SK
VK
.....

Bussa

Község

címer zászló
746 94% magyar 1910
287 20% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bussa
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bušince
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Szécsényi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Szécsényi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Karlópuszta, Kopasz-hegy, Szőlő-hegy, Várhegy
Koordináták:
48.17370987, 19.49959755
Terület:
12,50 km2
Rang:
község
Népesség:
1450
Tszf. magasság:
162 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99122
Település kód:
515892
Szervezeti azonosító:
319236

A község a Balassagyarmati-medence keleti részén, a Nógrádszentpéteri-dombság déli részén, az Ipoly jobb partján fekszik, a Sztracini-patak torkolatánál, Szécsénytől 14 km-re északra, Losonctól 25 km-re délnyugatra, Nagykürtöstől 15 km-re délkeletre, a Nagykürtös-Losonc vasútvonal mentén (megállóhely, személyforgalom 1992 óta nincs). Fontos forgalmi központ, Losonc, Nógrádszentpéter (10 km) és Zsély (21 km) felé elágazó mellékutakkal, az Ipolyon át gyaloghíd köti össze a közeli (2 km) Nógrádszakállal. Határa dombos, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, mintegy egynegyedét erdő borítja. Délről Csalár, délnyugatról Alsózellő, nyugatról Felsőzellő, északkeletről Rárósmulyad, keletről Nógrádszakál és Ludányhalászi községekkel határos. Keleti határát (mely egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly-folyó alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Szécsényi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Szécsényi járás), ebben az időszakban délnyugati (Alsózellővel közös) határa államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. 1920-ban a trianoni határ megvonásával területének 8,1 %-át (110 hektárt az Ipolyon túlra eső határrészeket) elcsatolták (ma Nógrádszakálhoz tartoznak), 1921-hez képest területe 4 hektárral csökkent (12,54 km²-ről 12,50 km²-re).

Népesség

1910-ben 792, 1921-ben 772, 1938-ban pedig 1045, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után a belső telepítések során szlovákokat telepítettek a községbe. Mint központi szerepköröket betöltő községnek, a 20. század második felében (a környék legtöbb falvával ellentétben) népessége növekedett, 1991-2011 között 11,4 %-os népességgyarapodás (lakosságszáma 1302 főről 1451-re nőtt) figyelhető meg. Az asszimiláció és a lakosság csaknem felét alkotó roma lakosság (2013-ban 45,1 %) nemzetiségváltása révén 1991-2011 között a község szlovák többségűvé vált (1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 50 %-ról 29,6 %-ra csökkent, a szlovákoké 48,9 %-ról 56 %-ra nőtt). 2011-ben a lakosság 7,7 %-a roma nemzetiségűnek vallotta magát, viszonylag magas volt a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya is (5,8 %). Egyetlen külterületi lakott helyén, Karlópusztán 2011-ben 8 állandó lakos élt.

Történelem

Már a római kor óta a falun át egy fontos kereskedelmi útvonal vezetett, amely összekötötte a Duna-mentét a Tisza-mentével. A falu nevének első formája Bussa volt - ezt az 1239-ből megmaradt dokumentum igazolja, melyet IV. Béla királyi hivatala adott ki. Azonban a feltüntetett adat ellentétben van a dokumentumban található szöveggel. A szöveg szerint a dokumentumot IV. Béla uralkodásának tizedik évével lehet körülhatárolni, tehát 1244. október 14-e és 1245. október 13-a körül. A dokumentum keletkezésének ideje a szövegből is kiolvasható, mely szerint IV. Béla a 1241-1242-es tatárjárás után elajándékozta a Nógrádi vármegyében található területet az esztergomi érsekségnek. Ez azt jelenti, hogy a legrégebbi írásos utalás a tatárjárás idejéből származik, de arról, hogy ez milyen hatást fejtett ki a falura, már nincs további utalás. IV. Kun László uralkodásának idején a falu nevének formája "Busaad" volt, amit az 1283-as dokumentum is igazol. 1300-ban Bussa Mikó fiának Detrének a tulajdonába került. Az 1526-os Mohácsi csata után semmi sem akadályozta meg az Oszmín Birodalom bevonulását Magyarországra. 1541-ben a törökök elfoglalták Budát, majd Nógrád is a támadások célpontjává vált. 1543-ban az Oszmán Birodalom hatalma délre nyúlik - így Bussa a birodalom közvetlen szomszédságába került. 1547-ben 5 évre szóló békét kötöttek az Oszmán Birodalommal. A szerződés lejárta után az Oszmán Birodalom bekebelezte a települést. A falunak egykor kisebb erődítménye volt, melyet a török 1552-ben megostromolt és miután teljesen szétlőtte, elfoglalt. A megmaradt védőket Szalmatercsi Mihály kapitány vezetésével hősiességük jutalmául szabadon bocsátotta. A törökök uralkodása fél századig tartott - a felszabadítás 1593-ban történt meg. A törökök a területük elvesztése után fosztogatásokba kezdtek - melynek áldozata volt többek között Bussa is. 1663-ban újra török uralom alá került, majd 1683-ban amikor Bécsnél sikerült legyőzni a törököket, a királyi hadsereg kiűzte őket a kékkői és a szécsényi várból. Ezzel véglegesen vége lett a törökök uralmának. A 18. században már néhány megyei gyűlés, gyülekezet színterévé vált. 1720-ban 20 adózó portája volt. A község birtokosai a Balassa, majd a Zichy családok voltak. 1828-ban 86 házában 836 lakos élt, akik mezőgazdasággal foglalkoztak. 1792-ben épült első iskolaépülete. 1873-ban számos áldozatot követelt a kolerajárvány. A 20. század elején malmát gőzmalommá építették át. IA trianoni békeszerződésig területe Nógrád vármegye Szécsényi járásához tartozott. 1920-ban Csehszlovákiához került, a két világháború közötti időszakban dohányszárító üzemelt itt. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944 végén a németek felrobbantották Ipoly-hídját, a később helyreállított hidat 1950-ben lebontották. 1948 után kis ideig középiskola is működött itt, termelőszövetkezete 1952-ben létesült. 1951-ben Bussa érintésével megépült a Kishalom-Losonc vasútvonal (később meghosszabbították Nagykürtösig, a személyforgalmat 1992-ben megszüntették). 1959-ben épült az új iskolaépület. Az 1970-es évektől 1990-ig helyi nemzeti bizottságának irányítása alá tartozott Rárósmulyad és Alsózellő is. 2008-ban újjáépítették az Ipoly-hidat a gyalogos és kerékpáros forgalom számára.

Mai jelentősége

Bussa a kisebb térség központi települése, teljes szervezettségű szlovák alapiskolával és óvodával. Mezőgazdasági jellegű község, szőlőtermesztéssel, határában ásványvízforrás fakad. Szent Demeternek szentelt római katolikus temploma 1789-ben épült barokk-klasszicista stílusban. 1975 óta néprajzi bemutatószobája is van, a Bussán született Zsélyi Aladár emlékét emlékszoba őrzi.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BUSA. Busincze. Magyar falu Nógrád Vármegyében, földes Urai Gróf Balassa, és G. Zichy Uraságok, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Csalárnak szomszédságában, mellynek filiája, a’ Török háborúkban nevezetessé lett, Balassa Zsigmondnak vitézzei által, úgy mint Tertzy Mihály, Szuhay István, és Nagy András által, kik az itt építtetett tornyot Arszlán Török Vezér ellen, kevesed magokkal, mind addig óltalmazták, míg az erősség ágyúk által széjjel nem hányattatott, és még akkor sem adták fel magokat, mellyet a’ Török Vezér látván, ’s tsudálván illy rendkivül való vitézségeket, minden bántás nélkül szabadon eresztette el őket, az erösséget pedig földig elrontatta. Határja középszerű vagyonnyai külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bussa, magyar falu, Nógrád vármegyében, 856 kath., 19 evang. lak. Kath. anyatemplom. Határja középszerű; rétjei jók az Ipoly mentiben. F. u. b. Balassa, gr. Zichy. 1552-ben volt itt egy magas toronnyal megerősittetett s bástyával keritett menedékhely, mellyet Tercsi Mihály vitéz bajtársaival a Hollókői törökök ellen mind addig védelmezett, mig csak ágyugolyók által halomra nem lövöldöztetett. Ut. p. Balassa-Gyarmat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Mulyaddal határos Bussa község; hajdan zárdája volt, melynek ma csak romjai szemlélhetők.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bussa. Ipolyvölgyi magyar kisközség, körjegyzőséggel, 158 házzal és 791, túlnyomóan róm. kath. vallású lakossal. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása Nógrádszakal. E helység már a XIV. század elején fennállott. Első ízben az 1332-37. évi pápai tizedjegyzékekben szerepel. 1467-ben Divény várához tartozott és Guthi Országh Mihály nádor birtoka volt. 1502-ben is a divényi vár tartozékai között szerepel, de részük volt itt a gróf Szentgyörgyieknek is, a kik közűl László 1473-ban itteni birtokait a Nádasdi Angoroknak eladta. Az 1548. évi adóösszeírásban az elpusztult helységek között van felvéve. A környék lakossága a törökök támadásai ellen 1552-ben tornyokkal megerősített palánkot épített itt, melyet Tercsi Mihály vitéz bajtársaival, köztük Szuhay Istvánnal és Nagy Andrással, mindaddig védelmezett, míg az ostromló török had az egész erődítvényt halomra lőtte. A törököket e hősies ellentállás annyira meghatotta, hogy Tercsit és életben maradt társait szabadon bocsátotta. 1562-63-ban a szécsényi szandzsák községei között találjuk, 28 adóköteles házzal. 1660-ban felerészét Balassa Imre bírta. 1715-ben 16, 1720-ban 27 adóköteles háztartása volt. 1740-ben a gróf Koháry és a Balassa családok, 1770-ben a Zichy és a Balassa családok voltak a helység földesurai és 1826-ban is és most is a gróf Zichy család a helység legnagyobb birtokosa. E család itteni hitbizományi uradalmához tartozik ama régi úrilak is, melyet a gróf Kálnokyak építettek. A róm. kath. plebánia 1332-ben már fenállott; 1778-ban ismét helyreállították. A templom 1789-ben épült. A XIX. század első felében gyakori tüzek pusztítottak a helységben. Ezeknek emlékére a község lakosai fogadalmi ünnepet tartanak. A községben levő gőzmalom Molnár Antal tulajdona.

