Nagytoronya 3 0.12 %
Gercsely 3 0.12 %
Csörgő 3 0.12 %
Szilvásújfalu 3 0.12 %
Szécsudvar 3 0.12 %
Kisazar 3 0.12 %
Nagyazar 2 0.08 %
Cselej 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Hardicsa 2 0.08 %
Bodzásújlak 2 0.08 %
Magyarizsép 2 0.08 %
Vécse 2 0.08 %
Bacskó 2 0.08 %
Velejte 2 0.08 %
Kazsó 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Garany 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Kozma 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kasó 1 0.04 %
Isztáncs 1 0.04 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 27.35 %
Gálszécs 406 24.20 %
Parnó 55 3.28 %
Szécskeresztúr 52 3.10 %
Vécse 48 2.86 %
Kozma 46 2.74 %
Dargó 39 2.32 %
Bodzásújlak 38 2.26 %
Alsómihályi 34 2.03 %
Kázmér 26 1.55 %
Kisazar 26 1.55 %
Bacskó 26 1.55 %
Királyhelmec 24 1.43 %
Nagyazar 21 1.25 %
Zebegnyő 21 1.25 %
Garany 21 1.25 %
Céke 20 1.19 %
Kereplye 20 1.19 %
Szécsudvar 19 1.13 %
Szilvásújfalu 18 1.07 %
Tarnóka 17 1.01 %
Magyarizsép 17 1.01 %
Velejte 16 0.95 %
Cselej 15 0.89 %
Csörgő 15 0.89 %
Hardicsa 14 0.83 %
Zemplénújfalu 12 0.72 %
Gerenda 12 0.72 %
Szürnyeg 12 0.72 %
Nagytoronya 11 0.66 %
Pelejte 11 0.66 %
Nagyruszka 11 0.66 %
Gercsely 11 0.66 %
Lasztóc 10 0.60 %
Visnyó 10 0.60 %
Barancs 9 0.54 %
Sztankóc 9 0.54 %
Szomotor 8 0.48 %
Újhely 8 0.48 %
Bodrogszerdahely 8 0.48 %
Tiszacsernyő 8 0.48 %
Battyán 7 0.42 %
Borsi 7 0.42 %
Ágcsernyő 7 0.42 %
Nagytárkány 6 0.36 %
Isztáncs 6 0.36 %
Szécsegres 6 0.36 %
Rad 5 0.30 %
Lelesz 5 0.30 %
Kisdobra 5 0.30 %
Biste 5 0.30 %
Perbenyik 4 0.24 %
Legenye 4 0.24 %
Kasó 4 0.24 %
Nagygéres 4 0.24 %
Kiszte 4 0.24 %
Magyarsas 4 0.24 %
Kolbáska 4 0.24 %
Imreg 4 0.24 %
Örös 3 0.18 %
Bacska 3 0.18 %
Bodrogszentes 3 0.18 %
Kazsó 2 0.12 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 19.82 %
Tiszacsernyő 150 13.22 %
Királyhelmec 123 10.84 %
Ágcsernyő 49 4.32 %
Bodrogszerdahely 32 2.82 %
Lelesz 30 2.64 %
Nagytárkány 30 2.64 %
Kisgéres 28 2.47 %
Tőketerebes 26 2.29 %
Bacska 25 2.20 %
Bély 22 1.94 %
Bodrogszentes 21 1.85 %
Imreg 18 1.59 %
Borsi 16 1.41 %
Örös 14 1.23 %
Perbenyik 14 1.23 %
Gálszécs 13 1.15 %
Szomotor 11 0.97 %
Kisdobra 11 0.97 %
Kistárkány 11 0.97 %
Kozma 10 0.88 %
Nagygéres 10 0.88 %
Vécse 8 0.70 %
Szolnocska 8 0.70 %
Rad 8 0.70 %
Kiskövesd 7 0.62 %
Véke 7 0.62 %
Bodzásújlak 7 0.62 %
Bodrogszentmária 7 0.62 %
Bodrogmező 6 0.53 %
Boly 6 0.53 %
Nagykövesd 6 0.53 %
Legenye 5 0.44 %
Zemplén 5 0.44 %
Gercsely 5 0.44 %
Garany 5 0.44 %
Kázmér 4 0.35 %
Szinyér 4 0.35 %
Szécsudvar 4 0.35 %
Barancs 4 0.35 %
Szőlőske 4 0.35 %
Bári 4 0.35 %
Alsómihályi 3 0.26 %
Csörgő 3 0.26 %
Ladamóc 3 0.26 %
Kisazar 2 0.18 %
Újhely 2 0.18 %
Dargó 2 0.18 %
Parnó 2 0.18 %
Bodrogszög 2 0.18 %
Magyarsas 2 0.18 %
Biste 2 0.18 %
Szürnyeg 2 0.18 %
Nagyazar 2 0.18 %
Nagytoronya 2 0.18 %
Kazsó 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Sztankóc 1 0.09 %
Magyarizsép 1 0.09 %
Kiszte 1 0.09 %
Céke 1 0.09 %
Bacskó 1 0.09 %
Szilvásújfalu 1 0.09 %
Zétény 1 0.09 %
Szécskeresztúr 1 0.09 %
Csarnahó 1 0.09 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 31.60 %
Gálszécs 23 3.99 %
Vécse 17 2.95 %
Velejte 12 2.08 %
Kasó 10 1.74 %
Zemplénújfalu 9 1.56 %
Királyhelmec 9 1.56 %
Hardicsa 8 1.39 %
Parnó 7 1.22 %
Isztáncs 7 1.22 %
Lasztóc 6 1.04 %
Magyarsas 6 1.04 %
Szécsudvar 6 1.04 %
Céke 6 1.04 %
Magyarizsép 6 1.04 %
Kazsó 5 0.87 %
Bodrogszerdahely 5 0.87 %
Kozma 5 0.87 %
Szilvásújfalu 5 0.87 %
Ágcsernyő 5 0.87 %
Lelesz 5 0.87 %
Alsómihályi 5 0.87 %
Kiszte 4 0.69 %
Gercsely 4 0.69 %
Tiszacsernyő 4 0.69 %
Bodzásújlak 4 0.69 %
Garany 4 0.69 %
Újhely 4 0.69 %
Rad 4 0.69 %
Legenye 3 0.52 %
Kistárkány 3 0.52 %
Szürnyeg 3 0.52 %
Nagytoronya 3 0.52 %
Nagyazar 3 0.52 %
Nagygéres 3 0.52 %
Battyán 3 0.52 %
Bacskó 3 0.52 %
Nagykövesd 2 0.35 %
Bári 2 0.35 %
Dargó 2 0.35 %
Barancs 2 0.35 %
Zebegnyő 2 0.35 %
Szécsegres 2 0.35 %
Biste 2 0.35 %
Boly 2 0.35 %
Nagyruszka 2 0.35 %
Szécskeresztúr 2 0.35 %
Pelejte 2 0.35 %
Csörgő 2 0.35 %
Kázmér 1 0.17 %
Kiskövesd 1 0.17 %
Kisgéres 1 0.17 %
Bacska 1 0.17 %
Bély 1 0.17 %
Borsi 1 0.17 %
Imreg 1 0.17 %
Zemplén 1 0.17 %
Sztankóc 1 0.17 %
Kolbáska 1 0.17 %
Véke 1 0.17 %
Bodrogszentmária 1 0.17 %
Bodrogszentes 1 0.17 %
Cselej 1 0.17 %
Tarnóka 1 0.17 %
Bodrogszög 1 0.17 %
Visnyó 1 0.17 %
Gerenda 1 0.17 %
Nagytárkány 1 0.17 %
Szőlőske 1 0.17 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 12.20 %
Szőlőske 90 8.32 %
Borsi 88 8.13 %
Királyhelmec 77 7.12 %
Bodrogszerdahely 75 6.93 %
Szomotor 45 4.16 %
Tiszacsernyő 44 4.07 %
Gálszécs 38 3.51 %
Battyán 33 3.05 %
Kisgéres 27 2.50 %
Ladamóc 24 2.22 %
Lelesz 22 2.03 %
Nagytárkány 20 1.85 %
Perbenyik 15 1.39 %
Kiskövesd 15 1.39 %
Bodrogszentes 15 1.39 %
Bély 15 1.39 %
Bodrogszentmária 15 1.39 %
Újhely 14 1.29 %
Bári 14 1.29 %
Céke 12 1.11 %
Kistárkány 12 1.11 %
Kistoronya 11 1.02 %
Csörgő 11 1.02 %
Nagykövesd 10 0.92 %
Bodzásújlak 10 0.92 %
Örös 9 0.83 %
Véke 9 0.83 %
Pelejte 8 0.74 %
Szécskeresztúr 8 0.74 %
Zemplén 7 0.65 %
Imreg 7 0.65 %
Alsómihályi 7 0.65 %
Bacska 7 0.65 %
Legenye 6 0.55 %
Magyarsas 6 0.55 %
Kozma 6 0.55 %
Vécse 6 0.55 %
Hardicsa 6 0.55 %
Rad 6 0.55 %
Dargó 5 0.46 %
Boly 5 0.46 %
Bacskó 5 0.46 %
Garany 5 0.46 %
Ágcsernyő 5 0.46 %
Parnó 5 0.46 %
Zemplénújfalu 4 0.37 %
Szolnocska 4 0.37 %
Zétény 4 0.37 %
Lasztóc 4 0.37 %
Csarnahó 4 0.37 %
Velejte 3 0.28 %
Szécsegres 3 0.28 %
Nagyruszka 3 0.28 %
Bodrogmező 3 0.28 %
Kolbáska 3 0.28 %
Gercsely 3 0.28 %
Kisdobra 3 0.28 %
Szécsudvar 3 0.28 %
Szürnyeg 3 0.28 %
Kiszte 3 0.28 %
Kázmér 3 0.28 %
Nagygéres 3 0.28 %
Magyarizsép 3 0.28 %
Gerenda 2 0.18 %
Biste 2 0.18 %
Nagytoronya 2 0.18 %
Szinyér 2 0.18 %
Bodrogszög 1 0.09 %
Kereplye 1 0.09 %
Nagyazar 1 0.09 %
Kazsó 1 0.09 %
Zebegnyő 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Szilvásújfalu 1 0.09 %
Cselej 1 0.09 %
Visnyó 1 0.09 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 19.07 %
Gálszécs 72 9.81 %
Parnó 20 2.72 %
Kozma 18 2.45 %
Alsómihályi 18 2.45 %
Garany 18 2.45 %
Bacskó 14 1.91 %
Magyarizsép 11 1.50 %
Királyhelmec 11 1.50 %
Lasztóc 10 1.36 %
Tiszacsernyő 9 1.23 %
Bodzásújlak 9 1.23 %
Hardicsa 9 1.23 %
Dargó 9 1.23 %
Kisazar 7 0.95 %
Vécse 7 0.95 %
Szécsudvar 7 0.95 %
Legenye 7 0.95 %
Kiszte 6 0.82 %
Nagyazar 6 0.82 %
Szécskeresztúr 6 0.82 %
Nagytoronya 5 0.68 %
Nagytárkány 5 0.68 %
Magyarsas 5 0.68 %
Szürnyeg 5 0.68 %
Zemplénújfalu 4 0.54 %
Újhely 4 0.54 %
Kázmér 4 0.54 %
Szilvásújfalu 4 0.54 %
Céke 3 0.41 %
Velejte 3 0.41 %
Nagygéres 3 0.41 %
Kasó 3 0.41 %
Zebegnyő 3 0.41 %
Bély 3 0.41 %
Lelesz 3 0.41 %
Tarnóka 3 0.41 %
Bodrogszentes 3 0.41 %
Véke 3 0.41 %
Csörgő 3 0.41 %
Szécsegres 3 0.41 %
Szomotor 3 0.41 %
Isztáncs 3 0.41 %
Bodrogszerdahely 3 0.41 %
Szőlőske 2 0.27 %
Nagyruszka 2 0.27 %
Bári 2 0.27 %
Pelejte 2 0.27 %
Borsi 2 0.27 %
Nagykövesd 2 0.27 %
Bodrogszentmária 2 0.27 %
Visnyó 2 0.27 %
Battyán 2 0.27 %
Kisgéres 2 0.27 %
Szolnocska 2 0.27 %
Barancs 2 0.27 %
Kolbáska 2 0.27 %
Sztankóc 2 0.27 %
Örös 2 0.27 %
Gercsely 2 0.27 %
Kiskövesd 2 0.27 %
Rad 1 0.14 %
Csarnahó 1 0.14 %
Bodrogmező 1 0.14 %
Kistárkány 1 0.14 %
Ágcsernyő 1 0.14 %
Ladamóc 1 0.14 %
Kereplye 1 0.14 %
Kazsó 1 0.14 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 17.24 %
Tőketerebes 297 15.24 %
Kisazar 94 4.82 %
Szécskeresztúr 87 4.46 %
Dargó 78 4.00 %
Nagyazar 53 2.72 %
Kereplye 48 2.46 %
Vécse 39 2.00 %
Parnó 35 1.80 %
Kozma 33 1.69 %
Zebegnyő 28 1.44 %
Alsómihályi 25 1.28 %
Bacskó 21 1.08 %
Tarnóka 20 1.03 %
Bodzásújlak 19 0.97 %
Sztankóc 19 0.97 %
Magyarsas 17 0.87 %
Magyarizsép 17 0.87 %
Hardicsa 17 0.87 %
Szilvásújfalu 17 0.87 %
Cselej 17 0.87 %
Csörgő 16 0.82 %
Garany 16 0.82 %
Szécsudvar 16 0.82 %
Királyhelmec 15 0.77 %
Velejte 14 0.72 %
Gerenda 13 0.67 %
Nagyruszka 12 0.62 %
Céke 12 0.62 %
Visnyó 11 0.56 %
Lasztóc 10 0.51 %
Bodrogszerdahely 9 0.46 %
Pelejte 9 0.46 %
Nagytoronya 9 0.46 %
Kázmér 9 0.46 %
Tiszacsernyő 9 0.46 %
Barancs 8 0.41 %
Kiszte 8 0.41 %
Lelesz 8 0.41 %
Isztáncs 7 0.36 %
Nagytárkány 7 0.36 %
Kolbáska 7 0.36 %
Véke 7 0.36 %
Zemplénújfalu 7 0.36 %
Gercsely 6 0.31 %
Szomotor 6 0.31 %
Nagygéres 6 0.31 %
Újhely 5 0.26 %
Bodrogszentmária 5 0.26 %
Biste 5 0.26 %
Legenye 5 0.26 %
Battyán 5 0.26 %
Szécsegres 5 0.26 %
Ágcsernyő 4 0.21 %
Borsi 4 0.21 %
Perbenyik 4 0.21 %
Szürnyeg 3 0.15 %
Bodrogmező 3 0.15 %
Imreg 3 0.15 %
Bély 3 0.15 %
Bodrogszentes 3 0.15 %
Bacska 2 0.10 %
Bári 2 0.10 %
Nagykövesd 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Kistoronya 2 0.10 %
Kasó 2 0.10 %
Kistárkány 2 0.10 %
Kisgéres 2 0.10 %
Zétény 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 15.18 %
Bély 80 8.38 %
Királyhelmec 70 7.33 %
Gálszécs 57 5.97 %
Tiszacsernyő 56 5.86 %
Kisgéres 31 3.25 %
Battyán 29 3.04 %
Nagytárkány 25 2.62 %
Kistárkány 21 2.20 %
Alsómihályi 20 2.09 %
Kozma 19 1.99 %
Borsi 17 1.78 %
Bodrogszerdahely 17 1.78 %
Véke 17 1.78 %
Nagygéres 14 1.47 %
Szomotor 14 1.47 %
Csörgő 13 1.36 %
Lelesz 13 1.36 %
Kisdobra 12 1.26 %
Bodzásújlak 12 1.26 %
Szécskeresztúr 12 1.26 %
Parnó 11 1.15 %
Céke 11 1.15 %
Hardicsa 11 1.15 %
Dargó 9 0.94 %
Szilvásújfalu 8 0.84 %
Velejte 8 0.84 %
Bodrogszentes 8 0.84 %
Lasztóc 7 0.73 %
Bacskó 7 0.73 %
Ágcsernyő 7 0.73 %
Imreg 6 0.63 %
Bodrogszentmária 6 0.63 %
Kolbáska 6 0.63 %
Zétény 6 0.63 %
Perbenyik 6 0.63 %
Gercsely 6 0.63 %
Örös 6 0.63 %
Garany 6 0.63 %
Nagytoronya 6 0.63 %
Biste 5 0.52 %
Szőlőske 5 0.52 %
Nagyazar 5 0.52 %
Kázmér 5 0.52 %
Bodrogszög 5 0.52 %
Magyarsas 5 0.52 %
Zemplénújfalu 5 0.52 %
Isztáncs 5 0.52 %
Magyarizsép 5 0.52 %
Szolnocska 4 0.42 %
Nagykövesd 4 0.42 %
Legenye 4 0.42 %
Vécse 4 0.42 %
Bacska 4 0.42 %
Zebegnyő 4 0.42 %
Gerenda 4 0.42 %
Kisazar 4 0.42 %
Bodrogmező 3 0.31 %
Kiskövesd 3 0.31 %
Rad 3 0.31 %
Szürnyeg 3 0.31 %
Boly 3 0.31 %
Újhely 3 0.31 %
Ladamóc 3 0.31 %
Szécsudvar 3 0.31 %
Pelejte 3 0.31 %
Tarnóka 2 0.21 %
Bári 2 0.21 %
Cselej 2 0.21 %
Kereplye 2 0.21 %
Barancs 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Szécsegres 1 0.10 %
Nagyruszka 1 0.10 %
Szinyér 1 0.10 %
Kasó 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 54.46 %
Vécse 74 4.21 %
Gálszécs 68 3.87 %
Garany 58 3.30 %
Nagyruszka 46 2.62 %
Hardicsa 33 1.88 %
Alsómihályi 33 1.88 %
Bodzásújlak 31 1.76 %
Parnó 31 1.76 %
Céke 28 1.59 %
Zemplénújfalu 26 1.48 %
Kozma 24 1.36 %
Velejte 21 1.19 %
Kiszte 18 1.02 %
Királyhelmec 17 0.97 %
Gercsely 17 0.97 %
Magyarizsép 16 0.91 %
Pelejte 15 0.85 %
Imreg 15 0.85 %
Kasó 15 0.85 %
Magyarsas 14 0.80 %
Szürnyeg 14 0.80 %
Kázmér 13 0.74 %
Isztáncs 13 0.74 %
Kisazar 12 0.68 %
Legenye 11 0.63 %
Barancs 11 0.63 %
Csörgő 10 0.57 %
Szécsegres 9 0.51 %
Biste 9 0.51 %
Kolbáska 9 0.51 %
Bodrogszerdahely 9 0.51 %
Szécskeresztúr 9 0.51 %
Dargó 9 0.51 %
Lasztóc 8 0.45 %
Lelesz 8 0.45 %
Tiszacsernyő 7 0.40 %
Gerenda 7 0.40 %
Szécsudvar 7 0.40 %
Kisgéres 7 0.40 %
Nagytoronya 6 0.34 %
Bacskó 6 0.34 %
Bári 6 0.34 %
Bély 6 0.34 %
Szilvásújfalu 6 0.34 %
Bacska 5 0.28 %
Kazsó 5 0.28 %
Borsi 5 0.28 %
Tarnóka 5 0.28 %
Ladamóc 4 0.23 %
Ágcsernyő 4 0.23 %
Újhely 4 0.23 %
Kistoronya 4 0.23 %
Nagyazar 3 0.17 %
Nagykövesd 3 0.17 %
Szomotor 3 0.17 %
Zétény 2 0.11 %
Battyán 2 0.11 %
Cselej 2 0.11 %
Rad 2 0.11 %
Kereplye 2 0.11 %
Nagytárkány 2 0.11 %
Bodrogszentes 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Örös 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Nagygéres 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szőlőske 1 0.06 %
Visnyó 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 44.80 %
Gálszécs 71 3.97 %
Garany 42 2.35 %
Vécse 38 2.12 %
Hardicsa 35 1.96 %
Bodzásújlak 31 1.73 %
Kiszte 29 1.62 %
Zemplénújfalu 27 1.51 %
Parnó 24 1.34 %
Kozma 22 1.23 %
Pelejte 21 1.17 %
Magyarsas 19 1.06 %
Alsómihályi 18 1.01 %
Velejte 17 0.95 %
Céke 17 0.95 %
Nagyruszka 14 0.78 %
Cselej 14 0.78 %
Szilvásújfalu 14 0.78 %
Szécskeresztúr 13 0.73 %
Királyhelmec 13 0.73 %
Imreg 13 0.73 %
Kazsó 12 0.67 %
Kázmér 11 0.61 %
Csörgő 11 0.61 %
Dargó 10 0.56 %
Gercsely 10 0.56 %
Isztáncs 10 0.56 %
Szomotor 9 0.50 %
Tiszacsernyő 9 0.50 %
Szécsegres 8 0.45 %
Újhely 8 0.45 %
Bodrogszerdahely 8 0.45 %
Kolbáska 8 0.45 %
Borsi 8 0.45 %
Legenye 8 0.45 %
Szürnyeg 6 0.34 %
Nagytoronya 6 0.34 %
Kistoronya 6 0.34 %
Barancs 6 0.34 %
Zebegnyő 5 0.28 %
Magyarizsép 5 0.28 %
Bári 5 0.28 %
Nagytárkány 5 0.28 %
Gerenda 5 0.28 %
Szécsudvar 5 0.28 %
Kisazar 4 0.22 %
Kistárkány 4 0.22 %
Kasó 4 0.22 %
Lasztóc 4 0.22 %
Lelesz 4 0.22 %
Battyán 4 0.22 %
Kiskövesd 3 0.17 %
Bacskó 3 0.17 %
Kereplye 3 0.17 %
Nagyazar 3 0.17 %
Rad 3 0.17 %
Biste 3 0.17 %
Tarnóka 3 0.17 %
Kisgéres 3 0.17 %
Csarnahó 2 0.11 %
Ágcsernyő 2 0.11 %
Perbenyik 2 0.11 %
Nagygéres 2 0.11 %
Visnyó 2 0.11 %
Véke 2 0.11 %
Kisdobra 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Zétény 1 0.06 %
Örös 1 0.06 %
Sztankóc 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 26.27 %
Szomotor 164 5.35 %
Tiszacsernyő 163 5.32 %
Tőketerebes 154 5.03 %
Lelesz 113 3.69 %
Bodrogszerdahely 108 3.52 %
Bodrogszentmária 108 3.52 %
Zétény 106 3.46 %
Ágcsernyő 99 3.23 %
Kisgéres 84 2.74 %
Bély 79 2.58 %
Bodrogszentes 78 2.55 %
Kistárkány 76 2.48 %
Magyarsas 75 2.45 %
Perbenyik 74 2.42 %
Kisdobra 64 2.09 %
Nagytárkány 64 2.09 %
Nagygéres 59 1.93 %
Rad 51 1.66 %
Véke 45 1.47 %
Battyán 45 1.47 %
Borsi 44 1.44 %
Boly 41 1.34 %
Ladamóc 40 1.31 %
Garany 33 1.08 %
Nagykövesd 33 1.08 %
Örös 32 1.04 %
Bári 31 1.01 %
Szürnyeg 30 0.98 %
Bodrogmező 27 0.88 %
Imreg 25 0.82 %
Céke 22 0.72 %
Gálszécs 22 0.72 %
Bacska 21 0.69 %
Kiskövesd 20 0.65 %
Csarnahó 19 0.62 %
Csörgő 19 0.62 %
Szolnocska 17 0.55 %
Zemplén 17 0.55 %
Parnó 17 0.55 %
Szinyér 14 0.46 %
Szőlőske 13 0.42 %
Újhely 13 0.42 %
Velejte 11 0.36 %
Hardicsa 10 0.33 %
Bacskó 10 0.33 %
Pelejte 8 0.26 %
Bodrogszög 8 0.26 %
Gercsely 7 0.23 %
Nagytoronya 7 0.23 %
Kistoronya 6 0.20 %
Nagyruszka 6 0.20 %
Zemplénújfalu 6 0.20 %
Kolbáska 6 0.20 %
Cselej 5 0.16 %
Legenye 4 0.13 %
Szilvásújfalu 4 0.13 %
Kázmér 4 0.13 %
Magyarizsép 3 0.10 %
Alsómihályi 3 0.10 %
Kiszte 3 0.10 %
Biste 2 0.07 %
Vécse 2 0.07 %
Isztáncs 2 0.07 %
Kisazar 2 0.07 %
Kozma 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Lasztóc 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Gerenda 1 0.03 %
Barancs 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 14.87 %
Bodrogszentes 167 11.24 %
Tőketerebes 156 10.50 %
Kisgéres 69 4.64 %
Rad 50 3.36 %
Tiszacsernyő 46 3.10 %
Lelesz 45 3.03 %
Bodrogszerdahely 43 2.89 %
Gálszécs 41 2.76 %
Bacska 32 2.15 %
Zétény 32 2.15 %
Szomotor 32 2.15 %
Bodrogszentmária 31 2.09 %
Battyán 31 2.09 %
Perbenyik 31 2.09 %
Bély 30 2.02 %
Boly 27 1.82 %
Szolnocska 25 1.68 %
Kisdobra 22 1.48 %
Nagytárkány 22 1.48 %
Szilvásújfalu 21 1.41 %
Véke 21 1.41 %
Kistárkány 21 1.41 %
Garany 20 1.35 %
Borsi 19 1.28 %
Nagykövesd 19 1.28 %
Nagygéres 18 1.21 %
Kiskövesd 18 1.21 %
Örös 17 1.14 %
Ágcsernyő 16 1.08 %
Vécse 15 1.01 %
Szinyér 15 1.01 %
Bodrogmező 14 0.94 %
Kozma 14 0.94 %
Magyarizsép 14 0.94 %
Hardicsa 11 0.74 %
Szőlőske 10 0.67 %
Alsómihályi 10 0.67 %
Ladamóc 10 0.67 %
Lasztóc 10 0.67 %
Imreg 9 0.61 %
Bodzásújlak 7 0.47 %
Nagyazar 7 0.47 %
Szürnyeg 7 0.47 %
Újhely 7 0.47 %
Szécskeresztúr 7 0.47 %
Zemplénújfalu 6 0.40 %
Barancs 6 0.40 %
Magyarsas 5 0.34 %
Szécsegres 5 0.34 %
Céke 5 0.34 %
Zemplén 5 0.34 %
Csörgő 5 0.34 %
Gercsely 5 0.34 %
Nagytoronya 5 0.34 %
Bodrogszög 5 0.34 %
Csarnahó 4 0.27 %
Bári 4 0.27 %
Cselej 4 0.27 %
Kolbáska 4 0.27 %
Nagyruszka 4 0.27 %
Szécsudvar 3 0.20 %
Visnyó 3 0.20 %
Bacskó 3 0.20 %
Legenye 2 0.13 %
Velejte 2 0.13 %
Kazsó 2 0.13 %
Kázmér 2 0.13 %
Biste 2 0.13 %
Kasó 2 0.13 %
Parnó 2 0.13 %
Isztáncs 1 0.07 %
Kistoronya 1 0.07 %
Dargó 1 0.07 %
Gerenda 1 0.07 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 18.51 %
Kisgéres 184 8.51 %
Nagytárkány 96 4.44 %
Kistárkány 80 3.70 %
Bodrogszerdahely 79 3.66 %
Bacska 69 3.19 %
Perbenyik 67 3.10 %
Borsi 63 2.92 %
Battyán 63 2.92 %
Bodrogszentmária 62 2.87 %
Ladamóc 58 2.68 %
Nagykövesd 56 2.59 %
Zétény 53 2.45 %
Bély 53 2.45 %
Bári 51 2.36 %
Boly 47 2.17 %
Lelesz 47 2.17 %
Rad 46 2.13 %
Tiszacsernyő 44 2.04 %
Szomotor 42 1.94 %
Bodrogszentes 39 1.80 %
Nagygéres 38 1.76 %
Örös 37 1.71 %
Imreg 33 1.53 %
Bodrogmező 29 1.34 %
Kiskövesd 27 1.25 %
Tőketerebes 26 1.20 %
Kisdobra 25 1.16 %
Szőlőske 25 1.16 %
Ágcsernyő 23 1.06 %
Véke 22 1.02 %
Csarnahó 20 0.93 %
Szolnocska 17 0.79 %
Zemplén 17 0.79 %
Szinyér 17 0.79 %
Újhely 11 0.51 %
Bodrogszög 6 0.28 %
Gálszécs 6 0.28 %
Garany 5 0.23 %
Isztáncs 5 0.23 %
Céke 3 0.14 %
Alsómihályi 3 0.14 %
Hardicsa 3 0.14 %
Kistoronya 3 0.14 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 21.16 %
Gálszécs 37 5.63 %
Vécse 13 1.98 %
Parnó 11 1.67 %
Tiszacsernyő 10 1.52 %
Királyhelmec 10 1.52 %
Bacskó 9 1.37 %
Kozma 9 1.37 %
Céke 8 1.22 %
Alsómihályi 7 1.07 %
Garany 7 1.07 %
Szécskeresztúr 5 0.76 %
Bodzásújlak 5 0.76 %
Borsi 5 0.76 %
Hardicsa 5 0.76 %
Magyarsas 5 0.76 %
Zemplénújfalu 5 0.76 %
Nagyruszka 4 0.61 %
Kolbáska 4 0.61 %
Rad 4 0.61 %
Kisgéres 4 0.61 %
Nagyazar 4 0.61 %
Kistárkány 4 0.61 %
Tarnóka 4 0.61 %
Pelejte 4 0.61 %
Sztankóc 4 0.61 %
Bodrogszerdahely 4 0.61 %
Ágcsernyő 3 0.46 %
Lelesz 3 0.46 %
Bodrogszentes 3 0.46 %
Nagytoronya 3 0.46 %
Kázmér 3 0.46 %
Dargó 3 0.46 %
Lasztóc 3 0.46 %
Véke 3 0.46 %
Cselej 3 0.46 %
Battyán 3 0.46 %
Bacska 3 0.46 %
Kasó 3 0.46 %
Bély 2 0.30 %
Gercsely 2 0.30 %
Gerenda 2 0.30 %
Bodrogszentmária 2 0.30 %
Magyarizsép 2 0.30 %
Csörgő 2 0.30 %
Kisdobra 2 0.30 %
Szécsudvar 2 0.30 %
Barancs 2 0.30 %
Isztáncs 2 0.30 %
Szomotor 2 0.30 %
Kisazar 2 0.30 %
Szürnyeg 2 0.30 %
Szilvásújfalu 2 0.30 %
Nagygéres 1 0.15 %
Kiskövesd 1 0.15 %
Örös 1 0.15 %
Legenye 1 0.15 %
Kiszte 1 0.15 %
Velejte 1 0.15 %
Kazsó 1 0.15 %
Bodrogmező 1 0.15 %
Szőlőske 1 0.15 %
Visnyó 1 0.15 %
Csarnahó 1 0.15 %
Zebegnyő 1 0.15 %
Zemplén 1 0.15 %
Imreg 1 0.15 %
Bári 1 0.15 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 25.88 %
Gálszécs 160 5.88 %
Céke 120 4.41 %
Magyarsas 101 3.71 %
Királyhelmec 87 3.20 %
Parnó 79 2.90 %
Szilvásújfalu 77 2.83 %
Bacskó 69 2.54 %
Borsi 66 2.43 %
Bodzásújlak 65 2.39 %
Magyarizsép 64 2.35 %
Szürnyeg 61 2.24 %
Lasztóc 59 2.17 %
Hardicsa 58 2.13 %
Kolbáska 55 2.02 %
Vécse 54 1.99 %
Garany 52 1.91 %
Kozma 50 1.84 %
Zemplénújfalu 48 1.76 %
Szécskeresztúr 39 1.43 %
Nagyruszka 36 1.32 %
Tiszacsernyő 35 1.29 %
Csörgő 34 1.25 %
Imreg 34 1.25 %
Kiszte 33 1.21 %
Kisazar 32 1.18 %
Bodrogszerdahely 32 1.18 %
Alsómihályi 32 1.18 %
Velejte 27 0.99 %
Szécsudvar 25 0.92 %
Nagytoronya 23 0.85 %
Dargó 23 0.85 %
Gercsely 21 0.77 %
Barancs 20 0.74 %
Pelejte 20 0.74 %
Nagyazar 20 0.74 %
Bodrogszentes 20 0.74 %
Kázmér 19 0.70 %
Kisdobra 19 0.70 %
Cselej 18 0.66 %
Bári 16 0.59 %
Szomotor 16 0.59 %
Kasó 15 0.55 %
Újhely 15 0.55 %
Kereplye 15 0.55 %
Szőlőske 15 0.55 %
Bodrogmező 14 0.51 %
Perbenyik 14 0.51 %
Csarnahó 14 0.51 %
Bodrogszentmária 14 0.51 %
Visnyó 14 0.51 %
Lelesz 14 0.51 %
Bély 13 0.48 %
Kistoronya 13 0.48 %
Szolnocska 11 0.40 %
Biste 11 0.40 %
Kazsó 10 0.37 %
Isztáncs 9 0.33 %
Szécsegres 9 0.33 %
Nagytárkány 9 0.33 %
Kisgéres 8 0.29 %
Kiskövesd 7 0.26 %
Legenye 7 0.26 %
Gerenda 7 0.26 %
Battyán 6 0.22 %
Bodrogszög 6 0.22 %
Kistárkány 5 0.18 %
Ágcsernyő 5 0.18 %
Zemplén 5 0.18 %
Zebegnyő 5 0.18 %
Ladamóc 5 0.18 %
Zétény 5 0.18 %
Véke 4 0.15 %
Boly 4 0.15 %
Rad 4 0.15 %
Nagygéres 3 0.11 %
Örös 2 0.07 %
Nagykövesd 2 0.07 %
Sztankóc 2 0.07 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 35.92 %
Tőketerebes 250 18.10 %
Szécskeresztúr 96 6.95 %
Nagyazar 39 2.82 %
Parnó 36 2.61 %
Kisazar 32 2.32 %
Vécse 30 2.17 %
Bacskó 27 1.96 %
Dargó 27 1.96 %
Tarnóka 23 1.67 %
Nagyruszka 21 1.52 %
Kozma 18 1.30 %
Cselej 17 1.23 %
Alsómihályi 16 1.16 %
Garany 16 1.16 %
Zebegnyő 14 1.01 %
Királyhelmec 13 0.94 %
Magyarizsép 13 0.94 %
Gerenda 12 0.87 %
Szécsudvar 12 0.87 %
Hardicsa 11 0.80 %
Velejte 11 0.80 %
Visnyó 10 0.72 %
Pelejte 10 0.72 %
Szilvásújfalu 10 0.72 %
Szécsegres 9 0.65 %
Kolbáska 9 0.65 %
Zemplénújfalu 8 0.58 %
Kereplye 7 0.51 %
Csörgő 7 0.51 %
Barancs 6 0.43 %
Nagytárkány 5 0.36 %
Tiszacsernyő 5 0.36 %
Kázmér 5 0.36 %
Lasztóc 5 0.36 %
Szürnyeg 4 0.29 %
Céke 4 0.29 %
Nagytoronya 4 0.29 %
Bodrogszerdahely 4 0.29 %
Kiszte 4 0.29 %
Sztankóc 4 0.29 %
Magyarsas 4 0.29 %
Isztáncs 3 0.22 %
Battyán 3 0.22 %
Bodzásújlak 3 0.22 %
Nagygéres 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Véke 3 0.22 %
Legenye 3 0.22 %
Kazsó 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Bély 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 31.52 %
Tiszacsernyő 290 8.15 %
Lelesz 181 5.08 %
Szomotor 154 4.33 %
Nagytárkány 137 3.85 %
Bély 126 3.54 %
Bodrogszerdahely 121 3.40 %
Kisgéres 116 3.26 %
Kistárkány 115 3.23 %
Perbenyik 91 2.56 %
Zétény 87 2.44 %
Bodrogszentes 84 2.36 %
Kisdobra 79 2.22 %
Nagygéres 77 2.16 %
Bodrogszentmária 76 2.13 %
Battyán 69 1.94 %
Örös 60 1.69 %
Tőketerebes 60 1.69 %
Borsi 55 1.54 %
Rad 52 1.46 %
Nagykövesd 49 1.38 %
Bacska 49 1.38 %
Ágcsernyő 46 1.29 %
Boly 44 1.24 %
Zemplén 41 1.15 %
Véke 37 1.04 %
Bodrogmező 31 0.87 %
Ladamóc 28 0.79 %
Bári 25 0.70 %
Kiskövesd 25 0.70 %
Csarnahó 22 0.62 %
Szinyér 19 0.53 %
Szolnocska 18 0.51 %
Imreg 18 0.51 %
Szőlőske 16 0.45 %
Vécse 14 0.39 %
Újhely 13 0.37 %
Bodrogszög 10 0.28 %
Gálszécs 10 0.28 %
Alsómihályi 9 0.25 %
Kistoronya 6 0.17 %
Gercsely 5 0.14 %
Kázmér 5 0.14 %
Pelejte 5 0.14 %
Csörgő 5 0.14 %
Lasztóc 5 0.14 %
Kereplye 5 0.14 %
Legenye 5 0.14 %
Velejte 5 0.14 %
Szécsudvar 4 0.11 %
Kozma 4 0.11 %
Szürnyeg 4 0.11 %
Hardicsa 4 0.11 %
Nagytoronya 4 0.11 %
Szilvásújfalu 3 0.08 %
Kolbáska 3 0.08 %
Nagyruszka 3 0.08 %
Céke 3 0.08 %
Szécskeresztúr 3 0.08 %
Bodzásújlak 2 0.06 %
Garany 2 0.06 %
Biste 2 0.06 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Barancs 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Dargó 2 0.06 %
Bacskó 1 0.03 %
Nagyazar 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 19.69 %
Parnó 237 16.61 %
Gálszécs 90 6.31 %
Bacskó 60 4.20 %
Magyarsas 57 3.99 %
Kozma 34 2.38 %
Magyarizsép 32 2.24 %
Kolbáska 27 1.89 %
Alsómihályi 24 1.68 %
Dargó 24 1.68 %
Vécse 22 1.54 %
Hardicsa 22 1.54 %
Garany 22 1.54 %
Szécskeresztúr 21 1.47 %
Szécsudvar 21 1.47 %
Bodzásújlak 19 1.33 %
Kiszte 18 1.26 %
Visnyó 17 1.19 %
Királyhelmec 16 1.12 %
Csörgő 16 1.12 %
Zemplénújfalu 14 0.98 %
Zebegnyő 14 0.98 %
Nagytoronya 14 0.98 %
Céke 13 0.91 %
Gerenda 11 0.77 %
Barancs 11 0.77 %
Lasztóc 11 0.77 %
Kisazar 10 0.70 %
Nagyruszka 9 0.63 %
Kasó 8 0.56 %
Cselej 8 0.56 %
Kereplye 8 0.56 %