SK
VK
.....

Ipolynyék

Község

címer zászló
1746 99% magyar 1910
1415 79% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ipolynyék
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vinica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence - Északnyugati-Kárpátok, Selmeci-körhegység, Korponai-erdő
Más földrajzi nevek:
Alsónyék, Borga-erdő, Csalli-völgy, Felsőnyék, Hosszak, (Koburgmajor), (Kosztoncapuszta), Kutya-árok, Kutyahegy, Lászkák-patak, Leklincpuszta, Nagy-hegy v. Nyergeshegy, Nagy-osztás, Nyerges-völgy, Őr-
Koordináták:
48.11661911, 19.11997604
Terület:
30,76 km2
Rang:
község
Népesség:
1808
Tszf. magasság:
164 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99128
Település kód:
516520
Szervezeti azonosító:
319678
Adóazonosító:
2021173264

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistájának északi peremén, a Korponai-erdő erdős, vulkanikus eredetű fennsíkjának déli lábánál fekszik, a Nagy-patak (más néven Egres-, vagy Hrussó-patak) partján, Balassagyarmattól 20 km-re északnyugatra, Ipolyságtól 21 km-re északkeletre, Nagykürtöstől 21 km-re délnyugara. Határának egyharmadát (32,6%) erdő borítja, 61,3 %-a mezőgazdaságilag művelt terület, magas a szőlőterület aránya is (170 ha - 5,5 %). Mellékutak kötik össze Ipolynagyfaluval (5 km), Magasmajtényon (5 km) keresztül a 75-ös főúttal (12 km), Dacsókeszivel (13 km), valamint Inámon (5 km) keresztül Ipolykeszivel (6,5 km). Nyugatról Kelenye és Ipolyszécsényke, délnyugatról Ipolynagyfalu, délről Ipolybalog, délkeletről Inám, északkeletről Gyürki és Kőkeszi, északról pedig Csall és Magasmajtény községekkel határos. Délnyugati határa a Galamia-patak mentén húzódik.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1905-ben alakult Alsónyék és Felsőnyék egyesítésével. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásának székhelye volt. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Korponai járáshoz, 1949-1960 között pedig ismét az Ipolysági járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás), ebben az időszakban északi határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (30,76 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910-38: 30,77 km²).

Népesség

Ipolynyék a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 1759, 1921-ben 1833, 1938-ban pedig 2027, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után a faluba közép-szlovákiai és magyarországi szlovák családokat telepítettek. 1991-2011 között népességének 8,2 %-át elveszítette (2037 főről 1870-re csökkent), ezzel párhuzamosan a szlovák nemzetiségűek aránya 8,6 %-ról 13,9 %-ra nőtt, de a lakosság túlnyomó többsége (84,3 %) ma is magyar nemzetiségű. Lakosságának 93,9 %-a római katolikus vallású.

Történelem

A falu területe feltehetően az őskor óta folyamatosan lakott terület.. Megtalálták itt a kelták, kvádok, markomannok településeinek nyomait is. A honfoglalás után valószínűleg a Nyék törzs szálláshelye lehetett. Az első írásos említése 1156-ban "Nek" alakban történt, amikor is birtokosa egy ekényi földjét két házzal a bozóki apátságnak adta. 1351-ben már két település, Alsó- és Felsőnyék állt a helyén, melyeket "Also Nyek" és "Felseö Nyek" alakban említenek. Alsónyék a zólyomi váruradalom része, majd 1494-től a Nyéki, a Szécsényi és Révay családoké. A 15. és a 17. század között Hont és Nógrád vármegye többször tartotta itt közgyűléseit. Az Egres-patakon egykor kilenc malom is működött és 1880-tól gőzmalma is volt a községnek. Lakói között több iparos és kereskedő is volt. 1715-ben Alsónyéknek két malma és 16 adózó családfője, Felsőnyéknek egy malma és 13 családfője volt. 1720-ban 30, illetve 20 adózó háztartás volt a két településen, melyeket 1905-ben egyesítettek újra. 1828-ben Alsónyék 245 házában 1473 lakos élt. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolynyéki járásának székhelye volt, majd az új csehszlovák állam része lett. 1938 és 1944 között ismét Magyarországhoz tartozott. A 20. század közepétől termálfürdő is működött itt. Az Ipolynyékhez tartozó Leklincpusztát 1343-ban "Neklyncz" alakban tűnik fel először írott forrásban. 1351-ben "Neghlynch", 1441-ben "Nyeglincz", 1451-ben "Neklyncz" alakban említik. 1828-ban mindössze 2 háza volt 18 lakossal.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű, számos központi szerepkört betöltő község országszerte híres bortermeléséről. Legjelentősebb üzeme a gyorsfagyasztott zöldségeket gyártó Vinica Rt, de fatelep, valamint határában napkollektoros erőmű is található. A községben magyar óvoda és alapiskola (Balassi Bálint Alapiskola) egyaránt működik. Szent Istvánnak szentelt római katolikus templomát egy reneszánsz templom helyén 1842-46-ban építették klasszicista stílusban. A faluban két kastély is van (Teleki/Majthényi-kastély 1780-ban és Haydn-kastély a 19. század közepéről). 2006-ban egészalakos szobrot állítottak Szent Istvánnak, 2011-ben falumúzeum létesült. Az Őr-hegy oldalában tanösvényt alakítottak ki.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Nyék. Két magyar falu Hont Várm. földes Uraik G. Kohári, és több Uraságok, lakosaik katolikusok, fekszenek Szécséntől 3/4 órányira, egy más tövében, Alsó Felsőnek filiája, határbéli földgyeik két vetőre jók, és középszerűek; réttyek kevés, de jó: erdeik szépek, borok jó, és sok van, boraikat a’ Bánya Városokban, gabonájokat pedig B. Gyarmaton szokták el árúlni.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nyék (Alsó, Felső), 2 egymásmellett lévő magyar falu, Honth vármegyében, ut. p. B. Gyarmathoz 1 1/2 mfd. 1454 kath., 21 evang., 2 ref. lak. Kath. paroch. templom. Határja igen nagy; bora sok és jó, erdeje elég. F. u. az esztergomi káptalan, h. Coburg, s m. t.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Ipoly-Nyék kies vidéken, Nagy-Falutól éjszakra, több úri kastélylyal.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ipolynyék, magyar kisközség, 329 házzal és 1557 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távírója Drégelypalánkon, postája helyben van. Járási és körjegyzőségi székhely. Azelőtt, Alsó- és Felsőipolynyék névvel, két külön község volt, mígnem a kettőt 1905-ben Ipolynyék közös névvel egyesítették. A Nyék nemzetség ez ősi birtoka azon hetven falu között szerepel, melyeknek dézsmáját Márton érsek, 1156-ban, az esztergomi káptalannak adta. Az 1232. évben II. Endre király a birtokot zólyomi uradalmához csatolta. A XIV. századbeli oklevelekben Nyek alias Korláthfölde alakban fordul elő, a mikor 1351-ben Venczel fráter a sági konvent előtt Varbói Mihály fiának, Lászlónak adta itteni birtokát. A híres nyéki szőlőhegyekről már 1354-ben emlékezik meg az egri káptalan. A XV. század kezdetén, 1421-ben Nyéki Jánost, 1439-ben pedig Nyéki Demetert találjuk birtokban. A század végén, 1494-ben, az esztergomi káptalan a Nyéki, Szécsényi és Révai családok birtokai megvásárolta és az egyesített jószágot a mult századig megtartotta. A XV. század végétől, 1494-től, 1544-ig itt tartotta a vármegye közgyűléseit, úgyszintén 1612-, 1692- és 1725-ben is. 1524-ben Szobi Mihálynak is volt itt része. A XVII. században osztályosak voltak itt a Darvas családbeliek, kiktől a század végén a Laszkáryak és Rádayak örökölték a birtokot. A Laszkáryak mindvégig megtartották részüket; a Rádayak része azonban többször cserélt gazdát: előbb, a XVIII. század elején, a gróf Telekiek örökölték, kiktől a mult században báró Majthényi László szerezte meg. Földesurak voltak itt még a XVIII. században a Koháryak, majd a mult században a herczeg Coburgok, Berzeviczy Béla és a Fekete család is. Jelenleg herczeg Coburg Fülöpnek, báró Majthényi Lászlónak, ifj. Laszkáry Gyulának, Fischer Bertalannak és Ehrenstein Mórnak van nagyobb birtoka. A községben négy kastély van; ezek legrégibbje a gróf Teleki-féle, mely báró Majthényi László révén, Horváth Béláé lett. Csinos 50kastélya és birtoka van itt még Haydyn Károlynak. A község lakosai hitelszövetkezetet tartanak fenn. A falu temploma 1846-ban épült. Ipolynyékhoz tartoznak a Huszárház és a Józsefmajorok, továbbá a Leklincz puszta, mely hajdan falu volt és 1351-ben szerepel az oklevelekben, a mikor Neklincz alias Neghlyncz alakban írták a nevét.

Magyar Katolikus Lexikon

Ipolynyék, v. Hont vm. (Vinica, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. drégelyi esp. ker-ében. - 1156: Nek. Tp-át 1332 e. Szt István kir. tit-ra sztelték, a mait 1846: építették. Kegyura 1880: az esztergomi kápt. Anyakönyvei 1727-től. Anyanyelve 1880: m., 1940: m. Filiái 1917: Inám, Ipolybalog. - Lakói 1910: 1666 r.k., 39 ev., 5 ref., 49 izr., össz. 1759; 1940: 1996 r.k., 1 g.k., 23 ev., 12 ref., 35 izr., 3 egyéb vall., össz. 2070. - 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 16 ffit, 6 nőt; ** Némethy 1894:114. - Schem. Strig. 1917:40.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolynyék. A Nyék-nemzetség ősi birtoka. Dézsmáját 1156 óta Márton érsek jóvoltából az esztergomi káptalan élvezi. II. Endre a helységet 1232-ben zólyomi uradalmához csatolta. 1351-ben Varbói Mihály fia, László a helység földesura. Ekkor Nyék alias Korláthfölde néven említik a sági konvent előtt kötött birtoklevélben, mely a helységet Vencel barát jóvoltából Varbói Lászlónak juttatja. A nyéki borról ezidőtájt mint nevezetességről emlékezik meg az egri káptalan. A XV. század első felében Nyéki Jánost, majd Nyéki Demetert találjuk a helység birtokában. A század végén vétel útján az esztergomi káptalan tulajdonába kerül az egész határ. Ez időtől fogva 1544-ig vármegyei közgyűlések színhelye a község, majd a XVI. században, valamint a XVII. század elején is többízben itt tartja közgyűléseit a vármegye. A községhez tartozó Leklincz-puszta egykoron falu volt. mely egy 1351-ben kelt oklevélben Neklincz alias Neghlyncz alakban szerepel. Nyék birtokosai közül a XVII. században a Darvas-, Laszkáry- és Ráday-, a XVIII. és XIX. században a gróf Teleki-, báró Majthényi-, Koháry-, herceg Coburg-, Berzeviczy- és a Fekete-család jelentősebbek itt. A községhez tartozik Kerekdombpuszta és Leklincmajor. A község területe 5347 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 2027, túlnyomóan r. kath.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Ipolynyék plébániája már a XIV. században is létezett. Anyakönyvei 1727-től vannak. Templomának védőszentje Szent István apostoli király. Van egy Szent Szűz tiszteletére épült kápolnája. Iskolája katolikus. A hívek anyanyelve magyar. Kegyura nincsen. Plébánosa: Bussav Tivadar tiszteletbeli pápai kamarás. Káplán: Tóth Béla. Idetartozik még: Inám (kat. iskolával és templommal).

Pajor István

1821.5.20.
Ipolynyék - megszületett
Kiscsalomja - élt
1899.3.29.
Balassagyarmat - elhunyt

Gágyor József

1941. 3. 15.
Ipolynyék - megszületett
Nyitra - tanult
1960-69
Tallós - tanított
1969-72
Diószeg - tanított
1972-1992
Tallós - tanított
1992-2003
Hidaskürt - tanított
Névelőfordulások
1351
Also Nyek
1907
Ipolynyék,
1920
Nekyje, Nekynce,
1927
Nekyje, Nyék,
1938
Ipolynyék,
1945
Nekyje, Nyék,
1948
Vinica
1994
Ipolynyék

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szabadság út (Cesta slobody) 466
Telefon: 0474891210
Fax: 0474891397

Honlap: vinica.sk
Polgármester:
Baksa Kristián (Független)

Képviselő-testület:
Baksa Kristián (Független)
Kušický Michal (Független)
Nagy Daniel (Független)
Brezovský Arpád (Független)
Koháry Milán (Független)
Bujdoš Arpád (Független)
Segeč Richard (Független)
Gyurász Florian (SMK-MKP)
Molnár Tamás (SMK-MKP)
Független 78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Ipolynyéki Posta

Iskola utca 407

Nagypatak - Ipoly Önkormányzati Társulás

Szabadság út 466

Ipolynyéki Római Katolikus Plébániahivatal

Nyéki utca 340

Ipolynyéki Rendőrörs

Nyéki utca 420/20

Balassi Bálint Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 10

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Pince utca 673

Ipolynyéki Anyakönyvi Hivatal

Szabadság út 466

Ipolynyéki Községi Hivatal

Szabadság út 466

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1279 95%
szlovákok 33 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 1%
egyéb 28 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1350
magyarok 1746 99%
szlovákok 8 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1759
magyarok 1733 95%
szlovákok 75 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
egyéb 19 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1833
magyarok 1844 91%
szlovákok 176 9%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 7 0%
összlétszám 2037
magyarok 1723 88%
szlovákok 228 12%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1961
magyarok 1577 84%
szlovákok 259 14%
romák 5 0%
ukránok 0 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 21 1%
összlétszám 1870
magyarok 1415 79%
szlovákok 318 18%
romák 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 51 3%
összlétszám 1794
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1576
Választási részvétel: 71.57 %
Kiadott boríték: 1128
Bedobott boríték: 1128

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1126
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Baksa Kristián 410 36.41 % Független
Zsigmond Zsolt 357 31.71 % SMK-MKP
Hamerlik Richárd 266 23.62 % Független
Brezovský Arpád 93 8.26 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Baksa Kristián 481 Független
Gyurász Florian 467 SMK-MKP
Kušický Michal 423 Független
Nagy Daniel 414 Független
Molnár Tamás 370 SMK-MKP
Brezovský Arpád 360 Független
Koháry Milán 311 Független
Bujdoš Arpád 307 Független
Segeč Richard 306 Független

Képviselők

2014
Független 77.78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 77.78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1602
Választási részvétel: 21.60 %
Kiadott boríték: 346
Bedobott boríték: 346
Választásra jogosult: 1602
Választási részvétel: 11.05 %
Kiadott boríték: 177
Bedobott boríték: 177
Választásra jogosult: 1 596
Választási részvétel: 32,83 %
Kiadott boríték: 524
Bedobott boríték: 524

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 299
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 473
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 130 43.48 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 125 41.81 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 10 3.34 % Független
Emil Samko 10 3.34 % KĽS
Ladislav Fízik 7 2.34 % ASV
Karol Konárik 5 1.67 % SNS
Pavel Chovanec 4 1.34 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 4 1.34 % KSS
Marian Kotleba 2 0.67 % ĽS Naše Slovensko
Andrea Jenčíková 2 0.67 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 23 13.22% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 242 51.16 % Független
Marian Kotleba 108 22.83 % ĽSNS
Vojtech Kökény 37 7.82 % SRK
Igor Kašper 31 6.55 % Független
Martin Juhaniak 13 2.75 % Független
Milan Urbáni 12 2.54 % SMS
Miroslav Gálik 6 1.27 % NAS
Viliam Baňák 6 1.27 % JĽSS
Jozef Šimko 5 1.06 % Független
Martin Klus 5 1.06 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Alena Pivovarčiová 4 0.85 % NP
Pavel Greksa 2 0.42 % Független
Ivan Saktor 1 0.21 % Független
Jozef Sásik 1 0.21 % SĽSAH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 337
Érvényes szavazólap: 511
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
László Jámbor 211 62.61% SMK-MKP
Attila Baki 189 56.08% MOST - HÍD
Richárd Hamerlik 159 47.18% SMS
Darina Antolíková 111 32.94% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Mirko Trojčák 53 15.73% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 29 8.61% SMER - SD, KDH
Mária Lőrincz 28 8.31% Független
Jozef Filip 12 3.56% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Bohuslav Beňo 8 2.37% OKS
Pavol Goda 7 2.08% SĽS
Dušan Backo 6 1.78% SNS
Peter Šiška 4 1.19% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jaroslav Zauška 3 0.89% SMER - SD, KDH
Miroslav Bartoš 3 0.89% SRK
Anna Hlivárová 3 0.89% ASV
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Václav Hájevský 0 0.00% Független
Erika Kušická 318 62.23% MOST - HÍD
László Jámbor 233 45.60% SMK-MKP
Ladislav Balík 218 42.66% SMK-MKP
Viktor Lestyánszky 164 32.09% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 120 23.48% SMK-MKP
Darina Antolíková 78 15.26% ŠANCA
Rózsa Skabela 63 12.33% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 45 8.81% SMER-SD
Michal Györgyík 23 4.50% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Kollár 23 4.50% SMER-SD
Miloš Krchňavý 21 4.11% Független
Marcel Fagyas 17 3.33% MKDA-MKDSZ
Ladislav Nozdrovický 15 2.94% Független
Igor Boreš 14 2.74% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 14 2.74% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dudáš 14 2.74% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Filip 12 2.35% SMER-SD
Tomáš Krahulec 7 1.37% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Dana Havrilová 6 1.17% Független
Mária Košíková 6 1.17% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 5 0.98% SNS
Peter Šalko 4 0.78% Független
Ľuboslav Dobrocký 3 0.59% ŠANCA
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 14.83 %
Ipolynyék 120 12.99 %
Nagycsalomja 65 7.03 %
Ipolykeszi 57 6.17 %
Lukanénye 53 5.74 %
Csáb 43 4.65 %
Nagykürtös 40 4.33 %
Inám 38 4.11 %
Kóvár 34 3.68 %
Ipolyvarbó 28 3.03 %
Ipolynagyfalu 28 3.03 %
Ipolyszécsényke 26 2.81 %
Kelenye 22 2.38 %
Kőkeszi 21 2.27 %
Apátújfalu 20 2.16 %
Bussa 19 2.06 %
Terbegec 19 2.06 %
Ipolyhídvég 18 1.95 %
Zsély 17 1.84 %
Óvár 15 1.62 %
Leszenye 9 0.97 %
Dacsókeszi 6 0.65 %
Szelény 5 0.54 %
Csalár 5 0.54 %
Magasmajtény 5 0.54 %
Galábocs 4 0.43 %
Felsőzellő 4 0.43 %
Kiscsalomja 4 0.43 %
Tótgyarmat 3 0.32 %
Kékkő 3 0.32 %
Ipolyharaszti 3 0.32 %
Kislibercse 2 0.22 %
Rárósmulyad 2 0.22 %
Kiskürtös 2 0.22 %
Ebeck 2 0.22 %
Gyürki 2 0.22 %
Paróca 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Ipolykér 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Hartyán 1 0.11 %
Bátorfalu 1 0.11 %
Szécsénykovácsi 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 38.10 %
Mikszáthfalva 149 12.84 %
Ebeck 70 6.03 %
Kürtösújfalu 69 5.95 %
Kékkő 63 5.43 %
Zsély 51 4.40 %
Alsópalojta 39 3.36 %
Kiskürtös 30 2.59 %
Középpalojta 20 1.72 %
Nógrádszentpéter 18 1.55 %
Magasmajtény 15 1.29 %
Érújfalu 15 1.29 %
Erdőszelestény 15 1.29 %
Bereklak 15 1.29 %
Bussa 13 1.12 %
Alsózellő 10 0.86 %
Dacsólam 10 0.86 %
Csalár 9 0.78 %
Lukanénye 9 0.78 %
Nagyhalom 9 0.78 %
Leszenye 8 0.69 %
Kishalom 8 0.69 %
Dacsókeszi 8 0.69 %
Felsőpalojta 8 0.69 %
Alsósztregova 7 0.60 %
Bátorfalu 7 0.60 %
Csáb 7 0.60 %
Nógrádszenna 6 0.52 %
Felsőesztergály 6 0.52 %
Ipolynyék 6 0.52 %
Ipolykér 6 0.52 %
Alsóesztergály 6 0.52 %
Száraznyírjes 6 0.52 %
Tótgyarmat 5 0.43 %
Paróca 5 0.43 %
Felsősztregova 5 0.43 %
Apátújfalu 4 0.34 %
Szécsénykovácsi 4 0.34 %
Apafalva 3 0.26 %
Kóvár 3 0.26 %
Kőkeszi 3 0.26 %
Szelény 3 0.26 %
Kiscsalomja 3 0.26 %
Sirak 3 0.26 %
Kelenye 3 0.26 %
Gyürki 2 0.17 %
Szuhány 2 0.17 %
Felsőzellő 2 0.17 %
Óvár 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Galábocs 2 0.17 %
Nagycsalomja 2 0.17 %
Nagylám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Tótkisfalu 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 16.20 %
Nagykürtös 169 11.85 %
Magasmajtény 85 5.96 %
Apátújfalu 79 5.54 %
Ipolynyék 78 5.47 %
Csáb 69 4.84 %
Leszenye 64 4.49 %
Zsély 43 3.02 %
Bátorfalu 37 2.59 %
Óvár 27 1.89 %
Tótgyarmat 27 1.89 %
Kékkő 26 1.82 %
Bussa 24 1.68 %
Nagycsalomja 24 1.68 %
Ipolybalog 24 1.68 %
Szécsénykovácsi 23 1.61 %
Dacsókeszi 22 1.54 %
Kőkeszi 22 1.54 %
Inám 21 1.47 %
Ipolyharaszti 21 1.47 %
Bereklak 20 1.40 %
Középpalojta 18 1.26 %
Ipolyvarbó 18 1.26 %
Erdőszelestény 18 1.26 %
Csall 17 1.19 %
Nógrádszentpéter 16 1.12 %
Alsósztregova 16 1.12 %
Szelény 15 1.05 %
Ipolykeszi 14 0.98 %
Felsőzellő 13 0.91 %
Terbegec 13 0.91 %
Kiscsalomja 13 0.91 %
Kóvár 13 0.91 %
Sirak 12 0.84 %
Borosznok 12 0.84 %
Kiskürtös 11 0.77 %
Tótkisfalu 11 0.77 %
Ebeck 11 0.77 %
Szuhány 11 0.77 %
Ipolynagyfalu 10 0.70 %
Ipolykér 10 0.70 %
Kishalom 9 0.63 %
Kürtösújfalu 8 0.56 %
Gyürki 8 0.56 %
Alsózellő 8 0.56 %
Alsópalojta 7 0.49 %
Csalár 6 0.42 %
Nógrádszenna 6 0.42 %
Dacsólam 6 0.42 %
Érújfalu 5 0.35 %
Süllye 5 0.35 %
Nagyhalom 5 0.35 %
Felsősztregova 5 0.35 %
Apafalva 5 0.35 %
Felsőesztergály 5 0.35 %
Ipolyhídvég 4 0.28 %
Tótkelecsény 4 0.28 %
Galábocs 4 0.28 %
Mikszáthfalva 4 0.28 %
Kislibercse 4 0.28 %
Rárósmulyad 4 0.28 %
Kelenye 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 18.29 %
Nagykürtös 228 13.11 %
Magasmajtény 105 6.04 %
Óvár 76 4.37 %
Lukanénye 71 4.08 %
Ipolybalog 70 4.03 %
Ipolykér 69 3.97 %
Kékkő 50 2.88 %
Inám 43 2.47 %
Csalár 42 2.42 %
Ipolyhídvég 39 2.24 %
Bussa 34 1.96 %
Ipolykeszi 30 1.73 %
Kőkeszi 26 1.50 %
Csall 25 1.44 %
Csáb 23 1.32 %
Szécsénykovácsi 21 1.21 %
Nagycsalomja 20 1.15 %
Alsópalojta 20 1.15 %
Nógrádszentpéter 18 1.04 %
Ipolynagyfalu 17 0.98 %
Leszenye 16 0.92 %
Zsély 14 0.81 %
Erdőszelestény 14 0.81 %
Dacsókeszi 13 0.75 %
Ipolyharaszti 13 0.75 %
Bátorfalu 11 0.63 %
Gyürki 11 0.63 %
Ebeck 11 0.63 %
Kishalom 10 0.58 %
Bereklak 10 0.58 %
Alsósztregova 10 0.58 %
Szelény 9 0.52 %
Ipolyvarbó 9 0.52 %
Tótkisfalu 9 0.52 %
Apátújfalu 8 0.46 %
Kóvár 7 0.40 %
Felsőzellő 7 0.40 %
Kelenye 7 0.40 %
Terbegec 7 0.40 %
Mikszáthfalva 6 0.35 %
Felsőesztergály 6 0.35 %
Galábocs 5 0.29 %
Sirak 5 0.29 %
Tótgyarmat 5 0.29 %
Középpalojta 5 0.29 %
Apafalva 5 0.29 %
Kiskürtös 4 0.23 %
Kürtösújfalu 4 0.23 %
Rárósmulyad 4 0.23 %
Szuhány 4 0.23 %
Nagyhalom 3 0.17 %
Zobor 3 0.17 %
Ipolyszécsényke 3 0.17 %
Felsősztregova 3 0.17 %
Nógrádszenna 3 0.17 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Veres 2 0.12 %
Hartyán 2 0.12 %
Dacsólam 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Nagylám 2 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Borosznok 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 42.22 %
Kékkő 70 6.02 %
Magasmajtény 34 2.92 %
Zsély 31 2.67 %
Kiskürtös 31 2.67 %
Nógrádszentpéter 30 2.58 %
Bussa 19 1.63 %
Mikszáthfalva 18 1.55 %
Felsőzellő 14 1.20 %
Ipolynyék 14 1.20 %
Lukanénye 13 1.12 %
Leszenye 13 1.12 %
Alsózellő 12 1.03 %
Alsópalojta 12 1.03 %
Alsósztregova 11 0.95 %
Bereklak 11 0.95 %
Érújfalu 11 0.95 %
Alsóesztergály 11 0.95 %
Felsőesztergály 11 0.95 %
Szécsénykovácsi 10 0.86 %
Dacsólam 8 0.69 %
Nagyhalom 8 0.69 %
Csalár 8 0.69 %
Ipolyvarbó 7 0.60 %
Csáb 7 0.60 %
Kishalom 7 0.60 %
Tótkisfalu 7 0.60 %
Kürtösújfalu 7 0.60 %
Ebeck 7 0.60 %
Kiscsalomja 7 0.60 %
Szelény 6 0.52 %
Hartyán 6 0.52 %
Középpalojta 6 0.52 %
Tótkelecsény 5 0.43 %
Nagycsalomja 5 0.43 %
Kőkeszi 5 0.43 %
Szuhány 5 0.43 %
Terbegec 4 0.34 %
Csall 4 0.34 %
Apátújfalu 4 0.34 %
Ipolykér 4 0.34 %
Kislibercse 4 0.34 %
Erdőszelestény 4 0.34 %
Ipolybalog 4 0.34 %
Száraznyírjes 4 0.34 %
Dacsókeszi 4 0.34 %
Sirak 3 0.26 %
Óvár 3 0.26 %
Galábocs 3 0.26 %
Ipolyszécsényke 3 0.26 %
Bátorfalu 3 0.26 %
Zobor 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Tótgyarmat 2 0.17 %
Felsősztregova 2 0.17 %
Felsőpalojta 2 0.17 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Paróca 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 35.22 %
Kékkő 56 4.12 %
Zsély 50 3.68 %
Lukanénye 43 3.16 %
Alsópalojta 41 3.01 %
Mikszáthfalva 36 2.65 %
Erdőszelestény 31 2.28 %
Érújfalu 30 2.21 %
Kiskürtös 30 2.21 %
Nógrádszentpéter 28 2.06 %
Alsósztregova 28 2.06 %
Középpalojta 23 1.69 %
Dacsókeszi 23 1.69 %
Ebeck 22 1.62 %
Bereklak 22 1.62 %
Bussa 21 1.54 %
Alsózellő 21 1.54 %
Kőkeszi 21 1.54 %
Csáb 20 1.47 %
Apátújfalu 19 1.40 %
Kürtösújfalu 17 1.25 %
Tótgyarmat 16 1.18 %
Nógrádszenna 15 1.10 %
Ipolynyék 14 1.03 %
Felsőzellő 14 1.03 %
Leszenye 14 1.03 %
Csalár 13 0.96 %
Kiscsalomja 13 0.96 %
Nagycsalomja 12 0.88 %
Alsóesztergály 11 0.81 %
Kislibercse 11 0.81 %
Felsőesztergály 11 0.81 %
Hartyán 10 0.74 %
Inám 10 0.74 %
Tótkisfalu 10 0.74 %
Szelény 10 0.74 %
Magasmajtény 10 0.74 %
Nagylám 9 0.66 %
Szécsénykovácsi 9 0.66 %
Szuhány 8 0.59 %
Felsőpalojta 7 0.51 %
Dacsólam 7 0.51 %
Apafalva 7 0.51 %
Bátorfalu 6 0.44 %
Sirak 6 0.44 %
Ipolynagyfalu 6 0.44 %
Nagyhalom 6 0.44 %
Ipolyhídvég 5 0.37 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Gyürki 5 0.37 %
Csall 5 0.37 %
Óvár 5 0.37 %
Ipolykér 5 0.37 %
Terbegec 5 0.37 %
Kishalom 5 0.37 %
Kelenye 5 0.37 %
Galábocs 4 0.29 %
Paróca 4 0.29 %
Ipolyharaszti 4 0.29 %
Süllye 3 0.22 %
Száraznyírjes 3 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.22 %
Kóvár 3 0.22 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolykeszi 2 0.15 %
Ipolybalog 2 0.15 %
Borosznok 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 22.80 %
Erdőszelestény 168 15.57 %
Zsély 73 6.77 %
Kékkő 32 2.97 %
Leszenye 27 2.50 %
Csáb 25 2.32 %
Magasmajtény 24 2.22 %
Mikszáthfalva 22 2.04 %
Kiscsalomja 21 1.95 %
Lukanénye 21 1.95 %
Dacsólam 21 1.95 %
Bussa 21 1.95 %
Apátújfalu 19 1.76 %
Nógrádszentpéter 18 1.67 %
Középpalojta 15 1.39 %
Bereklak 15 1.39 %
Kiskürtös 14 1.30 %
Alsópalojta 14 1.30 %
Érújfalu 14 1.30 %
Kürtösújfalu 14 1.30 %
Csall 13 1.20 %
Ipolyvarbó 13 1.20 %
Ipolybalog 13 1.20 %
Terbegec 13 1.20 %
Ipolynyék 12 1.11 %
Nagycsalomja 12 1.11 %
Alsósztregova 12 1.11 %
Nagyhalom 12 1.11 %
Szécsénykovácsi 12 1.11 %
Ebeck 11 1.02 %
Alsózellő 8 0.74 %
Felsőzellő 8 0.74 %
Bátorfalu 7 0.65 %
Ipolyharaszti 7 0.65 %
Tótgyarmat 6 0.56 %
Csalár 6 0.56 %
Kishalom 6 0.56 %
Felsőesztergály 6 0.56 %
Felsőpalojta 6 0.56 %
Gyürki 6 0.56 %
Szelény 6 0.56 %
Dacsókeszi 5 0.46 %
Ipolynagyfalu 5 0.46 %
Kőkeszi 5 0.46 %
Kóvár 5 0.46 %
Tótkisfalu 5 0.46 %
Nógrádszenna 5 0.46 %
Kislibercse 4 0.37 %
Borosznok 4 0.37 %
Hartyán 4 0.37 %
Sirak 4 0.37 %
Zobor 4 0.37 %
Ipolykeszi 3 0.28 %
Felsősztregova 3 0.28 %
Ipolykér 3 0.28 %
Szuhány 3 0.28 %
Ipolyhídvég 3 0.28 %
Nagylám 3 0.28 %
Alsóesztergály 3 0.28 %
Inám 2 0.19 %
Süllye 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Galábocs 2 0.19 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 11.68 %
Nagykürtös 217 11.63 %
Ipolybalog 189 10.13 %
Lukanénye 124 6.65 %
Csáb 91 4.88 %
Nagycsalomja 80 4.29 %
Inám 72 3.86 %
Ipolyhídvég 64 3.43 %
Zsély 59 3.16 %
Bussa 51 2.73 %
Ipolykeszi 48 2.57 %
Kóvár 45 2.41 %
Ipolyvarbó 43 2.30 %
Apátújfalu 43 2.30 %
Óvár 42 2.25 %
Ipolynagyfalu 38 2.04 %
Ipolyszécsényke 36 1.93 %
Kőkeszi 36 1.93 %
Kelenye 27 1.45 %
Kékkő 22 1.18 %
Terbegec 21 1.13 %
Dacsókeszi 20 1.07 %
Leszenye 19 1.02 %
Szécsénykovácsi 18 0.96 %
Felsőzellő 15 0.80 %
Alsósztregova 15 0.80 %
Szelény 15 0.80 %
Bátorfalu 14 0.75 %
Csalár 13 0.70 %
Nógrádszentpéter 11 0.59 %
Kiscsalomja 10 0.54 %
Galábocs 10 0.54 %
Magasmajtény 10 0.54 %
Alsópalojta 9 0.48 %
Erdőszelestény 9 0.48 %
Szuhány 8 0.43 %
Mikszáthfalva 8 0.43 %
Sirak 8 0.43 %
Tótkisfalu 7 0.38 %
Érújfalu 7 0.38 %
Alsózellő 7 0.38 %
Kiskürtös 7 0.38 %
Rárósmulyad 7 0.38 %
Hartyán 6 0.32 %
Tótgyarmat 6 0.32 %
Kürtösújfalu 6 0.32 %
Gyürki 6 0.32 %
Dacsólam 5 0.27 %
Tótkelecsény 5 0.27 %
Felsőesztergály 5 0.27 %
Kishalom 5 0.27 %
Ipolykér 5 0.27 %
Ipolyharaszti 5 0.27 %
Ebeck 4 0.21 %
Nagyhalom 4 0.21 %
Nagylám 4 0.21 %
Bereklak 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Középpalojta 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Csall 3 0.16 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Paróca 2 0.11 %
Apafalva 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 23.68 %
Középpalojta 113 10.49 %
Alsópalojta 91 8.45 %
Lukanénye 90 8.36 %
Felsőpalojta 79 7.34 %
Bereklak 61 5.66 %
Kékkő 32 2.97 %
Ebeck 32 2.97 %
Tótgyarmat 24 2.23 %
Csáb 22 2.04 %
Mikszáthfalva 21 1.95 %
Magasmajtény 20 1.86 %
Kőkeszi 17 1.58 %
Leszenye 16 1.49 %
Erdőszelestény 15 1.39 %
Ipolynyék 15 1.39 %
Dacsólam 15 1.39 %
Kiskürtös 14 1.30 %
Szuhány 14 1.30 %
Zsély 12 1.11 %
Dacsókeszi 11 1.02 %
Bussa 8 0.74 %
Kürtösújfalu 8 0.74 %
Alsóesztergály 7 0.65 %
Érújfalu 7 0.65 %
Apátújfalu 6 0.56 %
Nagycsalomja 6 0.56 %
Óvár 6 0.56 %
Nógrádszentpéter 6 0.56 %
Csalár 6 0.56 %
Terbegec 5 0.46 %
Csall 5 0.46 %
Alsózellő 5 0.46 %
Alsósztregova 5 0.46 %
Tótkisfalu 5 0.46 %
Hartyán 5 0.46 %
Ipolykeszi 5 0.46 %
Felsőzellő 4 0.37 %
Bátorfalu 4 0.37 %
Szelény 4 0.37 %
Kiscsalomja 4 0.37 %
Felsőesztergály 4 0.37 %
Sirak 3 0.28 %
Ipolynagyfalu 3 0.28 %
Nagylám 3 0.28 %
Apafalva 3 0.28 %
Gyürki 3 0.28 %
Ipolyhídvég 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Nógrádszenna 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Kislibercse 2 0.19 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 11.16 %
Ipolybalog 179 8.57 %
Lukanénye 173 8.29 %
Csáb 132 6.32 %
Nagykürtös 125 5.99 %
Apátújfalu 119 5.70 %
Nagycsalomja 96 4.60 %
Zsély 80 3.83 %
Leszenye 69 3.30 %
Inám 61 2.92 %
Ipolykeszi 61 2.92 %
Bussa 59 2.83 %
Ipolyhídvég 59 2.83 %
Kőkeszi 58 2.78 %
Ipolyszécsényke 50 2.39 %
Tótgyarmat 48 2.30 %
Ipolyvarbó 48 2.30 %
Óvár 46 2.20 %
Kelenye 46 2.20 %
Kóvár 42 2.01 %
Terbegec 41 1.96 %
Bátorfalu 36 1.72 %
Ipolynagyfalu 34 1.63 %
Dacsókeszi 30 1.44 %
Szécsénykovácsi 26 1.25 %
Ipolyharaszti 18 0.86 %
Szelény 17 0.81 %
Sirak 15 0.72 %
Erdőszelestény 15 0.72 %
Csalár 14 0.67 %
Kékkő 13 0.62 %
Magasmajtény 12 0.57 %
Ipolykér 12 0.57 %
Ebeck 11 0.53 %
Mikszáthfalva 10 0.48 %
Felsőzellő 9 0.43 %
Csall 9 0.43 %
Gyürki 8 0.38 %
Galábocs 8 0.38 %
Bereklak 6 0.29 %
Rárósmulyad 6 0.29 %
Középpalojta 4 0.19 %
Alsóesztergály 4 0.19 %
Felsőpalojta 3 0.14 %
Kiscsalomja 3 0.14 %
Alsósztregova 3 0.14 %
Kiskürtös 2 0.10 %
Nagyhalom 2 0.10 %
Alsópalojta 2 0.10 %
Nógrádszenna 2 0.10 %
Szuhány 2 0.10 %
Nógrádszentpéter 2 0.10 %
Alsózellő 2 0.10 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 8.10 %
Ipolykér 25 5.47 %
Bussa 21 4.60 %
Lukanénye 21 4.60 %
Szécsénykovácsi 21 4.60 %
Nagykürtös 19 4.16 %
Ipolynyék 17 3.72 %
Óvár 12 2.63 %
Zsély 12 2.63 %
Terbegec 11 2.41 %
Apátújfalu 11 2.41 %
Ipolybalog 11 2.41 %
Csáb 10 2.19 %
Felsőzellő 10 2.19 %
Nagycsalomja 8 1.75 %
Ipolyhídvég 7 1.53 %
Kőkeszi 7 1.53 %
Inám 7 1.53 %
Leszenye 7 1.53 %
Galábocs 5 1.09 %
Csalár 4 0.88 %
Ipolynagyfalu 4 0.88 %
Érújfalu 3 0.66 %
Hartyán 3 0.66 %
Dacsókeszi 3 0.66 %
Gyürki 3 0.66 %
Kóvár 3 0.66 %
Paróca 3 0.66 %
Ipolyszécsényke 3 0.66 %
Szelény 3 0.66 %
Erdőszelestény 3 0.66 %
Tótgyarmat 2 0.44 %
Felsőesztergály 2 0.44 %
Ipolyharaszti 2 0.44 %
Alsósztregova 2 0.44 %
Sirak 2 0.44 %
Mikszáthfalva 2 0.44 %
Alsózellő 1 0.22 %
Kelenye 1 0.22 %
Alsópalojta 1 0.22 %
Ebeck 1 0.22 %
Alsóesztergály 1 0.22 %
Ipolykeszi 1 0.22 %
Magasmajtény 1 0.22 %
Nógrádszentpéter 1 0.22 %
Dacsólam 1 0.22 %
Bereklak 1 0.22 %
Nagylám 1 0.22 %
Kiscsalomja 1 0.22 %
Csall 1 0.22 %
Kékkő 1 0.22 %
Kiskürtös 1 0.22 %
Rárósmulyad 1 0.22 %
Szuhány 1 0.22 %
Középpalojta 1 0.22 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 21.70 %
Nagykürtös 96 18.93 %
Nógrádszentpéter 34 6.71 %
Érújfalu 17 3.35 %
Kékkő 16 3.16 %
Kislibercse 15 2.96 %
Tótkisfalu 15 2.96 %
Bussa 15 2.96 %
Magasmajtény 14 2.76 %
Borosznok 13 2.56 %
Süllye 11 2.17 %
Felsőesztergály 11 2.17 %
Lukanénye 9 1.78 %
Alsópalojta 9 1.78 %
Zsély 9 1.78 %
Csáb 9 1.78 %
Ipolyharaszti 9 1.78 %
Bereklak 8 1.58 %
Felsősztregova 8 1.58 %
Dacsólam 7 1.38 %
Tótkelecsény 7 1.38 %
Nagylám 7 1.38 %
Nógrádszenna 6 1.18 %
Felsőzellő 6 1.18 %
Csall 6 1.18 %
Szelény 5 0.99 %
Hartyán 5 0.99 %
Ipolynyék 5 0.99 %
Kiscsalomja 5 0.99 %
Bátorfalu 4 0.79 %
Nagycsalomja 4 0.79 %
Kiskürtös 4 0.79 %
Alsózellő 4 0.79 %
Szuhány 4 0.79 %
Paróca 4 0.79 %
Kürtösújfalu 3 0.59 %
Kelenye 3 0.59 %
Nagyhalom 3 0.59 %
Kőkeszi 2 0.39 %
Rárósmulyad 2 0.39 %
Ipolybalog 2 0.39 %
Dacsókeszi 2 0.39 %
Leszenye 2 0.39 %
Középpalojta 2 0.39 %
Száraznyírjes 2 0.39 %
Kishalom 1 0.20 %
Veres 1 0.20 %
Inám 1 0.20 %
Ebeck 1 0.20 %
Gyürki 1 0.20 %
Erdőszelestény 1 0.20 %
Mikszáthfalva 1 0.20 %
Tótgyarmat 1 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.20 %
Apafalva 1 0.20 %
Ipolyhídvég 1 0.20 %
Ipolykeszi 1 0.20 %
Zobor 1 0.20 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 30.66 %
Zsély 73 4.40 %
Kékkő 64 3.86 %
Alsózellő 62 3.73 %
Lukanénye 49 2.95 %
Csáb 37 2.23 %
Alsósztregova 37 2.23 %
Középpalojta 36 2.17 %
Apátújfalu 35 2.11 %
Dacsókeszi 33 1.99 %
Nógrádszentpéter 29 1.75 %
Bereklak 28 1.69 %
Mikszáthfalva 28 1.69 %
Erdőszelestény 26 1.57 %
Kiskürtös 25 1.51 %
Érújfalu 25 1.51 %
Felsőzellő 23 1.39 %
Ipolynyék 23 1.39 %
Alsópalojta 21 1.27 %
Nagycsalomja 20 1.20 %
Ebeck 20 1.20 %
Leszenye 20 1.20 %
Kőkeszi 18 1.08 %
Felsőesztergály 18 1.08 %
Bussa 18 1.08 %
Szécsénykovácsi 18 1.08 %
Alsóesztergály 18 1.08 %
Csalár 17 1.02 %
Kiscsalomja 17 1.02 %
Tótgyarmat 16 0.96 %
Nógrádszenna 15 0.90 %
Terbegec 14 0.84 %
Ipolykér 14 0.84 %
Bátorfalu 11 0.66 %
Ipolybalog 11 0.66 %
Óvár 11 0.66 %
Tótkelecsény 11 0.66 %
Kelenye 11 0.66 %
Tótkisfalu 9 0.54 %
Szuhány 9 0.54 %
Kürtösújfalu 9 0.54 %
Sirak 9 0.54 %
Ipolyhídvég 9 0.54 %
Száraznyírjes 8 0.48 %
Inám 8 0.48 %
Ipolyvarbó 8 0.48 %
Felsőpalojta 7 0.42 %
Szelény 7 0.42 %
Apafalva 7 0.42 %
Süllye 6 0.36 %
Ipolyszécsényke 6 0.36 %
Galábocs 6 0.36 %
Ipolynagyfalu 6 0.36 %
Nagyhalom 6 0.36 %
Kóvár 6 0.36 %
Csall 6 0.36 %
Kislibercse 6 0.36 %
Magasmajtény 4 0.24 %
Ipolyharaszti 4 0.24 %
Ipolykeszi 3 0.18 %
Paróca 3 0.18 %
Nagylám 3 0.18 %
Gyürki 3 0.18 %
Felsősztregova 3 0.18 %
Kishalom 3 0.18 %
Dacsólam 3 0.18 %
Rárósmulyad 3 0.18 %
Veres 2 0.12 %
Borosznok 2 0.12 %
Zobor 2 0.12 %
Hartyán 1 0.06 %
Nagykürtös 717 47.30 %
Kékkő 93 6.13 %
Mikszáthfalva 76 5.01 %
Alsópalojta 67 4.42 %
Magasmajtény 59 3.89 %
Kiskürtös 39 2.57 %
Alsósztregova 36 2.37 %
Középpalojta 32 2.11 %
Zsély 31 2.04 %
Nógrádszentpéter 27 1.78 %
Erdőszelestény 25 1.65 %
Ebeck 22 1.45 %
Bereklak 22 1.45 %
Alsózellő 22 1.45 %
Ipolynyék 21 1.39 %
Bussa 18 1.19 %
Nagyhalom 14 0.92 %
Kürtösújfalu 13 0.86 %
Dacsókeszi 11 0.73 %
Csalár 9 0.59 %
Alsóesztergály 8 0.53 %
Dacsólam 8 0.53 %
Kislibercse 7 0.46 %
Csáb 7 0.46 %
Leszenye 6 0.40 %
Csall 6 0.40 %
Lukanénye 5 0.33 %
Tótkisfalu 5 0.33 %
Érújfalu 5 0.33 %
Szuhány 5 0.33 %
Kishalom 5 0.33 %
Felsőpalojta 4 0.26 %
Szécsénykovácsi 4 0.26 %
Sirak 4 0.26 %
Ipolyhídvég 4 0.26 %
Kőkeszi 4 0.26 %
Óvár 4 0.26 %
Szelény 4 0.26 %
Felsőzellő 4 0.26 %
Száraznyírjes 4 0.26 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Tótgyarmat 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Kóvár 2 0.13 %
Felsőesztergály 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 32.30 %
Kékkő 203 4.61 %
Magasmajtény 163 3.71 %
Erdőszelestény 118 2.68 %
Nógrádszentpéter 116 2.64 %
Bereklak 105 2.39 %
Lukanénye 105 2.39 %
Bussa 104 2.36 %
Csáb 102 2.32 %
Alsópalojta 102 2.32 %
Alsósztregova 87 1.98 %
Zsély 86 1.95 %
Mikszáthfalva 80 1.82 %
Középpalojta 78 1.77 %
Kürtösújfalu 76 1.73 %
Dacsókeszi 69 1.57 %
Kőkeszi 63 1.43 %
Érújfalu 61 1.39 %
Kiskürtös 55 1.25 %
Szuhány 55 1.25 %
Leszenye 55 1.25 %
Ebeck 51 1.16 %
Dacsólam 51 1.16 %
Apátújfalu 51 1.16 %
Ipolynyék 45 1.02 %
Alsózellő 42 0.95 %
Felsőpalojta 41 0.93 %
Nógrádszenna 40 0.91 %
Kiscsalomja 36 0.82 %
Felsőesztergály 35 0.80 %
Bátorfalu 35 0.80 %
Csall 34 0.77 %
Tótgyarmat 32 0.73 %
Tótkisfalu 32 0.73 %
Csalár 31 0.70 %
Felsőzellő 31 0.70 %
Nagylám 30 0.68 %
Szelény 29 0.66 %
Nagycsalomja 28 0.64 %
Szécsénykovácsi 27 0.61 %
Alsóesztergály 26 0.59 %
Ipolybalog 25 0.57 %
Tótkelecsény 24 0.55 %
Sirak 24 0.55 %
Hartyán 24 0.55 %
Felsősztregova 24 0.55 %
Nagyhalom 22 0.50 %
Ipolykér 22 0.50 %
Óvár 21 0.48 %
Terbegec 21 0.48 %
Ipolyharaszti 20 0.45 %
Ipolykeszi 20 0.45 %
Kislibercse 17 0.39 %
Ipolyvarbó 16 0.36 %
Borosznok 15 0.34 %
Gyürki 15 0.34 %
Paróca 14 0.32 %
Kishalom 13 0.30 %
Apafalva 12 0.27 %
Ipolynagyfalu 12 0.27 %
Galábocs 12 0.27 %
Zobor 11 0.25 %
Inám 10 0.23 %
Ipolyhídvég 10 0.23 %
Száraznyírjes 8 0.18 %
Kóvár 8 0.18 %
Süllye 6 0.14 %
Ipolyszécsényke 6 0.14 %
Veres 5 0.11 %
Rárósmulyad 5 0.11 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 28.60 %
Kékkő 35 3.52 %
Magasmajtény 20 2.01 %
Nógrádszentpéter 19 1.91 %
Kiskürtös 17 1.71 %
Zsély 16 1.61 %
Bussa 14 1.41 %
Erdőszelestény 12 1.21 %
Csall 9 0.91 %
Száraznyírjes 9 0.91 %
Ebeck 9 0.91 %
Csáb 8 0.81 %
Alsópalojta 8 0.81 %
Mikszáthfalva 8 0.81 %
Bereklak 8 0.81 %
Galábocs 8 0.81 %
Dacsólam 8 0.81 %
Lukanénye 8 0.81 %
Leszenye 8 0.81 %
Érújfalu 8 0.81 %
Dacsókeszi 7 0.70 %
Kőkeszi 6 0.60 %
Ipolyvarbó 6 0.60 %
Ipolynyék 6 0.60 %
Apátújfalu 5 0.50 %
Középpalojta 5 0.50 %
Kiscsalomja 4 0.40 %
Szuhány 4 0.40 %
Borosznok 4 0.40 %
Csalár 4 0.40 %
Tótkisfalu 4 0.40 %
Óvár 4 0.40 %
Kóvár 3 0.30 %
Bátorfalu 3 0.30 %
Felsőesztergály 3 0.30 %
Alsóesztergály 3 0.30 %
Hartyán 3 0.30 %
Szelény 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Kürtösújfalu 2 0.20 %
Tótkelecsény 2 0.20 %
Felsősztregova 2 0.20 %
Ipolybalog 2 0.20 %
Alsósztregova 2 0.20 %
Süllye 2 0.20 %
Tótgyarmat 2 0.20 %
Felsőpalojta 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Nógrádszenna 1 0.10 %
Sirak 1 0.10 %
Ipolyharaszti 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Ipolykér 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Paróca 1 0.10 %
Nagycsalomja 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Felsőzellő 1 0.10 %
Alsózellő 1 0.10 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 29.35 %
Kékkő 61 6.13 %
Lukanénye 39 3.92 %
Zsély 38 3.82 %
Alsósztregova 28 2.81 %
Nógrádszentpéter 26 2.61 %
Bereklak 20 2.01 %
Alsózellő 19 1.91 %
Ebeck 18 1.81 %
Erdőszelestény 18 1.81 %
Csáb 16 1.61 %
Mikszáthfalva 16 1.61 %
Érújfalu 16 1.61 %
Felsőzellő 16 1.61 %
Nógrádszenna 15 1.51 %
Ipolynyék 14 1.41 %
Kürtösújfalu 13 1.31 %
Magasmajtény 13 1.31 %
Bussa 13 1.31 %
Alsópalojta 12 1.21 %
Kőkeszi 12 1.21 %
Középpalojta 12 1.21 %
Leszenye 12 1.21 %
Dacsókeszi 12 1.21 %
Kiskürtös 11 1.11 %
Tótgyarmat 10 1.01 %
Tótkisfalu 9 0.90 %
Inám 9 0.90 %
Dacsólam 9 0.90 %
Ipolykér 8 0.80 %
Csalár 8 0.80 %
Alsóesztergály 8 0.80 %
Apátújfalu 8 0.80 %
Kislibercse 7 0.70 %
Kelenye 7 0.70 %
Nagycsalomja 7 0.70 %
Csall 6 0.60 %
Apafalva 6 0.60 %
Kiscsalomja 6 0.60 %
Szelény 6 0.60 %
Nagylám 6 0.60 %
Óvár 6 0.60 %
Ipolyhídvég 5 0.50 %
Felsőesztergály 5 0.50 %
Szuhány 5 0.50 %
Felsőpalojta 4 0.40 %
Süllye 4 0.40 %
Ipolybalog 4 0.40 %
Nagyhalom 4 0.40 %
Tótkelecsény 4 0.40 %
Paróca 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Sirak 3 0.30 %
Terbegec 3 0.30 %
Szécsénykovácsi 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Kishalom 3 0.30 %
Száraznyírjes 3 0.30 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 30.44 %
Kékkő 105 4.22 %
Erdőszelestény 71 2.85 %
Magasmajtény 63 2.53 %
Bussa 62 2.49 %
Nógrádszentpéter 59 2.37 %
Bereklak 55 2.21 %
Csáb 51 2.05 %
Középpalojta 50 2.01 %
Alsópalojta 49 1.97 %
Zsély 48 1.93 %
Lukanénye 46 1.85 %
Ipolyhídvég 45 1.81 %
Kürtösújfalu 44 1.77 %
Alsósztregova 43 1.73 %
Felsőzellő 39 1.57 %
Mikszáthfalva 38 1.53 %
Dacsókeszi 38 1.53 %
Szuhány 35 1.41 %
Felsőesztergály 31 1.24 %
Apátújfalu 28 1.12 %
Kiskürtös 28 1.12 %
Csalár 27 1.08 %
Leszenye 27 1.08 %
Kőkeszi 26 1.04 %
Alsózellő 25 1.00 %
Dacsólam 25 1.00 %
Kiscsalomja 24 0.96 %
Ipolynyék 23 0.92 %
Érújfalu 23 0.92 %
Csall 21 0.84 %
Szécsénykovácsi 21 0.84 %
Felsősztregova 21 0.84 %
Felsőpalojta 20 0.80 %
Szelény 20 0.80 %
Alsóesztergály 20 0.80 %
Hartyán 19 0.76 %
Nagylám 18 0.72 %
Ipolynagyfalu 18 0.72 %
Ipolykér 17 0.68 %
Ipolyvarbó 17 0.68 %
Óvár 17 0.68 %
Ebeck 16 0.64 %
Tótgyarmat 16 0.64 %
Tótkisfalu 15 0.60 %
Kislibercse 15 0.60 %
Tótkelecsény 15 0.60 %
Nógrádszenna 15 0.60 %
Paróca 13 0.52 %
Ipolykeszi 13 0.52 %
Ipolybalog 12 0.48 %
Ipolyharaszti 12 0.48 %
Apafalva 11 0.44 %
Zobor 11 0.44 %
Terbegec 11 0.44 %
Galábocs 11 0.44 %
Borosznok 10 0.40 %
Kóvár 9 0.36 %
Kishalom 9 0.36 %
Száraznyírjes 8 0.32 %
Kelenye 7 0.28 %
Bátorfalu 7 0.28 %
Sirak 6 0.24 %
Gyürki 6 0.24 %
Ipolyszécsényke 6 0.24 %
Inám 6 0.24 %
Süllye 5 0.20 %
Nagycsalomja 5 0.20 %
Nagyhalom 4 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 41.55 %
Kékkő 110 7.27 %
Zsély 56 3.70 %
Mikszáthfalva 54 3.57 %
Alsópalojta 51 3.37 %
Bereklak 42 2.77 %
Nógrádszentpéter 38 2.51 %
Bussa 35 2.31 %
Erdőszelestény 35 2.31 %
Kiskürtös 32 2.11 %
Csáb 28 1.85 %
Felsőesztergály 26 1.72 %
Kürtösújfalu 23 1.52 %
Alsózellő 22 1.45 %
Alsósztregova 22 1.45 %
Lukanénye 19 1.25 %
Ebeck 17 1.12 %
Magasmajtény 17 1.12 %
Nagyhalom 13 0.86 %
Dacsókeszi 13 0.86 %
Leszenye 13 0.86 %
Ipolykér 13 0.86 %
Érújfalu 13 0.86 %
Középpalojta 12 0.79 %
Felsőzellő 12 0.79 %
Szécsénykovácsi 11 0.73 %
Szuhány 10 0.66 %
Csalár 10 0.66 %
Száraznyírjes 10 0.66 %
Kőkeszi 9 0.59 %
Kiscsalomja 9 0.59 %
Dacsólam 9 0.59 %
Nógrádszenna 8 0.53 %
Galábocs 8 0.53 %
Tótgyarmat 8 0.53 %
Óvár 7 0.46 %
Felsőpalojta 7 0.46 %
Bátorfalu 6 0.40 %
Kislibercse 5 0.33 %
Ipolyharaszti 4 0.26 %
Ipolynagyfalu 4 0.26 %
Ipolynyék 4 0.26 %
Apátújfalu 4 0.26 %
Csall 4 0.26 %
Tótkelecsény 4 0.26 %
Zobor 4 0.26 %
Ipolyhídvég 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Szelény 3 0.20 %
Apafalva 3 0.20 %
Alsóesztergály 3 0.20 %
Tótkisfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Süllye 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Kelenye 2 0.13 %
Ipolyvarbó 2 0.13 %
Borosznok 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 10.62 %
Ipolybalog 57 9.61 %
Ipolykeszi 48 8.09 %
Ipolyhídvég 41 6.91 %
Nagycsalomja 24 4.05 %
Nagykürtös 22 3.71 %
Lukanénye 20 3.37 %
Ipolykér 13 2.19 %
Óvár 13 2.19 %
Ipolynagyfalu 12 2.02 %
Inám 12 2.02 %
Kóvár 11 1.85 %
Magasmajtény 8 1.35 %
Bussa 6 1.01 %
Ipolyszécsényke 6 1.01 %
Tótgyarmat 5 0.84 %
Kőkeszi 5 0.84 %
Zsély 4 0.67 %
Ipolyvarbó 4 0.67 %
Apátújfalu 4 0.67 %
Kelenye 4 0.67 %
Csalár 4 0.67 %
Szécsénykovácsi 4 0.67 %
Leszenye 3 0.51 %
Csáb 3 0.51 %
Kiscsalomja 2 0.34 %
Sirak 2 0.34 %
Érújfalu 2 0.34 %
Gyürki 2 0.34 %
Alsózellő 1 0.17 %
Tótkisfalu 1 0.17 %
Terbegec 1 0.17 %
Bátorfalu 1 0.17 %
Kékkő 1 0.17 %
Kishalom 1 0.17 %
Mikszáthfalva 1 0.17 %
Alsósztregova 1 0.17 %
Rárósmulyad 1 0.17 %
Dacsókeszi 1 0.17 %
Szelény 1 0.17 %
Zobor 1 0.17 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 27.82 %
Alsósztregova 136 19.91 %
Felsőzellő 91 13.32 %
Bussa 76 11.13 %
Nógrádszentpéter 31 4.54 %
Kékkő 24 3.51 %
Alsózellő 23 3.37 %
Mikszáthfalva 18 2.64 %
Kislibercse 16 2.34 %
Alsópalojta 16 2.34 %
Érújfalu 15 2.20 %
Magasmajtény 13 1.90 %
Középpalojta 10 1.46 %
Felsőesztergály 10 1.46 %
Rárósmulyad 9 1.32 %
Leszenye 9 1.32 %
Tótkelecsény 8 1.17 %
Nógrádszenna 8 1.17 %
Ipolynyék 7 1.02 %
Csáb 7 1.02 %
Dacsólam 7 1.02 %
Hartyán 7 1.02 %
Apátújfalu 7 1.02 %
Csalár 6 0.88 %
Ipolyvarbó 6 0.88 %
Zsély 6 0.88 %
Ebeck 6 0.88 %
Kishalom 5 0.73 %
Kiskürtös 5 0.73 %
Tótkisfalu 5 0.73 %
Lukanénye 5 0.73 %
Szuhány 4 0.59 %
Felsősztregova 4 0.59 %
Nagycsalomja 4 0.59 %
Erdőszelestény 4 0.59 %
Borosznok 4 0.59 %
Kürtösújfalu 4 0.59 %
Bereklak 4 0.59 %
Terbegec 4 0.59 %
Kőkeszi 3 0.44 %
Galábocs 3 0.44 %
Nagyhalom 3 0.44 %
Tótgyarmat 3 0.44 %
Alsóesztergály 2 0.29 %
Bátorfalu 2 0.29 %
Gyürki 2 0.29 %
Ipolykeszi 2 0.29 %
Csall 2 0.29 %
Nagylám 2 0.29 %
Dacsókeszi 2 0.29 %
Ipolybalog 2 0.29 %
Ipolyharaszti 2 0.29 %
Szécsénykovácsi 2 0.29 %
Ipolynagyfalu 2 0.29 %
Ipolykér 2 0.29 %
Kiscsalomja 2 0.29 %
Ipolyhídvég 2 0.29 %
Ipolyszécsényke 1 0.15 %
Süllye 1 0.15 %
Felsőpalojta 1 0.15 %
Kelenye 1 0.15 %
Kóvár 1 0.15 %
Sirak 1 0.15 %
Óvár 1 0.15 %
Száraznyírjes 1 0.15 %
Paróca 1 0.15 %
Zobor 1 0.15 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 18.70 %
Ipolyhídvég 131 14.94 %
Ipolybalog 83 9.46 %
Ipolynagyfalu 47 5.36 %
Inám 44 5.02 %
Nagykürtös 41 4.68 %
Óvár 35 3.99 %
Ipolykér 31 3.53 %
Ipolykeszi 27 3.08 %
Lukanénye 19 2.17 %
Csáb 18 2.05 %
Nagycsalomja 18 2.05 %
Kelenye 18 2.05 %
Ipolyszécsényke 17 1.94 %
Kóvár 15 1.71 %
Csalár 15 1.71 %
Apátújfalu 13 1.48 %
Sirak 11 1.25 %
Terbegec 11 1.25 %
Szécsénykovácsi 10 1.14 %
Kőkeszi 9 1.03 %
Bussa 9 1.03 %
Bátorfalu 8 0.91 %
Leszenye 7 0.80 %
Tótgyarmat 6 0.68 %
Dacsókeszi 5 0.57 %
Gyürki 5 0.57 %
Kékkő 5 0.57 %
Magasmajtény 4 0.46 %
Szelény 4 0.46 %
Ipolyvarbó 4 0.46 %
Zsély 4 0.46 %
Galábocs 3 0.34 %
Hartyán 3 0.34 %
Érújfalu 3 0.34 %
Mikszáthfalva 2 0.23 %
Alsózellő 2 0.23 %
Rárósmulyad 2 0.23 %
Erdőszelestény 2 0.23 %
Zobor 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Alsósztregova 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 29.50 %
Alsósztregova 235 21.13 %
Nógrádszentpéter 76 6.83 %
Érújfalu 75 6.74 %
Kékkő 53 4.77 %
Bussa 40 3.60 %
Magasmajtény 39 3.51 %
Kislibercse 32 2.88 %
Hartyán 30 2.70 %
Felsősztregova 29 2.61 %
Tótkisfalu 28 2.52 %
Nógrádszenna 23 2.07 %
Mikszáthfalva 20 1.80 %
Erdőszelestény 19 1.71 %
Tótkelecsény 19 1.71 %
Zsély 18 1.62 %
Alsópalojta 18 1.62 %
Süllye 18 1.62 %
Borosznok 16 1.44 %
Felsőzellő 12 1.08 %
Kiskürtös 12 1.08 %
Bereklak 12 1.08 %
Apátújfalu 11 0.99 %
Felsőesztergály 11 0.99 %
Alsózellő 10 0.90 %
Alsóesztergály 9 0.81 %
Dacsókeszi 9 0.81 %
Középpalojta 9 0.81 %
Rárósmulyad 8 0.72 %
Leszenye 8 0.72 %
Nagylám 8 0.72 %
Lukanénye 8 0.72 %
Kóvár 8 0.72 %
Kürtösújfalu 7 0.63 %
Csáb 7 0.63 %
Paróca 7 0.63 %
Nagyhalom 6 0.54 %
Óvár 6 0.54 %
Ipolykér 6 0.54 %
Dacsólam 5 0.45 %
Szelény 4 0.36 %
Szuhány 4 0.36 %
Tótgyarmat 4 0.36 %
Csalár 4 0.36 %
Gyürki 4 0.36 %
Csall 4 0.36 %
Kishalom 4 0.36 %
Ipolykeszi 3 0.27 %
Ipolynyék 3 0.27 %
Szécsénykovácsi 3 0.27 %
Ebeck 3 0.27 %
Kelenye 3 0.27 %
Kiscsalomja 3 0.27 %
Nagycsalomja 2 0.18 %
Bátorfalu 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Kőkeszi 2 0.18 %
Veres 2 0.18 %
Terbegec 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1090 76.54%
VPN
148 10.39%
KSČ
66 4.63%
SZ
37 2.60%
SPV
32 2.25%
KDH
21 1.47%
SNS
16 1.12%
DS
8 0.56%
Egyéb
6 0.42%
Érvényes szavazatok 1424
Együttélés-MKDM
955 76.22%
Magyar Polgári Párt
120 9.58%
HZDS
46 3.67%
SDĽ
35 2.79%
SDSS
28 2.23%
ODÚ
13 1.04%
SZ
9 0.72%
SPI
9 0.72%
SZS
8 0.64%
SKDH
8 0.64%
KSS
6 0.48%
DS-ODS
6 0.48%
Egyéb
10 0.80%
Érvényes szavazatok 1253
MK
1053 84.31%
SP-VOĽBA
86 6.89%
20 1.60%
ZRS
16 1.28%
HZDS-RSS
14 1.12%
KSS
13 1.04%
KDH
12 0.96%
HZPCS
11 0.88%
SPK
8 0.64%
DS
5 0.40%
Egyéb
11 0.88%
Érvényes szavazatok 1249
MKP
1123 81.85%
SDK
81 5.90%
SDĽ
75 5.47%
HZDS
28 2.04%
SOP
28 2.04%
MLHZP
19 1.38%
KSS
8 0.58%
Egyéb
10 0.73%
Érvényes szavazatok 1372
MKP
1020 87.86%
SMER
28 2.41%
SDKU
25 2.15%
SDĽ
22 1.89%
KSS
18 1.55%
ANO
14 1.21%
HZDS
8 0.69%
KDH
7 0.60%
Egyéb
19 1.64%
Érvényes szavazatok 1161
MKP
970 89.48%
SMER
45 4.15%
SDKU DS
23 2.12%
KSS
11 1.01%
KDH
9 0.83%
SF
7 0.65%
SNS
5 0.46%
ĽS HZDS
5 0.46%
Egyéb
9 0.83%
Érvényes szavazatok 1084
MKP
645 60.85%
Most-Híd
293 27.64%
SDKU DS
40 3.77%
SMER
39 3.68%
SaS
16 1.51%
SDĽ
5 0.47%
KSS
5 0.47%
Egyéb
17 1.60%
Érvényes szavazatok 1060
MKP
581 57.70%
Most-Híd
315 31.28%
SMER SD
43 4.27%
OĽaNO
16 1.59%
99 Percent
12 1.19%
SaS
7 0.70%
SDKU DS
7 0.70%
Egyéb
26 2.58%
Érvényes szavazatok 1007
MKP
578 62.08%
Most-Híd
166 17.83%
MKDA-MKDSZ
35 3.76%
SMER SD
34 3.65%
OĽANO-NOVA
25 2.69%
LSNS
20 2.15%
SaS
16 1.72%
SME RODINA
16 1.72%
SNS
11 1.18%
#SIEŤ
11 1.18%
TIP
8 0.86%
Egyéb
11 1.18%
Érvényes szavazatok 931
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések