SK
GA
.....

Felsőszeli

Község

címer zászló
3463 100% magyar 1910
1822 57% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Felsőszeli
Hivatalos szlovák megnevezés:
Horné Saliby
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz - Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Alsórétpuszta, Bírák szege, Csurgói dűlő, Dögös-gyep, Dögöspuszta, Feketevíz rétek, Hallódi dűlő, Kereszti dűlő, Kis rétek, Körtvélyesi dűlő, Körtvélyespuszta, Megyerháti dűlő, Ökörtó, Pap szöge, Rako
Koordináták:
48.12522125, 17.74920464
Terület:
34,84 km2
Rang:
község
Népesség:
3281
Tszf. magasság:
115 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92503
Település kód:
503771
Szervezeti azonosító:
305952

A Kisalföldön, a Mátyusföld középső-déli részén, a Szeli-Dudvág mindkét partján, a Vízköz és az Alsó-Vágmente kistájak határán fekszik, Galántától 9 km-re délre. Területén keresztülhalad a Galántát Nagymegyerrel összekötő 561-es főút, mellékutak kötik össze Tallóssal (7 km) és Deákin (7,5 km) keresztül Vágsellyével (11 km). Északról Taksonyfalva, északnyugatról Hidaskürt, délkeletről Pozsonyvezekény, délről Tallós, keletről Alsószeli, északkeletről pedig Deáki községekkel határos. Délnyugati határának egy részét a Megyer-patak, déli határát pedig a Feketevíz alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). A község területe 34,84 km², 1910-1939-ben 39,60 km² volt. 1949 után a korábban Felsőszelihez tartozó Szigetmajort Alsószelihez csatolták (6,34 km²), ugyanakkor 1,58 km²-es területet (Alsórétmajor) Hidaskürttől Felsőszelihez csatoltak, így alakult ki mai területe.

Népesség

1910-1939 között a község népessége egyötödével nőtt (3477 főről 4145-re). A második világháború utáni kitelepítésekig és lakosságcseréig a községet csaknem kizárólag magyarok lakták, ekkor lakosságának egyharmadát áttelepítették Magyarországra. Az 1939-1991 közötti fél évszázadban népességének egynegyedét elveszítette, 1991-re lakossága 3089-re csökkent. Az azóta eltelt két évtizedre lassú növekedés (4,2 %) jellemző. A szlovák nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 30,2 %-ról 36,2 %-ra nőtt, de a lakosság többségét még mindig a magyarok alkotják. A 20. század elején még evangélikus többségű (1921-ben 49,5 %) községben a római katolikusok kerültek többségbe (2011-ben 45,9 %), az evangélikusok aránya 27 %-ra csökkent.

Történelem

A késő kőkori-korai rézkori lengyeli kultúra régészeti nyomait találták meg itt. Első okleveles említése azt rögzíti, hogy II. Géza király a nyitrai Szent Emmerám egyháznak adományozta, piaci vámjával, halászaival és halászati hozamával együtt. A 14. századtól a Szeli család volt a földesura, a kora újkortól pedig gyors egymásutánban, illetve párhuzamosan a Csorba, az Illésházy, Sághy és a Báthory családok rendelkeztek itt jelentősebb birtokokkal. Végül egészen a 20. századig bezárólag az Esterházy és a Benyovszky család szerzett nagyobb birtokrészt. A Rákóczi-szabadságharcban kisebb ütközet zajlott le a falu határában. 1823-ban hatalmas tűzvész pusztította el a községet. A 20. század elején saját postája volt és szeszgyár is működött a községben. A középkorban a két Szeli között feküdtek Szemere és Súr, mára elpusztult falvak. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, ezután rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások és a munkanélküliek sztrájkjai. 1938. november 2-án a bécsi döntés visszaadta a falut Magyarországnak, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. A deportálásokkal és kitelepítésekkel ekkor bontották meg erőszakkal a népesség addig színmagyar jellegét. A szocializmus idején kenderfeldolgozó működött a helyi szövetkezetben. 1947-ben 1013 embert (köztük 126 kisgyermeket) deportáltak csehországi kényszermunkára, ők csak 1949-ben térhettek vissza, de a házaikba már liptói szlovák családok költöztek. Ugyancsak 1947-ben 1321 embert telepítettek ki erőszakkal Magyarországra, akiknek a helyére magyarországi szlovákok költöztek. A szervezett telepítések és az asszimiláció nyomán mára kétharmad alá csökkent a magyarok aránya, míg a szlovákoké egyharmad fölé duzzadt.

Mai jelentősége

A községben magyar (Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola) és szlovák alapiskola működik. A falu mellett termálfürdő üzemel. Szent Lőrincnek szentelt katolikus temploma egy régebbi templom alapjain 1775-ben barokk-klasszicista, evangélikus temploma a korábbi, 1785. évi templom átépítésével 1856–61 között klasszicista stílusban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Szelly. Két magyar falu Pozsony Várm. Alsónak földes Ura Gr. Pálfy; Felsőnek pedig Gr. Eszterházy Uraságok, Alsó a’ Felsőnek filiája; lakosaik katolikusok, és evangelikusok, fekszenek egymástól, ’s Deákitól is fél órányira; határjaik jól termők, réttyeik, legelőjik elegendők; fájok is van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szeli (Felső), magyar falu, Poson vármegyében, az előbbeni falutól egy kis óra járásnyira. Ugyancsak a Dudvágh mellett: 850 kath., 1100 evang., 30 ref., 8 zsidó lak. Van kath. paroch. temploma, és evang. anyaszentegyháza. Határa igen termékeny; legelője, rétje bőséggel. F. u. gróf Eszterházy József, de bir benne szép inscriptionalis jószágot Benyovszky Péter kapitány is.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Szeli szintén említtetik már a XII. században.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Felsőszeli, a mátyusföldi síkságon fekvő magyar nagyközség, 530 házzal és 3215 lakossal, a kik közül 1649 ág. h. ev., 1371 róm. kath., 19 ev. ref., a többi izraelita. E község ősidők óta megült hely, mert határában pogánykori leletekre bukkannak. Első okleveles nyomát 1158-ban találjuk, a mikor II. Géza király egy harmadát a nyitrai Szent Emmerám egyháznak adományozza, piaczi vámjával, halászaival és halászatával együtt. 1217-ben II. Endre egyik oklevelében Zele néven melíti. V. István 1271-ben megerősíti II. Béla adományát és az egész helységet a nevezett egyháznak adományozza. Ez okiratában Scele néven szerepel, templomával együtt. A pápai tizedszedők jegyzékében Sili néven fordul elő. Ez időben a Szeli család volt a földesura; 1324-ben Conrardus de Zyli nobilis van említve birtokosául. 1540-ben már a Csorba családot találjuk itt birtokosul, a mikor a fiutódok hátra hagyása nélkül elhalt Csorba János itteni birtokát Illyésházi Illyés Tamás pozsonyi alispánnak és testvérének, továbbá Saághi Deák Imrének és fiának Zsigmondnak hagyományozza. Az 1553-iki portális összeírásban már Báthori András és a borostyánkői urak szerepelnek birtokosaiul; az előbbi kilencz, az utóbbi pedig nyolcz porta után adózik. Később az Esterházyak birtoka, kiktől a Benyovszkyak inscriptiót kapnak, és most is Esterházy Ernő grófnak és Benyovszky Lajosnak van itt nagyobb birtokuk. Róm. kath. temploma, a község fennállása óta már a harmadik. Hogy mikor pusztult el az ősi templom, melyről már fent megemlékeztünk, nem tudható. Második temploma 1524-ben épült; ugyanis lebontása alkalmával, ajtaja fölött az 1524. évszám volt látható, harangján meg az 1401. évszám volt olvasható. Ez a harang nyilván még az ősi templomból való volt. A mai templomot, mely akkor magas, sugár toronynyal volt ellátva, Esterházy Ferencz gróf kanczellár 1775-ben építtette, de az 1823. évi május 4-én a községben dúlt nagy tűzvész, 145 házzal együtt, a templomot is elhamvasztotta. Ismét fölépült ugyan, de tornya csonkán maradt. A felsőszeli ág. h. ev. egyház egyike volt a reformáczió első egyházainak, s a Thurzók pártfogása alatt alakult. Ők építették át a régi kath. templomot is az evangélikusok használatára. Az Esterházyak azonban a lakosokat visszatérítették és a templomot az evangélikusoktól ismét elvették. Ekkor az itteni ev. egyház megszünt és csak a Rákóczy-mozgalmak alatt éledt fel újból, de csak rövid időre, mert nem sokkal azután az evangélikus hívek a pusztafödémesi artikuláris ekklézsiához tartoztak. De a hívek a nagy távolság következtében nem járhattak oda, hanem a helybeli plébánostól vették igénybe a papi szolgálatokat és ennek fizették a stólát is egész 1786-ig, a mikor az ev. egyház 900 hívővel ismét megalakult és az időben építették a mai templomot is, de torony nélkül. 1856-ban újjáépítették és toronynyal is ellátták. A Rákóczy-forradalomban itt kisebb ütközet is volt, és a dunamelléki dűlőben látható földsánczokat a nép Rákóczy-sánczoknak nevezi. Ide tartoznak Dögös, Körtvélyes és Szigeti majorok, Ekecsakla erdészlak, Lénárt és Razghamalom. A községnek van saját postája, távírója és vasúti állomása pedig Galánta.

Magyar Katolikus Lexikon

Felsőszeli, v. Pozsony vm. (Horné Saliby, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. vágsellyei esp. ker-ében. - Tp-át 1271 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1550 u. ev-ok lettek. 1678: alapították újra. Mai Szt Lőrinc tp-át 1775: építették. Kegyura 1880: Esterházy József gr. Anyanyelve m. - Lakói 1940: 1850 r.k., 1 g.k., 1 g.kel., 1894 ev., 25 ref., 1 unit., 178 izr., össz. 3950; 1991: össz. 3089, m. 2137 (69,18%); 2001: össz. 3134, m. 2100 (67,01%). ** Némethy 1894:89. - Pozsony vm. 1895:64. - Schem. Strig. 1917:114. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Felsőszeli. Már az őskorban lakott hely, amit bizonyítanak a határában feltárt pogánykori leletek. írott nyoma elsőnek 1158-ból bukkan fel. Ez időben II. Géza király adományozása folytán birtokba iktatják itt a nyitrai Szent Emmerám egyházat. II. Endre 1217-ből fennmaradt egy diplomája Zele néven írja, majd 1271-ben Seele alakban szerepel V. István oklevelében, míg az egyházi feljegyzések Sili néven említik. Ez időben birtokos ilt a Szeli nemzetség is. Az idők folyamán földesúr itt még a Csorba-, Illyésházy-, Saághy-család, Báthori András, majd az Esterházy grófok, ösi kath. temploma már régen elenyészett. Második temploma 1524-ben épült, de azt lebontották s mai templomát 1775-ben szentelték fel. A lebontott régi templom egyik harangját 1401-ben öntötték s így kétségkívül még az ősi templomból maradt meg. Evangélikus egyháza egyike a reformáció első egyházainak s egy időben a régi katholikus templomot is az evangélikusok bírták. A mai evangélikus templom 1786-ból való s 1856-ban újjáépítették és tornyot húztak rá. Hozzátartozik: Búzarév, Dögösimajor, Körvélyesimajor, Szigetimajor. A községben szeszgyár van. A község területe 6881 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 4145. A csehek húsz esztendős erőszakos uralma alatt sokat szenvedett a magyar lakosság.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Felsöszeli nk. galántai járás. írott emlékeit már 1158-ból ismerjük. A feljegyzésekben Zele néven szerepel 1217-ben, majd Seele 1271-ben. Az egyházi feljegyzések Sili néven említik. Ezen időben a Szeli család birtoka. Későbbi földesurai a Csorba, Illyésházy, Saághy családok, majd Báthory András és az Esterházy grófok. Ösi kath. temploma elenyészett,, második templomot 1524-ben építették, de ezt is lebontva, mai templomát 1775-ben szentelték

Resely Mihály

1813. 9. 8.
Felsőszeli - megszületett
Nagyszombat - tanított
Vajkmártonfalva - egyházi szolgálatot végzett
Dunaszerdahely - egyházi szolgálatot végzett
Somorja - egyházi szolgálatot végzett
1892. 7. 4.
Somorja - elhunyt

Kovács János

1926.6.8.
Alsócsöpöny - megszületett
1932-1942
Galánta - tanult
1942-1944
Léva - tanult
1950-1952
Nádszeg - tanított
1953-1956
Felsőszeli - tanított
1956-1970
Kisújfalu - tanított
1970-1988
Kürt - tanított
2014. október
Kisújfalu - elhunyt

Kontár Gyula

1931.12.5.
Felsőszeli - megszületett

Oros László

1952.2.4.
Felsőszeli - megszületett
Névelőfordulások
1158
Selu
1217
Zele
1237
Zeli
1246
Scely
1773
Felső-Szeli, Horné Saliby,
1786
Felschő-Selli, Horné Saliby,
1808
Felső-Szélly, Horní Saliby,
1863
Felsőszeli,
1920
Horné Saliby, Felső-Szeli,
1938
Felsőszeli,
1945
Horné Saliby, Felső-Szeli,
1948
Horné Saliby
1994
Felsöszeli
2013
Felsőszeli

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Felsőszeli (Horné Saliby) 297
Telefon: 0317852399
Fax: 0317852412

Honlap: hornesaliby.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Dobosy Pavol (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Tánczos Zoltán (Független)
Györgyiová Helena (Független)
Lóci Miroslav (Független)
Filová Ivana (Független)
Vanko Norbert (MOST - HÍD)
Molnár Imrich (SMK-MKP)
Deák Erika (SMK-MKP)
Czinege Zsolt (SMK-MKP)
Papp Peter (SMK-MKP)
Kontár Ronald (SMK-MKP)
Perleczký Pál (SMK-MKP)
Független 36% Független 4 képviselö MOST - HÍD 9% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 55% SMK-MKP 6 képviselö 11 képviselö
Felsőszelii Posta

Podzáhradná 430

Felsőszelii Római Katolikus Plébániahivatal

Felsőszeli 871

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Fő utca 299

Széchenyi István Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Fő utca 299

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda Kihelyezett Óvodája

Fő utca 781

Széchenyi István Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda Kihelyezett Óvodája

Fő utca 781

Felsőszelii Anyakönyvi Hivatal

Felsőszeli 297

Felsőszelii Községi Hivatal

Felsőszeli 297

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2755 91%
szlovákok 63 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 76 3%
egyéb 145 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3039
magyarok 3463 100%
szlovákok 9 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3477
magyarok 3574 95%
szlovákok 33 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 0%
egyéb 126 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3743
magyarok 2137 69%
szlovákok 933 30%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 16 1%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 3089
magyarok 2100 67%
szlovákok 1001 32%
ruszinok 2 0%
romák 2 0%
ukránok 3 0%
csehek 8 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 1%
összlétszám 3134
magyarok 1953 61%
szlovákok 1165 36%
ruszinok 2 0%
romák 7 0%
ukránok 5 0%
csehek 10 0%
németek 0 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 70 2%
összlétszám 3220
magyarok 1822 57%
szlovákok 1197 37%
ruszinok 2 0%
romák 2 0%
ukránok 8 0%
csehek 10 0%
németek 0 0%
egyéb 24 1%
ismeretlen 133 4%
összlétszám 3198
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2670
Választási részvétel: 31.84 %
Kiadott boríték: 850
Bedobott boríték: 849

Polgármester

Érvényes szavazólap: 745
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Dobosy Pavol 745 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Molnár Imrich 452 SMK-MKP
Deák Erika 390 SMK-MKP
Tánczos Zoltán 382 Független
Györgyiová Helena 370 Független
Vanko Norbert 360 MOST - HÍD
Czinege Zsolt 349 SMK-MKP
Papp Peter 338 SMK-MKP
Kontár Ronald 331 SMK-MKP
Lóci Miroslav 318 Független
Perleczký Pál 303 SMK-MKP
Filová Ivana 298 Független

Képviselők

2014
MOST - HÍD 18.18% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 45.45% SMK-MKP 5 képviselö Független 36.36% Független 4 képviselö 11 képviselö
2018
SMK-MKP 54.55% SMK-MKP 6 képviselö Független 36.36% Független 4 képviselö MOST - HÍD 9.09% MOST - HÍD 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2765
Választási részvétel: 19.31 %
Kiadott boríték: 534
Bedobott boríték: 534
Választásra jogosult: 2766
Választási részvétel: 26.28 %
Kiadott boríték: 727
Bedobott boríték: 727
Választásra jogosult: 2 662
Választási részvétel: 27,53 %
Kiadott boríték: 733
Bedobott boríték: 733

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 519
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 709
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 261 50.29 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 141 27.17 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 95 18.30 % Független
Ivan Uhliarik 16 3.08 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 5 0.96 % NP
Jozef Ravasz 1 0.19 % SRÚS
Tibor Mikuš 164 22.78% Független
József Berényi 430 60.65 % SMK-MKP
Tibor Mikuš 168 23.70 % Független
Jozef Viskupič 73 10.30 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Konrád Rigó 30 4.23 % MOST - HÍD
Márius Novák 8 1.13 % NP
Jaroslav Cehlárik 0 0.00 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 514
Érvényes szavazólap: 708
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
József Berényi 303 58.95% SMK-MKP
László Biró 236 45.91% SMK-MKP
Krisztián Forró 235 45.72% SMK-MKP
Gergely Agócs 233 45.33% SMK-MKP
László Pék 232 45.14% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 175 34.05% SMK-MKP
Gábor Gál 148 28.79% MOST - HÍD
František Juhos 143 27.82% MOST - HÍD
Ervin Chomča 129 25.10% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 119 23.15% MOST - HÍD
Zoltán Forró 109 21.21% MOST - HÍD
Pavol Doval 87 16.93% SMER - SD
Boris Brunner 76 14.79% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 66 12.84% SMER - SD
Slávka Kramárová 65 12.65% SNS
Júlia Gálová 65 12.65% SMER - SD
Zsolt Oros 61 11.87% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 58 11.28% SMER - SD
Roman Súkeník 58 11.28% SMER - SD
Jozef Nagy 55 10.70% Független
Milan Vlček 40 7.78% ĽS-HZDS
Stanislava Režnáková 28 5.45% SNS
Bystrík Horváth 24 4.67% SNS
Ladislav Klempa 24 4.67% KSS
Peter Kolek 21 4.09% KSS
Miloš Majko 20 3.89% DÚ, Zmena zdola
Ružena Vongrejová 17 3.31% NOVA
Roland Szekera 17 3.31% NOVA
Adrián Macho 17 3.31% SaS, OKS
Gábor Pallya 13 2.53% ND
Róbert Korec 13 2.53% KDH, SDKÚ - DS
František Gőgh 11 2.14% ND
Michal Nagy 10 1.95% SMS
József Berényi 418 59.04% SMK-MKP
Krisztián Forró 344 48.59% SMK-MKP
Gergely Agócs 336 47.46% SMK-MKP
László Pék 311 43.93% SMK-MKP
László Biró 304 42.94% SMK-MKP
Tamás Zupko 219 30.93% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 216 30.51% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 162 22.88% MOST - HÍD
Gábor Gál 154 21.75% MOST - HÍD
Ervin Chomča 140 19.77% MOST - HÍD
František Juhos 126 17.80% MOST - HÍD
Peter Szabó 93 13.14% MOST - HÍD
Zoltán Forró 78 11.02% MOST - HÍD
Peter Paška 67 9.46% Független
Jana Hanuliaková 67 9.46% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 61 8.62% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Miloš Majko 58 8.19% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Slávka Kramárová 55 7.77% SNS
Martin Drobný 54 7.63% SNS
Martin Práznovský 52 7.34% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Róbert Korec 45 6.36% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Ľuboš Šúry 44 6.21% SMER-SD
Igor Németh 43 6.07% SMER-SD
Adrián Kubica 40 5.65% MOST - HÍD
Marek Tóth 40 5.65% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Júlia Gálová 39 5.51% SMER-SD
Roman Sukeník 38 5.37% SMER-SD
Andrej Tábori 37 5.23% Független
Marta Vajdová 34 4.80% Független
Janka Repčoková 31 4.38% ĽS Naše Slovensko
Milan Bánovský 30 4.24% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Adrián Macho 28 3.95% Független
Marta Némethová 24 3.39% SMER-SD
Stanislav Lipovský 20 2.82% DOMA DOBRE
Stanislav Tvrdík 15 2.12% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 15 2.12% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ľubomír Noga 14 1.98% ĽS Naše Slovensko
Roman Vančo 13 1.84% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 9 1.27% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pinček 4 0.56% NP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 12.29 %
Galánta 214 12.12 %
Szered 92 5.21 %
Nagymácséd 70 3.97 %
Feketenyék 52 2.95 %
Nagyfödémes 42 2.38 %
Felsőszeli 40 2.27 %
Nádszeg 39 2.21 %
Jóka 38 2.15 %
Taksonyfalva 38 2.15 %
Diószeg 35 1.98 %
Nemeskajal 34 1.93 %
Alsószerdahely 28 1.59 %
Tallós 27 1.53 %
Vízkelet 26 1.47 %
Alsószeli 26 1.47 %
Sopornya 19 1.08 %
Nemeskosút 17 0.96 %
Hidaskürt 16 0.91 %
Tósnyárasd 11 0.62 %
Pozsonyvezekény 11 0.62 %
Kismácséd 10 0.57 %
Királyrév 8 0.45 %
Vágpatta 7 0.40 %
Magyargurab 7 0.40 %
Sempte 6 0.34 %
Ábrahám 4 0.23 %
Gány 4 0.23 %
Pusztakürt 4 0.23 %
Nemeskürt 3 0.17 %
Pusztafödémes 3 0.17 %
Szentharaszt 3 0.17 %
Dunajánosháza 3 0.17 %
Salgócska 2 0.11 %
Alsóhatár 1 0.06 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 31.39 %
Szered 494 19.31 %
Galánta 251 9.81 %
Alsószerdahely 241 9.42 %
Vágpatta 159 6.22 %
Sempte 133 5.20 %
Nemeskürt 72 2.81 %
Diószeg 64 2.50 %
Pusztakürt 55 2.15 %
Pusztafödémes 46 1.80 %
Szentharaszt 40 1.56 %
Ábrahám 37 1.45 %
Magyargurab 31 1.21 %
Nagyfödémes 29 1.13 %
Felsőszeli 28 1.09 %
Salgócska 23 0.90 %
Nemeskosút 22 0.86 %
Kisgeszt 20 0.78 %
Gány 17 0.66 %
Vága 17 0.66 %
Taksonyfalva 16 0.63 %
Nagymácséd 13 0.51 %
Tósnyárasd 11 0.43 %
Alsószeli 10 0.39 %
Nemeskajal 10 0.39 %
Dunajánosháza 8 0.31 %
Tallós 7 0.27 %
Jóka 7 0.27 %
Kismácséd 6 0.23 %
Hidaskürt 6 0.23 %
Királyrév 4 0.16 %
Feketenyék 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Nádszeg 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 11.89 %
Galánta 368 11.61 %
Alsószeli 270 8.51 %
Nádszeg 238 7.51 %
Felsőszeli 216 6.81 %
Nagyfödémes 192 6.05 %
Taksonyfalva 184 5.80 %
Feketenyék 170 5.36 %
Jóka 166 5.23 %
Pozsonyvezekény 139 4.38 %
Nagymácséd 137 4.32 %
Diószeg 126 3.97 %
Vága 123 3.88 %
Tallós 99 3.12 %
Nemeskosút 81 2.55 %
Vízkelet 69 2.18 %
Királyrév 53 1.67 %
Kismácséd 49 1.55 %
Nemeskajal 45 1.42 %
Tósnyárasd 28 0.88 %
Szered 11 0.35 %
Sopornya 6 0.19 %
Alsószerdahely 3 0.09 %
Pusztafödémes 3 0.09 %
Gány 2 0.06 %
Kisgeszt 2 0.06 %
Magyargurab 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 71.91 %
Szered 98 9.12 %
Diószeg 95 8.84 %
Taksonyfalva 62 5.77 %
Gány 49 4.56 %
Nagyfödémes 41 3.81 %
Felsőszeli 37 3.44 %
Sopornya 37 3.44 %
Nemeskosút 20 1.86 %
Jóka 18 1.67 %
Alsószerdahely 18 1.67 %
Alsószeli 16 1.49 %
Nemeskajal 16 1.49 %
Magyargurab 16 1.49 %
Pusztafödémes 16 1.49 %
Tósnyárasd 15 1.40 %
Dunajánosháza 14 1.30 %
Kisgeszt 12 1.12 %
Nádszeg 10 0.93 %
Királyrév 9 0.84 %
Ábrahám 9 0.84 %
Vízkelet 9 0.84 %
Nemeskürt 9 0.84 %
Pozsonyvezekény 9 0.84 %
Vága 9 0.84 %
Nagymácséd 8 0.74 %
Sempte 8 0.74 %
Vágpatta 7 0.65 %
Hidaskürt 7 0.65 %
Kismácséd 7 0.65 %
Tallós 6 0.56 %
Feketenyék 5 0.47 %
Pusztakürt 4 0.37 %
Szentharaszt 4 0.37 %
Salgócska 3 0.28 %
Alsóhatár 2 0.19 %
Szered 253 23.32 %
Galánta 126 11.61 %
Sopornya 71 6.54 %
Alsószerdahely 56 5.16 %
Szentharaszt 47 4.33 %
Sempte 36 3.32 %
Vágpatta 30 2.76 %
Pusztafödémes 27 2.49 %
Ábrahám 26 2.40 %
Diószeg 24 2.21 %
Nagyfödémes 17 1.57 %
Vága 15 1.38 %
Magyargurab 14 1.29 %
Gány 13 1.20 %
Taksonyfalva 13 1.20 %
Kisgeszt 12 1.11 %
Jóka 12 1.11 %
Felsőszeli 9 0.83 %
Salgócska 9 0.83 %
Pusztakürt 9 0.83 %
Nemeskürt 7 0.65 %
Tallós 7 0.65 %
Nemeskosút 6 0.55 %
Kismácséd 6 0.55 %
Alsószeli 5 0.46 %
Nádszeg 4 0.37 %
Királyrév 3 0.28 %
Hidaskürt 3 0.28 %
Nagymácséd 3 0.28 %
Nemeskajal 2 0.18 %
Tósnyárasd 2 0.18 %
Vízkelet 2 0.18 %
Feketenyék 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 1 0.09 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 29.83 %
Szered 254 8.24 %
Nádszeg 246 7.98 %
Diószeg 178 5.77 %
Nagyfödémes 150 4.86 %
Felsőszeli 140 4.54 %
Taksonyfalva 134 4.35 %
Feketenyék 127 4.12 %
Jóka 107 3.47 %
Nagymácséd 107 3.47 %
Alsószeli 99 3.21 %
Királyrév 90 2.92 %
Hidaskürt 80 2.59 %
Sopornya 77 2.50 %
Nemeskajal 73 2.37 %
Tallós 70 2.27 %
Vága 68 2.20 %
Nemeskosút 60 1.95 %
Vízkelet 58 1.88 %
Pozsonyvezekény 43 1.39 %
Gány 42 1.36 %
Ábrahám 39 1.26 %
Magyargurab 37 1.20 %
Sempte 36 1.17 %
Tósnyárasd 36 1.17 %
Pusztafödémes 32 1.04 %
Vágpatta 31 1.01 %
Kismácséd 26 0.84 %
Alsószerdahely 25 0.81 %
Alsóhatár 24 0.78 %
Szentharaszt 22 0.71 %
Dunajánosháza 11 0.36 %
Nemeskürt 10 0.32 %
Kisgeszt 10 0.32 %
Salgócska 7 0.23 %
Pusztakürt 5 0.16 %
Nádszeg 583 27.93 %
Galánta 477 22.86 %
Feketenyék 152 7.28 %
Felsőszeli 126 6.04 %
Alsószeli 119 5.70 %
Nagyfödémes 110 5.27 %
Taksonyfalva 104 4.98 %
Királyrév 104 4.98 %
Tallós 95 4.55 %
Jóka 94 4.50 %
Nagymácséd 89 4.26 %
Diószeg 78 3.74 %
Hidaskürt 75 3.59 %
Pozsonyvezekény 60 2.87 %
Vízkelet 57 2.73 %
Nemeskajal 55 2.64 %
Vága 49 2.35 %
Szered 37 1.77 %
Tósnyárasd 36 1.72 %
Nemeskosút 34 1.63 %
Alsóhatár 29 1.39 %
Kismácséd 18 0.86 %
Ábrahám 10 0.48 %
Magyargurab 6 0.29 %
Gány 5 0.24 %
Sopornya 5 0.24 %
Dunajánosháza 5 0.24 %
Alsószerdahely 4 0.19 %
Vágpatta 3 0.14 %
Pusztafödémes 3 0.14 %
Kisgeszt 2 0.10 %
Nemeskürt 2 0.10 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 15.72 %
Galánta 481 12.46 %
Alsószeli 379 9.82 %
Felsőszeli 336 8.70 %
Nagyfödémes 276 7.15 %
Jóka 255 6.60 %
Taksonyfalva 240 6.22 %
Királyrév 215 5.57 %
Nagymácséd 205 5.31 %
Hidaskürt 200 5.18 %
Pozsonyvezekény 161 4.17 %
Vága 154 3.99 %
Feketenyék 146 3.78 %
Tallós 144 3.73 %
Diószeg 123 3.19 %
Nemeskosút 106 2.75 %
Vízkelet 80 2.07 %
Nemeskajal 73 1.89 %
Kismácséd 49 1.27 %
Tósnyárasd 35 0.91 %
Alsóhatár 27 0.70 %
Szered 18 0.47 %
Pusztafödémes 10 0.26 %
Dunajánosháza 7 0.18 %
Ábrahám 4 0.10 %
Magyargurab 3 0.08 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Sopornya 2 0.05 %
Gány 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 19.86 %
Nádszeg 297 10.74 %
Nagymácséd 225 8.14 %
Nagyfödémes 195 7.05 %
Feketenyék 176 6.37 %
Taksonyfalva 171 6.18 %
Diószeg 158 5.71 %
Jóka 158 5.71 %
Felsőszeli 154 5.57 %
Alsószeli 129 4.67 %
Vága 116 4.20 %
Hidaskürt 114 4.12 %
Szered 102 3.69 %
Tallós 95 3.44 %
Pozsonyvezekény 74 2.68 %
Vízkelet 71 2.57 %
Nemeskajal 64 2.31 %
Nemeskosút 60 2.17 %
Királyrév 47 1.70 %
Kismácséd 46 1.66 %
Tósnyárasd 39 1.41 %
Magyargurab 20 0.72 %
Alsószerdahely 20 0.72 %
Alsóhatár 17 0.61 %
Pusztafödémes 15 0.54 %
Ábrahám 14 0.51 %
Gány 13 0.47 %
Dunajánosháza 12 0.43 %
Sopornya 10 0.36 %
Szentharaszt 10 0.36 %
Vágpatta 9 0.33 %
Nemeskürt 7 0.25 %
Sempte 6 0.22 %
Kisgeszt 5 0.18 %
Salgócska 2 0.07 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 18.82 %
Galánta 255 12.27 %
Sopornya 244 11.74 %
Alsószerdahely 196 9.43 %
Ábrahám 181 8.71 %
Pusztafödémes 103 4.96 %
Diószeg 98 4.72 %
Sempte 60 2.89 %
Nemeskürt 58 2.79 %
Kisgeszt 51 2.45 %
Vágpatta 44 2.12 %
Nagyfödémes 43 2.07 %
Felsőszeli 43 2.07 %
Magyargurab 33 1.59 %
Szentharaszt 30 1.44 %
Nemeskosút 29 1.40 %
Gány 22 1.06 %
Pusztakürt 22 1.06 %
Taksonyfalva 21 1.01 %
Jóka 17 0.82 %
Kismácséd 13 0.63 %
Nádszeg 13 0.63 %
Alsószeli 10 0.48 %
Pozsonyvezekény 9 0.43 %
Vága 9 0.43 %
Nemeskajal 8 0.38 %
Nagymácséd 8 0.38 %
Tallós 7 0.34 %
Salgócska 6 0.29 %
Tósnyárasd 5 0.24 %
Dunajánosháza 4 0.19 %
Feketenyék 3 0.14 %
Vízkelet 3 0.14 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 26.24 %
Galánta 455 20.44 %
Ábrahám 198 8.89 %
Diószeg 166 7.46 %
Sopornya 115 5.17 %
Pusztafödémes 100 4.49 %
Sempte 88 3.95 %
Vágpatta 81 3.64 %
Nagyfödémes 74 3.32 %
Alsószerdahely 68 3.05 %
Felsőszeli 67 3.01 %
Szentharaszt 61 2.74 %
Magyargurab 54 2.43 %
Kisgeszt 48 2.16 %
Taksonyfalva 38 1.71 %
Jóka 36 1.62 %
Nemeskosút 35 1.57 %
Nemeskürt 28 1.26 %
Gány 27 1.21 %
Dunajánosháza 25 1.12 %
Kismácséd 19 0.85 %
Pusztakürt 18 0.81 %
Alsószeli 18 0.81 %
Vága 18 0.81 %
Nagymácséd 18 0.81 %
Tósnyárasd 16 0.72 %
Salgócska 16 0.72 %
Hidaskürt 11 0.49 %
Nádszeg 11 0.49 %
Feketenyék 11 0.49 %
Nemeskajal 11 0.49 %
Vízkelet 7 0.31 %
Tallós 6 0.27 %
Pozsonyvezekény 4 0.18 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 20.09 %
Galánta 168 18.75 %
Sopornya 77 8.59 %
Szentharaszt 45 5.02 %
Vágpatta 35 3.91 %
Ábrahám 32 3.57 %
Felsőszeli 31 3.46 %
Diószeg 29 3.24 %
Sempte 29 3.24 %
Pusztafödémes 28 3.13 %
Magyargurab 22 2.46 %
Nagyfödémes 19 2.12 %
Alsószerdahely 19 2.12 %
Pusztakürt 18 2.01 %
Taksonyfalva 17 1.90 %
Vága 14 1.56 %
Jóka 14 1.56 %
Salgócska 13 1.45 %
Kisgeszt 11 1.23 %
Gány 10 1.12 %
Kismácséd 10 1.12 %
Nagymácséd 8 0.89 %
Nemeskürt 8 0.89 %
Nádszeg 7 0.78 %
Hidaskürt 6 0.67 %
Alsószeli 6 0.67 %
Tallós 5 0.56 %
Tósnyárasd 5 0.56 %
Nemeskosút 5 0.56 %
Királyrév 4 0.45 %
Vízkelet 3 0.33 %
Alsóhatár 3 0.33 %
Feketenyék 2 0.22 %
Dunajánosháza 1 0.11 %
Nemeskajal 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Galánta 602 29.64 %
Szered 563 27.72 %
Diószeg 140 6.89 %
Sopornya 96 4.73 %
Sempte 89 4.38 %
Vágpatta 78 3.84 %
Nagyfödémes 71 3.50 %
Alsószerdahely 69 3.40 %
Pusztafödémes 69 3.40 %
Gány 66 3.25 %
Ábrahám 66 3.25 %
Felsőszeli 61 3.00 %
Szentharaszt 60 2.95 %
Taksonyfalva 53 2.61 %
Magyargurab 51 2.51 %
Hidaskürt 43 2.12 %
Nemeskosút 38 1.87 %
Jóka 35 1.72 %
Kisgeszt 32 1.58 %
Nemeskürt 30 1.48 %
Nagymácséd 26 1.28 %
Dunajánosháza 24 1.18 %
Tósnyárasd 22 1.08 %
Salgócska 21 1.03 %
Alsószeli 19 0.94 %
Vága 18 0.89 %
Pusztakürt 17 0.84 %
Nemeskajal 15 0.74 %
Nádszeg 13 0.64 %
Vízkelet 12 0.59 %
Feketenyék 8 0.39 %
Kismácséd 8 0.39 %
Királyrév 6 0.30 %
Tallós 5 0.25 %
Pozsonyvezekény 3 0.15 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Szered 30 5.23 %
Galánta 27 4.70 %
Diószeg 19 3.31 %
Kismácséd 17 2.96 %
Ábrahám 14 2.44 %
Nagyfödémes 7 1.22 %
Magyargurab 6 1.05 %
Taksonyfalva 5 0.87 %
Sopornya 5 0.87 %
Kisgeszt 5 0.87 %
Felsőszeli 4 0.70 %
Vága 4 0.70 %
Tósnyárasd 4 0.70 %
Jóka 3 0.52 %
Pozsonyvezekény 3 0.52 %
Nemeskosút 2 0.35 %
Dunajánosháza 2 0.35 %
Alsóhatár 2 0.35 %
Nagymácséd 2 0.35 %
Nemeskürt 2 0.35 %
Nemeskajal 2 0.35 %
Alsószerdahely 2 0.35 %
Sempte 2 0.35 %
Hidaskürt 1 0.17 %
Salgócska 1 0.17 %
Pusztakürt 1 0.17 %
Tallós 1 0.17 %
Vágpatta 1 0.17 %
Nádszeg 1 0.17 %
Pusztafödémes 1 0.17 %
Királyrév 1 0.17 %
Szentharaszt 1 0.17 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 15.15 %
Nádszeg 591 10.96 %
Alsószeli 525 9.73 %
Felsőszeli 418 7.75 %
Nagyfödémes 379 7.03 %
Taksonyfalva 352 6.53 %
Nagymácséd 328 6.08 %
Jóka 310 5.75 %
Hidaskürt 298 5.53 %
Feketenyék 255 4.73 %
Vága 252 4.67 %
Pozsonyvezekény 233 4.32 %
Diószeg 202 3.75 %
Királyrév 170 3.15 %
Tallós 158 2.93 %
Nemeskosút 131 2.43 %
Vízkelet 126 2.34 %
Nemeskajal 98 1.82 %
Kismácséd 80 1.48 %
Tósnyárasd 74 1.37 %
Szered 53 0.98 %
Ábrahám 18 0.33 %
Gány 15 0.28 %
Dunajánosháza 15 0.28 %
Pusztafödémes 13 0.24 %
Alsóhatár 13 0.24 %
Magyargurab 12 0.22 %
Alsószerdahely 10 0.19 %
Sopornya 9 0.17 %
Vágpatta 8 0.15 %
Salgócska 7 0.13 %
Sempte 6 0.11 %
Szentharaszt 5 0.09 %
Kisgeszt 3 0.06 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 23.55 %
Szered 357 16.26 %
Sopornya 253 11.53 %
Alsószerdahely 227 10.34 %
Diószeg 97 4.42 %
Sempte 89 4.05 %
Nemeskürt 67 3.05 %
Vágpatta 58 2.64 %
Nagyfödémes 42 1.91 %
Pusztafödémes 42 1.91 %
Ábrahám 40 1.82 %
Felsőszeli 39 1.78 %
Nagymácséd 34 1.55 %
Pusztakürt 33 1.50 %
Taksonyfalva 31 1.41 %
Szentharaszt 28 1.28 %
Nemeskosút 25 1.14 %
Gány 24 1.09 %
Nádszeg 24 1.09 %
Jóka 24 1.09 %
Magyargurab 22 1.00 %
Salgócska 21 0.96 %
Vága 20 0.91 %
Alsószeli 19 0.87 %
Feketenyék 13 0.59 %
Tósnyárasd 13 0.59 %
Nemeskajal 13 0.59 %
Kisgeszt 11 0.50 %
Pozsonyvezekény 11 0.50 %
Hidaskürt 10 0.46 %
Kismácséd 9 0.41 %
Királyrév 8 0.36 %
Tallós 8 0.36 %
Dunajánosháza 7 0.32 %
Vízkelet 5 0.23 %
Alsóhatár 4 0.18 %
Galánta 591 12.34 %
Nádszeg 469 9.79 %
Alsószeli 392 8.19 %
Nagymácséd 391 8.16 %
Felsőszeli 344 7.18 %
Nagyfödémes 334 6.97 %
Taksonyfalva 322 6.72 %
Jóka 269 5.62 %
Hidaskürt 260 5.43 %
Vága 233 4.87 %
Feketenyék 211 4.41 %
Pozsonyvezekény 174 3.63 %
Diószeg 142 2.97 %
Tallós 135 2.82 %
Királyrév 112 2.34 %
Nemeskosút 107 2.23 %
Vízkelet 95 1.98 %
Tósnyárasd 93 1.94 %
Nemeskajal 88 1.84 %
Kismácséd 75 1.57 %
Szered 23 0.48 %
Alsóhatár 15 0.31 %
Gány 8 0.17 %
Dunajánosháza 6 0.13 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 21.01 %
Nádszeg 385 9.57 %
Alsószeli 314 7.81 %
Felsőszeli 304 7.56 %
Taksonyfalva 291 7.24 %
Nagyfödémes 260 6.46 %
Jóka 240 5.97 %
Nagymácséd 215 5.35 %
Hidaskürt 194 4.82 %
Diószeg 159 3.95 %
Vága 158 3.93 %
Feketenyék 147 3.65 %
Pozsonyvezekény 128 3.18 %
Nemeskosút 118 2.93 %
Tallós 113 2.81 %
Királyrév 102 2.54 %
Vízkelet 80 1.99 %
Nemeskajal 79 1.96 %
Kismácséd 57 1.42 %
Tósnyárasd 48 1.19 %
Szered 26 0.65 %
Alsóhatár 12 0.30 %
Dunajánosháza 11 0.27 %
Gány 7 0.17 %
Magyargurab 5 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.12 %
Sopornya 5 0.12 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Ábrahám 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Alsószerdahely 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 14.22 %
Nádszeg 398 8.96 %
Taksonyfalva 357 8.04 %
Alsószeli 313 7.04 %
Felsőszeli 311 7.00 %
Nagyfödémes 247 5.56 %
Jóka 228 5.13 %
Hidaskürt 217 4.88 %
Nagymácséd 217 4.88 %
Feketenyék 170 3.83 %
Pozsonyvezekény 160 3.60 %
Vága 144 3.24 %
Tallós 128 2.88 %
Diószeg 122 2.75 %
Nemeskosút 99 2.23 %
Királyrév 94 2.12 %
Vízkelet 76 1.71 %
Nemeskajal 67 1.51 %
Kismácséd 51 1.15 %
Tósnyárasd 48 1.08 %
Alsóhatár 12 0.27 %
Szered 11 0.25 %
Sopornya 3 0.07 %
Alsószerdahely 2 0.05 %
Dunajánosháza 2 0.05 %
Pusztafödémes 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Ábrahám 1 0.02 %
Gány 1 0.02 %
Sempte 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 42.30 %
Galánta 361 15.35 %
Diószeg 130 5.53 %
Vágpatta 129 5.48 %
Sopornya 123 5.23 %
Sempte 106 4.51 %
Alsószerdahely 94 4.00 %
Ábrahám 75 3.19 %
Nagyfödémes 71 3.02 %
Szentharaszt 69 2.93 %
Pusztafödémes 61 2.59 %
Magyargurab 43 1.83 %
Felsőszeli 40 1.70 %
Nemeskürt 37 1.57 %
Pusztakürt 36 1.53 %
Jóka 33 1.40 %
Taksonyfalva 29 1.23 %
Kisgeszt 24 1.02 %
Gány 24 1.02 %
Nemeskosút 23 0.98 %
Nagymácséd 20 0.85 %
Dunajánosháza 20 0.85 %
Salgócska 20 0.85 %
Vága 17 0.72 %
Nemeskajal 16 0.68 %
Tósnyárasd 15 0.64 %
Nádszeg 14 0.60 %
Alsószeli 12 0.51 %
Hidaskürt 11 0.47 %
Tallós 9 0.38 %
Kismácséd 8 0.34 %
Feketenyék 7 0.30 %
Pozsonyvezekény 7 0.30 %
Vízkelet 6 0.26 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 2 0.09 %
Szered 1 128 40.65 %
Sopornya 299 10.77 %
Alsószerdahely 236 8.50 %
Galánta 115 4.14 %
Vágpatta 98 3.53 %
Sempte 84 3.03 %
Szentharaszt 58 2.09 %
Nemeskürt 58 2.09 %
Diószeg 47 1.69 %
Ábrahám 46 1.66 %
Pusztafödémes 41 1.48 %
Pusztakürt 28 1.01 %
Nagyfödémes 27 0.97 %
Felsőszeli 24 0.86 %
Vága 21 0.76 %
Magyargurab 19 0.68 %
Nagymácséd 18 0.65 %
Taksonyfalva 18 0.65 %
Alsószeli 18 0.65 %
Gány 16 0.58 %
Jóka 15 0.54 %
Salgócska 14 0.50 %
Nemeskosút 14 0.50 %
Kisgeszt 13 0.47 %
Feketenyék 7 0.25 %
Nádszeg 7 0.25 %
Tósnyárasd 6 0.22 %
Vízkelet 6 0.22 %
Kismácséd 5 0.18 %
Tallós 5 0.18 %
Dunajánosháza 5 0.18 %
Nemeskajal 4 0.14 %
Hidaskürt 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 62.28 %
Szered 121 8.79 %
Nagyfödémes 72 5.23 %
Diószeg 71 5.16 %
Taksonyfalva 49 3.56 %
Jóka 38 2.76 %
Sopornya 35 2.54 %
Felsőszeli 34 2.47 %
Gány 32 2.33 %
Pusztafödémes 30 2.18 %
Hidaskürt 26 1.89 %
Alsószeli 24 1.74 %
Feketenyék 21 1.53 %
Vágpatta 20 1.45 %
Nemeskajal 19 1.38 %
Szentharaszt 16 1.16 %
Nemeskosút 16 1.16 %
Pozsonyvezekény 16 1.16 %
Tósnyárasd 16 1.16 %
Vága 15 1.09 %
Magyargurab 15 1.09 %
Alsószerdahely 14 1.02 %
Sempte 12 0.87 %
Kisgeszt 11 0.80 %
Kismácséd 11 0.80 %
Dunajánosháza 9 0.65 %
Ábrahám 9 0.65 %
Salgócska 8 0.58 %
Vízkelet 8 0.58 %
Nemeskürt 8 0.58 %
Nádszeg 6 0.44 %
Nagymácséd 6 0.44 %
Tallós 5 0.36 %
Pusztakürt 5 0.36 %
Királyrév 2 0.15 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 40.48 %
Galánta 283 9.64 %
Sopornya 188 6.40 %
Sempte 112 3.81 %
Szentharaszt 107 3.64 %
Vágpatta 94 3.20 %
Alsószerdahely 88 3.00 %
Diószeg 86 2.93 %
Pusztafödémes 64 2.18 %
Felsőszeli 54 1.84 %
Ábrahám 47 1.60 %
Nagyfödémes 36 1.23 %
Taksonyfalva 36 1.23 %
Pusztakürt 33 1.12 %
Nemeskürt 31 1.06 %
Nemeskosút 29 0.99 %
Magyargurab 29 0.99 %
Jóka 23 0.78 %
Gány 22 0.75 %
Kisgeszt 18 0.61 %
Tósnyárasd 13 0.44 %
Kismácséd 12 0.41 %
Nemeskajal 12 0.41 %
Vága 12 0.41 %
Nagymácséd 11 0.37 %
Alsószeli 9 0.31 %
Salgócska 9 0.31 %
Vízkelet 6 0.20 %
Hidaskürt 5 0.17 %
Feketenyék 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.10 %
Dunajánosháza 3 0.10 %
Királyrév 2 0.07 %
Tallós 1 0.03 %
Pozsonyvezekény 1 0.03 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 26.88 %
Galánta 369 14.83 %
Vágpatta 301 12.09 %
Sopornya 216 8.68 %
Diószeg 119 4.78 %
Sempte 113 4.54 %
Alsószerdahely 85 3.42 %
Szentharaszt 83 3.33 %
Nemeskürt 65 2.61 %
Pusztafödémes 63 2.53 %
Ábrahám 62 2.49 %
Nagyfödémes 60 2.41 %
Felsőszeli 52 2.09 %
Magyargurab 46 1.85 %
Pusztakürt 45 1.81 %
Jóka 31 1.25 %
Taksonyfalva 30 1.21 %
Kisgeszt 29 1.17 %
Nemeskosút 26 1.04 %
Salgócska 24 0.96 %
Gány 22 0.88 %
Tósnyárasd 21 0.84 %
Nagymácséd 16 0.64 %
Dunajánosháza 16 0.64 %
Vága 14 0.56 %
Alsószeli 13 0.52 %
Nemeskajal 11 0.44 %
Hidaskürt 9 0.36 %
Vízkelet 9 0.36 %
Kismácséd 7 0.28 %
Nádszeg 6 0.24 %
Tallós 5 0.20 %
Feketenyék 4 0.16 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 43.40 %
Galánta 74 6.69 %
Sopornya 32 2.89 %
Felsőszeli 30 2.71 %
Alsószerdahely 28 2.53 %
Sempte 24 2.17 %
Diószeg 24 2.17 %
Vágpatta 23 2.08 %
Szentharaszt 22 1.99 %
Pusztafödémes 18 1.63 %
Nagyfödémes 16 1.45 %
Jóka 16 1.45 %
Taksonyfalva 14 1.27 %
Gány 12 1.08 %
Alsószeli 11 0.99 %
Vága 11 0.99 %
Nemeskürt 11 0.99 %
Nemeskosút 10 0.90 %
Tósnyárasd 9 0.81 %
Nádszeg 9 0.81 %
Ábrahám 8 0.72 %
Magyargurab 8 0.72 %
Tallós 7 0.63 %
Pusztakürt 7 0.63 %
Hidaskürt 6 0.54 %
Feketenyék 5 0.45 %
Nagymácséd 4 0.36 %
Kismácséd 3 0.27 %
Nemeskajal 3 0.27 %
Vízkelet 3 0.27 %
Kisgeszt 3 0.27 %
Dunajánosháza 3 0.27 %
Királyrév 2 0.18 %
Salgócska 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 32.07 %
Galánta 513 13.74 %
Sopornya 187 5.01 %
Vágpatta 161 4.31 %
Diószeg 150 4.02 %
Alsószerdahely 142 3.80 %
Sempte 126 3.38 %
Szentharaszt 99 2.65 %
Ábrahám 96 2.57 %
Pusztafödémes 69 1.85 %
Nemeskürt 67 1.79 %
Nagyfödémes 67 1.79 %
Felsőszeli 58 1.55 %
Taksonyfalva 44 1.18 %
Magyargurab 41 1.10 %
Jóka 35 0.94 %
Kisgeszt 33 0.88 %
Gány 33 0.88 %
Nemeskosút 30 0.80 %
Salgócska 28 0.75 %
Vága 25 0.67 %
Pusztakürt 23 0.62 %
Nagymácséd 22 0.59 %
Dunajánosháza 22 0.59 %
Tósnyárasd 19 0.51 %
Alsószeli 19 0.51 %
Nemeskajal 13 0.35 %
Tallós 11 0.29 %
Nádszeg 10 0.27 %
Vízkelet 9 0.24 %
Hidaskürt 8 0.21 %
Kismácséd 8 0.21 %
Feketenyék 8 0.21 %
Királyrév 6 0.16 %
Pozsonyvezekény 5 0.13 %
Alsóhatár 2 0.05 %
Galánta 1 158 60.34 %
Szered 302 15.74 %
Diószeg 93 4.85 %
Sopornya 87 4.53 %
Taksonyfalva 87 4.53 %
Nagyfödémes 73 3.80 %
Felsőszeli 67 3.49 %
Gány 45 2.34 %
Vágpatta 44 2.29 %
Nemeskosút 43 2.24 %
Nemeskajal 42 2.19 %
Tósnyárasd 37 1.93 %
Magyargurab 34 1.77 %
Sempte 33 1.72 %
Alsószerdahely 33 1.72 %
Alsószeli 30 1.56 %
Ábrahám 29 1.51 %
Jóka 29 1.51 %
Vága 28 1.46 %
Pusztafödémes 26 1.35 %
Nemeskürt 24 1.25 %
Szentharaszt 23 1.20 %
Feketenyék 19 0.99 %
Tallós 19 0.99 %
Nagymácséd 19 0.99 %
Hidaskürt 19 0.99 %
Vízkelet 18 0.94 %
Kismácséd 16 0.83 %
Nádszeg 16 0.83 %
Pozsonyvezekény 13 0.68 %
Pusztakürt 13 0.68 %
Kisgeszt 12 0.63 %
Salgócska 9 0.47 %
Dunajánosháza 8 0.42 %
Királyrév 8 0.42 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Galánta 348 27.66 %
Taksonyfalva 160 12.72 %
Feketenyék 101 8.03 %
Felsőszeli 93 7.39 %
Nagyfödémes 87 6.92 %
Nagymácséd 78 6.20 %
Nádszeg 78 6.20 %
Jóka 78 6.20 %
Diószeg 77 6.12 %
Alsószeli 65 5.17 %
Vága 46 3.66 %
Nemeskajal 42 3.34 %
Tósnyárasd 40 3.18 %
Vízkelet 37 2.94 %
Hidaskürt 37 2.94 %
Tallós 33 2.62 %
Nemeskosút 29 2.31 %
Pozsonyvezekény 28 2.23 %
Szered 28 2.23 %
Királyrév 18 1.43 %
Sopornya 14 1.11 %
Magyargurab 13 1.03 %
Kismácséd 10 0.79 %
Dunajánosháza 7 0.56 %
Alsószerdahely 7 0.56 %
Nemeskürt 4 0.32 %
Ábrahám 4 0.32 %
Pusztafödémes 4 0.32 %
Gány 4 0.32 %
Vágpatta 3 0.24 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Kisgeszt 1 0.08 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 22.25 %
Sopornya 433 15.44 %
Nemeskürt 281 10.02 %
Vágpatta 263 9.38 %
Alsószerdahely 237 8.45 %
Galánta 225 8.02 %
Sempte 106 3.78 %
Pusztakürt 104 3.71 %
Szentharaszt 73 2.60 %
Salgócska 48 1.71 %
Diószeg 43 1.53 %
Felsőszeli 38 1.35 %
Pusztafödémes 36 1.28 %
Ábrahám 32 1.14 %
Taksonyfalva 26 0.93 %
Gány 26 0.93 %
Magyargurab 23 0.82 %
Nagyfödémes 21 0.75 %
Nemeskosút 19 0.68 %
Kisgeszt 19 0.68 %
Jóka 16 0.57 %
Tósnyárasd 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.39 %
Vága 10 0.36 %
Alsószeli 6 0.21 %
Nemeskajal 6 0.21 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Kismácséd 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 3 0.11 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 37.03 %
Galánta 177 13.54 %
Sopornya 123 9.41 %
Alsószerdahely 77 5.89 %
Szentharaszt 60 4.59 %
Sempte 56 4.28 %
Vágpatta 42 3.21 %
Diószeg 34 2.60 %
Pusztafödémes 34 2.60 %
Ábrahám 33 2.52 %
Nemeskürt 23 1.76 %
Vága 18 1.38 %
Gány 18 1.38 %
Jóka 15 1.15 %
Magyargurab 15 1.15 %
Pusztakürt 15 1.15 %
Nagyfödémes 14 1.07 %
Kisgeszt 13 0.99 %
Felsőszeli 13 0.99 %
Taksonyfalva 11 0.84 %
Salgócska 9 0.69 %
Nemeskosút 9 0.69 %
Alsószeli 9 0.69 %
Tósnyárasd 9 0.69 %
Kismácséd 7 0.54 %
Királyrév 4 0.31 %
Hidaskürt 4 0.31 %
Tallós 3 0.23 %
Dunajánosháza 2 0.15 %
Nagymácséd 2 0.15 %
Alsóhatár 2 0.15 %
Nemeskajal 2 0.15 %
Vízkelet 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 20.28 %
Galánta 323 10.43 %
Vágpatta 321 10.37 %
Sopornya 208 6.72 %
Sempte 129 4.17 %
Diószeg 107 3.46 %
Nemeskürt 83 2.68 %
Alsószerdahely 77 2.49 %
Szentharaszt 71 2.29 %
Ábrahám 66 2.13 %
Pusztakürt 62 2.00 %
Nagyfödémes 56 1.81 %
Pusztafödémes 54 1.74 %
Felsőszeli 45 1.45 %
Magyargurab 39 1.26 %
Gány 35 1.13 %
Salgócska 32 1.03 %
Jóka 29 0.94 %
Taksonyfalva 25 0.81 %
Kisgeszt 25 0.81 %
Hidaskürt 22 0.71 %
Nemeskosút 21 0.68 %
Vága 21 0.68 %
Nagymácséd 20 0.65 %
Alsószeli 15 0.48 %
Dunajánosháza 15 0.48 %
Tósnyárasd 15 0.48 %
Nemeskajal 8 0.26 %
Vízkelet 7 0.23 %
Kismácséd 7 0.23 %
Pozsonyvezekény 7 0.23 %
Tallós 5 0.16 %
Feketenyék 4 0.13 %
Nádszeg 4 0.13 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Királyrév 1 0.03 %
Szered 1 287 36.49 %
Galánta 263 7.46 %
Sopornya 164 4.65 %
Diószeg 144 4.08 %
Sempte 111 3.15 %
Alsószerdahely 91 2.58 %
Vágpatta 85 2.41 %
Szentharaszt 79 2.24 %
Felsőszeli 55 1.56 %
Pusztafödémes 54 1.53 %
Ábrahám 50 1.42 %
Taksonyfalva 44 1.25 %
Nagyfödémes 40 1.13 %
Nemeskürt 30 0.85 %
Pusztakürt 26 0.74 %
Jóka 25 0.71 %
Gány 21 0.60 %
Nemeskosút 21 0.60 %
Magyargurab 19 0.54 %
Kisgeszt 14 0.40 %
Vága 12 0.34 %
Nagymácséd 11 0.31 %
Tósnyárasd 11 0.31 %
Salgócska 11 0.31 %
Alsószeli 10 0.28 %
Nemeskajal 9 0.26 %
Hidaskürt 8 0.23 %
Kismácséd 7 0.20 %
Vízkelet 7 0.20 %
Nádszeg 6 0.17 %
Feketenyék 5 0.14 %
Dunajánosháza 4 0.11 %
Tallós 2 0.06 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Pozsonyvezekény 2 0.06 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 19.44 %
Szered 203 15.47 %
Galánta 104 7.93 %
Vágpatta 80 6.10 %
Diószeg 48 3.66 %
Sempte 45 3.43 %
Ábrahám 30 2.29 %
Pusztakürt 27 2.06 %
Szentharaszt 23 1.75 %
Nemeskürt 23 1.75 %
Pusztafödémes 21 1.60 %
Felsőszeli 20 1.52 %
Alsószerdahely 20 1.52 %
Taksonyfalva 15 1.14 %
Magyargurab 14 1.07 %
Nagyfödémes 14 1.07 %
Nemeskosút 14 1.07 %
Salgócska 12 0.91 %
Gány 8 0.61 %
Nagymácséd 6 0.46 %
Vága 6 0.46 %
Nemeskajal 5 0.38 %
Jóka 5 0.38 %
Kisgeszt 5 0.38 %
Tósnyárasd 3 0.23 %
Nádszeg 3 0.23 %
Alsószeli 3 0.23 %
Pozsonyvezekény 3 0.23 %
Tallós 2 0.15 %
Kismácséd 2 0.15 %
Királyrév 2 0.15 %
Feketenyék 2 0.15 %
Hidaskürt 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Szered 392 33.28 %
Galánta 138 11.71 %
Sopornya 93 7.89 %
Szentharaszt 55 4.67 %
Sempte 38 3.23 %
Ábrahám 33 2.80 %
Alsószerdahely 31 2.63 %
Vágpatta 31 2.63 %
Pusztafödémes 26 2.21 %
Diószeg 25 2.12 %
Nagyfödémes 18 1.53 %
Kisgeszt 16 1.36 %
Felsőszeli 15 1.27 %
Taksonyfalva 14 1.19 %
Magyargurab 13 1.10 %
Vága 12 1.02 %
Jóka 11 0.93 %
Nemeskürt 10 0.85 %
Pusztakürt 10 0.85 %
Gány 10 0.85 %
Salgócska 9 0.76 %
Nemeskosút 8 0.68 %
Alsószeli 8 0.68 %
Tósnyárasd 7 0.59 %
Kismácséd 6 0.51 %
Nagymácséd 6 0.51 %
Hidaskürt 5 0.42 %
Tallós 4 0.34 %
Nádszeg 3 0.25 %
Királyrév 2 0.17 %
Nemeskajal 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 11.01 %
Galánta 243 10.02 %
Alsószeli 230 9.48 %
Felsőszeli 219 9.03 %
Nádszeg 216 8.90 %
Nagyfödémes 156 6.43 %
Jóka 145 5.98 %
Hidaskürt 141 5.81 %
Taksonyfalva 138 5.69 %
Nagymácséd 95 3.92 %
Feketenyék 87 3.59 %
Vága 83 3.42 %
Tallós 81 3.34 %
Diószeg 80 3.30 %
Nemeskosút 67 2.76 %
Királyrév 66 2.72 %
Kismácséd 35 1.44 %
Vízkelet 30 1.24 %
Nemeskajal 30 1.24 %
Tósnyárasd 13 0.54 %
Alsóhatár 7 0.29 %
Szered 7 0.29 %
Sopornya 3 0.12 %
Pusztafödémes 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Alsószerdahely 1 0.04 %
Nemeskürt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 14.66 %
Sempte 141 7.60 %
Sopornya 57 3.07 %
Galánta 55 2.96 %
Szentharaszt 39 2.10 %
Vágpatta 32 1.73 %
Alsószerdahely 27 1.46 %
Diószeg 19 1.02 %
Hidaskürt 15 0.81 %
Felsőszeli 15 0.81 %
Pusztafödémes 13 0.70 %
Taksonyfalva 12 0.65 %
Ábrahám 10 0.54 %
Nemeskürt 9 0.49 %
Gány 8 0.43 %
Magyargurab 7 0.38 %
Nagymácséd 6 0.32 %
Nemeskosút 6 0.32 %
Nagyfödémes 5 0.27 %
Pusztakürt 5 0.27 %
Nádszeg 5 0.27 %
Alsószeli 4 0.22 %
Tósnyárasd 4 0.22 %
Salgócska 4 0.22 %
Vága 3 0.16 %
Jóka 2 0.11 %
Kisgeszt 2 0.11 %
Tallós 2 0.11 %
Kismácséd 2 0.11 %
Királyrév 2 0.11 %
Nemeskajal 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 16.63 %
Feketenyék 278 11.14 %
Galánta 182 7.29 %
Nagyfödémes 139 5.57 %
Hidaskürt 133 5.33 %
Jóka 92 3.69 %
Tallós 82 3.29 %
Felsőszeli 78 3.13 %
Taksonyfalva 68 2.73 %
Diószeg 66 2.65 %
Alsószeli 66 2.65 %
Pozsonyvezekény 60 2.40 %
Nagymácséd 60 2.40 %
Királyrév 50 2.00 %
Nemeskosút 49 1.96 %
Vága 46 1.84 %
Vízkelet 44 1.76 %
Nemeskajal 34 1.36 %
Kismácséd 27 1.08 %
Tósnyárasd 21 0.84 %
Szered 16 0.64 %
Alsóhatár 16 0.64 %
Ábrahám 7 0.28 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Alsószerdahely 5 0.20 %
Magyargurab 4 0.16 %
Vágpatta 4 0.16 %
Pusztafödémes 4 0.16 %
Nemeskürt 3 0.12 %
Salgócska 2 0.08 %
Pusztakürt 2 0.08 %
Sopornya 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 13.49 %
Feketenyék 473 12.99 %
Nádszeg 255 7.00 %
Hidaskürt 205 5.63 %
Nagyfödémes 195 5.36 %
Felsőszeli 162 4.45 %
Alsószeli 133 3.65 %
Jóka 123 3.38 %
Taksonyfalva 122 3.35 %
Nagymácséd 121 3.32 %
Diószeg 115 3.16 %
Vága 109 2.99 %
Tallós 103 2.83 %
Vízkelet 99 2.72 %
Pozsonyvezekény 97 2.66 %
Nemeskosút 78 2.14 %
Királyrév 63 1.73 %
Nemeskajal 59 1.62 %
Szered 32 0.88 %
Kismácséd 29 0.80 %
Dunajánosháza 28 0.77 %
Alsóhatár 24 0.66 %
Tósnyárasd 24 0.66 %
Magyargurab 14 0.38 %
Ábrahám 14 0.38 %
Alsószerdahely 13 0.36 %
Salgócska 10 0.27 %
Pusztafödémes 7 0.19 %
Gány 7 0.19 %
Sopornya 6 0.16 %
Sempte 4 0.11 %
Vágpatta 3 0.08 %
Kisgeszt 3 0.08 %
Nemeskürt 3 0.08 %
Pusztakürt 2 0.05 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Szered 177 23.63 %
Galánta 145 19.36 %
Diószeg 69 9.21 %
Sopornya 61 8.14 %
Szentharaszt 39 5.21 %
Pusztafödémes 36 4.81 %
Ábrahám 30 4.01 %
Vágpatta 26 3.47 %
Alsószerdahely 22 2.94 %
Nagyfödémes 21 2.80 %
Sempte 21 2.80 %
Magyargurab 19 2.54 %
Jóka 16 2.14 %
Kisgeszt 15 2.00 %
Felsőszeli 14 1.87 %
Taksonyfalva 12 1.60 %
Vága 12 1.60 %
Gány 11 1.47 %
Nemeskosút 10 1.34 %
Kismácséd 8 1.07 %
Alsószeli 6 0.80 %
Pusztakürt 6 0.80 %
Salgócska 6 0.80 %
Nagymácséd 6 0.80 %
Tósnyárasd 5 0.67 %
Nemeskürt 4 0.53 %
Nemeskajal 4 0.53 %
Tallós 4 0.53 %
Királyrév 3 0.40 %
Nádszeg 2 0.27 %
Alsóhatár 2 0.27 %
Hidaskürt 2 0.27 %
Vízkelet 2 0.27 %
Feketenyék 2 0.27 %
Dunajánosháza 1 0.13 %
Pozsonyvezekény 1 0.13 %
Szered 1 306 35.91 %
Alsószerdahely 567 15.59 %
Sopornya 465 12.79 %
Galánta 356 9.79 %
Sempte 179 4.92 %
Vágpatta 144 3.96 %
Nemeskürt 91 2.50 %
Szentharaszt 84 2.31 %
Pusztakürt 70 1.92 %
Vága 64 1.76 %
Diószeg 56 1.54 %
Pusztafödémes 52 1.43 %
Gány 48 1.32 %
Ábrahám 46 1.26 %
Taksonyfalva 45 1.24 %
Felsőszeli 44 1.21 %
Nagyfödémes 29 0.80 %
Magyargurab 27 0.74 %
Kisgeszt 27 0.74 %
Nemeskosút 22 0.60 %
Salgócska 21 0.58 %
Tallós 18 0.49 %
Alsószeli 17 0.47 %
Jóka 13 0.36 %
Nagymácséd 13 0.36 %
Nemeskajal 11 0.30 %
Tósnyárasd 11 0.30 %
Hidaskürt 7 0.19 %
Kismácséd 7 0.19 %
Királyrév 4 0.11 %
Pozsonyvezekény 4 0.11 %
Nádszeg 3 0.08 %
Vízkelet 2 0.05 %
Feketenyék 2 0.05 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1339 62.28%
VPN
273 12.70%
KSČ
195 9.07%
SSL
82 3.81%
SNS
74 3.44%
SPV
63 2.93%
DS
55 2.56%
SZ
32 1.49%
KDH
16 0.74%
SD
11 0.51%
Egyéb
10 0.47%
Érvényes szavazatok 2150
Együttélés-MKDM
1070 55.30%
HZDS
286 14.78%
Magyar Polgári Párt
228 11.78%
SDĽ
82 4.24%
SDSS
60 3.10%
SNS
55 2.84%
ODÚ
34 1.76%
KSS
33 1.71%
KDH
21 1.09%
DS-ODS
21 1.09%
SZS
19 0.98%
SZ
8 0.41%
Egyéb
18 0.93%
Érvényes szavazatok 1935
MK
1245 67.33%
HZDS-RSS
244 13.20%
SP-VOĽBA
90 4.87%
SNS
64 3.46%
KSS
49 2.65%
DS
35 1.89%
30 1.62%
ZRS
28 1.51%
SPK
19 1.03%
KDH
15 0.81%
HZPCS
14 0.76%
Egyéb
16 0.87%
Érvényes szavazatok 1849
MKP
1408 65.40%
SDK
261 12.12%
HZDS
229 10.64%
SDĽ
83 3.86%
SNS
58 2.69%
SOP
51 2.37%
KSS
39 1.81%
MLHZP
9 0.42%
Egyéb
15 0.70%
Érvényes szavazatok 2153
MKP
1271 71.05%
HZDS
121 6.76%
SDKU
89 4.97%
SMER
84 4.70%
ANO
56 3.13%
KSS
41 2.29%
HZD
32 1.79%
KDH
17 0.95%
SNS
14 0.78%
SZS
12 0.67%
SDA
10 0.56%
NOSNP
9 0.50%
PSNS
9 0.50%
Egyéb
24 1.34%
Érvényes szavazatok 1789
MKP
1091 73.97%
SMER
134 9.08%
SDKU DS
95 6.44%
ĽS HZDS
59 4.00%
SNS
35 2.37%
SF
19 1.29%
KSS
14 0.95%
KDH
6 0.41%
HZD
6 0.41%
Egyéb
16 1.08%
Érvényes szavazatok 1475
Most-Híd
617 35.73%
MKP
559 32.37%
SMER
193 11.18%
SDKU DS
152 8.80%
SaS
85 4.92%
SNS
39 2.26%
ĽS HZDS
28 1.62%
SDĽ
17 0.98%
KSS
9 0.52%
Egyéb
28 1.62%
Érvényes szavazatok 1727
Most-Híd
561 35.46%
MKP
532 33.63%
SMER SD
261 16.50%
OĽaNO
52 3.29%
SaS
42 2.65%
SDKU DS
38 2.40%
SNS
36 2.28%
99 Percent
17 1.07%
KDH
8 0.51%
LSNS
8 0.51%
Egyéb
27 1.71%
Érvényes szavazatok 1582
MKP
636 39.70%
Most-Híd
391 24.41%
SMER SD
169 10.55%
OĽANO-NOVA
94 5.87%
SME RODINA
85 5.31%
SaS
65 4.06%
SNS
56 3.50%
LSNS
46 2.87%
#SIEŤ
28 1.75%
SZS
13 0.81%
Egyéb
19 1.19%
Érvényes szavazatok 1602
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések