SK
KS
.....

Nagyida

Község

címer zászló
2010 98% magyar 1910
294 8% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar, roma
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagyida
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľká Ida
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Alsómalom (Nižný mlyn), Alvég, Bralá, Cigánytelep, Dobogó (Dobogov), Felsőmalom (Vyšný mlyn), Felvég, Ferencpuszta (Františkov dvor), Gazdovské, (Gyula-tanya), Hosszúrét (Dlhá lúka), Ida-patak, Kanyapta, Koldus-erdő (Zsobrák-erdő, Žobrák), Kuzmák, Malý povraz, Mély-árok, Menye-árok, Menye-patak, Mély-árok, Nad Komárovským lesom, Nagy-erdő (Lesík), Nagyidai-rét (Veľkoidanske lúky), Pasienok, Pecina, Pod záhradou, Pri nižnom mlyne, Rikuše, Studienky, Szilvások (Silváše), Tanka, Vár-táblák, Veres-hegy (Červený breh), Vár-táblák (Zámecké táble), Vízrevég
Koordináták:
48.59367371, 21.16796494
Terület:
31,01 km2
Rang:
község
Népesség:
3567
Tszf. magasság:
210 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04455
Település kód:
522147
Szervezeti azonosító:
324868
Adóazonosító:
2021245127

Nagyida a Kassai-medence délnyugati peremén, Kassa központjától 18 km-re délnyugatra, Szepsitől 15 km-re keletre, 210 méteres (határa 194-325 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, az Ida-patak partján. Határa három kistáj (Alsó Hernád-völgy, Kanyapta-medence, Kassai-hegyalja) találkozásánál terül el, északnyugati részét a Kassai-hegyaljához tartozó erdős dombvidék (Koldus- v. Zsobrák-erdő) foglalja el, itt találjuk területének legmagasabb pontját (325 m) is. Határának középső és déli része nagyrészt mezőgazdaságilag művelt síkvidék, Nagyidától nyugatra egy kis erdőfolt az egykori (a 18. század végén az első katonai felmérés térképén már „Grosse Wald“ néven ábrázolt) Nagy-erdő maradéka. A község központjának közvetlen keleti szomszédságában található a Kelet-szlovákiai Vasmű (US Steel) hatalmas ipartelepe. Külterületi lakott helyei a Nagyidától 4 km-re északnyugatra található Ferencpuszta (Františkov dvor), mely a község ipari parkjának ad otthont és a 16-os főút mellett, a központtól 4,5 km-re nyugatra található Dobogó (Dobogov), melynek területe részben Nagyida, részben Szeszta kataszteréhez tartozik. A Koldus-erdő szélén található egykori Gyula-tanya (Júliov) a 20. század második felében elnéptelenedett. 2010-ben a község területének 60,8 %-át (1886 ha) szántóföld, 23,2 %-át erdő (718 ha), 6,2 %-át rét és legelő (191 ha), 5,3 %-át beépített terület (163 ha) és 1,6 %-át (49 ha) kert foglalta el. Nagyidát érinti a Kassát Tornán keresztül Rozsnyóval összekötő vasútvonal (megállóhely). A községet a 3400-as út köti össze Sacán (4 km) keresztül Kassával, illetve Komarócon (4,5 km) át Buzitával (11 km), a 3315-ös út Perénnyel (7,5 km), a 3318-as út pedig Bocsárddal (8 km) teremt összeköttetést. Határán áthalad a 16-os (korábban 50-es) főút Kassát Rozsnyóval összekötő szakasza. Északról Semse, nyugatról Pány, Csécs és Szeszta, délnyugatról Komaróc, délről Perény-Hím, délkeletről Abaújszina községekkel, északkeletről és keletről pedig Saca kassai városrésszel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1461-től az 1870-es évekig mezővárosi rangot viselt, 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig nagyközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Kassai járáshoz tartozott, majd a Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye Kassai járáshoz tartozó nagyközségként). 1968-ban határának egynegyedét az ekkor Kassa városrészévé váló Sacához csatolták, területe ezzel 41,66 km²-ről 31,01 km²-re csökkent.

Népesség

Nagyida a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 2011-ben 3256 lakosának 52,3 %-a szlovák, 27,1 %-a roma és 9,9 %-a magyar nemzetiségűnek vallotta magát, mintegy egytizede (10,4 %) pedig nem nyilatkozott nemzeti hovatartozásáról. Ugyanekkor a magyar anyanyelvűek aránya a magyar nemzetiségűekének csaknem a duplája (17,1 %) volt. Nagyida a 20. század első felében még túlnyomórészt magyar lakosságú település volt; 1921-ben a (cseh)szlovákok a lakosság 6,8 %-át, 1930-ban már egyharmadát (33,4 %) alkották, az államfordulat után, 1941-ben azonban már csak 9-en vallották magukat szlováknak. A 20. század második felében a község etnikai arculata teljesen átalakult, 1991-re az asszimiláció következtében a magyarok aránya 25,1 %-ra csökkent, majd 2001-re – dinamikus népességnövekedés mellett – 18,4 %-ra, 2011-re pedig a lakosság kevesebb, mint egytizedére (9,9 %). Nagyidán a 16. század óta élnek romák, 1941-ben a lakosság 12,7 százaléka volt cigány anyanyelvű, 2013-ban már 42,6 százaléka tartozott a roma etnikumhoz. Az 1991-es népszámlálás során a lakosság 21,5 %-a, 2001-ben pedig 31,6 %-a vallotta roma nemzetiségűnek magát. Ma a roma lakosság nagy része a falu északi bejáratánál, a Felvég keleti szomszédságában található nyomortelepen tömörül. A község népességének változása élesen eltérő szakaszokra osztható: 1880-1941 között lassú, de (az 1920-as évek stagnálását nem számítva) folyamatos gyarapodással egyharmadával, 1706 főről 2298 főre növelte lakosságszámát, majd a háború utáni két évtizedre dinamikus (1941-61 között 41,1 százalékos, 2298 főről 3243 főre) gyarapodás volt a jellemző. Ezt a rendszerváltásig az adminisztratív korlátozások révén történő „visszafejlesztés“ követte: az 1960-as években stagnált, majd 1970-91 között csaknem egynegyedével csökkent (3249 főről 2446 főre) a lakosság száma. A rendszerváltás után ezt gyors (2011 után gyorsuló ütemű) gyarapodás (1991-2017 között másfélszeresére, 2446 főről 3714 főre nőtt a lakosság száma) váltotta fel, mely csaknem kizárólag a roma gettó népességrobbanásával magyarázható. 2011-ben a lakosság 78,6 %-a római katolikus, 5,4 %-a református, 1,3 %-a görög katolikus vallású volt, a felekezeten kívüliek aránya 2,2 %, a vallási hovatartozásukról nem nyilatkozóké 11,2 % volt. A reformátusok (1880-ban 17,6 %, 1921-ben 14,2 %) és a görög katolikusok (1880-ban 12,2 %, 1921-ben 7,3 %) aránya a 20. század első fele óta jelentős mértékben csökkent a községben. 1944-ig számottevő izraelita közösség is élt Nagyidán (1880-ban a lakosság 12,3 %-át, 1921-ben 7,5 %-át, 1938-ban pedig 3,7 %-át alkották). Nagyida népsűrűsége (2011-ben 105 fő/km2, Gombospuszta nélkül 96,7 fő/km2) több, mint egyharmadával meghaladja a járási átlagot. Bár Perény kataszteri területén fekszik, a Nagyidától 3 km-re délre fekvő Gombospuszta közigazgatásilag Nagyidához tartozik, lakosságát is Nagyidáéhoz számítják. 2011-ben 257 lakosa volt, itt élt a község népességének 7,9 %-a.

Történelem

A község első írásos említése 1251-ben Ida néven, IV. Béla oklevelében szerepel. Nevét a (tisztázatlan etimológiájú) Ida patakról kapta. A Nagyida („Noghyda”) névváltozat 1330-ban jelent meg először (1332-ben „Magna Ida” latin alakban), 1400-ból fennmaradt Amadéida („Amade-Yda”) névváltozata is. Földvárát, mely fontos szerepet játszott a huszita betörések elleni védekezés során, 1406-ban építtette Perényi Péter országbíró. Az egykori vár a településtől északnyugatra állt, emlékét a Vár táblák dűlőnév őrzi. 1442-ben Nagyida várát Giskrának engedték át váltságdíjul. 1461-től Nagyida mezővárosként (oppidium) szerepelt, 91 portájával (1427) már a 15. században a jelentősebb települések közé számított. 1510 és 1513 között Ilosvai Selymes Péter tanítóként tevékenykedett Nagyidán. 1556-ban I. Ferdinánd seregei 20 napig ostromolták, majd lerombolták a nagyidai földvárat, ez az esemény ihlette Arany János "Nagyidai cigányok" című költeményét. Az 1550-es években lakossága református hitre tért. 1650-ben nagy zsidó vallási gyűlés színhelye volt, melyre egész Európából érkeztek résztvevők. A 17. század végére népessége jelentősen lecsökkent, 1696-ban mindössze 16 jobbágy- és 7 zsellérportája, 1715-ben 7, 1720-ban 8 portája adózott. A 18. században a kincstári birtokká nyilvánított nagyidai uradalom az aktív telepítési politikát folytató Csáky család birtokába került. Az új betelepülők zöme római katolikus vallású volt, így a reformátusok a század végére kisebbségbe kerültek. 1772-ben 106 porta volt Nagyidán. Római katolikus plébániáját 1742-ben alapították újra. Népes zsidó közössége már az 1780-as években zsinagógát létesített. 1818-as hatalmas tűzvész pusztított, melyben a katolikus templom is leégett. 1828-ban 213 háza és 1743 lakosa volt, ezzel Abaúj vármegye népesebb települései közé tartozott. 1851-ben 1698 lakosának kétharmada római katolikus, egyötöde református, egytizede pedig izraelita vallású (az első zsidók a 18. század végén telepedtek le Nagyidán). A 19. században Nagyida híres volt vásárairól (évente négyszer regionális, ötször-hatszor pedig helyi jelentőségű vásárnak adott helyet), ekkor kisebb téglagyár és két vízimalom (Alsó- és Felsőmalom) is üzemelt a faluban. Lakói főként a helyi nagybirtokon dolgoztak, elterjedt foglalkozás volt a szövés is. 1890-ben megépült a Kassát Tornával összekötő vasútvonal, melynek egyik állomása Nagyidán létesült. Az első népiskolát a három felekezet hívei közösen építették 1899-ben, épülete ma az óvodának ad otthont. A századfordulón épült a régi községháza (ma rendőrőrs) épülete. 1881-ig Abaúj, majd 1920-ig Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott. 1909-ben szeszgyár létesült a községben. 1910-ben a Nagyidához tartozó, a 19. század második felében létesült Ferencpusztának (Ferencztanya) 146 állandó lakosa volt, a község többi külterületén összesen 156-an éltek. 1945-ig a kastély a Schell család birtokában volt. 1880-ban 379, 1890-ben 319, 1910-ben pedig 325 ház állt Nagyidán. 1880-ban 1706, 1890-ben 1838, 1900-ban 1923, 1910-ben 2047 lakosa volt. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 2145, 1930-ban 2125 lakosa volt. 1938. novemberében az első bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz. A magyar közigazgatásban ismét nagyközséggé nyilvánították, 1941-ben 423 háza és 2298 lakosa volt. 1944-ben zsidónak nyilvánított lakosait (1938-ban 86 személy volt izraelita vallású a községben) megsemmisítő táborba hurcolták. 1945-ben visszacsatolták Csehszlovákiához, magyar lakosságának zöme reszlovakizált, így elkerülte a kitelepítést. Az 1950-es években a számos új munkalehetőség révén dinamikus fejlődésnek indult a település, új baromfiüzem és családi házas lakóövezet létesült a vasúton túli határrészen. 1948-ban létesült mezőgazdasági szövetkezete 1959-ben állami gazdasággá alakult át. 1953-ban iskolájában 12 szlovák és 4 magyar tanítási nyelvű osztály volt, a magyar nyelvű oktatás teljes megszüntetése az 1980-as években elősegítette az asszimiláció felgyorsulását. 1950-ben 2523, 1961-ben már 3243 lakosa volt a községnek. Az 1960-as években részben Nagyida határában építették fel a Kelet-szlovákiai Vasmű hatalmas kohászati komplexumát (a területet – az egykori Táborhely, Tanárok, Ortás és Makó alja dűlőket – 1968-ban elcsatolták a községtől). 1969-ben a falu szélén, az egykori uradalmi földeken szociális lakásokat létesítettek a roma lakosság számára (ekkor 177-en költöztek be). 1962-től építési tilalmat rendeltek el, a távlati tervek a község megszüntetésével számoltak, ennek ellenére sor került építkezésekre és új iskolát is létesítettek. 1950-ben 477, 1961-ben 609, 1991-ben 572 ház állt a községben. A vasmű közelsége miatt a község hanyatlásnak indult, mezőgazdasági jellegét nagyrészt elveszítette, a rendszerváltásig népessége is gyorsan csökkent: 1970-ben 3249, 1980-ban 2911, 1991-ben pedig 2446 lakosa volt. Az 1980-as évek végén a felnőtt lakosság fele a vasműben dolgozott. A rendszerváltás után állami gazdasága megszűnt, telephelyeinek nagy részét teljesen felszámolták. Az 1990-es évektől a szociális lakások körüli, egyre elterjedtebb illegális építkezéssel Nagyida belterületének északkeleti peremén (részben Nagyida, részben Saca kataszterében) a környék egyik legnagyobb roma nyomortelepe jött létre. 1995 őszén súlyos ipari baleset színhelye volt – a vasműben megsérült a gázvezeték, 11-en haltak meg és a község lakosságát ideiglenesen kitelepítették. 2014-ben a község határában, Ferencpuszta közelében ipari parkot létesítettek. 2001-ben Nagyidának 2808, 2011-ben 3256, 2017-ben pedig 3714 lakosa volt. Nagyidán 1951 óta tevékenykedik a nagy múltú Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes, 2019-ben 12. alkalommal rendezték meg a községben az Ilosvai Fesztivált.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Ipari parkjában két autóipari beszállító vállalat (IEE Sensing, Oerlikon Balzers) telephelye működik, melyek 2016-ban összesen 1500 munkást foglalkoztattak. Határában mezőgazdasági repülőtér működik. Az eredetileg késő reneszánsz stílusban, 1688-ban épült, később klasszicista stílusban átalakított egykori Csáky-kastély ma a községi hivatalnak (korábban az iskolának) ad otthont, kiterjedt (hét hektáros) kastélypark veszi körül. Szent Mártonnak szentelt, eredetileg a 14. században gótikus stílusban épült, mai formájában 1743 óta barokk stílusú római katolikus temploma, 1799-ben épült református temploma, valamint 1780-ban épült barokk zsinagógája egyaránt műemléki értékűek. A község legrégebbi fennmaradt épülete az ún. Ilosvai-ház a 18. századból. Az 1824-ban épült klasszicista Brezsányi-kastélynak csak néhány romja maradt fent. A község központjának értékes mezővárosi építészeti együttese nagyrészt napjainkig fennmaradt.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

IDA. Nagy Ida. Hajdani Vár, és mező Város Abaúj- Várm. földes Ura G. Csáky Uraság, Perényi, és Jábretzki Urak, a’ kiknek épűleteikkel díszesíttetik. Hajdan nevezetesebb vala, és Vára is jó karban lévén, elég viszontagságokat szenyvedett.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagy-Ida, magyar m. v. Abauj vmegyében, Kassához dél nyugotra 2 órányira: 1158 kath., 10 evang., 345 ref., 185 zsidó lak. Kath. és ref. anyatemplom. Diszesiti ezen helységet a gr. Csáky Antal kastélyja s gyönyörű angol kertje, pompás tavakkal, üvegházakkal, vadaskerttel. Határának nagyobb része sikon fekszik s igen termékeny; erdeje, rétje, legelője jó, nádja elég a Kanyapta mocsárban; országos vásárai erősen látogatottak, különösen a sertésre nézve hiresek. 1557-ben Perényi Ferencz igen vitézül megoltalmazta az ide való várat Puchaim császári vezér ellen, s számos czigányokat is fegyverfogásra kényszeritvén; de végre ezt a puskapor hiánya miatt 20 napi ostrom után csakugyan feladá. 1650-ben pedig az izraeliták tartának itt nevezetes zsinatot, mellyre Europának minden tartományából jelentek meg, de sikeretlenül megint eloszlottak. – F. u. nagyobb részt gr. Csáky Antal és báró Perényi, továbbá Knézsik, Jabreczky, Püspöki, stb.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Nagy-Ida régi mezőváros közel 2.000 lakossal s római katholikus, református és zsidó templommal. Hajdan a Perényiek birtoka volt, kik itt várat is építtettek. Nagy-Ida 1536-ban Zápolya János király hatalmába kerűlt. 1556-ban Puchaim, I. Ferdinánd vezére, Kassa ellen akarván nyomúlni, előbb Nagy-Ida várát támadta meg, melyet tulajdonosa, Perényi, rendes katonasága nem levén, nagy számú czigányaival védelmezett. Húsz napi ostrom után a védők puskapora elfogyván, Puchaim bevette és földig lerombolta a várat, mely aztán nem is épűlt föl többé. A megye 1608-ban itt tartotta közgyűlését. Ugyancsak itt tartottak egyetemes gyűlést az európai zsidó rabbik 1650-ben. A város közepe táján egy nagy kastély áll, mely ma a báró Schell Rezsőé, kinek itt érdekes régi képgyűjteménye van. Nagy-Idától délnyugatra terűl a Kanyapta szép lapálya, melyre szelíd lejtőkkel ereszkedik alá a dombos Cserehátnak éjszaki hosszú párkánya.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagy-Ida mezőváros, nagyközség. Kassával egyenes országuti összeköttetésben áll, azonkivül állomása a kassa–tornai vasutnak, mely Bárczán és Enyiczkén át kanyarodik Nagy-Ida felé. 319 házból áll; lakosainak száma 1835, kik csekély töredéken kívül mind magyarok, két harmadrészben katholikusok, egyébként különböző felekezetekre oszlanak. A katholikusokon kívül a reformátusoknak is van templomuk, a nagy számmal levő, az összes lakosságnak 10%-át képező izraelitáknak imaházuk. Van posta- és táviró állomása. Vásárai rendesen népesek szoktak lenni.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagyida, v. Abaúj-Torna vm. (Vel'ká Ida, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. szepsi esp. ker-ében. - 1251: Ida. 1332: már létezett. Tp-át Szt Márton tit-ra sztelték, 1818: bőv. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1650: zsidó zsinatot tartottak, melyre ezrével érkeztek a résztvevők egész Eu-ból, köztük 300 rabbi. A téma az volt, hogy a Messiás eljött-e már, vagy sem. - A pléb-t 1742: alapították újra. Anyakönyvei 1744-től. Kegyura 1880: Dessewffy Ferenc gr. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl. Filiája 1915: Komaróc.- Lakói 1940: 1525 r.k., 252 g.k., 2 g.kel., 5 ev., 342 ref., 100 izr., össz. 2226; 1991: 613 m. (25,06%), össz. 2446; 2000: 1903 r.k., össz. 2449; 2001: 516 m. (18,38%), össz. 2808. ** LThK 1888. IV:796. - KTN I:184. - Schem. Cass. 1915:59; 2000:76. - Györffy I:55.

Helységnévtár

Ida (Nagy-) (Iden, Ida Mare, luda Mare) [Sándor, Dobogó és Zsobrák p.j, RK. 957 Kassa, gk. 208 Szeszta, kg. 0 — , ág. 27 Kassai tót egyház, REF. 300 Tiszánlnnen, IZR. 210, más keresztény 1 —.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagyida eredetétől kezdve magyar, elenyészően jelentéktelen szlovák kisebbséggel. A magyar nyelvhatár szélső pontján a csehszlovák uralom változást hozott. Az 1921-es népszámlálás 88%-os és az 1930. évi 52%-os magyarságot mutatott ki. A felszabadulással a küzdelem a magyarság javára dőlt el. Mindössze 3% szlovák maradt a községben. (....) Nagyida. Okleveles első említését 1397-ben találjuk s ezidőben Chyrke Péter birtoka. Az 1427-iki adóösszeírás során 91 portát, 1715-ben csak 7 portát találtak itt. A XV. század elején Debrő István jószága. Debrő hűtlenségbe esvén, Zsigmond király javait elkobozta és Nagyidát 1411-ben Perényi Péternek adta 23 más községgel egyetemben. 1451-ben Modrár Pál a várkapitány. Zápolya János király hadai 1536-ban elfoglalták. 1556-ban Perényi Ferenc várúr Zápolya János özvegyéhez, Izabella királynéhoz pártolt, miértis I. Ferdinánd Puchaim vezetésével hadat küldött ellene. Hoszszabb ostrom után Perényi a vár feladására kényszerült. Puchaim Perényit elfogatta, a várat pedig leromboltatta. Nem is épült fel többé. A kuruc idők alatt majdnem teljesen megsemmisült. Rákóczi fejedelem leveretése után a Csáky grófok szerezték meg. A csehek alatt sokat szenvedett. Hozzátartozik: Cigánytábor, Dobogókőpuszta, Ferenctanya, Gyulatanya. A község területe 7234 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2298.

Gurdélyi Endre

1816. 11. 30.
Buzita - megszületett
Nagyida A település orvosa.

Oravecz Imre

1894. 12. 15.
Enyicke - megszületett
Nagyida - élt
1971. 12. 22.
Rozsnyó - elhunyt
Névelőfordulások
1251
Ida
1330
Yda
1332
Magna Ida
1400
Amade-Yda
1630
Nagy Ida
1773
Nagy-Ida
1786
Nagy-Ida
1808
Nagy-Ida, Welká Ida, Ida
1863
Nagyida
1920
Veľká Ida
1927
Veľká Ida, Nagy-Ida
1938
Nagyida
1945
Veľká Ida, Nagy-Ida
1948
Veľká Ida
1994
Nagyida

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kastély (Kaštieľ) 42
Telefon: 0556992616
Fax: 0557287311

Honlap: velkaida.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Nagy Peter (Független)

Képviselő-testület:
Demko Tomáš (Független)
Abošiová Gabriela (Független)
Csiszár Ivan (Független)
Gladič Vladimír (Független)
Galajdová Silvia (KDH)
Lukáč Gabriel (SaS)
Theisová Lucia (SMK-MKP)
Ignáth Peter (SMK-MKP)
Demko Štefan (SMK-MKP)
Független 44% Független 4 képviselö KDH 11% KDH 1 képviselö SaS 11% SaS 1 képviselö SMK-MKP 33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
Nagyidai Posta

Nagyida 268

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Nagyida 1

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Nagyida 359

Nagyidai Anyakönyvi Hivatal

Kastély 42

Nagyidai Községi Hivatal

Kastély 42

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1386 81%
szlovákok 143 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 100 6%
egyéb 77 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1706
magyarok 2010 98%
szlovákok 30 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2047
magyarok 1868 87%
szlovákok 146 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 131 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2145
magyarok 613 25%
szlovákok 1299 53%
ruszinok 0 0%
romák 525 21%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2446
magyarok 516 18%
szlovákok 1381 49%
ruszinok 0 0%
romák 888 32%
ukránok 0 0%
csehek 12 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 0%
összlétszám 2808
magyarok 321 10%
szlovákok 1704 52%
ruszinok 0 0%
romák 884 27%
ukránok 2 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 339 10%
összlétszám 3256
magyarok 294 8%
szlovákok 1919 49%
ruszinok 3 0%
romák 1428 37%
ukránok 3 0%
csehek 10 0%
németek 0 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 247 6%
összlétszám 3911
összlétszám 2145
magyarok 1868 87%
szlovákok 146 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 131 6%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2360
Választási részvétel: 54.58 %
Kiadott boríték: 1288
Bedobott boríték: 1277

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1263
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Nagy Peter 634 50.20 % Független
Beluscsák Július 553 43.78 % SMK-MKP, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Cichovský Štefan 76 6.02 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Demko Tomáš 434 Független
Galajdová Silvia 317 KDH
Theisová Lucia 298 SMK-MKP
Lukáč Gabriel 290 SaS
Ignáth Peter 284 SMK-MKP
Abošiová Gabriela 281 Független
Demko Štefan 281 SMK-MKP
Csiszár Ivan 258 Független
Rontó Ján 247 SMK-MKP
Matuová Anna 230 Független
Pósa Gabriel 221 SMK-MKP
Matusák Štefan 214 SMK-MKP
Kulik Pavol 207 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Knap Gabriel 191 Független
Mižáková Gabriela 189 Független
Knap Marek 187 MOST - HÍD
Veres Ladislav 185 MOST - HÍD
Lučai Jozef 183 KDH
Brezo Csaba 175 Független
Kiss Július 175 Független
Bekeč Peter 164 MOST - HÍD
Žiga Jozef 150 Független
Fialka Pavol 125 SMER-SD
Ďuríšek František 110 SMK-MKP
Forraiová Elena 85 Független
Horovský Pavol 83 MOST - HÍD
Gladič Vladimír 75 Független
Lučai Lucia 36 Független
Bitó Patrik 33 Független

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 22.22% SDKÚ-DS 2 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö SIEŤ 22.22% SIEŤ 2 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 44.44% Független 4 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö SaS 11.11% SaS 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2196
Választási részvétel: 22.36 %
Kiadott boríték: 491
Bedobott boríték: 490
Választásra jogosult: 2195
Választási részvétel: 8.34 %
Kiadott boríték: 183
Bedobott boríték: 183
Választásra jogosult: 2 358
Választási részvétel: 20,22 %
Kiadott boríték: 477
Bedobott boríték: 477

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 444
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 437
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 207 46.62 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 165 37.16 % KDS
Dominika Palaščáková 21 4.73 % NOVA
Marek Ďurán 17 3.83 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 12 2.70 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 7 1.58 % Független
Ivan Kuhn 5 1.13 % OKS
Lukáš Sisák 4 0.90 % KSS
Jaroslav Džunko 3 0.68 % Független
Vladimír Gürtler 3 0.68 % 7 STATOČNÝCH
Zdenko Trebuľa 88 48.89% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 200 45.77 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 111 25.40 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 44 10.07 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 28 6.41 % ĽSNS
Róbert Bačinský 24 5.49 % Független
Oliver Petrík 13 2.97 % JĽSS
Jaroslav Džunko 7 1.60 % Független
Jarmila Tkáčová 5 1.14 % SNS
Jozef Bobík 2 0.46 % Független
Adam Šepetka 1 0.23 % NAJ
Rudolf Botka 1 0.23 % NP
Ján Struk 1 0.23 % SMS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 486
Érvényes szavazólap: 463
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Július Beluscák 439 90.33% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Konkoly 102 20.99% SMER - SD
László Köteles 70 14.40% SMK-MKP
István Zachariaš 65 13.37% SMK-MKP
László Iván 44 9.05% SMK-MKP
Elena Fialková 42 8.64% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viktor Sasák 41 8.44% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jenő Csoltkó 37 7.61% Független
Štefan Petrík 34 7.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Anton Király 31 6.38% SMK-MKP
Jozef Holečko 31 6.38% Független
Štefan Markovič 27 5.56% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Norbert Krušinský 26 5.35% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Pástor 25 5.14% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Július Grulyo 22 4.53% Független
Monika Bérešová 17 3.50% SZS
Michal Rečka 16 3.29% SMER - SD
Miroslav Bačenko 15 3.09% Független
Tomáš Suchý 15 3.09% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viliam Bačo 14 2.88% Független
František Petro 14 2.88% SMER - SD
Ladislav Bartók 13 2.67% Független
Miloš Barcal 13 2.67% Független
Ján Bačo 11 2.26% SĽS
Peter Papáč 10 2.06% KSS
Martin Baltes 9 1.85% SĽS
Vojtech Staňo 9 1.85% SMER - SD
Ľubomír Šimko 9 1.85% SMER - SD
Ján Mikloš 8 1.65% KSS
Róbert Šándor 8 1.65% Független
Slavomír Horváth 8 1.65% SNS
Marián Tóth 8 1.65% SaS
Roman Horváth 8 1.65% SRÚS
Dominika Palaščáková 8 1.65% NOVA
Viktor Dulina 8 1.65% Független
Ján Kokarda 8 1.65% Független
Božena Letková 7 1.44% Független
Jozef Koňa 7 1.44% SĽS
Ivan Hriczko 7 1.44% Független
Alexander Bimbo 6 1.23% SRÚS
Monika Vargová 6 1.23% SNS
Štefan Laczkó 6 1.23% 7 STATOČNÝCH
Róbert Čarny 5 1.03% SNS
Rastislav Moric 5 1.03% 7 STATOČNÝCH
Mária Topoľančinová 5 1.03% ĽS-HZDS
Marián Kertész 5 1.03% PD
Elena Majancsíková 4 0.82% SĽS
Karol Dzugas 4 0.82% Független
Ján Stanislav 4 0.82% SNS
Vladimír Popovič 4 0.82% SMS
Ivan Buchla 4 0.82% SNS
Ladislav Miko 4 0.82% 7 STATOČNÝCH
Imrich Kohút 4 0.82% SĽS
Františka Kočišová 4 0.82% SĽS
Radoslav Šimko 3 0.62% SNS
Ján Marton 3 0.62% NOVA
Ladislav Vojtko 2 0.41% KSS
Ľubica Holováčová 2 0.41% SĽS
Anton Medvec 2 0.41% Független
Peter Palaščák 2 0.41% SOĽ
Jozef Tischler 1 0.21% SĽS
Július Beluscsák 383 82.72% Független
Monika Gergelová 130 28.08% SNS
Gábor Szalay 72 15.55% SMK-MKP
Alexander Képes 49 10.58% SMK-MKP
Tamás Iván 49 10.58% SMK-MKP
Mária Lacková 45 9.72% Független
László Köteles 44 9.50% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 40 8.64% SMK-MKP
István Zachariaš 37 7.99% SMK-MKP
Július Pelegrin 35 7.56% Független
František Gedra 31 6.70% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 27 5.83% SMK-MKP
Štefan Hudák 27 5.83% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Vaňová 24 5.18% ŠKV
Marcela Demkeová 24 5.18% ĽS Naše Slovensko
Elena Fialková 23 4.97% MOST - HÍD
Roland Szabó 22 4.75% SMER-SD
Július Begala 21 4.54% Független
Martin Baltes 21 4.54% ĽS Naše Slovensko
Csaba Simkó 20 4.32% SMK-MKP
Viktor Dulina 18 3.89% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Csaba Káposztás 17 3.67% MKDA-MKDSZ
Peter Solár 17 3.67% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Norbert Krušinský 16 3.46% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 16 3.46% MKDA-MKDSZ
Miloš Barcal 15 3.24% Független
Mária Dulovičová 14 3.02% Független
Ervín Kompuš 14 3.02% NAJ
Ján Horváth 13 2.81% Független
Martin Smrčo 13 2.81% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Tibor Bráz 13 2.81% Független
Peter Kocai 12 2.59% NAJ
František Petro 12 2.59% SMER-SD
Ondrej Bernát 11 2.38% SMER-SD
Ján Kokarda 11 2.38% Független
Augustín Köteles 10 2.16% NAJ
Radoslav Hodor 10 2.16% Független
Attila Oravecz 10 2.16% MOST - HÍD
Slavomír Borovský 9 1.94% DS
Tomáš Kozlai 9 1.94% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Andrejanin 9 1.94% ÚSVIT
Vojtech Farkaš 9 1.94% Független
Ján Serbin 9 1.94% Független
Imrich Bakši 9 1.94% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Lehotský 9 1.94% Független
Martina Dutková 8 1.73% Független
Ivan Hriczko 8 1.73% ŠKV
Michal Rečka 8 1.73% SMER-SD
Jaroslav Pástor 8 1.73% MOST - HÍD
Anetta Strýčková 7 1.51% Független
Vlastimil Lakatoš 7 1.51% Független
Erika Zámboriová 7 1.51% ŠKV
Pavol Bujňák 7 1.51% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Rudolf Varga 7 1.51% VZDOR
Slavomír Horváth 6 1.30% SNS
Peter Seman 6 1.30% KSS
Gabriel Böhm 6 1.30% Független
Peter Derevjaník 6 1.30% SMER-SD
Anton Medvec 5 1.08% Független
Tomáš Suchý 4 0.86% ŠANCA
Alexander Horváth 4 0.86% MOST - HÍD
Jozef Hric 3 0.65% KSS
Jozef Krešák 3 0.65% ŠANCA
Július Grulyo 3 0.65% Független
Ladislav Vojtko 2 0.43% KSS
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 32.19 %
Torna 145 6.89 %
Buzita 141 6.70 %
Somodi 111 5.28 %
Makranc 110 5.23 %
Debrőd 109 5.18 %
Csécs 94 4.47 %
Szeszta 73 3.47 %
Jászó 69 3.28 %
Jánok 64 3.04 %
Perény - Hím 63 3.00 %
Komaróc 63 3.00 %
Áj 57 2.71 %
Reste 57 2.71 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.43 %
Tornaújfalu 49 2.33 %
Alsólánc 48 2.28 %
Zsarnó 47 2.23 %
Bódvavendégi 40 1.90 %
Nagyida 40 1.90 %
Péder 40 1.90 %
Abaújszina 33 1.57 %
Pány 22 1.05 %
Mecenzéf 21 1.00 %
Jászómindszent 12 0.57 %
Tornahorváti 12 0.57 %
Szádelő 12 0.57 %
Kenyhec 11 0.52 %
Miglécnémeti 11 0.52 %
Stósz 7 0.33 %
Kisida 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 5 0.24 %
Hernádcsány 4 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 73.20 %
Torna 110 24.77 %
Kecer 63 14.19 %
Szepsi 47 10.59 %
Mecenzéf 28 6.31 %
Áj 16 3.60 %
Buzita 14 3.15 %
Jászómindszent 13 2.93 %
Csécs 11 2.48 %
Jászóújfalu 10 2.25 %
Kisida 9 2.03 %
Abaújszakaly 9 2.03 %
Györke 8 1.80 %
Kenyhec 8 1.80 %
Hernádcsány 8 1.80 %
Tornaújfalu 7 1.58 %
Abos 7 1.58 %
Izdobabeszter 7 1.58 %
Abaújszina 6 1.35 %
Stósz 6 1.35 %
Budamér 5 1.13 %
Hernádszentistván 5 1.13 %
Szádudvarnok - Méhész 5 1.13 %
Hernádszokoly 5 1.13 %
Pány 5 1.13 %
Enyicke 5 1.13 %
Benyék 5 1.13 %
Semse 5 1.13 %
Bolyár 5 1.13 %
Hernádzsadány 4 0.90 %
Rozgony 4 0.90 %
Debrőd 4 0.90 %
Koksóbaksa 4 0.90 %
Nagyida 4 0.90 %
Miglécnémeti 4 0.90 %
Zsarnó 4 0.90 %
Alsókemence 4 0.90 %
Lapispatakújtelep 4 0.90 %
Szeszta 3 0.68 %
Hilyó 3 0.68 %
Komaróc 3 0.68 %
Nagyszalánc 3 0.68 %
Alsólánc 3 0.68 %
Patacskő 3 0.68 %
Sároskőszeg 3 0.68 %
Felsőmislye 3 0.68 %
Felsőmecenzéf 3 0.68 %
Szaláncújváros 3 0.68 %
Ránk 3 0.68 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.68 %
Alsómislye 3 0.68 %
Rudnok 3 0.68 %
Baska 3 0.68 %
Perény - Hím 3 0.68 %
Lapispatak 2 0.45 %
Lengyelfalva 2 0.45 %
Makranc 2 0.45 %
Petőszinye 2 0.45 %
Alsóhutka 2 0.45 %
Felsőtőkés 2 0.45 %
Aranyida 2 0.45 %
Királynép 2 0.45 %
Kassamindszent 2 0.45 %
Garbócbogdány 2 0.45 %
Hernádgecse 1 0.23 %
Alsótőkés 1 0.23 %
Kassaolcsvár 1 0.23 %
Abaújrákos 1 0.23 %
Reste 1 0.23 %
Jánok 1 0.23 %
Rás 1 0.23 %
Bódvavendégi 1 0.23 %
Hatkóc 1 0.23 %
Eszkáros 1 0.23 %
Ájfalucska 1 0.23 %
Szalánchuta 1 0.23 %
Alsócsáj 1 0.23 %
Kelecsenyborda 1 0.23 %
Györgyi 1 0.23 %
Somodi 1 0.23 %
Terebő 1 0.23 %
Abaújnádasd 1 0.23 %
Abaújharaszti 1 0.23 %
Tornahorváti 1 0.23 %
Idabukóc 1 0.23 %
Felsőhutka 1 0.23 %
Felsőkemence 1 0.23 %
Balogd 1 0.23 %
Magyarbőd 1 0.23 %
Bölzse 1 0.23 %
Bátyok 1 0.23 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 28.33 %
Buzita 223 12.36 %
Csécs 84 4.66 %
Perény - Hím 79 4.38 %
Torna 77 4.27 %
Szeszta 77 4.27 %
Reste 67 3.71 %
Makranc 66 3.66 %
Komaróc 55 3.05 %
Debrőd 55 3.05 %
Somodi 53 2.94 %
Alsólánc 51 2.83 %
Nagyida 49 2.72 %
Tornaújfalu 38 2.11 %
Jászó 37 2.05 %
Áj 37 2.05 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.77 %
Zsarnó 31 1.72 %
Péder 30 1.66 %
Abaújszina 29 1.61 %
Jánok 28 1.55 %
Bódvavendégi 25 1.39 %
Mecenzéf 15 0.83 %
Semse 11 0.61 %
Pány 10 0.55 %
Kenyhec 9 0.50 %
Hernádcsány 9 0.50 %
Tornahorváti 8 0.44 %
Kassamindszent 8 0.44 %
Miglécnémeti 8 0.44 %
Györke 7 0.39 %
Enyicke 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Kisida 5 0.28 %
Izdobabeszter 5 0.28 %
Jászómindszent 5 0.28 %
Hernádszentistván 5 0.28 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 19.37 %
Jászómindszent 108 11.37 %
Stósz 76 8.00 %
Felsőmecenzéf 50 5.26 %
Szepsi 38 4.00 %
Kisida 36 3.79 %
Hernádcsány 24 2.53 %
Jászó 24 2.53 %
Kassamindszent 24 2.53 %
Jászóújfalu 22 2.32 %
Kassabéla 19 2.00 %
Rozgony 18 1.89 %
Budamér 18 1.89 %
Hernádszokoly 17 1.79 %
Semse 17 1.79 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.58 %
Sároskőszeg 15 1.58 %
Felsőtőkés 14 1.47 %
Kassaolcsvár 14 1.47 %
Csécs 12 1.26 %
Lengyelfalva 12 1.26 %
Torna 12 1.26 %
Izdobabeszter 12 1.26 %
Hernádszentistván 12 1.26 %
Idabukóc 11 1.16 %
Aranyida 11 1.16 %
Lapispatak 11 1.16 %
Koksóbaksa 10 1.05 %
Felsőmislye 9 0.95 %
Alsótőkés 9 0.95 %
Tarcavajkóc 8 0.84 %
Abaújszakaly 8 0.84 %
Tizsite 8 0.84 %
Baska 8 0.84 %
Hatkóc 7 0.74 %
Szalánchuta 7 0.74 %
Enyicke 7 0.74 %
Abaújnádasd 7 0.74 %
Nagyida 7 0.74 %
Abaújszina 7 0.74 %
Hilyó 7 0.74 %
Perény - Hím 7 0.74 %
Magyarbőd 7 0.74 %
Hernádgecse 7 0.74 %
Nagyszalánc 7 0.74 %
Györke 6 0.63 %
Garbócbogdány 6 0.63 %
Makranc 6 0.63 %
Lapispatakújtelep 6 0.63 %
Kelecsenyborda 6 0.63 %
Kecer 6 0.63 %
Királynép 6 0.63 %
Hernádzsadány 6 0.63 %
Rás 5 0.53 %
Pány 5 0.53 %
Rudnok 5 0.53 %
Kisladna 5 0.53 %
Terebő 5 0.53 %
Hernádgönyű 4 0.42 %
Buzita 4 0.42 %
Ájfalucska 4 0.42 %
Abaújharaszti 4 0.42 %
Zsarnó 4 0.42 %
Kalsa 4 0.42 %
Petőszinye 4 0.42 %
Szeszta 4 0.42 %
Nagyladna 4 0.42 %
Ósvacsákány 3 0.32 %
Felsőcsáj 3 0.32 %
Györgyi 3 0.32 %
Abaújrákos 3 0.32 %
Apátka 3 0.32 %
Jánok 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Abos 3 0.32 %
Alsóhutka 3 0.32 %
Benyék 3 0.32 %
Miglécnémeti 3 0.32 %
Újszállás 2 0.21 %
Alsókemence 2 0.21 %
Ósva 2 0.21 %
Szaláncújváros 2 0.21 %
Balogd 2 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Somodi 2 0.21 %
Regeteruszka 2 0.21 %
Bátyok 2 0.21 %
Debrőd 2 0.21 %
Tornaújfalu 2 0.21 %
Kenyhec 2 0.21 %
Bölzse 2 0.21 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Modrafalva 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 43.07 %
Buzita 84 6.85 %
Torna 66 5.38 %
Makranc 50 4.08 %
Szeszta 45 3.67 %
Csécs 39 3.18 %
Debrőd 38 3.10 %
Áj 31 2.53 %
Somodi 30 2.45 %
Tornaújfalu 30 2.45 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.28 %
Nagyida 27 2.20 %
Perény - Hím 26 2.12 %
Alsólánc 26 2.12 %
Zsarnó 26 2.12 %
Jánok 26 2.12 %
Reste 23 1.88 %
Péder 22 1.79 %
Jászó 22 1.79 %
Bódvavendégi 21 1.71 %
Rudnok 17 1.39 %
Komaróc 17 1.39 %
Mecenzéf 15 1.22 %
Jászómindszent 13 1.06 %
Hernádcsány 13 1.06 %
Abaújszina 12 0.98 %
Tornahorváti 11 0.90 %
Miglécnémeti 9 0.73 %
Pány 9 0.73 %
Kassamindszent 8 0.65 %
Aranyida 7 0.57 %
Stósz 6 0.49 %
Izdobabeszter 6 0.49 %
Jászóújfalu 6 0.49 %
Györke 6 0.49 %
Rás 6 0.49 %
Enyicke 5 0.41 %
Ránk 5 0.41 %
Lapispatak 4 0.33 %
Patacskő 4 0.33 %
Sároskőszeg 4 0.33 %
Kisida 4 0.33 %
Alsómislye 4 0.33 %
Hernádgecse 4 0.33 %
Koksóbaksa 3 0.24 %
Felsőmecenzéf 3 0.24 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Szalánchuta 3 0.24 %
Kenyhec 3 0.24 %
Abaújszakaly 3 0.24 %
Garbócbogdány 3 0.24 %
Semse 3 0.24 %
Alsótőkés 3 0.24 %
Szádelő 2 0.16 %
Tarcavajkóc 2 0.16 %
Hernádzsadány 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Magyarbőd 2 0.16 %
Nagyszalánc 2 0.16 %
Kisszalánc 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kalsa 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Kisladna 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sárosófalu 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Rozgony 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Kassaolcsvár 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.81 %
Hernádszentistván 216 11.61 %
Sároskőszeg 164 8.81 %
Hernádszokoly 138 7.42 %
Budamér 79 4.25 %
Rozgony 58 3.12 %
Kassabéla 40 2.15 %
Abos 40 2.15 %
Kassamindszent 39 2.10 %
Kisida 37 1.99 %
Terebő 34 1.83 %
Hernádcsány 30 1.61 %
Enyicke 28 1.50 %
Jászómindszent 28 1.50 %
Királynép 28 1.50 %
Szepsi 26 1.40 %
Tarcavajkóc 25 1.34 %
Koksóbaksa 23 1.24 %
Izdobabeszter 23 1.24 %
Lapispatak 19 1.02 %
Benyék 18 0.97 %
Hernádzsadány 18 0.97 %
Kisladna 18 0.97 %
Felsőmislye 17 0.91 %
Rás 17 0.91 %
Hernádgecse 17 0.91 %
Nagyszalánc 16 0.86 %
Kassaolcsvár 16 0.86 %
Lapispatakújtelep 15 0.81 %
Kenyhec 15 0.81 %
Alsómislye 15 0.81 %
Eszkáros 14 0.75 %
Baska 14 0.75 %
Regeteruszka 14 0.75 %
Alsótőkés 14 0.75 %
Perény - Hím 13 0.70 %
Bölzse 13 0.70 %
Abaújnádasd 13 0.70 %
Csécs 12 0.64 %
Hatkóc 12 0.64 %
Nagyladna 12 0.64 %
Lengyelfalva 12 0.64 %
Aranyida 12 0.64 %
Abaújszina 11 0.59 %
Semse 11 0.59 %
Felsőhutka 11 0.59 %
Mecenzéf 11 0.59 %
Garbócbogdány 10 0.54 %
Kalsa 10 0.54 %
Buzita 10 0.54 %
Jászóújfalu 10 0.54 %
Torna 10 0.54 %
Kecer 10 0.54 %
Magyarbőd 10 0.54 %
Felsőtőkés 10 0.54 %
Györke 10 0.54 %
Alsóhutka 9 0.48 %
Abaújszakaly 9 0.48 %
Hilyó 8 0.43 %
Idabukóc 8 0.43 %
Alsókemence 8 0.43 %
Tizsite 7 0.38 %
Jászó 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Hernádgönyű 7 0.38 %
Stósz 7 0.38 %
Felsőmecenzéf 7 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Bolyár 6 0.32 %
Ósva 6 0.32 %
Bunyita 6 0.32 %
Györgyi 6 0.32 %
Bátyok 5 0.27 %
Szaláncújváros 5 0.27 %
Nagyida 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Felsőcsáj 4 0.21 %
Ránkfüred 4 0.21 %
Ránk 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Szeszta 3 0.16 %
Újszállás 3 0.16 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Rudnok 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Balogd 3 0.16 %
Sárosófalu 3 0.16 %
Alsócsáj 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Áj 3 0.16 %
Füzérnádaska 3 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.16 %
Felsőkemence 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 44.00 %
Szepsi 178 19.98 %
Csécs 34 3.82 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.59 %
Áj 31 3.48 %
Makranc 29 3.25 %
Somodi 26 2.92 %
Tornaújfalu 25 2.81 %
Jánok 23 2.58 %
Perény - Hím 20 2.24 %
Zsarnó 20 2.24 %
Bódvavendégi 18 2.02 %
Mecenzéf 14 1.57 %
Szeszta 14 1.57 %
Tornahorváti 14 1.57 %
Jászó 12 1.35 %
Buzita 11 1.23 %
Debrőd 11 1.23 %
Kenyhec 11 1.23 %
Nagyida 10 1.12 %
Pány 10 1.12 %
Péder 8 0.90 %
Hernádcsány 6 0.67 %
Rozgony 6 0.67 %
Kisida 5 0.56 %
Hernádgecse 5 0.56 %
Reste 5 0.56 %
Ájfalucska 4 0.45 %
Szádelő 4 0.45 %
Alsólánc 4 0.45 %
Jászóújfalu 4 0.45 %
Lapispatakújtelep 4 0.45 %
Jászómindszent 4 0.45 %
Magyarbőd 3 0.34 %
Garbócbogdány 3 0.34 %
Izdobabeszter 3 0.34 %
Alsótőkés 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Hernádszokoly 3 0.34 %
Nagyszalánc 3 0.34 %
Abos 3 0.34 %
Hernádzsadány 3 0.34 %
Enyicke 3 0.34 %
Abaújszina 3 0.34 %
Kassamindszent 3 0.34 %
Abaújnádasd 2 0.22 %
Hilyó 2 0.22 %
Eszkáros 2 0.22 %
Rudnok 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Hernádgönyű 2 0.22 %
Budamér 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Idabukóc 2 0.22 %
Szalánchuta 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Kecer 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Semse 1 0.11 %
Alsómislye 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Koksóbaksa 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Tarcavajkóc 1 0.11 %
Baska 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Györke 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Aranyida 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Kalsa 1 0.11 %
Lapispatak 1 0.11 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.44 %
Torna 20 2.18 %
Csécs 12 1.31 %
Jászó 11 1.20 %
Tornaújfalu 10 1.09 %
Rozgony 10 1.09 %
Nagyida 10 1.09 %
Buzita 8 0.87 %
Somodi 8 0.87 %
Makranc 7 0.76 %
Zsarnó 6 0.66 %
Reste 6 0.66 %
Lapispatak 6 0.66 %
Idabukóc 6 0.66 %
Debrőd 5 0.55 %
Jánok 5 0.55 %
Perény - Hím 5 0.55 %
Abaújszina 5 0.55 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.44 %
Kassamindszent 4 0.44 %
Alsólánc 4 0.44 %
Tornahorváti 4 0.44 %
Szeszta 4 0.44 %
Izdobabeszter 3 0.33 %
Petőszinye 3 0.33 %
Magyarbőd 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Hernádszokoly 3 0.33 %
Jászóújfalu 3 0.33 %
Kisida 3 0.33 %
Györke 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Terebő 3 0.33 %
Enyicke 3 0.33 %
Nagyszalánc 2 0.22 %
Bódvavendégi 2 0.22 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.22 %
Hernádcsány 2 0.22 %
Budamér 2 0.22 %
Kalsa 2 0.22 %
Kecer 2 0.22 %
Kenyhec 2 0.22 %
Mecenzéf 2 0.22 %
Abos 2 0.22 %
Patacskő 2 0.22 %
Abaújszakaly 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Felsőmislye 2 0.22 %
Alsókemence 2 0.22 %
Jászómindszent 1 0.11 %
Pány 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Rudnok 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Szaláncújváros 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Lengyelfalva 1 0.11 %
Stósz 1 0.11 %
Péder 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Tarcavajkóc 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Bolyár 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Felsőmecenzéf 1 0.11 %
Kassabéla 1 0.11 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 26.59 %
Szepsi 82 16.27 %
Csécs 20 3.97 %
Tornaújfalu 18 3.57 %
Nagyida 17 3.37 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.98 %
Buzita 12 2.38 %
Áj 12 2.38 %
Szeszta 12 2.38 %
Somodi 11 2.18 %
Bódvavendégi 11 2.18 %
Zsarnó 10 1.98 %
Jászó 10 1.98 %
Makranc 10 1.98 %
Mecenzéf 9 1.79 %
Péder 9 1.79 %
Jászómindszent 8 1.59 %
Tornahorváti 8 1.59 %
Perény - Hím 7 1.39 %
Eszkáros 6 1.19 %
Hernádcsány 6 1.19 %
Abaújszina 6 1.19 %
Alsólánc 5 0.99 %
Kassamindszent 5 0.99 %
Reste 5 0.99 %
Jánok 4 0.79 %
Budamér 4 0.79 %
Baska 4 0.79 %
Kenyhec 4 0.79 %
Jászóújfalu 4 0.79 %
Hernádzsadány 4 0.79 %
Debrőd 4 0.79 %
Komaróc 4 0.79 %
Magyarbőd 4 0.79 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.79 %
Hernádszentistván 3 0.60 %
Kecer 3 0.60 %
Abaújnádasd 3 0.60 %
Alsótőkés 3 0.60 %
Enyicke 3 0.60 %
Hernádgönyű 3 0.60 %
Pány 3 0.60 %
Lapispatak 3 0.60 %
Semse 3 0.60 %
Györke 2 0.40 %
Abaújszakaly 2 0.40 %
Koksóbaksa 2 0.40 %
Kassabéla 2 0.40 %
Felsőmislye 2 0.40 %
Kassaolcsvár 2 0.40 %
Tizsite 2 0.40 %
Abaújrákos 2 0.40 %
Bolyár 2 0.40 %
Rozgony 2 0.40 %
Rudnok 2 0.40 %
Izdobabeszter 2 0.40 %
Miglécnémeti 2 0.40 %
Szádelő 2 0.40 %
Benyék 2 0.40 %
Nagyszalánc 2 0.40 %
Alsómislye 1 0.20 %
Hernádgecse 1 0.20 %
Bölzse 1 0.20 %
Ájfalucska 1 0.20 %
Felsőcsáj 1 0.20 %
Lapispatakújtelep 1 0.20 %
Újszállás 1 0.20 %
Abos 1 0.20 %
Stósz 1 0.20 %
Balogd 1 0.20 %
Hernádszokoly 1 0.20 %
Ránkfüred 1 0.20 %
Patacskő 1 0.20 %
Aranyida 1 0.20 %
Rás 1 0.20 %
Hilyó 1 0.20 %
Királynép 1 0.20 %
Ránk 1 0.20 %
Sároskőszeg 1 0.20 %
Kisida 1 0.20 %
Kisladna 1 0.20 %
Szaláncújváros 1 0.20 %
Idabukóc 1 0.20 %
Felsőtőkés 1 0.20 %
Abaújharaszti 1 0.20 %
Alsóhutka 1 0.20 %
Alsókemence 1 0.20 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.20 %
Torna 295 12.56 %
Jászó 262 11.16 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.37 %
Mecenzéf 91 3.88 %
Buzita 78 3.32 %
Szeszta 60 2.56 %
Zsarnó 56 2.39 %
Somodi 52 2.21 %
Tornaújfalu 50 2.13 %
Áj 47 2.00 %
Jászóújfalu 38 1.62 %
Debrőd 35 1.49 %
Bódvavendégi 33 1.41 %
Csécs 33 1.41 %
Alsólánc 29 1.24 %
Perény - Hím 28 1.19 %
Jánok 26 1.11 %
Szádelő 24 1.02 %
Abaújszina 23 0.98 %
Komaróc 22 0.94 %
Nagyida 20 0.85 %
Makranc 20 0.85 %
Reste 20 0.85 %
Péder 17 0.72 %
Felsőmecenzéf 14 0.60 %
Tornahorváti 11 0.47 %
Jászómindszent 8 0.34 %
Miglécnémeti 6 0.26 %
Királynép 6 0.26 %
Kenyhec 5 0.21 %
Hernádzsadány 5 0.21 %
Hernádcsány 5 0.21 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Abaújszakaly 4 0.17 %
Enyicke 4 0.17 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 19.60 %
Makranc 115 6.94 %
Csécs 73 4.40 %
Torna 68 4.10 %
Buzita 39 2.35 %
Perény - Hím 36 2.17 %
Tornaújfalu 35 2.11 %
Jánok 30 1.81 %
Pány 26 1.57 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.51 %
Nagyida 23 1.39 %
Mecenzéf 23 1.39 %
Zsarnó 22 1.33 %
Áj 22 1.33 %
Szeszta 20 1.21 %
Györke 19 1.15 %
Komaróc 19 1.15 %
Péder 18 1.09 %
Somodi 17 1.03 %
Jászó 16 0.97 %
Reste 16 0.97 %
Debrőd 15 0.90 %
Kisida 14 0.84 %
Jászómindszent 14 0.84 %
Kenyhec 12 0.72 %
Alsólánc 12 0.72 %
Bódvavendégi 10 0.60 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.54 %
Sároskőszeg 9 0.54 %
Hernádcsány 9 0.54 %
Budamér 8 0.48 %
Rozgony 8 0.48 %
Kassamindszent 8 0.48 %
Hernádszentistván 7 0.42 %
Hernádszokoly 6 0.36 %
Izdobabeszter 6 0.36 %
Semse 6 0.36 %
Tornahorváti 6 0.36 %
Abaújszina 6 0.36 %
Idabukóc 6 0.36 %
Abos 6 0.36 %
Hilyó 6 0.36 %
Jászóújfalu 5 0.30 %
Tarcavajkóc 4 0.24 %
Koksóbaksa 4 0.24 %
Miglécnémeti 4 0.24 %
Bolyár 4 0.24 %
Nagyszalánc 4 0.24 %
Szádelő 4 0.24 %
Abaújnádasd 4 0.24 %
Kassabéla 4 0.24 %
Rás 4 0.24 %
Benyék 4 0.24 %
Hernádgecse 4 0.24 %
Rudnok 4 0.24 %
Stósz 3 0.18 %
Lapispatakújtelep 3 0.18 %
Kassaolcsvár 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Bölzse 3 0.18 %
Felsőhutka 3 0.18 %
Hernádgönyű 3 0.18 %
Nagyladna 3 0.18 %
Alsótőkés 3 0.18 %
Balogd 2 0.12 %
Királynép 2 0.12 %
Kecer 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Felsőtőkés 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Lengyelfalva 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Regeteruszka 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Alsócsáj 2 0.12 %
Ránk 2 0.12 %
Modrafalva 2 0.12 %
Bátyok 2 0.12 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Hernádzsadány 1 0.06 %
Apátka 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Kisszalánc 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Bunyita 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Terebő 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.40 %
Rozgony 83 4.02 %
Izdobabeszter 61 2.95 %
Kisida 61 2.95 %
Kassamindszent 53 2.56 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.52 %
Györgyi 51 2.47 %
Hernádcsány 50 2.42 %
Jászómindszent 46 2.23 %
Györke 45 2.18 %
Alsókemence 44 2.13 %
Szepsi 42 2.03 %
Sároskőszeg 42 2.03 %
Kassaolcsvár 41 1.98 %
Regeteruszka 40 1.94 %
Garbócbogdány 39 1.89 %
Budamér 37 1.79 %
Petőszinye 37 1.79 %
Bolyár 36 1.74 %
Mecenzéf 36 1.74 %
Kelecsenyborda 36 1.74 %
Nagyszalánc 33 1.60 %
Benyék 31 1.50 %
Felsőmislye 29 1.40 %
Koksóbaksa 28 1.35 %
Tarcavajkóc 28 1.35 %
Csécs 28 1.35 %
Idabukóc 27 1.31 %
Ránkfüred 27 1.31 %
Lapispatak 27 1.31 %
Kecer 25 1.21 %
Alsótőkés 25 1.21 %
Királynép 25 1.21 %
Felsőcsáj 24 1.16 %
Lengyelfalva 24 1.16 %
Hernádzsadány 24 1.16 %
Rás 23 1.11 %
Hernádszentistván 23 1.11 %
Bátyok 23 1.11 %
Felsőkemence 22 1.06 %
Alsómislye 22 1.06 %
Kassabéla 21 1.02 %
Kalsa 20 0.97 %
Hernádszokoly 20 0.97 %
Füzérnádaska 18 0.87 %
Hernádgecse 18 0.87 %
Baska 18 0.87 %
Semse 17 0.82 %
Ránk 16 0.77 %
Tizsite 16 0.77 %
Torna 15 0.73 %
Abaújszakaly 15 0.73 %
Enyicke 15 0.73 %
Ósvacsákány 15 0.73 %
Aranyida 15 0.73 %
Hilyó 14 0.68 %
Alsóhutka 14 0.68 %
Abaújnádasd 14 0.68 %
Kenyhec 14 0.68 %
Jászó 14 0.68 %
Ósva 14 0.68 %
Abaújszina 13 0.63 %
Jászóújfalu 13 0.63 %
Abaújrákos 13 0.63 %
Abaújharaszti 12 0.58 %
Pány 12 0.58 %
Stósz 12 0.58 %
Szaláncújváros 12 0.58 %
Szeszta 11 0.53 %
Lapispatakújtelep 11 0.53 %
Somodi 11 0.53 %
Abos 11 0.53 %
Kecerlipóc 10 0.48 %
Felsőhutka 10 0.48 %
Terebő 10 0.48 %
Eszkáros 10 0.48 %
Sárosófalu 10 0.48 %
Balogd 9 0.44 %
Hernádgönyű 9 0.44 %
Bölzse 9 0.44 %
Alsócsáj 8 0.39 %
Szalánchuta 8 0.39 %
Perény - Hím 7 0.34 %
Nagyida 7 0.34 %
Makranc 6 0.29 %
Rudnok 6 0.29 %
Felsőtőkés 6 0.29 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 26.63 %
Somodi 42 5.71 %
Kecer 28 3.80 %
Mecenzéf 22 2.99 %
Jászómindszent 16 2.17 %
Nagyida 14 1.90 %
Magyarbőd 13 1.77 %
Jászóújfalu 13 1.77 %
Torna 12 1.63 %
Csécs 10 1.36 %
Hernádcsány 8 1.09 %
Buzita 8 1.09 %
Szepsi 8 1.09 %
Kisida 8 1.09 %
Stósz 7 0.95 %
Patacskő 6 0.82 %
Abaújszina 6 0.82 %
Koksóbaksa 4 0.54 %
Felsőmecenzéf 4 0.54 %
Györke 4 0.54 %
Kassamindszent 4 0.54 %
Abaújszakaly 4 0.54 %
Kenyhec 4 0.54 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.54 %
Abaújnádasd 4 0.54 %
Hilyó 3 0.41 %
Rozgony 3 0.41 %
Rudnok 3 0.41 %
Regeteruszka 3 0.41 %
Budamér 3 0.41 %
Terebő 3 0.41 %
Szeszta 3 0.41 %
Tarcavajkóc 3 0.41 %
Hernádszokoly 2 0.27 %
Kassaolcsvár 2 0.27 %
Királynép 2 0.27 %
Hernádgecse 2 0.27 %
Lengyelfalva 2 0.27 %
Györgyi 2 0.27 %
Alsómislye 2 0.27 %
Bölzse 2 0.27 %
Kassabéla 2 0.27 %
Ósvacsákány 2 0.27 %
Lapispatakújtelep 2 0.27 %
Kelecsenyborda 2 0.27 %
Garbócbogdány 2 0.27 %
Izdobabeszter 2 0.27 %
Pány 2 0.27 %
Hatkóc 2 0.27 %
Perény - Hím 2 0.27 %
Lapispatak 2 0.27 %
Bolyár 2 0.27 %
Hernádzsadány 2 0.27 %
Ránk 2 0.27 %
Alsótőkés 2 0.27 %
Idabukóc 1 0.14 %
Makranc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Nagyladna 1 0.14 %
Alsócsáj 1 0.14 %
Füzérnádaska 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Kecerlipóc 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Hernádgönyű 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Semse 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Enyicke 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Baska 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Petőszinye 1 0.14 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.28 %
Rozgony 63 3.04 %
Hernádcsány 61 2.94 %
Jászómindszent 59 2.85 %
Kassamindszent 46 2.22 %
Mecenzéf 42 2.03 %
Izdobabeszter 37 1.78 %
Magyarbőd 35 1.69 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.69 %
Kisida 33 1.59 %
Nagyida 31 1.50 %
Györke 27 1.30 %
Enyicke 27 1.30 %
Hernádgecse 26 1.25 %
Jászó 26 1.25 %
Hernádzsadány 25 1.21 %
Kassaolcsvár 23 1.11 %
Csécs 23 1.11 %
Sároskőszeg 22 1.06 %
Hernádszentistván 22 1.06 %
Koksóbaksa 22 1.06 %
Lapispatak 21 1.01 %
Tarcavajkóc 21 1.01 %
Budamér 20 0.96 %
Nagyszalánc 20 0.96 %
Regeteruszka 19 0.92 %
Somodi 19 0.92 %
Királynép 19 0.92 %
Felsőmislye 19 0.92 %
Makranc 19 0.92 %
Felsőmecenzéf 19 0.92 %
Hernádszokoly 17 0.82 %
Alsómislye 17 0.82 %
Lengyelfalva 17 0.82 %
Baska 16 0.77 %
Semse 16 0.77 %
Abaújnádasd 15 0.72 %
Kecer 14 0.68 %
Stósz 14 0.68 %
Garbócbogdány 14 0.68 %
Idabukóc 14 0.68 %
Abaújszakaly 14 0.68 %
Torna 13 0.63 %
Kassabéla 13 0.63 %
Tizsite 12 0.58 %
Györgyi 12 0.58 %
Bölzse 12 0.58 %
Eszkáros 12 0.58 %
Kisladna 12 0.58 %
Pány 12 0.58 %
Füzérnádaska 11 0.53 %
Alsóhutka 11 0.53 %
Kenyhec 11 0.53 %
Perény - Hím 11 0.53 %
Petőszinye 10 0.48 %
Alsókemence 10 0.48 %
Benyék 10 0.48 %
Abaújszina 10 0.48 %
Szeszta 9 0.43 %
Hilyó 9 0.43 %
Jászóújfalu 9 0.43 %
Lapispatakújtelep 9 0.43 %
Felsőhutka 9 0.43 %
Hernádgönyű 9 0.43 %
Ósva 9 0.43 %
Bolyár 8 0.39 %
Alsótőkés 8 0.39 %
Aranyida 8 0.39 %
Zsarnó 8 0.39 %
Alsócsáj 7 0.34 %
Rudnok 7 0.34 %
Kelecsenyborda 7 0.34 %
Bátyok 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Abos 7 0.34 %
Jánok 6 0.29 %
Kalsa 6 0.29 %
Balogd 6 0.29 %
Nagyladna 6 0.29 %
Rás 6 0.29 %
Bódvavendégi 6 0.29 %
Ósvacsákány 6 0.29 %
Kecerlipóc 6 0.29 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.24 %
Terebő 5 0.24 %
Buzita 4 0.19 %
Felsőtőkés 4 0.19 %
Ránk 4 0.19 %
Komaróc 4 0.19 %
Felsőkemence 4 0.19 %
Patacskő 3 0.14 %
Bunyita 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Szádelő 2 0.10 %
Bocsárd 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Ránkfüred 2 0.10 %
Áj 2 0.10 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Reste 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 14.36 %
Lapispatak 242 9.93 %
Budamér 158 6.48 %
Mecenzéf 114 4.68 %
Hernádcsány 106 4.35 %
Lapispatakújtelep 98 4.02 %
Koksóbaksa 86 3.53 %
Družstevná pri Hornáde 80 3.28 %
Nagyszalánc 77 3.16 %
Királynép 76 3.12 %
Abaújnádasd 76 3.12 %
Kecer 74 3.04 %
Stósz 74 3.04 %
Kisida 74 3.04 %
Rozgony 69 2.83 %
Kalsa 68 2.79 %
Szepsi 58 2.38 %
Izdobabeszter 55 2.26 %
Jászóújfalu 53 2.17 %
Lengyelfalva 50 2.05 %
Szaláncújváros 48 1.97 %
Hernádgecse 47 1.93 %
Jászómindszent 46 1.89 %
Sároskőszeg 46 1.89 %
Hernádszentistván 46 1.89 %
Magyarbőd 44 1.81 %
Regeteruszka 42 1.72 %
Enyicke 40 1.64 %
Benyék 36 1.48 %
Tizsite 35 1.44 %
Abaújszina 34 1.40 %
Bolyár 32 1.31 %
Alsókemence 31 1.27 %
Tarcavajkóc 31 1.27 %
Kelecsenyborda 30 1.23 %
Alsóhutka 29 1.19 %
Hernádgönyű 29 1.19 %
Kassamindszent 28 1.15 %
Sárosófalu 26 1.07 %
Petőszinye 26 1.07 %
Hernádszokoly 26 1.07 %
Újszállás 25 1.03 %
Semse 25 1.03 %
Györke 24 0.98 %
Kassaolcsvár 21 0.86 %
Abaújharaszti 21 0.86 %
Felsőkemence 21 0.86 %
Balogd 21 0.86 %
Garbócbogdány 20 0.82 %
Ósvacsákány 20 0.82 %
Ósva 20 0.82 %
Felsőmecenzéf 20 0.82 %
Abaújrákos 18 0.74 %
Rudnok 18 0.74 %
Hernádzsadány 18 0.74 %
Kassabéla 17 0.70 %
Szalánchuta 17 0.70 %
Györgyi 17 0.70 %
Alsótőkés 16 0.66 %
Felsőmislye 16 0.66 %
Csécs 15 0.62 %
Bunyita 14 0.57 %
Modrafalva 14 0.57 %
Bölzse 14 0.57 %
Torna 14 0.57 %
Alsómislye 14 0.57 %
Eszkáros 13 0.53 %
Baska 13 0.53 %
Bátyok 13 0.53 %
Abos 13 0.53 %
Kecerlipóc 12 0.49 %
Perény - Hím 12 0.49 %
Nagyida 12 0.49 %
Makranc 12 0.49 %
Alsócsáj 12 0.49 %
Felsőcsáj 11 0.45 %
Füzérnádaska 11 0.45 %
Pány 11 0.45 %
Rás 11 0.45 %
Hatkóc 11 0.45 %
Patacskő 11 0.45 %
Kenyhec 10 0.41 %
Aranyida 10 0.41 %
Hilyó 10 0.41 %
Kisszalánc 9 0.37 %
Idabukóc 9 0.37 %
Ránkfüred 9 0.37 %
Ránk 9 0.37 %
Terebő 9 0.37 %
Felsőhutka 7 0.29 %
Felsőtőkés 7 0.29 %
Zsarnó 7 0.29 %
Somodi 5 0.21 %
Reste 3 0.12 %
Jánok 3 0.12 %
Ájfalucska 3 0.12 %
Nagyladna 3 0.12 %
Buzita 3 0.12 %
Bocsárd 2 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.08 %
Péder 2 0.08 %
Bódvavendégi 2 0.08 %
Komaróc 2 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 36.87 %
Jászómindszent 94 11.48 %
Szepsi 75 9.16 %
Stósz 68 8.30 %
Felsőmecenzéf 59 7.20 %
Jászó 40 4.88 %
Kisida 40 4.88 %
Hernádcsány 21 2.56 %
Rozgony 19 2.32 %
Makranc 18 2.20 %
Kassamindszent 17 2.08 %
Torna 16 1.95 %
Lengyelfalva 15 1.83 %
Rudnok 15 1.83 %
Hatkóc 15 1.83 %
Hernádszokoly 14 1.71 %
Királynép 11 1.34 %
Aranyida 11 1.34 %
Koksóbaksa 11 1.34 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.34 %
Jászóújfalu 10 1.22 %
Perény - Hím 9 1.10 %
Pány 9 1.10 %
Idabukóc 9 1.10 %
Garbócbogdány 8 0.98 %
Semse 8 0.98 %
Hernádszentistván 8 0.98 %
Nagyszalánc 8 0.98 %
Magyarbőd 8 0.98 %
Kassaolcsvár 8 0.98 %
Jánok 8 0.98 %
Izdobabeszter 7 0.85 %
Csécs 7 0.85 %
Felsőtőkés 7 0.85 %
Abaújszina 6 0.73 %
Kenyhec 6 0.73 %
Nagyida 6 0.73 %
Györke 6 0.73 %
Abaújszakaly 6 0.73 %
Benyék 6 0.73 %
Sároskőszeg 6 0.73 %
Felsőhutka 6 0.73 %
Abaújnádasd 5 0.61 %
Tarcavajkóc 5 0.61 %
Abos 5 0.61 %
Györgyi 5 0.61 %
Felsőmislye 5 0.61 %
Alsótőkés 5 0.61 %
Budamér 4 0.49 %
Rás 4 0.49 %
Kecerlipóc 4 0.49 %
Kecer 4 0.49 %
Kassabéla 4 0.49 %
Miglécnémeti 4 0.49 %
Buzita 4 0.49 %
Apátka 4 0.49 %
Zsarnó 3 0.37 %
Hernádzsadány 3 0.37 %
Bolyár 3 0.37 %
Enyicke 3 0.37 %
Hernádgönyű 3 0.37 %
Lapispatak 3 0.37 %
Lapispatakújtelep 3 0.37 %
Alsócsáj 3 0.37 %
Szaláncújváros 3 0.37 %
Baska 3 0.37 %
Alsóhutka 3 0.37 %
Somodi 3 0.37 %
Szeszta 3 0.37 %
Hilyó 2 0.24 %
Sárosófalu 2 0.24 %
Ájfalucska 2 0.24 %
Tornaújfalu 2 0.24 %
Alsómislye 2 0.24 %
Tornahorváti 2 0.24 %
Nagyladna 2 0.24 %
Petőszinye