SK
RS
.....

Osgyán

Község

címer zászló
1358 95% magyar 1910
310 19% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Osgyán
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ožďany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rimaszombati járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Alsó-rét, Antalipuszta, Apáti-völgy, Bábavölgypuszta, Balincé, Bika-hegy, Farkas-tető, Feketerétpuszta, Feketerét-völgy, Harapén, Haraszt-erdő, (Istenkútipuszta), Kővágó, Lapát-bérc, Molnárkapuszta, O
Koordináták:
48.37745667, 19.89509201
Terület:
37,17 km2
Rang:
község
Népesség:
1637
Tszf. magasság:
213 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98011
Település kód:
515264
Szervezeti azonosító:
318965

A község a Losonci-medence északkeleti peremén, az Osgyáni-dombság nyugati lábánál, a Szuha patak bal partján fekszik, a 16-os országos főútvonal (Losonc-Rimaszombat közötti szakasz) és a Poltár-Rimaszombat vasútvonal (2000-ben a forgalom megszűnt) mentén, Rimaszombattól 11 km-re nyugatra, Losonctól 19 km-re keletre. Mellékút köti össze Fazekaszsaluzsányon (4 km) keresztül Cserepessel (7,5 km). Határának nyugati része 200 méteres átlagmagasságú, nagyrészt mezőgazdaságilag művelt medence, keleti része 300 méter f˜ölötti magasságban fekvő, a 19. századig erdővel borított dombvidék, ahol számos puszta alakult ki a 19. század második felében (Antalipuszta, Bábavölgypuszta, Balincépuszta, Feketerétpuszta, Molnárkapuszta). Keletről Rimaszombat, északkeletről Kruzsnó, északról Susány, Fazekaszsaluzsány és Cserepes, nyugatról Kétkeresztúr, délről pedig Magyarhegymeg és Guszona községekkel határos. Nyugati határa a történelmi Gömör-Kishont és Nógrád vármegyék határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rimaszombati járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás), ebben az időszakban északi határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között (Istenhegy, Molnárkapuszta és a Fazekaszsaluzsány szomszédságába eső határrész Szlovákiához került, ugyanakkor Susány határának egy része Magyarországhoz). Területe 1910-21-hez képest (36,66 km²) 1,4 %-al gyarapodott 1949 után (37,17 km²-re) , amikor Susány határának egy részét Osgyánhoz csatolták. 1938-1945 között területe 36,01 km² volt).

Népesség

Osgyán a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. A 18. században betelepített szlovák lakossága a 19. század végére zömében magyarrá vált. 1910-ben 1429, 1921-ben 1373, 1938-ban pedig 1219, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 23,5 % volt. A két világháború között a csehszlovák földbirtokreform keretében, majd 1945 után a belső telepítések során szlovák kolonisták telepedtek le a községben, melynek etnikai arculata a 20. század második felére megváltozott, 1991-re már szlovák többségűvé vált. A magyar nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 35,3 %-ról 20,1 %-ra csökkent, a szlovákoké 62,7 %-ról 67,6 %-ra nőtt. Magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya is (10,0 %), a lakosság mintegy egyötöde (21,1 %) pedig a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság többsége (56 %) római katolikus vallású, az 1921-ben még a lakosság egyharmadát alkotó evangélikusok aránya 13,4 %-ra csökkent. A község lakosságának 77,5 %-a él a központban (1262 fő), a többiek az összesen 5 lakott külterületen: Antalipuszta (41 fő, 2,5 %), Bábavölgypuszta (149 fő, 9,1 %), Balincépuszta (15 fő, 0,9 %), Feketerétpuszta (70 fő, 4,3 %), Molnárkapuszta (92 fő, 5,6 %).

Történelem

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban éltek emberek. A bükki kultúra és a nagyrévi kultúra nyomai kerültek elő a községben. A bronzkorból a pilinyi kultúra hamvasztásos sírjait tárták itt fel. A település a 13. században keletkezett, első említése 1265-ben történt. A falut és plébániáját 1332-ben a pápai tizedjegyzékben „Osyan” alakban említik. 1348-ben „Osdyan”, 1360-ban „Ozdyan, Osdyan” néven szerepel az írott forrásokban. Egykor az Orlay, később a Bakos család birtoka volt. A 17. századtól a Korponay és Luzsénszky családoké. A várat a 15. század közepén a husziták foglalták el, de 1460-ban Hunyadi Mátyás serege visszafoglalta. 1604. november 14-én vívta a Némethy Balázs vezette, hajdúkból és parasztfelkelőkből álló sereg Basta hadai ellenében az osgyáni csatát, ahol a kétszeres túlerőben harcoló császáriak megsemmisítő győzelmet arattak. Bár Némethy könnyelmű ütközetvállalásával Bocskai erőinek jelentős részét pusztulásba vitte (3000 halott maradt a csatatéren), az uralkodó Habsburg-ellenes közhangulat nyomán Basta később mégsem tudta bevenni Kassa városát, és fokozatosan hátrálni kényszerült a felkelő seregek elől. Az ütközetben a császári katonaság Osgyánt is felgyújtotta, várának maradványaiból épült fel a reneszánsz várkastély (Luzsénszky-kastély) Gimnáziuma a 17. században nyílott, amikor Bakos Gábor Fülek várának elfoglalása után az ottani iskolát Osgyánba, kastélyába költöztette. Később új épületet emeltetett neki. Az iskola 1853-ban a rimaszombati gimnáziummal egyesült és ezzel megszűnt. A településen született 1846-ban Vidor Pál színművész, színigazgató, színműíró, 1906-tól a Népszínház igazgatója, Korponayné Géczy Julianna, aki Jókai Mór „A lőcsei fehér asszony” című regényének ihletője volt. A község gimnáziumában tanított 1817-ben Ján Chalupka szlovák író. A falu egykor fazekasairól volt híres. 1913-ban megépült Osgyán érintésével a Rimaszombatot Poltárral összekötő vasútvonal, melyet 2000-ben felszámoltak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rimaszombati járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz, ebben az időszakban határfaluvá vált. 2006-ban megépült az 16-os főútnak a falut elkerülő 6 km-es szakasza, mely két viadukton halad keresztül.

Mai jelentősége

A községben szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda működik. Határában radarállomás és két napkollektoros erőmű található. Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1768 és 1774 között rokokó, evangélikus temploma pedig 1825-ben klasszicista stílusban épült. A Malatinszky-kúria 1800 körül szintén klasszicista, a Farkas-kúria a 19. század végén neogótikus stílusban épült. Várkastélya (Luzsénszky-kastély) egy 13. századi vár alapjaira épült a 17. században reneszánsz stílusban, a 18. század közepén barokk-klasszicista stílusban alakították át. A második világháborúban súlyosan megsérült, ma romos állapotban van.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

OSGYÁN. Ozdanitz. Népes magyar mező Város Hont Várm. földes Uraik B. Lusinszky, Korompai, és több Uraságok, kiknek szép Kastellyokkal ékesíttetik, lakosai katolikusok, többen evangelikusok, fekszik kies helyen, Szuha vize mellett, Apátinak, és Magyar Hegymegnek szomszédságában; határjában szántó földgyei három nyomásra vagynak osztva, kivált trágyázás után minden féle veteményt meg terem; gyümöltse sok van, réttyei nagyok’s kétszer kaszálhatók, erdeje meszsze ki terjedő, makk, és gubits termésre igen alkalmatos, jó tserép edényeket is készítenek némelly lakosai.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Osgyán, magyar falu, Gömör és Kis-Honth vmegyékben, ut. p. Rima-Szombathoz nyugotra 2 órányira a pesti postautban: 491 kath., 758 ev., 43 ref. lak. Kath. és evang. anyaszentegyház. Kastély egy dombon igen szép kilátással. Termékeny határ. A földesurak szőlőt is ültettek. Hajdan itt nevezetes evang. gymnasium volt, mellyet Osgyánnak örökös urai, a Bakosok alapitottak tulajdon várkastélyukban, most a gramm. oskolára olvadt le. F. u. a Bakos örökösök, u. m. báró Luzsinszky, Battik s m. t.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Rimaszombattól nyugati irányban a vízválasztó dombon túl Osgyán községet érjük lejtős dombok alján, csinos úri kastélyaival. A helység fölött büszkélkedik a Luzsénszky bárók XVI. századbeli várkastélya, hajdan a Bakos nemzetség tulajdona. Némethy Balázs hajdúi itt ütköztek meg Básta császári tábornok seregével 1604-ben s Básta innen indúlt a megye földúlására. Evangelikus gymnasiuma pártfogói, a Korponayak, kihaltával az ötvenes években tanáraival és deákjaival együtt átköltözött Rimaszombatba s ott a reformátusok gymnasiumával egyesűlt. A község magyar lakosai a földmívelés mellett fuvarozással foglalkoznak; a szomszédos tót helységek cserépedényét s tégláját szállítják piaczokra és vásárokra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Osgyán, Nógrád vármegye határán fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 252 házzal és 1455 róm. kath. és ág. ev. h. vallású lakossal. E község már a pápai tizedszedők jegyzékében szerepel Osyan alakban. Várát a husziták elfoglalták, de Mátyás király 1460-ban kiűzte őket innen és a várat visszafoglalta. Hajdan az Orlay család volt az ura. A XVI. század második felében még Orlé (Orlay) Miklós az osgyáni uradalom birtokosa, később pedig már a Bakos, Korponay és a báró Luzsénszky család, azonban ezekkel együtt még a Battik, Wolny és a Malatinszky család is. Most a báró Luzsénszky családnak, özv. Malatinszky Vilmosnénak, Szakall Barnabásnak, Vajda Andrásnak és dr. Rónay Károlynak van itt nagyobb birtoka. A hajdani várkastély, átalakított állapotban, magas dombtetőn áll és a br. Luzsénszky család tulajdona. A várkastélyban érdekes és nagybecsű levéltár és képtár van. E kastélyon kívül még két úrilak van a községben. Az egyik Farkas Ábrahám orsz. képviselőé, a másik özv. Malatinszkynéé. Azelőtt a községben híres evangélikus gimnázium volt, melyet a Bakosok alapítottak. Erről más helyen van szó. A XVIII. században a lakosok kiterjedt sertéstenyésztéssel foglalkoztak az itteni erdőkben. A községben két templom van. A róm. kath. templom 1747-ben épült. Az ág. ev. templom építési ideje ismeretlen. Bocskay István alatt a község harcz színhelye volt. 1848-ban az oroszok vonultak át a községen. Ide tartozik Antali, Feketerét, Istenkút, Kishegymeg, Zabzó, Szijbokor, Zsidó, Bábavölgy, Balinczé és Molnárka. Itt volt hajdan Sarampó község is, mely azonban már rég elpusztult. A községben van posta, távírója és vasúti állomása pedig Rimaszombat.

Magyar Katolikus Lexikon

Osgyán, v. Gömör-Kishont vm. (Ožd

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Osgyán. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Bába völgy. Kerekrét, Kishegymeg, Pást, Szépbokor, Zabzó, Zsidó. A község területe 6257 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1219.

Géczy Julianna

1680 k.
Osgyán - megszületett
Lőcse - élt

Batizfalvy István

1824. 10. 26.
Rimaszombat - megszületett
Osgyán - tanult
Rozsnyó - tanult
Késmárk - tanult
Rozsnyó - tanított

Batizfalvy Sámuel

1826. 8. 26.
Rimaszombat - megszületett
Osgyán - tanult
Rozsnyó - tanult
Lőcse - tanult

Vidor Pál

1846. nov. 17.
Osgyán - megszületett

Nevizánszky Gábor

1949. 8. 18.
Ipolyszakállos - megszületett
Ipolyság - tanult
Bajcs - kutatott
Zsitvabesenyő - kutatott
Ipolyvisk - kutatott
Léva - kutatott
Oldalfala - kutatott
Osgyán - kutatott
Névelőfordulások
1332
Osyan
1348
Osdyan
1360
Ozdyan
1773
Osgyan, Ozdanicz,
1786
Oschgyan, Ozdanicz,
1808
Osgyán, Ožďany,
1863
Osgyán,
1920
Ožďany
1938
Osgyán,
1945
Ožďany
1994
Osgyán

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Osgyán (Ožďany) 160
Telefon: 0475694146
Fax: 0475694646

Honlap: obecozdany.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Matej Ján (NOVA)

Képviselő-testület:
Juhász Zoltán (Független)
Kalina Gabriel (Független)
Galamb Barnabáš (Független)
Sojková Iveta (Független)
Matej Ján (NOVA)
Strapková Jana (NOVA)
Vojtek Dušan (NOVA)
Kureková Tünde (SMER-SD)
Berecz Peter (SMER-SD)
Független 44% Független 4 képviselö NOVA 33% NOVA 3 képviselö SMER-SD 22% SMER-SD 2 képviselö 9 képviselö
Osgyáni Posta

Osgyán 160

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Osgyán 66

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Osgyán 552

Osgyáni Anyakönyvi Hivatal

Osgyán 160

Osgyáni Községi Hivatal

Osgyán 160

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1183 86%
szlovákok 82 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 98 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1374
magyarok 1358 95%
szlovákok 65 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1429
magyarok 995 72%
szlovákok 322 23%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 55 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1373
magyarok 531 35%
szlovákok 944 63%
romák 8 1%
csehek 13 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 1505
magyarok 411 26%
szlovákok 1049 67%
romák 48 3%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 62 4%
összlétszám 1577
magyarok 328 20%
szlovákok 1102 68%
romák 24 1%
csehek 8 0%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 163 10%
összlétszám 1629
magyarok 310 19%
szlovákok 1207 74%
romák 5 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 93 6%
összlétszám 1624
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1291
Választási részvétel: 59.57 %
Kiadott boríték: 769
Bedobott boríték: 768

Polgármester

Érvényes szavazólap: 765
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Matej Ján 400 52.29 % NOVA
Barto Adrian 248 32.42 % SMER-SD
Sojková Iveta 58 7.58 % Független
Bodor Norbert 32 4.18 % Független
Kiráľ Ivan 27 3.53 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Matej Ján 375 NOVA
Juhász Zoltán 270 Független
Kalina Gabriel 260 Független
Strapková Jana 237 NOVA
Galamb Barnabáš 235 Független
Vojtek Dušan 233 NOVA
Kureková Tünde 206 SMER-SD
Sojková Iveta 203 Független
Berecz Peter 202 SMER-SD

Képviselők

2014
NOVA 33.33% NOVA 3 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
2018
NOVA 33.33% NOVA 3 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1303
Választási részvétel: 22.64 %
Kiadott boríték: 295
Bedobott boríték: 294
Választásra jogosult: 1306
Választási részvétel: 19.75 %
Kiadott boríték: 258
Bedobott boríték: 253
Választásra jogosult: 1 271
Választási részvétel: 28,08 %
Kiadott boríték: 357
Bedobott boríték: 357

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 260
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 342
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 115 44.23 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 80 30.77 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 29 11.15 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 10 3.85 % SNS
Ladislav Fízik 10 3.85 % ASV
Jaroslav Sekerka 5 1.92 % KSS
Ondrej Binder 4 1.54 % Független
Emil Samko 3 1.15 % KĽS
Andrea Jenčíková 2 0.77 % NP
Jozef Sásik 2 0.77 % SĽS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Vladimír Maňka 93 37.50% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 146 42.69 % Független
Marian Kotleba 101 29.53 % ĽSNS
Martin Juhaniak 29 8.48 % Független
Igor Kašper 26 7.60 % Független
Milan Urbáni 11 3.22 % SMS
Jozef Šimko 10 2.92 % Független
Vojtech Kökény 5 1.46 % SRK
Martin Klus 3 0.88 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 3 0.88 % Független
Michal Kantor 2 0.58 % SZS
Ivan Saktor 2 0.58 % Független
Viliam Baňák 1 0.29 % JĽSS
Miroslav Gálik 1 0.29 % NAS
Stanislav Mičev 1 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 1 0.29 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 281
Érvényes szavazólap: 327
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Matej 209 74.38% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Juhász 74 26.33% SMK-MKP
Jozef Šimko 50 17.79% Független
Michal Bagačka 40 14.23% KDH, SMER - SD
Ivan Hazucha 34 12.10% SMER - SD, KDH
Peter Mináč 34 12.10% SMER - SD, KDH
Jozef Hrablay 32 11.39% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ladislav Rigó 28 9.96% SMK-MKP
Zoltán Bán 27 9.61% SMK-MKP
Katarína Moncoľová 25 8.90% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Silvia Vargová 24 8.54% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 22 7.83% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Tomáš Agócs 22 7.83% MOST - HÍD
Viliam Vaš 21 7.47% SMER - SD, KDH
Pavel Struhár 20 7.12% SMER - SD, KDH
František Auxt 18 6.41% SMK-MKP
Tibor Lukáčka 16 5.69% ASV
Aneta Vargicová 13 4.63% SNS
Kristián Gavalier 13 4.63% ĽS Naše Slovensko
Marian Petrok 13 4.63% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Lukáš Kvietok 11 3.91% KDH, SMER - SD
Viliam Vidinský 11 3.91% ĽS-HZDS, HZD
Jana Uhrinová 11 3.91% SNS
Stanislav Mizík 11 3.91% ĽS Naše Slovensko
Csaba Horváth 10 3.56% Független
Tomáš Rosiar 10 3.56% ĽS Naše Slovensko
Renáta Puhlová 9 3.20% PD
Dušan Faško 9 3.20% KSS
Jozef Pupala 9 3.20% KSS
Samuel Zubo 9 3.20% KSS
Pavel Cibuliak 8 2.85% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ladislav Lang 7 2.49% MOST - HÍD
Romana Antalová 7 2.49% ÚSVIT
Jaroslav Suja 6 2.14% Független
Vojtech Kökény 5 1.78% SRK
Anna Kekeňáková 5 1.78% KSS
Katarína Horváth 4 1.42% KĽS
Peter Vetrák 4 1.42% SĽS
Vojtech Szajkó 4 1.42% Független
Dušan Kojnok 4 1.42% SZS, Zmena zdola, DÚ
Tibor Balog 3 1.07% SMS
Veronika Rízová 3 1.07% KSS
Dušan Širák 3 1.07% KSS
Peter Vraniak 3 1.07% ÚSVIT
Ján Antal 2 0.71% ÚSVIT
Helena Krauszová 2 0.71% SMS
Ján Hiraj 2 0.71% NP
Jozef Šimko 95 29.05% Független
Michal Bagačka 66 20.18% SMER-SD
Peter Juhász 64 19.57% SMK-MKP
Dušan Hlinka 48 14.68% SMER-SD
Andrea Andrášiová 45 13.76% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Peter Mináč 44 13.46% SMER-SD
Katarína Moncoľová 43 13.15% Független
Ladislav Rigó 40 12.23% SMK-MKP
Zdenko Ľaudár 38 11.62% ĽS Naše Slovensko
Miroslava Vargová 38 11.62% Független
Aneta Vargicová 34 10.40% SNS
Ivan Hazucha 33 10.09% SMER-SD
Stanislava Zvarová 32 9.79% SMER-SD
Zoltán Cziprusz 32 9.79% SMK-MKP
Marta Kanalová 31 9.48% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Stanislav Mizík 31 9.48% ĽS Naše Slovensko
Robert Bottlik 27 8.26% SME RODINA - Boris Kollár
Ferenc Auxt 26 7.95% SMK-MKP
Stanislav Krahulec 25 7.65% Független
Anna Zsóriová 23 7.03% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Tomáš Sliva 22 6.73% MOST - HÍD
Ján Lichanec 21 6.42% Független
Csaba Csízi 21 6.42% MOST - HÍD
Branislav Bukviar 20 6.12% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Ladislav Lang 19 5.81% MOST - HÍD
Roman Lebeda 19 5.81% Független
Pavel Cibuliak 19 5.81% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Agócs 18 5.50% MOST - HÍD
Michaela Kružlicová 17 5.20% ĽS Naše Slovensko
Adriana Zavadinková 17 5.20% ĽS Naše Slovensko
Marian Petrok 15 4.59% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lukáš Kvietok 14 4.28% SMER-SD
Martin Pliešovský 10 3.06% SNS
Vladimír Skrutek 10 3.06% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vojtech Kökény 9 2.75% SRK
Alena Pivovarčiová 9 2.75% NP
Gejza Farkaš 9 2.75% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Kristián Korheľ 8 2.45% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zoltán Biró 8 2.45% DOMA DOBRE
Miroslava Grendelová 8 2.45% KSS
Róbert Čipka 7 2.14% KSS
Vojtech Menyhárt 6 1.83% Független
Ján Antal 6 1.83% JEDNOTA-ĽSS
Aladár Bari 6 1.83% MOST - HÍD
Štefan Vavrek 6 1.83% MOST - HÍD
Gejza Mede 5 1.53% Független
Zdenek Očovan 5 1.53% NAJ
Anatolij Jefimov 2 0.61% KSS
Vojtech Szajkó 1 0.31% SRK
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 24.09 %
Tiszolc 212 14.76 %
Nyustya 134 9.33 %
Klenóc 59 4.11 %
Feled 29 2.02 %
Bakostörék 28 1.95 %
Rimaráhó 21 1.46 %
Várgede 18 1.25 %
Jánosi 18 1.25 %
Osgyán 17 1.18 %
Rimabrézó 16 1.11 %
Cserencsény 12 0.84 %
Meleghegy 12 0.84 %
Kruzsnó 11 0.77 %
Rimaszabadi 9 0.63 %
Derencsény 9 0.63 %
Uzapanyit 8 0.56 %
Durendapuszta 8 0.56 %
Rimabánya 8 0.56 %
Rimazsaluzsány 7 0.49 %
Sajószentkirály 7 0.49 %
Velkenye 7 0.49 %
Gömörfüge 7 0.49 %
Rimaszécs 6 0.42 %
Vámosbalog 5 0.35 %
Dobóca 5 0.35 %
Kecege 5 0.35 %
Balogrussó 5 0.35 %
Kőhegy 5 0.35 %
Kerekgede 5 0.35 %
Balogfala 4 0.28 %
Rakottyás 4 0.28 %
Rónapatak 4 0.28 %
Runya 4 0.28 %
Oldalfala 4 0.28 %
Zeherje 4 0.28 %
Bellény 3 0.21 %
Zsip 3 0.21 %
Kacagópuszta 3 0.21 %
Guszona 3 0.21 %
Szilistye 3 0.21 %
Gortvakisfalud 3 0.21 %
Ajnácskő 3 0.21 %
Gernyőpuszta 3 0.21 %
Harmac 3 0.21 %
Bátka 3 0.21 %
Csíz 3 0.21 %
Tajti 3 0.21 %
Détér 2 0.14 %
Zádorháza 2 0.14 %
Babarét 2 0.14 %
Balogújfalu 2 0.14 %
Baraca 2 0.14 %
Bugyikfala 2 0.14 %
Alsósziklás 2 0.14 %
Hanva 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Kövecses 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Tóthegymeg 2 0.14 %
Kisgömöri 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Méhi 1 0.07 %
Almágy 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Magyarhegymeg 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Alsóvály 1 0.07 %
Dúlháza 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Jeszte 1 0.07 %
Kopárhegy 1 0.07 %
Felsősziklás 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 14.08 %
Rimaszombat 141 8.20 %
Rimaszécs 141 8.20 %
Baraca 102 5.93 %
Sajólénártfalva 66 3.84 %
Cakó 55 3.20 %
Sajószentkirály 49 2.85 %
Nemesmartonfala 46 2.68 %
Kálosa 38 2.21 %
Zsip 38 2.21 %
Abafalva 36 2.09 %
Dobóca 35 2.04 %
Velkenye 34 1.98 %
Bátka 34 1.98 %
Hanva 34 1.98 %
Várgede 33 1.92 %
Vámosbalog 32 1.86 %
Rakottyás 31 1.80 %
Balogtamási 29 1.69 %
Tajti 29 1.69 %
Gesztete 28 1.63 %
Balogfala 28 1.63 %
Rimasimonyi 28 1.63 %
Jéne 28 1.63 %
Feled 27 1.57 %
Sajókeszi 27 1.57 %
Csíz 26 1.51 %
Uzapanyit 25 1.45 %
Gömörfüge 21 1.22 %
Jánosi 16 0.93 %
Rimapálfala 16 0.93 %
Méhi 16 0.93 %
Balogújfalu 16 0.93 %
Serke 15 0.87 %
Naprágy 15 0.87 %
Balogiványi 15 0.87 %
Almágy 14 0.81 %
Zádorháza 10 0.58 %
Runya 10 0.58 %
Harmac 9 0.52 %
Kövecses 8 0.47 %
Darnya 7 0.41 %
Szútor 7 0.41 %
Alsóvály 7 0.41 %
Osgyán 6 0.35 %
Egyházasbást 6 0.35 %
Nyustya 6 0.35 %
Détér 6 0.35 %
Gortvakisfalud 6 0.35 %
Sajórecske 6 0.35 %
Ajnácskő 5 0.29 %
Klenóc 5 0.29 %
Perjése 5 0.29 %
Sajólenke 4 0.23 %
Óbást 4 0.23 %
Vecseklő 4 0.23 %
Hubó 4 0.23 %
Medveshidegkút 4 0.23 %
Korláti 3 0.17 %
Cserencsény 3 0.17 %
Dúlháza 3 0.17 %
Oldalfala 3 0.17 %
Guszona 3 0.17 %
Derencsény 2 0.12 %
Kerekgede 2 0.12 %
Kruzsnó 2 0.12 %
Tiszolc 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 25.61 %
Tiszolc 81 17.88 %
Klenóc 17 3.75 %
Nyustya 16 3.53 %
Rimaszécs 11 2.43 %
Osgyán 9 1.99 %
Rimaráhó 7 1.55 %
Cserencsény 7 1.55 %
Feled 6 1.32 %
Rimazsaluzsány 6 1.32 %
Jánosi 6 1.32 %
Karaszkó 4 0.88 %
Méhi 4 0.88 %
Kálosa 4 0.88 %
Várgede 4 0.88 %
Sajószentkirály 4 0.88 %
Zeherje 3 0.66 %
Rimabánya 3 0.66 %
Perjése 2 0.44 %
Gernyőpuszta 2 0.44 %
Kacagópuszta 2 0.44 %
Egyházasbást 2 0.44 %
Rimaszabadi 2 0.44 %
Balogtamási 2 0.44 %
Kruzsnó 2 0.44 %
Zsip 2 0.44 %
Felsősziklás 2 0.44 %
Korláti 2 0.44 %
Kecege 2 0.44 %
Bátka 2 0.44 %
Bakostörék 2 0.44 %
Abafalva 2 0.44 %
Csíz 2 0.44 %
Hubó 2 0.44 %
Gesztete 2 0.44 %
Gömörpéterfala 2 0.44 %
Kiéte 2 0.44 %
Uzapanyit 1 0.22 %
Ajnácskő 1 0.22 %
Détér 1 0.22 %
Gömörfüge 1 0.22 %
Dobóca 1 0.22 %
Sajólénártfalva 1 0.22 %
Kőhegy 1 0.22 %
Alsósziklás 1 0.22 %
Balogpádár 1 0.22 %
Jéne 1 0.22 %
Gömörhegyvég 1 0.22 %
Nemesradnót 1 0.22 %
Ratkószuha 1 0.22 %
Rimabrézó 1 0.22 %
Rimasimonyi 1 0.22 %
Serke 1 0.22 %
Óbást 1 0.22 %
Oldalfala 1 0.22 %
Medveshidegkút 1 0.22 %
Rimapálfala 1 0.22 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 11.78 %
Nyustya 12 1.61 %
Jánosi 9 1.20 %
Feled 5 0.67 %
Gömörfüge 4 0.54 %
Méhi 4 0.54 %
Cserencsény 4 0.54 %
Rimaszécs 4 0.54 %
Tiszolc 4 0.54 %
Gernyőpuszta 4 0.54 %
Várgede 3 0.40 %
Vámosbalog 3 0.40 %
Kruzsnó 3 0.40 %
Sajószentkirály 3 0.40 %
Klenóc 3 0.40 %
Osgyán 2 0.27 %
Baraca 2 0.27 %
Uzapanyit 2 0.27 %
Nemesradnót 2 0.27 %
Rimaráhó 2 0.27 %
Perjése 2 0.27 %
Alsóvály 2 0.27 %
Kálosa 2 0.27 %
Balogpádár 2 0.27 %
Meleghegy 1 0.13 %
Gömörpéterfala 1 0.13 %
Tajti 1 0.13 %
Durendapuszta 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Naprágy 1 0.13 %
Rimaszabadi 1 0.13 %
Kövecses 1 0.13 %
Gömörispánmező 1 0.13 %
Bátka 1 0.13 %
Gesztete 1 0.13 %
Gesztes 1 0.13 %
Zsip 1 0.13 %
Cakó 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Zeherje 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 45.62 %
Nyustya 49 2.83 %
Osgyán 45 2.60 %
Tiszolc 45 2.60 %
Feled 35 2.02 %
Klenóc 32 1.85 %
Várgede 23 1.33 %
Cserencsény 22 1.27 %
Rimaráhó 17 0.98 %
Bátka 15 0.87 %
Vámosbalog 14 0.81 %
Ajnácskő 14 0.81 %
Bakostörék 13 0.75 %
Jánosi 12 0.69 %
Alsósziklás 11 0.63 %
Csíz 10 0.58 %
Ratkószuha 10 0.58 %
Kruzsnó 10 0.58 %
Zeherje 9 0.52 %
Kecege 9 0.52 %
Vecseklő 9 0.52 %
Rimazsaluzsány 9 0.52 %
Perjése 8 0.46 %
Balogrussó 8 0.46 %
Abafalva 8 0.46 %
Guszona 8 0.46 %
Sajószentkirály 7 0.40 %
Gömörfüge 7 0.40 %
Dobóca 7 0.40 %
Alsóvály 7 0.40 %
Meleghegy 7 0.40 %
Nemesradnót 7 0.40 %
Felsővály 6 0.35 %
Rimaszécs 6 0.35 %
Oldalfala 6 0.35 %
Méhi 6 0.35 %
Rimabánya 6 0.35 %
Rakottyás 5 0.29 %
Dúlháza 5 0.29 %
Zsip 5 0.29 %
Derencsény 5 0.29 %
Gömörpéterfala 5 0.29 %
Serke 5 0.29 %
Hanva 5 0.29 %
Velkenye 5 0.29 %
Durendapuszta 4 0.23 %
Bellény 4 0.23 %
Rimaszabadi 4 0.23 %
Sajólenke 4 0.23 %
Rimabrézó 4 0.23 %
Uzapanyit 4 0.23 %
Balogiványi 3 0.17 %
Balogfala 3 0.17 %
Kőhegy 3 0.17 %
Felsősziklás 3 0.17 %
Kacagópuszta 3 0.17 %
Balogpádár 3 0.17 %
Kálosa 3 0.17 %
Hubó 3 0.17 %
Rónapatak 3 0.17 %
Runya 3 0.17 %
Tajti 3 0.17 %
Óbást 3 0.17 %
Gernyőpuszta 3 0.17 %
Babarét 2 0.12 %
Gortvakisfalud 2 0.12 %
Ratkószabadi 2 0.12 %
Almágy 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 2 0.12 %
Nemesmartonfala 2 0.12 %
Baraca 2 0.12 %
Bugyikfala 2 0.12 %
Karaszkó 2 0.12 %
Darnya 2 0.12 %
Szilistye 2 0.12 %
Gesztete 2 0.12 %
Kerekgede 2 0.12 %
Magyarhegymeg 2 0.12 %
Kövecses 2 0.12 %
Medveshidegkút 2 0.12 %
Balogtamási 2 0.12 %
Harmac 2 0.12 %
Sajókeszi 1 0.06 %
Tóthegymeg 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Dobrapatak 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Kisgömöri 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Balogújfalu 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 58.96 %
Nyustya 36 2.70 %
Osgyán 34 2.55 %
Cserencsény 26 1.95 %
Tiszolc 23 1.73 %
Bakostörék 21 1.58 %
Klenóc 20 1.50 %
Jánosi 20 1.50 %
Rimaráhó 19 1.43 %
Rimabánya 16 1.20 %
Feled 15 1.13 %
Rimazsaluzsány 14 1.05 %
Ratkószabadi 14 1.05 %
Bátka 12 0.90 %
Várgede 10 0.75 %
Vámosbalog 9 0.68 %
Uzapanyit 9 0.68 %
Kruzsnó 9 0.68 %
Rimaszécs 9 0.68 %
Kőhegy 7 0.53 %
Nemesradnót 7 0.53 %
Sajószentkirály 6 0.45 %
Meleghegy 5 0.38 %
Rimabrézó 5 0.38 %
Balogpádár 5 0.38 %
Abafalva 4 0.30 %
Zeherje 4 0.30 %
Felsősziklás 4 0.30 %
Almágy 4 0.30 %
Runya 4 0.30 %
Rimaszabadi 3 0.23 %
Baraca 3 0.23 %
Kecege 3 0.23 %
Balogrussó 3 0.23 %
Velkenye 3 0.23 %
Vecseklő 3 0.23 %
Sajólenke 3 0.23 %
Alsóvály 3 0.23 %
Kacagópuszta 3 0.23 %
Bugyikfala 3 0.23 %
Óbást 2 0.15 %
Gömörfüge 2 0.15 %
Guszona 2 0.15 %
Perjése 2 0.15 %
Durendapuszta 2 0.15 %
Serke 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Gortvakisfalud 2 0.15 %
Gernyőpuszta 2 0.15 %
Alsósziklás 2 0.15 %
Tóthegymeg 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Felsővály 2 0.15 %
Dobóca 2 0.15 %
Ajnácskő 1 0.08 %
Csíz 1 0.08 %
Rónapatak 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Gesztes 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Détér 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Szútor 1 0.08 %
Babarét 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Balogfala 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Darnya 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 58.93 %
Osgyán 23 2.87 %
Jánosi 21 2.62 %
Zeherje 14 1.75 %
Feled 13 1.62 %
Bátka 11 1.37 %
Bakostörék 9 1.12 %
Rimaszécs 9 1.12 %
Tiszolc 9 1.12 %
Cserencsény 8 1.00 %
Sajószentkirály 7 0.87 %
Kövecses 7 0.87 %
Dobóca 7 0.87 %
Gesztete 6 0.75 %
Rimaráhó 6 0.75 %
Gömörpéterfala 5 0.62 %
Ajnácskő 5 0.62 %
Várgede 5 0.62 %
Klenóc 5 0.62 %
Serke 5 0.62 %
Rimazsaluzsány 5 0.62 %
Balogfala 5 0.62 %
Balogtamási 4 0.50 %
Détér 4 0.50 %
Vámosbalog 4 0.50 %
Alsósziklás 4 0.50 %
Felsővály 4 0.50 %
Guszona 3 0.37 %
Kruzsnó 3 0.37 %
Almágy 3 0.37 %
Uzapanyit 3 0.37 %
Kecege 3 0.37 %
Rimapálfala 3 0.37 %
Nyustya 3 0.37 %
Rimabánya 3 0.37 %
Gömörfüge 2 0.25 %
Meleghegy 2 0.25 %
Sajólenke 2 0.25 %
Baraca 2 0.25 %
Nemesmartonfala 2 0.25 %
Tajti 2 0.25 %
Rimabrézó 2 0.25 %
Óbást 2 0.25 %
Bellény 2 0.25 %
Alsóvály 2 0.25 %
Abafalva 2 0.25 %
Nemesradnót 2 0.25 %
Perjése 2 0.25 %
Jéne 1 0.12 %
Rakottyás 1 0.12 %
Derencsény 1 0.12 %
Kőhegy 1 0.12 %
Gernyőpuszta 1 0.12 %
Rimasimonyi 1 0.12 %
Harmac 1 0.12 %
Jeszte 1 0.12 %
Babarét 1 0.12 %
Csíz 1 0.12 %
Balogpádár 1 0.12 %
Hubó 1 0.12 %
Balogrussó 1 0.12 %
Gortvakisfalud 1 0.12 %
Méhi 1 0.12 %
Kisgömöri 1 0.12 %
Dúlháza 1 0.12 %
Velkenye 1 0.12 %
Magyarhegymeg 1 0.12 %
Felsősziklás 1 0.12 %
Egyházasbást 1 0.12 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 57.53 %
Nyustya 107 8.62 %
Tiszolc 34 2.74 %
Feled 28 2.26 %
Klenóc 28 2.26 %
Jánosi 22 1.77 %
Osgyán 20 1.61 %
Cserencsény 18 1.45 %
Détér 17 1.37 %
Bátka 17 1.37 %
Ajnácskő 17 1.37 %
Várgede 15 1.21 %
Kruzsnó 14 1.13 %
Gernyőpuszta 10 0.81 %
Bakostörék 10 0.81 %
Rimaráhó 10 0.81 %
Rimabánya 9 0.73 %
Guszona 8 0.64 %
Meleghegy 8 0.64 %
Zeherje 7 0.56 %
Rimabrézó 7 0.56 %
Zsip 7 0.56 %
Perjése 6 0.48 %
Csíz 6 0.48 %
Vámosbalog 6 0.48 %
Rimazsaluzsány 5 0.40 %
Felsősziklás 5 0.40 %
Rimaszécs 5 0.40 %
Kacagópuszta 5 0.40 %
Alsósziklás 5 0.40 %
Sajószentkirály 5 0.40 %
Sajólenke 4 0.32 %
Dobóca 4 0.32 %
Hubó 4 0.32 %
Nemesradnót 4 0.32 %
Tóthegymeg 4 0.32 %
Uzapanyit 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Durendapuszta 3 0.24 %
Kövecses 3 0.24 %
Vecseklő 3 0.24 %
Tajti 3 0.24 %
Sajórecske 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Kőhegy 3 0.24 %
Alsóvály 3 0.24 %
Kecege 3 0.24 %
Balogrussó 3 0.24 %
Dúlháza 3 0.24 %
Abafalva 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Jéne 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Derencsény 2 0.16 %
Felsővály 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Rónapatak 2 0.16 %
Runya 2 0.16 %
Balogújfalu 2 0.16 %
Serke 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Szilistye 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 26.51 %
Ajnácskő 113 6.22 %
Sajólénártfalva 108 5.94 %
Bátka 77 4.24 %
Feled 76 4.18 %
Sajószentkirály 66 3.63 %
Rimaszécs 65 3.58 %
Csíz 61 3.36 %
Nemesradnót 54 2.97 %
Vámosbalog 51 2.81 %
Tajti 51 2.81 %
Hanva 43 2.37 %
Velkenye 35 1.93 %
Harmac 31 1.71 %
Baraca 30 1.65 %
Almágy 29 1.60 %
Méhi 27 1.49 %
Darnya 25 1.38 %
Óbást 25 1.38 %
Rimasimonyi 23 1.27 %
Runya 23 1.27 %
Osgyán 21 1.16 %
Guszona 20 1.10 %
Serke 20 1.10 %
Abafalva 19 1.05 %
Várgede 19 1.05 %
Sajólenke 19 1.05 %
Sajórecske 19 1.05 %
Dobóca 19 1.05 %
Gesztete 18 0.99 %
Gömörpéterfala 17 0.94 %
Cakó 15 0.83 %
Uzapanyit 14 0.77 %
Egyházasbást 14 0.77 %
Jánosi 13 0.72 %
Rakottyás 13 0.72 %
Balogfala 12 0.66 %
Nyustya 12 0.66 %
Zsip 11 0.61 %
Rimaráhó 11 0.61 %
Korláti 11 0.61 %
Kövecses 11 0.61 %
Meleghegy 9 0.50 %
Balogpádár 9 0.50 %
Magyarhegymeg 9 0.50 %
Hubó 9 0.50 %
Tiszolc 9 0.50 %
Alsóvály 9 0.50 %
Détér 9 0.50 %
Vecseklő 9 0.50 %
Balogiványi 8 0.44 %
Balogújfalu 7 0.39 %
Balogtamási 7 0.39 %
Kálosa 7 0.39 %
Bakostörék 7 0.39 %
Medveshidegkút 6 0.33 %
Rimabrézó 6 0.33 %
Dobfenek 6 0.33 %
Gömörfüge 6 0.33 %
Zádorháza 6 0.33 %
Kerekgede 5 0.28 %
Cserencsény 5 0.28 %
Kisgömöri 5 0.28 %
Perjése 4 0.22 %
Rimapálfala 4 0.22 %
Dúlháza 4 0.22 %
Felsővály 4 0.22 %
Zeherje 3 0.17 %
Jéne 3 0.17 %
Bugyikfala 3 0.17 %
Kruzsnó 3 0.17 %
Tóthegymeg 3 0.17 %
Sajókeszi 2 0.11 %
Gortvakisfalud 2 0.11 %
Jeszte 2 0.11 %
Kőhegy 2 0.11 %
Klenóc 2 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.06 %
Gömörispánmező 1 0.06 %
Gömörmihályfalva 1 0.06 %
Derencsény 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Nemesmartonfala 1 0.06 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 62.61 %
Tiszolc 91 4.23 %
Nyustya 72 3.34 %
Klenóc 58 2.69 %
Osgyán 48 2.23 %
Rimaráhó 47 2.18 %
Cserencsény 38 1.76 %
Bakostörék 31 1.44 %
Jánosi 26 1.21 %
Feled 23 1.07 %
Kőhegy 16 0.74 %
Várgede 16 0.74 %
Rimabrézó 15 0.70 %
Rimazsaluzsány 14 0.65 %
Meleghegy 13 0.60 %
Almágy 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Kruzsnó 10 0.46 %
Bátka 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Ajnácskő 10 0.46 %
Derencsény 9 0.42 %
Rimabánya 9 0.42 %
Zeherje 9 0.42 %
Alsósziklás 9 0.42 %
Gernyőpuszta 8 0.37 %
Karaszkó 8 0.37 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Oldalfala 7 0.33 %
Kecege 7 0.33 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Abafalva 6 0.28 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Rónapatak 6 0.28 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Alsóvály 4 0.19 %
Durendapuszta 4 0.19 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 34.52 %
Rimaszécs 175 4.50 %
Kálosa 133 3.42 %
Bátka 123 3.17 %
Feled 117 3.01 %
Ajnácskő 100 2.57 %
Egyházasbást 90 2.32 %
Vámosbalog 81 2.08 %
Nemesradnót 73 1.88 %
Méhi 67 1.72 %
Hanva 67 1.72 %
Almágy 67 1.72 %
Balogfala 66 1.70 %
Serke 61 1.57 %
Csíz 59 1.52 %
Kövecses 56 1.44 %
Détér 56 1.44 %
Harmac 55 1.42 %
Óbást 55 1.42 %
Gesztete 50 1.29 %
Felsővály 48 1.24 %
Dobóca 47 1.21 %
Naprágy 46 1.18 %
Abafalva 45 1.16 %
Tajti 45 1.16 %
Jánosi 45 1.16 %
Várgede 42 1.08 %
Alsóvály 41 1.06 %
Rimasimonyi 40 1.03 %
Sajószentkirály 40 1.03 %
Sajólénártfalva 39 1.00 %
Balogiványi 39 1.00 %
Gömörpéterfala 39 1.00 %
Magyarhegymeg 36 0.93 %
Sajókeszi 34 0.88 %
Zsip 29 0.75 %
Vecseklő 28 0.72 %
Guszona 27 0.69 %
Cakó 26 0.67 %
Balogújfalu 26 0.67 %
Velkenye 26 0.67 %
Osgyán 26 0.67 %
Runya 25 0.64 %
Perjése 25 0.64 %
Uzapanyit 22 0.57 %
Cserencsény 21 0.54 %
Sajólenke 21 0.54 %
Gömörmihályfalva 19 0.49 %
Jéne 18 0.46 %
Zádorháza 18 0.46 %
Balogtamási 18 0.46 %
Gömörfüge 17 0.44 %
Dobfenek 15 0.39 %
Sajórecske 15 0.39 %
Rakottyás 14 0.36 %
Kerekgede 14 0.36 %
Hubó 13 0.33 %
Baraca 13 0.33 %
Oldalfala 11 0.28 %
Medveshidegkút 10 0.26 %
Kisgömöri 10 0.26 %
Balogpádár 10 0.26 %
Bakostörék 10 0.26 %
Rimapálfala 9 0.23 %
Darnya 9 0.23 %
Jeszte 8 0.21 %
Nemesmartonfala 7 0.18 %
Rimaráhó 6 0.15 %
Korláti 5 0.13 %
Gortvakisfalud 5 0.13 %
Dúlháza 5 0.13 %
Klenóc 5 0.13 %
Nyustya 5 0.13 %
Tiszolc 4 0.10 %
Rimabrézó 4 0.10 %
Gernyőpuszta 4 0.10 %
Zeherje 4 0.10 %
Bellény 3 0.08 %
Alsósziklás 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Kecege 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 21.82 %
Klenóc 25 2.12 %
Nyustya 19 1.61 %
Tiszolc 17 1.44 %
Jánosi 13 1.10 %
Kálosa 12 1.02 %
Rimaszécs 11 0.93 %
Nemesradnót 11 0.93 %
Rimasimonyi 10 0.85 %
Bátka 10 0.85 %
Várgede 10 0.85 %
Almágy 10 0.85 %
Gortvakisfalud 10 0.85 %
Osgyán 9 0.76 %
Bakostörék 8 0.68 %
Egyházasbást 8 0.68 %
Serke 8 0.68 %
Ajnácskő 8 0.68 %
Csíz 7 0.59 %
Détér 7 0.59 %
Guszona 7 0.59 %
Abafalva 7 0.59 %
Vámosbalog 7 0.59 %
Cakó 6 0.51 %
Méhi 6 0.51 %
Óbást 6 0.51 %
Feled 6 0.51 %
Kruzsnó 6 0.51 %
Oldalfala 5 0.42 %
Gömörfüge 5 0.42 %
Tajti 5 0.42 %
Rimaráhó 5 0.42 %
Rakottyás 4 0.34 %
Sajórecske 4 0.34 %
Rimabrézó 4 0.34 %
Hanva 4 0.34 %
Balogtamási 4 0.34 %
Uzapanyit 4 0.34 %
Sajószentkirály 4 0.34 %
Balogújfalu 4 0.34 %
Balogiványi 3 0.25 %
Rimapálfala 3 0.25 %
Cserencsény 3 0.25 %
Dúlháza 3 0.25 %
Zsip 3 0.25 %
Alsósziklás 3 0.25 %
Perjése 3 0.25 %
Kecege 3 0.25 %
Gesztete 2 0.17 %
Korláti 2 0.17 %
Sajólénártfalva 2 0.17 %
Zeherje 2 0.17 %
Felsővály 2 0.17 %
Naprágy 2 0.17 %
Hubó 2 0.17 %
Kacagópuszta 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Zádorháza 2 0.17 %
Gömörpéterfala 2 0.17 %
Alsóvály 2 0.17 %
Gernyőpuszta 2 0.17 %
Bugyikfala 2 0.17 %
Harmac 2 0.17 %
Darnya 2 0.17 %
Derencsény 2 0.17 %
Kövecses 2 0.17 %
Jeszte 1 0.08 %
Kőhegy 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Balogfala 1 0.08 %
Tóthegymeg 1 0.08 %
Kerekgede 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Rimabánya 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Meleghegy 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Rimazsaluzsány 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Runya 1 0.08 %
Karaszkó 1 0.08 %
Dobóca 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Durendapuszta 1 0.08 %
Magyarhegymeg 1 0.08 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 26.20 %
Egyházasbást 75 8.81 %
Feled 55 6.46 %
Tajti 43 5.05 %
Almágy 42 4.94 %
Óbást 36 4.23 %
Harmac 27 3.17 %
Ajnácskő 23 2.70 %
Balogfala 21 2.47 %
Gömörpéterfala 19 2.23 %
Rimaszécs 19 2.23 %
Jeszte 19 2.23 %
Vecseklő 18 2.12 %
Détér 17 2.00 %
Rimasimonyi 16 1.88 %
Dobfenek 16 1.88 %
Gesztete 15 1.76 %
Guszona 13 1.53 %
Medveshidegkút 12 1.41 %
Bátka 12 1.41 %
Csíz 12 1.41 %
Serke 10 1.18 %
Vámosbalog 8 0.94 %
Abafalva 7 0.82 %
Várgede 7 0.82 %
Nyustya 7 0.82 %
Kövecses 6 0.71 %
Kálosa 6 0.71 %
Méhi 6 0.71 %
Jánosi 5 0.59 %
Hanva 5 0.59 %
Sajószentkirály 5 0.59 %
Sajólénártfalva 5 0.59 %
Osgyán 5 0.59 %
Balogiványi 5 0.59 %
Zsip 4 0.47 %
Velkenye 4 0.47 %
Gortvakisfalud 4 0.47 %
Zádorháza 4 0.47 %
Balogpádár 3 0.35 %
Tiszolc 3 0.35 %
Balogújfalu 3 0.35 %
Uzapanyit 3 0.35 %
Darnya 3 0.35 %
Nemesradnót 3 0.35 %
Dobóca 3 0.35 %
Rimaráhó 3 0.35 %
Gömörfüge 3 0.35 %
Oldalfala 2 0.24 %
Dúlháza 2 0.24 %
Rimapálfala 2 0.24 %
Kruzsnó 2 0.24 %
Kerekgede 2 0.24 %
Korláti 2 0.24 %
Sajólenke 2 0.24 %
Balogtamási 2 0.24 %
Kecege 2 0.24 %
Alsóvály 2 0.24 %
Klenóc 2 0.24 %
Zeherje 2 0.24 %
Sajórecske 1 0.12 %
Rimabánya 1 0.12 %
Hubó 1 0.12 %
Runya 1 0.12 %
Perjése 1 0.12 %
Gömörmihályfalva 1 0.12 %
Cakó 1 0.12 %
Sajókeszi 1 0.12 %
Karaszkó 1 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.12 %
Gernyőpuszta 1 0.12 %
Bakostörék 1 0.12 %
Baraca 1 0.12 %
Jéne 1 0.12 %
Felsővály 1 0.12 %
Balogrussó 1 0.12 %
Rakottyás 1 0.12 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 64.93 %
Klenóc 94 4.01 %
Bakostörék 82 3.49 %
Nyustya 78 3.32 %
Rimaráhó 72 3.07 %
Tiszolc 69 2.94 %
Cserencsény 60 2.56 %
Kruzsnó 34 1.45 %
Osgyán 33 1.41 %
Jánosi 31 1.32 %
Várgede 23 0.98 %
Feled 23 0.98 %
Rimabrézó 22 0.94 %
Meleghegy 16 0.68 %
Rimazsaluzsány 15 0.64 %
Derencsény 15 0.64 %
Gernyőpuszta 15 0.64 %
Zeherje 14 0.60 %
Felsősziklás 13 0.55 %
Bátka 12 0.51 %
Ajnácskő 12 0.51 %
Balogrussó 11 0.47 %
Vámosbalog 11 0.47 %
Sajószentkirály 10 0.43 %
Karaszkó 9 0.38 %
Gesztes 9 0.38 %
Bugyikfala 9 0.38 %
Alsósziklás 9 0.38 %
Almágy 9 0.38 %
Runya 9 0.38 %
Rimabánya 9 0.38 %
Oldalfala 8 0.34 %
Abafalva 8 0.34 %
Kacagópuszta 8 0.34 %
Kecege 8 0.34 %
Uzapanyit 7 0.30 %
Rónapatak 7 0.30 %
Kőhegy 7 0.30 %
Méhi 6 0.26 %
Bellény 6 0.26 %
Medveshidegkút 6 0.26 %
Rimaszabadi 6 0.26 %
Rimaszécs 5 0.21 %
Kerekgede 5 0.21 %
Sajólenke 5 0.21 %
Rimapálfala 5 0.21 %
Dobrapatak 5 0.21 %
Harmac 5 0.21 %
Durendapuszta 5 0.21 %
Gömörispánmező 4 0.17 %
Hanva 4 0.17 %
Balogfala 4 0.17 %
Alsóvály 4 0.17 %
Détér 4 0.17 %
Tóthegymeg 4 0.17 %
Cakó 3 0.13 %
Perjése 3 0.13 %
Baraca 3 0.13 %
Gömörfüge 3 0.13 %
Darnya 3 0.13 %
Rakottyás 2 0.09 %
Egyházasbást 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Babarét 2 0.09 %
Guszona 2 0.09 %
Kisgömöri 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Magyarhegymeg 2 0.09 %
Csíz 2 0.09 %
Szilistye 2 0.09 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 50.33 %
Szútor 215 3.95 %
Nyustya 182 3.34 %
Tiszolc 135 2.48 %
Gesztete 131 2.41 %
Feled 129 2.37 %
Jánosi 121 2.22 %
Klenóc 98 1.80 %
Osgyán 95 1.75 %
Cserencsény 88 1.62 %
Rimaszécs 81 1.49 %
Várgede 80 1.47 %
Bátka 74 1.36 %
Bakostörék 67 1.23 %
Rimaráhó 66 1.21 %
Serke 62 1.14 %
Dobóca 56 1.03 %
Rimasimonyi 48 0.88 %
Rimapálfala 47 0.86 %
Ajnácskő 47 0.86 %
Vámosbalog 47 0.86 %
Balogfala 41 0.75 %
Harmac 40 0.74 %
Nemesradnót 40 0.74 %
Kruzsnó 40 0.74 %
Almágy 39 0.72 %
Sajószentkirály 37 0.68 %
Détér 37 0.68 %
Meleghegy 36 0.66 %
Abafalva 34 0.62 %
Méhi 34 0.62 %
Gernyőpuszta 31 0.57 %
Zeherje 30 0.55 %
Felsővály 28 0.51 %
Tajti 27 0.50 %
Csíz 27 0.50 %
Uzapanyit 26 0.48 %
Velkenye 25 0.46 %
Hanva 25 0.46 %
Rimazsaluzsány 25 0.46 %
Guszona 25 0.46 %
Bellény 23 0.42 %
Egyházasbást 22 0.40 %
Alsósziklás 21 0.39 %
Óbást 20 0.37 %
Gortvakisfalud 19 0.35 %
Balogiványi 18 0.33 %
Derencsény 18 0.33 %
Sajólénártfalva 18 0.33 %
Balogtamási 18 0.33 %
Balogújfalu 17 0.31 %
Gömörpéterfala 17 0.31 %
Kőhegy 17 0.31 %
Rimabrézó 17 0.31 %
Kálosa 16 0.29 %
Magyarhegymeg 16 0.29 %
Kacagópuszta 16 0.29 %
Runya 15 0.28 %
Rimaszabadi 15 0.28 %
Rimabánya 14 0.26 %
Baraca 14 0.26 %
Karaszkó 14 0.26 %
Kövecses 13 0.24 %
Oldalfala 13 0.24 %
Zsip 13 0.24 %
Alsóvály 13 0.24 %
Gömörfüge 13 0.24 %
Jeszte 12 0.22 %
Kerekgede 11 0.20 %
Durendapuszta 10 0.18 %
Rakottyás 10 0.18 %
Jéne 10 0.18 %
Kecege 10 0.18 %
Balogpádár 9 0.17 %
Perjése 9 0.17 %
Balogrussó 9 0.17 %
Vecseklő 8 0.15 %
Hubó 8 0.15 %
Rónapatak 7 0.13 %
Sajólenke 7 0.13 %
Ratkószabadi 7 0.13 %
Kisgömöri 7 0.13 %
Korláti 7 0.13 %
Nemesmartonfala 6 0.11 %
Zádorháza 5 0.09 %
Felsősziklás 5 0.09 %
Dobfenek 5 0.09 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.06 %
Babarét 3 0.06 %
Cakó 3 0.06 %
Bugyikfala 3 0.06 %
Dúlháza 2 0.04 %
Gömörlipóc 2 0.04 %
Darnya 2 0.04 %
Medveshidegkút 2 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 20.03 %
Klenóc 152 13.24 %
Rimaszombat 148 12.89 %
Tiszolc 68 5.92 %
Rimaráhó 36 3.14 %
Rimabrézó 26 2.26 %
Rimazsaluzsány 20 1.74 %
Rimabánya 18 1.57 %
Bakostörék 16 1.39 %
Rimaszabadi 15 1.31 %
Cserencsény 13 1.13 %
Várgede 11 0.96 %
Jánosi 9 0.78 %
Kecege 9 0.78 %
Kruzsnó 8 0.70 %
Balogrussó 8 0.70 %
Babarét 8 0.70 %
Nemesradnót 7 0.61 %
Meleghegy 7 0.61 %
Osgyán 6 0.52 %
Durendapuszta 6 0.52 %
Feled 6 0.52 %
Zsip 6 0.52 %
Felsősziklás 6 0.52 %
Gömörfüge 6 0.52 %
Rimaszécs 6 0.52 %
Alsóvály 5 0.44 %
Oldalfala 5 0.44 %
Abafalva 5 0.44 %
Kőhegy 5 0.44 %
Sajószentkirály 5 0.44 %
Óbást 4 0.35 %
Ajnácskő 4 0.35 %
Vámosbalog 4 0.35 %
Gernyőpuszta 4 0.35 %
Hanva 4 0.35 %
Balogpádár 4 0.35 %
Kiéte 4 0.35 %
Bátka 4 0.35 %
Karaszkó 4 0.35 %
Sajólenke 4 0.35 %
Rimapálfala 3 0.26 %
Szilistye 3 0.26 %
Rónapatak 3 0.26 %
Vecseklő 3 0.26 %
Méhi 3 0.26 %
Zeherje 3 0.26 %
Harmac 3 0.26 %
Felsővály 3 0.26 %
Hubó 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Kerekgede 3 0.26 %
Rimasimonyi 2 0.17 %
Balogfala 2 0.17 %
Egyházasbást 2 0.17 %
Derencsény 2 0.17 %
Ratkószabadi 2 0.17 %
Sajórecske 2 0.17 %
Csíz 2 0.17 %
Alsósziklás 2 0.17 %
Serke 2 0.17 %
Uzapanyit 2 0.17 %
Dúlháza 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Tóthegymeg 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Velkenye 2 0.17 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Bellény 1 0.09 %
Runya 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Gömörispánmező 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Guszona 1 0.09 %
Dobóca 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Darnya 1 0.09 %
Gömörhegyvég 1 0.09 %
Dobrapatak 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Kisgömöri 1 0.09 %
Almágy 1 0.09 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 41.98 %
Kacagópuszta 50 4.05 %
Nyustya 46 3.73 %
Gernyőpuszta 44 3.57 %
Tiszolc 39 3.16 %
Klenóc 39 3.16 %
Rimaszécs 34 2.76 %
Harmac 28 2.27 %
Jánosi 24 1.94 %
Feled 22 1.78 %
Cserencsény 22 1.78 %
Osgyán 21 1.70 %
Balogiványi 18 1.46 %
Rimaráhó 16 1.30 %
Bakostörék 16 1.30 %
Durendapuszta 16 1.30 %
Rimabrézó 14 1.13 %
Felsősziklás 14 1.13 %
Csíz 13 1.05 %
Balogrussó 12 0.97 %
Dobóca 11 0.89 %
Sajószentkirály 11 0.89 %
Rimabánya 10 0.81 %
Derencsény 10 0.81 %
Vámosbalog 10 0.81 %
Meleghegy 9 0.73 %
Zádorháza 8 0.65 %
Gömörispánmező 8 0.65 %
Serke 7 0.57 %
Kecege 7 0.57 %
Tóthegymeg 7 0.57 %
Abafalva 6 0.49 %
Bátka 6 0.49 %
Gesztete 5 0.41 %
Bugyikfala 5 0.41 %
Sajólenke 5 0.41 %
Kövecses 5 0.41 %
Uzapanyit 5 0.41 %
Karaszkó 5 0.41 %
Alsósziklás 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Kőhegy 4 0.32 %
Jéne 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Kruzsnó 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Rimazsaluzsány 3 0.24 %
Gömörlipóc 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Jeszte 3 0.24 %
Várgede 3 0.24 %
Kisgömöri 3 0.24 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 29.51 %
Rimaszombat 442 21.56 %
Klenóc 253 12.34 %
Tiszolc 250 12.20 %
Rimaráhó 74 3.61 %
Bakostörék 46 2.24 %
Osgyán 43 2.10 %
Rimazsaluzsány 38 1.85 %
Rimabánya 32 1.56 %
Feled 29 1.41 %
Cserencsény 27 1.32 %
Kruzsnó 21 1.02 %
Rimabrézó 17 0.83 %
Alsósziklás 16 0.78 %
Kecege 15 0.73 %
Kálosa 13 0.63 %
Várgede 12 0.59 %
Rimaszabadi 11 0.54 %
Jánosi 11 0.54 %
Sajószentkirály 10 0.49 %
Rimaszécs 10 0.49 %
Balogrussó 10 0.49 %
Felsősziklás 10 0.49 %
Derencsény 10 0.49 %
Gernyőpuszta 9 0.44 %
Abafalva 8 0.39 %
Kacagópuszta 7 0.34 %
Babarét 7 0.34 %
Vámosbalog 7 0.34 %
Kőhegy 6 0.29 %
Zeherje 6 0.29 %
Meleghegy 6 0.29 %
Kiéte 6 0.29 %
Bátka 5 0.24 %
Méhi 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Karaszkó 5 0.24 %
Perjése 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Gömörfüge 4 0.20 %
Guszona 4 0.20 %
Gömörhegyvég 4 0.20 %
Rónapatak 4 0.20 %
Felsővály 3 0.15 %
Kerekgede 3 0.15 %
Egyházasbást 3 0.15 %
Ratkószabadi 3 0.15 %
Tóthegymeg 3 0.15 %
Csíz 3 0.15 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Rimapálfala 2 0.10 %
Balogfala 2 0.10 %
Dobrapatak 2 0.10 %
Gesztete 2 0.10 %
Bellény 2 0.10 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %