SK
KS
.....

Csécs

Község

címer zászló
768 93% magyar 1910
322 15% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csécs
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čečejovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence
Más földrajzi nevek:
Alamen, Cinerov pasienok, Cirkevné, Csécsi-patak (Čečiansky potok), Čiňov, Falu vége (Konca dediny), Harangó (Zvonárka), Hosszú-part (Dlhý breh), Katlan, Kertek alatt (Pod záhradami), Kinik, Kis Kás (Malý Káš), Korony-patak, Legelő (Pasienok), Lúčky, Machurové, Mocsár (Maslickové), Nad Seleškou, Nižný Krčanovec, Nyárjas (Letná), Répaföld (Repisko), Rozin, Rúbanisko, Sivé jazero, Stredný Krčanovec, Széles-hegy (Široká hora), Szesztai határra (Cestický chotár), Szőlőske (Seleška), Vágás (Rez), Vyšný Krčanovec
Koordináták:
48.59800339, 21.06586838
Terület:
24,53 km2
Rang:
község
Népesség:
2131
Tszf. magasság:
205 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04471
Település kód:
521302
Szervezeti azonosító:
324078
Adóazonosító:
2020746057

A község a Kanyapta-medence középső részén, a Kassai-hegyalja dombvidékének déli lábánál, a Csécsi- vagy Korony-patak (Čečejovský potok) partján fekszik, Szepsitől 6 km-re keletre, Kassától 20 km-re délnyugatra. Határa 185-293 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, északi része enyhén dombos, déli része a Kanyapta-medencéhez tartozó, egykor mocsárral borított síkvidék. A falutól északkeletre emelkedik a 249 méter magas Széles-hegy (Široká hora), északnyugatra pedig határának legmagasabb pontja, a 293 méter magas Harangó (Zvonárka). A Csécsi-patak két partján elterülő, 205 méteres magasságban fekvő községközponttól 3,5 km-re északra található Szőlőske (Seleška) településrész, tőle 1,5 km-re északkeletre, Csécs és Pány határánál kis hétvégi házas üdülőkörzet (Sivé jazero) alakult ki. 2010-ben a község területének 89,0 %-át (2183 ha) szántóföld, 6,3 %-át (154 ha) beépített terület, 1,1 %-át (28 ha) kert, 0,5 %-át (12 ha) erdő és 0,4 %-át (10 ha) gyümölcsös foglalta el. Egyetlen erdejét Szőlőskétől északra, Pány határánál találjuk. Csécsen keresztülhalad a 16-os (korábban 50-es) számú országos főút Kassa és Rozsnyó (46 km) közötti szakasza, a gyümölcsfákkal övezett 3313-as út észak felé Pány (6 km), a főútról a falutól nyugatra elágazó 3365-ös út Makranc (3,5 km), a 3315-ös út dél felé Buzita (8 km) felé teremt összeköttetést. Határának déli részén áthalad a Makrancot Buzitával összekötő 3310-es út. A községen keresztülhalad a Kassát Tornával összekötő vasútvonal is (megállóhely). Csécs nyugatról Makranc, délről Jánok, keletről Szeszta, délkeletről Buzita, északkeletről Nagyida, északról pedig Pány községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). Területe (1910-ben és 2011-ben is 24,53 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Csécs népessége 2011-ben 2048 fő volt, melynek 68,1 %-a szlovák, 24,8 %-a magyar nemzetiségűnek vallotta magát, 6,2 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. A község a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, a 19. század végén vegyes lakosságú, magyar többségű település volt, 1880-ban lakosságának mintegy egynegyede (26,1 %) volt szlovák anyanyelvű. A lakosság kettős identitását mutatja, hogy míg 1910-ben a lakosság 6,5 %-a, 1921-ben viszont már csaknem egynegyede (23,9 %) vallotta magát szlováknak; 1930-ra a magyarok aránya az 1910-es 92,9 %-ról 55 %-ra csökkent, a község Magyarországhoz csatolása után azonban csaknem a teljes lakosság ismét magyarnak vallotta magát. Kassa és a Kassai Vasmű közelsége révén a 20. század második felében gyorsan nőtt népességszáma - 1941-1991 között kétharmadával (1057 főről 1780 főre), majd 1991-2011 között további egyhatodával – 1780 főről 2048-ra. A 20. század második felére a község szlovák többségűvé vált (a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-ben 67,5% volt). Az 1991-2011 közötti időszakban a magyar nemzetiségűek aránya 31,9 %-ról 24,8 %-ra csökkent, ugyanakkor a magyar anyanyelvűek aránya (2011-ben 46,7 %) a magyar nemzetiségűekének csaknem duplája és még mindig kevéssel meghaladja a szlovák anyanyelvűekét (46,1 %). 2013-ban Csécs lakosságának 11,7 százaléka tartozott a roma etnikumhoz. 2011-ben a lakosság többsége (78,0 %) római katolikus vallású volt, a reformátusok a lakosság 6,6 %-át, a felekezeten kívüliek 4,9 %-át alkották, 7,5 százalékuk pedig nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. A reformátusok aránya az elmúlt évszázadban jelentősen csökkent (1880-ban és 1921-ben egyaránt a lakosság 13,8 %-át tették ki). A holokausztig izraelita vallású közösség is élt Csécsen (1880-ban a lakosság 7,3 %-a, 1921-ben 4,6 %-a). A görög katolikusok aránya 1921-ben 8,8 %, 2011-ben már csak 1,4 % volt. 2011-ben az összlakosság 94,9 %-a (1943 fő) élt Csécs, 5,1 %-a (105 fő) pedig Szőlőske településrészen. A község népsűrűsége (2011-ben 87,4 fő/km2) kevéssel meghaladja a járási átlagot.

Történelem

A falu első írásos említése 1317-ből származik, ekkor Cech néven említik az okiratok, később Chech (1319), Cheech (1329) illetve Cheche (1406) alakban szerepelt. Neve puszta személynévből keletkezett magyar névadással. A falu birtokosa több évszázadon át a Perényi család volt. Később a Pédery és a Szirmay családok is birtokosai voltak. Plébániáját 1332-ben említik először. A 15. század elején Debrő István birtoka, akinek hűtlensége miatt Csécset I. Zsigmond Perényi Péternek adományozta (1402). 1427-ben 53 lakott portájával a környék népesebb települései közé tartozott. A 15. század második felétől a nagyidai váruradalom alá tartozott. A 16. század második felében lakói református hitre tértek. 1553-ban 14, 1570-ben már csak 7 lakott porta volt a faluban. A 16. században fennmaradt névjegyzékek alapján a falu magyar lakosságú volt. 1630-ban Czech néven említik. A 17. század háborús időszakában csaknem elnéptelenedett, 1715-ben alig 4, 1720-ban pedig 2 lakott portája volt. Középkori templomát 1703-tól a reformátusok használták. A 18. század közepén a Szirmay-család református vallású magyar családokat telepített a faluba, később római katolikus szlovák és lengyel, valamint görög katolikus ruszin telepesek is érkeztek a faluba (nagy részük a 19. századra elmagyarosodott). 1772-ben már 62 háztartás volt a községben, az első iskola 1800 körül létesült. Katolikus plébániáját 1810-ben alapították újra. 1828-ban 1029 lakosa volt. 1831-ben számos lakosa életét vesztette a nagy kolerajárványban. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában megemlíti, hogy ekkor a két templomon és a kastélyon kívül a faluban már zsinagóga is működik (ekkor 65 zsidó lakosa volt) és vendégfogadója is van. 1857-ben postahivatal is létesült Csécsen. 1869-ben 894, 1880-ban 817, 1890-ben pedig 837 lakosa volt. 1890-ben megépült a falu fejlődését elősegítő Kassa-Torna vasútvonal, melynek egyik megállóhelyét Csécstől délre alakították ki. A 20. század elején a Kanyapta-medence mocsarait kiszárították és mezőgazdasági területté alakították át. A századfordulón számos lakosa kivándorolt a tengerentúlra. A községnek 1900-ban 824, 1910-ben 827, 1921-ben 863, 1930-ban pedig 942, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt. Az új községi iskolát 1907-ben létesítették. 1881-ig Abaúj, majd 1881-1920 között Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott, ezután Csehszlovákiához csatolták. 1922-ben a csehszlovák földbirtokreform során szlovák kolonisták települtek Szőlőskére (14 család kapott itt földet, közülük 11 volt szlovák nemzetiségű). A magyar nyelvű iskolai oktatás már a két világháború közötti időszakban megszűnt a községben. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1941-ben 1057 lakosa volt. 1944-ben zsidónak nyilvánított lakosait (1938-ban 24 volt az izraelita vallásúak száma) koncentrációs táborba hurcolták. Mezőgazdasági szövetkezete 1949-ben alakult, elsőként a Szepsi járásban. 1950-ben 1019, 1961-ben pedig 1263 lakosa volt. 1958-ban magyar nyelven is oktató mezőgazdasági szakmunkásképző iskola létesült a csécsi kastélyban, amely az 1990-es években szűnt meg. 1960-ban, a Szepsi járás megszüntetésekor a Kassa-vidéki járáshoz csatolták. Református templomát 1960-ban nyilvánították (a járásban elsőként) fokozottan védett műemlékké. A korábban mezőgazdasági jellegű község lakosságának nagy része az 1960-as évektől a közelben felépült Kelet-szlovákiai Vasműben talált munkát (Csécs a munkástelepüléssé alakuló falvak közül „mintafalunak“ számított, a házépítést központilag is ösztönözték). A lakosság száma gyorsan növekedett, 1970-ben 1377, 1980-ban 1573, 1991-ben már 1780 lakosa volt a községnek. Belterülete nyugat (a Csécsi-patakon túl új, főleg kockaházakból álló utca /Nyugati utca/létesült), kelet (Keleti utca) és észak felé (a Pány felé vezető út mentén) is terjeszkedett. A 20. században Csécs belterülete mintegy háromszorosára nőtt (1890-ben 133, 1950-ben 198, 2001-ben már 468 ház volt a községben). A kedvező közlekedési helyzetű község népessége a rendszerváltás után is dinamikusan növekedett: 2011-ben 1899, 2011-ben 2048, 2017-ben pedig már 2144 lakosa volt. A község címerét és zászlaját (előbbi rajzának alapját az 1839-es falupecsét képezi) 2006-ban fogadták el. 2012-ben hét, fából készült, magyar királyokat ábrázoló szobrot állítottak fel a faluban. Csécs a magyar közösség szempontjából a gyorsan asszimilálódó, szórványosodó falvak közé tartozik.

Mai jelentősége

A községben teljes szervezettségű szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található, határában mezőgazdasági repülőtér és napkollektoros erőmű működik, valamint számottevő mezőgazdasági termelés folyik (silók a vasútállomásnál). Legnagyobb helyi foglalkoztatója egy műanyaggyártó vállalat (Abriso Sk, 2014-ben 70 alkalmazottal). Országos jelentőségű műemléke 1290 körül kora gótikus stílusban épült református temploma, melynek falait 1893-ban feltárt középkori freskók díszítik. A templom mellett áll a fa harangláb. Szent János evangélista tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1800-ban épült klasszicista stílusban, mai alakját az 1949-es tűzvész utáni újjáépítés során nyerte el. A szintén klasszicista stílusú egykori Szirmay-kastély a 18. század második felében épült, eredetileg kúriaként, majd a 19. század elején kastéllyá bővítették (egykori parkja mára elpusztult). 1938-ban emelt világháborús emlékművét a magyar királyi korona díszíti. Szakrális kisemlékei közöl Nepomuki Szent Jánosnak a katolikus templom mellett álló 19. századi szobra a legjelentősebb. A falu régi főutcája részben megőrizte hagyományos arculatát.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy Cséts. Magyar falu Abauj Vármegyében, földes Ura Szirmai Uraság, lakosai reformátusok, díszesíti e’ falut a’ birtokos Uraságnak szép Kastéllya, és Úri kertye; nevezetesíti pedig néhai Csétsi János volt Pataki Professzornak itten lett születése, a’ ki nagy tudománnya, és munkái által magát emlékezetessé tette. Ámbár termő földgyei minden harmadik, vagy negyedik esztendőben trágyázást kivánnak; de mivel jó földgye, legelőjének kevés héjjánosságát elfedezi, meszet is égethetnek, ’s fája sem meszsze van, piatzozások is közel, Alsó Mettzenzéfen, és Kassán, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csécs, magyar falu, Abauj vármegyében, Nagy-Idához nyugotra 1 mfdnyire: 874 kath., 10 evang., 300 ref., 65 zsidó lak. Kath. és ref. anyatemplom. Synagóga. Vendégfogadó. Ékesiti a Szirmay uraság szép kastélyja és kertje. Határa nagy kiterjedésü, s jó mivelés után mindenből gazdagon fizet. F. u. Szirmay, Horváth, Lánczy, Kócs, Márjássy. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Postája és távirója a közvetlenül mellette fekvő Csécs. Van 133 háza és 837 magyar lakosa, körjegyzősége. Vasúti, posta- és táviró-állomása. Református temploma nagyon régi.

Magyar Katolikus Lexikon

Csécs, v. Abaúj-Torna vm. (Čečejovce, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. szepsi esp. ker-ében. - 1317: Cech. 1332: már létezett. Lakói 1703: ref-ok lettek. 1810: alapították újra. Mai Olajbafőtt Szt János tp-át 1800: építették. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1840: m., szl.; 1910: m.; 1940: m., szl. - Filiája 1917: Szeszta. - Lakói 1840: 562 r.k., 40 g.k., 10 ev., 120 ref., 100 izr., össz. 832; 1910: 585 r.k., 64 g.k., 5 ev., 129 ref., 44 izr., össz. 827; 1940: 782 r.k., 101 g.k., 5 ev., 133 ref., 23 izr., össz. 1044; 1970: össz. 1372, 21,5%-a m.; 1991: össz. 1780, m. 567 (31,85%); 2001: össz. 1899, m. 678 (35,70%). ** KTN I:174.- Gerecze II:68. - Schem. Cass. 1915:57; 2000:74 (lakói 2000: 1439 r.k., össz. 1781.)

Helységnévtár

Csécs [Szöllöske p.], RK, 586 Kassa, gk. 53 Szeszta, ág. 5 Kassa, REF. 113 Tiszáninnen, izr. 60 Nagy-Ida.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Csécs a XVIII. század végén még magyar község, de Pesti a XIX. század második telének elején már magyar-szlováknak tünteti lel. Hogy ez a szlovák kisebbség a későbbi időben milyen erőt képvisel, azt az 1880-as népszámlálás adataiból már pontosan lemérhetjük. Kimutatás szerint a magyarok száma mindössze 63%-ot ér el, de az irányvonal emelkedő, mert 1910-ig 93%-ig emelkedik lel. 1921-ben 65%-ra esik vissza a magyarság száma, s további fogyással 1930-ban az alig túlsúlyt jelentő 55%-ot teszi csak ki. Az Anyaországhoz való visszakerülés után itt a magyarság újból a 100°/o-ot éri el. (....) Csécs. A XIII. századtól a Buchk nembeli Pédery-család kezén találjuk. A XV. század elején már Debrő István a földesura. Hűtlensége miatt javait elkobozzák s csécsi birtokát is Zsigmond király Perényi Péternek adományozza. A török alatt elpusztult s csak később népesült újra. Hozzátartozik Szőllőske. A község területe 4263 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1057.

Horváth Géza

1847. 11. 23.
Csécs - megszületett
Névelőfordulások
1317
Cech
1319
Chech
1329
Cheech
1406
Cheche
1630
Czech
1773
Csécs
1786
Cschécsch
1808
Nagy-Csécs, Cžeč
1863
Csécs
1920
Čečejovce
1927
Čečejovce, Csécs
1938
Csécs
1945
Čečejovce, Csécs
1948
Čečejovce
1994
Csécs

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Buzitai utca (Buzická) 55
Telefon: 0554649201
Fax: 0554649201

Honlap: cecejovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Macák Lukáš (Független)

Képviselő-testület:
Tamásová Katarína (Független)
Maruščáková Viktória (Független)
Vranai Tomáš (Független)
Juhás Jozef (Független)
Macák Lukáš (Független)
Hintoš Marcel (Független)
Ballók Jozef (Független)
Weiszer Eduard (SMK-MKP)
Dringuš Ladislav (SPOLU)
Független 78% Független 7 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 1 képviselö SPOLU 11% SPOLU 1 képviselö 9 képviselö
Csécsi Posta

Buzitai utca 55

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Iskola utca 7

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 7

Csécsi Anyakönyvi Hivatal

Buzitai utca 55

Csécsi Községi Hivatal

Buzitai utca 55

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 518 63%
szlovákok 213 26%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 42 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 44 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 817
magyarok 768 93%
szlovákok 54 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 827
magyarok 549 64%
szlovákok 206 24%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 108 13%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 863
magyarok 567 32%
szlovákok 1201 67%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1780
magyarok 678 36%
szlovákok 1148 60%
ruszinok 1 0%
romák 32 2%
ukránok 0 0%
csehek 11 1%
németek 2 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 26 1%
összlétszám 1899
magyarok 507 25%
szlovákok 1395 68%
ruszinok 1 0%
romák 6 0%
ukránok 2 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 127 6%
összlétszám 2048
magyarok 322 15%
szlovákok 1668 79%
ruszinok 2 0%
romák 3 0%
ukránok 3 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 107 5%
összlétszám 2113
összlétszám 863
magyarok 549 64%
szlovákok 206 24%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 108 13%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1713
Választási részvétel: 56.92 %
Kiadott boríték: 975
Bedobott boríték: 975

Polgármester

Érvényes szavazólap: 962
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Macák Lukáš 484 50.31 % Független
Pelegrin Július 478 49.69 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Tamásová Katarína 660 Független
Dringuš Ladislav 540 SPOLU
Maruščáková Viktória 467 Független
Vranai Tomáš 448 Független
Juhás Jozef 438 Független
Macák Lukáš 438 Független
Weiszer Eduard 412 SMK-MKP
Hintoš Marcel 407 Független
Ballók Jozef 398 Független

Képviselők

2014
SIEŤ 33.33% SIEŤ 3 képviselö SDKÚ-DS 22.22% SDKÚ-DS 2 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 77.78% Független 7 képviselö SPOLU 11.11% SPOLU 1 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1664
Választási részvétel: 11.36 %
Kiadott boríték: 189
Bedobott boríték: 189
Választásra jogosult: 1664
Választási részvétel: 9.68 %
Kiadott boríték: 161
Bedobott boríték: 161
Választásra jogosult: 1 717
Választási részvétel: 25,62 %
Kiadott boríték: 440
Bedobott boríték: 440

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 174
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 426
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 61 35.06 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 58 33.33 % KDS
Rastislav Masnyk 16 9.20 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 13 7.47 % 7 STATOČNÝCH
Dominika Palaščáková 10 5.75 % NOVA
Jozef Holečko 9 5.17 % Független
Jaroslav Džunko 3 1.72 % Független
Lukáš Sisák 2 1.15 % KSS
Ivan Kuhn 1 0.57 % OKS
Marek Ďurán 1 0.57 % ĽS Naše Slovensko
Zdenko Trebuľa 51 32.08% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 156 36.62 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 138 32.39 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Karol Pataky 71 16.67 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 13 3.05 % ĽSNS
Róbert Bačinský 13 3.05 % Független
Oliver Petrík 10 2.35 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 7 1.64 % SNS
Lukáš Sisák 6 1.41 % KSS
Vladislav Stanko 4 0.94 % Független
Jozef Červeňák 3 0.70 % RIS
Rudolf Botka 2 0.47 % NP
Jozef Bobík 1 0.23 % Független
Adam Šepetka 1 0.23 % NAJ
Jaroslav Džunko 1 0.23 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 185
Érvényes szavazólap: 431
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
István Zachariaš 70 37.84% SMK-MKP
Štefan Laczkó 65 35.14% 7 STATOČNÝCH
Jozef Konkoly 64 34.59% SMER - SD
László Köteles 53 28.65% SMK-MKP
Július Beluscák 51 27.57% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
László Iván 48 25.95% SMK-MKP
Norbert Krušinský 47 25.41% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Elena Fialková 38 20.54% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Petrík 30 16.22% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Anton Király 26 14.05% SMK-MKP
Jozef Holečko 26 14.05% Független
Ladislav Bartók 22 11.89% Független
Jaroslav Pástor 22 11.89% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jenő Csoltkó 22 11.89% Független
Viktor Sasák 21 11.35% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Tomáš Suchý 20 10.81% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Markovič 19 10.27% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Dominika Palaščáková 19 10.27% NOVA
Viktor Dulina 19 10.27% Független
Alexander Bimbo 14 7.57% SRÚS
Anton Medvec 13 7.03% Független
Ján Marton 12 6.49% NOVA
František Petro 12 6.49% SMER - SD
Miloš Barcal 12 6.49% Független
Ladislav Miko 11 5.95% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 11 5.95% KSS
Monika Bérešová 10 5.41% SZS
Michal Rečka 10 5.41% SMER - SD
Rastislav Moric 10 5.41% 7 STATOČNÝCH
Marián Tóth 10 5.41% SaS
Róbert Šándor 9 4.86% Független
Roman Horváth 9 4.86% SRÚS
Božena Letková 9 4.86% Független
Miroslav Bačenko 9 4.86% Független
Ľubomír Šimko 8 4.32% SMER - SD
Vojtech Staňo 7 3.78% SMER - SD
Ivan Hriczko 6 3.24% Független
Radoslav Šimko 6 3.24% SNS
Ján Stanislav 5 2.70% SNS
Vladimír Popovič 5 2.70% SMS
Viliam Bačo 5 2.70% Független
Elena Majancsíková 5 2.70% SĽS
Františka Kočišová 5 2.70% SĽS
Ján Kokarda 5 2.70% Független
Július Grulyo 4 2.16% Független
Martin Baltes 4 2.16% SĽS
Mária Topoľančinová 4 2.16% ĽS-HZDS
Ladislav Vojtko 4 2.16% KSS
Monika Vargová 3 1.62% SNS
Ján Bačo 3 1.62% SĽS
Ľubica Holováčová 3 1.62% SĽS
Slavomír Horváth 3 1.62% SNS
Jozef Koňa 3 1.62% SĽS
Peter Palaščák 3 1.62% SOĽ
Ivan Buchla 2 1.08% SNS
Marián Kertész 2 1.08% PD
Imrich Kohút 1 0.54% SĽS
Jozef Tischler 1 0.54% SĽS
Ján Mikloš 1 0.54% KSS
Karol Dzugas 1 0.54% Független
Róbert Čarny 1 0.54% SNS
Július Pelegrin 243 56.38% Független
Mária Lacková 210 48.72% Független
Peter Kocai 135 31.32% NAJ
Slavomír Borovský 100 23.20% DS
Adrianna Gergely Papp 94 21.81% SMK-MKP
Július Beluscsák 93 21.58% Független
István Zachariaš 90 20.88% SMK-MKP
Alexander Képes 84 19.49% SMK-MKP
Gábor Szalay 79 18.33% SMK-MKP
László Köteles 76 17.63% SMK-MKP
Elena Fialková 73 16.94% MOST - HÍD
Július Begala 69 16.01% Független
Norbert Krušinský 59 13.69% MOST - HÍD
Tamás Iván 56 12.99% SMK-MKP
Tomáš Kozlai 44 10.21% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Peter Solár 44 10.21% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jarmila Vaňová 41 9.51% ŠKV
Anton Király 39 9.05% SMK-MKP
Attila Oravecz 34 7.89% MOST - HÍD
Martin Smrčo 34 7.89% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ladislav Bartók 33 7.66% MKDA-MKDSZ
Csaba Simkó 33 7.66% SMK-MKP
Ivan Hriczko 33 7.66% ŠKV
Tibor Bráz 31 7.19% Független
Imrich Bakši 31 7.19% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Viktor Dulina 30 6.96% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Štefan Hudák 30 6.96% ĽS Naše Slovensko
Pavol Bujňák 29 6.73% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Erika Zámboriová 28 6.50% ŠKV
Marcela Demkeová 27 6.26% ĽS Naše Slovensko
Martin Baltes 26 6.03% ĽS Naše Slovensko
Roland Szabó 24 5.57% SMER-SD
Jaroslav Pástor 23 5.34% MOST - HÍD
Ondrej Bernát 23 5.34% SMER-SD
František Gedra 23 5.34% ĽS Naše Slovensko
Csaba Káposztás 20 4.64% MKDA-MKDSZ
Miloš Barcal 17 3.94% Független
Mária Dulovičová 15 3.48% Független
František Petro 15 3.48% SMER-SD
Martina Dutková 14 3.25% Független
Rudolf Varga 13 3.02% VZDOR
Vlastimil Lakatoš 13 3.02% Független
Michal Rečka 13 3.02% SMER-SD
Július Grulyo 12 2.78% Független
Ján Kokarda 12 2.78% Független
Augustín Köteles 12 2.78% NAJ
Peter Derevjaník 12 2.78% SMER-SD
Anton Medvec 12 2.78% Független
Anetta Strýčková 12 2.78% Független
Alexander Horváth 11 2.55% MOST - HÍD
Tomáš Suchý 11 2.55% ŠANCA
Radoslav Hodor 10 2.32% Független
Ján Serbin 10 2.32% Független
Ervín Kompuš 10 2.32% NAJ
Monika Gergelová 9 2.09% SNS
Ladislav Andrejanin 9 2.09% ÚSVIT
Ján Horváth 9 2.09% Független
Jozef Krešák 8 1.86% ŠANCA
Gabriel Böhm 7 1.62% Független
Pavol Lehotský 7 1.62% Független
Jozef Hric 7 1.62% KSS
Vojtech Farkaš 6 1.39% Független
Peter Seman 4 0.93% KSS
Slavomír Horváth 4 0.93% SNS
Ladislav Vojtko 1 0.23% KSS
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 30.10 %
Torna 145 6.45 %
Buzita 141 6.27 %
Somodi 111 4.94 %
Makranc 110 4.89 %
Debrőd 109 4.85 %
Csécs 94 4.18 %
Szeszta 73 3.25 %
Jászó 69 3.07 %
Jánok 64 2.85 %
Perény - Hím 63 2.80 %
Komaróc 63 2.80 %
Áj 57 2.53 %
Reste 57 2.53 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.27 %
Tornaújfalu 49 2.18 %
Alsólánc 48 2.13 %
Zsarnó 47 2.09 %
Bódvavendégi 40 1.78 %
Nagyida 40 1.78 %
Péder 40 1.78 %
Abaújszina 33 1.47 %
Pány 22 0.98 %
Mecenzéf 21 0.93 %
Jászómindszent 12 0.53 %
Tornahorváti 12 0.53 %
Szádelő 12 0.53 %
Kenyhec 11 0.49 %
Miglécnémeti 11 0.49 %
Stósz 7 0.31 %
Kisida 7 0.31 %
Felsőmecenzéf 5 0.22 %
Hernádcsány 4 0.18 %
Hernádzsadány 4 0.18 %
Kassamindszent 4 0.18 %
Magyarbőd 4 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.13 %
Felsőtőkés 3 0.13 %
Koksóbaksa 3 0.13 %
Izdobabeszter 3 0.13 %
Hernádszokoly 3 0.13 %
Enyicke 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Rás 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Hernádszentistván 2 0.09 %
Benyék 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Hilyó 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 36.31 %
Torna 110 12.29 %
Kecer 63 7.04 %
Szepsi 47 5.25 %
Mecenzéf 28 3.13 %
Áj 16 1.79 %
Buzita 14 1.56 %
Jászómindszent 13 1.45 %
Csécs 11 1.23 %
Jászóújfalu 10 1.12 %
Kisida 9 1.01 %
Abaújszakaly 9 1.01 %
Györke 8 0.89 %
Kenyhec 8 0.89 %
Hernádcsány 8 0.89 %
Tornaújfalu 7 0.78 %
Abos 7 0.78 %
Izdobabeszter 7 0.78 %
Abaújszina 6 0.67 %
Stósz 6 0.67 %
Budamér 5 0.56 %
Hernádszentistván 5 0.56 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.56 %
Hernádszokoly 5 0.56 %
Pány 5 0.56 %
Enyicke 5 0.56 %
Benyék 5 0.56 %
Semse 5 0.56 %
Bolyár 5 0.56 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Rozgony 4 0.45 %
Debrőd 4 0.45 %
Koksóbaksa 4 0.45 %
Nagyida 4 0.45 %
Miglécnémeti 4 0.45 %
Zsarnó 4 0.45 %
Alsókemence 4 0.45 %
Lapispatakújtelep 4 0.45 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Nagyszalánc 3 0.34 %
Alsólánc 3 0.34 %
Patacskő 3 0.34 %
Sároskőszeg 3 0.34 %
Felsőmislye 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Alsómislye 3 0.34 %
Rudnok 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Perény - Hím 3 0.34 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 27.86 %
Buzita 223 12.16 %
Csécs 84 4.58 %
Perény - Hím 79 4.31 %
Torna 77 4.20 %
Szeszta 77 4.20 %
Reste 67 3.65 %
Makranc 66 3.60 %
Komaróc 55 3.00 %
Debrőd 55 3.00 %
Somodi 53 2.89 %
Alsólánc 51 2.78 %
Nagyida 49 2.67 %
Tornaújfalu 38 2.07 %
Jászó 37 2.02 %
Áj 37 2.02 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.74 %
Zsarnó 31 1.69 %
Péder 30 1.64 %
Abaújszina 29 1.58 %
Jánok 28 1.53 %
Bódvavendégi 25 1.36 %
Mecenzéf 15 0.82 %
Semse 11 0.60 %
Pány 10 0.55 %
Kenyhec 9 0.49 %
Hernádcsány 9 0.49 %
Tornahorváti 8 0.44 %
Kassamindszent 8 0.44 %
Miglécnémeti 8 0.44 %
Györke 7 0.38 %
Enyicke 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Kisida 5 0.27 %
Izdobabeszter 5 0.27 %
Jászómindszent 5 0.27 %
Hernádszentistván 5 0.27 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Patacskő 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Hatkóc 3 0.16 %
Rozgony 3 0.16 %
Hernádzsadány 3 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 14.08 %
Jászómindszent 108 8.26 %
Stósz 76 5.81 %
Felsőmecenzéf 50 3.83 %
Szepsi 38 2.91 %
Kisida 36 2.75 %
Hernádcsány 24 1.84 %
Jászó 24 1.84 %
Kassamindszent 24 1.84 %
Jászóújfalu 22 1.68 %
Kassabéla 19 1.45 %
Rozgony 18 1.38 %
Budamér 18 1.38 %
Hernádszokoly 17 1.30 %
Semse 17 1.30 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.15 %
Sároskőszeg 15 1.15 %
Felsőtőkés 14 1.07 %
Kassaolcsvár 14 1.07 %
Csécs 12 0.92 %
Lengyelfalva 12 0.92 %
Torna 12 0.92 %
Izdobabeszter 12 0.92 %
Hernádszentistván 12 0.92 %
Idabukóc 11 0.84 %
Aranyida 11 0.84 %
Lapispatak 11 0.84 %
Koksóbaksa 10 0.77 %
Felsőmislye 9 0.69 %
Alsótőkés 9 0.69 %
Tarcavajkóc 8 0.61 %
Abaújszakaly 8 0.61 %
Tizsite 8 0.61 %
Baska 8 0.61 %
Hatkóc 7 0.54 %
Szalánchuta 7 0.54 %
Enyicke 7 0.54 %
Abaújnádasd 7 0.54 %
Nagyida 7 0.54 %
Abaújszina 7 0.54 %
Hilyó 7 0.54 %
Perény - Hím 7 0.54 %
Magyarbőd 7 0.54 %
Hernádgecse 7 0.54 %
Nagyszalánc 7 0.54 %
Györke 6 0.46 %
Garbócbogdány 6 0.46 %
Makranc 6 0.46 %
Lapispatakújtelep 6 0.46 %
Kelecsenyborda 6 0.46 %
Kecer 6 0.46 %
Királynép 6 0.46 %
Hernádzsadány 6 0.46 %
Rás 5 0.38 %
Pány 5 0.38 %
Rudnok 5 0.38 %
Kisladna 5 0.38 %
Terebő 5 0.38 %
Hernádgönyű 4 0.31 %
Buzita 4 0.31 %
Ájfalucska 4 0.31 %
Abaújharaszti 4 0.31 %
Zsarnó 4 0.31 %
Kalsa 4 0.31 %
Petőszinye 4 0.31 %
Szeszta 4 0.31 %
Nagyladna 4 0.31 %
Ósvacsákány 3 0.23 %
Felsőcsáj 3 0.23 %
Györgyi 3 0.23 %
Abaújrákos 3 0.23 %
Apátka 3 0.23 %
Jánok 3 0.23 %
Alsómislye 3 0.23 %
Abos 3 0.23 %
Alsóhutka 3 0.23 %
Benyék 3 0.23 %
Miglécnémeti 3 0.23 %
Újszállás 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Ósva 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Balogd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Somodi 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Debrőd 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Bódvavendégi 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 35.92 %
Buzita 84 5.71 %
Torna 66 4.49 %
Makranc 50 3.40 %
Szeszta 45 3.06 %
Csécs 39 2.65 %
Debrőd 38 2.59 %
Áj 31 2.11 %
Somodi 30 2.04 %
Tornaújfalu 30 2.04 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.90 %
Nagyida 27 1.84 %
Perény - Hím 26 1.77 %
Alsólánc 26 1.77 %
Zsarnó 26 1.77 %
Jánok 26 1.77 %
Reste 23 1.56 %
Péder 22 1.50 %
Jászó 22 1.50 %
Bódvavendégi 21 1.43 %
Rudnok 17 1.16 %
Komaróc 17 1.16 %
Mecenzéf 15 1.02 %
Jászómindszent 13 0.88 %
Hernádcsány 13 0.88 %
Abaújszina 12 0.82 %
Tornahorváti 11 0.75 %
Miglécnémeti 9 0.61 %
Pány 9 0.61 %
Kassamindszent 8 0.54 %
Aranyida 7 0.48 %
Stósz 6 0.41 %
Izdobabeszter 6 0.41 %
Jászóújfalu 6 0.41 %
Györke 6 0.41 %
Rás 6 0.41 %
Enyicke 5 0.34 %
Ránk 5 0.34 %
Lapispatak 4 0.27 %
Patacskő 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Kisida 4 0.27 %
Alsómislye 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Felsőmecenzéf 3 0.20 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Szalánchuta 3 0.20 %
Kenyhec 3 0.20 %
Abaújszakaly 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Semse 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.38 %
Hernádszentistván 216 10.40 %
Sároskőszeg 164 7.90 %
Hernádszokoly 138 6.65 %
Budamér 79 3.81 %
Rozgony 58 2.79 %
Kassabéla 40 1.93 %
Abos 40 1.93 %
Kassamindszent 39 1.88 %
Kisida 37 1.78 %
Terebő 34 1.64 %
Hernádcsány 30 1.45 %
Enyicke 28 1.35 %
Jászómindszent 28 1.35 %
Királynép 28 1.35 %
Szepsi 26 1.25 %
Tarcavajkóc 25 1.20 %
Koksóbaksa 23 1.11 %
Izdobabeszter 23 1.11 %
Lapispatak 19 0.92 %
Benyék 18 0.87 %
Hernádzsadány 18 0.87 %
Kisladna 18 0.87 %
Felsőmislye 17 0.82 %
Rás 17 0.82 %
Hernádgecse 17 0.82 %
Nagyszalánc 16 0.77 %
Kassaolcsvár 16 0.77 %
Lapispatakújtelep 15 0.72 %
Kenyhec 15 0.72 %
Alsómislye 15 0.72 %
Eszkáros 14 0.67 %
Baska 14 0.67 %
Regeteruszka 14 0.67 %
Alsótőkés 14 0.67 %
Perény - Hím 13 0.63 %
Bölzse 13 0.63 %
Abaújnádasd 13 0.63 %
Csécs 12 0.58 %
Hatkóc 12 0.58 %
Nagyladna 12 0.58 %
Lengyelfalva 12 0.58 %
Aranyida 12 0.58 %
Abaújszina 11 0.53 %
Semse 11 0.53 %
Felsőhutka 11 0.53 %
Mecenzéf 11 0.53 %
Garbócbogdány 10 0.48 %
Kalsa 10 0.48 %
Buzita 10 0.48 %
Jászóújfalu 10 0.48 %
Torna 10 0.48 %
Kecer 10 0.48 %
Magyarbőd 10 0.48 %
Felsőtőkés 10 0.48 %
Györke 10 0.48 %
Alsóhutka 9 0.43 %
Abaújszakaly 9 0.43 %
Hilyó 8 0.39 %
Idabukóc 8 0.39 %
Alsókemence 8 0.39 %
Tizsite 7 0.34 %
Jászó 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Hernádgönyű 7 0.34 %
Stósz 7 0.34 %
Felsőmecenzéf 7 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Bolyár 6 0.29 %
Ósva 6 0.29 %
Bunyita 6 0.29 %
Györgyi 6 0.29 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 32.29 %
Szepsi 178 14.66 %
Csécs 34 2.80 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.64 %
Áj 31 2.55 %
Makranc 29 2.39 %
Somodi 26 2.14 %
Tornaújfalu 25 2.06 %
Jánok 23 1.89 %
Perény - Hím 20 1.65 %
Zsarnó 20 1.65 %
Bódvavendégi 18 1.48 %
Mecenzéf 14 1.15 %
Szeszta 14 1.15 %
Tornahorváti 14 1.15 %
Jászó 12 0.99 %
Buzita 11 0.91 %
Debrőd 11 0.91 %
Kenyhec 11 0.91 %
Nagyida 10 0.82 %
Pány 10 0.82 %
Péder 8 0.66 %
Hernádcsány 6 0.49 %
Rozgony 6 0.49 %
Kisida 5 0.41 %
Hernádgecse 5 0.41 %
Reste 5 0.41 %
Ájfalucska 4 0.33 %
Szádelő 4 0.33 %
Alsólánc 4 0.33 %
Jászóújfalu 4 0.33 %
Lapispatakújtelep 4 0.33 %
Jászómindszent 4 0.33 %
Magyarbőd 3 0.25 %
Garbócbogdány 3 0.25 %
Izdobabeszter 3 0.25 %
Alsótőkés 3 0.25 %
Komaróc 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Nagyszalánc 3 0.25 %
Abos 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Abaújszina 3 0.25 %
Kassamindszent 3 0.25 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Eszkáros 2 0.16 %
Rudnok 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Idabukóc 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Kecer 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Alsómislye 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Györke 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 10.81 %
Torna 20 3.66 %
Csécs 12 2.20 %
Jászó 11 2.01 %
Tornaújfalu 10 1.83 %
Rozgony 10 1.83 %
Nagyida 10 1.83 %
Buzita 8 1.47 %
Somodi 8 1.47 %
Makranc 7 1.28 %
Zsarnó 6 1.10 %
Reste 6 1.10 %
Lapispatak 6 1.10 %
Idabukóc 6 1.10 %
Debrőd 5 0.92 %
Jánok 5 0.92 %
Perény - Hím 5 0.92 %
Abaújszina 5 0.92 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.73 %
Kassamindszent 4 0.73 %
Alsólánc 4 0.73 %
Tornahorváti 4 0.73 %
Szeszta 4 0.73 %
Izdobabeszter 3 0.55 %
Petőszinye 3 0.55 %
Magyarbőd 3 0.55 %
Komaróc 3 0.55 %
Hernádszokoly 3 0.55 %
Jászóújfalu 3 0.55 %
Kisida 3 0.55 %
Györke 3 0.55 %
Ránk 3 0.55 %
Terebő 3 0.55 %
Enyicke 3 0.55 %
Nagyszalánc 2 0.37 %
Bódvavendégi 2 0.37 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.37 %
Hernádcsány 2 0.37 %
Budamér 2 0.37 %
Kalsa 2 0.37 %
Kecer 2 0.37 %
Kenyhec 2 0.37 %
Mecenzéf 2 0.37 %
Abos 2 0.37 %
Patacskő 2 0.37 %
Abaújszakaly 2 0.37 %
Kassaolcsvár 2 0.37 %
Felsőmislye 2 0.37 %
Alsókemence 2 0.37 %
Jászómindszent 1 0.18 %
Pány 1 0.18 %
Lapispatakújtelep 1 0.18 %
Rudnok 1 0.18 %
Regeteruszka 1 0.18 %
Alsótőkés 1 0.18 %
Benyék 1 0.18 %
Eszkáros 1 0.18 %
Sároskőszeg 1 0.18 %
Szaláncújváros 1 0.18 %
Királynép 1 0.18 %
Lengyelfalva 1 0.18 %
Stósz 1 0.18 %
Péder 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Abaújnádasd 1 0.18 %
Hatkóc 1 0.18 %
Áj 1 0.18 %
Tarcavajkóc 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Hernádgecse 1 0.18 %
Györgyi 1 0.18 %
Bolyár 1 0.18 %
Felsőcsáj 1 0.18 %
Felsőtőkés 1 0.18 %
Felsőmecenzéf 1 0.18 %
Kassabéla 1 0.18 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 22.48 %
Szepsi 82 13.76 %
Csécs 20 3.36 %
Tornaújfalu 18 3.02 %
Nagyida 17 2.85 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.52 %
Buzita 12 2.01 %
Áj 12 2.01 %
Szeszta 12 2.01 %
Somodi 11 1.85 %
Bódvavendégi 11 1.85 %
Zsarnó 10 1.68 %
Jászó 10 1.68 %
Makranc 10 1.68 %
Mecenzéf 9 1.51 %
Péder 9 1.51 %
Jászómindszent 8 1.34 %
Tornahorváti 8 1.34 %
Perény - Hím 7 1.17 %
Eszkáros 6 1.01 %
Hernádcsány 6 1.01 %
Abaújszina 6 1.01 %
Alsólánc 5 0.84 %
Kassamindszent 5 0.84 %
Reste 5 0.84 %
Jánok 4 0.67 %
Budamér 4 0.67 %
Baska 4 0.67 %
Kenyhec 4 0.67 %
Jászóújfalu 4 0.67 %
Hernádzsadány 4 0.67 %
Debrőd 4 0.67 %
Komaróc 4 0.67 %
Magyarbőd 4 0.67 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.67 %
Hernádszentistván 3 0.50 %
Kecer 3 0.50 %
Abaújnádasd 3 0.50 %
Alsótőkés 3 0.50 %
Enyicke 3 0.50 %
Hernádgönyű 3 0.50 %
Pány 3 0.50 %
Lapispatak 3 0.50 %
Semse 3 0.50 %
Györke 2 0.34 %
Abaújszakaly 2 0.34 %
Koksóbaksa 2 0.34 %
Kassabéla 2 0.34 %
Felsőmislye 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Tizsite 2 0.34 %
Abaújrákos 2 0.34 %
Bolyár 2 0.34 %
Rozgony 2 0.34 %
Rudnok 2 0.34 %
Izdobabeszter 2 0.34 %
Miglécnémeti 2 0.34 %
Szádelő 2 0.34 %
Benyék 2 0.34 %
Nagyszalánc 2 0.34 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.34 %
Torna 295 12.70 %
Jászó 262 11.28 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.42 %
Mecenzéf 91 3.92 %
Buzita 78 3.36 %
Szeszta 60 2.58 %
Zsarnó 56 2.41 %
Somodi 52 2.24 %
Tornaújfalu 50 2.15 %
Áj 47 2.02 %
Jászóújfalu 38 1.64 %
Debrőd 35 1.51 %
Bódvavendégi 33 1.42 %
Csécs 33 1.42 %
Alsólánc 29 1.25 %
Perény - Hím 28 1.21 %
Jánok 26 1.12 %
Szádelő 24 1.03 %
Abaújszina 23 0.99 %
Komaróc 22 0.95 %
Nagyida 20 0.86 %
Makranc 20 0.86 %
Reste 20 0.86 %
Péder 17 0.73 %
Felsőmecenzéf 14 0.60 %
Tornahorváti 11 0.47 %
Jászómindszent 8 0.34 %
Miglécnémeti 6 0.26 %
Királynép 6 0.26 %
Kenyhec 5 0.22 %
Hernádzsadány 5 0.22 %
Hernádcsány 5 0.22 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Abaújszakaly 4 0.17 %
Enyicke 4 0.17 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 22.02 %
Makranc 115 7.79 %
Csécs 73 4.95 %
Torna 68 4.61 %
Buzita 39 2.64 %
Perény - Hím 36 2.44 %
Tornaújfalu 35 2.37 %
Jánok 30 2.03 %
Pány 26 1.76 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.69 %
Nagyida 23 1.56 %
Mecenzéf 23 1.56 %
Zsarnó 22 1.49 %
Áj 22 1.49 %
Szeszta 20 1.36 %
Györke 19 1.29 %
Komaróc 19 1.29 %
Péder 18 1.22 %
Somodi 17 1.15 %
Jászó 16 1.08 %
Reste 16 1.08 %
Debrőd 15 1.02 %
Kisida 14 0.95 %
Jászómindszent 14 0.95 %
Kenyhec 12 0.81 %
Alsólánc 12 0.81 %
Bódvavendégi 10 0.68 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.61 %
Sároskőszeg 9 0.61 %
Hernádcsány 9 0.61 %
Budamér 8 0.54 %
Rozgony 8 0.54 %
Kassamindszent 8 0.54 %
Hernádszentistván 7 0.47 %
Hernádszokoly 6 0.41 %
Izdobabeszter 6 0.41 %
Semse 6 0.41 %
Tornahorváti 6 0.41 %
Abaújszina 6 0.41 %
Idabukóc 6 0.41 %
Abos 6 0.41 %
Hilyó 6 0.41 %
Jászóújfalu 5 0.34 %
Tarcavajkóc 4 0.27 %
Koksóbaksa 4 0.27 %
Miglécnémeti 4 0.27 %
Bolyár 4 0.27 %
Nagyszalánc 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Abaújnádasd 4 0.27 %
Kassabéla 4 0.27 %
Rás 4 0.27 %
Benyék 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Rudnok 4 0.27 %
Stósz 3 0.20 %
Lapispatakújtelep 3 0.20 %
Kassaolcsvár 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Bölzse 3 0.20 %
Felsőhutka 3 0.20 %
Hernádgönyű 3 0.20 %
Nagyladna 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.14 %
Rozgony 83 3.87 %
Izdobabeszter 61 2.85 %
Kisida 61 2.85 %
Kassamindszent 53 2.47 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.43 %
Györgyi 51 2.38 %
Hernádcsány 50 2.33 %
Jászómindszent 46 2.15 %
Györke 45 2.10 %
Alsókemence 44 2.05 %
Szepsi 42 1.96 %
Sároskőszeg 42 1.96 %
Kassaolcsvár 41 1.91 %
Regeteruszka 40 1.87 %
Garbócbogdány 39 1.82 %
Budamér 37 1.73 %
Petőszinye 37 1.73 %
Bolyár 36 1.68 %
Mecenzéf 36 1.68 %
Kelecsenyborda 36 1.68 %
Nagyszalánc 33 1.54 %
Benyék 31 1.45 %
Felsőmislye 29 1.35 %
Koksóbaksa 28 1.31 %
Tarcavajkóc 28 1.31 %
Csécs 28 1.31 %
Idabukóc 27 1.26 %
Ránkfüred 27 1.26 %
Lapispatak 27 1.26 %
Kecer 25 1.17 %
Alsótőkés 25 1.17 %
Királynép 25 1.17 %
Felsőcsáj 24 1.12 %
Lengyelfalva 24 1.12 %
Hernádzsadány 24 1.12 %
Rás 23 1.07 %
Hernádszentistván 23 1.07 %
Bátyok 23 1.07 %
Felsőkemence 22 1.03 %
Alsómislye 22 1.03 %
Kassabéla 21 0.98 %
Kalsa 20 0.93 %
Hernádszokoly 20 0.93 %
Füzérnádaska 18 0.84 %
Hernádgecse 18 0.84 %
Baska 18 0.84 %
Semse 17 0.79 %
Ránk 16 0.75 %
Tizsite 16 0.75 %
Torna 15 0.70 %
Abaújszakaly 15 0.70 %
Enyicke 15 0.70 %
Ósvacsákány 15 0.70 %
Aranyida 15 0.70 %
Hilyó 14 0.65 %
Alsóhutka 14 0.65 %
Abaújnádasd 14 0.65 %
Kenyhec 14 0.65 %
Jászó 14 0.65 %
Ósva 14 0.65 %
Abaújszina 13 0.61 %
Jászóújfalu 13 0.61 %
Abaújrákos 13 0.61 %
Abaújharaszti 12 0.56 %
Pány 12 0.56 %
Stósz 12 0.56 %
Szaláncújváros 12 0.56 %
Szeszta 11 0.51 %
Lapispatakújtelep 11 0.51 %
Somodi 11 0.51 %
Abos 11 0.51 %
Kecerlipóc 10 0.47 %
Felsőhutka 10 0.47 %
Terebő 10 0.47 %
Eszkáros 10 0.47 %
Sárosófalu 10 0.47 %
Balogd 9 0.42 %
Hernádgönyű 9 0.42 %
Bölzse 9 0.42 %
Alsócsáj 8 0.37 %
Szalánchuta 8 0.37 %
Perény - Hím 7 0.33 %
Nagyida 7 0.33 %
Makranc 6 0.28 %
Rudnok 6 0.28 %
Felsőtőkés 6 0.28 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 29.08 %
Somodi 42 6.23 %
Kecer 28 4.15 %
Mecenzéf 22 3.26 %
Jászómindszent 16 2.37 %
Nagyida 14 2.08 %
Magyarbőd 13 1.93 %
Jászóújfalu 13 1.93 %
Torna 12 1.78 %
Csécs 10 1.48 %
Hernádcsány 8 1.19 %
Buzita 8 1.19 %
Szepsi 8 1.19 %
Kisida 8 1.19 %
Stósz 7 1.04 %
Patacskő 6 0.89 %
Abaújszina 6 0.89 %
Koksóbaksa 4 0.59 %
Felsőmecenzéf 4 0.59 %
Györke 4 0.59 %
Kassamindszent 4 0.59 %
Abaújszakaly 4 0.59 %
Kenyhec 4 0.59 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.59 %
Abaújnádasd 4 0.59 %
Hilyó 3 0.45 %
Rozgony 3 0.45 %
Rudnok 3 0.45 %
Regeteruszka 3 0.45 %
Budamér 3 0.45 %
Terebő 3 0.45 %
Szeszta 3 0.45 %
Tarcavajkóc 3 0.45 %
Hernádszokoly 2 0.30 %
Kassaolcsvár 2 0.30 %
Királynép 2 0.30 %
Hernádgecse 2 0.30 %
Lengyelfalva 2 0.30 %
Györgyi 2 0.30 %
Alsómislye 2 0.30 %
Bölzse 2 0.30 %
Kassabéla 2 0.30 %
Ósvacsákány 2 0.30 %
Lapispatakújtelep 2 0.30 %
Kelecsenyborda 2 0.30 %
Garbócbogdány 2 0.30 %
Izdobabeszter 2 0.30 %
Pány 2 0.30 %
Hatkóc 2 0.30 %
Perény - Hím 2 0.30 %
Lapispatak 2 0.30 %
Bolyár 2 0.30 %
Hernádzsadány 2 0.30 %
Ránk 2 0.30 %
Alsótőkés 2 0.30 %
Idabukóc 1 0.15 %
Makranc 1 0.15 %
Felsőtőkés 1 0.15 %
Alsóhutka 1 0.15 %
Alsókemence 1 0.15 %
Nagyladna 1 0.15 %
Alsócsáj 1 0.15 %
Füzérnádaska 1 0.15 %
Abaújharaszti 1 0.15 %
Kecerlipóc 1 0.15 %
Benyék 1 0.15 %
Hernádgönyű 1 0.15 %
Abos 1 0.15 %
Ájfalucska 1 0.15 %
Semse 1 0.15 %
Áj 1 0.15 %
Enyicke 1 0.15 %
Ránkfüred 1 0.15 %
Baska 1 0.15 %
Hernádszentistván 1 0.15 %
Aranyida 1 0.15 %
Sároskőszeg 1 0.15 %
Rás 1 0.15 %
Petőszinye 1 0.15 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.07 %
Rozgony 63 3.77 %
Hernádcsány 61 3.65 %
Jászómindszent 59 3.53 %
Kassamindszent 46 2.75 %
Mecenzéf 42 2.51 %
Izdobabeszter 37 2.21 %
Magyarbőd 35 2.09 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.09 %
Kisida 33 1.97 %
Nagyida 31 1.86 %
Györke 27 1.62 %
Enyicke 27 1.62 %
Hernádgecse 26 1.56 %
Jászó 26 1.56 %
Hernádzsadány 25 1.50 %
Kassaolcsvár 23 1.38 %
Csécs 23 1.38 %
Sároskőszeg 22 1.32 %
Hernádszentistván 22 1.32 %
Koksóbaksa 22 1.32 %
Lapispatak 21 1.26 %
Tarcavajkóc 21 1.26 %
Budamér 20 1.20 %
Nagyszalánc 20 1.20 %
Regeteruszka 19 1.14 %
Somodi 19 1.14 %
Királynép 19 1.14 %
Felsőmislye 19 1.14 %
Makranc 19 1.14 %
Felsőmecenzéf 19 1.14 %
Hernádszokoly 17 1.02 %
Alsómislye 17 1.02 %
Lengyelfalva 17 1.02 %
Baska 16 0.96 %
Semse 16 0.96 %
Abaújnádasd 15 0.90 %
Kecer 14 0.84 %
Stósz 14 0.84 %
Garbócbogdány 14 0.84 %
Idabukóc 14 0.84 %
Abaújszakaly 14 0.84 %
Torna 13 0.78 %
Kassabéla 13 0.78 %
Tizsite 12 0.72 %
Györgyi 12 0.72 %
Bölzse 12 0.72 %
Eszkáros 12 0.72 %
Kisladna 12 0.72 %
Pány 12 0.72 %
Füzérnádaska 11 0.66 %
Alsóhutka 11 0.66 %
Kenyhec 11 0.66 %
Perény - Hím 11 0.66 %
Petőszinye 10 0.60 %
Alsókemence 10 0.60 %
Benyék 10 0.60 %
Abaújszina 10 0.60 %
Szeszta 9 0.54 %
Hilyó 9 0.54 %
Jászóújfalu 9 0.54 %
Lapispatakújtelep 9 0.54 %
Felsőhutka 9 0.54 %
Hernádgönyű 9 0.54 %
Ósva 9 0.54 %
Bolyár 8 0.48 %
Alsótőkés 8 0.48 %
Aranyida 8 0.48 %
Zsarnó 8 0.48 %
Alsócsáj 7 0.42 %
Rudnok 7 0.42 %
Kelecsenyborda 7 0.42 %
Bátyok 7 0.42 %
Szalánchuta 7 0.42 %
Abos 7 0.42 %
Jánok 6 0.36 %
Kalsa 6 0.36 %
Balogd 6 0.36 %
Nagyladna 6 0.36 %
Rás 6 0.36 %
Bódvavendégi 6 0.36 %
Ósvacsákány 6 0.36 %
Kecerlipóc 6 0.36 %
Abaújharaszti 6 0.36 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.30 %
Terebő 5 0.30 %
Buzita 4 0.24 %
Felsőtőkés 4 0.24 %
Ránk 4 0.24 %
Komaróc 4 0.24 %
Felsőkemence 4 0.24 %
Patacskő 3 0.18 %
Bunyita 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.04 %
Lapispatak 242 7.63 %
Budamér 158 4.98 %
Mecenzéf 114 3.60 %
Hernádcsány 106 3.34 %
Lapispatakújtelep 98 3.09 %
Koksóbaksa 86 2.71 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.52 %
Nagyszalánc 77 2.43 %
Királynép 76 2.40 %
Abaújnádasd 76 2.40 %
Kecer 74 2.33 %
Stósz 74 2.33 %
Kisida 74 2.33 %
Rozgony 69 2.18 %
Kalsa 68 2.15 %
Szepsi 58 1.83 %
Izdobabeszter 55 1.74 %
Jászóújfalu 53 1.67 %
Lengyelfalva 50 1.58 %
Szaláncújváros 48 1.51 %
Hernádgecse 47 1.48 %
Jászómindszent 46 1.45 %
Sároskőszeg 46 1.45 %
Hernádszentistván 46 1.45 %
Magyarbőd 44 1.39 %
Regeteruszka 42 1.32 %
Enyicke 40 1.26 %
Benyék 36 1.14 %
Tizsite 35 1.10 %
Abaújszina 34 1.07 %
Bolyár 32 1.01 %
Alsókemence 31 0.98 %
Tarcavajkóc 31 0.98 %
Kelecsenyborda 30 0.95 %
Alsóhutka 29 0.91 %
Hernádgönyű 29 0.91 %
Kassamindszent 28 0.88 %
Sárosófalu 26 0.82 %
Petőszinye 26 0.82 %
Hernádszokoly 26 0.82 %
Újszállás 25 0.79 %
Semse 25 0.79 %
Györke 24 0.76 %
Kassaolcsvár 21 0.66 %
Abaújharaszti 21 0.66 %
Felsőkemence 21 0.66 %
Balogd 21 0.66 %
Garbócbogdány 20 0.63 %
Ósvacsákány 20 0.63 %
Ósva 20 0.63 %
Felsőmecenzéf 20 0.63 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.50 %
Felsőmislye 16 0.50 %
Csécs 15 0.47 %
Bunyita 14 0.44 %
Modrafalva 14 0.44 %
Bölzse 14 0.44 %
Torna 14 0.44 %
Alsómislye 14 0.44 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.28 %
Idabukóc 9 0.28 %
Ránkfüred 9 0.28 %
Ránk 9 0.28 %
Terebő 9 0.28 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 25.92 %
Jászómindszent 94 8.07 %
Szepsi 75 6.44 %
Stósz 68 5.84 %
Felsőmecenzéf 59 5.06 %
Jászó 40 3.43 %
Kisida 40 3.43 %
Hernádcsány 21 1.80 %
Rozgony 19 1.63 %
Makranc 18 1.55 %
Kassamindszent 17 1.46 %
Torna 16 1.37 %
Lengyelfalva 15 1.29 %
Rudnok 15 1.29 %
Hatkóc 15 1.29 %
Hernádszokoly 14 1.20 %
Királynép 11 0.94 %
Aranyida 11 0.94 %
Koksóbaksa 11 0.94 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.94 %
Jászóújfalu 10 0.86 %
Perény - Hím 9 0.77 %
Pány 9 0.77 %
Idabukóc 9 0.77 %
Garbócbogdány 8 0.69 %
Semse 8 0.69 %
Hernádszentistván 8 0.69 %
Nagyszalánc 8 0.69 %
Magyarbőd 8 0.69 %
Kassaolcsvár 8 0.69 %
Jánok 8 0.69 %
Izdobabeszter 7 0.60 %
Csécs 7 0.60 %
Felsőtőkés 7 0.60 %
Abaújszina 6 0.52 %
Kenyhec 6 0.52 %
Nagyida 6 0.52 %
Györke 6 0.52 %
Abaújszakaly 6 0.52 %
Benyék 6 0.52 %
Sároskőszeg 6 0.52 %
Felsőhutka 6 0.52 %
Abaújnádasd 5 0.43 %
Tarcavajkóc 5 0.43 %
Abos 5 0.43 %
Györgyi 5 0.43 %
Felsőmislye 5 0.43 %
Alsótőkés 5 0.43 %
Budamér 4 0.34 %
Rás 4 0.34 %
Kecerlipóc 4 0.34 %
Kecer 4 0.34 %
Kassabéla 4 0.34 %
Miglécnémeti 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Apátka 4 0.34 %
Zsarnó 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Bolyár 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Lapispatakújtelep 3 0.26 %
Alsócsáj 3 0.26 %
Szaláncújváros 3 0.26 %
Baska 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Somodi 3 0.26 %
Szeszta 3 0.26 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %