SK
SA
.....

Magyarsók

Településrész

címer zászló
1990 98% magyar 1910
1932 94% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šok
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Vágsellyei járás
Más földrajzi nevek:
Alsó-sziget, Bikás-tó, Bogáncsos lapos, Cigány lapos, (Csőszház), Döbösi rétek, Fenekes dűlő, Holtvági dűlő, Hosszú dűlő, Hosszú rét, Hosszú vízállás, Molnárházak, Sebesi sziget, Szilvás, Téglás-tó, V
Koordináták:
48.09622542, 17.96361208
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
113 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92572

A Kisalföldön, az Alsó-Vágmente kistájon fekszik, a Vág bal partjának közelében. Teljesen egybeépült a tőle délre fekvő Szelőcével.

Közigazgatás

1947 óta Szelőce településrésze és két kataszteri területének egyike. 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Vágsellyei járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után a Vágsellyei járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Vágsellyei járás). 1947-ben Selice (Szelőce v. Sókszelőce) néven egyesítették Szelőcével. Területe 20,94 km², a község területének 54,6 %-át alkotja, az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 2022, 1921-ben 2060, 1939-ben pedig 2057, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt, 1921-ben lakosságának 63,8 %-a volt római katolikus, 29,3 %-a pedig református vallású. 2011-ben 2111 lakosa volt, itt élt a község lakosságának 73,8 %-a.

Történelem

Első írásos említésekor, a 12. század elején a zoborhegyi apátság birtoka volt, később a semptei uradalomhoz tartozott. A török háborúk idejét megsínylette a falu, a 16. században elpusztították, de később újjáépült. Ekkoriban a Thurzó, Forgách, Pekry, Újfalussy családok, a kora újkorban pedig az Esterházy, majd a Hunyady, a Károlyi és az Apponyi családok voltak legfontosabb birtokosai. A török pusztítást követő újjáépítés idején érkezhettek tót telepesek is, mert a 18. század végén egymás melletti falvakként említik a később összeolvadt Magyarsókot és Tótsókot. Az itt élők egyik kiemelt tevékenysége volt a kosárfonás; a kosarakat Magyarország távolabbi vidékeire is értékesítették. 1873-ban árvíz pusztította a falut, tíz évvel később pedig nagy jégverés és tűz. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, a földreform után, a 20-as és 30-as években több sztrájkot tartottak a mezőgazdasági munkások. 1938. november 2-án a bécsi döntés visszaadta a falut Magyarországnak, majd 1945-től ismét Csehszlovákia birtokolta. 1947-től Szelőce településrésze.

Mai jelentősége

Ld. Szelőce

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SOK. Magyar, és Tót Sok. Két elegyes faluk Nyitra Várm. földes Uraik B. Hellenbach, és több Uraságok, lakosaik katolikusok, ’s más félék is, fekszik egygyik Ardóczhoz nem meszsze, mellynek filiája; másik tót Dióshoz nem meszsze; határjok középszerű, vagyonnyaik külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sók, (Magyar), magyar falu, Nyitra vgyében, Szelőcze mellett, közel a Vágh vizéhez, Érsek-Ujvárhoz 2 mfd. Lakja 1502 kath., 3 evang., 849 reform., 124 zsidó. – Van benne ref. szentegyház, synagoga. – Határa róna, és igen sikeres buzát terem; legelője, rétje elég; s azért sok szarvasmarhát, lovat, juhot tart. F. u. gr. Károlyi, gróf Hunyady, gr. Berthold, és m. t.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Magyar-Sók, nagy magyar falu a Vág bal partján, Tornócztól délkeletre, 2246 túlnyomóan r. kath., kevesebb (676) ev. ref. és izraelita vallásu lakossal. A reformátusoknak templomuk van itt, mely 1806-ban épült. A község postája helyben van, táviró- és vasúti állomása Tornócz. Sokat szenvedett az elemi csapásoktól. 1873-ban árviz tette tönkre, tiz évvel később pedig a jég verte el a határát és a tűz pusztította el a község nagy részét. A lakosok, kik télen kosárfonással foglalkoznak és e czikket jól értékesítik, temetkezési egyletet és ev. ref. ifjusági dalegyletet tartanak fenn. A falu 1505-ben még Sempte vár tartozéka volt. Későbbi földesurai a Hunyady, a Károlyi és a Berchthold családok voltak.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Magyarsók. Első adatunk a községről 1505-ből származik, amikor is a semptei várbirtokok között sorolta fel az összeírás. Földjén később a Hunyadyak, majd a Károlyi- és Berchthold-családok gyakorolták a földesúri jogokat. Külterületi lakott helyei: Molnárházak, Túlavág. A község területe 3639 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 2057.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Magyarsók kk. vágsellyei járás. 1505-ben Sempte vár tartozéka. Későbbi földesurak a Hunyady, majd a Károlyi család. Káposzta termő vidék. Területe: 3.638 k. h. Lakosság: 2.057. Ebből m.: 2.042, szl.: 14. Magy. beszél: 2.054. Vallás szerint: r. k. 1.483, ref. 530, izr. 42. Fb. I. 8, II. 24, III. 149. Népsűrűség: 98.2. Lakóház: 465. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. Vágsellye, csö. Tornóc. Vá. Tornóc, posta és távbeszélő helyben.

id. Réső Ensel Sándor

1787. 10. 25.
Magyarsók - megszületett
Névelőfordulások
1252
Suk
1773
Sook,
1786
Schok, Cschok,
1808
Magyar Sok, Magyar Soók,
1863
Magyarsoók,
1873
Magyarsók,
1920
Maďarský Šok,
1927
Šók, Sók
1938
Magyarsók,
1945
Šók, Sók

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 1932 93%
szlovákok 50 2%
németek 17 1%
egyéb 85 4%
összlétszám 2084
magyarok 1990 98%
szlovákok 29 1%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
összlétszám 2022
magyarok 1932 94%
szlovákok 72 3%
németek 2 0%
egyéb 54 3%
összlétszám 2060
Mai közigazgatás

Bejelentések