SK
SC
.....

Hegysúr

Község

címer zászló
405 98% magyar 1910
424 41% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Hegysúr
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hrubý Šúr
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Alsó-öntések, Ásóthi-földek, Bodóházi-földek, Csandal, Felső-földek, Felső-öntések, Felső-Sziget, Gyöp-osztály, Káposztások, Kerektó, Legelő-dűlő, Molnárházak, Rúzsa-osztály, Súr-sziget, Szigeti-szánt
Koordináták:
48.17106628, 17.42095184
Terület:
6,21 km2
Rang:
község
Népesség:
908
Tszf. magasság:
124 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
92525
Település kód:
503801
Szervezeti azonosító:
305987
Adóazonosító:
2021006658

A község a Mátyusföld nyugati részén, a Vízközben, Szenctől 7 km-re délre, Somorjától 20 km-re északra, a Kis-Duna bal partjának közelében fekszik. Áthalad rajta a Szencet Somorjával összekötő 503-as főút. Mellékutak kötik össze Egyházfával (2,5 km) és Zonctoronnyal (3,5 km). Nyugatról Zonctorony, északról Királyfa, északkeletről Egyházfa, délkeletről Hurbanfalva, délről pedig Jányok községekkel határos. Déli határának egy részét a Kis-Duna alkotja.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Szenci járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Galántai járáshoz, 1949-1960 között a Szenci járáshoz, majd 1960-1996 között újra a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony vármegye, Galántai járás). A község területe (6,21 km²) 1910/1939-hez képest minimális mértékben (4 hektárral) gyarapodott.

Népesség

1910-1939 között a község népessége harmadával gyarapodott, 1939-ben 562, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, 1960-ban 668-an éltek Hegysúron. Az 1991-2011 közötti periódusra a népességszám növekedése a jellemző (24,5 %-os növekedés, 607-ről 756 főre), mely elsősorban az ezredforduló után felgyorsuló beköltözés következménye. Ezzel párhuzamosan a szlovák nemzetiségűek aránya megduplázódott és ma már meghaladja az összlakosság egyharmadát (35,7%). A lakosság túlnyomó többsége (80,0 %) római katolikus vallású.

Történelem

A régészeti leletek tanúsága szerint területe már a kőkorszakban lakott volt. A különböző korú leletek a község területén egészen a 7. századig megtalálhatók. Csandal nevű részén 1952-ben mélyszántás közben különböző korszakból származó emberi maradványokat tártak fel. Kerektó nevű településrészén a 8. és 11. század között használt temetőre bukkantak. A mai települést 1245-ben Swr alakban említik először. Egy 1256-ból származó oklevél szerint birtokosa a Súr nembeli Bloch magiszter volt. Ezután különböző helyi nemesek, mint a Jókay, Feély és Szüllő családok birtoka. A 15. században a Pethő és Csorba, később az Illésházy, Sághy és Pálffy családoké. A Pálffyak egészen a 20. századig a község birtokosai. Hegysúr néven 1524-ben II. Lajos király oklevelében bukkan fel először. Lakói főként mezőgazdasággal és állattartással foglalkoztak. 1858-ban a faluban hatalmas tűzvész pusztított. 1863-ban 48 ház állt a községben 311 lakossal. A 19. századig számos vízimalom működött a hegysúri Kis-Dunán. 1906-ban létesült a faluban az első iskola. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1946-ban 28 férfit hurcoltak a faluból csehországi kényszermunkára. 1950-ben alakult meg mezőgazdasági szövetkezete, az iskola és óvoda új épülete 1974-ben épült.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola és szlovák óvoda működik. Szentháromságnak szentelt római katolikus temploma 1968-71-ben épült az eredetileg 1847-48-ban épült klasszicista kápolna helyén.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HEGYSÚR. Magyar falu Posony Várm. lakosai katolikusok, és lutheránusok, a’ Posonyi Vár fő kapitányságához tartozik, Bot Szeggel határos északra. Földgyei két időre vannak fel osztva, kevés réttye, és mezeje van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Súr (Hegy), magyar falu, Poson vgyében, a kis Duna partján, Szenczhez 1 órányira, 608 kath., 39 ref., 5 zsidó lak., sok gyümölcscsel, erdővel, jó legelővel. F. u. gr. Pálffy család senioratusa. Ut. p. Cseklész.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Súr nevű helyek pedig valószinűleg a Súr besenyő nemzetségtől vették elnevezésüket, mely e helyeken, valamint a pozsonyi és nagyszombati járásokban fekvő Hegy-, Péntek- és Nemes-Súrban telepedett le.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hegysúr, a Kis-Duna közelében fekszik. Magyar kisközség, 64 házzal és 414, túlnyomó részben róm. kath. vallású lakossal. A vármegyében jelenleg hat Súr nevű község van, u. m. Hegy-, Nagy-, Nemes-, Péntek-, Valta- és Varra-Súr. Az oklevelek szintén hat Súrról emlékeznek meg s ezek Alsó-, Közép-, Felső-, Egyházas-, Nádas- és Nána-Súr. 1256-ban Súr falu első nyomát Bolch de Sur birtokos nevében találjuk. Hajdan a pozsonyi vár tartozéka volt, de 1299-ben Lőrincz Lipót fia és rokonaik az egyik Súrt eladják Endre comesnek és Csomának. A pápai tizedszedők jegyzékében is csak Súr szerepel. II. Lajos király 1524-ben - de ekkor már Hegysúr néven - a gellei érseki székhez csatolta. 1490 és 1505 között I. Maximilián seregei pusztították. A mult század elején a Pálffy-féle szeniorátus volt az ura. Alsósúr az 1553-iki portális összeírásban szerepel e néven először, a mikor itt Báthori Andrásnak és a borostyánkői uraknak 4-4 portáját adóztatják meg. Középsúr, e néven 1540-ben szerepel, a mikor a fiutódok nélkül szűkölködő Csorba János ezt a birtokát is Illyésházi Illyés Tamásnak és testvérének, valamint Saághi Deák Imrének és fiának, Zsigmondnak adományozza. Felsősúr az 1553-iki portális összeírásban szerepel e néven először; ez is a borostánykői urak és Báthori András birtoka. Nádassúr birtokán 1533-ban Csorba Gergely és Pál fiai osztoznak, de 1540-ben ez a birtok szintén az Illésházyaké és a Saághyaké lesz. Nánasúr nevével 1400-ban találkozunk először, a mikor Nánasúri Tamás itteni részbirtokát fivérének és anyjának adja zálogba. 1463-ban már az Ilkai családot is itt találjuk; ekkor Ilkai Gáspár özvegye és fiai, birtokukat Feeli György fiának, Jánosnak és feleségének zálogosítják el. 1496 április 8-án II. Ulászló alsóborsai Szüllő Mihályt, feleségét Dorottyát és fiát Györgyöt a helység fele részébe iktattatja. Hegysúr községben csak kápolna van, mely 1848-ban épült. 1859-ben az egész község leégett. Postája Királyfa, távírója és vasúti állomása pedig Szempcz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hegysúr. A Súr községek egyike. Az Árpádok alatt mind a hat Súr pozsonyi várbirtok. Hegysúr neve elsőnek 1524-ben bukkan fel, mikor is ll. Lajos a gellei érsekségnek adományozta. I. Miksa német hadai két ízben is megsanyargatták. A török idők óta a Pálffy grófoknak volt itt uradalma. A község területe 1072 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 562.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Hegysúr kk., galántai járás. Első nyomát Boleh de Sur néven találjuk 1256-ban. Az oklevelek 6 Surról emlékeznek: Alsó-, Közép-, Felső-, Egyházas-, Nádas- és Náno Surról. Hajdan a pozsonyi vár tartozéka. Területe: 1072 kh. Lakossága: 562. Ebből magy.: 540, szlovák: 21. Magy. beszél: 551. Vallás szerint: r. k. 484, ref. 64, ev.: 11. Fb. I. 1, II. 6, III. 64. Népsűrűség 91.1, Lakóház: 103. Szolgabírói kirendeltség Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szene, v. á. Szene, u. p. és u. t. Királyfa.

Lelkes Magda

1921. 7. 11.
Hegysúr - megszületett
1952-1966
Komárom A Magyar Területi Színház művésze.
Névelőfordulások
1256
Boleh de Sur
1773
Hegy-Suur,
1786
Hegyesch-Schur,
1808
Hegy-Súr,
1863
Hegysúr,
1920
Šúr,
1927
Hrubý Šúr, Hegy-Súr,
1938
Hegysúr,
1945
Hrubý Šúr, Hegy-Súr,
1948
Hrubý Šúr
1994
Hegysúr

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Hegysúr (Hrubý Šúr) 205
Telefon: 0245903125
Fax: 0245903124

Honlap: hruby-sur.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Takács Adrián (Független)

Képviselő-testület:
Szakáll Tibor (Független)
Kiss Juraj (Független)
Karkeszová Nikola (SMK-MKP)
Kiss Ladislav (SPOLU)
Botló Robert (SZS)
Független 40% Független 2 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö SPOLU 20% SPOLU 1 képviselö SZS 20% SZS 1 képviselö 5 képviselö
Hegysúri Posta

Hrubý Šúr 209

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 19

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 19

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 20

Hegysúri Anyakönyvi Hivatal

Hegysúr 205

Hegysúri Községi Hivatal

Hegysúr 205

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 312 90%
szlovákok 13 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 4%
egyéb 9 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 348
magyarok 405 98%
szlovákok 10 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 415
magyarok 444 99%
szlovákok 3 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 450
magyarok 501 83%
szlovákok 102 17%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 607
magyarok 471 74%
szlovákok 154 24%
ruszinok 0 0%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 634
magyarok 457 60%
szlovákok 270 36%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 6 1%
németek 2 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 15 2%
összlétszám 756
magyarok 424 41%
szlovákok 534 51%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 10 1%
ismeretlen 59 6%
összlétszám 1038
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 741
Választási részvétel: 74.36 %
Kiadott boríték: 551
Bedobott boríték: 551

Polgármester

Érvényes szavazólap: 539
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Takács Adrián 298 55.29 % Független
Gujber Ladislav 241 44.71 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szakáll Tibor 249 Független
Botló Robert 243 SZS
Kiss Juraj 243 Független
Karkeszová Nikola 226 SMK-MKP
Kiss Ladislav 206 SPOLU

Képviselők

2014
SMK-MKP, MOST - HÍD 60.00% SMK-MKP, MOST - HÍD 3 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö SZS 20.00% SZS 1 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö SPOLU 20.00% SPOLU 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 639
Választási részvétel: 38.03 %
Kiadott boríték: 243
Bedobott boríték: 243
Választásra jogosult: 638
Választási részvétel: 29.00 %
Kiadott boríték: 185
Bedobott boríték: 185
Választásra jogosult: 729
Választási részvétel: 39,23 %
Kiadott boríték: 286
Bedobott boríték: 286

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 235
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 265
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 190 80.85 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 20 8.51 % SMER - SD
Daniel Krajcer 15 6.38 % NOVA
Anton Čulen 3 1.28 % MS
Zdenka Beňová 2 0.85 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 2 0.85 % Független
Gabriel Karácsony 2 0.85 % PD
Oskar Dobrovodský 1 0.43 % NaS - ns
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Karol Ondriáš 0 0.00 % KSS
Jaroslav Paška 0 0.00 % SNS
Roman Ruhig 0 0.00 % NP
Monika Flašíková - Beňová 11 5.95% SMER - SD
Juraj Droba 88 33.21 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Daniel Krajcer 46 17.36 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Pavol Frešo 44 16.60 % Független
Milan Ftáčnik 25 9.43 % Független
Rudolf Kusý 18 6.79 % Független
Ján Mrva 17 6.42 % Független
Martin Jakubec 8 3.02 % Független
Ľubomír Huďo 3 1.13 % Független
Lukáš Parízek 3 1.13 % SNS
Rastislav Blaško 3 1.13 % Független
Natália Hanulíková 3 1.13 % SZS
Jozef Danko 2 0.75 % Független
Milan Lopašovský 2 0.75 % SMS
Jalal Suleiman 1 0.38 % KSS
Andrej Trnovec 1 0.38 % SĽSAH
Jozef Uhler 1 0.38 % Független
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 231
Érvényes szavazólap: 280
Érvényes szavazólap: 3373
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Gujber 191 82.68% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Peter Ondrus 20 8.66% Független
Dušan Šebok 14 6.06% SMER - SD
Radoslav Štiglic 6 2.60% SMS
Ladislav Gujber 216 77.14% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 21 7.50% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 17 6.07% Független
Miloš Floch 14 5.00% Független
Erika Ďurčová 12 4.29% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Gujber 1366 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Dušan Šebok 601 0.00% SMER - SD
Peter Ondrus 498 0.00% Független
Radoslav Štiglic 107 0.00% SMS
Ladislav Gujber 1382 40.97% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 761 22.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 649 19.24% Független
Miloš Floch 313 9.28% Független
Erika Ďurčová 268 7.95% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyfa 259 62.11 %
Magyarbél 92 22.06 %
Pozsonysárfő 90 21.58 %
Csataj 67 16.07 %
Dunasápújfalu 50 11.99 %
Nagyborsa 42 10.07 %
Szigetmajor 37 8.87 %
Réte 30 7.19 %
Zonctorony 23 5.52 %
Újvilágmajor 22 5.28 %
Hegysúr 21 5.04 %
Egyházfa 18 4.32 %
Pozsonyboldogfa 10 2.40 %
Dunasápújfalu 76 14.10 %
Magyarbél 38 7.05 %
Pozsonysárfő 31 5.75 %
Királyfa 26 4.82 %
Csataj 22 4.08 %
Réte 22 4.08 %
Hegysúr 12 2.23 %
Nagyborsa 10 1.86 %
Zonctorony 10 1.86 %
Szigetmajor 8 1.48 %
Egyházfa 7 1.30 %
Pozsonyboldogfa 4 0.74 %
Újvilágmajor 2 0.37 %
Dunasápújfalu 227 27.75 %
Hegysúr 216 26.41 %
Magyarbél 167 20.42 %
Réte 156 19.07 %
Zonctorony 141 17.24 %
Egyházfa 125 15.28 %
Pozsonyboldogfa 94 11.49 %
Pozsonysárfő 85 10.39 %
Nagyborsa 59 7.21 %
Csataj 58 7.09 %
Királyfa 36 4.40 %
Szigetmajor 16 1.96 %
Újvilágmajor 2 0.24 %
Királyfa 65 7.41 %
Dunasápújfalu 47 5.36 %
Magyarbél 41 4.68 %
Pozsonysárfő 40 4.56 %
Csataj 32 3.65 %
Nagyborsa 20 2.28 %
Réte 17 1.94 %
Hegysúr 14 1.60 %
Zonctorony 14 1.60 %
Egyházfa 10 1.14 %
Pozsonyboldogfa 7 0.80 %
Szigetmajor 5 0.57 %
Újvilágmajor 1 0.11 %
Magyarbél 116 16.07 %
Dunasápújfalu 109 15.10 %
Pozsonysárfő 107 14.82 %
Királyfa 74 10.25 %
Csataj 61 8.45 %
Réte 44 6.09 %
Nagyborsa 38 5.26 %
Zonctorony 34 4.71 %
Egyházfa 19 2.63 %
Hegysúr 17 2.35 %
Szigetmajor 14 1.94 %
Pozsonyboldogfa 13 1.80 %
Újvilágmajor 3 0.42 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
265 64.48%
VPN
73 17.76%
KDH
29 7.06%
KSČ
22 5.35%
SZ
10 2.43%
DS
3 0.73%
SNS
2 0.49%
SPV
2 0.49%
HČSP
2 0.49%
SD
2 0.49%
Egyéb
1 0.24%
Érvényes szavazatok 411
Együttélés-MKDM
279 70.28%
Magyar Polgári Párt
32 8.06%
SDĽ
14 3.53%
SDSS
14 3.53%
KSS
12 3.02%
KDH
10 2.52%
ODÚ
9 2.27%
HZDS
8 2.02%
SZ
6 1.51%
DS-ODS
4 1.01%
SZS
3 0.76%
ZPR-RČS
2 0.50%
Egyéb
4 1.01%
Érvényes szavazatok 397
MK
310 81.36%
KSS
15 3.94%
SP-VOĽBA
11 2.89%
KDH
10 2.62%
9 2.36%
SPK
6 1.57%
HZDS-RSS
6 1.57%
HZPCS
5 1.31%
DS
4 1.05%
SNS
3 0.79%
Egyéb
2 0.52%
Érvényes szavazatok 381
MKP
307 70.90%
SDK
85 19.63%
KSS
21 4.85%
HZDS
10 2.31%
SDĽ
5 1.15%
SOP
2 0.46%
Egyéb
3 0.69%
Érvényes szavazatok 433
MKP
318 81.33%
SDKU
21 5.37%
KSS
17 4.35%
KDH
7 1.79%
SMER
7 1.79%
ANO
7 1.79%
HZDS
7 1.79%
HZD
3 0.77%
SZS
2 0.51%
ROISR
2 0.51%
Érvényes szavazatok 391
MKP
283 82.51%
SDKU DS
28 8.16%
SMER
9 2.62%
KDH
8 2.33%
KSS
6 1.75%
SNS
2 0.58%
ĽS HZDS
2 0.58%
SF
2 0.58%
SLS
2 0.58%
Egyéb
1 0.29%
Érvényes szavazatok 343
Most-Híd
209 49.64%
MKP
89 21.14%
SDKU DS
62 14.73%
SaS
28 6.65%
KDH
15 3.56%
SMER
10 2.38%
SNS
3 0.71%
SDĽ
2 0.48%
Egyéb
3 0.71%
Érvényes szavazatok 421
Most-Híd
176 45.24%
MKP
78 20.05%
OĽaNO
35 9.00%
SaS
26 6.68%
SMER SD
25 6.43%
KDH
19 4.88%
SDKU DS
15 3.86%
Zmena zdola DU
5 1.29%
99 Percent
4 1.03%
KSS
2 0.51%
Egyéb
4 1.03%
Érvényes szavazatok 389
Most-Híd
135 28.42%
MKP
122 25.68%
OĽANO-NOVA
61 12.84%
SaS
47 9.89%
SME RODINA
36 7.58%
#SIEŤ
19 4.00%
SMER SD
17 3.58%
KDH
12 2.53%
LSNS
7 1.47%
SNS
5 1.05%
KSZS
4 0.84%
SKOK!
3 0.63%
SZS
2 0.42%
KSS
2 0.42%
Egyéb
3 0.63%
Érvényes szavazatok 475
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések