SK
VK
.....

Nagycsalomja

Község

címer zászló
680 99% magyar 1910
325 57% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagycsalomja
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľká Čalomija
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Bika-völgy, Bikavölgy-erdő, Öreg-szőlők, Pusztatemplom
Koordináták:
48.06928635, 19.20195198
Terület:
8,91 km2
Rang:
község
Népesség:
602
Tszf. magasság:
140 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99109
Település kód:
516465
Szervezeti azonosító:
319619
Adóazonosító:
2021173242

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistájon, az Ipoly jobb partjának közelében, az 527-es (Ipolyság-Nagykürtös) út mentén fekszik, Ipolyságtól 26 km-re keletre, Balassagyarmattól 11 km-re nyugatra, Nagykürtöstől 25 km-re délnyugatra. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Ipolykeszi, északról Terbegec, keletről Kiscsalomja, délről pedig Dejtár községekkel határos. Déli határát (mely egyben államhatárt is alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly-folyó alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásával területének 43,6 %-át (az Ipolyon túlra eső határrészt, 6,84 km²) elveszítette. Azóta kisebb területi változásokra került sor (1921: 8,86 km², 1939: 9,91 km², 2011: 8,91 km²). 1949 után Ipolykeszi és Inám közé eső kataszteri területét Ipolykeszihez csatolták.

Népesség

1910-ben 685, 1921-ben 713, 1938-ban pedig 756, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után a belső telepítések során közép-szlovákiai szlovák családokat telepítettek a községbe. 1991-2011 között népességének 11,6 %-át elveszítette (lakosságszáma 682 főről 603-ra csökkent), a szlovák nemzetiségűek aránya ugyanakkor 26,5 %-ról 35,3 %-ra nőtt, a lakosság többsége (61,9 %) magyar nemzetiségű. A lakosság túlnyomó többsége (83,6 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 8 %.

Történelem

A régészeti kutatások szerint Nagycsalomja már a paleolitikumban (amely a legújabb meghatározások szerint kb. 2,4 millió évvel ezelőtt kezdődött és kb. 11 500 éve ért véget) lakott település volt. Az Ipoly-völgyben végzett felszíni kutatások során őskőkori leletekre bukkantak. Az előkerült hasított szükségleti tárgyak mészkőből, vulkáni üveg és szilicit származékokból készültek. Ezek sajnos meghatározhatatlan korúak, mivel a vékony negyedkori és a harmadkori takaró találkozási felületén helyezkednek el. A térség egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye éppen Nagycsalomja. A községet a Szeleta-kultúrához tartozó leletei tették ismertté a szakma körében. Az újkőkor idején a mai Szlovákia területén az ún. lengyeli kultúra kialakulása volt a meghatározó. E kultúrához tartozó vésett, festett sárga és piros díszítésű kerámia tárgyakat Nagycsalomja környékén is találtak. Jelentős civilizációs fejleményként tudható be a rézkor idején (kb. i.e. 4500-3300) kialakult időszakos jellegű település és a barázdált díszítésű kerámia. Nagycsalomján is, ahogyan a Kárpát-medence egész középső részén a Bodrogkeresztúr-kultúra volt ekkor jelen. A rézkor idején a településeket a folyók menti síkságokon hozták létre. Ennek a természetföldrajzi követelménynek Nagycsalomja fekvése teljes mértékben megfelelt. A következő régészeti korszak, a bronzkor idején (kb. i.e. 3500-1000) az Ipoly-völgy térségében a pilisi kultúra vált kizárólagossá. Ennek a kultúrának a fennállása alatt Nagycsalomja nem megerősített település volt. Később, az I. század idején a kelta-gallus kotinok és a kvádok népesítették be a község térségét. A szláv korszak idejéből (az i.sz. 6. századtól kezdődően) feltártak itt egy később földmunkálatok során megbontott szláv-avar temetkezési helyet. Ez a régészeti lelet a község beépített területén található, ezért feltárása igen költséges lenne, egyszersmind lehetetlen. Nagycsalomja plébániájára egy 1070-ből származó írásban találunk utalást. Ez a tény valószínűsíti azt, hogy a plébánia mellett templom is állt. 1241-ben a tatárok feldúlták a községet. Annak ellenére, hogy csak néhány napig tartózkodtak a helységben, szinte mindent leromboltak, beleértve a régi templomot is. A templom körül, attól délre és keletre húzódott a település, amelyet a templomáról Egyház Chalamijának neveztek. Ebben az időben az Ipolyt áthatolhatatlan mocsarak övezték, majd helyükön szigetek keletkeztek. A folyótól északra lévő réteket és mezőket a helyi lakosok legeltetésre használtak. Az első írásos emlék 1244-ben említi Nagycsalomját. A szomszédos kóvári vár uradalmának határát Egyház Chalamija képezte, derül ki a várbéli iratokból. Továbbá egy 1260-as keltezésű okmányból fény derül arra is, hogy a lakosság nagy része a jelenlegi falu északi határában fekvő dombot elhagyva az Ipolyhoz költözött. Az áttelepülés oka minden bizonnyal a vízhiány volt. A lakosság kisebbik része a Tajch nevű tavacska mellett telepedett le, létrehozva a jelenlegi Kiscsalomját. Both fia Benedek comes esztergomi káptalan 1241-ben kiállított okiratában a falu nevének két változatára bukkanhatunk: Chalamija és Egyhazaschalamija. 1332 és 1337 között a pápai tizedet begyűjtők irataiban a település Salonia és Salomia néven szerepel. Ezekből az évekből származik a Felvidéken egyedülálló nagycsalomjai akvamanile (középkori kultikus kézmosó edény). A XV. század idején Nagycsalomja Czillei Borbála, Luxemburgi Zsigmond király özvegyének a tulajdona, később ezt a területet Habsburg Albert magyar király szerezte meg, aki feleségének, Luxemburgi Erzsébetnek adományozta azt. 1552-ben a török hadsereg áttörte az Ipoly menti védővonalat és Ipolyságon hosszabb időre berendezkedett. A török közigazgatás Nagycsalomját a Nógrád megyei szandzsákba tagolta be. A levéltári adatok alapján a községnek a XVII. század első felében sikerült kivonnia magát a szultán által megkövetelt adófizetési kötelezettsége alól. Bethlen Gábor Habsburg-ellenes felkelése alkalmával csapataival 1626-ban kialakították a Fülek-Balassagyarmat-Ipolyság védvonalat. A hadművelet során szeptember 9-én a falu mellett táboroztak le. Nagycsalomja 1642-től a Majthényiek és a Rádayak uradalma lett. A XVIII. század közepétől a következő személyek voltak a birtokosai: gróf Teleky Ágoston, gróf Vay Gábor, báró Majthényi László, Gáspár István, Méhes József és Bolgár János. A kolera 1873-ban ütötte fel a fejét a községben. A kór áldozatainak nevét a Várfi Károly lelkész által 1854-ben bevezetett egyházi anyakönyvezés rögzítette. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlasztását követően Nagycsalomja a trianoni utódállam, a Csehszlovák Köztársaság része lett. A település határ menti jellegéből adódott, hogy cseh határőrök állomásoztak itt. A Csehszlovákiának Magyarországgal fennálló területi vitája az 1930-as évek második felében forrpontra jutott. A konfliktust megoldó I. bécsi döntés (1938. november 2.) a szlovák-magyar etnikai-nyelvi határ figyelembe vételével született meg. A döntés értelmében Szlovákia déli, magyar többségű területe, így Nagycsalomja is visszakerült Magyarországhoz. A második világháború idején a település szovjet-német hadszíntérré vált. A Vörös Hadsereg 1944. december 20-án nem sokkal éjfél előtt vonult be a faluba. Ezt megelőzően a menekülő német csapatok december 8-án felrobbantották a helyi Ipoly-hidat. A háború a községben is követelt emberáldozatot: három helyi lakost koncentrációs táborba hurcoltak, tizenöten pedig a harcok során vesztették életüket. A háborús károk helyreállítása már 1945 tavaszán megkezdődött: újjáépítették az Ipoly-hidat és tatarozták a helyi malmot. A második világháborút lezáró nemzetközi rendezés során Csehszlovákia javára döntöttek az 1938-ban Magyarországhoz visszakerülő magyar lakta terület kérdésében. Ennek következményeként Nagycsalomját ismét a csehszlovák államhoz csatolták. 1950-ben megszűnt a kettősbirtokosság és a nagycsalomjai földművelők határátlépési lehetősége (1953-ban a háború után újjáépített Ipoly-hidat is lebontották), földjeiket a dejtáriak között osztották szét. A falu földjeit a a kóvári állami gazdaság, majd a helyi termelőszövetkezet (1957-től) művelte. Az 1960-as évektől a nagycsalomjai közös helyi nemzeti bizottság Kiscsalomja, Ipolyharaszti, Kóvár községeket is irányította. Az 1970-es években megszűnt a magyar nyelvű oktatás a községben, ugyanakkor központi szlovák iskolát (mely Leszenyét és Ipolyharasztit is szolgálja), valamint kisegítő iskolát létesítettek itt. A rendszerváltás után a magyar nyelvű oktatás (egyházi kisiskola formájában) rövid időre újjáindult.

Mai jelentősége

A községben szlovák óvoda és bentlakásos alapiskola működik. A Magyarok Nagyasszonyának szentelt római katolikus temploma 1912-ben épült szecessziós stílusban, evangélikus temploma pedig 1934-ben. A község határában 14. századi gótikus templom romjai találhatóak.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy Csalamia. Tót falu Hont Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakossai katolikusok, fekszik az előbbi falunak szomszédságában, határja jó termékenységű, legelője elég, ’s mind a’ kétféle fája, és jó szőlö hegye, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csalomia (Nagy), magyar falu, Honth vármegyében, az Ipoly partján 559 kath., 180 evang. lak. Kath. paroch. templom. Határja 1-ső osztálybeli, sok buzát, kukoriczát, árpát terem. Bora kapós. F. u. többen.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Odább mintegy három kilométernyire, az országúttól kissé jobbra, az Ipoly partján fekszik Nagy-Csalomja; régi temploma, melyet még a Hunt nemzetség valamelyik tagja építtetett a XIII. században s melyről a község régebben Egyházas-Csalomja nevet viselt, ma már romokban hever.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagycsalomia, ipolymenti magyar kisközség, 140 házzal és 651 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása Dejtáron, távirója Balassagyarmaton, postája helyben van. Körjegyzőségi székhely. 1244-ben IV. Béla király Szügyi de Ziud Obick (Ebeczk) fiának, Miklósnak, az Ipolynál levő Koarszag várát adományozván, a várbirtok egyik határául Ighazas-Chalamia községet jelöli meg. Az a templom, melyről a falut már akkor egyházasnak nevezték, a mult század derekán még fennállott, most azonban rom. A XIII. század végén Chalamya alakban akadunk a nevére abban az oklevélben, melylyel az esztergomi káptalan, 1291-ben, Both fia Benedek comes végrendeletét kiállította. A pápai tizedszedők 1332-37. évi jegyzéke Salonua és Salomia alakban emlékezik meg a helységről. a XV. században a királyné birtoka volt, még pedig előbb Cillei Borbála özvegy királynéé, a kitől utóbb Albert király 1439-ben a jószágot elvette és nejének, Erzsébet királynénak adta. A XVIII. század elején a Majthényi és Ráday családokat találjuk a birtokban; a mult század első felében gróf Teleki Augusztát uralta a falu. Jelenleg gróf Vay Gábornak, báró Majthényi Lászlónak, Gáspár Istvánnak, Méhes Józsefnek és Bolgár Jánosnak van birtoka, úgyszintén a két utóbbi birtokosnak egy-egy urilaka. A falubeli róm. kath. templom 1845-ben épült. A község lakosai hitelszövetkezetet tartanak fenn. Nagycsalomia határában vannak a Kapasz puszta, Mélyvölgy és Vörösharaszt majorok.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagycsalomja, v. Hont vm. (Veľká Čalomija, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. vadkerti esp. ker-ében. - 1291: már létezett. Tp-át Mindenszentek tit-ra sztelték. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. Kőkeszi filiájából 1795: helyi káplánság, 1810: pléb. Mai Magyarok Nagyasszonya-tp-át 1911: építették. Anyakönyvei 1788-tól. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m. - Filiái 1917: Ipolykeszi, Kiscsalomja, Kóvár. - Lakói 1940: 649 r.k., 1 g.kel., 121 ev., 2 ref., 8 izr., össz. 781; 1991: 498 m. (73,02%), össz. 682; 2001: 413 m. (65,97%), össz. 626. - 1995: már működött a Magyarok Nagyasszonya Alapiskola alsó tagozata. ** Némethy 1894:173. - Schem. Strig. 1917:28. - Herdics 1996:73.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagycsalomja. 1244-ben Szügyi de Zind Obick fia, Miklós a helység, illetve a határ egyrészének földesura. Ekkor a helység Ighazas-Cualamia néven szerepel. Ezidőtájt épült templomának romjai még ma is láthatók. A XIII. század végén Chalamya írásalakban szerepelteti nevét egy oklevél, majd a pápai tizedszedő-jegvzékekben Salonua és Salomia alakban említik. A XV. században a királynék birtoka. A XVIII. század eleje óta a Majthényi-, Ráday-, gróf Teleki-, gróf Vay-, báró Majthényi-, Gáspár-, Méhes- és Bolgár-családokat találjuk a helység birtokában. A községhez tartozik Kapaszmajor. A község területe 1722 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 756.

Gáspár Imre

1854. 2. 24.
Nagycsalomja - megszületett
Névelőfordulások
1244
Chalamia
1373
Chalampnia
1405
Naghchalamya
1773
Nagy-Csalomia,
1786
Nagy-Cschalumina,
1808
Nagy-Csalomia, Welká Cžalumina,
1863
Nagycsalomia,
1913
Nagycsalomja,
1920
Veľká Čalomija, Veľká Čalumina,
1927
Veľká Čalomija, Nagy-Csalomija,
1938
Nagycsalomja,
1945
Veľká Čalomija, Nagy-Csalomija,
1948
Veľká Čalomija
1994
Nagycsalomja

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Nagycsalomja (Veľká Čalomija) 214
Telefon: 0474875116
Fax: 0474894251

Honlap: velkacalomij...cu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Pásztor Roman (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Nagy Michal (Független)
Szabóová Magdaléna (Független)
Krupa Šimon (MOST - HÍD)
Kovácsová Martina (MOST - HÍD)
Rados Tibor (SMK-MKP)
Balázs Csaba (SMK-MKP)
Fábian Patrik (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Nagycsalomjai Posta

Nagycsalomja 214

Nagycsalomjai Római Katolikus Plébániahivatal

Nagycsalomja 243

Szlovák Tannyelvű Bentlakásos Alapiskola

Nagycsalomja 65

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Nagycsalomja 65

Nagycsalomjai Anyakönyvi Hivatal

Nagycsalomja 214

Nagycsalomjai Községi Hivatal

Nagycsalomja 214

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 411 95%
szlovákok 5 1%
csehek 0 0%
egyéb 15 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 431
magyarok 680 99%
szlovákok 5 1%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 685
magyarok 627 88%
szlovákok 35 5%
csehek 0 0%
egyéb 51 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 713
magyarok 498 73%
szlovákok 181 27%
csehek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 682
magyarok 413 66%
szlovákok 209 33%
csehek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 626
magyarok 373 62%
szlovákok 213 35%
csehek 3 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 13 2%
összlétszám 603
magyarok 325 57%
szlovákok 225 40%
csehek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 15 3%
összlétszám 568
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 501
Választási részvétel: 72.46 %
Kiadott boríték: 363
Bedobott boríték: 363

Polgármester

Érvényes szavazólap: 359
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pásztor Roman 106 29.53 % SMK-MKP
Kišš František 90 25.07 % SMER-SD
Szabóová Magdaléna 90 25.07 % Független
Németh Marek 41 11.42 % Független
Laurík Ján 20 5.57 % MKDA-MKDSZ
Gaál Gabriel 12 3.34 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Krupa Šimon 247 MOST - HÍD
Rados Tibor 185 SMK-MKP
Nagy Michal 162 Független
Balázs Csaba 160 SMK-MKP
Szabóová Magdaléna 159 Független
Kovácsová Martina 137 MOST - HÍD
Fábian Patrik 125 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 538
Választási részvétel: 27.14 %
Kiadott boríték: 146
Bedobott boríték: 146
Választásra jogosult: 536
Választási részvétel: 18.47 %
Kiadott boríték: 99
Bedobott boríték: 99
Választásra jogosult: 528
Választási részvétel: 32,38 %
Kiadott boríték: 171
Bedobott boríték: 171

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 132
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 153
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 56 42.42 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 53 40.15 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 8 6.06 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 8 6.06 % Független
Ladislav Fízik 3 2.27 % ASV
Jaroslav Sekerka 2 1.52 % KSS
Andrea Jenčíková 1 0.76 % NP
Jozef Sásik 1 0.76 % SĽS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Marian Kotleba 18 18.18% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 56 36.60 % Független
Marian Kotleba 42 27.45 % ĽSNS
Igor Kašper 37 24.18 % Független
Milan Urbáni 5 3.27 % SMS
Martin Juhaniak 4 2.61 % Független
Martin Klus 2 1.31 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 2 1.31 % JĽSS
Michal Kantor 1 0.65 % SZS
Alena Pivovarčiová 1 0.65 % NP
Vojtech Kökény 1 0.65 % SRK
Stanislav Mičev 1 0.65 % Független
Miroslav Gálik 1 0.65 % NAS
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 142
Érvényes szavazólap: 163
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
László Jámbor 98 69.01% SMK-MKP
Attila Baki 69 48.59% MOST - HÍD
Darina Antolíková 54 38.03% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Mirko Trojčák 36 25.35% KDH, SMER - SD
Mária Lőrincz 27 19.01% Független
Richárd Hamerlik 17 11.97% SMS
Ondrej Kollár 15 10.56% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 12 8.45% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Zauška 4 2.82% SMER - SD, KDH
Dušan Backo 4 2.82% SNS
Peter Šiška 4 2.82% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Anna Hlivárová 3 2.11% ASV
Pavol Goda 3 2.11% SĽS
Peter Bartoš 3 2.11% ĽS Naše Slovensko
Bohuslav Beňo 2 1.41% OKS
Miroslav Bartoš 1 0.70% SRK
Václav Hájevský 0 0.00% Független
László Jámbor 96 58.90% SMK-MKP
Ladislav Balík 80 49.08% SMK-MKP
Anikó Korčoková 65 39.88% SMK-MKP
Mirko Trojčák 28 17.18% SMER-SD
Darina Antolíková 24 14.72% ŠANCA
Rózsa Skabela 24 14.72% MOST - HÍD
Michal Györgyík 20 12.27% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 20 12.27% MOST - HÍD
Viktor Lestyánszky 18 11.04% MOST - HÍD
Jaroslav Dudáš 12 7.36% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Filip 12 7.36% SMER-SD
Marcel Fagyas 8 4.91% MKDA-MKDSZ
Nicolas Dobrocký 7 4.29% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Nozdrovický 6 3.68% Független
Ondrej Kollár 5 3.07% SMER-SD
Igor Boreš 5 3.07% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Tomáš Krahulec 4 2.45% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Michaela Činčurová 4 2.45% SNS
Miloš Krchňavý 3 1.84% Független
Dana Havrilová 2 1.23% Független
Peter Šalko 2 1.23% Független
Ľuboslav Dobrocký 2 1.23% ŠANCA
Mária Košíková 1 0.61% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 18.69 %
Ipolynyék 120 16.37 %
Nagycsalomja 65 8.87 %
Ipolykeszi 57 7.78 %
Lukanénye 53 7.23 %
Csáb 43 5.87 %
Nagykürtös 40 5.46 %
Inám 38 5.18 %
Kóvár 34 4.64 %
Ipolyvarbó 28 3.82 %
Ipolynagyfalu 28 3.82 %
Ipolyszécsényke 26 3.55 %
Kelenye 22 3.00 %
Kőkeszi 21 2.86 %
Apátújfalu 20 2.73 %
Bussa 19 2.59 %
Terbegec 19 2.59 %
Ipolyhídvég 18 2.46 %
Zsély 17 2.32 %
Óvár 15 2.05 %
Leszenye 9 1.23 %
Dacsókeszi 6 0.82 %
Szelény 5 0.68 %
Csalár 5 0.68 %
Magasmajtény 5 0.68 %
Galábocs 4 0.55 %
Felsőzellő 4 0.55 %
Kiscsalomja 4 0.55 %
Tótgyarmat 3 0.41 %
Kékkő 3 0.41 %
Ipolyharaszti 3 0.41 %
Kislibercse 2 0.27 %
Rárósmulyad 2 0.27 %
Kiskürtös 2 0.27 %
Ebeck 2 0.27 %
Gyürki 2 0.27 %
Paróca 1 0.14 %
Nógrádszenna 1 0.14 %
Ipolykér 1 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Hartyán 1 0.14 %
Bátorfalu 1 0.14 %
Szécsénykovácsi 1 0.14 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 41.82 %
Mikszáthfalva 149 14.10 %
Ebeck 70 6.62 %
Kürtösújfalu 69 6.53 %
Kékkő 63 5.96 %
Zsély 51 4.82 %
Alsópalojta 39 3.69 %
Kiskürtös 30 2.84 %
Középpalojta 20 1.89 %
Nógrádszentpéter 18 1.70 %
Magasmajtény 15 1.42 %
Érújfalu 15 1.42 %
Erdőszelestény 15 1.42 %
Bereklak 15 1.42 %
Bussa 13 1.23 %
Alsózellő 10 0.95 %
Dacsólam 10 0.95 %
Csalár 9 0.85 %
Lukanénye 9 0.85 %
Nagyhalom 9 0.85 %
Leszenye 8 0.76 %
Kishalom 8 0.76 %
Dacsókeszi 8 0.76 %
Felsőpalojta 8 0.76 %
Alsósztregova 7 0.66 %
Bátorfalu 7 0.66 %
Csáb 7 0.66 %
Nógrádszenna 6 0.57 %
Felsőesztergály 6 0.57 %
Ipolynyék 6 0.57 %
Ipolykér 6 0.57 %
Alsóesztergály 6 0.57 %
Száraznyírjes 6 0.57 %
Tótgyarmat 5 0.47 %
Paróca 5 0.47 %
Felsősztregova 5 0.47 %
Apátújfalu 4 0.38 %
Szécsénykovácsi 4 0.38 %
Apafalva 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Kőkeszi 3 0.28 %
Szelény 3 0.28 %
Kiscsalomja 3 0.28 %
Sirak 3 0.28 %
Kelenye 3 0.28 %
Gyürki 2 0.19 %
Szuhány 2 0.19 %
Felsőzellő 2 0.19 %
Óvár 2 0.19 %
Kislibercse 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Galábocs 2 0.19 %
Nagycsalomja 2 0.19 %
Nagylám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Tótkisfalu 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 16.15 %
Nagykürtös 169 11.82 %
Magasmajtény 85 5.94 %
Apátújfalu 79 5.52 %
Ipolynyék 78 5.45 %
Csáb 69 4.83 %
Leszenye 64 4.48 %
Zsély 43 3.01 %
Bátorfalu 37 2.59 %
Óvár 27 1.89 %
Tótgyarmat 27 1.89 %
Kékkő 26 1.82 %
Bussa 24 1.68 %
Nagycsalomja 24 1.68 %
Ipolybalog 24 1.68 %
Szécsénykovácsi 23 1.61 %
Dacsókeszi 22 1.54 %
Kőkeszi 22 1.54 %
Inám 21 1.47 %
Ipolyharaszti 21 1.47 %
Bereklak 20 1.40 %
Középpalojta 18 1.26 %
Ipolyvarbó 18 1.26 %
Erdőszelestény 18 1.26 %
Csall 17 1.19 %
Nógrádszentpéter 16 1.12 %
Alsósztregova 16 1.12 %
Szelény 15 1.05 %
Ipolykeszi 14 0.98 %
Felsőzellő 13 0.91 %
Terbegec 13 0.91 %
Kiscsalomja 13 0.91 %
Kóvár 13 0.91 %
Sirak 12 0.84 %
Borosznok 12 0.84 %
Kiskürtös 11 0.77 %
Tótkisfalu 11 0.77 %
Ebeck 11 0.77 %
Szuhány 11 0.77 %
Ipolynagyfalu 10 0.70 %
Ipolykér 10 0.70 %
Kishalom 9 0.63 %
Kürtösújfalu 8 0.56 %
Gyürki 8 0.56 %
Alsózellő 8 0.56 %
Alsópalojta 7 0.49 %
Csalár 6 0.42 %
Nógrádszenna 6 0.42 %
Dacsólam 6 0.42 %
Érújfalu 5 0.35 %
Süllye 5 0.35 %
Nagyhalom 5 0.35 %
Felsősztregova 5 0.35 %
Apafalva 5 0.35 %
Felsőesztergály 5 0.35 %
Ipolyhídvég 4 0.28 %
Tótkelecsény 4 0.28 %
Galábocs 4 0.28 %
Mikszáthfalva 4 0.28 %
Kislibercse 4 0.28 %
Rárósmulyad 4 0.28 %
Kelenye 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 23.54 %
Nagykürtös 228 16.88 %
Magasmajtény 105 7.77 %
Óvár 76 5.63 %
Lukanénye 71 5.26 %
Ipolybalog 70 5.18 %
Ipolykér 69 5.11 %
Kékkő 50 3.70 %
Inám 43 3.18 %
Csalár 42 3.11 %
Ipolyhídvég 39 2.89 %
Bussa 34 2.52 %
Ipolykeszi 30 2.22 %
Kőkeszi 26 1.92 %
Csall 25 1.85 %
Csáb 23 1.70 %
Szécsénykovácsi 21 1.55 %
Nagycsalomja 20 1.48 %
Alsópalojta 20 1.48 %
Nógrádszentpéter 18 1.33 %
Ipolynagyfalu 17 1.26 %
Leszenye 16 1.18 %
Zsély 14 1.04 %
Erdőszelestény 14 1.04 %
Dacsókeszi 13 0.96 %
Ipolyharaszti 13 0.96 %
Bátorfalu 11 0.81 %
Gyürki 11 0.81 %
Ebeck 11 0.81 %
Kishalom 10 0.74 %
Bereklak 10 0.74 %
Alsósztregova 10 0.74 %
Szelény 9 0.67 %
Ipolyvarbó 9 0.67 %
Tótkisfalu 9 0.67 %
Apátújfalu 8 0.59 %
Kóvár 7 0.52 %
Felsőzellő 7 0.52 %
Kelenye 7 0.52 %
Terbegec 7 0.52 %
Mikszáthfalva 6 0.44 %
Felsőesztergály 6 0.44 %
Galábocs 5 0.37 %
Sirak 5 0.37 %
Tótgyarmat 5 0.37 %
Középpalojta 5 0.37 %
Apafalva 5 0.37 %
Kiskürtös 4 0.30 %
Kürtösújfalu 4 0.30 %
Rárósmulyad 4 0.30 %
Szuhány 4 0.30 %
Nagyhalom 3 0.22 %
Zobor 3 0.22 %
Ipolyszécsényke 3 0.22 %
Felsősztregova 3 0.22 %
Nógrádszenna 3 0.22 %
Felsőpalojta 3 0.22 %
Alsóesztergály 2 0.15 %
Alsózellő 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Hartyán 2 0.15 %
Dacsólam 2 0.15 %
Kislibercse 2 0.15 %
Nagylám 2 0.15 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Érújfalu 1 0.07 %
Borosznok 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 36.10 %
Kékkő 70 5.15 %
Magasmajtény 34 2.50 %
Zsély 31 2.28 %
Kiskürtös 31 2.28 %
Nógrádszentpéter 30 2.21 %
Bussa 19 1.40 %
Mikszáthfalva 18 1.32 %
Felsőzellő 14 1.03 %
Ipolynyék 14 1.03 %
Lukanénye 13 0.96 %
Leszenye 13 0.96 %
Alsózellő 12 0.88 %
Alsópalojta 12 0.88 %
Alsósztregova 11 0.81 %
Bereklak 11 0.81 %
Érújfalu 11 0.81 %
Alsóesztergály 11 0.81 %
Felsőesztergály 11 0.81 %
Szécsénykovácsi 10 0.74 %
Dacsólam 8 0.59 %
Nagyhalom 8 0.59 %
Csalár 8 0.59 %
Ipolyvarbó 7 0.51 %
Csáb 7 0.51 %
Kishalom 7 0.51 %
Tótkisfalu 7 0.51 %
Kürtösújfalu 7 0.51 %
Ebeck 7 0.51 %
Kiscsalomja 7 0.51 %
Szelény 6 0.44 %
Hartyán 6 0.44 %
Középpalojta 6 0.44 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Nagycsalomja 5 0.37 %
Kőkeszi 5 0.37 %
Szuhány 5 0.37 %
Terbegec 4 0.29 %
Csall 4 0.29 %
Apátújfalu 4 0.29 %
Ipolykér 4 0.29 %
Kislibercse 4 0.29 %
Erdőszelestény 4 0.29 %
Ipolybalog 4 0.29 %
Száraznyírjes 4 0.29 %
Dacsókeszi 4 0.29 %
Sirak 3 0.22 %
Óvár 3 0.22 %
Galábocs 3 0.22 %
Ipolyszécsényke 3 0.22 %
Bátorfalu 3 0.22 %
Zobor 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 35.51 %
Kékkő 56 4.15 %
Zsély 50 3.71 %
Lukanénye 43 3.19 %
Alsópalojta 41 3.04 %
Mikszáthfalva 36 2.67 %
Erdőszelestény 31 2.30 %
Érújfalu 30 2.22 %
Kiskürtös 30 2.22 %
Nógrádszentpéter 28 2.08 %
Alsósztregova 28 2.08 %
Középpalojta 23 1.70 %
Dacsókeszi 23 1.70 %
Ebeck 22 1.63 %
Bereklak 22 1.63 %
Bussa 21 1.56 %
Alsózellő 21 1.56 %
Kőkeszi 21 1.56 %
Csáb 20 1.48 %
Apátújfalu 19 1.41 %
Kürtösújfalu 17 1.26 %
Tótgyarmat 16 1.19 %
Nógrádszenna 15 1.11 %
Ipolynyék 14 1.04 %
Felsőzellő 14 1.04 %
Leszenye 14 1.04 %
Csalár 13 0.96 %
Kiscsalomja 13 0.96 %
Nagycsalomja 12 0.89 %
Alsóesztergály 11 0.82 %
Kislibercse 11 0.82 %
Felsőesztergály 11 0.82 %
Hartyán 10 0.74 %
Inám 10 0.74 %
Tótkisfalu 10 0.74 %
Szelény 10 0.74 %
Magasmajtény 10 0.74 %
Nagylám 9 0.67 %
Szécsénykovácsi 9 0.67 %
Szuhány 8 0.59 %
Felsőpalojta 7 0.52 %
Dacsólam 7 0.52 %
Apafalva 7 0.52 %
Bátorfalu 6 0.44 %
Sirak 6 0.44 %
Ipolynagyfalu 6 0.44 %
Nagyhalom 6 0.44 %
Ipolyhídvég 5 0.37 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Gyürki 5 0.37 %
Csall 5 0.37 %
Óvár 5 0.37 %
Ipolykér 5 0.37 %
Terbegec 5 0.37 %
Kishalom 5 0.37 %
Kelenye 5 0.37 %
Galábocs 4 0.30 %
Paróca 4 0.30 %
Ipolyharaszti 4 0.30 %
Süllye 3 0.22 %
Száraznyírjes 3 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.22 %
Kóvár 3 0.22 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolykeszi 2 0.15 %
Ipolybalog 2 0.15 %
Borosznok 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 21.77 %
Erdőszelestény 168 14.87 %
Zsély 73 6.46 %
Kékkő 32 2.83 %
Leszenye 27 2.39 %
Csáb 25 2.21 %
Magasmajtény 24 2.12 %
Mikszáthfalva 22 1.95 %
Kiscsalomja 21 1.86 %
Lukanénye 21 1.86 %
Dacsólam 21 1.86 %
Bussa 21 1.86 %
Apátújfalu 19 1.68 %
Nógrádszentpéter 18 1.59 %
Középpalojta 15 1.33 %
Bereklak 15 1.33 %
Kiskürtös 14 1.24 %
Alsópalojta 14 1.24 %
Érújfalu 14 1.24 %
Kürtösújfalu 14 1.24 %
Csall 13 1.15 %
Ipolyvarbó 13 1.15 %
Ipolybalog 13 1.15 %
Terbegec 13 1.15 %
Ipolynyék 12 1.06 %
Nagycsalomja 12 1.06 %
Alsósztregova 12 1.06 %
Nagyhalom 12 1.06 %
Szécsénykovácsi 12 1.06 %
Ebeck 11 0.97 %
Alsózellő 8 0.71 %
Felsőzellő 8 0.71 %
Bátorfalu 7 0.62 %
Ipolyharaszti 7 0.62 %
Tótgyarmat 6 0.53 %
Csalár 6 0.53 %
Kishalom 6 0.53 %
Felsőesztergály 6 0.53 %
Felsőpalojta 6 0.53 %
Gyürki 6 0.53 %
Szelény 6 0.53 %
Dacsókeszi 5 0.44 %
Ipolynagyfalu 5 0.44 %
Kőkeszi 5 0.44 %
Kóvár 5 0.44 %
Tótkisfalu 5 0.44 %
Nógrádszenna 5 0.44 %
Kislibercse 4 0.35 %
Borosznok 4 0.35 %
Hartyán 4 0.35 %
Sirak 4 0.35 %
Zobor 4 0.35 %
Ipolykeszi 3 0.27 %
Felsősztregova 3 0.27 %
Ipolykér 3 0.27 %
Szuhány 3 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Alsóesztergály 3 0.27 %
Inám 2 0.18 %
Süllye 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 13.49 %
Nagykürtös 217 13.43 %
Ipolybalog 189 11.70 %
Lukanénye 124 7.67 %
Csáb 91 5.63 %
Nagycsalomja 80 4.95 %
Inám 72 4.46 %
Ipolyhídvég 64 3.96 %
Zsély 59 3.65 %
Bussa 51 3.16 %
Ipolykeszi 48 2.97 %
Kóvár 45 2.78 %
Ipolyvarbó 43 2.66 %
Apátújfalu 43 2.66 %
Óvár 42 2.60 %
Ipolynagyfalu 38 2.35 %
Ipolyszécsényke 36 2.23 %
Kőkeszi 36 2.23 %
Kelenye 27 1.67 %
Kékkő 22 1.36 %
Terbegec 21 1.30 %
Dacsókeszi 20 1.24 %
Leszenye 19 1.18 %
Szécsénykovácsi 18 1.11 %
Felsőzellő 15 0.93 %
Alsósztregova 15 0.93 %
Szelény 15 0.93 %
Bátorfalu 14 0.87 %
Csalár 13 0.80 %
Nógrádszentpéter 11 0.68 %
Kiscsalomja 10 0.62 %
Galábocs 10 0.62 %
Magasmajtény 10 0.62 %
Alsópalojta 9 0.56 %
Erdőszelestény 9 0.56 %
Szuhány 8 0.50 %
Mikszáthfalva 8 0.50 %
Sirak 8 0.50 %
Tótkisfalu 7 0.43 %
Érújfalu 7 0.43 %
Alsózellő 7 0.43 %
Kiskürtös 7 0.43 %
Rárósmulyad 7 0.43 %
Hartyán 6 0.37 %
Tótgyarmat 6 0.37 %
Kürtösújfalu 6 0.37 %
Gyürki 6 0.37 %
Dacsólam 5 0.31 %
Tótkelecsény 5 0.31 %
Felsőesztergály 5 0.31 %
Kishalom 5 0.31 %
Ipolykér 5 0.31 %
Ipolyharaszti 5 0.31 %
Ebeck 4 0.25 %
Nagyhalom 4 0.25 %
Nagylám 4 0.25 %
Bereklak 4 0.25 %
Felsőpalojta 3 0.19 %
Középpalojta 3 0.19 %
Zobor 3 0.19 %
Csall 3 0.19 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Paróca 2 0.12 %
Apafalva 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 22.65 %
Középpalojta 113 10.04 %
Alsópalojta 91 8.08 %
Lukanénye 90 7.99 %
Felsőpalojta 79 7.02 %
Bereklak 61 5.42 %
Kékkő 32 2.84 %
Ebeck 32 2.84 %
Tótgyarmat 24 2.13 %
Csáb 22 1.95 %
Mikszáthfalva 21 1.87 %
Magasmajtény 20 1.78 %
Kőkeszi 17 1.51 %
Leszenye 16 1.42 %
Erdőszelestény 15 1.33 %
Ipolynyék 15 1.33 %
Dacsólam 15 1.33 %
Kiskürtös 14 1.24 %
Szuhány 14 1.24 %
Zsély 12 1.07 %
Dacsókeszi 11 0.98 %
Bussa 8 0.71 %
Kürtösújfalu 8 0.71 %
Alsóesztergály 7 0.62 %
Érújfalu 7 0.62 %
Apátújfalu 6 0.53 %
Nagycsalomja 6 0.53 %
Óvár 6 0.53 %
Nógrádszentpéter 6 0.53 %
Csalár 6 0.53 %
Terbegec 5 0.44 %
Csall 5 0.44 %
Alsózellő 5 0.44 %
Alsósztregova 5 0.44 %
Tótkisfalu 5 0.44 %
Hartyán 5 0.44 %
Ipolykeszi 5 0.44 %
Felsőzellő 4 0.36 %
Bátorfalu 4 0.36 %
Szelény 4 0.36 %
Kiscsalomja 4 0.36 %
Felsőesztergály 4 0.36 %
Sirak 3 0.27 %
Ipolynagyfalu 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Apafalva 3 0.27 %
Gyürki 3 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 14.80 %
Ipolybalog 179 11.37 %
Lukanénye 173 10.99 %
Csáb 132 8.39 %
Nagykürtös 125 7.94 %
Apátújfalu 119 7.56 %
Nagycsalomja 96 6.10 %
Zsély 80 5.08 %
Leszenye 69 4.38 %
Inám 61 3.88 %
Ipolykeszi 61 3.88 %
Bussa 59 3.75 %
Ipolyhídvég 59 3.75 %
Kőkeszi 58 3.68 %
Ipolyszécsényke 50 3.18 %
Tótgyarmat 48 3.05 %
Ipolyvarbó 48 3.05 %
Óvár 46 2.92 %
Kelenye 46 2.92 %
Kóvár 42 2.67 %
Terbegec 41 2.60 %
Bátorfalu 36 2.29 %
Ipolynagyfalu 34 2.16 %
Dacsókeszi 30 1.91 %
Szécsénykovácsi 26 1.65 %
Ipolyharaszti 18 1.14 %
Szelény 17 1.08 %
Sirak 15 0.95 %
Erdőszelestény 15 0.95 %
Csalár 14 0.89 %
Kékkő 13 0.83 %
Magasmajtény 12 0.76 %
Ipolykér 12 0.76 %
Ebeck 11 0.70 %
Mikszáthfalva 10 0.64 %
Felsőzellő 9 0.57 %
Csall 9 0.57 %
Gyürki 8 0.51 %
Galábocs 8 0.51 %
Bereklak 6 0.38 %
Rárósmulyad 6 0.38 %
Középpalojta 4 0.25 %
Alsóesztergály 4 0.25 %
Felsőpalojta 3 0.19 %
Kiscsalomja 3 0.19 %
Alsósztregova 3 0.19 %
Kiskürtös 2 0.13 %
Nagyhalom 2 0.13 %
Alsópalojta 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Szuhány 2 0.13 %
Nógrádszentpéter 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.57 %
Ipolykér 25 3.09 %
Bussa 21 2.59 %
Lukanénye 21 2.59 %
Szécsénykovácsi 21 2.59 %
Nagykürtös 19 2.35 %
Ipolynyék 17 2.10 %
Óvár 12 1.48 %
Zsély 12 1.48 %
Terbegec 11 1.36 %
Apátújfalu 11 1.36 %
Ipolybalog 11 1.36 %
Csáb 10 1.23 %
Felsőzellő 10 1.23 %
Nagycsalomja 8 0.99 %
Ipolyhídvég 7 0.86 %
Kőkeszi 7 0.86 %
Inám 7 0.86 %
Leszenye 7 0.86 %
Galábocs 5 0.62 %
Csalár 4 0.49 %
Ipolynagyfalu 4 0.49 %
Érújfalu 3 0.37 %
Hartyán 3 0.37 %
Dacsókeszi 3 0.37 %
Gyürki 3 0.37 %
Kóvár 3 0.37 %
Paróca 3 0.37 %
Ipolyszécsényke 3 0.37 %
Szelény 3 0.37 %
Erdőszelestény 3 0.37 %
Tótgyarmat 2 0.25 %
Felsőesztergály 2 0.25 %
Ipolyharaszti 2 0.25 %
Alsósztregova 2 0.25 %
Sirak 2 0.25 %
Mikszáthfalva 2 0.25 %
Alsózellő 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Alsópalojta 1 0.12 %
Ebeck 1 0.12 %
Alsóesztergály 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Magasmajtény 1 0.12 %
Nógrádszentpéter 1 0.12 %
Dacsólam 1 0.12 %
Bereklak 1 0.12 %
Nagylám 1 0.12 %
Kiscsalomja 1 0.12 %
Csall 1 0.12 %
Kékkő 1 0.12 %
Kiskürtös 1 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Szuhány 1 0.12 %
Középpalojta 1 0.12 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 10.23 %
Nagykürtös 96 8.93 %
Nógrádszentpéter 34 3.16 %
Érújfalu 17 1.58 %
Kékkő 16 1.49 %
Kislibercse 15 1.40 %
Tótkisfalu 15 1.40 %
Bussa 15 1.40 %
Magasmajtény 14 1.30 %
Borosznok 13 1.21 %
Süllye 11 1.02 %
Felsőesztergály 11 1.02 %
Lukanénye 9 0.84 %
Alsópalojta 9 0.84 %
Zsély 9 0.84 %
Csáb 9 0.84 %
Ipolyharaszti 9 0.84 %
Bereklak 8 0.74 %
Felsősztregova 8 0.74 %
Dacsólam 7 0.65 %
Tótkelecsény 7 0.65 %
Nagylám 7 0.65 %
Nógrádszenna 6 0.56 %
Felsőzellő 6 0.56 %
Csall 6 0.56 %
Szelény 5 0.47 %
Hartyán 5 0.47 %
Ipolynyék 5 0.47 %
Kiscsalomja 5 0.47 %
Bátorfalu 4 0.37 %
Nagycsalomja 4 0.37 %
Kiskürtös 4 0.37 %
Alsózellő 4 0.37 %
Szuhány 4 0.37 %
Paróca 4 0.37 %
Kürtösújfalu 3 0.28 %
Kelenye 3 0.28 %
Nagyhalom 3 0.28 %
Kőkeszi 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Dacsókeszi 2 0.19 %
Leszenye 2 0.19 %
Középpalojta 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Kishalom 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Ebeck 1 0.09 %
Gyürki 1 0.09 %
Erdőszelestény 1 0.09 %
Mikszáthfalva 1 0.09 %
Tótgyarmat 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 24.48 %
Zsély 73 3.51 %
Kékkő 64 3.08 %
Alsózellő 62 2.98 %
Lukanénye 49 2.36 %
Csáb 37 1.78 %
Alsósztregova 37 1.78 %
Középpalojta 36 1.73 %
Apátújfalu 35 1.68 %
Dacsókeszi 33 1.59 %
Nógrádszentpéter 29 1.39 %
Bereklak 28 1.35 %
Mikszáthfalva 28 1.35 %
Erdőszelestény 26 1.25 %
Kiskürtös 25 1.20 %
Érújfalu 25 1.20 %
Felsőzellő 23 1.11 %
Ipolynyék 23 1.11 %
Alsópalojta 21 1.01 %
Nagycsalomja 20 0.96 %
Ebeck 20 0.96 %
Leszenye 20 0.96 %
Kőkeszi 18 0.87 %
Felsőesztergály 18 0.87 %
Bussa 18 0.87 %
Szécsénykovácsi 18 0.87 %
Alsóesztergály 18 0.87 %
Csalár 17 0.82 %
Kiscsalomja 17 0.82 %
Tótgyarmat 16 0.77 %
Nógrádszenna 15 0.72 %
Terbegec 14 0.67 %
Ipolykér 14 0.67 %
Bátorfalu 11 0.53 %
Ipolybalog 11 0.53 %
Óvár 11 0.53 %
Tótkelecsény 11 0.53 %
Kelenye 11 0.53 %
Tótkisfalu 9 0.43 %
Szuhány 9 0.43 %
Kürtösújfalu 9 0.43 %
Sirak 9 0.43 %
Ipolyhídvég 9 0.43 %
Száraznyírjes 8 0.38 %
Inám 8 0.38 %
Ipolyvarbó 8 0.38 %
Felsőpalojta 7 0.34 %
Szelény 7 0.34 %
Apafalva 7 0.34 %
Süllye 6 0.29 %
Ipolyszécsényke 6 0.29 %
Galábocs 6 0.29 %
Ipolynagyfalu 6 0.29 %
Nagyhalom 6 0.29 %
Kóvár 6 0.29 %
Csall 6 0.29 %
Kislibercse 6 0.29 %
Magasmajtény 4 0.19 %
Ipolyharaszti 4 0.19 %
Ipolykeszi 3 0.14 %
Paróca 3 0.14 %
Nagylám 3 0.14 %
Gyürki 3 0.14 %
Felsősztregova 3 0.14 %
Kishalom 3 0.14 %
Dacsólam 3 0.14 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 48.58 %
Kékkő 93 6.30 %
Mikszáthfalva 76 5.15 %
Alsópalojta 67 4.54 %
Magasmajtény 59 4.00 %
Kiskürtös 39 2.64 %
Alsósztregova 36 2.44 %
Középpalojta 32 2.17 %
Zsély 31 2.10 %
Nógrádszentpéter 27 1.83 %
Erdőszelestény 25 1.69 %
Ebeck 22 1.49 %
Bereklak 22 1.49 %
Alsózellő 22 1.49 %
Ipolynyék 21 1.42 %
Bussa 18 1.22 %
Nagyhalom 14 0.95 %
Kürtösújfalu 13 0.88 %
Dacsókeszi 11 0.75 %
Csalár 9 0.61 %
Alsóesztergály 8 0.54 %
Dacsólam 8 0.54 %
Kislibercse 7 0.47 %
Csáb 7 0.47 %
Leszenye 6 0.41 %
Csall 6 0.41 %
Lukanénye 5 0.34 %
Tótkisfalu 5 0.34 %
Érújfalu 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Kishalom 5 0.34 %
Felsőpalojta 4 0.27 %
Szécsénykovácsi 4 0.27 %
Sirak 4 0.27 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Kőkeszi 4 0.27 %
Óvár 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Felsőzellő 4 0.27 %
Száraznyírjes 4 0.27 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Kóvár 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 35.05 %
Kékkő 203 5.01 %
Magasmajtény 163 4.02 %
Erdőszelestény 118 2.91 %
Nógrádszentpéter 116 2.86 %
Bereklak 105 2.59 %
Lukanénye 105 2.59 %
Bussa 104 2.57 %
Csáb 102 2.52 %
Alsópalojta 102 2.52 %
Alsósztregova 87 2.15 %
Zsély 86 2.12 %
Mikszáthfalva 80 1.97 %
Középpalojta 78 1.92 %
Kürtösújfalu 76 1.87 %
Dacsókeszi 69 1.70 %
Kőkeszi 63 1.55 %
Érújfalu 61 1.50 %
Kiskürtös 55 1.36 %
Szuhány 55 1.36 %
Leszenye 55 1.36 %
Ebeck 51 1.26 %
Dacsólam 51 1.26 %
Apátújfalu 51 1.26 %
Ipolynyék 45 1.11 %
Alsózellő 42 1.04 %
Felsőpalojta 41 1.01 %
Nógrádszenna 40 0.99 %
Kiscsalomja 36 0.89 %
Felsőesztergály 35 0.86 %
Bátorfalu 35 0.86 %
Csall 34 0.84 %
Tótgyarmat 32 0.79 %
Tótkisfalu 32 0.79 %
Csalár 31 0.76 %
Felsőzellő 31 0.76 %
Nagylám 30 0.74 %
Szelény 29 0.72 %
Nagycsalomja 28 0.69 %
Szécsénykovácsi 27 0.67 %
Alsóesztergály 26 0.64 %
Ipolybalog 25 0.62 %
Tótkelecsény 24 0.59 %
Sirak 24 0.59 %
Hartyán 24 0.59 %
Felsősztregova 24 0.59 %
Nagyhalom 22 0.54 %
Ipolykér 22 0.54 %
Óvár 21 0.52 %
Terbegec 21 0.52 %
Ipolyharaszti 20 0.49 %
Ipolykeszi 20 0.49 %
Kislibercse 17 0.42 %
Ipolyvarbó 16 0.39 %
Borosznok 15 0.37 %
Gyürki 15 0.37 %
Paróca 14 0.35 %
Kishalom 13 0.32 %
Apafalva 12 0.30 %
Ipolynagyfalu 12 0.30 %
Galábocs 12 0.30 %
Zobor 11 0.27 %
Inám 10 0.25 %
Ipolyhídvég 10 0.25 %
Száraznyírjes 8 0.20 %
Kóvár 8 0.20 %
Süllye 6 0.15 %
Ipolyszécsényke 6 0.15 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 26.06 %
Kékkő 35 3.21 %
Magasmajtény 20 1.83 %
Nógrádszentpéter 19 1.74 %
Kiskürtös 17 1.56 %
Zsély 16 1.47 %
Bussa 14 1.28 %
Erdőszelestény 12 1.10 %
Csall 9 0.83 %
Száraznyírjes 9 0.83 %
Ebeck 9 0.83 %
Csáb 8 0.73 %
Alsópalojta 8 0.73 %
Mikszáthfalva 8 0.73 %
Bereklak 8 0.73 %
Galábocs 8 0.73 %
Dacsólam 8 0.73 %
Lukanénye 8 0.73 %
Leszenye 8 0.73 %
Érújfalu 8 0.73 %
Dacsókeszi 7 0.64 %
Kőkeszi 6 0.55 %
Ipolyvarbó 6 0.55 %
Ipolynyék 6 0.55 %
Apátújfalu 5 0.46 %
Középpalojta 5 0.46 %
Kiscsalomja 4 0.37 %
Szuhány 4 0.37 %
Borosznok 4 0.37 %
Csalár 4 0.37 %
Tótkisfalu 4 0.37 %
Óvár 4 0.37 %
Kóvár 3 0.28 %
Bátorfalu 3 0.28 %
Felsőesztergály 3 0.28 %
Alsóesztergály 3 0.28 %
Hartyán 3 0.28 %
Szelény 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Kürtösújfalu 2 0.18 %
Tótkelecsény 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Alsósztregova 2 0.18 %
Süllye 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Felsőpalojta 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Ipolykér 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Paróca 1 0.09 %
Nagycsalomja 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Felsőzellő 1 0.09 %
Alsózellő 1 0.09 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 28.52 %
Kékkő 61 5.96 %
Lukanénye 39 3.81 %
Zsély 38 3.71 %
Alsósztregova 28 2.73 %
Nógrádszentpéter 26 2.54 %
Bereklak 20 1.95 %
Alsózellő 19 1.86 %
Ebeck 18 1.76 %
Erdőszelestény 18 1.76 %
Csáb 16 1.56 %
Mikszáthfalva 16 1.56 %
Érújfalu 16 1.56 %
Felsőzellő 16 1.56 %
Nógrádszenna 15 1.46 %
Ipolynyék 14 1.37 %
Kürtösújfalu 13 1.27 %
Magasmajtény 13 1.27 %
Bussa 13 1.27 %
Alsópalojta 12 1.17 %
Kőkeszi 12 1.17 %
Középpalojta 12 1.17 %
Leszenye 12 1.17 %
Dacsókeszi 12 1.17 %
Kiskürtös 11 1.07 %
Tótgyarmat 10 0.98 %
Tótkisfalu 9 0.88 %
Inám 9 0.88 %
Dacsólam 9 0.88 %
Ipolykér 8 0.78 %
Csalár 8 0.78 %
Alsóesztergály 8 0.78 %
Apátújfalu 8 0.78 %
Kislibercse 7 0.68 %
Kelenye 7 0.68 %
Nagycsalomja 7 0.68 %
Csall 6 0.59 %
Apafalva 6 0.59 %
Kiscsalomja 6 0.59 %
Szelény 6 0.59 %
Nagylám 6 0.59 %
Óvár 6 0.59 %
Ipolyhídvég 5 0.49 %
Felsőesztergály 5 0.49 %
Szuhány 5 0.49 %
Felsőpalojta 4 0.39 %
Süllye 4 0.39 %
Ipolybalog 4 0.39 %
Nagyhalom 4 0.39 %
Tótkelecsény 4 0.39 %
Paróca 3 0.29 %
Kóvár 3 0.29 %
Sirak 3 0.29 %
Terbegec 3 0.29 %
Szécsénykovácsi 3 0.29 %
Ipolynagyfalu 3 0.29 %
Kishalom 3 0.29 %
Száraznyírjes 3 0.29 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 31.52 %
Kékkő 105 4.37 %
Erdőszelestény 71 2.95 %
Magasmajtény 63 2.62 %
Bussa 62 2.58 %
Nógrádszentpéter 59 2.45 %
Bereklak 55 2.29 %
Csáb 51 2.12 %
Középpalojta 50 2.08 %
Alsópalojta 49 2.04 %
Zsély 48 2.00 %
Lukanénye 46 1.91 %
Ipolyhídvég 45 1.87 %
Kürtösújfalu 44 1.83 %
Alsósztregova 43 1.79 %
Felsőzellő 39 1.62 %
Mikszáthfalva 38 1.58 %
Dacsókeszi 38 1.58 %
Szuhány 35 1.46 %
Felsőesztergály 31 1.29 %
Apátújfalu 28 1.16 %
Kiskürtös 28 1.16 %
Csalár 27 1.12 %
Leszenye 27 1.12 %
Kőkeszi 26 1.08 %
Alsózellő 25 1.04 %
Dacsólam 25 1.04 %
Kiscsalomja 24 1.00 %
Ipolynyék 23 0.96 %
Érújfalu 23 0.96 %
Csall 21 0.87 %
Szécsénykovácsi 21 0.87 %
Felsősztregova 21 0.87 %
Felsőpalojta 20 0.83 %
Szelény 20 0.83 %
Alsóesztergály 20 0.83 %
Hartyán 19 0.79 %
Nagylám 18 0.75 %
Ipolynagyfalu 18 0.75 %
Ipolykér 17 0.71 %
Ipolyvarbó 17 0.71 %
Óvár 17 0.71 %
Ebeck 16 0.67 %
Tótgyarmat 16 0.67 %
Tótkisfalu 15 0.62 %
Kislibercse 15 0.62 %
Tótkelecsény 15 0.62 %
Nógrádszenna 15 0.62 %
Paróca 13 0.54 %
Ipolykeszi 13 0.54 %
Ipolybalog 12 0.50 %
Ipolyharaszti 12 0.50 %
Apafalva 11 0.46 %
Zobor 11 0.46 %
Terbegec 11 0.46 %
Galábocs 11 0.46 %
Borosznok 10 0.42 %
Kóvár 9 0.37 %
Kishalom 9 0.37 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Kelenye 7 0.29 %
Bátorfalu 7 0.29 %
Sirak 6 0.25 %
Gyürki 6 0.25 %
Ipolyszécsényke 6 0.25 %
Inám 6 0.25 %
Süllye 5 0.21 %
Nagycsalomja 5 0.21 %
Nagyhalom 4 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 37.60 %
Kékkő 110 6.58 %
Zsély 56 3.35 %
Mikszáthfalva 54 3.23 %
Alsópalojta 51 3.05 %
Bereklak 42 2.51 %
Nógrádszentpéter 38 2.27 %
Bussa 35 2.09 %
Erdőszelestény 35 2.09 %
Kiskürtös 32 1.91 %
Csáb 28 1.67 %
Felsőesztergály 26 1.55 %
Kürtösújfalu 23 1.37 %
Alsózellő 22 1.32 %
Alsósztregova 22 1.32 %
Lukanénye 19 1.14 %
Ebeck 17 1.02 %
Magasmajtény 17 1.02 %
Nagyhalom 13 0.78 %
Dacsókeszi 13 0.78 %
Leszenye 13 0.78 %
Ipolykér 13 0.78 %
Érújfalu 13 0.78 %
Középpalojta 12 0.72 %
Felsőzellő 12 0.72 %
Szécsénykovácsi 11 0.66 %
Szuhány 10 0.60 %
Csalár 10 0.60 %
Száraznyírjes 10 0.60 %
Kőkeszi 9 0.54 %
Kiscsalomja 9 0.54 %
Dacsólam 9 0.54 %
Nógrádszenna 8 0.48 %
Galábocs 8 0.48 %
Tótgyarmat 8 0.48 %
Óvár 7 0.42 %
Felsőpalojta 7 0.42 %
Bátorfalu 6 0.36 %
Kislibercse 5 0.30 %
Ipolyharaszti 4 0.24 %
Ipolynagyfalu 4 0.24 %
Ipolynyék 4 0.24 %
Apátújfalu 4 0.24 %
Csall 4 0.24 %
Tótkelecsény 4 0.24 %
Zobor 4 0.24 %
Ipolyhídvég 3 0.18 %
Ipolybalog 3 0.18 %
Szelény 3 0.18 %
Apafalva 3 0.18 %
Alsóesztergály 3 0.18 %
Tótkisfalu 3 0.18 %
Kishalom 3 0.18 %
Süllye 2 0.12 %
Felsősztregova 2 0.12 %
Nagycsalomja 2 0.12 %
Kelenye 2 0.12 %
Ipolyvarbó 2 0.12 %
Borosznok 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 20.32 %
Ipolybalog 57 18.39 %
Ipolykeszi 48 15.48 %
Ipolyhídvég 41 13.23 %
Nagycsalomja 24 7.74 %
Nagykürtös 22 7.10 %
Lukanénye 20 6.45 %
Ipolykér 13 4.19 %
Óvár 13 4.19 %
Ipolynagyfalu 12 3.87 %
Inám 12 3.87 %
Kóvár 11 3.55 %
Magasmajtény 8 2.58 %
Bussa 6 1.94 %
Ipolyszécsényke 6 1.94 %
Tótgyarmat 5 1.61 %
Kőkeszi 5 1.61 %
Zsély 4 1.29 %
Ipolyvarbó 4 1.29 %
Apátújfalu 4 1.29 %
Kelenye 4 1.29 %
Csalár 4 1.29 %
Szécsénykovácsi 4 1.29 %
Leszenye 3 0.97 %
Csáb 3 0.97 %
Kiscsalomja 2 0.65 %
Sirak 2 0.65 %
Érújfalu 2 0.65 %
Gyürki 2 0.65 %
Alsózellő 1 0.32 %
Tótkisfalu 1 0.32 %
Terbegec 1 0.32 %
Bátorfalu 1 0.32 %
Kékkő 1 0.32 %
Kishalom 1 0.32 %
Mikszáthfalva 1 0.32 %
Alsósztregova 1 0.32 %
Rárósmulyad 1 0.32 %
Dacsókeszi 1 0.32 %
Szelény 1 0.32 %
Zobor 1 0.32 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 22.07 %
Alsósztregova 136 15.80 %
Felsőzellő 91 10.57 %
Bussa 76 8.83 %
Nógrádszentpéter 31 3.60 %
Kékkő 24 2.79 %
Alsózellő 23 2.67 %
Mikszáthfalva 18 2.09 %
Kislibercse 16 1.86 %
Alsópalojta 16 1.86 %
Érújfalu 15 1.74 %
Magasmajtény 13 1.51 %
Középpalojta 10 1.16 %
Felsőesztergály 10 1.16 %
Rárósmulyad 9 1.05 %
Leszenye 9 1.05 %
Tótkelecsény 8 0.93 %
Nógrádszenna 8 0.93 %
Ipolynyék 7 0.81 %
Csáb 7 0.81 %
Dacsólam 7 0.81 %
Hartyán 7 0.81 %
Apátújfalu 7 0.81 %
Csalár 6 0.70 %
Ipolyvarbó 6 0.70 %
Zsély 6 0.70 %
Ebeck 6 0.70 %
Kishalom 5 0.58 %
Kiskürtös 5 0.58 %
Tótkisfalu 5 0.58 %
Lukanénye 5 0.58 %
Szuhány 4 0.46 %
Felsősztregova 4 0.46 %
Nagycsalomja 4 0.46 %
Erdőszelestény 4 0.46 %
Borosznok 4 0.46 %
Kürtösújfalu 4 0.46 %
Bereklak 4 0.46 %
Terbegec 4 0.46 %
Kőkeszi 3 0.35 %
Galábocs 3 0.35 %
Nagyhalom 3 0.35 %
Tótgyarmat 3 0.35 %
Alsóesztergály 2 0.23 %
Bátorfalu 2 0.23 %
Gyürki 2 0.23 %
Ipolykeszi 2 0.23 %
Csall 2 0.23 %
Nagylám 2 0.23 %
Dacsókeszi 2 0.23 %
Ipolybalog 2 0.23 %
Ipolyharaszti 2 0.23 %
Szécsénykovácsi 2 0.23 %
Ipolynagyfalu 2 0.23 %
Ipolykér 2 0.23 %
Kiscsalomja 2 0.23 %
Ipolyhídvég 2 0.23 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 22.84 %
Ipolyhídvég 131 18.25 %
Ipolybalog 83 11.56 %
Ipolynagyfalu 47 6.55 %
Inám 44 6.13 %
Nagykürtös 41 5.71 %
Óvár 35 4.87 %
Ipolykér 31 4.32 %
Ipolykeszi 27 3.76 %
Lukanénye 19 2.65 %
Csáb 18 2.51 %
Nagycsalomja 18 2.51 %
Kelenye 18 2.51 %
Ipolyszécsényke 17 2.37 %
Kóvár 15 2.09 %
Csalár 15 2.09 %
Apátújfalu 13 1.81 %
Sirak 11 1.53 %
Terbegec 11 1.53 %
Szécsénykovácsi 10 1.39 %
Kőkeszi 9 1.25 %
Bussa 9 1.25 %
Bátorfalu 8 1.11 %
Leszenye 7 0.97 %
Tótgyarmat 6 0.84 %
Dacsókeszi 5 0.70 %
Gyürki 5 0.70 %
Kékkő 5 0.70 %
Magasmajtény 4 0.56 %
Szelény 4 0.56 %
Ipolyvarbó 4 0.56 %
Zsély 4 0.56 %
Galábocs 3 0.42 %
Hartyán 3 0.42 %
Érújfalu 3 0.42 %
Mikszáthfalva 2 0.28 %
Alsózellő 2 0.28 %
Rárósmulyad 2 0.28 %
Erdőszelestény 2 0.28 %
Zobor 1 0.14 %
Kiskürtös 1 0.14 %
Bereklak 1 0.14 %
Kiscsalomja 1 0.14 %
Alsósztregova 1 0.14 %
Felsőzellő 1 0.14 %
Ipolyharaszti 1 0.14 %
Csall 1 0.14 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 23.82 %
Alsósztregova 235 17.07 %
Nógrádszentpéter 76 5.52 %
Érújfalu 75 5.45 %
Kékkő 53 3.85 %
Bussa 40 2.90 %
Magasmajtény 39 2.83 %
Kislibercse 32 2.32 %
Hartyán 30 2.18 %
Felsősztregova 29 2.11 %
Tótkisfalu 28 2.03 %
Nógrádszenna 23 1.67 %
Mikszáthfalva 20 1.45 %
Erdőszelestény 19 1.38 %
Tótkelecsény 19 1.38 %
Zsély 18 1.31 %
Alsópalojta 18 1.31 %
Süllye 18 1.31 %
Borosznok 16 1.16 %
Felsőzellő 12 0.87 %
Kiskürtös 12 0.87 %
Bereklak 12 0.87 %
Apátújfalu 11 0.80 %
Felsőesztergály 11 0.80 %
Alsózellő 10 0.73 %
Alsóesztergály 9 0.65 %
Dacsókeszi 9 0.65 %
Középpalojta 9 0.65 %
Rárósmulyad 8 0.58 %
Leszenye 8 0.58 %
Nagylám 8 0.58 %
Lukanénye 8 0.58 %
Kóvár 8 0.58 %
Kürtösújfalu 7 0.51 %
Csáb 7 0.51 %
Paróca 7 0.51 %
Nagyhalom 6 0.44 %
Óvár 6 0.44 %
Ipolykér 6 0.44 %
Dacsólam 5 0.36 %
Szelény 4 0.29 %
Szuhány 4 0.29 %
Tótgyarmat 4 0.29 %
Csalár 4 0.29 %
Gyürki 4 0.29 %
Csall 4 0.29 %
Kishalom 4 0.29 %
Ipolykeszi 3 0.22 %
Ipolynyék 3 0.22 %
Szécsénykovácsi 3 0.22 %
Ebeck 3 0.22 %
Kelenye 3 0.22 %
Kiscsalomja 3 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Bátorfalu 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Terbegec 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
235 52.69%
VPN
105 23.54%
KSČ
30 6.73%
DS
24 5.38%
SPV
19 4.26%
SZ
15 3.36%
KDH
8 1.79%
SNS
6 1.35%
SSL
2 0.45%
SD
2 0.45%
Érvényes szavazatok 446
Együttélés-MKDM
238 57.91%
HZDS
52 12.65%
ODÚ
33 8.03%
SDĽ
28 6.81%
SDSS
15 3.65%
Magyar Polgári Párt
11 2.68%
SPI
10 2.43%
KSS
8 1.95%
SZ
4 0.97%
DS-ODS
4 0.97%
ZPR-RČS
3 0.73%
SSL-SNZ
2 0.49%
Egyéb
3 0.73%
Érvényes szavazatok 411
MK
255 64.56%
SP-VOĽBA
45 11.39%
23 5.82%
KSS
22 5.57%
HZDS-RSS
18 4.56%
ZRS
13 3.29%
KDH
5 1.27%
KSÚ
4 1.01%
DS
4 1.01%
SD
2 0.51%
SNS
2 0.51%
Egyéb
2 0.51%
Érvényes szavazatok 395
MKP
254 55.70%
SDK
87 19.08%
SDĽ
34 7.46%
SOP
27 5.92%
KSS
16 3.51%
HZDS
16 3.51%
MLHZP
10 2.19%
SNS
4 0.88%
ZRS
3 0.66%
B-RRS
3 0.66%
Egyéb
2 0.44%
Érvényes szavazatok 456
MKP
234 73.35%
SDKU
22 6.90%
KSS
17 5.33%
ANO
10 3.13%
SMER
8 2.51%
HZDS
7 2.19%
SDA
6 1.88%
SZS
3 0.94%
SDĽ
3 0.94%
PSNS
3 0.94%
SDPO
2 0.63%
NOSNP
2 0.63%
Egyéb
2 0.63%
Érvényes szavazatok 319
MKP
254 79.87%
SMER
26 8.18%
SDKU DS
13 4.09%
KSS
7 2.20%
ĽS HZDS
7 2.20%
SNS
3 0.94%
ZRS
2 0.63%
Egyéb
6 1.89%
Érvényes szavazatok 318
MKP
183 52.29%
Most-Híd
85 24.29%
SMER
28 8.00%
SDKU DS
17 4.86%
Únia
15 4.29%
SNS
6 1.71%
SaS
6 1.71%
KSS
5 1.43%
ĽS HZDS
3 0.86%
Egyéb
2 0.57%
Érvényes szavazatok 350
MKP
160 52.98%
Most-Híd
67 22.19%
SMER SD
36 11.92%
SOSKA
14 4.64%
SDKU DS
7 2.32%
SNS
4 1.32%
99 Percent
3 0.99%
KDH
2 0.66%
SaS
2 0.66%
Egyéb
7 2.32%
Érvényes szavazatok 302
MKP
155 50.99%
Most-Híd
40 13.16%
SMER SD
31 10.20%
LSNS
25 8.22%
#SIEŤ
14 4.61%
SME RODINA
8 2.63%
SaS
7 2.30%
TIP
5 1.64%
MKDA-MKDSZ
5 1.64%
ŠANCA
4 1.32%
SNS
3 0.99%
OĽANO-NOVA
3 0.99%
SZS
2 0.66%
Egyéb
2 0.66%
Érvényes szavazatok 304
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések