SK
KN
.....

Tany

Község

címer zászló
762 98% magyar 1910
605 82% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Tany
Hivatalos szlovák megnevezés:
Tôň
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Kis Munyota-dűlő, Kistany, Nagy-tábla, Nagytany
Koordináták:
47.80428696, 17.83902168
Terület:
9,50 km2
Rang:
község
Népesség:
780
Tszf. magasság:
111 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94615
Település kód:
501361
Szervezeti azonosító:
306690
Adóazonosító:
2021014831

Tany az Alsó-Csallóközben, a történelmi Komárom vármegye területén, Nagymegyertől 9 km-re délkeletre, Komáromtól 22 km-re északnyugatra fekszik. Keletről Nemesócsa és Nagykeszi, délről Komáromfüss, nyugatról Csicsó, északról Gellér és Bogya községek határolják közigazgatásilag. Tanyon áthalad a Komárom-Pozsony közötti 63-as főút, mellékutak kötik össze Nemesócsával (2 km) és Füss-sel (4 km). Vasúti megállóhelye a Pozsony-Komárom szakaszon Nemesócsával közös.

Közigazgatás

Község a Nyitrai kerületben és a Komáromi járásban. 1920-ig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolva 1949-ig a Komáromi, 1949-1960 között az Ógyallai, azóta újra a Komáromi járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1926-ban területe 43 %-al csökkent, amikor határának nagy részét (7,21 km²-t 16,71 km²-ből) az újonnan alakuló Zsemlékeshez csatolták.

Népesség

A falu népessége csökken, a szlovákok aránya ezzel párhuzamosan egytized fölé nőtt. Korábban túlnyomóan református többségű volt, mára viszont a római katolikusok száma csaknem ugyanannyi.

Történelem

Nevét a hagyomány szerint a halásztanyákról kapta. Az idők során két falu létezett, Tany előbb mai községterület tőszomszédságában, attól délre, a későbbi Kis-Tany puszta helyén feküdt egy árvíztől védett dombon. A török időkben ez a falu elpusztult, és lakói később azon, az egykori falu melletti ingoványos területen építették fel újra, ahová a törökdúlás elől menekülni szoktak. A régi Tany (Kis-Tany) templomának maradványai még a 19. század közepén is álltak a dombon. A vizenyős területen a földművelés nem volt egyszerű, ám a halászatra kiváló lehetőséget biztosított. A középkor folyamán a komáromi várhoz tartozott, a korszak végén már mezővárosi ranggal rendelkezett. A kora újkorban már helyi nemesek birtokolták, elsősorban a Tanyi, Laky, Zichy, Csepy, Fekete, Csorba, Fehér és Keszeg családok. A 19. században a Kőröspataki Kálnoky család rendelkezett nagyobb birtokkal. Akkoriban rövid ideig Tanyon működött az ország egyik legnagyobb cukorgyára, valamint téglaégetője is volt. A 19. század legvégén létesült Fiedler János lengyára, amely 1931-ben leégett, később újjáépítették, és előbb hadianyagot gyártottak itt, majd kendert dolgoztak fel és bútorszövetet gyártottak. A 20. század elején itt volt a Csallóközi Lapok szerkesztősége is. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, ezután vágták ki területéből Rakottyásmajort és Törömpusztát, hogy a Zsemlékesmajorból létrehozott szlovák telepesfaluhoz csatolják. A 20-as években többször is sztrájkoltak a helyi mezőgazdasági munkások. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Tanyt Magyarországnak, 1945-ben pedig újra Csehszlovákiához került. Az 1965-ös nagy árvíz súlyos pusztítást vitt végbe. 1993 óta Szlovákia része. Marokháza major hajdan a Márkházi család fészke és névadó birtoka volt. 1692-ben már más nemesek a birtokosai – még ekkor is Márkháza néven –, később a Zichyeké lett. A határbeli Haraszti dűlő, a középkorban elpusztult, régi falu emlékét tartja fenn.

Mai jelentősége

A faluban magyar tannyelvű alapiskola és könyvtár működik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TÁNY. Nagy Tány. Magyar falu Komárom Várm. földes Ura Gr. Zichy Uraság, lakosai többfélék, fekszik Csicsónak szomszédságában, mellynek filiája; határja jó, de néha az áradások járják, réttye, és eladásra módgya van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagy Tany, Bogyával és Fűssel határos magyar falu, s fekszik a posoni országúiban, Komáromhoz 2 3/4 mfdnyire. Határa 3214 2/8 holdra terjed, s e közt van 26 6/8 h. belső telek, 961 4/8 h. szántóföld, 624 4/8 h. kaszáló, 384 4/8 h. mocsár és lapos, 1217 h. legelő. Ezekből ismét bir a jobbágyság 24 23/32 telek után 606 hold szántóföldet, 402 hold rétet. Földe elsőosztálybeli s dúsan terem búzát, árpát, tengerit, burgonyát, kevesebb zabot. Rétéi többnyire laposak; dombosabb része pedig feltöretik, a mezei gazdaságot nagy iparral folytatják, de a marha tenyésztés a legelő vizessége miatt pangó, kivéve az uraság juhtenyésztését, melly jó karban áll. A lakosok száma 5621. névszerint 161 ekli plébániához tartozó r. katholikus, 401 református, kiknek helyben szép templomuk van, végre 5 zsidó. Nemes családfő van 21, egész jobbágy telek 24 23/32 , zsellér 9, lakó 3. Birtokosa: gr. Zichy István, 24 23/32 telkes jobbágyával, és két nemesudvar birtokosai, u. m. Csepy, Csorba, Fehér, Keszeg, Laky, nemes családok. [3] Kis Tany az érsekléli papnemesi székhez tartozó, s nagy Tany mellett fekvő puszta 3 lakossal. Áll 945 holdból, mellynek harmada szántóföld, két harmada pedig kaszáló, legelő, nádas és mocsáros térség. Birtokosai: Galambos, Szüllő, Nagy, Pallya, hűbérnöki nemes családok. Kis Tany hajdan népes helység volt, s a régi kőfallal bekerített szentegyház omladékai, s kerületeinek falai most is láthatók.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagytany, magyar kisközség a csallóközi síkságon. Hajdan két Tany volt, Kis- és Nagy- jelzőkkel, de a legrégibb időkben csak egy Tany szerepelt, villa Than castrensium (a várbelik faluja, Than) körülírással. A hagyomány szerint e község tulajdonképpen ott feküdt, a hol azelőtt Kistany puszta terült el, és ennek e hagyományon kívül nagy valószínűséget kölcsönöz az a körülmény, hogy Kistany emelkedettebb helyen feküdt, a hova az árvíz nem ért, Nagytany pedig most is oly mélyen fekszik, hogy a mai árvízvédelmi művek mellett is sokat szenved az árvizektől; hajdan meg éppen mocsaras, ingoványos terület volt, olyan, a hova csak azért telepedtek a lakosok, mert az ellenség ellen nagyobb biztonságot nyujtott. E szerint a mostani Nagytany ifjabb település, mely, úgy látszik, a török dúlások után keletkezett, noha némelyek azt állítják, hogy már a tatárjárás után települtek ide a lakosok. A régi Tany egyházas hely volt, s templomát a Pázmány-féle jegyzék is felsorolja. Ez a templom a kistanyi dombon állott, a hol rommaradványai még a mult század közepén láthatók voltak. Ez is azt bizonyítja, hogy nem a tatárjárás, hanem a török dúlások alatt pusztulhatott el, mert különben e templomnak már a török világban sem lett volna nyoma, mert köveit és tégláit e kőszegény vidéken már előbb széthordták volna. Nevét némelyek a halásztanyából eredőnek mondják. Hogy első telepesei halászok lehettek, az abból következtethető, hogy hajdan mocsarakkal, erekkel és álló vizekkel volt körülvéve, annyira, hogy itt messze földön földmívelésre alkalmas terület nem kinálkozott. Első okleveles említése a már jelzett alakban 1168-ban történik. IV. Béla 1268-iki oklevelében Thon néven, komáromi várbirtokként fordul elő és így szerepel a XV. században is, sőt 1460-ban már oppidum Thany, tehát város; ugyanekkor egyszersmind vámos hely is. Hogy Nagytany a mostani helyén és e néven csak a török világban keletkezhetett, azt bizonyítani látszik az is, hogy e néven 108csak 1592-ben bukkan fel először, a komáromi vár tartozékaként. 1615-ben már a Tanyi nemesek birtoka; ekkor Tanyi Ferencz kap itt nádori adományt két egész nemes telekre. 1649-ben Tanyi János birtokának egy részét Szabó Tamásnak és Laky Mihálynak zálogosítja el. 1657-ben Szegedy Gáspárt is a birtokosai között találjuk. Később azután még a gróf Zichy, Laky, Fekete, Csepy, Csorba, Fehér és Keszeg családok lettek a nagyobb közbirtokosai, majd a mult század elején gróf Waldstein János is; most Sabran herczegnő örököseinek, a Kőröspataki Kálnoky grófoknak van itt nagyobb birtokuk. Van itt Fiedler Jánosnak nagyszabású lenkikészítő gyára. Azelőtt itt volt az ország egyik legnagyobb czukorgyára, mely 1855-ben épült, de 1873-ban megszünt. Említést érdemel még téglaégetője. A lakosok gazdakört és ifjúsági egyesületet s könyvtárt tartanak fenn. Itt van a »Csallóközi Lapok« szerkesztősége is. Mostani református temploma 1833-ban épült. A község házainak száma 83, nagyobbára ref. vallású lakosaié 594. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása Tany-Nemesócsa. Ide tartoznak Rakottyás és Töröm puszták és Marokháza major. Marokháza hajdan a Márkházi család fészke és névadó birtoka volt. 1692-ben már a Márkházyak osztályos társai szerepelnek birtokosaiként; ezek: Pesty András és Katalin s Kovacsics György és Anna. Még ekkor Márkháza néven van említve. Később ez is a Zichyeké lett. A határbeli Haraszti dűlő, elpusztult, régi falu emlékét tartja fenn. 1268-ban Horozt alakban van említve és szintén komáromi várföld. 1234-től 1270-ig találjuk az egykorú oklevelekben, de azután megszünt falu lenni.

Baranyay József

1876. 9. 6.
Kamocsa - megszületett
Komárom - kutatott
Időszaki kiadványok szerkesztője, lapszerkesztője, könyvtáros.
Tany - élt
1952. 1. 20.
Komárom - elhunyt
Névelőfordulások
1268
Thon
1391
Kiston
1460
Thany
1773
Nagy-Tany,
1786
Tany, Nagy-Tany,
1808
Nagy-Tány,
1863
Nagytany,
1913
Tany,
1927
Tôň, Tany,
1938
Tany,
1945
Tôň, Tany,
1948
Tôň
1994
Tany

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Pozsonyi út (Bratislavská) 132/8
Telefon: 0357796404
Fax: 0357796404

Honlap: obecton.sk/
Polgármester:
Bugár Imrich (Független)

Képviselő-testület:
Kollár Zoltán (Független)
Ledecká Katarína (Független)
Sederová Judita (Független)
Beke Imre (SaS)
Farkas Ľudovít (SaS)
Független 60% Független 3 képviselö SaS 40% SaS 2 képviselö 5 képviselö
Tanyi Posta

Tôň 132

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 31

Tanyi Anyakönyvi Hivatal

Pozsonyi út 132/8

Tanyi Községi Hivatal

Pozsonyi út 132/8

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 565 95%
szlovákok 2 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 30 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 597
magyarok 762 98%
szlovákok 10 1%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 776
magyarok 716 96%
szlovákok 11 1%
csehek 0 0%
németek 12 2%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 745
magyarok 745 99%
szlovákok 4 1%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 751
magyarok 791 93%
szlovákok 50 6%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 847
magyarok 734 88%
szlovákok 61 7%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 33 4%
összlétszám 834
magyarok 703 88%
szlovákok 87 11%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 803
magyarok 605 82%
szlovákok 108 15%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 18 2%
összlétszám 737
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 647
Választási részvétel: 25.19 %
Kiadott boríték: 163
Bedobott boríték: 163

Polgármester

Érvényes szavazólap: 139
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bugár Imrich 139 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kollár Zoltán 125 Független
Beke Imre 120 SaS
Ledecká Katarína 118 Független
Farkas Ľudovít 115 SaS
Sederová Judita 107 Független

Képviselők

2014
MOST - HÍD, SMK-MKP 57.14% MOST - HÍD, SMK-MKP 4 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö 7 képviselö
2018
Független 60.00% Független 3 képviselö SaS 40.00% SaS 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 674
Választási részvétel: 17.21 %
Kiadott boríték: 116
Bedobott boríték: 116
Választásra jogosult: 674
Választási részvétel: 13.35 %
Kiadott boríték: 90
Bedobott boríték: 90
Választásra jogosult: 661
Választási részvétel: 18,45 %
Kiadott boríték: 122
Bedobott boríték: 122

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 113
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 116
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 94 83.19 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 6 5.31 % SMER - SD
Peter Oremus 4 3.54 % Független
Regan Belovič 3 2.65 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 3 2.65 % MS
Stanislav Kováč 2 1.77 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 1 0.88 % KĽS
Milan Belica 3 3.37% SMER - SD
Iván Farkas 69 59.48 % SMK-MKP
Milan Belica 21 18.10 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 14 12.07 % MKDA
Ján Greššo 6 5.17 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 4 3.45 % ĽSNS
Peter Oremus 1 0.86 % Független
Ján Marko 1 0.86 % NP
Renáta Kolenčíková 0 0.00 % Független
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 114
Érvényes szavazólap: 120
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Csaba Földes 72 63.16% SMK-MKP
Lajos Csóka 72 63.16% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Rozália Szalay 54 47.37% SMK-MKP
Árpád Horváth 52 45.61% SMK-MKP
Zsolt Sebö 46 40.35% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Éva Hortai 45 39.47% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Attila Petheő 43 37.72% SMK-MKP
Olga Szabó 41 35.96% SMK-MKP
Tamás Varga 28 24.56% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tihamér Gyarmati 27 23.68% SMK-MKP
László Stubendek 27 23.68% SMK-MKP
Norbert Becse 27 23.68% SMK-MKP
Rudolf Čerňanský 27 23.68% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Jozef Jobbágy 26 22.81% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Gabriel Szalay 25 21.93% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Anton Marek 23 20.18% Független
Štefan Kucsera 20 17.54% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
György Batta 11 9.65% Független
Anna Žigová 6 5.26% KDH, SMER - SD
Károly Less 6 5.26% Független
Milan Lehocký 6 5.26% Független
Miroslav Adamik 5 4.39% Független
Robert Dick 4 3.51% MS
Ladislav Tóth 4 3.51% KSS
Mária Csákiová 3 2.63% MS
Peter Getler 3 2.63% SMS
Karel Krejčí 3 2.63% KSS
Konštantín Glič 2 1.75% KDH, SMER - SD
Lívia Csíková 2 1.75% MS
Pavol Tausk 2 1.75% KSS
Jozef Petráš 2 1.75% KSS
Tamara Podmanická 2 1.75% SMS
Tibor Mayer 2 1.75% Független
Ján Pikor 1 0.88% Független
Dušan Tulpík 1 0.88% ĽS-HZDS
Milan Opálka 1 0.88% KSS
Csaba Földes 95 79.17% SMK-MKP
Karol Farkas 65 54.17% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Miklós Viola 53 44.17% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 46 38.33% SMK-MKP
Norbert Becse 45 37.50% SMK-MKP
Örs Orosz 43 35.83% SMK-MKP
Attila Petheő 41 34.17% Független
Imre Knirs 41 34.17% SMK-MKP
László Szendi 33 27.50% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
László Stubendek 29 24.17% Független
Péter Varga 29 24.17% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 28 23.33% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Árpád Horváth 23 19.17% SMK-MKP
Attila Forgács 20 16.67% Független
Ladislav Ágh 19 15.83% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Csaba Cúth 19 15.83% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 16 13.33% Független
Klaudia Bertoková 15 12.50% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Tamás Varga 14 11.67% Független
Tímea Szénássy 13 10.83% Független
Marián Molnár 11 9.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
János Sárközi 11 9.17% MKDA-MKDSZ
František Bartoš 8 6.67% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Gyula Köles 7 5.83% Független
Károly Less 7 5.83% Független
Anna Žigová 6 5.00% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Miroslav Rusňák 2 1.67% ĽS Naše Slovensko
Milan Šuch 2 1.67% NAJ
Lýdia Siposová 2 1.67% NAJ
Jozef Jakubec 2 1.67% NAJ
Daniel Mikula 2 1.67% ĽS Naše Slovensko
Pavol Tausk 1 0.83% KSS
Anton Teleki 1 0.83% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Lehotkai 1 0.83% NAJ
Ladislav Tóth 1 0.83% KSS
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 25.28 %
Ógyalla 611 20.73 %
Komáromszentpéter 195 6.62 %
Naszvad 133 4.51 %
Újgyalla 103 3.50 %
Perbete 97 3.29 %
Gúta 96 3.26 %
Bajcs 57 1.93 %
Hetény 57 1.93 %
Szilasháza 53 1.80 %
Imely 49 1.66 %
Komáromfüss 46 1.56 %
Megyercs 46 1.56 %
Bátorkeszi 44 1.49 %
Nagykeszi 43 1.46 %
Marcelháza 40 1.36 %
Szilas 35 1.19 %
Keszegfalva 33 1.12 %
Izsa 32 1.09 %
Csallóközaranyos 26 0.88 %
Martos 26 0.88 %
Nemesócsa 25 0.85 %
Ifjúságfalva 24 0.81 %
Búcs 23 0.78 %
Karva 18 0.61 %
Madar 17 0.58 %
Ekel 15 0.51 %
Dunamocs 13 0.44 %
Lakszakállas 13 0.44 %
Zsemlékes 9 0.31 %
Újpuszta 8 0.27 %
Dunaradvány 8 0.27 %
Vágfüzes 7 0.24 %
Virt 7 0.24 %
Tany 6 0.20 %
Bogyarét 6 0.20 %
Bogya 6 0.20 %
Pat 5 0.17 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 37.75 %
Ógyalla 57 6.29 %
Naszvad 31 3.42 %
Gúta 25 2.76 %
Újgyalla 19 2.10 %
Perbete 19 2.10 %
Bajcs 16 1.77 %
Komáromszentpéter 14 1.55 %
Izsa 13 1.43 %
Imely 10 1.10 %
Megyercs 9 0.99 %
Marcelháza 8 0.88 %
Dunamocs 6 0.66 %
Szilasháza 6 0.66 %
Karva 6 0.66 %
Keszegfalva 5 0.55 %
Nemesócsa 5 0.55 %
Bátorkeszi 5 0.55 %
Ekel 5 0.55 %
Nagykeszi 4 0.44 %
Komáromfüss 4 0.44 %
Csallóközaranyos 4 0.44 %
Martos 4 0.44 %
Madar 4 0.44 %
Hetény 3 0.33 %
Zsemlékes 3 0.33 %
Újpuszta 3 0.33 %
Dunaradvány 3 0.33 %
Pat 2 0.22 %
Kolozsnéma 1 0.11 %
Ifjúságfalva 1 0.11 %
Lakszakállas 1 0.11 %
Bogya 1 0.11 %
Búcs 1 0.11 %
Csicsó 1 0.11 %
Vágfüzes 1 0.11 %
Bogyarét 1 0.11 %
Tany 1 0.11 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 20.49 %
Gúta 736 18.32 %
Naszvad 98 2.44 %
Ógyalla 79 1.97 %
Keszegfalva 53 1.32 %
Marcelháza 44 1.10 %
Komáromszentpéter 43 1.07 %
Perbete 40 1.00 %
Nemesócsa 37 0.92 %
Bátorkeszi 36 0.90 %
Lakszakállas 35 0.87 %
Bajcs 30 0.75 %
Dunamocs 30 0.75 %
Ifjúságfalva 29 0.72 %
Ekel 29 0.72 %
Hetény 27 0.67 %
Imely 26 0.65 %
Izsa 22 0.55 %
Csallóközaranyos 21 0.52 %
Tany 20 0.50 %
Megyercs 19 0.47 %
Nagykeszi 18 0.45 %
Dunaradvány 17 0.42 %
Búcs 16 0.40 %
Újgyalla 14 0.35 %
Vágfüzes 13 0.32 %
Csicsó 13 0.32 %
Madar 12 0.30 %
Karva 11 0.27 %
Martos 10 0.25 %
Komáromfüss 9 0.22 %
Szilas 8 0.20 %
Szilasháza 8 0.20 %
Bogyarét 8 0.20 %
Bogya 8 0.20 %
Virt 8 0.20 %
Kolozsnéma 7 0.17 %
Pat 6 0.15 %
Gellér 4 0.10 %
Újpuszta 2 0.05 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Komárom 1 389 42.12 %
Gúta 265 8.04 %
Ógyalla 153 4.64 %
Naszvad 143 4.34 %
Bátorkeszi 130 3.94 %
Komáromszentpéter 122 3.70 %
Perbete 114 3.46 %
Dunamocs 111 3.37 %
Búcs 90 2.73 %
Martos 88 2.67 %
Hetény 87 2.64 %
Marcelháza 83 2.52 %
Izsa 75 2.27 %
Lakszakállas 74 2.24 %
Nemesócsa 71 2.15 %
Keszegfalva 71 2.15 %
Csallóközaranyos 65 1.97 %
Ekel 65 1.97 %
Csicsó 55 1.67 %
Dunaradvány 48 1.46 %
Nagykeszi 46 1.39 %
Bajcs 43 1.30 %
Tany 41 1.24 %
Pat 40 1.21 %
Megyercs 36 1.09 %
Komáromfüss 34 1.03 %
Szilas 30 0.91 %
Virt 29 0.88 %
Karva 28 0.85 %
Vágfüzes 26 0.79 %
Imely 25 0.76 %
Kolozsnéma 23 0.70 %
Bogya 22 0.67 %
Madar 20 0.61 %
Gellér 11 0.33 %
Szilasháza 6 0.18 %
Ifjúságfalva 6 0.18 %
Bogyarét 3 0.09 %
Újgyalla 3 0.09 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 33.17 %
Gúta 323 8.40 %
Komáromszentpéter 245 6.37 %
Ógyalla 228 5.93 %
Csicsó 215 5.59 %
Naszvad 197 5.12 %
Nemesócsa 184 4.78 %
Perbete 170 4.42 %
Marcelháza 168 4.37 %
Dunamocs 138 3.59 %
Bátorkeszi 134 3.48 %
Ekel 127 3.30 %
Lakszakállas 117 3.04 %
Csallóközaranyos 117 3.04 %
Búcs 115 2.99 %
Hetény 114 2.96 %
Dunaradvány 111 2.89 %
Nagykeszi 100 2.60 %
Tany 95 2.47 %
Komáromfüss 92 2.39 %
Izsa 92 2.39 %
Kolozsnéma 80 2.08 %
Madar 73 1.90 %
Szilas 70 1.82 %
Keszegfalva 65 1.69 %
Martos 63 1.64 %
Karva 57 1.48 %
Gellér 52 1.35 %
Megyercs 50 1.30 %
Imely 49 1.27 %
Bogya 46 1.20 %
Bajcs 41 1.07 %
Vágfüzes 41 1.07 %
Pat 40 1.04 %
Virt 28 0.73 %
Bogyarét 26 0.68 %
Ifjúságfalva 20 0.52 %
Zsemlékes 13 0.34 %
Újgyalla 9 0.23 %
Szilasháza 4 0.10 %
Újpuszta 2 0.05 %
Komárom 331 9.65 %
Ógyalla 188 5.48 %
Újgyalla 100 2.92 %
Naszvad 60 1.75 %
Komáromszentpéter 38 1.11 %
Gúta 35 1.02 %
Szilasháza 26 0.76 %
Imely 24 0.70 %
Újpuszta 22 0.64 %
Perbete 20 0.58 %
Izsa 18 0.52 %
Marcelháza 15 0.44 %
Bajcs 14 0.41 %
Keszegfalva 10 0.29 %
Nemesócsa 8 0.23 %
Nagykeszi 8 0.23 %
Dunaradvány 7 0.20 %
Zsemlékes 6 0.17 %
Hetény 6 0.17 %
Bátorkeszi 5 0.15 %
Ifjúságfalva 4 0.12 %
Ekel 4 0.12 %
Martos 4 0.12 %
Lakszakállas 4 0.12 %
Megyercs 3 0.09 %
Dunamocs 3 0.09 %
Pat 3 0.09 %
Komáromfüss 3 0.09 %
Madar 2 0.06 %
Tany 2 0.06 %
Karva 2 0.06 %
Virt 2 0.06 %
Vágfüzes 2 0.06 %
Bogyarét 1 0.03 %
Csicsó 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Bogya 1 0.03 %
Csallóközaranyos 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 32.39 %
Ógyalla 107 4.68 %
Naszvad 82 3.58 %
Gúta 55 2.40 %
Újgyalla 38 1.66 %
Perbete 33 1.44 %
Komáromszentpéter 30 1.31 %
Bajcs 25 1.09 %
Izsa 22 0.96 %
Imely 20 0.87 %
Megyercs 19 0.83 %
Szilasháza 18 0.79 %
Nemesócsa 16 0.70 %
Csallóközaranyos 16 0.70 %
Bátorkeszi 16 0.70 %
Marcelháza 16 0.70 %
Keszegfalva 15 0.66 %
Zsemlékes 14 0.61 %
Dunamocs 14 0.61 %
Karva 13 0.57 %
Hetény 12 0.52 %
Ekel 11 0.48 %
Lakszakállas 11 0.48 %
Komáromfüss 9 0.39 %
Madar 9 0.39 %
Tany 8 0.35 %
Csicsó 8 0.35 %
Ifjúságfalva 7 0.31 %
Nagykeszi 6 0.26 %
Pat 6 0.26 %
Martos 5 0.22 %
Szilas 3 0.13 %
Virt 3 0.13 %
Bogyarét 2 0.09 %
Újpuszta 2 0.09 %
Búcs 2 0.09 %
Kolozsnéma 2 0.09 %
Dunaradvány 2 0.09 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 21.23 %
Ógyalla 62 3.16 %
Gúta 59 3.00 %
Naszvad 33 1.68 %
Perbete 30 1.53 %
Komáromszentpéter 29 1.48 %
Marcelháza 28 1.43 %
Nemesócsa 21 1.07 %
Izsa 21 1.07 %
Bátorkeszi 20 1.02 %
Csallóközaranyos 19 0.97 %
Keszegfalva 16 0.81 %
Dunamocs 16 0.81 %
Bajcs 14 0.71 %
Lakszakállas 13 0.66 %
Nagykeszi 11 0.56 %
Újgyalla 11 0.56 %
Ekel 11 0.56 %
Karva 10 0.51 %
Hetény 10 0.51 %
Megyercs 10 0.51 %
Búcs 9 0.46 %
Szilas 9 0.46 %
Ifjúságfalva 9 0.46 %
Imely 7 0.36 %
Tany 7 0.36 %
Csicsó 7 0.36 %
Madar 6 0.31 %
Bogya 6 0.31 %
Dunaradvány 6 0.31 %
Komáromfüss 6 0.31 %
Martos 4 0.20 %
Vágfüzes 4 0.20 %
Gellér 4 0.20 %
Kolozsnéma 3 0.15 %
Virt 3 0.15 %
Szilasháza 3 0.15 %
Pat 3 0.15 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 34.51 %
Gúta 281 5.69 %
Ógyalla 212 4.30 %
Komáromszentpéter 176 3.57 %
Marcelháza 142 2.88 %
Naszvad 137 2.78 %
Perbete 128 2.59 %
Dunamocs 119 2.41 %
Bátorkeszi 112 2.27 %
Hetény 103 2.09 %
Dunaradvány 95 1.93 %
Búcs 90 1.82 %
Ekel 86 1.74 %
Csallóközaranyos 85 1.72 %
Csicsó 83 1.68 %
Nemesócsa 82 1.66 %
Izsa 71 1.44 %
Kolozsnéma 67 1.36 %
Madar 64 1.30 %
Lakszakállas 64 1.30 %
Keszegfalva 51 1.03 %
Pat 44 0.89 %
Karva 43 0.87 %
Tany 41 0.83 %
Megyercs 40 0.81 %
Martos 36 0.73 %
Imely 35 0.71 %
Nagykeszi 35 0.71 %
Komáromfüss 33 0.67 %
Vágfüzes 33 0.67 %
Gellér 27 0.55 %
Bogya 26 0.53 %
Bajcs 26 0.53 %
Szilas 23 0.47 %
Bogyarét 16 0.32 %
Ifjúságfalva 13 0.26 %
Virt 10 0.20 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újgyalla 3 0.06 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 7.28 %
Ógyalla 65 1.71 %
Naszvad 28 0.74 %
Gúta 25 0.66 %
Izsa 21 0.55 %
Újgyalla 16 0.42 %
Ekel 16 0.42 %
Megyercs 15 0.39 %
Komáromszentpéter 14 0.37 %
Bátorkeszi 12 0.32 %
Bajcs 9 0.24 %
Pat 8 0.21 %
Nemesócsa 8 0.21 %
Madar 8 0.21 %
Marcelháza 8 0.21 %
Keszegfalva 7 0.18 %
Csallóközaranyos 7 0.18 %
Perbete 6 0.16 %
Zsemlékes 6 0.16 %
Szilasháza 6 0.16 %
Lakszakállas 6 0.16 %
Ifjúságfalva 5 0.13 %
Karva 5 0.13 %
Búcs 5 0.13 %
Hetény 5 0.13 %
Imely 4 0.11 %
Dunaradvány 3 0.08 %
Martos 3 0.08 %
Csicsó 3 0.08 %
Szilas 2 0.05 %
Dunamocs 2 0.05 %
Tany 2 0.05 %
Komáromfüss 2 0.05 %
Nagykeszi 2 0.05 %
Bogya 2 0.05 %
Bogyarét 1 0.03 %
Újpuszta 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 48.21 %
Komáromszentpéter 777 26.79 %
Ógyalla 620 21.38 %
Gúta 224 7.72 %
Perbete 192 6.62 %
Hetény 181 6.24 %
Újgyalla 177 6.10 %
Naszvad 165 5.69 %
Bátorkeszi 136 4.69 %
Marcelháza 121 4.17 %
Keszegfalva 108 3.72 %
Nagykeszi 95 3.28 %
Izsa 92 3.17 %
Imely 91 3.14 %
Bajcs 88 3.03 %
Búcs 82 2.83 %
Nemesócsa 77 2.66 %
Madar 76 2.62 %
Csallóközaranyos 75 2.59 %
Komáromfüss 72 2.48 %
Megyercs 67 2.31 %
Szilas 65 2.24 %
Martos 61 2.10 %
Szilasháza 51 1.76 %
Dunamocs 46 1.59 %
Karva 43 1.48 %
Lakszakállas 41 1.41 %
Vágfüzes 41 1.41 %
Csicsó 40 1.38 %
Ekel 37 1.28 %
Ifjúságfalva 34 1.17 %
Dunaradvány 33 1.14 %
Pat 28 0.97 %
Tany 28 0.97 %
Újpuszta 17 0.59 %
Bogyarét 16 0.55 %
Bogya 15 0.52 %
Virt 13 0.45 %
Kolozsnéma 7 0.24 %
Gellér 6 0.21 %
Zsemlékes 5 0.17 %
Komárom 197 6.26 %
Ógyalla 50 1.59 %
Gúta 16 0.51 %
Naszvad 15 0.48 %
Komáromszentpéter 12 0.38 %
Újgyalla 12 0.38 %
Perbete 11 0.35 %
Bajcs 7 0.22 %
Hetény 6 0.19 %
Pat 5 0.16 %
Nemesócsa 5 0.16 %
Keszegfalva 5 0.16 %
Bátorkeszi 5 0.16 %
Marcelháza 5 0.16 %
Szilasháza 4 0.13 %
Imely 4 0.13 %
Izsa 4 0.13 %
Csallóközaranyos 4 0.13 %
Dunamocs 4 0.13 %
Karva 4 0.13 %
Ekel 4 0.13 %
Megyercs 4 0.13 %
Zsemlékes 3 0.10 %
Nagykeszi 3 0.10 %
Lakszakállas 2 0.06 %
Újpuszta 2 0.06 %
Gellér 2 0.06 %
Komáromfüss 2 0.06 %
Szilas 2 0.06 %
Búcs 2 0.06 %
Dunaradvány 2 0.06 %
Tany 1 0.03 %
Ifjúságfalva 1 0.03 %
Madar 1 0.03 %
Virt 1 0.03 %
Martos 1 0.03 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 9.17 %
Komárom 202 8.66 %
Gúta 65 2.79 %
Ógyalla 53 2.27 %
Marcelháza 42 1.80 %
Perbete 40 1.71 %
Naszvad 40 1.71 %
Dunamocs 33 1.41 %
Búcs 28 1.20 %
Megyercs 28 1.20 %
Bátorkeszi 26 1.11 %
Hetény 25 1.07 %
Nemesócsa 19 0.81 %
Csicsó 18 0.77 %
Csallóközaranyos 18 0.77 %
Ekel 17 0.73 %
Dunaradvány 16 0.69 %
Imely 14 0.60 %
Karva 14 0.60 %
Madar 13 0.56 %
Keszegfalva 12 0.51 %
Bajcs 12 0.51 %
Martos 11 0.47 %
Pat 11 0.47 %
Tany 11 0.47 %
Lakszakállas 11 0.47 %
Izsa 10 0.43 %
Szilas 9 0.39 %
Nagykeszi 8 0.34 %
Újgyalla 8 0.34 %
Komáromfüss 8 0.34 %
Kolozsnéma 3 0.13 %
Virt 2 0.09 %
Vágfüzes 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.04 %
Szilasháza 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 39.61 %
Ógyalla 201 13.52 %
Komáromfüss 158 10.63 %
Komáromszentpéter 130 8.74 %
Csicsó 104 6.99 %
Gúta 100 6.72 %
Lakszakállas 99 6.66 %
Szilas 91 6.12 %
Nagykeszi 90 6.05 %
Naszvad 88 5.92 %
Hetény 87 5.85 %
Nemesócsa 74 4.98 %
Perbete 72 4.84 %
Tany 65 4.37 %
Megyercs 55 3.70 %
Újgyalla 53 3.56 %
Csallóközaranyos 46 3.09 %
Keszegfalva 46 3.09 %
Ekel 42 2.82 %
Bajcs 41 2.76 %
Marcelháza 31 2.08 %
Bátorkeszi 30 2.02 %
Izsa 30 2.02 %
Búcs 28 1.88 %
Bogya 27 1.82 %
Ifjúságfalva 27 1.82 %
Kolozsnéma 26 1.75 %
Imely 24 1.61 %
Dunamocs 21 1.41 %
Gellér 19 1.28 %
Szilasháza 18 1.21 %
Madar 17 1.14 %
Dunaradvány 16 1.08 %
Martos 15 1.01 %
Karva 15 1.01 %
Zsemlékes 12 0.81 %
Bogyarét 12 0.81 %
Virt 7 0.47 %
Vágfüzes 4 0.27 %
Pat 4 0.27 %
Újpuszta 3 0.20 %
Komárom 690 52.47 %
Ógyalla 244 18.56 %
Komáromszentpéter 175 13.31 %
Gúta 115 8.75 %
Hetény 100 7.60 %
Újgyalla 93 7.07 %
Naszvad 80 6.08 %
Perbete 57 4.33 %
Bátorkeszi 47 3.57 %
Komáromfüss 47 3.57 %
Bajcs 46 3.50 %
Nagykeszi 43 3.27 %
Marcelháza 42 3.19 %
Szilasháza 40 3.04 %
Imely 40 3.04 %
Ifjúságfalva 37 2.81 %
Keszegfalva 37 2.81 %
Szilas 36 2.74 %
Megyercs 33 2.51 %
Izsa 31 2.36 %
Nemesócsa 27 2.05 %
Csallóközaranyos 26 1.98 %
Madar 21 1.60 %
Pat 20 1.52 %
Lakszakállas 19 1.44 %
Búcs 19 1.44 %
Karva 18 1.37 %
Martos 18 1.37 %
Dunaradvány 16 1.22 %
Dunamocs 16 1.22 %
Tany 15 1.14 %
Ekel 15 1.14 %
Csicsó 11 0.84 %
Zsemlékes 7 0.53 %
Újpuszta 6 0.46 %
Bogyarét 6 0.46 %
Virt 6 0.46 %
Vágfüzes 6 0.46 %
Gellér 5 0.38 %
Kolozsnéma 4 0.30 %
Bogya 4 0.30 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 26.90 %
Ógyalla 42 6.38 %
Gúta 41 6.23 %
Naszvad 28 4.26 %
Újgyalla 21 3.19 %
Komáromszentpéter 16 2.43 %
Nemesócsa 14 2.13 %
Marcelháza 13 1.98 %
Perbete 10 1.52 %
Megyercs 10 1.52 %
Csallóközaranyos 7 1.06 %
Dunamocs 7 1.06 %
Imely 7 1.06 %
Bátorkeszi 7 1.06 %
Ekel 5 0.76 %
Karva 5 0.76 %
Izsa 5 0.76 %
Martos 5 0.76 %
Búcs 5 0.76 %
Keszegfalva 4 0.61 %
Ifjúságfalva 4 0.61 %
Bajcs 4 0.61 %
Komáromfüss 4 0.61 %
Szilasháza 4 0.61 %
Nagykeszi 4 0.61 %
Zsemlékes 3 0.46 %
Dunaradvány 3 0.46 %
Kolozsnéma 3 0.46 %
Szilas 2 0.30 %
Bogya 2 0.30 %
Hetény 2 0.30 %
Tany 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Pat 1 0.15 %
Bogyarét 1 0.15 %
Madar 1 0.15 %
Lakszakállas 1 0.15 %
Virt 1 0.15 %
Vágfüzes 1 0.15 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 25.06 %
Ógyalla 523 20.19 %
Komáromszentpéter 191 7.37 %
Gúta 133 5.14 %
Naszvad 122 4.71 %
Perbete 103 3.98 %
Hetény 95 3.67 %
Bajcs 70 2.70 %
Újgyalla 69 2.66 %
Nagykeszi 65 2.51 %
Komáromfüss 63 2.43 %
Bátorkeszi 57 2.20 %
Nemesócsa 54 2.08 %
Imely 48 1.85 %
Megyercs 45 1.74 %
Szilas 45 1.74 %
Marcelháza 45 1.74 %
Izsa 40 1.54 %
Búcs 38 1.47 %
Csallóközaranyos 38 1.47 %
Keszegfalva 37 1.43 %
Ifjúságfalva 32 1.24 %
Lakszakállas 31 1.20 %
Madar 23 0.89 %
Ekel 23 0.89 %
Szilasháza 23 0.89 %
Martos 21 0.81 %
Tany 19 0.73 %
Dunamocs 19 0.73 %
Karva 19 0.73 %
Csicsó 18 0.69 %
Dunaradvány 13 0.50 %
Gellér 8 0.31 %
Pat 8 0.31 %
Vágfüzes 8 0.31 %
Bogya 7 0.27 %
Virt 6 0.23 %
Újpuszta 5 0.19 %
Bogyarét 5 0.19 %
Kolozsnéma 4 0.15 %
Zsemlékes 4 0.15 %
Komárom 2 248 42.23 %
Gúta 354 6.65 %
Ógyalla 145 2.72 %
Komáromszentpéter 136 2.55 %
Marcelháza 121 2.27 %
Naszvad 114 2.14 %
Bátorkeszi 97 1.82 %
Perbete 95 1.78 %
Izsa 84 1.58 %
Dunamocs 78 1.47 %
Hetény 76 1.43 %
Keszegfalva 74 1.39 %
Nemesócsa 68 1.28 %
Csallóközaranyos 66 1.24 %
Dunaradvány 57 1.07 %
Búcs 54 1.01 %
Ekel 54 1.01 %
Lakszakállas 42 0.79 %
Pat 42 0.79 %
Nagykeszi 41 0.77 %
Martos 39 0.73 %
Madar 38 0.71 %
Csicsó 37 0.70 %
Megyercs 35 0.66 %
Imely 35 0.66 %
Tany 29 0.54 %
Komáromfüss 27 0.51 %
Vágfüzes 25 0.47 %
Karva 24 0.45 %
Szilas 23 0.43 %
Bajcs 23 0.43 %
Kolozsnéma 16 0.30 %
Újgyalla 12 0.23 %
Szilasháza 11 0.21 %
Bogya 9 0.17 %
Ifjúságfalva 9 0.17 %
Virt 8 0.15 %
Gellér 7 0.13 %
Bogyarét 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 21.77 %
Nagykeszi 169 6.56 %
Ógyalla 141 5.47 %
Gúta 126 4.89 %
Komáromszentpéter 117 4.54 %
Perbete 75 2.91 %
Naszvad 75 2.91 %
Nemesócsa 73 2.83 %
Komáromfüss 65 2.52 %
Hetény 63 2.44 %
Csallóközaranyos 58 2.25 %
Szilas 50 1.94 %
Keszegfalva 50 1.94 %
Megyercs 47 1.82 %
Ekel 45 1.75 %
Bátorkeszi 42 1.63 %
Csicsó 39 1.51 %
Búcs 37 1.44 %
Imely 36 1.40 %
Marcelháza 36 1.40 %
Izsa 36 1.40 %
Újgyalla 36 1.40 %
Tany 33 1.28 %
Lakszakállas 33 1.28 %
Dunamocs 27 1.05 %
Martos 26 1.01 %
Bajcs 26 1.01 %
Bogya 21 0.81 %
Ifjúságfalva 21 0.81 %
Karva 18 0.70 %
Dunaradvány 17 0.66 %
Madar 14 0.54 %
Pat 13 0.50 %
Kolozsnéma 12 0.47 %
Bogyarét 7 0.27 %
Vágfüzes 7 0.27 %
Szilasháza 5 0.19 %
Virt 5 0.19 %
Gellér 5 0.19 %
Újpuszta 4 0.16 %
Zsemlékes 3 0.12 %
Komárom 208 28.89 %
Ógyalla 37 5.14 %
Gúta 26 3.61 %
Naszvad 23 3.19 %
Komáromszentpéter 17 2.36 %
Perbete 12 1.67 %
Újgyalla 12 1.67 %
Bajcs 7 0.97 %
Csallóközaranyos 7 0.97 %
Bátorkeszi 6 0.83 %
Imely 6 0.83 %
Dunamocs 6 0.83 %
Marcelháza 6 0.83 %
Ekel 5 0.69 %
Zsemlékes 4 0.56 %
Izsa 4 0.56 %
Megyercs 3 0.42 %
Dunaradvány 3 0.42 %
Búcs 3 0.42 %
Madar 3 0.42 %
Szilasháza 3 0.42 %
Nagykeszi 3 0.42 %
Újpuszta 3 0.42 %
Karva 2 0.28 %
Hetény 2 0.28 %
Keszegfalva 2 0.28 %
Szilas 2 0.28 %
Ifjúságfalva 2 0.28 %
Tany 2 0.28 %
Vágfüzes 1 0.14 %
Martos 1 0.14 %
Nemesócsa 1 0.14 %
Gellér 1 0.14 %
Kolozsnéma 1 0.14 %
Pat 1 0.14 %
Komáromfüss 1 0.14 %
Virt 1 0.14 %
Lakszakállas 1 0.14 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 50.47 %
Ógyalla 210 9.82 %
Komáromszentpéter 159 7.44 %
Gúta 104 4.86 %
Naszvad 82 3.84 %
Újgyalla 79 3.70 %
Hetény 67 3.13 %
Perbete 58 2.71 %
Marcelháza 55 2.57 %
Nagykeszi 52 2.43 %
Keszegfalva 48 2.25 %
Megyercs 47 2.20 %
Szilas 41 1.92 %
Búcs 40 1.87 %
Imely 40 1.87 %
Komáromfüss 38 1.78 %
Nemesócsa 37 1.73 %
Izsa 36 1.68 %
Csallóközaranyos 32 1.50 %
Ifjúságfalva 31 1.45 %
Bajcs 30 1.40 %
Bátorkeszi 28 1.31 %
Szilasháza 25 1.17 %
Dunamocs 20 0.94 %
Martos 19 0.89 %
Madar 19 0.89 %
Ekel 19 0.89 %
Karva 17 0.80 %
Bogya 16 0.75 %
Dunaradvány 15 0.70 %
Lakszakállas 13 0.61 %
Csicsó 11 0.51 %
Tany 11 0.51 %
Pat 7 0.33 %
Bogyarét 7 0.33 %
Zsemlékes 5 0.23 %
Újpuszta 3 0.14 %
Vágfüzes 3 0.14 %
Gellér 2 0.09 %
Kolozsnéma 2 0.09 %
Virt 1 0.05 %
Komárom 1 652 53.51 %
Gúta 830 26.89 %
Ógyalla 373 12.08 %
Naszvad 291 9.43 %
Komáromszentpéter 290 9.39 %
Marcelháza 194 6.28 %
Bátorkeszi 183 5.93 %
Perbete 181 5.86 %
Dunamocs 156 5.05 %
Csicsó 131 4.24 %
Hetény 126 4.08 %
Ekel 119 3.85 %
Búcs 117 3.79 %
Dunaradvány 115 3.73 %
Izsa 107 3.47 %
Nemesócsa 105 3.40 %
Csallóközaranyos 101 3.27 %
Lakszakállas 99 3.21 %
Madar 94 3.05 %
Keszegfalva 93 3.01 %
Karva 82 2.66 %
Nagykeszi 75 2.43 %
Kolozsnéma 67 2.17 %
Imely 64 2.07 %
Martos 62 2.01 %
Megyercs 62 2.01 %
Vágfüzes 60 1.94 %
Tany 53 1.72 %
Pat 51 1.65 %
Komáromfüss 48 1.55 %
Bajcs 44 1.43 %
Szilas 43 1.39 %
Bogya 41 1.33 %
Gellér 38 1.23 %
Ifjúságfalva 32 1.04 %
Virt 26 0.84 %
Bogyarét 24 0.78 %
Újgyalla 21 0.68 %
Szilasháza 6 0.19 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Komárom 346 17.19 %
Ógyalla 61 3.03 %
Gúta 37 1.84 %
Naszvad 28 1.39 %
Újgyalla 23 1.14 %
Izsa 17 0.84 %
Komáromszentpéter 15 0.75 %
Perbete 13 0.65 %
Bátorkeszi 9 0.45 %
Szilasháza 8 0.40 %
Nemesócsa 7 0.35 %
Keszegfalva 7 0.35 %
Ifjúságfalva 6 0.30 %
Ekel 6 0.30 %
Bajcs 6 0.30 %
Csallóközaranyos 6 0.30 %
Zsemlékes 5 0.25 %
Komáromfüss 5 0.25 %
Megyercs 5 0.25 %
Nagykeszi 4 0.20 %
Dunamocs 4 0.20 %
Újpuszta 4 0.20 %
Dunaradvány 3 0.15 %
Imely 3 0.15 %
Búcs 3 0.15 %
Kolozsnéma 3 0.15 %
Hetény 3 0.15 %
Marcelháza 3 0.15 %
Tany 2 0.10 %
Karva 2 0.10 %
Martos 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Vágfüzes 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Pat 1 0.05 %
Csicsó 1 0.05 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 22.26 %
Ógyalla 348 20.65 %
Újgyalla 106 6.29 %
Komáromszentpéter 78 4.63 %
Naszvad 69 4.09 %
Gúta 39 2.31 %
Perbete 19 1.13 %
Imely 19 1.13 %
Izsa 17 1.01 %
Bajcs 17 1.01 %
Újpuszta 16 0.95 %
Szilasháza 13 0.77 %
Keszegfalva 12 0.71 %
Martos 11 0.65 %
Marcelháza 10 0.59 %
Bátorkeszi 9 0.53 %
Megyercs 9 0.53 %
Nemesócsa 8 0.47 %
Hetény 8 0.47 %
Ekel 7 0.42 %
Dunamocs 5 0.30 %
Ifjúságfalva 5 0.30 %
Komáromfüss 5 0.30 %
Dunaradvány 5 0.30 %
Pat 4 0.24 %
Lakszakállas 3 0.18 %
Bogya 3 0.18 %
Gellér 2 0.12 %
Nagykeszi 2 0.12 %
Csallóközaranyos 2 0.12 %
Virt 2 0.12 %
Madar 2 0.12 %
Kolozsnéma 2 0.12 %
Tany 2 0.12 %
Zsemlékes 2 0.12 %
Búcs 1 0.06 %
Vágfüzes 1 0.06 %
Bogyarét 1 0.06 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 28.59 %
Gúta 574 17.11 %
Naszvad 510 15.21 %
Ógyalla 306 9.12 %
Perbete 215 6.41 %
Komáromszentpéter 214 6.38 %
Marcelháza 154 4.59 %
Bátorkeszi 137 4.08 %
Csicsó 117 3.49 %
Hetény 113 3.37 %
Dunamocs 111 3.31 %
Dunaradvány 107 3.19 %
Ekel 104 3.10 %
Búcs 102 3.04 %
Imely 95 2.83 %
Izsa 86 2.56 %
Lakszakállas 82 2.44 %
Nemesócsa 80 2.39 %
Madar 80 2.39 %
Csallóközaranyos 78 2.33 %
Martos 72 2.15 %
Kolozsnéma 55 1.64 %
Karva 54 1.61 %
Bajcs 51 1.52 %
Megyercs 47 1.40 %
Keszegfalva 45 1.34 %
Tany 45 1.34 %
Pat 40 1.19 %
Gellér 38 1.13 %
Vágfüzes 36 1.07 %
Nagykeszi 36 1.07 %
Komáromfüss 30 0.89 %
Bogya 29 0.86 %
Szilas 28 0.83 %
Ifjúságfalva 27 0.81 %
Bogyarét 24 0.72 %
Virt 23 0.69 %
Újgyalla 7 0.21 %
Szilasháza 5 0.15 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 53.69 %
Ógyalla 47 7.89 %
Gúta 20 3.36 %
Naszvad 13 2.18 %
Újgyalla 13 2.18 %
Megyercs 10 1.68 %
Csallóközaranyos 8 1.34 %
Izsa 8 1.34 %
Komáromszentpéter 7 1.17 %
Perbete 7 1.17 %
Nemesócsa 6 1.01 %
Ekel 6 1.01 %
Szilasháza 5 0.84 %
Dunaradvány 5 0.84 %
Keszegfalva 5 0.84 %
Dunamocs 4 0.67 %
Marcelháza 4 0.67 %
Komáromfüss 3 0.50 %
Imely 2 0.34 %
Hetény 2 0.34 %
Bajcs 2 0.34 %
Karva 2 0.34 %
Ifjúságfalva 2 0.34 %
Pat 1 0.17 %
Bogya 1 0.17 %
Bátorkeszi 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Gellér 1 0.17 %
Martos 1 0.17 %
Tany 1 0.17 %
Kolozsnéma 1 0.17 %
Nagykeszi 1 0.17 %
Búcs 1 0.17 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 46.81 %
Gúta 275 14.02 %
Ógyalla 205 10.45 %
Dunamocs 179 9.13 %
Marcelháza 162 8.26 %
Komáromszentpéter 161 8.21 %
Perbete 150 7.65 %
Bátorkeszi 130 6.63 %
Naszvad 130 6.63 %
Búcs 119 6.07 %
Hetény 107 5.46 %
Dunaradvány 103 5.25 %
Karva 93 4.74 %
Ekel 84 4.28 %
Csicsó 81 4.13 %
Lakszakállas 78 3.98 %
Madar 77 3.93 %
Izsa 77 3.93 %
Csallóközaranyos 62 3.16 %
Kolozsnéma 44 2.24 %
Martos 40 2.04 %
Nemesócsa 40 2.04 %
Keszegfalva 38 1.94 %
Vágfüzes 35 1.78 %
Pat 34 1.73 %
Bajcs 31 1.58 %
Komáromfüss 31 1.58 %
Tany 29 1.48 %
Bogya 29 1.48 %
Megyercs 29 1.48 %
Gellér 27 1.38 %
Szilas 26 1.33 %
Imely 26 1.33 %
Nagykeszi 24 1.22 %
Bogyarét 16 0.82 %
Ifjúságfalva 13 0.66 %
Virt 13 0.66 %
Újgyalla 8 0.41 %
Szilasháza 5 0.25 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 77.52 %
Gúta 231 8.77 %
Ógyalla 121 4.59 %
Keszegfalva 99 3.76 %
Izsa 76 2.89 %
Marcelháza 72 2.73 %
Naszvad 70 2.66 %
Bátorkeszi 61 2.32 %
Hetény 49 1.86 %
Komáromszentpéter 49 1.86 %
Búcs 44 1.67 %
Perbete 41 1.56 %
Dunamocs 39 1.48 %
Kolozsnéma 37 1.40 %
Csallóközaranyos 34 1.29 %
Nemesócsa 33 1.25 %
Ekel 31 1.18 %
Imely 26 0.99 %
Bajcs 20 0.76 %
Dunaradvány 17 0.65 %
Lakszakállas 17 0.65 %
Martos 17 0.65 %
Nagykeszi 16 0.61 %
Megyercs 15 0.57 %
Csicsó 15 0.57 %
Tany 14 0.53 %
Karva 13 0.49 %
Madar 13 0.49 %
Pat 13 0.49 %
Újgyalla 12 0.46 %
Vágfüzes 12 0.46 %
Komáromfüss 10 0.38 %
Ifjúságfalva 10 0.38 %
Szilasháza 9 0.34 %
Szilas 7 0.27 %
Virt 5 0.19 %
Bogya 4 0.15 %
Gellér 3 0.11 %
Bogyarét 2 0.08 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 86.53 %
Komárom 556 53.88 %
Ógyalla 81 7.85 %
Naszvad 80 7.75 %
Nemesócsa 48 4.65 %
Keszegfalva 45 4.36 %
Marcelháza 43 4.17 %
Perbete 42 4.07 %
Komáromszentpéter 30 2.91 %
Ifjúságfalva 27 2.62 %
Imely 26 2.52 %
Bátorkeszi 25 2.42 %
Vágfüzes 20 1.94 %
Ekel 20 1.94 %
Bajcs 18 1.74 %
Dunamocs 18 1.74 %
Megyercs 17 1.65 %
Tany 16 1.55 %
Csallóközaranyos 16 1.55 %
Nagykeszi 16 1.55 %
Dunaradvány 15 1.45 %
Izsa 15 1.45 %
Búcs 14 1.36 %
Karva 14 1.36 %
Lakszakállas 13 1.26 %
Újgyalla 12 1.16 %
Hetény 11 1.07 %
Madar 9 0.87 %
Komáromfüss 9 0.87 %
Martos 9 0.87 %
Bogyarét 8 0.78 %
Csicsó 5 0.48 %
Kolozsnéma 5 0.48 %
Zsemlékes 4 0.39 %
Szilas 4 0.39 %
Szilasháza 4 0.39 %
Gellér 3 0.29 %
Bogya 3 0.29 %
Pat 2 0.19 %
Újpuszta 1 0.10 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 24.65 %
Komáromszentpéter 467 11.84 %
Ógyalla 309 7.83 %
Gúta 273 6.92 %
Perbete 250 6.34 %
Naszvad 171 4.34 %
Bátorkeszi 170 4.31 %
Marcelháza 161 4.08 %
Hetény 142 3.60 %
Dunamocs 127 3.22 %
Ekel 100 2.54 %
Dunaradvány 98 2.48 %
Madar 98 2.48 %
Búcs 97 2.46 %
Csicsó 91 2.31 %
Lakszakállas 88 2.23 %
Izsa 80 2.03 %
Csallóközaranyos 76 1.93 %
Martos 70 1.77 %
Nemesócsa 67 1.70 %
Kolozsnéma 52 1.32 %
Karva 51 1.29 %
Tany 46 1.17 %
Bajcs 39 0.99 %
Imely 36 0.91 %
Keszegfalva 34 0.86 %
Nagykeszi 33 0.84 %
Megyercs 32 0.81 %
Gellér 32 0.81 %
Vágfüzes 30 0.76 %
Komáromfüss 28 0.71 %
Szilas 27 0.68 %
Pat 26 0.66 %
Bogya 24 0.61 %
Bogyarét 19 0.48 %
Ifjúságfalva 14 0.35 %
Virt 13 0.33 %
Újgyalla 13 0.33 %
Újpuszta 3 0.08 %
Szilasháza 1 0.03 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 52.60 %
Gúta 206 7.09 %
Ógyalla 109 3.75 %
Marcelháza 101 3.47 %
Naszvad 74 2.55 %
Perbete 55 1.89 %
Komáromszentpéter 54 1.86 %
Keszegfalva 54 1.86 %
Izsa 53 1.82 %
Dunamocs 47 1.62 %
Bátorkeszi 46 1.58 %
Madar 44 1.51 %
Nemesócsa 38 1.31 %
Hetény 34 1.17 %
Ekel 32 1.10 %
Búcs 32 1.10 %
Csallóközaranyos 30 1.03 %
Bajcs 30 1.03 %
Imely 26 0.89 %
Újgyalla 22 0.76 %
Pat 22 0.76 %
Megyercs 21 0.72 %
Lakszakállas 19 0.65 %
Dunaradvány 18 0.62 %
Martos 15 0.52 %
Csicsó 14 0.48 %
Tany 13 0.45 %
Nagykeszi 12 0.41 %
Vágfüzes 12 0.41 %
Szilasháza 11 0.38 %
Komáromfüss 10 0.34 %
Szilas 10 0.34 %
Kolozsnéma 8 0.28 %
Karva 8 0.28 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.10 %
Zsemlékes 3 0.10 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.03 %
Komárom 1 405 24.46 %
Gúta 1 150 20.02 %
Ógyalla 272 4.73 %
Komáromszentpéter 209 3.64 %
Naszvad 203 3.53 %
Csicsó 194 3.38 %
Perbete 169 2.94 %
Marcelháza 158 2.75 %
Dunamocs 149 2.59 %
Nemesócsa 131 2.28 %
Bátorkeszi 127 2.21 %
Ekel 123 2.14 %
Dunaradvány 113 1.97 %
Keszegfalva 105 1.83 %
Izsa 102 1.78 %
Lakszakállas 100 1.74 %
Hetény 99 1.72 %
Csallóközaranyos 98 1.71 %
Búcs 85 1.48 %
Madar 74 1.29 %
Kolozsnéma 68 1.18 %
Nagykeszi 66 1.15 %
Martos 65 1.13 %
Megyercs 63 1.10 %
Komáromfüss 61 1.06 %
Pat 50 0.87 %
Vágfüzes 49 0.85 %
Karva 49 0.85 %
Szilas 45 0.78 %
Imely 44 0.77 %
Bajcs 35 0.61 %
Ifjúságfalva 35 0.61 %
Gellér 35 0.61 %
Bogya 32 0.56 %
Virt 23 0.40 %
Tany 23 0.40 %
Bogyarét 21 0.37 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.09 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 37.84 %
Gúta 355 9.81 %
Dunamocs 219 6.05 %
Ógyalla 214 5.91 %
Komáromszentpéter 191 5.28 %
Marcelháza 191 5.28 %
Bátorkeszi 185 5.11 %
Naszvad 180 4.98 %
Perbete 172 4.75 %
Hetény 154 4.26 %
Dunaradvány 133 3.68 %
Búcs 128 3.54 %
Csicsó 119 3.29 %
Ekel 113 3.12 %
Izsa 103 2.85 %
Madar 99 2.74 %
Csallóközaranyos 90 2.49 %
Nemesócsa 86 2.38 %
Lakszakállas 78 2.16 %
Karva 78 2.16 %
Keszegfalva 61 1.69 %
Pat 53 1.46 %
Kolozsnéma 52 1.44 %
Martos 51 1.41 %
Tany 43 1.19 %
Bogya 41 1.13 %
Nagykeszi 40 1.11 %
Megyercs 37 1.02 %
Szilas 37 1.02 %
Vágfüzes 36 1.00 %
Imely 31 0.86 %
Komáromfüss 31 0.86 %
Gellér 29 0.80 %
Bajcs 27 0.75 %
Virt 22 0.61 %
Bogyarét 20 0.55 %
Ifjúságfalva 9 0.25 %
Újgyalla 4 0.11 %
Szilasháza 3 0.08 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
401 77.12%
KSČ
87 16.73%
VPN
19 3.65%
SNS
3 0.58%
SSL
3 0.58%
SD
3 0.58%
Egyéb
4 0.77%
Érvényes szavazatok 520
Együttélés-MKDM
414 73.14%
SDĽ
63 11.13%
Magyar Polgári Párt
53 9.36%
HZDS
10 1.77%
ODÚ
7 1.24%
ZPR-RČS
5 0.88%
SDSS
4 0.71%
Egyéb
10 1.77%
Érvényes szavazatok 566
MK
477 85.03%
SP-VOĽBA
52 9.27%
HZDS-RSS
7 1.25%
KSS
5 0.89%
ZRS
5 0.89%
HZPCS
5 0.89%
3 0.53%
Egyéb
7 1.25%
Érvényes szavazatok 561
MKP
513 86.22%
SDK
27 4.54%
SDĽ
18 3.03%
KSS
14 2.35%
HZDS
13 2.18%
SOP
8 1.34%
Egyéb
2 0.34%
Érvényes szavazatok 595
MKP
468 91.41%
KSS
13 2.54%
HZDS
7 1.37%
SMER
6 1.17%
ANO
4 0.78%
HZD
4 0.78%
Egyéb
10 1.95%
Érvényes szavazatok 512
MKP
428 93.04%
SMER
14 3.04%
ĽS HZDS
7 1.52%
KSS
4 0.87%
SF
2 0.43%
LB
2 0.43%
Egyéb
3 0.65%
Érvényes szavazatok 460
Most-Híd
249 53.43%
MKP
171 36.70%
SMER
21 4.51%
SDKU DS
8 1.72%
SaS
5 1.07%
ĽS HZDS
5 1.07%
SNS
4 0.86%
EDS
2 0.43%
Egyéb
1 0.21%
Érvényes szavazatok 466
Most-Híd
182 45.39%
MKP
171 42.64%
SMER SD
33 8.23%
Zelení
4 1.00%
SNS
4 1.00%
OĽaNO
3 0.75%
Egyéb
4 1.00%
Érvényes szavazatok 401
MKP
183 55.79%
Most-Híd
85 25.91%
SMER SD
27 8.23%
OĽANO-NOVA
11 3.35%
#SIEŤ
5 1.52%
SaS
5 1.52%
MKDA-MKDSZ
3 0.91%
SNS
2 0.61%
SME RODINA
2 0.61%
SKOK!
2 0.61%
TIP
2 0.61%
Egyéb
1 0.30%
Érvényes szavazatok 328
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések