SK
SC
.....

Misérd

Településrész

címer zászló
173 31% magyar 1910
156 25% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nové Košarišká
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Misérdi-tó (Homokgödör)
Koordináták:
48.08690931, 17.25980043
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
130 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90042

A Kisalföldön, a Felső-Csallóköz nyugati részén, Somorjától 7,5 km-re északnyugatra, Pozsony központjától 16 km-re-délkeletre fekszik, a Pozsonyt Komárommal összekötő 63-as főút mentén. Teljesen egybeépült a tőle délre fekvő Dénesddel és keletre fekvő Torccsal.

Közigazgatás

1974 óta Dénesd (Dunajská Lužná) településrésze és kataszteri területe. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1938-ig, továbbá 1945-1960 között a Somorjai járáshoz. 1938-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Pozsonyi járás). 1960-tól a Pozsony-környéki járáshoz tartozott. Területe 10,33 km², a község területének 38,3 %-át alkotja, az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1921-ben 10,35 km²).

Népesség

1910-ben 560, 1921-ben 612, 1940-ben 659, vegyesen német (1921-ben 70,9 %) és magyar (25,5 %) nemzetiségű, vegyesen evangélikus (56,7 %) és római katolikus (42,5 %) vallású lakosa volt, ekkor a legnépesebb volt Dénesd három elődközsége közül. 1945-ben a németeket és a magyarok egy részét kitelepítették, helyükre szlovák telepesek érkeztek a Miava-környéki Kosaras (Košariska) községből. 2011-ben 1513 lakosa volt, itt élt a község lakosságának 33,8 %-a.

Történelem

A középkori település a hagyomány szerint a Dunához közelebb feküdt. A falu a 13. században már létezett, hiszen ekkor már temploma is megvolt. 1206-ban említik először. 1294-ben az akkor puszta helyet III. András király Hertlin pozsonyi bírónak adta. 1332-ben a pápai tizedjegyzék "Misser" néven említi. 1356-ban említik Péter nevű plébánosát. 1553-ban Serédy Gáspár, Mérey Mihály és Farkas Ignác a birtokosai. 1647-ben részben a Kerekes család, részben az éberhardi uradalom birtoka. Később birtokosai a Maholányi, Pálffy, Balassa és Apponyi családok voltak. Lakóinak többségét a 18. századtól evangélikus vallású németek alkották, akik Mischdorfnak nevezték a falut. 1945-ben kitelepítették őket és helyükre a Miava-környéki Kosaras (Košariska) községből érkeztek telepesek, akik Nové Košariská névre keresztelték át a községet. 1974-ben Dénesddel és Torccsal egyesítették "Dunajská Lužná" néven.

Mai jelentősége

Itt található a község szlovák alapiskolája és vasútállomása. Eredetileg román kori római katolikus (Szt. Márton-) templomát 1730-ban barokkosították, evangélikus temploma 1814-ben klasszicista stílusban épült. A határában található homokbányató (Misérdi-tó) kedvelt üdülőhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MISERDI. Misdorf. Magyar, és német falu Posony várm. az Eberhárdi Urasághoz tartozik, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik é. Püspöky, n. k. Dienestinek szomszédságokban, d. az öreg Duna keríti határját, melly 3 nyomásbéli, földgyei, réttyei jók, erdőjök is van, lakosai fuvaroznak, és gabonával kereskednek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Misérd, német falu, Poson vármegyében, a Posontól Somorjába vivő országutban, Posonhoz 2 órányira, Dienesdi mellett. Lakja 185 kath., 498 evang. Van kath. paroch. temploma, evang. anyaszentegyháza, vendégfogadója. Termékeny jól mivelt határa mindent gazdagon terem; erdeje is van. F. u. az eberhardi uradalom.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Misérd, kisközség a Felső-Csallóközben, 90 házzal és 567 német és magyar lakossal, a kik között azonban a németek többségben vannak. Vallásuk róm. kath. és nagyobb számban ág. evangélikus. Körjegyzőségi székhely. Az itt elterjedt hagyomány szerint a község hajdan nehány kilométerrel közelébb feküdt a nagy Dunához, mint ma, t. i. az u. n. Friedhof-Garten dűlő helyén. Első írott nyomaival 1206-ban találkozunk és ekkor, valamint 1216-ban Misde és Miser néven van említve. Ősidők óta megült hely, mire a határában levő pogány kori őrdombok mutatnak. A lakosok ezeket kuruczdomboknak nevezik. 1294-ben puszta, néptelen hely volt és Pozsony vár tartozéka, melyet III. Endre Herculinus pozsonyi bírónak adományozott. Úgy látszik azonban, hogy ekkortájt még más birtokosa is volt, mert 1302-ben Homorói Jakab a maga birtokát Hertlin pozsonyi bírónak adja el, a ki kétségkívül azonos az előbb említettel. 1349-ben a pozsonyi káptalan ismét egy pozsonyi bírót, Jakab nevűt, iktat e község birtokába. Az 1553-iki összeírás szerint Miserdy faluban Serédy Gáspár 5, Mérey Mihály 3 és Farkas Ignácz 2 portával bír. 1647-ben részben a Kerekes család birtoka, részben Éberhard várának tartozéka volt. A mult század elején az Apponyiak, a Pálffyak, a Maholányiak, és a Balassák voltak az urai. Kath. templomát Pázmány a régiek között említi. 1390-ben is mint rég fönnálló templom szerepel. 1735-ben és 1773-ban átalakították, de 1852-ben leégett. Ma a templomnak csak románstilű szentélye van kis templommá átalakítva. Az evangélikus templom 1814-ben épült. A községben van posta és vasúti állomás; távírója Püspöki.

Magyar Katolikus Lexikon

Misérd, Mischdorf, v. Pozsony vm. (Nové Košariská, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. somorjai esp. ker-ében. - 1358: már létezett. Tp-át Szt Márton tit-ra sztelték, a mait 1852 u. építették. Lakói 1534 e. ev-ok lettek. 1710: alapították újra. Kegyura 1880: Apponyi József gr. Anyanyelve 1880: ném., m. - Filiái 1917: Csölle, Dénesd, Torcs. ** Némethy 1894:162. - Pozsony vm. 1895:90. - Schem. Strig. 1917:175.

Czilchert Róbert

1809.3.14.
Misérd - megszületett
1884.2.4.
Gútor - elhunyt
Névelőfordulások
1216
Misde
1773
Misérdi, Mischdorff,
1786
Mischdorf, Mischérdi,
1808
Misérd, Mischdorf,
1863
Misérdi,
1882
Misérd,
1920
Mischdorf, Misérd,
1945
Nové Košariská

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 77 11%
szlovákok 4 1%
németek 525 78%
egyéb 65 10%
összlétszám 671
magyarok 173 31%
szlovákok 4 1%
németek 383 68%
egyéb 0 0%
összlétszám 560
magyarok 156 25%
szlovákok 8 1%
németek 434 71%
egyéb 14 2%
összlétszám 612
Mai közigazgatás

Bejelentések