SK
KN
.....

Ekel

Község

címer zászló
1303 100% magyar 1910
1149 80% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ekel
Hivatalos szlovák megnevezés:
Okoličná na Ostrove
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Ekli gyöp, Ektóaljai rét, Lapaházi-rét, Lőgör-puszta, Margitmajor, Öregrét, Piri-föld, Róczháza, Tulipán, Új-Lapuhát (Pálffy-puszta), Újudvar, Viharos (Eklipuszta), Zámolyipuszta
Koordináták:
47.80482101, 17.92082405
Terület:
29,89 km2
Rang:
község
Népesség:
1509
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94613
Település kód:
501301
Szervezeti azonosító:
306622
Adóazonosító:
2021014798

Ekel az Alsó-Csallóközben, Nagymegyertől 13 km-re délkeletre, Komáromtól 18 km-re északnyugatra fekszik, a Csallóköz keleti részén. 2 km-re délre halad el a falutól a Pozsony-Komárom közötti 63-as főút és a vasútvonal (állomás). Határában húzódik a Komáromi-főcsatorna. Keletről Csallóközaranyos, délről Nagykeszi, nyugatról Nemesócsa, északkeletről Megyercs községek határolják. Mellékutak kötik össze Margitmajoron és Violínon keresztül Megyerccsel (9 km), valamint Eklipusztán keresztül Nagykeszivel (6 km). Burkolt mezőgazdasági út vezet Csallóközaranyosra.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Komáromi járáshoz tartozó község. 1920-ig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozó nagyközség. Csehszlovákiához kerülve a Komáromi járáshoz tartozott mindvégig. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Területe 1939-hez képest csaknem 1/5-ével csökkent (36,35 km² 29,89 km²-re). Csallóközaranyoshoz csatoltak át területeket 1945 után.

Népesség

Az 1920-ban még színmagyar településre 1922-ben telepítettek először szlovák kolonistákat (Margitmajorra). A második világháború után a lakosságcserével folytatódott a szlovákok betelepítése, de még ma is a lakosság 4/5-ét magyarok alkotják. A lakosság mintegy fele római katolikus, negyede pedig református vallású. A lakosság száma nem változott számottevő mértékben az elmúlt évszázad során.

Történelem

1220-ban a Váradi Regestrumban Ecl néven említik először, majd 1229-ben Ekly néven szerepel oklevélben. Temploma 1397-ben már állt. A Dorottya- és Szántó-érből előkerült hajófenék-maradványok arra utalnak, hogy a középkorban hajózható víz folyt Ekelen, feltehetőleg a medrét sokszor változtató Duna egyik ága. Lakói 1550 körül reformátusok lettek, de az ellenreformáció hatására később nagyrészt rekatolizáltak, Száki János ekeli református lelkész az ellenreformáció áldozatává vált. A máglyahalálra ítélt vértanú feletti ítéletet 1672. szeptember 1-jén Komáromban, a Szentháromság–szobor előtti téren hajtották végre. 1763-ban földrengés, 1783-ban és 1789-ben árvíz; 1785-ben, 1786-ban tűzvész pusztított a faluban. 1787-ben 78 háza és 661 lakosa volt Ekelnek. 1819-ben és 1823-ban, majd 1827-ben és 1838-ban ismét tűzvész pusztította Ekelt. 1827-ben a tűz gyújtásával az Aranyosra költözött ekeli Szigethy Gábort vádolták, akit emiatt agyon is ütöttek. 1840-ben 829 lakosa volt. Lakói főként mezőgazdaságból éltek. A község az érsekségi nemesi székhez tartozott, s így az idők folyamán több kiváltságot élvezett. 1849-ben, 1862-ben és 1864-ben kolerajárvány pusztított Ekelen. 1890-ben tűzoltóegylet alakult a faluban. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott. 1922-ben Öregrét nevű dűlőjében a volt Fejérváry, Malcolmes és Singer birtokon, valamint a Nagylél Rt. birtokainak egy részén szlovák kolóniát hoztak létre Štúrová néven. 1930-ban Ekelnek 1721 lakosa volt. 1965-ben a községet nagy árvíz sújtotta, mely a falu egyharmadát elpusztította. Az újjáépítésben Sárosfa, Losonc és Kutná Hora nyújtott segítséget. Az újjáépítés megváltoztatta a falu arculatát, 1968-ban megépült a burkolt út, 1966-ban pedig elkezdődött a vízvezeték kiépítése. 2001-ben 1461 lakosából 1295 (88,6%) magyar, 152 (10,4%) pedig szlovák nemzetiségű volt. Ugyanekkor 827 római katolikus, 434 református és 26 evangélikus vallású lakosa volt a községnek. A 2000-es években a községben új bérházakat építettek.

Mai jelentősége

A községben magyar nyelvű óvoda és alapiskola működik, utóbbi 2003 óta Hetényi János nevét viseli; 2006-ban 170 diák látogatta az alapiskolát, Ekelen kívül Nagykeszi, Megyercs és Keszegfalva községekből. Ekel legjelentősebb vállalata a Megyercsre vezető úton levő fafeldolgozó üzem. A községben varroda, tésztagyár, cipőkészítő és koszorúkészítő vállalkozás is működik. A kataszterébe tartozó földeken három mezőgazdasági cég gazdálkodik. Az egykori állami gazdaság (mely az 1990-es években megszűnt) telephelye (Újudvar – Nový dvor, a pozsonyi főút közelében) ma romos állapotban van.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

EKEL. Elegyes falu Komárom Vármegyében, birtokosai Hajnal, és más Urak, lakosai katolikusok, a’ Szent Mártonhegyi Benediktinus Apáturság leg többet bírt benne, fekszik Csicsótól fél mértföldnyire, Érsek Lélnek filiája, határja közép termékenységű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ekel, magyar falu Komárom vgyében, a hajdani Andrásháza helységgel összeolvadván, fekszik a Csalóközben, Olcsa, Megyeres, Fel-Aranyos puszta, Keszi, Szántó, Róczháza közt, Komáromhoz 2 mfd. távolságra. Határa 6935 hold, mellynek harmada szántóföld, harmada kaszálló, harmada legelő, de van 20 holdnyi szőleje, melly 4–500 akó eltartható jó zamatu bort és gyümölcsöt terem. Földje csak kis részben homokos és szíkes, nagyobb részt minden gabonanemet bőven megtermő fekete agyag. Legelőjén sok mocsáros és lapályos hely van. Népessége 798 lélek, kik közt 418 reform., 355 r. k., 5 zsidó, 92 nemes család fő. Mind a reformátusok, mind a katholikusok saját anyatemplomot és iskolát birnak. A reformátusok papja jelenleg a többször koszoruzott magyar academiai rendes tag Hetényi János. Birják: Milkovics, Zámory, Csorba, Pázmány, Csontos, Csepy, Gerdenics, Nagy, Szigethy, Sárközy, Hollósy, Domonkos, Lély, Somody, Kovácsi, Bese, Baranyai, Ghyczy, Hetényi nemes családok.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ekel, csallóközi magyar nagyközség, 197 házzal és 997, egyenlő számú róm. kath. és ref. vallású lakossal. Vasúti állomása van, postája Nemesócsa, távírója Nagytany. Népvándorláskori telep volt, a mit több itt felszínre került lelet bizonyít. 1229-ben találjuk első írott nyomát. Ez idő szerinti birtokosa Eklyi Althumon özvegye, majd Eklyi Farkas is, 1261-ben pedig Eklyi Endre fiai osztozkodnak rajta. 1268-ban villa Ekl rengeteg mocsarak közepén fekszik. Úgy látszik, hogy ebből az időből valók azok a hajófenék-darabok is, melyeket a Dorottya ér és a Szántó ér közepén, négy lábnyi mélységben találtak. 1326-ban Ekli Lőrincz Guleri (Gelléri) Páltól vett meg itt egy zálogbirtokot. 1553-ban Kolos Jánost is a birtokosai között találjuk, kinek a birtokára azonban 1567-ben Thury György kap királyi adományt. 1607-ben Somlay Györgyné, Szentgyörgyi Györgyné és Ivány Boldizsár részeiket elzálogosítják. 1609-ben Páthy Katalint is birtokosaként találjuk említve, de 1618-ban a pannonhalmi apátság is birtokosa lehetett, mert egy akkori oklevél az apátság ekli jobbágyait emlegeti. 1634-ben Tóthi Lengyel János is birtokosa, ki a maga, részét Gencsy főapátnak zálogosítja el. Később az Esterházyaknak is van itt birtokuk, a kiktől ezt 1700-ban az Ordódyak igénylik. 1723-ban birtokosa Csák János is, a ki a maga részét átruházza a Csehyekre és Keller Ádámra. 1726-ban Mórocz Krisztina a maga részét Ujlaky Ferencznek adja el. 1728-ban Füssy János, Csorba Ferencz és János és Hajnal Ádám, egy évvel később pedig Vörös Vendég György is a birtokosai közé tartoznak, de az utóbbi a maga részét Ujlaky Ferencznek adja el. 1781-ben özvegy Csécsy Istvánné szül. Muray Anna, 1804-ben pedig a Milkovics család is birtokosa, majd pedig a Zámory, Csorba, Pázmány, Csontos, Csepy, Gerdenics, Nagy, Szigethy, Sárközy, Hollósy, Domonkos, Lély, Somody, Kovácsy, Bese, Baranyay, Ghiczy, Hetényi, Magyary, Balásy, Jezerniczky, Horváth és Végh családok. Itt lelkészkedett 1668-ban Szenczi Izsáki János superintendens, ki »vádolásba esvén«, Komáromban, a mostani szentháromságszobor helyén máglyán hamvadt el. Itt lelkészkedett továbbá 1848-ban a híres tudós Hetényi János református pap, akadémiai tag és író is. Most Fejérváry Gézának, Beniczky Lajosnénak, Mocsáry Lajosnak, Ráth Károlyné és Milkovics Imre örököseinek, Kánia Vilmosnak, Krámer Mórnak és Kalicza Gézának van itt nagyobb birtokuk. A községben két templom van; ezek közül a róm. katholikus 1827-30-ban, a református pedig 1801-ben épült. Ez utóbbinak egy 1613-ból való érdekes urasztali pohara van. Ide tartoznak Felaranyos és Róczháza puszták és Viharos nyaraló. Róczháza régi telep. Egy 1741. évben kelt irat Ekelt a róczházi és dérhidjai szállásokkal említi. Külön praedium s az érsekléli székhez tartozott. 1780-ban a Hajnal család birtoka, 1810 körül háromnegyed részben Balázsi Ágostoné, egynegyed részben az esztergomi érsekségé, mely azt 621832-ben Milkovich Antalnak és Zsigmondnak adományozza. Balázsi a maga háromnegyed részét az 1840-es évek elején Külkey Henriknek eladja; most az ekeli és ócsai lakosok bírják. Felaranyos puszta már 1268-ban szerepel és ekkor szolgagyőri vár tartozéka. 1578-ban találjuk azután ismét nyomát, a mikor praedium és a komáromi vár tartozéka, de Nagy István özvegyének is van benne része. Később a gróf Zichyek és más közbirtokosok kezére jutott. Viharos nyaraló fensíkon fekvő, szép úrilak, mely Erdélyi Zoltán tulajdona, kinek itt mintaszerű szőlőtelepe van. Ekel határába olvadt Andrásháza, hajdan Andráshida, melynek nevét ma már csak az Andrásháza nevezetű dűlő tartja fenn. Már Albeus jegyzékének egyik határleírásában van említve és azonosnak látszik azzal az Andrásfalvával, a hol a pannonhalmi apátságnak még 1618-ban birtoka volt. De nemcsak az apátságnak, hanem 1576-ban Kis-Györgyffy Farkas fia Lászlónak is volt itt birtoka, ki a maga részét Hathalmy Imrének adja el. Ugyanekkor, Kolos János magvaszakadtával, birtokrészébe Thury Györgyöt iktatják be. 1675-ben Lengyeltóti János is birtokosa, a ki itteni részét Gencsy főapátnak zálogosítja el. 1682-ben az apátsági birtokot Ekli Hencz János bitorolja. 1725-ben Csorba Ferenczet és Jánost iktatják némely részekbe, három évvel később pedig Füssy János és Márton, Hajnal Ádámnak adják el birtokaikat. E község határába olvadt Szántó elpusztult falu határa, mely 1258-ban vétel útján került a pannonhalmi apátság birtokába. 1380-ban a garamszentbenedeki apátság és hat évvel később Szántói Kolos fia Jakab mester is birtokosaiként szerepelnek. Később az esztergomi káptalané lett.

Magyar Katolikus Lexikon

Ekel, v. Komárom vm. (Okolična na Ostrove, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. komáromi esp. ker-ében. - 1229: Ekly. Tp-át 1397 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1816: alapították újra. Mai Szt Ágoston tp-át 1816: építették. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyakönyvei 1817-től. - Filiái 1917: Aranyos, Menesócsa, Tany. - Lakói 1840: 342 r.k., 480 ref., 7 izr., össz. 829; 1910: 781 r.k., 5 g.k., 3 ev., 495 ref., 20 izr., össz. 1304; 1940: 923 r.k., 2 g.k., 2 ev., 549 ref., 19 izr., össz. 1495, 1970: össz. 1729, 91,1%-a m.; 1991: össz. 1476, m. 1346 (91,19%); 2001: össz. 1461, m. 1295 (88,64%). ** Némethy 1894:81. - Schem. Strig. 1917:75.

Hetényi János

1786.6.26.
Ekel - megszületett
Ekel - egyházi szolgálatot végzett
1853.7.26.
Ekel - elhunyt

Vargha János

1798
Ekel - megszületett
Névelőfordulások
1220
Ecl
1229
Ekly
1773
Ekell,
1786
Ekel,
1808
Ekel,
1948
Okoličná na Ostrove
1994
Ekel

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 68
Telefon: 0357793931
Fax: 0357793931

Honlap: okolicnanaos...u.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Feketeová Iveta (Független)

Képviselő-testület:
Bohosová Eva (Független)
Kulcsár Ferdinand (Független)
Olláry Vidor (Független)
Antala Štefan (Független)
Csernyánszka Monika (SMK-MKP)
Kucsora Zoltán (SMK-MKP)
Török Tivadar (SMK-MKP)
Farkas Andrej (SMK-MKP)
Nagyová Anita (SMK-MKP)
Független 44% Független 4 képviselö SMK-MKP 56% SMK-MKP 5 képviselö 9 képviselö
Ekeli Posta

Okoličná na Ostrove 381

Ekeli Római Katolikus Plébániahivatal

Major István utca 35

Hetényi János Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Nyitrai utca 378

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Nyitrai utca 384

Ekeli Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 68

Ekeli Községi Hivatal

Fő utca 68

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 859 97%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 26 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 885
magyarok 1303 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1304
magyarok 1357 96%
szlovákok 16 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 27 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1407
magyarok 1482 99%
szlovákok 3 0%
ruszinok 0 0%
romák 9 1%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1495
magyarok 1346 91%
szlovákok 117 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 11 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1476
magyarok 1295 89%
szlovákok 152 10%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
csehek 10 1%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1461
magyarok 1247 82%
szlovákok 167 11%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 96 6%
összlétszám 1521
magyarok 1149 80%
szlovákok 247 17%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
csehek 9 1%
németek 1 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 23 2%
összlétszám 1440
összlétszám 1407
magyarok 1357 96%
szlovákok 16 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 27 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1234
Választási részvétel: 58.83 %
Kiadott boríték: 726
Bedobott boríték: 726

Polgármester

Érvényes szavazólap: 718
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Feketeová Iveta 410 57.10 % Független
Csicsó Ján 172 23.96 % Független
Kulcsár Ferdinand 136 18.94 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Csernyánszka Monika 461 SMK-MKP
Bohosová Eva 436 Független
Kucsora Zoltán 324 SMK-MKP
Kulcsár Ferdinand 297 Független
Török Tivadar 289 SMK-MKP
Farkas Andrej 288 SMK-MKP
Nagyová Anita 284 SMK-MKP
Olláry Vidor 280 Független
Antala Štefan 269 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö Független 66.67% Független 6 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1232
Választási részvétel: 14.20 %
Kiadott boríték: 175
Bedobott boríték: 175
Választásra jogosult: 1232
Választási részvétel: 9.25 %
Kiadott boríték: 114
Bedobott boríték: 114
Választásra jogosult: 1 234
Választási részvétel: 18,15 %
Kiadott boríték: 224
Bedobott boríték: 224

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 164
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 219
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 134 81.71 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 10 6.10 % SMER - SD
Peter Oremus 8 4.88 % Független
Stanislav Kováč 5 3.05 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 4 2.44 % MS
Viliam Mokraň 2 1.22 % KĽS
Regan Belovič 1 0.61 % 7 STATOČNÝCH
Milan Belica 9 7.96% SMER - SD
Iván Farkas 160 73.06 % SMK-MKP
Milan Belica 34 15.53 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 8 3.65 % MKDA
Renáta Kolenčíková 5 2.28 % Független
Ján Greššo 4 1.83 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 4 1.83 % ĽSNS
Peter Oremus 4 1.83 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 170
Érvényes szavazólap: 218
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Attila Petheő 93 54.71% SMK-MKP
Csaba Földes 91 53.53% SMK-MKP
Árpád Horváth 88 51.76% SMK-MKP
Olga Szabó 86 50.59% SMK-MKP
László Stubendek 84 49.41% SMK-MKP
Norbert Becse 82 48.24% SMK-MKP
Rozália Szalay 79 46.47% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 79 46.47% SMK-MKP
Lajos Csóka 44 25.88% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Éva Hortai 33 19.41% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Jozef Jobbágy 31 18.24% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Zsolt Sebö 28 16.47% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Anton Marek 25 14.71% Független
Tamás Varga 19 11.18% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
György Batta 17 10.00% Független
Rudolf Čerňanský 15 8.82% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Gabriel Szalay 12 7.06% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Kucsera 11 6.47% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 10 5.88% KDH, SMER - SD
Mária Csákiová 9 5.29% MS
Konštantín Glič 8 4.71% KDH, SMER - SD
Peter Getler 8 4.71% SMS
Milan Lehocký 8 4.71% Független
Tamara Podmanická 6 3.53% SMS
Robert Dick 6 3.53% MS
Pavol Tausk 6 3.53% KSS
Tibor Mayer 6 3.53% Független
Miroslav Adamik 6 3.53% Független
Karel Krejčí 6 3.53% KSS
Jozef Petráš 5 2.94% KSS
Károly Less 4 2.35% Független
Ján Pikor 3 1.76% Független
Milan Opálka 3 1.76% KSS
Lívia Csíková 3 1.76% MS
Ladislav Tóth 1 0.59% KSS
Dušan Tulpík 1 0.59% ĽS-HZDS
Csaba Földes 127 58.26% SMK-MKP
Árpád Horváth 123 56.42% SMK-MKP
Miklós Viola 119 54.59% SMK-MKP
Örs Orosz 113 51.83% SMK-MKP
Norbert Becse 104 47.71% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 100 45.87% SMK-MKP
Imre Knirs 86 39.45% SMK-MKP
Péter Varga 84 38.53% SMK-MKP
Attila Petheő 65 29.82% Független
László Stubendek 54 24.77% Független
László Szendi 45 20.64% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 42 19.27% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Jozef Jobbágy 37 16.97% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Tímea Szénássy 32 14.68% Független
Tamás Varga 31 14.22% Független
Csaba Cúth 30 13.76% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Károly Less 29 13.30% Független
Attila Forgács 29 13.30% Független
Ladislav Ágh 23 10.55% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 20 9.17% Független
Marián Molnár 19 8.72% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
János Sárközi 17 7.80% MKDA-MKDSZ
Jozef Jakubec 16 7.34% NAJ
Klaudia Bertoková 15 6.88% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Anna Žigová 15 6.88% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
František Bartoš 11 5.05% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Gyula Köles 11 5.05% Független
Miroslav Rusňák 7 3.21% ĽS Naše Slovensko
Milan Šuch 6 2.75% NAJ
Pavol Tausk 6 2.75% KSS
Lýdia Siposová 5 2.29% NAJ
Anton Teleki 5 2.29% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Tóth 5 2.29% KSS
Jozef Lehotkai 4 1.83% NAJ
Daniel Mikula 4 1.83% ĽS Naše Slovensko
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 26.41 %
Ógyalla 611 21.66 %
Komáromszentpéter 195 6.91 %
Naszvad 133 4.71 %
Újgyalla 103 3.65 %
Perbete 97 3.44 %
Gúta 96 3.40 %
Bajcs 57 2.02 %
Hetény 57 2.02 %
Szilasháza 53 1.88 %
Imely 49 1.74 %
Komáromfüss 46 1.63 %
Megyercs 46 1.63 %
Bátorkeszi 44 1.56 %
Nagykeszi 43 1.52 %
Marcelháza 40 1.42 %
Szilas 35 1.24 %
Keszegfalva 33 1.17 %
Izsa 32 1.13 %
Csallóközaranyos 26 0.92 %
Martos 26 0.92 %
Nemesócsa 25 0.89 %
Ifjúságfalva 24 0.85 %
Búcs 23 0.82 %
Karva 18 0.64 %
Madar 17 0.60 %
Ekel 15 0.53 %
Dunamocs 13 0.46 %
Lakszakállas 13 0.46 %
Zsemlékes 9 0.32 %
Újpuszta 8 0.28 %
Dunaradvány 8 0.28 %
Vágfüzes 7 0.25 %
Virt 7 0.25 %
Tany 6 0.21 %
Bogyarét 6 0.21 %
Bogya 6 0.21 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 49.71 %
Ógyalla 57 8.28 %
Naszvad 31 4.51 %
Gúta 25 3.63 %
Újgyalla 19 2.76 %
Perbete 19 2.76 %
Bajcs 16 2.33 %
Komáromszentpéter 14 2.03 %
Izsa 13 1.89 %
Imely 10 1.45 %
Megyercs 9 1.31 %
Marcelháza 8 1.16 %
Dunamocs 6 0.87 %
Szilasháza 6 0.87 %
Karva 6 0.87 %
Keszegfalva 5 0.73 %
Nemesócsa 5 0.73 %
Bátorkeszi 5 0.73 %
Ekel 5 0.73 %
Nagykeszi 4 0.58 %
Komáromfüss 4 0.58 %
Csallóközaranyos 4 0.58 %
Martos 4 0.58 %
Madar 4 0.58 %
Hetény 3 0.44 %
Zsemlékes 3 0.44 %
Újpuszta 3 0.44 %
Dunaradvány 3 0.44 %
Pat 2 0.29 %
Kolozsnéma 1 0.15 %
Ifjúságfalva 1 0.15 %
Lakszakállas 1 0.15 %
Bogya 1 0.15 %
Búcs 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Vágfüzes 1 0.15 %
Bogyarét 1 0.15 %
Tany 1 0.15 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 33.52 %
Gúta 736 29.98 %
Naszvad 98 3.99 %
Ógyalla 79 3.22 %
Keszegfalva 53 2.16 %
Marcelháza 44 1.79 %
Komáromszentpéter 43 1.75 %
Perbete 40 1.63 %
Nemesócsa 37 1.51 %
Bátorkeszi 36 1.47 %
Lakszakállas 35 1.43 %
Bajcs 30 1.22 %
Dunamocs 30 1.22 %
Ifjúságfalva 29 1.18 %
Ekel 29 1.18 %
Hetény 27 1.10 %
Imely 26 1.06 %
Izsa 22 0.90 %
Csallóközaranyos 21 0.86 %
Tany 20 0.81 %
Megyercs 19 0.77 %
Nagykeszi 18 0.73 %
Dunaradvány 17 0.69 %
Búcs 16 0.65 %
Újgyalla 14 0.57 %
Vágfüzes 13 0.53 %
Csicsó 13 0.53 %
Madar 12 0.49 %
Karva 11 0.45 %
Martos 10 0.41 %
Komáromfüss 9 0.37 %
Szilas 8 0.33 %
Szilasháza 8 0.33 %
Bogyarét 8 0.33 %
Bogya 8 0.33 %
Virt 8 0.33 %
Kolozsnéma 7 0.29 %
Pat 6 0.24 %
Gellér 4 0.16 %
Újpuszta 2 0.08 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Komárom 1 389 37.43 %
Gúta 265 7.14 %
Ógyalla 153 4.12 %
Naszvad 143 3.85 %
Bátorkeszi 130 3.50 %
Komáromszentpéter 122 3.29 %
Perbete 114 3.07 %
Dunamocs 111 2.99 %
Búcs 90 2.43 %
Martos 88 2.37 %
Hetény 87 2.34 %
Marcelháza 83 2.24 %
Izsa 75 2.02 %
Lakszakállas 74 1.99 %
Nemesócsa 71 1.91 %
Keszegfalva 71 1.91 %
Csallóközaranyos 65 1.75 %
Ekel 65 1.75 %
Csicsó 55 1.48 %
Dunaradvány 48 1.29 %
Nagykeszi 46 1.24 %
Bajcs 43 1.16 %
Tany 41 1.10 %
Pat 40 1.08 %
Megyercs 36 0.97 %
Komáromfüss 34 0.92 %
Szilas 30 0.81 %
Virt 29 0.78 %
Karva 28 0.75 %
Vágfüzes 26 0.70 %
Imely 25 0.67 %
Kolozsnéma 23 0.62 %
Bogya 22 0.59 %
Madar 20 0.54 %
Gellér 11 0.30 %
Szilasháza 6 0.16 %
Ifjúságfalva 6 0.16 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 25.65 %
Gúta 323 6.49 %
Komáromszentpéter 245 4.93 %
Ógyalla 228 4.58 %
Csicsó 215 4.32 %
Naszvad 197 3.96 %
Nemesócsa 184 3.70 %
Perbete 170 3.42 %
Marcelháza 168 3.38 %
Dunamocs 138 2.77 %
Bátorkeszi 134 2.69 %
Ekel 127 2.55 %
Lakszakállas 117 2.35 %
Csallóközaranyos 117 2.35 %
Búcs 115 2.31 %
Hetény 114 2.29 %
Dunaradvány 111 2.23 %
Nagykeszi 100 2.01 %
Tany 95 1.91 %
Komáromfüss 92 1.85 %
Izsa 92 1.85 %
Kolozsnéma 80 1.61 %
Madar 73 1.47 %
Szilas 70 1.41 %
Keszegfalva 65 1.31 %
Martos 63 1.27 %
Karva 57 1.15 %
Gellér 52 1.05 %
Megyercs 50 1.01 %
Imely 49 0.99 %
Bogya 46 0.92 %
Bajcs 41 0.82 %
Vágfüzes 41 0.82 %
Pat 40 0.80 %
Virt 28 0.56 %
Bogyarét 26 0.52 %
Ifjúságfalva 20 0.40 %
Zsemlékes 13 0.26 %
Újgyalla 9 0.18 %
Szilasháza 4 0.08 %
Újpuszta 2 0.04 %
Komárom 331 34.12 %
Ógyalla 188 19.38 %
Újgyalla 100 10.31 %
Naszvad 60 6.19 %
Komáromszentpéter 38 3.92 %
Gúta 35 3.61 %
Szilasháza 26 2.68 %
Imely 24 2.47 %
Újpuszta 22 2.27 %
Perbete 20 2.06 %
Izsa 18 1.86 %
Marcelháza 15 1.55 %
Bajcs 14 1.44 %
Keszegfalva 10 1.03 %
Nemesócsa 8 0.82 %
Nagykeszi 8 0.82 %
Dunaradvány 7 0.72 %
Zsemlékes 6 0.62 %
Hetény 6 0.62 %
Bátorkeszi 5 0.52 %
Ifjúságfalva 4 0.41 %
Ekel 4 0.41 %
Martos 4 0.41 %
Lakszakállas 4 0.41 %
Megyercs 3 0.31 %
Dunamocs 3 0.31 %
Pat 3 0.31 %
Komáromfüss 3 0.31 %
Madar 2 0.21 %
Tany 2 0.21 %
Karva 2 0.21 %
Virt 2 0.21 %
Vágfüzes 2 0.21 %
Bogyarét 1 0.10 %
Csicsó 1 0.10 %
Kolozsnéma 1 0.10 %
Bogya 1 0.10 %
Csallóközaranyos 1 0.10 %
Gellér 1 0.10 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 53.16 %
Ógyalla 107 7.68 %
Naszvad 82 5.88 %
Gúta 55 3.95 %
Újgyalla 38 2.73 %
Perbete 33 2.37 %
Komáromszentpéter 30 2.15 %
Bajcs 25 1.79 %
Izsa 22 1.58 %
Imely 20 1.43 %
Megyercs 19 1.36 %
Szilasháza 18 1.29 %
Nemesócsa 16 1.15 %
Csallóközaranyos 16 1.15 %
Bátorkeszi 16 1.15 %
Marcelháza 16 1.15 %
Keszegfalva 15 1.08 %
Zsemlékes 14 1.00 %
Dunamocs 14 1.00 %
Karva 13 0.93 %
Hetény 12 0.86 %
Ekel 11 0.79 %
Lakszakállas 11 0.79 %
Komáromfüss 9 0.65 %
Madar 9 0.65 %
Tany 8 0.57 %
Csicsó 8 0.57 %
Ifjúságfalva 7 0.50 %
Nagykeszi 6 0.43 %
Pat 6 0.43 %
Martos 5 0.36 %
Szilas 3 0.22 %
Virt 3 0.22 %
Bogyarét 2 0.14 %
Újpuszta 2 0.14 %
Búcs 2 0.14 %
Kolozsnéma 2 0.14 %
Dunaradvány 2 0.14 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 40.17 %
Ógyalla 62 5.97 %
Gúta 59 5.68 %
Naszvad 33 3.18 %
Perbete 30 2.89 %
Komáromszentpéter 29 2.79 %
Marcelháza 28 2.70 %
Nemesócsa 21 2.02 %
Izsa 21 2.02 %
Bátorkeszi 20 1.93 %
Csallóközaranyos 19 1.83 %
Keszegfalva 16 1.54 %
Dunamocs 16 1.54 %
Bajcs 14 1.35 %
Lakszakállas 13 1.25 %
Nagykeszi 11 1.06 %
Újgyalla 11 1.06 %
Ekel 11 1.06 %
Karva 10 0.96 %
Hetény 10 0.96 %
Megyercs 10 0.96 %
Búcs 9 0.87 %
Szilas 9 0.87 %
Ifjúságfalva 9 0.87 %
Imely 7 0.67 %
Tany 7 0.67 %
Csicsó 7 0.67 %
Madar 6 0.58 %
Bogya 6 0.58 %
Dunaradvány 6 0.58 %
Komáromfüss 6 0.58 %
Martos 4 0.39 %
Vágfüzes 4 0.39 %
Gellér 4 0.39 %
Kolozsnéma 3 0.29 %
Virt 3 0.29 %
Szilasháza 3 0.29 %
Pat 3 0.29 %
Zsemlékes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 39.16 %
Gúta 281 6.46 %
Ógyalla 212 4.87 %
Komáromszentpéter 176 4.05 %
Marcelháza 142 3.27 %
Naszvad 137 3.15 %
Perbete 128 2.94 %
Dunamocs 119 2.74 %
Bátorkeszi 112 2.58 %
Hetény 103 2.37 %
Dunaradvány 95 2.18 %
Búcs 90 2.07 %
Ekel 86 1.98 %
Csallóközaranyos 85 1.95 %
Csicsó 83 1.91 %
Nemesócsa 82 1.89 %
Izsa 71 1.63 %
Kolozsnéma 67 1.54 %
Madar 64 1.47 %
Lakszakállas 64 1.47 %
Keszegfalva 51 1.17 %
Pat 44 1.01 %
Karva 43 0.99 %
Tany 41 0.94 %
Megyercs 40 0.92 %
Martos 36 0.83 %
Imely 35 0.80 %
Nagykeszi 35 0.80 %
Komáromfüss 33 0.76 %
Vágfüzes 33 0.76 %
Gellér 27 0.62 %
Bogya 26 0.60 %
Bajcs 26 0.60 %
Szilas 23 0.53 %
Bogyarét 16 0.37 %
Ifjúságfalva 13 0.30 %
Virt 10 0.23 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újgyalla 3 0.07 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 35.11 %
Ógyalla 65 8.24 %
Naszvad 28 3.55 %
Gúta 25 3.17 %
Izsa 21 2.66 %
Újgyalla 16 2.03 %
Ekel 16 2.03 %
Megyercs 15 1.90 %
Komáromszentpéter 14 1.77 %
Bátorkeszi 12 1.52 %
Bajcs 9 1.14 %
Pat 8 1.01 %
Nemesócsa 8 1.01 %
Madar 8 1.01 %
Marcelháza 8 1.01 %
Keszegfalva 7 0.89 %
Csallóközaranyos 7 0.89 %
Perbete 6 0.76 %
Zsemlékes 6 0.76 %
Szilasháza 6 0.76 %
Lakszakállas 6 0.76 %
Ifjúságfalva 5 0.63 %
Karva 5 0.63 %
Búcs 5 0.63 %
Hetény 5 0.63 %
Imely 4 0.51 %
Dunaradvány 3 0.38 %
Martos 3 0.38 %
Csicsó 3 0.38 %
Szilas 2 0.25 %
Dunamocs 2 0.25 %
Tany 2 0.25 %
Komáromfüss 2 0.25 %
Nagykeszi 2 0.25 %
Bogya 2 0.25 %
Bogyarét 1 0.13 %
Újpuszta 1 0.13 %
Kolozsnéma 1 0.13 %
Gellér 1 0.13 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 26.07 %
Komáromszentpéter 777 14.49 %
Ógyalla 620 11.56 %
Gúta 224 4.18 %
Perbete 192 3.58 %
Hetény 181 3.38 %
Újgyalla 177 3.30 %
Naszvad 165 3.08 %
Bátorkeszi 136 2.54 %
Marcelháza 121 2.26 %
Keszegfalva 108 2.01 %
Nagykeszi 95 1.77 %
Izsa 92 1.72 %
Imely 91 1.70 %
Bajcs 88 1.64 %
Búcs 82 1.53 %
Nemesócsa 77 1.44 %
Madar 76 1.42 %
Csallóközaranyos 75 1.40 %
Komáromfüss 72 1.34 %
Megyercs 67 1.25 %
Szilas 65 1.21 %
Martos 61 1.14 %
Szilasháza 51 0.95 %
Dunamocs 46 0.86 %
Karva 43 0.80 %
Lakszakállas 41 0.76 %
Vágfüzes 41 0.76 %
Csicsó 40 0.75 %
Ekel 37 0.69 %
Ifjúságfalva 34 0.63 %
Dunaradvány 33 0.62 %
Pat 28 0.52 %
Tany 28 0.52 %
Újpuszta 17 0.32 %
Bogyarét 16 0.30 %
Bogya 15 0.28 %
Virt 13 0.24 %
Kolozsnéma 7 0.13 %
Gellér 6 0.11 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Komárom 197 40.79 %
Ógyalla 50 10.35 %
Gúta 16 3.31 %
Naszvad 15 3.11 %
Komáromszentpéter 12 2.48 %
Újgyalla 12 2.48 %
Perbete 11 2.28 %
Bajcs 7 1.45 %
Hetény 6 1.24 %
Pat 5 1.04 %
Nemesócsa 5 1.04 %
Keszegfalva 5 1.04 %
Bátorkeszi 5 1.04 %
Marcelháza 5 1.04 %
Szilasháza 4 0.83 %
Imely 4 0.83 %
Izsa 4 0.83 %
Csallóközaranyos 4 0.83 %
Dunamocs 4 0.83 %
Karva 4 0.83 %
Ekel 4 0.83 %
Megyercs 4 0.83 %
Zsemlékes 3 0.62 %
Nagykeszi 3 0.62 %
Lakszakállas 2 0.41 %
Újpuszta 2 0.41 %
Gellér 2 0.41 %
Komáromfüss 2 0.41 %
Szilas 2 0.41 %
Búcs 2 0.41 %
Dunaradvány 2 0.41 %
Tany 1 0.21 %
Ifjúságfalva 1 0.21 %
Madar 1 0.21 %
Virt 1 0.21 %
Martos 1 0.21 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 19.51 %
Komárom 202 18.41 %
Gúta 65 5.93 %
Ógyalla 53 4.83 %
Marcelháza 42 3.83 %
Perbete 40 3.65 %
Naszvad 40 3.65 %
Dunamocs 33 3.01 %
Búcs 28 2.55 %
Megyercs 28 2.55 %
Bátorkeszi 26 2.37 %
Hetény 25 2.28 %
Nemesócsa 19 1.73 %
Csicsó 18 1.64 %
Csallóközaranyos 18 1.64 %
Ekel 17 1.55 %
Dunaradvány 16 1.46 %
Imely 14 1.28 %
Karva 14 1.28 %
Madar 13 1.19 %
Keszegfalva 12 1.09 %
Bajcs 12 1.09 %
Martos 11 1.00 %
Pat 11 1.00 %
Tany 11 1.00 %
Lakszakállas 11 1.00 %
Izsa 10 0.91 %
Szilas 9 0.82 %
Nagykeszi 8 0.73 %
Újgyalla 8 0.73 %
Komáromfüss 8 0.73 %
Kolozsnéma 3 0.27 %
Virt 2 0.18 %
Vágfüzes 2 0.18 %
Újpuszta 1 0.09 %
Szilasháza 1 0.09 %
Bogyarét 1 0.09 %
Gellér 1 0.09 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 21.33 %
Ógyalla 201 7.28 %
Komáromfüss 158 5.72 %
Komáromszentpéter 130 4.71 %
Csicsó 104 3.77 %
Gúta 100 3.62 %
Lakszakállas 99 3.59 %
Szilas 91 3.30 %
Nagykeszi 90 3.26 %
Naszvad 88 3.19 %
Hetény 87 3.15 %
Nemesócsa 74 2.68 %
Perbete 72 2.61 %
Tany 65 2.35 %
Megyercs 55 1.99 %
Újgyalla 53 1.92 %
Csallóközaranyos 46 1.67 %
Keszegfalva 46 1.67 %
Ekel 42 1.52 %
Bajcs 41 1.48 %
Marcelháza 31 1.12 %
Bátorkeszi 30 1.09 %
Izsa 30 1.09 %
Búcs 28 1.01 %
Bogya 27 0.98 %
Ifjúságfalva 27 0.98 %
Kolozsnéma 26 0.94 %
Imely 24 0.87 %
Dunamocs 21 0.76 %
Gellér 19 0.69 %
Szilasháza 18 0.65 %
Madar 17 0.62 %
Dunaradvány 16 0.58 %
Martos 15 0.54 %
Karva 15 0.54 %
Zsemlékes 12 0.43 %
Bogyarét 12 0.43 %
Virt 7 0.25 %
Vágfüzes 4 0.14 %
Pat 4 0.14 %
Újpuszta 3 0.11 %
Komárom 690 28.77 %
Ógyalla 244 10.18 %
Komáromszentpéter 175 7.30 %
Gúta 115 4.80 %
Hetény 100 4.17 %
Újgyalla 93 3.88 %
Naszvad 80 3.34 %
Perbete 57 2.38 %
Bátorkeszi 47 1.96 %
Komáromfüss 47 1.96 %
Bajcs 46 1.92 %
Nagykeszi 43 1.79 %
Marcelháza 42 1.75 %
Szilasháza 40 1.67 %
Imely 40 1.67 %
Ifjúságfalva 37 1.54 %
Keszegfalva 37 1.54 %
Szilas 36 1.50 %
Megyercs 33 1.38 %
Izsa 31 1.29 %
Nemesócsa 27 1.13 %
Csallóközaranyos 26 1.08 %
Madar 21 0.88 %
Pat 20 0.83 %
Lakszakállas 19 0.79 %
Búcs 19 0.79 %
Karva 18 0.75 %
Martos 18 0.75 %
Dunaradvány 16 0.67 %
Dunamocs 16 0.67 %
Tany 15 0.63 %
Ekel 15 0.63 %
Csicsó 11 0.46 %
Zsemlékes 7 0.29 %
Újpuszta 6 0.25 %
Bogyarét 6 0.25 %
Virt 6 0.25 %
Vágfüzes 6 0.25 %
Gellér 5 0.21 %
Kolozsnéma 4 0.17 %
Bogya 4 0.17 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 34.71 %
Ógyalla 42 8.24 %
Gúta 41 8.04 %
Naszvad 28 5.49 %
Újgyalla 21 4.12 %
Komáromszentpéter 16 3.14 %
Nemesócsa 14 2.75 %
Marcelháza 13 2.55 %
Perbete 10 1.96 %
Megyercs 10 1.96 %
Csallóközaranyos 7 1.37 %
Dunamocs 7 1.37 %
Imely 7 1.37 %
Bátorkeszi 7 1.37 %
Ekel 5 0.98 %
Karva 5 0.98 %
Izsa 5 0.98 %
Martos 5 0.98 %
Búcs 5 0.98 %
Keszegfalva 4 0.78 %
Ifjúságfalva 4 0.78 %
Bajcs 4 0.78 %
Komáromfüss 4 0.78 %
Szilasháza 4 0.78 %
Nagykeszi 4 0.78 %
Zsemlékes 3 0.59 %
Dunaradvány 3 0.59 %
Kolozsnéma 3 0.59 %
Szilas 2 0.39 %
Bogya 2 0.39 %
Hetény 2 0.39 %
Tany 1 0.20 %
Csicsó 1 0.20 %
Pat 1 0.20 %
Bogyarét 1 0.20 %
Madar 1 0.20 %
Lakszakállas 1 0.20 %
Virt 1 0.20 %
Vágfüzes 1 0.20 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 22.92 %
Ógyalla 523 18.47 %
Komáromszentpéter 191 6.74 %
Gúta 133 4.70 %
Naszvad 122 4.31 %
Perbete 103 3.64 %
Hetény 95 3.35 %
Bajcs 70 2.47 %
Újgyalla 69 2.44 %
Nagykeszi 65 2.30 %
Komáromfüss 63 2.22 %
Bátorkeszi 57 2.01 %
Nemesócsa 54 1.91 %
Imely 48 1.69 %
Megyercs 45 1.59 %
Szilas 45 1.59 %
Marcelháza 45 1.59 %
Izsa 40 1.41 %
Búcs 38 1.34 %
Csallóközaranyos 38 1.34 %
Keszegfalva 37 1.31 %
Ifjúságfalva 32 1.13 %
Lakszakállas 31 1.09 %
Madar 23 0.81 %
Ekel 23 0.81 %
Szilasháza 23 0.81 %
Martos 21 0.74 %
Tany 19 0.67 %
Dunamocs 19 0.67 %
Karva 19 0.67 %
Csicsó 18 0.64 %
Dunaradvány 13 0.46 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 51.61 %
Gúta 354 8.13 %
Ógyalla 145 3.33 %
Komáromszentpéter 136 3.12 %
Marcelháza 121 2.78 %
Naszvad 114 2.62 %
Bátorkeszi 97 2.23 %
Perbete 95 2.18 %
Izsa 84 1.93 %
Dunamocs 78 1.79 %
Hetény 76 1.74 %
Keszegfalva 74 1.70 %
Nemesócsa 68 1.56 %
Csallóközaranyos 66 1.52 %
Dunaradvány 57 1.31 %
Búcs 54 1.24 %
Ekel 54 1.24 %
Lakszakállas 42 0.96 %
Pat 42 0.96 %
Nagykeszi 41 0.94 %
Martos 39 0.90 %
Madar 38 0.87 %
Csicsó 37 0.85 %
Megyercs 35 0.80 %
Imely 35 0.80 %
Tany 29 0.67 %
Komáromfüss 27 0.62 %
Vágfüzes 25 0.57 %
Karva 24 0.55 %
Szilas 23 0.53 %
Bajcs 23 0.53 %
Kolozsnéma 16 0.37 %
Újgyalla 12 0.28 %
Szilasháza 11 0.25 %
Bogya 9 0.21 %
Ifjúságfalva 9 0.21 %
Virt 8 0.18 %
Gellér 7 0.16 %
Bogyarét 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 24.11 %
Nagykeszi 169 7.26 %
Ógyalla 141 6.06 %
Gúta 126 5.41 %
Komáromszentpéter 117 5.03 %
Perbete 75 3.22 %
Naszvad 75 3.22 %
Nemesócsa 73 3.14 %
Komáromfüss 65 2.79 %
Hetény 63 2.71 %
Csallóközaranyos 58 2.49 %
Szilas 50 2.15 %
Keszegfalva 50 2.15 %
Megyercs 47 2.02 %
Ekel 45 1.93 %
Bátorkeszi 42 1.80 %
Csicsó 39 1.68 %
Búcs 37 1.59 %
Imely 36 1.55 %
Marcelháza 36 1.55 %
Izsa 36 1.55 %
Újgyalla 36 1.55 %
Tany 33 1.42 %
Lakszakállas 33 1.42 %
Dunamocs 27 1.16 %
Martos 26 1.12 %
Bajcs 26 1.12 %
Bogya 21 0.90 %
Ifjúságfalva 21 0.90 %
Karva 18 0.77 %
Dunaradvány 17 0.73 %
Madar 14 0.60 %
Pat 13 0.56 %
Kolozsnéma 12 0.52 %
Bogyarét 7 0.30 %
Vágfüzes 7 0.30 %
Szilasháza 5 0.21 %
Virt 5 0.21 %
Gellér 5 0.21 %
Újpuszta 4 0.17 %
Zsemlékes 3 0.13 %
Komárom 208 34.90 %
Ógyalla 37 6.21 %
Gúta 26 4.36 %
Naszvad 23 3.86 %
Komáromszentpéter 17 2.85 %
Perbete 12 2.01 %
Újgyalla 12 2.01 %
Bajcs 7 1.17 %
Csallóközaranyos 7 1.17 %
Bátorkeszi 6 1.01 %
Imely 6 1.01 %
Dunamocs 6 1.01 %
Marcelháza 6 1.01 %
Ekel 5 0.84 %
Zsemlékes 4 0.67 %
Izsa 4 0.67 %
Megyercs 3 0.50 %
Dunaradvány 3 0.50 %
Búcs 3 0.50 %
Madar 3 0.50 %
Szilasháza 3 0.50 %
Nagykeszi 3 0.50 %
Újpuszta 3 0.50 %
Karva 2 0.34 %
Hetény 2 0.34 %
Keszegfalva 2 0.34 %
Szilas 2 0.34 %
Ifjúságfalva 2 0.34 %
Tany 2 0.34 %
Vágfüzes 1 0.17 %
Martos 1 0.17 %
Nemesócsa 1 0.17 %
Gellér 1 0.17 %
Kolozsnéma 1 0.17 %
Pat 1 0.17 %
Komáromfüss 1 0.17 %
Virt 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 41.10 %
Ógyalla 210 8.00 %
Komáromszentpéter 159 6.06 %
Gúta 104 3.96 %
Naszvad 82 3.12 %
Újgyalla 79 3.01 %
Hetény 67 2.55 %
Perbete 58 2.21 %
Marcelháza 55 2.10 %
Nagykeszi 52 1.98 %
Keszegfalva 48 1.83 %
Megyercs 47 1.79 %
Szilas 41 1.56 %
Búcs 40 1.52 %
Imely 40 1.52 %
Komáromfüss 38 1.45 %
Nemesócsa 37 1.41 %
Izsa 36 1.37 %
Csallóközaranyos 32 1.22 %
Ifjúságfalva 31 1.18 %
Bajcs 30 1.14 %
Bátorkeszi 28 1.07 %
Szilasháza 25 0.95 %
Dunamocs 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Ekel 19 0.72 %
Karva 17 0.65 %
Bogya 16 0.61 %
Dunaradvány 15 0.57 %
Lakszakállas 13 0.50 %
Csicsó 11 0.42 %
Tany 11 0.42 %
Pat 7 0.27 %
Bogyarét 7 0.27 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.11 %
Vágfüzes 3 0.11 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 26.28 %
Gúta 830 13.20 %
Ógyalla 373 5.93 %
Naszvad 291 4.63 %
Komáromszentpéter 290 4.61 %
Marcelháza 194 3.09 %
Bátorkeszi 183 2.91 %
Perbete 181 2.88 %
Dunamocs 156 2.48 %
Csicsó 131 2.08 %
Hetény 126 2.00 %
Ekel 119 1.89 %
Búcs 117 1.86 %
Dunaradvány 115 1.83 %
Izsa 107 1.70 %
Nemesócsa 105 1.67 %
Csallóközaranyos 101 1.61 %
Lakszakállas 99 1.57 %
Madar 94 1.50 %
Keszegfalva 93 1.48 %
Karva 82 1.30 %
Nagykeszi 75 1.19 %
Kolozsnéma 67 1.07 %
Imely 64 1.02 %
Martos 62 0.99 %
Megyercs 62 0.99 %
Vágfüzes 60 0.95 %
Tany 53 0.84 %
Pat 51 0.81 %
Komáromfüss 48 0.76 %
Bajcs 44 0.70 %
Szilas 43 0.68 %
Bogya 41 0.65 %
Gellér 38 0.60 %
Ifjúságfalva 32 0.51 %
Virt 26 0.41 %
Bogyarét 24 0.38 %
Újgyalla 21 0.33 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 53.56 %
Ógyalla 61 9.44 %
Gúta 37 5.73 %
Naszvad 28 4.33 %
Újgyalla 23 3.56 %
Izsa 17 2.63 %
Komáromszentpéter 15 2.32 %
Perbete 13 2.01 %
Bátorkeszi 9 1.39 %
Szilasháza 8 1.24 %
Nemesócsa 7 1.08 %
Keszegfalva 7 1.08 %
Ifjúságfalva 6 0.93 %
Ekel 6 0.93 %
Bajcs 6 0.93 %
Csallóközaranyos 6 0.93 %
Zsemlékes 5 0.77 %
Komáromfüss 5 0.77 %
Megyercs 5 0.77 %
Nagykeszi 4 0.62 %
Dunamocs 4 0.62 %
Újpuszta 4 0.62 %
Dunaradvány 3 0.46 %
Imely 3 0.46 %
Búcs 3 0.46 %
Kolozsnéma 3 0.46 %
Hetény 3 0.46 %
Marcelháza 3 0.46 %
Tany 2 0.31 %
Karva 2 0.31 %
Martos 1 0.15 %
Lakszakállas 1 0.15 %
Vágfüzes 1 0.15 %
Bogyarét 1 0.15 %
Pat 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 30.94 %
Ógyalla 348 28.71 %
Újgyalla 106 8.75 %
Komáromszentpéter 78 6.44 %
Naszvad 69 5.69 %
Gúta 39 3.22 %
Perbete 19 1.57 %
Imely 19 1.57 %
Izsa 17 1.40 %
Bajcs 17 1.40 %
Újpuszta 16 1.32 %
Szilasháza 13 1.07 %
Keszegfalva 12 0.99 %
Martos 11 0.91 %
Marcelháza 10 0.83 %
Bátorkeszi 9 0.74 %
Megyercs 9 0.74 %
Nemesócsa 8 0.66 %
Hetény 8 0.66 %
Ekel 7 0.58 %
Dunamocs 5 0.41 %
Ifjúságfalva 5 0.41 %
Komáromfüss 5 0.41 %
Dunaradvány 5 0.41 %
Pat 4 0.33 %
Lakszakállas 3 0.25 %
Bogya 3 0.25 %
Gellér 2 0.17 %
Nagykeszi 2 0.17 %
Csallóközaranyos 2 0.17 %
Virt 2 0.17 %
Madar 2 0.17 %
Kolozsnéma 2 0.17 %
Tany 2 0.17 %
Zsemlékes 2 0.17 %
Búcs 1 0.08 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 19.91 %
Gúta 574 11.92 %
Naszvad 510 10.59 %
Ógyalla 306 6.35 %
Perbete 215 4.46 %
Komáromszentpéter 214 4.44 %
Marcelháza 154 3.20 %
Bátorkeszi 137 2.84 %
Csicsó 117 2.43 %
Hetény 113 2.35 %
Dunamocs 111 2.30 %
Dunaradvány 107 2.22 %
Ekel 104 2.16 %
Búcs 102 2.12 %
Imely 95 1.97 %
Izsa 86 1.79 %
Lakszakállas 82 1.70 %
Nemesócsa 80 1.66 %
Madar 80 1.66 %
Csallóközaranyos 78 1.62 %
Martos 72 1.49 %
Kolozsnéma 55 1.14 %
Karva 54 1.12 %
Bajcs 51 1.06 %
Megyercs 47 0.98 %
Keszegfalva 45 0.93 %
Tany 45 0.93 %
Pat 40 0.83 %
Gellér 38 0.79 %
Vágfüzes 36 0.75 %
Nagykeszi 36 0.75 %
Komáromfüss 30 0.62 %
Bogya 29 0.60 %
Szilas 28 0.58 %
Ifjúságfalva 27 0.56 %
Bogyarét 24 0.50 %
Virt 23 0.48 %
Újgyalla 7 0.15 %
Szilasháza 5 0.10 %
Zsemlékes 2 0.04 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 54.79 %
Ógyalla 47 8.05 %
Gúta 20 3.42 %
Naszvad 13 2.23 %
Újgyalla 13 2.23 %
Megyercs 10 1.71 %
Csallóközaranyos 8 1.37 %
Izsa 8 1.37 %
Komáromszentpéter 7 1.20 %
Perbete 7 1.20 %
Nemesócsa 6 1.03 %
Ekel 6 1.03 %
Szilasháza 5 0.86 %
Dunaradvány 5 0.86 %
Keszegfalva 5 0.86 %
Dunamocs 4 0.68 %
Marcelháza 4 0.68 %
Komáromfüss 3 0.51 %
Imely 2 0.34 %
Hetény 2 0.34 %
Bajcs 2 0.34 %
Karva 2 0.34 %
Ifjúságfalva 2 0.34 %
Pat 1 0.17 %
Bogya 1 0.17 %
Bátorkeszi 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Gellér 1 0.17 %
Martos 1 0.17 %
Tany 1 0.17 %
Kolozsnéma 1 0.17 %
Nagykeszi 1 0.17 %
Búcs 1 0.17 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 24.27 %
Gúta 275 7.27 %
Ógyalla 205 5.42 %
Dunamocs 179 4.73 %
Marcelháza 162 4.28 %
Komáromszentpéter 161 4.26 %
Perbete 150 3.97 %
Bátorkeszi 130 3.44 %
Naszvad 130 3.44 %
Búcs 119 3.15 %
Hetény 107 2.83 %
Dunaradvány 103 2.72 %
Karva 93 2.46 %
Ekel 84 2.22 %
Csicsó 81 2.14 %
Lakszakállas 78 2.06 %
Madar 77 2.04 %
Izsa 77 2.04 %
Csallóközaranyos 62 1.64 %
Kolozsnéma 44 1.16 %
Martos 40 1.06 %
Nemesócsa 40 1.06 %
Keszegfalva 38 1.00 %
Vágfüzes 35 0.93 %
Pat 34 0.90 %
Bajcs 31 0.82 %
Komáromfüss 31 0.82 %
Tany 29 0.77 %
Bogya 29 0.77 %
Megyercs 29 0.77 %
Gellér 27 0.71 %
Szilas 26 0.69 %
Imely 26 0.69 %
Nagykeszi 24 0.63 %
Bogyarét 16 0.42 %
Ifjúságfalva 13 0.34 %
Virt 13 0.34 %
Újgyalla 8 0.21 %
Szilasháza 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 59.95 %
Gúta 231 6.78 %
Ógyalla 121 3.55 %
Keszegfalva 99 2.91 %
Izsa 76 2.23 %
Marcelháza 72 2.11 %
Naszvad 70 2.06 %
Bátorkeszi 61 1.79 %
Hetény 49 1.44 %
Komáromszentpéter 49 1.44 %
Búcs 44 1.29 %
Perbete 41 1.20 %
Dunamocs 39 1.15 %
Kolozsnéma 37 1.09 %
Csallóközaranyos 34 1.00 %
Nemesócsa 33 0.97 %
Ekel 31 0.91 %
Imely 26 0.76 %
Bajcs 20 0.59 %
Dunaradvány 17 0.50 %
Lakszakállas 17 0.50 %
Martos 17 0.50 %
Nagykeszi 16 0.47 %
Megyercs 15 0.44 %
Csicsó 15 0.44 %
Tany 14 0.41 %
Karva 13 0.38 %
Madar 13 0.38 %
Pat 13 0.38 %
Újgyalla 12 0.35 %
Vágfüzes 12 0.35 %
Komáromfüss 10 0.29 %
Ifjúságfalva 10 0.29 %
Szilasháza 9 0.26 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 41.27 %
Komárom 556 25.69 %
Ógyalla 81 3.74 %
Naszvad 80 3.70 %
Nemesócsa 48 2.22 %
Keszegfalva 45 2.08 %
Marcelháza 43 1.99 %
Perbete 42 1.94 %
Komáromszentpéter 30 1.39 %
Ifjúságfalva 27 1.25 %
Imely 26 1.20 %
Bátorkeszi 25 1.16 %
Vágfüzes 20 0.92 %
Ekel 20 0.92 %
Bajcs 18 0.83 %
Dunamocs 18 0.83 %
Megyercs 17 0.79 %
Tany 16 0.74 %
Csallóközaranyos 16 0.74 %
Nagykeszi 16 0.74 %
Dunaradvány 15 0.69 %
Izsa 15 0.69 %
Búcs 14 0.65 %
Karva 14 0.65 %
Lakszakállas 13 0.60 %
Újgyalla 12 0.55 %
Hetény 11 0.51 %
Madar 9 0.42 %
Komáromfüss 9 0.42 %
Martos 9 0.42 %
Bogyarét 8 0.37 %
Csicsó 5 0.23 %
Kolozsnéma 5 0.23 %
Zsemlékes 4 0.18 %
Szilas 4 0.18 %
Szilasháza 4 0.18 %
Gellér 3 0.14 %
Bogya 3 0.14 %
Pat 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 21.88 %
Komáromszentpéter 467 10.51 %
Ógyalla 309 6.95 %
Gúta 273 6.14 %
Perbete 250 5.63 %
Naszvad 171 3.85 %
Bátorkeszi 170 3.83 %
Marcelháza 161 3.62 %
Hetény 142 3.20 %
Dunamocs 127 2.86 %
Ekel 100 2.25 %
Dunaradvány 98 2.21 %
Madar 98 2.21 %
Búcs 97 2.18 %
Csicsó 91 2.05 %
Lakszakállas 88 1.98 %
Izsa 80 1.80 %
Csallóközaranyos 76 1.71 %
Martos 70 1.58 %
Nemesócsa 67 1.51 %
Kolozsnéma 52 1.17 %
Karva 51 1.15 %
Tany 46 1.04 %
Bajcs 39 0.88 %
Imely 36 0.81 %
Keszegfalva 34 0.77 %
Nagykeszi 33 0.74 %
Megyercs 32 0.72 %
Gellér 32 0.72 %
Vágfüzes 30 0.68 %
Komáromfüss 28 0.63 %
Szilas 27 0.61 %
Pat 26 0.59 %
Bogya 24 0.54 %
Bogyarét 19 0.43 %
Ifjúságfalva 14 0.32 %
Virt 13 0.29 %
Újgyalla 13 0.29 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 54.61 %
Gúta 206 7.36 %
Ógyalla 109 3.89 %
Marcelháza 101 3.61 %
Naszvad 74 2.64 %
Perbete 55 1.96 %
Komáromszentpéter 54 1.93 %
Keszegfalva 54 1.93 %
Izsa 53 1.89 %
Dunamocs 47 1.68 %
Bátorkeszi 46 1.64 %
Madar 44 1.57 %
Nemesócsa 38 1.36 %
Hetény 34 1.21 %
Ekel 32 1.14 %
Búcs 32 1.14 %
Csallóközaranyos 30 1.07 %
Bajcs 30 1.07 %
Imely 26 0.93 %
Újgyalla 22 0.79 %
Pat 22 0.79 %
Megyercs 21 0.75 %
Lakszakállas 19 0.68 %
Dunaradvány 18 0.64 %
Martos 15 0.54 %
Csicsó 14 0.50 %
Tany 13 0.46 %
Nagykeszi 12 0.43 %
Vágfüzes 12 0.43 %
Szilasháza 11 0.39 %
Komáromfüss 10 0.36 %
Szilas 10 0.36 %
Kolozsnéma 8 0.29 %
Karva 8 0.29 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 24.81 %
Gúta 1 150 20.31 %
Ógyalla 272 4.80 %
Komáromszentpéter 209 3.69 %
Naszvad 203 3.59 %
Csicsó 194 3.43 %
Perbete 169 2.98 %
Marcelháza 158 2.79 %
Dunamocs 149 2.63 %
Nemesócsa 131 2.31 %
Bátorkeszi 127 2.24 %
Ekel 123 2.17 %
Dunaradvány 113 2.00 %
Keszegfalva 105 1.85 %
Izsa 102 1.80 %
Lakszakállas 100 1.77 %
Hetény 99 1.75 %
Csallóközaranyos 98 1.73 %
Búcs 85 1.50 %
Madar 74 1.31 %
Kolozsnéma 68 1.20 %
Nagykeszi 66 1.17 %
Martos 65 1.15 %
Megyercs 63 1.11 %
Komáromfüss 61 1.08 %
Pat 50 0.88 %
Vágfüzes 49 0.87 %
Karva 49 0.87 %
Szilas 45 0.79 %
Imely 44 0.78 %
Bajcs 35 0.62 %
Ifjúságfalva 35 0.62 %
Gellér 35 0.62 %
Bogya 32 0.57 %
Virt 23 0.41 %
Tany 23 0.41 %
Bogyarét 21 0.37 %
Újgyalla 6 0.11 %
Szilasháza 5 0.09 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 28.15 %
Gúta 355 7.30 %
Dunamocs 219 4.50 %
Ógyalla 214 4.40 %
Komáromszentpéter 191 3.93 %
Marcelháza 191 3.93 %
Bátorkeszi 185 3.80 %
Naszvad 180 3.70 %
Perbete 172 3.54 %
Hetény 154 3.17 %
Dunaradvány 133 2.73 %
Búcs 128 2.63 %
Csicsó 119 2.45 %
Ekel 113 2.32 %
Izsa 103 2.12 %
Madar 99 2.04 %
Csallóközaranyos 90 1.85 %
Nemesócsa 86 1.77 %
Lakszakállas 78 1.60 %
Karva 78 1.60 %
Keszegfalva 61 1.25 %
Pat 53 1.09 %
Kolozsnéma 52 1.07 %
Martos 51 1.05 %
Tany 43 0.88 %
Bogya 41 0.84 %
Nagykeszi 40 0.82 %
Megyercs 37 0.76 %
Szilas 37 0.76 %
Vágfüzes 36 0.74 %
Imely 31 0.64 %
Komáromfüss 31 0.64 %
Gellér 29 0.60 %
Bajcs 27 0.56 %
Virt 22 0.45 %
Bogyarét 20 0.41 %
Ifjúságfalva 9 0.19 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
712 68.20%
VPN
191 18.30%
KSČ
102 9.77%
SPV
14 1.34%
SZ
7 0.67%
SNS
6 0.57%
SSL
6 0.57%
Egyéb
6 0.57%
Érvényes szavazatok 1044
Együttélés-MKDM
489 51.42%
Magyar Polgári Párt
318 33.44%
SDĽ
86 9.04%
HZDS
16 1.68%
SNS
9 0.95%
DS-ODS
7 0.74%
KSS
6 0.63%
KDH
5 0.53%
Egyéb
15 1.58%
Érvényes szavazatok 951
MK
791 85.61%
SP-VOĽBA
32 3.46%
KSS
22 2.38%
HZDS-RSS
16 1.73%
HZPCS
14 1.52%
SNS
14 1.52%
DS
8 0.87%
6 0.65%
ZRS
6 0.65%
NS
4 0.43%
KSÚ
4 0.43%
Egyéb
7 0.76%
Érvényes szavazatok 924
MKP
865 84.97%
SDK
47 4.62%
HZDS
33 3.24%
SOP
21 2.06%
SDĽ
16 1.57%
MLHZP
15 1.47%
KSS
10 0.98%
Egyéb
11 1.08%
Érvényes szavazatok 1018
MKP
731 89.36%
SDKU
20 2.44%
KSS
14 1.71%
HZDS
12 1.47%
ANO
11 1.34%
SZS
7 0.86%
SMER
5 0.61%
Egyéb
18 2.20%
Érvényes szavazatok 818
MKP
632 92.26%
SMER
18 2.63%
ĽS HZDS
8 1.17%
SDKU DS
8 1.17%
KSS
5 0.73%
LB
4 0.58%
SF
3 0.44%
Egyéb
7 1.02%
Érvényes szavazatok 685
MKP
376 55.46%
Most-Híd
242 35.69%
SDKU DS
23 3.39%
SMER
18 2.65%
SaS
5 0.74%
SDĽ
3 0.44%
ĽS HZDS
3 0.44%
Egyéb
8 1.18%
Érvényes szavazatok 678
MKP
433 68.30%
Most-Híd
136 21.45%
SMER SD
32 5.05%
99 Percent
9 1.42%
SDKU DS
8 1.26%
KDH
4 0.63%
Zelení
3 0.47%
Egyéb
9 1.42%
Érvényes szavazatok 634
MKP
322 58.44%
Most-Híd
152 27.59%
SMER SD
31 5.63%
OĽANO-NOVA
8 1.45%
MKDA-MKDSZ
7 1.27%
#SIEŤ
6 1.09%
SNS
5 0.91%
TIP
5 0.91%
SaS
4 0.73%
LSNS
4 0.73%
SME RODINA
3 0.54%
Egyéb
4 0.73%
Érvényes szavazatok 551
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések