SK
NZ
.....

Mánya

Község

címer zászló
652 32% magyar 1910
9 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Maňa
1918 előtti vármegye, járás:
Bars vármegye
Verebélyi járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Verebélyi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Zsitvamente
Más földrajzi nevek:
Alsógödörpuszta, (Felsőgödörpuszta), Füs-hegy, Kismánya, (Kisvalkházmajor), Nagymánya, Szőlőhegy, Völgy
Koordináták:
48.14953613, 18.28513908
Terület:
21,59 km2
Rang:
község
Népesség:
2074
Tszf. magasság:
132 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94145
Település kód:
503363
Szervezeti azonosító:
309061
Adóazonosító:
2021059403

A két településből, a Zsitva bal partján található Nagymányából és a jobb parton elterülő Kismányából álló Mánya a Kisalföld északkeleti részén, a Zsitvamentén, a Zoboralja, a Garammenti-hátság és az Alsó-Nyitramente kistájak találkozásánál fekszik. A község központja, Nagymánya 135 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, az 511-es út mentén, Verebélytől 11 km-re délre, Nagysuránytól 13 km-re, Érsekújvártól 26 km-re északkeletre. Kismánya Nagymányától 3 km-re nyugatra, az Érsekújvár-Aranyosmarót vasútvonal mentén fekszik (a vasútállomás a két Mánya között található). Külterületi lakott helye a Nagymánya központjától 1,5 km-re északkeletre fekvő Alsógödörpuszta (Gedra). Határát túlnyomórészt szántóföldek foglalják el, csak az északkeleti határrészen találunk erdőt. A táj a Zsitva-menti síkvidéktől (125-140 méter) kelet felé 230 méterig emelkedik, a Garammenti-hátság legnyugatibb dombsorába megy át. Délről Valkház és Zsitvafödémes, nyugatról Özdöge és Csornok, északnyugatról Gyarak és Szentmihályúr, északról Zsitvagyarmat, keletről pedig Barsfüss községekkel határos. Határa délen egy ponton érintkezik Hulléval. Gyarakkal és Szentmihályúrral közös határa, valamint a Kis- és Nagymányát elválasztó kataszteri határ évszázadokon át Bars és Nyitra vármegyék határát alkotta. Nagymányát az 511-es út Verebéllyel és Udvarddal (20 km), az 1493-as út pedig Barsfüsson (4,5 km) át Bellegszencsével (9 km) köti össze, Kismánya pedig a Verebélyt Zsitvafödémessel (5 km) összekötő 1641-es út mentén fekszik.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1962-ben alakult meg Nagymánya és Kismánya községek egyesítésével. Nagymánya 1920-ig kisközségként Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott, Kismánya szintén kisközségként Nyitra vármegye Érsekújvári járásához. Miután Csehszlovákiához kerültek, 1938-ig előbbi a Verebélyi, utóbbi az Érsekújvári járás része maradt. 1938-1945 között mindkét községet Magyarországhoz csatolták. Nagymánya Bars és Hont egyesített vármegye Verebélyi járásához tartozott, Kismánya 1940. május 15-ig Pozsony és Nyitra egyesített vármegye Érsekújvári járásához, ekkor azonban 4 szomszédos községgel együtt átcsatolták a Verebélyi járáshoz, ezzel leomlott a több évszázados megyehatár a két Mánya között. Csehszlovákiához visszakerülve Nagymánya és Kismánya 1960-ig (a járás megszüntetéséig) a Verebélyi járáshoz, majd az Érsekújvári járáshoz tartozott. Területük a 20. század folyamán nem változott – ma Mánya két kataszteri területét alkotják (Nagymánya – 17,60 km², Kismánya – 3,99 km²).

Népesség

Mánya a surányi szlovák etnikai tömb részét alkotó, csaknem kizárólag szlovák nemzetiségű (2011-ben 93,8 %) község. Nagymánya a 18. század elejétől folyamatosan szlovákok lakta falu volt, Kismánya viszont egészen az 1945 utáni kitelepítésekig magyar nyelvszigetet alkotott. Nagymányán más környékbeli szlovák községektől eltérően az elmagyarosodás mértéke és a kettős identitás jelenléte a 20. század elején is elhanyagolható volt (1910-ben 6,4 % volt a magyarok aránya és az 1941-es magyar népszámláláskor is csak 4,4 %). Kismányán ezzel ellentétben a magyarság 1880-ban és 1910-ben egyaránt abszolút többséget alkotott (75, illetve 76,5 %-kal) és bár Trianon után a szlovákok aránya megnőtt (1921-ben 41,3 %), a magyar többség a kitelepítésekig megmaradt. A lakosság túlnyomó többsége (2011-ben 84,9 %) római katolikus vallású. 1921-ben Nagymánya csaknem teljesen római katolikus volt (97,4 %), Kismányán kétharmados római katolikus többség mellett a reformátusok aránya 31,1 % volt. A kismányai magyarok kitelepítése után 2011-ben Mányán már csak a lakosság 0,7 %-a vallotta magát reformátusnak. A község lakosságszáma 1991-2001 között lassú csökkenést mutatott (4,3 %-os fogyás 2202 főről 2108-ra), a 2001-2011 közötti időszakra a stagnálás volt jellemző. 2011-ben az összlakosság 87,4 %-a élt Nagymánya (1845 fő) és 12,6 %-a Kismánya (267 fő) településrészeken. A 20. század második felében Kismánya rohamos népességfogyása figyelhető meg (1938-hoz képest lakossága kétharmadát, 1961-hez képest több mint felét elveszítette).

Történelem

Nagymánya első írásos említése 1259-ből származik, ekkor IV. Béla a falut Tamás comesnak adományozta. 1386-tól a Forgách-család birtoka volt. 1618-tól török hódoltság alá kerül, 1657-ben az elpusztult községek között szerepelt, majd 1663-ban újra elpusztul a törökkel vívott harcok során. A 18. század elején települ újjá, 1712-től a Koller-család lett a birtokosa, egyházközségként 1748-ból alakul újjá Barsfüss filiájából, ekkortól tudunk iskolájáról is. A 18. században épült a Koller-kastély is, valamint a község temploma (1762). A 19. század elején a Malonyay-család volt itt birtokos, melynek nagy szőlőbirtoka és juhtenyészete is volt Nagymányán. A század második felében határához csatolták egy területsávot a Zsitva túlpartján, később itt épült fel az 1894-ben átadott Kistapolcsány-Nagysurány vasútvonal állomása. 1920-ig Bars vármegye határközsége volt, ekkor Csehszlovákiához csatolták, majd 1938. novemberétől 1945 márciusáig újra magyar uralom alá került. 1962-ben Kismányával egyesítették Mánya néven, az egyesített község központja Nagymánya lett. 2003-ban megszüntették a közlekedést vasútvonalán, de később lakossági tiltakozás hatására visszaállították. Kismányát legkorábban 1279-ben „Mana”, 1376-ban pedig „Kismana” alakban említik írásos források. Kezdetben a galgóci, majd 1386-tól gímesi uradalom része volt, a 15. században vámszedési joggal. A 16. századtól kisnemesi falu, református magyar lakossággal. Református templomát a türelmi rendelet után, 1785-ben építették. 1787-ben 64 háza és 379 lakosa, 1828-ban 79 háza és 548 lakosa volt. 1905-ben alapították tégla- és cserépgyárát, mely a hetvenes évektől vasúti betontalpakat gyártó üzemmé alakult (1985-ben megszűnt). Bár 1920-ig Nyitra vármegye része volt, a szomszédos, Bars megyei Nagymányával közös volt vasútállomása (1894-től „Mánya” néven) és postája is. 1938. novemberétől 1945 márciusáig újra magyar uralom alá került, 1940-ben Bars és Hont egyesített vármegyéhez csatolták át. 1945 után magyar lakosságának mintegy 60 %-át kitelepítették. 1961-ben még 636 lakosa volt, a következő évben a községet megszüntették és Mánya (Maňa) településrészévé fokozták le.

Mai jelentősége

Mánya mezőgazdasági jellegű község, szlovák tannyelvű alapiskolával és óvodával (Nagymánya településrészen). Nagymánya Hétfájdalmú Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma 1746-1762 között épült barokk stílusban, szintén barokk kastélya (melyhez védett park tartozik) a 18. század második felében. Kismánya református temploma 1785-ben, Lourdes-i Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma 1944-ben épült. Határában található a Zsitvai rét Természetvédelmi Terület (Žitavský luh) nagy része.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy Mánya. Elegyes falu Bars Várm. földes Ura G. Koller Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Verebélyhez 1 1/2 mértföldnyire, fája mind a’ két féle van, szőlö hegye termékeny, borai jók, legelője elég, földgye, réttye síkon fekszik, Zsitva vizén van malma, melly a’ határján keresztűl foly, keresetre könnyű módgya Komáromban, és a’ Dunán van. Kis Mánya. Magyar falu Nyitra Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, fekszik Szent Mihályhoz közel, mellynek filiája, határja középszerű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mánya (Nagy), tót falu, Bars vármegyében, a Zsitva mellett: 791 kath. lak. Kath. paroch. templom. Földe jó buzát terem. Szőlője, erdeje s nagy juhtenyésztése van. Mánya (Kis), magyar falu, Nyitra vmegyében, a Zsitva vize mellett: 275 kath., 152 ref., 45 zsidó lak. Határa jó termékeny; rétjei elegendők, van nádas kaszállója is. Van itt reform. anyaszentegyház. F. u. többen. Ut. p. Verebély.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen fölebb Ohaj magyar közbirtokosság lakta községet elhagyva, a tisztán tót Hull érintésével a szintén tót Nagy-Mányára érünk. E községet 1657-ben kelt összeírás szerint a török teljesen elpusztította. Idegenből kellett betelepíteni. A XVII. században Paluska birtoka volt; nagy kastélya, parkja, szép temploma ezen időből ered; később a Malonyai család birtoka lett; régi fénykorát ma csak az emlékezet tartja fenn.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagymánya, zsitvavölgyi kisközség, 1131 róm. kath., tót lakossal. E községet, mely hajdan Galgócz várának kötelékébe tartozott, IV. Béla király András főtárnokmesternek adományozta. Később Csák Máté birtokába került, kitől Károly király elfoglalta és nejének adományozta. Azután Mária királyné birtoka lett, a ki 1386-ban Forgách Balázsnak adta. 1618-ban ez a község is behódolt a töröknek, de az 1657-iki összeirásban mint teljesen puszta község szerepel. Alig hogy lakói visszatelepedni kezdtek, 1663-ban ismét feldúlták a törökök. Úgy látszik, hogy ez idő után hosszabb ideig lakatlan volt, mert csak a XVII. században találkozunk ismét birtokosaival. Ezek voltak: a báró Malonyay, a mányai gróf Koller család, mely innen vette előnevét, gróf Bellegarde, ettől megvette báró Hirsch és ez úton jutott a mostani tulajdonos: Ehrenfeld Antal birtokába, a kinek itt nagyobb szabású kastélya van, melyet még a gróf Koller család építtetett. A mult század elején a Malonyayaknak itt nagy szőlőbirtokuk és kiváló júhtenyésztésük volt. Katholikus temploma a XVII. század első felében épült, de 1762-ben megújíttatott. Ide tartoznak Alsó- és Felsőgödör és Kisvalkház puszták is. A községnek van postája, távirója és vasúti állomása. Kis-Mánya, zsitvamenti község, 773, túlnyomóan magyar ajku lakossal. Vallásra nézve 442 r. kath., 282 ev. ref., 48 izraelita. Postája Nagy-Mánya, táviró- és vasúti állomása Mánya. Templomuk 1788-ban épült. 1872-ben és 1891-ben a község csaknem teljesen leégett. A XIII. század közepén Galgócz várának birtoka volt.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagymánya, v. Bars vm. (Vel'ká Maňa, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. verebélyi esp. ker-ében. - Füss filiájából 1748: alapították. Tp-át 1762: Hétfájdalmú Szűz tit-ra sztelték. Kegyura 1880: Hirsch Móric br. Anyanyelve 1880: szl.; 1940: szl., m. - Filiái 1917: Szencse, Valkháza. Közig-ilag Mányához csatolták. - Lakói 1940: 1679 r.k., 1 ev., 5 ref., 13 izr., össz. 1698. **

Helységnévtár

Mánya (Nagy-), [Gödri p.], RK. 990 Esztergom, ág. 4 -, izr. 19 - , egyéb 2 - . Mánya (Kis-), rk. 350 Szent-Mihályur, REF 269 Dunántul, izr. 53 Nagy-Surány.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagymánya. Első történelmileg igazolt földesura András főtárnokmester, akinek IV. Béla adományozza a széles községhatárt. Később Csák Máté keríti hatalmába a népes községet, de Róbert Károly hadai ellenében nem sokáig tarthatja. Róbert Károly feleségének ajándékozza, majd Mária királyné birtokai közé kerül. A török hódoltság alatt az egykor virágzó község elpusztul: az 1657-iki összeírás az elhagyott községek sorában tünteti fel. Alighogy lakói visszaszállingóztak, a török ismét lerohanja és feldúlja. A XVII. század végén lassan újból benépesül és ekkor birtokosai a Malonyayak. Következő földesurai: a gróf Koller-, gróf Bellegarde-, majd a báró Hirsch-család. Hozátartozik Alsógödör és Felsőgödör. A község területe 3058 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1695. Kismánya. A község a XIII. században Galgóc várához tartozott. 1788-ben épült a kath. templom. 1872-ben és 91-ben tűzvész pusztította el a községet. A község területe 693 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 808.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Kismánya kk. érsekújvári járás. Magyar kálvinista település. Uj temploma 1785-ben épült. Területe: 693 k. h. Lakosság: 808. Ebből m.: 691, szl.: 115. Magy. beszél: 732. Vallásszerint: r. k. 540, ref. 244, izr. 23. Fb.I. 8, II. 29, III. 102. Nps.: 202.5. Lakóház: 180. Községi bíró: ifj. Micsky Lajos. Áll. népiskola. Hitelszövetkezet. Tetőfedél cserép és téglagyár. Hengermalom. A község 1938. nov. 12-én szabadult fel. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. jb. közj. Érsekújvár, csö. Nagysurány. Vasúti megálló: u. p. és u. t. Nagymánya.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Nagymánya régi plébánia, de anyakönyvei 1744-től vannak. Templomát és a hétfájdalmú Szent Szűz tiszteletére szentelték fel. A hívek anyanyelve szlovák. Kegyúra nincs. Helyettes plébánosa: Garay János. Iskolája katolikus. Idetartozik: Szencse és Valkház. Mindkét községben katolikus iskola és templom van.

Névelőfordulások
1962
Maňa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Nám. M.R. Štefánika) 1
Telefon: 0356595104

Honlap: obecmana.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Sádovský Igor (Független)

Képviselő-testület:
Pražák Tomáš (Független)
Černáková Mária (Független)
Hudec Peter (Független)
Tinák Dominik (Független)
Strőmplová Ivana (Független)
Šuba Adrián (Független)
Lauro Martin (Független)
Výberčiová Katarína (SNS, SMER-SD)
Beduš Marián (SNS, SMER-SD)
Független 78% Független 7 képviselö SNS, SME... 22% SNS, SMER-SD 2 képviselö 9 képviselö
Nagymányai Posta

M. R. Štefánika 1

KAMILKA, Zariadenie sociálnych služieb Maňa

Nám. M.R.Štefánika 8

Základná škola s materskou školou Maňa

Školská 1

Alapiskola és óvoda

Školská 1

Materská škola pri ZŠ

P. O. Hviezdoslava 4

Mányai Anyakönyvi Hivatal

Nám. M.R. Štefánika 1

Nagymányai Községi Hivatal

Nám. M.R. Štefánika 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 566 34%
szlovákok 1020 60%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 54 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 47 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1687
magyarok 652 32%
szlovákok 1373 67%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2046
magyarok 437 21%
szlovákok 1612 77%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 36 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2094
magyarok 26 1%
szlovákok 2142 97%
romák 25 1%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 2202
magyarok 17 1%
szlovákok 2075 98%
romák 1 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 10 0%
összlétszám 2108
magyarok 3 0%
szlovákok 1992 94%
romák 20 1%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 85 4%
összlétszám 2112
magyarok 9 0%
szlovákok 1917 96%
romák 8 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 51 3%
összlétszám 2004
összlétszám 672
magyarok 504 75%
szlovákok 103 15%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 34 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 31 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1015
magyarok 62 6%
szlovákok 917 90%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 742
magyarok 568 77%
szlovákok 167 23%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1304
magyarok 84 6%
szlovákok 1206 92%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 768
magyarok 425 55%
szlovákok 317 41%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1326
magyarok 12 1%
szlovákok 1295 98%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1713
Választási részvétel: 54 %
Kiadott boríték: 925
Bedobott boríték: 925

Polgármester

Érvényes szavazólap: 912
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Sádovský Igor 487 53.40 % Független
Černák Ladislav 425 46.60 % SNS, SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Pražák Tomáš 437 Független
Výberčiová Katarína 425 SNS, SMER-SD
Černáková Mária 388 Független
Beduš Marián 370 SNS, SMER-SD
Hudec Peter 362 Független
Tinák Dominik 325 Független
Strőmplová Ivana 304 Független
Gubric Pavol 303 Független
Chudivániová Eva 269 SNS, SMER-SD
Vašek Ivan 261 SNS, SMER-SD
Báni Igor 231 SNS, SMER-SD
Trungel Jozef 184 SNS, SMER-SD
Turan Mário 174 Független
Kosec Stanislav 141 ĽS Naše Slovensko
Kajabová Melánia 131 SNS, SMER-SD
Šuba Adrián 60 Független
Lauro Martin 57 Független
Mesárošová Marcela 45 SNS, SMER-SD
Maczvalda Vojtech 36 SNS, SMER-SD

Képviselők

2014
Független 33.33% Független 3 képviselö SMER-SD, KDH 55.56% SMER-SD, KDH 5 képviselö SNS 11.11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 77.78% Független 7 képviselö SNS, SMER-SD 22.22% SNS, SMER-SD 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1630
Választási részvétel: 27.67 %
Kiadott boríték: 451
Bedobott boríték: 451
Választásra jogosult: 1630
Választási részvétel: 18.53 %
Kiadott boríték: 302
Bedobott boríték: 302
Választásra jogosult: 1 720
Választási részvétel: 30,52 %
Kiadott boríték: 525
Bedobott boríték: 524

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 433
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 521
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 342 78.98 % SMER - SD
Peter Oremus 45 10.39 % Független
Tomáš Galbavý 31 7.16 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Stanislav Kováč 9 2.08 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 2 0.46 % MS
Viliam Mokraň 2 0.46 % KĽS
Regan Belovič 2 0.46 % 7 STATOČNÝCH
Tomáš Galbavý 27 9.06% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 246 47.22 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 114 21.88 % ĽSNS
Peter Oremus 80 15.36 % Független
Ján Greššo 67 12.86 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 10 1.92 % Független
Iván Farkas 3 0.58 % SMK-MKP
Ján Marko 1 0.19 % NP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 442
Érvényes szavazólap: 509
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Igor Sádovský 388 87.78% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 265 59.95% SMER - SD, KDH
Marek Oremus 260 58.82% KDH, SMER - SD
Tibor Matuška 247 55.88% KDH, SMER - SD
Helena Bohátová 243 54.98% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 240 54.30% KDH, SMER - SD
Juraj Šimunek 238 53.85% SMER - SD, KDH
Karin Jaššová 234 52.94% KDH, SMER - SD
Ján Štark 49 11.09% Független
Eva Smolíková 37 8.37% SNS
Ján Volf 27 6.11% SNS
Ľuboš Ivan 21 4.75% Független
Ján Kováč 19 4.30% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 19 4.30% MS
Otokar Klein 16 3.62% Független
Karol Borik 16 3.62% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Eva Polerecká 16 3.62% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Marián Tóth 13 2.94% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Štefan Tóth 13 2.94% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Bertalan Bóna 13 2.94% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Martin Barta 12 2.71% PD
Peter Kijaček 12 2.71% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Michal Alemayehu 11 2.49% 7 STATOČNÝCH
Renáta Baloghová 10 2.26% PD
Lucia Matejková 8 1.81% SMS
Jozef Kálazi 6 1.36% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Péter Nagy 4 0.90% SMK-MKP
Tünde Némethová 3 0.68% PD
Tibor Dobai 2 0.45% SMK-MKP
Ján Garai 2 0.45% PD
Tibor Nagy 1 0.23% SMK-MKP
Lenka Szegenyová 1 0.23% KSS
János Bób 0 0.00% SMK-MKP
Igor Sádovský 261 51.28% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Marek Oremus 135 26.52% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Ladislav Marenčák 132 25.93% Független
Helena Bohátová 122 23.97% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Stanislav Kosec 120 23.58% ĽS Naše Slovensko
Marcel Filaga 117 22.99% Független
Eva Smolíková 114 22.40% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Tibor Matuška 112 22.00% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Karin Jaššová 108 21.22% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Juraj Šimunek 106 20.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Branislav Becík 102 20.04% Független
Ivan Solár 102 20.04% Független
Andrea Hudecová 73 14.34% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Katona 59 11.59% Független
Ladislav Balogh 58 11.39% ĽS Naše Slovensko
Martin Mikla 58 11.39% ĽS Naše Slovensko
Otokar Klein 58 11.39% Független
Adrián Takáč 55 10.81% ĽS Naše Slovensko
Martin Šteták 54 10.61% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 50 9.82% ĽS Naše Slovensko
Ivan Katona 48 9.43% Független
Tatiana Svetlanská 46 9.04% Független
Daniel Žingor 42 8.25% Független
Ľuboš Ivan 41 8.06% Független
Jozef Francel 39 7.66% Független
Eva Polerecká 38 7.47% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Ján Volf 38 7.47% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 32 6.29% Független
Martin Búry 32 6.29% Független
Bertalan Bóna 29 5.70% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Jozef Zaťko 25 4.91% NP
Štefan Prešinský 24 4.72% Független
Pavol Uhrín 19 3.73% DOMA DOBRE
Gizela Kevélyová 11 2.16% SME RODINA - Boris Kollár
Lenka Szegényová 8 1.57% KSS
Štefan Skok 7 1.38% NP
Dávid Nagy 3 0.59% SMK-MKP
János Bób 2 0.39% SMK-MKP
Mária Czuczor 1 0.20% SMK-MKP
Tibor Dobai 1 0.20% SMK-MKP
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 35.10 %
Nagysurány 192 11.97 %
Komját 101 6.30 %
Tótmegyer 80 4.99 %
Mánya 55 3.43 %
Bánkeszi 50 3.12 %
Komáromszemere 42 2.62 %
Csornok 37 2.31 %
Nyitramalomszeg 37 2.31 %
Zsitvafödémes 34 2.12 %
Özdöge 30 1.87 %
Jászfalu 29 1.81 %
Újlót 28 1.75 %
Hull 26 1.62 %
Nyitranagykér 25 1.56 %
Barsfüss 24 1.50 %
Ohaj 24 1.50 %
Rendve 21 1.31 %
Udvard 21 1.31 %
Tardoskedd 20 1.25 %
Szencse 20 1.25 %
Dögös 18 1.12 %
Gyarak 18 1.12 %
Jattó 17 1.06 %
Kolta 15 0.94 %
Szentmihályúr 12 0.75 %
Andód 12 0.75 %
Komáromcsehi 9 0.56 %
Szímő 9 0.56 %
Fajkürt 8 0.50 %
Kisbaromlak 7 0.44 %
Kamocsa 6 0.37 %
Barsbaracska 5 0.31 %
Valkház 4 0.25 %
Zsitvabesenyő 3 0.19 %
Pozba 2 0.12 %
Érsekújvár 779 32.92 %
Nagysurány 260 10.99 %
Komját 133 5.62 %
Tótmegyer 113 4.78 %
Bánkeszi 98 4.14 %
Mánya 73 3.09 %
Zsitvafödémes 67 2.83 %
Komáromszemere 61 2.58 %
Jattó 56 2.37 %
Özdöge 52 2.20 %
Udvard 50 2.11 %
Nyitramalomszeg 49 2.07 %
Újlót 48 2.03 %
Csornok 47 1.99 %
Tardoskedd 39 1.65 %
Ohaj 38 1.61 %
Rendve 36 1.52 %
Hull 36 1.52 %
Kolta 32 1.35 %
Nyitranagykér 30 1.27 %
Jászfalu 30 1.27 %
Szencse 28 1.18 %
Dögös 27 1.14 %
Barsfüss 27 1.14 %
Andód 26 1.10 %
Szímő 23 0.97 %
Gyarak 22 0.93 %
Szentmihályúr 18 0.76 %
Komáromcsehi 13 0.55 %
Fajkürt 11 0.46 %
Valkház 10 0.42 %
Pozba 9 0.38 %
Barsbaracska 8 0.34 %
Kisbaromlak 7 0.30 %
Kamocsa 6 0.25 %
Zsitvabesenyő 4 0.17 %
Érsekújvár 1 451 44.40 %
Tardoskedd 216 6.61 %
Udvard 204 6.24 %
Nyitranagykér 138 4.22 %
Nagysurány 135 4.13 %
Szímő 127 3.89 %
Zsitvabesenyő 88 2.69 %
Andód 84 2.57 %
Pozba 78 2.39 %
Bánkeszi 65 1.99 %
Tótmegyer 64 1.96 %
Kamocsa 60 1.84 %
Komját 45 1.38 %
Újlót 44 1.35 %
Szentmihályúr 44 1.35 %
Barsbaracska 34 1.04 %
Özdöge 33 1.01 %
Komáromszemere 32 0.98 %
Szencse 30 0.92 %
Nyitramalomszeg 30 0.92 %
Fajkürt 29 0.89 %
Mánya 29 0.89 %
Zsitvafödémes 27 0.83 %
Komáromcsehi 22 0.67 %
Gyarak 21 0.64 %
Jattó 20 0.61 %
Dögös 20 0.61 %
Barsfüss 19 0.58 %
Kolta 17 0.52 %
Csornok 17 0.52 %
Jászfalu 15 0.46 %
Valkház 11 0.34 %
Hull 9 0.28 %
Ohaj 4 0.12 %
Rendve 3 0.09 %
Kisbaromlak 3 0.09 %
Érsekújvár 1 888 32.78 %
Udvard 763 13.25 %
Nagysurány 439 7.62 %
Bánkeszi 198 3.44 %
Tótmegyer 191 3.32 %
Komáromszemere 155 2.69 %
Komját 150 2.60 %
Újlót 146 2.53 %
Zsitvafödémes 130 2.26 %
Ohaj 128 2.22 %
Tardoskedd 118 2.05 %
Kisbaromlak 117 2.03 %
Zsitvabesenyő 116 2.01 %
Jászfalu 102 1.77 %
Mánya 102 1.77 %
Kolta 100 1.74 %
Özdöge 90 1.56 %
Nyitramalomszeg 77 1.34 %
Hull 74 1.28 %
Andód 71 1.23 %
Szencse 69 1.20 %
Nyitranagykér 59 1.02 %
Barsfüss 54 0.94 %
Szímő 47 0.82 %
Jattó 45 0.78 %
Csornok 41 0.71 %
Fajkürt 40 0.69 %
Dögös 40 0.69 %
Rendve 36 0.63 %
Gyarak 36 0.63 %
Komáromcsehi 32 0.56 %
Pozba 29 0.50 %
Szentmihályúr 22 0.38 %
Kamocsa 22 0.38 %
Barsbaracska 18 0.31 %
Valkház 15 0.26 %
Érsekújvár 1 219 45.15 %
Nagysurány 290 10.74 %
Komját 110 4.07 %
Bánkeszi 108 4.00 %
Tótmegyer 96 3.56 %
Udvard 93 3.44 %
Tardoskedd 54 2.00 %
Jászfalu 44 1.63 %
Mánya 42 1.56 %
Újlót 40 1.48 %
Nyitranagykér 38 1.41 %
Zsitvafödémes 37 1.37 %
Nyitramalomszeg 36 1.33 %
Szencse 34 1.26 %
Andód 34 1.26 %
Jattó 30 1.11 %
Rendve 29 1.07 %
Dögös 27 1.00 %
Hull 27 1.00 %
Barsfüss 26 0.96 %
Kolta 26 0.96 %
Özdöge 25 0.93 %
Gyarak 23 0.85 %
Kisbaromlak 21 0.78 %
Zsitvabesenyő 20 0.74 %
Szentmihályúr 19 0.70 %
Komáromszemere 19 0.70 %
Ohaj 18 0.67 %
Csornok 18 0.67 %
Barsbaracska 17 0.63 %
Kamocsa 16 0.59 %
Pozba 14 0.52 %
Valkház 14 0.52 %
Szímő 14 0.52 %
Fajkürt 11 0.41 %
Komáromcsehi 11 0.41 %
Érsekújvár 1 553 46.29 %
Udvard 409 12.19 %
Szímő 272 8.11 %
Tardoskedd 267 7.96 %
Andód 168 5.01 %
Nyitranagykér 164 4.89 %
Kamocsa 131 3.90 %
Zsitvabesenyő 116 3.46 %
Pozba 77 2.30 %
Barsbaracska 38 1.13 %
Kolta 29 0.86 %
Nagysurány 24 0.72 %
Újlót 19 0.57 %
Jászfalu 9 0.27 %
Komáromszemere 9 0.27 %
Jattó 7 0.21 %
Kisbaromlak 6 0.18 %
Tótmegyer 5 0.15 %
Komját 5 0.15 %
Komáromcsehi 4 0.12 %
Bánkeszi 4 0.12 %
Szentmihályúr 4 0.12 %
Fajkürt 4 0.12 %
Ohaj 4 0.12 %
Szencse 4 0.12 %
Nyitramalomszeg 4 0.12 %
Mánya 3 0.09 %
Csornok 3 0.09 %
Hull 3 0.09 %
Barsfüss 2 0.06 %
Dögös 2 0.06 %
Zsitvafödémes 2 0.06 %
Özdöge 2 0.06 %
Valkház 1 0.03 %
Gyarak 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 42.84 %
Nagysurány 210 7.44 %
Tardoskedd 127 4.50 %
Szímő 90 3.19 %
Bánkeszi 80 2.83 %
Tótmegyer 76 2.69 %
Udvard 73 2.59 %
Komját 71 2.52 %
Nyitranagykér 71 2.52 %
Zsitvabesenyő 63 2.23 %
Andód 49 1.74 %
Újlót 48 1.70 %
Szentmihályúr 45 1.59 %
Özdöge 40 1.42 %
Szencse 38 1.35 %
Mánya 38 1.35 %
Zsitvafödémes 36 1.28 %
Nyitramalomszeg 35 1.24 %
Kolta 33 1.17 %
Gyarak 32 1.13 %
Kamocsa 32 1.13 %
Jattó 30 1.06 %
Hull 28 0.99 %
Fajkürt 28 0.99 %
Barsfüss 26 0.92 %
Csornok 25 0.89 %
Ohaj 24 0.85 %
Pozba 24 0.85 %
Komáromszemere 23 0.82 %
Dögös 22 0.78 %
Rendve 20 0.71 %
Barsbaracska 18 0.64 %
Jászfalu 17 0.60 %
Komáromcsehi 15 0.53 %
Kisbaromlak 15 0.53 %
Valkház 11 0.39 %
Érsekújvár 579 19.10 %
Nagysurány 436 14.38 %
Ohaj 226 7.45 %
Bánkeszi 134 4.42 %
Hull 125 4.12 %
Mánya 114 3.76 %
Komját 114 3.76 %
Újlót 111 3.66 %
Zsitvafödémes 98 3.23 %
Szencse 81 2.67 %
Özdöge 81 2.67 %
Tótmegyer 79 2.61 %
Tardoskedd 60 1.98 %
Nyitramalomszeg 60 1.98 %
Szentmihályúr 59 1.95 %
Gyarak 54 1.78 %
Rendve 53 1.75 %
Udvard 52 1.72 %
Jászfalu 41 1.35 %
Nyitranagykér 41 1.35 %
Csornok 40 1.32 %
Jattó 39 1.29 %
Zsitvabesenyő 39 1.29 %
Barsfüss 39 1.29 %
Kolta 37 1.22 %
Komáromszemere 37 1.22 %
Dögös 36 1.19 %
Fajkürt 35 1.15 %
Szímő 26 0.86 %
Valkház 25 0.82 %
Pozba 21 0.69 %
Kisbaromlak 17 0.56 %
Komáromcsehi 13 0.43 %
Andód 12 0.40 %
Barsbaracska 11 0.36 %
Kamocsa 7 0.23 %
Érsekújvár 2 753 60.71 %
Nagysurány 212 4.67 %
Udvard 166 3.66 %
Andód 124 2.73 %
Bánkeszi 109 2.40 %
Tardoskedd 91 2.01 %
Szímő 86 1.90 %
Tótmegyer 86 1.90 %
Komját 84 1.85 %
Nyitranagykér 83 1.83 %
Kamocsa 75 1.65 %
Mánya 59 1.30 %
Jászfalu 44 0.97 %
Zsitvafödémes 41 0.90 %
Szencse 39 0.86 %
Újlót 37 0.82 %
Dögös 36 0.79 %
Kolta 36 0.79 %
Hull 35 0.77 %
Zsitvabesenyő 35 0.77 %
Nyitramalomszeg 34 0.75 %
Pozba 28 0.62 %
Jattó 28 0.62 %
Komáromszemere 26 0.57 %
Ohaj 25 0.55 %
Barsfüss 21 0.46 %
Szentmihályúr 20 0.44 %
Gyarak 19 0.42 %
Csornok 19 0.42 %
Kisbaromlak 17 0.37 %
Barsbaracska 16 0.35 %
Özdöge 14 0.31 %
Rendve 12 0.26 %
Komáromcsehi 10 0.22 %
Valkház 8 0.18 %
Fajkürt 7 0.15 %
Érsekújvár 310 31.22 %
Nyitranagykér 217 21.85 %
Nagysurány 81 8.16 %
Komját 72 7.25 %
Tótmegyer 38 3.83 %
Udvard 36 3.63 %
Nyitramalomszeg 28 2.82 %
Tardoskedd 24 2.42 %
Csornok 13 1.31 %
Bánkeszi 12 1.21 %
Mánya 11 1.11 %
Andód 10 1.01 %
Újlót 9 0.91 %
Zsitvabesenyő 9 0.91 %
Hull 9 0.91 %
Komáromszemere 8 0.81 %
Rendve 8 0.81 %
Özdöge 8 0.81 %
Zsitvafödémes 8 0.81 %
Ohaj 7 0.70 %
Szencse 7 0.70 %
Barsfüss 7 0.70 %
Jászfalu 6 0.60 %
Fajkürt 6 0.60 %
Pozba 6 0.60 %
Barsbaracska 6 0.60 %
Kamocsa 5 0.50 %
Szentmihályúr 5 0.50 %
Komáromcsehi 5 0.50 %
Dögös 4 0.40 %
Kisbaromlak 4 0.40 %
Szímő 4 0.40 %
Kolta 3 0.30 %
Gyarak 3 0.30 %
Jattó 3 0.30 %
Valkház 1 0.10 %
Érsekújvár 1 595 33.00 %
Nagysurány 437 9.04 %
Komját 257 5.32 %
Tótmegyer 236 4.88 %
Bánkeszi 208 4.30 %
Udvard 170 3.52 %
Özdöge 132 2.73 %
Mánya 122 2.52 %
Zsitvafödémes 113 2.34 %
Nyitramalomszeg 100 2.07 %
Csornok 86 1.78 %
Szencse 86 1.78 %
Tardoskedd 85 1.76 %
Újlót 85 1.76 %
Jattó 80 1.65 %
Dögös 78 1.61 %
Fajkürt 74 1.53 %
Ohaj 71 1.47 %
Szentmihályúr 69 1.43 %
Hull 66 1.37 %
Nyitranagykér 66 1.37 %
Andód 63 1.30 %
Gyarak 60 1.24 %
Barsfüss 60 1.24 %
Kolta 60 1.24 %
Komáromszemere 55 1.14 %
Jászfalu 52 1.08 %
Komáromcsehi 50 1.03 %
Szímő 38 0.79 %
Kisbaromlak 36 0.74 %
Rendve 32 0.66 %
Pozba 28 0.58 %
Valkház 28 0.58 %
Zsitvabesenyő 23 0.48 %
Kamocsa 17 0.35 %
Barsbaracska 16 0.33 %
Érsekújvár 820 21.92 %
Nagysurány 546 14.60 %
Mánya 261 6.98 %
Bánkeszi 214 5.72 %
Gyarak 191 5.11 %
Zsitvafödémes 143 3.82 %
Komját 133 3.56 %
Hull 114 3.05 %
Ohaj 110 2.94 %
Újlót 107 2.86 %
Barsfüss 101 2.70 %
Tótmegyer 100 2.67 %
Szencse 98 2.62 %
Rendve 77 2.06 %
Valkház 69 1.84 %
Özdöge 66 1.76 %
Szentmihályúr 62 1.66 %
Nyitramalomszeg 57 1.52 %
Csornok 50 1.34 %
Udvard 45 1.20 %
Kolta 44 1.18 %
Nyitranagykér 43 1.15 %
Jászfalu 40 1.07 %
Fajkürt 38 1.02 %
Tardoskedd 36 0.96 %
Dögös 29 0.78 %
Kisbaromlak 27 0.72 %
Komáromszemere 23 0.61 %
Jattó 19 0.51 %
Barsbaracska 18 0.48 %
Pozba 14 0.37 %
Komáromcsehi 12 0.32 %
Kamocsa 12 0.32 %
Szímő 10 0.27 %
Andód 9 0.24 %
Zsitvabesenyő 3 0.08 %
Érsekújvár 2 624 63.92 %
Nagysurány 178 4.34 %
Udvard 137 3.34 %
Andód 107 2.61 %
Bánkeszi 89 2.17 %
Tótmegyer 82 2.00 %
Komját 81 1.97 %
Szímő 77 1.88 %
Tardoskedd 73 1.78 %
Kamocsa 65 1.58 %
Nyitranagykér 62 1.51 %
Mánya 48 1.17 %
Zsitvafödémes 40 0.97 %
Zsitvabesenyő 36 0.88 %
Jászfalu 34 0.83 %
Hull 31 0.76 %
Jattó 27 0.66 %
Újlót 27 0.66 %
Nyitramalomszeg 26 0.63 %
Dögös 25 0.61 %
Szencse 24 0.58 %
Kolta 22 0.54 %
Komáromszemere 22 0.54 %
Ohaj 18 0.44 %
Szentmihályúr 17 0.41 %
Rendve 17 0.41 %
Kisbaromlak 16 0.39 %
Gyarak 16 0.39 %
Özdöge 14 0.34 %
Pozba 13 0.32 %
Csornok 13 0.32 %
Barsbaracska 12 0.29 %
Barsfüss 11 0.27 %
Valkház 10 0.24 %
Fajkürt 7 0.17 %
Komáromcsehi 4 0.10 %
Érsekújvár 376 17.90 %
Nagysurány 294 14.00 %
Ohaj 250 11.90 %
Mánya 102 4.86 %
Zsitvafödémes 95 4.52 %
Gyarak 92 4.38 %
Bánkeszi 80 3.81 %
Hull 79 3.76 %
Újlót 69 3.29 %
Barsfüss 61 2.90 %
Rendve 57 2.71 %
Szencse 55 2.62 %
Komját 53 2.52 %
Tótmegyer 45 2.14 %
Özdöge 43 2.05 %
Valkház 40 1.90 %
Nyitramalomszeg 34 1.62 %
Udvard 29 1.38 %
Csornok 25 1.19 %
Jászfalu 24 1.14 %
Fajkürt 22 1.05 %
Andód 20 0.95 %
Jattó 19 0.90 %
Nyitranagykér 17 0.81 %
Komáromszemere 16 0.76 %
Dögös 16 0.76 %
Kolta 15 0.71 %
Szentmihályúr 14 0.67 %
Tardoskedd 13 0.62 %
Zsitvabesenyő 13 0.62 %
Kisbaromlak 12 0.57 %
Komáromcsehi 7 0.33 %
Pozba 5 0.24 %
Barsbaracska 4 0.19 %
Szímő 3 0.14 %
Kamocsa 1 0.05 %
Komját 509 32.32 %
Érsekújvár 235 14.92 %
Nagysurány 201 12.76 %
Dögös 60 3.81 %
Bánkeszi 58 3.68 %
Tótmegyer 51 3.24 %
Nyitramalomszeg 42 2.67 %
Mánya 39 2.48 %
Csornok 37 2.35 %
Özdöge 28 1.78 %
Tardoskedd 25 1.59 %
Nyitranagykér 24 1.52 %
Barsfüss 23 1.46 %
Zsitvafödémes 23 1.46 %
Újlót 19 1.21 %
Hull 18 1.14 %
Udvard 16 1.02 %
Szencse 16 1.02 %
Ohaj 15 0.95 %
Jattó 15 0.95 %
Gyarak 14 0.89 %
Kolta 14 0.89 %
Szentmihályúr 14 0.89 %
Jászfalu 13 0.83 %
Kisbaromlak 10 0.63 %
Szímő 9 0.57 %
Valkház 9 0.57 %
Komáromszemere 8 0.51 %
Rendve 7 0.44 %
Fajkürt 6 0.38 %
Andód 5 0.32 %
Komáromcsehi 4 0.25 %
Zsitvabesenyő 3 0.19 %
Barsbaracska 3 0.19 %
Pozba 1 0.06 %
Kamocsa 1 0.06 %
Nagysurány 140 19.05 %
Érsekújvár 131 17.82 %
Ohaj 71 9.66 %
Komját 44 5.99 %
Bánkeszi 29 3.95 %
Hull 28 3.81 %
Tótmegyer 27 3.67 %
Mánya 25 3.40 %
Szencse 19 2.59 %
Udvard 19 2.59 %
Barsfüss 18 2.45 %
Gyarak 17 2.31 %
Újlót 17 2.31 %
Zsitvafödémes 16 2.18 %
Rendve 16 2.18 %
Özdöge 15 2.04 %
Nyitramalomszeg 9 1.22 %
Csornok 9 1.22 %
Barsbaracska 9 1.22 %
Kolta 8 1.09 %
Valkház 8 1.09 %
Jászfalu 6 0.82 %
Nyitranagykér 6 0.82 %
Zsitvabesenyő 5 0.68 %
Fajkürt 5 0.68 %
Dögös 5 0.68 %
Jattó 5 0.68 %
Szentmihályúr 5 0.68 %
Komáromszemere 4 0.54 %
Szímő 4 0.54 %
Pozba 4 0.54 %
Tardoskedd 3 0.41 %
Kisbaromlak 3 0.41 %
Komáromcsehi 2 0.27 %
Kamocsa 2 0.27 %
Andód 1 0.14 %
Érsekújvár 1 247 31.04 %
Bánkeszi 674 16.77 %
Nagysurány 595 14.81 %
Tótmegyer 137 3.41 %
Komját 132 3.29 %
Mánya 106 2.64 %
Gyarak 98 2.44 %
Újlót 90 2.24 %
Zsitvafödémes 73 1.82 %
Hull 70 1.74 %
Udvard 64 1.59 %
Nyitramalomszeg 59 1.47 %
Ohaj 53 1.32 %
Szencse 52 1.29 %
Nyitranagykér 48 1.19 %
Rendve 42 1.05 %
Tardoskedd 42 1.05 %
Jászfalu 40 1.00 %
Barsfüss 38 0.95 %
Komáromszemere 34 0.85 %
Özdöge 33 0.82 %
Kisbaromlak 33 0.82 %
Andód 31 0.77 %
Szentmihályúr 28 0.70 %
Dögös 26 0.65 %
Kolta 24 0.60 %
Valkház 23 0.57 %
Jattó 22 0.55 %
Csornok 22 0.55 %
Fajkürt 21 0.52 %
Szímő 16 0.40 %
Barsbaracska 13 0.32 %
Komáromcsehi 11 0.27 %
Kamocsa 11 0.27 %
Zsitvabesenyő 6 0.15 %
Pozba 4 0.10 %
Érsekújvár 689 34.45 %
Nagysurány 192 9.60 %
Kolta 95 4.75 %
Bánkeszi 76 3.80 %
Tótmegyer 64 3.20 %
Udvard 52 2.60 %
Komját 52 2.60 %
Újlót 50 2.50 %
Komáromszemere 49 2.45 %
Szencse 45 2.25 %
Szentmihályúr 40 2.00 %
Tardoskedd 39 1.95 %
Mánya 38 1.90 %
Ohaj 33 1.65 %
Nyitranagykér 33 1.65 %
Csornok 32 1.60 %
Zsitvafödémes 31 1.55 %
Nyitramalomszeg 30 1.50 %
Rendve 28 1.40 %
Szímő 28 1.40 %
Komáromcsehi 28 1.40 %
Gyarak 27 1.35 %
Jászfalu 25 1.25 %
Andód 24 1.20 %
Dögös 24 1.20 %
Jattó 23 1.15 %
Fajkürt 22 1.10 %
Özdöge 21 1.05 %
Hull 20 1.00 %
Barsfüss 19 0.95 %
Zsitvabesenyő 16 0.80 %
Pozba 13 0.65 %
Valkház 12 0.60 %
Kisbaromlak 11 0.55 %
Kamocsa 10 0.50 %
Barsbaracska 9 0.45 %
Érsekújvár 1 145 38.32 %
Szímő 415 13.89 %
Udvard 297 9.94 %
Tardoskedd 252 8.43 %
Nyitranagykér 201 6.73 %
Andód 190 6.36 %
Kamocsa 178 5.96 %
Zsitvabesenyő 89 2.98 %
Pozba 68 2.28 %
Barsbaracska 35 1.17 %
Tótmegyer 16 0.54 %
Újlót 15 0.50 %
Komáromszemere 10 0.33 %
Komját 9 0.30 %
Jászfalu 7 0.23 %
Kolta 6 0.20 %
Bánkeszi 5 0.17 %
Nagysurány 5 0.17 %
Ohaj 4 0.13 %
Dögös 4 0.13 %
Kisbaromlak 4 0.13 %
Szencse 3 0.10 %
Szentmihályúr 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Csornok 3 0.10 %
Özdöge 3 0.10 %
Jattó 3 0.10 %
Zsitvafödémes 3 0.10 %
Gyarak 2 0.07 %
Barsfüss 2 0.07 %
Mánya 2 0.07 %
Komáromcsehi 2 0.07 %
Nyitramalomszeg 2 0.07 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 16.59 %
Komját 563 14.03 %
Nagysurány 510 12.71 %
Nyitranagykér 296 7.37 %
Bánkeszi 189 4.71 %
Özdöge 139 3.46 %
Tótmegyer 131 3.26 %
Újlót 111 2.77 %
Mánya 108 2.69 %
Nyitramalomszeg 92 2.29 %
Zsitvafödémes 91 2.27 %
Szencse 77 1.92 %
Ohaj 74 1.84 %
Hull 70 1.74 %
Dögös 70 1.74 %
Csornok 69 1.72 %
Barsfüss 67 1.67 %
Udvard 61 1.52 %
Fajkürt 60 1.49 %
Tardoskedd 59 1.47 %
Szímő 58 1.44 %
Szentmihályúr 57 1.42 %
Jattó 56 1.40 %
Gyarak 47 1.17 %
Valkház 37 0.92 %
Rendve 33 0.82 %
Kolta 31 0.77 %
Komáromszemere 29 0.72 %
Komáromcsehi 25 0.62 %
Pozba 25 0.62 %
Jászfalu 23 0.57 %
Andód 23 0.57 %
Kisbaromlak 22 0.55 %
Barsbaracska 21 0.52 %
Kamocsa 14 0.35 %
Zsitvabesenyő 10 0.25 %
Érsekújvár 753 32.26 %
Nagysurány 244 10.45 %
Komját 139 5.96 %
Tótmegyer 91 3.90 %
Zsitvafödémes 71 3.04 %
Komáromszemere 67 2.87 %
Bánkeszi 65 2.78 %
Tardoskedd 64 2.74 %
Nyitramalomszeg 62 2.66 %
Nyitranagykér 60 2.57 %
Mánya 58 2.49 %
Csornok 57 2.44 %
Udvard 55 2.36 %
Újlót 46 1.97 %
Özdöge 39 1.67 %
Hull 37 1.59 %
Jászfalu 36 1.54 %
Kolta 35 1.50 %
Rendve 34 1.46 %
Ohaj 32 1.37 %
Szencse 30 1.29 %
Szímő 29 1.24 %
Andód 28 1.20 %
Dögös 27 1.16 %
Jattó 25 1.07 %
Gyarak 25 1.07 %
Barsfüss 23 0.99 %
Pozba 21 0.90 %
Szentmihályúr 16 0.69 %
Barsbaracska 13 0.56 %
Kamocsa 11 0.47 %
Komáromcsehi 10 0.43 %
Fajkürt 10 0.43 %
Zsitvabesenyő 8 0.34 %
Kisbaromlak 7 0.30 %
Valkház 6 0.26 %
Érsekújvár 1 848 39.65 %
Nagysurány 409 8.77 %
Bánkeszi 242 5.19 %
Komját 138 2.96 %
Mánya 132 2.83 %
Tótmegyer 131 2.81 %
Újlót 117 2.51 %
Fajkürt 109 2.34 %
Ohaj 107 2.30 %
Gyarak 106 2.27 %
Hull 100 2.15 %
Udvard 88 1.89 %
Zsitvafödémes 87 1.87 %
Rendve 76 1.63 %
Szencse 72 1.54 %
Barsbaracska 67 1.44 %
Nyitramalomszeg 63 1.35 %
Jászfalu 59 1.27 %
Barsfüss 58 1.24 %
Tardoskedd 57 1.22 %
Pozba 56 1.20 %
Komáromszemere 56 1.20 %
Csornok 55 1.18 %
Kolta 53 1.14 %
Kisbaromlak 52 1.12 %
Andód 47 1.01 %
Jattó 40 0.86 %
Nyitranagykér 38 0.82 %
Özdöge 34 0.73 %
Komáromcsehi 30 0.64 %
Dögös 29 0.62 %
Szentmihályúr 26 0.56 %
Szímő 25 0.54 %
Valkház 21 0.45 %
Kamocsa 21 0.45 %
Zsitvabesenyő 12 0.26 %
Érsekújvár 255 51.52 %
Nagysurány 51 10.30 %
Tótmegyer 16 3.23 %
Tardoskedd 12 2.42 %
Szímő 11 2.22 %
Komját 11 2.22 %
Szentmihályúr 10 2.02 %
Udvard 10 2.02 %
Zsitvafödémes 9 1.82 %
Szencse 9 1.82 %
Nyitranagykér 8 1.62 %
Mánya 8 1.62 %
Bánkeszi 7 1.41 %
Kamocsa 7 1.41 %
Kolta 6 1.21 %
Rendve 6 1.21 %
Nyitramalomszeg 5 1.01 %
Zsitvabesenyő 5 1.01 %
Jászfalu 4 0.81 %
Barsbaracska 4 0.81 %
Hull 4 0.81 %
Ohaj 4 0.81 %
Valkház 4 0.81 %
Pozba 4 0.81 %
Komáromszemere 4 0.81 %
Andód 3 0.61 %
Komáromcsehi 3 0.61 %
Özdöge 3 0.61 %
Jattó 2 0.40 %
Barsfüss 2 0.40 %
Csornok 2 0.40 %
Fajkürt 2 0.40 %
Újlót 1 0.20 %
Dögös 1 0.20 %
Gyarak 1 0.20 %
Kisbaromlak 1 0.20 %
Nagysurány 1 534 33.80 %
Érsekújvár 1 075 23.68 %
Bánkeszi 260 5.73 %
Tótmegyer 151 3.33 %
Nyitramalomszeg 147 3.24 %
Komját 130 2.86 %
Zsitvafödémes 129 2.84 %
Mánya 117 2.58 %
Szencse 82 1.81 %
Újlót 74 1.63 %
Ohaj 65 1.43 %
Hull 63 1.39 %
Udvard 60 1.32 %
Barsfüss 60 1.32 %
Özdöge 58 1.28 %
Rendve 55 1.21 %
Csornok 54 1.19 %
Dögös 45 0.99 %
Jászfalu 38 0.84 %
Gyarak 37 0.82 %
Tardoskedd 35 0.77 %
Nyitranagykér 31 0.68 %
Valkház 31 0.68 %
Jattó 28 0.62 %
Kolta 26 0.57 %
Komáromszemere 25 0.55 %
Andód 25 0.55 %
Szentmihályúr 22 0.48 %
Kisbaromlak 15 0.33 %
Szímő 14 0.31 %
Fajkürt 13 0.29 %
Komáromcsehi 10 0.22 %
Pozba 9 0.20 %
Barsbaracska 9 0.20 %
Kamocsa 7 0.15 %
Zsitvabesenyő 5 0.11 %
Érsekújvár 1 458 24.08 %
Nagysurány 1 204 19.88 %
Bánkeszi 391 6.46 %
Komját 292 4.82 %
Tótmegyer 201 3.32 %
Nyitramalomszeg 188 3.10 %
Újlót 158 2.61 %
Zsitvafödémes 149 2.46 %
Ohaj 147 2.43 %
Mánya 135 2.23 %
Udvard 122 2.01 %
Özdöge 122 2.01 %
Gyarak 114 1.88 %
Szencse 110 1.82 %
Nyitranagykér 108 1.78 %
Hull 100 1.65 %
Tardoskedd 93 1.54 %
Barsfüss 90 1.49 %
Komáromszemere 73 1.21 %
Szentmihályúr 69 1.14 %
Dögös 68 1.12 %
Jattó 67 1.11 %
Kolta 64 1.06 %
Fajkürt 64 1.06 %
Csornok 62 1.02 %
Rendve 61 1.01 %
Jászfalu 55 0.91 %
Szímő 49 0.81 %
Kisbaromlak 39 0.64 %
Andód 38 0.63 %
Pozba 36 0.59 %
Valkház 36 0.59 %
Komáromcsehi 28 0.46 %
Zsitvabesenyő 23 0.38 %
Barsbaracska 23 0.38 %
Kamocsa 18 0.30 %
Érsekújvár 235 19.93 %
Nagysurány 223 18.91 %
Rendve 97 8.23 %
Bánkeszi 59 5.00 %
Komját 43 3.65 %
Tótmegyer 42 3.56 %
Hull 39 3.31 %
Újlót 34 2.88 %
Mánya 32 2.71 %
Zsitvafödémes 31 2.63 %
Szencse 31 2.63 %
Nyitramalomszeg 29 2.46 %
Barsfüss 25 2.12 %
Ohaj 23 1.95 %
Udvard 21 1.78 %
Özdöge 20 1.70 %
Nyitranagykér 20 1.70 %
Dögös 17 1.44 %
Tardoskedd 16 1.36 %
Jattó 15 1.27 %
Gyarak 13 1.10 %
Jászfalu 13 1.10 %
Kolta 13 1.10 %
Komáromcsehi 12 1.02 %
Komáromszemere 12 1.02 %
Csornok 10 0.85 %
Fajkürt 9 0.76 %
Valkház 8 0.68 %
Andód 8 0.68 %
Barsbaracska 6 0.51 %
Szentmihályúr 6 0.51 %
Zsitvabesenyő 6 0.51 %
Kisbaromlak 5 0.42 %
Pozba 2 0.17 %
Szímő 2 0.17 %
Kamocsa 2 0.17 %
Érsekújvár 750 31.03 %
Nagysurány 295 12.21 %
Tótmegyer 208 8.61 %
Komját 159 6.58 %
Bánkeszi 101 4.18 %
Zsitvafödémes 70 2.90 %
Csornok 60 2.48 %
Mánya 58 2.40 %
Nyitramalomszeg 54 2.23 %
Komáromszemere 48 1.99 %
Özdöge 47 1.94 %
Újlót 45 1.86 %
Ohaj 38 1.57 %
Szencse 38 1.57 %
Tardoskedd 38 1.57 %
Hull 36 1.49 %
Nyitranagykér 33 1.37 %
Udvard 33 1.37 %
Rendve 31 1.28 %
Kolta 30 1.24 %
Barsfüss 29 1.20 %
Jászfalu 28 1.16 %
Dögös 28 1.16 %
Andód 25 1.03 %
Gyarak 23 0.95 %
Jattó 23 0.95 %
Szímő 16 0.66 %
Szentmihályúr 14 0.58 %
Fajkürt 14 0.58 %
Kisbaromlak 10 0.41 %
Komáromcsehi 9 0.37 %
Valkház 7 0.29 %
Kamocsa 7 0.29 %
Pozba 5 0.21 %
Barsbaracska 5 0.21 %
Zsitvabesenyő 2 0.08 %
Érsekújvár 598 31.15 %
Nagysurány 241 12.55 %
Tótmegyer 166 8.65 %
Komját 121 6.30 %
Bánkeszi 74 3.85 %
Mánya 54 2.81 %
Zsitvafödémes 48 2.50 %
Újlót 43 2.24 %
Komáromszemere 43 2.24 %
Csornok 43 2.24 %
Nyitramalomszeg 41 2.14 %
Özdöge 35 1.82 %
Szencse 34 1.77 %
Tardoskedd 29 1.51 %
Kolta 29 1.51 %
Nyitranagykér 27 1.41 %
Ohaj 27 1.41 %
Hull 27 1.41 %
Udvard 25 1.30 %
Barsfüss 24 1.25 %
Rendve 24 1.25 %
Gyarak 22 1.15 %
Dögös 22 1.15 %
Andód 19 0.99 %
Jászfalu 18 0.94 %
Jattó 16 0.83 %
Barsbaracska 11 0.57 %
Fajkürt 11 0.57 %
Szímő 11 0.57 %
Komáromcsehi 9 0.47 %
Szentmihályúr 8 0.42 %
Kisbaromlak 7 0.36 %
Kamocsa 5 0.26 %
Valkház 4 0.21 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 2 0.10 %
Érsekújvár 911 40.06 %
Szímő 258 11.35 %
Udvard 222 9.76 %
Tardoskedd 195 8.58 %
Andód 174 7.65 %
Nyitranagykér 132 5.80 %
Kamocsa 106 4.66 %
Zsitvabesenyő 76 3.34 %
Pozba 56 2.46 %
Barsbaracska 32 1.41 %
Nagysurány 21 0.92 %
Kolta 13 0.57 %
Újlót 12 0.53 %
Tótmegyer 9 0.40 %
Komáromszemere 7 0.31 %
Komját 7 0.31 %
Ohaj 4 0.18 %
Kisbaromlak 4 0.18 %
Jattó 4 0.18 %
Jászfalu 4 0.18 %
Bánkeszi 4 0.18 %
Szencse 3 0.13 %
Dögös 3 0.13 %
Zsitvafödémes 3 0.13 %
Szentmihályúr 2 0.09 %
Valkház 2 0.09 %
Nyitramalomszeg 2 0.09 %
Gyarak 2 0.09 %
Rendve 1 0.04 %
Barsfüss 1 0.04 %
Özdöge 1 0.04 %
Csornok 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Hull 1 0.04 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 58.07 %
Nagysurány 374 5.08 %
Udvard 346 4.70 %
Bánkeszi 230 3.13 %
Tardoskedd 210 2.85 %
Tótmegyer 184 2.50 %
Andód 163 2.22 %
Szímő 147 2.00 %
Nyitranagykér 115 1.56 %
Komját 113 1.54 %
Zsitvabesenyő 105 1.43 %
Kamocsa 76 1.03 %
Újlót 72 0.98 %
Jászfalu 70 0.95 %
Ohaj 69 0.94 %
Nyitramalomszeg 65 0.88 %
Jattó 62 0.84 %
Zsitvafödémes 60 0.82 %
Mánya 58 0.79 %
Kisbaromlak 57 0.77 %
Barsfüss 52 0.71 %
Komáromszemere 51 0.69 %
Fajkürt 48 0.65 %
Szencse 48 0.65 %
Pozba 45 0.61 %
Kolta 40 0.54 %
Dögös 34 0.46 %
Gyarak 32 0.43 %
Hull 31 0.42 %
Özdöge 28 0.38 %
Barsbaracska 22 0.30 %
Rendve 21 0.29 %
Csornok 18 0.24 %
Szentmihályúr 14 0.19 %
Valkház 14 0.19 %
Komáromcsehi 11 0.15 %
Érsekújvár 1 479 65.30 %
Bánkeszi 97 4.28 %
Nagysurány 89 3.93 %
Tótmegyer 75 3.31 %
Udvard 73 3.22 %
Andód 43 1.90 %
Újlót 40 1.77 %
Komját 31 1.37 %
Kisbaromlak 25 1.10 %
Ohaj 23 1.02 %
Komáromszemere 21 0.93 %
Tardoskedd 20 0.88 %
Jászfalu 19 0.84 %
Mánya 19 0.84 %
Hull 18 0.79 %
Zsitvafödémes 17 0.75 %
Szímő 15 0.66 %
Nyitramalomszeg 15 0.66 %
Barsfüss 14 0.62 %
Zsitvabesenyő 13 0.57 %
Kolta 12 0.53 %
Özdöge 12 0.53 %
Szencse 12 0.53 %
Dögös 10 0.44 %
Kamocsa 8 0.35 %
Rendve 8 0.35 %
Gyarak 8 0.35 %
Csornok 8 0.35 %
Nyitranagykér 8 0.35 %
Szentmihályúr 7 0.31 %
Pozba 6 0.26 %
Jattó 6 0.26 %
Komáromcsehi 5 0.22 %
Barsbaracska 3 0.13 %
Valkház 3 0.13 %
Fajkürt 3 0.13 %
Érsekújvár 624 34.12 %
Nagysurány 221 12.08 %
Komját 115 6.29 %
Tótmegyer 93 5.08 %
Bánkeszi 54 2.95 %
Zsitvafödémes 50 2.73 %
Mánya 50 2.73 %
Újlót 43 2.35 %
Csornok 42 2.30 %
Komáromszemere 42 2.30 %
Nyitramalomszeg 35 1.91 %
Hull 34 1.86 %
Ohaj 31 1.69 %
Szencse 30 1.64 %
Tardoskedd 30 1.64 %
Özdöge 30 1.64 %
Rendve 30 1.64 %
Jászfalu 30 1.64 %
Barsfüss 27 1.48 %
Udvard 24 1.31 %
Kolta 20 1.09 %
Nyitranagykér 20 1.09 %
Jattó 20 1.09 %
Dögös 19 1.04 %
Gyarak 18 0.98 %
Andód 15 0.82 %
Szímő 13 0.71 %
Komáromcsehi 12 0.66 %
Szentmihályúr 11 0.60 %
Barsbaracska 9 0.49 %
Fajkürt 8 0.44 %
Kisbaromlak 8 0.44 %
Zsitvabesenyő 7 0.38 %
Valkház 7 0.38 %
Pozba 4 0.22 %
Kamocsa 3 0.16 %
Érsekújvár 1 095 55.78 %
Nagysurány 148 7.54 %
Bánkeszi 71 3.62 %
Tótmegyer 70 3.57 %
Komját 54 2.75 %
Udvard 51 2.60 %
Tardoskedd 37 1.88 %
Mánya 32 1.63 %
Nyitranagykér 30 1.53 %
Andód 29 1.48 %
Újlót 26 1.32 %
Zsitvafödémes 25 1.27 %
Kisbaromlak 24 1.22 %
Szencse 23 1.17 %
Kolta 21 1.07 %
Dögös 18 0.92 %
Gyarak 18 0.92 %
Nyitramalomszeg 18 0.92 %
Jattó 17 0.87 %
Ohaj 17 0.87 %
Csornok 17 0.87 %
Szímő 14 0.71 %
Özdöge 14 0.71 %
Komáromszemere 13 0.66 %
Hull 13 0.66 %
Barsfüss 9 0.46 %
Kamocsa 9 0.46 %
Jászfalu 9 0.46 %
Rendve 8 0.41 %
Komáromcsehi 8 0.41 %
Zsitvabesenyő 6 0.31 %
Szentmihályúr 6 0.31 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Pozba 3 0.15 %
Fajkürt 3 0.15 %
Valkház 3 0.15 %
Érsekújvár 499 26.21 %
Nagysurány 267 14.02 %
Mánya 120 6.30 %
Komját 119 6.25 %
Zsitvafödémes 85 4.46 %
Tótmegyer 82 4.31 %
Bánkeszi 57 2.99 %
Csornok 46 2.42 %
Komáromszemere 44 2.31 %
Özdöge 41 2.15 %
Nyitramalomszeg 40 2.10 %
Gyarak 40 2.10 %
Újlót 39 2.05 %
Hull 38 2.00 %
Ohaj 37 1.94 %
Rendve 35 1.84 %
Szencse 35 1.84 %
Barsfüss 32 1.68 %
Udvard 30 1.58 %
Kolta 25 1.31 %
Tardoskedd 24 1.26 %
Jászfalu 22 1.16 %
Nyitranagykér 21 1.10 %
Dögös 21 1.10 %
Szentmihályúr 19 1.00 %
Jattó 15 0.79 %
Fajkürt 14 0.74 %
Kisbaromlak 11 0.58 %
Valkház 11 0.58 %
Andód 9 0.47 %
Szímő 8 0.42 %
Komáromcsehi 8 0.42 %
Barsbaracska 4 0.21 %
Kamocsa 3 0.16 %
Pozba 2 0.11 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 28.55 %
Bánkeszi 392 18.11 %
Nagysurány 324 14.97 %
Komját 86 3.97 %
Tótmegyer 81 3.74 %
Tardoskedd 48 2.22 %
Mánya 46 2.12 %
Zsitvafödémes 42 1.94 %
Ohaj 40 1.85 %
Újlót 34 1.57 %
Nyitramalomszeg 32 1.48 %
Jattó 32 1.48 %
Gyarak 29 1.34 %
Jászfalu 28 1.29 %
Szencse 28 1.29 %
Rendve 26 1.20 %
Udvard 26 1.20 %
Barsfüss 24 1.11 %
Nyitranagykér 21 0.97 %
Hull 21 0.97 %
Csornok 21 0.97 %
Dögös 20 0.92 %
Özdöge 19 0.88 %
Andód 17 0.79 %
Valkház 16 0.74 %
Komáromszemere 16 0.74 %
Kolta 16 0.74 %
Kisbaromlak 15 0.69 %
Szentmihályúr 10 0.46 %
Zsitvabesenyő 8 0.37 %
Barsbaracska 7 0.32 %
Fajkürt 7 0.32 %
Szímő 6 0.28 %
Pozba 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Kamocsa 2 0.09 %
Érsekújvár 802 37.76 %
Szímő 240 11.30 %
Udvard 225 10.59 %
Tardoskedd 188 8.85 %
Kamocsa 167 7.86 %
Nyitranagykér 124 5.84 %
Andód 100 4.71 %
Zsitvabesenyő 66 3.11 %
Pozba 58 2.73 %
Barsbaracska 39 1.84 %
Nagysurány 17 0.80 %
Kolta 11 0.52 %
Újlót 10 0.47 %
Szentmihályúr 8 0.38 %
Komját 8 0.38 %
Komáromszemere 6 0.28 %
Bánkeszi 6 0.28 %
Kisbaromlak 5 0.24 %
Nyitramalomszeg 5 0.24 %
Jászfalu 5 0.24 %
Jattó 4 0.19 %
Tótmegyer 4 0.19 %
Dögös 4 0.19 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Szencse 3 0.14 %
Zsitvafödémes 3 0.14 %
Hull 3 0.14 %
Valkház 3 0.14 %
Csornok 2 0.09 %
Özdöge 2 0.09 %
Gyarak 1 0.05 %
Ohaj 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 27.94 %
Nagysurány 483 11.38 %
Komját 216 5.09 %
Bánkeszi 152 3.58 %
Tótmegyer 148 3.49 %
Udvard 142 3.35 %
Tardoskedd 118 2.78 %
Mánya 112 2.64 %
Özdöge 105 2.47 %
Újlót 101 2.38 %
Szencse 91 2.14 %
Ohaj 84 1.98 %
Nyitranagykér 82 1.93 %
Zsitvafödémes 82 1.93 %
Nyitramalomszeg 76 1.79 %
Gyarak 71 1.67 %
Szímő 70 1.65 %
Komáromszemere 70 1.65 %
Hull 70 1.65 %
Dögös 65 1.53 %
Jattó 65 1.53 %
Szentmihályúr 64 1.51 %
Fajkürt 63 1.48 %
Kolta 61 1.44 %
Jászfalu 59 1.39 %
Barsfüss 51 1.20 %
Rendve 49 1.15 %
Csornok 44 1.04 %
Komáromcsehi 44 1.04 %
Kisbaromlak 40 0.94 %
Pozba 35 0.82 %
Valkház 34 0.80 %
Kamocsa 33 0.78 %
Andód 31 0.73 %
Zsitvabesenyő 28 0.66 %
Barsbaracska 20 0.47 %
Érsekújvár 1 374 53.78 %
Nagysurány 198 7.75 %
Bánkeszi 92 3.60 %
Tótmegyer 84 3.29 %
Komját 53 2.07 %
Udvard 46 1.80 %
Szencse 46 1.80 %
Mánya 41 1.60 %
Újlót 38 1.49 %
Tardoskedd 38 1.49 %
Barsfüss 38 1.49 %
Hull 37 1.45 %
Ohaj 36 1.41 %
Zsitvafödémes 35 1.37 %
Nyitranagykér 34 1.33 %
Jattó 33 1.29 %
Andód 30 1.17 %
Jászfalu 27 1.06 %
Nyitramalomszeg 26 1.02 %
Kolta 24 0.94 %
Gyarak 24 0.94 %
Dögös 23 0.90 %
Rendve 20 0.78 %
Fajkürt 17 0.67 %
Csornok 17 0.67 %
Komáromszemere 17 0.67 %
Özdöge 17 0.67 %
Szímő 15 0.59 %
Kisbaromlak 13 0.51 %
Valkház 13 0.51 %
Pozba 10 0.39 %
Szentmihályúr 9 0.35 %
Komáromcsehi 9 0.35 %
Zsitvabesenyő 9 0.35 %
Barsbaracska 6 0.23 %
Kamocsa 6 0.23 %
Érsekújvár 1 846 61.93 %
Komját 223 7.48 %
Nagysurány 155 5.20 %
Bánkeszi 85 2.85 %
Tótmegyer 73 2.45 %
Udvard 59 1.98 %
Nyitranagykér 51 1.71 %
Tardoskedd 43 1.44 %
Andód 43 1.44 %
Zsitvafödémes 33 1.11 %
Újlót 29 0.97 %
Jászfalu 26 0.87 %
Mánya 24 0.81 %
Komáromszemere 24 0.81 %
Dögös 22 0.74 %
Nyitramalomszeg 22 0.74 %
Csornok 21 0.70 %
Özdöge 16 0.54 %
Barsfüss 16 0.54 %
Szímő 15 0.50 %
Hull 15 0.50 %
Jattó 14 0.47 %
Szencse 13 0.44 %
Ohaj 12 0.40 %
Kamocsa 12 0.40 %
Zsitvabesenyő 12 0.40 %
Rendve 12 0.40 %
Gyarak 11 0.37 %
Szentmihályúr 11 0.37 %
Kolta 9 0.30 %
Kisbaromlak 8 0.27 %
Barsbaracska 7 0.23 %
Fajkürt 6 0.20 %
Valkház 6 0.20 %
Pozba 4 0.13 %
Komáromcsehi 3 0.10 %
Érsekújvár 119 45.08 %
Udvard 24 9.09 %
Nagysurány 15 5.68 %
Tótmegyer 12 4.55 %
Bánkeszi 8 3.03 %
Újlót 7 2.65 %
Mánya 7 2.65 %
Kolta 6 2.27 %
Nyitranagykér 5 1.89 %
Komját 5 1.89 %
Zsitvafödémes 5 1.89 %
Tardoskedd 4 1.52 %
Nyitramalomszeg 3 1.14 %
Fajkürt 3 1.14 %
Özdöge 3 1.14 %
Barsbaracska 3 1.14 %
Szencse 3 1.14 %
Komáromszemere 3 1.14 %
Rendve 3 1.14 %
Dögös 3 1.14 %
Andód 2 0.76 %
Szentmihályúr 2 0.76 %
Jattó 2 0.76 %
Barsfüss 2 0.76 %
Zsitvabesenyő 2 0.76 %
Ohaj 2 0.76 %
Kamocsa 2 0.76 %
Komáromcsehi 2 0.76 %
Pozba 1 0.38 %
Gyarak 1 0.38 %
Jászfalu 1 0.38 %
Hull 1 0.38 %
Csornok 1 0.38 %
Valkház 1 0.38 %
Szímő 1 0.38 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
492 33.54%
SNS
331 22.56%
KSČ
180 12.27%
VPN
155 10.57%
SSL
115 7.84%
SPV
83 5.66%
DS
51 3.48%
SZ
36 2.45%
SD
14 0.95%
Egyéb
10 0.68%
Érvényes szavazatok 1467
HZDS
636 45.69%
SNS
250 17.96%
KDH
182 13.07%
SDĽ
146 10.49%
SDSS
49 3.52%
SKDH
47 3.38%
SZS
17 1.22%
ODÚ
13 0.93%
SZ
11 0.79%
KSS
10 0.72%
SSL-SNZ
10 0.72%
Egyéb
21 1.51%
Érvényes szavazatok 1392
HZDS-RSS
712 57.37%
SNS
148 11.93%
KDH
130 10.48%
SP-VOĽBA
66 5.32%
ZRS
62 5.00%
KSÚ
38 3.06%
KSS
25 2.01%
19 1.53%
HZPCS
11 0.89%
SPK
10 0.81%
NS
6 0.48%
MK
4 0.32%
Egyéb
10 0.81%
Érvényes szavazatok 1241
HZDS
659 49.74%
SNS
234 17.66%
SDK
230 17.36%
SDĽ
116 8.75%
SOP
28 2.11%
KSS
26 1.96%
ZRS
13 0.98%
MKP
1 0.08%
Egyéb
18 1.36%
Érvényes szavazatok 1325
HZDS
453 39.25%
SNS
168 14.56%
KDH
158 13.69%
SMER
137 11.87%
KSS
59 5.11%
ANO
45 3.90%
SDKU
33 2.86%
HZD
29 2.51%
PSNS
21 1.82%
SZS
11 0.95%
SDĽ
8 0.69%
SDA
7 0.61%
MKP
6 0.52%
NOSNP
5 0.43%
Egyéb
14 1.21%
Érvényes szavazatok 1154
SMER
326 38.04%
KDH
152 17.74%
ĽS HZDS
124 14.47%
SNS
115 13.42%
SDKU DS
56 6.53%
KSS
29 3.38%
SF
19 2.22%
SLNKO
11 1.28%
MKP
8 0.93%
ANO
4 0.47%
Egyéb
13 1.52%
Érvényes szavazatok 857
SMER
597 58.99%
KDH
142 14.03%
SDKU DS
58 5.73%
SNS
56 5.53%
ĽS HZDS
46 4.55%
SaS
43 4.25%
SDĽ
24 2.37%
LSNS
16 1.58%
Most-Híd
13 1.28%
EDS
5 0.49%
Únia
5 0.49%
KSS
5 0.49%
Egyéb
2 0.20%
Érvényes szavazatok 1012
SMER SD
656 65.80%
KDH
118 11.84%
SNS
53 5.32%
OĽaNO
42 4.21%
LSNS
38 3.81%
SaS
24 2.41%
SDKU DS
14 1.40%
SSS NM
13 1.30%
PaS
10 1.00%
99 Percent
7 0.70%
Most-Híd
6 0.60%
Zmena zdola DU
4 0.40%
ĽS HZDS
4 0.40%
SDĽ
4 0.40%
Egyéb
4 0.40%
Érvényes szavazatok 997
SMER SD
423 42.09%
SNS
191 19.00%
LSNS
94 9.35%
KDH
86 8.56%
SME RODINA
60 5.97%
OĽANO-NOVA
59 5.87%
SaS
43 4.28%
#SIEŤ
23 2.29%
TIP
5 0.50%
SZS
5 0.50%
Most-Híd
3 0.30%
Egyéb
13 1.29%
Érvényes szavazatok 1005
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések