SK
MI
.....

Csicser

Község

címer zászló
1193 99% magyar 1910
630 70% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csicser
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čičarovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Ung vármegye
Nagykaposi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Ungi-sík
Más földrajzi nevek:
Csicseri-domb, Csicseri Nagy-erdő, Gor-tó, Liget, Molyva, Nyárkoron, Orsina, Pogány-domb, Szuha-tisztás, Udocs-patak
Koordináták:
48.53984070, 22.01797104
Terület:
26,63 km2
Rang:
község
Népesség:
907
Tszf. magasság:
105 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07671
Település kód:
528277
Szervezeti azonosító:
331449
Adóazonosító:
2020539994

A község az Alföldön, a Nagykaposi-sík kistáj déli részén fekszik, az Udocs-patak partján, Nagykapostól 5 km-re nyugatra. Mellékutak kötik össze Nagykapossal, valamint Vajánnal (4 km). Határának csaknem felét rétek, legelők és erdők borítják. Nyugatról Bés, északnyugatról Vaján, északról Mokcsamogyorós, keletről Nagykapos, délről pedig Bodrogmező és Lelesz községekkel határos. Déli határát (mely egyben Ung és Zemplén megyék történelmi határát alkotja) a Latorca régi medre alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Nagymihályi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Ung vármegye Nagykaposi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Nagykaposi, majd 1960-1996 között a Tőketerebesi járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagymihályi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Ung vármegye, Nagykaposi járás). 1950 után határának egy részét Béshez és Vajánhoz csatolták (utóbbi területen épült meg a vajáni olajfinomító), területe így 1910-38-hoz képest 2,7 %-al, 27,36 km²-ről 26,63 km²-re csökkent.

Népesség

1910-ben 1203, 1921-ben 1157, 1938-ban pedig 1259, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népessége egyharmadával csökkent, majd az 1990-es évek stagnálása után 2001-2011 között már 7,7 %-os lakosságszámnövekedés figyelhető meg (827 főről 891-re). Lakossága ma is túlnyomórészt magyar nemzetiségű (2011-ben 92,8 %), a szlovákok aránya 5,9 %. A legtöbb szlovákiai magyar településsel ellentétben itt nem csökkent a magyarok aránya számottevő mértékben a rendszerváltás óta. A lakosság 15,9 %-a a roma etnikumhoz tartozik. 2011-ben a lakosság 39,4 %-a volt református, 32,5 %-a római katolikus, 24,2 %-a pedig görög katolikus vallású. 1944-ig számottevő izraelita közösség is élt a községben (1921-ben 7,8 %).

Történelem

A község területe a régészeti leletek tanúsága szerint már a kőkorszakban lakott volt. 1263-ban birtokosa Csicseri Szobeszlav adománylevélében említik először. A 13. században már plébániája is volt, papját névszerint is megemlítik. 1284-ben említik templomát is. A községnek 1458-ig vámszedési joga volt. A 14. – 19. század között a Csicser, Orosz és Ormós családok birtoka volt. A 14. században súlyos birtokviszályok színhelye volt a község. 1359-ben a leleszi kolostor kirablásaval bosszulták meg Csicsery Jánosnak a megyegyűlésen való meggyilkolását. 1365-ben az itteni földesurak jobbágyai kétszer is betörtek Nagykaposra. Előbb elhajtottak egy marhacsordát, majd még ugyanabban az évben ismét megtámadták Kapost, megkínozták és megverték a jobbágyokat, kirabolták a templomot. A Csicseryek hatalmát jelzi, hogy birtokközpontjukon várkastélyt is emeltek. 1425-ben 8 portát számláltak a településen. A 15. század közepén Csicsery Zsigmond és fia Mihály, Giskra János huszitáival elpusztíttatta és kiraboltatta a falut. Elvitték a családi összes kincseit. 1530-ban a lakosság egy része református hitre tért, más részre katolikus maradt, a templomot közösen használták több mint kétszáz évig. 1600-ban 28 lakóház állt a faluban. A 17. század vallásháborúi alaposan megritkították a falu lakosságát, 1697-ben 7 jobbágycsalád élt a településen. 1715-ben 22 ház állt a községben. A 18. század közepén az Orosz és a Barkóczy család volt a falu földesura. 1764-ben vallási összetűzés színhelye a község – a katolikusok visszakapták a reformátusoktól a templomot, de a katonaság elvonulása után a reformátusok visszafoglalták azt, elégetve a katolikusok berendezését. A római katolikus plébániát 1780-ban alapították újjá. 1828-ban 155 házban 1243 lakos élt, ezzel Ung vármegye egyik legnagyobb faluja volt. 1869-ben volt a legnépesebb, ekkor 1369 lakosa volt. Lakói földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. A 19. század végétől számos lakosa kivándorolt a tengerentúlra. 1920-ig Ung vármegye Nagykaposi járásához tartozott. 1938-1945 között ismét Magyarországhoz tartozott. 1944 nyarán zsidó lakosságát (1938-ban 62 fő) koncentrációs táborba hurcolták. A falu lakosai közül 42-en vesztették életüket a második világháborúban. A vajáni hőerőmű felépülése az 1960-as években nagy hatással volt a település fejlődésére. Lakosai a rendszerváltásig részben a környék ipari üzemeiben, részben a helyi mezőgazdasági szövetkezetben dolgoztak.

Mai jelentősége

A községben magyar tannyelvű alapiskola és óvoda található. A falunak három temploma is van: református temploma a 18. század végén épült középkori alapokon, a Szent Lászlónak szentelt római katolikus temploma 1796-1802 között, Védelmező Szűzanyának szentelt görög katolikus temploma pedig a 19. század elején klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSICSER. Csitsovtze. Magyar, és tót falu Ungvár Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, ó hitűek, és reformátusok, fekszik Pálocztól 3/4. mértföldnyire, Latorcza vizének Ung öblével való egyesűlésénél, határjának jó termékenységéhez ’s egyéb vagyonnyaihoz képest, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csicser, magyar falu, Ungh vmegyében, N.-Kaposhoz nyugotra 3/4 órányira: 251 r., 175 g. kath., 545 ref., 53 zsidó lak. Róm. és gör. kath. és ref. anyatemplom. Van gazdag szántófölde, erdeje, sok rétje, tava. F. u. Orosz, Buday, Ajtay, gr. Barkóczy, s m. ut. p. Ungvár.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Vajántól délre esnek Iske, Beés, Csicser jómódú népes községek. Csicserben fedezték föl a Magyar Történelmi Társúlat tagjai 1871-ben a Csicsery család levéltárában a Szabács viadala czímű történeti énektöredéket, mely 1476-ból származik s eredetije ma a Magyar Nemzeti Múzeum magyar nyelvemlék-gyűjteményének egyik kincse.

Magyar Katolikus Lexikon

Csicser, v. Ung vm. (Čičarovce, Szl.): 1. plébánia a v. egri, majd szatmári egyhm. alsó-ungi esp. ker-ében. 1263: Checher. A 14. sz: nemesi falu, a 15. sz: a Csicseri, az Orosz és az Ormos családok birtoka. 1500: „régi” tp-a volt. Amikor a Csicseri család prot. lett, a tp. hajóját 1530 k. a prot-ok elvették, de az egyh-hoz hű Orosz család ellenállása miatt a szentélyt meg kellett hagyniuk a kat-oknak. A szentély és a hajó közé falat húztak és közel 200 évig a tp-ot a prot-ok és a kat-ok közösen használták. 1764: a kat-ok visszakapták a tp-ot, de amikor 2 hét múlva a tp. őrzésére kirendelt katonaság eltávozott, a prot-ok az egész tp-ot elfoglalták. A kat. berendezést elégették, csak a Mária-oltárkép menekült meg. Csicseri Orosz Gábor kegyúr, a vm. alispánja 1765: a saját udvarán kis fatp-ot emelt, ahova a pálóci plnos járt misézni. A pléb-t 1780: alapították újra. Mai Szt László kir. tp-át 1796-1800: építették Kende László nagyváradi knk. költségén. Orgonáját a Rieger testvérek építették. Harangjait 1896: 74 cm átm. László Lajos és Andor Kisgejőcön, 1922: 58 cm. átm. ismeretlen mester öntötte. - Anyanyelve m. - Plébánosai: Willinovich Orbán, Rauch Antal, Rohács György, Kazinczy Aurél, Gyöngyösi György, Lénárd József, Molnár A. László, Polányi Endre, Templfi András, Szabó Gyula, Svadlenz Emil, Kondás László, Kalász Géza, Kocska Antal. - Filiái 1917: Bés, Iske, Kerész, Mokcsa, Vaján. - Lakói 1840: 358 r.k., 342 g.k., 2 ev., 504 ref., 66 izr., össz. 1272; 1910: 327 r.k., 331 g.k., 3 ev., 460 ref., 82 izr., össz. 1203; 1940: 346 r.k., 395 g.k., 2 g.kel., 383 ref., 54 izr., össz. 1180; 1970: össz. 1226, 97,5%-a m.; 1991: össz. 834, m. 807 (96,76%); 2001: össz. 827, m. 774 (93,59%). - 2. g.k. parókia a munkácsi egyhm. bezői esp. ker-ében. 1771: már létezett. Mai tp-át Szűz Mária oltalma tit-ra sztelték. Anyanyelve 1840: rutén, m. Kocska Antal Schem. Szat. 1901:101. - Schem. Cass. 2000:58 (lakói 1997: 689 magyar, 28 szl., 1 cseh, 103 cigány, össz. 821; 2000: 251 r.k., össz. 844.).

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Csicser. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Cigánytelep. A község területe 4758 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1259.

Orosz László

1697. 12. 18.
Csicser - megszületett
1773. 7. 11.
Nagyszombat - elhunyt

Magda Sándor

1883. 2. 11.
Iske - megszületett
Csicser - egyházi szolgálatot végzett
Nagykapos - egyházi szolgálatot végzett

Cs. Tóth Erzsébet

1952.10.23.
Csicser - megszületett
Névelőfordulások
1773
Csicser,
1786
Cschicschér,
1808
Csicsér, Cžičerowce,
1863
Csicser,
1920
Čičarovce,
1927
Čičarovce, Csicser,
1945
Čičarovce, Csicser,
1948
Čičarovce
1994
Csicser

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Csicser (Čičarovce) 90
Telefon: 0566383170
Fax: 0566383170

Honlap: cicarovce.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Hajdók Vincent (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Káššová Monika (Független)
Brutovský Mikuláš (Független)
Šmajda Štefan (MOST - HÍD)
Varga Imrich (SMK-MKP)
Bodnár Barnabáš (SMK-MKP)
Demko Gabriel (SMK-MKP)
Marko Július (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Csicseri Posta

Csicser 90

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Csicser 109

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Csicser 91

Csicseri Községi Hivatal

Csicser 90

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1212 96%
szlovákok 12 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 43 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1268
magyarok 1193 99%
szlovákok 3 0%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1203
magyarok 965 83%
szlovákok 61 5%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 130 11%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1157
magyarok 807 97%
szlovákok 22 3%
ruszinok 0 0%
romák 2 0%
ukránok 2 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 834
magyarok 774 94%
szlovákok 52 6%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 827
magyarok 827 93%
szlovákok 53 6%
ruszinok 0 0%
romák 6 1%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 891
magyarok 630 70%
szlovákok 85 9%
ruszinok 0 0%
romák 163 18%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 21 2%
összlétszám 902
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 721
Választási részvétel: 63.25 %
Kiadott boríték: 456
Bedobott boríték: 456

Polgármester

Érvényes szavazólap: 449
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hajdók Vincent 217 48.33 % SMK-MKP
Lengyel Csaba 102 22.72 % Független
Káššová Monika 93 20.71 % Független
Sziszák Dávid 37 8.24 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Varga Imrich 296 SMK-MKP
Bodnár Barnabáš 218 SMK-MKP
Demko Gabriel 218 SMK-MKP
Káššová Monika 203 Független
Brutovský Mikuláš 194 Független
Šmajda Štefan 188 MOST - HÍD
Marko Július 184 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö SIEŤ 14.29% SIEŤ 1 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 688
Választási részvétel: 43.60 %
Kiadott boríték: 300
Bedobott boríték: 300
Választásra jogosult: 688
Választási részvétel: 18.17 %
Kiadott boríték: 125
Bedobott boríték: 125
Választásra jogosult: 704
Választási részvétel: 36,07 %
Kiadott boríték: 254
Bedobott boríték: 254

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 246
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 247
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 207 84.15 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 12 4.88 % KDS
Dominika Palaščáková 9 3.66 % NOVA
Rastislav Masnyk 5 2.03 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 4 1.63 % Független
Jaroslav Džunko 3 1.22 % Független
Ivan Kuhn 3 1.22 % OKS
Lukáš Sisák 2 0.81 % KSS
Vladimír Gürtler 1 0.41 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 8 6.40% KDS
Karol Pataky 176 71.26 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 47 19.03 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 7 2.83 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Rudolf Botka 5 2.02 % NP
Jozef Bobík 5 2.02 % Független
Oliver Petrík 2 0.81 % JĽSS
Róbert Bačinský 2 0.81 % Független
Jozef Červeňák 1 0.40 % RIS
Adam Šepetka 1 0.40 % NAJ
Štefan Surmánek 1 0.40 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 296
Érvényes szavazólap: 249
Érvényes szavazólap: 22183
# Név Szavazat Százalék Párt
Gábor Mihók 235 79.39% SMK-MKP
Attila Barkó 220 74.32% SMK-MKP
Tibor Varga 208 70.27% SMK-MKP
Mária Vargová 102 34.46% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Arpád Csuri 70 23.65% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Branislav Sijka 36 12.16% Független
Jozef Bobík 14 4.73% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jana Cibereová 12 4.05% SMER - SD
Matej Šarocký 11 3.72% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Paľovčík 11 3.72% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ján Mihalečko 10 3.38% SMER - SD
Ján Čuchran 10 3.38% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Martin Pado 10 3.38% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 9 3.04% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tomáš Bubelíny 8 2.70% NOVA
Rastislav Olexa 7 2.36% Független
Emil Ďurovčík 6 2.03% SMER - SD
Oliver Petrík 5 1.69% Független
Imrich Balog 5 1.69% KĽS
Milan Kaplan 4 1.35% NOVA
Matúš Nameš 4 1.35% SNS
Viliam Zahorčák 4 1.35% SMER - SD
Valéria Eľková 4 1.35% Független
František Farkaš 4 1.35% SMER - SD
Vladimír Dunajčák 3 1.01% ĽS-HZDS
Jaroslava Špaková 3 1.01% DS
Juraj Jevin 3 1.01% SaS
Jozef Jusko 2 0.68% ÚSVIT
Ľubica Rošková 2 0.68% SMER - SD
Pavol Valko 2 0.68% SMS
Juraj Brecko 1 0.34% KSS
Andrea Sisák 1 0.34% Független
Miroslav Surmánek 1 0.34% NOVA
Martin Stripai 1 0.34% SMS
Martin Magura 1 0.34% SMS
Jaroslav Ferenc 1 0.34% KĽS
Ján Potocký 1 0.34% SMS
Ján Bednár 1 0.34% NOVA
Ivo Dubík 1 0.34% 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Tokár 1 0.34% SRÚS
Eduard Maskaľ 0 0.00% ĽS-HZDS
Gabriel Timko 0 0.00% SMS
Ali Kamberovič 0 0.00% ĽS-HZDS
Ján Mičuda 0 0.00% Független
Rastislav Tomaš 0 0.00% KSS
Slavomír Kešeľ 0 0.00% SRÚS
Slavomír Žužo 0 0.00% MS
Stanislav Gaľa 0 0.00% SNS
Štefan Tomáš 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Dagmara Balogová 0 0.00% KSS
Jaroslav Vaľo 0 0.00% SNS
Mária Uchnárová 0 0.00% SMS
Milan Potocký 0 0.00% Független
Vladimíra Fortunová 0 0.00% KSS
Jozef Makohus 0 0.00% SMER - SD
Tibor Varga 211 84.74% SMK-MKP
Mária Bálintová 197 79.12% MOST - HÍD
Mária Vargová 170 68.27% MOST - HÍD
Peter Jakab 133 53.41% MOST - HÍD
Ildikó Vargová 47 18.88% ŠKV
Branislav Sijka 43 17.27% Független
Klára Lakatosová 25 10.04% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Ľudovít Adam 14 5.62% Független
Oskar Szabo 13 5.22% SZS
Jana Cibereová 13 5.22% SMER-SD
Mikuláš Kiš 12 4.82% NAJ
František Farkaš 12 4.82% SMER-SD
Ján Mihalečko 9 3.61% SMER-SD
Emil Ďurovčík 7 2.81% SMER-SD
Jozef Sokologorský 6 2.41% SMER-SD
Attila Lukáč 6 2.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Peter Borza 6 2.41% SNS
František Džuppa 6 2.41% ĽS Naše Slovensko
Nikoleta Borzová 6 2.41% ĽS Naše Slovensko
Richard Želinský 5 2.01% ĽS Naše Slovensko
Juraj Ircha 4 1.61% Demokrati Slovenska
Martin Ivan 4 1.61% ĽS Naše Slovensko
Marta Hermannová 4 1.61% NAJ
Miroslav Šimko 4 1.61% SNS
Marián Nistor 3 1.20% ŠKV
Viliam Zahorčák 3 1.20% SMER-SD
Michal Stričík 3 1.20% ŠKV
Pavol Kuchta 3 1.20% SMER-SD
Milan Michalič 2 0.80% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Sabol 2 0.80% SNS
Timea Sotáková 2 0.80% SMER-SD
Július Stanko 2 0.80% ĽS Naše Slovensko
Juraj Jevin 2 0.80% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Emil Čurma 2 0.80% SNS
Jozef Jambor 2 0.80% NAJ
Ján Potocký 1 0.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dušan Goda 1 0.40% Független
Eduard Karšňák 1 0.40% Demokrati Slovenska
Marek Misár 1 0.40% NAJ
Ľuboslav Chvasta 1 0.40% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Onda 1 0.40% NAJ
Karol Pavelka 1 0.40% SNS
Lukáš Pažinka 1 0.40% Független
Marko Hami 1 0.40% ĽS Naše Slovensko
Edita Jonyová 1 0.40% JEDNOTA-ĽSS
Erik Sibal 1 0.40% Független
Stanislav Gaľa 1 0.40% ŠKV
Radoslav Smutný 1 0.40% SP
Valéria Eľková 1 0.40% Független
Iveta Golmicová 1 0.40% ŠANCA
Patrik Magdoško 1 0.40% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Peter Badida 1 0.40% VZDOR
Peter Malík 1 0.40% SNS
Matej Šarocký 1 0.40% ŠANCA
Marián Markovič 1 0.40% ŠKV
Marek Švingál 1 0.40% ŠKV
Vladimír Tomko 1 0.40% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Vaľo 1 0.40% SNS
Slavko Pavolko 1 0.40% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Milan Potocký 0 0.00% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Horňák 0 0.00% DS
Radoslav Osif 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Milan Kaplan 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Ľubomír Husnaj 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Gabriel Timko 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Bohuš Jakuboc 0 0.00% ŠKV
Pavol Valko 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Oliver Petrík 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Viliam Brandis 0 0.00% NAJ
Jozef Bobík 0 0.00% Független
Milan Barančík 0 0.00% ÚSVIT
Ján Viselka 0 0.00% Független
Ondrej Golas 0 0.00% Független
Martin Magura 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Emil Ďurovčík 6679 0.00% SMER - SD
Viliam Zahorčák 6522 0.00% SMER - SD
František Farkaš 4645 0.00% SMER - SD
Ján Mihalečko 4630 0.00% SMER - SD
Jana Cibereová 4512 0.00% SMER - SD
Ľubica Rošková 4061 0.00% SMER - SD
Jozef Makohus 3271 0.00% SMER - SD
Ján Paľovčík 2784 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Oliver Petrík 2783 0.00% Független
Jozef Bobík 2673 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Valéria Eľková 2519 0.00% Független
Mária Vargová 2437 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Čuchran 2359 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Pado 2008 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 1886 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 1872 0.00% SMK-MKP
Arpád Csuri 1774 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Milan Potocký 1747 0.00% Független
Matej Šarocký 1525 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Attila Barkó 1483 0.00% SMK-MKP
Tibor Varga 1477 0.00% SMK-MKP
Branislav Sijka 1461 0.00% Független
Vladimír Dunajčák 1069 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Olexa 1027 0.00% Független
Martin Stripai 882 0.00% SMS
Juraj Brecko 864 0.00% KSS
Milan Kaplan 791 0.00% NOVA
Štefan Tomáš 787 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Jevin 771 0.00% SaS
Stanislav Gaľa 742 0.00% SNS
Miroslav Surmánek 737 0.00% NOVA
Jaroslav Vaľo 652 0.00% SNS
Ján Potocký 588 0.00% SMS
Slavomír Žužo 584 0.00% MS
Andrea Sisák 563 0.00% Független
Ivo Dubík 538 0.00% 7 STATOČNÝCH
Vladimíra Fortunová 500 0.00% KSS
Ali Kamberovič 497 0.00% ĽS-HZDS
Dagmara Balogová 471 0.00% KSS
Rastislav Tomaš 466 0.00% KSS
Eduard Maskaľ 457 0.00% ĽS-HZDS
Martin Magura 435 0.00% SMS
Ján Bednár 408 0.00% NOVA
Matúš Nameš 399 0.00% SNS
Ján Mičuda 396 0.00% Független
Imrich Balog 390 0.00% KĽS
Jaroslava Špaková 380 0.00% DS
Jaroslav Tokár 361 0.00% SRÚS
Gabriel Timko 361 0.00% SMS
Tomáš Bubelíny 329 0.00% NOVA
Pavol Valko 286 0.00% SMS
Slavomír Kešeľ 262 0.00% SRÚS
Mária Uchnárová 249 0.00% SMS
Jozef Jusko 233 0.00% ÚSVIT
Jaroslav Ferenc 230 0.00% KĽS
Emil Ďurovčík 5727 25.82% SMER-SD
Viliam Zahorčák 5060 22.81% SMER-SD
Milan Potocký 4703 21.20% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Mihalečko 4622 20.84% SMER-SD
Jana Cibereová 4596 20.72% SMER-SD
František Farkaš 4364 19.67% SMER-SD
Milan Kaplan 3984 17.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Pavol Kuchta 3685 16.61% SMER-SD
Jozef Sokologorský 3422 15.43% SMER-SD
Slavko Pavolko 3272 14.75% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Timea Sotáková 2930 13.21% SMER-SD
Michal Stričík 2873 12.95% ŠKV
Dušan Goda 2676 12.06% Független
Mária Vargová 2645 11.92% MOST - HÍD
Valéria Eľková 2603 11.73% Független
Juraj Jevin 2568 11.58% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Patrik Magdoško 2495 11.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Peter Jakab 2325 10.48% MOST - HÍD
Mária Bálintová 2255 10.17% MOST - HÍD
Tibor Varga 2034 9.17% SMK-MKP
Jozef Bobík 2019 9.10% Független
Bohuš Jakuboc 1695 7.64% ŠKV
Ildikó Vargová 1611 7.26% ŠKV
Matej Šarocký 1562 7.04% ŠANCA
Ľudovít Adam 1504 6.78% Független
Klára Lakatosová 1355 6.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Milan Michalič 1270 5.73% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Richard Želinský 1260 5.68% ĽS Naše Slovensko
Oliver Petrík 1257 5.67% JEDNOTA-ĽSS
Stanislav Gaľa 1238 5.58% ŠKV
Erik Sibal 1173 5.29% Független
František Džuppa 1142 5.15% ĽS Naše Slovensko
Branislav Sijka 1128 5.08% Független
Emil Čurma 1062 4.79% SNS
Nikoleta Borzová 998 4.50% ĽS Naše Slovensko
Július Stanko 976 4.40% ĽS Naše Slovensko
Marián Nistor 897 4.04% ŠKV
Marek Švingál 879 3.96% ŠKV
Martin Ivan 878 3.96% ĽS Naše Slovensko
Marián Markovič 875 3.94% ŠKV
Marko Hami 857 3.86% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Tomko 853 3.85% ĽS Naše Slovensko
Ján Potocký 772 3.48% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Viselka 770 3.47% Független
Jaroslav Vaľo 738 3.33% SNS
Lukáš Pažinka 653 2.94% Független
Peter Sabol 645 2.91% SNS
Peter Badida 636 2.87% VZDOR
Iveta Golmicová 609 2.75% ŠANCA
Peter Borza 595 2.68% SNS
Ľuboslav Chvasta 566 2.55% SME RODINA - Boris Kollár
Eduard Karšňák 552 2.49% Demokrati Slovenska
Martin Magura 502 2.26% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Oskar Szabo 498 2.24% SZS
Ľubomír Husnaj 496 2.24% JEDNOTA-ĽSS
Peter Malík 481 2.17% SNS
Miroslav Šimko 456 2.06% SNS
Radoslav Osif 450 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Peter Horňák 437 1.97% DS
Edita Jonyová 405 1.83% JEDNOTA-ĽSS
Attila Lukáč 382 1.72% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Ircha 377 1.70% Demokrati Slovenska
Viliam Brandis 352 1.59% NAJ
Gabriel Timko 316 1.42% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marta Hermannová 289 1.30% NAJ
Ondrej Golas 289 1.30% Független
Mikuláš Kiš 286 1.29% NAJ
Karol Pavelka 279 1.26% SNS
Radoslav Smutný 271 1.22% SP
Marek Misár 261 1.18% NAJ
Pavol Valko 242 1.09% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Onda 229 1.03% NAJ
Jozef Jambor 224 1.01% NAJ
Milan Barančík 203 0.92% ÚSVIT

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vaján 96 21.01 %
Nagykapos 53 11.60 %
Nagymihály 35 7.66 %
Lask 30 6.56 %
Abara 16 3.50 %
Mokcsamogyorós 10 2.19 %
Őrmező 8 1.75 %
Deregnyő 8 1.75 %
Szirénfalva 7 1.53 %
Feketemező 7 1.53 %
Budaháza 6 1.31 %
Csicser 6 1.31 %
Mátyócvajkóc 6 1.31 %
Iske 5 1.09 %
Nyarádkelecsény 5 1.09 %
Dobóruszka 4 0.88 %
Rákóc 4 0.88 %
Füzesér 4 0.88 %
Butka 4 0.88 %
Pazdics 4 0.88 %
Nagyráska 4 0.88 %
Málca 4 0.88 %
Bés 4 0.88 %
Bánóc 4 0.88 %
Pályin 3 0.66 %
Rebrény 3 0.66 %
Pálóc 3 0.66 %
Sámogy 3 0.66 %
Dobróka 2 0.44 %
Morva 2 0.44 %
Vinna 2 0.44 %
Lasztomér 2 0.44 %
Nagyszelmenc 2 0.44 %
Zalacska 2 0.44 %
Tusa 2 0.44 %
Nagyszeretva 2 0.44 %
Petróc 2 0.44 %
Márk 2 0.44 %
Solymos 1 0.22 %
Kisráska 1 0.22 %
Nátafalva 1 0.22 %
Lazony 1 0.22 %
Nagycseb 1 0.22 %
Berettő 1 0.22 %
Magasrév 1 0.22 %
Gatály 1 0.22 %
Karaszna 1 0.22 %
Tarna 1 0.22 %
Hajagos 1 0.22 %
Zemplénszuha 1 0.22 %
Márkcsemernye 1 0.22 %
Vámoslucska 1 0.22 %
Jósza 1 0.22 %
Dénesújfalu 1 0.22 %
Gézsény 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 423 30.04 %
Füzesér 186 13.21 %
Vásárhely 144 10.23 %
Tusa 90 6.39 %
Nátafalva 81 5.75 %
Tusaújfalu 64 4.55 %
Morva 57 4.05 %
Hór 55 3.91 %
Rákóc 51 3.62 %
Bánóc 38 2.70 %
Pazdics 31 2.20 %
Nagykapos 27 1.92 %
Berettő 25 1.78 %
Karaszna 23 1.63 %
Lazony 21 1.49 %
Őrmező 19 1.35 %
Málca 19 1.35 %
Vinna 18 1.28 %
Sámogy 17 1.21 %
Falkus 17 1.21 %
Lask 15 1.07 %
Petrik 15 1.07 %
Lasztomér 15 1.07 %
Zalacska 14 0.99 %
Kácsánd 14 0.99 %
Ordasfalva 13 0.92 %
Jósza 12 0.85 %
Dobróka 11 0.78 %
Tarna 10 0.71 %
Pályin 10 0.71 %
Rebrény 8 0.57 %
Ungtavas 8 0.57 %
Bajánháza 8 0.57 %
Pálóc 7 0.50 %
Petróc 7 0.50 %
Solymos 7 0.50 %
Márk 7 0.50 %
Gatály 7 0.50 %
Harapás 6 0.43 %
Butka 6 0.43 %
Hanajna 6 0.43 %
Izbugya 6 0.43 %
Vámoslucska 5 0.36 %
Dénesújfalu 5 0.36 %
Hajagos 4 0.28 %
Nyarádkelecsény 4 0.28 %
Abara 4 0.28 %
Magasrév 4 0.28 %
Németvágás 4 0.28 %
Fogas 4 0.28 %
Leszna 4 0.28 %
Nagyszelmenc 3 0.21 %
Nagyszeretva 3 0.21 %
Szalók 3 0.21 %
Feketemező 3 0.21 %
Kisráska 3 0.21 %
Kisszeretva 3 0.21 %
Márkcsemernye 2 0.14 %
Nagycseb 2 0.14 %
Vaján 2 0.14 %
Gézsény 2 0.14 %
Ungszenna 2 0.14 %
Szirénfalva 2 0.14 %
Budaháza 1 0.07 %
Alsókánya 1 0.07 %
Nagyráska 1 0.07 %
Sztára 1 0.07 %
Mokcsamogyorós 1 0.07 %
Dobóruszka 1 0.07 %
Zemplénszuha 1 0.07 %
Zuhogó 1 0.07 %
Mátyócvajkóc 1 0.07 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 192 20.89 %
Füzesér 175 19.04 %
Vásárhely 118 12.84 %
Nagykapos 94 10.23 %
Feketemező 75 8.16 %
Csicser 43 4.68 %
Jósza 36 3.92 %
Pálóc 34 3.70 %
Mokcsamogyorós 27 2.94 %
Mátyócvajkóc 20 2.18 %
Magasrév 20 2.18 %
Őrmező 19 2.07 %
Dobóruszka 18 1.96 %
Nyarádkelecsény 18 1.96 %
Vaján 16 1.74 %
Izbugya 14 1.52 %
Sztára 14 1.52 %
Lazony 12 1.31 %
Budaháza 11 1.20 %
Deregnyő 9 0.98 %
Vinna 8 0.87 %
Nagyszelmenc 8 0.87 %
Gatály 8 0.87 %
Morva 8 0.87 %
Butka 8 0.87 %
Nagycseb 8 0.87 %
Pazdics 8 0.87 %
Abara 7 0.76 %
Solymos 7 0.76 %
Petróc 6 0.65 %
Dénesújfalu 6 0.65 %
Bés 6 0.65 %
Dobróka 6 0.65 %
Kisráska 5 0.54 %
Ungszenna 5 0.54 %
Lasztomér 4 0.44 %
Németvágás 4 0.44 %
Szalók 4 0.44 %
Nagyszeretva 4 0.44 %
Hajagos 3 0.33 %
Harapás 3 0.33 %
Bajánháza 3 0.33 %
Ungtavas 3 0.33 %
Zalacska 3 0.33 %
Bánóc 2 0.22 %
Nátafalva 2 0.22 %
Rebrény 2 0.22 %
Málca 2 0.22 %
Hór 2 0.22 %
Márk 2 0.22 %
Leszna 2 0.22 %
Kisszeretva 2 0.22 %
Zemplénszuha 2 0.22 %
Sámogy 1 0.11 %
Vámoslucska 1 0.11 %
Karaszna 1 0.11 %
Berettő 1 0.11 %
Hanajna 1 0.11 %
Falkus 1 0.11 %
Tusa 1 0.11 %
Fogas 1 0.11 %
Tarna 1 0.11 %
Hegyi 1 0.11 %
Gézsény 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Rákóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Nagymihály 1 665 64.21 %
Füzesér 183 7.06 %
Őrmező 84 3.24 %
Nátafalva 61 2.35 %
Nagykapos 41 1.58 %
Zalacska 37 1.43 %
Vinna 33 1.27 %
Hajagos 23 0.89 %
Harapás 20 0.77 %
Ungtavas 19 0.73 %
Butka 18 0.69 %
Málca 18 0.69 %
Jósza 18 0.69 %
Rebrény 18 0.69 %
Sámogy 18 0.69 %
Izbugya 17 0.66 %
Lasztomér 16 0.62 %
Ordasfalva 15 0.58 %
Tarna 15 0.58 %
Morva 15 0.58 %
Pazdics 14 0.54 %
Vámoslucska 14 0.54 %
Karaszna 13 0.50 %
Nagycseb 13 0.50 %
Feketemező 13 0.50 %
Pálóc 13 0.50 %
Fogas 12 0.46 %
Vásárhely 11 0.42 %
Solymos 11 0.42 %
Zemplénszuha 10 0.39 %
Dénesújfalu 10 0.39 %
Dobróka 10 0.39 %
Rákóc 10 0.39 %
Petróc 9 0.35 %
Ungszenna 9 0.35 %
Leszna 8 0.31 %
Alsókánya 8 0.31 %
Bajánháza 8 0.31 %
Berettő 8 0.31 %
Tusa 7 0.27 %
Lazony 7 0.27 %
Nyarádkelecsény 7 0.27 %
Gézsény 7 0.27 %
Dobóruszka 6 0.23 %
Mokcsamogyorós 6 0.23 %
Németvágás 6 0.23 %
Gatály 6 0.23 %
Pályin 6 0.23 %
Tusaújfalu 6 0.23 %
Szalók 6 0.23 %
Magasrév 6 0.23 %
Sztára 5 0.19 %
Laborcfalva 5 0.19 %
Bánóc 5 0.19 %
Abara 5 0.19 %
Szirénfalva 4 0.15 %
Lask 4 0.15 %
Kácsánd 4 0.15 %
Kisráska 4 0.15 %
Zuhogó 4 0.15 %
Hór 3 0.12 %
Petrik 3 0.12 %
Mátyócvajkóc 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Budaháza 2 0.08 %
Vaján 2 0.08 %
Márk 2 0.08 %
Csicser 1 0.04 %
Falkus 1 0.04 %
Hanajna 1 0.04 %
Kisszeretva 1 0.04 %
Márkcsemernye 1 0.04 %
Nagyszeretva 1 0.04 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 146 36.78 %
Butka 42 10.58 %
Őrmező 16 4.03 %
Nagykapos 13 3.27 %
Pálóc 12 3.02 %
Nátafalva 9 2.27 %
Tusaújfalu 8 2.02 %
Lasztomér 7 1.76 %
Márk 6 1.51 %
Vámoslucska 6 1.51 %
Lazony 6 1.51 %
Gézsény 5 1.26 %
Gatály 5 1.26 %
Vinna 5 1.26 %
Málca 5 1.26 %
Jósza 5 1.26 %
Nagyráska 4 1.01 %
Nagycseb 4 1.01 %
Zalacska 4 1.01 %
Tusa 4 1.01 %
Vásárhely 4 1.01 %
Feketemező 4 1.01 %
Szalók 4 1.01 %
Sámogy 4 1.01 %
Pazdics 4 1.01 %
Morva 4 1.01 %
Dobóruszka 3 0.76 %
Nyarádkelecsény 3 0.76 %
Bánóc 3 0.76 %
Hór 3 0.76 %
Füzesér 3 0.76 %
Mokcsamogyorós 3 0.76 %
Petróc 3 0.76 %
Falkus 3 0.76 %
Zuhogó 3 0.76 %
Tarna 3 0.76 %
Bés 2 0.50 %
Leszna 2 0.50 %
Petrik 2 0.50 %
Rebrény 2 0.50 %
Magasrév 2 0.50 %
Szirénfalva 2 0.50 %
Berettő 2 0.50 %
Rákóc 2 0.50 %
Dobróka 2 0.50 %
Izbugya 2 0.50 %
Zemplénszuha 2 0.50 %
Hanajna 2 0.50 %
Kácsánd 1 0.25 %
Abara 1 0.25 %
Alsókánya 1 0.25 %
Kisráska 1 0.25 %
Budaháza 1 0.25 %
Hajagos 1 0.25 %
Ungszenna 1 0.25 %
Bajánháza 1 0.25 %
Dénesújfalu 1 0.25 %
Solymos 1 0.25 %
Nagyszeretva 1 0.25 %
Kisszeretva 1 0.25 %
Németvágás 1 0.25 %
Csicser 1 0.25 %
Hegyi 1 0.25 %
Sztára 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Nagymihály 252 42.71 %
Rebrény 49 8.31 %
Őrmező 13 2.20 %
Ungszenna 11 1.86 %
Zalacska 10 1.69 %
Rákóc 9 1.53 %
Nagykapos 8 1.36 %
Petróc 8 1.36 %
Vinna 8 1.36 %
Hajagos 7 1.19 %
Solymos 7 1.19 %
Bánóc 7 1.19 %
Lasztomér 7 1.19 %
Harapás 7 1.19 %
Butka 6 1.02 %
Pazdics 6 1.02 %
Lazony 6 1.02 %
Nagycseb 6 1.02 %
Sámogy 6 1.02 %
Pályin 6 1.02 %
Gatály 5 0.85 %
Málca 5 0.85 %
Pálóc 5 0.85 %
Morva 5 0.85 %
Hór 5 0.85 %
Karaszna 5 0.85 %
Berettő 5 0.85 %
Tusaújfalu 4 0.68 %
Lask 4 0.68 %
Nagyszelmenc 4 0.68 %
Jósza 4 0.68 %
Tusa 4 0.68 %
Nátafalva 4 0.68 %
Falkus 4 0.68 %
Nyarádkelecsény 3 0.51 %
Tarna 3 0.51 %
Vásárhely 3 0.51 %
Vámoslucska 3 0.51 %
Izbugya 3 0.51 %
Dobróka 3 0.51 %
Márk 2 0.34 %
Abara 2 0.34 %
Zemplénszuha 2 0.34 %
Hanajna 2 0.34 %
Dénesújfalu 2 0.34 %
Szalók 2 0.34 %
Kácsánd 2 0.34 %
Feketemező 2 0.34 %
Dobóruszka 2 0.34 %
Szirénfalva 2 0.34 %
Mátyócvajkóc 1 0.17 %
Hegyi 1 0.17 %
Csicser 1 0.17 %
Gézsény 1 0.17 %
Nagyszeretva 1 0.17 %
Kisszeretva 1 0.17 %
Németvágás 1 0.17 %
Kisráska 1 0.17 %
Vaján 1 0.17 %
Laborcfalva 1 0.17 %
Magasrév 1 0.17 %
Bajánháza 1 0.17 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Füzesér 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagymihály 242 22.55 %
Dobróka 109 10.16 %
Rákóc 69 6.43 %
Butka 42 3.91 %
Őrmező 41 3.82 %
Gatály 32 2.98 %
Nagykapos 31 2.89 %
Füzesér 28 2.61 %
Pazdics 28 2.61 %
Vinna 21 1.96 %
Pálóc 20 1.86 %
Nagycseb 19 1.77 %
Morva 16 1.49 %
Petróc 16 1.49 %
Málca 15 1.40 %
Feketemező 14 1.30 %
Vásárhely 13 1.21 %
Berettő 13 1.21 %
Kácsánd 12 1.12 %
Nyarádkelecsény 12 1.12 %
Tarna 11 1.03 %
Németvágás 11 1.03 %
Lazony 10 0.93 %
Zalacska 10 0.93 %
Nátafalva 10 0.93 %
Rebrény 9 0.84 %
Dénesújfalu 9 0.84 %
Karaszna 9 0.84 %
Sámogy 9 0.84 %
Zemplénszuha 8 0.75 %
Falkus 8 0.75 %
Mokcsamogyorós 7 0.65 %
Hór 7 0.65 %
Sztára 7 0.65 %
Márk 7 0.65 %
Ungszenna 7 0.65 %
Ordasfalva 6 0.56 %
Bajánháza 6 0.56 %
Lasztomér 6 0.56 %
Ungtavas 6 0.56 %
Bánóc 6 0.56 %
Kisráska 6 0.56 %
Tusa 5 0.47 %
Pályin 5 0.47 %
Vaján 5 0.47 %
Vámoslucska 5 0.47 %
Gézsény 5 0.47 %
Szalók 5 0.47 %
Márkcsemernye 4 0.37 %
Deregnyő 4 0.37 %
Lask 4 0.37 %
Hajagos 4 0.37 %
Jósza 4 0.37 %
Tusaújfalu 4 0.37 %
Nagyszelmenc 4 0.37 %
Alsókánya 4 0.37 %
Fogas 3 0.28 %
Abara 3 0.28 %
Nagyszeretva 2 0.19 %
Kisszeretva 2 0.19 %
Hanajna 2 0.19 %
Csicser 2 0.19 %
Magasrév 2 0.19 %
Petrik 2 0.19 %
Harapás 2 0.19 %
Nagyráska 2 0.19 %
Izbugya 2 0.19 %
Hegyi 2 0.19 %
Leszna 2 0.19 %
Bés 1 0.09 %
Dobóruszka 1 0.09 %
Szirénfalva 1 0.09 %
Zuhogó 1 0.09 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Nagymihály 1 878 34.18 %
Őrmező 208 3.79 %
Rákóc 171 3.11 %
Nátafalva 156 2.84 %
Füzesér 155 2.82 %
Lasztomér 144 2.62 %
Nagykapos 142 2.58 %
Karaszna 123 2.24 %
Pazdics 115 2.09 %
Butka 110 2.00 %
Dénesújfalu 108 1.97 %
Mokcsamogyorós 95 1.73 %
Nyarádkelecsény 92 1.67 %
Berettő 90 1.64 %
Sámogy 85 1.55 %
Vinna 85 1.55 %
Vásárhely 75 1.36 %
Gatály 71 1.29 %
Bánóc 70 1.27 %
Dobróka 64 1.16 %
Pálóc 62 1.13 %
Hajagos 61 1.11 %
Morva 60 1.09 %
Zemplénszuha 58 1.06 %
Mátyócvajkóc 57 1.04 %
Németvágás 56 1.02 %
Rebrény 55 1.00 %
Zalacska 54 0.98 %
Lazony 54 0.98 %
Deregnyő 53 0.96 %
Jósza 51 0.93 %
Hór 49 0.89 %
Lask 48 0.87 %
Ungszenna 45 0.82 %
Nagycseb 44 0.80 %
Márkcsemernye 42 0.76 %
Ungtavas 41 0.75 %
Petróc 40 0.73 %
Málca 40 0.73 %
Harapás 36 0.66 %
Ordasfalva 36 0.66 %
Sztára 34 0.62 %
Pályin 34 0.62 %
Zuhogó 34 0.62 %
Tarna 32 0.58 %
Gézsény 30 0.55 %
Falkus 29 0.53 %
Iske 27 0.49 %
Izbugya 27 0.49 %
Dobóruszka 27 0.49 %
Tusa 25 0.45 %
Petrik 23 0.42 %
Magasrév 22 0.40 %
Solymos 21 0.38 %
Tusaújfalu 21 0.38 %
Szalók 19 0.35 %
Kácsánd 19 0.35 %
Laborcfalva 18 0.33 %
Feketemező 17 0.31 %
Bajánháza 17 0.31 %
Vámoslucska 17 0.31 %
Alsókánya 17 0.31 %
Nagyráska 16 0.29 %
Nagyszeretva 14 0.25 %
Leszna 14 0.25 %
Hanajna 13 0.24 %
Fogas 13 0.24 %
Vaján 12 0.22 %
Nagyszelmenc 9 0.16 %
Abara 9 0.16 %
Márk 8 0.15 %
Csicser 7 0.13 %
Hegyi 6 0.11 %
Kisszeretva 6 0.11 %
Kisráska 4 0.07 %
Bés 3 0.05 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 2 0.04 %
Nagymihály 745 67.24 %
Vinna 32 2.89 %
Vásárhely 20 1.81 %
Pazdics 20 1.81 %
Őrmező 19 1.71 %
Nátafalva 15 1.35 %
Zalacska 14 1.26 %
Morva 14 1.26 %
Lasztomér 13 1.17 %
Leszna 12 1.08 %
Karaszna 12 1.08 %
Sámogy 11 0.99 %
Tarna 11 0.99 %
Pálóc 10 0.90 %
Butka 9 0.81 %
Ungtavas 9 0.81 %
Hajagos 9 0.81 %
Izbugya 9 0.81 %
Petróc 8 0.72 %
Gatály 8 0.72 %
Tusaújfalu 8 0.72 %
Nagykapos 7 0.63 %
Jósza 6 0.54 %
Füzesér 6 0.54 %
Rákóc 6 0.54 %
Szalók 6 0.54 %
Bánóc 6 0.54 %
Solymos 6 0.54 %
Bajánháza 5 0.45 %
Magasrév 5 0.45 %
Nagycseb 5 0.45 %
Ungszenna 5 0.45 %
Harapás 4 0.36 %
Nyarádkelecsény 4 0.36 %
Dobróka 4 0.36 %
Ordasfalva 4 0.36 %
Feketemező 4 0.36 %
Hór 4 0.36 %
Petrik 4 0.36 %
Vámoslucska 4 0.36 %
Dénesújfalu 4 0.36 %
Hanajna 4 0.36 %
Mokcsamogyorós 4 0.36 %
Márk 4 0.36 %
Málca 4 0.36 %
Deregnyő 3 0.27 %
Nagyszelmenc 3 0.27 %
Nagyszeretva 3 0.27 %
Lazony 3 0.27 %
Rebrény 3 0.27 %
Falkus 3 0.27 %
Pályin 3 0.27 %
Gézsény 3 0.27 %
Sztára 2 0.18 %
Németvágás 2 0.18 %
Zuhogó 2 0.18 %
Tusa 2 0.18 %
Bés 2 0.18 %
Mátyócvajkóc 2 0.18 %
Alsókánya 2 0.18 %
Berettő 1 0.09 %
Kisszeretva 1 0.09 %
Zemplénszuha 1 0.09 %
Márkcsemernye 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Laborcfalva 1 0.09 %
Kisráska 1 0.09 %
Lask 1 0.09 %
Kácsánd 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Abara 1 0.09 %
Csicser 1 0.09 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagymihály 532 50.00 %
Nagykapos 41 3.85 %
Őrmező 40 3.76 %
Zalacska 21 1.97 %
Nátafalva 21 1.97 %
Vinna 19 1.79 %
Gatály 19 1.79 %
Málca 18 1.69 %
Butka 16 1.50 %
Sztára 16 1.50 %
Füzesér 15 1.41 %
Pálóc 15 1.41 %
Pazdics 14 1.32 %
Tarna 14 1.32 %
Lazony 14 1.32 %
Rákóc 14 1.32 %
Tusaújfalu 13 1.22 %
Morva 13 1.22 %
Márk 11 1.03 %
Dénesújfalu 11 1.03 %
Vásárhely 11 1.03 %
Zuhogó 10 0.94 %
Lasztomér 10 0.94 %
Gézsény 9 0.85 %
Karaszna 8 0.75 %
Dobróka 8 0.75 %
Bánóc 8 0.75 %
Kácsánd 8 0.75 %
Fogas 8 0.75 %
Nagycseb 8 0.75 %
Márkcsemernye 8 0.75 %
Ordasfalva 8 0.75 %
Berettő 8 0.75 %
Tusa 8 0.75 %
Abara 7 0.66 %
Pályin 7 0.66 %
Izbugya 6 0.56 %
Falkus 6 0.56 %
Lask 6 0.56 %
Rebrény 6 0.56 %
Ungszenna 6 0.56 %
Hajagos 6 0.56 %
Nyarádkelecsény 6 0.56 %
Csicser 6 0.56 %
Petróc 6 0.56 %
Kisszeretva 5 0.47 %
Laborcfalva 5 0.47 %
Dobóruszka 5 0.47 %
Harapás 5 0.47 %
Németvágás 4 0.38 %
Bajánháza 4 0.38 %
Kisráska 4 0.38 %
Mokcsamogyorós 4 0.38 %
Hór 4 0.38 %
Leszna 3 0.28 %
Petrik 3 0.28 %
Hanajna 3 0.28 %
Jósza 3 0.28 %
Hegyi 3 0.28 %
Feketemező 3 0.28 %
Sámogy 2 0.19 %
Alsókánya 2 0.19 %
Nagyszelmenc 2 0.19 %
Zemplénszuha 2 0.19 %
Deregnyő 2 0.19 %
Ungtavas 1 0.09 %
Budaháza 1 0.09 %
Bés 1 0.09 %
Vaján 1 0.09 %
Solymos 1 0.09 %
Szalók 1 0.09 %
Magasrév 1 0.09 %
Mátyócvajkóc 1 0.09 %
Vámoslucska 1 0.09 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Nagymihály 1 669 43.52 %
Őrmező 162 4.22 %
Nagykapos 151 3.94 %
Rákóc 131 3.42 %
Nátafalva 130 3.39 %
Vinna 74 1.93 %
Deregnyő 72 1.88 %
Lasztomér 69 1.80 %
Pálóc 67 1.75 %
Pazdics 65 1.69 %
Ungszenna 64 1.67 %
Berettő 61 1.59 %
Gatály 57 1.49 %
Karaszna 56 1.46 %
Bánóc 55 1.43 %
Butka 55 1.43 %
Zalacska 54 1.41 %
Lazony 49 1.28 %
Dobróka 47 1.23 %
Hór 47 1.23 %
Málca 44 1.15 %
Németvágás 42 1.10 %
Rebrény 42 1.10 %
Morva 41 1.07 %
Dénesújfalu 40 1.04 %
Jósza 39 1.02 %
Márkcsemernye 37 0.96 %
Zemplénszuha 35 0.91 %
Vásárhely 34 0.89 %
Pályin 33 0.86 %
Hajagos 32 0.83 %
Kácsánd 32 0.83 %
Tarna 31 0.81 %
Tusa 31 0.81 %
Petróc 29 0.76 %
Magasrév 28 0.73 %
Tusaújfalu 26 0.68 %
Sámogy 26 0.68 %
Falkus 26 0.68 %
Ordasfalva 25 0.65 %
Izbugya 25 0.65 %
Feketemező 25 0.65 %
Zuhogó 24 0.63 %
Sztára 24 0.63 %
Márk 24 0.63 %
Mokcsamogyorós 24 0.63 %
Fogas 22 0.57 %
Alsókánya 22 0.57 %
Ungtavas 22 0.57 %
Gézsény 22 0.57 %
Mátyócvajkóc 21 0.55 %
Nagycseb 20 0.52 %
Dobóruszka 19 0.50 %
Bajánháza 19 0.50 %
Abara 18 0.47 %
Petrik 17 0.44 %
Harapás 16 0.42 %
Nagyszeretva 15 0.39 %
Vaján 14 0.37 %
Laborcfalva 13 0.34 %
Solymos 13 0.34 %
Kisráska 13 0.34 %
Csicser 12 0.31 %
Füzesér 11 0.29 %
Lask 11 0.29 %
Nyarádkelecsény 11 0.29 %
Szirénfalva 10 0.26 %
Hanajna 10 0.26 %
Vámoslucska 10 0.26 %
Leszna 10 0.26 %
Szalók 8 0.21 %
Iske 8 0.21 %
Bés 5 0.13 %
Kisszeretva 4 0.10 %
Nagyráska 4 0.10 %
Nagyszelmenc 4 0.10 %
Budaháza 3 0.08 %
Hegyi 3 0.08 %
Nagymihály 181 45.71 %
Nagykapos 15 3.79 %
Butka 9 2.27 %
Őrmező 8 2.02 %
Vinna 7 1.77 %
Lasztomér 5 1.26 %
Bánóc 4 1.01 %
Zalacska 4 1.01 %
Dobróka 4 1.01 %
Tusa 4 1.01 %
Nátafalva 3 0.76 %
Hór 3 0.76 %
Sztára 3 0.76 %
Pazdics 3 0.76 %
Dénesújfalu 3 0.76 %
Márk 3 0.76 %
Harapás 3 0.76 %
Nagyszeretva 3 0.76 %
Abara 3 0.76 %
Hajagos 2 0.51 %
Mátyócvajkóc 2 0.51 %
Solymos 2 0.51 %
Gézsény 2 0.51 %
Füzesér 2 0.51 %
Falkus 2 0.51 %
Petróc 2 0.51 %
Feketemező 2 0.51 %
Zuhogó 2 0.51 %
Nagyszelmenc 2 0.51 %
Magasrév 1 0.25 %
Lask 1 0.25 %
Laborcfalva 1 0.25 %
Berettő 1 0.25 %
Tarna 1 0.25 %
Vámoslucska 1 0.25 %
Málca 1 0.25 %
Zemplénszuha 1 0.25 %
Deregnyő 1 0.25 %
Vaján 1 0.25 %
Budaháza 1 0.25 %
Hegyi 1 0.25 %
Kácsánd 1 0.25 %
Ordasfalva 1 0.25 %
Kisszeretva 1 0.25 %
Tusaújfalu 1 0.25 %
Petrik 1 0.25 %
Nyarádkelecsény 1 0.25 %
Németvágás 1 0.25 %
Izbugya 1 0.25 %
Karaszna 1 0.25 %
Mokcsamogyorós 1 0.25 %
Rákóc 1 0.25 %
Dobóruszka 1 0.25 %
Sámogy 1 0.25 %
Ungszenna 1 0.25 %
Szalók 1 0.25 %
Morva 1 0.25 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Pálóc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Jósza 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Gatály 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagykapos 392 23.53 %
Füzesér 193 11.58 %
Nagymihály 147 8.82 %
Abara 67 4.02 %
Rákóc 65 3.90 %
Mokcsamogyorós 58 3.48 %
Csicser 47 2.82 %
Nátafalva 46 2.76 %
Nyarádkelecsény 44 2.64 %
Dobóruszka 43 2.58 %
Mátyócvajkóc 40 2.40 %
Lasztomér 37 2.22 %
Deregnyő 36 2.16 %
Hegyi 35 2.10 %
Feketemező 30 1.80 %
Szirénfalva 30 1.80 %
Vaján 28 1.68 %
Budaháza 26 1.56 %
Kisráska 26 1.56 %
Bés 22 1.32 %
Nagyszelmenc 22 1.32 %
Őrmező 15 0.90 %
Tarna 13 0.78 %
Butka 13 0.78 %
Sámogy 10 0.60 %
Pálóc 9 0.54 %
Gatály 7 0.42 %
Ungtavas 7 0.42 %
Málca 7 0.42 %
Bajánháza 6 0.36 %
Szalók 6 0.36 %
Tusa 6 0.36 %
Solymos 6 0.36 %
Vinna 6 0.36 %
Zalacska 6 0.36 %
Hór 4 0.24 %
Hanajna 4 0.24 %
Nagyráska 4 0.24 %
Vásárhely 4 0.24 %
Vámoslucska 4 0.24 %
Petróc 4 0.24 %
Pazdics 3 0.18 %
Nagyszeretva 3 0.18 %
Harapás 2 0.12 %
Fogas 2 0.12 %
Tusaújfalu 2 0.12 %
Hajagos 2 0.12 %
Pályin 2 0.12 %
Iske 2 0.12 %
Márk 2 0.12 %
Berettő 2 0.12 %
Izbugya 1 0.06 %
Bánóc 1 0.06 %
Leszna 1 0.06 %
Ungszenna 1 0.06 %
Magasrév 1 0.06 %
Lazony 1 0.06 %
Sztára 1 0.06 %
Dobróka 1 0.06 %
Nagycseb 1 0.06 %
Karaszna 1 0.06 %
Laborcfalva 1 0.06 %
Jósza 1 0.06 %
Morva 1 0.06 %
Lask 1 0.06 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Dénesújfalu 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Nagymihály 313 53.50 %
Pazdics 26 4.44 %
Őrmező 19 3.25 %
Vinna 19 3.25 %
Tarna 12 2.05 %
Dobóruszka 9 1.54 %
Butka 9 1.54 %
Rebrény 9 1.54 %
Nátafalva 9 1.54 %
Izbugya 8 1.37 %
Nagykapos 8 1.37 %
Zalacska 7 1.20 %
Hajagos 6 1.03 %
Rákóc 6 1.03 %
Nagyszelmenc 6 1.03 %
Jósza 6 1.03 %
Tusa 5 0.85 %
Dobróka 5 0.85 %
Fogas 5 0.85 %
Ungtavas 5 0.85 %
Pálóc 5 0.85 %
Mokcsamogyorós 4 0.68 %
Mátyócvajkóc 4 0.68 %
Feketemező 4 0.68 %
Bés 4 0.68 %
Dénesújfalu 4 0.68 %
Karaszna 4 0.68 %
Petrik 4 0.68 %
Németvágás 4 0.68 %
Bajánháza 4 0.68 %
Lasztomér 4 0.68 %
Lask 3 0.51 %
Harapás 3 0.51 %
Abara 3 0.51 %
Gatály 3 0.51 %
Füzesér 3 0.51 %
Vásárhely 3 0.51 %
Petróc 3 0.51 %
Nagyszeretva 3 0.51 %
Márk 3 0.51 %
Ungszenna 3 0.51 %
Márkcsemernye 3 0.51 %
Vaján 3 0.51 %
Lazony 3 0.51 %
Kisszeretva 2 0.34 %
Berettő 2 0.34 %
Gézsény 2 0.34 %
Kácsánd 2 0.34 %
Morva 2 0.34 %
Hór 2 0.34 %
Solymos 2 0.34 %
Sztára 2 0.34 %
Falkus 2 0.34 %
Tusaújfalu 1 0.17 %
Bánóc 1 0.17 %
Pályin 1 0.17 %
Ordasfalva 1 0.17 %
Kisráska 1 0.17 %
Málca 1 0.17 %
Vámoslucska 1 0.17 %
Nyarádkelecsény 1 0.17 %
Szalók 1 0.17 %
Szirénfalva 1 0.17 %
Laborcfalva 1 0.17 %
Magasrév 1 0.17 %
Csicser 1 0.17 %
Nagycseb 1 0.17 %
Budaháza 1 0.17 %
Nagyráska 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 789 44.68 %
Vásárhely 167 4.17 %
Őrmező 166 4.15 %
Nagykapos 125 3.12 %
Nátafalva 98 2.45 %
Nyarádkelecsény 87 2.17 %
Rákóc 86 2.15 %
Hór 73 1.82 %
Dobóruszka 71 1.77 %
Lasztomér 71 1.77 %
Zalacska 70 1.75 %
Pazdics 66 1.65 %
Rebrény 66 1.65 %
Berettő 64 1.60 %
Vinna 62 1.55 %
Mokcsamogyorós 61 1.52 %
Morva 55 1.37 %
Lazony 55 1.37 %
Deregnyő 51 1.27 %
Pálóc 49 1.22 %
Bánóc 47 1.17 %
Butka 46 1.15 %
Hajagos 45 1.12 %
Jósza 42 1.05 %
Petróc 41 1.02 %
Németvágás 41 1.02 %
Málca 39 0.97 %
Karaszna 38 0.95 %
Ungtavas 38 0.95 %
Gatály 37 0.92 %
Tusa 35 0.87 %
Fogas 34 0.85 %
Dénesújfalu 31 0.77 %
Ungszenna 31 0.77 %
Zemplénszuha 30 0.75 %
Zuhogó 29 0.72 %
Petrik 29 0.72 %
Hanajna 29 0.72 %
Pályin 28 0.70 %
Dobróka 28 0.70 %
Tusaújfalu 25 0.62 %
Tarna 25 0.62 %
Sámogy 25 0.62 %
Ordasfalva 24 0.60 %
Feketemező 23 0.57 %
Gézsény 23 0.57 %
Magasrév 22 0.55 %
Márkcsemernye 22 0.55 %
Iske 22 0.55 %
Harapás 21 0.52 %
Kácsánd 20 0.50 %
Füzesér 20 0.50 %
Sztára 20 0.50 %
Solymos 20 0.50 %
Falkus 20 0.50 %
Abara 19 0.47 %
Leszna 19 0.47 %
Bajánháza 18 0.45 %
Vámoslucska 17 0.42 %
Izbugya 16 0.40 %
Szalók 15 0.37 %
Csicser 13 0.32 %
Nagycseb 11 0.27 %
Vaján 10 0.25 %
Alsókánya 10 0.25 %
Lask 9 0.22 %
Nagyráska 9 0.22 %
Laborcfalva 8 0.20 %
Nagyszeretva 8 0.20 %
Bés 8 0.20 %
Mátyócvajkóc 8 0.20 %
Márk 6 0.15 %
Nagyszelmenc 4 0.10 %
Kisszeretva 2 0.05 %
Szirénfalva 2 0.05 %
Budaháza 1 0.02 %
Hegyi 1 0.02 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagymihály 201 21.90 %
Málca 57 6.21 %
Pálóc 32 3.49 %
Nagykapos 26 2.83 %
Őrmező 23 2.51 %
Dobróka 21 2.29 %
Butka 20 2.18 %
Nátafalva 18 1.96 %
Feketemező 17 1.85 %
Lazony 17 1.85 %
Vásárhely 14 1.53 %
Márk 14 1.53 %
Márkcsemernye 14 1.53 %
Zalacska 13 1.42 %
Falkus 13 1.42 %
Kácsánd 12 1.31 %
Gatály 12 1.31 %
Petrik 12 1.31 %
Pazdics 11 1.20 %
Tarna 9 0.98 %
Rebrény 8 0.87 %
Dénesújfalu 8 0.87 %
Abara 8 0.87 %
Vinna 7 0.76 %
Nagycseb 7 0.76 %
Mokcsamogyorós 7 0.76 %
Hajagos 7 0.76 %
Hór 6 0.65 %
Lask 6 0.65 %
Németvágás 5 0.54 %
Vámoslucska 5 0.54 %
Füzesér 5 0.54 %
Berettő 5 0.54 %
Bánóc 5 0.54 %
Tusaújfalu 5 0.54 %
Hanajna 4 0.44 %
Fogas 4 0.44 %
Ordasfalva 4 0.44 %
Sámogy 4 0.44 %
Tusa 4 0.44 %
Magasrév 4 0.44 %
Pályin 4 0.44 %
Solymos 3 0.33 %
Petróc 3 0.33 %
Ungszenna 3 0.33 %
Harapás 3 0.33 %
Ungtavas 3 0.33 %
Zemplénszuha 3 0.33 %
Alsókánya 3 0.33 %
Lasztomér 3 0.33 %
Karaszna 2 0.22 %
Rákóc 2 0.22 %
Jósza 2 0.22 %
Gézsény 2 0.22 %
Nagyszelmenc 2 0.22 %
Morva 2 0.22 %
Mátyócvajkóc 2 0.22 %
Sztára 2 0.22 %
Nagyszeretva 2 0.22 %
Kisszeretva 2 0.22 %
Nyarádkelecsény 2 0.22 %
Izbugya 2 0.22 %
Nagyráska 2 0.22 %
Hegyi 1 0.11 %
Szirénfalva 1 0.11 %
Kisráska 1 0.11 %
Leszna 1 0.11 %
Vaján 1 0.11 %
Deregnyő 1 0.11 %
Csicser 1 0.11 %
Zuhogó 1 0.11 %
Budaháza 1 0.11 %
Bajánháza 1 0.11 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 1 154 61.16 %
Őrmező 68 3.60 %
Vinna 46 2.44 %
Nátafalva 38 2.01 %
Zalacska 35 1.85 %
Rákóc 32 1.70 %
Petróc 26 1.38 %
Karaszna 23 1.22 %
Németvágás 22 1.17 %
Leszna 22 1.17 %
Morva 21 1.11 %
Pazdics 21 1.11 %
Butka 20 1.06 %
Hajagos 18 0.95 %
Vásárhely 17 0.90 %
Sámogy 17 0.90 %
Pálóc 16 0.85 %
Málca 16 0.85 %
Nagykapos 16 0.85 %
Lasztomér 16 0.85 %
Sztára 15 0.79 %
Izbugya 15 0.79 %
Hór 15 0.79 %
Jósza 14 0.74 %
Ungszenna 14 0.74 %
Rebrény 14 0.74 %
Dobróka 14 0.74 %
Gatály 13 0.69 %
Ungtavas 13 0.69 %
Zemplénszuha 12 0.64 %
Lask 12 0.64 %
Feketemező 12 0.64 %
Solymos 11 0.58 %
Fogas 10 0.53 %
Vámoslucska 10 0.53 %
Márkcsemernye 10 0.53 %
Ordasfalva 10 0.53 %
Pályin 10 0.53 %
Magasrév 9 0.48 %
Lazony 9 0.48 %
Nagycseb 8 0.42 %
Harapás 8 0.42 %
Tusa 8 0.42 %
Gézsény 8 0.42 %
Bánóc 8 0.42 %
Füzesér 8 0.42 %
Zuhogó 7 0.37 %
Márk 7 0.37 %
Petrik 6 0.32 %
Szalók 6 0.32 %
Alsókánya 6 0.32 %
Tusaújfalu 6 0.32 %
Berettő 5 0.26 %
Tarna 5 0.26 %
Bajánháza 4 0.21 %
Mátyócvajkóc 4 0.21 %
Abara 3 0.16 %
Dénesújfalu 3 0.16 %
Falkus 3 0.16 %
Mokcsamogyorós 3 0.16 %
Nyarádkelecsény 3 0.16 %
Kácsánd 3 0.16 %
Hegyi 2 0.11 %
Szirénfalva 2 0.11 %
Nagyszeretva 2 0.11 %
Nagyráska 1 0.05 %
Deregnyő 1 0.05 %
Kisráska 1 0.05 %
Vaján 1 0.05 %
Nagyszelmenc 1 0.05 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Nagymihály 106 18.79 %
Őrmező 9 1.60 %
Pálóc 7 1.24 %
Jósza 7 1.24 %
Nagykapos 6 1.06 %
Lasztomér 6 1.06 %
Hajagos 6 1.06 %
Pazdics 5 0.89 %
Németvágás 5 0.89 %
Ungtavas 5 0.89 %
Nátafalva 4 0.71 %
Mokcsamogyorós 4 0.71 %
Füzesér 3 0.53 %
Sztára 3 0.53 %
Morva 3 0.53 %
Butka 3 0.53 %
Izbugya 3 0.53 %
Zalacska 3 0.53 %
Feketemező 3 0.53 %
Rákóc 2 0.35 %
Bánóc 2 0.35 %
Gatály 2 0.35 %
Harapás 2 0.35 %
Csicser 2 0.35 %
Nyarádkelecsény 2 0.35 %
Gézsény 2 0.35 %
Zemplénszuha 2 0.35 %
Tarna 2 0.35 %
Tusaújfalu 2 0.35 %
Magasrév 2 0.35 %
Márkcsemernye 1 0.18 %
Leszna 1 0.18 %
Dobóruszka 1 0.18 %
Sámogy 1 0.18 %
Dénesújfalu 1 0.18 %
Mátyócvajkóc 1 0.18 %
Abara 1 0.18 %
Pályin 1 0.18 %
Bés 1 0.18 %
Rebrény 1 0.18 %
Falkus 1 0.18 %
Budaháza 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Berettő 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Málca 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 93 23.85 %
Málca 17 4.36 %
Őrmező 11 2.82 %
Butka 9 2.31 %
Nagykapos 8 2.05 %
Pazdics 7 1.79 %
Morva 6 1.54 %
Lasztomér 6 1.54 %
Füzesér 6 1.54 %
Feketemező 5 1.28 %
Berettő 5 1.28 %
Nátafalva 5 1.28 %
Zalacska 4 1.03 %
Abara 3 0.77 %
Jósza 3 0.77 %
Bánóc 3 0.77 %
Karaszna 2 0.51 %
Vaján 2 0.51 %
Leszna 2 0.51 %
Rákóc 2 0.51 %
Zuhogó 2 0.51 %
Kácsánd 2 0.51 %
Németvágás 2 0.51 %
Mátyócvajkóc 2 0.51 %
Nagyszeretva 2 0.51 %
Dénesújfalu 2 0.51 %
Hajagos 1 0.26 %
Gézsény 1 0.26 %
Sztára 1 0.26 %
Harapás 1 0.26 %
Bajánháza 1 0.26 %
Dobóruszka 1 0.26 %
Rebrény 1 0.26 %
Tusa 1 0.26 %
Márkcsemernye 1 0.26 %
Iske 1 0.26 %
Tarna 1 0.26 %
Nagycseb 1 0.26 %
Pályin 1 0.26 %
Bés 1 0.26 %
Ungtavas 1 0.26 %
Gatály 1 0.26 %
Pálóc 1 0.26 %
Csicser 1 0.26 %
Vásárhely 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Nyarádkelecsény 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 739 56.33 %
Őrmező 100 3.24 %
Rákóc 96 3.11 %
Nátafalva 78 2.53 %
Nagykapos 77 2.49 %
Jósza 60 1.94 %
Vinna 60 1.94 %
Pazdics 60 1.94 %
Lasztomér 54 1.75 %
Karaszna 47 1.52 %
Berettő 43 1.39 %
Tarna 40 1.30 %
Hajagos 36 1.17 %
Lazony 35 1.13 %
Deregnyő 35 1.13 %
Zalacska 34 1.10 %
Vásárhely 33 1.07 %
Rebrény 33 1.07 %
Ungtavas 33 1.07 %
Zemplénszuha 32 1.04 %
Zuhogó 32 1.04 %
Lask 29 0.94 %
Butka 29 0.94 %
Bánóc 29 0.94 %
Németvágás 28 0.91 %
Pálóc 28 0.91 %
Hór 25 0.81 %
Petróc 24 0.78 %
Harapás 24 0.78 %
Morva 23 0.75 %
Pályin 23 0.75 %
Dobróka 22 0.71 %
Dénesújfalu 22 0.71 %
Sámogy 22 0.71 %
Márkcsemernye 22 0.71 %
Leszna 19 0.62 %
Tusa 18 0.58 %
Vámoslucska 17 0.55 %
Málca 17 0.55 %
Gatály 16 0.52 %
Sztára 16 0.52 %
Ordasfalva 14 0.45 %
Tusaújfalu 13 0.42 %
Nagycseb 12 0.39 %
Bajánháza 12 0.39 %
Szalók 12 0.39 %
Gézsény 12 0.39 %
Magasrév 11 0.36 %
Dobóruszka 9 0.29 %
Kácsánd 9 0.29 %
Nagyszeretva 9 0.29 %
Fogas 8 0.26 %
Kisszeretva 8 0.26 %
Alsókánya 7 0.23 %
Csicser 6 0.19 %
Feketemező 6 0.19 %
Füzesér 6 0.19 %
Falkus 6 0.19 %
Solymos 5 0.16 %
Hanajna 5 0.16 %
Laborcfalva 5 0.16 %
Ungszenna 5 0.16 %
Izbugya 4 0.13 %
Mokcsamogyorós 4 0.13 %
Nagyszelmenc 3 0.10 %
Petrik 3 0.10 %
Mátyócvajkóc 3 0.10 %
Márk 3 0.10 %
Budaháza 2 0.06 %
Nyarádkelecsény 2 0.06 %
Iske 2 0.06 %
Nagyráska 2 0.06 %
Kisráska 2 0.06 %
Abara 1 0.03 %
Hegyi 1 0.03 %
Bés 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Nagymihály 170 44.04 %
Lasztomér 30 7.77 %
Őrmező 17 4.40 %
Nagykapos 13 3.37 %
Zalacska 8 2.07 %
Németvágás 8 2.07 %
Rákóc 7 1.81 %
Vinna 6 1.55 %
Pazdics 6 1.55 %
Tarna 5 1.30 %
Butka 5 1.30 %
Pálóc 5 1.30 %
Hór 4 1.04 %
Bánóc 4 1.04 %
Csicser 4 1.04 %
Pályin 4 1.04 %
Dobóruszka 4 1.04 %
Sámogy 3 0.78 %
Márk 3 0.78 %
Solymos 3 0.78 %
Nátafalva 3 0.78 %
Dénesújfalu 3 0.78 %
Magasrév 3 0.78 %
Jósza 3 0.78 %
Petróc 3 0.78 %
Falkus 3 0.78 %
Gatály 3 0.78 %
Ungszenna 3 0.78 %
Karaszna 3 0.78 %
Lask 3 0.78 %
Abara 2 0.52 %
Ordasfalva 2 0.52 %
Mokcsamogyorós 2 0.52 %
Feketemező 2 0.52 %
Laborcfalva 2 0.52 %
Vásárhely 2 0.52 %
Málca 2 0.52 %
Ungtavas 2 0.52 %
Rebrény 2 0.52 %
Dobróka 2 0.52 %
Izbugya 2 0.52 %
Nagyszelmenc 1 0.26 %
Márkcsemernye 1 0.26 %
Berettő 1 0.26 %
Sztára 1 0.26 %
Zemplénszuha 1 0.26 %
Lazony 1 0.26 %
Hajagos 1 0.26 %
Tusaújfalu 1 0.26 %
Szalók 1 0.26 %
Nyarádkelecsény 1 0.26 %
Kácsánd 1 0.26 %
Füzesér 1 0.26 %
Alsókánya 1 0.26 %
Deregnyő 1 0.26 %
Budaháza 1 0.26 %
Bés 1 0.26 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Morva 0 0.00 %
Nagymihály 1 377 55.64 %
Őrmező 252 10.18 %
Márkcsemernye 128 5.17 %
Vinna 72 2.91 %
Nátafalva 61 2.46 %
Zalacska 35 1.41 %
Lasztomér 33 1.33 %
Pazdics 27 1.09 %
Petróc 27 1.09 %
Nagykapos 24 0.97 %
Leszna 24 0.97 %
Lazony 22 0.89 %
Sztára 21 0.85 %
Ungtavas 19 0.77 %
Feketemező 18 0.73 %
Ordasfalva 17 0.69 %
Butka 16 0.65 %
Morva 15 0.61 %
Dénesújfalu 15 0.61 %
Rákóc 14 0.57 %
Karaszna 13 0.53 %
Rebrény 13 0.53 %
Zemplénszuha 12 0.48 %
Bajánháza 12 0.48 %
Dobróka 12 0.48 %
Izbugya 12 0.48 %
Hór 12 0.48 %
Gézsény 11 0.44 %
Gatály 11 0.44 %
Vámoslucska 11 0.44 %
Szalók 11 0.44 %
Solymos 11 0.44 %
Jósza 10 0.40 %
Vásárhely 10 0.40 %
Zuhogó 10 0.40 %
Bánóc 10 0.40 %
Németvágás 10 0.40 %
Pálóc 10 0.40 %
Sámogy 10 0.40 %
Tusaújfalu 8 0.32 %
Fogas 8 0.32 %
Hajagos 8 0.32 %
Tusa 8 0.32 %
Lask 7 0.28 %
Tarna 7 0.28 %
Berettő 7 0.28 %
Nagycseb 6 0.24 %
Málca 6 0.24 %
Füzesér 6 0.24 %
Falkus 6 0.24 %
Mokcsamogyorós 5 0.20 %
Nagyszeretva 5 0.20 %
Harapás 5 0.20 %
Kisszeretva 5 0.20 %
Laborcfalva 5 0.20 %
Pályin 5 0.20 %
Márk 4 0.16 %
Deregnyő 3 0.12 %
Nyarádkelecsény 3 0.12 %
Csicser 2 0.08 %
Ungszenna 2 0.08 %
Abara 2 0.08 %
Hanajna 2 0.08 %
Petrik 2 0.08 %
Kisráska 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Hegyi 2 0.08 %
Nagyráska 1 0.04 %
Alsókánya 1 0.04 %
Kácsánd 1 0.04 %
Mátyócvajkóc 1 0.04 %
Magasrév 1 0.04 %
Dobóruszka 1 0.04 %
Budaháza 1 0.04 %
Bés 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Nagymihály 1 723 42.02 %
Őrmező 158 3.85 %
Nátafalva 136 3.32 %
Nagykapos 96 2.34 %
Vinna 94 2.29 %
Jósza 81 1.98 %
Pálóc 80 1.95 %
Rákóc 79 1.93 %
Dobóruszka 77 1.88 %
Ungtavas 75 1.83 %
Pazdics 67 1.63 %
Butka 66 1.61 %
Dobróka 63 1.54 %
Nyarádkelecsény 62 1.51 %
Harapás 61 1.49 %
Németvágás 57 1.39 %
Dénesújfalu 57 1.39 %
Lasztomér 56 1.37 %
Zalacska 55 1.34 %
Rebrény 54 1.32 %
Deregnyő 53 1.29 %
Hajagos 53 1.29 %
Ordasfalva 51 1.24 %
Gatály 50 1.22 %
Málca 48 1.17 %
Gézsény 45 1.10 %
Mokcsamogyorós 44 1.07 %
Hór 44 1.07 %
Lazony 43 1.05 %
Karaszna 42 1.02 %
Tarna 42 1.02 %
Berettő 40 0.98 %
Bánóc 37 0.90 %
Petróc 37 0.90 %
Zuhogó 37 0.90 %
Vásárhely 37 0.90 %
Zemplénszuha 36 0.88 %
Sámogy 35 0.85 %
Solymos 33 0.80 %
Pályin 32 0.78 %
Ungszenna 32 0.78 %
Morva 30 0.73 %
Falkus 29 0.71 %
Sztára 29 0.71 %
Tusaújfalu 29 0.71 %
Bajánháza 26 0.63 %
Tusa 25 0.61 %
Fogas 24 0.59 %
Feketemező 24 0.59 %
Vámoslucska 23 0.56 %
Izbugya 23 0.56 %
Magasrév 22 0.54 %
Nagyráska 22 0.54 %
Lask 22 0.54 %
Hanajna 20 0.49 %
Márkcsemernye 20 0.49 %
Szalók 18 0.44 %
Nagyszeretva 18 0.44 %
Márk 17 0.41 %
Petrik 17 0.41 %
Leszna 16 0.39 %
Füzesér 15 0.37 %
Alsókánya 14 0.34 %
Nagycseb 12 0.29 %
Kácsánd 11 0.27 %
Laborcfalva 11 0.27 %
Csicser 9 0.22 %
Kisszeretva 7 0.17 %
Mátyócvajkóc 5 0.12 %
Abara 4 0.10 %
Kisráska 3 0.07 %
Hegyi 3 0.07 %
Nagyszelmenc 2 0.05 %
Szirénfalva 2 0.05 %
Vaján 1 0.02 %
Budaháza 1 0.02 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 372 38.71 %
Rákóc 106 11.03 %
Őrmező 28 2.91 %
Morva 23 2.39 %
Butka 19 1.98 %
Vinna 17 1.77 %
Nátafalva 14 1.46 %
Pazdics 12 1.25 %
Jósza 12 1.25 %
Vásárhely 10 1.04 %
Gatály 7 0.73 %
Nagykapos 7 0.73 %
Zalacska 6 0.62 %
Bajánháza 6 0.62 %
Pálóc 6 0.62 %
Petróc 6 0.62 %
Tarna 6 0.62 %
Lasztomér 6 0.62 %
Nagycseb 6 0.62 %
Solymos 5 0.52 %
Ordasfalva 5 0.52 %
Karaszna 5 0.52 %
Ungtavas 5 0.52 %
Alsókánya 4 0.42 %
Zemplénszuha 4 0.42 %
Harapás 4 0.42 %
Márk 4 0.42 %
Németvágás 4 0.42 %
Dobróka 4 0.42 %
Hór 4 0.42 %
Tusaújfalu 3 0.31 %
Nagyráska 3 0.31 %
Berettő 3 0.31 %
Dénesújfalu 3 0.31 %
Abara 2 0.21 %
Sztára 2 0.21 %
Falkus 2 0.21 %
Füzesér 2 0.21 %
Rebrény 2 0.21 %
Lask 2 0.21 %
Bánóc 2 0.21 %
Leszna 2 0.21 %
Ungszenna 2 0.21 %
Pályin 2 0.21 %
Dobóruszka 2 0.21 %
Petrik 2 0.21 %
Hegyi 2 0.21 %
Izbugya 1 0.10 %
Málca 1 0.10 %
Vámoslucska 1 0.10 %
Sámogy 1 0.10 %
Lazony 1 0.10 %
Mokcsamogyorós 1 0.10 %