SK
SA
.....

Pered

Község

címer zászló
3393 100% magyar 1910
2618 70% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Pered
Hivatalos szlovák megnevezés:
Tešedíkovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Vágsellyei járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Heréd, Fekete-ér, Sebes-ér, Téglások, Telek-tó
Koordináták:
48.10616684, 17.84642982
Terület:
22,78 km2
Rang:
község
Népesség:
3738
Tszf. magasság:
114 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92582
Település kód:
504068
Szervezeti azonosító:
306215
Adóazonosító:
2021024060

A község a Kisalföldön, a Mátyusföldön keleti részén, az Alsó-Vágmente kistájon fekszik, Vágsellyétől 7 km-re délre, Galántától 16 km-re délkeletre. Mellékút köti össze Zsigárddal (5 km) és Deákin (4 km) keresztül Vágsellyével. Vasútállomás a Vágsellye-Negyed vonalon ("Csángó"). Északról Deáki, nyugatról Alsószeli, délről Királyrév, délkeletről Zsigárd, keletről pedig Vágsellye határolja. Keleti határa 1923-ig Pozsony és Nyitra vármegyék történelmi határát alkotta.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Vágsellyei járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Vágsellyei járáshoz, 1960-1996 között a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Vágsellyei járás). Területe (22,78 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-1939 között népessége 27,8 %-ával nőtt, 1910-ben 3401, 1921-ben 3842, 1939-ben pedig 4347, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1947-ben lakosságának mintegy egyötödét átteleítették Magyarországra és magyarországi szlovákokat telepítettek be. Népessége 1991-re 3816-ra csökkent, majd 1991-2001 között további 3 %-al csökkent. 2001-2011 között stagnálás figyelhető meg. 2001-2011 között (elsősorban az asszimiláció révén) a szlovák nemzetiségűek aránya 14,3 %-ról 21,1 %-ra nőtt. A lakosság többsége római katolikus vallású (86 %), az evangélikusok aránya 5 %.

Történelem

Korai említései Bereghegy néven említik, és csak a 13. századtól szerepel ma ismert nevén. Első ismert tulajdonosa a pannonhalmi bencés apátság, majd IV. Béla a znióvári premontrei apátságnak adományozta. A mohácsi csata után a török hadak Pered környékét is pusztítani kezdték, és a veszély állandósult a következő másfél évszázadra. A 16. században többször tulajdonost cserélt a falu: előbb a Révay családé, majd az esztergomi érsekségé, utána a jezsuitáké, később megint a znióvári premontrei prépostságé, végül 1605-ben tartósabban a jezsuitáké lett. Jövedelmeit oktatási célokra használták fel. Érsekújvár 1663-as eleste után Pered is török kézre került egészen 1685-ig. A török kort rögtön követte a kuruc háborúk időszaka, és a harcok, illetve a hadseregek nyomában kitörő járványok következtében lakossága nagyon megcsappant, majd a 18. században újratelepült. Iskoláját legkorábban 1756-ban említik. II. József szerzetesrendeket feloszlató rendelete után a jezsuitáktól a Vallásalap birtokába került a község, majd a pesti egyetemé lett. Lakossága gyorsan növekedett az újkor folyamán. Az 1848/49-es szabadságharc végjátékában Görgey honvédserege csatát vesztett itt az osztrák sereg ellen, és a falu nagy része leégett. Az elemi csapások sem kerülték el: 1788-ban, 1828-ban és 1831-ben árvíz öntötte el, 1834-ben és 1890-ben tűzvész pusztította, és 1831-ben kolerajárvány volt. lekói elsősorban mezőgazdasággal foglalkoztak, emellett hajdanán híres volt marhatenyésztéséről, és fontos halásztelep is volt itt. A 19. század elejéig Királyrév is Peredhez tartozott. A trianoni békediktátum Csehszlovákiához csatolta, a két háború között a falu a mezőgazdasági munkások és a munkanélküliek mozgalmának egyik központja lett. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. 1993-tól Szlovákia része. 1948-ban hatósági úton a Tešedíkovo szlovák nevet kapta, melynek megváltoztatásáról 2012-ben népszavazással döntöttek, ezt azonban a belügyminisztérium elutasította.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola és óvoda valamint könyvtár működik. Római katolikus. (Keresztelő Szent Jánosnak szentelt) temploma 1803-ban klasszicista, kálváriája 1879-ben historizáló stílusban épült; az 1849. június 20–21-i peredi csata obeliszk jellegű emlékművét 1869-ben emelték.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PERED. Magyar falu Poson Vármegyében, földes Ura a’ Tudományi Kintstár, lakosai katolikusok, fekszik Zsigárdnak szomszédságában, határja két nyomásbéli, réttye jó, erdője is van, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Pered, nagy magyar falu, Poson vgyében, a holt Vágh vizénél, Sellyétől 1 órányira: 1961 kath., 4 óhitü, 1 evang. lak. Kath. paroch. templommal. Tágas határa gazdag termékenységü; rétje, legelője, erdeje bőven; marhatartása nevezetes; mezején ez előtt izacs termesztetett. F. u. a pesti egyetem. Ut. p. Szered.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Pered, nagyközség a mátyusföldi síkságon, a budapest-bécsi vasútvonal közelében. Egyike a vármegye legrégibb községeinek, melynek nevét először 1138-ban Beregheg alakban, 1211-ben pedig Beruczegu, 1214-ben Brugscug, 1223-ban Beregsceg alakban emlegetik. Állítólag ősi kun telep. 1553-ban az esztergomi érseké, 1647-ben a nagyszombati jezsuitáké, 1787-ben a vallásalapé volt. Itt volt 1849 június 20. és 21-én a híres peredi csata, melyről más helyen van szó. E csata emlékére a falu határában honvédemléket állítottak. A jezsuita-rend eltörlése után a helységet az állam foglalta le és ekként kerűlt azután a mult század elején a pesti egyetem tulajdonába. Lakosai hajdan nevezetes marhatenyésztést űztek. 1694-ben mint nevezetes halásztelep van említve, a hol számos alföldi halászcsalád telepedett meg. Van itt egy nagyobbszabású műmalom és a nép érdekeit czélzó gazdasági népkör. 1831-ben a kolera pusztította a lakosságot. 1849-ben a község a peredi csata lefolyása alatt teljesen leégett, s 1890-ben is nagy tűz martaléka lőn. Katholikus temploma, egy régibb templom helyén, 1803-ban épült. A községnek saját postája van. Távírója és vasúti állomása Vágsellye.

Magyar Katolikus Lexikon

Pered, v. Pozsony vm. (Tešedíkovo, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. sellyei esp. ker-ében. - 1803: alapították. Tp-át 1803: Ker. Szt János tit-ra sztelték. Kegyura 1880: a Bpi M. Kir. Tudegy. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Restály Mihály (1915-87) kp-t 1949. II. végén letartóztatták, VI. 22-ig vallatták, XII: összeesküvés vádjával 6 é. ítélték. - Lakói 1991: össz. 3816, m. 3254 (85,27%); 2001: össz. 3700, m. 3063 (82,78%). ** Némethy 1894:216. - Pozsony vm. 1895:102. - Schem. Strig. 1917:115. - Hetényi Varga I:215. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Pered. Állítólag ősi kún telep. 1138-ban Beregheg, 1211-ben Beruczegu, 1214-ben Brugscug, 1223-ban Beregsceg alakban szerepel. 1553-ban az esztergomi érsekség, 1647-ben a nagyszombati jezsuiták, 1787-ben a kincstár, majd a XIX. század elejétől a pesti tudományegyetem a legnagyobb birtokosa. A szabadságharc idején, 1849 június 20—21-én heves csata színhelye. A becsapódó ágyúlövedékek a községet felgyújtották és az porig égett. A csata emlékére a község határában honvédemléket emeltek. Többször árvíz és tűz pusztította. A csehek húsz esztendős erőszakos uralma alatt magyar lakossága igen sokat szenvedett. A község területe 3960 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 4347.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Pered nk. vágsellyei járás. A község első ízben 1138-ban mint Beregheg nyer említést, majd 1211-ben Bereczegu, míg 1223-ban Beregsceg-nek nevezik. A szájhagyomány szerint a község őslakói kun telepesek voltak, a község központi része ma is „Kunság" nevet viseli. Az 1553 évben a község az esztergomi hercegérsek birtoka, 1647-ben a nagyszombati jezsuitáké s 1787-ben a közalapítványi birtokok közé került. A szabadságharc idején itt zajlott le a híres peredi csata 1849. június 20—21-én, amikor az egész község leégett. A csata emlékére a pozsonymegyei honvédegylet 1869-ben emlékművet emelt a temető mellett. A község lakói hajdan híres marhatenyésztők. 1694-ben mint híres halásztelepet említik. Területe: 3.960 k. h. Lakosság: 4.347. Ebből m.: 4.326, n.: 5, szl.: 13. Magy. beszél: 4.339. Vallás szerint: r. k. 4.211, ref. 9, izr. 120. Fb. I 1, II. 18, III. 444. Népsűrűség: 190.7. Lakóház: 859. Községi bíró: Lelovics Rafael. R. k. népiskola, izr. népiskola, KALOT, Önk. Tűzoltó Egylet, Egyházi Énekkar, Isteni Megváltó Leányai zárda intézete, Haladó Iparoskör, Szarvasmarha és Lóbiztosító Szövetkezet, Fogyasztási és Hitelszövetkezet, Tejszövetkezet és Sertéstenyésztő Szövetkezet. Műmalom, Baromfi hizlalda és export vállalat. A község 1938. nov. 9-én szabadult fel. A község 1870 óta búcsújáró hely. IX. Pius pápa a peredi r. k. plébániának Krisztus keresztfájának egy szilánkját, mint reliquiát adományozta, amit Simor János esztergomi érsek 1870. márc. 10-én vett át Rómában és hozta el. — Csemez Lajos kovácsmester a felszabadulás után a Magyar Bronz Érdemérmet kapta kitüntetésül, amiért a csehek által eltávolított magyar címert élete veszélyeztetésével elrejtette és megőrizte. A megszálló cseh csapatok elleni harcban 1919-ben Horváth Nándor 23 éves peredi legény hősi halált halt. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. Vágsellye, csö. Zsigárd. Vá. posta és távbeszélő helyben.

Horváth Sándor

1932. 2. 16.
Pered - megszületett

Tóth Attila

1949. 11. 5.
Pered - megszületett

Füri Erzsébet

1951. 5. 21.
Pered - megszületett

Novák Veronika

1954. 10. 12.
Vágsellye - megszületett
Pered - élt

Kaprálik Zsuzsanna

1959. 1. 7.
Pered - megszületett
Komárom - kutatott
Dunaszerdahely - kutatott
Névelőfordulások
1138
Beregheg
1211
Beruczegu
1214
Brugscug
1223
Beregsceg
1237
Pered
1251
Purud
1773
Pered,
1786
Pered,
1948
Tešedíkovo
2013
Pered

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Pered (Tešedíkovo) 860
Telefon: 0317795225
Fax: 0317795225

Honlap: tesedikovo.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kőrösi Ildikó (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Mészáros Zsolt (Független)
Lacková Anita (MOST - HÍD)
Somogyi Ladislav (MOST - HÍD)
Zilizi Július (MOST - HÍD)
Szarková Zuzana (MOST - HÍD)
Jóšvaiová Judita (MOST - HÍD)
Czuczor Kristián (MOST - HÍD)
Szabó Zoltán (SMK-MKP)
Somogyi Roland (SMK-MKP)
Baranyay András (SMK-MKP)
Czakó Peter (SPOLU)
Független 9% Független 1 képviselö MOST - HÍD 55% MOST - HÍD 6 képviselö SMK-MKP 27% SMK-MKP 3 képviselö SPOLU 9% SPOLU 1 képviselö 11 képviselö
Peredi Posta

Tešedíkovo 480

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 974

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 974

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Jövő lakótelep 325

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Jövő lakótelep 325

Peredi Anyakönyvi Hivatal

Pered 860

Peredi Községi Hivatal

Pered 860

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2872 96%
szlovákok 10 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 102 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2991
magyarok 3393 100%
szlovákok 5 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3401
magyarok 3799 99%
szlovákok 22 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3842
magyarok 3254 85%
szlovákok 545 14%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 10 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 3816
magyarok 3063 83%
szlovákok 592 16%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 38 1%
összlétszám 3700
magyarok 2910 78%
szlovákok 783 21%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 3 0%
csehek 6 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 3716
magyarok 2618 70%
szlovákok 913 25%
ruszinok 1 0%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 10 0%
ismeretlen 166 4%
összlétszám 3719
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3170
Választási részvétel: 60.6 %
Kiadott boríték: 1921
Bedobott boríték: 1921

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1903
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kőrösi Ildikó 872 45.82 % SMK-MKP
Somogyi Ladislav 368 19.34 % MOST - HÍD
Mészáros Zsolt 272 14.29 % Független
Borsányi František 268 14.08 % Független
Lelkes Attila 123 6.46 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szabó Zoltán 861 SMK-MKP
Czakó Peter 762 SPOLU
Lacková Anita 743 MOST - HÍD
Somogyi Ladislav 743 MOST - HÍD
Mészáros Zsolt 739 Független
Zilizi Július 739 MOST - HÍD
Szarková Zuzana 709 MOST - HÍD
Jóšvaiová Judita 704 MOST - HÍD
Somogyi Roland 688 SMK-MKP
Czuczor Kristián 683 MOST - HÍD
Baranyay András 682 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 72.73% SMK-MKP 8 képviselö Független 18.18% Független 2 képviselö SMĽ 9.09% SMĽ 1 képviselö 11 képviselö
2018
SMK-MKP 27.27% SMK-MKP 3 képviselö SPOLU 9.09% SPOLU 1 képviselö MOST - HÍD 54.55% MOST - HÍD 6 képviselö Független 9.09% Független 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3187
Választási részvétel: 28.21 %
Kiadott boríték: 899
Bedobott boríték: 899
Választásra jogosult: 3189
Választási részvétel: 19.69 %
Kiadott boríték: 628
Bedobott boríték: 627
Választásra jogosult: 3 172
Választási részvétel: 27,99 %
Kiadott boríték: 888
Bedobott boríték: 884

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 840
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 861
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 714 85.00 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 48 5.71 % SMER - SD
Regan Belovič 33 3.93 % 7 STATOČNÝCH
Peter Oremus 19 2.26 % Független
Stanislav Kováč 14 1.67 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 9 1.07 % KĽS
Robert Dick 3 0.36 % MS
Milan Belica 26 4.18% SMER - SD
Iván Farkas 493 57.26 % SMK-MKP
László Hajdu 148 17.19 % MKDA
Milan Belica 123 14.29 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 39 4.53 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 28 3.25 % ĽSNS
Peter Oremus 21 2.44 % Független
Renáta Kolenčíková 9 1.05 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 871
Érvényes szavazólap: 873
Érvényes szavazólap: 10533
# Név Szavazat Százalék Párt
Gyula Borsányi 745 85.53% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 567 65.10% SMK-MKP
Štefan Jancsó 484 55.57% SMK-MKP
František Botka 480 55.11% SMK-MKP
Martin Alföldi 230 26.41% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ferenc Bergendi 159 18.25% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ladislav Gáll 118 13.55% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, SaS, NOVA
František Ondrušek 114 13.09% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Andráši 52 5.97% Független
František Mrázik 39 4.48% KDH, SMER - SD
Regan Belovič 30 3.44% 7 STATOČNÝCH
Daša Danadová 23 2.64% NP
Peter Gomboš 22 2.53% SMER - SD, KDH
Alžbeta Botorčeová 17 1.95% SMER - SD, KDH
Peter Hlavatý 15 1.72% SMER - SD, KDH
Roman Ruhig 7 0.80% NP
Ján Tóth 5 0.57% ĽS Naše Slovensko
Elena Trégerová 2 0.23% SNS
Ildikó Kőrösi 749 85.80% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 555 63.57% SMK-MKP
Štefan Jancsó 509 58.30% SMK-MKP
Róbert Baros 421 48.22% SMK-MKP
László Hajdu 187 21.42% MKDA-MKDSZ
Martin Alföldi 144 16.49% Független
František Mrázik 103 11.80% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Andráši 89 10.19% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Jozef Belický 86 9.85% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Róbert Tölgyesi 82 9.39% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Milena Verešová 41 4.70% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Regan Belovič 39 4.47% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Hlavatý 29 3.32% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Peter Kiss 24 2.75% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 18 2.06% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 17 1.95% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 17 1.95% ĽS Naše Slovensko
Marek Molnár 15 1.72% Független
Jozef Kozaňák 2 0.23% NP
Martin Alföldi 2402 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gyula Borsányi 2263 0.00% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2004 0.00% SMK-MKP
Štefan Jancsó 1922 0.00% SMK-MKP
František Botka 1860 0.00% SMK-MKP
Alžbeta Botorčeová 1695 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Gáll 1641 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Peter Gomboš 1554 0.00% SMER - SD, KDH
František Mrázik 1526 0.00% KDH, SMER - SD
František Ondrušek 1495 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Peter Hlavatý 1448 0.00% KDH, SMER - SD
Ferenc Bergendi 1418 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Andráši 1353 0.00% Független
Regan Belovič 656 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Trégerová 458 0.00% SNS
Daša Danadová 397 0.00% NP
Ján Tóth 276 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 189 0.00% NP
Jozef Belický 3674 34.88% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Alföldi 3618 34.35% Független
Róbert Andráši 3249 30.85% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ildikó Kőrösi 2761 26.21% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2500 23.73% SMK-MKP
Štefan Jancsó 2463 23.38% SMK-MKP
Milena Verešová 2375 22.55% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 2363 22.43% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Róbert Tölgyesi 2221 21.09% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Baros 1963 18.64% SMK-MKP
František Mrázik 1929 18.31% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 1301 12.35% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Molnár 1149 10.91% Független
László Hajdu 951 9.03% MKDA-MKDSZ
Peter Kiss 705 6.69% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 671 6.37% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 630 5.98% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 626 5.94% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 330 3.13% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vágsellye 888 46.57 %
Zsigárd 193 10.12 %
Vágfarkasd 161 8.44 %
Mocsonok 132 6.92 %
Negyed 129 6.76 %
Tornóc 104 5.45 %
Pered 103 5.40 %
Köpösd 54 2.83 %
Királyi 50 2.62 %
Deáki 43 2.25 %
Szelőce 30 1.57 %
Vágkirályfa 28 1.47 %
Vághosszúfalu 14 0.73 %
Pered 749 36.61 %
Vágsellye 388 18.96 %
Zsigárd 333 16.28 %
Negyed 332 16.23 %
Deáki 313 15.30 %
Vágfarkasd 244 11.93 %
Vághosszúfalu 125 6.11 %
Vágkirályfa 115 5.62 %
Szelőce 74 3.62 %
Tornóc 64 3.13 %
Királyi 16 0.78 %
Mocsonok 8 0.39 %
Köpösd 0 0.00 %
Vágsellye 2 434 55.81 %
Mocsonok 279 6.40 %
Tornóc 168 3.85 %
Vágkirályfa 124 2.84 %
Köpösd 103 2.36 %
Deáki 96 2.20 %
Negyed 92 2.11 %
Pered 86 1.97 %
Vágfarkasd 75 1.72 %
Királyi 71 1.63 %
Szelőce 50 1.15 %
Vághosszúfalu 48 1.10 %
Zsigárd 48 1.10 %
Vágsellye 220 18.79 %
Mocsonok 28 2.39 %
Tornóc 17 1.45 %
Királyi 12 1.02 %
Negyed 11 0.94 %
Vágkirályfa 9 0.77 %
Köpösd 8 0.68 %
Szelőce 8 0.68 %
Vágfarkasd 7 0.60 %
Deáki 4 0.34 %
Vághosszúfalu 3 0.26 %
Pered 2 0.17 %
Zsigárd 1 0.09 %
Vágsellye 310 49.52 %
Mocsonok 90 14.38 %
Tornóc 45 7.19 %
Köpösd 33 5.27 %
Királyi 27 4.31 %
Negyed 23 3.67 %
Deáki 21 3.35 %
Pered 18 2.88 %
Vágfarkasd 16 2.56 %
Vágkirályfa 15 2.40 %
Zsigárd 11 1.76 %
Szelőce 9 1.44 %
Vághosszúfalu 8 1.28 %
Vágsellye 223 23.55 %
Deáki 188 19.85 %
Pered 187 19.75 %
Negyed 102 10.77 %
Vágfarkasd 54 5.70 %
Vágkirályfa 53 5.60 %
Zsigárd 52 5.49 %
Szelőce 25 2.64 %
Vághosszúfalu 25 2.64 %
Tornóc 22 2.32 %
Királyi 11 1.16 %
Mocsonok 7 0.74 %
Köpösd 2 0.21 %
Vágsellye 764 63.46 %
Mocsonok 133 11.05 %
Tornóc 50 4.15 %
Királyi 39 3.24 %
Köpösd 39 3.24 %
Deáki 29 2.41 %
Vágkirályfa 20 1.66 %
Vághosszúfalu 16 1.33 %
Pered 15 1.25 %
Negyed 14 1.16 %
Szelőce 12 1.00 %
Zsigárd 10 0.83 %
Vágfarkasd 8 0.66 %
Vágsellye 2 118 59.46 %
Mocsonok 302 8.48 %
Tornóc 197 5.53 %
Pered 144 4.04 %
Vágkirályfa 133 3.73 %
Negyed 132 3.71 %
Királyi 114 3.20 %
Köpösd 105 2.95 %
Deáki 104 2.92 %
Vágfarkasd 89 2.50 %
Zsigárd 77 2.16 %
Szelőce 54 1.52 %
Vághosszúfalu 49 1.38 %
Vágsellye 325 46.36 %
Mocsonok 92 13.12 %
Tornóc 38 5.42 %
Királyi 28 3.99 %
Köpösd 27 3.85 %
Deáki 22 3.14 %
Negyed 21 3.00 %
Vágkirályfa 19 2.71 %
Pered 17 2.43 %
Vágfarkasd 15 2.14 %
Zsigárd 13 1.85 %
Szelőce 9 1.28 %
Vághosszúfalu 4 0.57 %
Vágsellye 1 593 51.17 %
Mocsonok 251 8.06 %
Tornóc 93 2.99 %
Vágkirályfa 86 2.76 %
Köpösd 82 2.63 %
Királyi 76 2.44 %
Pered 41 1.32 %
Deáki 39 1.25 %
Vághosszúfalu 27 0.87 %
Negyed 26 0.84 %
Vágfarkasd 21 0.67 %
Szelőce 20 0.64 %
Zsigárd 20 0.64 %
Vágsellye 1 666 72.69 %
Mocsonok 222 9.69 %
Tornóc 108 4.71 %
Köpösd 69 3.01 %
Vágkirályfa 61 2.66 %
Királyi 58 2.53 %
Deáki 41 1.79 %
Vághosszúfalu 31 1.35 %
Pered 29 1.27 %
Negyed 22 0.96 %
Vágfarkasd 20 0.87 %
Szelőce 18 0.79 %
Zsigárd 18 0.79 %
Vágsellye 362 51.35 %
Mocsonok 96 13.62 %
Tornóc 52 7.38 %
Köpösd 29 4.11 %
Királyi 26 3.69 %
Negyed 24 3.40 %
Pered 24 3.40 %
Vágkirályfa 23 3.26 %
Deáki 21 2.98 %
Vágfarkasd 19 2.70 %
Zsigárd 15 2.13 %
Szelőce 11 1.56 %
Vághosszúfalu 3 0.43 %
Vágsellye 837 38.32 %
Mocsonok 125 5.72 %
Tornóc 67 3.07 %
Vágkirályfa 52 2.38 %
Királyi 40 1.83 %
Pered 39 1.79 %
Deáki 28 1.28 %
Zsigárd 23 1.05 %
Negyed 22 1.01 %
Köpösd 22 1.01 %
Vágfarkasd 19 0.87 %
Szelőce 16 0.73 %
Vághosszúfalu 11 0.50 %
Vágsellye 286 45.04 %
Mocsonok 150 23.62 %
Köpösd 47 7.40 %
Királyi 43 6.77 %
Tornóc 36 5.67 %
Negyed 20 3.15 %
Deáki 17 2.68 %
Pered 17 2.68 %
Vágkirályfa 16 2.52 %
Vágfarkasd 13 2.05 %
Zsigárd 11 1.73 %
Szelőce 10 1.57 %
Vághosszúfalu 5 0.79 %
Vágsellye 2 268 74.95 %
Tornóc 174 5.75 %
Mocsonok 164 5.42 %
Vágkirályfa 97 3.21 %
Pered 89 2.94 %
Deáki 85 2.81 %
Köpösd 66 2.18 %
Királyi 62 2.05 %
Negyed 58 1.92 %
Vágfarkasd 57 1.88 %
Zsigárd 51 1.69 %
Szelőce 45 1.49 %
Vághosszúfalu 33 1.09 %
Pered 421 27.59 %
Deáki 365 23.92 %
Vágsellye 237 15.53 %
Negyed 230 15.07 %
Zsigárd 219 14.35 %
Vágfarkasd 178 11.66 %
Vágkirályfa 100 6.55 %
Vághosszúfalu 93 6.09 %
Szelőce 55 3.60 %
Tornóc 36 2.36 %
Királyi 14 0.92 %
Mocsonok 13 0.85 %
Köpösd 2 0.13 %
Vágsellye 1 575 76.94 %
Tornóc 106 5.18 %
Vágkirályfa 84 4.10 %
Pered 82 4.01 %
Vágfarkasd 61 2.98 %
Negyed 57 2.78 %
Mocsonok 52 2.54 %
Deáki 50 2.44 %
Vághosszúfalu 37 1.81 %
Zsigárd 36 1.76 %
Köpösd 28 1.37 %
Királyi 27 1.32 %
Szelőce 26 1.27 %
Pered 555 32.63 %
Zsigárd 395 23.22 %
Negyed 331 19.46 %
Vágsellye 298 17.52 %
Deáki 262 15.40 %
Vágfarkasd 250 14.70 %
Vágkirályfa 123 7.23 %
Vághosszúfalu 117 6.88 %
Szelőce 76 4.47 %
Tornóc 52 3.06 %
Királyi 23 1.35 %
Mocsonok 15 0.88 %
Köpösd 3 0.18 %
Pered 509 29.51 %
Negyed 487 28.23 %
Vágsellye 313 18.14 %
Vágfarkasd 287 16.64 %
Zsigárd 265 15.36 %
Deáki 254 14.72 %
Vághosszúfalu 114 6.61 %
Vágkirályfa 98 5.68 %
Szelőce 65 3.77 %
Tornóc 38 2.20 %
Királyi 16 0.93 %
Mocsonok 15 0.87 %
Köpösd 2 0.12 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
2087 77.90%
VPN
225 8.40%
KSČ
115 4.29%
SSL
92 3.43%
SPV
33 1.23%
DS
26 0.97%
SZ
24 0.90%
SNS
23 0.86%
KDH
19 0.71%
DÚRS
18 0.67%
Egyéb
17 0.63%
Érvényes szavazatok 2679
Együttélés-MKDM
1762 70.85%
Magyar Polgári Párt
350 14.07%
HZDS
131 5.27%
SDĽ
58 2.33%
ODÚ
44 1.77%
SNS
26 1.05%
SDSS
21 0.84%
SZ
19 0.76%
ROI
18 0.72%
DS-ODS
13 0.52%
SZS
13 0.52%
Egyéb
32 1.29%
Érvényes szavazatok 2487
MK
2166 85.48%
HZDS-RSS
114 4.50%
SP-VOĽBA
61 2.41%
ZRS
35 1.38%
30 1.18%
KSS
23 0.91%
SNS
22 0.87%
SPK
22 0.87%
KDH
15 0.59%
HZPCS
15 0.59%
DS
15 0.59%
Egyéb
16 0.63%
Érvényes szavazatok 2534
MKP
2165 80.87%
SDK
207 7.73%
HZDS
120 4.48%
SDĽ
75 2.80%
SOP
44 1.64%
SNS
17 0.64%
KSS
17 0.64%
MLHZP
15 0.56%
Egyéb
17 0.64%
Érvényes szavazatok 2677
MKP
2024 87.92%
HZDS
76 3.30%
SDKU
49 2.13%
ANO
36 1.56%
SMER
34 1.48%
NOSNP
24 1.04%
SZS
10 0.43%
Egyéb
49 2.13%
Érvényes szavazatok 2302
MKP
1887 92.27%
SDKU DS
42 2.05%
ĽS HZDS
27 1.32%
SMER
27 1.32%
SNS
18 0.88%
Egyéb
44 2.15%
Érvényes szavazatok 2045
MKP
985 44.67%
Most-Híd
941 42.68%
SDKU DS
91 4.13%
SMER
80 3.63%
SaS
41 1.86%
SDĽ
18 0.82%
SNS
16 0.73%
ĽS HZDS
11 0.50%
Egyéb
22 1.00%
Érvényes szavazatok 2205
MKP
1135 53.14%
Most-Híd
722 33.80%
SMER SD
106 4.96%
SDKU DS
30 1.40%
99 Percent
23 1.08%
OĽaNO
22 1.03%
SaS
20 0.94%
KDH
18 0.84%
SNS
16 0.75%
Egyéb
44 2.06%
Érvényes szavazatok 2136
MKP
948 53.02%
Most-Híd
474 26.51%
SMER SD
84 4.70%
SME RODINA
54 3.02%
OĽANO-NOVA
52 2.91%
LSNS
48 2.68%
SaS
46 2.57%
#SIEŤ
28 1.57%
SNS
17 0.95%
MKDA-MKDSZ
17 0.95%
Egyéb
20 1.12%
Érvényes szavazatok 1788
Vágsellyei járás
Szlovákia

Bejelentések