SK
NZ
.....

Tótmegyer

Településrész

címer zászló
932 24% magyar 1921
Nincs újabb népszámlálási adat
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Palárikovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Érsekújvári járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Tótmegyer
Koordináták:
48.04057693, 18.07086563
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
117 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94111

Ld. Tótmegyer

Közigazgatás

Ld. Tótmegyer

Népesség

Ld. Tótmegyer

Történelem

Ld. Tótmegyer

Mai jelentősége

Ld. Tótmegyer

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MEGYER. Tót Megyer. Tót falu Nyitra Várm. földes Ura G. Károlyi Uraság, lakosai többfélék, fekszik Érsek Újvárhoz 1 mértföldnyire, határja jó, legelője elég. Vág vizén keresetre módgyok van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Megyer (Tót), nagy vegyes tót-német helység, Nyitra vármegyében, ut. postája Érsek-Ujvárhoz 2 1/2 órányira: 2098 kath. lak., kath. paroch. templommal, s az uraságnak igen szép kastélyával s angol kertével. Róna határa gazdag termékenységü; rétjei kétszer kaszálhatók; legelője tágas, s az uraság spanyol birkanyája felette szép; ugy, hogy hazánkban finomságra nézve egy sem mulja felül; egyszóval itt a gazdálkodás ésszerüleg folytattatik, s igen virágzó állapotban van. Nézésre méltó továbbá az urasági nagy pálinka-főzőház, angol-erőmüvekkel elkészitve. Emlitést érdemel végre az is, hogy sok gazdasági eszközöket, mellyek Angliában s Németországban a kimüvelt gazdaságnál használtatnak, az ide való lakosok minta után szinte tökéletesen megtudják késziteni. F. u. gr. Károlyi Lajos.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen egyenest délre van a szintén régi eredetű Tót-Megyer termékeny határral, mely kedvez a gazdaságnak és állattenyésztésnek. A múlt század óta a Károlyi grófi családé. Lajos gróf a jelen század közepén nemcsak párját ritkító merinójuh-tenyésztést, ménest és mintagazdaságot alapított, mely az akkor divott gazdasági rendszer minden eszközét meghonosítá s angol rendszerű szeszfőzőt is rendezett be, hanem jobbágyait téli foglalkoztatásúl minden oly faneműek készítésére megtaníttatá, melyeket akkor Angliában és Németországban használtak; most is tapasztalható ennek hatása a megyeriek ügyességén. A mai mintagazdasághoz méltán csatlakozik a lajoshalmi tiszta magyarfajú nyáj és a keresztúri, gazdasági czélokra nevelő, normandi és norfolki félvér ménes. Ritka érdekességű itt a grófi kastély 90 terme, a nagy terjedelmű park és a kertészet.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tót-Megyer a vármegye déli részén, a Vág és a Nyitra között, Érsekujvártól 8 kilométernyire fekvő nagyközség, 2919 lakossal, kik közül 2163 tót, 619 magyar, 135 német; vallásra nézve 2789 r. kath., 105 izraelita, néhány egyéb vallású. A budapest-bécsi (marcheggi) vasut állomása, a honnan a nyitra-privigyei vonal indul ki. E község 1248-ban, „Meger” néven, mint a királyné birtoka szerepelt. Kath. temploma 1754-ben épült. Kegyura gróf Károlyi Lajos, kinek itt nagyszabásu régi kastélya, gyönyörű, nagy kiterjedésü parkja, nagy uradalma és állattenyésztése van. A XVI. században már Károlyi-birtok volt és a kastélyt is a Károlyi grófok építették. 90 szobája főúri elegancziával és kényelemmel van berendezve. Rendkívül érdekesek és művészi becsűek a kastélyban levő családi képek, valamint a számos történeti becsű családi ereklye, műtárgy, nemkülönben a körülbelül 12000 kötetet tartalmazó könyvtár. Gyönyörű függeléke a kastélynak a tágas szép pálmaház, melyben a délszaki fák és cserjék remek példányai díszlenek. A kies részletekben bővelkedő park mögött van a község főtere, mely csinos épületeivel és tisztaságával tünik ki. Itt áll a tetszetős külsejü barokk-stilü templom, a kórház, melyben apáczák végzik a betegek ápolását, a szép emeletes iskola és a takaros gazdatiszti lakások. Mindezek pedig a község bőkezü földesurainak, a gróf Károlyiaknak köszönik fennállásukat.

Magyar Katolikus Lexikon

Tótmegyer, Suránymegyer, v. Nyitra vm. (Palárikovo, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. érsekújvári esp. ker-ében. – 1332: már létezett. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. Tardoskedd filiájából 1730: alapították újra. Mai Nepomuki Szt János-tp-át 1745: építették. Akv. 1728-tól. Kegyura 1880: Károlyi Alajos gr. Anyanyelve 1880: szl., m.; 1940: szl., m. – Lakói 1940: 4069 r.k., 7 ev., 13 ref., 54 izr., össz. 4143. ** Némethy 1894:290. – Gerecze II:576. (tp. 1754) – Schem. Strig. 1917:87.

Helységnévtár

Tótmegyer, RK. 2621 Esztergom, ág. 6 Alsó-Szeli, ref. 4, izr. 99 Nagy-Surány.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tótmegyer. Az árpádházi királyok alatt a község Meger néven a királynő birtokában volt. Ezen a címen szerepel egy 1248-ból származó okiratban is. A határ a mohácsi vészt követő időkben a Károlyi-nemzetség birtokába került. A család 1754-ben kath. templomot emeltetett és pompás kastélyt épített. A mintaszerűen vezetett uradalom mellett a Károlyiak nagy műizléssel és hozzáértéssel rendezték be a családi kastélyt, amelyben egy 12.000 kötetet számláló könyvtár mellett rendkívül sok emléket és műkincset találunk. A kastélyt gazdag pálmaház egészíti ki. A földesurak áldozatkészsége folytán szép iskolaépület és nagy kórház épült a községben. Külterületi lakott helyei: Alsókeresztúr, Alsószentgyörgy, Felsőkeresztúr, Felsőszentgyörgy, Lajoshalma, Pikópuszta, Rétek, Sándormajor, Zsófiapuszta. A község területe 8539 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 4599.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Tótmegyer kk. érsekújvári járás. 1248-ban Mejer néven a királyné birtoka. A mohácsi vészt követő időben a Károlyi család birtokába kerül. A család 1754-ben kastélyt építtett, amelynek újabb szárnyát Ybl Miklós tervezte. Területe: 8.593 k. h. Lakosság: 4.599. Ebből magy.: 1.049, szlovák: 3.543. Magy. beszél: 2271. Vallás szerint: r. k. 4.522, ref. 15, év. 8, izr. 51. Fb. I. 7, II. 8, III. 346. Népsűrűség: 93.6. Lakóház: 816. P k. népiskola magyar és szlovák tanítás nyelvű külön. Népház. Iparos Olvasókör. Fogyasztási és Hitelszövetkezet. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. jb. közj. Érsekújvár, csö. helyben. Vá. posta és távbeszélő helyben. Európai hírű vadászterület. Károlyi gr. fácánosában 12.000 fácán tenyészik.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1921
Nemzet Arány
magyarok 932 24%
szlovákok 2855 75%
németek 17 0%
egyéb 23 1%
összlétszám 3827
Mai közigazgatás

Bejelentések