SK
GA
.....

Jóka

Község

címer zászló
2819 97% magyar 1910
2018 50% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Jóka
Hivatalos szlovák megnevezés:
Jelka
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Alsóbács, Ásásmajor, Benefenyő, Belsőzátony, Bodzásdűlő, Eperjes, Erdőaljai malom, Erecs, Fekete-telek, Felsőbács, Gensztó, Harmat, Imánd, Jércze, Keszőhegy, Kisjóka, Kis mérges, Kis sziget, Nagyjóka
Koordináták:
48.14327240, 17.50258636
Terület:
32,66 km2
Rang:
község
Népesség:
3925
Tszf. magasság:
121 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92523
Település kód:
503835
Szervezeti azonosító:
306011
Adóazonosító:
2021006691

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld déli határán, a Vízközben, a Kis-Duna bal partján fekszik, Szenctől 15 km-re délkeletre, Somorjától 21 km-re északkeletre, Galántától 21 km-re délnyugatra. Áthalad rajta az 510-es főút, mely Dunahidasról vezet Diószeg felé (14 km). Mellékutak kötik össze Nagyborsával (5,5 km) és Hurbanfalvával (6,3 km). Elődközségei, Jóka és Újhelyjóka már a 19. század során teljesen egybeépültek. Nyugatról Egyházfa és Nagyborsa, északról Királyfa és Dunajánosháza, keletről Nagyfödémes, délnyugatról Nagymagyar, délről Illésháza és Sárrét községekkel határos. Déli határának egy részét a Kis-Duna alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1888-ban alakult Kisjóka és Nagyjóka egyesítésével, majd 1920-ig nagyközségként Pozsony vármegye Somorjai (Felsőcsallóközi) járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1949-ig a Somorjai járáshoz, 1949-1960 között a Szenci járáshoz, majd 1960-tól a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). A mai község 1960-ban jött létre Jóka és Újhelyjóka egyesítésével. A község két településrészre és három kataszteri területre oszlik: Jóka (24,24 km²), Újhelyjóka (5,84 km²) és Erecs (2,58 km²), ez utóbbi az egykori Újhelyjóka községhez tartozó, lakatlan határrész. Területük csak kismértékben változott az elmúlt évszázadban (1949 után 26 hektárt csatoltak át a szomszédos Egyházfához).

Népesség

Elődközségeinek 1910-ben 2900, 1939-ben 3512, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosuk volt. A második világháború utáni kitelepítések során magyar lakosságának egynegyedét kitelepítették, helyükre magyarországi szlovákok érkeztek, ezzel a község nemzetiségi arculata megváltozott. 1939-1991 között népessége nem változott, 1991-2011 között azonban (részben a betelepedés révén) már 9,4 %-os növekedés figyelhető meg. Ezzel párhuzamosan, a betelepülés és az asszimiláció duplájára növelte a szlovák nemzetiségűek arányát (18,5 %-ról 35,7 %-ra), de a lakosság többsége továbbra is magyar nemzetiségű. Viszonylag magas a romák aránya (23,2 %, a roma nemzetiségűeké 3,3 %). A lakosság túlnyomó többsége (80,7 %) római katolikus vallású. 1939-ben 210 izraelita vallású lakosa volt a községnek (a lakosság 6 %-a), akinek túlnyomó többségét 1944-ben koncentrációs táborba hurcolták.

Történelem

A kanyargó Kis-Duna partján létrejött település a pozsonyi vár tartozéka volt. Az Árpád-kor végén Harmathely néven is említik, és az Olgyai családnak voltak itt birtokai. Ekkoriban Kisa nevű falut is említenek Jóka határában, amely még a 19. században is szerepelt Nagyjókához tartozó pusztaként. A 14. századtól már Kis- és Nagyjókát különböztettek meg az okiratokban. A 16. században a portyázó oszmán hadak valószínűleg mindkét falut elpusztították, ahogy Lakköz is a török idők harcaiban pusztult el, és nem települt újra. Létrejött viszont a határában Újhelyjóka, amely később önálló községgé fejlődött. Ekkoriban a Farkas és Hegyi családoknak voltak Jókán jelentősebb birtokaik. Az idők során többször átépített katolikus temploma nagyon régi, valószínűleg román kori. Bercsényi Miklós, Rákóczi generálisa a hagyomány szerint itt, az óriásplatán alatt tartotta haditanácsát. Később a Farkas mellett az Udvarnoky család bírt jelentősebb földekkel a községben, az itáliai származású Ásványi család pedig az itteni birtokai nyomán felvette a Jókai nevet. A község lakosait a 19. században többször megtizedelte a kolera, és jellemző helyi népbetegség volt az ivóvíz jódszegénységére visszavezethető golyva. Jelentős volt a helyi gyümölcs-, azon belül is főleg a dinnyetermesztés, továbbá káposztát és gabonát is termesztettek a falubeliek. A falu környéki erdők vadban bővelkedtek. A hajómalom 1884-ben épült, majd 1906-ban cölöpös vízimalommá alakították át. A 20. század elején már volt távírója a községnek. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta Jókát, az 1920-30-as években rendszeresek voltak a helyi mezőgazdasági munkások sztrájkjai. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, majd 1945-től ismét Csehszlovákiához került. Míg 1944-ben a nácik a falu zsidó lakosságát hurcolták el, 1946-47-ben a csehszlovák hatóságok a magyar lakosság egy részét deportálták, illetve kényszerítették Magyarországra költözni. 1960-ban Jókához csatolták a középkor végén a határában létrejött, majd önálló községgé vált Újhelyjókát. Az eredetileg színmagyar lakosságú község egységes nemzetiségi arculatát a második világháború utáni kitelepítésekkel és deportálásokkal sikerült megbontani. A rendszerváltás óta rendkívül gyors a magyarok asszimilációja, és ezzel összefüggésben jelentékenyen növekszik a szlovákok száma. A magyarok mára a lakosság kétharmadát sem teszik ki, míg a szlovákok már több mint egyharmadát alkotják.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák óvoda és alapiskola működik. Jóka fontos ivóvíznyerő hely a környékbeli települések számára is. A 13. században emelt román stílusú római katolikus (Keresztelő Szt. János-) templomát a 17. században barokkosították, barokk stílusú, Szt. Őrzőangyaloknak szentelt kápolnája a 18. század elején, református temploma 1930-ban, evangélikus temploma 1969–71 között épült; késő barokk kúriáját a 18. század végén, klasszicista kúriáját 1800 körül, késő klasszicista kúriáját 1847-ben emelték. Régi, romos vízimalmát 1994-re felújították, és működőképes állapotba hozták, ma turisztikai látványosság. A helyi plébánia birtokában van egy 1530-ból származó eredeti kézirat.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy, Kis, és Újhely Jóka. Három közel lévő magyar faluk Posony Várm. földes Uraik több Uraságok, lakosai katolikusok, reformátusok, és evangelikusok, fekszenek a’ felső Csalóközben, nap kel. Födémessel, dél. Illésházával, é. Borsával határosok, szigetes határjaik meglehetősen termők, fájok, réttyek, legelőjök van; e’ határban származik Kalnok vize. Veteményes kertyei hasznosak, lakosai eléggé meg szaporodtak, ’s némellyek közzűlök jó katonák.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Jóka (Nagy és Kis), két egymás mellett fekvő magyar falu, Pozsony vmegyében, a kis Duna bal partjához 1 fertálynyira. Van itt 1730 kath., 46 evang., 322 ref., 243 zsidó lak. 2 kastély és kert, több nemesi lakház, kath. és ref. anyaszentegyházak; synagóga. Gyümölcse sok, mert ugyszólván az egész falu egy gyümölcsös kertben fekszik. Nagy erdeje számtalan vadat rejteget. Szántóföldje, ámbár több helyen homokos, mégis jó gabonát, káposztát, dinnyét terem. F. u. a Farkas, Udvarnoky család, s más igen sok nemesek. Ut. p. Pozsony. Jóka-Ujhely, magy. falu. Pozsony vmegyében: 293 kath. lak. F. u. gr. Eszterházy Vinczéné. Ut. post. Pozsony.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Jóka, mátyusföldi magyar nagyközség, 413 házzal és 2478 lakossal, a kik között a római katholikusok vannak a legnagyobb számban, de a reformátusok száma is elég tekintélyes. E község legrégibb nyoma 1239-ig vezet vissza, a mikor Pozsony várának volt a tartozéka. IV. Béla királynak 1239 márczius 6-án Budán kelt oklevele három Ilka nevű községet említ. 1256-ban Bereinus de Ilka nevében is szerepel, 1291-ben Ialka, de ugyanekkor Jelka néven is említve van. 1305-ben Szentkereszti Hunt fia János, a község határában levő birtokrészét Jánoki Jakab comesnek elörökíti. Ez időben Harmathely neve is volt, a melyet egyik dűlője még ma is fenntart. 1324-ben a Salamoni nemeseknek is volt itt birtokuk, melynek egy részét Olgyai Péter fiainak engedik át. Ugyancsak az Olgyaiaknak 1355. évi egyezség-levelében Haramthely-Jóka néven van említve. A pápai tizedszedők jegyzékébe Jocza néven van bejegyezve. Ez időn túl már Kis- és Nagy-Jókát különböztetnek meg az okiratok. Nagy-Jókát 1541-ben a törökök pusztították el és ez meglátszik még az 1553-iki adóösszeírásban is, a mikor Farkas János akkori birtokosa nevén csupán két porta van beírva. De valószínű, hogy Kis-Jóka is hasonló sorsban osztozott, mert itt meg szintén csak két porta után adózott Hegyi Tamás. Bercsényi Miklós 1705. október 24-én a községben tartózkodott. Későbbi nevezetesebb birtokosai a Farkas és Udvarnoky családok voltak. A XVIII. század elején két kastélya is említve van, ma azonban a községben kastélyszerű épület nincsen. A község lakosait 1833-ban és 1866-ban a kolera tizedelte. A két templom közül a róm. katholikus nagyon régi, mert 1530-ban már újjáalakították. A plébánia birtokában van egy kézirat 1530-ból, mely a községnek akkortájt történt elpusztításáról emlékszik meg. A református templom 1784-ben épült. 1298-ban Jóka határában Kisa nevű község van említve Poss. Kizey alakban, mely a mult század elején még Nagy-Jókához tartozó pusztaként szerepel. Szintén Pozsony várának volt a tartozéka, melyet a pozsonyi káptalan kapott adományban, de úgy látszik, nem birtokolhatta nyugodtan, mert 1323-ban a megyei hatóság már visszaadja a pozsonyi egyháznak. 1434-ben a Fraknói grófoké, a kik átadják Molnári Kelemen győri püspöknek. 1304-ben említve van Jóka határában Lakköz nevű birtok is, melyet Doláni Kozma fia Péter, Konrand fia Kozmának elörökít. 1328-ban Lak-Paka néven Karcsai Lórándé és testvéréé és e néven szerepel még az 1553-iki portális összeírásban is, mint Mérey Mihály birtoka, öt portával. Nagy-Jókához tartozott ezelőtt Ujhely-Jóka és Őralja puszta is. Az előbbi ma már külön község. Ide tartoznak Alsó- és Felsőbács, Ásásmajor, a Belsőzátonyi, Bodzáserdei és Erdőaljai malom. Van postája és távírója, vasúti állomása pedig Szempcz. Újhelyjóka, felsőcsallóközi mayar kisközség, 57 házzal és 391 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan Jókához tartozott és csak az 1553-iki portális összeírásban találjuk Jóka-Újhely néven az óbudai apáczák birtokaként 12 portával említve. 1647-ben a pozsonyi apáczáké, 1787-ben a vallásalapé. Későbbi birtokosai az Esterházyak és még a mult század elején is az övék, s a helység még ekkor is Jóka-Újhely néven szerepel. Azután a Zichyek és Batthyányiak lettek a birtokosai; ma Pálffy Béláné grófné bírja. A községnek nincs temploma. Ide tartozik a Nagyzátonyi malomház és Őralja major. A község postája Nagyjóka, távírója és vasúti állomása pedig Szempcz.

Magyar Katolikus Lexikon

Jóka, v. Pozsony vm. (Jelka, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szempci esp. ker-ében. - Tp-át 1332 e. Ker. Szt János születése tit-ra sztelték, a mait 1530: építették. A törökök 1541: elfoglalták. Lakói 1560 k. ev-ok, majd ref-ok lettek. 1673: alapították újra. Kegyurai 1880: a közbirtokosok. Anyanyelve 1880: m.; 1910: m.; 1940: m. - Lakói 1910: 1883 r.k., 15 ev., 304 ref., 292 izr., össz. 2494; 1940: 1381 r.k., 2 g.k., 7 ev., 319 ref., 179 izr., össz. 2888; 1991: össz. 3570, m. 2709 (75,88%); 2001: össz. 3864, m. 2642 (68,37%). ** Némethy 1894:121. - Gerecze II:658. - Schem. Strig. 1917. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Jóka. Az Árpádok alatt Ilka néven pozsonyi várbirtok. 1291-ben már laik i alakban írják, de nyoma van Jelka nevének is. A XIV. század elején Harmathely-nek is írták. 1324-ben a Salamoni nemesek itteni birtokukból az Olgyay-családnak engednek át részt. 1355-ből Harmathely-Jóka néven említik, míg a pápai tizedszedők Jocza alakban jegyezték fel. Ettől kezdve kiilönváltan Kis-Jóka és Nagy-Jóka néven merül fel, de később újra egyesült. Nagy-Jókát a törökök 1541-ben teljesen megsemmisítették. 1553-ban az adószedők Farkas János birtokában találják. Kis-Jóka ez időben a Hegyicsaládé. ősi róm. kath. templomát 1530-ban újjáépítették, a ref. templom 1784-ből való. Hozzátartozik Alsóbácsmajor, Ásás, Belsőzátony, Cigánytelep, Erdőalja, Felsőbácsmajor, Harmatipuszta, Jérczedűlő, Kissziget. A község területe 4218 kat. hold s lakóinak szá ma a visszacsatoláskor 2986. A cseh megszállás alatt a magyarság itt is sokat szenvedett. Ujhelyjóka. Egykoron Jóka tartozéka és Jóka-Ujhely néven az óbudai apácák birtokaként szerepelt, majd száz év múltán a pozsonyi apácák, később pedig a kincstár tulajdona. A XIX. században az Esterházy grófok szerezték meg, de rövidesen a Zichy és Batthyány grófoké lett, majd a Pálffy grófok bírták. Hozzátartozik: öraljamajor. A község területe 1503 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 526.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Jóka nk. galántai járás. A községre vonatkozó legrégibb nyom 1239-ig vezet vissza, amikor a község Pozsony várának tartozéka volt. IV. Béla király 1239-ben kelt oklevele három Ilka nevű községet említ. 1256-ban Berenius de Ilka. 1291-ben Jalka, de ugyanakkor Jelka néven is említést nyer. 1305-ben Harmathely a neve. 1355-ben Harmathely-Jókának említik ezentúl már Nagy- és Kisjóka szerepel. A községet a tatárjárás, majd pedig 1530-ban Nagyfödémes községgel együtt a török dúlás pusztította el annyira, hogy a törökpusztítás után 100 év múlva is csak 300 lakosa volt. A község nevezetesebb birtokosai voltak az Udvarnoky, Farkas, Vizkelety, Takács családok. A reformáció és ellenreformáció idején nagy harcok színhelye a község. Területe: 4.247 k. h. Lakosság: 2.986. M.: 2.969, szl.: 11. Magy. beszél: 2.981. Vallás szerint: r. k. 2.441, réf.: 335, év.: 8, izr. 201. Fb. I. 3, II. 24, III. 227. Népsűrűség: 123. Lakóház: 546. Községi bíró: Hollósy Jáános. R. k. népiskola 9 tanerővel, ref. és izr. népiskola. Fogyasztási- és Hitelszövetkezet, Önk. Tűzoltó Egyesület, Sertéstenyésztők Egyesülete. A község 1938. nov. 9-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, szolgabírói kirendeltség: Szene, ah. Galánta, jb. közj. Somorja, csö. Jóka, v. á. Szene, posta és távbeszélő helyben. Újhelyjóka kk. galántai járás. Hajdan Jókához tartozott s csak az 1553. évi portális összeírásban található Jóka-Üjhely néven mint az óbudai apácák birtoka. 1647-ben a pozsonyi Klarissza apácáké, 1787-ben pedig a vallásalapé volt. Későbbi birtokosai az Eszterházyak, majd a Zichyek és Batthyányiak. A megszállás előtt gr. Pálffy Béláné birtoka. Területe: 1.503 k. h. Lakosság: 526. Ebből magy.: 524, szlovák: 2. Magy. beszél: 525. Vallás szerint: r. k. 516, ev. 1, izr. 9. Fb. I. 0, II. 10, III. 52. Népsűrűség: 60.8, lakóház: 83. Községi bíró: Andrássy József. Szolgabírói kirendeltség: Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. Somorja, csö. Jóka, vá. Szene, u. p. és u. t. Jóka.

Barsi Dénes

1905. 7. 7.
Jóka - megszületett

Görföl Jenő

1951.3.21.
Jóka - megszületett

Fellinger Károly

1963.11.20.
Jóka - élt
Fellinger Károly (Pozsony, 1963. november 20.) felvidéki magyar költő, helytörténész. Munkásságát Arany Opus-díjjal jutalmazták.[ Az általános iskolát szülőfalujában Jókán, középiskolai tanulmányait Galántán a magyar tannyelvű Kodály Zoltán Gimnáziumban végezte, ahol 1979 és 1983 között az iskola lapjának, az Alkotó Ifjúságnak-nak főszerkesztői tisztségét is ellátta. Versei az 1980-as években antológiákban is megjelentek. Első önálló verseskötete az 1991-ben megjelenő Áramszünet, ezt követte az 1996-ban kiadott Csendélet halottakkal. Az Égig érő vadkörtefák (1997) című kötetében Mátyusföld mesekincsét, hiedelemvilágát dolgozta fel prózában és versekben. 1993-tól a Jókai Szó negyedévente megjelenő regionális lap szerkesztője. Helytörténeti írása a Honismereti Kiskönyvtár könyvsorozatban jelent meg 1997-ben Jóka - Nevezetességek címmel. A 2004-ben kiadott Fészek az égen című verseskötetét, 2006-ban a Fűhárfa, 2008-ban a Szélkergető, kerek köpeny gyermekversei követték. A 2009-ben megjelenő Hajléktalan búzavirág. Mátyusföldi mondák és hiedelmek kötetében Mátyusföld mese- és hiedelemvilágát jeleníti meg. 2010-ben két gyermekverskötete jelent meg, a Dióbölcső, mákfejcsörgő és a Mákom van. Csomagmegőrző című válogatáskötete 2011-ben jelent meg. Rész és egész című 2013-ban megjelent kötete 2004 és 2012 között írt verseinek válogatása.
Névelőfordulások
1197
Ilke
1291
Ialka
1332
Jocza
1773
Nagy-Jóka et Kis-Jóka,
1786
Kisch-Jóka, Nagy-Jóka,
1808
Kis-Jóka et Nagy-Jóka,
1863
Kisjóka és Nagyjóka,
1892
Jóka,
1927
Jelka, Jóka,
1938
Jóka,
1945
Jelka, Jóka,
1948
Jelka
1994
Jóka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Béke utca (Mierová) 959/17
Telefon: 0317876182
Fax: 0317876449

Honlap: jelka.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kiš Gabriel (Független)

Képviselő-testület:
Kiš Gabriel (Független)
Hakszer Richard (Független)
Török Peter (Független)
Kovács Jozef (Független)
Bánoczký Maroš (Független)
Letuseková Denisa (Független)
Laurič Ivan (Független)
Deák Zoltán (SMK-MKP)
Bohony Štefan (SMK-MKP)
Molnár František (SMK-MKP)
Budai Igor (SMK-MKP)
Független 64% Független 7 képviselö SMK-MKP 36% SMK-MKP 4 képviselö 11 képviselö
Jókai Posta

Hlavná 490

Jókai Római Katolikus Plébániahivatal

Jóka 693

Jókai Rendőrörs

Fő utca 341/40

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 399

Gregorovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 399/1

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Béke utca 960/18

Magyar és Szlovák Tannyelvű Speciális Alapiskola

Iskola utca 399

Jókai Anyakönyvi Hivatal

Béke utca 959/17

Jókai Községi Hivatal

Béke utca 959/17

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2367 88%
szlovákok 51 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 103 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 170 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2691
magyarok 2819 97%
szlovákok 24 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 56 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2900
magyarok 2772 90%
szlovákok 21 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 280 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3078
magyarok 2709 76%
szlovákok 659 18%
ruszinok 1 0%
romák 190 5%
ukránok 0 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 3570
magyarok 2642 68%
szlovákok 1086 28%
ruszinok 0 0%
romák 109 3%
ukránok 0 0%
csehek 7 0%
németek 7 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 0%
összlétszám 3864
magyarok 2314 59%
szlovákok 1396 36%
ruszinok 3 0%
romák 127 3%
ukránok 1 0%
csehek 9 0%
németek 8 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 41 1%
összlétszám 3906
magyarok 2018 50%
szlovákok 1763 44%
ruszinok 4 0%
romák 44 1%
ukránok 1 0%
csehek 14 0%
németek 12 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 176 4%
összlétszám 4042
összlétszám 394
magyarok 363 92%
szlovákok 5 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 406
magyarok 399 98%
szlovákok 7 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 434
magyarok 426 98%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3365
Választási részvétel: 54.77 %
Kiadott boríték: 1843
Bedobott boríték: 1843

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1809
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kiš Gabriel 802 44.33 % Független
Véghová Rita 643 35.54 % Független
Szüllő Attila 300 16.58 % MOST - HÍD
Görföl Imrich 64 3.54 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kiš Gabriel 1012 Független
Hakszer Richard 758 Független
Török Peter 733 Független
Kovács Jozef 725 Független
Deák Zoltán 700 SMK-MKP
Bohony Štefan 668 SMK-MKP
Bánoczký Maroš 620 Független
Letuseková Denisa 611 Független
Laurič Ivan 609 Független
Molnár František 589 SMK-MKP
Budai Igor 588 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 27.27% Független 3 képviselö MOST - HÍD 27.27% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 45.45% SMK-MKP 5 képviselö 11 képviselö
2018
Független 63.64% Független 7 képviselö SMK-MKP 36.36% SMK-MKP 4 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3267
Választási részvétel: 16.47 %
Kiadott boríték: 538
Bedobott boríték: 538
Választásra jogosult: 3264
Választási részvétel: 19.39 %
Kiadott boríték: 633
Bedobott boríték: 633
Választásra jogosult: 3 359
Választási részvétel: 15,42 %
Kiadott boríték: 518
Bedobott boríték: 518

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 515
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 509
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 251 48.74 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 195 37.86 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 39 7.57 % Független
Ivan Uhliarik 22 4.27 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 5 0.97 % NP
Jozef Ravasz 3 0.58 % SRÚS
Tibor Mikuš 61 9.65% Független
József Berényi 320 62.87 % SMK-MKP
Konrád Rigó 74 14.54 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 59 11.59 % Független
Jozef Viskupič 53 10.41 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Jaroslav Cehlárik 3 0.59 % Független
Márius Novák 0 0.00 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 527
Érvényes szavazólap: 508
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
József Berényi 301 57.12% SMK-MKP
Zsolt Oros 272 51.61% MOST - HÍD
Krisztián Forró 248 47.06% SMK-MKP
Gábor Gál 225 42.69% MOST - HÍD
László Biró 218 41.37% SMK-MKP
László Pék 193 36.62% SMK-MKP
Gergely Agócs 185 35.10% SMK-MKP
Zoltán Forró 153 29.03% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 152 28.84% MOST - HÍD
František Juhos 149 28.27% MOST - HÍD
Ervin Chomča 147 27.89% MOST - HÍD
Mikuláš Horváth 143 27.13% SMK-MKP
Boris Brunner 115 21.82% MOST - HÍD
Jozef Nagy 64 12.14% Független
František Gőgh 54 10.25% ND
Pavol Doval 23 4.36% SMER - SD
Bystrík Horváth 17 3.23% SNS
Slávka Kramárová 16 3.04% SNS
Ľuboš Šúry 14 2.66% SMER - SD
Vladimír Vranovič 14 2.66% SMER - SD
Júlia Gálová 13 2.47% SMER - SD
Stanislava Režnáková 13 2.47% SNS
Roland Szekera 12 2.28% NOVA
Roman Súkeník 12 2.28% SMER - SD
Róbert Korec 11 2.09% KDH, SDKÚ - DS
Michal Nagy 11 2.09% SMS
Miloš Majko 10 1.90% DÚ, Zmena zdola
Adrián Macho 10 1.90% SaS, OKS
Peter Kolek 10 1.90% KSS
Ružena Vongrejová 9 1.71% NOVA
Gábor Pallya 7 1.33% ND
Ladislav Klempa 6 1.14% KSS
Milan Vlček 4 0.76% ĽS-HZDS
József Berényi 310 61.02% SMK-MKP
Krisztián Forró 269 52.95% SMK-MKP
Gergely Agócs 255 50.20% SMK-MKP
László Biró 240 47.24% SMK-MKP
László Pék 228 44.88% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 166 32.68% SMK-MKP
Gábor Gál 158 31.10% MOST - HÍD
Tamás Zupko 145 28.54% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 123 24.21% MOST - HÍD
Ervin Chomča 107 21.06% MOST - HÍD
František Juhos 94 18.50% MOST - HÍD
Zoltán Forró 92 18.11% MOST - HÍD
Peter Szabó 78 15.35% MOST - HÍD
Marta Vajdová 38 7.48% Független
Adrián Kubica 38 7.48% MOST - HÍD
Jana Hanuliaková 36 7.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Miloš Majko 35 6.89% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Jozef Boledovič 35 6.89% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marek Tóth 33 6.50% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Martin Práznovský 31 6.10% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Róbert Korec 29 5.71% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 29 5.71% Független
Slávka Kramárová 25 4.92% SNS
Júlia Gálová 24 4.72% SMER-SD
Martin Drobný 23 4.53% SNS
Andrej Tábori 18 3.54% Független
Igor Németh 17 3.35% SMER-SD
Ľubomír Noga 16 3.15% ĽS Naše Slovensko
Milan Bánovský 16 3.15% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Roman Sukeník 16 3.15% SMER-SD
Marta Némethová 15 2.95% SMER-SD
Roman Vančo 15 2.95% ĽS Naše Slovensko
Janka Repčoková 14 2.76% ĽS Naše Slovensko
Ľuboš Šúry 13 2.56% SMER-SD
David Slíž 12 2.36% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Tvrdík 11 2.17% ĽS Naše Slovensko
Adrián Macho 7 1.38% Független
Stanislav Lipovský 5 0.98% DOMA DOBRE
Jozef Pinček 3 0.59% NP
Václav Jurčaga 2 0.39% NÁRODNÁ KOALÍCIA
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 14.23 %
Galánta 214 14.03 %
Szered 92 6.03 %
Nagymácséd 70 4.59 %
Feketenyék 52 3.41 %
Nagyfödémes 42 2.75 %
Felsőszeli 40 2.62 %
Nádszeg 39 2.56 %
Jóka 38 2.49 %
Taksonyfalva 38 2.49 %
Diószeg 35 2.30 %
Nemeskajal 34 2.23 %
Alsószerdahely 28 1.84 %
Tallós 27 1.77 %
Vízkelet 26 1.70 %
Alsószeli 26 1.70 %
Sopornya 19 1.25 %
Nemeskosút 17 1.11 %
Hidaskürt 16 1.05 %
Tósnyárasd 11 0.72 %
Pozsonyvezekény 11 0.72 %
Kismácséd 10 0.66 %
Királyrév 8 0.52 %
Vágpatta 7 0.46 %
Magyargurab 7 0.46 %
Sempte 6 0.39 %
Ábrahám 4 0.26 %
Gány 4 0.26 %
Pusztakürt 4 0.26 %
Nemeskürt 3 0.20 %
Pusztafödémes 3 0.20 %
Szentharaszt 3 0.20 %
Dunajánosháza 3 0.20 %
Salgócska 2 0.13 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 38.48 %
Szered 494 23.67 %
Galánta 251 12.03 %
Alsószerdahely 241 11.55 %
Vágpatta 159 7.62 %
Sempte 133 6.37 %
Nemeskürt 72 3.45 %
Diószeg 64 3.07 %
Pusztakürt 55 2.64 %
Pusztafödémes 46 2.20 %
Szentharaszt 40 1.92 %
Ábrahám 37 1.77 %
Magyargurab 31 1.49 %
Nagyfödémes 29 1.39 %
Felsőszeli 28 1.34 %
Salgócska 23 1.10 %
Nemeskosút 22 1.05 %
Kisgeszt 20 0.96 %
Gány 17 0.81 %
Vága 17 0.81 %
Taksonyfalva 16 0.77 %
Nagymácséd 13 0.62 %
Tósnyárasd 11 0.53 %
Alsószeli 10 0.48 %
Nemeskajal 10 0.48 %
Dunajánosháza 8 0.38 %
Tallós 7 0.34 %
Jóka 7 0.34 %
Kismácséd 6 0.29 %
Hidaskürt 6 0.29 %
Királyrév 4 0.19 %
Feketenyék 2 0.10 %
Pozsonyvezekény 2 0.10 %
Nádszeg 1 0.05 %
Vízkelet 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 11.39 %
Galánta 368 11.11 %
Alsószeli 270 8.15 %
Nádszeg 238 7.19 %
Felsőszeli 216 6.52 %
Nagyfödémes 192 5.80 %
Taksonyfalva 184 5.56 %
Feketenyék 170 5.13 %
Jóka 166 5.01 %
Pozsonyvezekény 139 4.20 %
Nagymácséd 137 4.14 %
Diószeg 126 3.81 %
Vága 123 3.71 %
Tallós 99 2.99 %
Nemeskosút 81 2.45 %
Vízkelet 69 2.08 %
Királyrév 53 1.60 %
Kismácséd 49 1.48 %
Nemeskajal 45 1.36 %
Tósnyárasd 28 0.85 %
Szered 11 0.33 %
Sopornya 6 0.18 %
Alsószerdahely 3 0.09 %
Pusztafödémes 3 0.09 %
Gány 2 0.06 %
Kisgeszt 2 0.06 %
Magyargurab 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 43.67 %
Szered 98 5.54 %
Diószeg 95 5.37 %
Taksonyfalva 62 3.50 %
Gány 49 2.77 %
Nagyfödémes 41 2.32 %
Felsőszeli 37 2.09 %
Sopornya 37 2.09 %
Nemeskosút 20 1.13 %
Jóka 18 1.02 %
Alsószerdahely 18 1.02 %
Alsószeli 16 0.90 %
Nemeskajal 16 0.90 %
Magyargurab 16 0.90 %
Pusztafödémes 16 0.90 %
Tósnyárasd 15 0.85 %
Dunajánosháza 14 0.79 %
Kisgeszt 12 0.68 %
Nádszeg 10 0.56 %
Királyrév 9 0.51 %
Ábrahám 9 0.51 %
Vízkelet 9 0.51 %
Nemeskürt 9 0.51 %
Pozsonyvezekény 9 0.51 %
Vága 9 0.51 %
Nagymácséd 8 0.45 %
Sempte 8 0.45 %
Vágpatta 7 0.40 %
Hidaskürt 7 0.40 %
Kismácséd 7 0.40 %
Tallós 6 0.34 %
Feketenyék 5 0.28 %
Pusztakürt 4 0.23 %
Szentharaszt 4 0.23 %
Salgócska 3 0.17 %
Alsóhatár 2 0.11 %
Szered 253 15.87 %
Galánta 126 7.90 %
Sopornya 71 4.45 %
Alsószerdahely 56 3.51 %
Szentharaszt 47 2.95 %
Sempte 36 2.26 %
Vágpatta 30 1.88 %
Pusztafödémes 27 1.69 %
Ábrahám 26 1.63 %
Diószeg 24 1.51 %
Nagyfödémes 17 1.07 %
Vága 15 0.94 %
Magyargurab 14 0.88 %
Gány 13 0.82 %
Taksonyfalva 13 0.82 %
Kisgeszt 12 0.75 %
Jóka 12 0.75 %
Felsőszeli 9 0.56 %
Salgócska 9 0.56 %
Pusztakürt 9 0.56 %
Nemeskürt 7 0.44 %
Tallós 7 0.44 %
Nemeskosút 6 0.38 %
Kismácséd 6 0.38 %
Alsószeli 5 0.31 %
Nádszeg 4 0.25 %
Királyrév 3 0.19 %
Hidaskürt 3 0.19 %
Nagymácséd 3 0.19 %
Nemeskajal 2 0.13 %
Tósnyárasd 2 0.13 %
Vízkelet 2 0.13 %
Feketenyék 1 0.06 %
Pozsonyvezekény 1 0.06 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 26.00 %
Szered 254 7.18 %
Nádszeg 246 6.95 %
Diószeg 178 5.03 %
Nagyfödémes 150 4.24 %
Felsőszeli 140 3.96 %
Taksonyfalva 134 3.79 %
Feketenyék 127 3.59 %
Jóka 107 3.02 %
Nagymácséd 107 3.02 %
Alsószeli 99 2.80 %
Királyrév 90 2.54 %
Hidaskürt 80 2.26 %
Sopornya 77 2.18 %
Nemeskajal 73 2.06 %
Tallós 70 1.98 %
Vága 68 1.92 %
Nemeskosút 60 1.70 %
Vízkelet 58 1.64 %
Pozsonyvezekény 43 1.22 %
Gány 42 1.19 %
Ábrahám 39 1.10 %
Magyargurab 37 1.05 %
Sempte 36 1.02 %
Tósnyárasd 36 1.02 %
Pusztafödémes 32 0.90 %
Vágpatta 31 0.88 %
Kismácséd 26 0.73 %
Alsószerdahely 25 0.71 %
Alsóhatár 24 0.68 %
Szentharaszt 22 0.62 %
Dunajánosháza 11 0.31 %
Nemeskürt 10 0.28 %
Kisgeszt 10 0.28 %
Salgócska 7 0.20 %
Pusztakürt 5 0.14 %
Nádszeg 583 24.45 %
Galánta 477 20.01 %
Feketenyék 152 6.38 %
Felsőszeli 126 5.29 %
Alsószeli 119 4.99 %
Nagyfödémes 110 4.61 %
Taksonyfalva 104 4.36 %
Királyrév 104 4.36 %
Tallós 95 3.98 %
Jóka 94 3.94 %
Nagymácséd 89 3.73 %
Diószeg 78 3.27 %
Hidaskürt 75 3.15 %
Pozsonyvezekény 60 2.52 %
Vízkelet 57 2.39 %
Nemeskajal 55 2.31 %
Vága 49 2.06 %
Szered 37 1.55 %
Tósnyárasd 36 1.51 %
Nemeskosút 34 1.43 %
Alsóhatár 29 1.22 %
Kismácséd 18 0.76 %
Ábrahám 10 0.42 %
Magyargurab 6 0.25 %
Gány 5 0.21 %
Sopornya 5 0.21 %
Dunajánosháza 5 0.21 %
Alsószerdahely 4 0.17 %
Vágpatta 3 0.13 %
Pusztafödémes 3 0.13 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Nemeskürt 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 15.26 %
Galánta 481 12.09 %
Alsószeli 379 9.53 %
Felsőszeli 336 8.45 %
Nagyfödémes 276 6.94 %
Jóka 255 6.41 %
Taksonyfalva 240 6.03 %
Királyrév 215 5.41 %
Nagymácséd 205 5.15 %
Hidaskürt 200 5.03 %
Pozsonyvezekény 161 4.05 %
Vága 154 3.87 %
Feketenyék 146 3.67 %
Tallós 144 3.62 %
Diószeg 123 3.09 %
Nemeskosút 106 2.67 %
Vízkelet 80 2.01 %
Nemeskajal 73 1.84 %
Kismácséd 49 1.23 %
Tósnyárasd 35 0.88 %
Alsóhatár 27 0.68 %
Szered 18 0.45 %
Pusztafödémes 10 0.25 %
Dunajánosháza 7 0.18 %
Ábrahám 4 0.10 %
Magyargurab 3 0.08 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Sopornya 2 0.05 %
Gány 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 15.18 %
Nádszeg 297 8.21 %
Nagymácséd 225 6.22 %
Nagyfödémes 195 5.39 %
Feketenyék 176 4.87 %
Taksonyfalva 171 4.73 %
Diószeg 158 4.37 %
Jóka 158 4.37 %
Felsőszeli 154 4.26 %
Alsószeli 129 3.57 %
Vága 116 3.21 %
Hidaskürt 114 3.15 %
Szered 102 2.82 %
Tallós 95 2.63 %
Pozsonyvezekény 74 2.05 %
Vízkelet 71 1.96 %
Nemeskajal 64 1.77 %
Nemeskosút 60 1.66 %
Királyrév 47 1.30 %
Kismácséd 46 1.27 %
Tósnyárasd 39 1.08 %
Magyargurab 20 0.55 %
Alsószerdahely 20 0.55 %
Alsóhatár 17 0.47 %
Pusztafödémes 15 0.41 %
Ábrahám 14 0.39 %
Gány 13 0.36 %
Dunajánosháza 12 0.33 %
Sopornya 10 0.28 %
Szentharaszt 10 0.28 %
Vágpatta 9 0.25 %
Nemeskürt 7 0.19 %
Sempte 6 0.17 %
Kisgeszt 5 0.14 %
Salgócska 2 0.06 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 21.00 %
Galánta 255 13.69 %
Sopornya 244 13.10 %
Alsószerdahely 196 10.53 %
Ábrahám 181 9.72 %
Pusztafödémes 103 5.53 %
Diószeg 98 5.26 %
Sempte 60 3.22 %
Nemeskürt 58 3.11 %
Kisgeszt 51 2.74 %
Vágpatta 44 2.36 %
Nagyfödémes 43 2.31 %
Felsőszeli 43 2.31 %
Magyargurab 33 1.77 %
Szentharaszt 30 1.61 %
Nemeskosút 29 1.56 %
Gány 22 1.18 %
Pusztakürt 22 1.18 %
Taksonyfalva 21 1.13 %
Jóka 17 0.91 %
Kismácséd 13 0.70 %
Nádszeg 13 0.70 %
Alsószeli 10 0.54 %
Pozsonyvezekény 9 0.48 %
Vága 9 0.48 %
Nemeskajal 8 0.43 %
Nagymácséd 8 0.43 %
Tallós 7 0.38 %
Salgócska 6 0.32 %
Tósnyárasd 5 0.27 %
Dunajánosháza 4 0.21 %
Feketenyék 3 0.16 %
Vízkelet 3 0.16 %
Alsóhatár 2 0.11 %
Hidaskürt 2 0.11 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 27.06 %
Galánta 455 21.08 %
Ábrahám 198 9.18 %
Diószeg 166 7.69 %
Sopornya 115 5.33 %
Pusztafödémes 100 4.63 %
Sempte 88 4.08 %
Vágpatta 81 3.75 %
Nagyfödémes 74 3.43 %
Alsószerdahely 68 3.15 %
Felsőszeli 67 3.10 %
Szentharaszt 61 2.83 %
Magyargurab 54 2.50 %
Kisgeszt 48 2.22 %
Taksonyfalva 38 1.76 %
Jóka 36 1.67 %
Nemeskosút 35 1.62 %
Nemeskürt 28 1.30 %
Gány 27 1.25 %
Dunajánosháza 25 1.16 %
Kismácséd 19 0.88 %
Pusztakürt 18 0.83 %
Alsószeli 18 0.83 %
Vága 18 0.83 %
Nagymácséd 18 0.83 %
Tósnyárasd 16 0.74 %
Salgócska 16 0.74 %
Hidaskürt 11 0.51 %
Nádszeg 11 0.51 %
Feketenyék 11 0.51 %
Nemeskajal 11 0.51 %
Vízkelet 7 0.32 %
Tallós 6 0.28 %
Pozsonyvezekény 4 0.19 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 180 17.56 %
Galánta 168 16.39 %
Sopornya 77 7.51 %
Szentharaszt 45 4.39 %
Vágpatta 35 3.41 %
Ábrahám 32 3.12 %
Felsőszeli 31 3.02 %
Diószeg 29 2.83 %
Sempte 29 2.83 %
Pusztafödémes 28 2.73 %
Magyargurab 22 2.15 %
Nagyfödémes 19 1.85 %
Alsószerdahely 19 1.85 %
Pusztakürt 18 1.76 %
Taksonyfalva 17 1.66 %
Vága 14 1.37 %
Jóka 14 1.37 %
Salgócska 13 1.27 %
Kisgeszt 11 1.07 %
Gány 10 0.98 %
Kismácséd 10 0.98 %
Nagymácséd 8 0.78 %
Nemeskürt 8 0.78 %
Nádszeg 7 0.68 %
Hidaskürt 6 0.59 %
Alsószeli 6 0.59 %
Tallós 5 0.49 %
Tósnyárasd 5 0.49 %
Nemeskosút 5 0.49 %
Királyrév 4 0.39 %
Vízkelet 3 0.29 %
Alsóhatár 3 0.29 %
Feketenyék 2 0.20 %
Dunajánosháza 1 0.10 %
Nemeskajal 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 1 0.10 %
Galánta 602 27.00 %
Szered 563 25.25 %
Diószeg 140 6.28 %
Sopornya 96 4.30 %
Sempte 89 3.99 %
Vágpatta 78 3.50 %
Nagyfödémes 71 3.18 %
Alsószerdahely 69 3.09 %
Pusztafödémes 69 3.09 %
Gány 66 2.96 %
Ábrahám 66 2.96 %
Felsőszeli 61 2.74 %
Szentharaszt 60 2.69 %
Taksonyfalva 53 2.38 %
Magyargurab 51 2.29 %
Hidaskürt 43 1.93 %
Nemeskosút 38 1.70 %
Jóka 35 1.57 %
Kisgeszt 32 1.43 %
Nemeskürt 30 1.35 %
Nagymácséd 26 1.17 %
Dunajánosháza 24 1.08 %
Tósnyárasd 22 0.99 %
Salgócska 21 0.94 %
Alsószeli 19 0.85 %
Vága 18 0.81 %
Pusztakürt 17 0.76 %
Nemeskajal 15 0.67 %
Nádszeg 13 0.58 %
Vízkelet 12 0.54 %
Feketenyék 8 0.36 %
Kismácséd 8 0.36 %
Királyrév 6 0.27 %
Tallós 5 0.22 %
Pozsonyvezekény 3 0.13 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 30 9.23 %
Galánta 27 8.31 %
Diószeg 19 5.85 %
Kismácséd 17 5.23 %
Ábrahám 14 4.31 %
Nagyfödémes 7 2.15 %
Magyargurab 6 1.85 %
Taksonyfalva 5 1.54 %
Sopornya 5 1.54 %
Kisgeszt 5 1.54 %
Felsőszeli 4 1.23 %
Vága 4 1.23 %
Tósnyárasd 4 1.23 %
Jóka 3 0.92 %
Pozsonyvezekény 3 0.92 %
Nemeskosút 2 0.62 %
Dunajánosháza 2 0.62 %
Alsóhatár 2 0.62 %
Nagymácséd 2 0.62 %
Nemeskürt 2 0.62 %
Nemeskajal 2 0.62 %
Alsószerdahely 2 0.62 %
Sempte 2 0.62 %
Hidaskürt 1 0.31 %
Salgócska 1 0.31 %
Pusztakürt 1 0.31 %
Tallós 1 0.31 %
Vágpatta 1 0.31 %
Nádszeg 1 0.31 %
Pusztafödémes 1 0.31 %
Királyrév 1 0.31 %
Szentharaszt 1 0.31 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 14.09 %
Nádszeg 591 10.19 %
Alsószeli 525 9.05 %
Felsőszeli 418 7.21 %
Nagyfödémes 379 6.53 %
Taksonyfalva 352 6.07 %
Nagymácséd 328 5.66 %
Jóka 310 5.34 %
Hidaskürt 298 5.14 %
Feketenyék 255 4.40 %
Vága 252 4.34 %
Pozsonyvezekény 233 4.02 %
Diószeg 202 3.48 %
Királyrév 170 2.93 %
Tallós 158 2.72 %
Nemeskosút 131 2.26 %
Vízkelet 126 2.17 %
Nemeskajal 98 1.69 %
Kismácséd 80 1.38 %
Tósnyárasd 74 1.28 %
Szered 53 0.91 %
Ábrahám 18 0.31 %
Gány 15 0.26 %
Dunajánosháza 15 0.26 %
Pusztafödémes 13 0.22 %
Alsóhatár 13 0.22 %
Magyargurab 12 0.21 %
Alsószerdahely 10 0.17 %
Sopornya 9 0.16 %
Vágpatta 8 0.14 %
Salgócska 7 0.12 %
Sempte 6 0.10 %
Szentharaszt 5 0.09 %
Kisgeszt 3 0.05 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 24.62 %
Szered 357 17.00 %
Sopornya 253 12.05 %
Alsószerdahely 227 10.81 %
Diószeg 97 4.62 %
Sempte 89 4.24 %
Nemeskürt 67 3.19 %
Vágpatta 58 2.76 %
Nagyfödémes 42 2.00 %
Pusztafödémes 42 2.00 %
Ábrahám 40 1.90 %
Felsőszeli 39 1.86 %
Nagymácséd 34 1.62 %
Pusztakürt 33 1.57 %
Taksonyfalva 31 1.48 %
Szentharaszt 28 1.33 %
Nemeskosút 25 1.19 %
Gány 24 1.14 %
Nádszeg 24 1.14 %
Jóka 24 1.14 %
Magyargurab 22 1.05 %
Salgócska 21 1.00 %
Vága 20 0.95 %
Alsószeli 19 0.90 %
Feketenyék 13 0.62 %
Tósnyárasd 13 0.62 %
Nemeskajal 13 0.62 %
Kisgeszt 11 0.52 %
Pozsonyvezekény 11 0.52 %
Hidaskürt 10 0.48 %
Kismácséd 9 0.43 %
Királyrév 8 0.38 %
Tallós 8 0.38 %
Dunajánosháza 7 0.33 %
Vízkelet 5 0.24 %
Alsóhatár 4 0.19 %
Galánta 591 12.31 %
Nádszeg 469 9.77 %
Alsószeli 392 8.16 %
Nagymácséd 391 8.14 %
Felsőszeli 344 7.17 %
Nagyfödémes 334 6.96 %
Taksonyfalva 322 6.71 %
Jóka 269 5.60 %
Hidaskürt 260 5.42 %
Vága 233 4.85 %
Feketenyék 211 4.39 %
Pozsonyvezekény 174 3.62 %
Diószeg 142 2.96 %
Tallós 135 2.81 %
Királyrév 112 2.33 %
Nemeskosút 107 2.23 %
Vízkelet 95 1.98 %
Tósnyárasd 93 1.94 %
Nemeskajal 88 1.83 %
Kismácséd 75 1.56 %
Szered 23 0.48 %
Alsóhatár 15 0.31 %
Gány 8 0.17 %
Dunajánosháza 6 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 21.15 %
Nádszeg 385 9.63 %
Alsószeli 314 7.86 %
Felsőszeli 304 7.61 %
Taksonyfalva 291 7.28 %
Nagyfödémes 260 6.51 %
Jóka 240 6.01 %
Nagymácséd 215 5.38 %
Hidaskürt 194 4.85 %
Diószeg 159 3.98 %
Vága 158 3.95 %
Feketenyék 147 3.68 %
Pozsonyvezekény 128 3.20 %
Nemeskosút 118 2.95 %
Tallós 113 2.83 %
Királyrév 102 2.55 %
Vízkelet 80 2.00 %
Nemeskajal 79 1.98 %
Kismácséd 57 1.43 %
Tósnyárasd 48 1.20 %
Szered 26 0.65 %
Alsóhatár 12 0.30 %
Dunajánosháza 11 0.28 %
Gány 7 0.18 %
Magyargurab 5 0.13 %
Pusztafödémes 5 0.13 %
Sopornya 5 0.13 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Ábrahám 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 15.86 %
Nádszeg 398 9.98 %
Taksonyfalva 357 8.96 %
Alsószeli 313 7.85 %
Felsőszeli 311 7.80 %
Nagyfödémes 247 6.20 %
Jóka 228 5.72 %
Hidaskürt 217 5.44 %
Nagymácséd 217 5.44 %
Feketenyék 170 4.26 %
Pozsonyvezekény 160 4.01 %
Vága 144 3.61 %
Tallós 128 3.21 %
Diószeg 122 3.06 %
Nemeskosút 99 2.48 %
Királyrév 94 2.36 %
Vízkelet 76 1.91 %
Nemeskajal 67 1.68 %
Kismácséd 51 1.28 %
Tósnyárasd 48 1.20 %
Alsóhatár 12 0.30 %
Szered 11 0.28 %
Sopornya 3 0.08 %
Alsószerdahely 2 0.05 %
Dunajánosháza 2 0.05 %
Pusztafödémes 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 44.24 %
Galánta 361 16.05 %
Diószeg 130 5.78 %
Vágpatta 129 5.74 %
Sopornya 123 5.47 %
Sempte 106 4.71 %
Alsószerdahely 94 4.18 %
Ábrahám 75 3.33 %
Nagyfödémes 71 3.16 %
Szentharaszt 69 3.07 %
Pusztafödémes 61 2.71 %
Magyargurab 43 1.91 %
Felsőszeli 40 1.78 %
Nemeskürt 37 1.65 %
Pusztakürt 36 1.60 %
Jóka 33 1.47 %
Taksonyfalva 29 1.29 %
Kisgeszt 24 1.07 %
Gány 24 1.07 %
Nemeskosút 23 1.02 %
Nagymácséd 20 0.89 %
Dunajánosháza 20 0.89 %
Salgócska 20 0.89 %
Vága 17 0.76 %
Nemeskajal 16 0.71 %
Tósnyárasd 15 0.67 %
Nádszeg 14 0.62 %
Alsószeli 12 0.53 %
Hidaskürt 11 0.49 %
Tallós 9 0.40 %
Kismácséd 8 0.36 %
Feketenyék 7 0.31 %
Pozsonyvezekény 7 0.31 %
Vízkelet 6 0.27 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 2 0.09 %
Szered 1 128 43.82 %
Sopornya 299 11.62 %
Alsószerdahely 236 9.17 %
Galánta 115 4.47 %
Vágpatta 98 3.81 %
Sempte 84 3.26 %
Szentharaszt 58 2.25 %
Nemeskürt 58 2.25 %
Diószeg 47 1.83 %
Ábrahám 46 1.79 %
Pusztafödémes 41 1.59 %
Pusztakürt 28 1.09 %
Nagyfödémes 27 1.05 %
Felsőszeli 24 0.93 %
Vága 21 0.82 %
Magyargurab 19 0.74 %
Nagymácséd 18 0.70 %
Taksonyfalva 18 0.70 %
Alsószeli 18 0.70 %
Gány 16 0.62 %
Jóka 15 0.58 %
Salgócska 14 0.54 %
Nemeskosút 14 0.54 %
Kisgeszt 13 0.51 %
Feketenyék 7 0.27 %
Nádszeg 7 0.27 %
Tósnyárasd 6 0.23 %
Vízkelet 6 0.23 %
Kismácséd 5 0.19 %
Tallós 5 0.19 %
Dunajánosháza 5 0.19 %
Nemeskajal 4 0.16 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 43.70 %
Szered 121 6.17 %
Nagyfödémes 72 3.67 %
Diószeg 71 3.62 %
Taksonyfalva 49 2.50 %
Jóka 38 1.94 %
Sopornya 35 1.78 %
Felsőszeli 34 1.73 %
Gány 32 1.63 %
Pusztafödémes 30 1.53 %
Hidaskürt 26 1.33 %
Alsószeli 24 1.22 %
Feketenyék 21 1.07 %
Vágpatta 20 1.02 %
Nemeskajal 19 0.97 %
Szentharaszt 16 0.82 %
Nemeskosút 16 0.82 %
Pozsonyvezekény 16 0.82 %
Tósnyárasd 16 0.82 %
Vága 15 0.76 %
Magyargurab 15 0.76 %
Alsószerdahely 14 0.71 %
Sempte 12 0.61 %
Kisgeszt 11 0.56 %
Kismácséd 11 0.56 %
Dunajánosháza 9 0.46 %
Ábrahám 9 0.46 %
Salgócska 8 0.41 %
Vízkelet 8 0.41 %
Nemeskürt 8 0.41 %
Nádszeg 6 0.31 %
Nagymácséd 6 0.31 %
Tallós 5 0.25 %
Pusztakürt 5 0.25 %
Királyrév 2 0.10 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 51.56 %
Galánta 283 12.27 %
Sopornya 188 8.15 %
Sempte 112 4.86 %
Szentharaszt 107 4.64 %
Vágpatta 94 4.08 %
Alsószerdahely 88 3.82 %
Diószeg 86 3.73 %
Pusztafödémes 64 2.78 %
Felsőszeli 54 2.34 %
Ábrahám 47 2.04 %
Nagyfödémes 36 1.56 %
Taksonyfalva 36 1.56 %
Pusztakürt 33 1.43 %
Nemeskürt 31 1.34 %
Nemeskosút 29 1.26 %
Magyargurab 29 1.26 %
Jóka 23 1.00 %
Gány 22 0.95 %
Kisgeszt 18 0.78 %
Tósnyárasd 13 0.56 %
Kismácséd 12 0.52 %
Nemeskajal 12 0.52 %
Vága 12 0.52 %
Nagymácséd 11 0.48 %
Alsószeli 9 0.39 %
Salgócska 9 0.39 %
Vízkelet 6 0.26 %
Hidaskürt 5 0.22 %
Feketenyék 4 0.17 %
Nádszeg 3 0.13 %
Dunajánosháza 3 0.13 %
Királyrév 2 0.09 %
Tallós 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 20.78 %
Galánta 369 11.46 %
Vágpatta 301 9.35 %
Sopornya 216 6.71 %
Diószeg 119 3.70 %
Sempte 113 3.51 %
Alsószerdahely 85 2.64 %
Szentharaszt 83 2.58 %
Nemeskürt 65 2.02 %
Pusztafödémes 63 1.96 %
Ábrahám 62 1.93 %
Nagyfödémes 60 1.86 %
Felsőszeli 52 1.61 %
Magyargurab 46 1.43 %
Pusztakürt 45 1.40 %
Jóka 31 0.96 %
Taksonyfalva 30 0.93 %
Kisgeszt 29 0.90 %
Nemeskosút 26 0.81 %
Salgócska 24 0.75 %
Gány 22 0.68 %
Tósnyárasd 21 0.65 %
Nagymácséd 16 0.50 %
Dunajánosháza 16 0.50 %
Vága 14 0.43 %
Alsószeli 13 0.40 %
Nemeskajal 11 0.34 %
Hidaskürt 9 0.28 %
Vízkelet 9 0.28 %
Kismácséd 7 0.22 %
Nádszeg 6 0.19 %
Tallós 5 0.16 %
Feketenyék 4 0.12 %
Pozsonyvezekény 4 0.12 %
Királyrév 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Szered 480 21.35 %
Galánta 74 3.29 %
Sopornya 32 1.42 %
Felsőszeli 30 1.33 %
Alsószerdahely 28 1.25 %
Sempte 24 1.07 %
Diószeg 24 1.07 %
Vágpatta 23 1.02 %
Szentharaszt 22 0.98 %
Pusztafödémes 18 0.80 %
Nagyfödémes 16 0.71 %
Jóka 16 0.71 %
Taksonyfalva 14 0.62 %
Gány 12 0.53 %
Alsószeli 11 0.49 %
Vága 11 0.49 %
Nemeskürt 11 0.49 %
Nemeskosút 10 0.44 %
Tósnyárasd 9 0.40 %
Nádszeg 9 0.40 %
Ábrahám 8 0.36 %
Magyargurab 8 0.36 %
Tallós 7 0.31 %
Pusztakürt 7 0.31 %
Hidaskürt 6 0.27 %
Feketenyék 5 0.22 %
Nagymácséd 4 0.18 %
Kismácséd 3 0.13 %
Nemeskajal 3 0.13 %
Vízkelet 3 0.13 %
Kisgeszt 3 0.13 %
Dunajánosháza 3 0.13 %
Királyrév 2 0.09 %
Salgócska 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 43.83 %
Galánta 513 18.78 %
Sopornya 187 6.85 %
Vágpatta 161 5.90 %
Diószeg 150 5.49 %
Alsószerdahely 142 5.20 %
Sempte 126 4.61 %
Szentharaszt 99 3.63 %
Ábrahám 96 3.52 %
Pusztafödémes 69 2.53 %
Nemeskürt 67 2.45 %
Nagyfödémes 67 2.45 %
Felsőszeli 58 2.12 %
Taksonyfalva 44 1.61 %
Magyargurab 41 1.50 %
Jóka 35 1.28 %
Kisgeszt 33 1.21 %
Gány 33 1.21 %
Nemeskosút 30 1.10 %
Salgócska 28 1.03 %
Vága 25 0.92 %
Pusztakürt 23 0.84 %
Nagymácséd 22 0.81 %
Dunajánosháza 22 0.81 %
Tósnyárasd 19 0.70 %
Alsószeli 19 0.70 %
Nemeskajal 13 0.48 %
Tallós 11 0.40 %
Nádszeg 10 0.37 %
Vízkelet 9 0.33 %
Hidaskürt 8 0.29 %
Kismácséd 8 0.29 %
Feketenyék 8 0.29 %
Királyrév 6 0.22 %
Pozsonyvezekény 5 0.18 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Galánta 1 158 38.22 %
Szered 302 9.97 %
Diószeg 93 3.07 %
Sopornya 87 2.87 %
Taksonyfalva 87 2.87 %
Nagyfödémes 73 2.41 %
Felsőszeli 67 2.21 %
Gány 45 1.49 %
Vágpatta 44 1.45 %
Nemeskosút 43 1.42 %
Nemeskajal 42 1.39 %
Tósnyárasd 37 1.22 %
Magyargurab 34 1.12 %
Sempte 33 1.09 %
Alsószerdahely 33 1.09 %
Alsószeli 30 0.99 %
Ábrahám 29 0.96 %
Jóka 29 0.96 %
Vága 28 0.92 %
Pusztafödémes 26 0.86 %
Nemeskürt 24 0.79 %
Szentharaszt 23 0.76 %
Feketenyék 19 0.63 %
Tallós 19 0.63 %
Nagymácséd 19 0.63 %
Hidaskürt 19 0.63 %
Vízkelet 18 0.59 %
Kismácséd 16 0.53 %
Nádszeg 16 0.53 %
Pozsonyvezekény 13 0.43 %
Pusztakürt 13 0.43 %
Kisgeszt 12 0.40 %
Salgócska 9 0.30 %
Dunajánosháza 8 0.26 %
Királyrév 8 0.26 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Galánta 348 18.48 %
Taksonyfalva 160 8.50 %
Feketenyék 101 5.36 %
Felsőszeli 93 4.94 %
Nagyfödémes 87 4.62 %
Nagymácséd 78 4.14 %
Nádszeg 78 4.14 %
Jóka 78 4.14 %
Diószeg 77 4.09 %
Alsószeli 65 3.45 %
Vága 46 2.44 %
Nemeskajal 42 2.23 %
Tósnyárasd 40 2.12 %
Vízkelet 37 1.96 %
Hidaskürt 37 1.96 %
Tallós 33 1.75 %
Nemeskosút 29 1.54 %
Pozsonyvezekény 28 1.49 %
Szered 28 1.49 %
Királyrév 18 0.96 %
Sopornya 14 0.74 %
Magyargurab 13 0.69 %
Kismácséd 10 0.53 %
Dunajánosháza 7 0.37 %
Alsószerdahely 7 0.37 %
Nemeskürt 4 0.21 %
Ábrahám 4 0.21 %
Pusztafödémes 4 0.21 %
Gány 4 0.21 %
Vágpatta 3 0.16 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Kisgeszt 1 0.05 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 34.04 %
Sopornya 433 23.62 %
Nemeskürt 281 15.33 %
Vágpatta 263 14.35 %
Alsószerdahely 237 12.93 %
Galánta 225 12.27 %
Sempte 106 5.78 %
Pusztakürt 104 5.67 %
Szentharaszt 73 3.98 %
Salgócska 48 2.62 %
Diószeg 43 2.35 %
Felsőszeli 38 2.07 %
Pusztafödémes 36 1.96 %
Ábrahám 32 1.75 %
Taksonyfalva 26 1.42 %
Gány 26 1.42 %
Magyargurab 23 1.25 %
Nagyfödémes 21 1.15 %
Nemeskosút 19 1.04 %
Kisgeszt 19 1.04 %
Jóka 16 0.87 %
Tósnyárasd 12 0.65 %
Nagymácséd 11 0.60 %
Vága 10 0.55 %
Alsószeli 6 0.33 %
Nemeskajal 6 0.33 %
Pozsonyvezekény 4 0.22 %
Nádszeg 3 0.16 %
Kismácséd 3 0.16 %
Dunajánosháza 3 0.16 %
Királyrév 3 0.16 %
Vízkelet 1 0.05 %
Feketenyék 1 0.05 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Tallós 1 0.05 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 42.27 %
Galánta 177 15.46 %
Sopornya 123 10.74 %
Alsószerdahely 77 6.72 %
Szentharaszt 60 5.24 %
Sempte 56 4.89 %
Vágpatta 42 3.67 %
Diószeg 34 2.97 %
Pusztafödémes 34 2.97 %
Ábrahám 33 2.88 %
Nemeskürt 23 2.01 %
Vága 18 1.57 %
Gány 18 1.57 %
Jóka 15 1.31 %
Magyargurab 15 1.31 %
Pusztakürt 15 1.31 %
Nagyfödémes 14 1.22 %
Kisgeszt 13 1.14 %
Felsőszeli 13 1.14 %
Taksonyfalva 11 0.96 %
Salgócska 9 0.79 %
Nemeskosút 9 0.79 %
Alsószeli 9 0.79 %
Tósnyárasd 9 0.79 %
Kismácséd 7 0.61 %
Királyrév 4 0.35 %
Hidaskürt 4 0.35 %
Tallós 3 0.26 %
Dunajánosháza 2 0.17 %
Nagymácséd 2 0.17 %
Alsóhatár 2 0.17 %
Nemeskajal 2 0.17 %
Vízkelet 1 0.09 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 28.16 %
Galánta 323 14.48 %
Vágpatta 321 14.39 %
Sopornya 208 9.33 %
Sempte 129 5.78 %
Diószeg 107 4.80 %
Nemeskürt 83 3.72 %
Alsószerdahely 77 3.45 %
Szentharaszt 71 3.18 %
Ábrahám 66 2.96 %
Pusztakürt 62 2.78 %
Nagyfödémes 56 2.51 %
Pusztafödémes 54 2.42 %
Felsőszeli 45 2.02 %
Magyargurab 39 1.75 %
Gány 35 1.57 %
Salgócska 32 1.43 %
Jóka 29 1.30 %
Taksonyfalva 25 1.12 %
Kisgeszt 25 1.12 %
Hidaskürt 22 0.99 %
Nemeskosút 21 0.94 %
Vága 21 0.94 %
Nagymácséd 20 0.90 %
Alsószeli 15 0.67 %
Dunajánosháza 15 0.67 %
Tósnyárasd 15 0.67 %
Nemeskajal 8 0.36 %
Vízkelet 7 0.31 %
Kismácséd 7 0.31 %
Pozsonyvezekény 7 0.31 %
Tallós 5 0.22 %
Feketenyék 4 0.18 %
Nádszeg 4 0.18 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 1 287 48.60 %
Galánta 263 9.93 %
Sopornya 164 6.19 %
Diószeg 144 5.44 %
Sempte 111 4.19 %
Alsószerdahely 91 3.44 %
Vágpatta 85 3.21 %
Szentharaszt 79 2.98 %
Felsőszeli 55 2.08 %
Pusztafödémes 54 2.04 %
Ábrahám 50 1.89 %
Taksonyfalva 44 1.66 %
Nagyfödémes 40 1.51 %
Nemeskürt 30 1.13 %
Pusztakürt 26 0.98 %
Jóka 25 0.94 %
Gány 21 0.79 %
Nemeskosút 21 0.79 %
Magyargurab 19 0.72 %
Kisgeszt 14 0.53 %
Vága 12 0.45 %
Nagymácséd 11 0.42 %
Tósnyárasd 11 0.42 %
Salgócska 11 0.42 %
Alsószeli 10 0.38 %
Nemeskajal 9 0.34 %
Hidaskürt 8 0.30 %
Kismácséd 7 0.26 %
Vízkelet 7 0.26 %
Nádszeg 6 0.23 %
Feketenyék 5 0.19 %
Dunajánosháza 4 0.15 %
Tallós 2 0.08 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 21.50 %
Szered 203 17.12 %
Galánta 104 8.77 %
Vágpatta 80 6.75 %
Diószeg 48 4.05 %
Sempte 45 3.79 %
Ábrahám 30 2.53 %
Pusztakürt 27 2.28 %
Szentharaszt 23 1.94 %
Nemeskürt 23 1.94 %
Pusztafödémes 21 1.77 %
Felsőszeli 20 1.69 %
Alsószerdahely 20 1.69 %
Taksonyfalva 15 1.26 %
Magyargurab 14 1.18 %
Nagyfödémes 14 1.18 %
Nemeskosút 14 1.18 %
Salgócska 12 1.01 %
Gány 8 0.67 %
Nagymácséd 6 0.51 %
Vága 6 0.51 %
Nemeskajal 5 0.42 %
Jóka 5 0.42 %
Kisgeszt 5 0.42 %
Tósnyárasd 3 0.25 %
Nádszeg 3 0.25 %
Alsószeli 3 0.25 %
Pozsonyvezekény 3 0.25 %
Tallós 2 0.17 %
Kismácséd 2 0.17 %
Királyrév 2 0.17 %
Feketenyék 2 0.17 %
Hidaskürt 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Szered 392 36.98 %
Galánta 138 13.02 %
Sopornya 93 8.77 %
Szentharaszt 55 5.19 %
Sempte 38 3.58 %
Ábrahám 33 3.11 %
Alsószerdahely 31 2.92 %
Vágpatta 31 2.92 %
Pusztafödémes 26 2.45 %
Diószeg 25 2.36 %
Nagyfödémes 18 1.70 %
Kisgeszt 16 1.51 %
Felsőszeli 15 1.42 %
Taksonyfalva 14 1.32 %
Magyargurab 13 1.23 %
Vága 12 1.13 %
Jóka 11 1.04 %
Nemeskürt 10 0.94 %
Pusztakürt 10 0.94 %
Gány 10 0.94 %
Salgócska 9 0.85 %
Nemeskosút 8 0.75 %
Alsószeli 8 0.75 %
Tósnyárasd 7 0.66 %
Kismácséd 6 0.57 %
Nagymácséd 6 0.57 %
Hidaskürt 5 0.47 %
Tallós 4 0.38 %
Nádszeg 3 0.28 %
Királyrév 2 0.19 %
Nemeskajal 1 0.09 %
Vízkelet 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 1 0.09 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 7.56 %
Galánta 243 6.88 %
Alsószeli 230 6.51 %
Felsőszeli 219 6.20 %
Nádszeg 216 6.12 %
Nagyfödémes 156 4.42 %
Jóka 145 4.11 %
Hidaskürt 141 3.99 %
Taksonyfalva 138 3.91 %
Nagymácséd 95 2.69 %
Feketenyék 87 2.46 %
Vága 83 2.35 %
Tallós 81 2.29 %
Diószeg 80 2.27 %
Nemeskosút 67 1.90 %
Királyrév 66 1.87 %
Kismácséd 35 0.99 %
Vízkelet 30 0.85 %
Nemeskajal 30 0.85 %
Tósnyárasd 13 0.37 %
Alsóhatár 7 0.20 %
Szered 7 0.20 %
Sopornya 3 0.08 %
Pusztafödémes 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Nemeskürt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 19.33 %
Sempte 141 10.02 %
Sopornya 57 4.05 %
Galánta 55 3.91 %
Szentharaszt 39 2.77 %
Vágpatta 32 2.27 %
Alsószerdahely 27 1.92 %
Diószeg 19 1.35 %
Hidaskürt 15 1.07 %
Felsőszeli 15 1.07 %
Pusztafödémes 13 0.92 %
Taksonyfalva 12 0.85 %
Ábrahám 10 0.71 %
Nemeskürt 9 0.64 %
Gány 8 0.57 %
Magyargurab 7 0.50 %
Nagymácséd 6 0.43 %
Nemeskosút 6 0.43 %
Nagyfödémes 5 0.36 %
Pusztakürt 5 0.36 %
Nádszeg 5 0.36 %
Alsószeli 4 0.28 %
Tósnyárasd 4 0.28 %
Salgócska 4 0.28 %
Vága 3 0.21 %
Jóka 2 0.14 %
Kisgeszt 2 0.14 %
Tallós 2 0.14 %
Kismácséd 2 0.14 %
Királyrév 2 0.14 %
Nemeskajal 1 0.07 %
Dunajánosháza 1 0.07 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 19.10 %
Feketenyék 278 12.79 %
Galánta 182 8.38 %
Nagyfödémes 139 6.40 %
Hidaskürt 133 6.12 %
Jóka 92 4.23 %
Tallós 82 3.77 %
Felsőszeli 78 3.59 %
Taksonyfalva 68 3.13 %
Diószeg 66 3.04 %
Alsószeli 66 3.04 %
Pozsonyvezekény 60 2.76 %
Nagymácséd 60 2.76 %
Királyrév 50 2.30 %
Nemeskosút 49 2.25 %
Vága 46 2.12 %
Vízkelet 44 2.02 %
Nemeskajal 34 1.56 %
Kismácséd 27 1.24 %
Tósnyárasd 21 0.97 %
Szered 16 0.74 %
Alsóhatár 16 0.74 %
Ábrahám 7 0.32 %
Dunajánosháza 5 0.23 %
Alsószerdahely 5 0.23 %
Magyargurab 4 0.18 %
Vágpatta 4 0.18 %
Pusztafödémes 4 0.18 %
Nemeskürt 3 0.14 %
Salgócska 2 0.09 %
Pusztakürt 2 0.09 %
Sopornya 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 15.25 %
Feketenyék 473 14.69 %
Nádszeg 255 7.92 %
Hidaskürt 205 6.37 %
Nagyfödémes 195 6.06 %
Felsőszeli 162 5.03 %
Alsószeli 133 4.13 %
Jóka 123 3.82 %
Taksonyfalva 122 3.79 %
Nagymácséd 121 3.76 %
Diószeg 115 3.57 %
Vága 109 3.39 %
Tallós 103 3.20 %
Vízkelet 99 3.07 %
Pozsonyvezekény 97 3.01 %
Nemeskosút 78 2.42 %
Királyrév 63 1.96 %
Nemeskajal 59 1.83 %
Szered 32 0.99 %
Kismácséd 29 0.90 %
Dunajánosháza 28 0.87 %
Alsóhatár 24 0.75 %
Tósnyárasd 24 0.75 %
Magyargurab 14 0.43 %
Ábrahám 14 0.43 %
Alsószerdahely 13 0.40 %
Salgócska 10 0.31 %
Pusztafödémes 7 0.22 %
Gány 7 0.22 %
Sopornya 6 0.19 %
Sempte 4 0.12 %
Vágpatta 3 0.09 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 23.23 %
Galánta 145 19.03 %
Diószeg 69 9.06 %
Sopornya 61 8.01 %
Szentharaszt 39 5.12 %
Pusztafödémes 36 4.72 %
Ábrahám 30 3.94 %
Vágpatta 26 3.41 %
Alsószerdahely 22 2.89 %
Nagyfödémes 21 2.76 %
Sempte 21 2.76 %
Magyargurab 19 2.49 %
Jóka 16 2.10 %
Kisgeszt 15 1.97 %
Felsőszeli 14 1.84 %
Taksonyfalva 12 1.57 %
Vága 12 1.57 %
Gány 11 1.44 %
Nemeskosút 10 1.31 %
Kismácséd 8 1.05 %
Alsószeli 6 0.79 %
Pusztakürt 6 0.79 %
Salgócska 6 0.79 %
Nagymácséd 6 0.79 %
Tósnyárasd 5 0.66 %
Nemeskürt 4 0.52 %
Nemeskajal 4 0.52 %
Tallós 4 0.52 %
Királyrév 3 0.39 %
Nádszeg 2 0.26 %
Alsóhatár 2 0.26 %
Hidaskürt 2 0.26 %
Vízkelet 2 0.26 %
Feketenyék 2 0.26 %
Dunajánosháza 1 0.13 %
Pozsonyvezekény 1 0.13 %
Szered 1 306 50.48 %
Alsószerdahely 567 21.92 %
Sopornya 465 17.97 %
Galánta 356 13.76 %
Sempte 179 6.92 %
Vágpatta 144 5.57 %
Nemeskürt 91 3.52 %
Szentharaszt 84 3.25 %
Pusztakürt 70 2.71 %
Vága 64 2.47 %
Diószeg 56 2.16 %
Pusztafödémes 52 2.01 %
Gány 48 1.86 %
Ábrahám 46 1.78 %
Taksonyfalva 45 1.74 %
Felsőszeli 44 1.70 %
Nagyfödémes 29 1.12 %
Magyargurab 27 1.04 %
Kisgeszt 27 1.04 %
Nemeskosút 22 0.85 %
Salgócska 21 0.81 %
Tallós 18 0.70 %
Alsószeli 17 0.66 %
Jóka 13 0.50 %
Nagymácséd 13 0.50 %
Nemeskajal 11 0.43 %
Tósnyárasd 11 0.43 %
Hidaskürt 7 0.27 %
Kismácséd 7 0.27 %
Királyrév 4 0.15 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.12 %
Vízkelet 2 0.08 %
Feketenyék 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1270 57.08%
VPN
430 19.33%
DÚRS
154 6.92%
KDH
96 4.31%
KSČ
82 3.69%
SNS
59 2.65%
DS
36 1.62%
SZ
31 1.39%
SPV
28 1.26%
SSL
15 0.67%
HČSP
12 0.54%
SD
9 0.40%
Egyéb
3 0.13%
Érvényes szavazatok 2225
Együttélés-MKDM
1287 65.10%
Magyar Polgári Párt
287 14.52%
HZDS
113 5.72%
SDĽ
51 2.58%
ROI
49 2.48%
ODÚ
29 1.47%
SDSS
26 1.32%
SNS
25 1.26%
KSS
19 0.96%
SPI
19 0.96%
SZS
17 0.86%
KDH
14 0.71%
DS-ODS
10 0.51%
SZ
9 0.46%
ZPR-RČS
8 0.40%
Egyéb
14 0.71%
Érvényes szavazatok 1977
MK
1374 76.97%
HZDS-RSS
76 4.26%
KSS
67 3.75%
SP-VOĽBA
65 3.64%
ZRS
40 2.24%
37 2.07%
HZPCS
26 1.46%
ROISR
20 1.12%
DS
18 1.01%
SPK
16 0.90%
SNS
13 0.73%
KDH
12 0.67%
SD
8 0.45%
Egyéb
13 0.73%
Érvényes szavazatok 1785
MKP
1452 63.91%
SDK
489 21.52%
HZDS
120 5.28%
SDĽ
75 3.30%
SOP
44 1.94%
SNS
37 1.63%
KSS
34 1.50%
MLHZP
17 0.75%
Egyéb
4 0.18%
Érvényes szavazatok 2272
MKP
1397 76.55%
SDKU
96 5.26%
ANO
72 3.95%
SMER
60 3.29%
HZDS
45 2.47%
KSS
24 1.32%
SZS
21 1.15%
KDH
18 0.99%
NOSNP
13 0.71%
SNS
11 0.60%
PSNS
10 0.55%
HZD
10 0.55%
SDĽ
9 0.49%
ZRS
9 0.49%
ROISR
8 0.44%
Egyéb
22 1.21%
Érvényes szavazatok 1825
MKP
1302 78.67%
SMER
118 7.13%
SDKU DS
110 6.65%
SNS
25 1.51%
ĽS HZDS
22 1.33%
KSS
17 1.03%
KDH
14 0.85%
SF
11 0.66%
LB
10 0.60%
ANO
8 0.48%
Egyéb
18 1.09%
Érvényes szavazatok 1655
Most-Híd
981 54.62%
MKP
380 21.16%
SMER
137 7.63%
SDKU DS
121 6.74%
SaS
74 4.12%
KDH
28 1.56%
EDS
14 0.78%
SDĽ
13 0.72%
ĽS HZDS
13 0.72%
SNS
11 0.61%
Únia
8 0.45%
Egyéb
16 0.89%
Érvényes szavazatok 1796
Most-Híd
814 47.85%
MKP
442 25.98%
SMER SD
198 11.64%
OĽaNO
74 4.35%
SDKU DS
44 2.59%
SaS
35 2.06%
SRUS
21 1.23%
KDH
15 0.88%
SNS
12 0.71%
99 Percent
10 0.59%
SSS NM
8 0.47%
Egyéb
28 1.65%
Érvényes szavazatok 1701
MKP
534 31.60%
Most-Híd
533 31.54%
SMER SD
139 8.22%
OĽANO-NOVA
129 7.63%
SME RODINA
91 5.38%
SaS
85 5.03%
#SIEŤ
58 3.43%
LSNS
40 2.37%
SNS
24 1.42%
TIP
15 0.89%
SKOK!
9 0.53%
KDH
8 0.47%
MKDA-MKDSZ
8 0.47%
Egyéb
17 1.01%
Érvényes szavazatok 1690
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések