SK
LV
.....

Nagygyőröd

Község

címer zászló
231 22% magyar 1910
24 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľký Ďur
1918 előtti vármegye, járás:
Bars vármegye
Verebélyi járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Verebélyi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Alsógyőröd, Felsőgyőröd, (Galibamajor), (Hladnómajor), Kisgyékényes, Patyipuszta
Koordináták:
48.20720673, 18.44566154
Terület:
22,02 km2
Rang:
község
Népesség:
1270
Tszf. magasság:
183 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93534
Település kód:
502936
Szervezeti azonosító:
307645
Adóazonosító:
2021218760

Nagygyőröd a Garammenti-hátság északkeleti részén, az Alsó-Garammente felé lejtő szelíd dombvidéken fekszik, a Győrödi-patak (Ďurský potok) partján, Lévától 13 km-re nyugatra, Verebélytől 12 km-re délkeletre. A község központja a 185 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő Alsógyőröd, mellyel a tőle északra fekvő Felsőgyőröd mára teljesen egybeépült. Kisgyékényes utóbbitól 1,5 km-re délkeletre, előbbitől 1,5 km-re keletre fekszik az 51-es főút mentén. Külterületi lakott helye még a központtól mintegy 3 km-re nyugatra fekvő, de csak Csiffáron át megközelíthető Patyipuszta. A község határa túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, mintegy egyötödét erdő borítja (a Töhöl és Csiffár határa felé eső nyugati dombokat). Délről Ény és Garamlök, délnyugatról Töhöl, északnyugatról Tild és Csiffár, északról (Mohi katasztere) és keletről Kálna, északkeletről pedig Újbars községekkel határos. Északkeleti határának egy részét a mohi atomerőműhöz vezető vasútvonal alkotja. A községen (Kisgyékényest és Felsőgyőrödöt érintve) áthalad a Lévát Nyitrával (33 km) összekötő 51-es országos főút, mellékutak kötik össze Töhöllel (5 km) és Garamlökkel (3 km).

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1960-ban alakult Alsógyőröd, Felsőgyőröd és Kisgyékényes egyesítésével. Elődközségei 1920-ig kisközségként Bars vármegye Verebélyi járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után a kisjárások megszüntetéséig, 1960-ig folyamatosan a Verebélyi járáshoz. 1938-ban a magyar közigazgatásban az ekkor létrehozott Bars és Hont egyesített vármegyéhez (Verebélyi járás) csatolták mindhárom községet (1945-ig). Ma az elődközségek Nagygyőröd településrészei és egyben kataszteri területei. Területük a 20. század folyamán nem változott: Alsógyöröd (10,90 km²), Felsőgyőröd (7,15 km²), Kisgyékényes (3,97 km²).

Népesség

Nagygyőröd a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, túlnyomórészt szlovák lakosságú (2011-ben a lakosság 94,5 %-a volt szlovák nemzetiségű) község. Elődközségei a 19. század végén még egy a nyelvhatártól délre fekvő, a túlnyomórészt magyar etnikai tömbbe ékelődő szlovák nyelvszigetet alkottak. Mindhárom községben volt ugyanakkor magyar kisebbség, 1921-ben Alsógyőrödön a lakosság csaknem egyötöde, Kisgyékényesen 8,3 %-a magyarnak vallotta magát. Az itteni magyar kisebbség csaknem teljesen asszimilálódott a 20. század során, 2011-ben a magyar nemzetiségűek az egyesített község lakosságának alig 2,7 %-át alkották. A túlnyomó többség (2011-ben 82,9 %) római katolikus vallású. 2011-ben az összlakosság 45,3 %-a (565 fő) élt Alsógyőröd, 28 %-a (349 fő) Felsőgyőröd és 26,7 %-a (333 fő) Kisgyékényes településrészeken. A község népességének 1991-2011 között több mint egytizedét elveszítette (lakossága 1394 főről 1247-re csökkent).

Történelem

Nagygyőröd 1960-ban jött létre Alsógyőröd, Felsőgyőröd és Kisgyékényes egyesítésével. Alsógyőröd. Győröd falut 1205-ben „Geurund” néven említik először. Alsógyőröd különálló településként 1274-ben bukkan fel az írásos forrásokban. Szent Mártonnak szentelt templomáról az első írásos forrás 1332-ből tanúskodik. 1506-tól a lévai váruradalomhoz tartozott, a 16. században több alkalommal (1527-ben és 1574-ben) is elpusztította a török. 1536-ban 7 porta után adózott. A középkori Paty falut (1321-ben említik először) a 16. század harcai törlik el a föld színéről (később pusztaként települ újjá). 1601-ben 24 ház állt a faluban. Lakói a 17. században református vallásúak voltak, 1655-től saját anyaegyházzal, melyet az ellenreformáció 1714-ben megszüntetett, ekkortól került túlsúlyba lakosságában a katolikus szlovák elem (magyar dűlőnevek - pl. Zengő, Nyitvány - a 19. század végéig fennmaradtak). 1663-ban újra harci cselekmények színhelye a törökkel vívott háborúban. A 18. században az Esterházy-család birtoka volt. 1720-ban kocsmája, pincészete és 16 adózó háztartása volt. 1828-ban 48 házában 333 lakos élt. 1886-ban az egész község leégett. 1920-ig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. 1920-ban agrársztrájk helyszíne. 1938 novemberétől 1945 márciusáig újra Magyarországhoz csatolták. Felsőgyőröd. 1278-ban „Geurud Superior” néven említik először. A 17.–18. században a Keglevich-, Hunyadi- és Majtényi-családoknak volt itt birtoka. 1534-ben 6 porta után adózott. 1601-ben 29 ház állt a településen. A 16-17. században több alkalommal elpusztult a török háborúk során. 1715-ben 14 adózó háztartása volt. 1828-ban 44 háza és 301, túlnyomórészt szlovák nemzetiségű lakosa volt. 1919. júniusában heves harcok színhelye a magyar vöröshadsereg és a csehszlovák légió között. 1920-ig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. 1938 novemberétől 1945 márciusáig újra Magyarországhoz csatolták. Kisgyékényes. 1290-ben „Gekenus” alakban említik először az esztergomi keresztesek konventjének oklevelében. Később nagykálnai nemesek birtoka, majd 1496-tól barsfüssi nemeseké, 1522-től pedig a máriavölgyi pálosok faluja. 1663-ban felégették a törökök. 1715-ben és 1720-ban 7 adózója volt. 1770-ben a Pálos-rend szerzetesei Kisgyékényes területén menedékházat építettek. A 18. század végén határának nagy részét még erdő borította, melyet a 19. század második felében teljesen kipusztítottak. 1907-ben kapta a Kisgyékényes hivatalos nevet (korábban Gyékényes). 1920-ig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. 1938 novemberétől 1945 márciusáig újra Magyarországhoz csatolták.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Alsógyőröd Tours-i Szent Mártonnak szentelt római katolikus temploma 1723-ban épült a 13-14. századi gótikus templom alapjain barokk stílusban. A Szentháromság-szobor klasszicista alkotás a 19. század első feléből. A község határának legnyugatibb részén 1949-ben 27 hektáros területen hozták létre a Patyi cseres (Patianská cerina) természetvédelmi területet.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy, és Kis Györed. Elegyes faluk Bars Vármegyében, lakosai katolikusok, határbéli földgye síkos, és termékeny, legelője hasznos, fája tűzre, és épűletre, szőleje saját határjában, van a’ községnek földgye, és réttye is, Szent Benedeken, és Báton piatzozások, első Osztálybéliek. GYÉKÉNYES. Elegyes tót falu Bars Vármegyében, földes Ura a’ Religyiói Kintstár, lakosai katolikusok, fekszik Barshoz nem meszsze, Lévához pedig mint egy két mértföldnyire. Határja jó termékenységű, javai külömbfélék, réttye, legelője, fája elég van, szőlei is vannak, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Györed (Alsó), tót-magyar falu, Bars vmegyében, 322 kath., 6 evang. lak. Kath. paroch. templom. F. u. h. Eszterházy. Ut. p. Léva. Györed (Felső), tót-magyar falu, Bars vmegyében, 339 kath. lak. Bortermesztés. F. u. gr. Keglevics, s a t. Ut. p. Léva. Gyékényes, tót-magyar falu, Bars vmegyében: 261 kath. lak. F. u. h. Eszterházy. Ut. p. Léva.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsógyőröd. A verebélyi járás egyik kisközsége, 391 túlnyomóan tót ajkú, róm. kath. vallású lakosokkal. E községről már 1230 körül találunk írott nyomokat, a mikor is Geurud-nek Mochuna nevű birtokosa említtetik. Szerepel a helység 1298-ban az esztergomi káptalannak egyik bizonyságlevelében is. 1329-ben már a Győrödi családra vonatkozó oklevelekben találjuk említve, 1370-ben pedig egyszerre három Győrödről találunk feljegyzést, holott ma csak két Győrödöt ismerünk, Alsót és Felsőt, melyek azelőtt Kis- és Nagy jelzőkkel, vagy minden jelző nélkül szerepeltek, azonban birtokviszonyaik, történetük nagy részben azonosak. 1412-ben Zsigmond király nova donácziót ad reá Győrödi Istvánnak s Imre és János testéreinek; 1419-ben azonban Pobor István szerepel mint birtokos, nagygyőrödi előnévvel, a ki ugyanakkor Zsigmond királytól Felső-Csehit kapja adományban, két évvel később pedig Győrödre pallos-jogot nyer. 1506-ban már a Lévaiak és a Harasztiak szerepelnek mint földesurak és ekkor a község nevét Gyevrevd alakban találjuk említve. Mint a lévai vár tartozékán, annak birtokosai osztozkodtak rajta. 1544-ben Balassa Menyhért bírja, 1553-ban koronabirtok, 1560-ban kapja Dobó István, 1602-ben visszaszáll a koronára, később Kolonich Sigfrid Léva várnagya kapja, 1640-ben III. Ferdinánd Csáky László lévai kapitánynak adományozza, azután II. Rákóczy Ferencz birtokába kerül, a ki 1705-ben Bottyán János vezérének ajándékozza. Időközben azonban, 1573-ban, a török pusztítja el a községet, míg 1615-ben a Forgáchok is mint birtokosok vannak említve, annélkül azonban, hogy megállapítható volna, hogy melyik Győröd volt a birtokuk. 1663-ban a község sokat szenvedett a törököktől. Ez év október 29-én itt táborozott Apaffy fejedelem. A Rákóczy-féle szabadságharcz után már az Eszterházyakat találjuk itt mint birtokosokat, de Kis-Győrödön a Zichyeket és a Péli Nagy családot is. Akkoriban Nagy-Győröd Velky-Gyurad néven is említtetik és 330 lakosa van. A mult században szőlőmívelése is jelentékeny volt. Az Eszterházyaktól a Schöeller család birtokába került és azé ma is. Katholikus temploma már 1332 előtt fennállott, 1723-ban azonban a régi templomot teljesen átalakították. Az egyház birtokában 1779-ből származó érdekes kehely van. 1886-ban az egész község leégett. Határában van Patyi puszta, mely hajdan önálló község volt és szintén a lévai uradalomhoz tartozott. Már 1321-ben találunk róla irott nyomokat, a mikor Károly király Myke fiának adományozza. 1423-ban a győrödi Pobor családé, később azután ép úgy változtatja urait, mind Győröd. 1527-ben az elpusztított községek között szerepel. Győrödhöz tartozott Bárcz is, mely akkoriban önálló falu volt. A község postája Nagykálna, távirója és vasúti állomása Alsó-Várad. Felsőgyőröd, kisközség 397 magyar és tót, nagyrészt római katholikus vallású lakossal. A történet folyamán Alsógyőröd sorsában osztozott. A régi oklevelekben nem igen találunk megkülönböztetést Alsó- és Felső-Győröd között, legfeljebb a török világban, a mikor Felsőgyőröd, mint kisebb község Kis-Győröd néven szerepel. Hajdan különben három Győrödről találunk említést, minden külön jelző nélkül. Itt még megemlítjük, hogy e községet 1413-ban Andreas de Kys Geurd, majd pedig, mint zálogos birtokot, 1506 után Haraszti Ferencz és neje bírta. Később már a Keglevicheket, utánok pedig a Hunyadyakat találjuk itt, a mult század elején pedig a Majthényi családot. A törököktől sokat szenvedett. Templom nincsen a községben. Postája Nagy-Kálna, távirója és vasúti állomása Alsó-Várad. Ide tartozik Chladnó puszta is. Gyékényes, a verebélyi járásban, a Garamvölgy közelében fekvő magyar és tót kisközség, 691 róm. kath. lakossal. Az esztergomi keresztesek conventjének 1290 februárius 20-án kelt oklevele bizonyítja, hogy a conventnek Gekenus nevű bars-megyei birtokát, melyet Rathold comes fiának Tamásnak zálogba adott, az illető a kitüzött határnapra nem adta vissza. 1496-ban Füssy László fiai, László és János bírják. 1516-ban ezeket birtokukban Lajos király is megerősíti. A XVIII. században találkozunk itt az Eszterházyakkal és később a közalapítványi uradalom birtoka. 1663-ban a török hordák dúlták fel a községet, de ebben az időben nem találjuk nyomát annak, hogy volt-e akkor nemesi birtokosa, vagy sem? Templom a községben nincsen. Postája Nagykálna, távirója és vasúti állomása pedig Alsóvárad.

Magyar Katolikus Lexikon

Alsógyőröd, v. Bars vm. (Dolný Ďur, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. verebélyi esp. ker-ében. - Tp-át 1332 e. Szt. Márton tiszt-ére sztelték, a mait 1723: építették. - Plébánosai: 1332: Péter Pál, 1723: Bezur Mátyás, 1733: Volovics Mihály, 1737: Strbik Mihály, 1745: Huszár András, 1757: Vincze Zsigmond, 1794: Borbély Mihály, 1821: Novák József, 1855: Bolemann István, 1889: Agárdy János 1914: Jónás Imre. Kegyura 1880: Schöller Sándor és Pál. Anyakönyvei 1726-tól. Anyanyelve 1940: m. szl. - Filiái 1917: Felsőgyőröd, Gyékényes, Töhöl. - Lakói 1840: 386 r.k., 9 ev., 4 ref., 24 egyéb vall., össz. 423; 1910: 359 r.k., 1 ref., 6 izr., össz. 366; 1940: 467 r.k., 8 izr., össz. 475. ** Némethy 1894:7.

Helységnévtár

Győröd (Alsó-), (Győred, Győröd, Gyurodj), RK. 382 Esztergom, ref. 8 -, izr. 21 -. Győröd (Felső-), rk. 308 Alsó-Győröd, ref. 3 Garamlök, izr. 15 -. Gyékénes, rk. 255 Alsó-Győröd, izr. 15 -.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Alsógyőröd. Létezése a XIII. század első évtizedeiig vezethető vissza. Első birtokosaként egy Mochuua nevű ember szerepel. Ezidöben (1230 körül) a község neve Geurud alakban fordul elő okmányainkban. A XIII. század végén az esztergomi káptalan birtokában találjuk. A későbbi évtizedekben minden valószínűség szerint a Győrödy-család a földesura. A XVII. század második felében egyszerre három Győrödről tesznek említést okmányaink. Hogy az Alsó- és Felső-, illetve Nagy- és Kisgyőröd néven ismart községeken kívül melyik lehetett a harmadik Győröd, arra vonatkozólag nincsenek adataink. 1412-ben a község mint a Győrödi-testvéreknek (István, Imre és János) Zsigmond királytól nyert adománybirtoka szerepel. Hét évvel később azonban már nagygyőrödi Sobor István a község birtokosa, aki ugyancsak Zsigmond királytól pallosjogot nyer a községre. A XVI. század elején, amikor a község nevét Gyevrevd alakban írják, a Lévai- és Haraszti-családot találjuk birtokában. Ezidőtájt a lévai vár javadalmai közé tartozik. Földesurai tehát azonosak a lévai uradalom ekkori birtokosaival: 1544-ben az áruló Balassa Menyhért, 1553-ban a korona, 1560-ban Dobó István, 1602-ben ismét a korona, majd Kolonich Szigfrid, 1640-ben Csáky László bírja a lévai várral együtt. Közben a török is megjárja, így 1573-ban, amikor a község majdnem földig pusztul. Egy évszázaddal később ismét megjelenik a török a magához tért községben és ismét pusztulás jelzi rövid ittartózkodását. A kuruc szabadságharc alatt vitézi tettei elismeréséül Bottyán János tábornoknak ajándékozza Rákóczi Ferenc a lévai várral együtt. A szatmári békekötés után az Eszterházyak, a Zichy- és a Péli Nagycsalád a birtokosai. Ezidőben Velky Gyurad néven szerepel Nagy-Győröd. A mult században az Eszterházyak része itt a Schöeller-család tulajdonába ment át. A községhez tartozik Patyipuszta. A község területe 1892 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 475. Felsőgyőröd. Története miben sem különbözik Alsógyőröd sorsától. Birtokosai között a XV. század elején Andreas de Kis Geurd is szerepel: Felsőgyőröd ugyanis Kisgyőröd néven is ismeretes ebben a században. A török hódoltság itt is csak üszköt, romot és nélkülözést hagyott maga után. A községhez tartozik: Galibamajor és Hladnómajor. A község területe 1242 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 526. Kisgyékényes. A község területe 690 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 455.

Névelőfordulások
1960
Veľký Ďur

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 80
Telefon: 0366331701
Fax: 0366397431

Honlap: velkydur.sk/
Polgármester:
Benko Peter (SMER-SD, SNS)

Képviselő-testület:
Beňo Marián (Független)
Štimelová Lucia (Független)
Čaplák Dušan (Független)
Burša Miroslav (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Kováč Jozef (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Obertová Viera (SMER-SD, SNS)
Mozdík Martin (SMER-SD, SNS)
Záhumenský Milan (SMER-SD, SNS)
Baláž Dušan (SMER-SD, SNS)
Független 33% Független 3 képviselö SaS, OBY... 22% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 2 képviselö SMER-SD,... 44% SMER-SD, SNS 4 képviselö 9 képviselö
Felsőgyőrödi Posta

Hlavná 84

Základná škola Veľký Ďur, Mochovská 4

Mochovská 4

Alapiskola

Mochovská 4

Óvoda

Hlavná 57

Nagygyőrödi Anyakönyvi Hivatal

Hlavná 80

Felsőgyőrödi Községi Hivatal

Hlavná 80

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 143 14%
szlovákok 794 79%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 45 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 25 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1007
magyarok 231 22%
szlovákok 815 77%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1060
magyarok 120 10%
szlovákok 1030 87%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 32 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1182
magyarok 49 4%
szlovákok 1326 95%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 14 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1394
magyarok 33 3%
szlovákok 1252 96%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 1%
összlétszám 1305
magyarok 26 2%
szlovákok 1197 96%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 7 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 13 1%
összlétszám 1247
magyarok 24 2%
szlovákok 1210 92%
romák 4 0%
ukránok 2 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 70 5%
összlétszám 1319
összlétszám 270
magyarok 16 6%
szlovákok 225 83%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 411
magyarok 86 21%
szlovákok 305 74%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 19 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 326
magyarok 41 13%
szlovákok 264 81%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 300
magyarok 43 14%
szlovákok 255 85%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 394
magyarok 66 17%
szlovákok 319 81%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 366
magyarok 122 33%
szlovákok 241 66%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 417
magyarok 11 3%
szlovákok 394 94%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 426
magyarok 81 19%
szlovákok 341 80%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 339
magyarok 28 8%
szlovákok 295 87%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 5%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1087
Választási részvétel: 55.66 %
Kiadott boríték: 605
Bedobott boríték: 605

Polgármester

Érvényes szavazólap: 601
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Benko Peter 372 61.90 % SMER-SD, SNS
Jónáš Jozef 69 11.48 % SaS
Pénzeš Peter 60 9.98 % Független
Marková Eva 57 9.48 % Független
Markotánová Hedviga 43 7.15 % SPOLU

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Obertová Viera 209 SMER-SD, SNS
Beňo Marián 205 Független
Mozdík Martin 192 SMER-SD, SNS
Burša Miroslav 187 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Kováč Jozef 185 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Záhumenský Milan 173 SMER-SD, SNS
Štimelová Lucia 158 Független
Baláž Dušan 91 SMER-SD, SNS
Čaplák Dušan 67 Független

Képviselők

2014
SNS 11.11% SNS 1 képviselö NOVA 22.22% NOVA 2 képviselö SMER-SD 44.44% SMER-SD 4 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö TIP 11.11% TIP 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMER-SD, SNS 44.44% SMER-SD, SNS 4 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 22.22% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1098
Választási részvétel: 8.29 %
Kiadott boríték: 91
Bedobott boríték: 91
Választásra jogosult: 1097
Választási részvétel: 9.75 %
Kiadott boríték: 107
Bedobott boríték: 107
Választásra jogosult: 1 110
Választási részvétel: 17,92 %
Kiadott boríték: 199
Bedobott boríték: 199

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 88
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 195
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 59 67.05 % SMER - SD
Peter Oremus 14 15.91 % Független
Tomáš Galbavý 9 10.23 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Viliam Mokraň 3 3.41 % KĽS
Stanislav Kováč 2 2.27 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1 1.14 % MS
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Tomáš Galbavý 24 22.43% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Uhrík 69 35.38 % ĽSNS
Milan Belica 55 28.21 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 31 15.90 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 28 14.36 % Független
Renáta Kolenčíková 8 4.10 % Független
László Hajdu 2 1.03 % MKDA
Iván Farkas 1 0.51 % SMK-MKP
Ján Marko 1 0.51 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 90
Érvényes szavazólap: 187
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Alena Frtúsová 40 44.44% SMER - SD, KDH
Jaroslav Ivan 39 43.33% SMER - SD, KDH
Alexander Bačík 36 40.00% KDH, SMER - SD
Emília Nichtová 32 35.56% SMER - SD, KDH
Miloš Zaujec 29 32.22% KDH, SMER - SD
Igor Varga 29 32.22% SMER - SD, KDH
Jiří Klain 21 23.33% KSS
Ján Janáč 21 23.33% SMER - SD, KDH
Soňa Kocková 20 22.22% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Rastislav Juhár 20 22.22% SMER - SD, KDH
Juraj Braun 20 22.22% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Ľubomír Lőrincz 18 20.00% SMER - SD, KDH
Imrich Králik 17 18.89% ĽS-HZDS
Jozef Rosipal 16 17.78% ĽS-HZDS
Jozef Bóna 14 15.56% KSS
Martin Bátovský 13 14.44% SNS
Oľga Szalmová 10 11.11% Független
Mária Brnáková 9 10.00% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Štefan Baniar 8 8.89% SNS
Michal Molnár 8 8.89% KSS
Jozef Kubala 7 7.78% SNS
Hedviga Makovínyiová 7 7.78% Független
František Horváth 7 7.78% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Roman Tóth 7 7.78% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Lenka Kluchová 6 6.67% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 4 4.44% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ladislav Vörös 4 4.44% KSS
Róbert Csudai 4 4.44% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Helena Rosíková 3 3.33% NP
Ján Hamar 3 3.33% KSS
Gabriel Biric 3 3.33% KSS
Tibor Csenger 3 3.33% SMK-MKP
Ivana Rosíková 3 3.33% NP
Zita Cseri 3 3.33% Független
Peter Laczko 2 2.22% KSS
Peter Köpöncei 2 2.22% SMK-MKP
Ladislav Mészáros 2 2.22% KSS
Jozef Gyurkovics 2 2.22% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Beáta Kiss 1 1.11% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 1 1.11% SMK-MKP
Dezső Pálffy 0 0.00% SMK-MKP
Sylvia Horváthová 54 28.88% SME RODINA - Boris Kollár
Miloš Zaujec 44 23.53% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Éder 44 23.53% Független
Igor Gogora 43 22.99% Független
Alexander Bačík 42 22.46% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Martina Holečková 38 20.32% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Peter Štefan 37 19.79% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Martin Bátovský 36 19.25% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Monika Porubská 35 18.72% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Jakubík 34 18.18% ĽS Naše Slovensko
Ervín Szalma 33 17.65% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Igor Varga 32 17.11% Független
Karol Ižold 31 16.58% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Jakubík 30 16.04% ĽS Naše Slovensko
Peter Drábik 27 14.44% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Erika Sulinová 27 14.44% Független
Pavol Novák 25 13.37% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ladislav Urban 23 12.30% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Juhár 23 12.30% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Csaba Tolnai 23 12.30% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ján Krtík 22 11.76% Független
Zuzana Kotrus Rákociová 19 10.16% Független
Ján Janáč 18 9.63% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
František Kováčik 18 9.63% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Jaroslav Tomek 18 9.63% ĽS Naše Slovensko
Roman Tóth 16 8.56% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jaroslav Ivan 15 8.02% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Ivan Murín 15 8.02% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Róbert Csudai 13 6.95% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Miroslav Hasznos 13 6.95% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Michal Ivanický 11 5.88% KSS
Zita Cseri 11 5.88% Független
Ján Kútik 10 5.35% KSS
Tibor Csenger 10 5.35% SMK-MKP
Ondrej Juhász 9 4.81% Független
Marianna Šedivá 9 4.81% Független
Zoltán Fekete 9 4.81% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Pál Zachar 7 3.74% Független
Miroslav Pavlovič 6 3.21% ĽS Naše Slovensko
Ján Hamar 6 3.21% KSS
Ladislav Vörös 6 3.21% KSS
Dezső Pálffy 4 2.14% SMK-MKP
Miroslav Kamenský 4 2.14% KSS
Beáta Kiss 3 1.60% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3 1.60% SMK-MKP
Peter Köpöncei 1 0.53% SMK-MKP
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 16.00 %
Léva 408 14.16 %
Zselíz 372 12.91 %
Palást 202 7.01 %
Nagyölved 187 6.49 %
Farnad 135 4.69 %
Érsekkéty 110 3.82 %
Oroszka 84 2.92 %
Csata 80 2.78 %
Nagysalló 80 2.78 %
Nyírágó 77 2.67 %
Kálna 66 2.29 %
Ipolyfödémes 65 2.26 %
Lekér 60 2.08 %
Ipolyszakállos 59 2.05 %
Garamszentgyörgy 56 1.94 %
Vámosladány 49 1.70 %
Ipolyvisk 47 1.63 %
Alsószemeréd 43 1.49 %
Zsemlér 42 1.46 %
Ipolypásztó 41 1.42 %
Nagytúr 40 1.39 %
Deménd 39 1.35 %
Barsbese 37 1.28 %
Sáró 34 1.18 %
Felsőtúr 34 1.18 %
Százd 32 1.11 %
Hontfüzesgyarmat 29 1.01 %
Szete 29 1.01 %
Szalatnya 29 1.01 %
Egeg 27 0.94 %
Kistompa 26 0.90 %
Ipolybél 25 0.87 %
Felsőszemeréd 24 0.83 %
Felsőszecse 24 0.83 %
Kisölved 23 0.80 %
Lontó 23 0.80 %
Zalaba 22 0.76 %
Nagyod 20 0.69 %
Felsőpél 19 0.66 %
Málas 18 0.62 %
Garamsalló 16 0.56 %
Barsendréd 14 0.49 %
Gyerk 10 0.35 %
Barsvárad 10 0.35 %
Bori 10 0.35 %
Garamtolmács 9 0.31 %
Kétfegyvernek 9 0.31 %
Garamkovácsi 9 0.31 %
Bakabánya 8 0.28 %
Tőre 7 0.24 %
Alsópél 6 0.21 %
Szántó 5 0.17 %
Töhöl 5 0.17 %
Újbars 4 0.14 %
Nemesoroszi 4 0.14 %
Kisóvár 4 0.14 %
Kural 4 0.14 %
Garamlök 4 0.14 %
Felsőzsember 3 0.10 %
Garamkelecsény 3 0.10 %
Nagygyőröd 3 0.10 %
Alsószecse 3 0.10 %
Borfő 2 0.07 %
Peszektergenye 2 0.07 %
Bát 2 0.07 %
Hontalmás 2 0.07 %
Dalmad 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Csejkő 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Garamkeszi 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 117.03 %
Kálna 139 4.97 %
Zselíz 135 4.83 %
Garamtolmács 126 4.51 %
Ipolyság 108 3.86 %
Felsőszecse 107 3.83 %
Garamkelecsény 106 3.79 %
Garamszentgyörgy 77 2.75 %
Csejkő 72 2.58 %
Óbars 70 2.50 %
Garamújfalu 67 2.40 %
Bakabánya 59 2.11 %
Újbars 51 1.82 %
Garamkovácsi 48 1.72 %
Kereskény 47 1.68 %
Garamszőllős 46 1.65 %
Berekalja 43 1.54 %
Alsószecse 40 1.43 %
Nagysalló 40 1.43 %
Vámosladány 39 1.40 %
Deménd 33 1.18 %
Felsőzsember 31 1.11 %
Nagykoszmály 29 1.04 %
Garamlök 25 0.89 %
Garamkeszi 24 0.86 %
Nagygyőröd 23 0.82 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.75 %
Alsópél 20 0.72 %
Oroszka 19 0.68 %
Szántó 17 0.61 %
Nagyod 17 0.61 %
Nagyölved 16 0.57 %
Bát 16 0.57 %
Hontnádas 15 0.54 %
Ipolyszakállos 15 0.54 %
Kétfegyvernek 14 0.50 %
Sáró 14 0.50 %
Baka 14 0.50 %
Lekér 13 0.47 %
Farnad 13 0.47 %
Cseke 13 0.47 %
Barsendréd 12 0.43 %
Felsőtúr 12 0.43 %
Barsbese 12 0.43 %
Derzsenye 12 0.43 %
Kural 11 0.39 %
Töhöl 9 0.32 %
Csata 9 0.32 %
Lontó 9 0.32 %
Felsőpél 9 0.32 %
Fakóvezekény 9 0.32 %
Felsőszemeréd 9 0.32 %
Barsvárad 9 0.32 %
Hontbesenyőd 8 0.29 %
Palást 8 0.29 %
Egeg 8 0.29 %
Nyírágó 7 0.25 %
Gyerk 7 0.25 %
Bori 6 0.21 %
Borfő 6 0.21 %
Ipolyvisk 6 0.21 %
Érsekkéty 6 0.21 %
Kistompa 5 0.18 %
Ipolyfödémes 5 0.18 %
Bajka 5 0.18 %
Kiskoszmály 5 0.18 %
Zsemlér 5 0.18 %
Hontbagonya 4 0.14 %
Kisóvár 4 0.14 %
Dalmad 4 0.14 %
Ény 4 0.14 %
Nagytúr 4 0.14 %
Hontalmás 4 0.14 %
Százd 4 0.14 %
Bakaszenes 3 0.11 %
Alsószemeréd 3 0.11 %
Nemesoroszi 3 0.11 %
Málas 3 0.11 %
Tőre 2 0.07 %
Szete 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Szalatnya 2 0.07 %
Zalaba 2 0.07 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 25.44 %
Léva 345 13.18 %
Zselíz 261 9.97 %
Palást 260 9.93 %
Nagyölved 134 5.12 %
Érsekkéty 95 3.63 %
Farnad 91 3.48 %
Ipolyfödémes 76 2.90 %
Alsószemeréd 72 2.75 %
Ipolyszakállos 65 2.48 %
Nagysalló 64 2.44 %
Oroszka 64 2.44 %
Csata 62 2.37 %
Kálna 62 2.37 %
Ipolyvisk 53 2.02 %
Nagytúr 48 1.83 %
Ipolypásztó 46 1.76 %
Vámosladány 46 1.76 %
Lekér 45 1.72 %
Deménd 39 1.49 %
Kistompa 39 1.49 %
Egeg 38 1.45 %
Szete 37 1.41 %
Garamszentgyörgy 37 1.41 %
Szalatnya 36 1.38 %
Felsőszemeréd 36 1.38 %
Felsőtúr 36 1.38 %
Százd 36 1.38 %
Nyírágó 35 1.34 %
Barsbese 31 1.18 %
Lontó 30 1.15 %
Zsemlér 30 1.15 %
Hontfüzesgyarmat 30 1.15 %
Ipolybél 24 0.92 %
Kisölved 24 0.92 %
Sáró 21 0.80 %
Málas 19 0.73 %
Felsőszecse 17 0.65 %
Fakóvezekény 14 0.53 %
Garamsalló 13 0.50 %
Gyerk 13 0.50 %
Barsendréd 12 0.46 %
Zalaba 11 0.42 %
Nagyod 10 0.38 %
Újbars 10 0.38 %
Bori 10 0.38 %
Tőre 6 0.23 %
Kétfegyvernek 6 0.23 %
Garamlök 5 0.19 %
Töhöl 4 0.15 %
Barsvárad 4 0.15 %
Nagygyőröd 4 0.15 %
Felsőpél 4 0.15 %
Szántó 4 0.15 %
Garamkovácsi 3 0.11 %
Ény 3 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.08 %
Garamtolmács 2 0.08 %
Alsópél 2 0.08 %
Garamkelecsény 2 0.08 %
Bajka 2 0.08 %
Kisóvár 2 0.08 %
Csejkő 1 0.04 %
Berekalja 1 0.04 %
Garamszőllős 1 0.04 %
Felsőzsember 1 0.04 %
Cseke 1 0.04 %
Nagykoszmály 1 0.04 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Baka 1 0.04 %
Bakabánya 1 0.04 %
Óbars 1 0.04 %
Garamújfalu 1 0.04 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 40.31 %
Garamtolmács 185 5.00 %
Óbars 87 2.35 %
Garamkelecsény 82 2.22 %
Kálna 81 2.19 %
Ipolyság 76 2.05 %
Garamkovácsi 73 1.97 %
Garamszőllős 67 1.81 %
Garamújfalu 65 1.76 %
Bakabánya 59 1.60 %
Berekalja 57 1.54 %
Zselíz 53 1.43 %
Csejkő 50 1.35 %
Felsőzsember 41 1.11 %
Kereskény 40 1.08 %
Bát 38 1.03 %
Nagykoszmály 36 0.97 %
Garamszentgyörgy 35 0.95 %
Garamkeszi 27 0.73 %
Nagygyőröd 27 0.73 %
Alsópél 25 0.68 %
Újbars 24 0.65 %
Felsőszecse 22 0.59 %
Hontnádas 22 0.59 %
Borfő 21 0.57 %
Nagysalló 20 0.54 %
Alsószecse 20 0.54 %
Szántó 19 0.51 %
Derzsenye 18 0.49 %
Kistompa 17 0.46 %
Bori 17 0.46 %
Barsbese 16 0.43 %
Hontalmás 15 0.41 %
Vámosladány 15 0.41 %
Hontbagonya 12 0.32 %
Lekér 12 0.32 %
Barsendréd 12 0.32 %
Garamlök 11 0.30 %
Deménd 11 0.30 %
Sáró 10 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.27 %
Ipolyszakállos 10 0.27 %
Palást 10 0.27 %
Ény 9 0.24 %
Fakóvezekény 9 0.24 %
Baka 9 0.24 %
Cseke 9 0.24 %
Kural 8 0.22 %
Nagyölved 7 0.19 %
Farnad 6 0.16 %
Nyírágó 6 0.16 %
Kisóvár 6 0.16 %
Töhöl 6 0.16 %
Barsvárad 5 0.14 %
Kétfegyvernek 5 0.14 %
Málas 5 0.14 %
Kiskoszmály 5 0.14 %
Nagytúr 5 0.14 %
Felsőszemeréd 5 0.14 %
Ipolyfödémes 5 0.14 %
Setétkút 5 0.14 %
Lontó 5 0.14 %
Csata 4 0.11 %
Oroszka 4 0.11 %
Hontbesenyőd 4 0.11 %
Nagyod 4 0.11 %
Dalmad 3 0.08 %
Zsemlér 3 0.08 %
Gyerk 3 0.08 %
Ipolypásztó 3 0.08 %
Szalatnya 2 0.05 %
Százd 2 0.05 %
Lüle 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ipolybél 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Nemesoroszi 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Alsószemeréd 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 90.87 %
Garamtolmács 205 6.68 %
Kálna 145 4.73 %
Ipolyság 119 3.88 %
Garamkelecsény 119 3.88 %
Garamújfalu 111 3.62 %
Berekalja 105 3.42 %
Csejkő 105 3.42 %
Zselíz 99 3.23 %
Óbars 87 2.84 %
Garamszőllős 86 2.80 %
Bakabánya 74 2.41 %
Nagysalló 72 2.35 %
Felsőszecse 63 2.05 %
Garamkovácsi 58 1.89 %
Újbars 53 1.73 %
Nagykoszmály 52 1.70 %
Alsószecse 48 1.57 %
Kereskény 42 1.37 %
Garamszentgyörgy 41 1.34 %
Vámosladány 41 1.34 %
Garamkeszi 39 1.27 %
Felsőzsember 38 1.24 %
Szántó 37 1.21 %
Garamlök 34 1.11 %
Deménd 33 1.08 %
Nagygyőröd 33 1.08 %
Bát 29 0.95 %
Cseke 28 0.91 %
Baka 27 0.88 %
Derzsenye 26 0.85 %
Nagyölved 25 0.82 %
Barsbese 22 0.72 %
Bori 20 0.65 %
Alsópél 20 0.65 %
Ipolyszakállos 19 0.62 %
Kural 17 0.55 %
Hontnádas 16 0.52 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.52 %
Kétfegyvernek 16 0.52 %
Sáró 15 0.49 %
Oroszka 14 0.46 %
Kiskoszmály 14 0.46 %
Lekér 14 0.46 %
Nagyod 13 0.42 %
Fakóvezekény 13 0.42 %
Barsendréd 12 0.39 %
Farnad 10 0.33 %
Hontbesenyőd 10 0.33 %
Töhöl 9 0.29 %
Dalmad 9 0.29 %
Felsőszemeréd 9 0.29 %
Nyírágó 8 0.26 %
Felsőpél 8 0.26 %
Barsvárad 8 0.26 %
Málas 8 0.26 %
Nagytúr 8 0.26 %
Lontó 8 0.26 %
Hontbagonya 8 0.26 %
Csata 8 0.26 %
Ény 7 0.23 %
Érsekkéty 7 0.23 %
Zsemlér 7 0.23 %
Borfő 7 0.23 %
Palást 7 0.23 %
Nemesoroszi 7 0.23 %
Egeg 6 0.20 %
Százd 5 0.16 %
Kisóvár 5 0.16 %
Hontalmás 4 0.13 %
Peszektergenye 4 0.13 %
Felsőtúr 4 0.13 %
Kistompa 4 0.13 %
Bajka 4 0.13 %
Setétkút 3 0.10 %
Ipolyfödémes 3 0.10 %
Gyerk 3 0.10 %
Szete 2 0.07 %
Zalaba 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Szalatnya 2 0.07 %
Ipolyvisk 2 0.07 %
Alsószemeréd 2 0.07 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 22.16 %
Garamtolmács 111 2.67 %
Ipolyság 91 2.18 %
Deménd 68 1.63 %
Garamkelecsény 66 1.58 %
Csejkő 60 1.44 %
Zselíz 48 1.15 %
Óbars 47 1.13 %
Garamkovácsi 47 1.13 %
Garamújfalu 46 1.10 %
Bakabánya 46 1.10 %
Kálna 40 0.96 %
Garamszőllős 39 0.94 %
Kereskény 35 0.84 %
Felsőszecse 34 0.82 %
Nagykoszmály 24 0.58 %
Alsópél 23 0.55 %
Felsőzsember 21 0.50 %
Nagysalló 21 0.50 %
Berekalja 19 0.46 %
Alsószecse 19 0.46 %
Garamszentgyörgy 18 0.43 %
Nagygyőröd 18 0.43 %
Garamkeszi 17 0.41 %
Kural 14 0.34 %
Szántó 14 0.34 %
Hontnádas 12 0.29 %
Cseke 11 0.26 %
Oroszka 10 0.24 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.24 %
Ipolyszakállos 10 0.24 %
Garamlök 10 0.24 %
Derzsenye 9 0.22 %
Alsószemeréd 9 0.22 %
Újbars 9 0.22 %
Vámosladány 8 0.19 %
Baka 8 0.19 %
Százd 8 0.19 %
Fakóvezekény 8 0.19 %
Borfő 7 0.17 %
Barsbese 6 0.14 %
Bát 6 0.14 %
Sáró 6 0.14 %
Kistompa 6 0.14 %
Lekér 5 0.12 %
Csata 5 0.12 %
Kétfegyvernek 5 0.12 %
Hontbesenyőd 5 0.12 %
Dalmad 5 0.12 %
Töhöl 5 0.12 %
Felsőszemeréd 5 0.12 %
Egeg 5 0.12 %
Bori 4 0.10 %
Barsendréd 4 0.10 %
Farnad 4 0.10 %
Nagytúr 4 0.10 %
Kiskoszmály 4 0.10 %
Gyerk 3 0.07 %
Nagyölved 3 0.07 %
Palást 3 0.07 %
Barsvárad 3 0.07 %
Ipolyvisk 3 0.07 %
Hontalmás 3 0.07 %
Bakaszenes 2 0.05 %
Ény 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Zsemlér 2 0.05 %
Felsőtúr 2 0.05 %
Lontó 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Nemesoroszi 2 0.05 %
Kisóvár 1 0.02 %
Hontbagonya 1 0.02 %
Felsőpél 1 0.02 %
Nyírágó 1 0.02 %
Ipolyfödémes 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Szalatnya 1 0.02 %
Érsekkéty 1 0.02 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 15.42 %
Kálna 386 9.29 %
Garamtolmács 136 3.27 %
Garamkelecsény 65 1.56 %
Újbars 60 1.44 %
Garamszőllős 48 1.15 %
Óbars 47 1.13 %
Ipolyság 45 1.08 %
Zselíz 44 1.06 %
Garamkovácsi 44 1.06 %
Nagygyőröd 43 1.03 %
Garamlök 40 0.96 %
Alsópél 39 0.94 %
Felsőszecse 39 0.94 %
Bakabánya 37 0.89 %
Garamszentgyörgy 34 0.82 %
Nagysalló 32 0.77 %
Csejkő 32 0.77 %
Berekalja 27 0.65 %
Felsőzsember 27 0.65 %
Alsószecse 25 0.60 %
Garamújfalu 22 0.53 %
Nagykoszmály 20 0.48 %
Barsendréd 17 0.41 %
Barsvárad 17 0.41 %
Szántó 16 0.38 %
Barsbese 14 0.34 %
Garamkeszi 14 0.34 %
Bát 13 0.31 %
Kereskény 13 0.31 %
Deménd 12 0.29 %
Felsőpél 12 0.29 %
Lekér 12 0.29 %
Töhöl 12 0.29 %
Oroszka 11 0.26 %
Csata 10 0.24 %
Bajka 10 0.24 %
Fakóvezekény 10 0.24 %
Kiskoszmály 10 0.24 %
Nagyölved 9 0.22 %
Kétfegyvernek 9 0.22 %
Hontnádas 9 0.22 %
Derzsenye 8 0.19 %
Cseke 8 0.19 %
Vámosladány 8 0.19 %
Felsőtúr 7 0.17 %
Baka 7 0.17 %
Palást 6 0.14 %
Borfő 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Sáró 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Hontbagonya 5 0.12 %
Kistompa 5 0.12 %
Ipolyszakállos 5 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Hontalmás 4 0.10 %
Kisóvár 4 0.10 %
Lüle 4 0.10 %
Setétkút 4 0.10 %
Ipolyfödémes 3 0.07 %
Ény 3 0.07 %
Kural 3 0.07 %
Százd 3 0.07 %
Peszektergenye 3 0.07 %
Szalatnya 3 0.07 %
Lontó 3 0.07 %
Nyírágó 3 0.07 %
Nagytúr 3 0.07 %
Tőre 3 0.07 %
Egeg 3 0.07 %
Farnad 3 0.07 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Kisölved 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Málas 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.02 %
Dalmad 1 0.02 %
Felsőszemeréd 1 0.02 %
Érsekkéty 1 0.02 %
Zalaba 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 48.87 %
Garamtolmács 136 3.20 %
Garamújfalu 105 2.47 %
Csejkő 94 2.21 %
Garamkelecsény 93 2.19 %
Kereskény 72 1.70 %
Kálna 70 1.65 %
Óbars 69 1.63 %
Ipolyság 69 1.63 %
Bakabánya 65 1.53 %
Garamszőllős 63 1.48 %
Zselíz 55 1.30 %
Garamkovácsi 48 1.13 %
Berekalja 42 0.99 %
Felsőzsember 36 0.85 %
Nagygyőröd 32 0.75 %
Nagysalló 27 0.64 %
Alsószecse 26 0.61 %
Hontnádas 25 0.59 %
Felsőszecse 24 0.57 %
Nagykoszmály 24 0.57 %
Szete 21 0.49 %
Garamlök 21 0.49 %
Alsópél 21 0.49 %
Derzsenye 20 0.47 %
Bát 18 0.42 %
Oroszka 17 0.40 %
Szántó 16 0.38 %
Újbars 15 0.35 %
Ipolyvisk 15 0.35 %
Garamkeszi 14 0.33 %
Kural 14 0.33 %
Lekér 13 0.31 %
Garamszentgyörgy 13 0.31 %
Nagyölved 12 0.28 %
Kiskoszmály 12 0.28 %
Vámosladány 12 0.28 %
Barsbese 12 0.28 %
Barsendréd 12 0.28 %
Lontó 11 0.26 %
Dalmad 11 0.26 %
Baka 9 0.21 %
Cseke 9 0.21 %
Hontalmás 8 0.19 %
Nagytúr 8 0.19 %
Ipolyszakállos 8 0.19 %
Deménd 8 0.19 %
Borfő 8 0.19 %
Kistompa 8 0.19 %
Felsőszemeréd 7 0.16 %
Fakóvezekény 7 0.16 %
Bajka 7 0.16 %
Palást 6 0.14 %
Sáró 6 0.14 %
Hontbesenyőd 6 0.14 %
Csata 5 0.12 %
Hontbagonya 5 0.12 %
Felsőpél 5 0.12 %
Ény 4 0.09 %
Szalatnya 4 0.09 %
Nyírágó 4 0.09 %
Érsekkéty 3 0.07 %
Ipolyfödémes 3 0.07 %
Zsemlér 3 0.07 %
Nagyod 3 0.07 %
Farnad 3 0.07 %
Kétfegyvernek 3 0.07 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.07 %
Peszektergenye 3 0.07 %
Nemesoroszi 3 0.07 %
Lüle 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Barsvárad 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Kisóvár 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Málas 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Töhöl 1 0.02 %
Százd 1 0.02 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 92.52 %
Garamtolmács 155 6.55 %
Ipolyság 116 4.90 %
Garamkelecsény 99 4.18 %
Bakabánya 95 4.01 %
Zselíz 82 3.46 %
Kálna 80 3.38 %
Felsőzsember 59 2.49 %
Csejkő 58 2.45 %
Óbars 53 2.24 %
Garamújfalu 53 2.24 %
Berekalja 52 2.20 %
Garamszőllős 49 2.07 %
Nagykoszmály 45 1.90 %
Nagygyőröd 44 1.86 %
Felsőszecse 42 1.77 %
Fakóvezekény 40 1.69 %
Garamkovácsi 39 1.65 %
Bát 37 1.56 %
Kereskény 37 1.56 %
Nagysalló 34 1.44 %
Alsószecse 34 1.44 %
Újbars 34 1.44 %
Garamszentgyörgy 31 1.31 %
Alsópél 29 1.23 %
Palást 28 1.18 %
Garamkeszi 26 1.10 %
Garamlök 25 1.06 %
Derzsenye 23 0.97 %
Cseke 22 0.93 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.93 %
Borfő 21 0.89 %
Vámosladány 20 0.84 %
Lontó 20 0.84 %
Barsbese 19 0.80 %
Szántó 18 0.76 %
Barsendréd 17 0.72 %
Hontnádas 17 0.72 %
Csata 16 0.68 %
Farnad 15 0.63 %
Lekér 15 0.63 %
Baka 15 0.63 %
Nagyölved 14 0.59 %
Ipolyszakállos 14 0.59 %
Kiskoszmály 13 0.55 %
Nagytúr 12 0.51 %
Kisóvár 12 0.51 %
Oroszka 12 0.51 %
Deménd 11 0.46 %
Felsőszemeréd 10 0.42 %
Hontbagonya 10 0.42 %
Bori 9 0.38 %
Hontbesenyőd 9 0.38 %
Hontalmás 8 0.34 %
Töhöl 8 0.34 %
Lüle 8 0.34 %
Ipolyvisk 8 0.34 %
Százd 8 0.34 %
Barsvárad 7 0.30 %
Alsószemeréd 7 0.30 %
Ény 7 0.30 %
Dalmad 7 0.30 %
Nyírágó 7 0.30 %
Felsőpél 6 0.25 %
Kistompa 6 0.25 %
Sáró 6 0.25 %
Érsekkéty 6 0.25 %
Kural 6 0.25 %
Ipolyfödémes 6 0.25 %
Felsőtúr 5 0.21 %
Zsemlér 5 0.21 %
Nemesoroszi 4 0.17 %
Kétfegyvernek 4 0.17 %
Kisölved 3 0.13 %
Málas 3 0.13 %
Bajka 3 0.13 %
Egeg 3 0.13 %
Ipolypásztó 2 0.08 %
Szete 2 0.08 %
Nagyod 2 0.08 %
Ipolybél 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 120.93 %
Garamtolmács 134 7.19 %
Ipolyság 110 5.90 %
Garamkelecsény 108 5.80 %
Garamszőllős 72 3.86 %
Garamújfalu 72 3.86 %
Csejkő 70 3.76 %
Garamkovácsi 69 3.70 %
Óbars 66 3.54 %
Zselíz 66 3.54 %
Kálna 65 3.49 %
Bakabánya 54 2.90 %
Kereskény 52 2.79 %
Felsőszecse 46 2.47 %
Nagykoszmály 44 2.36 %
Nagysalló 33 1.77 %
Újbars 30 1.61 %
Deménd 29 1.56 %
Berekalja 29 1.56 %
Felsőzsember 29 1.56 %
Alsószecse 28 1.50 %
Garamkeszi 25 1.34 %
Garamszentgyörgy 23 1.23 %
Alsópél 22 1.18 %
Hontnádas 22 1.18 %
Bát 21 1.13 %
Garamlök 21 1.13 %
Oroszka 17 0.91 %
Cseke 16 0.86 %
Vámosladány 16 0.86 %
Nagygyőröd 15 0.81 %
Szántó 15 0.81 %
Kiskoszmály 14 0.75 %
Kural 14 0.75 %
Baka 13 0.70 %
Borfő 11 0.59 %
Lekér 10 0.54 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.54 %
Hontbesenyőd 10 0.54 %
Kistompa 10 0.54 %
Ipolybél 9 0.48 %
Palást 9 0.48 %
Barsendréd 8 0.43 %
Fakóvezekény 8 0.43 %
Barsvárad 7 0.38 %
Kétfegyvernek 7 0.38 %
Nagyölved 7 0.38 %
Sáró 6 0.32 %
Ipolyszakállos 6 0.32 %
Derzsenye 6 0.32 %
Barsbese 6 0.32 %
Töhöl 6 0.32 %
Felsőszemeréd 6 0.32 %
Felsőtúr 4 0.21 %
Hontalmás 4 0.21 %
Nagytúr 4 0.21 %
Gyerk 4 0.21 %
Egeg 4 0.21 %
Nagyod 4 0.21 %
Hontbagonya 4 0.21 %
Bajka 4 0.21 %
Nemesoroszi 4 0.21 %
Dalmad 3 0.16 %
Csata 3 0.16 %
Peszektergenye 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Nyírágó 3 0.16 %
Ipolyfödémes 3 0.16 %
Ipolyvisk 3 0.16 %
Setétkút 2 0.11 %
Kisóvár 2 0.11 %
Alsószemeréd 2 0.11 %
Felsőpél 2 0.11 %
Lontó 2 0.11 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Szalatnya 1 0.05 %
Lüle 1 0.05 %
Bakaszenes 1 0.05 %
Ény 1 0.05 %
Zsemlér 1 0.05 %
Farnad 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 33.43 %
Kereskény 142 4.88 %
Garamújfalu 92 3.16 %
Ipolyság 91 3.13 %
Csejkő 84 2.89 %
Garamtolmács 82 2.82 %
Zselíz 74 2.54 %
Garamkelecsény 73 2.51 %
Garamkovácsi 68 2.34 %
Óbars 60 2.06 %
Garamszőllős 59 2.03 %
Bakabánya 55 1.89 %
Berekalja 48 1.65 %
Felsőzsember 40 1.38 %
Kálna 36 1.24 %
Nagykoszmály 34 1.17 %
Nagysalló 26 0.89 %
Alsópél 25 0.86 %
Garamkeszi 24 0.83 %
Szántó 24 0.83 %
Bát 20 0.69 %
Felsőszecse 18 0.62 %
Hontbesenyőd 17 0.58 %
Kural 17 0.58 %
Cseke 16 0.55 %
Deménd 16 0.55 %
Derzsenye 16 0.55 %
Nagygyőröd 15 0.52 %
Hontnádas 15 0.52 %
Újbars 15 0.52 %
Alsószecse 14 0.48 %
Fakóvezekény 12 0.41 %
Garamszentgyörgy 9 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.28 %
Borfő 8 0.28 %
Baka 7 0.24 %
Kistompa 7 0.24 %
Egeg 7 0.24 %
Vámosladány 6 0.21 %
Nagyölved 6 0.21 %
Töhöl 6 0.21 %
Sáró 6 0.21 %
Oroszka 6 0.21 %
Dalmad 5 0.17 %
Csata 5 0.17 %
Lekér 5 0.17 %
Palást 5 0.17 %
Barsendréd 5 0.17 %
Ény 4 0.14 %
Gyerk 4 0.14 %
Alsószemeréd 4 0.14 %
Garamlök 4 0.14 %
Felsőtúr 4 0.14 %
Barsbese 3 0.10 %
Kisóvár 3 0.10 %
Nagyod 3 0.10 %
Hontalmás 3 0.10 %
Kiskoszmály 3 0.10 %
Barsvárad 3 0.10 %
Felsőszemeréd 3 0.10 %
Bakaszenes 3 0.10 %
Bajka 2 0.07 %
Setétkút 2 0.07 %
Felsőpél 2 0.07 %
Peszektergenye 2 0.07 %
Ipolyszakállos 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Hontbagonya 2 0.07 %
Bori 2 0.07 %
Nagytúr 2 0.07 %
Szalatnya 1 0.03 %
Ipolybél 1 0.03 %
Kétfegyvernek 1 0.03 %
Nyírágó 1 0.03 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 21.28 %
Zselíz 185 9.26 %
Garamtolmács 97 4.86 %
Ipolyság 69 3.46 %
Bakabánya 52 2.60 %
Óbars 50 2.50 %
Garamkovácsi 44 2.20 %
Lekér 40 2.00 %
Nagysalló 36 1.80 %
Kálna 28 1.40 %
Bát 28 1.40 %
Felsőzsember 26 1.30 %
Garamkelecsény 26 1.30 %
Csejkő 25 1.25 %
Fakóvezekény 24 1.20 %
Garamszentgyörgy 21 1.05 %
Oroszka 20 1.00 %
Garamújfalu 20 1.00 %
Nagygyőröd 18 0.90 %
Nagykoszmály 17 0.85 %
Tőre 17 0.85 %
Újbars 16 0.80 %
Kistompa 16 0.80 %
Cseke 15 0.75 %
Garamlök 15 0.75 %
Deménd 14 0.70 %
Berekalja 13 0.65 %
Alsópél 13 0.65 %
Szántó 12 0.60 %
Csata 11 0.55 %
Kural 11 0.55 %
Nagyölved 11 0.55 %
Sáró 11 0.55 %
Garamkeszi 10 0.50 %
Ipolyvisk 9 0.45 %
Farnad 9 0.45 %
Hontalmás 9 0.45 %
Garamszőllős 9 0.45 %
Felsőszecse 9 0.45 %
Borfő 8 0.40 %
Baka 8 0.40 %
Peszektergenye 7 0.35 %
Töhöl 7 0.35 %
Nyírágó 7 0.35 %
Ipolyszakállos 6 0.30 %
Nagytúr 6 0.30 %
Alsószecse 6 0.30 %
Hontbagonya 6 0.30 %
Vámosladány 6 0.30 %
Málas 5 0.25 %
Kiskoszmály 5 0.25 %
Nemesoroszi 5 0.25 %
Barsbese 5 0.25 %
Zsemlér 4 0.20 %
Kereskény 4 0.20 %
Dalmad 4 0.20 %
Derzsenye 4 0.20 %
Palást 4 0.20 %
Bakaszenes 4 0.20 %
Hontnádas 4 0.20 %
Alsószemeréd 3 0.15 %
Barsvárad 3 0.15 %
Felsőpél 3 0.15 %
Egeg 3 0.15 %
Felsőszemeréd 3 0.15 %
Érsekkéty 3 0.15 %
Ény 3 0.15 %
Lontó 2 0.10 %
Százd 2 0.10 %
Kétfegyvernek 2 0.10 %
Szalatnya 2 0.10 %
Lüle 2 0.10 %
Nagyod 2 0.10 %
Ipolybél 2 0.10 %
Kisóvár 2 0.10 %
Bori 2 0.10 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 1 0.05 %
Gyerk 1 0.05 %
Bajka 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Barsendréd 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Hontbesenyőd 1 0.05 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 11.14 %
Garamtolmács 58 1.81 %
Ipolyság 34 1.06 %
Zselíz 30 0.94 %
Kálna 28 0.88 %
Garamkovácsi 25 0.78 %
Garamszőllős 23 0.72 %
Bakabánya 22 0.69 %
Szántó 17 0.53 %
Csejkő 14 0.44 %
Óbars 14 0.44 %
Felsőzsember 14 0.44 %
Újbars 13 0.41 %
Garamújfalu 12 0.38 %
Lekér 12 0.38 %
Bát 11 0.34 %
Nagyölved 11 0.34 %
Oroszka 10 0.31 %
Derzsenye 10 0.31 %
Baka 9 0.28 %
Palást 8 0.25 %
Nagykoszmály 8 0.25 %
Vámosladány 8 0.25 %
Nagysalló 8 0.25 %
Kiskoszmály 8 0.25 %
Cseke 8 0.25 %
Garamkelecsény 8 0.25 %
Garamkeszi 8 0.25 %
Hontalmás 7 0.22 %
Barsendréd 7 0.22 %
Sáró 6 0.19 %
Ény 6 0.19 %
Kistompa 6 0.19 %
Nagygyőröd 6 0.19 %
Alsószemeréd 6 0.19 %
Alsópél 6 0.19 %
Ipolyszakállos 6 0.19 %
Borfő 6 0.19 %
Farnad 5 0.16 %
Ipolybél 5 0.16 %
Felsőtúr 5 0.16 %
Berekalja 5 0.16 %
Töhöl 4 0.13 %
Zsemlér 4 0.13 %
Egeg 4 0.13 %
Garamszentgyörgy 4 0.13 %
Garamlök 4 0.13 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.13 %
Fakóvezekény 4 0.13 %
Százd 4 0.13 %
Nemesoroszi 4 0.13 %
Nyírágó 3 0.09 %
Nagyod 3 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.09 %
Kereskény 3 0.09 %
Barsbese 3 0.09 %
Alsószecse 3 0.09 %
Deménd 3 0.09 %
Csata 3 0.09 %
Setétkút 2 0.06 %
Bajka 2 0.06 %
Gyerk 2 0.06 %
Zalaba 2 0.06 %
Felsőszecse 2 0.06 %
Szalatnya 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Dalmad 2 0.06 %
Kural 2 0.06 %
Hontbesenyőd 2 0.06 %
Nagytúr 2 0.06 %
Ipolyfödémes 2 0.06 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Felsőszemeréd 1 0.03 %
Málas 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Barsvárad 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Felsőpél 1 0.03 %
Bori 1 0.03 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 52.81 %
Garamtolmács 131 5.66 %
Garamújfalu 91 3.93 %
Garamkovácsi 84 3.63 %
Ipolyság 82 3.54 %
Garamkelecsény 79 3.41 %
Felsőzsember 77 3.32 %
Bakabánya 76 3.28 %
Borfő 71 3.07 %
Garamszőllős 70 3.02 %
Óbars 66 2.85 %
Csejkő 64 2.76 %
Zselíz 57 2.46 %
Bát 56 2.42 %
Kálna 53 2.29 %
Berekalja 50 2.16 %
Szántó 42 1.81 %
Nagysalló 41 1.77 %
Alsópél 33 1.42 %
Nagykoszmály 31 1.34 %
Hontnádas 27 1.17 %
Palást 26 1.12 %
Újbars 25 1.08 %
Derzsenye 24 1.04 %
Alsószecse 23 0.99 %
Kereskény 22 0.95 %
Garamszentgyörgy 22 0.95 %
Cseke 20 0.86 %
Lekér 20 0.86 %
Garamlök 19 0.82 %
Lontó 19 0.82 %
Garamkeszi 19 0.82 %
Baka 18 0.78 %
Nagytúr 18 0.78 %
Nagyölved 18 0.78 %
Nagygyőröd 18 0.78 %
Oroszka 17 0.73 %
Ipolybél 15 0.65 %
Fakóvezekény 15 0.65 %
Felsőszemeréd 15 0.65 %
Vámosladány 14 0.60 %
Kiskoszmály 14 0.60 %
Deménd 13 0.56 %
Kural 13 0.56 %
Kistompa 13 0.56 %
Nyírágó 12 0.52 %
Hontalmás 12 0.52 %
Sáró 12 0.52 %
Nemesoroszi 11 0.47 %
Barsendréd 11 0.47 %
Felsőszecse 10 0.43 %
Hontbesenyőd 10 0.43 %
Töhöl 9 0.39 %
Farnad 9 0.39 %
Kisóvár 9 0.39 %
Barsbese 9 0.39 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.39 %
Dalmad 8 0.35 %
Ipolyszakállos 8 0.35 %
Felsőpél 8 0.35 %
Gyerk 7 0.30 %
Csata 7 0.30 %
Felsőtúr 7 0.30 %
Ipolyvisk 7 0.30 %
Ény 7 0.30 %
Málas 6 0.26 %
Nagyod 5 0.22 %
Kétfegyvernek 5 0.22 %
Bori 5 0.22 %
Bajka 5 0.22 %
Szete 5 0.22 %
Lüle 5 0.22 %
Setétkút 4 0.17 %
Barsvárad 4 0.17 %
Alsószemeréd 4 0.17 %
Hontbagonya 4 0.17 %
Érsekkéty 4 0.17 %
Egeg 3 0.13 %
Peszektergenye 3 0.13 %
Szalatnya 2 0.09 %
Kisölved 2 0.09 %
Százd 2 0.09 %
Ipolyfödémes 2 0.09 %
Ipolypásztó 2 0.09 %
Zsemlér 2 0.09 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 99.65 %
Garamtolmács 180 6.28 %
Garamkelecsény 93 3.24 %
Kálna 87 3.03 %
Csejkő 83 2.90 %
Ipolyság 78 2.72 %
Garamszőllős 70 2.44 %
Garamújfalu 61 2.13 %
Berekalja 55 1.92 %
Óbars 53 1.85 %
Bakabánya 52 1.81 %
Zselíz 48 1.67 %
Felsőzsember 45 1.57 %
Garamkovácsi 44 1.53 %
Kereskény 42 1.46 %
Nagysalló 40 1.40 %
Újbars 37 1.29 %
Bát 35 1.22 %
Palást 33 1.15 %
Felsőszecse 32 1.12 %
Alsószecse 24 0.84 %
Garamkeszi 23 0.80 %
Nagykoszmály 23 0.80 %
Nagygyőröd 22 0.77 %
Garamszentgyörgy 22 0.77 %
Szántó 21 0.73 %
Derzsenye 21 0.73 %
Hontnádas 20 0.70 %
Garamlök 19 0.66 %
Alsópél 19 0.66 %
Deménd 18 0.63 %
Sáró 16 0.56 %
Baka 15 0.52 %
Oroszka 14 0.49 %
Borfő 14 0.49 %
Kistompa 13 0.45 %
Kural 13 0.45 %
Vámosladány 12 0.42 %
Hontalmás 10 0.35 %
Barsendréd 10 0.35 %
Ipolyszakállos 9 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.31 %
Kiskoszmály 9 0.31 %
Barsbese 9 0.31 %
Lekér 8 0.28 %
Lontó 8 0.28 %
Kisóvár 8 0.28 %
Cseke 7 0.24 %
Egeg 7 0.24 %
Fakóvezekény 7 0.24 %
Nagyod 6 0.21 %
Barsvárad 5 0.17 %
Nagytúr 5 0.17 %
Nemesoroszi 5 0.17 %
Csata 5 0.17 %
Nagyölved 5 0.17 %
Felsőszemeréd 5 0.17 %
Töhöl 4 0.14 %
Kétfegyvernek 4 0.14 %
Hontbagonya 4 0.14 %
Dalmad 4 0.14 %
Felsőtúr 4 0.14 %
Ény 4 0.14 %
Peszektergenye 4 0.14 %
Ipolypásztó 3 0.10 %
Hontbesenyőd 3 0.10 %
Setétkút 2 0.07 %
Bajka 2 0.07 %
Ipolyvisk 2 0.07 %
Szalatnya 2 0.07 %
Felsőpél 2 0.07 %
Málas 2 0.07 %
Farnad 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Zsemlér 1 0.03 %
Bori 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Alsószemeréd 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 25.55 %
Kálna 114 16.74 %
Garamtolmács 38 5.58 %
Zselíz 32 4.70 %
Garamkovácsi 29 4.26 %
Ipolyság 22 3.23 %
Garamszőllős 20 2.94 %
Óbars 19 2.79 %
Bakabánya 16 2.35 %
Bát 14 2.06 %
Garamújfalu 13 1.91 %
Alsópél 11 1.62 %
Felsőzsember 10 1.47 %
Újbars 10 1.47 %
Nagygyőröd 10 1.47 %
Derzsenye 9 1.32 %
Lekér 8 1.17 %
Oroszka 8 1.17 %
Nagysalló 8 1.17 %
Garamlök 7 1.03 %
Bori 7 1.03 %
Barsvárad 6 0.88 %
Borfő 6 0.88 %
Palást 6 0.88 %
Garamkelecsény 6 0.88 %
Kiskoszmály 5 0.73 %
Hontalmás 5 0.73 %
Csejkő 5 0.73 %
Felsőszecse 5 0.73 %
Kereskény 5 0.73 %
Tőre 5 0.73 %
Nagykoszmály 5 0.73 %
Vámosladány 5 0.73 %
Szántó 5 0.73 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.59 %
Csata 4 0.59 %
Garamszentgyörgy 3 0.44 %
Nagytúr 3 0.44 %
Kural 3 0.44 %
Garamkeszi 3 0.44 %
Málas 3 0.44 %
Nyírágó 3 0.44 %
Baka 3 0.44 %
Sáró 3 0.44 %
Cseke 3 0.44 %
Kistompa 3 0.44 %
Fakóvezekény 3 0.44 %
Szalatnya 2 0.29 %
Nemesoroszi 2 0.29 %
Deménd 2 0.29 %
Bajka 2 0.29 %
Töhöl 2 0.29 %
Alsószecse 2 0.29 %
Felsőtúr 2 0.29 %
Érsekkéty 2 0.29 %
Alsószemeréd 2 0.29 %
Ipolybél 2 0.29 %
Nagyod 2 0.29 %
Kétfegyvernek 2 0.29 %
Farnad 2 0.29 %
Egeg 2 0.29 %
Berekalja 2 0.29 %
Ipolypásztó 1 0.15 %
Zalaba 1 0.15 %
Peszektergenye 1 0.15 %
Kisóvár 1 0.15 %
Setétkút 1 0.15 %
Ipolyszakállos 1 0.15 %
Barsendréd 1 0.15 %
Ény 1 0.15 %
Bakaszenes 1 0.15 %
Ipolyvisk 1 0.15 %
Dalmad 1 0.15 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 41.74 %
Garamtolmács 146 12.24 %
Garamkovácsi 97 8.13 %
Óbars 66 5.53 %
Bakabánya 53 4.44 %
Ipolyság 46 3.86 %
Zselíz 43 3.60 %
Garamkelecsény 41 3.44 %
Garamszőllős 40 3.35 %
Csejkő 33 2.77 %
Lekér 33 2.77 %
Garamújfalu 32 2.68 %
Nagygyőröd 31 2.60 %
Felsőzsember 30 2.51 %
Bát 30 2.51 %
Kálna 27 2.26 %
Nagykoszmály 24 2.01 %
Garamkeszi 21 1.76 %
Újbars 19 1.59 %
Nagysalló 19 1.59 %
Garamlök 18 1.51 %
Alsópél 17 1.42 %
Kistompa 16 1.34 %
Szántó 16 1.34 %
Tőre 16 1.34 %
Berekalja 15 1.26 %
Deménd 13 1.09 %
Fakóvezekény 13 1.09 %
Kiskoszmály 13 1.09 %
Garamszentgyörgy 12 1.01 %
Csata 11 0.92 %
Ipolyvisk 11 0.92 %
Oroszka 11 0.92 %
Cseke 10 0.84 %
Vámosladány 9 0.75 %
Hontalmás 9 0.75 %
Borfő 8 0.67 %
Nagyölved 7 0.59 %
Derzsenye 7 0.59 %
Hontbagonya 7 0.59 %
Kereskény 7 0.59 %
Baka 7 0.59 %
Töhöl 7 0.59 %
Zsemlér 6 0.50 %
Barsbese 6 0.50 %
Kural 5 0.42 %
Bakaszenes 5 0.42 %
Alsószecse 5 0.42 %
Felsőszemeréd 5 0.42 %
Farnad 4 0.34 %
Felsőpél 4 0.34 %
Peszektergenye 4 0.34 %
Felsőszecse 4 0.34 %
Dalmad 4 0.34 %
Palást 4 0.34 %
Ipolyszakállos 4 0.34 %
Barsendréd 3 0.25 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.25 %
Lüle 3 0.25 %
Hontnádas 3 0.25 %
Ény 3 0.25 %
Felsőtúr 3 0.25 %
Sáró 3 0.25 %
Gyerk 2 0.17 %
Nemesoroszi 2 0.17 %
Kétfegyvernek 2 0.17 %
Nagyod 2 0.17 %
Ipolybél 2 0.17 %
Bori 2 0.17 %
Nyírágó 2 0.17 %
Nagytúr 2 0.17 %
Kisóvár 2 0.17 %
Málas 2 0.17 %
Érsekkéty 2 0.17 %
Barsvárad 2 0.17 %
Százd 1 0.08 %
Ipolyfödémes 1 0.08 %
Alsószemeréd 1 0.08 %
Lontó 1 0.08 %
Szalatnya 1 0.08 %
Bajka 1 0.08 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 40.19 %
Garamtolmács 140 8.32 %
Óbars 63 3.75 %
Ipolyság 58 3.45 %
Bakabánya 54 3.21 %
Zselíz 52 3.09 %
Garamkovácsi 51 3.03 %
Garamkelecsény 51 3.03 %
Lekér 38 2.26 %
Garamújfalu 38 2.26 %
Felsőzsember 36 2.14 %
Bát 35 2.08 %
Csejkő 33 1.96 %
Kálna 30 1.78 %
Nagygyőröd 30 1.78 %
Nagysalló 24 1.43 %
Alsópél 22 1.31 %
Garamkeszi 22 1.31 %
Újbars 21 1.25 %
Garamlök 21 1.25 %
Nagykoszmály 20 1.19 %
Szántó 19 1.13 %
Garamszőllős 19 1.13 %
Deménd 19 1.13 %
Cseke 17 1.01 %
Tőre 17 1.01 %
Berekalja 17 1.01 %
Kistompa 15 0.89 %
Fakóvezekény 11 0.65 %
Ipolyvisk 11 0.65 %
Hontalmás 11 0.65 %
Vámosladány 11 0.65 %
Garamszentgyörgy 10 0.59 %
Derzsenye 10 0.59 %
Csata 9 0.54 %
Oroszka 9 0.54 %
Felsőszecse 9 0.54 %
Borfő 9 0.54 %
Baka 8 0.48 %
Nagyölved 8 0.48 %
Felsőszemeréd 7 0.42 %
Töhöl 7 0.42 %
Dalmad 6 0.36 %
Palást 6 0.36 %
Alsószecse 6 0.36 %
Barsbese 6 0.36 %
Hontbagonya 6 0.36 %
Nagytúr 5 0.30 %
Hontnádas 5 0.30 %
Peszektergenye 5 0.30 %
Kiskoszmály 5 0.30 %
Felsőpél 5 0.30 %
Ény 5 0.30 %
Zsemlér 5 0.30 %
Kétfegyvernek 4 0.24 %
Málas 4 0.24 %
Lüle 4 0.24 %
Kural 4 0.24 %
Kereskény 4 0.24 %
Bakaszenes 4 0.24 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.24 %
Ipolyszakállos 3 0.18 %
Alsószemeréd 3 0.18 %
Bori 3 0.18 %
Farnad 3 0.18 %
Egeg 3 0.18 %
Lontó 3 0.18 %
Nemesoroszi 3 0.18 %
Barsvárad 3 0.18 %
Nyírágó 3 0.18 %
Barsendréd 3 0.18 %
Gyerk 3 0.18 %
Bajka 2 0.12 %
Százd 2 0.12 %
Sáró 2 0.12 %
Szalatnya 2 0.12 %
Hontbesenyőd 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Setétkút 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Felsőtúr 1 0.06 %
Érsekkéty 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Szete 1 0.06 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 26.57 %
Garamtolmács 105 5.68 %
Lekér 80 4.33 %
Zselíz 80 4.33 %
Ipolyság 71 3.84 %
Óbars 59 3.19 %
Bakabánya 50 2.71 %
Garamkovácsi 45 2.44 %
Garamkelecsény 35 1.89 %
Garamújfalu 34 1.84 %
Felsőzsember 31 1.68 %
Bát 29 1.57 %
Kálna 29 1.57 %
Csejkő 27 1.46 %
Nagysalló 25 1.35 %
Oroszka 25 1.35 %
Nagygyőröd 23 1.24 %
Deménd 20 1.08 %
Garamszőllős 19 1.03 %
Szántó 19 1.03 %
Garamkeszi 19 1.03 %
Alsópél 18 0.97 %
Újbars 18 0.97 %
Tőre 17 0.92 %
Fakóvezekény 15 0.81 %
Cseke 15 0.81 %
Kistompa 14 0.76 %
Garamlök 14 0.76 %
Baka 14 0.76 %
Nagykoszmály 13 0.70 %
Ipolyvisk 12 0.65 %
Garamszentgyörgy 12 0.65 %
Hontalmás 12 0.65 %
Farnad 12 0.65 %
Csata 12 0.65 %
Ipolyszakállos 11 0.60 %
Nagyölved 10 0.54 %
Berekalja 10 0.54 %
Töhöl 8 0.43 %
Felsőszecse 8 0.43 %
Nagytúr 8 0.43 %
Kural 7 0.38 %
Sáró 7 0.38 %
Kiskoszmály 7 0.38 %
Felsőtúr 7 0.38 %
Peszektergenye 7 0.38 %
Vámosladány 6 0.32 %
Borfő 6 0.32 %
Lontó 5 0.27 %
Hontbagonya 5 0.27 %
Barsbese 5 0.27 %
Palást 5 0.27 %
Dalmad 5 0.27 %
Barsvárad 5 0.27 %
Felsőpél 4 0.22 %
Nyírágó 4 0.22 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.22 %
Kereskény 4 0.22 %
Hontbesenyőd 4 0.22 %
Bakaszenes 4 0.22 %
Zsemlér 4 0.22 %
Felsőszemeréd 4 0.22 %
Alsószecse 4 0.22 %
Kétfegyvernek 3 0.16 %
Ény 3 0.16 %
Málas 3 0.16 %
Százd 3 0.16 %
Szalatnya 3 0.16 %
Garamsalló 3 0.16 %
Nagyod 3 0.16 %
Ipolyfödémes 3 0.16 %
Barsendréd 3 0.16 %
Derzsenye 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Bajka 2 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.11 %
Kisölved 2 0.11 %
Gyerk 2 0.11 %
Hontnádas 2 0.11 %
Egeg 2 0.11 %
Zalaba 2 0.11 %
Alsószemeréd 2 0.11 %
Érsekkéty 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Szete 1 0.05 %
Kisóvár 1 0.05 %
Lüle 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 5.09 %
Ipolyság 35 1.14 %
Zselíz 23 0.75 %
Garamtolmács 23 0.75 %
Vámosladány 15 0.49 %
Garamkovácsi 14 0.46 %
Kálna 13 0.42 %
Bakabánya 10 0.33 %
Oroszka 9 0.29 %
Garamszőllős 8 0.26 %
Farnad 8 0.26 %
Szántó 8 0.26 %
Bori 8 0.26 %
Nagysalló 7 0.23 %
Lekér 6 0.20 %
Nagygyőröd 6 0.20 %
Nagyölved 6 0.20 %
Garamszentgyörgy 6 0.20 %
Hontalmás 5 0.16 %
Ény 5 0.16 %
Kereskény 5 0.16 %
Garamkeszi 5 0.16 %
Ipolyszakállos 5 0.16 %
Garamújfalu 5 0.16 %
Újbars 5 0.16 %
Felsőszecse 5 0.16 %
Alsópél 5 0.16 %
Csata 5 0.16 %
Kural 4 0.13 %
Felsőtúr 4 0.13 %
Berekalja 4 0.13 %
Ipolybél 4 0.13 %
Felsőzsember 4 0.13 %
Csejkő 4 0.13 %
Nagykoszmály 4 0.13 %
Ipolyfödémes 3 0.10 %
Töhöl 3 0.10 %
Óbars 3 0.10 %
Peszektergenye 3 0.10 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.10 %
Kistompa 3 0.10 %
Baka 3 0.10 %
Nyírágó 3 0.10 %
Barsendréd 3 0.10 %
Palást 3 0.10 %
Alsószemeréd 3 0.10 %
Barsbese 3 0.10 %
Ipolyvisk 3 0.10 %
Bát 3 0.10 %
Derzsenye 3 0.10 %
Deménd 3 0.10 %
Fakóvezekény 2 0.07 %
Sáró 2 0.07 %
Bajka 2 0.07 %
Nagytúr 2 0.07 %
Bakaszenes 2 0.07 %
Kiskoszmály 2 0.07 %
Málas 2 0.07 %
Garamlök 2 0.07 %
Nagyod 2 0.07 %
Tőre 2 0.07 %
Felsőszemeréd 1 0.03 %
Lontó 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Alsószecse 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Garamkelecsény 1 0.03 %
Borfő 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Hontbesenyőd 1 0.03 %
Barsvárad 1 0.03 %
Nemesoroszi 1 0.03 %
Dalmad 1 0.03 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 21.05 %
Léva 271 9.20 %
Ipolyság 59 2.00 %
Lekér 42 1.43 %
Garamtolmács 42 1.43 %
Garamkovácsi 23 0.78 %
Oroszka 23 0.78 %
Nagysalló 23 0.78 %
Csata 23 0.78 %
Sáró 21 0.71 %
Bakabánya 20 0.68 %
Garamkelecsény 19 0.64 %
Garamújfalu 17 0.58 %
Garamszentgyörgy 16 0.54 %
Óbars 12 0.41 %
Kural 11 0.37 %
Nagyölved 11 0.37 %
Farnad 11 0.37 %