SK
VK
.....

Zsély

Község

címer zászló
890 97% magyar 1910
132 11% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Zsély
Hivatalos szlovák megnevezés:
Želovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Balassagyarmati járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Alsópeszerény, Bikamájpuszta, Csapás-hegy, Fingó dűlő, (Forrásipuszta), Határ-árok, (Karikáspuszta), Károlymajor, Mankó dűlő, Mankó-hegy, Ortáspuszta, Rostély-hegy, Sósár
Koordináták:
48.12458420, 19.35614777
Terület:
18,76 km2
Rang:
község
Népesség:
1279
Tszf. magasság:
156 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99106
Település kód:
516571
Szervezeti azonosító:
319716
Adóazonosító:
2021243345

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistájon fekszik, a Kürtös-patak mentén, Balassagyarmattól 9 km-re északra, Nagykürtöstől 10 km-re délre, az Ipolyságot (39 km) Nagykürtössel összekötő 527-es út mentén. Mellékút köti össze Ipolykéren (7 km) keresztül Bussával (21 km). Határának nagy része dombvidék (a Kürtösi-pataktól keletre erdőkkel borított, nyugatra nagyrészt mezőgazdaságilag művelt), legmagasabb pontja a 287 m-ig emelkedő Rostély-hegy. Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. Délnyugatról Erdőmég, délkeletről Ipolyvarbó és Ipolykér, északkeletről Óvár, északról Szklabonya községekkel határos. Délkeleti határa Nógrád és Hont megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás). Területe (18,76 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Zsély a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, a szlovák Szklabonya és Erdőmeg községek között, az eredetileg szinte kizárólag magyarlakta település 20. század második felében szlovák többségűvé vált. 1910-ben 920, 1921-ben 1018, 1938-ban pedig 1228, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 8,8 %, 1930-ban 21 % volt (a falu eredeti szlovák lakosai az elsősorban evangélikus vallású, az uradalomban dolgozó beköltözők voltak). 1945 után a reszlovakizáció, a betelepítés és az asszimiláció eredményeként a szlovákok kerültrek többségbe (1961-ben a lakosság 24,9 %-a volt magyar nemzetiségű). 2011-ben a lakosság 79,9 %-a volt szlovák nemzetiségű, 1991-2011 között a magyarok aránya 20,8 %-ról 13,2 %-ra csökkent (magyar anyanyelvűek aránya 23,7 %). Zsélyre jellemző a kettős identitás, a magyar anyanyelvűek aránya több mint másfélszerese a magyar nemzetiségűeknek, a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya is magas - 6,4 %. A lakosság túlnyomó többsége (81,7 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 5 % (1921-ben még 11,2 %).

Történelem

A falu első írásos említése 1327-ben "Zel,Zeel" alakban történt. Először a honti várispánság birtokát képezte, később a Balassák tulajdona lett. A 14. században Csák Máté neve fűződik a településhez, kinek halála után a terület újra a Balassákra szállt vissza. A mohácsi csatát követő zavaros időszakban Balassa Zsigmond megszerezte a divényi uradalmat és a falut hozzá csatolta. 1554 és 1593 között a török hódoltság részeként török uralom alatt állt. 1594-ben a nógrádi várak felszabadításával megszűnt a török uralom a településen. 1772-ben gróf Zichy Ferenc kastélyt építtetett itt, melyet birtokainak központjává tett, majd új templomot is építtetett a községnek. 1862-ben egy tűzvészben az egész falu leégett, s utána megkezdődött az újjáépítés szakasza. A tűzvésszel a zsélyi zsellérek nagy része földönfutóvá vált, ugyanakkor evangélikus vallású szlovák betelepülők érkeztek a községbe, akik egy nemzedék alatt elmagyarosodtak. A század végén Zsély, az uradalmi központ iparos falunak számított vízi- és gőzmalommal, téglagyárral, só- és szénlelőhellyel, méhészettel és szőlészettel is foglalkoztak itt. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához tartozott. Az első világháborúban 9 zsélyi lakos esett el. 1926-ban megalapították a Viktória kulturális és sportegyesületet. 1930-ban tűzoltó egyesület, 1932-ben gazdaegyesület alakult. 1938 és 1945 között újra Magyarország része volt. Termelőszövetkezete 1949-ben alakult, a falut bekötötték az elektromos hálózatba és megindult az autóbusz közlekedés. 1953-ban meteorológiai állomás létesült, 1964-ben pedig új iskolát adtak át (a magyar nyelvű oktatás a 70-es évekre megszűnt) 1974-ben határában víztározót építettek. 1975-ben felépült az új iskolaépület és a kultúrház. 1983-ban felépült a közösségi ház új épülete. 1995 után a sósári fürdő, mely korábban a ČSAD rekreációs központja volt, megszűnt. A rendszerváltásig gépjavítóüzem is működött a községben.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák alapiskola és óvoda, valamint szintén szlovák tanítási nyelvű összevont szakközépiskola (itt mezőgazdászokat, pékeket és cukrászokat képeznek) található. Határában (Károlymajoron) napkollektoros erőmű üzemel. Szent Imrének szentelt római katolikus temploma 1771-ben klasszicista, Zichy Ferenc győri püspök által emeltetett kastélya 1772-ben barokk-klasszicista stílusban épült. 1858–1940 között e kastélyban őrizték a Zichy család gazdag levéltárát, jelenleg a Zsélyi Helytörténeti és Néprajzi Múzeumnak ad helyet. A közeli Sósár gyógyforrásai mellett a 19. században létesített gyógyfürdő, amelyben légzőszervi megbetegedéseket és anyagcsere-bántalmakat gyógyítottak, a 20. század közepéig működött, jelenleg romos állapotban van. A falu határában az 1963–68 között végzett ásatások során rendkívül gazdag, 867 sírból álló, s mintegy 10 ezer leletet tartalmazó 7–8. századi avar temetőt tártak fel. Temetőjében nyugszik Zsélyi Nagy Lajos szlovákiai magyar költő, akinek emléktáblája is van a községben.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZSEL. Szabad puszta Nógrád Várm. földes Ura Gróf Zichy Uraság, fekszik Szent Iványhoz közel, és annak filiája.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zsély, Nógrád m. magyar-tót f. 862 kath., 13 evang. lak. Kath. paroch. templom. Főldje, rétje, elég; Szőlőt is mivel. A földes uraságnak, t. i. a gr. Zichy senoratusnak még egészen ki nem épült kastélya van itt. Savanyu vizforrás. Ut. p. Balassa-Gyarmat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Balassa-Gyarmatról fölfelé haladva, a Kürtös patak jobb partján találjuk Zsély falut, gazdasági székhelyét a gróf Zichyek divényi hitbizományi uradalmának, egy a múlt században gróf Zichy Ferencz győri püspök és akkori első hitbizományi tulajdonos által épített barokk ízlésű emeletes kastélylyal, melynek egyik szárnyát gróf Zichy Károly ez előtt mintegy 40 évvel építette föl, bele helyezvén a nemzetségnek a XIV. századtól kezdve mostanig terjedő, mintaszerűen rendezett levéltárát. Szomszédságában s tőle keletre van a Sósár fürdő két hegy közti teknő alakú völgyben, két különböző kútforrással. Az egyik dús szénsavas ivóvizet szolgáltat, míg a másik görvélyes betegségek orvoslására hatásos. Zsély és a hozzá tartozó Sósár között széles terjedelmű rétség nyúlik fölfelé, melyet az Ipolyba ömlő Kürtös pataka hasít hoszszában.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Zsély. Balassagyarmat közelében fekszik. Magyar kisközség, körjegyzőséggel. Házainak száma 159 és nagyrészt róm. kath. vallású lakosaié 900. Postája helyben van. Távírója és vasúti állomása Balassagyarmat. Legrégibb birtokosai a Balassák ősei voltak. A 13. század második felében Péter, honti főispán birtoka, kinek halála után, 1290-ben, az özvegyével kötött egyezség szerint, férfirokonai: Bettér zólyomi főispánnak, a Balassák tulajdonképeni ősének, továbbá Demeter, pozsonyi és zólyomi főispánnak, végül Detre fia Mikónak a birtokába került. Ettől kezdve, az egész középkoron át, szakadatlanul a Balassa család volt a földesura. Utóbb behódolt a törököknek és 1562–1563-ban Diváne Ali hűbérbirtoka volt. Ekkor 19 adóköteles házát írták össze. 1579-ben 25 ház után adózott. 1585–1586-ban Hasszán szécsényi szandzsákbég hűbérbirtokai közé tartozott. 1670-ben Balassa Imre és Péter birtoka, a kik Keller Jánosnak és nejének Komáromy Erzsébetnek 300 tallérért elzálogosították. Ezektől azonban Mailáth Miklós királyi ügyigazgató 1680-ban visszaváltotta. Később Horváth János és neje Jánosy Judith birtokába jutott, a kik Koháry Istvánnak és Jánosnak engedték át 300 tallérért. Balassa Imre hűtlensége következtében a divényi uradalom a magyar koronára szállott és Lipót király 1686-ban gróf Zichy Istvánnak adományozta. Az adománylevélben Zsély is bennfoglaltatván, ez alapon a Zichy család visszaváltotta azt a gróf Koháryaktól. A divényi uradalmat gróf Zichy Istvánnak 1687 január 7-én kelt végrendeletével, elsőszülöttségi s az elsőszülöttek kihalta esetén senioratusi hitbizománynyá alakították át. E végrendelet következtében Zsély I. Ádámra, majd ennek fiára Károlyra szállott, a ki azonban 1741 június 14-én fiutódok nélkül halván el, ettől kezdve az uradalmat a család seniorja haszonélvezi. Az itteni nagyszabású kastélyt, a nagyteremmel együtt, 1772-ben gróf Zichy Ferencz győri püspök, a nyugati részt pedig gróf Zichy Károly († 1876) építtette. A kastély nagytermében vannak elhelyezve a család seniorainak és a hitbizomány alapítójának arczképei. A kastélyban van elhelyezve a Zichy család híres levéltára, melyet 1858-ban szállítottak át a palotai várból Zsélyre. Jelenleg gróf Zichy Nándor a senioratus haszonélvezője. Az itteni plebániát 1771-ben alapították és a templom is ez időtájt épült. A községhez tartozik a zsélyi Sósárfürdő, melyet egészséges levegője, kies vidéke és hatásos vize miatt sokan felkeresnek, továbbá Forrás-puszta, Károly-major, Mankó-dülő, Ortás-puszta és Peszerény.

Magyar Katolikus Lexikon

Zsély, v. Nógrád vm. (Želovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. kékkői esp. ker-ében. – Szklabonya filiájából 1771: alapították. Tp-át Szt Imre tit-ra sztelték. Kegyura 1880: a Zichy gr. család. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. – Filiája 1917: Erdőszelestyén. – Lakói 1940: 1125 r.k., 2 g.k., 2 g.kel., 133 ev., 9 ref., 17 izr., 1 unit., össz. 1289; 1991: össz. 1367, m. 285 (20,85%); 2001: össz. 1307, m. 287 (21,96%). ** Némethy 1894:323. – Schem. Strig. 1917:25.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Zsély tiszta magyar eredetű település. Magyar jellegét csak az 1830-as körüli adatokban kifejezésre jutott szlovák bevándorlás veszélyezteti. E kisebbségnek a száma ugyan 1910-ig majdnem teljesen elfogy, de az államfordulat az 1921-es adatokban a szlovákok újabb megerősödését hozta magával s 1930-ig ez a megerősödés a 21%-ot éri el. A felszabadulás ugyanezt a jelenséget eredményezte a magyarság javára. Az 1938-as népszámláláskor a magyarság túlsúlya 96%-ban mutatkozik. (....) Zsély. Okleveles első említéséi 1290-ben találjuk, amikor is Péter honti főispán halála után özvegye átengedi itteni birtokát rokonainak, Bettér zólyomi főispánnak, Demeter pozsonyi főispánnak és Detre fia Miklósnak. Bettér a Balassák voltaképeni őse s a birtok évszázadokon át a Balassa család kezén volt. A török alatt Ali török tiszt, majd Hasszán szécsényi szandzsákbég hűbérbirtoka. A török eltakarodása után újra a Balssák kezére kerül. Későbbi birtokosa még a Horváth, Koháry és királyi donáció folytán a gróf Zichycsalád. Az összeomlás előtt gróf Zichy Nándor volt a birtok haszonélvezője. A zsélyi Sósárfürdő gyógyvizét sokan keresik fel. Hozátartozik Bikamájpuszta, Forráspuszta, Karikáspuszta, Ortáspuszta, Peszerény, Sósárpuszta. A község területe 3260 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1228. Sokat szenvedett a prágai elnyomás alatt.

Zsélyi Nagy Lajos

1935.9.28.
Mikszáthfalva - megszületett
Zsély - élt
2005.6.11.
Nagykürtös - elhunyt
Névelőfordulások
1327
Zel
1773
Szélly, Zelowcze,
1786
Sély, Selowce,
1808
Zsély, Želowce,
1863
Zsély,
1920
Želovce,
1927
Želovce, Zsély,
1938
Zsély,
1945
Želovce, Zsély,
1948
Želovce,
1973
Žeľovce,
1981
Želovce
1994
Zsély

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Egészségügyi utca (Zdravotnícka) 255
Telefon: 0474514158
Fax: 0474514159

Honlap: zelovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Rimaj Štefan (SPOLU)

Képviselő-testület:
Čudaiová Žaneta (Független)
Obertin Roland (Független)
Balla Alexander (Független)
Katiová Judita (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Račková Darina (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Adamová Martina (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Bečkeiová Janka (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Kopčányiová Zuzana (SMK-MKP)
Čery Zsolt (SPOLU)
Független 33% Független 3 képviselö SaS, OBY... 44% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 4 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 1 képviselö SPOLU 11% SPOLU 1 képviselö 9 képviselö
Zsélyi Posta

Egészségügyi utca 11

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Gottwald utca 81

Szlovák Tannyelvű Bentlakásos Speciális Szakiskola

Gottwald utca 70/43

Szlovák óvoda

Iskola utca 138/4

Szlovák Tannyelvű Szakközépiskola

Gottwald utca 70/43

Zsélyi Anyakönyvi Hivatal

Egészségügyi utca 255

Zsélyi Községi Hivatal

Egészségügyi utca 255

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 509 77%
szlovákok 97 15%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 44 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 660
magyarok 890 97%
szlovákok 29 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 920
magyarok 909 89%
szlovákok 90 9%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1018
magyarok 285 21%
szlovákok 1074 79%
romák 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1367
magyarok 287 22%
szlovákok 1001 77%
romák 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 1%
összlétszám 1307
magyarok 175 13%
szlovákok 1063 80%
romák 2 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 85 6%
összlétszám 1331
magyarok 132 11%
szlovákok 1043 86%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 27 2%
összlétszám 1206
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1050
Választási részvétel: 64.76 %
Kiadott boríték: 680
Bedobott boríték: 675

Polgármester

Érvényes szavazólap: 667
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rimaj Štefan 288 43.18 % SPOLU
Rechová Mária 142 21.29 % SMK-MKP, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Obertin Roland 117 17.54 % Független
Balla Róbert 65 9.75 % STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Uhrík Zoltán 55 8.25 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Čudaiová Žaneta 256 Független
Obertin Roland 256 Független
Čery Zsolt 248 SPOLU
Katiová Judita 235 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Račková Darina 220 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Balla Alexander 209 Független
Adamová Martina 188 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Kopčányiová Zuzana 180 SMK-MKP
Bečkeiová Janka 170 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Képviselők

2014
Független 44.44% Független 4 képviselö SIEŤ 11.11% SIEŤ 1 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö Strana moderného Slovenska 22.22% Strana moderného Slovenska 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 33.33% Független 3 képviselö SPOLU 11.11% SPOLU 1 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 44.44% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 4 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1106
Választási részvétel: 13.29 %
Kiadott boríték: 147
Bedobott boríték: 147
Választásra jogosult: 1104
Választási részvétel: 13.68 %
Kiadott boríték: 151
Bedobott boríték: 151
Választásra jogosult: 1 065
Választási részvétel: 30,23 %
Kiadott boríték: 322
Bedobott boríték: 322

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 143
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 311
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 54 37.76 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 48 33.57 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 21 14.69 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 11 7.69 % SNS
Ondrej Binder 2 1.40 % Független
Ladislav Fízik 2 1.40 % ASV
Andrea Jenčíková 2 1.40 % NP
Jozef Sásik 2 1.40 % SĽS
Pavel Chovanec 1 0.70 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Vladimír Maňka 61 41.50% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Marian Kotleba 120 38.59 % ĽSNS
Ján Lunter 117 37.62 % Független
Igor Kašper 28 9.00 % Független
Martin Juhaniak 26 8.36 % Független
Milan Urbáni 7 2.25 % SMS
Alena Pivovarčiová 2 0.64 % NP
Martin Klus 2 0.64 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Ivan Saktor 2 0.64 % Független
Miroslav Gálik 2 0.64 % NAS
Stanislav Mičev 2 0.64 % Független
Vojtech Kökény 1 0.32 % SRK
Pavel Greksa 1 0.32 % Független
Jozef Sásik 1 0.32 % SĽSAH
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 143
Érvényes szavazólap: 310
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 66 46.15% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 52 36.36% SMER - SD, KDH
László Jámbor 45 31.47% SMK-MKP
Pavol Goda 37 25.87% SĽS
Jozef Filip 27 18.88% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Darina Antolíková 26 18.18% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Mária Lőrincz 20 13.99% Független
Jaroslav Zauška 17 11.89% SMER - SD, KDH
Dušan Backo 15 10.49% SNS
Attila Baki 15 10.49% MOST - HÍD
Richárd Hamerlik 7 4.90% SMS
Václav Hájevský 7 4.90% Független
Peter Šiška 6 4.20% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Peter Bartoš 4 2.80% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 3 2.10% ASV
Miroslav Bartoš 1 0.70% SRK
Bohuslav Beňo 1 0.70% OKS
Mirko Trojčák 86 27.74% SMER-SD
László Jámbor 80 25.81% SMK-MKP
Jaroslav Filip 73 23.55% SMER-SD
Michal Györgyík 73 23.55% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balík 59 19.03% SMK-MKP
Peter Šalko 56 18.06% Független
Dana Havrilová 51 16.45% Független
Jaroslav Dudáš 50 16.13% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Kollár 48 15.48% SMER-SD
Darina Antolíková 43 13.87% ŠANCA
Nicolas Dobrocký 38 12.26% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 31 10.00% Független
Igor Boreš 31 10.00% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Ľuboslav Dobrocký 18 5.81% ŠANCA
Anikó Korčoková 17 5.48% SMK-MKP
Mária Košíková 16 5.16% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Erika Kušická 14 4.52% MOST - HÍD
Ladislav Nozdrovický 12 3.87% Független
Marcel Fagyas 12 3.87% MKDA-MKDSZ
Michaela Činčurová 9 2.90% SNS
Tomáš Krahulec 6 1.94% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 4 1.29% MOST - HÍD
Rózsa Skabela 4 1.29% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 19.11 %
Ipolynyék 120 16.74 %
Nagycsalomja 65 9.07 %
Ipolykeszi 57 7.95 %
Lukanénye 53 7.39 %
Csáb 43 6.00 %
Nagykürtös 40 5.58 %
Inám 38 5.30 %
Kóvár 34 4.74 %
Ipolyvarbó 28 3.91 %
Ipolynagyfalu 28 3.91 %
Ipolyszécsényke 26 3.63 %
Kelenye 22 3.07 %
Kőkeszi 21 2.93 %
Apátújfalu 20 2.79 %
Bussa 19 2.65 %
Terbegec 19 2.65 %
Ipolyhídvég 18 2.51 %
Zsély 17 2.37 %
Óvár 15 2.09 %
Leszenye 9 1.26 %
Dacsókeszi 6 0.84 %
Szelény 5 0.70 %
Csalár 5 0.70 %
Magasmajtény 5 0.70 %
Galábocs 4 0.56 %
Felsőzellő 4 0.56 %
Kiscsalomja 4 0.56 %
Tótgyarmat 3 0.42 %
Kékkő 3 0.42 %
Ipolyharaszti 3 0.42 %
Kislibercse 2 0.28 %
Rárósmulyad 2 0.28 %
Kiskürtös 2 0.28 %
Ebeck 2 0.28 %
Gyürki 2 0.28 %
Paróca 1 0.14 %
Nógrádszenna 1 0.14 %
Ipolykér 1 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Hartyán 1 0.14 %
Bátorfalu 1 0.14 %
Szécsénykovácsi 1 0.14 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 37.87 %
Mikszáthfalva 149 12.77 %
Ebeck 70 6.00 %
Kürtösújfalu 69 5.91 %
Kékkő 63 5.40 %
Zsély 51 4.37 %
Alsópalojta 39 3.34 %
Kiskürtös 30 2.57 %
Középpalojta 20 1.71 %
Nógrádszentpéter 18 1.54 %
Magasmajtény 15 1.29 %
Érújfalu 15 1.29 %
Erdőszelestény 15 1.29 %
Bereklak 15 1.29 %
Bussa 13 1.11 %
Alsózellő 10 0.86 %
Dacsólam 10 0.86 %
Csalár 9 0.77 %
Lukanénye 9 0.77 %
Nagyhalom 9 0.77 %
Leszenye 8 0.69 %
Kishalom 8 0.69 %
Dacsókeszi 8 0.69 %
Felsőpalojta 8 0.69 %
Alsósztregova 7 0.60 %
Bátorfalu 7 0.60 %
Csáb 7 0.60 %
Nógrádszenna 6 0.51 %
Felsőesztergály 6 0.51 %
Ipolynyék 6 0.51 %
Ipolykér 6 0.51 %
Alsóesztergály 6 0.51 %
Száraznyírjes 6 0.51 %
Tótgyarmat 5 0.43 %
Paróca 5 0.43 %
Felsősztregova 5 0.43 %
Apátújfalu 4 0.34 %
Szécsénykovácsi 4 0.34 %
Apafalva 3 0.26 %
Kóvár 3 0.26 %
Kőkeszi 3 0.26 %
Szelény 3 0.26 %
Kiscsalomja 3 0.26 %
Sirak 3 0.26 %
Kelenye 3 0.26 %
Gyürki 2 0.17 %
Szuhány 2 0.17 %
Felsőzellő 2 0.17 %
Óvár 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Galábocs 2 0.17 %
Nagycsalomja 2 0.17 %
Nagylám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Tótkisfalu 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.76 %
Nagykürtös 169 11.53 %
Magasmajtény 85 5.80 %
Apátújfalu 79 5.39 %
Ipolynyék 78 5.32 %
Csáb 69 4.71 %
Leszenye 64 4.37 %
Zsély 43 2.93 %
Bátorfalu 37 2.52 %
Óvár 27 1.84 %
Tótgyarmat 27 1.84 %
Kékkő 26 1.77 %
Bussa 24 1.64 %
Nagycsalomja 24 1.64 %
Ipolybalog 24 1.64 %
Szécsénykovácsi 23 1.57 %
Dacsókeszi 22 1.50 %
Kőkeszi 22 1.50 %
Inám 21 1.43 %
Ipolyharaszti 21 1.43 %
Bereklak 20 1.36 %
Középpalojta 18 1.23 %
Ipolyvarbó 18 1.23 %
Erdőszelestény 18 1.23 %
Csall 17 1.16 %
Nógrádszentpéter 16 1.09 %
Alsósztregova 16 1.09 %
Szelény 15 1.02 %
Ipolykeszi 14 0.95 %
Felsőzellő 13 0.89 %
Terbegec 13 0.89 %
Kiscsalomja 13 0.89 %
Kóvár 13 0.89 %
Sirak 12 0.82 %
Borosznok 12 0.82 %
Kiskürtös 11 0.75 %
Tótkisfalu 11 0.75 %
Ebeck 11 0.75 %
Szuhány 11 0.75 %
Ipolynagyfalu 10 0.68 %
Ipolykér 10 0.68 %
Kishalom 9 0.61 %
Kürtösújfalu 8 0.55 %
Gyürki 8 0.55 %
Alsózellő 8 0.55 %
Alsópalojta 7 0.48 %
Csalár 6 0.41 %
Nógrádszenna 6 0.41 %
Dacsólam 6 0.41 %
Érújfalu 5 0.34 %
Süllye 5 0.34 %
Nagyhalom 5 0.34 %
Felsősztregova 5 0.34 %
Apafalva 5 0.34 %
Felsőesztergály 5 0.34 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Galábocs 4 0.27 %
Mikszáthfalva 4 0.27 %
Kislibercse 4 0.27 %
Rárósmulyad 4 0.27 %
Kelenye 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 21.66 %
Nagykürtös 228 15.53 %
Magasmajtény 105 7.15 %
Óvár 76 5.18 %
Lukanénye 71 4.84 %
Ipolybalog 70 4.77 %
Ipolykér 69 4.70 %
Kékkő 50 3.41 %
Inám 43 2.93 %
Csalár 42 2.86 %
Ipolyhídvég 39 2.66 %
Bussa 34 2.32 %
Ipolykeszi 30 2.04 %
Kőkeszi 26 1.77 %
Csall 25 1.70 %
Csáb 23 1.57 %
Szécsénykovácsi 21 1.43 %
Nagycsalomja 20 1.36 %
Alsópalojta 20 1.36 %
Nógrádszentpéter 18 1.23 %
Ipolynagyfalu 17 1.16 %
Leszenye 16 1.09 %
Zsély 14 0.95 %
Erdőszelestény 14 0.95 %
Dacsókeszi 13 0.89 %
Ipolyharaszti 13 0.89 %
Bátorfalu 11 0.75 %
Gyürki 11 0.75 %
Ebeck 11 0.75 %
Kishalom 10 0.68 %
Bereklak 10 0.68 %
Alsósztregova 10 0.68 %
Szelény 9 0.61 %
Ipolyvarbó 9 0.61 %
Tótkisfalu 9 0.61 %
Apátújfalu 8 0.54 %
Kóvár 7 0.48 %
Felsőzellő 7 0.48 %
Kelenye 7 0.48 %
Terbegec 7 0.48 %
Mikszáthfalva 6 0.41 %
Felsőesztergály 6 0.41 %
Galábocs 5 0.34 %
Sirak 5 0.34 %
Tótgyarmat 5 0.34 %
Középpalojta 5 0.34 %
Apafalva 5 0.34 %
Kiskürtös 4 0.27 %
Kürtösújfalu 4 0.27 %
Rárósmulyad 4 0.27 %
Szuhány 4 0.27 %
Nagyhalom 3 0.20 %
Zobor 3 0.20 %
Ipolyszécsényke 3 0.20 %
Felsősztregova 3 0.20 %
Nógrádszenna 3 0.20 %
Felsőpalojta 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Alsózellő 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Hartyán 2 0.14 %
Dacsólam 2 0.14 %
Kislibercse 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Érújfalu 1 0.07 %
Borosznok 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 36.75 %
Kékkő 70 5.24 %
Magasmajtény 34 2.54 %
Zsély 31 2.32 %
Kiskürtös 31 2.32 %
Nógrádszentpéter 30 2.25 %
Bussa 19 1.42 %
Mikszáthfalva 18 1.35 %
Felsőzellő 14 1.05 %
Ipolynyék 14 1.05 %
Lukanénye 13 0.97 %
Leszenye 13 0.97 %
Alsózellő 12 0.90 %
Alsópalojta 12 0.90 %
Alsósztregova 11 0.82 %
Bereklak 11 0.82 %
Érújfalu 11 0.82 %
Alsóesztergály 11 0.82 %
Felsőesztergály 11 0.82 %
Szécsénykovácsi 10 0.75 %
Dacsólam 8 0.60 %
Nagyhalom 8 0.60 %
Csalár 8 0.60 %
Ipolyvarbó 7 0.52 %
Csáb 7 0.52 %
Kishalom 7 0.52 %
Tótkisfalu 7 0.52 %
Kürtösújfalu 7 0.52 %
Ebeck 7 0.52 %
Kiscsalomja 7 0.52 %
Szelény 6 0.45 %
Hartyán 6 0.45 %
Középpalojta 6 0.45 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Nagycsalomja 5 0.37 %
Kőkeszi 5 0.37 %
Szuhány 5 0.37 %
Terbegec 4 0.30 %
Csall 4 0.30 %
Apátújfalu 4 0.30 %
Ipolykér 4 0.30 %
Kislibercse 4 0.30 %
Erdőszelestény 4 0.30 %
Ipolybalog 4 0.30 %
Száraznyírjes 4 0.30 %
Dacsókeszi 4 0.30 %
Sirak 3 0.22 %
Óvár 3 0.22 %
Galábocs 3 0.22 %
Ipolyszécsényke 3 0.22 %
Bátorfalu 3 0.22 %
Zobor 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 35.38 %
Kékkő 56 4.14 %
Zsély 50 3.69 %
Lukanénye 43 3.18 %
Alsópalojta 41 3.03 %
Mikszáthfalva 36 2.66 %
Erdőszelestény 31 2.29 %
Érújfalu 30 2.22 %
Kiskürtös 30 2.22 %
Nógrádszentpéter 28 2.07 %
Alsósztregova 28 2.07 %
Középpalojta 23 1.70 %
Dacsókeszi 23 1.70 %
Ebeck 22 1.62 %
Bereklak 22 1.62 %
Bussa 21 1.55 %
Alsózellő 21 1.55 %
Kőkeszi 21 1.55 %
Csáb 20 1.48 %
Apátújfalu 19 1.40 %
Kürtösújfalu 17 1.26 %
Tótgyarmat 16 1.18 %
Nógrádszenna 15 1.11 %
Ipolynyék 14 1.03 %
Felsőzellő 14 1.03 %
Leszenye 14 1.03 %
Csalár 13 0.96 %
Kiscsalomja 13 0.96 %
Nagycsalomja 12 0.89 %
Alsóesztergály 11 0.81 %
Kislibercse 11 0.81 %
Felsőesztergály 11 0.81 %
Hartyán 10 0.74 %
Inám 10 0.74 %
Tótkisfalu 10 0.74 %
Szelény 10 0.74 %
Magasmajtény 10 0.74 %
Nagylám 9 0.66 %
Szécsénykovácsi 9 0.66 %
Szuhány 8 0.59 %
Felsőpalojta 7 0.52 %
Dacsólam 7 0.52 %
Apafalva 7 0.52 %
Bátorfalu 6 0.44 %
Sirak 6 0.44 %
Ipolynagyfalu 6 0.44 %
Nagyhalom 6 0.44 %
Ipolyhídvég 5 0.37 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Gyürki 5 0.37 %
Csall 5 0.37 %
Óvár 5 0.37 %
Ipolykér 5 0.37 %
Terbegec 5 0.37 %
Kishalom 5 0.37 %
Kelenye 5 0.37 %
Galábocs 4 0.30 %
Paróca 4 0.30 %
Ipolyharaszti 4 0.30 %
Süllye 3 0.22 %
Száraznyírjes 3 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.22 %
Kóvár 3 0.22 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolykeszi 2 0.15 %
Ipolybalog 2 0.15 %
Borosznok 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 22.78 %
Erdőszelestény 168 15.56 %
Zsély 73 6.76 %
Kékkő 32 2.96 %
Leszenye 27 2.50 %
Csáb 25 2.31 %
Magasmajtény 24 2.22 %
Mikszáthfalva 22 2.04 %
Kiscsalomja 21 1.94 %
Lukanénye 21 1.94 %
Dacsólam 21 1.94 %
Bussa 21 1.94 %
Apátújfalu 19 1.76 %
Nógrádszentpéter 18 1.67 %
Középpalojta 15 1.39 %
Bereklak 15 1.39 %
Kiskürtös 14 1.30 %
Alsópalojta 14 1.30 %
Érújfalu 14 1.30 %
Kürtösújfalu 14 1.30 %
Csall 13 1.20 %
Ipolyvarbó 13 1.20 %
Ipolybalog 13 1.20 %
Terbegec 13 1.20 %
Ipolynyék 12 1.11 %
Nagycsalomja 12 1.11 %
Alsósztregova 12 1.11 %
Nagyhalom 12 1.11 %
Szécsénykovácsi 12 1.11 %
Ebeck 11 1.02 %
Alsózellő 8 0.74 %
Felsőzellő 8 0.74 %
Bátorfalu 7 0.65 %
Ipolyharaszti 7 0.65 %
Tótgyarmat 6 0.56 %
Csalár 6 0.56 %
Kishalom 6 0.56 %
Felsőesztergály 6 0.56 %
Felsőpalojta 6 0.56 %
Gyürki 6 0.56 %
Szelény 6 0.56 %
Dacsókeszi 5 0.46 %
Ipolynagyfalu 5 0.46 %
Kőkeszi 5 0.46 %
Kóvár 5 0.46 %
Tótkisfalu 5 0.46 %
Nógrádszenna 5 0.46 %
Kislibercse 4 0.37 %
Borosznok 4 0.37 %
Hartyán 4 0.37 %
Sirak 4 0.37 %
Zobor 4 0.37 %
Ipolykeszi 3 0.28 %
Felsősztregova 3 0.28 %
Ipolykér 3 0.28 %
Szuhány 3 0.28 %
Ipolyhídvég 3 0.28 %
Nagylám 3 0.28 %
Alsóesztergály 3 0.28 %
Inám 2 0.19 %
Süllye 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Galábocs 2 0.19 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 14.66 %
Nagykürtös 217 14.59 %
Ipolybalog 189 12.71 %
Lukanénye 124 8.34 %
Csáb 91 6.12 %
Nagycsalomja 80 5.38 %
Inám 72 4.84 %
Ipolyhídvég 64 4.30 %
Zsély 59 3.97 %
Bussa 51 3.43 %
Ipolykeszi 48 3.23 %
Kóvár 45 3.03 %
Ipolyvarbó 43 2.89 %
Apátújfalu 43 2.89 %
Óvár 42 2.82 %
Ipolynagyfalu 38 2.56 %
Ipolyszécsényke 36 2.42 %
Kőkeszi 36 2.42 %
Kelenye 27 1.82 %
Kékkő 22 1.48 %
Terbegec 21 1.41 %
Dacsókeszi 20 1.34 %
Leszenye 19 1.28 %
Szécsénykovácsi 18 1.21 %
Felsőzellő 15 1.01 %
Alsósztregova 15 1.01 %
Szelény 15 1.01 %
Bátorfalu 14 0.94 %
Csalár 13 0.87 %
Nógrádszentpéter 11 0.74 %
Kiscsalomja 10 0.67 %
Galábocs 10 0.67 %
Magasmajtény 10 0.67 %
Alsópalojta 9 0.61 %
Erdőszelestény 9 0.61 %
Szuhány 8 0.54 %
Mikszáthfalva 8 0.54 %
Sirak 8 0.54 %
Tótkisfalu 7 0.47 %
Érújfalu 7 0.47 %
Alsózellő 7 0.47 %
Kiskürtös 7 0.47 %
Rárósmulyad 7 0.47 %
Hartyán 6 0.40 %
Tótgyarmat 6 0.40 %
Kürtösújfalu 6 0.40 %
Gyürki 6 0.40 %
Dacsólam 5 0.34 %
Tótkelecsény 5 0.34 %
Felsőesztergály 5 0.34 %
Kishalom 5 0.34 %
Ipolykér 5 0.34 %
Ipolyharaszti 5 0.34 %
Ebeck 4 0.27 %
Nagyhalom 4 0.27 %
Nagylám 4 0.27 %
Bereklak 4 0.27 %
Felsőpalojta 3 0.20 %
Középpalojta 3 0.20 %
Zobor 3 0.20 %
Csall 3 0.20 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Kislibercse 2 0.13 %
Paróca 2 0.13 %
Apafalva 2 0.13 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 22.29 %
Középpalojta 113 9.88 %
Alsópalojta 91 7.95 %
Lukanénye 90 7.87 %
Felsőpalojta 79 6.91 %
Bereklak 61 5.33 %
Kékkő 32 2.80 %
Ebeck 32 2.80 %
Tótgyarmat 24 2.10 %
Csáb 22 1.92 %
Mikszáthfalva 21 1.84 %
Magasmajtény 20 1.75 %
Kőkeszi 17 1.49 %
Leszenye 16 1.40 %
Erdőszelestény 15 1.31 %
Ipolynyék 15 1.31 %
Dacsólam 15 1.31 %
Kiskürtös 14 1.22 %
Szuhány 14 1.22 %
Zsély 12 1.05 %
Dacsókeszi 11 0.96 %
Bussa 8 0.70 %
Kürtösújfalu 8 0.70 %
Alsóesztergály 7 0.61 %
Érújfalu 7 0.61 %
Apátújfalu 6 0.52 %
Nagycsalomja 6 0.52 %
Óvár 6 0.52 %
Nógrádszentpéter 6 0.52 %
Csalár 6 0.52 %
Terbegec 5 0.44 %
Csall 5 0.44 %
Alsózellő 5 0.44 %
Alsósztregova 5 0.44 %
Tótkisfalu 5 0.44 %
Hartyán 5 0.44 %
Ipolykeszi 5 0.44 %
Felsőzellő 4 0.35 %
Bátorfalu 4 0.35 %
Szelény 4 0.35 %
Kiscsalomja 4 0.35 %
Felsőesztergály 4 0.35 %
Sirak 3 0.26 %
Ipolynagyfalu 3 0.26 %
Nagylám 3 0.26 %
Apafalva 3 0.26 %
Gyürki 3 0.26 %
Ipolyhídvég 2 0.17 %
Ipolyharaszti 2 0.17 %
Száraznyírjes 2 0.17 %
Nógrádszenna 2 0.17 %
Ipolybalog 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 14.51 %
Ipolybalog 179 11.15 %
Lukanénye 173 10.77 %
Csáb 132 8.22 %
Nagykürtös 125 7.78 %
Apátújfalu 119 7.41 %
Nagycsalomja 96 5.98 %
Zsély 80 4.98 %
Leszenye 69 4.30 %
Inám 61 3.80 %
Ipolykeszi 61 3.80 %
Bussa 59 3.67 %
Ipolyhídvég 59 3.67 %
Kőkeszi 58 3.61 %
Ipolyszécsényke 50 3.11 %
Tótgyarmat 48 2.99 %
Ipolyvarbó 48 2.99 %
Óvár 46 2.86 %
Kelenye 46 2.86 %
Kóvár 42 2.62 %
Terbegec 41 2.55 %
Bátorfalu 36 2.24 %
Ipolynagyfalu 34 2.12 %
Dacsókeszi 30 1.87 %
Szécsénykovácsi 26 1.62 %
Ipolyharaszti 18 1.12 %
Szelény 17 1.06 %
Sirak 15 0.93 %
Erdőszelestény 15 0.93 %
Csalár 14 0.87 %
Kékkő 13 0.81 %
Magasmajtény 12 0.75 %
Ipolykér 12 0.75 %
Ebeck 11 0.68 %
Mikszáthfalva 10 0.62 %
Felsőzellő 9 0.56 %
Csall 9 0.56 %
Gyürki 8 0.50 %
Galábocs 8 0.50 %
Bereklak 6 0.37 %
Rárósmulyad 6 0.37 %
Középpalojta 4 0.25 %
Alsóesztergály 4 0.25 %
Felsőpalojta 3 0.19 %
Kiscsalomja 3 0.19 %
Alsósztregova 3 0.19 %
Kiskürtös 2 0.12 %
Nagyhalom 2 0.12 %
Alsópalojta 2 0.12 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Szuhány 2 0.12 %
Nógrádszentpéter 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.46 %
Ipolykér 25 3.02 %
Bussa 21 2.53 %
Lukanénye 21 2.53 %
Szécsénykovácsi 21 2.53 %
Nagykürtös 19 2.29 %
Ipolynyék 17 2.05 %
Óvár 12 1.45 %
Zsély 12 1.45 %
Terbegec 11 1.33 %
Apátújfalu 11 1.33 %
Ipolybalog 11 1.33 %
Csáb 10 1.21 %
Felsőzellő 10 1.21 %
Nagycsalomja 8 0.97 %
Ipolyhídvég 7 0.84 %
Kőkeszi 7 0.84 %
Inám 7 0.84 %
Leszenye 7 0.84 %
Galábocs 5 0.60 %
Csalár 4 0.48 %
Ipolynagyfalu 4 0.48 %
Érújfalu 3 0.36 %
Hartyán 3 0.36 %
Dacsókeszi 3 0.36 %
Gyürki 3 0.36 %
Kóvár 3 0.36 %
Paróca 3 0.36 %
Ipolyszécsényke 3 0.36 %
Szelény 3 0.36 %
Erdőszelestény 3 0.36 %
Tótgyarmat 2 0.24 %
Felsőesztergály 2 0.24 %
Ipolyharaszti 2 0.24 %
Alsósztregova 2 0.24 %
Sirak 2 0.24 %
Mikszáthfalva 2 0.24 %
Alsózellő 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Alsópalojta 1 0.12 %
Ebeck 1 0.12 %
Alsóesztergály 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Magasmajtény 1 0.12 %
Nógrádszentpéter 1 0.12 %
Dacsólam 1 0.12 %
Bereklak 1 0.12 %
Nagylám 1 0.12 %
Kiscsalomja 1 0.12 %
Csall 1 0.12 %
Kékkő 1 0.12 %
Kiskürtös 1 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Szuhány 1 0.12 %
Középpalojta 1 0.12 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 12.63 %
Nagykürtös 96 11.02 %
Nógrádszentpéter 34 3.90 %
Érújfalu 17 1.95 %
Kékkő 16 1.84 %
Kislibercse 15 1.72 %
Tótkisfalu 15 1.72 %
Bussa 15 1.72 %
Magasmajtény 14 1.61 %
Borosznok 13 1.49 %
Süllye 11 1.26 %
Felsőesztergály 11 1.26 %
Lukanénye 9 1.03 %
Alsópalojta 9 1.03 %
Zsély 9 1.03 %
Csáb 9 1.03 %
Ipolyharaszti 9 1.03 %
Bereklak 8 0.92 %
Felsősztregova 8 0.92 %
Dacsólam 7 0.80 %
Tótkelecsény 7 0.80 %
Nagylám 7 0.80 %
Nógrádszenna 6 0.69 %
Felsőzellő 6 0.69 %
Csall 6 0.69 %
Szelény 5 0.57 %
Hartyán 5 0.57 %
Ipolynyék 5 0.57 %
Kiscsalomja 5 0.57 %
Bátorfalu 4 0.46 %
Nagycsalomja 4 0.46 %
Kiskürtös 4 0.46 %
Alsózellő 4 0.46 %
Szuhány 4 0.46 %
Paróca 4 0.46 %
Kürtösújfalu 3 0.34 %
Kelenye 3 0.34 %
Nagyhalom 3 0.34 %
Kőkeszi 2 0.23 %
Rárósmulyad 2 0.23 %
Ipolybalog 2 0.23 %
Dacsókeszi 2 0.23 %
Leszenye 2 0.23 %
Középpalojta 2 0.23 %
Száraznyírjes 2 0.23 %
Kishalom 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Gyürki 1 0.11 %
Erdőszelestény 1 0.11 %
Mikszáthfalva 1 0.11 %
Tótgyarmat 1 0.11 %
Ipolyvarbó 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 24.44 %
Zsély 73 3.50 %
Kékkő 64 3.07 %
Alsózellő 62 2.98 %
Lukanénye 49 2.35 %
Csáb 37 1.78 %
Alsósztregova 37 1.78 %
Középpalojta 36 1.73 %
Apátújfalu 35 1.68 %
Dacsókeszi 33 1.58 %
Nógrádszentpéter 29 1.39 %
Bereklak 28 1.34 %
Mikszáthfalva 28 1.34 %
Erdőszelestény 26 1.25 %
Kiskürtös 25 1.20 %
Érújfalu 25 1.20 %
Felsőzellő 23 1.10 %
Ipolynyék 23 1.10 %
Alsópalojta 21 1.01 %
Nagycsalomja 20 0.96 %
Ebeck 20 0.96 %
Leszenye 20 0.96 %
Kőkeszi 18 0.86 %
Felsőesztergály 18 0.86 %
Bussa 18 0.86 %
Szécsénykovácsi 18 0.86 %
Alsóesztergály 18 0.86 %
Csalár 17 0.82 %
Kiscsalomja 17 0.82 %
Tótgyarmat 16 0.77 %
Nógrádszenna 15 0.72 %
Terbegec 14 0.67 %
Ipolykér 14 0.67 %
Bátorfalu 11 0.53 %
Ipolybalog 11 0.53 %
Óvár 11 0.53 %
Tótkelecsény 11 0.53 %
Kelenye 11 0.53 %
Tótkisfalu 9 0.43 %
Szuhány 9 0.43 %
Kürtösújfalu 9 0.43 %
Sirak 9 0.43 %
Ipolyhídvég 9 0.43 %
Száraznyírjes 8 0.38 %
Inám 8 0.38 %
Ipolyvarbó 8 0.38 %
Felsőpalojta 7 0.34 %
Szelény 7 0.34 %
Apafalva 7 0.34 %
Süllye 6 0.29 %
Ipolyszécsényke 6 0.29 %
Galábocs 6 0.29 %
Ipolynagyfalu 6 0.29 %
Nagyhalom 6 0.29 %
Kóvár 6 0.29 %
Csall 6 0.29 %
Kislibercse 6 0.29 %
Magasmajtény 4 0.19 %
Ipolyharaszti 4 0.19 %
Ipolykeszi 3 0.14 %
Paróca 3 0.14 %
Nagylám 3 0.14 %
Gyürki 3 0.14 %
Felsősztregova 3 0.14 %
Kishalom 3 0.14 %
Dacsólam 3 0.14 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 47.14 %
Kékkő 93 6.11 %
Mikszáthfalva 76 5.00 %
Alsópalojta 67 4.40 %
Magasmajtény 59 3.88 %
Kiskürtös 39 2.56 %
Alsósztregova 36 2.37 %
Középpalojta 32 2.10 %
Zsély 31 2.04 %
Nógrádszentpéter 27 1.78 %
Erdőszelestény 25 1.64 %
Ebeck 22 1.45 %
Bereklak 22 1.45 %
Alsózellő 22 1.45 %
Ipolynyék 21 1.38 %
Bussa 18 1.18 %
Nagyhalom 14 0.92 %
Kürtösújfalu 13 0.85 %
Dacsókeszi 11 0.72 %
Csalár 9 0.59 %
Alsóesztergály 8 0.53 %
Dacsólam 8 0.53 %
Kislibercse 7 0.46 %
Csáb 7 0.46 %
Leszenye 6 0.39 %
Csall 6 0.39 %
Lukanénye 5 0.33 %
Tótkisfalu 5 0.33 %
Érújfalu 5 0.33 %
Szuhány 5 0.33 %
Kishalom 5 0.33 %
Felsőpalojta 4 0.26 %
Szécsénykovácsi 4 0.26 %
Sirak 4 0.26 %
Ipolyhídvég 4 0.26 %
Kőkeszi 4 0.26 %
Óvár 4 0.26 %
Szelény 4 0.26 %
Felsőzellő 4 0.26 %
Száraznyírjes 4 0.26 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Tótgyarmat 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Kóvár 2 0.13 %
Felsőesztergály 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 33.67 %
Kékkő 203 4.81 %
Magasmajtény 163 3.86 %
Erdőszelestény 118 2.80 %
Nógrádszentpéter 116 2.75 %
Bereklak 105 2.49 %
Lukanénye 105 2.49 %
Bussa 104 2.46 %
Csáb 102 2.42 %
Alsópalojta 102 2.42 %
Alsósztregova 87 2.06 %
Zsély 86 2.04 %
Mikszáthfalva 80 1.90 %
Középpalojta 78 1.85 %
Kürtösújfalu 76 1.80 %
Dacsókeszi 69 1.64 %
Kőkeszi 63 1.49 %
Érújfalu 61 1.45 %
Kiskürtös 55 1.30 %
Szuhány 55 1.30 %
Leszenye 55 1.30 %
Ebeck 51 1.21 %
Dacsólam 51 1.21 %
Apátújfalu 51 1.21 %
Ipolynyék 45 1.07 %
Alsózellő 42 1.00 %
Felsőpalojta 41 0.97 %
Nógrádszenna 40 0.95 %
Kiscsalomja 36 0.85 %
Felsőesztergály 35 0.83 %
Bátorfalu 35 0.83 %
Csall 34 0.81 %
Tótgyarmat 32 0.76 %
Tótkisfalu 32 0.76 %
Csalár 31 0.73 %
Felsőzellő 31 0.73 %
Nagylám 30 0.71 %
Szelény 29 0.69 %
Nagycsalomja 28 0.66 %
Szécsénykovácsi 27 0.64 %
Alsóesztergály 26 0.62 %
Ipolybalog 25 0.59 %
Tótkelecsény 24 0.57 %
Sirak 24 0.57 %
Hartyán 24 0.57 %
Felsősztregova 24 0.57 %
Nagyhalom 22 0.52 %
Ipolykér 22 0.52 %
Óvár 21 0.50 %
Terbegec 21 0.50 %
Ipolyharaszti 20 0.47 %
Ipolykeszi 20 0.47 %
Kislibercse 17 0.40 %
Ipolyvarbó 16 0.38 %
Borosznok 15 0.36 %
Gyürki 15 0.36 %
Paróca 14 0.33 %
Kishalom 13 0.31 %
Apafalva 12 0.28 %
Ipolynagyfalu 12 0.28 %
Galábocs 12 0.28 %
Zobor 11 0.26 %
Inám 10 0.24 %
Ipolyhídvég 10 0.24 %
Száraznyírjes 8 0.19 %
Kóvár 8 0.19 %
Süllye 6 0.14 %
Ipolyszécsényke 6 0.14 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 23.69 %
Kékkő 35 2.92 %
Magasmajtény 20 1.67 %
Nógrádszentpéter 19 1.58 %
Kiskürtös 17 1.42 %
Zsély 16 1.33 %
Bussa 14 1.17 %
Erdőszelestény 12 1.00 %
Csall 9 0.75 %
Száraznyírjes 9 0.75 %
Ebeck 9 0.75 %
Csáb 8 0.67 %
Alsópalojta 8 0.67 %
Mikszáthfalva 8 0.67 %
Bereklak 8 0.67 %
Galábocs 8 0.67 %
Dacsólam 8 0.67 %
Lukanénye 8 0.67 %
Leszenye 8 0.67 %
Érújfalu 8 0.67 %
Dacsókeszi 7 0.58 %
Kőkeszi 6 0.50 %
Ipolyvarbó 6 0.50 %
Ipolynyék 6 0.50 %
Apátújfalu 5 0.42 %
Középpalojta 5 0.42 %
Kiscsalomja 4 0.33 %
Szuhány 4 0.33 %
Borosznok 4 0.33 %
Csalár 4 0.33 %
Tótkisfalu 4 0.33 %
Óvár 4 0.33 %
Kóvár 3 0.25 %
Bátorfalu 3 0.25 %
Felsőesztergály 3 0.25 %
Alsóesztergály 3 0.25 %
Hartyán 3 0.25 %
Szelény 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Kürtösújfalu 2 0.17 %
Tótkelecsény 2 0.17 %
Felsősztregova 2 0.17 %
Ipolybalog 2 0.17 %
Alsósztregova 2 0.17 %
Süllye 2 0.17 %
Tótgyarmat 2 0.17 %
Felsőpalojta 1 0.08 %
Zobor 1 0.08 %
Rárósmulyad 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Ipolykér 1 0.08 %
Kelenye 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Kishalom 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Nagycsalomja 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Felsőzellő 1 0.08 %
Alsózellő 1 0.08 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 28.91 %
Kékkő 61 6.04 %
Lukanénye 39 3.86 %
Zsély 38 3.76 %
Alsósztregova 28 2.77 %
Nógrádszentpéter 26 2.57 %
Bereklak 20 1.98 %
Alsózellő 19 1.88 %
Ebeck 18 1.78 %
Erdőszelestény 18 1.78 %
Csáb 16 1.58 %
Mikszáthfalva 16 1.58 %
Érújfalu 16 1.58 %
Felsőzellő 16 1.58 %
Nógrádszenna 15 1.49 %
Ipolynyék 14 1.39 %
Kürtösújfalu 13 1.29 %
Magasmajtény 13 1.29 %
Bussa 13 1.29 %
Alsópalojta 12 1.19 %
Kőkeszi 12 1.19 %
Középpalojta 12 1.19 %
Leszenye 12 1.19 %
Dacsókeszi 12 1.19 %
Kiskürtös 11 1.09 %
Tótgyarmat 10 0.99 %
Tótkisfalu 9 0.89 %
Inám 9 0.89 %
Dacsólam 9 0.89 %
Ipolykér 8 0.79 %
Csalár 8 0.79 %
Alsóesztergály 8 0.79 %
Apátújfalu 8 0.79 %
Kislibercse 7 0.69 %
Kelenye 7 0.69 %
Nagycsalomja 7 0.69 %
Csall 6 0.59 %
Apafalva 6 0.59 %
Kiscsalomja 6 0.59 %
Szelény 6 0.59 %
Nagylám 6 0.59 %
Óvár 6 0.59 %
Ipolyhídvég 5 0.50 %
Felsőesztergály 5 0.50 %
Szuhány 5 0.50 %
Felsőpalojta 4 0.40 %
Süllye 4 0.40 %
Ipolybalog 4 0.40 %
Nagyhalom 4 0.40 %
Tótkelecsény 4 0.40 %
Paróca 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Sirak 3 0.30 %
Terbegec 3 0.30 %
Szécsénykovácsi 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Kishalom 3 0.30 %
Száraznyírjes 3 0.30 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 30.86 %
Kékkő 105 4.28 %
Erdőszelestény 71 2.89 %
Magasmajtény 63 2.57 %
Bussa 62 2.52 %
Nógrádszentpéter 59 2.40 %
Bereklak 55 2.24 %
Csáb 51 2.08 %
Középpalojta 50 2.04 %
Alsópalojta 49 2.00 %
Zsély 48 1.95 %
Lukanénye 46 1.87 %
Ipolyhídvég 45 1.83 %
Kürtösújfalu 44 1.79 %
Alsósztregova 43 1.75 %
Felsőzellő 39 1.59 %
Mikszáthfalva 38 1.55 %
Dacsókeszi 38 1.55 %
Szuhány 35 1.43 %
Felsőesztergály 31 1.26 %
Apátújfalu 28 1.14 %
Kiskürtös 28 1.14 %
Csalár 27 1.10 %
Leszenye 27 1.10 %
Kőkeszi 26 1.06 %
Alsózellő 25 1.02 %
Dacsólam 25 1.02 %
Kiscsalomja 24 0.98 %
Ipolynyék 23 0.94 %
Érújfalu 23 0.94 %
Csall 21 0.86 %
Szécsénykovácsi 21 0.86 %
Felsősztregova 21 0.86 %
Felsőpalojta 20 0.81 %
Szelény 20 0.81 %
Alsóesztergály 20 0.81 %
Hartyán 19 0.77 %
Nagylám 18 0.73 %
Ipolynagyfalu 18 0.73 %
Ipolykér 17 0.69 %
Ipolyvarbó 17 0.69 %
Óvár 17 0.69 %
Ebeck 16 0.65 %
Tótgyarmat 16 0.65 %
Tótkisfalu 15 0.61 %
Kislibercse 15 0.61 %
Tótkelecsény 15 0.61 %
Nógrádszenna 15 0.61 %
Paróca 13 0.53 %
Ipolykeszi 13 0.53 %
Ipolybalog 12 0.49 %
Ipolyharaszti 12 0.49 %
Apafalva 11 0.45 %
Zobor 11 0.45 %
Terbegec 11 0.45 %
Galábocs 11 0.45 %
Borosznok 10 0.41 %
Kóvár 9 0.37 %
Kishalom 9 0.37 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Kelenye 7 0.29 %
Bátorfalu 7 0.29 %
Sirak 6 0.24 %
Gyürki 6 0.24 %
Ipolyszécsényke 6 0.24 %
Inám 6 0.24 %
Süllye 5 0.20 %
Nagycsalomja 5 0.20 %
Nagyhalom 4 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 36.76 %
Kékkő 110 6.43 %
Zsély 56 3.27 %
Mikszáthfalva 54 3.16 %
Alsópalojta 51 2.98 %
Bereklak 42 2.45 %
Nógrádszentpéter 38 2.22 %
Bussa 35 2.05 %
Erdőszelestény 35 2.05 %
Kiskürtös 32 1.87 %
Csáb 28 1.64 %
Felsőesztergály 26 1.52 %
Kürtösújfalu 23 1.34 %
Alsózellő 22 1.29 %
Alsósztregova 22 1.29 %
Lukanénye 19 1.11 %
Ebeck 17 0.99 %
Magasmajtény 17 0.99 %
Nagyhalom 13 0.76 %
Dacsókeszi 13 0.76 %
Leszenye 13 0.76 %
Ipolykér 13 0.76 %
Érújfalu 13 0.76 %
Középpalojta 12 0.70 %
Felsőzellő 12 0.70 %
Szécsénykovácsi 11 0.64 %
Szuhány 10 0.58 %
Csalár 10 0.58 %
Száraznyírjes 10 0.58 %
Kőkeszi 9 0.53 %
Kiscsalomja 9 0.53 %
Dacsólam 9 0.53 %
Nógrádszenna 8 0.47 %
Galábocs 8 0.47 %
Tótgyarmat 8 0.47 %
Óvár 7 0.41 %
Felsőpalojta 7 0.41 %
Bátorfalu 6 0.35 %
Kislibercse 5 0.29 %
Ipolyharaszti 4 0.23 %
Ipolynagyfalu 4 0.23 %
Ipolynyék 4 0.23 %
Apátújfalu 4 0.23 %
Csall 4 0.23 %
Tótkelecsény 4 0.23 %
Zobor 4 0.23 %
Ipolyhídvég 3 0.18 %
Ipolybalog 3 0.18 %
Szelény 3 0.18 %
Apafalva 3 0.18 %
Alsóesztergály 3 0.18 %
Tótkisfalu 3 0.18 %
Kishalom 3 0.18 %
Süllye 2 0.12 %
Felsősztregova 2 0.12 %
Nagycsalomja 2 0.12 %
Kelenye 2 0.12 %
Ipolyvarbó 2 0.12 %
Borosznok 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 12.60 %
Ipolybalog 57 11.40 %
Ipolykeszi 48 9.60 %
Ipolyhídvég 41 8.20 %
Nagycsalomja 24 4.80 %
Nagykürtös 22 4.40 %
Lukanénye 20 4.00 %
Ipolykér 13 2.60 %
Óvár 13 2.60 %
Ipolynagyfalu 12 2.40 %
Inám 12 2.40 %
Kóvár 11 2.20 %
Magasmajtény 8 1.60 %
Bussa 6 1.20 %
Ipolyszécsényke 6 1.20 %
Tótgyarmat 5 1.00 %
Kőkeszi 5 1.00 %
Zsély 4 0.80 %
Ipolyvarbó 4 0.80 %
Apátújfalu 4 0.80 %
Kelenye 4 0.80 %
Csalár 4 0.80 %
Szécsénykovácsi 4 0.80 %
Leszenye 3 0.60 %
Csáb 3 0.60 %
Kiscsalomja 2 0.40 %
Sirak 2 0.40 %
Érújfalu 2 0.40 %
Gyürki 2 0.40 %
Alsózellő 1 0.20 %
Tótkisfalu 1 0.20 %
Terbegec 1 0.20 %
Bátorfalu 1 0.20 %
Kékkő 1 0.20 %
Kishalom 1 0.20 %
Mikszáthfalva 1 0.20 %
Alsósztregova 1 0.20 %
Rárósmulyad 1 0.20 %
Dacsókeszi 1 0.20 %
Szelény 1 0.20 %
Zobor 1 0.20 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 28.02 %
Alsósztregova 136 20.06 %
Felsőzellő 91 13.42 %
Bussa 76 11.21 %
Nógrádszentpéter 31 4.57 %
Kékkő 24 3.54 %
Alsózellő 23 3.39 %
Mikszáthfalva 18 2.65 %
Kislibercse 16 2.36 %
Alsópalojta 16 2.36 %
Érújfalu 15 2.21 %
Magasmajtény 13 1.92 %
Középpalojta 10 1.47 %
Felsőesztergály 10 1.47 %
Rárósmulyad 9 1.33 %
Leszenye 9 1.33 %
Tótkelecsény 8 1.18 %
Nógrádszenna 8 1.18 %
Ipolynyék 7 1.03 %
Csáb 7 1.03 %
Dacsólam 7 1.03 %
Hartyán 7 1.03 %
Apátújfalu 7 1.03 %
Csalár 6 0.88 %
Ipolyvarbó 6 0.88 %
Zsély 6 0.88 %
Ebeck 6 0.88 %
Kishalom 5 0.74 %
Kiskürtös 5 0.74 %
Tótkisfalu 5 0.74 %
Lukanénye 5 0.74 %
Szuhány 4 0.59 %
Felsősztregova 4 0.59 %
Nagycsalomja 4 0.59 %
Erdőszelestény 4 0.59 %
Borosznok 4 0.59 %
Kürtösújfalu 4 0.59 %
Bereklak 4 0.59 %
Terbegec 4 0.59 %
Kőkeszi 3 0.44 %
Galábocs 3 0.44 %
Nagyhalom 3 0.44 %
Tótgyarmat 3 0.44 %
Alsóesztergály 2 0.29 %
Bátorfalu 2 0.29 %
Gyürki 2 0.29 %
Ipolykeszi 2 0.29 %
Csall 2 0.29 %
Nagylám 2 0.29 %
Dacsókeszi 2 0.29 %
Ipolybalog 2 0.29 %
Ipolyharaszti 2 0.29 %
Szécsénykovácsi 2 0.29 %
Ipolynagyfalu 2 0.29 %
Ipolykér 2 0.29 %
Kiscsalomja 2 0.29 %
Ipolyhídvég 2 0.29 %
Ipolyszécsényke 1 0.15 %
Süllye 1 0.15 %
Felsőpalojta 1 0.15 %
Kelenye 1 0.15 %
Kóvár 1 0.15 %
Sirak 1 0.15 %
Óvár 1 0.15 %
Száraznyírjes 1 0.15 %
Paróca 1 0.15 %
Zobor 1 0.15 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 24.12 %
Ipolyhídvég 131 19.26 %
Ipolybalog 83 12.21 %
Ipolynagyfalu 47 6.91 %
Inám 44 6.47 %
Nagykürtös 41 6.03 %
Óvár 35 5.15 %
Ipolykér 31 4.56 %
Ipolykeszi 27 3.97 %
Lukanénye 19 2.79 %
Csáb 18 2.65 %
Nagycsalomja 18 2.65 %
Kelenye 18 2.65 %
Ipolyszécsényke 17 2.50 %
Kóvár 15 2.21 %
Csalár 15 2.21 %
Apátújfalu 13 1.91 %
Sirak 11 1.62 %
Terbegec 11 1.62 %
Szécsénykovácsi 10 1.47 %
Kőkeszi 9 1.32 %
Bussa 9 1.32 %
Bátorfalu 8 1.18 %
Leszenye 7 1.03 %
Tótgyarmat 6 0.88 %
Dacsókeszi 5 0.74 %
Gyürki 5 0.74 %
Kékkő 5 0.74 %
Magasmajtény 4 0.59 %
Szelény 4 0.59 %
Ipolyvarbó 4 0.59 %
Zsély 4 0.59 %
Galábocs 3 0.44 %
Hartyán 3 0.44 %
Érújfalu 3 0.44 %
Mikszáthfalva 2 0.29 %
Alsózellő 2 0.29 %
Rárósmulyad 2 0.29 %
Erdőszelestény 2 0.29 %
Zobor 1 0.15 %
Kiskürtös 1 0.15 %
Bereklak 1 0.15 %
Kiscsalomja 1 0.15 %
Alsósztregova 1 0.15 %
Felsőzellő 1 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.15 %
Csall 1 0.15 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 29.95 %
Alsósztregova 235 21.46 %
Nógrádszentpéter 76 6.94 %
Érújfalu 75 6.85 %
Kékkő 53 4.84 %
Bussa 40 3.65 %
Magasmajtény 39 3.56 %
Kislibercse 32 2.92 %
Hartyán 30 2.74 %
Felsősztregova 29 2.65 %
Tótkisfalu 28 2.56 %
Nógrádszenna 23 2.10 %
Mikszáthfalva 20 1.83 %
Erdőszelestény 19 1.74 %
Tótkelecsény 19 1.74 %
Zsély 18 1.64 %
Alsópalojta 18 1.64 %
Süllye 18 1.64 %
Borosznok 16 1.46 %
Felsőzellő 12 1.10 %
Kiskürtös 12 1.10 %
Bereklak 12 1.10 %
Apátújfalu 11 1.00 %
Felsőesztergály 11 1.00 %
Alsózellő 10 0.91 %
Alsóesztergály 9 0.82 %
Dacsókeszi 9 0.82 %
Középpalojta 9 0.82 %
Rárósmulyad 8 0.73 %
Leszenye 8 0.73 %
Nagylám 8 0.73 %
Lukanénye 8 0.73 %
Kóvár 8 0.73 %
Kürtösújfalu 7 0.64 %
Csáb 7 0.64 %
Paróca 7 0.64 %
Nagyhalom 6 0.55 %
Óvár 6 0.55 %
Ipolykér 6 0.55 %
Dacsólam 5 0.46 %
Szelény 4 0.37 %
Szuhány 4 0.37 %
Tótgyarmat 4 0.37 %
Csalár 4 0.37 %
Gyürki 4 0.37 %
Csall 4 0.37 %
Kishalom 4 0.37 %
Ipolykeszi 3 0.27 %
Ipolynyék 3 0.27 %
Szécsénykovácsi 3 0.27 %
Ebeck 3 0.27 %
Kelenye 3 0.27 %
Kiscsalomja 3 0.27 %
Nagycsalomja 2 0.18 %
Bátorfalu 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Kőkeszi 2 0.18 %
Veres 2 0.18 %
Terbegec 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
224 23.68%
KSČ
183 19.34%
SPV
175 18.50%
Együttélés-MKDM
94 9.94%
SZ
76 8.03%
KDH
69 7.29%
DS
62 6.55%
SNS
24 2.54%
SSL
19 2.01%
DÚRS
8 0.85%
SD
6 0.63%
HČSP
4 0.42%
Egyéb
2 0.21%
Érvényes szavazatok 946
HZDS
302 35.74%
SDĽ
177 20.95%
Együttélés-MKDM
91 10.77%
SDSS
62 7.34%
KDH
45 5.33%
SZS
39 4.62%
Magyar Polgári Párt
28 3.31%
ODÚ
24 2.84%
KSS
20 2.37%
SNS
12 1.42%
SZ
11 1.30%
DS-ODS
11 1.30%
SPI
7 0.83%
HZSP-SRÚ
6 0.71%
ZPR-RČS
5 0.59%
Egyéb
5 0.59%
Érvényes szavazatok 845
HZDS-RSS
141 20.09%
SP-VOĽBA
121 17.24%
MK
100 14.25%
ZRS
92 13.11%
85 12.11%
KSS
68 9.69%
DS
24 3.42%
KDH
22 3.13%
SPK
17 2.42%
SNS
12 1.71%
HZPCS
7 1.00%
NS
5 0.71%
KSÚ
3 0.43%
Egyéb
5 0.71%
Érvényes szavazatok 702
SDK
220 25.46%
HZDS
201 23.26%
SDĽ
171 19.79%
MKP
83 9.61%
KSS
81 9.38%
SOP
67 7.75%
SNS
14 1.62%
MLHZP
8 0.93%
ZRS
7 0.81%
SNJ
5 0.58%
NSK
4 0.46%
Egyéb
3 0.35%
Érvényes szavazatok 864
MKP
177 26.74%
ANO
109 16.47%
HZDS
96 14.50%
KSS
75 11.33%
SDKU
59 8.91%
SMER
58 8.76%
KDH
16 2.42%
SZS
13 1.96%
SNS
10 1.51%
NOSNP
10 1.51%
ZRS
8 1.21%
SDA
6 0.91%
HZD
6 0.91%
ROMA
4 0.60%
OKS
3 0.45%
SDĽ
3 0.45%
PSNS
3 0.45%
Egyéb
6 0.91%
Érvényes szavazatok 662
MKP
139 31.10%
SMER
114 25.50%
SDKU DS
71 15.88%
ĽS HZDS
43 9.62%
KDH
25 5.59%
KSS
17 3.80%
SNS
17 3.80%
SF
7 1.57%
LB
3 0.67%
ANO
3 0.67%
HZD
3 0.67%
SLS
2 0.45%
NADEJ
2 0.45%
Egyéb
1 0.22%
Érvényes szavazatok 447
SMER
141 27.65%
Most-Híd
114 22.35%
SDKU DS
82 16.08%
SaS
66 12.94%
MKP
34 6.67%
KDH
18 3.53%
ĽS HZDS
16 3.14%
SNS
10 1.96%
SDĽ
8 1.57%
EDS
6 1.18%
Paliho Kapurkova
6 1.18%
Únia
3 0.59%
KSS
3 0.59%
Egyéb
3 0.59%
Érvényes szavazatok 510
SMER SD
168 36.92%
Most-Híd
81 17.80%
OĽaNO
41 9.01%
MKP
38 8.35%
SDKU DS
33 7.25%
KDH
19 4.18%
99 Percent
18 3.96%
SaS
17 3.74%
SSS NM
9 1.98%
SNS
8 1.76%
Zmena zdola DU
5 1.10%
LSNS
4 0.88%
NaS ns
3 0.66%
KSS
3 0.66%
PaS
3 0.66%
Egyéb
5 1.10%
Érvényes szavazatok 455
SMER SD
108 20.93%
Most-Híd
94 18.22%
LSNS
86 16.67%
OĽANO-NOVA
47 9.11%
MKP
42 8.14%
#SIEŤ
29 5.62%
SaS
28 5.43%
SNS
27 5.23%
TIP
15 2.91%
SME RODINA
13 2.52%
SMS
7 1.36%
KDH
7 1.36%
ŠANCA
5 0.97%
Egyéb
8 1.55%
Érvényes szavazatok 516
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések