SK
TV
.....

Imreg

Község

címer zászló
523 92% magyar 1910
122 21% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Imreg
Hivatalos szlovák megnevezés:
Brehov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Sátoraljaújhelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Zempléni-sík
Más földrajzi nevek:
Alsó-rét, Berek-rét, Binyő, Fövényes-domb, Gubás, Hegy alatt, Jesztra horka, Kenderföldek, Korontó, Mogyorós-domb, Nagy-hegy, Ortások, Ósva mellett, Szőlők alatt, Taris
Koordináták:
48.48728943, 21.81957817
Terület:
7,9 km2
Rang:
község
Népesség:
595
Tszf. magasság:
111 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07605
Település kód:
528200
Szervezeti azonosító:
331376
Adóazonosító:
2020773326

A község a Zempléni-síkon, az Ondava (korábban, elterelése és a Latorcába vezetése előtt a Laborc) jobb partján, az imregi Nagy-hegy (272 m) déli lábánál fekszik, Sátoraljaújhelytől 20 km-re északkeletre, Tőketerebestől 21 km-re délkeletre. Mellékút köti össze Cékével (5 km) és Szürnyegen keresztül Garannyal (7,5 km). Határának legnagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület. Délnyugatról Céke, nyugatról Magyarsas, északról Szürnyeg, keletről Abara (Mészpest katasztere) községekkel határos. Keleti határát az Ondava alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Gálszécsi járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Sátoraljaújhelyi járás). Területe (7,90 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Imreg a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 566, 1921-ben 594, 1938-ban pedig 694, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1991-re már a szlovák nemzetiségűek kerültek relatív többségbe, 1991-2011 között (miközben a község népessége 12,1 %-al, 709 főről 623-ra csökkent) pedig folyamatosan csökkent a magyar nemzetiségűek aránya (49,2 %-ról 33,7 %-ra), ezzel párhuzamosan a szlovákok aránya 50,2 %-ról 63,9 %-ra emelkedett. A magyar anyanyelvűek aránya (53 %) több mint másfélszerese a magyar nemzetiségűekének. A lakosság 6,5 %-a tartozik a roma etnikumhoz. A többség (62,0 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 17,3 %, kimagasló a jehovisták részaránya (8,2 %) is. A görög katolikusok 1921-ben még a lakosság több mint egynegyedét alkották (27,2 %), arányuk 2011-re 2,7 %-ra csökkent. 1944-ig izraelita közösség (1921-ben 5,2 %) is élt a községben.

Történelem

1309-ben Imbregh alakban említik először. A falu temploma 1333-ban már állott, 1623-ban romokban hevert, de 1752-ben újjáépítették. A falu az Imreghy család ősi birtoka, akiket egy 1419-ből származó oklevélben említenek először. A 16. század közepén Imreget is elérte a reformáció. A falu református temploma az északi részen épült meg. Egy 1598-as feljegyzés szerint Stefán András, Soós Kristóf, Barkóczy László, Pethő István és a Bodó család a falu birtokosai. Később az Aspremont, a Barkóczy, a Kazinczy, a Buttler, a Bessenyey, a Horváth, a Szikszay és a Weinberg családok a főbb birtokosai. A 18. század elején csaknem elnéptelenedett, 1715-ben csak 5 család élt itt. 1767-ben a Barkóczy család a határában levő dombon területet adományozott a Radból elköltöző minoritáknak, akik kolostort és templomot építettek ide. A kolostornak híres könyvtára volt kétezer kötettel és hamarosan nevezetes búcsújáróhely lett. 1787-ben a községnek 79 háza és 517 lakosa volt, lakói főként mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel, állattartással foglalkoztak. Kolostorában hunyt el 1875-ben az aradi vértanúk gyóntatója, Sulyánszky György páter. 1920-ig Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Négyosztályos magyar alapiskoláját az 1970-es években megszüntették. Határában, a Nagy-hegy északi oldalán a közelmúltig kőbánya üzemelt.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található. A minoriták kolostora és az Assisi Szent Ferencnek szentelt római katolikus templom egy román kori templom romjain épült 1767–69 között épült barokk stílusban. Református temploma 1797-ben épült. A Barkóczy-kastély 1614-ben reneszánsz stílusban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

IMREG. Elegyes magyar, és tót falu Zemplén Várm. földes Urai többek, fekszik Szürnyeg, és Jesztrebnek szomszédságában, hegyes, völgyes, homokos határja 3 nyomásbéli, erdője van, szőleje tsekély, piatzok Újhelyben.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Imregh, magyar-orosz f., Zemplén vmegyében, a Latorcza mellett, Zemplénhez 1 órányira: 161 r., 311 g. kath., 276 ref., 59 zsidó lak. Minorita szentegyház és zárda, s ugyan ezen szerzetesek teszik a plebániai szolgálatot is. Van szőlőhegye, 518 hold szántóföldje, jó rétje. F. u. nagyobbára b. Barkóczy nemzetség, kinek itt kastélya van. Ut. p. Velejte.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Imreg, bodrogmenti magyar kisközség. Van 120 háza s 605 lakosa, kiknek nagyobb része róm. kath. vallású. Postája Czéke, távírója Sátoraljaújhely és legközelebb eső vasúti állomása Upor. Régen Imbreg volt a neve. Az Imbre az Imre névnek régies alakja, miből azt kell következtetnünk, hogy alapítójának neve él a község nevezetében. Első birtokosaiul a Kaplony nembeli Imreghieket ismerjük. 1419-ben Imreghi Andrással együtt Cseke György is birtokosa. 1458-ban Palóczi Lászlót, húsz évvel később Czékei Jánost és 1510-ben Eödönffi Pétert, Dobó Zsófiát és Gerendi Lászlót iktatják birtokába. Azután a Tárczayak lettek az urai. 1561-ben Soós Jánost és hét évvel később Horváth Györgyöt, Ráskay Ferenczet és Ilosvay Györgyöt iktatják egyes részeibe. Az 1598-iki összeírásban Soós András, Ferencz, István és Kristóf, továbbá Barkóczy László, Pethő István és Vinnay Kristóf vannak birtokosaiként felsorolva. A Bodók, kiknek itt várkastélyuk volt, mely Bodó-vár néven volt ismeretes, itteni birtokrészüket Szirmay Gábortól és Jászay Évától örökölték. 1711-ben a Kapy család nyer itt részeket, újabbkori birtokosai pedig a gróf Aspremont, báró Barkóczy, Kazinczy, Bodó, Bessenyey, Horváth, Szikszay, Püspöky és gróf Buttler családok, míg most Weinberger Dávid örököseinek van itt nagyobb birtokuk. A Barkóczyak itt a XVII. század közepe táján kastélyt építtettek, mely később a Buttler családé lett, most pedig a Weinberger örökösöké. A község mellett emelkedő hegytetőn van a minoriták klastroma és temploma. A templom tornya ősrégi építmény. 1767-ben Barkóczy Imre megfelelő területet adományozott a minoritáknak, kiket Radról telepített ide, hol akkoriban egy templom romja állott. Ide építették azután a minoriták rendházukat és templomukat. A klastrom most már üresen áll és mindössze egy páter lakja. A zárda könyvtára még megvan s kb. kétezer, XVI-XVIII. századbeli vallási és egyházi munkát tartalmaz. A minoriták templomán kívül református templom is van a községben.

Magyar Katolikus Lexikon

Imreg, v. Zemplén vm. (Brehov, Szl.): 1. plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. gálszécsi esp. ker-ében. Első tp-át 1332 e. ismeretlen tit-ra sztelték. Lakói 1623 e. ev-ok lettek. 1753 k. alapították újra. Mai Szt Ferenc sebei tp-át 1752: építették. - 2. Assisi Szt Ferenc minorita konvent. 1752: Barkóczy Imre br. alapította. A konvent és a tp. elkészülte után a radi konvent ~re települt, s a pléb. mellett az el. isk-t is ellátták. - 3. Szűz Mária- és Szt Ferenc-búcsújáró hely. A Szt Ferenc tp-ot Porciunkula napján, ill. a közeli vasárnapon keresték föl a hívek, 1944-ig búcsús körmenetben. Anyanyelve 1880: m., 1940: m. - Lakói 1910: 150 r.k., 165 g.k., 219 ref., 32 izr., össz. 566; 1940: 259 r.k., 139 g.k., 1 ev., 214 ref., 24 izr., össz. 637; 1991: össz. 709, m. 349 (49,22%); 2001: össz. 637, m. 277 (43,49%). ** 1. KTN II:510. - Gerecze II:1052. - Schem. Cass. 1915:121; 2000:91 (2000: 425 r.k., össz. 711). - 2. MRNN 1883:19; 1888:27. - Schem. El. 1942:30. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Imreg. Már az őskorban lakott hely, amit a határában feltárt kőkorszakbeli leletek is bizonyítanak. Okleveles nyomát elsőnek 1419-ből leljük a Kaplony-nemzetségbeli Imreghiek birtokában. A XV.—XVI. században birtokos nemes itt még a Cseke-, Palóczy-, Czékey-, Eödönffy-, Dobó-, Gerendi-, Tárczay-, Soós-, Ráskay , Ilosvay-, Vinnay-család, majd a következő századokban a Bodo-, Szirmay-, Jászay-, Kapy-, Aspremont-, Barkóczy-, Kazinczy-, Bessenyey-, Szikszay-, Püspöky- és Butler-család, míg az összeomlás előtt a Weinberger-örökösöknek volt itt nagyobb birtoka. A Bodó-család várkastélyt építtetett a községben. A közeli hegytetőn a minoriták klastroma és temploma áll. Egy időben Imbreg alakban is szerepelt. Hozzátartozik Aratonypuszta, Biinyőpuszta, Csákvapuszta. A község területe 1373 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 694.

Faragó Kajetán

1879. 12. 25.
Imreg - elhunyt
Tatán született 1812-ben. Hitszónok, segédlelkész és gimnáziumi tanár volt Aradon, Nagybányán, Miskolcon, illetve ferences házfőnök, rendi titkár és tanácsos.
Névelőfordulások
1309
Imbregh
1773
Imregh, Imreg,
1786
Imreg,
1808
Imregh,
1863
Imregh,
1873
Imreg,
1927
Imbreg,
1945
Imbreg,
1948
Brehov
1994
Imreg

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 1/57
Telefon: 0566795239

Honlap: obecbrehov.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Balog Marek (Független)

Képviselő-testület:
Balogová Anna (Független)
Lasek Ján (JEDNOTA-ĽSS)
Szűcs Gazdaghová Ida (JEDNOTA-ĽSS)
Tóthová Ingrid (KDH)
Balog Rudolf (KDH)
Vinclér Atila (KDH)
Lukáč Ladislav (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö JEDNOTA-ĽSS 29% JEDNOTA-ĽSS 2 képviselö KDH 43% KDH 3 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Rozmaring utca 125

Imregi Községi Hivatal

Fő utca 1/57

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 460 87%
szlovákok 55 10%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 529
magyarok 523 92%
szlovákok 17 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 23 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 566
magyarok 518 87%
szlovákok 36 6%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 40 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 594
magyarok 349 49%
szlovákok 356 50%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 709
magyarok 277 43%
szlovákok 350 55%
ruszinok 0 0%
romák 5 1%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 637
magyarok 210 34%
szlovákok 398 64%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 14 2%
összlétszám 623
magyarok 122 21%
szlovákok 447 77%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 2%
összlétszám 583
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 479
Választási részvétel: 65.76 %
Kiadott boríték: 315
Bedobott boríték: 315

Polgármester

Érvényes szavazólap: 312
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Balog Marek 238 76.28 % Független
Zrebňák Ladislav 74 23.72 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Balogová Anna 195 Független
Lasek Ján 175 JEDNOTA-ĽSS
Tóthová Ingrid 168 KDH
Balog Rudolf 156 KDH
Vinclér Atila 150 KDH
Lukáč Ladislav 127 SMK-MKP
Szűcs Gazdaghová Ida 100 JEDNOTA-ĽSS

Képviselők

2014
SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö KDH 42.86% KDH 3 képviselö JEDNOTA-ĽSS 14.29% JEDNOTA-ĽSS 1 képviselö SDKÚ-DS 28.57% SDKÚ-DS 2 képviselö 7 képviselö
2018
Független 14.29% Független 1 képviselö JEDNOTA-ĽSS 28.57% JEDNOTA-ĽSS 2 képviselö KDH 42.86% KDH 3 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 471
Választási részvétel: 16.77 %
Kiadott boríték: 79
Bedobott boríték: 79
Választásra jogosult: 471
Választási részvétel: 9.77 %
Kiadott boríték: 46
Bedobott boríték: 46
Választásra jogosult: 477
Választási részvétel: 25,15 %
Kiadott boríték: 120
Bedobott boríték: 120

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 72
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 111
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 44 61.11 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 14 19.44 % KDS
Marek Ďurán 3 4.17 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 3 4.17 % NOVA
Vladimír Gürtler 3 4.17 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 2 2.78 % Független
Jozef Holečko 2 2.78 % Független
Ivan Kuhn 1 1.39 % OKS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rudolf Bauer 15 34.09% KDS
Richard Raši 76 68.47 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 22 19.82 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 8 7.21 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 2 1.80 % Független
Jozef Bobík 1 0.90 % Független
Adam Šepetka 1 0.90 % NAJ
Štefan Surmánek 1 0.90 % ĽSNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 78
Érvényes szavazólap: 119
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Juraj Selecký 38 48.72% Független
Vladimír Seman 23 29.49% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Gejza Sačko 22 28.21% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Róbert Puci 21 26.92% SMER - SD
Michal Zurbola 19 24.36% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Juraj Sobek 19 24.36% SMER - SD
Jana Mondiková 17 21.79% SMER - SD
Marek Čižmár 16 20.51% Független
Štefan Duč 15 19.23% Független
Karol Pataky 15 19.23% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Marián Kolesár 13 16.67% Független
Vladimír Dvorový 13 16.67% SMER - SD
József Kopasz 11 14.10% SMK-MKP
Cyril Korpesio 11 14.10% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ladislav Szunyog 11 14.10% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Gejza Gore 10 12.82% Független
Ján Hornyák 10 12.82% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 9 11.54% SMER - SD
František Tomko 8 10.26% Független
Vladimír Juroš 7 8.97% MS
Miroslav Tóth 7 8.97% SMER - SD
Ladislav Bodnár 6 7.69% Független
Robert Engel 6 7.69% Független
Tomáš Kříž 6 7.69% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ľubomír Princík 5 6.41% Független
Tichomír Kačo 5 6.41% Független
Zlatica Čeplíková 5 6.41% Független
Juliana Pašková 5 6.41% Független
Ladislav Illés 5 6.41% SMK-MKP
Martin Begala 5 6.41% Független
Jaroslav Konečný 5 6.41% Független
Jaroslav Soták 5 6.41% Független
Jozef Horváth 5 6.41% SMER - SD
Terézia Kačová 4 5.13% NOVA
Ľubomír Bulla 4 5.13% Független
Mária Szuperák 4 5.13% SMK-MKP
Csaba Furik 4 5.13% SMK-MKP
Peter Figeľ 4 5.13% DS
Katarína Mischurová 3 3.85% Független
Edita Anthony 3 3.85% SaS
Igor Balog 3 3.85% SRÚS
Štefan Tatranský 3 3.85% KSS
Miloš Kubica 2 2.56% Független
Mikuláš Balog 2 2.56% EDS
Ľudovít Tóth 2 2.56% SĽS
Marián Ferčák 2 2.56% ĽS-HZDS
Aneta Horváthová 1 1.28% EDS
Ladislav Szilágyi 1 1.28% SaS
Martin Galgoczy 1 1.28% Független
Miroslav Ramšak 1 1.28% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Laczko 1 1.28% SMK-MKP
Pavel Szijjártó 1 1.28% SĽS
Magdaléna Haburová 1 1.28% Független
Peter Pető 1 1.28% Független
Jozef Orenič 1 1.28% NÁŠ KRAJ
Ján Tomáš 1 1.28% Független
František Kolbaský 1 1.28% ÚSVIT
Michaela Kapustníková 1 1.28% NOVA
László Farkas 1 1.28% SMK-MKP
Andrej Kocák 1 1.28% MS
Tibor Jánošík 0 0.00% NOVA
Iveta Kohanová 0 0.00% Független
Jana Mišenková 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Ján Lukáč 0 0.00% SMS
Miloš Ferko 0 0.00% NOVA
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Csaba Furik 46 38.66% SMK-MKP
Zoltán Ilko 41 34.45% SMK-MKP
Karol Pataky 36 30.25% MOST - HÍD
Marek Čižmár 34 28.57% Független
Jana Mondiková 34 28.57% SMER-SD
József Kopasz 33 27.73% SMK-MKP
Róbert Puci 33 27.73% SMER-SD
István Takács 33 27.73% SMK-MKP
Peter Pandy 27 22.69% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 27 22.69% SMER-SD
Gejza Sačko 25 21.01% MOST - HÍD
Csilla Bálintová 20 16.81% SMK-MKP
Tibor Sáradi 20 16.81% SMK-MKP
Július Hajdu 19 15.97% SMER-SD
Jozef Želinský 18 15.13% MOST - HÍD
Dionýz Szabó 18 15.13% ŠKV
Tichomír Kačo 18 15.13% ŠKV
František Tomko 15 12.61% JEDNOTA-ĽSS
Vladimír Seman 14 11.76% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Michaela Ducárová 13 10.92% ŠKV
Gabriel Garanič 13 10.92% Független
Štefan Duč 10 8.40% Független
Gustáv Liszkai 9 7.56% SMER-SD
Antónia Hrabská 7 5.88% ŠKV
Ján Juhász 7 5.88% MOST - HÍD
Marián Vanci 7 5.88% ŠKV
Edina Kocsisová 7 5.88% Független
Radoslav Rendeš 7 5.88% ŠKV
Libuša Babuľaková 6 5.04% ŠKV
František Krejza 6 5.04% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Jozef Horváth 5 4.20% MOST - HÍD
Radoslav Neckár 5 4.20% JEDNOTA-ĽSS
Viktor Palko 5 4.20% MOST - HÍD
Ján Seman 5 4.20% ŠANCA
Cyril Korpesio 4 3.36% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Rastislav Jílek 4 3.36% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Slavomír Illeš 4 3.36% Független
Peter Bielek 4 3.36% SNS
Marta Hrobová 4 3.36% ÚSVIT
Martin Galgoczy 4 3.36% Független
Michal Magnes 3 2.52% SNS
Juraj Oščenda 3 2.52% ĽS Naše Slovensko
Marián Oščenda 3 2.52% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 3 2.52% KSS
Zoltán Sipos 3 2.52% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 3 2.52% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 3 2.52% DS
Katarína Kasardová 3 2.52% KSS
Peter Rico 3 2.52% MOST - HÍD
František Korytko 3 2.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Peter Bačkovský 3 2.52% ŠKV
Nataša Hančinová 2 1.68% JEDNOTA-ĽSS
Adrian Haraszti 2 1.68% NAJ
Štefan Kandráč 2 1.68% NP
Milan Mika 2 1.68% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Martin Dzielavský 2 1.68% SME RODINA - Boris Kollár
Vladimír Šiňanský 2 1.68% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 2 1.68% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 2 1.68% ĽS Naše Slovensko
Lucia Rušinová 1 0.84% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 1 0.84% KSS
Jozef Gamrát 1 0.84% Független
Zoltán Mento 1 0.84% Független
Miroslav Ramšák 1 0.84% ĽS Naše Slovensko
Dušan Grajcár 1 0.84% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Guzej 1 0.84% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Filip Biháry 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Terézia Stanková 0 0.00% Független
Alexander Kis-Géczi 0 0.00% NAJ
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 18.49 %
Tiszacsernyő 27 5.37 %
Nagytárkány 17 3.38 %
Nagygéres 14 2.78 %
Zétény 13 2.58 %
Bély 10 1.99 %
Bodrogszentes 9 1.79 %
Borsi 9 1.79 %
Kistárkány 8 1.59 %
Bodrogmező 8 1.59 %
Szomotor 8 1.59 %
Rad 7 1.39 %
Tőketerebes 7 1.39 %
Kisgéres 7 1.39 %
Kiskövesd 6 1.19 %
Lelesz 6 1.19 %
Kisdobra 6 1.19 %
Ágcsernyő 6 1.19 %
Ladamóc 5 0.99 %
Nagykövesd 5 0.99 %
Bodrogszentmária 4 0.80 %
Szőlőske 4 0.80 %
Bacska 4 0.80 %
Bodrogszerdahely 4 0.80 %
Gálszécs 3 0.60 %
Véke 3 0.60 %
Szolnocska 3 0.60 %
Velejte 3 0.60 %
Zemplén 2 0.40 %
Újhely 2 0.40 %
Magyarsas 2 0.40 %
Boly 2 0.40 %
Nagytoronya 2 0.40 %
Garany 2 0.40 %
Imreg 2 0.40 %
Szinyér 2 0.40 %
Kolbáska 1 0.20 %
Bári 1 0.20 %
Isztáncs 1 0.20 %
Nagyazar 1 0.20 %
Bacskó 1 0.20 %
Szilvásújfalu 1 0.20 %
Bodzásújlak 1 0.20 %
Szécsegres 1 0.20 %
Vécse 1 0.20 %
Kistoronya 1 0.20 %
Kozma 1 0.20 %
Kazsó 1 0.20 %
Zemplénújfalu 1 0.20 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 1.46 %
Bodrogszentes 25 0.79 %
Tőketerebes 10 0.32 %
Tiszacsernyő 9 0.29 %
Nagykövesd 9 0.29 %
Szomotor 8 0.25 %
Bacska 7 0.22 %
Ágcsernyő 7 0.22 %
Nagygéres 7 0.22 %
Bodrogszentmária 7 0.22 %
Bodrogszerdahely 7 0.22 %
Véke 5 0.16 %
Bély 5 0.16 %
Nagytárkány 5 0.16 %
Kistárkány 4 0.13 %
Lelesz 4 0.13 %
Kiskövesd 4 0.13 %
Bacskó 3 0.10 %
Újhely 3 0.10 %
Kolbáska 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Szőlőske 2 0.06 %
Barancs 2 0.06 %
Alsómihályi 2 0.06 %
Bodzásújlak 2 0.06 %
Szinyér 2 0.06 %
Borsi 2 0.06 %
Rad 2 0.06 %
Gercsely 2 0.06 %
Ladamóc 1 0.03 %
Szolnocska 1 0.03 %
Isztáncs 1 0.03 %
Bodrogmező 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Boly 1 0.03 %
Kisdobra 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Gálszécs 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Zemplén 1 0.03 %
Kázmér 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 12.68 %
Bodzásújlak 84 3.28 %
Gálszécs 45 1.76 %
Kozma 34 1.33 %
Garany 32 1.25 %
Vécse 24 0.94 %
Kasó 23 0.90 %
Királyhelmec 21 0.82 %
Battyán 20 0.78 %
Alsómihályi 20 0.78 %
Barancs 17 0.66 %
Kázmér 15 0.59 %
Gercsely 15 0.59 %
Kiszte 14 0.55 %
Szilvásújfalu 14 0.55 %
Tiszacsernyő 13 0.51 %
Magyarizsép 13 0.51 %
Céke 13 0.51 %
Dargó 11 0.43 %
Kolbáska 11 0.43 %
Parnó 11 0.43 %
Bacskó 11 0.43 %
Szécskeresztúr 9 0.35 %
Szőlőske 8 0.31 %
Kazsó 8 0.31 %
Hardicsa 8 0.31 %
Isztáncs 8 0.31 %
Imreg 7 0.27 %
Legenye 7 0.27 %
Szécsudvar 7 0.27 %
Kisazar 7 0.27 %
Magyarsas 7 0.27 %
Velejte 7 0.27 %
Borsi 6 0.23 %
Szürnyeg 6 0.23 %
Újhely 5 0.20 %
Nagyruszka 5 0.20 %
Lasztóc 5 0.20 %
Pelejte 5 0.20 %
Csörgő 5 0.20 %
Kiskövesd 4 0.16 %
Bodrogszerdahely 4 0.16 %
Lelesz 4 0.16 %
Perbenyik 4 0.16 %
Nagyazar 4 0.16 %
Biste 4 0.16 %
Bári 3 0.12 %
Zebegnyő 3 0.12 %
Szomotor 3 0.12 %
Ladamóc 3 0.12 %
Cselej 3 0.12 %
Gerenda 3 0.12 %
Csarnahó 3 0.12 %
Zemplénújfalu 3 0.12 %
Visnyó 2 0.08 %
Bacska 2 0.08 %
Véke 2 0.08 %
Kistárkány 2 0.08 %
Nagygéres 2 0.08 %
Rad 2 0.08 %
Bodrogszentmária 2 0.08 %
Bodrogszög 2 0.08 %
Szécsegres 2 0.08 %
Tarnóka 2 0.08 %
Bély 1 0.04 %
Nagytárkány 1 0.04 %
Nagykövesd 1 0.04 %
Nagytoronya 1 0.04 %
Kisgéres 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 30.44 %
Kisgéres 381 16.11 %
Nagytárkány 178 7.53 %
Kistárkány 162 6.85 %
Bodrogszerdahely 160 6.77 %
Bodrogszentes 152 6.43 %
Perbenyik 135 5.71 %
Battyán 130 5.50 %
Nagykövesd 107 4.52 %
Bacska 103 4.36 %
Örös 101 4.27 %
Lelesz 100 4.23 %
Zétény 97 4.10 %
Tiszacsernyő 93 3.93 %
Bély 91 3.85 %
Nagygéres 91 3.85 %
Szomotor 79 3.34 %
Borsi 78 3.30 %
Boly 74 3.13 %
Kiskövesd 69 2.92 %
Ladamóc 68 2.88 %
Bári 63 2.66 %
Bodrogszentmária 63 2.66 %
Rad 62 2.62 %
Kisdobra 48 2.03 %
Tőketerebes 47 1.99 %
Bodrogmező 47 1.99 %
Imreg 46 1.95 %
Véke 45 1.90 %
Ágcsernyő 45 1.90 %
Szürnyeg 34 1.44 %
Szőlőske 34 1.44 %
Csarnahó 30 1.27 %
Szolnocska 30 1.27 %
Szinyér 28 1.18 %
Zemplén 25 1.06 %
Újhely 21 0.89 %
Hardicsa 15 0.63 %
Bodrogszög 11 0.47 %
Gálszécs 9 0.38 %
Kistoronya 9 0.38 %
Kozma 6 0.25 %
Alsómihályi 5 0.21 %
Garany 4 0.17 %
Lasztóc 3 0.13 %
Céke 2 0.08 %
Kolbáska 2 0.08 %
Kázmér 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Visnyó 2 0.08 %
Csörgő 2 0.08 %
Zemplénújfalu 2 0.08 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 15.91 %
Kistárkány 269 13.38 %
Kisgéres 269 13.38 %
Nagytárkány 216 10.74 %
Tiszacsernyő 156 7.76 %
Bély 98 4.87 %
Battyán 96 4.77 %
Bacska 92 4.57 %
Bodrogszerdahely 77 3.83 %
Perbenyik 71 3.53 %
Bodrogszentes 68 3.38 %
Lelesz 66 3.28 %
Nagykövesd 63 3.13 %
Borsi 58 2.88 %
Bári 50 2.49 %
Örös 49 2.44 %
Zétény 48 2.39 %
Boly 47 2.34 %
Ágcsernyő 45 2.24 %
Nagygéres 44 2.19 %
Kiskövesd 43 2.14 %
Szomotor 41 2.04 %
Ladamóc 38 1.89 %
Tőketerebes 35 1.74 %
Kisdobra 33 1.64 %
Rad 33 1.64 %
Bodrogmező 31 1.54 %
Véke 28 1.39 %
Bodrogszentmária 26 1.29 %
Imreg 20 0.99 %
Szolnocska 20 0.99 %
Szinyér 17 0.85 %
Zemplén 17 0.85 %
Csarnahó 16 0.80 %
Szőlőske 15 0.75 %
Újhely 11 0.55 %
Gálszécs 8 0.40 %
Bodrogszög 5 0.25 %
Magyarsas 5 0.25 %
Alsómihályi 5 0.25 %
Kistoronya 5 0.25 %
Parnó 4 0.20 %
Szürnyeg 4 0.20 %
Céke 4 0.20 %
Nagytoronya 3 0.15 %
Gercsely 3 0.15 %
Csörgő 3 0.15 %
Szilvásújfalu 3 0.15 %
Szécsudvar 3 0.15 %
Kisazar 3 0.15 %
Nagyazar 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Hardicsa 2 0.10 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Magyarizsép 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Bacskó 2 0.10 %
Velejte 2 0.10 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 34.83 %
Gálszécs 406 30.80 %
Parnó 55 4.17 %
Szécskeresztúr 52 3.95 %
Vécse 48 3.64 %
Kozma 46 3.49 %
Dargó 39 2.96 %
Bodzásújlak 38 2.88 %
Alsómihályi 34 2.58 %
Kázmér 26 1.97 %
Kisazar 26 1.97 %
Bacskó 26 1.97 %
Királyhelmec 24 1.82 %
Nagyazar 21 1.59 %
Zebegnyő 21 1.59 %
Garany 21 1.59 %
Céke 20 1.52 %
Kereplye 20 1.52 %
Szécsudvar 19 1.44 %
Szilvásújfalu 18 1.37 %
Tarnóka 17 1.29 %
Magyarizsép 17 1.29 %
Velejte 16 1.21 %
Cselej 15 1.14 %
Csörgő 15 1.14 %
Hardicsa 14 1.06 %
Zemplénújfalu 12 0.91 %
Gerenda 12 0.91 %
Szürnyeg 12 0.91 %
Nagytoronya 11 0.83 %
Pelejte 11 0.83 %
Nagyruszka 11 0.83 %
Gercsely 11 0.83 %
Lasztóc 10 0.76 %
Visnyó 10 0.76 %
Barancs 9 0.68 %
Sztankóc 9 0.68 %
Szomotor 8 0.61 %
Újhely 8 0.61 %
Bodrogszerdahely 8 0.61 %
Tiszacsernyő 8 0.61 %
Battyán 7 0.53 %
Borsi 7 0.53 %
Ágcsernyő 7 0.53 %
Nagytárkány 6 0.46 %
Isztáncs 6 0.46 %
Szécsegres 6 0.46 %
Rad 5 0.38 %
Lelesz 5 0.38 %
Kisdobra 5 0.38 %
Biste 5 0.38 %
Perbenyik 4 0.30 %
Legenye 4 0.30 %
Kasó 4 0.30 %
Nagygéres 4 0.30 %
Kiszte 4 0.30 %
Magyarsas 4 0.30 %
Kolbáska 4 0.30 %
Imreg 4 0.30 %
Örös 3 0.23 %
Bacska 3 0.23 %
Bodrogszentes 3 0.23 %
Kazsó 2 0.15 %
Bély 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Ladamóc 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Kistoronya 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Kistárkány 1 0.08 %
Szinyér 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 16.16 %
Tiszacsernyő 150 10.78 %
Királyhelmec 123 8.84 %
Ágcsernyő 49 3.52 %
Bodrogszerdahely 32 2.30 %
Lelesz 30 2.16 %
Nagytárkány 30 2.16 %
Kisgéres 28 2.01 %
Tőketerebes 26 1.87 %
Bacska 25 1.80 %
Bély 22 1.58 %
Bodrogszentes 21 1.51 %
Imreg 18 1.29 %
Borsi 16 1.15 %
Örös 14 1.01 %
Perbenyik 14 1.01 %
Gálszécs 13 0.93 %
Szomotor 11 0.79 %
Kisdobra 11 0.79 %
Kistárkány 11 0.79 %
Kozma 10 0.72 %
Nagygéres 10 0.72 %
Vécse 8 0.57 %
Szolnocska 8 0.57 %
Rad 8 0.57 %
Kiskövesd 7 0.50 %
Véke 7 0.50 %
Bodzásújlak 7 0.50 %
Bodrogszentmária 7 0.50 %
Bodrogmező 6 0.43 %
Boly 6 0.43 %
Nagykövesd 6 0.43 %
Legenye 5 0.36 %
Zemplén 5 0.36 %
Gercsely 5 0.36 %
Garany 5 0.36 %
Kázmér 4 0.29 %
Szinyér 4 0.29 %
Szécsudvar 4 0.29 %
Barancs 4 0.29 %
Szőlőske 4 0.29 %
Bári 4 0.29 %
Alsómihályi 3 0.22 %
Csörgő 3 0.22 %
Ladamóc 3 0.22 %
Kisazar 2 0.14 %
Újhely 2 0.14 %
Dargó 2 0.14 %
Parnó 2 0.14 %
Bodrogszög 2 0.14 %
Magyarsas 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Szürnyeg 2 0.14 %
Nagyazar 2 0.14 %
Nagytoronya 2 0.14 %
Kazsó 1 0.07 %
Isztáncs 1 0.07 %
Sztankóc 1 0.07 %
Magyarizsép 1 0.07 %
Kiszte 1 0.07 %
Céke 1 0.07 %
Bacskó 1 0.07 %
Szilvásújfalu 1 0.07 %
Zétény 1 0.07 %
Szécskeresztúr 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 19.02 %
Gálszécs 23 2.40 %
Vécse 17 1.78 %
Velejte 12 1.25 %
Kasó 10 1.04 %
Zemplénújfalu 9 0.94 %
Királyhelmec 9 0.94 %
Hardicsa 8 0.84 %
Parnó 7 0.73 %
Isztáncs 7 0.73 %
Lasztóc 6 0.63 %
Magyarsas 6 0.63 %
Szécsudvar 6 0.63 %
Céke 6 0.63 %
Magyarizsép 6 0.63 %
Kazsó 5 0.52 %
Bodrogszerdahely 5 0.52 %
Kozma 5 0.52 %
Szilvásújfalu 5 0.52 %
Ágcsernyő 5 0.52 %
Lelesz 5 0.52 %
Alsómihályi 5 0.52 %
Kiszte 4 0.42 %
Gercsely 4 0.42 %
Tiszacsernyő 4 0.42 %
Bodzásújlak 4 0.42 %
Garany 4 0.42 %
Újhely 4 0.42 %
Rad 4 0.42 %
Legenye 3 0.31 %
Kistárkány 3 0.31 %
Szürnyeg 3 0.31 %
Nagytoronya 3 0.31 %
Nagyazar 3 0.31 %
Nagygéres 3 0.31 %
Battyán 3 0.31 %
Bacskó 3 0.31 %
Nagykövesd 2 0.21 %
Bári 2 0.21 %
Dargó 2 0.21 %
Barancs 2 0.21 %
Zebegnyő 2 0.21 %
Szécsegres 2 0.21 %
Biste 2 0.21 %
Boly 2 0.21 %
Nagyruszka 2 0.21 %
Szécskeresztúr 2 0.21 %
Pelejte 2 0.21 %
Csörgő 2 0.21 %
Kázmér 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Kisgéres 1 0.10 %
Bacska 1 0.10 %
Bély 1 0.10 %
Borsi 1 0.10 %
Imreg 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Kolbáska 1 0.10 %
Véke 1 0.10 %
Bodrogszentmária 1 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.10 %
Cselej 1 0.10 %
Tarnóka 1 0.10 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Visnyó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Nagytárkány 1 0.10 %
Szőlőske 1 0.10 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 18.28 %
Szőlőske 90 12.47 %
Borsi 88 12.19 %
Királyhelmec 77 10.66 %
Bodrogszerdahely 75 10.39 %
Szomotor 45 6.23 %
Tiszacsernyő 44 6.09 %
Gálszécs 38 5.26 %
Battyán 33 4.57 %
Kisgéres 27 3.74 %
Ladamóc 24 3.32 %
Lelesz 22 3.05 %
Nagytárkány 20 2.77 %
Perbenyik 15 2.08 %
Kiskövesd 15 2.08 %
Bodrogszentes 15 2.08 %
Bély 15 2.08 %
Bodrogszentmária 15 2.08 %
Újhely 14 1.94 %
Bári 14 1.94 %
Céke 12 1.66 %
Kistárkány 12 1.66 %
Kistoronya 11 1.52 %
Csörgő 11 1.52 %
Nagykövesd 10 1.39 %
Bodzásújlak 10 1.39 %
Örös 9 1.25 %
Véke 9 1.25 %
Pelejte 8 1.11 %
Szécskeresztúr 8 1.11 %
Zemplén 7 0.97 %
Imreg 7 0.97 %
Alsómihályi 7 0.97 %
Bacska 7 0.97 %
Legenye 6 0.83 %
Magyarsas 6 0.83 %
Kozma 6 0.83 %
Vécse 6 0.83 %
Hardicsa 6 0.83 %
Rad 6 0.83 %
Dargó 5 0.69 %
Boly 5 0.69 %
Bacskó 5 0.69 %
Garany 5 0.69 %
Ágcsernyő 5 0.69 %
Parnó 5 0.69 %
Zemplénújfalu 4 0.55 %
Szolnocska 4 0.55 %
Zétény 4 0.55 %
Lasztóc 4 0.55 %
Csarnahó 4 0.55 %
Velejte 3 0.42 %
Szécsegres 3 0.42 %
Nagyruszka 3 0.42 %
Bodrogmező 3 0.42 %
Kolbáska 3 0.42 %
Gercsely 3 0.42 %
Kisdobra 3 0.42 %
Szécsudvar 3 0.42 %
Szürnyeg 3 0.42 %
Kiszte 3 0.42 %
Kázmér 3 0.42 %
Nagygéres 3 0.42 %
Magyarizsép 3 0.42 %
Gerenda 2 0.28 %
Biste 2 0.28 %
Nagytoronya 2 0.28 %
Szinyér 2 0.28 %
Bodrogszög 1 0.14 %
Kereplye 1 0.14 %
Nagyazar 1 0.14 %
Kazsó 1 0.14 %
Zebegnyő 1 0.14 %
Isztáncs 1 0.14 %
Szilvásújfalu 1 0.14 %
Cselej 1 0.14 %
Visnyó 1 0.14 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 9.34 %
Gálszécs 72 4.80 %
Parnó 20 1.33 %
Kozma 18 1.20 %
Alsómihályi 18 1.20 %
Garany 18 1.20 %
Bacskó 14 0.93 %
Magyarizsép 11 0.73 %
Királyhelmec 11 0.73 %
Lasztóc 10 0.67 %
Tiszacsernyő 9 0.60 %
Bodzásújlak 9 0.60 %
Hardicsa 9 0.60 %
Dargó 9 0.60 %
Kisazar 7 0.47 %
Vécse 7 0.47 %
Szécsudvar 7 0.47 %
Legenye 7 0.47 %
Kiszte 6 0.40 %
Nagyazar 6 0.40 %
Szécskeresztúr 6 0.40 %
Nagytoronya 5 0.33 %
Nagytárkány 5 0.33 %
Magyarsas 5 0.33 %
Szürnyeg 5 0.33 %
Zemplénújfalu 4 0.27 %
Újhely 4 0.27 %
Kázmér 4 0.27 %
Szilvásújfalu 4 0.27 %
Céke 3 0.20 %
Velejte 3 0.20 %
Nagygéres 3 0.20 %
Kasó 3 0.20 %
Zebegnyő 3 0.20 %
Bély 3 0.20 %
Lelesz 3 0.20 %
Tarnóka 3 0.20 %
Bodrogszentes 3 0.20 %
Véke 3 0.20 %
Csörgő 3 0.20 %
Szécsegres 3 0.20 %
Szomotor 3 0.20 %
Isztáncs 3 0.20 %
Bodrogszerdahely 3 0.20 %
Szőlőske 2 0.13 %
Nagyruszka 2 0.13 %
Bári 2 0.13 %
Pelejte 2 0.13 %
Borsi 2 0.13 %
Nagykövesd 2 0.13 %
Bodrogszentmária 2 0.13 %
Visnyó 2 0.13 %
Battyán 2 0.13 %
Kisgéres 2 0.13 %
Szolnocska 2 0.13 %
Barancs 2 0.13 %
Kolbáska 2 0.13 %
Sztankóc 2 0.13 %
Örös 2 0.13 %
Gercsely 2 0.13 %
Kiskövesd 2 0.13 %
Rad 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Bodrogmező 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 8.30 %
Tőketerebes 297 7.34 %
Kisazar 94 2.32 %
Szécskeresztúr 87 2.15 %
Dargó 78 1.93 %
Nagyazar 53 1.31 %
Kereplye 48 1.19 %
Vécse 39 0.96 %
Parnó 35 0.86 %
Kozma 33 0.82 %
Zebegnyő 28 0.69 %
Alsómihályi 25 0.62 %
Bacskó 21 0.52 %
Tarnóka 20 0.49 %
Bodzásújlak 19 0.47 %
Sztankóc 19 0.47 %
Magyarsas 17 0.42 %
Magyarizsép 17 0.42 %
Hardicsa 17 0.42 %
Szilvásújfalu 17 0.42 %
Cselej 17 0.42 %
Csörgő 16 0.40 %
Garany 16 0.40 %
Szécsudvar 16 0.40 %
Királyhelmec 15 0.37 %
Velejte 14 0.35 %
Gerenda 13 0.32 %
Nagyruszka 12 0.30 %
Céke 12 0.30 %
Visnyó 11 0.27 %
Lasztóc 10 0.25 %
Bodrogszerdahely 9 0.22 %
Pelejte 9 0.22 %
Nagytoronya 9 0.22 %
Kázmér 9 0.22 %
Tiszacsernyő 9 0.22 %
Barancs 8 0.20 %
Kiszte 8 0.20 %
Lelesz 8 0.20 %
Isztáncs 7 0.17 %
Nagytárkány 7 0.17 %
Kolbáska 7 0.17 %
Véke 7 0.17 %
Zemplénújfalu 7 0.17 %
Gercsely 6 0.15 %
Szomotor 6 0.15 %
Nagygéres 6 0.15 %
Újhely 5 0.12 %
Bodrogszentmária 5 0.12 %
Biste 5 0.12 %
Legenye 5 0.12 %
Battyán 5 0.12 %
Szécsegres 5 0.12 %
Ágcsernyő 4 0.10 %
Borsi 4 0.10 %
Perbenyik 4 0.10 %
Szürnyeg 3 0.07 %
Bodrogmező 3 0.07 %
Imreg 3 0.07 %
Bély 3 0.07 %
Bodrogszentes 3 0.07 %
Bacska 2 0.05 %
Bári 2 0.05 %
Nagykövesd 2 0.05 %
Rad 2 0.05 %
Kistoronya 2 0.05 %
Kasó 2 0.05 %
Kistárkány 2 0.05 %
Kisgéres 2 0.05 %
Zétény 1 0.02 %
Kazsó 1 0.02 %
Ladamóc 1 0.02 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 14.38 %
Bély 80 7.94 %
Királyhelmec 70 6.94 %
Gálszécs 57 5.65 %
Tiszacsernyő 56 5.56 %
Kisgéres 31 3.08 %
Battyán 29 2.88 %
Nagytárkány 25 2.48 %
Kistárkány 21 2.08 %
Alsómihályi 20 1.98 %
Kozma 19 1.88 %
Borsi 17 1.69 %
Bodrogszerdahely 17 1.69 %
Véke 17 1.69 %
Nagygéres 14 1.39 %
Szomotor 14 1.39 %
Csörgő 13 1.29 %
Lelesz 13 1.29 %
Kisdobra 12 1.19 %
Bodzásújlak 12 1.19 %
Szécskeresztúr 12 1.19 %
Parnó 11 1.09 %
Céke 11 1.09 %
Hardicsa 11 1.09 %
Dargó 9 0.89 %
Szilvásújfalu 8 0.79 %
Velejte 8 0.79 %
Bodrogszentes 8 0.79 %
Lasztóc 7 0.69 %
Bacskó 7 0.69 %
Ágcsernyő 7 0.69 %
Imreg 6 0.60 %
Bodrogszentmária 6 0.60 %
Kolbáska 6 0.60 %
Zétény 6 0.60 %
Perbenyik 6 0.60 %
Gercsely 6 0.60 %
Örös 6 0.60 %
Garany 6 0.60 %
Nagytoronya 6 0.60 %
Biste 5 0.50 %
Szőlőske 5 0.50 %
Nagyazar 5 0.50 %
Kázmér 5 0.50 %
Bodrogszög 5 0.50 %
Magyarsas 5 0.50 %
Zemplénújfalu 5 0.50 %
Isztáncs 5 0.50 %
Magyarizsép 5 0.50 %
Szolnocska 4 0.40 %
Nagykövesd 4 0.40 %
Legenye 4 0.40 %
Vécse 4 0.40 %
Bacska 4 0.40 %
Zebegnyő 4 0.40 %
Gerenda 4 0.40 %
Kisazar 4 0.40 %
Bodrogmező 3 0.30 %
Kiskövesd 3 0.30 %
Rad 3 0.30 %
Szürnyeg 3 0.30 %
Boly 3 0.30 %
Újhely 3 0.30 %
Ladamóc 3 0.30 %
Szécsudvar 3 0.30 %
Pelejte 3 0.30 %
Tarnóka 2 0.20 %
Bári 2 0.20 %
Cselej 2 0.20 %
Kereplye 2 0.20 %
Barancs 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Szécsegres 1 0.10 %
Nagyruszka 1 0.10 %
Szinyér 1 0.10 %
Kasó 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 64.51 %
Vécse 74 4.98 %
Gálszécs 68 4.58 %
Garany 58 3.91 %
Nagyruszka 46 3.10 %
Hardicsa 33 2.22 %
Alsómihályi 33 2.22 %
Bodzásújlak 31 2.09 %
Parnó 31 2.09 %
Céke 28 1.89 %
Zemplénújfalu 26 1.75 %
Kozma 24 1.62 %
Velejte 21 1.41 %
Kiszte 18 1.21 %
Királyhelmec 17 1.14 %
Gercsely 17 1.14 %
Magyarizsép 16 1.08 %
Pelejte 15 1.01 %
Imreg 15 1.01 %
Kasó 15 1.01 %
Magyarsas 14 0.94 %
Szürnyeg 14 0.94 %
Kázmér 13 0.88 %
Isztáncs 13 0.88 %
Kisazar 12 0.81 %
Legenye 11 0.74 %
Barancs 11 0.74 %
Csörgő 10 0.67 %
Szécsegres 9 0.61 %
Biste 9 0.61 %
Kolbáska 9 0.61 %
Bodrogszerdahely 9 0.61 %
Szécskeresztúr 9 0.61 %
Dargó 9 0.61 %
Lasztóc 8 0.54 %
Lelesz 8 0.54 %
Tiszacsernyő 7 0.47 %
Gerenda 7 0.47 %
Szécsudvar 7 0.47 %
Kisgéres 7 0.47 %
Nagytoronya 6 0.40 %
Bacskó 6 0.40 %
Bári 6 0.40 %
Bély 6 0.40 %
Szilvásújfalu 6 0.40 %
Bacska 5 0.34 %
Kazsó 5 0.34 %
Borsi 5 0.34 %
Tarnóka 5 0.34 %
Ladamóc 4 0.27 %
Ágcsernyő 4 0.27 %
Újhely 4 0.27 %
Kistoronya 4 0.27 %
Nagyazar 3 0.20 %
Nagykövesd 3 0.20 %
Szomotor 3 0.20 %
Zétény 2 0.13 %
Battyán 2 0.13 %
Cselej 2 0.13 %
Rad 2 0.13 %
Kereplye 2 0.13 %
Nagytárkány 2 0.13 %
Bodrogszentes 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Nagygéres 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Szőlőske 1 0.07 %
Visnyó 1 0.07 %
Véke 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 34.36 %
Gálszécs 71 3.04 %
Garany 42 1.80 %
Vécse 38 1.63 %
Hardicsa 35 1.50 %
Bodzásújlak 31 1.33 %
Kiszte 29 1.24 %
Zemplénújfalu 27 1.16 %
Parnó 24 1.03 %
Kozma 22 0.94 %
Pelejte 21 0.90 %
Magyarsas 19 0.81 %
Alsómihályi 18 0.77 %
Velejte 17 0.73 %
Céke 17 0.73 %
Nagyruszka 14 0.60 %
Cselej 14 0.60 %
Szilvásújfalu 14 0.60 %
Szécskeresztúr 13 0.56 %
Királyhelmec 13 0.56 %
Imreg 13 0.56 %
Kazsó 12 0.51 %
Kázmér 11 0.47 %
Csörgő 11 0.47 %
Dargó 10 0.43 %
Gercsely 10 0.43 %
Isztáncs 10 0.43 %
Szomotor 9 0.39 %
Tiszacsernyő 9 0.39 %
Szécsegres 8 0.34 %
Újhely 8 0.34 %
Bodrogszerdahely 8 0.34 %
Kolbáska 8 0.34 %
Borsi 8 0.34 %
Legenye 8 0.34 %
Szürnyeg 6 0.26 %
Nagytoronya 6 0.26 %
Kistoronya 6 0.26 %
Barancs 6 0.26 %
Zebegnyő 5 0.21 %
Magyarizsép 5 0.21 %
Bári 5 0.21 %
Nagytárkány 5 0.21 %
Gerenda 5 0.21 %
Szécsudvar 5 0.21 %
Kisazar 4 0.17 %
Kistárkány 4 0.17 %
Kasó 4 0.17 %
Lasztóc 4 0.17 %
Lelesz 4 0.17 %
Battyán 4 0.17 %
Kiskövesd 3 0.13 %
Bacskó 3 0.13 %
Kereplye 3 0.13 %
Nagyazar 3 0.13 %
Rad 3 0.13 %
Biste 3 0.13 %
Tarnóka 3 0.13 %
Kisgéres 3 0.13 %
Csarnahó 2 0.09 %
Ágcsernyő 2 0.09 %
Perbenyik 2 0.09 %
Nagygéres 2 0.09 %
Visnyó 2 0.09 %
Véke 2 0.09 %
Kisdobra 1 0.04 %
Bodrogszög 1 0.04 %
Ladamóc 1 0.04 %
Szinyér 1 0.04 %
Zétény 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Bodrogszentmária 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 31.92 %
Szomotor 164 6.50 %
Tiszacsernyő 163 6.46 %
Tőketerebes 154 6.11 %
Lelesz 113 4.48 %
Bodrogszerdahely 108 4.28 %
Bodrogszentmária 108 4.28 %
Zétény 106 4.20 %
Ágcsernyő 99 3.93 %
Kisgéres 84 3.33 %
Bély 79 3.13 %
Bodrogszentes 78 3.09 %
Kistárkány 76 3.01 %
Magyarsas 75 2.97 %
Perbenyik 74 2.93 %
Kisdobra 64 2.54 %
Nagytárkány 64 2.54 %
Nagygéres 59 2.34 %
Rad 51 2.02 %
Véke 45 1.78 %
Battyán 45 1.78 %
Borsi 44 1.74 %
Boly 41 1.63 %
Ladamóc 40 1.59 %
Garany 33 1.31 %
Nagykövesd 33 1.31 %
Örös 32 1.27 %
Bári 31 1.23 %
Szürnyeg 30 1.19 %
Bodrogmező 27 1.07 %
Imreg 25 0.99 %
Céke 22 0.87 %
Gálszécs 22 0.87 %
Bacska 21 0.83 %
Kiskövesd 20 0.79 %
Csarnahó 19 0.75 %
Csörgő 19 0.75 %
Szolnocska 17 0.67 %
Zemplén 17 0.67 %
Parnó 17 0.67 %
Szinyér 14 0.56 %
Szőlőske 13 0.52 %
Újhely 13 0.52 %
Velejte 11 0.44 %
Hardicsa 10 0.40 %
Bacskó 10 0.40 %
Pelejte 8 0.32 %
Bodrogszög 8 0.32 %
Gercsely 7 0.28 %
Nagytoronya 7 0.28 %
Kistoronya 6 0.24 %
Nagyruszka 6 0.24 %
Zemplénújfalu 6 0.24 %
Kolbáska 6 0.24 %
Cselej 5 0.20 %
Legenye 4 0.16 %
Szilvásújfalu 4 0.16 %
Kázmér 4 0.16 %
Magyarizsép 3 0.12 %
Alsómihályi 3 0.12 %
Kiszte 3 0.12 %
Biste 2 0.08 %
Vécse 2 0.08 %
Isztáncs 2 0.08 %
Kisazar 2 0.08 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 22.41 %
Bodrogszentes 167 16.94 %
Tőketerebes 156 15.82 %
Kisgéres 69 7.00 %
Rad 50 5.07 %
Tiszacsernyő 46 4.67 %
Lelesz 45 4.56 %
Bodrogszerdahely 43 4.36 %
Gálszécs 41 4.16 %
Bacska 32 3.25 %
Zétény 32 3.25 %
Szomotor 32 3.25 %
Bodrogszentmária 31 3.14 %
Battyán 31 3.14 %
Perbenyik 31 3.14 %
Bély 30 3.04 %
Boly 27 2.74 %
Szolnocska 25 2.54 %
Kisdobra 22 2.23 %
Nagytárkány 22 2.23 %
Szilvásújfalu 21 2.13 %
Véke 21 2.13 %
Kistárkány 21 2.13 %
Garany 20 2.03 %
Borsi 19 1.93 %
Nagykövesd 19 1.93 %
Nagygéres 18 1.83 %
Kiskövesd 18 1.83 %
Örös 17 1.72 %
Ágcsernyő 16 1.62 %
Vécse 15 1.52 %
Szinyér 15 1.52 %
Bodrogmező 14 1.42 %
Kozma 14 1.42 %
Magyarizsép 14 1.42 %
Hardicsa 11 1.12 %
Szőlőske 10 1.01 %
Alsómihályi 10 1.01 %
Ladamóc 10 1.01 %
Lasztóc 10 1.01 %
Imreg 9 0.91 %
Bodzásújlak 7 0.71 %
Nagyazar 7 0.71 %
Szürnyeg 7 0.71 %
Újhely 7 0.71 %
Szécskeresztúr 7 0.71 %
Zemplénújfalu 6 0.61 %
Barancs 6 0.61 %
Magyarsas 5 0.51 %
Szécsegres 5 0.51 %
Céke 5 0.51 %
Zemplén 5 0.51 %
Csörgő 5 0.51 %
Gercsely 5 0.51 %
Nagytoronya 5 0.51 %
Bodrogszög 5 0.51 %
Csarnahó 4 0.41 %
Bári 4 0.41 %
Cselej 4 0.41 %
Kolbáska 4 0.41 %
Nagyruszka 4 0.41 %
Szécsudvar 3 0.30 %
Visnyó 3 0.30 %
Bacskó 3 0.30 %
Legenye 2 0.20 %
Velejte 2 0.20 %
Kazsó 2 0.20 %
Kázmér 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Kasó 2 0.20 %
Parnó 2 0.20 %
Isztáncs 1 0.10 %
Kistoronya 1 0.10 %
Dargó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 17.61 %
Kisgéres 184 8.10 %
Nagytárkány 96 4.23 %
Kistárkány 80 3.52 %
Bodrogszerdahely 79 3.48 %
Bacska 69 3.04 %
Perbenyik 67 2.95 %
Borsi 63 2.77 %
Battyán 63 2.77 %
Bodrogszentmária 62 2.73 %
Ladamóc 58 2.55 %
Nagykövesd 56 2.47 %
Zétény 53 2.33 %
Bély 53 2.33 %
Bári 51 2.25 %
Boly 47 2.07 %
Lelesz 47 2.07 %
Rad 46 2.03 %
Tiszacsernyő 44 1.94 %
Szomotor 42 1.85 %
Bodrogszentes 39 1.72 %
Nagygéres 38 1.67 %
Örös 37 1.63 %
Imreg 33 1.45 %
Bodrogmező 29 1.28 %
Kiskövesd 27 1.19 %
Tőketerebes 26 1.14 %
Kisdobra 25 1.10 %
Szőlőske 25 1.10 %
Ágcsernyő 23 1.01 %
Véke 22 0.97 %
Csarnahó 20 0.88 %
Szolnocska 17 0.75 %
Zemplén 17 0.75 %
Szinyér 17 0.75 %
Újhely 11 0.48 %
Bodrogszög 6 0.26 %
Gálszécs 6 0.26 %
Garany 5 0.22 %
Isztáncs 5 0.22 %
Céke 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Hardicsa 3 0.13 %
Kistoronya 3 0.13 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 10.50 %
Gálszécs 37 2.79 %
Vécse 13 0.98 %
Parnó 11 0.83 %
Tiszacsernyő 10 0.76 %
Királyhelmec 10 0.76 %
Bacskó 9 0.68 %
Kozma 9 0.68 %
Céke 8 0.60 %
Alsómihályi 7 0.53 %
Garany 7 0.53 %
Szécskeresztúr 5 0.38 %
Bodzásújlak 5 0.38 %
Borsi 5 0.38 %
Hardicsa 5 0.38 %
Magyarsas 5 0.38 %
Zemplénújfalu 5 0.38 %
Nagyruszka 4 0.30 %
Kolbáska 4 0.30 %
Rad 4 0.30 %
Kisgéres 4 0.30 %
Nagyazar 4 0.30 %
Kistárkány 4 0.30 %
Tarnóka 4 0.30 %
Pelejte 4 0.30 %
Sztankóc 4 0.30 %
Bodrogszerdahely 4 0.30 %
Ágcsernyő 3 0.23 %
Lelesz 3 0.23 %
Bodrogszentes 3 0.23 %
Nagytoronya 3 0.23 %
Kázmér 3 0.23 %
Dargó 3 0.23 %
Lasztóc 3 0.23 %
Véke 3 0.23 %
Cselej 3 0.23 %
Battyán 3 0.23 %
Bacska 3 0.23 %
Kasó 3 0.23 %
Bély 2 0.15 %
Gercsely 2 0.15 %
Gerenda 2 0.15 %
Bodrogszentmária 2 0.15 %
Magyarizsép 2 0.15 %
Csörgő 2 0.15 %
Kisdobra 2 0.15 %
Szécsudvar 2 0.15 %
Barancs 2 0.15 %
Isztáncs 2 0.15 %
Szomotor 2 0.15 %
Kisazar 2 0.15 %
Szürnyeg 2 0.15 %
Szilvásújfalu 2 0.15 %
Nagygéres 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Örös 1 0.08 %
Legenye 1 0.08 %
Kiszte 1 0.08 %
Velejte 1 0.08 %
Kazsó 1 0.08 %
Bodrogmező 1 0.08 %
Szőlőske 1 0.08 %
Visnyó 1 0.08 %
Csarnahó 1 0.08 %
Zebegnyő 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Imreg 1 0.08 %
Bári 1 0.08 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 33.57 %
Gálszécs 160 7.63 %
Céke 120 5.72 %
Magyarsas 101 4.82 %
Királyhelmec 87 4.15 %
Parnó 79 3.77 %
Szilvásújfalu 77 3.67 %
Bacskó 69 3.29 %
Borsi 66 3.15 %
Bodzásújlak 65 3.10 %
Magyarizsép 64 3.05 %
Szürnyeg 61 2.91 %
Lasztóc 59 2.81 %
Hardicsa 58 2.77 %
Kolbáska 55 2.62 %
Vécse 54 2.58 %
Garany 52 2.48 %
Kozma 50 2.38 %
Zemplénújfalu 48 2.29 %
Szécskeresztúr 39 1.86 %
Nagyruszka 36 1.72 %
Tiszacsernyő 35 1.67 %
Csörgő 34 1.62 %
Imreg 34 1.62 %
Kiszte 33 1.57 %
Kisazar 32 1.53 %
Bodrogszerdahely 32 1.53 %
Alsómihályi 32 1.53 %
Velejte 27 1.29 %
Szécsudvar 25 1.19 %
Nagytoronya 23 1.10 %
Dargó 23 1.10 %
Gercsely 21 1.00 %
Barancs 20 0.95 %
Pelejte 20 0.95 %
Nagyazar 20 0.95 %
Bodrogszentes 20 0.95 %
Kázmér 19 0.91 %
Kisdobra 19 0.91 %
Cselej 18 0.86 %
Bári 16 0.76 %
Szomotor 16 0.76 %
Kasó 15 0.72 %
Újhely 15 0.72 %
Kereplye 15 0.72 %
Szőlőske 15 0.72 %
Bodrogmező 14 0.67 %
Perbenyik 14 0.67 %
Csarnahó 14 0.67 %
Bodrogszentmária 14 0.67 %
Visnyó 14 0.67 %
Lelesz 14 0.67 %
Bély 13 0.62 %
Kistoronya 13 0.62 %
Szolnocska 11 0.52 %
Biste 11 0.52 %
Kazsó 10 0.48 %
Isztáncs 9 0.43 %
Szécsegres 9 0.43 %
Nagytárkány 9 0.43 %
Kisgéres 8 0.38 %
Kiskövesd 7 0.33 %
Legenye 7 0.33 %
Gerenda 7 0.33 %
Battyán 6 0.29 %
Bodrogszög 6 0.29 %
Kistárkány 5 0.24 %
Ágcsernyő 5 0.24 %
Zemplén 5 0.24 %
Zebegnyő 5 0.24 %
Ladamóc 5 0.24 %
Zétény 5 0.24 %
Véke 4 0.19 %
Boly 4 0.19 %
Rad 4 0.19 %
Nagygéres 3 0.14 %
Örös 2 0.10 %
Nagykövesd 2 0.10 %
Sztankóc 2 0.10 %
Szinyér 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 24.70 %
Tőketerebes 250 12.45 %
Szécskeresztúr 96 4.78 %
Nagyazar 39 1.94 %
Parnó 36 1.79 %
Kisazar 32 1.59 %
Vécse 30 1.49 %
Bacskó 27 1.34 %
Dargó 27 1.34 %
Tarnóka 23 1.15 %
Nagyruszka 21 1.05 %
Kozma 18 0.90 %
Cselej 17 0.85 %
Alsómihályi 16 0.80 %
Garany 16 0.80 %
Zebegnyő 14 0.70 %
Királyhelmec 13 0.65 %
Magyarizsép 13 0.65 %
Gerenda 12 0.60 %
Szécsudvar 12 0.60 %
Hardicsa 11 0.55 %
Velejte 11 0.55 %
Visnyó 10 0.50 %
Pelejte 10 0.50 %
Szilvásújfalu 10 0.50 %
Szécsegres 9 0.45 %
Kolbáska 9 0.45 %
Zemplénújfalu 8 0.40 %
Kereplye 7 0.35 %
Csörgő 7 0.35 %
Barancs 6 0.30 %
Nagytárkány 5 0.25 %
Tiszacsernyő 5 0.25 %
Kázmér 5 0.25 %
Lasztóc 5 0.25 %
Szürnyeg 4 0.20 %
Céke 4 0.20 %
Nagytoronya 4 0.20 %
Bodrogszerdahely 4 0.20 %
Kiszte 4 0.20 %
Sztankóc 4 0.20 %
Magyarsas 4 0.20 %
Isztáncs 3 0.15 %
Battyán 3 0.15 %
Bodzásújlak 3 0.15 %
Nagygéres 3 0.15 %
Szomotor 3 0.15 %
Véke 3 0.15 %
Legenye 3 0.15 %
Kazsó 2 0.10 %
Gercsely 2 0.10 %
Bély 2 0.10 %
Biste 2 0.10 %
Kistárkány 2 0.10 %
Lelesz 1 0.05 %
Boly 1 0.05 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Perbenyik 1 0.05 %
Kiskövesd 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Imreg 1 0.05 %
Ágcsernyő 1 0.05 %
Újhely 1 0.05 %
Bári 1 0.05 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 59.94 %
Tiszacsernyő 290 15.49 %
Lelesz 181 9.67 %
Szomotor 154 8.23 %
Nagytárkány 137 7.32 %
Bély 126 6.73 %
Bodrogszerdahely 121 6.46 %
Kisgéres 116 6.20 %
Kistárkány 115 6.14 %
Perbenyik 91 4.86 %
Zétény 87 4.65 %
Bodrogszentes 84 4.49 %
Kisdobra 79 4.22 %
Nagygéres 77 4.11 %
Bodrogszentmária 76 4.06 %
Battyán 69 3.69 %
Örös 60 3.21 %
Tőketerebes 60 3.21 %
Borsi 55 2.94 %
Rad 52 2.78 %
Nagykövesd 49 2.62 %
Bacska 49 2.62 %
Ágcsernyő 46 2.46 %
Boly 44 2.35 %
Zemplén 41 2.19 %
Véke 37 1.98 %
Bodrogmező 31 1.66 %
Ladamóc 28 1.50 %
Bári 25 1.34 %
Kiskövesd 25 1.34 %
Csarnahó 22 1.18 %
Szinyér 19 1.01 %
Szolnocska 18 0.96 %
Imreg 18 0.96 %
Szőlőske 16 0.85 %
Vécse 14 0.75 %
Újhely 13 0.69 %
Bodrogszög 10 0.53 %
Gálszécs 10 0.53 %
Alsómihályi 9 0.48 %
Kistoronya 6 0.32 %
Gercsely 5 0.27 %
Kázmér 5 0.27 %
Pelejte 5 0.27 %
Csörgő 5 0.27 %
Lasztóc 5 0.27 %
Kereplye 5 0.27 %
Legenye 5 0.27 %
Velejte 5 0.27 %
Szécsudvar 4 0.21 %
Kozma 4 0.21 %
Szürnyeg 4 0.21 %
Hardicsa 4 0.21 %
Nagytoronya 4 0.21 %
Szilvásújfalu 3 0.16 %
Kolbáska 3 0.16 %
Nagyruszka 3 0.16 %
Céke 3 0.16 %
Szécskeresztúr 3 0.16 %
Bodzásújlak 2 0.11 %
Garany 2 0.11 %
Biste 2 0.11 %
Zebegnyő 2 0.11 %
Barancs 2 0.11 %
Zemplénújfalu 2 0.11 %
Dargó 2 0.11 %
Bacskó 1 0.05 %
Nagyazar 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Szécsegres 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 14.28 %
Parnó 237 12.04 %
Gálszécs 90 4.57 %
Bacskó 60 3.05 %
Magyarsas 57 2.90 %
Kozma 34 1.73 %
Magyarizsép 32 1.63 %
Kolbáska 27 1.37 %
Alsómihályi 24 1.22 %
Dargó 24 1.22 %
Vécse 22 1.12 %
Hardicsa 22 1.12 %
Garany 22 1.12 %
Szécskeresztúr 21 1.07 %
Szécsudvar 21 1.07 %
Bodzásújlak 19 0.97 %
Kiszte 18 0.91 %
Visnyó 17 0.86 %
Királyhelmec 16 0.81 %
Csörgő 16 0.81 %
Zemplénújfalu 14 0.71 %
Zebegnyő 14 0.71 %
Nagytoronya 14 0.71 %
Céke 13 0.66 %
Gerenda 11 0.56 %
Barancs 11 0.56 %
Lasztóc 11 0.56 %
Kisazar 10 0.51 %
Nagyruszka 9 0.46 %