Magyar Katolikus Lexikon

Bussa, v. Nógrád vm. (Bušince, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. kékkői esp. ker-ében. - 1248: Bussa. Tp-át 1332 e. Szt Demeter tiszt. sztelték. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1787: alapították újra. Anyanyelve 1840: m.; 1910: m.; 1940: m., szl. - Filiája 1917: Csalár. - Lakói 1840: 760 r.k., 22 ev., 5 izr., 65 egyéb vall., össz. 852; 1910: 715 r.k., 50 ev., 2 ref., 25 izr., össz. 792; 1940: 936 r.k., 36 ev., 4 ref., 18 izr., össz. 994; 1970: össz. 1252, 47,4 %-a m.; 1991: össz. 1302, m. 651 (50,00%); 2001: össz. 1379, m. 555 (40,25%). ** Némethy 1894:54. - Schem. Strig. 1917:21.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bussa. Elsőnek az 1332—1337. évi pápai tizedjegyzékben említik létezését s ez időben már fennállott ősi plébániája is. 1467-ben divényi várföld és az Országh-család jószága. A török közeledésének hirére Tercsi Mihály felszólítására a bussaiak kisebb erődöt építettek s a vitéz védők mindaddig ellenállottak, míg csak a török szét nem ágyúzta az erődöt. A hősies ellenállás iránt a török vezér oly nagy elismeréssel volt, hogy Tercsi Mihály vitéz parancsnoknak és életben maradt társainak kegyelmet adott. A XVII. században Balassa Imrének van itt jószága, majd a gróf Koháryés a Zichy-család is szerez itt uradalmat s mint hitbizomány a gróf Zichycsalád kezén is marad az összeomlásig. A község területe 1664 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1045. A cseh megszállás alatt sokat szenvedett. Hozzátartozik: Karlópuszta és Várhegypuszta.

Zsélyi Aladár

1883. 12. 12.
Bussa - megszületett
Csalár - élt
Losonc - tanult
Névelőfordulások
1248
Busa
1300
Bussa
1773
Bussa, Bussincze,
1786
Buscha, Bussincze,
1808
Busa, Bussince,
1863
Busa,
1888
Bussa,
1920
Bušince,
1927
Bušince, Bussa,
1938
Bussa,
1945
Bušince, Bussa,
1948
Bušince
1994
Bussa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vasút utca (Železničná) 4/320
Telefon: 0474892256
Fax: 0474514107

Honlap: obecbusince.sk/
Polgármester:
Végh Zoltán (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Boriková Helena (Független)
Ďurová Andrea (Független)
Dívald Ján (Független)
Danko Stanislav (Független)
Krahulec Ján (KDH)
Zauška Miroslav (KDH)
Palajová Beata (MOST - HÍD)
Vozaf Ján (MOST - HÍD)
Vozafová Lucia (SNS)
Független 44% Független 4 képviselö KDH 22% KDH 2 képviselö MOST - HÍD 22% MOST - HÍD 2 képviselö SNS 11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
Bussai Posta

Kürtösi utca 18

Bussai Római Katolikus Plébániahivatal

Ipoly utca 31

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Kürtösi utca 26

Kihelyezett osztály - Alapiskola és Óvoda

Vasút utca 4/320

Bussai Anyakönyvi Hivatal

Vasút utca 4/320

Bussai Községi Hivatal

Vasút utca 4/320

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 660 97%
szlovákok 9 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 681
magyarok 746 94%
szlovákok 13 2%
romák 33 4%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 792
magyarok 730 95%
szlovákok 22 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 20 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 772
magyarok 651 50%
szlovákok 637 49%
romák 1 0%
csehek 13 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1302
magyarok 555 40%
szlovákok 745 54%
romák 46 3%
csehek 11 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 21 2%
összlétszám 1379
magyarok 429 30%
szlovákok 813 56%
romák 112 8%
csehek 8 1%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 84 6%
összlétszám 1451
magyarok 287 20%
szlovákok 1036 74%
romák 9 1%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 63 4%
összlétszám 1404
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1174
Választási részvétel: 52.3 %
Kiadott boríték: 614
Bedobott boríték: 614

Polgármester

Érvényes szavazólap: 604
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Végh Zoltán 423 70.03 % MOST - HÍD
Dívald Ján 121 20.03 % Független
Rácz Tibor 60 9.93 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Palajová Beata 344 MOST - HÍD
Boriková Helena 297 Független
Krahulec Ján 295 KDH
Ďurová Andrea 266 Független
Vozafová Lucia 249 SNS
Vozaf Ján 246 MOST - HÍD
Dívald Ján 238 Független
Danko Stanislav 237 Független
Zauška Miroslav 231 KDH

Képviselők

2014
Független 55.56% Független 5 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö SNS 11.11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
2018
MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö KDH 22.22% KDH 2 képviselö SNS 11.11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1154
Választási részvétel: 16.64 %
Kiadott boríték: 192
Bedobott boríték: 192
Választásra jogosult: 1157
Választási részvétel: 12.62 %
Kiadott boríték: 146
Bedobott boríték: 146
Választásra jogosult: 1 166
Választási részvétel: 23,58 %
Kiadott boríték: 275
Bedobott boríték: 275

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 180
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 254
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 85 47.22 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 40 22.22 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 32 17.78 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 7 3.89 % ASV
Karol Konárik 6 3.33 % SNS
Ondrej Binder 4 2.22 % Független
Jaroslav Sekerka 3 1.67 % KSS
Andrea Jenčíková 2 1.11 % NP
Pavel Chovanec 1 0.56 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Vladimír Maňka 59 40.69% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 134 52.76 % Független
Marian Kotleba 42 16.54 % ĽSNS
Martin Juhaniak 20 7.87 % Független
Igor Kašper 18 7.09 % Független
Milan Urbáni 7 2.76 % SMS
Miroslav Gálik 5 1.97 % NAS
Pavel Greksa 4 1.57 % Független
Vojtech Kökény 4 1.57 % SRK
Viliam Baňák 3 1.18 % JĽSS
Stanislav Mičev 3 1.18 % Független
Jozef Šimko 3 1.18 % Független
Alena Pivovarčiová 3 1.18 % NP
Jozef Sásik 2 0.79 % SĽSAH
Ivan Saktor 2 0.79 % Független
Zdenek Očovan 2 0.79 % NAJ
Michal Kantor 1 0.39 % SZS
Martin Klus 1 0.39 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 187
Érvényes szavazólap: 263
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 89 47.59% KDH, SMER - SD
Jaroslav Zauška 78 41.71% SMER - SD, KDH
Ondrej Kollár 55 29.41% SMER - SD, KDH
Mária Lőrincz 50 26.74% Független
László Jámbor 43 22.99% SMK-MKP
Darina Antolíková 35 18.72% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Attila Baki 24 12.83% MOST - HÍD
Richárd Hamerlik 15 8.02% SMS
Jozef Filip 14 7.49% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 10 5.35% Független
Peter Šiška 9 4.81% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Dušan Backo 8 4.28% SNS
Peter Bartoš 7 3.74% ĽS Naše Slovensko
Bohuslav Beňo 5 2.67% OKS
Anna Hlivárová 5 2.67% ASV
Miroslav Bartoš 3 1.60% SRK
Pavol Goda 3 1.60% SĽS
Mirko Trojčák 104 39.54% SMER-SD
Tomáš Krahulec 76 28.90% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Ondrej Kollár 62 23.57% SMER-SD
László Jámbor 59 22.43% SMK-MKP
Ladislav Balík 51 19.39% SMK-MKP
Ľuboslav Dobrocký 40 15.21% ŠANCA
Peter Šalko 35 13.31% Független
Erika Kušická 34 12.93% MOST - HÍD
Darina Antolíková 24 9.13% ŠANCA
Jaroslav Filip 21 7.98% SMER-SD
Jaroslav Dudáš 21 7.98% ĽS Naše Slovensko
Marcel Fagyas 21 7.98% MKDA-MKDSZ
Anikó Korčoková 19 7.22% SMK-MKP
Igor Boreš 19 7.22% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Michal Györgyík 18 6.84% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 18 6.84% Független
Michaela Činčurová 15 5.70% SNS
Mária Košíková 14 5.32% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dana Havrilová 13 4.94% Független
Nicolas Dobrocký 13 4.94% ĽS Naše Slovensko
Viktor Lestyánszky 9 3.42% MOST - HÍD
Ladislav Nozdrovický 8 3.04% Független
Rózsa Skabela 6 2.28% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 16.10 %
Ipolynyék 120 14.10 %
Nagycsalomja 65 7.64 %
Ipolykeszi 57 6.70 %
Lukanénye 53 6.23 %
Csáb 43 5.05 %
Nagykürtös 40 4.70 %
Inám 38 4.47 %
Kóvár 34 4.00 %
Ipolyvarbó 28 3.29 %
Ipolynagyfalu 28 3.29 %
Ipolyszécsényke 26 3.06 %
Kelenye 22 2.59 %
Kőkeszi 21 2.47 %
Apátújfalu 20 2.35 %
Bussa 19 2.23 %
Terbegec 19 2.23 %
Ipolyhídvég 18 2.12 %
Zsély 17 2.00 %
Óvár 15 1.76 %
Leszenye 9 1.06 %
Dacsókeszi 6 0.71 %
Szelény 5 0.59 %
Csalár 5 0.59 %
Magasmajtény 5 0.59 %
Galábocs 4 0.47 %
Felsőzellő 4 0.47 %
Kiscsalomja 4 0.47 %
Tótgyarmat 3 0.35 %
Kékkő 3 0.35 %
Ipolyharaszti 3 0.35 %
Kislibercse 2 0.24 %
Rárósmulyad 2 0.24 %
Kiskürtös 2 0.24 %
Ebeck 2 0.24 %
Gyürki 2 0.24 %
Paróca 1 0.12 %
Nógrádszenna 1 0.12 %
Ipolykér 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Hartyán 1 0.12 %
Bátorfalu 1 0.12 %
Szécsénykovácsi 1 0.12 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 42.62 %
Mikszáthfalva 149 14.37 %
Ebeck 70 6.75 %
Kürtösújfalu 69 6.65 %
Kékkő 63 6.08 %
Zsély 51 4.92 %
Alsópalojta 39 3.76 %
Kiskürtös 30 2.89 %
Középpalojta 20 1.93 %
Nógrádszentpéter 18 1.74 %
Magasmajtény 15 1.45 %
Érújfalu 15 1.45 %
Erdőszelestény 15 1.45 %
Bereklak 15 1.45 %
Bussa 13 1.25 %
Alsózellő 10 0.96 %
Dacsólam 10 0.96 %
Csalár 9 0.87 %
Lukanénye 9 0.87 %
Nagyhalom 9 0.87 %
Leszenye 8 0.77 %
Kishalom 8 0.77 %
Dacsókeszi 8 0.77 %
Felsőpalojta 8 0.77 %
Alsósztregova 7 0.68 %
Bátorfalu 7 0.68 %
Csáb 7 0.68 %
Nógrádszenna 6 0.58 %
Felsőesztergály 6 0.58 %
Ipolynyék 6 0.58 %
Ipolykér 6 0.58 %
Alsóesztergály 6 0.58 %
Száraznyírjes 6 0.58 %
Tótgyarmat 5 0.48 %
Paróca 5 0.48 %
Felsősztregova 5 0.48 %
Apátújfalu 4 0.39 %
Szécsénykovácsi 4 0.39 %
Apafalva 3 0.29 %
Kóvár 3 0.29 %
Kőkeszi 3 0.29 %
Szelény 3 0.29 %
Kiscsalomja 3 0.29 %
Sirak 3 0.29 %
Kelenye 3 0.29 %
Gyürki 2 0.19 %
Szuhány 2 0.19 %
Felsőzellő 2 0.19 %
Óvár 2 0.19 %
Kislibercse 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Galábocs 2 0.19 %
Nagycsalomja 2 0.19 %
Nagylám 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Ipolyharaszti 1 0.10 %
Süllye 1 0.10 %
Hartyán 1 0.10 %
Ipolyszécsényke 1 0.10 %
Csall 1 0.10 %
Tótkisfalu 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Ipolybalog 1 0.10 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.82 %
Nagykürtös 169 11.58 %
Magasmajtény 85 5.82 %
Apátújfalu 79 5.41 %
Ipolynyék 78 5.34 %
Csáb 69 4.73 %
Leszenye 64 4.38 %
Zsély 43 2.95 %
Bátorfalu 37 2.53 %
Óvár 27 1.85 %
Tótgyarmat 27 1.85 %
Kékkő 26 1.78 %
Bussa 24 1.64 %
Nagycsalomja 24 1.64 %
Ipolybalog 24 1.64 %
Szécsénykovácsi 23 1.58 %
Dacsókeszi 22 1.51 %
Kőkeszi 22 1.51 %
Inám 21 1.44 %
Ipolyharaszti 21 1.44 %
Bereklak 20 1.37 %
Középpalojta 18 1.23 %
Ipolyvarbó 18 1.23 %
Erdőszelestény 18 1.23 %
Csall 17 1.16 %
Nógrádszentpéter 16 1.10 %
Alsósztregova 16 1.10 %
Szelény 15 1.03 %
Ipolykeszi 14 0.96 %
Felsőzellő 13 0.89 %
Terbegec 13 0.89 %
Kiscsalomja 13 0.89 %
Kóvár 13 0.89 %
Sirak 12 0.82 %
Borosznok 12 0.82 %
Kiskürtös 11 0.75 %
Tótkisfalu 11 0.75 %
Ebeck 11 0.75 %
Szuhány 11 0.75 %
Ipolynagyfalu 10 0.68 %
Ipolykér 10 0.68 %
Kishalom 9 0.62 %
Kürtösújfalu 8 0.55 %
Gyürki 8 0.55 %
Alsózellő 8 0.55 %
Alsópalojta 7 0.48 %
Csalár 6 0.41 %
Nógrádszenna 6 0.41 %
Dacsólam 6 0.41 %
Érújfalu 5 0.34 %
Süllye 5 0.34 %
Nagyhalom 5 0.34 %
Felsősztregova 5 0.34 %
Apafalva 5 0.34 %
Felsőesztergály 5 0.34 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Galábocs 4 0.27 %
Mikszáthfalva 4 0.27 %
Kislibercse 4 0.27 %
Rárósmulyad 4 0.27 %
Kelenye 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 20.96 %
Nagykürtös 228 15.03 %
Magasmajtény 105 6.92 %
Óvár 76 5.01 %
Lukanénye 71 4.68 %
Ipolybalog 70 4.61 %
Ipolykér 69 4.55 %
Kékkő 50 3.30 %
Inám 43 2.83 %
Csalár 42 2.77 %
Ipolyhídvég 39 2.57 %
Bussa 34 2.24 %
Ipolykeszi 30 1.98 %
Kőkeszi 26 1.71 %
Csall 25 1.65 %
Csáb 23 1.52 %
Szécsénykovácsi 21 1.38 %
Nagycsalomja 20 1.32 %
Alsópalojta 20 1.32 %
Nógrádszentpéter 18 1.19 %
Ipolynagyfalu 17 1.12 %
Leszenye 16 1.05 %
Zsély 14 0.92 %
Erdőszelestény 14 0.92 %
Dacsókeszi 13 0.86 %
Ipolyharaszti 13 0.86 %
Bátorfalu 11 0.73 %
Gyürki 11 0.73 %
Ebeck 11 0.73 %
Kishalom 10 0.66 %
Bereklak 10 0.66 %
Alsósztregova 10 0.66 %
Szelény 9 0.59 %
Ipolyvarbó 9 0.59 %
Tótkisfalu 9 0.59 %
Apátújfalu 8 0.53 %
Kóvár 7 0.46 %
Felsőzellő 7 0.46 %
Kelenye 7 0.46 %
Terbegec 7 0.46 %
Mikszáthfalva 6 0.40 %
Felsőesztergály 6 0.40 %
Galábocs 5 0.33 %
Sirak 5 0.33 %
Tótgyarmat 5 0.33 %
Középpalojta 5 0.33 %
Apafalva 5 0.33 %
Kiskürtös 4 0.26 %
Kürtösújfalu 4 0.26 %
Rárósmulyad 4 0.26 %
Szuhány 4 0.26 %
Nagyhalom 3 0.20 %
Zobor 3 0.20 %
Ipolyszécsényke 3 0.20 %
Felsősztregova 3 0.20 %
Nógrádszenna 3 0.20 %
Felsőpalojta 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Veres 2 0.13 %
Hartyán 2 0.13 %
Dacsólam 2 0.13 %
Kislibercse 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Érújfalu 1 0.07 %
Borosznok 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 40.18 %
Kékkő 70 5.73 %
Magasmajtény 34 2.78 %
Zsély 31 2.54 %
Kiskürtös 31 2.54 %
Nógrádszentpéter 30 2.45 %
Bussa 19 1.55 %
Mikszáthfalva 18 1.47 %
Felsőzellő 14 1.15 %
Ipolynyék 14 1.15 %
Lukanénye 13 1.06 %
Leszenye 13 1.06 %
Alsózellő 12 0.98 %
Alsópalojta 12 0.98 %
Alsósztregova 11 0.90 %
Bereklak 11 0.90 %
Érújfalu 11 0.90 %
Alsóesztergály 11 0.90 %
Felsőesztergály 11 0.90 %
Szécsénykovácsi 10 0.82 %
Dacsólam 8 0.65 %
Nagyhalom 8 0.65 %
Csalár 8 0.65 %
Ipolyvarbó 7 0.57 %
Csáb 7 0.57 %
Kishalom 7 0.57 %
Tótkisfalu 7 0.57 %
Kürtösújfalu 7 0.57 %
Ebeck 7 0.57 %
Kiscsalomja 7 0.57 %
Szelény 6 0.49 %
Hartyán 6 0.49 %
Középpalojta 6 0.49 %
Tótkelecsény 5 0.41 %
Nagycsalomja 5 0.41 %
Kőkeszi 5 0.41 %
Szuhány 5 0.41 %
Terbegec 4 0.33 %
Csall 4 0.33 %
Apátújfalu 4 0.33 %
Ipolykér 4 0.33 %
Kislibercse 4 0.33 %
Erdőszelestény 4 0.33 %
Ipolybalog 4 0.33 %
Száraznyírjes 4 0.33 %
Dacsókeszi 4 0.33 %
Sirak 3 0.25 %
Óvár 3 0.25 %
Galábocs 3 0.25 %
Ipolyszécsényke 3 0.25 %
Bátorfalu 3 0.25 %
Zobor 2 0.16 %
Gyürki 2 0.16 %
Tótgyarmat 2 0.16 %
Felsősztregova 2 0.16 %
Felsőpalojta 2 0.16 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Kóvár 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 35.04 %
Kékkő 56 4.10 %
Zsély 50 3.66 %
Lukanénye 43 3.15 %
Alsópalojta 41 3.00 %
Mikszáthfalva 36 2.63 %
Erdőszelestény 31 2.27 %
Érújfalu 30 2.19 %
Kiskürtös 30 2.19 %
Nógrádszentpéter 28 2.05 %
Alsósztregova 28 2.05 %
Középpalojta 23 1.68 %
Dacsókeszi 23 1.68 %
Ebeck 22 1.61 %
Bereklak 22 1.61 %
Bussa 21 1.54 %
Alsózellő 21 1.54 %
Kőkeszi 21 1.54 %
Csáb 20 1.46 %
Apátújfalu 19 1.39 %
Kürtösújfalu 17 1.24 %
Tótgyarmat 16 1.17 %
Nógrádszenna 15 1.10 %
Ipolynyék 14 1.02 %
Felsőzellő 14 1.02 %
Leszenye 14 1.02 %
Csalár 13 0.95 %
Kiscsalomja 13 0.95 %
Nagycsalomja 12 0.88 %
Alsóesztergály 11 0.80 %
Kislibercse 11 0.80 %
Felsőesztergály 11 0.80 %
Hartyán 10 0.73 %
Inám 10 0.73 %
Tótkisfalu 10 0.73 %
Szelény 10 0.73 %
Magasmajtény 10 0.73 %
Nagylám 9 0.66 %
Szécsénykovácsi 9 0.66 %
Szuhány 8 0.59 %
Felsőpalojta 7 0.51 %
Dacsólam 7 0.51 %
Apafalva 7 0.51 %
Bátorfalu 6 0.44 %
Sirak 6 0.44 %
Ipolynagyfalu 6 0.44 %
Nagyhalom 6 0.44 %
Ipolyhídvég 5 0.37 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Gyürki 5 0.37 %
Csall 5 0.37 %
Óvár 5 0.37 %
Ipolykér 5 0.37 %
Terbegec 5 0.37 %
Kishalom 5 0.37 %
Kelenye 5 0.37 %
Galábocs 4 0.29 %
Paróca 4 0.29 %
Ipolyharaszti 4 0.29 %
Süllye 3 0.22 %
Száraznyírjes 3 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.22 %
Kóvár 3 0.22 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolykeszi 2 0.15 %
Ipolybalog 2 0.15 %
Borosznok 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 23.79 %
Erdőszelestény 168 16.25 %
Zsély 73 7.06 %
Kékkő 32 3.09 %
Leszenye 27 2.61 %
Csáb 25 2.42 %
Magasmajtény 24 2.32 %
Mikszáthfalva 22 2.13 %
Kiscsalomja 21 2.03 %
Lukanénye 21 2.03 %
Dacsólam 21 2.03 %
Bussa 21 2.03 %
Apátújfalu 19 1.84 %
Nógrádszentpéter 18 1.74 %
Középpalojta 15 1.45 %
Bereklak 15 1.45 %
Kiskürtös 14 1.35 %
Alsópalojta 14 1.35 %
Érújfalu 14 1.35 %
Kürtösújfalu 14 1.35 %
Csall 13 1.26 %
Ipolyvarbó 13 1.26 %
Ipolybalog 13 1.26 %
Terbegec 13 1.26 %
Ipolynyék 12 1.16 %
Nagycsalomja 12 1.16 %
Alsósztregova 12 1.16 %
Nagyhalom 12 1.16 %
Szécsénykovácsi 12 1.16 %
Ebeck 11 1.06 %
Alsózellő 8 0.77 %
Felsőzellő 8 0.77 %
Bátorfalu 7 0.68 %
Ipolyharaszti 7 0.68 %
Tótgyarmat 6 0.58 %
Csalár 6 0.58 %
Kishalom 6 0.58 %
Felsőesztergály 6 0.58 %
Felsőpalojta 6 0.58 %
Gyürki 6 0.58 %
Szelény 6 0.58 %
Dacsókeszi 5 0.48 %
Ipolynagyfalu 5 0.48 %
Kőkeszi 5 0.48 %
Kóvár 5 0.48 %
Tótkisfalu 5 0.48 %
Nógrádszenna 5 0.48 %
Kislibercse 4 0.39 %
Borosznok 4 0.39 %
Hartyán 4 0.39 %
Sirak 4 0.39 %
Zobor 4 0.39 %
Ipolykeszi 3 0.29 %
Felsősztregova 3 0.29 %
Ipolykér 3 0.29 %
Szuhány 3 0.29 %
Ipolyhídvég 3 0.29 %
Nagylám 3 0.29 %
Alsóesztergály 3 0.29 %
Inám 2 0.19 %
Süllye 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Galábocs 2 0.19 %
Óvár 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 12.95 %
Nagykürtös 217 12.89 %
Ipolybalog 189 11.23 %
Lukanénye 124 7.37 %
Csáb 91 5.41 %
Nagycsalomja 80 4.75 %
Inám 72 4.28 %
Ipolyhídvég 64 3.80 %
Zsély 59 3.51 %
Bussa 51 3.03 %
Ipolykeszi 48 2.85 %
Kóvár 45 2.67 %
Ipolyvarbó 43 2.55 %
Apátújfalu 43 2.55 %
Óvár 42 2.50 %
Ipolynagyfalu 38 2.26 %
Ipolyszécsényke 36 2.14 %
Kőkeszi 36 2.14 %
Kelenye 27 1.60 %
Kékkő 22 1.31 %
Terbegec 21 1.25 %
Dacsókeszi 20 1.19 %
Leszenye 19 1.13 %
Szécsénykovácsi 18 1.07 %
Felsőzellő 15 0.89 %
Alsósztregova 15 0.89 %
Szelény 15 0.89 %
Bátorfalu 14 0.83 %
Csalár 13 0.77 %
Nógrádszentpéter 11 0.65 %
Kiscsalomja 10 0.59 %
Galábocs 10 0.59 %
Magasmajtény 10 0.59 %
Alsópalojta 9 0.53 %
Erdőszelestény 9 0.53 %
Szuhány 8 0.48 %
Mikszáthfalva 8 0.48 %
Sirak 8 0.48 %
Tótkisfalu 7 0.42 %
Érújfalu 7 0.42 %
Alsózellő 7 0.42 %
Kiskürtös 7 0.42 %
Rárósmulyad 7 0.42 %
Hartyán 6 0.36 %
Tótgyarmat 6 0.36 %
Kürtösújfalu 6 0.36 %
Gyürki 6 0.36 %
Dacsólam 5 0.30 %
Tótkelecsény 5 0.30 %
Felsőesztergály 5 0.30 %
Kishalom 5 0.30 %
Ipolykér 5 0.30 %
Ipolyharaszti 5 0.30 %
Ebeck 4 0.24 %
Nagyhalom 4 0.24 %
Nagylám 4 0.24 %
Bereklak 4 0.24 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Középpalojta 3 0.18 %
Zobor 3 0.18 %
Csall 3 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Paróca 2 0.12 %
Apafalva 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 22.75 %
Középpalojta 113 10.08 %
Alsópalojta 91 8.12 %
Lukanénye 90 8.03 %
Felsőpalojta 79 7.05 %
Bereklak 61 5.44 %
Kékkő 32 2.85 %
Ebeck 32 2.85 %
Tótgyarmat 24 2.14 %
Csáb 22 1.96 %
Mikszáthfalva 21 1.87 %
Magasmajtény 20 1.78 %
Kőkeszi 17 1.52 %
Leszenye 16 1.43 %
Erdőszelestény 15 1.34 %
Ipolynyék 15 1.34 %
Dacsólam 15 1.34 %
Kiskürtös 14 1.25 %
Szuhány 14 1.25 %
Zsély 12 1.07 %
Dacsókeszi 11 0.98 %
Bussa 8 0.71 %
Kürtösújfalu 8 0.71 %
Alsóesztergály 7 0.62 %
Érújfalu 7 0.62 %
Apátújfalu 6 0.54 %
Nagycsalomja 6 0.54 %
Óvár 6 0.54 %
Nógrádszentpéter 6 0.54 %
Csalár 6 0.54 %
Terbegec 5 0.45 %
Csall 5 0.45 %
Alsózellő 5 0.45 %
Alsósztregova 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Hartyán 5 0.45 %
Ipolykeszi 5 0.45 %
Felsőzellő 4 0.36 %
Bátorfalu 4 0.36 %
Szelény 4 0.36 %
Kiscsalomja 4 0.36 %
Felsőesztergály 4 0.36 %
Sirak 3 0.27 %
Ipolynagyfalu 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Apafalva 3 0.27 %
Gyürki 3 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 13.31 %
Ipolybalog 179 10.22 %
Lukanénye 173 9.88 %
Csáb 132 7.54 %
Nagykürtös 125 7.14 %
Apátújfalu 119 6.80 %
Nagycsalomja 96 5.48 %
Zsély 80 4.57 %
Leszenye 69 3.94 %
Inám 61 3.48 %
Ipolykeszi 61 3.48 %
Bussa 59 3.37 %
Ipolyhídvég 59 3.37 %
Kőkeszi 58 3.31 %
Ipolyszécsényke 50 2.86 %
Tótgyarmat 48 2.74 %
Ipolyvarbó 48 2.74 %
Óvár 46 2.63 %
Kelenye 46 2.63 %
Kóvár 42 2.40 %
Terbegec 41 2.34 %
Bátorfalu 36 2.06 %
Ipolynagyfalu 34 1.94 %
Dacsókeszi 30 1.71 %
Szécsénykovácsi 26 1.48 %
Ipolyharaszti 18 1.03 %
Szelény 17 0.97 %
Sirak 15 0.86 %
Erdőszelestény 15 0.86 %
Csalár 14 0.80 %
Kékkő 13 0.74 %
Magasmajtény 12 0.69 %
Ipolykér 12 0.69 %
Ebeck 11 0.63 %
Mikszáthfalva 10 0.57 %
Felsőzellő 9 0.51 %
Csall 9 0.51 %
Gyürki 8 0.46 %
Galábocs 8 0.46 %
Bereklak 6 0.34 %
Rárósmulyad 6 0.34 %
Középpalojta 4 0.23 %
Alsóesztergály 4 0.23 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Kiscsalomja 3 0.17 %
Alsósztregova 3 0.17 %
Kiskürtös 2 0.11 %
Nagyhalom 2 0.11 %
Alsópalojta 2 0.11 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Nógrádszentpéter 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.85 %
Ipolykér 25 3.28 %
Bussa 21 2.75 %
Lukanénye 21 2.75 %
Szécsénykovácsi 21 2.75 %
Nagykürtös 19 2.49 %
Ipolynyék 17 2.23 %
Óvár 12 1.57 %
Zsély 12 1.57 %
Terbegec 11 1.44 %
Apátújfalu 11 1.44 %
Ipolybalog 11 1.44 %
Csáb 10 1.31 %
Felsőzellő 10 1.31 %
Nagycsalomja 8 1.05 %
Ipolyhídvég 7 0.92 %
Kőkeszi 7 0.92 %
Inám 7 0.92 %
Leszenye 7 0.92 %
Galábocs 5 0.66 %
Csalár 4 0.52 %
Ipolynagyfalu 4 0.52 %
Érújfalu 3 0.39 %
Hartyán 3 0.39 %
Dacsókeszi 3 0.39 %
Gyürki 3 0.39 %
Kóvár 3 0.39 %
Paróca 3 0.39 %
Ipolyszécsényke 3 0.39 %
Szelény 3 0.39 %
Erdőszelestény 3 0.39 %
Tótgyarmat 2 0.26 %
Felsőesztergály 2 0.26 %
Ipolyharaszti 2 0.26 %
Alsósztregova 2 0.26 %
Sirak 2 0.26 %
Mikszáthfalva 2 0.26 %
Alsózellő 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Alsópalojta 1 0.13 %
Ebeck 1 0.13 %
Alsóesztergály 1 0.13 %
Ipolykeszi 1 0.13 %
Magasmajtény 1 0.13 %
Nógrádszentpéter 1 0.13 %
Dacsólam 1 0.13 %
Bereklak 1 0.13 %
Nagylám 1 0.13 %
Kiscsalomja 1 0.13 %
Csall 1 0.13 %
Kékkő 1 0.13 %
Kiskürtös 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Szuhány 1 0.13 %
Középpalojta 1 0.13 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 10.98 %
Nagykürtös 96 9.58 %
Nógrádszentpéter 34 3.39 %
Érújfalu 17 1.70 %
Kékkő 16 1.60 %
Kislibercse 15 1.50 %
Tótkisfalu 15 1.50 %
Bussa 15 1.50 %
Magasmajtény 14 1.40 %
Borosznok 13 1.30 %
Süllye 11 1.10 %
Felsőesztergály 11 1.10 %
Lukanénye 9 0.90 %
Alsópalojta 9 0.90 %
Zsély 9 0.90 %
Csáb 9 0.90 %
Ipolyharaszti 9 0.90 %
Bereklak 8 0.80 %
Felsősztregova 8 0.80 %
Dacsólam 7 0.70 %
Tótkelecsény 7 0.70 %
Nagylám 7 0.70 %
Nógrádszenna 6 0.60 %
Felsőzellő 6 0.60 %
Csall 6 0.60 %
Szelény 5 0.50 %
Hartyán 5 0.50 %
Ipolynyék 5 0.50 %
Kiscsalomja 5 0.50 %
Bátorfalu 4 0.40 %
Nagycsalomja 4 0.40 %
Kiskürtös 4 0.40 %
Alsózellő 4 0.40 %
Szuhány 4 0.40 %
Paróca 4 0.40 %
Kürtösújfalu 3 0.30 %
Kelenye 3 0.30 %
Nagyhalom 3 0.30 %
Kőkeszi 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Ipolybalog 2 0.20 %
Dacsókeszi 2 0.20 %
Leszenye 2 0.20 %
Középpalojta 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Kishalom 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Ebeck 1 0.10 %
Gyürki 1 0.10 %
Erdőszelestény 1 0.10 %
Mikszáthfalva 1 0.10 %
Tótgyarmat 1 0.10 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 26.52 %
Zsély 73 3.80 %
Kékkő 64 3.34 %
Alsózellő 62 3.23 %
Lukanénye 49 2.55 %
Csáb 37 1.93 %
Alsósztregova 37 1.93 %
Középpalojta 36 1.88 %
Apátújfalu 35 1.82 %
Dacsókeszi 33 1.72 %
Nógrádszentpéter 29 1.51 %
Bereklak 28 1.46 %
Mikszáthfalva 28 1.46 %
Erdőszelestény 26 1.35 %
Kiskürtös 25 1.30 %
Érújfalu 25 1.30 %
Felsőzellő 23 1.20 %
Ipolynyék 23 1.20 %
Alsópalojta 21 1.09 %
Nagycsalomja 20 1.04 %
Ebeck 20 1.04 %
Leszenye 20 1.04 %
Kőkeszi 18 0.94 %
Felsőesztergály 18 0.94 %
Bussa 18 0.94 %
Szécsénykovácsi 18 0.94 %
Alsóesztergály 18 0.94 %
Csalár 17 0.89 %
Kiscsalomja 17 0.89 %
Tótgyarmat 16 0.83 %
Nógrádszenna 15 0.78 %
Terbegec 14 0.73 %
Ipolykér 14 0.73 %
Bátorfalu 11 0.57 %
Ipolybalog 11 0.57 %
Óvár 11 0.57 %
Tótkelecsény 11 0.57 %
Kelenye 11 0.57 %
Tótkisfalu 9 0.47 %
Szuhány 9 0.47 %
Kürtösújfalu 9 0.47 %
Sirak 9 0.47 %
Ipolyhídvég 9 0.47 %
Száraznyírjes 8 0.42 %
Inám 8 0.42 %
Ipolyvarbó 8 0.42 %
Felsőpalojta 7 0.36 %
Szelény 7 0.36 %
Apafalva 7 0.36 %
Süllye 6 0.31 %
Ipolyszécsényke 6 0.31 %
Galábocs 6 0.31 %
Ipolynagyfalu 6 0.31 %
Nagyhalom 6 0.31 %
Kóvár 6 0.31 %
Csall 6 0.31 %
Kislibercse 6 0.31 %
Magasmajtény 4 0.21 %
Ipolyharaszti 4 0.21 %
Ipolykeszi 3 0.16 %
Paróca 3 0.16 %
Nagylám 3 0.16 %
Gyürki 3 0.16 %
Felsősztregova 3 0.16 %
Kishalom 3 0.16 %
Dacsólam 3 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.16 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 50.35 %
Kékkő 93 6.53 %
Mikszáthfalva 76 5.34 %
Alsópalojta 67 4.71 %
Magasmajtény 59 4.14 %
Kiskürtös 39 2.74 %
Alsósztregova 36 2.53 %
Középpalojta 32 2.25 %
Zsély 31 2.18 %
Nógrádszentpéter 27 1.90 %
Erdőszelestény 25 1.76 %
Ebeck 22 1.54 %
Bereklak 22 1.54 %
Alsózellő 22 1.54 %
Ipolynyék 21 1.47 %
Bussa 18 1.26 %
Nagyhalom 14 0.98 %
Kürtösújfalu 13 0.91 %
Dacsókeszi 11 0.77 %
Csalár 9 0.63 %
Alsóesztergály 8 0.56 %
Dacsólam 8 0.56 %
Kislibercse 7 0.49 %
Csáb 7 0.49 %
Leszenye 6 0.42 %
Csall 6 0.42 %
Lukanénye 5 0.35 %
Tótkisfalu 5 0.35 %
Érújfalu 5 0.35 %
Szuhány 5 0.35 %
Kishalom 5 0.35 %
Felsőpalojta 4 0.28 %
Szécsénykovácsi 4 0.28 %
Sirak 4 0.28 %
Ipolyhídvég 4 0.28 %
Kőkeszi 4 0.28 %
Óvár 4 0.28 %
Szelény 4 0.28 %
Felsőzellő 4 0.28 %
Száraznyírjes 4 0.28 %
Nagylám 3 0.21 %
Ipolyharaszti 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Ipolykér 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Galábocs 3 0.21 %
Nagycsalomja 3 0.21 %
Terbegec 3 0.21 %
Ipolybalog 3 0.21 %
Apátújfalu 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Kóvár 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 36.26 %
Kékkő 203 5.18 %
Magasmajtény 163 4.16 %
Erdőszelestény 118 3.01 %
Nógrádszentpéter 116 2.96 %
Bereklak 105 2.68 %
Lukanénye 105 2.68 %
Bussa 104 2.65 %
Csáb 102 2.60 %
Alsópalojta 102 2.60 %
Alsósztregova 87 2.22 %
Zsély 86 2.19 %
Mikszáthfalva 80 2.04 %
Középpalojta 78 1.99 %
Kürtösújfalu 76 1.94 %
Dacsókeszi 69 1.76 %
Kőkeszi 63 1.61 %
Érújfalu 61 1.56 %
Kiskürtös 55 1.40 %
Szuhány 55 1.40 %
Leszenye 55 1.40 %
Ebeck 51 1.30 %
Dacsólam 51 1.30 %
Apátújfalu 51 1.30 %
Ipolynyék 45 1.15 %
Alsózellő 42 1.07 %
Felsőpalojta 41 1.05 %
Nógrádszenna 40 1.02 %
Kiscsalomja 36 0.92 %
Felsőesztergály 35 0.89 %
Bátorfalu 35 0.89 %
Csall 34 0.87 %
Tótgyarmat 32 0.82 %
Tótkisfalu 32 0.82 %
Csalár 31 0.79 %
Felsőzellő 31 0.79 %
Nagylám 30 0.77 %
Szelény 29 0.74 %
Nagycsalomja 28 0.71 %
Szécsénykovácsi 27 0.69 %
Alsóesztergály 26 0.66 %
Ipolybalog 25 0.64 %
Tótkelecsény 24 0.61 %
Sirak 24 0.61 %
Hartyán 24 0.61 %
Felsősztregova 24 0.61 %
Nagyhalom 22 0.56 %
Ipolykér 22 0.56 %
Óvár 21 0.54 %
Terbegec 21 0.54 %
Ipolyharaszti 20 0.51 %
Ipolykeszi 20 0.51 %
Kislibercse 17 0.43 %
Ipolyvarbó 16 0.41 %
Borosznok 15 0.38 %
Gyürki 15 0.38 %
Paróca 14 0.36 %
Kishalom 13 0.33 %
Apafalva 12 0.31 %
Ipolynagyfalu 12 0.31 %
Galábocs 12 0.31 %
Zobor 11 0.28 %
Inám 10 0.26 %
Ipolyhídvég 10 0.26 %
Száraznyírjes 8 0.20 %
Kóvár 8 0.20 %
Süllye 6 0.15 %
Ipolyszécsényke 6 0.15 %
Veres 5 0.13 %
Rárósmulyad 5 0.13 %
Kelenye 1 0.03 %
Nagykürtös 284 20.51 %
Kékkő 35 2.53 %
Magasmajtény 20 1.44 %
Nógrádszentpéter 19 1.37 %
Kiskürtös 17 1.23 %
Zsély 16 1.16 %
Bussa 14 1.01 %
Erdőszelestény 12 0.87 %
Csall 9 0.65 %
Száraznyírjes 9 0.65 %
Ebeck 9 0.65 %
Csáb 8 0.58 %
Alsópalojta 8 0.58 %
Mikszáthfalva 8 0.58 %
Bereklak 8 0.58 %
Galábocs 8 0.58 %
Dacsólam 8 0.58 %
Lukanénye 8 0.58 %
Leszenye 8 0.58 %
Érújfalu 8 0.58 %
Dacsókeszi 7 0.51 %
Kőkeszi 6 0.43 %
Ipolyvarbó 6 0.43 %
Ipolynyék 6 0.43 %
Apátújfalu 5 0.36 %
Középpalojta 5 0.36 %
Kiscsalomja 4 0.29 %
Szuhány 4 0.29 %
Borosznok 4 0.29 %
Csalár 4 0.29 %
Tótkisfalu 4 0.29 %
Óvár 4 0.29 %
Kóvár 3 0.22 %
Bátorfalu 3 0.22 %
Felsőesztergály 3 0.22 %
Alsóesztergály 3 0.22 %
Hartyán 3 0.22 %
Szelény 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Kürtösújfalu 2 0.14 %
Tótkelecsény 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Alsósztregova 2 0.14 %
Süllye 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.07 %
Zobor 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolykér 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Kishalom 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Nagycsalomja 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Felsőzellő 1 0.07 %
Alsózellő 1 0.07 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 27.76 %
Kékkő 61 5.80 %
Lukanénye 39 3.71 %
Zsély 38 3.61 %
Alsósztregova 28 2.66 %
Nógrádszentpéter 26 2.47 %
Bereklak 20 1.90 %
Alsózellő 19 1.81 %
Ebeck 18 1.71 %
Erdőszelestény 18 1.71 %
Csáb 16 1.52 %
Mikszáthfalva 16 1.52 %
Érújfalu 16 1.52 %
Felsőzellő 16 1.52 %
Nógrádszenna 15 1.43 %
Ipolynyék 14 1.33 %
Kürtösújfalu 13 1.24 %
Magasmajtény 13 1.24 %
Bussa 13 1.24 %
Alsópalojta 12 1.14 %
Kőkeszi 12 1.14 %
Középpalojta 12 1.14 %
Leszenye 12 1.14 %
Dacsókeszi 12 1.14 %
Kiskürtös 11 1.05 %
Tótgyarmat 10 0.95 %
Tótkisfalu 9 0.86 %
Inám 9 0.86 %
Dacsólam 9 0.86 %
Ipolykér 8 0.76 %
Csalár 8 0.76 %
Alsóesztergály 8 0.76 %
Apátújfalu 8 0.76 %
Kislibercse 7 0.67 %
Kelenye 7 0.67 %
Nagycsalomja 7 0.67 %
Csall 6 0.57 %
Apafalva 6 0.57 %
Kiscsalomja 6 0.57 %
Szelény 6 0.57 %
Nagylám 6 0.57 %
Óvár 6 0.57 %
Ipolyhídvég 5 0.48 %
Felsőesztergály 5 0.48 %
Szuhány 5 0.48 %
Felsőpalojta 4 0.38 %
Süllye 4 0.38 %
Ipolybalog 4 0.38 %
Nagyhalom 4 0.38 %
Tótkelecsény 4 0.38 %
Paróca 3 0.29 %
Kóvár 3 0.29 %
Sirak 3 0.29 %
Terbegec 3 0.29 %
Szécsénykovácsi 3 0.29 %
Ipolynagyfalu 3 0.29 %
Kishalom 3 0.29 %
Száraznyírjes 3 0.29 %
Veres 2 0.19 %
Bátorfalu 2 0.19 %
Ipolyszécsényke 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Borosznok 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Hartyán 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 33.03 %
Kékkő 105 4.58 %
Erdőszelestény 71 3.09 %
Magasmajtény 63 2.75 %
Bussa 62 2.70 %
Nógrádszentpéter 59 2.57 %
Bereklak 55 2.40 %
Csáb 51 2.22 %
Középpalojta 50 2.18 %
Alsópalojta 49 2.14 %
Zsély 48 2.09 %
Lukanénye 46 2.00 %
Ipolyhídvég 45 1.96 %
Kürtösújfalu 44 1.92 %
Alsósztregova 43 1.87 %
Felsőzellő 39 1.70 %
Mikszáthfalva 38 1.66 %
Dacsókeszi 38 1.66 %
Szuhány 35 1.53 %
Felsőesztergály 31 1.35 %
Apátújfalu 28 1.22 %
Kiskürtös 28 1.22 %
Csalár 27 1.18 %
Leszenye 27 1.18 %
Kőkeszi 26 1.13 %
Alsózellő 25 1.09 %
Dacsólam 25 1.09 %
Kiscsalomja 24 1.05 %
Ipolynyék 23 1.00 %
Érújfalu 23 1.00 %
Csall 21 0.92 %
Szécsénykovácsi 21 0.92 %
Felsősztregova 21 0.92 %
Felsőpalojta 20 0.87 %
Szelény 20 0.87 %
Alsóesztergály 20 0.87 %
Hartyán 19 0.83 %
Nagylám 18 0.78 %
Ipolynagyfalu 18 0.78 %
Ipolykér 17 0.74 %
Ipolyvarbó 17 0.74 %
Óvár 17 0.74 %
Ebeck 16 0.70 %
Tótgyarmat 16 0.70 %
Tótkisfalu 15 0.65 %
Kislibercse 15 0.65 %
Tótkelecsény 15 0.65 %
Nógrádszenna 15 0.65 %
Paróca 13 0.57 %
Ipolykeszi 13 0.57 %
Ipolybalog 12 0.52 %
Ipolyharaszti 12 0.52 %
Apafalva 11 0.48 %
Zobor 11 0.48 %
Terbegec 11 0.48 %
Galábocs 11 0.48 %
Borosznok 10 0.44 %
Kóvár 9 0.39 %
Kishalom 9 0.39 %
Száraznyírjes 8 0.35 %
Kelenye 7 0.31 %
Bátorfalu 7 0.31 %
Sirak 6 0.26 %
Gyürki 6 0.26 %
Ipolyszécsényke 6 0.26 %
Inám 6 0.26 %
Süllye 5 0.22 %
Nagycsalomja 5 0.22 %
Nagyhalom 4 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.13 %
Veres 3 0.13 %
Nagykürtös 629 39.56 %
Kékkő 110 6.92 %
Zsély 56 3.52 %
Mikszáthfalva 54 3.40 %
Alsópalojta 51 3.21 %
Bereklak 42 2.64 %
Nógrádszentpéter 38 2.39 %
Bussa 35 2.20 %
Erdőszelestény 35 2.20 %
Kiskürtös 32 2.01 %
Csáb 28 1.76 %
Felsőesztergály 26 1.64 %
Kürtösújfalu 23 1.45 %
Alsózellő 22 1.38 %
Alsósztregova 22 1.38 %
Lukanénye 19 1.19 %
Ebeck 17 1.07 %
Magasmajtény 17 1.07 %
Nagyhalom 13 0.82 %
Dacsókeszi 13 0.82 %
Leszenye 13 0.82 %
Ipolykér 13 0.82 %
Érújfalu 13 0.82 %
Középpalojta 12 0.75 %
Felsőzellő 12 0.75 %
Szécsénykovácsi 11 0.69 %
Szuhány 10 0.63 %
Csalár 10 0.63 %
Száraznyírjes 10 0.63 %
Kőkeszi 9 0.57 %
Kiscsalomja 9 0.57 %
Dacsólam 9 0.57 %
Nógrádszenna 8 0.50 %
Galábocs 8 0.50 %
Tótgyarmat 8 0.50 %
Óvár 7 0.44 %
Felsőpalojta 7 0.44 %
Bátorfalu 6 0.38 %
Kislibercse 5 0.31 %
Ipolyharaszti 4 0.25 %
Ipolynagyfalu 4 0.25 %
Ipolynyék 4 0.25 %
Apátújfalu 4 0.25 %
Csall 4 0.25 %
Tótkelecsény 4 0.25 %
Zobor 4 0.25 %
Ipolyhídvég 3 0.19 %
Ipolybalog 3 0.19 %
Szelény 3 0.19 %
Apafalva 3 0.19 %
Alsóesztergály 3 0.19 %
Tótkisfalu 3 0.19 %
Kishalom 3 0.19 %
Süllye 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Kelenye 2 0.13 %
Ipolyvarbó 2 0.13 %
Borosznok 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 15.22 %
Ipolybalog 57 13.77 %
Ipolykeszi 48 11.59 %
Ipolyhídvég 41 9.90 %
Nagycsalomja 24 5.80 %
Nagykürtös 22 5.31 %
Lukanénye 20 4.83 %
Ipolykér 13 3.14 %
Óvár 13 3.14 %
Ipolynagyfalu 12 2.90 %
Inám 12 2.90 %
Kóvár 11 2.66 %
Magasmajtény 8 1.93 %
Bussa 6 1.45 %
Ipolyszécsényke 6 1.45 %
Tótgyarmat 5 1.21 %
Kőkeszi 5 1.21 %
Zsély 4 0.97 %
Ipolyvarbó 4 0.97 %
Apátújfalu 4 0.97 %
Kelenye 4 0.97 %
Csalár 4 0.97 %
Szécsénykovácsi 4 0.97 %
Leszenye 3 0.72 %
Csáb 3 0.72 %
Kiscsalomja 2 0.48 %
Sirak 2 0.48 %
Érújfalu 2 0.48 %
Gyürki 2 0.48 %
Alsózellő 1 0.24 %
Tótkisfalu 1 0.24 %
Terbegec 1 0.24 %
Bátorfalu 1 0.24 %
Kékkő 1 0.24 %
Kishalom 1 0.24 %
Mikszáthfalva 1 0.24 %
Alsósztregova 1 0.24 %
Rárósmulyad 1 0.24 %
Dacsókeszi 1 0.24 %
Szelény 1 0.24 %
Zobor 1 0.24 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 23.28 %
Alsósztregova 136 16.67 %
Felsőzellő 91 11.15 %
Bussa 76 9.31 %
Nógrádszentpéter 31 3.80 %
Kékkő 24 2.94 %
Alsózellő 23 2.82 %
Mikszáthfalva 18 2.21 %
Kislibercse 16 1.96 %
Alsópalojta 16 1.96 %
Érújfalu 15 1.84 %
Magasmajtény 13 1.59 %
Középpalojta 10 1.23 %
Felsőesztergály 10 1.23 %
Rárósmulyad 9 1.10 %
Leszenye 9 1.10 %
Tótkelecsény 8 0.98 %
Nógrádszenna 8 0.98 %
Ipolynyék 7 0.86 %
Csáb 7 0.86 %
Dacsólam 7 0.86 %
Hartyán 7 0.86 %
Apátújfalu 7 0.86 %
Csalár 6 0.74 %
Ipolyvarbó 6 0.74 %
Zsély 6 0.74 %
Ebeck 6 0.74 %
Kishalom 5 0.61 %
Kiskürtös 5 0.61 %
Tótkisfalu 5 0.61 %
Lukanénye 5 0.61 %
Szuhány 4 0.49 %
Felsősztregova 4 0.49 %
Nagycsalomja 4 0.49 %
Erdőszelestény 4 0.49 %
Borosznok 4 0.49 %
Kürtösújfalu 4 0.49 %
Bereklak 4 0.49 %
Terbegec 4 0.49 %
Kőkeszi 3 0.37 %
Galábocs 3 0.37 %
Nagyhalom 3 0.37 %
Tótgyarmat 3 0.37 %
Alsóesztergály 2 0.25 %
Bátorfalu 2 0.25 %
Gyürki 2 0.25 %
Ipolykeszi 2 0.25 %
Csall 2 0.25 %
Nagylám 2 0.25 %
Dacsókeszi 2 0.25 %
Ipolybalog 2 0.25 %
Ipolyharaszti 2 0.25 %
Szécsénykovácsi 2 0.25 %
Ipolynagyfalu 2 0.25 %
Ipolykér 2 0.25 %
Kiscsalomja 2 0.25 %
Ipolyhídvég 2 0.25 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 20.47 %
Ipolyhídvég 131 16.35 %
Ipolybalog 83 10.36 %
Ipolynagyfalu 47 5.87 %
Inám 44 5.49 %
Nagykürtös 41 5.12 %
Óvár 35 4.37 %
Ipolykér 31 3.87 %
Ipolykeszi 27 3.37 %
Lukanénye 19 2.37 %
Csáb 18 2.25 %
Nagycsalomja 18 2.25 %
Kelenye 18 2.25 %
Ipolyszécsényke 17 2.12 %
Kóvár 15 1.87 %
Csalár 15 1.87 %
Apátújfalu 13 1.62 %
Sirak 11 1.37 %
Terbegec 11 1.37 %
Szécsénykovácsi 10 1.25 %
Kőkeszi 9 1.12 %
Bussa 9 1.12 %
Bátorfalu 8 1.00 %
Leszenye 7 0.87 %
Tótgyarmat 6 0.75 %
Dacsókeszi 5 0.62 %
Gyürki 5 0.62 %
Kékkő 5 0.62 %
Magasmajtény 4 0.50 %
Szelény 4 0.50 %
Ipolyvarbó 4 0.50 %
Zsély 4 0.50 %
Galábocs 3 0.37 %
Hartyán 3 0.37 %
Érújfalu 3 0.37 %
Mikszáthfalva 2 0.25 %
Alsózellő 2 0.25 %
Rárósmulyad 2 0.25 %
Erdőszelestény 2 0.25 %
Zobor 1 0.12 %
Kiskürtös 1 0.12 %
Bereklak 1 0.12 %
Kiscsalomja 1 0.12 %
Alsósztregova 1 0.12 %
Felsőzellő 1 0.12 %
Ipolyharaszti 1 0.12 %
Csall 1 0.12 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 26.14 %
Alsósztregova 235 18.73 %
Nógrádszentpéter 76 6.06 %
Érújfalu 75 5.98 %
Kékkő 53 4.22 %
Bussa 40 3.19 %
Magasmajtény 39 3.11 %
Kislibercse 32 2.55 %
Hartyán 30 2.39 %
Felsősztregova 29 2.31 %
Tótkisfalu 28 2.23 %
Nógrádszenna 23 1.83 %
Mikszáthfalva 20 1.59 %
Erdőszelestény 19 1.51 %
Tótkelecsény 19 1.51 %
Zsély 18 1.43 %
Alsópalojta 18 1.43 %
Süllye 18 1.43 %
Borosznok 16 1.27 %
Felsőzellő 12 0.96 %
Kiskürtös 12 0.96 %
Bereklak 12 0.96 %
Apátújfalu 11 0.88 %
Felsőesztergály 11 0.88 %
Alsózellő 10 0.80 %
Alsóesztergály 9 0.72 %
Dacsókeszi 9 0.72 %
Középpalojta 9 0.72 %
Rárósmulyad 8 0.64 %
Leszenye 8 0.64 %
Nagylám 8 0.64 %
Lukanénye 8 0.64 %
Kóvár 8 0.64 %
Kürtösújfalu 7 0.56 %
Csáb 7 0.56 %
Paróca 7 0.56 %
Nagyhalom 6 0.48 %
Óvár 6 0.48 %
Ipolykér 6 0.48 %
Dacsólam 5 0.40 %
Szelény 4 0.32 %
Szuhány 4 0.32 %
Tótgyarmat 4 0.32 %
Csalár 4 0.32 %
Gyürki 4 0.32 %
Csall 4 0.32 %
Kishalom 4 0.32 %
Ipolykeszi 3 0.24 %
Ipolynyék 3 0.24 %
Szécsénykovácsi 3 0.24 %
Ebeck 3 0.24 %
Kelenye 3 0.24 %
Kiscsalomja 3 0.24 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Bátorfalu 2 0.16 %
Felsőpalojta 2 0.16 %
Kőkeszi 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Terbegec 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
235 29.27%
VPN
174 21.67%
KSČ
115 14.32%
KDH
78 9.71%
SPV
43 5.35%
SZ
37 4.61%
DÚRS
34 4.23%
SNS
30 3.74%
DS
25 3.11%
SSL
23 2.86%
SD
4 0.50%
Egyéb
5 0.62%
Érvényes szavazatok 803
Együttélés-MKDM
298 40.16%
HZDS
214 28.84%
SDĽ
52 7.01%
KSS
29 3.91%
SPI
27 3.64%
SDSS
26 3.50%
Magyar Polgári Párt
19 2.56%
KDH
11 1.48%
SZ
9 1.21%
ODÚ
9 1.21%
ROI
9 1.21%
SNS
9 1.21%
SZS
7 0.94%
SSL-SNZ
7 0.94%
DS-ODS
7 0.94%
SKDH
3 0.40%
Egyéb
6 0.81%
Érvényes szavazatok 742
MK
268 41.29%
HZDS-RSS
128 19.72%
SP-VOĽBA
71 10.94%
KSS
43 6.63%
ZRS
37 5.70%
31 4.78%
ROISR
18 2.77%
SPK
11 1.69%
HZPCS
10 1.54%
SNS
8 1.23%
KSÚ
7 1.08%
KDH
6 0.92%
DS
6 0.92%
Egyéb
5 0.77%
Érvényes szavazatok 649
MKP
253 32.07%
SDK
216 27.38%
HZDS
110 13.94%
SDĽ
72 9.13%
SOP
57 7.22%
KSS
34 4.31%
SNS
15 1.90%
ZRS
10 1.27%
MLHZP
8 1.01%
JSP
4 0.51%
Egyéb
10 1.27%
Érvényes szavazatok 789
MKP
304 46.63%
HZDS
76 11.66%
SMER
55 8.44%
SDKU
53 8.13%
KSS
47 7.21%
ANO
35 5.37%
ROMA
22 3.37%
PSNS
16 2.45%
SZS
10 1.53%
HZD
7 1.07%
ROISR
5 0.77%
SNS
4 0.61%
SDA
4 0.61%
SDĽ
3 0.46%
Egyéb
11 1.69%
Érvényes szavazatok 652
MKP
270 43.55%
SMER
125 20.16%
SDKU DS
105 16.94%
KSS
32 5.16%
SNS
24 3.87%
ĽS HZDS
18 2.90%
KDH
13 2.10%
LB
10 1.61%
SF
6 0.97%
ANO
5 0.81%
Egyéb
12 1.94%
Érvényes szavazatok 620
Most-Híd
199 35.10%
SMER
146 25.75%
SDKU DS
51 8.99%
MKP
47 8.29%
SaS
26 4.59%
SDĽ
18 3.17%
SNS
17 3.00%
KDH
14 2.47%
ĽS HZDS
10 1.76%
LSNS
9 1.59%
EDS
8 1.41%
KSS
7 1.23%
SRK
6 1.06%
Únia
5 0.88%
ZRS
3 0.53%
Egyéb
1 0.18%
Érvényes szavazatok 567
SMER SD
175 35.71%
Most-Híd
151 30.82%
MKP
33 6.73%
KDH
23 4.69%
OĽaNO
20 4.08%
SDKU DS
19 3.88%
SNS
15 3.06%
99 Percent
12 2.45%
PaS
7 1.43%
SaS
6 1.22%
Zelení
5 1.02%
LSNS
5 1.02%
KSS
4 0.82%
SSS NM
4 0.82%
ĽS HZDS
3 0.61%
SF
3 0.61%
SRUS
2 0.41%
Egyéb
3 0.61%
Érvényes szavazatok 490
SMER SD
111 27.21%
Most-Híd
104 25.49%
MKP
36 8.82%
LSNS
30 7.35%
OĽANO-NOVA
29 7.11%
SME RODINA
28 6.86%
SNS
17 4.17%
SaS
12 2.94%
TIP
12 2.94%
ŠANCA
10 2.45%
#SIEŤ
6 1.47%
KDH
4 0.98%
MKDA-MKDSZ
3 0.74%
KSS
2 0.49%
Egyéb
4 0.98%
Érvényes szavazatok 408
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések