SK
DS
.....

Egyházkarcsa

Község

címer zászló
713 100% magyar 1910
1235 87% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Egyházkarcsa
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kostolné Kračany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Amadekarcsa, Baromüllő, Csandal, Egyházaskarcsa, Erdő, Göncölkarcsa, Horgas, Karcsai-rétek, Kiskorlát, Kőkép-dűlő, Máglya-földek, Mesterfölde, Mórockarcsa, Nagykorlát, Ördögkúti-dűlő, Pinkekarcsa, Rén
Koordináták:
47.98277664, 17.57629776
Terület:
13,92 km2
Rang:
község
Népesség:
1320
Tszf. magasság:
116 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93003
Település kód:
501697
Szervezeti azonosító:
305511
Adóazonosító:
2021130045

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz központi részén, Dunaszerdahely déli szomszédságában fekszik, a Karcsaszél néven ismert településegyüttes keleti részét alkotja. Hat településrésze három különálló települést alkot, melyek háromszög formában helyezkednek el, egymástól 1-2 kilométerre: Egyházaskarcsa a háromszög csúcsán (a község névadója és a községtemplomnak otthont adó falu) valamint az egybeépült Göncöl- és Mórockarcsa nyugaton és a szintén egybeépült Sipos-, Pinke- és Amadekarcsa keleten. Ez utóbbi alkotja a község központját, itt található a községháza és a templom is, Dunaszerdahelytől 5 km-re délnyugatra. A község forgalmi csomópontja, a 63-as út közelében fekvő Egyházaskarcsa Dunaszerdahely központjától alig 3,5 km-re fekszik. Itt ágaznak el a Csallóköznádasd (10 km) és Nyékvárkony (6 km) felé vezető mellékutak. A község északról Nagyabony, északkeletről Dunaszerdahely, délkeletről Nyékvárkony, délről Dercsika, nyugatról pedig Királyfiakarcsa községekkel határos.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község. A község 1940-ben alakult, amikor a magyar közigazgatás keretében 5 kisközséget (Amadekarcsa, Göncölkarcsa, Mórockarcsa, Pinkekarcsa, Egyházaskarcsa) egyesítettek Amadekarcsa néven. 1920-ig valamennyi elődközsége Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi járásához tartozott, 1920-1938 között Csehszlovákia Dunaszerdahelyi járásához, majd 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Dunaszerdahelyi járás). Az egyesített község a Dunaszerdahelyi járás része maradt napjainkig. Területe (13,92 km²) csak kismértékben változott 1921 óta (az öt község területe akkor 13,65 km² volt). A község ma 5 kataszteri területre (az 1940-ben egyesült volt községek) és 6 településrészre (az előbbiek + a kataszterileg Amadekarcsához tartozó Siposkarcsa) oszlik. A kataszteri területek határait az egyesített községen belül teljesen megváltoztatták, ma már nem felelnek meg a korábbi községhatároknak: Amadekarcsa (6,05 km²), Göncölkarcsa (1,05 km²), Mórockarcsa (0,65 km²), Pinkekarcsa (2,26 km²), Egyházaskarcsa (3,91 km²).

Népesség

Az egyesített községnek 1941-ben 845 lakosa volt, szinte kizárólag magyar nemzetiségűek. Népessége lassan növekedett, 1974-ben érte el az ezer főt. 1991 óta folyamatosan növekszik a népességszám (1991-2011 között 17 %-al). A lakosság túlnyomó többsége továbbra is magyar nemzetiségű, az ezredforduló óta egyre növekszik a szlovák nemzetiségűek aránya is (jelenleg a lakosság 1/10-ét alkotják). A lakosság túlnyomórészt római katolikus vallású (88 %).

Történelem

A középkorban több kisebb falu állt a mai Egyházkarcsa helyén, melyek egy közös templomot építettek. A Karcsák a múltban többnyire nemesi községek voltak. Pinke- és Mórockarcsa a vajkai érseki szék igazgatása alá tartozott. A sok Karcsa kialakulásának oka a középkor sajátos földrajzi viszonyaiban keresendő. A rengeteg vízfolyás ezt a vidéket annyira szétszabdalta, hogy egy-egy kis sziget, szárazulat csak nagyon korlátozott számú népességet tudott befogadni. Az újabb nemzedékeknek ezért odébb, egy másik szárazulaton kellett településüket kialakítaniuk. A templom körül alakult ki Egyházaskarcsa település, melyet 1215-ben Corcha néven említenek először. Első templomát 1249 előtt Szent Bertalan tiszteletére szentelték. 1262-ben Karcsai Remigius ispán, testvére Bott fiainak 41 hold szántóföldet, kúriát, halastavat és rétet enged át, melyek Szent Bertalan temploma mellett vannak. A 14. században Egyházaskarcha (1351), Remegkarcha (1355), Diákkarcha (1357), Barthalkarcha (1377) Lászlókarcha (1377) és Lucakarcha (1467) falvakból állt. 1561-ben a falu lakói reformátusok lettek, csak 1729-ben alapították újra katolikus egyházát. A 16–17. században a Somogyi család a falu kegyura. A mai Egyházkarcsa község 1940-ben jött létre 5 kisközség egyesítésével (korábbi történetét részletesen lásd az elődtelepüléseknél). A magyar közigazgatásban az Amadekarcsa nevet kapta. A csehszlovák közigazgatás 1948-ban a község nevét megváltoztatta: Kostolné Kračany (Egyházkarcsa) formára.

Mai jelentősége

Gyorsan fejlődő település magyar alapiskolával és óvodával, működő mezőgazdasági szövetkezettel, napkollektoros erőművel és 3 ipari parkkal. Legjelentősebb ipari üzeme a 2013-ban létesített felvonógyár (Schindler), de biztonsági széfek gyártása (Werheim) is folyik itt. Középkori eredetű, Szent Bertalannak szentelt római katolikus temploma mai formájában 1820-ban épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Egyház Karcsa. E’ Helységhez tizen egy hasonló nevezetű faluk vagynak Posony Vármegyében, ú. m. Amade Karcsa, Pinke Kartsa, Morótz Karcsa, Göntzöl Karcsa, Kultsár Karcsa, Etre Karcsa, Király fia Karcsa, Domárd Karcsa, Erdőhát Karcsa, Solymos Karcsa, földes Urai külömbféle Urak, a’ mint nevezetekből is ki tetszik, Sípos Karcsa, Kastély Karcsának is neveztetik régi formára épűlt kastéllyától; lakosai katolikusok, többnyire egymástól nem meszsze fekszenek, ’s határjaik is majd hasonló tulajdonságokkal bírnak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Karcsa (Egyház-), magyar falu, Pozsony vmegyében: 53 kath., 5 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Karcsa (Amadé-), magyar falu, Pozsony vmegyében: 116 kath. lak. Fekszik a Csalóközben, ut. p. Somorjához keletre 2 mfld. Karcsa (Geönczöl-), magy. falu, Pozsony vmegyében: 72 kath. lak. Karcsa (Morócz-), magyar falu, Pozsony vmegyében: 152 kathol., 6 zsidó lak. Karcsa (Pinka-), magyar falu, Pozsony vmegyében: 159 kath. lak. Karcsa (Sipos-), magyar falu, Pozsony vmegyében: 99 kathol. lak. Mind a 12 Karcsa egy tagban igen kevés messzeségre fekszik egymástól. Szerdahelyhez 1, ut. p. Somorjához 2 órányira. Határjokat számos vizerek, lapályok futják keresztül, mellyekben sok, de nem igen jó szénát csinálnak; azért fő élelmök a marhatartás. Egyébiránt szántóföldeik meglehetős termékenységüek, csak hogy sok helyt pőrjések. Tüzelni fűzfát, jegenyét használnak. Birtokosai több nemesek, kik között nevezetesebbek: Bartal, Kulcsár, Somogyi, Kondé, gr. Amade, Bacsák sat. Morocz-, és Pinke-Karcsa a vajkai székhez tartozik.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Egyházkarcsa, a pozsony-szerdahelyi vasútvonal mentén, az Alsó-Csallóközben fekvő magyar kisközség mindössze 11 házzal és 67 róm. kath. vallású lakossal. Pozsony vármegyének 10 Karcsa nevű helysége van: Egyház-, Erdőhátdamazér-, Etre-, Gönczöl-, Királyfia-, Kulcsár-, Mórocz-, Pinke-, Siposamade- és Sólyomkarcsa. Ezeken kívül a régi időben még Népe-, Bél- és Érsekkarcsa is szerepel. Népekarcsa 1328-ban Szentgyörgyi Sebusé és Péteré. Bélkarcsa 1381-ben Bélykarcsai Miklós nevében van említve. Érsekkarcsát 1355-ben említik az okiratok, a mikor az itteni birtokon, a pozsonyi káptalan előtt, több karcsai nemes osztozott. E Karcsák földesurai, vagyis nemesi birtokosai voltak még a mult század elején is a Bartal, Kulcsár, Bacsák, gróf Amadé, Somogyi és Kondé családok. Egyházaskarcsa templomáról Tamás esztergomi érseknek a községi plébánia levéltárában őrzött oklevele emlékszik meg, mely szerint a templom 1308-ban épült. A község postája Királyfiakarcsán van, távírója és vasúti állomása pedig Dunaszerdahelyen. Siposamadékarcsa, alsócsallóközi magyar kisközség, 40 házzal és 266 róm. kath. vallású lakossal. Régibbkori története Egyházkarcsáéval függ össze. Azelőtt két községből állott: Siposkarcsa és Amadékarcsa volt a neve. Az 1553-iki összeírásban Amadekarcsán Amade Mihály 4 és Amade Lászlónak 7 portája adózik. 1581-ben Derghi Somogyi György volt a földesura, ki itt várkastélyt építtetett, melyet 1854-ben bontottak le. A község lakosai nemesi szabadalmakat élveztek. Van itt egy újabb úrilak, melyet Bartalné Bossányi Hortenzia építtetett, és a mely most is az övé. A községnek nincsen temploma. Postája Királyfiakarcsa, távírója és vasúti állomása Dunaszerdahely. Gönczölkarcsa, alsócsallóközi magyar kisközség, 22 házzal és 104 róm. kath. vallású lakossal. E község már 1394-ben Georgius de Kencelkarcha birtokos nevében szerepl, 1399-ben pedig Kunchul Korcha alakban. Régi története nagyjában megegyezik a többi Karcsáéval. Temploma a községnek nincsen. Postája Királyfiakarcsa, távírója és vasúti állomása Dunaszerdahely. Móroczkarcsa, magyar kisközség a Csallóközben, a komárom-pozsonyi vasútvonal mentén, 32 házzal és 153 róm. kath. vallású lakossal. Pozsonyi várbirtok volt, mely később a vajkai érseki székhez csatoltatott. Egyebekben sorsa összefügg a többi Karcsák sorsával. Postája Királyfiakarcsa, távírója és vasúti állomása pedig Dunaszerdahely. Pinkekarcsa, alsócsallóközi magyar kisközség, 34 házzal és 169 róm. kath. vallású lakossal. A többi Karcsa nevű községek sorsában osztozott és Pinkekarcsa néven a vajkai érseki székhez tartozó községként csak az újabb korban van említve. Temploma nincs; postája Királyfiakarcsa, távírója és vasúti állomása pedig Dunaszerdahely.

Magyar Katolikus Lexikon

Egyházkarcsa, v. Pozsony vm. (Kostolné Kračany, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. dunaszerdahelyi esp. ker-ében. - 1215: Corcha. Első tp-át 1249 e. Szt Bertalan tiszt. sztelték. Lakói 1561: ref-ok lettek. 1729: alapították újra. Kegyura 1880: a közbirtokosság. Anyakönyvei 1729-től. Anyanyelve 1840: m.; 1910: m. - Filiái 1917: Amadékarcsa, Erdőhátkarcsa, Etrekarcsa, Göncölkarcsa, Királyfiakarcsa, Kulcsárkarcsa, Mórockarcsa, Pinkekarcsa, Solymoskarcsa. - Lakói 1840: 53 r.k., 9 izr., össz. 62; 1910: 75 r.k., 5 izr., össz. 80; 1991: össz. 1068, m. 1024 (95,88%); 2001: össz. 1162, m. 1078 (92,77%). ** Némethy 1894:806. - Gerecze II:654.- Schem. Strig. 1917:183. - Gyurgyik 2002.

Somogyi Mátyás

1935.2.7.
Amadekarcsa - megszületett

Almási Róbert

1948. 1. 27.
Mórockarcsa - megszületett
2018. 5. 10.
Dunaszerdahely - elhunyt
Névelőfordulások
1215
Corcha
1231
Korosa
1240
Caracha
1243
Karasha
1248
Karchau
1253
Karcha
1260
Eghazas-karcha
1773
Egyház-Karcsa,
1786
Egyhás-Karcscha,
1808
Egyházas-Karcsa,
1863
Egyházkartsa,
1873
Egyházkarcsa,
1927
Kostolné Korčany, Egyház-Karcsa,
1938
Egyházkarcsa,
1940
Amadekarcsa
1945
Amadeovské Korčany
1948
Kostolné Kračany
1994
Egyházaskarcsa
2013
Egyházkarcsa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Siposkarcsa (Šipošovské Kračany) 149
Telefon: 0315522391
Fax: 0315503262

Honlap: kostolnekracany.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Gódány Ladislav (MOST - HÍD, SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Szabó Viktor (Független)
Mórocz Peter (MOST - HÍD)
Szabó František (MOST - HÍD)
Marczell Ladislav (MOST - HÍD)
Parcerová Lýdia (MOST - HÍD)
Boďa Viliam (MOST - HÍD)
Csörgö Július (MOST - HÍD)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 86% MOST - HÍD 6 képviselö 7 képviselö
Egyházkarcsai Római Katolikus Plébániahivatal

Egyházkarcsa 53

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Siposkarcsa 514

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Egyházkarcsa 475

Egyházkarcsai Községi Hivatal

Siposkarcsa 149

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 596 96%
szlovákok 3 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 19 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 621
magyarok 713 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 713
magyarok 812 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 819
magyarok 842 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 845
magyarok 1024 96%
szlovákok 42 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1068
magyarok 1078 93%
szlovákok 64 6%
ruszinok 1 0%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 1%
összlétszám 1162
magyarok 1111 89%
szlovákok 129 10%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 1254
magyarok 1235 87%
szlovákok 162 11%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 15 1%
összlétszám 1419
összlétszám 45
magyarok 42 93%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 4%
egyéb 1 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 143
magyarok 134 94%
szlovákok 1 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 1%
egyéb 7 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 143
magyarok 140 98%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 74
magyarok 71 96%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 216
magyarok 209 97%
szlovákok 2 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 5 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 183
magyarok 183 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 136
magyarok 136 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 99
magyarok 99 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 80
magyarok 80 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 215
magyarok 215 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 147
magyarok 146 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 117
magyarok 117 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 82
magyarok 80 98%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 265
magyarok 265 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 208
magyarok 204 98%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 845
magyarok 842 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1156
Választási részvétel: 36.85 %
Kiadott boríték: 426
Bedobott boríték: 425

Polgármester

Érvényes szavazólap: 399
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gódány Ladislav 399 100.00 % MOST - HÍD, SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Mórocz Peter 303 MOST - HÍD
Szabó František 280 MOST - HÍD
Marczell Ladislav 252 MOST - HÍD
Parcerová Lýdia 251 MOST - HÍD
Szabó Viktor 243 Független
Boďa Viliam 220 MOST - HÍD
Csörgö Július 217 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 85.71% MOST - HÍD 6 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 85.71% MOST - HÍD 6 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1072
Választási részvétel: 31.44 %
Kiadott boríték: 337
Bedobott boríték: 337
Választásra jogosult: 1071
Választási részvétel: 29.79 %
Kiadott boríték: 319
Bedobott boríték: 319
Választásra jogosult: 1 150
Választási részvétel: 20,52 %
Kiadott boríték: 236
Bedobott boríték: 236

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 333
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 230
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Nagy 222 66.67 % MOST - HÍD
József Berényi 93 27.93 % SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 13 3.90 % Független
Ivan Uhliarik 3 0.90 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 1 0.30 % SRÚS
Andrej Richnák 1 0.30 % NP
Tibor Mikuš 7 2.20% Független
József Berényi 122 53.04 % SMK-MKP
Konrád Rigó 66 28.70 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 25 10.87 % Független
Jozef Viskupič 14 6.09 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Jaroslav Cehlárik 2 0.87 % Független
Márius Novák 1 0.43 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 331
Érvényes szavazólap: 226
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
Gabriel Csicsai 189 57.10% MOST - HÍD
Arpád Érsek 166 50.15% MOST - HÍD
József Nagy 157 47.43% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 118 35.65% MOST - HÍD
Miroslav Gašpar 112 33.84% MOST - HÍD
František Vangel 101 30.51% MOST - HÍD
József Menyhárt 96 29.00% SMK-MKP
Ildikó Laposová 93 28.10% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 79 23.87% Független
Lajos Berner 77 23.26% MOST - HÍD
Iván Fenes 70 21.15% SMK-MKP
Zoltán Hájos 66 19.94% SMK-MKP
József Kvarda 65 19.64% SMK-MKP
Gabriel Bárdos 64 19.34% SMK-MKP
László Bacsó 63 19.03% SMK-MKP
László Miklós 49 14.80% SMK-MKP
Ladislav Polák 39 11.78% SMK-MKP
Terézia Földváryová 24 7.25% Független
Richard Kmeť 23 6.95% SMER - SD
Attila Lázok 21 6.34% Független
Július Šimon 18 5.44% Független
Vidor Nagy 16 4.83% SMS
Štefan Radics 14 4.23% SMER - SD
Eva Farkašová 6 1.81% SRÚS
Peter Štuller 6 1.81% KDH, SDKÚ - DS
Erika Kočišová 5 1.51% NOVA
Marian Dúbrava 5 1.51% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 5 1.51% SRÚS
Štefan Horony 4 1.21% SDKÚ - DS, KDH
Mária Rabinová 3 0.91% KSS
Jozef Čech 3 0.91% NP
Marián Krásny 3 0.91% SNS
József Menyhárt 123 54.42% SMK-MKP
Konrád Rigó 94 41.59% MOST - HÍD
Iván Fenes 92 40.71% SMK-MKP
Zoltán Hájos 81 35.84% SMK-MKP
László Bacsó 66 29.20% SMK-MKP
Károly Földes 52 23.01% Független
František Vangel 50 22.12% MOST - HÍD
Irén Sárközy 50 22.12% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 44 19.47% Független
Alexander Dakó 43 19.03% Független
Rozália Hervay 43 19.03% SMK-MKP
Ladislav Polák 42 18.58% SMK-MKP
Csaba Orosz 37 16.37% SMK-MKP
Marian Soóky 35 15.49% SMK-MKP
Albin Varga 31 13.72% MOST - HÍD
Ivan Seňan 29 12.83% MOST - HÍD
Ján Berceli 28 12.39% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Richard Kmeť 28 12.39% SMER-SD
Gabriela Józan Horváth 24 10.62% MOST - HÍD
Pavol Sebök 23 10.18% Független
Kristian Kovács 22 9.73% MOST - HÍD
Štefan Horony 22 9.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Jozef Samek 21 9.29% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ferenc Berényi 18 7.96% ĽS Naše Slovensko
Marian Bölcs 16 7.08% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Renáta Klauková 16 7.08% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Edita Lysinová 12 5.31% MOST - HÍD
Róbert Horváth 12 5.31% MKDA-MKDSZ
Robert Tánczos 11 4.87% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 10 4.42% ĽS Naše Slovensko
Ivan Husár 9 3.98% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Jakub Nagy 8 3.54% SZSZO
Zuzana Tóthová 5 2.21% ĽS Naše Slovensko
Iveta Fajnorová 4 1.77% NAJ
Jozef Narancsik 4 1.77% ĽS Naše Slovensko
Peter Súlovský 2 0.88% SNS
Emília Danišová 1 0.44% NAJ
Dagmar Fuseková 1 0.44% NP
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 13.78 %
Dunaszerdahely 343 7.45 %
Somorja 171 3.71 %
Ekecs 137 2.97 %
Nyárasd 99 2.15 %
Bős 85 1.85 %
Lég 54 1.17 %
Illésháza 46 1.00 %
Kisudvarnok 45 0.98 %
Vásárút 44 0.96 %
Jányok 44 0.96 %
Nyékvárkony 41 0.89 %
Gelle 41 0.89 %
Nagymagyar 38 0.82 %
Csütörtök 36 0.78 %
Csilizradvány 35 0.76 %
Nemeshodos 34 0.74 %
Lögérpatony 33 0.72 %
Alistál 33 0.72 %
Pozsonyeperjes 32 0.69 %
Nagymad 32 0.69 %
Egyházkarcsa 31 0.67 %
Csallóközkürt 30 0.65 %
Nagypaka 30 0.65 %
Nagyudvarnok 28 0.61 %
Diósförgepatony 27 0.59 %
Csiliznyárad 27 0.59 %
Dunakisfalud 26 0.56 %
Balony 25 0.54 %
Csenke 24 0.52 %
Baka 23 0.50 %
Királyfiakarcsa 23 0.50 %
Szap 22 0.48 %
Felbár 22 0.48 %
Felsővámos 21 0.46 %
Albár 19 0.41 %
Lúcs 18 0.39 %
Kulcsod 16 0.35 %
Sárosfa 16 0.35 %
Szentmihályfa 15 0.33 %
Hegyéte 15 0.33 %
Csallóköznádasd 13 0.28 %
Úszor 13 0.28 %
Padány 13 0.28 %
Nagyszarva 13 0.28 %
Nemesgomba 13 0.28 %
Béke 12 0.26 %
Pódatejed 12 0.26 %
Vörösmajor 11 0.24 %
Vajka 11 0.24 %
Bögellő 11 0.24 %
Csilizpatas 11 0.24 %
Nagyabony 10 0.22 %
Doborgaz 9 0.20 %
Csákány 9 0.20 %
Patonyrét 8 0.17 %
Csallóköztárnok 8 0.17 %
Medve 8 0.17 %
Dunatőkés 8 0.17 %
Vitény 7 0.15 %
Sárrét 7 0.15 %
Nagybodak 6 0.13 %
Dercsika 6 0.13 %
Olgya 5 0.11 %
Keszölcés 5 0.11 %
Bacsfa 3 0.07 %
Macháza 1 0.02 %
Dunaszerdahely 1 077 34.29 %
Bős 125 3.98 %
Nyárasd 115 3.66 %
Nyékvárkony 113 3.60 %
Somorja 111 3.53 %
Kisudvarnok 94 2.99 %
Nagymegyer 92 2.93 %
Vásárút 77 2.45 %
Hegyéte 64 2.04 %
Diósförgepatony 58 1.85 %
Nemeshodos 56 1.78 %
Alistál 55 1.75 %
Gelle 51 1.62 %
Pozsonyeperjes 47 1.50 %
Nagyudvarnok 47 1.50 %
Csallóközkürt 46 1.46 %
Egyházkarcsa 43 1.37 %
Lögérpatony 42 1.34 %
Szentmihályfa 41 1.31 %
Ekecs 38 1.21 %
Lég 36 1.15 %
Pódatejed 36 1.15 %
Felbár 30 0.96 %
Nagyabony 30 0.96 %
Albár 28 0.89 %
Nagymad 27 0.86 %
Úszor 25 0.80 %
Csenke 25 0.80 %
Sárosfa 24 0.76 %
Nagyszarva 23 0.73 %
Illésháza 22 0.70 %
Vörösmajor 22 0.70 %
Csütörtök 21 0.67 %
Dunatőkés 21 0.67 %
Felsővámos 20 0.64 %
Jányok 19 0.60 %
Dunakisfalud 18 0.57 %
Királyfiakarcsa 18 0.57 %
Baka 18 0.57 %
Csilizradvány 17 0.54 %
Nagymagyar 17 0.54 %
Csiliznyárad 14 0.45 %
Padány 14 0.45 %
Nagypaka 13 0.41 %
Nemesgomba 13 0.41 %
Lúcs 12 0.38 %
Doborgaz 12 0.38 %
Vajka 11 0.35 %
Csilizpatas 11 0.35 %
Balony 10 0.32 %
Csallóköznádasd 10 0.32 %
Dercsika 10 0.32 %
Bögellő 10 0.32 %
Csallóköztárnok 9 0.29 %
Csákány 8 0.25 %
Medve 8 0.25 %
Olgya 7 0.22 %
Nagybodak 6 0.19 %
Szap 5 0.16 %
Kulcsod 4 0.13 %
Béke 4 0.13 %
Bacsfa 4 0.13 %
Macháza 4 0.13 %
Patonyrét 4 0.13 %
Sárrét 3 0.10 %
Keszölcés 3 0.10 %
Vitény 2 0.06 %
Somorja 1 385 26.96 %
Dunaszerdahely 1 074 20.91 %
Bős 485 9.44 %
Nagymegyer 324 6.31 %
Ekecs 250 4.87 %
Nyékvárkony 218 4.24 %
Gelle 194 3.78 %
Nyárasd 188 3.66 %
Csütörtök 170 3.31 %
Illésháza 148 2.88 %
Nagyszarva 128 2.49 %
Alistál 120 2.34 %
Vásárút 114 2.22 %
Nagymagyar 113 2.20 %
Csilizradvány 103 2.01 %
Felbár 101 1.97 %
Baka 101 1.97 %
Csenke 100 1.95 %
Pozsonyeperjes 96 1.87 %
Diósförgepatony 90 1.75 %
Nagyabony 90 1.75 %
Csiliznyárad 88 1.71 %
Sárosfa 88 1.71 %
Nemeshodos 75 1.46 %
Jányok 74 1.44 %
Bacsfa 70 1.36 %
Lég 70 1.36 %
Lögérpatony 67 1.30 %
Csallóközkürt 67 1.30 %
Hegyéte 64 1.25 %
Béke 59 1.15 %
Csallóköznádasd 56 1.09 %
Felsővámos 48 0.93 %
Csallóköztárnok 47 0.91 %
Balony 46 0.90 %
Csilizpatas 45 0.88 %
Vajka 45 0.88 %
Királyfiakarcsa 44 0.86 %
Nagypaka 42 0.82 %
Úszor 41 0.80 %
Bögellő 40 0.78 %
Szentmihályfa 38 0.74 %
Egyházkarcsa 37 0.72 %
Kisudvarnok 36 0.70 %
Lúcs 35 0.68 %
Nagyudvarnok 35 0.68 %
Szap 32 0.62 %
Csákány 31 0.60 %
Nagybodak 30 0.58 %
Nemesgomba 30 0.58 %
Dercsika 29 0.56 %
Padány 28 0.55 %
Kulcsod 27 0.53 %
Keszölcés 27 0.53 %
Albár 25 0.49 %
Nagymad 25 0.49 %
Doborgaz 23 0.45 %
Dunatőkés 22 0.43 %
Dunakisfalud 21 0.41 %
Medve 18 0.35 %
Vörösmajor 18 0.35 %
Olgya 18 0.35 %
Pódatejed 17 0.33 %
Macháza 12 0.23 %
Patonyrét 11 0.21 %
Sárrét 6 0.12 %
Vitény 3 0.06 %
Somorja 99 7.61 %
Vörösmajor 75 5.76 %
Úszor 51 3.92 %
Dunaszerdahely 47 3.61 %
Lég 19 1.46 %
Nyárasd 14 1.08 %
Bős 12 0.92 %
Nagypaka 11 0.85 %
Lögérpatony 9 0.69 %
Hegyéte 8 0.61 %
Jányok 8 0.61 %
Nyékvárkony 7 0.54 %
Nagymagyar 7 0.54 %
Nemesgomba 7 0.54 %
Nagymegyer 7 0.54 %
Csütörtök 7 0.54 %
Felbár 6 0.46 %
Nemeshodos 6 0.46 %
Gelle 5 0.38 %
Nagyszarva 5 0.38 %
Olgya 5 0.38 %
Illésháza 5 0.38 %
Csiliznyárad 5 0.38 %
Sárrét 4 0.31 %
Diósförgepatony 4 0.31 %
Dunatőkés 4 0.31 %
Vitény 4 0.31 %
Sárosfa 4 0.31 %
Királyfiakarcsa 3 0.23 %
Vajka 3 0.23 %
Macháza 3 0.23 %
Csákány 3 0.23 %
Pozsonyeperjes 3 0.23 %
Nagybodak 3 0.23 %
Baka 3 0.23 %
Lúcs 2 0.15 %
Csenke 2 0.15 %
Kulcsod 2 0.15 %
Ekecs 2 0.15 %
Csilizradvány 2 0.15 %
Bacsfa 2 0.15 %
Keszölcés 2 0.15 %
Pódatejed 2 0.15 %
Doborgaz 2 0.15 %
Szap 2 0.15 %
Csallóközkürt 2 0.15 %
Medve 1 0.08 %
Szentmihályfa 1 0.08 %
Nagyudvarnok 1 0.08 %
Nagyabony 1 0.08 %
Dunakisfalud 1 0.08 %
Egyházkarcsa 1 0.08 %
Alistál 1 0.08 %
Nagymad 1 0.08 %
Kisudvarnok 1 0.08 %
Csallóköznádasd 1 0.08 %
Vásárút 1 0.08 %
Béke 1 0.08 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 40.13 %
Dunaszerdahely 241 13.36 %
Nagymegyer 63 3.49 %
Úszor 61 3.38 %
Nagypaka 57 3.16 %
Bős 56 3.10 %
Lég 55 3.05 %
Nyárasd 48 2.66 %
Gelle 41 2.27 %
Vörösmajor 40 2.22 %
Illésháza 38 2.11 %
Jányok 37 2.05 %
Nagymagyar 37 2.05 %
Csütörtök 36 2.00 %
Ekecs 31 1.72 %
Vásárút 29 1.61 %
Csenke 27 1.50 %
Diósförgepatony 26 1.44 %
Felbár 26 1.44 %
Nemeshodos 26 1.44 %
Kisudvarnok 25 1.39 %
Lögérpatony 23 1.27 %
Királyfiakarcsa 21 1.16 %
Nagyszarva 21 1.16 %
Nagyudvarnok 19 1.05 %
Nagymad 18 1.00 %
Sárosfa 18 1.00 %
Csákány 17 0.94 %
Pozsonyeperjes 16 0.89 %
Dunakisfalud 15 0.83 %
Nyékvárkony 15 0.83 %
Lúcs 14 0.78 %
Csallóköztárnok 13 0.72 %
Felsővámos 13 0.72 %
Nemesgomba 12 0.67 %
Béke 12 0.67 %
Egyházkarcsa 12 0.67 %
Csilizradvány 12 0.67 %
Vajka 10 0.55 %
Bacsfa 10 0.55 %
Szentmihályfa 10 0.55 %
Bögellő 10 0.55 %
Alistál 10 0.55 %
Nagybodak 10 0.55 %
Csallóközkürt 9 0.50 %
Albár 9 0.50 %
Hegyéte 9 0.50 %
Vitény 9 0.50 %
Padány 8 0.44 %
Olgya 8 0.44 %
Sárrét 8 0.44 %
Baka 8 0.44 %
Macháza 8 0.44 %
Dercsika 7 0.39 %
Szap 6 0.33 %
Csiliznyárad 6 0.33 %
Dunatőkés 6 0.33 %
Keszölcés 6 0.33 %
Patonyrét 5 0.28 %
Medve 5 0.28 %
Pódatejed 5 0.28 %
Nagyabony 5 0.28 %
Csallóköznádasd 4 0.22 %
Csilizpatas 4 0.22 %
Doborgaz 4 0.22 %
Balony 4 0.22 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 17.67 %
Somorja 161 10.61 %
Bős 117 7.71 %
Nyárasd 105 6.92 %
Nagymegyer 80 5.27 %
Ekecs 59 3.89 %
Vásárút 51 3.36 %
Gelle 37 2.44 %
Pozsonyeperjes 37 2.44 %
Nyékvárkony 36 2.37 %
Alistál 35 2.31 %
Csütörtök 35 2.31 %
Illésháza 34 2.24 %
Lég 33 2.18 %
Vörösmajor 32 2.11 %
Hegyéte 30 1.98 %
Felbár 30 1.98 %
Lögérpatony 29 1.91 %
Baka 28 1.85 %
Nagymagyar 28 1.85 %
Diósförgepatony 28 1.85 %
Csiliznyárad 27 1.78 %
Kisudvarnok 27 1.78 %
Jányok 26 1.71 %
Csilizradvány 26 1.71 %
Felsővámos 25 1.65 %
Nagyszarva 25 1.65 %
Úszor 25 1.65 %
Csallóközkürt 23 1.52 %
Nagyudvarnok 22 1.45 %
Csenke 21 1.38 %
Nagypaka 19 1.25 %
Sárosfa 19 1.25 %
Egyházkarcsa 18 1.19 %
Dunatőkés 18 1.19 %
Nemesgomba 16 1.05 %
Pódatejed 16 1.05 %
Padány 15 0.99 %
Balony 15 0.99 %
Nemeshodos 15 0.99 %
Nagybodak 14 0.92 %
Csilizpatas 14 0.92 %
Nagymad 14 0.92 %
Csákány 13 0.86 %
Albár 12 0.79 %
Vajka 12 0.79 %
Csallóköztárnok 12 0.79 %
Lúcs 12 0.79 %
Szap 11 0.73 %
Szentmihályfa 11 0.73 %
Nagyabony 11 0.73 %
Medve 11 0.73 %
Csallóköznádasd 11 0.73 %
Kulcsod 10 0.66 %
Bacsfa 10 0.66 %
Olgya 9 0.59 %
Bögellő 9 0.59 %
Béke 8 0.53 %
Dercsika 8 0.53 %
Doborgaz 6 0.40 %
Sárrét 6 0.40 %
Dunakisfalud 6 0.40 %
Királyfiakarcsa 4 0.26 %
Patonyrét 4 0.26 %
Macháza 4 0.26 %
Keszölcés 4 0.26 %
Vitény 2 0.13 %
Dunaszerdahely 870 18.13 %
Somorja 213 4.44 %
Nyárasd 152 3.17 %
Nagymegyer 135 2.81 %
Bős 93 1.94 %
Ekecs 85 1.77 %
Nyékvárkony 80 1.67 %
Vásárút 74 1.54 %
Nemeshodos 68 1.42 %
Lég 63 1.31 %
Nagyudvarnok 59 1.23 %
Gelle 57 1.19 %
Kisudvarnok 55 1.15 %
Nagymad 51 1.06 %
Egyházkarcsa 50 1.04 %
Csallóközkürt 48 1.00 %
Alistál 47 0.98 %
Pozsonyeperjes 46 0.96 %
Illésháza 46 0.96 %
Diósförgepatony 44 0.92 %
Hegyéte 44 0.92 %
Csütörtök 38 0.79 %
Jányok 38 0.79 %
Királyfiakarcsa 37 0.77 %
Nagymagyar 37 0.77 %
Nagyabony 35 0.73 %
Csilizradvány 32 0.67 %
Baka 31 0.65 %
Felsővámos 31 0.65 %
Szentmihályfa 29 0.60 %
Felbár 29 0.60 %
Lögérpatony 29 0.60 %
Nagypaka 28 0.58 %
Albár 27 0.56 %
Lúcs 21 0.44 %
Sárosfa 21 0.44 %
Csenke 21 0.44 %
Vörösmajor 21 0.44 %
Csiliznyárad 21 0.44 %
Dunakisfalud 18 0.38 %
Pódatejed 18 0.38 %
Padány 16 0.33 %
Nagyszarva 16 0.33 %
Csallóköznádasd 16 0.33 %
Úszor 15 0.31 %
Dercsika 15 0.31 %
Béke 14 0.29 %
Szap 12 0.25 %
Dunatőkés 12 0.25 %
Nemesgomba 11 0.23 %
Vajka 11 0.23 %
Patonyrét 11 0.23 %
Balony 11 0.23 %
Doborgaz 11 0.23 %
Olgya 10 0.21 %
Csilizpatas 10 0.21 %
Bögellő 10 0.21 %
Csallóköztárnok 9 0.19 %
Sárrét 9 0.19 %
Csákány 9 0.19 %
Nagybodak 8 0.17 %
Vitény 6 0.13 %
Bacsfa 6 0.13 %
Keszölcés 6 0.13 %
Medve 5 0.10 %
Macháza 4 0.08 %
Kulcsod 4 0.08 %
Dunaszerdahely 360 13.33 %
Somorja 261 9.67 %
Csütörtök 168 6.22 %
Nagymegyer 90 3.33 %
Lég 80 2.96 %
Jányok 73 2.70 %
Illésháza 70 2.59 %
Gelle 69 2.56 %
Nyárasd 66 2.44 %
Nagymagyar 61 2.26 %
Bős 60 2.22 %
Vásárút 49 1.81 %
Csenke 49 1.81 %
Nyékvárkony 46 1.70 %
Ekecs 42 1.56 %
Csákány 36 1.33 %
Kisudvarnok 34 1.26 %
Felbár 33 1.22 %
Nemesgomba 33 1.22 %
Sárosfa 33 1.22 %
Nagypaka 32 1.19 %
Béke 32 1.19 %
Vörösmajor 31 1.15 %
Lögérpatony 31 1.15 %
Nagyudvarnok 31 1.15 %
Alistál 29 1.07 %
Úszor 28 1.04 %
Diósförgepatony 27 1.00 %
Nemeshodos 27 1.00 %
Csilizradvány 25 0.93 %
Lúcs 25 0.93 %
Királyfiakarcsa 24 0.89 %
Egyházkarcsa 24 0.89 %
Csallóközkürt 24 0.89 %
Szentmihályfa 23 0.85 %
Dunakisfalud 23 0.85 %
Nagyszarva 22 0.81 %
Felsővámos 21 0.78 %
Pozsonyeperjes 19 0.70 %
Nagymad 18 0.67 %
Olgya 18 0.67 %
Baka 17 0.63 %
Vajka 17 0.63 %
Nagyabony 15 0.56 %
Csallóköztárnok 15 0.56 %
Csiliznyárad 15 0.56 %
Hegyéte 15 0.56 %
Nagybodak 15 0.56 %
Csallóköznádasd 14 0.52 %
Padány 12 0.44 %
Csilizpatas 12 0.44 %
Szap 11 0.41 %
Bögellő 11 0.41 %
Keszölcés 11 0.41 %
Dunatőkés 10 0.37 %
Balony 10 0.37 %
Patonyrét 10 0.37 %
Dercsika 9 0.33 %
Sárrét 9 0.33 %
Albár 8 0.30 %
Pódatejed 8 0.30 %
Bacsfa 7 0.26 %
Doborgaz 7 0.26 %
Medve 6 0.22 %
Vitény 5 0.19 %
Kulcsod 2 0.07 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 28.02 %
Somorja 267 12.64 %
Nagymegyer 185 8.76 %
Bős 116 5.49 %
Nyárasd 98 4.64 %
Kisudvarnok 80 3.79 %
Ekecs 68 3.22 %
Lég 67 3.17 %
Gelle 66 3.12 %
Nyékvárkony 55 2.60 %
Vásárút 55 2.60 %
Nemeshodos 53 2.51 %
Jányok 51 2.41 %
Egyházkarcsa 50 2.37 %
Felbár 48 2.27 %
Lögérpatony 44 2.08 %
Nagyudvarnok 44 2.08 %
Alistál 43 2.04 %
Csütörtök 43 2.04 %
Nagymad 42 1.99 %
Csiliznyárad 41 1.94 %
Diósförgepatony 41 1.94 %
Illésháza 38 1.80 %
Baka 37 1.75 %
Csallóközkürt 33 1.56 %
Nagymagyar 32 1.51 %
Királyfiakarcsa 31 1.47 %
Felsővámos 31 1.47 %
Pozsonyeperjes 30 1.42 %
Nagypaka 30 1.42 %
Dunakisfalud 29 1.37 %
Csenke 27 1.28 %
Nagyabony 26 1.23 %
Csilizradvány 25 1.18 %
Szap 24 1.14 %
Úszor 23 1.09 %
Szentmihályfa 23 1.09 %
Sárosfa 23 1.09 %
Nagyszarva 23 1.09 %
Albár 22 1.04 %
Csilizpatas 22 1.04 %
Hegyéte 20 0.95 %
Lúcs 20 0.95 %
Padány 19 0.90 %
Balony 18 0.85 %
Bögellő 17 0.80 %
Dercsika 17 0.80 %
Pódatejed 17 0.80 %
Csákány 15 0.71 %
Vajka 14 0.66 %
Bacsfa 14 0.66 %
Csallóköztárnok 14 0.66 %
Nemesgomba 14 0.66 %
Nagybodak 13 0.62 %
Csallóköznádasd 13 0.62 %
Kulcsod 12 0.57 %
Béke 12 0.57 %
Vörösmajor 11 0.52 %
Dunatőkés 10 0.47 %
Keszölcés 10 0.47 %
Medve 10 0.47 %
Olgya 9 0.43 %
Sárrét 7 0.33 %
Patonyrét 7 0.33 %
Vitény 4 0.19 %
Doborgaz 4 0.19 %
Macháza 2 0.09 %
Somorja 447 13.85 %
Dunaszerdahely 163 5.05 %
Vörösmajor 106 3.28 %
Úszor 102 3.16 %
Bős 45 1.39 %
Lég 40 1.24 %
Nagypaka 32 0.99 %
Olgya 26 0.81 %
Illésháza 25 0.77 %
Nagymegyer 23 0.71 %
Jányok 21 0.65 %
Gelle 20 0.62 %
Nagymagyar 20 0.62 %
Lögérpatony 18 0.56 %
Macháza 17 0.53 %
Csákány 17 0.53 %
Vajka 16 0.50 %
Csenke 14 0.43 %
Nemesgomba 14 0.43 %
Csütörtök 14 0.43 %
Szentmihályfa 13 0.40 %
Vitény 13 0.40 %
Hegyéte 13 0.40 %
Nagyszarva 12 0.37 %
Doborgaz 11 0.34 %
Nemeshodos 11 0.34 %
Kisudvarnok 11 0.34 %
Királyfiakarcsa 10 0.31 %
Felbár 10 0.31 %
Sárosfa 10 0.31 %
Béke 10 0.31 %
Diósförgepatony 10 0.31 %
Nyárasd 9 0.28 %
Egyházkarcsa 9 0.28 %
Ekecs 9 0.28 %
Sárrét 8 0.25 %
Nagyabony 7 0.22 %
Csallóköztárnok 7 0.22 %
Nagybodak 7 0.22 %
Keszölcés 6 0.19 %
Csilizpatas 6 0.19 %
Pozsonyeperjes 5 0.15 %
Csilizradvány 5 0.15 %
Csallóköznádasd 5 0.15 %
Pódatejed 5 0.15 %
Kulcsod 5 0.15 %
Baka 5 0.15 %
Nyékvárkony 4 0.12 %
Dercsika 4 0.12 %
Alistál 4 0.12 %
Csiliznyárad 4 0.12 %
Bacsfa 4 0.12 %
Lúcs 3 0.09 %
Nagymad 3 0.09 %
Vásárút 3 0.09 %
Dunakisfalud 2 0.06 %
Csallóközkürt 2 0.06 %
Padány 2 0.06 %
Nagyudvarnok 2 0.06 %
Felsővámos 2 0.06 %
Dunatőkés 2 0.06 %
Balony 1 0.03 %
Bögellő 1 0.03 %
Szap 1 0.03 %
Patonyrét 1 0.03 %
Medve 1 0.03 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 9.32 %
Dunaszerdahely 240 7.29 %
Nagypaka 190 5.77 %
Lég 100 3.04 %
Nagymegyer 63 1.91 %
Vörösmajor 56 1.70 %
Bős 52 1.58 %
Nyárasd 48 1.46 %
Úszor 47 1.43 %
Jányok 44 1.34 %
Nemeshodos 37 1.12 %
Gelle 36 1.09 %
Diósförgepatony 34 1.03 %
Illésháza 33 1.00 %
Csütörtök 31 0.94 %
Nagymagyar 30 0.91 %
Egyházkarcsa 29 0.88 %
Nagyszarva 29 0.88 %
Felbár 28 0.85 %
Királyfiakarcsa 28 0.85 %
Kisudvarnok 27 0.82 %
Nyékvárkony 26 0.79 %
Csenke 26 0.79 %
Béke 23 0.70 %
Lögérpatony 23 0.70 %
Sárrét 23 0.70 %
Sárosfa 22 0.67 %
Ekecs 22 0.67 %
Szentmihályfa 21 0.64 %
Nagymad 20 0.61 %
Nagyudvarnok 20 0.61 %
Vitény 18 0.55 %
Csallóköztárnok 18 0.55 %
Nemesgomba 16 0.49 %
Vásárút 16 0.49 %
Csákány 15 0.46 %
Bacsfa 15 0.46 %
Lúcs 14 0.43 %
Albár 13 0.39 %
Keszölcés 13 0.39 %
Csilizradvány 13 0.39 %
Pozsonyeperjes 13 0.39 %
Felsővámos 12 0.36 %
Dunakisfalud 12 0.36 %
Alistál 11 0.33 %
Csilizpatas 11 0.33 %
Macháza 10 0.30 %
Baka 10 0.30 %
Nagyabony 10 0.30 %
Olgya 10 0.30 %
Csallóközkürt 9 0.27 %
Szap 9 0.27 %
Csallóköznádasd 8 0.24 %
Padány 8 0.24 %
Nagybodak 8 0.24 %
Vajka 7 0.21 %
Hegyéte 7 0.21 %
Dercsika 7 0.21 %
Pódatejed 6 0.18 %
Bögellő 5 0.15 %
Patonyrét 5 0.15 %
Csiliznyárad 4 0.12 %
Kulcsod 3 0.09 %
Balony 3 0.09 %
Dunatőkés 3 0.09 %
Doborgaz 3 0.09 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 18.31 %
Dunaszerdahely 61 6.00 %
Úszor 42 4.13 %
Lég 20 1.97 %
Bős 16 1.57 %
Vörösmajor 15 1.48 %
Felbár 14 1.38 %
Ekecs 12 1.18 %
Gelle 11 1.08 %
Nagyszarva 10 0.98 %
Nagypaka 10 0.98 %
Nemesgomba 10 0.98 %
Csütörtök 10 0.98 %
Illésháza 10 0.98 %
Pozsonyeperjes 9 0.89 %
Nagymegyer 8 0.79 %
Olgya 8 0.79 %
Nyárasd 8 0.79 %
Csallóközkürt 7 0.69 %
Vajka 6 0.59 %
Lögérpatony 6 0.59 %
Sárosfa 6 0.59 %
Nagymagyar 6 0.59 %
Nemeshodos 6 0.59 %
Csallóköztárnok 5 0.49 %
Vásárút 5 0.49 %
Jányok 5 0.49 %
Csiliznyárad 4 0.39 %
Csenke 4 0.39 %
Egyházkarcsa 4 0.39 %
Hegyéte 4 0.39 %
Csilizradvány 4 0.39 %
Nyékvárkony 4 0.39 %
Csallóköznádasd 4 0.39 %
Kisudvarnok 3 0.30 %
Nagyudvarnok 3 0.30 %
Diósförgepatony 3 0.30 %
Patonyrét 3 0.30 %
Sárrét 3 0.30 %
Dunakisfalud 3 0.30 %
Baka 3 0.30 %
Medve 2 0.20 %
Csilizpatas 2 0.20 %
Béke 2 0.20 %
Nagybodak 2 0.20 %
Macháza 2 0.20 %
Vitény 2 0.20 %
Doborgaz 2 0.20 %
Bacsfa 2 0.20 %
Dunatőkés 2 0.20 %
Nagymad 1 0.10 %
Lúcs 1 0.10 %
Alistál 1 0.10 %
Dercsika 1 0.10 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 18.58 %
Bős 926 12.83 %
Somorja 687 9.52 %
Nagymegyer 475 6.58 %
Ekecs 358 4.96 %
Nyékvárkony 355 4.92 %
Nyárasd 327 4.53 %
Gelle 248 3.44 %
Vásárút 179 2.48 %
Alistál 170 2.36 %
Baka 158 2.19 %
Csütörtök 157 2.18 %
Csiliznyárad 156 2.16 %
Illésháza 129 1.79 %
Nagyszarva 128 1.77 %
Csilizradvány 124 1.72 %
Pozsonyeperjes 121 1.68 %
Felbár 121 1.68 %
Diósförgepatony 119 1.65 %
Csallóközkürt 112 1.55 %
Nagyabony 104 1.44 %
Nagymagyar 103 1.43 %
Nemeshodos 102 1.41 %
Csenke 96 1.33 %
Balony 94 1.30 %
Egyházkarcsa 92 1.27 %
Hegyéte 92 1.27 %
Lögérpatony 90 1.25 %
Sárosfa 87 1.21 %
Felsővámos 85 1.18 %
Lég 85 1.18 %
Csallóköznádasd 81 1.12 %
Csilizpatas 70 0.97 %
Kisudvarnok 66 0.91 %
Szap 65 0.90 %
Nagyudvarnok 61 0.85 %
Jányok 60 0.83 %
Királyfiakarcsa 60 0.83 %
Nagybodak 57 0.79 %
Nagypaka 56 0.78 %
Medve 53 0.73 %
Béke 49 0.68 %
Szentmihályfa 48 0.67 %
Lúcs 48 0.67 %
Dercsika 48 0.67 %
Nagymad 45 0.62 %
Kulcsod 45 0.62 %
Vajka 44 0.61 %
Albár 44 0.61 %
Pódatejed 43 0.60 %
Dunakisfalud 42 0.58 %
Bögellő 40 0.55 %
Bacsfa 38 0.53 %
Padány 34 0.47 %
Csallóköztárnok 32 0.44 %
Nemesgomba 31 0.43 %
Csákány 28 0.39 %
Úszor 27 0.37 %
Dunatőkés 25 0.35 %
Doborgaz 19 0.26 %
Macháza 14 0.19 %
Keszölcés 14 0.19 %
Patonyrét 12 0.17 %
Olgya 7 0.10 %
Vörösmajor 5 0.07 %
Sárrét 4 0.06 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 64.08 %
Dunaszerdahely 106 11.75 %
Vörösmajor 45 4.99 %
Úszor 45 4.99 %
Nagymegyer 29 3.22 %
Lég 27 2.99 %
Bős 26 2.88 %
Bacsfa 25 2.77 %
Felbár 23 2.55 %
Nagypaka 21 2.33 %
Illésháza 20 2.22 %
Gelle 19 2.11 %
Nagymagyar 19 2.11 %
Csütörtök 17 1.88 %
Jányok 16 1.77 %
Nagyszarva 16 1.77 %
Lögérpatony 14 1.55 %
Ekecs 13 1.44 %
Nyékvárkony 12 1.33 %
Olgya 12 1.33 %
Vajka 12 1.33 %
Csákány 10 1.11 %
Nyárasd 10 1.11 %
Csenke 9 1.00 %
Csallóköztárnok 9 1.00 %
Csiliznyárad 9 1.00 %
Szentmihályfa 8 0.89 %
Egyházkarcsa 8 0.89 %
Nagybodak 8 0.89 %
Béke 8 0.89 %
Alistál 7 0.78 %
Hegyéte 7 0.78 %
Sárosfa 7 0.78 %
Vásárút 6 0.67 %
Kisudvarnok 6 0.67 %
Nemeshodos 6 0.67 %
Királyfiakarcsa 6 0.67 %
Baka 6 0.67 %
Diósförgepatony 6 0.67 %
Nemesgomba 6 0.67 %
Doborgaz 5 0.55 %
Pódatejed 5 0.55 %
Dunakisfalud 4 0.44 %
Macháza 3 0.33 %
Csallóközkürt 3 0.33 %
Bögellő 3 0.33 %
Pozsonyeperjes 3 0.33 %
Csilizradvány 3 0.33 %
Csallóköznádasd 3 0.33 %
Vitény 3 0.33 %
Lúcs 3 0.33 %
Kulcsod 2 0.22 %
Patonyrét 2 0.22 %
Szap 2 0.22 %
Dunatőkés 2 0.22 %
Felsővámos 2 0.22 %
Dercsika 2 0.22 %
Nagyudvarnok 2 0.22 %
Sárrét 1 0.11 %
Nagyabony 1 0.11 %
Balony 1 0.11 %
Albár 1 0.11 %
Keszölcés 1 0.11 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 7.85 %
Somorja 63 3.51 %
Vörösmajor 29 1.61 %
Bős 28 1.56 %
Felbár 28 1.56 %
Kisudvarnok 21 1.17 %
Nagymegyer 20 1.11 %
Úszor 19 1.06 %
Nyárasd 18 1.00 %
Diósförgepatony 18 1.00 %
Nyékvárkony 17 0.95 %
Lég 16 0.89 %
Lögérpatony 16 0.89 %
Ekecs 14 0.78 %
Nagypaka 11 0.61 %
Nagyudvarnok 11 0.61 %
Illésháza 11 0.61 %
Csenke 10 0.56 %
Csallóközkürt 10 0.56 %
Albár 9 0.50 %
Nagymagyar 9 0.50 %
Csütörtök 9 0.50 %
Lúcs 9 0.50 %
Csiliznyárad 8 0.45 %
Nagyszarva 7 0.39 %
Csilizpatas 7 0.39 %
Hegyéte 7 0.39 %
Gelle 7 0.39 %
Dunatőkés 7 0.39 %
Baka 7 0.39 %
Sárosfa 7 0.39 %
Dunakisfalud 6 0.33 %
Nemeshodos 6 0.33 %
Pódatejed 6 0.33 %
Jányok 6 0.33 %
Szentmihályfa 6 0.33 %
Nagyabony 6 0.33 %
Alistál 6 0.33 %
Felsővámos 6 0.33 %
Vásárút 6 0.33 %
Vitény 5 0.28 %
Bacsfa 5 0.28 %
Csallóköznádasd 4 0.22 %
Csilizradvány 4 0.22 %
Nagymad 4 0.22 %
Egyházkarcsa 4 0.22 %
Keszölcés 4 0.22 %
Dercsika 3 0.17 %
Padány 3 0.17 %
Pozsonyeperjes 3 0.17 %
Csallóköztárnok 3 0.17 %
Csákány 3 0.17 %
Balony 3 0.17 %
Vajka 3 0.17 %
Sárrét 3 0.17 %
Nagybodak 3 0.17 %
Medve 2 0.11 %
Nemesgomba 2 0.11 %
Olgya 2 0.11 %
Kulcsod 2 0.11 %
Királyfiakarcsa 2 0.11 %
Macháza 2 0.11 %
Patonyrét 1 0.06 %
Doborgaz 1 0.06 %
Szap 1 0.06 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 18.80 %
Somorja 244 14.65 %
Úszor 77 4.62 %
Vörösmajor 75 4.50 %
Bős 43 2.58 %
Lég 42 2.52 %
Nagymegyer 37 2.22 %
Nemeshodos 28 1.68 %
Olgya 27 1.62 %
Illésháza 23 1.38 %
Nagypaka 23 1.38 %
Egyházkarcsa 21 1.26 %
Csütörtök 20 1.20 %
Csákány 20 1.20 %
Hegyéte 20 1.20 %
Lögérpatony 19 1.14 %
Pozsonyeperjes 18 1.08 %
Kisudvarnok 18 1.08 %
Macháza 17 1.02 %
Diósförgepatony 17 1.02 %
Nyárasd 17 1.02 %
Gelle 16 0.96 %
Felbár 15 0.90 %
Doborgaz 15 0.90 %
Szentmihályfa 14 0.84 %
Jányok 14 0.84 %
Nagyabony 13 0.78 %
Nagymagyar 13 0.78 %
Nagymad 12 0.72 %
Nemesgomba 12 0.72 %
Ekecs 12 0.72 %
Alistál 11 0.66 %
Vitény 11 0.66 %
Nyékvárkony 11 0.66 %
Nagyudvarnok 11 0.66 %
Csallóközkürt 10 0.60 %
Vásárút 10 0.60 %
Csenke 10 0.60 %
Sárosfa 9 0.54 %
Béke 9 0.54 %
Nagybodak 9 0.54 %
Vajka 9 0.54 %
Nagyszarva 8 0.48 %
Sárrét 8 0.48 %
Csilizradvány 7 0.42 %
Pódatejed 7 0.42 %
Csallóköztárnok 6 0.36 %
Bacsfa 6 0.36 %
Baka 5 0.30 %
Csiliznyárad 5 0.30 %
Felsővámos 5 0.30 %
Dunatőkés 5 0.30 %
Királyfiakarcsa 5 0.30 %
Lúcs 5 0.30 %
Keszölcés 5 0.30 %
Dercsika 4 0.24 %
Patonyrét 4 0.24 %
Dunakisfalud 4 0.24 %
Csallóköznádasd 3 0.18 %
Balony 3 0.18 %
Albár 3 0.18 %
Kulcsod 3 0.18 %
Csilizpatas 3 0.18 %
Bögellő 2 0.12 %
Medve 2 0.12 %
Padány 2 0.12 %
Szap 2 0.12 %
Dunaszerdahely 521 25.58 %
Somorja 281 13.79 %
Úszor 84 4.12 %
Hegyéte 81 3.98 %
Nyárasd 73 3.58 %
Vörösmajor 72 3.53 %
Bős 61 2.99 %
Nagymegyer 56 2.75 %
Lögérpatony 40 1.96 %
Kisudvarnok 36 1.77 %
Lég 35 1.72 %
Nemeshodos 35 1.72 %
Illésháza 31 1.52 %
Nagypaka 31 1.52 %
Gelle 31 1.52 %
Vásárút 30 1.47 %
Nyékvárkony 29 1.42 %
Diósförgepatony 28 1.37 %
Csákány 28 1.37 %
Nagymagyar 28 1.37 %
Egyházkarcsa 28 1.37 %
Felbár 28 1.37 %
Csütörtök 25 1.23 %
Pódatejed 24 1.18 %
Olgya 23 1.13 %
Nagyudvarnok 22 1.08 %
Macháza 22 1.08 %
Alistál 21 1.03 %
Szentmihályfa 21 1.03 %
Ekecs 21 1.03 %
Jányok 20 0.98 %
Nagyabony 19 0.93 %
Pozsonyeperjes 18 0.88 %
Doborgaz 18 0.88 %
Csenke 15 0.74 %
Csilizradvány 15 0.74 %
Nemesgomba 15 0.74 %
Albár 14 0.69 %
Csallóközkürt 14 0.69 %
Vajka 12 0.59 %
Sárosfa 12 0.59 %
Nagyszarva 11 0.54 %
Padány 11 0.54 %
Csiliznyárad 11 0.54 %
Királyfiakarcsa 11 0.54 %
Csallóköztárnok 10 0.49 %
Felsővámos 10 0.49 %
Csilizpatas 9 0.44 %
Baka 9 0.44 %
Dunakisfalud 9 0.44 %
Sárrét 9 0.44 %
Béke 9 0.44 %
Dunatőkés 8 0.39 %
Csallóköznádasd 8 0.39 %
Vitény 8 0.39 %
Nagybodak 7 0.34 %
Kulcsod 7 0.34 %
Keszölcés 6 0.29 %
Lúcs 6 0.29 %
Nagymad 5 0.25 %
Balony 5 0.25 %
Szap 5 0.25 %
Medve 5 0.25 %
Dercsika 4 0.20 %
Bögellő 4 0.20 %
Bacsfa 4 0.20 %
Patonyrét 3 0.15 %
Dunaszerdahely 2 056 24.93 %
Bős 801 9.71 %
Somorja 775 9.40 %
Nagymegyer 651 7.89 %
Ekecs 497 6.03 %
Nyékvárkony 436 5.29 %
Nyárasd 408 4.95 %
Gelle 291 3.53 %
Vásárút 246 2.98 %
Alistál 211 2.56 %
Csütörtök 186 2.26 %
Baka 160 1.94 %
Diósförgepatony 160 1.94 %
Illésháza 156 1.89 %
Csiliznyárad 154 1.87 %
Csilizradvány 151 1.83 %
Nemeshodos 150 1.82 %
Pozsonyeperjes 149 1.81 %
Nagyszarva 145 1.76 %
Csallóközkürt 142 1.72 %
Csenke 137 1.66 %
Hegyéte 129 1.56 %
Nagyabony 129 1.56 %
Felbár 123 1.49 %
Egyházkarcsa 123 1.49 %
Kisudvarnok 122 1.48 %
Lögérpatony 121 1.47 %
Nagymagyar 119 1.44 %
Balony 109 1.32 %
Felsővámos 108 1.31 %
Nagyudvarnok 103 1.25 %
Jányok 95 1.15 %
Sárosfa 89 1.08 %
Lég 87 1.06 %
Csallóköznádasd 86 1.04 %
Nagymad 81 0.98 %
Albár 78 0.95 %
Királyfiakarcsa 75 0.91 %
Szentmihályfa 71 0.86 %
Csilizpatas 70 0.85 %
Medve 69 0.84 %
Szap 65 0.79 %
Bögellő 58 0.70 %
Pódatejed 57 0.69 %
Lúcs 56 0.68 %
Béke 53 0.64 %
Dunakisfalud 53 0.64 %
Vajka 50 0.61 %
Nagybodak 49 0.59 %
Kulcsod 47 0.57 %
Csákány 40 0.49 %
Bacsfa 40 0.49 %
Dunatőkés 40 0.49 %
Dercsika 39 0.47 %
Csallóköztárnok 37 0.45 %
Nagypaka 37 0.45 %
Padány 36 0.44 %
Nemesgomba 34 0.41 %
Keszölcés 19 0.23 %
Doborgaz 19 0.23 %
Úszor 18 0.22 %
Olgya 15 0.18 %
Patonyrét 11 0.13 %
Macháza 11 0.13 %
Sárrét 6 0.07 %
Vörösmajor 5 0.06 %
Vitény 5 0.06 %
Dunaszerdahely 1 201 26.65 %
Somorja 456 10.12 %
Nagymegyer 359 7.97 %
Bős 198 4.39 %
Nyárasd 185 4.10 %
Nyékvárkony 146 3.24 %
Gelle 145 3.22 %
Ekecs 135 3.00 %
Kisudvarnok 118 2.62 %
Vásárút 111 2.46 %
Lég 107 2.37 %
Egyházkarcsa 94 2.09 %
Nemeshodos 91 2.02 %
Diósförgepatony 85 1.89 %
Illésháza 83 1.84 %
Pozsonyeperjes 81 1.80 %
Alistál 77 1.71 %
Jányok 76 1.69 %
Lögérpatony 73 1.62 %
Csütörtök 72 1.60 %
Nagyudvarnok 72 1.60 %
Hegyéte 69 1.53 %
Felbár 68 1.51 %
Nagymad 64 1.42 %
Szentmihályfa 62 1.38 %
Csenke 60 1.33 %
Csallóközkürt 59 1.31 %
Nagymagyar 57 1.26 %
Nagypaka 57 1.26 %
Albár 56 1.24 %
Királyfiakarcsa 56 1.24 %
Csilizradvány 54 1.20 %
Csiliznyárad 52 1.15 %
Nagyszarva 51 1.13 %
Baka 47 1.04 %
Felsővámos 47 1.04 %
Lúcs 45 1.00 %
Nagyabony 44 0.98 %
Dunakisfalud 42 0.93 %
Úszor 39 0.87 %
Szap 35 0.78 %
Sárosfa 34 0.75 %
Pódatejed 33 0.73 %
Csallóköznádasd 31 0.69 %
Csákány 31 0.69 %
Balony 30 0.67 %
Padány 29 0.64 %
Béke 28 0.62 %
Csilizpatas 28 0.62 %
Nemesgomba 27 0.60 %
Bögellő 26 0.58 %
Csallóköztárnok 25 0.55 %
Keszölcés 23 0.51 %
Bacsfa 23 0.51 %
Kulcsod 21 0.47 %
Doborgaz 21 0.47 %
Nagybodak 19 0.42 %
Dercsika 18 0.40 %
Dunatőkés 17 0.38 %
Vajka 17 0.38 %
Vörösmajor 17 0.38 %
Medve 15 0.33 %
Olgya 14 0.31 %
Sárrét 13 0.29 %
Vitény 10 0.22 %
Patonyrét 9 0.20 %
Macháza 7 0.16 %
Dunaszerdahely 317 13.28 %
Somorja 161 6.74 %
Lögérpatony 119 4.99 %
Nagymegyer 80 3.35 %
Gelle 74 3.10 %
Lég 73 3.06 %
Bős 60 2.51 %
Diósförgepatony 57 2.39 %
Nyárasd 53 2.22 %
Szentmihályfa 42 1.76 %
Nyékvárkony 42 1.76 %
Jányok 41 1.72 %
Kisudvarnok 41 1.72 %
Nagymagyar 39 1.63 %
Illésháza 38 1.59 %
Lúcs 33 1.38 %
Vásárút 33 1.38 %
Ekecs 31 1.30 %
Csütörtök 29 1.21 %
Felbár 28 1.17 %
Nemeshodos 27 1.13 %
Nagypaka 23 0.96 %
Nagymad 23 0.96 %
Alistál 23 0.96 %
Királyfiakarcsa 22 0.92 %
Pozsonyeperjes 22 0.92 %
Egyházkarcsa 22 0.92 %
Csenke 21 0.88 %
Nagyudvarnok 21 0.88 %
Felsővámos 20 0.84 %
Hegyéte 20 0.84 %
Dunakisfalud 19 0.80 %
Csilizradvány 17 0.71 %
Nagyszarva 16 0.67 %
Sárosfa 15 0.63 %
Baka 15 0.63 %
Béke 15 0.63 %
Bögellő 14 0.59 %
Szap 13 0.54 %
Nagyabony 13 0.54 %
Úszor 13 0.54 %
Csallóközkürt 13 0.54 %
Csákány 12 0.50 %
Csiliznyárad 11 0.46 %
Csilizpatas 11 0.46 %
Nemesgomba 11 0.46 %
Albár 10 0.42 %
Padány 10 0.42 %
Csallóköznádasd 10 0.42 %
Vitény 10 0.42 %
Olgya 9 0.38 %
Doborgaz 9 0.38 %
Vörösmajor 9 0.38 %
Dercsika 9 0.38 %
Pódatejed 8 0.34 %
Keszölcés 8 0.34 %
Balony 8 0.34 %
Csallóköztárnok 8 0.34 %
Bacsfa 8 0.34 %
Vajka 8 0.34 %
Patonyrét 7 0.29 %
Nagybodak 7 0.29 %
Dunatőkés 7 0.29 %
Kulcsod 4 0.17 %
Sárrét 4 0.17 %
Macháza 2 0.08 %
Medve 1 0.04 %
Dunaszerdahely 827 13.98 %
Nagymegyer 263 4.45 %
Nyárasd 241 4.07 %
Somorja 208 3.52 %
Bős 196 3.31 %
Ekecs 118 1.99 %
Alistál 113 1.91 %
Nyékvárkony 89 1.50 %
Felbár 69 1.17 %
Diósförgepatony 67 1.13 %
Gelle 64 1.08 %
Vásárút 64 1.08 %
Kisudvarnok 61 1.03 %
Nemeshodos 57 0.96 %
Csilizradvány 56 0.95 %
Hegyéte 54 0.91 %
Egyházkarcsa 52 0.88 %
Pozsonyeperjes 52 0.88 %
Illésháza 52 0.88 %
Csenke 50 0.85 %
Csallóközkürt 50 0.85 %
Nagyudvarnok 46 0.78 %
Lögérpatony 42 0.71 %
Szentmihályfa 41 0.69 %
Lég 41 0.69 %
Nagymagyar 40 0.68 %
Csütörtök 40 0.68 %
Albár 40 0.68 %
Csiliznyárad 39 0.66 %
Balony 39 0.66 %
Nagyabony 35 0.59 %
Csilizpatas 35 0.59 %
Bacsfa 35 0.59 %
Csákány 33 0.56 %
Sárosfa 32 0.54 %
Padány 31 0.52 %
Nagyszarva 30 0.51 %
Pódatejed 29 0.49 %
Jányok 29 0.49 %
Úszor 29 0.49 %
Medve 28 0.47 %
Baka 28 0.47 %
Csallóköznádasd 26 0.44 %
Nagymad 24 0.41 %
Vörösmajor 24 0.41 %
Királyfiakarcsa 23 0.39 %
Dunatőkés 22 0.37 %
Bögellő 22 0.37 %
Kulcsod 21 0.35 %
Nagypaka 21 0.35 %
Szap 20 0.34 %
Dunakisfalud 19 0.32 %
Lúcs 18 0.30 %
Nemesgomba 17 0.29 %
Felsővámos 16 0.27 %
Dercsika 15 0.25 %
Nagybodak 15 0.25 %
Vajka 13 0.22 %
Patonyrét 12 0.20 %
Csallóköztárnok 11 0.19 %
Vitény 8 0.14 %
Olgya 8 0.14 %
Béke 8 0.14 %
Macháza 7 0.12 %
Sárrét 4 0.07 %
Doborgaz 4 0.07 %
Keszölcés 2 0.03 %
Dunaszerdahely 1 027 17.77 %
Ekecs 723 12.51 %
Nagymegyer 685 11.85 %
Somorja 440 7.61 %
Bős 398 6.89 %
Nyárasd 310 5.36 %
Nyékvárkony 213 3.69 %
Gelle 185 3.20 %
Alistál 162 2.80 %
Csütörtök 126 2.18 %
Vásárút 118 2.04 %
Csilizradvány 105 1.82 %
Nagyszarva 90 1.56 %
Diósförgepatony 88 1.52 %
Nagymagyar 86 1.49 %
Baka 83 1.44 %
Csiliznyárad 83 1.44 %
Balony 82 1.42 %
Pozsonyeperjes 81 1.40 %
Csallóközkürt 79 1.37 %
Illésháza 78 1.35 %
Nemeshodos 72 1.25 %
Lég 70 1.21 %
Nagyabony 70 1.21 %
Lögérpatony 65 1.12 %
Csenke 63 1.09 %
Csilizpatas 58 1.00 %
Hegyéte 49 0.85 %
Felsővámos 48 0.83 %
Albár 48 0.83 %
Királyfiakarcsa 47 0.81 %
Csallóköznádasd 45 0.78 %
Kisudvarnok 45 0.78 %
Jányok 45 0.78 %
Szap 44 0.76 %
Medve 44 0.76 %
Béke 42 0.73 %
Egyházkarcsa 42 0.73 %
Felbár 41 0.71 %
Sárosfa 41 0.71 %
Vajka 37 0.64 %
Bögellő 36 0.62 %
Kulcsod 36 0.62 %
Lúcs 35 0.61 %
Szentmihályfa 33 0.57 %
Nagyudvarnok 30 0.52 %
Nagybodak 26 0.45 %
Bacsfa 25 0.43 %
Nagymad 25 0.43 %
Dercsika 23 0.40 %
Pódatejed 22 0.38 %
Padány 21 0.36 %
Nagypaka 21 0.36 %
Nemesgomba 20 0.35 %
Dunakisfalud 20 0.35 %
Úszor 18 0.31 %
Csallóköztárnok 18 0.31 %
Dunatőkés 18 0.31 %
Csákány 17 0.29 %
Patonyrét 12 0.21 %
Olgya 11 0.19 %
Keszölcés 8 0.14 %
Doborgaz 7 0.12 %
Vörösmajor 5 0.09 %
Sárrét 4 0.07 %
Vitény 3 0.05 %
Macháza 3 0.05 %
Dunaszerdahely 1 289 21.84 %
Somorja 588 9.96 %
Nyárasd 559 9.47 %
Bős 514 8.71 %
Nagymegyer 485 8.22 %
Ekecs 425 7.20 %
Vásárút 235 3.98 %
Nyékvárkony 232 3.93 %
Gelle 230 3.90 %
Alistál 193 3.27 %
Csütörtök 168 2.85 %
Csallóközkürt 138 2.34 %
Csiliznyárad 138 2.34 %
Illésháza 133 2.25 %
Pozsonyeperjes 131 2.22 %
Diósförgepatony 121 2.05 %
Csilizradvány 119 2.02 %
Baka 118 2.00 %
Nagymagyar 117 1.98 %
Nagyszarva 110 1.86 %
Csenke 99 1.68 %
Felsővámos 98 1.66 %
Lég 93 1.58 %
Nagyabony 92 1.56 %
Nemeshodos 91 1.54 %
Hegyéte 90 1.53 %
Balony 84 1.42 %
Lögérpatony 83 1.41 %
Felbár 82 1.39 %
Jányok 81 1.37 %
Kisudvarnok 77 1.30 %
Sárosfa 75 1.27 %
Csallóköznádasd 70 1.19 %
Nagyudvarnok 68 1.15 %
Egyházkarcsa 66 1.12 %
Csilizpatas 64 1.08 %
Béke 62 1.05 %
Medve 50 0.85 %
Királyfiakarcsa 47 0.80 %
Bögellő 47 0.80 %
Szap 46 0.78 %
Lúcs 46 0.78 %
Szentmihályfa 43 0.73 %
Vajka 41 0.69 %
Pódatejed 40 0.68 %
Nagymad 40 0.68 %
Kulcsod 39 0.66 %
Albár 38 0.64 %
Dercsika 37 0.63 %
Csákány 37 0.63 %
Nagybodak 35 0.59 %
Csallóköztárnok 33 0.56 %
Dunakisfalud 29 0.49 %
Dunatőkés 29 0.49 %
Padány 28 0.47 %
Nagypaka 28 0.47 %
Nemesgomba 28 0.47 %
Úszor 28 0.47 %
Bacsfa 28 0.47 %
Patonyrét 17 0.29 %
Doborgaz 17 0.29 %
Keszölcés 12 0.20 %
Olgya 12 0.20 %
Macháza 9 0.15 %
Vörösmajor 6 0.10 %
Sárrét 3 0.05 %
Vitény 1 0.02 %
Somorja 517 13.19 %
Dunaszerdahely 201 5.13 %
Vörösmajor 89 2.27 %
Úszor 85 2.17 %
Bős 74 1.89 %
Felbár 41 1.05 %
Lég 40 1.02 %
Gelle 38 0.97 %
Illésháza 37 0.94 %
Nagymegyer 36 0.92 %
Nagymagyar 33 0.84 %
Csütörtök 31 0.79 %
Nagypaka 31 0.79 %
Nyárasd 30 0.77 %
Jányok 26 0.66 %
Lögérpatony 26 0.66 %
Csákány 26 0.66 %
Olgya 25 0.64 %
Nemeshodos 24 0.61 %
Baka 24 0.61 %
Nemesgomba 23 0.59 %
Hegyéte 23 0.59 %
Doborgaz 20 0.51 %
Nagyszarva 19 0.48 %
Csenke 19 0.48 %
Béke 19 0.48 %
Ekecs 18 0.46 %
Vajka 18 0.46 %
Pozsonyeperjes 17 0.43 %
Sárosfa 17 0.43 %
Egyházkarcsa 16 0.41 %
Szentmihályfa 16 0.41 %
Lúcs 16 0.41 %
Macháza 15 0.38 %
Nagyabony 15 0.38 %
Nyékvárkony 14 0.36 %
Kisudvarnok 14 0.36 %
Diósförgepatony 13 0.33 %
Csallóköznádasd 13 0.33 %
Bacsfa 13 0.33 %
Alistál 12 0.31 %
Csallóköztárnok 11 0.28 %
Keszölcés 10 0.26 %
Nagybodak 9 0.23 %
Vitény 9 0.23 %
Csilizpatas 9 0.23 %
Vásárút 9 0.23 %
Felsővámos 8 0.20 %
Csiliznyárad 8 0.20 %
Csilizradvány 8 0.20 %
Dunakisfalud 7 0.18 %
Balony 7 0.18 %
Pódatejed 7 0.18 %
Szap 7 0.18 %
Nagyudvarnok 6 0.15 %
Sárrét 6 0.15 %
Kulcsod 6 0.15 %
Dercsika 5 0.13 %
Patonyrét 5 0.13 %
Dunatőkés 5 0.13 %
Királyfiakarcsa 5 0.13 %
Padány 4 0.10 %
Csallóközkürt 3 0.08 %
Medve 3 0.08 %
Bögellő 2 0.05 %
Nagymad 2 0.05 %
Albár 1 0.03 %
Dunaszerdahely 945 14.58 %
Nagymegyer 923 14.24 %
Somorja 455 7.02 %
Bős 402 6.20 %
Ekecs 354 5.46 %
Nyárasd 232 3.58 %
Vásárút 193 2.98 %
Nyékvárkony 181 2.79 %
Gelle 160 2.47 %
Csiliznyárad 124 1.91 %
Csilizradvány 118 1.82 %
Alistál 110 1.70 %
Csütörtök 110 1.70 %
Illésháza 105 1.62 %
Baka 95 1.47 %
Nagyszarva 86 1.33 %
Balony 85 1.31 %
Pozsonyeperjes 84 1.30 %
Nagymagyar 76 1.17 %
Diósförgepatony 74 1.14 %
Csallóközkürt 69 1.06 %
Lég 68 1.05 %
Nagyabony 66 1.02 %
Nemeshodos 65 1.00 %
Felsővámos 63 0.97 %
Csenke 62 0.96 %
Lögérpatony 52 0.80 %
Felbár 49 0.76 %
Csallóköznádasd 48 0.74 %
Szap 47 0.73 %
Hegyéte 47 0.73 %
Jányok 46 0.71 %
Albár 42 0.65 %
Kisudvarnok 41 0.63 %
Sárosfa 40 0.62 %
Bögellő 38 0.59 %
Medve 37 0.57 %
Királyfiakarcsa 37 0.57 %
Kulcsod 37 0.57 %
Csilizpatas 37 0.57 %
Nagyudvarnok 35 0.54 %
Egyházkarcsa 35 0.54 %
Béke 34 0.52 %
Lúcs 34 0.52 %
Vajka 31 0.48 %
Szentmihályfa 28 0.43 %
Padány 21 0.32 %
Nagymad 20 0.31 %
Dercsika 20 0.31 %
Bacsfa 19 0.29 %
Pódatejed 18 0.28 %
Dunakisfalud 18 0.28 %
Nemesgomba 17 0.26 %
Nagybodak 17 0.26 %
Nagypaka 16 0.25 %
Dunatőkés 16 0.25 %
Úszor 15 0.23 %
Csallóköztárnok 13 0.20 %
Csákány 12 0.19 %
Patonyrét 10 0.15 %
Doborgaz 8 0.12 %
Keszölcés 8 0.12 %
Olgya 6 0.09 %
Sárrét 4 0.06 %
Macháza 4 0.06 %
Vörösmajor 3 0.05 %
Vitény 2 0.03 %
Dunaszerdahely 657 20.68 %
Somorja 128 4.03 %
Bős 49 1.54 %
Nagymegyer 45 1.42 %
Lég 43 1.35 %
Nyárasd 33 1.04 %
Vörösmajor 31 0.98 %
Nyékvárkony 30 0.94 %
Nagyudvarnok 28 0.88 %
Gelle 27 0.85 %
Kisudvarnok 25 0.79 %
Ekecs 25 0.79 %
Csallóközkürt 25 0.79 %
Hegyéte 24 0.76 %
Nemeshodos 24 0.76 %
Egyházkarcsa 23 0.72 %
Bacsfa 22 0.69 %
Úszor 21 0.66 %
Illésháza 20 0.63 %
Szentmihályfa 19 0.60 %
Alistál 19 0.60 %
Pozsonyeperjes 19 0.60 %
Diósförgepatony 18 0.57 %
Albár 17 0.54 %
Vásárút 17 0.54 %
Csilizradvány 16 0.50 %
Jányok 15 0.47 %
Pódatejed 14 0.44 %
Felbár 14 0.44 %
Csiliznyárad 12 0.38 %
Csenke 12 0.38 %
Nagymagyar 12 0.38 %
Nagypaka 12 0.38 %
Sárosfa 11 0.35 %
Nagyszarva 11 0.35 %
Csütörtök 11 0.35 %
Dunatőkés 11 0.35 %
Baka 11 0.35 %
Lögérpatony 10 0.31 %
Királyfiakarcsa 10 0.31 %
Nagyabony 9 0.28 %
Nagybodak 8 0.25 %
Csallóköznádasd 6 0.19 %
Dunakisfalud 6 0.19 %
Macháza 6 0.19 %
Doborgaz 5 0.16 %
Nagymad 5 0.16 %
Csákány 5 0.16 %
Padány 5 0.16 %
Nemesgomba 5 0.16 %
Patonyrét 5 0.16 %
Bögellő 4 0.13 %
Csilizpatas 4 0.13 %
Olgya 4 0.13 %
Sárrét 3 0.09 %
Vajka 3 0.09 %
Felsővámos 3 0.09 %
Vitény 3 0.09 %
Béke 3 0.09 %
Medve 3 0.09 %
Kulcsod 2 0.06 %
Csallóköztárnok 2 0.06 %
Dercsika 2 0.06 %
Szap 2 0.06 %
Balony 2 0.06 %
Lúcs 1 0.03 %
Keszölcés 1 0.03 %
Somorja 230 25.19 %
Dunaszerdahely 97 10.62 %
Vörösmajor 35 3.83 %
Lég 33 3.61 %
Úszor 27 2.96 %
Bős 22 2.41 %
Bacsfa 20 2.19 %
Olgya 13 1.42 %
Nagypaka 12 1.31 %
Nagymegyer 10 1.10 %
Vitény 9 0.99 %
Sárosfa 8 0.88 %
Vajka 7 0.77 %
Felbár 7 0.77 %
Lögérpatony 7 0.77 %
Nagymagyar 7 0.77 %
Hegyéte 6 0.66 %
Macháza 5 0.55 %
Ekecs 5 0.55 %
Nagyszarva 5 0.55 %
Nemesgomba 5 0.55 %
Patonyrét 5 0.55 %
Szentmihályfa 4 0.44 %
Csallóköztárnok 4 0.44 %
Vásárút 4 0.44 %
Diósförgepatony 4 0.44 %
Gelle 4 0.44 %
Sárrét 4 0.44 %
Nemeshodos 4 0.44 %
Csenke 4 0.44 %
Illésháza 4 0.44 %
Nyékvárkony 3 0.33 %
Dunatőkés 3 0.33 %
Csütörtök 3 0.33 %
Nyárasd 3 0.33 %
Lúcs 3 0.33 %
Keszölcés 3 0.33 %
Béke 2 0.22 %
Kulcsod 2 0.22 %
Medve 2 0.22 %
Egyházkarcsa 2 0.22 %
Királyfiakarcsa 2 0.22 %
Albár 2 0.22 %
Csákány 2 0.22 %
Csallóközkürt 2 0.22 %
Felsővámos 2 0.22 %
Nagybodak 2 0.22 %
Nagyabony 2 0.22 %
Pódatejed 2 0.22 %
Csilizpatas 2 0.22 %
Jányok 2 0.22 %
Balony 1 0.11 %
Alistál 1 0.11 %
Doborgaz 1 0.11 %
Csilizradvány 1 0.11 %
Nagymad 1 0.11 %
Bögellő 1 0.11 %
Baka 1 0.11 %
Csallóköznádasd 1 0.11 %
Csiliznyárad 1 0.11 %
Pozsonyeperjes 1 0.11 %
Nagyudvarnok 1 0.11 %
Dunakisfalud 1 0.11 %
Dercsika 0 0.00 %
Kisudvarnok 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 322 15.75 %
Somorja 278 13.60 %
Úszor 86 4.21 %
Vörösmajor 82 4.01 %
Bős 60 2.94 %
Lég 40 1.96 %
Hegyéte 31 1.52 %
Nagymegyer 30 1.47 %
Lögérpatony 30 1.47 %
Olgya 29 1.42 %
Illésháza 28 1.37 %
Nagypaka 27 1.32 %
Nyárasd 25 1.22 %
Csütörtök 24 1.17 %
Gelle 23 1.13 %
Nagymagyar 23 1.13 %
Macháza 22 1.08 %
Kisudvarnok 22 1.08 %
Csákány 22 1.08 %
Jányok 21 1.03 %
Csenke 20 0.98 %
Nemeshodos 19 0.93 %
Felbár 19 0.93 %
Ekecs 16 0.78 %
Doborgaz 16 0.78 %
Egyházkarcsa 16 0.78 %
Szentmihályfa 16 0.78 %
Alistál 16 0.78 %
Vajka 14 0.68 %
Nagyszarva 14 0.68 %