SK
MI
.....

Nagykapos

Város

címer zászló
2488 98% magyar 1910
4662 53% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagykapos
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľké Kapušany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Ung vármegye
Nagykaposi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Ungi-sík
Más földrajzi nevek:
Csepely, Csicser, Forrás-domb, Kaposi-erdő, Kiskapos, Közép-láp, Lábaska, Ortó-patak, Veskóc
Koordináták:
48.55364227, 22.07889748
Terület:
29,62 km2
Rang:
város
Népesség:
9155
Tszf. magasság:
109 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07901
Település kód:
543853
Szervezeti azonosító:
332038
Adóazonosító:
202054014

A város az Alföld északi peremén, a Nagykapos-sík kistáj középső részén fekszik, az ukrán határ közelében, Nagymihálytól 32 km-re délkeletre, Királyhelmectől 17 km-re északkeletre, Ungvártól 33 km-re délnyugatra, az Ungvárt Enyickével összekötő szélesvágányú vasércszállító vasútvonal mentén. A Bánóc-Nagykapos vasútvonalon 2012-ben megszűnt a személyforgalom. Az 552-es főút Kassával (83 km) és Mátyócvajkóccal (6 km), az 555-ös út pedig Nagymihállyal és Királyhelmeccel teremt összeköttetést, mellékutak kötik össze Dobóruszkával (6,5 km), Feketemezővel (4 km) és Csicserrel (5 km). Határának nagy része mezőgazdaságilag művelt terület, legdélebbi részét a Latorca mentén elterülő erdő borítja. Nyugatról Csicser, északnyugatról Mokcsamogyorós, északról Feketemező, keletről Mátyócvajkóc, Budaháza és Nyarádkelecsény, délről pedig Lelesz községekkel határos. Déli határa, melyet a Latorca-folyó korábbi medre képez, egyben Ung és Zemplén vármegyék történelmi határát alkotja. Északi határa az Ortó-patak mentén húzódik.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Nagymihályi járáshoz tartozó város. Az 1870-es évekig mezővárosi rangot viselt, majd 1920-ig kisközségként Ung vármegye Nagykaposi járásának székhelye volt. 1914-ben Nagykapos, Kiskapos és Csepely kisközségeket egyesítették. A csehszlovák közigazgatásban is járásszékhely maradt egészen 1960-ig a Nagykaposi járás székhelye volt; 1960-1996 között a Tőketerebesi járáshoz tartozott, majd a Nagymihályi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Ung vármegye, Nagykaposi járás), ebben az időszakban nagyközségi rangra emelték. 1964-ben városi rangot kapott, egyben hozzácsatolták Veskóc községet. 1910-21-hez képest (Nagykapos – 25,16 km², Veskóc – 4,91 km²) területe 1,5 %-al csökkent (29,62 km²), kisebb területeit 1950 után Feketemezőhöz és Mokcsamogyoróshoz csatolták. Nagykapos és Veskóc ma egyetlen kataszteri területet alkot.

Népesség

Nagykapos a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, mindmáig magyar többségű város. 1910-ben 2170, 1921-ben 2204, 1938-ban pedig 2722, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 6,7 % volt. Az 1945 utáni évtizedekben a gazdasági fejlesztés, ipartelepítés és a hozzá kapcsolódó lakásépítés révén népessége többszörösére nőtt; 1938-hoz képest 1970-re megduplázódott (5047 fő), majd 2001-ig további folyamatos növekedéssel ismét csaknem duplájára nőtt és elérte a 9760 főt. 2001-2011 között a folyamat megfordult, ebben az időszakban 3,6 %-os lakosságszámcsökkenés (9760 főről 9406-ra) figyelhető meg. 1991-2011 között egyaránt csökkent a magyar (63,8 %-ról 59,6 %-ra) és a szlovák nemzetiségűek (34,5 %-ról 30,2 %-ra) aránya, viszonylag magas ugyanakkor a nemzetiségükről nem nyilatkozók részaránya (7,6 %). 2011-ben a lakosság 1,2 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, ugyanakkor 2013-ban 12,6 %-a a roma etnikumhoz tartozott. 2011-ben a lakosság 44,8 %-a volt római katolikus, 24,8 %-a református, 10,7 %-a pedig görög katolikus vallású. 1921-ben a reformátusok még az összlakosság egyharmadát alkották (33,3 %), 1944 előtt a lakosság egyhatoda volt izraelita vallású (1921: 16,1 %). 2011-ben a város lakosságának 97,6 %-a (9177 fő) élt a központban, 2,4 %-a (229 fő) pedig Veskóc településrészen.

Történelem

A település valószínűleg a 11.-12. században jött létre, az Eperjes-Tokaj és Ungvár-Kassa kereskedelmi útvonalak kereszteződésénél, egyik láncszeme lehetett a gyepűvonal mentén létrejött és határőrző szerepet betöltő helységek láncolatának. A legrégibb írásos emlék II. András király 1214-ben keltezett birtoklevelében található, amelyben Boleszló váci püspök, a leleszi premontrei prépostságnak tett kaposi adományát erősíti meg. Ebben az oklevélben Kapos neve Copus. A Sztáray kódex 1314-ben szintén Copus-ként említi, 1347-ben Kapus, 1392-ben Kapuus, 1400-ban Egyhazas-Kapus, 1414-ben Kápolnás-Kapus a neve. Szent Miklósnak szentelt temploma az 1332 és 1337 között felvett pápai tizedjegyzékben már szerepel, János és Benedek papjait külön is megemlítik. 1417-ben már mezőváros vásártartási joggal. 1427-ben 80 porta Drugeth birtok, 16 porta a leleszi prépostságé volt. 1493-tól káptalani iskola működött a városban. Nagykapos sem menekült meg a mohácsi csatavesztést követő trónviszály következményeitől, a szépen gyarapodó mezővárost 1530 táján a Drugethek egyik sarja és Losonczy Antal elfoglalta és kirabolta, majd Ferdinánd király vezére Serédy Gáspár szerezte vissza a leleszi prépostnak. A 16. és 17. században céhes ipara és kereskedelme volt, 1525-ben a szabók, 1608-ban a cipészek, 1665-ben a csizmadiák alakítottak céheket. A 17. században fazekas-műhelyek jöttek létre. A megyeszékhely Ungvár mellett itt is folyt megyei törvénykezés és közelében néha megyei közgyűléseket is tartottak. 1684-ben Thököly Imre fejedelem jelenlétében közgyűlést és tisztújító széket tartottak itt. A kuruc harcok nagyon visszavetették Nagykapos fejlődését, lakossága megcsappant, céhei megszűntek, teljesen azonban nem néptelenedett el. 1802-ben a jászói prépostság birtoka lett. 1900-ban hengermalom, 1905-ben pedig nyomda létesült Nagykaposon. 1910-ben megépült az Ungvárt Vajánnal összekötő vasútvonal, melynek egyik állomása Nagykapos lett. 1921-ben a vasútvonalat meghosszabbították Bánócig. 1914-ben az ekkorra már teljesen egybeépült Nagykapos, Kiskapos és Csepely kisközségeket Nagykapos néven egyesítették. Kiskapos (Kyskapos) 1464-ben a leleszi premontrei prépostsághoz tartozott. Mindig csak néhány portája volt, 1715-ben 9 adózó portája, 1720-ban 13, 1828-ban 56 porta 316 lakossal. Templomát 1807-ben Simon-Juda tiszteletére szentelték fel. Ez a római katolikus templom máig szolgálja az egész város római katolikus gyülekezetét. Csepelyről az első írásos emlék 1214-ből való, Csepely (Chepel) néven. Csepely (Ungcsepely) családi birtokként jött létre, első tulajdonosa a Mokcsayak voltak. A családi birtokot fokozatosan felosztották, és kisnemesek tulajdonába került. A Drugeth nemzetség szerzett nagyobb birtokrészt, szép kastélyt építettek, amit a 20. század elején lebontottak. Református község volt, első temploma fából épült. A 18. század végén kőtemplom állt itt, 1869-ben tornyot is kapott. Miután 1944-ben bombatalálat érte, lebontották. 1920-ig Ung vármegye Nagykaposi járásának székhelye volt. Csehszlovákiához csatolása után is járásszékhely maradt egészen 1960-ig. 1925-ben áramfejlesztő, 1936-ban pedig gabonatároló létesült a városban. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben a város lakosságának egyhatodát alkotó zsidó lakosággat (1938-ban 470 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1944 végén 96 lakosát hurcolták kényszermunkára a Szovjetunióba. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették és szlovákokat telepítettek a városba. Az államszocializmus évtizedeiben rohamos fejlődésnek indult, környékén országos jelentőségű ipari létesítmények sora létesült, a városban pedig új lakótelep létesült. 1966-ban megépült az Enyickére vezető szélesvágányú vasútvonal és a Nagykapos melletti rakodóállomás, 1961-1966 között a közeli vajáni hőerőmű, majd a kőolajfinomító (1978). A várostól délre 1973-ban épült meg a Szovjetunióból érkező földgázvezeték hatalmas kompresszorállomása. Nagykapos 1964-ben városi rangot kapott, ugyanebben az évben hozzácsatolták Veskóc községet. A Csemadok 1968 óta rendezi meg Nagykaposon az Erdélyi János Napokat.

Mai jelentősége

Nagykapos az Ung-vidék gazdasági és kulturális központja, élelmiszer- és építőiparral, határában gázkompresszorállomás működik. Magyar és szlovák tanítási nyelvű gimnázium, magyar és szlovák alapiskola (Erdélyi János Alapiskola), két szakközépiskola, művészeti alapiskola valamint kisegítő iskola és gyermekotthon található a városban. Református temploma 1787-ben barokk-klasszicista, Szent Simonnak és Júdának szentelt római katolikus temploma 1807-ben épült klasszicista stílusban, előtte áll 1995 óta Mécs László mellszobra. Görög katolikus temploma a 21. század elején épült. A kiskaposi születési Erdélyi János író mellszobrát 1968-ban avatták fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KAPOS. Kis, és Nagy Kapos. Két magyar faluk Ungvár Várm. földes Urak a’ K. Kamara, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszenek Csicserhez nem meszsze, mellynek filiáji, földgyeik jók, fájok, réttyek, legelőjök bőven, makkoltatások hasznos, a’ sertés hús itten igen oltsó. CSEPELY. Magyar falu Ungvár Vármegyében, földes Urai külömbféle Urak, fekszik nem meszsze Latortza vizétöl, Kaposhoz 1/4. mértföldnyire. Határja középszerű. VESZKÓCZ. Falu Ungvár Várm. földes Urai több Urak, lakosai külömbfélék, fekszik Dobruskához nem meszsze, mellynek filiája; határja jó.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kapos (Nagy), Ungh v. magyar m. v., Kis-Kapos szomszédságában: 231 római, 30 g. kath., 814 ref., 34 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház, sok urasági épülettel, számos nemes lakossal. Határa róna, s igen termékeny, szénája bőséggel; körülötte több apró tavak találtatnak, mellyek közt legnagyobb az Ortói. Makkos erdeje derék. F. u. a jászói prépostság. Kapos (Kis), Ungh v. magyar m. v., Unghvárhoz nyugotra 2 1/2 mfd-nyire: 179 római, 20 g. kath., 218 ref., 4 zsidó lak. Kath. paroch. templom. F. u. a jászói prépostság. Csepely, magyar falu, Ungh vgyében, N.-Kaposhoz 1/4 órányira: 57 r., 19 g. kath., 238 ref., 43 zsidó lak., ref. anyaszentegyházzal. F. u. többen. Veskócz, Ungh v. magyar falu, Nagy-Kaposhoz 1 órányira: 82 rom. kath., 356 ref., 38 zsidó lak., reform. anyaszentegyházzal, s termékeny földekkel és rétekkel. F. u. többen, de a Budaházy nemzetség innen veszi praedicatumát. Ut. p. Ungvár.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Ennek a vidéknek fő helye az egy községet tevő Kis- és Nagy-Kapos mezőváros az egészen hozzá épűlt Csepely faluval. A megyei életben Nagy-Kapos kiváló szerepet vitt, s egykor a megye karai és rendei legtöbbször itt tartották a tisztújító székeket és közgyűléseket. A vallási villongások idején nagy táborjárások színhelye volt Nagy-Kapos. Így 1684-ben Thököly Imre fejedelem jelenlétében volt itt közgyűlés és tisztújító szék. Nagy-Kapossal kapcsolatos nevezetes mozzanat az is, hogy Thököly Imre, midőn Zrinyi Ilonával, I. Rákóczy Ferencz hős lelkű özvegyével egybekelendő volt és Budáról Munkácsra útazott, Nagy-Kaposon fogadta azt a fényes násznépet, melylyel jegyese, Zrinyi Ilona, magával víve kis fiát, II. Rákóczy Ferenczet is, Munkácsról elébe ment. Nagy-Kapos ma járási székhely. Itt született Erdélyi János jeles költőnk, kinek emlékét a nagy-kaposi református templom falába illesztett fölíratos kőtáblával örökítették meg. A leleszi premontrei prépostságnak Kis-Kaposon szép mintagazdasága van.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagykapos, v. Ung vm. (Vel'ké Kapušany, Szl.): plébánia a v. kassai egyhm-ben. - Vsz. 1180: a leleszi prépostság birtoka. II. Endre kir. 1214-i birtokmegerősítő okl-ében is szerepel a helység neve. 1332-37: Copus, Kopus. 1400: Eghazus-Kapus, 1414: Kápolnás-Kapus. 1417: mezőváros. 1427: 80 porta Drugeth-birtok, 19 porta a leleszi konventé. 1480: országos vásárai is voltak. 1493: isk-t nyitottak. 1530 k. a Homonnay testvérek Losonczy Antallal együtt elfoglalták a várost, és tp-át minden egyh. felszereléstől megfosztották. Ferdinánd kir. ebben az ügyben Seredy Gáspárt bízta meg, hogy a leleszi konventnek visszaadja ~t. A 16. sz. elején vm. székhely törvénykezési házzal. 1550: Nagh-Kapos a leleszi préposté 20, 1555: 15, 1556: 10 portával. 1562: Vékey Ferenc foglalta el rend birtokát. 1567: 4 egész, 14 feles jobbágyporta és 12 zsellércsalád a népessége. 1600: 66 házzal adóztak. 1567: Vékey Ferenc Swendy Lázárnak zálogosította el, utóbb a kir. váltotta vissza és a leleszi konventnek adta. II. József cs. a kir. kamarának adta. - 1815: Zazius András prép. Szt Júdás és Simon-tp-ot építtetett, ~ Csicser filiájából a leleszi prép. által ellátott pléb. lett. Harangjait 99 és 5 cm átm. 1923: Egri Ferenc öntötte Kisgejőcön. - Plébánosai premontreiek: 1815-től Klosznek Ambrus, Kovács Imre, Tresh Ferenc, Dudics Benedek, Zavadszky József, Hollósi Boldizsár, Szepessy Miksa, Neviczky János, Káda Ernő, Madarassy Lipó, Szepessy Géza, Polányi Endre; 1900-tól Tóth Lőrinc, Mécs László, Stefancsik Konrád, Lukovics Gellért, Szabadka Medárd, Majtényi Dezső, Borbély Béla, Kocska Antal, Józsa László, Kocska Antal, Majancsik Ferenc, Józsicsko Béla, Gábor Bertalan. - Lakói 1869: össz. 1155; 1900: össz. 1523; 1920: 2148; 1940: 2613 m., 6 ném., 52 szl., 47 rutén, 4 egyéb anyanyelvű; 1091 r.k., 370 g.k., 782 ref., 8 ev., 470 izr., 1 egyéb vall., össz. 2722; 1991: 4200 r.k., 888 g.k., 141 g.kel., 412 ev., 1576 ref., 647 hitetlen, 134 egyéb vall., 1432 közömbös, össz. 9430, ebből 6007 m. (63,8%); 2001: 5561 m. (56,98%), össz. 9760. Merli Rudolf Schem. Cass. 2000:60. (lakói 2000: 4200 r.k., össz. 9430) - Gyurgyik 2002. Kiskapos, v. Ung vm. (Malé Kapušany, Szl.): plébánia a v. egri, majd szatmári egyhm. alsóungi esp. ker-ében. - 1274: Kyskapus. 1332: már létezett. Tp-át Szt Simon és Júdás Tádé tit-ra sztelték, a mait 1815: építették. Lakói 1550 u. ref-ok lettek. Csicser filiájából 1815: alapították újra. Anyakönyvei 1816-tól. Kegyura 1880: a jászói prép. Anyanyelve 1880: m. - Filiái 1901: Nagykapos (a reformáció előtt pléb.), Csepely, Veskóc. - Plébánosai: 1816: Klosznek Ambrus, 1819: Kovács Imre, 1827: Tresch Ferenc, 1830: Dudits Benedek, 1841: Zavadszky József, 1853: Hollósy Boldizsár, 1855: Szepessy Miksa, 1870: Neviczky János, 1872: Kádas Ernő, 1878: Madarssy Lipót, 1887: Szepesi Géza, 1890: Pólányi András, 1896: Tóth Lőrinc. - Lakói 1904: 233 r.k., össz. 434. ** Schem. Szat. 1901:102. - JKJN 1902:282.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagykapos. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Cigánytelep. A község területe 4739 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 2722. Veskóc. A község területe 851 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 398.

Albert Sándor - Bogoly János - Erdélyi János - Fincicky Mihály - Géczi Lajos - Görgei P. Pál - Herczegh Géza Gábor - Magda Sándor - Mécs László - Varga László, D. -

Görgei P. Pál

1630 u.
Nagykapos - megszületett
névjegyzék

Erdélyi János

1814. 4. 1.
Kiskapos - megszületett
névjegyzék

Fincicky Mihály

1842. 9. 22.
Ungcsepely - megszületett
névjegyzék

Magda Sándor

1883. 2. 11.
Iske - megszületett
Csicser - egyházi szolgálatot végzett
Nagykapos - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Mécs László

1895.1.17.
Hernádszentistván - megszületett
1920-1929
Nagykapos - egyházi szolgálatot végzett
1930-1944
Királyhelmec - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Géczi Lajos

1926. 5. 30.
Mokcsakerész - megszületett
Nagykapos - tanított
névjegyzék

Herczegh Géza Gábor

1928. 10. 17.
Nagykapos - megszületett
névjegyzék

Albert Sándor

1943. 5. 24.
Nagykapos - megszületett
2005-2009
Komárom - tanított A Selye János Egyetem rektora.
névjegyzék

Varga László, D.

1946. 5. 17.
Deregnyő - megszületett
Eperjes - tanult
Nagykapos - tanított
névjegyzék

Bogoly János

1951. 7. 4.
Királyhelmec - megszületett
Nagykapos - élt Az Ifjúság Ház igazgatója.
2011. 1. 15.
Királyhelmec - elhunyt
névjegyzék
Névelőfordulások
1214
Copus
1314
Copus
1347
Kapus
1392
Kapuus
1400
Egyhazas-Kapus
1414
Kápolnás-Kapus
1773
Nagy-Kapos, Kapossan,
1786
Nagy-Kaposch,
1808
Nagy-Kapos, Welké Kapussany,
1863
Nagykapos,
1920
Kapušany, Veľké Kapušany,
1927
Veľké Kapušany, Nagy-Kapos,
1938
Nagykapos,
1945
Veľké Kapušany, Nagy-Kapos,
1948
Veľké Kapušany
1994
Nagykapos

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: L. Ny. Tolsztoj lakótelep (Sídl. L. N. Tolstého) 1
Telefon: 0566382562
Fax: 0566382334

Honlap: vkapusany.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Petrikán Peter (Független)

Képviselő-testület:
Kočiš Ferdinand (Független)
Vetrecin Ján (Független)
Balogh Attila (Független)
Rožok Rastislav (Független)
Hrabčak Milan (Független)
Šimko Viktor (Független)
Jakabová Monika (KDH)
Boczán Ferenc (MOST - HÍD)
Papp Ladislav (MOST - HÍD)
Mihók Gábor (SMK-MKP)
Hacková Hajnalka (SMK-MKP)
Kondás Róbert (SMK-MKP)
Független 50% Független 6 képviselö 8% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 17% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 25% SMK-MKP 3 képviselö 12 képviselö
Nagykaposi Posta

Dobó István tér 4

Ung-menti Városok és Községek Társulása

L. Ny. Tolsztoj lakótelep 1

Városi Művelődési Központ

Dobó István tér 2

Szabadidőközpont

Komenský utca 1249/36

Nagykaposi Rendőrörs

Kiskaposi utca 656/71

Gimnázium

Fábry Zoltán utca 1

Speciális Alapiskola és Speciális Óvoda

Dózsa György utca 32

Szakközépiskola

J. Kráľ utca 25

P. O. Hviezdoslav Alapiskola

Hviezdoslav lakótelep 43

Erdélyi János Alapiskola

Fábry Zoltán utca 36

Művészeti Alapiskola

Fábry Zoltán utca 19

Lienka gyermekotthon

Dózsa György utca 32

Speciális Szakiskola

Dózsa György utca 32

Készségfejlesztő Iskola

Dózsa György utca 32

Kórházi Speciális Iskola

Dózsa György utca 32

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Hviezdoslav lakótelep 1644

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

L. Ny. Tolsztoj lakótelep 89/2

Nagykaposi Anyakönyvi Hivatal

L. Ny. Tolsztoj lakótelep 1

Kassai Adóhivatal - Nagykaposi Ügyintézési Pont

Hviezdoslav O. P. lakótelep 75

Nagykaposi Városi Hivatal

L. Ny. Tolsztoj lakótelep 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2265 96%
szlovákok 4 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 80 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2349
magyarok 2488 98%
szlovákok 23 1%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 25 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2538
magyarok 1991 78%
szlovákok 149 6%
ruszinok 5 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 415 16%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2560
magyarok 6007 64%
szlovákok 3251 35%
ruszinok 3 0%
romák 36 0%
ukránok 22 0%
csehek 79 1%
németek 1 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 15 0%
összlétszám 9421
magyarok 5561 57%
szlovákok 3506 36%
ruszinok 2 0%
romák 422 4%
ukránok 90 1%
csehek 48 0%
németek 2 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 124 1%
összlétszám 9760
magyarok 5604 60%
szlovákok 2844 30%
ruszinok 6 0%
romák 116 1%
ukránok 72 1%
csehek 35 0%
németek 0 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 716 8%
összlétszám 9406
magyarok 4662 53%
szlovákok 2895 33%
ruszinok 3 0%
romák 386 4%
ukránok 62 1%
csehek 25 0%
németek 0 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 15 0%
ismeretlen 747 8%
összlétszám 8799
összlétszám 1246
magyarok 1190 96%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 54 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 348
magyarok 337 97%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 298
magyarok 295 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 457
magyarok 443 97%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 368
magyarok 355 96%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 456
magyarok 447 98%
szlovákok 6 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1222
magyarok 1207 99%
szlovákok 4 0%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 492
magyarok 479 97%
szlovákok 12 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 356
magyarok 319 90%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 36 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2204
magyarok 1672 76%
szlovákok 148 7%
ruszinok 5 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 379 17%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 7500
Választási részvétel: 34.57 %
Kiadott boríték: 2593
Bedobott boríték: 2593

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2545
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Petrikán Peter 1380 54.22 % Független
Očenášová Stela 860 33.79 % Független
Gyüre Michal 305 11.98 % KDH

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kočiš Ferdinand 781 Független
Mihók Gábor 742 SMK-MKP
Vetrecin Ján 740 Független
Balogh Attila 732 Független
Hacková Hajnalka 670 SMK-MKP
Jakabová Monika 622 KDH
Rožok Rastislav 600 Független
Boczán Ferenc 599 MOST - HÍD
Hrabčak Milan 558 Független
Papp Ladislav 554 MOST - HÍD
Kondás Róbert 540 SMK-MKP
Šimko Viktor 478 Független

Képviselők

2014
SIEŤ 16.67% SIEŤ 2 képviselö SMK-MKP 25.00% SMK-MKP 3 képviselö Független 33.33% Független 4 képviselö MOST - HÍD 25.00% MOST - HÍD 3 képviselö 12 képviselö
2018
Független 50.00% Független 6 képviselö SMK-MKP 25.00% SMK-MKP 3 képviselö KDH 8.33% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 16.67% MOST - HÍD 2 képviselö 12 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 7676
Választási részvétel: 12.49 %
Kiadott boríték: 959
Bedobott boríték: 959
Választásra jogosult: 7671
Választási részvétel: 5.67 %
Kiadott boríték: 435
Bedobott boríték: 435
Választásra jogosult: 7 519
Választási részvétel: 17,28 %
Kiadott boríték: 1 300
Bedobott boríték: 1 300

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 845
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 1 156
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 539 63.79 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 153 18.11 % KDS
Dominika Palaščáková 39 4.62 % NOVA
Vladimír Gürtler 31 3.67 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 20 2.37 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 18 2.13 % Független
Lukáš Sisák 17 2.01 % KSS
Marek Ďurán 11 1.30 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 10 1.18 % Független
Ivan Kuhn 7 0.83 % OKS
Rudolf Bauer 101 23.27% KDS
Karol Pataky 532 46.02 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 376 32.53 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 142 12.28 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 25 2.16 % ĽSNS
Róbert Bačinský 24 2.08 % Független
Oliver Petrík 14 1.21 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 13 1.12 % SNS
Jozef Bobík 12 1.04 % Független
Lukáš Sisák 5 0.43 % KSS
Rudolf Botka 5 0.43 % NP
Vladislav Stanko 3 0.26 % Független
Jozef Červeňák 2 0.17 % RIS
Adam Šepetka 2 0.17 % NAJ
Ján Struk 1 0.09 % SMS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 944
Érvényes szavazólap: 1 274
Érvényes szavazólap: 22183
# Név Szavazat Százalék Párt
Gábor Mihók 443 46.93% SMK-MKP
Mária Vargová 440 46.61% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Attila Barkó 422 44.70% SMK-MKP
Tibor Varga 364 38.56% SMK-MKP
Arpád Csuri 274 29.03% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Emil Ďurovčík 214 22.67% SMER - SD
František Farkaš 163 17.27% SMER - SD
Viliam Zahorčák 137 14.51% SMER - SD
Branislav Sijka 133 14.09% Független
Jana Cibereová 128 13.56% SMER - SD
Ľubica Rošková 110 11.65% SMER - SD
Ján Paľovčík 107 11.33% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Valéria Eľková 81 8.58% Független
Ján Mihalečko 80 8.47% SMER - SD
Andrea Sisák 76 8.05% Független
Jozef Bobík 75 7.94% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Martin Pado 74 7.84% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 53 5.61% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Matej Šarocký 52 5.51% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Čuchran 49 5.19% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Makohus 44 4.66% SMER - SD
Štefan Tomáš 32 3.39% 7 STATOČNÝCH
Milan Kaplan 31 3.28% NOVA
Milan Potocký 31 3.28% Független
Imrich Balog 25 2.65% KĽS
Oliver Petrík 22 2.33% Független
Vladimíra Fortunová 21 2.22% KSS
Jaroslav Vaľo 21 2.22% SNS
Stanislav Gaľa 21 2.22% SNS
Miroslav Surmánek 20 2.12% NOVA
Jaroslav Ferenc 20 2.12% KĽS
Juraj Brecko 19 2.01% KSS
Rastislav Tomaš 17 1.80% KSS
Tomáš Bubelíny 17 1.80% NOVA
Ján Mičuda 16 1.69% Független
Ivo Dubík 15 1.59% 7 STATOČNÝCH
Vladimír Dunajčák 15 1.59% ĽS-HZDS
Juraj Jevin 14 1.48% SaS
Ján Bednár 14 1.48% NOVA
Gabriel Timko 13 1.38% SMS
Ján Potocký 13 1.38% SMS
Rastislav Olexa 12 1.27% Független
Dagmara Balogová 11 1.17% KSS
Pavol Valko 11 1.17% SMS
Ali Kamberovič 9 0.95% ĽS-HZDS
Martin Stripai 8 0.85% SMS
Jaroslava Špaková 8 0.85% DS
Jaroslav Tokár 7 0.74% SRÚS
Matúš Nameš 7 0.74% SNS
Mária Uchnárová 7 0.74% SMS
Jozef Jusko 6 0.64% ÚSVIT
Martin Magura 6 0.64% SMS
Slavomír Žužo 6 0.64% MS
Slavomír Kešeľ 4 0.42% SRÚS
Eduard Maskaľ 4 0.42% ĽS-HZDS
Mária Vargová 634 49.76% MOST - HÍD
Tibor Varga 555 43.56% SMK-MKP
Peter Jakab 522 40.97% MOST - HÍD
Ildikó Vargová 392 30.77% ŠKV
Mária Bálintová 326 25.59% MOST - HÍD
Klára Lakatosová 287 22.53% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Oskar Szabo 207 16.25% SZS
František Farkaš 151 11.85% SMER-SD
Emil Ďurovčík 142 11.15% SMER-SD
Miroslav Šimko 142 11.15% SNS
Jana Cibereová 125 9.81% SMER-SD
Mikuláš Kiš 124 9.73% NAJ
Viliam Zahorčák 108 8.48% SMER-SD
Ján Mihalečko 96 7.54% SMER-SD
Branislav Sijka 94 7.38% Független
Martin Ivan 81 6.36% ĽS Naše Slovensko
Pavol Kuchta 79 6.20% SMER-SD
Timea Sotáková 79 6.20% SMER-SD
Jozef Sokologorský 77 6.04% SMER-SD
Michal Stričík 68 5.34% ŠKV
Richard Želinský 64 5.02% ĽS Naše Slovensko
Attila Lukáč 53 4.16% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Milan Potocký 53 4.16% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Milan Kaplan 52 4.08% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Dušan Goda 41 3.22% Független
František Džuppa 41 3.22% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Adam 40 3.14% Független
Slavko Pavolko 36 2.83% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Marek Švingál 34 2.67% ŠKV
Valéria Eľková 34 2.67% Független
Nikoleta Borzová 32 2.51% ĽS Naše Slovensko
Emil Čurma 31 2.43% SNS
Marián Nistor 31 2.43% ŠKV
Július Stanko 30 2.35% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Gaľa 28 2.20% ŠKV
Marián Markovič 28 2.20% ŠKV
Bohuš Jakuboc 27 2.12% ŠKV
Marko Hami 27 2.12% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Tomko 26 2.04% ĽS Naše Slovensko
Patrik Magdoško 26 2.04% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Milan Michalič 26 2.04% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jaroslav Vaľo 26 2.04% SNS
Juraj Jevin 24 1.88% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Jozef Bobík 16 1.26% Független
Peter Sabol 15 1.18% SNS
Gabriel Timko 15 1.18% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Lukáš Pažinka 14 1.10% Független
Peter Horňák 14 1.10% DS
Juraj Ircha 13 1.02% Demokrati Slovenska
Edita Jonyová 13 1.02% JEDNOTA-ĽSS
Oliver Petrík 11 0.86% JEDNOTA-ĽSS
Pavol Valko 11 0.86% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ľuboslav Chvasta 11 0.86% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Viselka 10 0.78% Független
Matej Šarocký 10 0.78% ŠANCA
Viliam Brandis 10 0.78% NAJ
Martin Magura 9 0.71% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Iveta Golmicová 8 0.63% ŠANCA
Jozef Onda 8 0.63% NAJ
Marek Misár 8 0.63% NAJ
Eduard Karšňák 8 0.63% Demokrati Slovenska
Peter Malík 7 0.55% SNS
Erik Sibal 7 0.55% Független
Ján Potocký 7 0.55% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Borza 6 0.47% SNS
Peter Badida 6 0.47% VZDOR
Jozef Jambor 6 0.47% NAJ
Ondrej Golas 5 0.39% Független
Radoslav Smutný 5 0.39% SP
Radoslav Osif 5 0.39% JEDNOTA-ĽSS
Ľubomír Husnaj 5 0.39% JEDNOTA-ĽSS
Milan Barančík 4 0.31% ÚSVIT
Karol Pavelka 2 0.16% SNS
Marta Hermannová 2 0.16% NAJ
Emil Ďurovčík 6679 0.00% SMER - SD
Viliam Zahorčák 6522 0.00% SMER - SD
František Farkaš 4645 0.00% SMER - SD
Ján Mihalečko 4630 0.00% SMER - SD
Jana Cibereová 4512 0.00% SMER - SD
Ľubica Rošková 4061 0.00% SMER - SD
Jozef Makohus 3271 0.00% SMER - SD
Ján Paľovčík 2784 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Oliver Petrík 2783 0.00% Független
Jozef Bobík 2673 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Valéria Eľková 2519 0.00% Független
Mária Vargová 2437 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Čuchran 2359 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Pado 2008 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 1886 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 1872 0.00% SMK-MKP
Arpád Csuri 1774 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Milan Potocký 1747 0.00% Független
Matej Šarocký 1525 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Attila Barkó 1483 0.00% SMK-MKP
Tibor Varga 1477 0.00% SMK-MKP
Branislav Sijka 1461 0.00% Független
Vladimír Dunajčák 1069 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Olexa 1027 0.00% Független
Martin Stripai 882 0.00% SMS
Juraj Brecko 864 0.00% KSS
Milan Kaplan 791 0.00% NOVA
Štefan Tomáš 787 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Jevin 771 0.00% SaS
Stanislav Gaľa 742 0.00% SNS
Miroslav Surmánek 737 0.00% NOVA
Jaroslav Vaľo 652 0.00% SNS
Ján Potocký 588 0.00% SMS
Slavomír Žužo 584 0.00% MS
Andrea Sisák 563 0.00% Független
Ivo Dubík 538 0.00% 7 STATOČNÝCH
Vladimíra Fortunová 500 0.00% KSS
Ali Kamberovič 497 0.00% ĽS-HZDS
Dagmara Balogová 471 0.00% KSS
Rastislav Tomaš 466 0.00% KSS
Eduard Maskaľ 457 0.00% ĽS-HZDS
Martin Magura 435 0.00% SMS
Ján Bednár 408 0.00% NOVA
Matúš Nameš 399 0.00% SNS
Ján Mičuda 396 0.00% Független
Imrich Balog 390 0.00% KĽS
Jaroslava Špaková 380 0.00% DS
Jaroslav Tokár 361 0.00% SRÚS
Gabriel Timko 361 0.00% SMS
Tomáš Bubelíny 329 0.00% NOVA
Pavol Valko 286 0.00% SMS
Slavomír Kešeľ 262 0.00% SRÚS
Mária Uchnárová 249 0.00% SMS
Jozef Jusko 233 0.00% ÚSVIT
Jaroslav Ferenc 230 0.00% KĽS
Emil Ďurovčík 5727 25.82% SMER-SD
Viliam Zahorčák 5060 22.81% SMER-SD
Milan Potocký 4703 21.20% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Mihalečko 4622 20.84% SMER-SD
Jana Cibereová 4596 20.72% SMER-SD
František Farkaš 4364 19.67% SMER-SD
Milan Kaplan 3984 17.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Pavol Kuchta 3685 16.61% SMER-SD
Jozef Sokologorský 3422 15.43% SMER-SD
Slavko Pavolko 3272 14.75% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Timea Sotáková 2930 13.21% SMER-SD
Michal Stričík 2873 12.95% ŠKV
Dušan Goda 2676 12.06% Független
Mária Vargová 2645 11.92% MOST - HÍD
Valéria Eľková 2603 11.73% Független
Juraj Jevin 2568 11.58% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Patrik Magdoško 2495 11.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Peter Jakab 2325 10.48% MOST - HÍD
Mária Bálintová 2255 10.17% MOST - HÍD
Tibor Varga 2034 9.17% SMK-MKP
Jozef Bobík 2019 9.10% Független
Bohuš Jakuboc 1695 7.64% ŠKV
Ildikó Vargová 1611 7.26% ŠKV
Matej Šarocký 1562 7.04% ŠANCA
Ľudovít Adam 1504 6.78% Független
Klára Lakatosová 1355 6.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Milan Michalič 1270 5.73% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Richard Želinský 1260 5.68% ĽS Naše Slovensko
Oliver Petrík 1257 5.67% JEDNOTA-ĽSS
Stanislav Gaľa 1238 5.58% ŠKV
Erik Sibal 1173 5.29% Független
František Džuppa 1142 5.15% ĽS Naše Slovensko
Branislav Sijka 1128 5.08% Független
Emil Čurma 1062 4.79% SNS
Nikoleta Borzová 998 4.50% ĽS Naše Slovensko
Július Stanko 976 4.40% ĽS Naše Slovensko
Marián Nistor 897 4.04% ŠKV
Marek Švingál 879 3.96% ŠKV
Martin Ivan 878 3.96% ĽS Naše Slovensko
Marián Markovič 875 3.94% ŠKV
Marko Hami 857 3.86% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Tomko 853 3.85% ĽS Naše Slovensko
Ján Potocký 772 3.48% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Viselka 770 3.47% Független
Jaroslav Vaľo 738 3.33% SNS
Lukáš Pažinka 653 2.94% Független
Peter Sabol 645 2.91% SNS
Peter Badida 636 2.87% VZDOR
Iveta Golmicová 609 2.75% ŠANCA
Peter Borza 595 2.68% SNS
Ľuboslav Chvasta 566 2.55% SME RODINA - Boris Kollár
Eduard Karšňák 552 2.49% Demokrati Slovenska
Martin Magura 502 2.26% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Oskar Szabo 498 2.24% SZS
Ľubomír Husnaj 496 2.24% JEDNOTA-ĽSS
Peter Malík 481 2.17% SNS
Miroslav Šimko 456 2.06% SNS
Radoslav Osif 450 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Peter Horňák 437 1.97% DS
Edita Jonyová 405 1.83% JEDNOTA-ĽSS
Attila Lukáč 382 1.72% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Ircha 377 1.70% Demokrati Slovenska
Viliam Brandis 352 1.59% NAJ
Gabriel Timko 316 1.42% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Golas 289 1.30% Független
Marta Hermannová 289 1.30% NAJ
Mikuláš Kiš 286 1.29% NAJ
Karol Pavelka 279 1.26% SNS
Radoslav Smutný 271 1.22% SP
Marek Misár 261 1.18% NAJ
Pavol Valko 242 1.09% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Onda 229 1.03% NAJ
Jozef Jambor 224 1.01% NAJ
Milan Barančík 203 0.92% ÚSVIT

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vaján 96 25.00 %
Nagykapos 53 13.80 %
Nagymihály 35 9.11 %
Lask 30 7.81 %
Abara 16 4.17 %
Mokcsamogyorós 10 2.60 %
Őrmező 8 2.08 %
Deregnyő 8 2.08 %
Szirénfalva 7 1.82 %
Feketemező 7 1.82 %
Budaháza 6 1.56 %
Csicser 6 1.56 %
Mátyócvajkóc 6 1.56 %
Iske 5 1.30 %
Nyarádkelecsény 5 1.30 %
Dobóruszka 4 1.04 %
Rákóc 4 1.04 %
Füzesér 4 1.04 %
Butka 4 1.04 %
Pazdics 4 1.04 %
Nagyráska 4 1.04 %
Málca 4 1.04 %
Bés 4 1.04 %
Bánóc 4 1.04 %
Pályin 3 0.78 %
Rebrény 3 0.78 %
Pálóc 3 0.78 %
Sámogy 3 0.78 %
Dobróka 2 0.52 %
Morva 2 0.52 %
Vinna 2 0.52 %
Lasztomér 2 0.52 %
Nagyszelmenc 2 0.52 %
Zalacska 2 0.52 %
Tusa 2 0.52 %
Nagyszeretva 2 0.52 %
Petróc 2 0.52 %
Márk 2 0.52 %
Solymos 1 0.26 %
Kisráska 1 0.26 %
Nátafalva 1 0.26 %
Lazony 1 0.26 %
Nagycseb 1 0.26 %
Berettő 1 0.26 %
Magasrév 1 0.26 %
Gatály 1 0.26 %
Karaszna 1 0.26 %
Tarna 1 0.26 %
Hajagos 1 0.26 %
Zemplénszuha 1 0.26 %
Márkcsemernye 1 0.26 %
Vámoslucska 1 0.26 %
Jósza 1 0.26 %
Dénesújfalu 1 0.26 %
Gézsény 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 423 25.06 %
Füzesér 186 11.02 %
Vásárhely 144 8.53 %
Tusa 90 5.33 %
Nátafalva 81 4.80 %
Tusaújfalu 64 3.79 %
Morva 57 3.38 %
Hór 55 3.26 %
Rákóc 51 3.02 %
Bánóc 38 2.25 %
Pazdics 31 1.84 %
Nagykapos 27 1.60 %
Berettő 25 1.48 %
Karaszna 23 1.36 %
Lazony 21 1.24 %
Őrmező 19 1.13 %
Málca 19 1.13 %
Vinna 18 1.07 %
Sámogy 17 1.01 %
Falkus 17 1.01 %
Lask 15 0.89 %
Petrik 15 0.89 %
Lasztomér 15 0.89 %
Zalacska 14 0.83 %
Kácsánd 14 0.83 %
Ordasfalva 13 0.77 %
Jósza 12 0.71 %
Dobróka 11 0.65 %
Tarna 10 0.59 %
Pályin 10 0.59 %
Rebrény 8 0.47 %
Ungtavas 8 0.47 %
Bajánháza 8 0.47 %
Pálóc 7 0.41 %
Petróc 7 0.41 %
Solymos 7 0.41 %
Márk 7 0.41 %
Gatály 7 0.41 %
Harapás 6 0.36 %
Butka 6 0.36 %
Hanajna 6 0.36 %
Izbugya 6 0.36 %
Vámoslucska 5 0.30 %
Dénesújfalu 5 0.30 %
Hajagos 4 0.24 %
Nyarádkelecsény 4 0.24 %
Abara 4 0.24 %
Magasrév 4 0.24 %
Németvágás 4 0.24 %
Fogas 4 0.24 %
Leszna 4 0.24 %
Nagyszelmenc 3 0.18 %
Nagyszeretva 3 0.18 %
Szalók 3 0.18 %
Feketemező 3 0.18 %
Kisráska 3 0.18 %
Kisszeretva 3 0.18 %
Márkcsemernye 2 0.12 %
Nagycseb 2 0.12 %
Vaján 2 0.12 %
Gézsény 2 0.12 %
Ungszenna 2 0.12 %
Szirénfalva 2 0.12 %
Budaháza 1 0.06 %
Alsókánya 1 0.06 %
Nagyráska 1 0.06 %
Sztára 1 0.06 %
Mokcsamogyorós 1 0.06 %
Dobóruszka 1 0.06 %
Zemplénszuha 1 0.06 %
Zuhogó 1 0.06 %
Mátyócvajkóc 1 0.06 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 192 17.07 %
Füzesér 175 15.56 %
Vásárhely 118 10.49 %
Nagykapos 94 8.36 %
Feketemező 75 6.67 %
Csicser 43 3.82 %
Jósza 36 3.20 %
Pálóc 34 3.02 %
Mokcsamogyorós 27 2.40 %
Mátyócvajkóc 20 1.78 %
Magasrév 20 1.78 %
Őrmező 19 1.69 %
Dobóruszka 18 1.60 %
Nyarádkelecsény 18 1.60 %
Vaján 16 1.42 %
Izbugya 14 1.24 %
Sztára 14 1.24 %
Lazony 12 1.07 %
Budaháza 11 0.98 %
Deregnyő 9 0.80 %
Vinna 8 0.71 %
Nagyszelmenc 8 0.71 %
Gatály 8 0.71 %
Morva 8 0.71 %
Butka 8 0.71 %
Nagycseb 8 0.71 %
Pazdics 8 0.71 %
Abara 7 0.62 %
Solymos 7 0.62 %
Petróc 6 0.53 %
Dénesújfalu 6 0.53 %
Bés 6 0.53 %
Dobróka 6 0.53 %
Kisráska 5 0.44 %
Ungszenna 5 0.44 %
Lasztomér 4 0.36 %
Németvágás 4 0.36 %
Szalók 4 0.36 %
Nagyszeretva 4 0.36 %
Hajagos 3 0.27 %
Harapás 3 0.27 %
Bajánháza 3 0.27 %
Ungtavas 3 0.27 %
Zalacska 3 0.27 %
Bánóc 2 0.18 %
Nátafalva 2 0.18 %
Rebrény 2 0.18 %
Málca 2 0.18 %
Hór 2 0.18 %
Márk 2 0.18 %
Leszna 2 0.18 %
Kisszeretva 2 0.18 %
Zemplénszuha 2 0.18 %
Sámogy 1 0.09 %
Vámoslucska 1 0.09 %
Karaszna 1 0.09 %
Berettő 1 0.09 %
Hanajna 1 0.09 %
Falkus 1 0.09 %
Tusa 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Tarna 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Gézsény 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Rákóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Nagymihály 1 665 61.97 %
Füzesér 183 6.81 %
Őrmező 84 3.13 %
Nátafalva 61 2.27 %
Nagykapos 41 1.53 %
Zalacska 37 1.38 %
Vinna 33 1.23 %
Hajagos 23 0.86 %
Harapás 20 0.74 %
Ungtavas 19 0.71 %
Butka 18 0.67 %
Málca 18 0.67 %
Jósza 18 0.67 %
Rebrény 18 0.67 %
Sámogy 18 0.67 %
Izbugya 17 0.63 %
Lasztomér 16 0.60 %
Ordasfalva 15 0.56 %
Tarna 15 0.56 %
Morva 15 0.56 %
Pazdics 14 0.52 %
Vámoslucska 14 0.52 %
Karaszna 13 0.48 %
Nagycseb 13 0.48 %
Feketemező 13 0.48 %
Pálóc 13 0.48 %
Fogas 12 0.45 %
Vásárhely 11 0.41 %
Solymos 11 0.41 %
Zemplénszuha 10 0.37 %
Dénesújfalu 10 0.37 %
Dobróka 10 0.37 %
Rákóc 10 0.37 %
Petróc 9 0.33 %
Ungszenna 9 0.33 %
Leszna 8 0.30 %
Alsókánya 8 0.30 %
Bajánháza 8 0.30 %
Berettő 8 0.30 %
Tusa 7 0.26 %
Lazony 7 0.26 %
Nyarádkelecsény 7 0.26 %
Gézsény 7 0.26 %
Dobóruszka 6 0.22 %
Mokcsamogyorós 6 0.22 %
Németvágás 6 0.22 %
Gatály 6 0.22 %
Pályin 6 0.22 %
Tusaújfalu 6 0.22 %
Szalók 6 0.22 %
Magasrév 6 0.22 %
Sztára 5 0.19 %
Laborcfalva 5 0.19 %
Bánóc 5 0.19 %
Abara 5 0.19 %
Szirénfalva 4 0.15 %
Lask 4 0.15 %
Kácsánd 4 0.15 %
Kisráska 4 0.15 %
Zuhogó 4 0.15 %
Hór 3 0.11 %
Petrik 3 0.11 %
Mátyócvajkóc 2 0.07 %
Nagyszelmenc 2 0.07 %
Budaháza 2 0.07 %
Vaján 2 0.07 %
Márk 2 0.07 %
Csicser 1 0.04 %
Falkus 1 0.04 %
Hanajna 1 0.04 %
Kisszeretva 1 0.04 %
Márkcsemernye 1 0.04 %
Nagyszeretva 1 0.04 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 146 36.23 %
Butka 42 10.42 %
Őrmező 16 3.97 %
Nagykapos 13 3.23 %
Pálóc 12 2.98 %
Nátafalva 9 2.23 %
Tusaújfalu 8 1.99 %
Lasztomér 7 1.74 %
Márk 6 1.49 %
Vámoslucska 6 1.49 %
Lazony 6 1.49 %
Gézsény 5 1.24 %
Gatály 5 1.24 %
Vinna 5 1.24 %
Málca 5 1.24 %
Jósza 5 1.24 %
Nagyráska 4 0.99 %
Nagycseb 4 0.99 %
Zalacska 4 0.99 %
Tusa 4 0.99 %
Vásárhely 4 0.99 %
Feketemező 4 0.99 %
Szalók 4 0.99 %
Sámogy 4 0.99 %
Pazdics 4 0.99 %
Morva 4 0.99 %
Dobóruszka 3 0.74 %
Nyarádkelecsény 3 0.74 %
Bánóc 3 0.74 %
Hór 3 0.74 %
Füzesér 3 0.74 %
Mokcsamogyorós 3 0.74 %
Petróc 3 0.74 %
Falkus 3 0.74 %
Zuhogó 3 0.74 %
Tarna 3 0.74 %
Bés 2 0.50 %
Leszna 2 0.50 %
Petrik 2 0.50 %
Rebrény 2 0.50 %
Magasrév 2 0.50 %
Szirénfalva 2 0.50 %
Berettő 2 0.50 %
Rákóc 2 0.50 %
Dobróka 2 0.50 %
Izbugya 2 0.50 %
Zemplénszuha 2 0.50 %
Hanajna 2 0.50 %
Kácsánd 1 0.25 %
Abara 1 0.25 %
Alsókánya 1 0.25 %
Kisráska 1 0.25 %
Budaháza 1 0.25 %
Hajagos 1 0.25 %
Ungszenna 1 0.25 %
Bajánháza 1 0.25 %
Dénesújfalu 1 0.25 %
Solymos 1 0.25 %
Nagyszeretva 1 0.25 %
Kisszeretva 1 0.25 %
Németvágás 1 0.25 %
Csicser 1 0.25 %
Hegyi 1 0.25 %
Sztára 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Nagymihály 252 45.65 %
Rebrény 49 8.88 %
Őrmező 13 2.36 %
Ungszenna 11 1.99 %
Zalacska 10 1.81 %
Rákóc 9 1.63 %
Nagykapos 8 1.45 %
Petróc 8 1.45 %
Vinna 8 1.45 %
Hajagos 7 1.27 %
Solymos 7 1.27 %
Bánóc 7 1.27 %
Lasztomér 7 1.27 %
Harapás 7 1.27 %
Butka 6 1.09 %
Pazdics 6 1.09 %
Lazony 6 1.09 %
Nagycseb 6 1.09 %
Sámogy 6 1.09 %
Pályin 6 1.09 %
Gatály 5 0.91 %
Málca 5 0.91 %
Pálóc 5 0.91 %
Morva 5 0.91 %
Hór 5 0.91 %
Karaszna 5 0.91 %
Berettő 5 0.91 %
Tusaújfalu 4 0.72 %
Lask 4 0.72 %
Nagyszelmenc 4 0.72 %
Jósza 4 0.72 %
Tusa 4 0.72 %
Nátafalva 4 0.72 %
Falkus 4 0.72 %
Nyarádkelecsény 3 0.54 %
Tarna 3 0.54 %
Vásárhely 3 0.54 %
Vámoslucska 3 0.54 %
Izbugya 3 0.54 %
Dobróka 3 0.54 %
Márk 2 0.36 %
Abara 2 0.36 %
Zemplénszuha 2 0.36 %
Hanajna 2 0.36 %
Dénesújfalu 2 0.36 %
Szalók 2 0.36 %
Kácsánd 2 0.36 %
Feketemező 2 0.36 %
Dobóruszka 2 0.36 %
Szirénfalva 2 0.36 %
Mátyócvajkóc 1 0.18 %
Hegyi 1 0.18 %
Csicser 1 0.18 %
Gézsény 1 0.18 %
Nagyszeretva 1 0.18 %
Kisszeretva 1 0.18 %
Németvágás 1 0.18 %
Kisráska 1 0.18 %
Vaján 1 0.18 %
Laborcfalva 1 0.18 %
Magasrév 1 0.18 %
Bajánháza 1 0.18 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Füzesér 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagymihály 242 25.18 %
Dobróka 109 11.34 %
Rákóc 69 7.18 %
Butka 42 4.37 %
Őrmező 41 4.27 %
Gatály 32 3.33 %
Nagykapos 31 3.23 %
Füzesér 28 2.91 %
Pazdics 28 2.91 %
Vinna 21 2.19 %
Pálóc 20 2.08 %
Nagycseb 19 1.98 %
Morva 16 1.66 %
Petróc 16 1.66 %
Málca 15 1.56 %
Feketemező 14 1.46 %
Vásárhely 13 1.35 %
Berettő 13 1.35 %
Kácsánd 12 1.25 %
Nyarádkelecsény 12 1.25 %
Tarna 11 1.14 %
Németvágás 11 1.14 %
Lazony 10 1.04 %
Zalacska 10 1.04 %
Nátafalva 10 1.04 %
Rebrény 9 0.94 %
Dénesújfalu 9 0.94 %
Karaszna 9 0.94 %
Sámogy 9 0.94 %
Zemplénszuha 8 0.83 %
Falkus 8 0.83 %
Mokcsamogyorós 7 0.73 %
Hór 7 0.73 %
Sztára 7 0.73 %
Márk 7 0.73 %
Ungszenna 7 0.73 %
Ordasfalva 6 0.62 %
Bajánháza 6 0.62 %
Lasztomér 6 0.62 %
Ungtavas 6 0.62 %
Bánóc 6 0.62 %
Kisráska 6 0.62 %
Tusa 5 0.52 %
Pályin 5 0.52 %
Vaján 5 0.52 %
Vámoslucska 5 0.52 %
Gézsény 5 0.52 %
Szalók 5 0.52 %
Márkcsemernye 4 0.42 %
Deregnyő 4 0.42 %
Lask 4 0.42 %
Hajagos 4 0.42 %
Jósza 4 0.42 %
Tusaújfalu 4 0.42 %
Nagyszelmenc 4 0.42 %
Alsókánya 4 0.42 %
Fogas 3 0.31 %
Abara 3 0.31 %
Nagyszeretva 2 0.21 %
Kisszeretva 2 0.21 %
Hanajna 2 0.21 %
Csicser 2 0.21 %
Magasrév 2 0.21 %
Petrik 2 0.21 %
Harapás 2 0.21 %
Nagyráska 2 0.21 %
Izbugya 2 0.21 %
Hegyi 2 0.21 %
Leszna 2 0.21 %
Bés 1 0.10 %
Dobóruszka 1 0.10 %
Szirénfalva 1 0.10 %
Zuhogó 1 0.10 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Nagymihály 1 878 32.89 %
Őrmező 208 3.64 %
Rákóc 171 2.99 %
Nátafalva 156 2.73 %
Füzesér 155 2.71 %
Lasztomér 144 2.52 %
Nagykapos 142 2.49 %
Karaszna 123 2.15 %
Pazdics 115 2.01 %
Butka 110 1.93 %
Dénesújfalu 108 1.89 %
Mokcsamogyorós 95 1.66 %
Nyarádkelecsény 92 1.61 %
Berettő 90 1.58 %
Sámogy 85 1.49 %
Vinna 85 1.49 %
Vásárhely 75 1.31 %
Gatály 71 1.24 %
Bánóc 70 1.23 %
Dobróka 64 1.12 %
Pálóc 62 1.09 %
Hajagos 61 1.07 %
Morva 60 1.05 %
Zemplénszuha 58 1.02 %
Mátyócvajkóc 57 1.00 %
Németvágás 56 0.98 %
Rebrény 55 0.96 %
Zalacska 54 0.95 %
Lazony 54 0.95 %
Deregnyő 53 0.93 %
Jósza 51 0.89 %
Hór 49 0.86 %
Lask 48 0.84 %
Ungszenna 45 0.79 %
Nagycseb 44 0.77 %
Márkcsemernye 42 0.74 %
Ungtavas 41 0.72 %
Petróc 40 0.70 %
Málca 40 0.70 %
Harapás 36 0.63 %
Ordasfalva 36 0.63 %
Sztára 34 0.60 %
Pályin 34 0.60 %
Zuhogó 34 0.60 %
Tarna 32 0.56 %
Gézsény 30 0.53 %
Falkus 29 0.51 %
Iske 27 0.47 %
Izbugya 27 0.47 %
Dobóruszka 27 0.47 %
Tusa 25 0.44 %
Petrik 23 0.40 %
Magasrév 22 0.39 %
Solymos 21 0.37 %
Tusaújfalu 21 0.37 %
Szalók 19 0.33 %
Kácsánd 19 0.33 %
Laborcfalva 18 0.32 %
Feketemező 17 0.30 %
Bajánháza 17 0.30 %
Vámoslucska 17 0.30 %
Alsókánya 17 0.30 %
Nagyráska 16 0.28 %
Nagyszeretva 14 0.25 %
Leszna 14 0.25 %
Hanajna 13 0.23 %
Fogas 13 0.23 %
Vaján 12 0.21 %
Nagyszelmenc 9 0.16 %
Abara 9 0.16 %
Márk 8 0.14 %
Csicser 7 0.12 %
Hegyi 6 0.11 %
Kisszeretva 6 0.11 %
Kisráska 4 0.07 %
Bés 3 0.05 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 2 0.04 %
Nagymihály 745 63.68 %
Vinna 32 2.74 %
Vásárhely 20 1.71 %
Pazdics 20 1.71 %
Őrmező 19 1.62 %
Nátafalva 15 1.28 %
Zalacska 14 1.20 %
Morva 14 1.20 %
Lasztomér 13 1.11 %
Leszna 12 1.03 %
Karaszna 12 1.03 %
Sámogy 11 0.94 %
Tarna 11 0.94 %
Pálóc 10 0.85 %
Butka 9 0.77 %
Ungtavas 9 0.77 %
Hajagos 9 0.77 %
Izbugya 9 0.77 %
Petróc 8 0.68 %
Gatály 8 0.68 %
Tusaújfalu 8 0.68 %
Nagykapos 7 0.60 %
Jósza 6 0.51 %
Füzesér 6 0.51 %
Rákóc 6 0.51 %
Szalók 6 0.51 %
Bánóc 6 0.51 %
Solymos 6 0.51 %
Bajánháza 5 0.43 %
Magasrév 5 0.43 %
Nagycseb 5 0.43 %
Ungszenna 5 0.43 %
Harapás 4 0.34 %
Nyarádkelecsény 4 0.34 %
Dobróka 4 0.34 %
Ordasfalva 4 0.34 %
Feketemező 4 0.34 %
Hór 4 0.34 %
Petrik 4 0.34 %
Vámoslucska 4 0.34 %
Dénesújfalu 4 0.34 %
Hanajna 4 0.34 %
Mokcsamogyorós 4 0.34 %
Márk 4 0.34 %
Málca 4 0.34 %
Deregnyő 3 0.26 %
Nagyszelmenc 3 0.26 %
Nagyszeretva 3 0.26 %
Lazony 3 0.26 %
Rebrény 3 0.26 %
Falkus 3 0.26 %
Pályin 3 0.26 %
Gézsény 3 0.26 %
Sztára 2 0.17 %
Németvágás 2 0.17 %
Zuhogó 2 0.17 %
Tusa 2 0.17 %
Bés 2 0.17 %
Mátyócvajkóc 2 0.17 %
Alsókánya 2 0.17 %
Berettő 1 0.09 %
Kisszeretva 1 0.09 %
Zemplénszuha 1 0.09 %
Márkcsemernye 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Laborcfalva 1 0.09 %
Kisráska 1 0.09 %
Lask 1 0.09 %
Kácsánd 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Abara 1 0.09 %
Csicser 1 0.09 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagymihály 532 46.75 %
Nagykapos 41 3.60 %
Őrmező 40 3.51 %
Zalacska 21 1.85 %
Nátafalva 21 1.85 %
Vinna 19 1.67 %
Gatály 19 1.67 %
Málca 18 1.58 %
Butka 16 1.41 %
Sztára 16 1.41 %
Füzesér 15 1.32 %
Pálóc 15 1.32 %
Pazdics 14 1.23 %
Tarna 14 1.23 %
Lazony 14 1.23 %
Rákóc 14 1.23 %
Tusaújfalu 13 1.14 %
Morva 13 1.14 %
Márk 11 0.97 %
Dénesújfalu 11 0.97 %
Vásárhely 11 0.97 %
Zuhogó 10 0.88 %
Lasztomér 10 0.88 %
Gézsény 9 0.79 %
Karaszna 8 0.70 %
Dobróka 8 0.70 %
Bánóc 8 0.70 %
Kácsánd 8 0.70 %
Fogas 8 0.70 %
Nagycseb 8 0.70 %
Márkcsemernye 8 0.70 %
Ordasfalva 8 0.70 %
Berettő 8 0.70 %
Tusa 8 0.70 %
Abara 7 0.62 %
Pályin 7 0.62 %
Izbugya 6 0.53 %
Falkus 6 0.53 %
Lask 6 0.53 %
Rebrény 6 0.53 %
Ungszenna 6 0.53 %
Hajagos 6 0.53 %
Nyarádkelecsény 6 0.53 %
Csicser 6 0.53 %
Petróc 6 0.53 %
Kisszeretva 5 0.44 %
Laborcfalva 5 0.44 %
Dobóruszka 5 0.44 %
Harapás 5 0.44 %
Németvágás 4 0.35 %
Bajánháza 4 0.35 %
Kisráska 4 0.35 %
Mokcsamogyorós 4 0.35 %
Hór 4 0.35 %
Leszna 3 0.26 %
Petrik 3 0.26 %
Hanajna 3 0.26 %
Jósza 3 0.26 %
Hegyi 3 0.26 %
Feketemező 3 0.26 %
Sámogy 2 0.18 %
Alsókánya 2 0.18 %
Nagyszelmenc 2 0.18 %
Zemplénszuha 2 0.18 %
Deregnyő 2 0.18 %
Ungtavas 1 0.09 %
Budaháza 1 0.09 %
Bés 1 0.09 %
Vaján 1 0.09 %
Solymos 1 0.09 %
Szalók 1 0.09 %
Magasrév 1 0.09 %
Mátyócvajkóc 1 0.09 %
Vámoslucska 1 0.09 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Nagymihály 1 669 38.62 %
Őrmező 162 3.75 %
Nagykapos 151 3.49 %
Rákóc 131 3.03 %
Nátafalva 130 3.01 %
Vinna 74 1.71 %
Deregnyő 72 1.67 %
Lasztomér 69 1.60 %
Pálóc 67 1.55 %
Pazdics 65 1.50 %
Ungszenna 64 1.48 %
Berettő 61 1.41 %
Gatály 57 1.32 %
Karaszna 56 1.30 %
Bánóc 55 1.27 %
Butka 55 1.27 %
Zalacska 54 1.25 %
Lazony 49 1.13 %
Dobróka 47 1.09 %
Hór 47 1.09 %
Málca 44 1.02 %
Németvágás 42 0.97 %
Rebrény 42 0.97 %
Morva 41 0.95 %
Dénesújfalu 40 0.93 %
Jósza 39 0.90 %
Márkcsemernye 37 0.86 %
Zemplénszuha 35 0.81 %
Vásárhely 34 0.79 %
Pályin 33 0.76 %
Hajagos 32 0.74 %
Kácsánd 32 0.74 %
Tarna 31 0.72 %
Tusa 31 0.72 %
Petróc 29 0.67 %
Magasrév 28 0.65 %
Tusaújfalu 26 0.60 %
Sámogy 26 0.60 %
Falkus 26 0.60 %
Ordasfalva 25 0.58 %
Izbugya 25 0.58 %
Feketemező 25 0.58 %
Zuhogó 24 0.56 %
Sztára 24 0.56 %
Márk 24 0.56 %
Mokcsamogyorós 24 0.56 %
Fogas 22 0.51 %
Alsókánya 22 0.51 %
Ungtavas 22 0.51 %
Gézsény 22 0.51 %
Mátyócvajkóc 21 0.49 %
Nagycseb 20 0.46 %
Dobóruszka 19 0.44 %
Bajánháza 19 0.44 %
Abara 18 0.42 %
Petrik 17 0.39 %
Harapás 16 0.37 %
Nagyszeretva 15 0.35 %
Vaján 14 0.32 %
Laborcfalva 13 0.30 %
Solymos 13 0.30 %
Kisráska 13 0.30 %
Csicser 12 0.28 %
Füzesér 11 0.25 %
Lask 11 0.25 %
Nyarádkelecsény 11 0.25 %
Szirénfalva 10 0.23 %
Hanajna 10 0.23 %
Vámoslucska 10 0.23 %
Leszna 10 0.23 %
Szalók 8 0.19 %
Iske 8 0.19 %
Bés 5 0.12 %
Kisszeretva 4 0.09 %
Nagyráska 4 0.09 %
Nagyszelmenc 4 0.09 %
Budaháza 3 0.07 %
Hegyi 3 0.07 %
Nagymihály 181 56.39 %
Nagykapos 15 4.67 %
Butka 9 2.80 %
Őrmező 8 2.49 %
Vinna 7 2.18 %
Lasztomér 5 1.56 %
Bánóc 4 1.25 %
Zalacska 4 1.25 %
Dobróka 4 1.25 %
Tusa 4 1.25 %
Nátafalva 3 0.93 %
Hór 3 0.93 %
Sztára 3 0.93 %
Pazdics 3 0.93 %
Dénesújfalu 3 0.93 %
Márk 3 0.93 %
Harapás 3 0.93 %
Nagyszeretva 3 0.93 %
Abara 3 0.93 %
Hajagos 2 0.62 %
Mátyócvajkóc 2 0.62 %
Solymos 2 0.62 %
Gézsény 2 0.62 %
Füzesér 2 0.62 %
Falkus 2 0.62 %
Petróc 2 0.62 %
Feketemező 2 0.62 %
Zuhogó 2 0.62 %
Nagyszelmenc 2 0.62 %
Magasrév 1 0.31 %
Lask 1 0.31 %
Laborcfalva 1 0.31 %
Berettő 1 0.31 %
Tarna 1 0.31 %
Vámoslucska 1 0.31 %
Málca 1 0.31 %
Zemplénszuha 1 0.31 %
Deregnyő 1 0.31 %
Vaján 1 0.31 %
Budaháza 1 0.31 %
Hegyi 1 0.31 %
Kácsánd 1 0.31 %
Ordasfalva 1 0.31 %
Kisszeretva 1 0.31 %
Tusaújfalu 1 0.31 %
Petrik 1 0.31 %
Nyarádkelecsény 1 0.31 %
Németvágás 1 0.31 %
Izbugya 1 0.31 %
Karaszna 1 0.31 %
Mokcsamogyorós 1 0.31 %
Rákóc 1 0.31 %
Dobóruszka 1 0.31 %
Sámogy 1 0.31 %
Ungszenna 1 0.31 %
Szalók 1 0.31 %
Morva 1 0.31 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Pálóc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Jósza 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Gatály 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagykapos 392 23.63 %
Füzesér 193 11.63 %
Nagymihály 147 8.86 %
Abara 67 4.04 %
Rákóc 65 3.92 %
Mokcsamogyorós 58 3.50 %
Csicser 47 2.83 %
Nátafalva 46 2.77 %
Nyarádkelecsény 44 2.65 %
Dobóruszka 43 2.59 %
Mátyócvajkóc 40 2.41 %
Lasztomér 37 2.23 %
Deregnyő 36 2.17 %
Hegyi 35 2.11 %
Feketemező 30 1.81 %
Szirénfalva 30 1.81 %
Vaján 28 1.69 %
Budaháza 26 1.57 %
Kisráska 26 1.57 %
Bés 22 1.33 %
Nagyszelmenc 22 1.33 %
Őrmező 15 0.90 %
Tarna 13 0.78 %
Butka 13 0.78 %
Sámogy 10 0.60 %
Pálóc 9 0.54 %
Gatály 7 0.42 %
Ungtavas 7 0.42 %
Málca 7 0.42 %
Bajánháza 6 0.36 %
Szalók 6 0.36 %
Tusa 6 0.36 %
Solymos 6 0.36 %
Vinna 6 0.36 %
Zalacska 6 0.36 %
Hór 4 0.24 %
Hanajna 4 0.24 %
Nagyráska 4 0.24 %
Vásárhely 4 0.24 %
Vámoslucska 4 0.24 %
Petróc 4 0.24 %
Pazdics 3 0.18 %
Nagyszeretva 3 0.18 %
Harapás 2 0.12 %
Fogas 2 0.12 %
Tusaújfalu 2 0.12 %
Hajagos 2 0.12 %
Pályin 2 0.12 %
Iske 2 0.12 %
Márk 2 0.12 %
Berettő 2 0.12 %
Izbugya 1 0.06 %
Bánóc 1 0.06 %
Leszna 1 0.06 %
Ungszenna 1 0.06 %
Magasrév 1 0.06 %
Lazony 1 0.06 %
Sztára 1 0.06 %
Dobróka 1 0.06 %
Nagycseb 1 0.06 %
Karaszna 1 0.06 %
Laborcfalva 1 0.06 %
Jósza 1 0.06 %
Morva 1 0.06 %
Lask 1 0.06 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Dénesújfalu 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Nagymihály 313 51.82 %
Pazdics 26 4.30 %
Őrmező 19 3.15 %
Vinna 19 3.15 %
Tarna 12 1.99 %
Dobóruszka 9 1.49 %
Butka 9 1.49 %
Rebrény 9 1.49 %
Nátafalva 9 1.49 %
Izbugya 8 1.32 %
Nagykapos 8 1.32 %
Zalacska 7 1.16 %
Hajagos 6 0.99 %
Rákóc 6 0.99 %
Nagyszelmenc 6 0.99 %
Jósza 6 0.99 %
Tusa 5 0.83 %
Dobróka 5 0.83 %
Fogas 5 0.83 %
Ungtavas 5 0.83 %
Pálóc 5 0.83 %
Mokcsamogyorós 4 0.66 %
Mátyócvajkóc 4 0.66 %
Feketemező 4 0.66 %
Bés 4 0.66 %
Dénesújfalu 4 0.66 %
Karaszna 4 0.66 %
Petrik 4 0.66 %
Németvágás 4 0.66 %
Bajánháza 4 0.66 %
Lasztomér 4 0.66 %
Lask 3 0.50 %
Harapás 3 0.50 %
Abara 3 0.50 %
Gatály 3 0.50 %
Füzesér 3 0.50 %
Vásárhely 3 0.50 %
Petróc 3 0.50 %
Nagyszeretva 3 0.50 %
Márk 3 0.50 %
Ungszenna 3 0.50 %
Márkcsemernye 3 0.50 %
Vaján 3 0.50 %
Lazony 3 0.50 %
Kisszeretva 2 0.33 %
Berettő 2 0.33 %
Gézsény 2 0.33 %
Kácsánd 2 0.33 %
Morva 2 0.33 %
Hór 2 0.33 %
Solymos 2 0.33 %
Sztára 2 0.33 %
Falkus 2 0.33 %
Tusaújfalu 1 0.17 %
Bánóc 1 0.17 %
Pályin 1 0.17 %
Ordasfalva 1 0.17 %
Kisráska 1 0.17 %
Málca 1 0.17 %
Vámoslucska 1 0.17 %
Nyarádkelecsény 1 0.17 %
Szalók 1 0.17 %
Szirénfalva 1 0.17 %
Laborcfalva 1 0.17 %
Magasrév 1 0.17 %
Csicser 1 0.17 %
Nagycseb 1 0.17 %
Budaháza 1 0.17 %
Nagyráska 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 789 39.13 %
Vásárhely 167 3.65 %
Őrmező 166 3.63 %
Nagykapos 125 2.73 %
Nátafalva 98 2.14 %
Nyarádkelecsény 87 1.90 %
Rákóc 86 1.88 %
Hór 73 1.60 %
Dobóruszka 71 1.55 %
Lasztomér 71 1.55 %
Zalacska 70 1.53 %
Pazdics 66 1.44 %
Rebrény 66 1.44 %
Berettő 64 1.40 %
Vinna 62 1.36 %
Mokcsamogyorós 61 1.33 %
Morva 55 1.20 %
Lazony 55 1.20 %
Deregnyő 51 1.12 %
Pálóc 49 1.07 %
Bánóc 47 1.03 %
Butka 46 1.01 %
Hajagos 45 0.98 %
Jósza 42 0.92 %
Petróc 41 0.90 %
Németvágás 41 0.90 %
Málca 39 0.85 %
Karaszna 38 0.83 %
Ungtavas 38 0.83 %
Gatály 37 0.81 %
Tusa 35 0.77 %
Fogas 34 0.74 %
Dénesújfalu 31 0.68 %
Ungszenna 31 0.68 %
Zemplénszuha 30 0.66 %
Zuhogó 29 0.63 %
Petrik 29 0.63 %
Hanajna 29 0.63 %
Pályin 28 0.61 %
Dobróka 28 0.61 %
Tusaújfalu 25 0.55 %
Tarna 25 0.55 %
Sámogy 25 0.55 %
Ordasfalva 24 0.52 %
Feketemező 23 0.50 %
Gézsény 23 0.50 %
Magasrév 22 0.48 %
Márkcsemernye 22 0.48 %
Iske 22 0.48 %
Harapás 21 0.46 %
Kácsánd 20 0.44 %
Füzesér 20 0.44 %
Sztára 20 0.44 %
Solymos 20 0.44 %
Falkus 20 0.44 %
Abara 19 0.42 %
Leszna 19 0.42 %
Bajánháza 18 0.39 %
Vámoslucska 17 0.37 %
Izbugya 16 0.35 %
Szalók 15 0.33 %
Csicser 13 0.28 %
Nagycseb 11 0.24 %
Vaján 10 0.22 %
Alsókánya 10 0.22 %
Lask 9 0.20 %
Nagyráska 9 0.20 %
Laborcfalva 8 0.17 %
Nagyszeretva 8 0.17 %
Bés 8 0.17 %
Mátyócvajkóc 8 0.17 %
Márk 6 0.13 %
Nagyszelmenc 4 0.09 %
Kisszeretva 2 0.04 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 1 0.02 %
Hegyi 1 0.02 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagymihály 201 24.97 %
Málca 57 7.08 %
Pálóc 32 3.98 %
Nagykapos 26 3.23 %
Őrmező 23 2.86 %
Dobróka 21 2.61 %
Butka 20 2.48 %
Nátafalva 18 2.24 %
Feketemező 17 2.11 %
Lazony 17 2.11 %
Vásárhely 14 1.74 %
Márk 14 1.74 %
Márkcsemernye 14 1.74 %
Zalacska 13 1.61 %
Falkus 13 1.61 %
Kácsánd 12 1.49 %
Gatály 12 1.49 %
Petrik 12 1.49 %
Pazdics 11 1.37 %
Tarna 9 1.12 %
Rebrény 8 0.99 %
Dénesújfalu 8 0.99 %
Abara 8 0.99 %
Vinna 7 0.87 %
Nagycseb 7 0.87 %
Mokcsamogyorós 7 0.87 %
Hajagos 7 0.87 %
Hór 6 0.75 %
Lask 6 0.75 %
Németvágás 5 0.62 %
Vámoslucska 5 0.62 %
Füzesér 5 0.62 %
Berettő 5 0.62 %
Bánóc 5 0.62 %
Tusaújfalu 5 0.62 %
Hanajna 4 0.50 %
Fogas 4 0.50 %
Ordasfalva 4 0.50 %
Sámogy 4 0.50 %
Tusa 4 0.50 %
Magasrév 4 0.50 %
Pályin 4 0.50 %
Solymos 3 0.37 %
Petróc 3 0.37 %
Ungszenna 3 0.37 %
Harapás 3 0.37 %
Ungtavas 3 0.37 %
Zemplénszuha 3 0.37 %
Alsókánya 3 0.37 %
Lasztomér 3 0.37 %
Karaszna 2 0.25 %
Rákóc 2 0.25 %
Jósza 2 0.25 %
Gézsény 2 0.25 %
Nagyszelmenc 2 0.25 %
Morva 2 0.25 %
Mátyócvajkóc 2 0.25 %
Sztára 2 0.25 %
Nagyszeretva 2 0.25 %
Kisszeretva 2 0.25 %
Nyarádkelecsény 2 0.25 %
Izbugya 2 0.25 %
Nagyráska 2 0.25 %
Hegyi 1 0.12 %
Szirénfalva 1 0.12 %
Kisráska 1 0.12 %
Leszna 1 0.12 %
Vaján 1 0.12 %
Deregnyő 1 0.12 %
Csicser 1 0.12 %
Zuhogó 1 0.12 %
Budaháza 1 0.12 %
Bajánháza 1 0.12 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 1 154 57.50 %
Őrmező 68 3.39 %
Vinna 46 2.29 %
Nátafalva 38 1.89 %
Zalacska 35 1.74 %
Rákóc 32 1.59 %
Petróc 26 1.30 %
Karaszna 23 1.15 %
Németvágás 22 1.10 %
Leszna 22 1.10 %
Morva 21 1.05 %
Pazdics 21 1.05 %
Butka 20 1.00 %
Hajagos 18 0.90 %
Vásárhely 17 0.85 %
Sámogy 17 0.85 %
Pálóc 16 0.80 %
Málca 16 0.80 %
Nagykapos 16 0.80 %
Lasztomér 16 0.80 %
Sztára 15 0.75 %
Izbugya 15 0.75 %
Hór 15 0.75 %
Jósza 14 0.70 %
Ungszenna 14 0.70 %
Rebrény 14 0.70 %
Dobróka 14 0.70 %
Gatály 13 0.65 %
Ungtavas 13 0.65 %
Zemplénszuha 12 0.60 %
Lask 12 0.60 %
Feketemező 12 0.60 %
Solymos 11 0.55 %
Fogas 10 0.50 %
Vámoslucska 10 0.50 %
Márkcsemernye 10 0.50 %
Ordasfalva 10 0.50 %
Pályin 10 0.50 %
Magasrév 9 0.45 %
Lazony 9 0.45 %
Nagycseb 8 0.40 %
Harapás 8 0.40 %
Tusa 8 0.40 %
Gézsény 8 0.40 %
Bánóc 8 0.40 %
Füzesér 8 0.40 %
Zuhogó 7 0.35 %
Márk 7 0.35 %
Petrik 6 0.30 %
Szalók 6 0.30 %
Alsókánya 6 0.30 %
Tusaújfalu 6 0.30 %
Berettő 5 0.25 %
Tarna 5 0.25 %
Bajánháza 4 0.20 %
Mátyócvajkóc 4 0.20 %
Abara 3 0.15 %
Dénesújfalu 3 0.15 %
Falkus 3 0.15 %
Mokcsamogyorós 3 0.15 %
Nyarádkelecsény 3 0.15 %
Kácsánd 3 0.15 %
Hegyi 2 0.10 %
Szirénfalva 2 0.10 %
Nagyszeretva 2 0.10 %
Nagyráska 1 0.05 %
Deregnyő 1 0.05 %
Kisráska 1 0.05 %
Vaján 1 0.05 %
Nagyszelmenc 1 0.05 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Nagymihály 106 45.49 %
Őrmező 9 3.86 %
Pálóc 7 3.00 %
Jósza 7 3.00 %
Nagykapos 6 2.58 %
Lasztomér 6 2.58 %
Hajagos 6 2.58 %
Pazdics 5 2.15 %
Németvágás 5 2.15 %
Ungtavas 5 2.15 %
Nátafalva 4 1.72 %
Mokcsamogyorós 4 1.72 %
Füzesér 3 1.29 %
Sztára 3 1.29 %
Morva 3 1.29 %
Butka 3 1.29 %
Izbugya 3 1.29 %
Zalacska 3 1.29 %
Feketemező 3 1.29 %
Rákóc 2 0.86 %
Bánóc 2 0.86 %
Gatály 2 0.86 %
Harapás 2 0.86 %
Csicser 2 0.86 %
Nyarádkelecsény 2 0.86 %
Gézsény 2 0.86 %
Zemplénszuha 2 0.86 %
Tarna 2 0.86 %
Tusaújfalu 2 0.86 %
Magasrév 2 0.86 %
Márkcsemernye 1 0.43 %
Leszna 1 0.43 %
Dobóruszka 1 0.43 %
Sámogy 1 0.43 %
Dénesújfalu 1 0.43 %
Mátyócvajkóc 1 0.43 %
Abara 1 0.43 %
Pályin 1 0.43 %
Bés 1 0.43 %
Rebrény 1 0.43 %
Falkus 1 0.43 %
Budaháza 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Berettő 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Málca 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 93 40.61 %
Málca 17 7.42 %
Őrmező 11 4.80 %
Butka 9 3.93 %
Nagykapos 8 3.49 %
Pazdics 7 3.06 %
Morva 6 2.62 %
Lasztomér 6 2.62 %
Füzesér 6 2.62 %
Feketemező 5 2.18 %
Berettő 5 2.18 %
Nátafalva 5 2.18 %
Zalacska 4 1.75 %
Abara 3 1.31 %
Jósza 3 1.31 %
Bánóc 3 1.31 %
Karaszna 2 0.87 %
Vaján 2 0.87 %
Leszna 2 0.87 %
Rákóc 2 0.87 %
Zuhogó 2 0.87 %
Kácsánd 2 0.87 %
Németvágás 2 0.87 %
Mátyócvajkóc 2 0.87 %
Nagyszeretva 2 0.87 %
Dénesújfalu 2 0.87 %
Hajagos 1 0.44 %
Gézsény 1 0.44 %
Sztára 1 0.44 %
Harapás 1 0.44 %
Bajánháza 1 0.44 %
Dobóruszka 1 0.44 %
Rebrény 1 0.44 %
Tusa 1 0.44 %
Márkcsemernye 1 0.44 %
Iske 1 0.44 %
Tarna 1 0.44 %
Nagycseb 1 0.44 %
Pályin 1 0.44 %
Bés 1 0.44 %
Ungtavas 1 0.44 %
Gatály 1 0.44 %
Pálóc 1 0.44 %
Csicser 1 0.44 %
Vásárhely 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Nyarádkelecsény 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 739 51.07 %
Őrmező 100 2.94 %
Rákóc 96 2.82 %
Nátafalva 78 2.29 %
Nagykapos 77 2.26 %
Jósza 60 1.76 %
Vinna 60 1.76 %
Pazdics 60 1.76 %
Lasztomér 54 1.59 %
Karaszna 47 1.38 %
Berettő 43 1.26 %
Tarna 40 1.17 %
Hajagos 36 1.06 %
Lazony 35 1.03 %
Deregnyő 35 1.03 %
Zalacska 34 1.00 %
Vásárhely 33 0.97 %
Rebrény 33 0.97 %
Ungtavas 33 0.97 %
Zemplénszuha 32 0.94 %
Zuhogó 32 0.94 %
Lask 29 0.85 %
Butka 29 0.85 %
Bánóc 29 0.85 %
Németvágás 28 0.82 %
Pálóc 28 0.82 %
Hór 25 0.73 %
Petróc 24 0.70 %
Harapás 24 0.70 %
Morva 23 0.68 %
Pályin 23 0.68 %
Dobróka 22 0.65 %
Dénesújfalu 22 0.65 %
Sámogy 22 0.65 %
Márkcsemernye 22 0.65 %
Leszna 19 0.56 %
Tusa 18 0.53 %
Vámoslucska 17 0.50 %
Málca 17 0.50 %
Gatály 16 0.47 %
Sztára 16 0.47 %
Ordasfalva 14 0.41 %
Tusaújfalu 13 0.38 %
Nagycseb 12 0.35 %
Bajánháza 12 0.35 %
Szalók 12 0.35 %
Gézsény 12 0.35 %
Magasrév 11 0.32 %
Dobóruszka 9 0.26 %
Kácsánd 9 0.26 %
Nagyszeretva 9 0.26 %
Fogas 8 0.23 %
Kisszeretva 8 0.23 %
Alsókánya 7 0.21 %
Csicser 6 0.18 %
Feketemező 6 0.18 %
Füzesér 6 0.18 %
Falkus 6 0.18 %
Solymos 5 0.15 %
Hanajna 5 0.15 %
Laborcfalva 5 0.15 %
Ungszenna 5 0.15 %
Izbugya 4 0.12 %
Mokcsamogyorós 4 0.12 %
Nagyszelmenc 3 0.09 %
Petrik 3 0.09 %
Mátyócvajkóc 3 0.09 %
Márk 3 0.09 %
Budaháza 2 0.06 %
Nyarádkelecsény 2 0.06 %
Iske 2 0.06 %
Nagyráska 2 0.06 %
Kisráska 2 0.06 %
Abara 1 0.03 %
Hegyi 1 0.03 %
Bés 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Nagymihály 170 44.85 %
Lasztomér 30 7.92 %
Őrmező 17 4.49 %
Nagykapos 13 3.43 %
Zalacska 8 2.11 %
Németvágás 8 2.11 %
Rákóc 7 1.85 %
Vinna 6 1.58 %
Pazdics 6 1.58 %
Tarna 5 1.32 %
Butka 5 1.32 %
Pálóc 5 1.32 %
Hór 4 1.06 %
Bánóc 4 1.06 %
Csicser 4 1.06 %
Pályin 4 1.06 %
Dobóruszka 4 1.06 %
Sámogy 3 0.79 %
Márk 3 0.79 %
Solymos 3 0.79 %
Nátafalva 3 0.79 %
Dénesújfalu 3 0.79 %
Magasrév 3 0.79 %
Jósza 3 0.79 %
Petróc 3 0.79 %
Falkus 3 0.79 %
Gatály 3 0.79 %
Ungszenna 3 0.79 %
Karaszna 3 0.79 %
Lask 3 0.79 %
Abara 2 0.53 %
Ordasfalva 2 0.53 %
Mokcsamogyorós 2 0.53 %
Feketemező 2 0.53 %
Laborcfalva 2 0.53 %
Vásárhely 2 0.53 %
Málca 2 0.53 %
Ungtavas 2 0.53 %
Rebrény 2 0.53 %
Dobróka 2 0.53 %
Izbugya 2 0.53 %
Nagyszelmenc 1 0.26 %
Márkcsemernye 1 0.26 %
Berettő 1 0.26 %
Sztára 1 0.26 %
Zemplénszuha 1 0.26 %
Lazony 1 0.26 %
Hajagos 1 0.26 %
Tusaújfalu 1 0.26 %
Szalók 1 0.26 %
Nyarádkelecsény 1 0.26 %
Kácsánd 1 0.26 %
Füzesér 1 0.26 %
Alsókánya 1 0.26 %
Deregnyő 1 0.26 %
Budaháza 1 0.26 %
Bés 1 0.26 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Morva 0 0.00 %
Nagymihály 1 377 53.87 %
Őrmező 252 9.86 %
Márkcsemernye 128 5.01 %
Vinna 72 2.82 %
Nátafalva 61 2.39 %
Zalacska 35 1.37 %
Lasztomér 33 1.29 %
Pazdics 27 1.06 %
Petróc 27 1.06 %
Nagykapos 24 0.94 %
Leszna 24 0.94 %
Lazony 22 0.86 %
Sztára 21 0.82 %
Ungtavas 19 0.74 %
Feketemező 18 0.70 %
Ordasfalva 17 0.67 %
Butka 16 0.63 %
Morva 15 0.59 %
Dénesújfalu 15 0.59 %
Rákóc 14 0.55 %
Karaszna 13 0.51 %
Rebrény 13 0.51 %
Zemplénszuha 12 0.47 %
Bajánháza 12 0.47 %
Dobróka 12 0.47 %
Izbugya 12 0.47 %
Hór 12 0.47 %
Gézsény 11 0.43 %
Gatály 11 0.43 %
Vámoslucska 11 0.43 %
Szalók 11 0.43 %
Solymos 11 0.43 %
Jósza 10 0.39 %
Vásárhely 10 0.39 %
Zuhogó 10 0.39 %
Bánóc 10 0.39 %
Németvágás 10 0.39 %
Pálóc 10 0.39 %
Sámogy 10 0.39 %
Tusaújfalu 8 0.31 %
Fogas 8 0.31 %
Hajagos 8 0.31 %
Tusa 8 0.31 %
Lask 7 0.27 %
Tarna 7 0.27 %
Berettő 7 0.27 %
Nagycseb 6 0.23 %
Málca 6 0.23 %
Füzesér 6 0.23 %
Falkus 6 0.23 %
Mokcsamogyorós 5 0.20 %
Nagyszeretva 5 0.20 %
Harapás 5 0.20 %
Kisszeretva 5 0.20 %
Laborcfalva 5 0.20 %
Pályin 5 0.20 %
Márk 4 0.16 %
Deregnyő 3 0.12 %
Nyarádkelecsény 3 0.12 %
Csicser 2 0.08 %
Ungszenna 2 0.08 %
Abara 2 0.08 %
Hanajna 2 0.08 %
Petrik 2 0.08 %
Kisráska 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Hegyi 2 0.08 %
Nagyráska 1 0.04 %
Alsókánya 1 0.04 %
Kácsánd 1 0.04 %
Mátyócvajkóc 1 0.04 %
Magasrév 1 0.04 %
Dobóruszka 1 0.04 %
Budaháza 1 0.04 %
Bés 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Nagymihály 1 723 37.79 %
Őrmező 158 3.46 %
Nátafalva 136 2.98 %
Nagykapos 96 2.11 %
Vinna 94 2.06 %