SK
KS
.....

Enyicke

Község

címer zászló
711 66% magyar 1910
4 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Haniska
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Az országút mellett, Bodolovské, Bölzsei-patak (Belžiansky potok), Bulgarna, Csűrök mögött (Za humnami), Enyickei-erdő (Nagy-erdő, Haniský les), Fiserka, Füzi Nagy-tábla, Grajciarske, Horvátky, Jakabháza (Jakubov dvor), K novej ceste, Kopec, Krajcárpuszta (Kányabölzse, Grajciar), Ku Grajciaru na brehu, Les, Lúky, Na brehu, Na uhory, Országúton túl, Óbesenydomb (Obesený vrch), Padár, Parlagok (Prielohy), Plebanske, Pod novou cestou, Pri čeresniach, Pri hradskej, Pri jabloniach, Pri okrúhliaku, Pri kaplici, Pri stanici, Pri úboči, Rajská záhrada, Rétek, Szakalyi határ melletti dombon, Tilalmas, U Majorove, Uhory, Veľké lúky, Vihon-völgy, Za fundušami, Za majerom, Za novou cestou, Za Okrúhliakom
Koordináták:
48.61565399, 21.25300026
Terület:
17,29 km2
Rang:
község
Népesség:
1486
Tszf. magasság:
200 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04457
Település kód:
521400
Szervezeti azonosító:
324175
Adóazonosító:
2021235964

Enyicke a Kassai-medence déli részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, 210 méteres (határa 181-234 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, a Bölzsei-patak (Belžiansky potok) két partján, Kassa központjától 13 km-re délre, Sacától 9 km-re keletre, Hernádcsánytól 5,5 km-re nyugatra, Miglécnémetitől pedig 10 km-re északra, a Kelet-szlovákiai Vasmű (US Steel) közvetlen keleti szomszédságában. Határa sík, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, 2010-ben területének 70,3 %-át (1215 ha) szántóföld, 11,8 %-át (203 ha) beépített terület, 9,4 %-át (102 ha) erdő, 4,3 %-át (74 ha) pedig rét és legelő foglalta el. A Kassa-Torna vasútvonal és a kohászati üzemet kiszolgáló ipari vasút a község határát két részre osztja, tőle északnyugatra találjuk egyetlen erdejét, az Enyickei-erdőt (Haniský les) és annak keleti oldalán, a községközponttól 8 km-re északnyugatra Jakabháza (Jakubov dvor) külterületi lakott helyet. A vasútvonaltól délkeletre esik a községhatár mintegy kétharmada, itt található a község központja, tőle keletre húzódik a Kassát a miglécnémeti határátkelővel összekötő 17-es (68-as) főút (a régi postaút), melynek mentén, Enyickétől 3 km-re délre található Krajcárpuszta v. Kányabölzse (Grajciar) külterületi lakott hely. A község határán áthalad a 2011-13-ban kiépített R4-es (Kassa-Miglécnémeti) gyorsforgalmi út is. Enyicke vasútállomása a község központjától 3 km-re északnyugatra fekszik, a 3401-es út Saca és a Kassa-Szepsi főút felé, a 3343-as út pedig Hernádcsány felé teremt összeköttetést. Északról Zsebes és Pólyi, nyugatról Saca kassai városrészekkel, délnyugatról Abaújszakaly és Abaújszina, délről Bölzse, keletről pedig Hernádcsány, Hernádgecse és Kassamindszent községekkel határos. Nyugati határának egy részét a 3401-es út vonala képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe 1910-38-ban 17,62 km², 2011-ben 17,29 km² volt. 1979-ben határának egy részét (33 hektárt) a Kelet-szlovákiai vasmű számára kialakított (Sacához tartozó) kataszteri területhez csatolták.

Népesség

Enyickének 2011-ben 1451 lakosa volt, melynek 89,9 %-a volt szlovák nemzetiségű, 9,9 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. A 18. században nagyrészt szlovákokkal újratelepített község lakossága a 20. század közepéig kétnyelvű maradt, 1880-ban lakosságának egynegyede (26,2 %), 1910-ben már csaknem kétharmada (65,7 %) magyar anyanyelvű volt. A csehszlovák hatalomátvétel után a lakosság zöme ismét szlováknak vallotta magát, a magyar nemzetiségűek aránya 1921-re 12,1 %-ra, 1930-ra pedig 7,1 %-ra csökkent. Az 1941-es, magyar fennhatóság alatt tartott népszámláláson a lakosság túlnyomó többsége (88,4 %) ismét magyarnak vallotta magát, de a 20. század második felében a kettős identitás és a kétnyelvűség megszűnésével a község egynemzetiségűvé vált. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 93,3 %, 2011-ben 83,9 %) római katolikus vallású, 2011-ben egytizede (9,9 %) volt felekezeten kívüli. A 20. század első két évtizedében még csökkenő népességű község 1921-1970 között másfélszeresére növelte lakosságszámát (977 főről 1505 főre), majd az 1970-es évek stagnálása után 1980-1991 között népességének egytizedét elveszítette (1513 főről 1362 főre csökkent). A rendszerváltás után ismét folyamatosan gyarapszik Enyicke lakossága: 2001-re 1390 főre, 2011-re 1451 főre, 2017-re pedig 1494 főre nőtt. 2011-ben a lakosság 8,5 %-a (124 fő) élt Krajcárpuszta külterületi lakott helyen. A község népsűrűsége (2011-ben 83,9 fő/km²) kevéssel meghaladja a járási átlagot.

Történelem

Enyicke neve magyar névadással keletkezett a szláv „Janisko” személynévből. 1232-ben „Eniske”, 1267-ben „Enezca”, 1270-ben „Enyske”, 1281-ben „Enizke”, 1314-ben pedig „Henezke” alakban említik az írásos források. 1267-ben V. István Enezca földjét híveinek, Pósa magiszternek és testvérének adja, korábban Abaújvár birtokosáé volt. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben már önálló plébániaként szerepelt Szent István király tiszteletére szentelt templommal. Az 1427-es összeírásban 37 adózó portával szerepelt, ebből 20 a püspöknek, 11 Bakty Zsigmondnak, 6 pedig Buzlay Balázsnak adózott. A 16. század elején a Ryma-Széchy család birtokába került, később Széchy Máriával 1644-ben kötött házassága révén Wesselényi Ferenc nádor kezére került, aki 1658-ban várkastélyt építtetett a településen. 1553-ban 19 lakott portája volt. 1672. szeptember 14-én Enyickénél aratott győzelmet a bujdosók serege a Spankau kassai főkapitány vezette császáriak felett. 1678-ban Thököly kuruc hadai foglalták el. A Wesselényi-várkastélyt 1688-ban újjáépítették. 1705-ben már iskola működött Enyickén, ekkor templomát a Rákóczi-féle vallásügyi komisszió a katolikusoknak ítélte. A 18. század elején előbb Waldstein Károly gróf (1688-tól), később Lobkovitz herceg birtokába került. 1709-10-ben a pestisjárvány során elnéptelenedett, 1720-ban alig 7 lakott portája volt. Később római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újra. 1742-től Meskó Jakabné vette meg Enyickét, a 19. század második feléig a kastély és a hozzá tartozó birtok a Meskó család birtokában maradt. A kedvező fekvésű, gyorsan fejlődő település hamarosan vásártartási joggal rendelkező mezővárossá fejlődött. Egyházközségéhez tartoztak a közeli Abaújszakaly, Bölzse, Bocsárd, Abaújszina, Kenyhec és Perény (1761-ig) falvak is. 1828-ban 229 háza és 937 lakosa volt. 1842-ben a kastély régi tornyát lebontották és helyére erkélyes tornyot emeltek. Határában a 19. század második felében jött létre Jakabházapuszta, míg az egykori Kányabölzse falu helyén létrejött Krajcárpuszta már a 18. században is létezett és csárdája fontos megállóhely volt a Kassát Miskolccal összekötő postaúton (közigazgatásilag csak 1848 után került Enyickéhez). A Jakabházapuszta melletti Nagy-erdő (vagy Enyickei-erdő) keleti felét a 19. század végére kivágták és szántófölddé alakították át (1823-ban még vadaskert is volt itt). 1878-ban Zichy Rezsőné zárdát és leánynevelő intézetet alapított Enyickén, melyhez leányiskola és kisdedóvó is tartozott. A község fejlődését elősegítette a Kassa-Szepsi vasútvonal megnyitása 1890-ben. 1880-ban 957, 1890-ben 970, 1900-ban már 1102 lakosa volt. A lakosság száma 1910-re 1083-ra, 1921-re pedig 977-re csökkent. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1926. decemberében Enyickén végezték el az első kísérleti rádióadást Szlovákia területén. A két világháború között malom is működött itt, 1930-ban 1119 lakosa volt. 1938. novemberében az első bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz. 1941-ben 227 háza és 1212 lakosa volt. 1945. januárjában súlyos harcok után (melyben az iskola épülete és a kastély is megrongálódott) ismét csehszlovák fennhatóság alá került, a szovjet hadsereg január 18-án vonult be Enyickére. Mezőgazdasági szövetkezetét 1952-ben alapították. Az 1960-as években a község jellegét alapvetően megváltoztatta a Kelet-szlovákiai vasmű nagyüzemének kiépítése a falu nyugati szomszédságában. Új, széles nyomtávú vasútvonalat is létesítettek a régivel párhuzamosan, kettévágva a község határát. 1970-ben 1505, 1980-ban 1513, 1991-ben pedig 1362 lakosa volt. Új, teljes szervezettségű alapiskoláját 1971-ben nyitották meg, épülete az 1950 után lebontott kastély helyén áll (a kastély mögötti, egészen a kassai országútig húzódó parkot már a 20. század első felében felszámolták). A rendszerváltás után népessége ismét növekedésnek indult, 2001-ben 1390-en, 2011-ben 1451-en, 2017-ben pedig már 1494-en éltek itt. A község zászlaját és címerét (utóbbit a falu 18. századi pecsétje alapján) 2007-ben fogadták el. 2011-2013 között a falutól nyugatra építették ki az új R4-es gyorsforgalmi út Kassa-Miglécnémeti közti szakaszát. A 2010-es években Enyickén is megindult az új házhelyek kiparcellázása, új lakónegyed kialakítása a belterület délkeleti peremén. A tervek szerint (2018) a község határában „globális logisztikai ipari parkot” hoznak létre a közeljövőben.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Határában napkollektoros erőmű üzemel, a vasútállomás közelében logisztikai központot alakítottak ki, ahol fémfeldolgozó és gépipar is megtelepült (Beemsteel s.r.o.). Nepomuki Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma 1656-ban épült barokk stílusban, 1751-64 között felújították és tornyát is ekkor emelték. Az egykori Wesselényi-kastély 1658-ban épült késő reneszánsz stílusban, 1880-90 között historizáló stílusban átépítették, 1945-ben súlyosan megrongálódott, később lebontották, helyén ma az alapiskola épülete áll. A község gazdag szakrális kisemlékekben is (feszületek, mezei oltárok).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ENITZKE. Haniszka. Elegyes mező Város Abauj Vármegyében, földes Ura Báró Mesko Uraság, a’ kinek régi kastéllyával, e’ mező Város díszesíttetik, lakosai katolikusok, fekszik Kassától egy mértföldnyíre az Ország úttyában, határja elég termékeny, réttye, legelője jó, fája mint a’ kétféle, eladásra jó alkalmatossága, a’ Kassaiaktol mulatság kedvéért gyakorta látogattatik piatza Kassán, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Enyiczke, (Haniska), Abauj v. tót mváros, ut. p. Kassához délre 1 1/2 mfdnyire, a pesti postautban: 917 k., 5 evang., 1 ref., 18 zsidó lak. Kath. paroch. templom., nagy kétemeletes kastély. Vendégfogadó. Első osztálybeli róna határ. F. u. a b. Meskó nemzetség.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A magyar államvasút fő vonalából itt ágazik ki kelet felé a kassa-sátoraljaújhelyi, nyugatra pedig a kassa-tornai vaspálya. Most ez utóbbi mentén haladva, nem messzire, a tornai völgylapály elején Enyiczke ősrégi községbe érünk, melynek a XVII. században Wesselényi Ferencz nádortól épített s díszesen újjá alakított tornyos kastélya ma is megvan és özv. gr. Zichy Rezsőné birtoka. A kastélyban nagy könyvtár és sok becses műtárgy van.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Enyiczke, 159 házzal, 970 magyar és tót lakossal, körjegyzőséggel. Vasuti-, posta- és táviróállomás. Enyiczke ősrégi község. Ezt egy 1494-ben kelt adásvevési szerződés is bizonyitja, mely szerint a községet Buzlay Katalin és fia Balázs 325 arany frtért megvették. A XVI. százd elején már Ryma-Széchy László és Ferencz birtokában volt s Széchy Mária révén jutott Wesselényi Ferencz nádor kezébe és ő épittette 1658-ban a most is fennálló díszes kastélyt. A XVIII. század elején előbb Waldstein Károly gróf, utóbb Lobkovitz herczeg volt Enyiczke ura. 1742-ben özv. báró Meskó Jakabné szül. Hegymegi Borbála vette meg Enyiczkét, de a következő XIX. században a báró Meskó család férfiága kihalt s a kastély és a birtok az utolsó Meskó Jakab báró leányára, Zenaidéra, gróf Péchy Manó nejére szállott át. 1842-ben a kastély régi tornyát lebontották és annak helyére erkélyes tornyot emeltek, meghagyván a négy alacsonyabb szeglet-tornyot. A kastélyban igen értékes művekből álló 4500 kötetre terjedő könyvtár van; képei közt Munkácsy Mihálynak egy régebbi festményét is láttuk. A családi kegyelet megható jele az a szoba, melyben Zichy Rezső gróf meghalt; ez egyedül az ő emlékének van szentelve, s azt a helyet, hol halálos ágyán feküdt, arczképe diszíti, melyet Komlóssy Ede festett. A kastély és birtok jelenlegi tulajdonosa özv. gróf Zichy Rezsőné, Péchy Jacqueline, mint gróf Péchy Manó és báró Meskó Zenaide egyetlen leánya, ki nagy áldozattal helyreállíttatta és kiépíttette a róm. kath. templomot, 1878-ban zárdát és leánynevelő intézetet alapitott, Sz. Vincze leányaira bizván annak vezetését, s ezzel kapcsolatban leányiskolát és kisdedóvót, mely már is áldásos hatással van nemcsak a köznép művelésére, de a tótajkuak magyarositására is. A község határában 1672-ben Spankau kassai kapitány seregei és a kuruczok közt véres ütközet volt, mely a császáriak leveretésével végződött. Hat évvel később ismét harcz szinhelye volt a község, amikor Thököly Imre seregei vették be.

Magyar Katolikus Lexikon

Enyicke, v. Abaúj-Torna vm. (Haniska, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. kassai esp. ker-ében. - 1267: Enecza. Tp-át 1332 e. Ker. Szt János tiszt. sztelték. Mai Nep. Szt János tp-át 1764: építették. Kegyura 1880: Zichy Rezsőné gr. Anyanyelve 1880: szl., m.; 1910: m., szl.; 1940: m., szl. - Filiái 1915: Abaújszakály, Bocsárd, Bölzse. - Lakói 1840: 840 r.k., 14 g.k., 17 izr., össz. 871; 1910: 973 r.k., 74 g.k., 1 g.kel., 2 ev., 14 ref., 18 izr., össz. 1082; 1940: 1137 r.k., 41 g.k., 5 ev., 14 ref., 15 izr., össz. 1212; 2000: 1243 r.k., össz. 1366. ** KTN I:121. - Gerecze II:68. - Schem. Cass. 1915:38; 2000:38. (tp-a 1656: épült)

Helységnévtár

Enyicke [Krajczár és Jakabháza p.] RK. 854 Kassa, gk. 36 Bölzse-Sziget, ág. 3 - , ref. 15 - , izr. 49 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Enyicke. ősrégi település, már az Árpádházi fejedelmek alatt lakott hely. Első okleveles említését az XIII. század elejéről találjuk, mikor is V. István János nevű udvari orvosának adja, majd ennek halála után Techus fia István kapja. Ez hűtlenségbe esvén, birtokát elkobozták és 1267-ben Pous mestert és testvérét, Domonkost iktatták birtokba. A század végén azonban már a Buzlay-család kezén találjuk. 1426-ban Zsigmond király a Chyrke-család itteni birtokjogát Sem sey Frank László nevére írja át. 1449-ben kelt szerződés szerint a községet 325 aranyforintért Buzlay Katalin és fia, Balázs megvásárolja. 1500-ban Ulászló rimaszécsi Széchy Lászlónak adományozza. Széchy Mária révén Wesselényi Ferenc nádor kezére kerül s ő építette 1658-ban a ma is fennálló pompás kastélyt. Thököly Imre 1673ban elfoglalta. A kuruc idők után :« gróf Waldstein, majd a Lobkovitz herceg tulajdonába kerül, míg a XVIII. században a báró Meskó-család a földesura. Örökség folytán a XIX. században a gróf Péchy-családra száll. Hozzátartozik Jakabháza, Krajcár. A község területe 3062 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1226.

Oravecz Imre

1894. 12. 15.
Enyicke - megszületett
Nagyida - élt
1971. 12. 22.
Rozsnyó - elhunyt
Névelőfordulások
1267
Enezca
1270
Enyske
1281
Enizke
1314
Heneske
1630
Eniczke
1773
Eniczke, Haniczka
1786
Eniczke, Haniszka
1808
Enyiczke, Haniska
1863
Enyicke
1920
Haniska
1938
Enyicke
1945
Haniska

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Haniska) 248
Telefon: 0556930125
Fax: 0556930104

Honlap: haniska-ke.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Barcal Miloš (Független)

Képviselő-testület:
Džubara Slavomír (Független)
Kis Matej (Független)
Petrilla Marián (Független)
Fekete Jozef (Független)
Majoroš Richard (Független)
Kačmárik Rastislav (KDH)
Starších Matúš (KDH)
Šemnický Štefan (KDH)
Tóthová Anna (MOST - HÍD)
Független 56% Független 5 képviselö KDH 33% KDH 3 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Enyickei Posta

Haniska 248

Základná škola Haniska

Haniska 290

Alapiskola

Haniska 290

Óvoda

Haniska 295

Enyickei Anyakönyvi Hivatal

Haniska 248

Enyickei Községi Hivatal

Haniska 248

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 251 26%
szlovákok 666 70%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 24 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 957
magyarok 711 66%
szlovákok 355 33%
ruszinok 3 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1082
magyarok 118 12%
szlovákok 840 86%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 977
magyarok 6 0%
szlovákok 1348 99%
ruszinok 1 0%
ukránok 3 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1362
magyarok 3 0%
szlovákok 1374 99%
ruszinok 0 0%
ukránok 7 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 1390
magyarok 1 0%
szlovákok 1304 90%
ruszinok 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 143 10%
összlétszám 1451
magyarok 4 0%
szlovákok 1467 98%
ruszinok 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 20 1%
összlétszám 1494
összlétszám 977
magyarok 118 12%
szlovákok 840 86%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1177
Választási részvétel: 62.11 %
Kiadott boríték: 731
Bedobott boríték: 728

Polgármester

Érvényes szavazólap: 711
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Barcal Miloš 374 52.60 % Független
Starších Matúš 337 47.40 % KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kačmárik Rastislav 367 KDH
Džubara Slavomír 358 Független
Starších Matúš 332 KDH
Kis Matej 324 Független
Šemnický Štefan 313 KDH
Petrilla Marián 279 Független
Fekete Jozef 269 Független
Majoroš Richard 269 Független
Timko Peter 266 KDH
Seman Patrik 246 KDH
Beneš Lukáš 245 Független
Barcal Miloš 239 Független
Papuga Tomáš 200 SaS
Palenčár Štefan 186 Független
Németová Alžbeta 123 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tóthová Anna 37 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 55.56% SDKÚ-DS 5 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö 9 képviselö
2018
KDH 33.33% KDH 3 képviselö Független 55.56% Független 5 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1155
Választási részvétel: 23.03 %
Kiadott boríték: 266
Bedobott boríték: 266
Választásra jogosult: 1154
Választási részvétel: 10.40 %
Kiadott boríték: 120
Bedobott boríték: 120
Választásra jogosult: 1 182
Választási részvétel: 28,17 %
Kiadott boríték: 333
Bedobott boríték: 333

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 230
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 317
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 100 43.48 % KDS
Zdenko Trebuľa 68 29.57 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Dominika Palaščáková 23 10.00 % NOVA
Jaroslav Džunko 9 3.91 % Független
Jozef Holečko 8 3.48 % Független
Rastislav Masnyk 7 3.04 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 7 3.04 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 6 2.61 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 1 0.43 % OKS
Lukáš Sisák 1 0.43 % KSS
Zdenko Trebuľa 22 18.64% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 168 53.00 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 98 30.91 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Jarmila Tkáčová 15 4.73 % SNS
Štefan Surmánek 10 3.15 % ĽSNS
Róbert Bačinský 8 2.52 % Független
Karol Pataky 7 2.21 % MOST - HÍD, SKOK
Jaroslav Džunko 4 1.26 % Független
Oliver Petrík 2 0.63 % JĽSS
Adam Šepetka 2 0.63 % NAJ
Jozef Červeňák 1 0.32 % RIS
Ján Struk 1 0.32 % SMS
Lukáš Sisák 1 0.32 % KSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 257
Érvényes szavazólap: 318
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Miloš Barcal 175 68.09% Független
Jozef Konkoly 99 38.52% SMER - SD
Ján Kokarda 88 34.24% Független
Tomáš Suchý 87 33.85% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 67 26.07% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Michal Rečka 65 25.29% SMER - SD
Monika Bérešová 62 24.12% SZS
Róbert Čarny 49 19.07% SNS
Július Beluscák 41 15.95% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Markovič 40 15.56% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 31 12.06% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viktor Dulina 29 11.28% Független
Božena Letková 25 9.73% Független
Monika Vargová 22 8.56% SNS
Anton Medvec 22 8.56% Független
Dominika Palaščáková 21 8.17% NOVA
Karol Dzugas 18 7.00% Független
Slavomír Horváth 16 6.23% SNS
František Petro 14 5.45% SMER - SD
Viktor Sasák 12 4.67% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Marián Tóth 12 4.67% SaS
Jozef Koňa 10 3.89% SĽS
Elena Fialková 10 3.89% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Norbert Krušinský 9 3.50% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ivan Buchla 8 3.11% SNS
Martin Baltes 8 3.11% SĽS
Miroslav Bačenko 7 2.72% Független
Ľubomír Šimko 6 2.33% SMER - SD
Ján Marton 6 2.33% NOVA
Ladislav Miko 6 2.33% 7 STATOČNÝCH
Štefan Laczkó 5 1.95% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 5 1.95% SNS
Vojtech Staňo 5 1.95% SMER - SD
Ján Mikloš 4 1.56% KSS
Radoslav Šimko 4 1.56% SNS
Františka Kočišová 4 1.56% SĽS
Vladimír Popovič 4 1.56% SMS
Mária Topoľančinová 4 1.56% ĽS-HZDS
Róbert Šándor 4 1.56% Független
Alexander Bimbo 3 1.17% SRÚS
Rastislav Moric 3 1.17% 7 STATOČNÝCH
Ľubica Holováčová 3 1.17% SĽS
Viliam Bačo 3 1.17% Független
László Iván 3 1.17% SMK-MKP
Ladislav Bartók 3 1.17% Független
Elena Majancsíková 2 0.78% SĽS
László Köteles 2 0.78% SMK-MKP
Imrich Kohút 2 0.78% SĽS
Ivan Hriczko 2 0.78% Független
Ján Bačo 2 0.78% SĽS
Július Grulyo 2 0.78% Független
Marián Kertész 2 0.78% PD
Jozef Holečko 1 0.39% Független
Roman Horváth 1 0.39% SRÚS
Ladislav Vojtko 1 0.39% KSS
István Zachariaš 1 0.39% SMK-MKP
Anton Király 1 0.39% SMK-MKP
Peter Papáč 1 0.39% KSS
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Miloš Barcal 222 69.81% Független
Ján Kokarda 122 38.36% Független
Imrich Bakši 95 29.87% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Suchý 86 27.04% ŠANCA
Michal Rečka 78 24.53% SMER-SD
Peter Solár 59 18.55% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Viktor Dulina 54 16.98% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 46 14.47% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ján Serbin 41 12.89% Független
František Petro 40 12.58% SMER-SD
Martin Smrčo 38 11.95% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Pavol Bujňák 35 11.01% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martina Dutková 30 9.43% Független
Anton Medvec 28 8.81% Független
Vlastimil Lakatoš 28 8.81% Független
Monika Gergelová 27 8.49% SNS
František Gedra 27 8.49% ĽS Naše Slovensko
Martin Baltes 27 8.49% ĽS Naše Slovensko
Marcela Demkeová 24 7.55% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Vaňová 23 7.23% ŠKV
Mária Dulovičová 22 6.92% Független
Jozef Krešák 22 6.92% ŠANCA
Pavol Lehotský 19 5.97% Független
Ondrej Bernát 18 5.66% SMER-SD
Peter Seman 18 5.66% KSS
Štefan Hudák 17 5.35% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 16 5.03% Független
Ivan Hriczko 16 5.03% ŠKV
Radoslav Hodor 16 5.03% Független
Erika Zámboriová 15 4.72% ŠKV
Jozef Hric 14 4.40% KSS
Vojtech Farkaš 14 4.40% Független
Július Pelegrin 13 4.09% Független
Ladislav Andrejanin 12 3.77% ÚSVIT
Slavomír Horváth 12 3.77% SNS
Slavomír Borovský 12 3.77% DS
Jaroslav Pástor 9 2.83% MOST - HÍD
Mária Lacková 9 2.83% Független
Ladislav Vojtko 8 2.52% KSS
Peter Derevjaník 7 2.20% SMER-SD
Anetta Strýčková 7 2.20% Független
Roland Szabó 7 2.20% SMER-SD
Alexander Képes 6 1.89% SMK-MKP
Peter Kocai 6 1.89% NAJ
István Zachariaš 6 1.89% SMK-MKP
Ján Horváth 5 1.57% Független
Alexander Horváth 5 1.57% MOST - HÍD
Anton Király 5 1.57% SMK-MKP
Csaba Simkó 4 1.26% SMK-MKP
Július Begala 4 1.26% Független
Norbert Krušinský 4 1.26% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 3 0.94% Független
Elena Fialková 3 0.94% MOST - HÍD
Attila Oravecz 3 0.94% MOST - HÍD
Rudolf Varga 3 0.94% VZDOR
Augustín Köteles 3 0.94% NAJ
Csaba Káposztás 3 0.94% MKDA-MKDSZ
Adrianna Gergely Papp 3 0.94% SMK-MKP
Ladislav Bartók 3 0.94% MKDA-MKDSZ
Tamás Iván 2 0.63% SMK-MKP
László Köteles 2 0.63% SMK-MKP
Gábor Szalay 2 0.63% SMK-MKP
Tibor Bráz 1 0.31% Független
Ervín Kompuš 1 0.31% NAJ
Július Grulyo 0 0.00% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 67.16 %
Torna 145 14.38 %
Buzita 141 13.99 %
Somodi 111 11.01 %
Makranc 110 10.91 %
Debrőd 109 10.81 %
Csécs 94 9.33 %
Szeszta 73 7.24 %
Jászó 69 6.85 %
Jánok 64 6.35 %
Perény - Hím 63 6.25 %
Komaróc 63 6.25 %
Áj 57 5.65 %
Reste 57 5.65 %
Szádudvarnok - Méhész 51 5.06 %
Tornaújfalu 49 4.86 %
Alsólánc 48 4.76 %
Zsarnó 47 4.66 %
Bódvavendégi 40 3.97 %
Nagyida 40 3.97 %
Péder 40 3.97 %
Abaújszina 33 3.27 %
Pány 22 2.18 %
Mecenzéf 21 2.08 %
Jászómindszent 12 1.19 %
Tornahorváti 12 1.19 %
Szádelő 12 1.19 %
Kenyhec 11 1.09 %
Miglécnémeti 11 1.09 %
Stósz 7 0.69 %
Kisida 7 0.69 %
Felsőmecenzéf 5 0.50 %
Hernádcsány 4 0.40 %
Hernádzsadány 4 0.40 %
Kassamindszent 4 0.40 %
Magyarbőd 4 0.40 %
Jászóújfalu 3 0.30 %
Felsőtőkés 3 0.30 %
Koksóbaksa 3 0.30 %
Izdobabeszter 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Petőszinye 3 0.30 %
Rás 2 0.20 %
Baska 2 0.20 %
Hernádszentistván 2 0.20 %
Benyék 2 0.20 %
Felsőcsáj 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Patacskő 2 0.20 %
Alsókemence 2 0.20 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.20 %
Györke 2 0.20 %
Alsómislye 2 0.20 %
Alsótőkés 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Abaújnádasd 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Rudnok 1 0.10 %
Hatkóc 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Lengyelfalva 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Bolyár 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Kisladna 1 0.10 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 9.86 %
Torna 110 3.34 %
Kecer 63 1.91 %
Szepsi 47 1.43 %
Mecenzéf 28 0.85 %
Áj 16 0.49 %
Buzita 14 0.42 %
Jászómindszent 13 0.39 %
Csécs 11 0.33 %
Jászóújfalu 10 0.30 %
Kisida 9 0.27 %
Abaújszakaly 9 0.27 %
Györke 8 0.24 %
Kenyhec 8 0.24 %
Hernádcsány 8 0.24 %
Tornaújfalu 7 0.21 %
Abos 7 0.21 %
Izdobabeszter 7 0.21 %
Abaújszina 6 0.18 %
Stósz 6 0.18 %
Budamér 5 0.15 %
Hernádszentistván 5 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.15 %
Hernádszokoly 5 0.15 %
Pány 5 0.15 %
Enyicke 5 0.15 %
Benyék 5 0.15 %
Semse 5 0.15 %
Bolyár 5 0.15 %
Hernádzsadány 4 0.12 %
Rozgony 4 0.12 %
Debrőd 4 0.12 %
Koksóbaksa 4 0.12 %
Nagyida 4 0.12 %
Miglécnémeti 4 0.12 %
Zsarnó 4 0.12 %
Alsókemence 4 0.12 %
Lapispatakújtelep 4 0.12 %
Szeszta 3 0.09 %
Hilyó 3 0.09 %
Komaróc 3 0.09 %
Nagyszalánc 3 0.09 %
Alsólánc 3 0.09 %
Patacskő 3 0.09 %
Sároskőszeg 3 0.09 %
Felsőmislye 3 0.09 %
Felsőmecenzéf 3 0.09 %
Szaláncújváros 3 0.09 %
Ránk 3 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.09 %
Alsómislye 3 0.09 %
Rudnok 3 0.09 %
Baska 3 0.09 %
Perény - Hím 3 0.09 %
Lapispatak 2 0.06 %
Lengyelfalva 2 0.06 %
Makranc 2 0.06 %
Petőszinye 2 0.06 %
Alsóhutka 2 0.06 %
Felsőtőkés 2 0.06 %
Aranyida 2 0.06 %
Királynép 2 0.06 %
Kassamindszent 2 0.06 %
Garbócbogdány 2 0.06 %
Hernádgecse 1 0.03 %
Alsótőkés 1 0.03 %
Kassaolcsvár 1 0.03 %
Abaújrákos 1 0.03 %
Reste 1 0.03 %
Jánok 1 0.03 %
Rás 1 0.03 %
Bódvavendégi 1 0.03 %
Hatkóc 1 0.03 %
Eszkáros 1 0.03 %
Ájfalucska 1 0.03 %
Szalánchuta 1 0.03 %
Alsócsáj 1 0.03 %
Kelecsenyborda 1 0.03 %
Györgyi 1 0.03 %
Somodi 1 0.03 %
Terebő 1 0.03 %
Abaújnádasd 1 0.03 %
Abaújharaszti 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Idabukóc 1 0.03 %
Felsőhutka 1 0.03 %
Felsőkemence 1 0.03 %
Balogd 1 0.03 %
Magyarbőd 1 0.03 %
Bölzse 1 0.03 %
Bátyok 1 0.03 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 28.19 %
Buzita 223 12.30 %
Csécs 84 4.63 %
Perény - Hím 79 4.36 %
Torna 77 4.25 %
Szeszta 77 4.25 %
Reste 67 3.70 %
Makranc 66 3.64 %
Komaróc 55 3.03 %
Debrőd 55 3.03 %
Somodi 53 2.92 %
Alsólánc 51 2.81 %
Nagyida 49 2.70 %
Tornaújfalu 38 2.10 %
Jászó 37 2.04 %
Áj 37 2.04 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.77 %
Zsarnó 31 1.71 %
Péder 30 1.65 %
Abaújszina 29 1.60 %
Jánok 28 1.54 %
Bódvavendégi 25 1.38 %
Mecenzéf 15 0.83 %
Semse 11 0.61 %
Pány 10 0.55 %
Kenyhec 9 0.50 %
Hernádcsány 9 0.50 %
Tornahorváti 8 0.44 %
Kassamindszent 8 0.44 %
Miglécnémeti 8 0.44 %
Györke 7 0.39 %
Enyicke 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Kisida 5 0.28 %
Izdobabeszter 5 0.28 %
Jászómindszent 5 0.28 %
Hernádszentistván 5 0.28 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 10.26 %
Jászómindszent 108 6.02 %
Stósz 76 4.24 %
Felsőmecenzéf 50 2.79 %
Szepsi 38 2.12 %
Kisida 36 2.01 %
Hernádcsány 24 1.34 %
Jászó 24 1.34 %
Kassamindszent 24 1.34 %
Jászóújfalu 22 1.23 %
Kassabéla 19 1.06 %
Rozgony 18 1.00 %
Budamér 18 1.00 %
Hernádszokoly 17 0.95 %
Semse 17 0.95 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.84 %
Sároskőszeg 15 0.84 %
Felsőtőkés 14 0.78 %
Kassaolcsvár 14 0.78 %
Csécs 12 0.67 %
Lengyelfalva 12 0.67 %
Torna 12 0.67 %
Izdobabeszter 12 0.67 %
Hernádszentistván 12 0.67 %
Idabukóc 11 0.61 %
Aranyida 11 0.61 %
Lapispatak 11 0.61 %
Koksóbaksa 10 0.56 %
Felsőmislye 9 0.50 %
Alsótőkés 9 0.50 %
Tarcavajkóc 8 0.45 %
Abaújszakaly 8 0.45 %
Tizsite 8 0.45 %
Baska 8 0.45 %
Hatkóc 7 0.39 %
Szalánchuta 7 0.39 %
Enyicke 7 0.39 %
Abaújnádasd 7 0.39 %
Nagyida 7 0.39 %
Abaújszina 7 0.39 %
Hilyó 7 0.39 %
Perény - Hím 7 0.39 %
Magyarbőd 7 0.39 %
Hernádgecse 7 0.39 %
Nagyszalánc 7 0.39 %
Györke 6 0.33 %
Garbócbogdány 6 0.33 %
Makranc 6 0.33 %
Lapispatakújtelep 6 0.33 %
Kelecsenyborda 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Királynép 6 0.33 %
Hernádzsadány 6 0.33 %
Rás 5 0.28 %
Pány 5 0.28 %
Rudnok 5 0.28 %
Kisladna 5 0.28 %
Terebő 5 0.28 %
Hernádgönyű 4 0.22 %
Buzita 4 0.22 %
Ájfalucska 4 0.22 %
Abaújharaszti 4 0.22 %
Zsarnó 4 0.22 %
Kalsa 4 0.22 %
Petőszinye 4 0.22 %
Szeszta 4 0.22 %
Nagyladna 4 0.22 %
Ósvacsákány 3 0.17 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Györgyi 3 0.17 %
Abaújrákos 3 0.17 %
Apátka 3 0.17 %
Jánok 3 0.17 %
Alsómislye 3 0.17 %
Abos 3 0.17 %
Alsóhutka 3 0.17 %
Benyék 3 0.17 %
Miglécnémeti 3 0.17 %
Újszállás 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Ósva 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Balogd 2 0.11 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Kenyhec 2 0.11 %
Bölzse 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Bódvavendégi 1 0.06 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Alsócsáj 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 58.28 %
Buzita 84 9.27 %
Torna 66 7.28 %
Makranc 50 5.52 %
Szeszta 45 4.97 %
Csécs 39 4.30 %
Debrőd 38 4.19 %
Áj 31 3.42 %
Somodi 30 3.31 %
Tornaújfalu 30 3.31 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.09 %
Nagyida 27 2.98 %
Perény - Hím 26 2.87 %
Alsólánc 26 2.87 %
Zsarnó 26 2.87 %
Jánok 26 2.87 %
Reste 23 2.54 %
Péder 22 2.43 %
Jászó 22 2.43 %
Bódvavendégi 21 2.32 %
Rudnok 17 1.88 %
Komaróc 17 1.88 %
Mecenzéf 15 1.66 %
Jászómindszent 13 1.43 %
Hernádcsány 13 1.43 %
Abaújszina 12 1.32 %
Tornahorváti 11 1.21 %
Miglécnémeti 9 0.99 %
Pány 9 0.99 %
Kassamindszent 8 0.88 %
Aranyida 7 0.77 %
Stósz 6 0.66 %
Izdobabeszter 6 0.66 %
Jászóújfalu 6 0.66 %
Györke 6 0.66 %
Rás 6 0.66 %
Enyicke 5 0.55 %
Ránk 5 0.55 %
Lapispatak 4 0.44 %
Patacskő 4 0.44 %
Sároskőszeg 4 0.44 %
Kisida 4 0.44 %
Alsómislye 4 0.44 %
Hernádgecse 4 0.44 %
Koksóbaksa 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Hernádszokoly 3 0.33 %
Szalánchuta 3 0.33 %
Kenyhec 3 0.33 %
Abaújszakaly 3 0.33 %
Garbócbogdány 3 0.33 %
Semse 3 0.33 %
Alsótőkés 3 0.33 %
Szádelő 2 0.22 %
Tarcavajkóc 2 0.22 %
Hernádzsadány 2 0.22 %
Hilyó 2 0.22 %
Magyarbőd 2 0.22 %
Nagyszalánc 2 0.22 %
Kisszalánc 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Budamér 2 0.22 %
Hernádgönyű 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Kalsa 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Kisladna 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sárosófalu 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Rozgony 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 19.45 %
Hernádszentistván 216 16.35 %
Sároskőszeg 164 12.41 %
Hernádszokoly 138 10.45 %
Budamér 79 5.98 %
Rozgony 58 4.39 %
Kassabéla 40 3.03 %
Abos 40 3.03 %
Kassamindszent 39 2.95 %
Kisida 37 2.80 %
Terebő 34 2.57 %
Hernádcsány 30 2.27 %
Enyicke 28 2.12 %
Jászómindszent 28 2.12 %
Királynép 28 2.12 %
Szepsi 26 1.97 %
Tarcavajkóc 25 1.89 %
Koksóbaksa 23 1.74 %
Izdobabeszter 23 1.74 %
Lapispatak 19 1.44 %
Benyék 18 1.36 %
Hernádzsadány 18 1.36 %
Kisladna 18 1.36 %
Felsőmislye 17 1.29 %
Rás 17 1.29 %
Hernádgecse 17 1.29 %
Nagyszalánc 16 1.21 %
Kassaolcsvár 16 1.21 %
Lapispatakújtelep 15 1.14 %
Kenyhec 15 1.14 %
Alsómislye 15 1.14 %
Eszkáros 14 1.06 %
Baska 14 1.06 %
Regeteruszka 14 1.06 %
Alsótőkés 14 1.06 %
Perény - Hím 13 0.98 %
Bölzse 13 0.98 %
Abaújnádasd 13 0.98 %
Csécs 12 0.91 %
Hatkóc 12 0.91 %
Nagyladna 12 0.91 %
Lengyelfalva 12 0.91 %
Aranyida 12 0.91 %
Abaújszina 11 0.83 %
Semse 11 0.83 %
Felsőhutka 11 0.83 %
Mecenzéf 11 0.83 %
Garbócbogdány 10 0.76 %
Kalsa 10 0.76 %
Buzita 10 0.76 %
Jászóújfalu 10 0.76 %
Torna 10 0.76 %
Kecer 10 0.76 %
Magyarbőd 10 0.76 %
Felsőtőkés 10 0.76 %
Györke 10 0.76 %
Alsóhutka 9 0.68 %
Abaújszakaly 9 0.68 %
Hilyó 8 0.61 %
Idabukóc 8 0.61 %
Alsókemence 8 0.61 %
Tizsite 7 0.53 %
Jászó 7 0.53 %
Szalánchuta 7 0.53 %
Hernádgönyű 7 0.53 %
Stósz 7 0.53 %
Felsőmecenzéf 7 0.53 %
Abaújharaszti 6 0.45 %
Bolyár 6 0.45 %
Ósva 6 0.45 %
Bunyita 6 0.45 %
Györgyi 6 0.45 %
Bátyok 5 0.38 %
Szaláncújváros 5 0.38 %
Nagyida 5 0.38 %
Pány 5 0.38 %
Felsőcsáj 4 0.30 %
Ránkfüred 4 0.30 %
Ránk 3 0.23 %
Jánok 3 0.23 %
Szeszta 3 0.23 %
Újszállás 3 0.23 %
Ósvacsákány 3 0.23 %
Rudnok 3 0.23 %
Miglécnémeti 3 0.23 %
Balogd 3 0.23 %
Sárosófalu 3 0.23 %
Alsócsáj 3 0.23 %
Petőszinye 3 0.23 %
Áj 3 0.23 %
Füzérnádaska 3 0.23 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.23 %
Felsőkemence 3 0.23 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kecerlipóc 2 0.15 %
Somodi 2 0.15 %
Abaújrákos 2 0.15 %
Apátka 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Makranc 2 0.15 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Zsarnó 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Tornaújfalu 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 26.81 %
Szepsi 178 12.18 %
Csécs 34 2.33 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.19 %
Áj 31 2.12 %
Makranc 29 1.98 %
Somodi 26 1.78 %
Tornaújfalu 25 1.71 %
Jánok 23 1.57 %
Perény - Hím 20 1.37 %
Zsarnó 20 1.37 %
Bódvavendégi 18 1.23 %
Mecenzéf 14 0.96 %
Szeszta 14 0.96 %
Tornahorváti 14 0.96 %
Jászó 12 0.82 %
Buzita 11 0.75 %
Debrőd 11 0.75 %
Kenyhec 11 0.75 %
Nagyida 10 0.68 %
Pány 10 0.68 %
Péder 8 0.55 %
Hernádcsány 6 0.41 %
Rozgony 6 0.41 %
Kisida 5 0.34 %
Hernádgecse 5 0.34 %
Reste 5 0.34 %
Ájfalucska 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Alsólánc 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Lapispatakújtelep 4 0.27 %
Jászómindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Izdobabeszter 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Komaróc 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Nagyszalánc 3 0.21 %
Abos 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Abaújszina 3 0.21 %
Kassamindszent 3 0.21 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Eszkáros 2 0.14 %
Rudnok 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Idabukóc 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 3.12 %
Torna 20 1.06 %
Csécs 12 0.63 %
Jászó 11 0.58 %
Tornaújfalu 10 0.53 %
Rozgony 10 0.53 %
Nagyida 10 0.53 %
Buzita 8 0.42 %
Somodi 8 0.42 %
Makranc 7 0.37 %
Zsarnó 6 0.32 %
Reste 6 0.32 %
Lapispatak 6 0.32 %
Idabukóc 6 0.32 %
Debrőd 5 0.26 %
Jánok 5 0.26 %
Perény - Hím 5 0.26 %
Abaújszina 5 0.26 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.21 %
Kassamindszent 4 0.21 %
Alsólánc 4 0.21 %
Tornahorváti 4 0.21 %
Szeszta 4 0.21 %
Izdobabeszter 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Magyarbőd 3 0.16 %
Komaróc 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Jászóújfalu 3 0.16 %
Kisida 3 0.16 %
Györke 3 0.16 %
Ránk 3 0.16 %
Terebő 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Nagyszalánc 2 0.11 %
Bódvavendégi 2 0.11 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.11 %
Hernádcsány 2 0.11 %
Budamér 2 0.11 %
Kalsa 2 0.11 %
Kecer 2 0.11 %
Kenyhec 2 0.11 %
Mecenzéf 2 0.11 %
Abos 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Abaújszakaly 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Jászómindszent 1 0.05 %
Pány 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Alsótőkés 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Királynép 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Felsőcsáj 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 11.46 %
Szepsi 82 7.01 %
Csécs 20 1.71 %
Tornaújfalu 18 1.54 %
Nagyida 17 1.45 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.28 %
Buzita 12 1.03 %
Áj 12 1.03 %
Szeszta 12 1.03 %
Somodi 11 0.94 %
Bódvavendégi 11 0.94 %
Zsarnó 10 0.86 %
Jászó 10 0.86 %
Makranc 10 0.86 %
Mecenzéf 9 0.77 %
Péder 9 0.77 %
Jászómindszent 8 0.68 %
Tornahorváti 8 0.68 %
Perény - Hím 7 0.60 %
Eszkáros 6 0.51 %
Hernádcsány 6 0.51 %
Abaújszina 6 0.51 %
Alsólánc 5 0.43 %
Kassamindszent 5 0.43 %
Reste 5 0.43 %
Jánok 4 0.34 %
Budamér 4 0.34 %
Baska 4 0.34 %
Kenyhec 4 0.34 %
Jászóújfalu 4 0.34 %
Hernádzsadány 4 0.34 %
Debrőd 4 0.34 %
Komaróc 4 0.34 %
Magyarbőd 4 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.34 %
Hernádszentistván 3 0.26 %
Kecer 3 0.26 %
Abaújnádasd 3 0.26 %
Alsótőkés 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Pány 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Semse 3 0.26 %
Györke 2 0.17 %
Abaújszakaly 2 0.17 %
Koksóbaksa 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Felsőmislye 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújrákos 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Rozgony 2 0.17 %
Rudnok 2 0.17 %
Izdobabeszter 2 0.17 %
Miglécnémeti 2 0.17 %
Szádelő 2 0.17 %
Benyék 2 0.17 %
Nagyszalánc 2 0.17 %
Alsómislye 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Lapispatakújtelep 1 0.09 %
Újszállás 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Stósz 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Hernádszokoly 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Patacskő 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Hilyó 1 0.09 %
Királynép 1 0.09 %
Ránk 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Kisida 1 0.09 %
Kisladna 1 0.09 %
Szaláncújváros 1 0.09 %
Idabukóc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 16.32 %
Torna 295 15.53 %
Jászó 262 13.80 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.64 %
Mecenzéf 91 4.79 %
Buzita 78 4.11 %
Szeszta 60 3.16 %
Zsarnó 56 2.95 %
Somodi 52 2.74 %
Tornaújfalu 50 2.63 %
Áj 47 2.47 %
Jászóújfalu 38 2.00 %
Debrőd 35 1.84 %
Bódvavendégi 33 1.74 %
Csécs 33 1.74 %
Alsólánc 29 1.53 %
Perény - Hím 28 1.47 %
Jánok 26 1.37 %
Szádelő 24 1.26 %
Abaújszina 23 1.21 %
Komaróc 22 1.16 %
Nagyida 20 1.05 %
Makranc 20 1.05 %
Reste 20 1.05 %
Péder 17 0.90 %
Felsőmecenzéf 14 0.74 %
Tornahorváti 11 0.58 %
Jászómindszent 8 0.42 %
Miglécnémeti 6 0.32 %
Királynép 6 0.32 %
Kenyhec 5 0.26 %
Hernádzsadány 5 0.26 %
Hernádcsány 5 0.26 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Abaújszakaly 4 0.21 %
Enyicke 4 0.21 %
Kisida 3 0.16 %
Nagyszalánc 3 0.16 %
Kassamindszent 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Pány 2 0.11 %
Hernádszokoly 2 0.11 %
Lapispatak 2 0.11 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 23.21 %
Makranc 115 8.21 %
Csécs 73 5.21 %
Torna 68 4.86 %
Buzita 39 2.79 %
Perény - Hím 36 2.57 %
Tornaújfalu 35 2.50 %
Jánok 30 2.14 %
Pány 26 1.86 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.79 %
Nagyida 23 1.64 %
Mecenzéf 23 1.64 %
Zsarnó 22 1.57 %
Áj 22 1.57 %
Szeszta 20 1.43 %
Györke 19 1.36 %
Komaróc 19 1.36 %
Péder 18 1.29 %
Somodi 17 1.21 %
Jászó 16 1.14 %
Reste 16 1.14 %
Debrőd 15 1.07 %
Kisida 14 1.00 %
Jászómindszent 14 1.00 %
Kenyhec 12 0.86 %
Alsólánc 12 0.86 %
Bódvavendégi 10 0.71 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.64 %
Sároskőszeg 9 0.64 %
Hernádcsány 9 0.64 %
Budamér 8 0.57 %
Rozgony 8 0.57 %
Kassamindszent 8 0.57 %
Hernádszentistván 7 0.50 %
Hernádszokoly 6 0.43 %
Izdobabeszter 6 0.43 %
Semse 6 0.43 %
Tornahorváti 6 0.43 %
Abaújszina 6 0.43 %
Idabukóc 6 0.43 %
Abos 6 0.43 %
Hilyó 6 0.43 %
Jászóújfalu 5 0.36 %
Tarcavajkóc 4 0.29 %
Koksóbaksa 4 0.29 %
Miglécnémeti 4 0.29 %
Bolyár 4 0.29 %
Nagyszalánc 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Abaújnádasd 4 0.29 %
Kassabéla 4 0.29 %
Rás 4 0.29 %
Benyék 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Rudnok 4 0.29 %
Stósz 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Kassaolcsvár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Bölzse 3 0.21 %
Felsőhutka 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Nagyladna 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.40 %
Rozgony 83 4.56 %
Izdobabeszter 61 3.35 %
Kisida 61 3.35 %
Kassamindszent 53 2.91 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.86 %
Györgyi 51 2.80 %
Hernádcsány 50 2.75 %
Jászómindszent 46 2.53 %
Györke 45 2.47 %
Alsókemence 44 2.42 %
Szepsi 42 2.31 %
Sároskőszeg 42 2.31 %
Kassaolcsvár 41 2.25 %
Regeteruszka 40 2.20 %
Garbócbogdány 39 2.14 %
Budamér 37 2.03 %
Petőszinye 37 2.03 %
Bolyár 36 1.98 %
Mecenzéf 36 1.98 %
Kelecsenyborda 36 1.98 %
Nagyszalánc 33 1.81 %
Benyék 31 1.70 %
Felsőmislye 29 1.59 %
Koksóbaksa 28 1.54 %
Tarcavajkóc 28 1.54 %
Csécs 28 1.54 %
Idabukóc 27 1.48 %
Ránkfüred 27 1.48 %
Lapispatak 27 1.48 %
Kecer 25 1.37 %
Alsótőkés 25 1.37 %
Királynép 25 1.37 %
Felsőcsáj 24 1.32 %
Lengyelfalva 24 1.32 %
Hernádzsadány 24 1.32 %
Rás 23 1.26 %
Hernádszentistván 23 1.26 %
Bátyok 23 1.26 %
Felsőkemence 22 1.21 %
Alsómislye 22 1.21 %
Kassabéla 21 1.15 %
Kalsa 20 1.10 %
Hernádszokoly 20 1.10 %
Füzérnádaska 18 0.99 %
Hernádgecse 18 0.99 %
Baska 18 0.99 %
Semse 17 0.93 %
Ránk 16 0.88 %
Tizsite 16 0.88 %
Torna 15 0.82 %
Abaújszakaly 15 0.82 %
Enyicke 15 0.82 %
Ósvacsákány 15 0.82 %
Aranyida 15 0.82 %
Hilyó 14 0.77 %
Alsóhutka 14 0.77 %
Abaújnádasd 14 0.77 %
Kenyhec 14 0.77 %
Jászó 14 0.77 %
Ósva 14 0.77 %
Abaújszina 13 0.71 %
Jászóújfalu 13 0.71 %
Abaújrákos 13 0.71 %
Abaújharaszti 12 0.66 %
Pány 12 0.66 %
Stósz 12 0.66 %
Szaláncújváros 12 0.66 %
Szeszta 11 0.60 %
Lapispatakújtelep 11 0.60 %
Somodi 11 0.60 %
Abos 11 0.60 %
Kecerlipóc 10 0.55 %
Felsőhutka 10 0.55 %
Terebő 10 0.55 %
Eszkáros 10 0.55 %
Sárosófalu 10 0.55 %
Balogd 9 0.49 %
Hernádgönyű 9 0.49 %
Bölzse 9 0.49 %
Alsócsáj 8 0.44 %
Szalánchuta 8 0.44 %
Perény - Hím 7 0.38 %
Nagyida 7 0.38 %
Makranc 6 0.33 %
Rudnok 6 0.33 %
Felsőtőkés 6 0.33 %
Nagyladna 5 0.27 %
Péder 5 0.27 %
Áj 5 0.27 %
Komaróc 5 0.27 %
Buzita 5 0.27 %
Újszállás 5 0.27 %
Modrafalva 4 0.22 %
Jánok 4 0.22 %
Bódvavendégi 4 0.22 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.22 %
Zsarnó 4 0.22 %
Hatkóc 4 0.22 %
Bunyita 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 12.68 %
Somodi 42 2.72 %
Kecer 28 1.81 %
Mecenzéf 22 1.42 %
Jászómindszent 16 1.03 %
Nagyida 14 0.91 %
Magyarbőd 13 0.84 %
Jászóújfalu 13 0.84 %
Torna 12 0.78 %
Csécs 10 0.65 %
Hernádcsány 8 0.52 %
Buzita 8 0.52 %
Szepsi 8 0.52 %
Kisida 8 0.52 %
Stósz 7 0.45 %
Patacskő 6 0.39 %
Abaújszina 6 0.39 %
Koksóbaksa 4 0.26 %
Felsőmecenzéf 4 0.26 %
Györke 4 0.26 %
Kassamindszent 4 0.26 %
Abaújszakaly 4 0.26 %
Kenyhec 4 0.26 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.26 %
Abaújnádasd 4 0.26 %
Hilyó 3 0.19 %
Rozgony 3 0.19 %
Rudnok 3 0.19 %
Regeteruszka 3 0.19 %
Budamér 3 0.19 %
Terebő 3 0.19 %
Szeszta 3 0.19 %
Tarcavajkóc 3 0.19 %
Hernádszokoly 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Királynép 2 0.13 %
Hernádgecse 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Györgyi 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Bölzse 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Ósvacsákány 2 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.13 %
Kelecsenyborda 2 0.13 %
Garbócbogdány 2 0.13 %
Izdobabeszter 2 0.13 %
Pány 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Perény - Hím 2 0.13 %
Lapispatak 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Hernádzsadány 2 0.13 %
Ránk 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Idabukóc 1 0.06 %
Makranc 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Nagyladna 1 0.06 %
Alsócsáj 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Enyicke 1 0.06 %
Ránkfüred 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.57 %
Rozgony 63 3.31 %
Hernádcsány 61 3.20 %
Jászómindszent 59 3.10 %
Kassamindszent 46 2.41 %
Mecenzéf 42 2.20 %
Izdobabeszter 37 1.94 %
Magyarbőd 35 1.84 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.84 %
Kisida 33 1.73 %
Nagyida 31 1.63 %
Györke 27 1.42 %
Enyicke 27 1.42 %
Hernádgecse 26 1.36 %
Jászó 26 1.36 %
Hernádzsadány 25 1.31 %
Kassaolcsvár 23 1.21 %
Csécs 23 1.21 %
Sároskőszeg 22 1.15 %
Hernádszentistván 22 1.15 %
Koksóbaksa 22 1.15 %
Lapispatak 21 1.10 %
Tarcavajkóc 21 1.10 %
Budamér 20 1.05 %
Nagyszalánc 20 1.05 %
Regeteruszka 19 1.00 %
Somodi 19 1.00 %
Királynép 19 1.00 %
Felsőmislye 19 1.00 %
Makranc 19 1.00 %
Felsőmecenzéf 19 1.00 %
Hernádszokoly 17 0.89 %
Alsómislye 17 0.89 %
Lengyelfalva 17 0.89 %
Baska 16 0.84 %
Semse 16 0.84 %
Abaújnádasd 15 0.79 %
Kecer 14 0.73 %
Stósz 14 0.73 %
Garbócbogdány 14 0.73 %
Idabukóc 14 0.73 %
Abaújszakaly 14 0.73 %
Torna 13 0.68 %
Kassabéla 13 0.68 %
Tizsite 12 0.63 %
Györgyi 12 0.63 %
Bölzse 12 0.63 %
Eszkáros 12 0.63 %
Kisladna 12 0.63 %
Pány 12 0.63 %
Füzérnádaska 11 0.58 %
Alsóhutka 11 0.58 %
Kenyhec 11 0.58 %
Perény - Hím 11 0.58 %
Petőszinye 10 0.52 %
Alsókemence 10 0.52 %
Benyék 10 0.52 %
Abaújszina 10 0.52 %
Szeszta 9 0.47 %
Hilyó 9 0.47 %
Jászóújfalu 9 0.47 %
Lapispatakújtelep 9 0.47 %
Felsőhutka 9 0.47 %
Hernádgönyű 9 0.47 %
Ósva 9 0.47 %
Bolyár 8 0.42 %
Alsótőkés 8 0.42 %
Aranyida 8 0.42 %
Zsarnó 8 0.42 %
Alsócsáj 7 0.37 %
Rudnok 7 0.37 %
Kelecsenyborda 7 0.37 %
Bátyok 7 0.37 %
Szalánchuta 7 0.37 %
Abos 7 0.37 %
Jánok 6 0.31 %
Kalsa 6 0.31 %
Balogd 6 0.31 %
Nagyladna 6 0.31 %
Rás 6 0.31 %
Bódvavendégi 6 0.31 %
Ósvacsákány 6 0.31 %
Kecerlipóc 6 0.31 %
Abaújharaszti 6 0.31 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.26 %
Terebő 5 0.26 %
Buzita 4 0.21 %
Felsőtőkés 4 0.21 %
Ránk 4 0.21 %
Komaróc 4 0.21 %
Felsőkemence 4 0.21 %
Patacskő 3 0.16 %
Bunyita 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Szádelő 2 0.10 %
Bocsárd 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Ránkfüred 2 0.10 %
Áj 2 0.10 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Reste 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.42 %
Lapispatak 242 7.90 %
Budamér 158 5.15 %
Mecenzéf 114 3.72 %
Hernádcsány 106 3.46 %
Lapispatakújtelep 98 3.20 %
Koksóbaksa 86 2.81 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.61 %
Nagyszalánc 77 2.51 %
Királynép 76 2.48 %
Abaújnádasd 76 2.48 %
Kecer 74 2.41 %
Stósz 74 2.41 %
Kisida 74 2.41 %
Rozgony 69 2.25 %
Kalsa 68 2.22 %
Szepsi 58 1.89 %
Izdobabeszter 55 1.79 %
Jászóújfalu 53 1.73 %
Lengyelfalva 50 1.63 %
Szaláncújváros 48 1.57 %
Hernádgecse 47 1.53 %
Jászómindszent 46 1.50 %
Sároskőszeg 46 1.50 %
Hernádszentistván 46 1.50 %
Magyarbőd 44 1.44 %
Regeteruszka 42 1.37 %
Enyicke 40 1.31 %
Benyék 36 1.17 %
Tizsite 35 1.14 %
Abaújszina 34 1.11 %
Bolyár 32 1.04 %
Alsókemence 31 1.01 %
Tarcavajkóc 31 1.01 %
Kelecsenyborda 30 0.98 %
Alsóhutka 29 0.95 %
Hernádgönyű 29 0.95 %
Kassamindszent 28 0.91 %
Sárosófalu 26 0.85 %
Petőszinye 26 0.85 %
Hernádszokoly 26 0.85 %
Újszállás 25 0.82 %
Semse 25 0.82 %
Györke 24 0.78 %
Kassaolcsvár 21 0.69 %
Abaújharaszti 21 0.69 %
Felsőkemence 21 0.69 %
Balogd 21 0.69 %
Garbócbogdány 20 0.65 %
Ósvacsákány 20 0.65 %
Ósva 20 0.65 %
Felsőmecenzéf 20 0.65 %
Abaújrákos 18 0.59 %
Rudnok 18 0.59 %
Hernádzsadány 18 0.59 %
Kassabéla 17 0.55 %
Szalánchuta 17 0.55 %
Györgyi 17 0.55 %
Alsótőkés 16 0.52 %
Felsőmislye 16 0.52 %
Csécs 15 0.49 %
Bunyita 14 0.46 %
Modrafalva 14 0.46 %
Bölzse 14 0.46 %
Torna 14 0.46 %
Alsómislye 14 0.46 %
Eszkáros 13 0.42 %
Baska 13 0.42 %
Bátyok 13 0.42 %
Abos 13 0.42 %
Kecerlipóc 12 0.39 %
Perény - Hím 12 0.39 %
Nagyida 12 0.39 %
Makranc 12 0.39 %
Alsócsáj 12 0.39 %
Felsőcsáj 11 0.36 %
Füzérnádaska 11 0.36 %
Pány 11 0.36 %
Rás 11 0.36 %
Hatkóc 11 0.36 %
Patacskő 11 0.36 %
Kenyhec 10 0.33 %
Aranyida 10 0.33 %
Hilyó 10 0.33 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.23 %
Felsőtőkés 7 0.23 %
Zsarnó 7 0.23 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 21.00 %
Jászómindszent 94 6.54 %
Szepsi 75 5.22 %
Stósz 68 4.73 %
Felsőmecenzéf 59 4.10 %
Jászó 40 2.78 %
Kisida 40 2.78 %
Hernádcsány 21 1.46 %
Rozgony 19 1.32 %
Makranc 18 1.25 %
Kassamindszent 17 1.18 %
Torna 16 1.11 %
Lengyelfalva 15 1.04 %
Rudnok 15 1.04 %
Hatkóc 15 1.04 %
Hernádszokoly 14 0.97 %
Királynép 11 0.76 %
Aranyida 11 0.76 %
Koksóbaksa 11 0.76 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.76 %
Jászóújfalu 10 0.70 %
Perény - Hím 9 0.63 %
Pány 9 0.63 %
Idabukóc 9 0.63 %
Garbócbogdány 8 0.56 %
Semse 8 0.56 %
Hernádszentistván 8 0.56 %
Nagyszalánc 8 0.56 %
Magyarbőd 8 0.56 %
Kassaolcsvár 8 0.56 %
Jánok 8 0.56 %
Izdobabeszter 7 0.49 %
Csécs 7 0.49 %
Felsőtőkés 7 0.49 %
Abaújszina 6 0.42 %
Kenyhec 6 0.42 %
Nagyida 6 0.42 %
Györke 6 0.42 %
Abaújszakaly 6 0.42 %
Benyék 6 0.42 %
Sároskőszeg 6 0.42 %
Felsőhutka 6 0.42 %
Abaújnádasd 5 0.35 %
Tarcavajkóc 5 0.35 %
Abos 5 0.35 %
Györgyi 5 0.35 %
Felsőmislye 5 0.35 %
Alsótőkés 5 0.35 %
Budamér 4 0.28 %
Rás 4 0.28 %
Kecerlipóc 4 0.28 %
Kecer 4 0.28 %
Kassabéla 4 0.28 %
Miglécnémeti 4 0.28 %
Buzita 4 0.28 %
Apátka 4 0.28 %
Zsarnó 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Bolyár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Lapispatak 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Alsócsáj 3 0.21 %
Szaláncújváros 3 0.21 %
Baska 3 0.21 %
Alsóhutka 3 0.21 %
Somodi 3 0.21 %
Szeszta 3 0.21 %
Hilyó 2 0.14 %
Sárosófalu 2 0.14 %
Ájfalucska 2 0.14 %
Tornaújfalu 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Tornahorváti 2 0.14 %
Nagyladna 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kisladna 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Újszállás 2 0.14 %
Tizsite 2 0.14 %
Abaújharaszti 2 0.14 %
Kalsa 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Alsólánc 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Komaróc 1 0.07 %
Bocsárd 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Bátyok 1 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.07 %
Debrőd 1 0.07 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %