SK
NZ
.....

Szímő

Község

címer zászló
2813 100% magyar 1910
1503 70% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szímő
Hivatalos szlovák megnevezés:
Zemné
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente - Kisalföld, Mátyusföld, Érsekújvári-sík
Más földrajzi nevek:
Barócs, Dugóc, Gúgpuszta (Szent Vendel), Hajó út, Határ ér, Hosszú lapos, Molva, Papszeri, Tormól, Túlsó fél
Koordináták:
47.98377228, 17.99606895
Terület:
26,34 km2
Rang:
község
Népesség:
2185
Tszf. magasság:
112 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94122
Település kód:
503649
Szervezeti azonosító:
309371

A község a Kisalföldön, az Alsó-Vágmente kistájon, a Vág bal partján fekszik, Gútától 12 km-re északra, Érsekújvártól 15 km-re nyugatra. Mellékutak kötik össze Kamocsán (5,5 km) keresztül Gútával, valamint Gúgpusztán és Andódon (10 km) keresztül Érsekújvárral. Határa hosszan elnyúlik északkelet-délnyugati irányban és a Vág túloldalára is átterjed. Északnyugatról Negyed, északról Tótmegyer, északkeletről Érsekújvár, délkeletről Andód, délről pedig Ifjúságfalva, Gúta (Vágszög) és Kamocsa határolja. Északi és keleti határa egyben Komárom és Nyitra megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után a Komáromi járáshoz tartozott, majd 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Ekkor csatolták az újonnan létrehozott Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegyéhez és egyben az Érsekújvári járáshoz. 1945-ben visszakerült Csehszlovákiához és a Komáromi járáshoz, majd az 1949-es közigazgatási reform újra az Érsekújvári járáshoz csatolta. Területe (26,34 km²) az elmúlt évszázadban nem változott.

Népesség

A községnek 1910-ben 2818, 1921-ben 2794, 1939-ben pedig 3103, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. A második világháború után lakosságának mintegy egyötödét kitelepítették és magyarországi szlovákokat telepítettek be. 1939-1991 között népességének több mint egyötödét elveszítettem az 1991-2011 közötti időszakban a népességszám stagnálása jellemző. A lakosság túlnyomó többsége (70,4 %) magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991 óta kismértékben nőtt (14 %-ról 19,5 %-ra), a lakosság 8,1 %-a pedig roma nemzetiségűnek vallotta magát 2011-ben (a roma etnikumhoz tartozók aránya ennek a duplája, 17,6 %). A lakosság 82,6 %-a római katolikus vallású. Egyedüli külterületi lakott helye Gúgpuszta, ahol 2011-ben 24 állandó lakos élt.

Történelem

Szímő eredetileg a későbbi Gugpuszta helyén feküdt, majd a 13. században már a mai helyén létezett. Hajdan Nyitra vármegyéhez tartozott, IV. Béla a fehérvári johannita keresztes vitézeknek adományozta, a tatárjárásban viszont valószínűleg elpusztult, és az esztergomi érseké lett, majd a nyitrai püspök tulajdonát képezte, miután a Lipolnokiak neki adományozták a 13. század végén. Hamarosan ismét az esztergomi érseké lett, és noha Csák Máté is elfoglalta rövid időre még 1312-ben, egészen a 20. századig az érsek volt a földesura. 1882-ben és 1887-ben az egész település csaknem leégett. A századfordulón hitelszövetkezetet tartottak fenn a lakói, akik mezőgazdaságból és takácsmesterségből éltek. Egészen a 20. századig jellemző volt az elkülönülés a falun belül, az Alvégen és a Felvégen élők között. Dinnyetermesztése messze földön híres volt. Régi temploma a sok rongálás és átalakítás miatt nem őrizte meg eredeti jellegét. Szentgyörgy nevű dűlője helyén egykor falu állt, amelyről azonban nem tudni, mikor pusztult el. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta a falut, 1927-ben nagy sztrájk volt itt, a 30-as években éhségmeneteket szerveztek a magas munkanélküliség miatt. Ekkoriban szeszfőzde és vízimalom is üzemelt itt. 1938. november 2-án a bécsi döntés visszaadta Szímőt Magyarországnak, majd 1945-től ismét Csehszlovákia birtokolta. 1952-ben az árvíz okozott károkat. Az 1960-es években iskola és kultúrház, a 70-es évek végére egészségügyi intézet épült. 1993 óta Szlovákia része.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola, könyvtár és galéria működik. Szímő mezőgazdasági jellegű község, szövetkezete ma is működik (sertés- és szarvasmarhatenyésztés, gyümölcstermesztés). Szent Mártonnak szentelt római katolikus temploma 1728-ban épült. Jedlik Ányos szobrát 1993-ban állították, 1995-ben pedig emlékszobát rendeztek be tiszteletére a régi iskola épületében.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szimő, magyar falu, Komárom vmegyében, a Vágh bal partján, Guttához északra 1 órányira. Határa 4685 hold, ide számitva az 1693-ban Széchenyi György primás által adományozott Felső-Gughi pusztát is, mellyet Kolonics érsek is megerősittetett 1696. I. Leopold által. A szimői határban van szántó 1040 h., kaszálló, mellynek 2/3da nádas, s a Vágh, Nyitra és Duna kiöntései miatt ritkán használható 1700 h., legelő 400 h., erdő legtöbb füzes, 1/4 gyümölcsös 145 h., összesen 3208 hold. A F. Gughi pusztán szántóföld 760 h., rét 815 h., legelő 325, összesen 1400 hold. Az uraságnak, t. i. az esztergomi érseknek itt semmi majorsági birtoka nincs. A föld fekete agyag és igen termékeny, szép buzát, rozsot, kukoriczát, kendert, káposztát s gyümölcsöt sokat terem. A gughi pusztán gyönyörű rozs termesztetik, de tavaszi nem díszlik. Népessége 1900 r. kath., kik földeiket szerfelett feldarabolva birják, s az egész helységben 3 egész telkesnél több nem találtatik. Kathol. paroch. templom. Szimő, magyar falu, fekszik a Vágh bal partján Guttához északra egy órányira, s mint legvégső helysége Komárom vármegyének, határos Negyed, tót Megyer és Ondód nyitramegyei, Gutta és Komocsa komárommegyei helységekkel. Határ kiterjedése 4685 hold, ideszámítva t. i. 1693-dik évben Szécsenyi György herczegi prímásföldesúrtól adományozott felső Gughi pusztát is, melly adományozás 1696-ban Kolonics érsek és bíbornak alatt 1-sö Leopold király által megerősítetett. A szoros értelemben vett szimői határban van szántóföld 1040 hold; kaszáló , mellynek 2/3 része nádas, s egésznek nagyobb része a Vágh, Nyitra és Duna kiöntése miatt csak igen ritkán haszonvehető 1700 hold; legelő 400 hold; erdő, legtöbb füzes 1/4-ed része gyümölcsös 145 h., összesen a szimői határ 3208 hold. Ezenkívül felső Gughi pusztán szántóföld 760 hold, kaszáló 815, legelő 325, összesen 1400 hold. Itten a legelőt tavasztól késő őszig a folytonosan ottan tartatni szokott ökörcsorda, gulya és ménes használja. Szimőn az egész föld jobbágyi, hol régi úrbéri telkek (sessiones ideales) lévén, szerződés szerint egy egésztelektől 80 szekeres napot, földes-zsellér 22 gyalog, házas 16, lakó pedig 10 napot szolgálnak az urodalomnak, többnyire Érsekújvárba s annak környékén felhasználandókat. Az uraságnak semmi majorsága nincs s a királyi haszonvételeken kívül mást nem bir. A szoros értelemben vett szimői határ agyaggal vegyített feketés föld, hol az őszi vetések közt leginkább rozs, s egy negyedében a határnak tiszta búza terem, tavaszi vetések pedig főkép kukoricza és kender. Itt ugarok nincsenek, hanem azokba többnyire kukoriczát vetvén, a födet kapálás által tisztogatva ugarolják. Meglehetős mennyiségben terem itt káposzta és gyümölcs, mellyeknek árából szokták leginkább a lakosok az adó s egyéb tartozásaik és szükségeik fedezésére költséget szerezni, mivel gabonát a legjobb időkben is keveset, árvizes években pedig élelmükre sem lévén elegendő, mitsem adhatnak-el. Az utolsó években a gyümölcsfák a nagy iszappali elöntés és hosszabb ideig alattok állott meleg vízár miatt kiszáradván a lakosok egy becses jövedelemforrástól fosztattak meg. A Gughi pusztán felét a szántóföldeknek rendesen ugarolni szokták, itt különösen szép rozs terem, tavaszi azonban nem igen díszlik. Az állattenyésztés főkép lovakban és szarvasmarhákban áll; ez utolsó azonban mostani években az iszappal elöntött takarmány használata miatt rósz karban van, s átalában az egész mezei gazdaság a folytonos árvizek által egészen megrongáltatott. Népessége 1900 lélek, kik 2 zsidó családot kivéve mindnyájan r. katholikusok és magyarok. Katholikus parochialis szentegyház. Egész jobbágytelek 40 számlálta tik , mellyből egy a helybeli lelkész úré, a többin pedig 99 jobbágy család tengődik; tengődik igen, mert a lakosok felettébb elnépesedvén telkeiket annyira szétdarabolták, hogy az újabb törvények előtt elosztott 1/24 telkesek is találtatnak, s így most az egész helységben csak 3 egésztelkesék, 1 háromnegyedrész-telkes , 4 kétnegyedrész-telkes, a többi 1/4 rész-telkes és a többség ennél is kevesebbet bir. Zsellér van 50 család, ebből 32 földes-, 18 házas-zsellér, 9 pedig lakó, s 45 mester ember, ezek közt molnár 7, 2 legénnyel s 2 inassal; takács 22, kik azonban mezei gazdaságot is űznek, kovács 3, szabó 4, bognár 2, csizmadia 5, kik azonban vásárra nem dolgoznak, a 3 utóbb említett mesterség sem tartja-el embereit, mert ezek szinte részaratással, napszámmal keresik be élelmüket s leginkább csak télen át folytatják a mesterséget. Földesura a helységnek az esztergomi érsek..

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Szimő Komárommegye éjszaki határán, a Vág mellett fekszik; káposztája messze földön híres.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szimő, vágmenti magyar nagyközség, már 1113-ban Kálmán király oklevelében említve van Zemej néven. 1249-ben villa Zemay. Egészen Nyitra vármegye határán fekszik és hajdan oda is tartozott, mert 1291-ben, mikor Lipolnoki Mikus és Dénes ezt a Scemey nevű birtokukat a nyitrai püspöknek adományozzák, ez oklevél Nyitra vármegyéhez tartozó falunak mondja. 1554-től 63-ig Zimew alakban szerepel. 1693-ban Széchenyi György érsek Gug pusztát adományozza a szimőieknek. Földesura az esztergomi érsek volt és ma is ezé a birtok. Itt jön be a Vág Nyitra vármegyéből Komárom vármegyébe. 1882-ben és 1887-ben két ízben majdnem teljesen leégett. A lakosok két temetkezési egyesületet és egy községi hitelszövetkezetet tartanak fenn. Katholikus temploma 1397-ben épült, de a gyakori rongálások és átalakítások eredeti jellegét megváltoztatták. Ide tartozik a már említett Gug puszta és a vágontúli szőlőtelep. Gugh puszta 1217-ben falu volt. 1238-ban, mint praediumot, IV. Béla király a nyitrai vár köteléke alól kiveszi és a fehérvári keresztes vitézeknek adományozza. 1245-ben István esztergomi érsek megvásárolta és ekkor terra Gug alakban van említve, a mi arra enged következtetést, hogy a tatárjárás alatt elpusztulván, megszünt falu lenni. 1312-ben Csák Máté foglalta el, a mi ellen Tamás érsek tiltakozott és nem eredmény nélkül, mert ismét visszakerült az érsekség tulajdonába. Gróf Széchenyi György esztergomi érsek a pusztát a szimőieknek adományozta, a mit I. Lipót is megerősített. 1833-ban az érsekség inspektora erőszakkal foglalta el e birtokot, a mi ellen a szimőiek óvást emeltek. Csillagvár, Szent Gyulai és Szent Györgyi dűlőnevei is figyelmet érdemelnek. A szentgyörgyi dűlőn hajdan falu volt, mert gyakran találtak ott épületnyomokat, melyek ezt kétségtelenné teszik.

Magyar Katolikus Lexikon

Szimő, v. Komárom vm. (Zemné, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. érsekújvári esp. ker-ében. - 1719: alapították. Tp-át Szt Márton tiszt-ére sztelték. - Filiája 1917: Kamocsa. - Lakói 1940: 2805 r.k., 1 g.kel., 8 ev., 3 ref., 23 izr., össz. 2840; 1991: 1837 m. (81,90%), össz. 2243; 2001: 1645 m. (74,74%), össz. 2201. ** Némethy 1894. - Schem. Strig. 1917:87.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Szimő nk. érsekújvári járás. 1113-ból találunk feljegyzést. Eredetileg a Gug pusztáról telepedett át a lakosság a mai Szimő területére. Gug puszta 1245-ben az esztergomi hercegprímás birtoka. A községnek 1561ben már temploma volt. Területe: 4.579. Lakosság: 3.103. Ebből magyar: 3.096, szlovák: 6. Magy. beszél: 3.103, Vallás szerint: rk.: 3.065, ref. 3, ev. 8, izr. 22. Fb. I.— II. 7, III. 490. Népsűrűség: 117.7. Lakóház: 630. Községi bíró: Borka István. R. k. népiskola. Gazda Dalárda, Kereskedők és Iparosok Köre, Önképző és Műkedvelő Kör. Fogyasztási, Tej és Hitel Szövetkezet. Hengermalom. A község 1938. nov. 8-án szabadult fel. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. Érsekújvár, jb. közj. Komárom, csö. helyben. Vá. Negyed. Posta és távbeszélő helyben.

Jedlik Ányos

1800.1.11.
Szímő - megszületett

Bedeő Pál

1830
Szentmihályfa - egyházi szolgálatot végzett
1830-as évek
Illésháza - egyházi szolgálatot végzett
1850-1855
Királyrév - egyházi szolgálatot végzett
1855-1862
Szímő - egyházi szolgálatot végzett

Pénzes István

1951.10.19.
Kürt - megszületett
Kürt - tanított
Szímő - tanított

Szapu Viola Magda

1951.7.29.
Szímő - megszületett
Névelőfordulások
1113
Zemej
1206
Zemei
1214
Gug
1249
Zemay
1291
Scemey
1554
Zimew
1773
Szimó,
1786
Simő,
1808
Szémő, Szimő,
1863
Szémő, Szimő,
1873
Szimő,
1927
Zemné, Szimő,
1938
Szimő,
1945
Zemné, Szimő,
1948
Zemné
1994
Szímő

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szimő (Zemné) 268
Telefon: 0356476116
Fax: 0356476101

Honlap: zemne.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Bób János (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Priskin Zoltán (Független)
Balogh Peter (Független)
Václaveková Monika (Független)
Nagyová Henrieta (Független)
Kutrucz Viktor (Független)
Balogh Mikuláš (MOST - HÍD)
Illés Anikó (SMK-MKP)
Bombicz Roman (SMK-MKP)
Kocsisová Helena (SMK-MKP)
Független 56% Független 5 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
Szímői Posta

Zemné 3

Szímői Római Katolikus Plébániahivatal

Szímő 9

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 846

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 853

Jedlik Ányos Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 845

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 853

Szímői Anyakönyvi Hivatal

Szimő 268

Szímői Községi Hivatal

Szimő 268

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2240 96%
szlovákok 21 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 81 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2343
magyarok 2813 100%
szlovákok 5 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2818
magyarok 2784 100%
szlovákok 4 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2794
magyarok 1837 82%
szlovákok 315 14%
romák 82 4%
csehek 4 0%
németek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 2243
magyarok 1645 75%
szlovákok 330 15%
romák 212 10%
csehek 2 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 0%
összlétszám 2201
magyarok 1605 70%
szlovákok 445 20%
romák 184 8%
csehek 4 0%
németek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 38 2%
összlétszám 2281
magyarok 1503 70%
szlovákok 457 21%
romák 79 4%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 88 4%
összlétszám 2136
összlétszám 2794
magyarok 2784 100%
szlovákok 4 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1790
Választási részvétel: 54.25 %
Kiadott boríték: 971
Bedobott boríték: 971

Polgármester

Érvényes szavazólap: 955
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bób János 614 64.29 % SMK-MKP
Balogh Mikuláš 341 35.71 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Priskin Zoltán 504 Független
Balogh Peter 466 Független
Václaveková Monika 465 Független
Illés Anikó 458 SMK-MKP
Nagyová Henrieta 431 Független
Kutrucz Viktor 420 Független
Bombicz Roman 416 SMK-MKP
Balogh Mikuláš 404 MOST - HÍD
Kocsisová Helena 392 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 55.56% Független 5 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1828
Választási részvétel: 26.53 %
Kiadott boríték: 485
Bedobott boríték: 484
Választásra jogosult: 1828
Választási részvétel: 18.05 %
Kiadott boríték: 330
Bedobott boríték: 330
Választásra jogosult: 1 807
Választási részvétel: 28,00 %
Kiadott boríték: 506
Bedobott boríték: 506

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 462
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 494
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 410 88.74 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 21 4.55 % Független
Milan Belica 19 4.11 % SMER - SD
Stanislav Kováč 6 1.30 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 5 1.08 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 1 0.22 % KĽS
Robert Dick 0 0.00 % MS
Milan Belica 12 3.64% SMER - SD
Iván Farkas 298 60.32 % SMK-MKP
Milan Belica 87 17.61 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 44 8.91 % ĽSNS
Peter Oremus 23 4.66 % Független
László Hajdu 18 3.64 % MKDA
Ján Greššo 17 3.44 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 6 1.21 % Független
Ján Marko 1 0.20 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 478
Érvényes szavazólap: 497
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
János Bób 421 88.08% SMK-MKP
Péter Nagy 335 70.08% SMK-MKP
Tibor Dobai 324 67.78% SMK-MKP
Tibor Nagy 321 67.15% SMK-MKP
Bertalan Bóna 249 52.09% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Marián Tóth 199 41.63% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Eva Polerecká 182 38.08% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Štefan Tóth 165 34.52% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Jozef Kálazi 83 17.36% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Karol Borik 62 12.97% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Ján Kováč 39 8.16% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Otokar Klein 38 7.95% Független
Peter Kijaček 35 7.32% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Karin Jaššová 30 6.28% KDH, SMER - SD
Tibor Matuška 26 5.44% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 25 5.23% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 20 4.18% KDH, SMER - SD
Tünde Némethová 19 3.97% PD
Dušan Kollár 16 3.35% KDH, SMER - SD
Rudolf Hlavatý 14 2.93% MS
Ľuboš Ivan 12 2.51% Független
Renáta Baloghová 12 2.51% PD
Juraj Šimunek 10 2.09% SMER - SD, KDH
Marek Oremus 10 2.09% KDH, SMER - SD
Ján Volf 9 1.88% SNS
Ján Štark 9 1.88% Független
Lenka Szegenyová 8 1.67% KSS
Lucia Matejková 7 1.46% SMS
Ján Garai 6 1.26% PD
Eva Smolíková 6 1.26% SNS
Michal Alemayehu 3 0.63% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 2 0.42% PD
Igor Sádovský 2 0.42% KDH, SMER - SD
János Bób 415 83.50% SMK-MKP
Dávid Nagy 272 54.73% SMK-MKP
Mária Czuczor 258 51.91% SMK-MKP
Tibor Dobai 240 48.29% SMK-MKP
Otokar Klein 147 29.58% Független
Bertalan Bóna 127 25.55% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Polerecká 90 18.11% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Gabriel Katona 86 17.30% Független
Ivan Katona 77 15.49% Független
Tibor Matuška 70 14.08% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Karin Jaššová 58 11.67% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marek Oremus 49 9.86% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 47 9.46% Független
Helena Bohátová 38 7.65% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Balogh 29 5.84% ĽS Naše Slovensko
Ján Volf 28 5.63% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 26 5.23% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ladislav Marenčák 25 5.03% Független
Andrea Hudecová 23 4.63% ĽS Naše Slovensko
Martin Mikla 16 3.22% ĽS Naše Slovensko
Juraj Šimunek 16 3.22% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Pavol Uhrín 15 3.02% DOMA DOBRE
Štefan Prešinský 15 3.02% Független
Ľuboš Ivan 15 3.02% Független
Richard Schwarz 14 2.82% Független
Marcel Filaga 14 2.82% Független
Daniel Žingor 14 2.82% Független
Radovan Kuruc 13 2.62% ĽS Naše Slovensko
Martin Šteták 11 2.21% ĽS Naše Slovensko
Lenka Szegényová 11 2.21% KSS
Igor Sádovský 10 2.01% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Jozef Francel 9 1.81% Független
Adrián Takáč 9 1.81% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 8 1.61% ĽS Naše Slovensko
Tatiana Svetlanská 6 1.21% Független
Jozef Zaťko 4 0.80% NP
Gizela Kevélyová 4 0.80% SME RODINA - Boris Kollár
Ivan Solár 3 0.60% Független
Martin Búry 2 0.40% Független
Štefan Skok 1 0.20% NP
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 26.84 %
Nagysurány 192 9.15 %
Komját 101 4.81 %
Tótmegyer 80 3.81 %
Mánya 55 2.62 %
Bánkeszi 50 2.38 %
Komáromszemere 42 2.00 %
Csornok 37 1.76 %
Nyitramalomszeg 37 1.76 %
Zsitvafödémes 34 1.62 %
Özdöge 30 1.43 %
Jászfalu 29 1.38 %
Újlót 28 1.33 %
Hull 26 1.24 %
Nyitranagykér 25 1.19 %
Barsfüss 24 1.14 %
Ohaj 24 1.14 %
Rendve 21 1.00 %
Udvard 21 1.00 %
Tardoskedd 20 0.95 %
Szencse 20 0.95 %
Dögös 18 0.86 %
Gyarak 18 0.86 %
Jattó 17 0.81 %
Kolta 15 0.71 %
Szentmihályúr 12 0.57 %
Andód 12 0.57 %
Komáromcsehi 9 0.43 %
Szímő 9 0.43 %
Fajkürt 8 0.38 %
Kisbaromlak 7 0.33 %
Kamocsa 6 0.29 %
Barsbaracska 5 0.24 %
Valkház 4 0.19 %
Zsitvabesenyő 3 0.14 %
Pozba 2 0.10 %
Érsekújvár 779 24.49 %
Nagysurány 260 8.17 %
Komját 133 4.18 %
Tótmegyer 113 3.55 %
Bánkeszi 98 3.08 %
Mánya 73 2.29 %
Zsitvafödémes 67 2.11 %
Komáromszemere 61 1.92 %
Jattó 56 1.76 %
Özdöge 52 1.63 %
Udvard 50 1.57 %
Nyitramalomszeg 49 1.54 %
Újlót 48 1.51 %
Csornok 47 1.48 %
Tardoskedd 39 1.23 %
Ohaj 38 1.19 %
Rendve 36 1.13 %
Hull 36 1.13 %
Kolta 32 1.01 %
Nyitranagykér 30 0.94 %
Jászfalu 30 0.94 %
Szencse 28 0.88 %
Dögös 27 0.85 %
Barsfüss 27 0.85 %
Andód 26 0.82 %
Szímő 23 0.72 %
Gyarak 22 0.69 %
Szentmihályúr 18 0.57 %
Komáromcsehi 13 0.41 %
Fajkürt 11 0.35 %
Valkház 10 0.31 %
Pozba 9 0.28 %
Barsbaracska 8 0.25 %
Kisbaromlak 7 0.22 %
Kamocsa 6 0.19 %
Zsitvabesenyő 4 0.13 %
Érsekújvár 1 451 50.82 %
Tardoskedd 216 7.57 %
Udvard 204 7.15 %
Nyitranagykér 138 4.83 %
Nagysurány 135 4.73 %
Szímő 127 4.45 %
Zsitvabesenyő 88 3.08 %
Andód 84 2.94 %
Pozba 78 2.73 %
Bánkeszi 65 2.28 %
Tótmegyer 64 2.24 %
Kamocsa 60 2.10 %
Komját 45 1.58 %
Újlót 44 1.54 %
Szentmihályúr 44 1.54 %
Barsbaracska 34 1.19 %
Özdöge 33 1.16 %
Komáromszemere 32 1.12 %
Szencse 30 1.05 %
Nyitramalomszeg 30 1.05 %
Fajkürt 29 1.02 %
Mánya 29 1.02 %
Zsitvafödémes 27 0.95 %
Komáromcsehi 22 0.77 %
Gyarak 21 0.74 %
Jattó 20 0.70 %
Dögös 20 0.70 %
Barsfüss 19 0.67 %
Kolta 17 0.60 %
Csornok 17 0.60 %
Jászfalu 15 0.53 %
Valkház 11 0.39 %
Hull 9 0.32 %
Ohaj 4 0.14 %
Rendve 3 0.11 %
Kisbaromlak 3 0.11 %
Érsekújvár 1 888 43.77 %
Udvard 763 17.69 %
Nagysurány 439 10.18 %
Bánkeszi 198 4.59 %
Tótmegyer 191 4.43 %
Komáromszemere 155 3.59 %
Komját 150 3.48 %
Újlót 146 3.39 %
Zsitvafödémes 130 3.01 %
Ohaj 128 2.97 %
Tardoskedd 118 2.74 %
Kisbaromlak 117 2.71 %
Zsitvabesenyő 116 2.69 %
Jászfalu 102 2.36 %
Mánya 102 2.36 %
Kolta 100 2.32 %
Özdöge 90 2.09 %
Nyitramalomszeg 77 1.79 %
Hull 74 1.72 %
Andód 71 1.65 %
Szencse 69 1.60 %
Nyitranagykér 59 1.37 %
Barsfüss 54 1.25 %
Szímő 47 1.09 %
Jattó 45 1.04 %
Csornok 41 0.95 %
Fajkürt 40 0.93 %
Dögös 40 0.93 %
Rendve 36 0.83 %
Gyarak 36 0.83 %
Komáromcsehi 32 0.74 %
Pozba 29 0.67 %
Szentmihályúr 22 0.51 %
Kamocsa 22 0.51 %
Barsbaracska 18 0.42 %
Valkház 15 0.35 %
Érsekújvár 1 219 56.49 %
Nagysurány 290 13.44 %
Komját 110 5.10 %
Bánkeszi 108 5.00 %
Tótmegyer 96 4.45 %
Udvard 93 4.31 %
Tardoskedd 54 2.50 %
Jászfalu 44 2.04 %
Mánya 42 1.95 %
Újlót 40 1.85 %
Nyitranagykér 38 1.76 %
Zsitvafödémes 37 1.71 %
Nyitramalomszeg 36 1.67 %
Szencse 34 1.58 %
Andód 34 1.58 %
Jattó 30 1.39 %
Rendve 29 1.34 %
Dögös 27 1.25 %
Hull 27 1.25 %
Barsfüss 26 1.20 %
Kolta 26 1.20 %
Özdöge 25 1.16 %
Gyarak 23 1.07 %
Kisbaromlak 21 0.97 %
Zsitvabesenyő 20 0.93 %
Szentmihályúr 19 0.88 %
Komáromszemere 19 0.88 %
Ohaj 18 0.83 %
Csornok 18 0.83 %
Barsbaracska 17 0.79 %
Kamocsa 16 0.74 %
Pozba 14 0.65 %
Valkház 14 0.65 %
Szímő 14 0.65 %
Fajkürt 11 0.51 %
Komáromcsehi 11 0.51 %
Érsekújvár 1 553 69.33 %
Udvard 409 18.26 %
Szímő 272 12.14 %
Tardoskedd 267 11.92 %
Andód 168 7.50 %
Nyitranagykér 164 7.32 %
Kamocsa 131 5.85 %
Zsitvabesenyő 116 5.18 %
Pozba 77 3.44 %
Barsbaracska 38 1.70 %
Kolta 29 1.29 %
Nagysurány 24 1.07 %
Újlót 19 0.85 %
Jászfalu 9 0.40 %
Komáromszemere 9 0.40 %
Jattó 7 0.31 %
Kisbaromlak 6 0.27 %
Tótmegyer 5 0.22 %
Komját 5 0.22 %
Komáromcsehi 4 0.18 %
Bánkeszi 4 0.18 %
Szentmihályúr 4 0.18 %
Fajkürt 4 0.18 %
Ohaj 4 0.18 %
Szencse 4 0.18 %
Nyitramalomszeg 4 0.18 %
Mánya 3 0.13 %
Csornok 3 0.13 %
Hull 3 0.13 %
Barsfüss 2 0.09 %
Dögös 2 0.09 %
Zsitvafödémes 2 0.09 %
Özdöge 2 0.09 %
Valkház 1 0.04 %
Gyarak 1 0.04 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 33.24 %
Nagysurány 210 5.77 %
Tardoskedd 127 3.49 %
Szímő 90 2.47 %
Bánkeszi 80 2.20 %
Tótmegyer 76 2.09 %
Udvard 73 2.01 %
Komját 71 1.95 %
Nyitranagykér 71 1.95 %
Zsitvabesenyő 63 1.73 %
Andód 49 1.35 %
Újlót 48 1.32 %
Szentmihályúr 45 1.24 %
Özdöge 40 1.10 %
Szencse 38 1.04 %
Mánya 38 1.04 %
Zsitvafödémes 36 0.99 %
Nyitramalomszeg 35 0.96 %
Kolta 33 0.91 %
Gyarak 32 0.88 %
Kamocsa 32 0.88 %
Jattó 30 0.82 %
Hull 28 0.77 %
Fajkürt 28 0.77 %
Barsfüss 26 0.71 %
Csornok 25 0.69 %
Ohaj 24 0.66 %
Pozba 24 0.66 %
Komáromszemere 23 0.63 %
Dögös 22 0.60 %
Rendve 20 0.55 %
Barsbaracska 18 0.49 %
Jászfalu 17 0.47 %
Komáromcsehi 15 0.41 %
Kisbaromlak 15 0.41 %
Valkház 11 0.30 %
Érsekújvár 579 15.16 %
Nagysurány 436 11.42 %
Ohaj 226 5.92 %
Bánkeszi 134 3.51 %
Hull 125 3.27 %
Mánya 114 2.99 %
Komját 114 2.99 %
Újlót 111 2.91 %
Zsitvafödémes 98 2.57 %
Szencse 81 2.12 %
Özdöge 81 2.12 %
Tótmegyer 79 2.07 %
Tardoskedd 60 1.57 %
Nyitramalomszeg 60 1.57 %
Szentmihályúr 59 1.54 %
Gyarak 54 1.41 %
Rendve 53 1.39 %
Udvard 52 1.36 %
Jászfalu 41 1.07 %
Nyitranagykér 41 1.07 %
Csornok 40 1.05 %
Jattó 39 1.02 %
Zsitvabesenyő 39 1.02 %
Barsfüss 39 1.02 %
Kolta 37 0.97 %
Komáromszemere 37 0.97 %
Dögös 36 0.94 %
Fajkürt 35 0.92 %
Szímő 26 0.68 %
Valkház 25 0.65 %
Pozba 21 0.55 %
Kisbaromlak 17 0.45 %
Komáromcsehi 13 0.34 %
Andód 12 0.31 %
Barsbaracska 11 0.29 %
Kamocsa 7 0.18 %
Érsekújvár 2 753 63.89 %
Nagysurány 212 4.92 %
Udvard 166 3.85 %
Andód 124 2.88 %
Bánkeszi 109 2.53 %
Tardoskedd 91 2.11 %
Szímő 86 2.00 %
Tótmegyer 86 2.00 %
Komját 84 1.95 %
Nyitranagykér 83 1.93 %
Kamocsa 75 1.74 %
Mánya 59 1.37 %
Jászfalu 44 1.02 %
Zsitvafödémes 41 0.95 %
Szencse 39 0.91 %
Újlót 37 0.86 %
Dögös 36 0.84 %
Kolta 36 0.84 %
Hull 35 0.81 %
Zsitvabesenyő 35 0.81 %
Nyitramalomszeg 34 0.79 %
Pozba 28 0.65 %
Jattó 28 0.65 %
Komáromszemere 26 0.60 %
Ohaj 25 0.58 %
Barsfüss 21 0.49 %
Szentmihályúr 20 0.46 %
Gyarak 19 0.44 %
Csornok 19 0.44 %
Kisbaromlak 17 0.39 %
Barsbaracska 16 0.37 %
Özdöge 14 0.32 %
Rendve 12 0.28 %
Komáromcsehi 10 0.23 %
Valkház 8 0.19 %
Fajkürt 7 0.16 %
Érsekújvár 310 30.21 %
Nyitranagykér 217 21.15 %
Nagysurány 81 7.89 %
Komját 72 7.02 %
Tótmegyer 38 3.70 %
Udvard 36 3.51 %
Nyitramalomszeg 28 2.73 %
Tardoskedd 24 2.34 %
Csornok 13 1.27 %
Bánkeszi 12 1.17 %
Mánya 11 1.07 %
Andód 10 0.97 %
Újlót 9 0.88 %
Zsitvabesenyő 9 0.88 %
Hull 9 0.88 %
Komáromszemere 8 0.78 %
Rendve 8 0.78 %
Özdöge 8 0.78 %
Zsitvafödémes 8 0.78 %
Ohaj 7 0.68 %
Szencse 7 0.68 %
Barsfüss 7 0.68 %
Jászfalu 6 0.58 %
Fajkürt 6 0.58 %
Pozba 6 0.58 %
Barsbaracska 6 0.58 %
Kamocsa 5 0.49 %
Szentmihályúr 5 0.49 %
Komáromcsehi 5 0.49 %
Dögös 4 0.39 %
Kisbaromlak 4 0.39 %
Szímő 4 0.39 %
Kolta 3 0.29 %
Gyarak 3 0.29 %
Jattó 3 0.29 %
Valkház 1 0.10 %
Érsekújvár 1 595 29.18 %
Nagysurány 437 7.99 %
Komját 257 4.70 %
Tótmegyer 236 4.32 %
Bánkeszi 208 3.81 %
Udvard 170 3.11 %
Özdöge 132 2.41 %
Mánya 122 2.23 %
Zsitvafödémes 113 2.07 %
Nyitramalomszeg 100 1.83 %
Csornok 86 1.57 %
Szencse 86 1.57 %
Tardoskedd 85 1.56 %
Újlót 85 1.56 %
Jattó 80 1.46 %
Dögös 78 1.43 %
Fajkürt 74 1.35 %
Ohaj 71 1.30 %
Szentmihályúr 69 1.26 %
Hull 66 1.21 %
Nyitranagykér 66 1.21 %
Andód 63 1.15 %
Gyarak 60 1.10 %
Barsfüss 60 1.10 %
Kolta 60 1.10 %
Komáromszemere 55 1.01 %
Jászfalu 52 0.95 %
Komáromcsehi 50 0.91 %
Szímő 38 0.70 %
Kisbaromlak 36 0.66 %
Rendve 32 0.59 %
Pozba 28 0.51 %
Valkház 28 0.51 %
Zsitvabesenyő 23 0.42 %
Kamocsa 17 0.31 %
Barsbaracska 16 0.29 %
Érsekújvár 820 23.78 %
Nagysurány 546 15.84 %
Mánya 261 7.57 %
Bánkeszi 214 6.21 %
Gyarak 191 5.54 %
Zsitvafödémes 143 4.15 %
Komját 133 3.86 %
Hull 114 3.31 %
Ohaj 110 3.19 %
Újlót 107 3.10 %
Barsfüss 101 2.93 %
Tótmegyer 100 2.90 %
Szencse 98 2.84 %
Rendve 77 2.23 %
Valkház 69 2.00 %
Özdöge 66 1.91 %
Szentmihályúr 62 1.80 %
Nyitramalomszeg 57 1.65 %
Csornok 50 1.45 %
Udvard 45 1.31 %
Kolta 44 1.28 %
Nyitranagykér 43 1.25 %
Jászfalu 40 1.16 %
Fajkürt 38 1.10 %
Tardoskedd 36 1.04 %
Dögös 29 0.84 %
Kisbaromlak 27 0.78 %
Komáromszemere 23 0.67 %
Jattó 19 0.55 %
Barsbaracska 18 0.52 %
Pozba 14 0.41 %
Komáromcsehi 12 0.35 %
Kamocsa 12 0.35 %
Szímő 10 0.29 %
Andód 9 0.26 %
Zsitvabesenyő 3 0.09 %
Érsekújvár 2 624 71.58 %
Nagysurány 178 4.86 %
Udvard 137 3.74 %
Andód 107 2.92 %
Bánkeszi 89 2.43 %
Tótmegyer 82 2.24 %
Komját 81 2.21 %
Szímő 77 2.10 %
Tardoskedd 73 1.99 %
Kamocsa 65 1.77 %
Nyitranagykér 62 1.69 %
Mánya 48 1.31 %
Zsitvafödémes 40 1.09 %
Zsitvabesenyő 36 0.98 %
Jászfalu 34 0.93 %
Hull 31 0.85 %
Jattó 27 0.74 %
Újlót 27 0.74 %
Nyitramalomszeg 26 0.71 %
Dögös 25 0.68 %
Szencse 24 0.65 %
Kolta 22 0.60 %
Komáromszemere 22 0.60 %
Ohaj 18 0.49 %
Szentmihályúr 17 0.46 %
Rendve 17 0.46 %
Kisbaromlak 16 0.44 %
Gyarak 16 0.44 %
Özdöge 14 0.38 %
Pozba 13 0.35 %
Csornok 13 0.35 %
Barsbaracska 12 0.33 %
Barsfüss 11 0.30 %
Valkház 10 0.27 %
Fajkürt 7 0.19 %
Komáromcsehi 4 0.11 %
Érsekújvár 376 20.12 %
Nagysurány 294 15.73 %
Ohaj 250 13.38 %
Mánya 102 5.46 %
Zsitvafödémes 95 5.08 %
Gyarak 92 4.92 %
Bánkeszi 80 4.28 %
Hull 79 4.23 %
Újlót 69 3.69 %
Barsfüss 61 3.26 %
Rendve 57 3.05 %
Szencse 55 2.94 %
Komját 53 2.84 %
Tótmegyer 45 2.41 %
Özdöge 43 2.30 %
Valkház 40 2.14 %
Nyitramalomszeg 34 1.82 %
Udvard 29 1.55 %
Csornok 25 1.34 %
Jászfalu 24 1.28 %
Fajkürt 22 1.18 %
Andód 20 1.07 %
Jattó 19 1.02 %
Nyitranagykér 17 0.91 %
Komáromszemere 16 0.86 %
Dögös 16 0.86 %
Kolta 15 0.80 %
Szentmihályúr 14 0.75 %
Tardoskedd 13 0.70 %
Zsitvabesenyő 13 0.70 %
Kisbaromlak 12 0.64 %
Komáromcsehi 7 0.37 %
Pozba 5 0.27 %
Barsbaracska 4 0.21 %
Szímő 3 0.16 %
Kamocsa 1 0.05 %
Komját 509 34.60 %
Érsekújvár 235 15.98 %
Nagysurány 201 13.66 %
Dögös 60 4.08 %
Bánkeszi 58 3.94 %
Tótmegyer 51 3.47 %
Nyitramalomszeg 42 2.86 %
Mánya 39 2.65 %
Csornok 37 2.52 %
Özdöge 28 1.90 %
Tardoskedd 25 1.70 %
Nyitranagykér 24 1.63 %
Barsfüss 23 1.56 %
Zsitvafödémes 23 1.56 %
Újlót 19 1.29 %
Hull 18 1.22 %
Udvard 16 1.09 %
Szencse 16 1.09 %
Ohaj 15 1.02 %
Jattó 15 1.02 %
Gyarak 14 0.95 %
Kolta 14 0.95 %
Szentmihályúr 14 0.95 %
Jászfalu 13 0.88 %
Kisbaromlak 10 0.68 %
Szímő 9 0.61 %
Valkház 9 0.61 %
Komáromszemere 8 0.54 %
Rendve 7 0.48 %
Fajkürt 6 0.41 %
Andód 5 0.34 %
Komáromcsehi 4 0.27 %
Zsitvabesenyő 3 0.20 %
Barsbaracska 3 0.20 %
Pozba 1 0.07 %
Kamocsa 1 0.07 %
Nagysurány 140 14.86 %
Érsekújvár 131 13.91 %
Ohaj 71 7.54 %
Komját 44 4.67 %
Bánkeszi 29 3.08 %
Hull 28 2.97 %
Tótmegyer 27 2.87 %
Mánya 25 2.65 %
Szencse 19 2.02 %
Udvard 19 2.02 %
Barsfüss 18 1.91 %
Gyarak 17 1.80 %
Újlót 17 1.80 %
Zsitvafödémes 16 1.70 %
Rendve 16 1.70 %
Özdöge 15 1.59 %
Nyitramalomszeg 9 0.96 %
Csornok 9 0.96 %
Barsbaracska 9 0.96 %
Kolta 8 0.85 %
Valkház 8 0.85 %
Jászfalu 6 0.64 %
Nyitranagykér 6 0.64 %
Zsitvabesenyő 5 0.53 %
Fajkürt 5 0.53 %
Dögös 5 0.53 %
Jattó 5 0.53 %
Szentmihályúr 5 0.53 %
Komáromszemere 4 0.42 %
Szímő 4 0.42 %
Pozba 4 0.42 %
Tardoskedd 3 0.32 %
Kisbaromlak 3 0.32 %
Komáromcsehi 2 0.21 %
Kamocsa 2 0.21 %
Andód 1 0.11 %
Érsekújvár 1 247 39.01 %
Bánkeszi 674 21.08 %
Nagysurány 595 18.61 %
Tótmegyer 137 4.29 %
Komját 132 4.13 %
Mánya 106 3.32 %
Gyarak 98 3.07 %
Újlót 90 2.82 %
Zsitvafödémes 73 2.28 %
Hull 70 2.19 %
Udvard 64 2.00 %
Nyitramalomszeg 59 1.85 %
Ohaj 53 1.66 %
Szencse 52 1.63 %
Nyitranagykér 48 1.50 %
Rendve 42 1.31 %
Tardoskedd 42 1.31 %
Jászfalu 40 1.25 %
Barsfüss 38 1.19 %
Komáromszemere 34 1.06 %
Özdöge 33 1.03 %
Kisbaromlak 33 1.03 %
Andód 31 0.97 %
Szentmihályúr 28 0.88 %
Dögös 26 0.81 %
Kolta 24 0.75 %
Valkház 23 0.72 %
Jattó 22 0.69 %
Csornok 22 0.69 %
Fajkürt 21 0.66 %
Szímő 16 0.50 %
Barsbaracska 13 0.41 %
Komáromcsehi 11 0.34 %
Kamocsa 11 0.34 %
Zsitvabesenyő 6 0.19 %
Pozba 4 0.13 %
Érsekújvár 689 34.36 %
Nagysurány 192 9.58 %
Kolta 95 4.74 %
Bánkeszi 76 3.79 %
Tótmegyer 64 3.19 %
Udvard 52 2.59 %
Komját 52 2.59 %
Újlót 50 2.49 %
Komáromszemere 49 2.44 %
Szencse 45 2.24 %
Szentmihályúr 40 2.00 %
Tardoskedd 39 1.95 %
Mánya 38 1.90 %
Ohaj 33 1.65 %
Nyitranagykér 33 1.65 %
Csornok 32 1.60 %
Zsitvafödémes 31 1.55 %
Nyitramalomszeg 30 1.50 %
Rendve 28 1.40 %
Szímő 28 1.40 %
Komáromcsehi 28 1.40 %
Gyarak 27 1.35 %
Jászfalu 25 1.25 %
Andód 24 1.20 %
Dögös 24 1.20 %
Jattó 23 1.15 %
Fajkürt 22 1.10 %
Özdöge 21 1.05 %
Hull 20 1.00 %
Barsfüss 19 0.95 %
Zsitvabesenyő 16 0.80 %
Pozba 13 0.65 %
Valkház 12 0.60 %
Kisbaromlak 11 0.55 %
Kamocsa 10 0.50 %
Barsbaracska 9 0.45 %
Érsekújvár 1 145 39.55 %
Szímő 415 14.34 %
Udvard 297 10.26 %
Tardoskedd 252 8.70 %
Nyitranagykér 201 6.94 %
Andód 190 6.56 %
Kamocsa 178 6.15 %
Zsitvabesenyő 89 3.07 %
Pozba 68 2.35 %
Barsbaracska 35 1.21 %
Tótmegyer 16 0.55 %
Újlót 15 0.52 %
Komáromszemere 10 0.35 %
Komját 9 0.31 %
Jászfalu 7 0.24 %
Kolta 6 0.21 %
Bánkeszi 5 0.17 %
Nagysurány 5 0.17 %
Ohaj 4 0.14 %
Dögös 4 0.14 %
Kisbaromlak 4 0.14 %
Szencse 3 0.10 %
Szentmihályúr 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Csornok 3 0.10 %
Özdöge 3 0.10 %
Jattó 3 0.10 %
Zsitvafödémes 3 0.10 %
Gyarak 2 0.07 %
Barsfüss 2 0.07 %
Mánya 2 0.07 %
Komáromcsehi 2 0.07 %
Nyitramalomszeg 2 0.07 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 17.74 %
Komját 563 14.99 %
Nagysurány 510 13.58 %
Nyitranagykér 296 7.88 %
Bánkeszi 189 5.03 %
Özdöge 139 3.70 %
Tótmegyer 131 3.49 %
Újlót 111 2.96 %
Mánya 108 2.88 %
Nyitramalomszeg 92 2.45 %
Zsitvafödémes 91 2.42 %
Szencse 77 2.05 %
Ohaj 74 1.97 %
Hull 70 1.86 %
Dögös 70 1.86 %
Csornok 69 1.84 %
Barsfüss 67 1.78 %
Udvard 61 1.62 %
Fajkürt 60 1.60 %
Tardoskedd 59 1.57 %
Szímő 58 1.54 %
Szentmihályúr 57 1.52 %
Jattó 56 1.49 %
Gyarak 47 1.25 %
Valkház 37 0.99 %
Rendve 33 0.88 %
Kolta 31 0.83 %
Komáromszemere 29 0.77 %
Komáromcsehi 25 0.67 %
Pozba 25 0.67 %
Jászfalu 23 0.61 %
Andód 23 0.61 %
Kisbaromlak 22 0.59 %
Barsbaracska 21 0.56 %
Kamocsa 14 0.37 %
Zsitvabesenyő 10 0.27 %
Érsekújvár 753 35.29 %
Nagysurány 244 11.43 %
Komját 139 6.51 %
Tótmegyer 91 4.26 %
Zsitvafödémes 71 3.33 %
Komáromszemere 67 3.14 %
Bánkeszi 65 3.05 %
Tardoskedd 64 3.00 %
Nyitramalomszeg 62 2.91 %
Nyitranagykér 60 2.81 %
Mánya 58 2.72 %
Csornok 57 2.67 %
Udvard 55 2.58 %
Újlót 46 2.16 %
Özdöge 39 1.83 %
Hull 37 1.73 %
Jászfalu 36 1.69 %
Kolta 35 1.64 %
Rendve 34 1.59 %
Ohaj 32 1.50 %
Szencse 30 1.41 %
Szímő 29 1.36 %
Andód 28 1.31 %
Dögös 27 1.27 %
Jattó 25 1.17 %
Gyarak 25 1.17 %
Barsfüss 23 1.08 %
Pozba 21 0.98 %
Szentmihályúr 16 0.75 %
Barsbaracska 13 0.61 %
Kamocsa 11 0.52 %
Komáromcsehi 10 0.47 %
Fajkürt 10 0.47 %
Zsitvabesenyő 8 0.37 %
Kisbaromlak 7 0.33 %
Valkház 6 0.28 %
Érsekújvár 1 848 41.23 %
Nagysurány 409 9.13 %
Bánkeszi 242 5.40 %
Komját 138 3.08 %
Mánya 132 2.95 %
Tótmegyer 131 2.92 %
Újlót 117 2.61 %
Fajkürt 109 2.43 %
Ohaj 107 2.39 %
Gyarak 106 2.37 %
Hull 100 2.23 %
Udvard 88 1.96 %
Zsitvafödémes 87 1.94 %
Rendve 76 1.70 %
Szencse 72 1.61 %
Barsbaracska 67 1.49 %
Nyitramalomszeg 63 1.41 %
Jászfalu 59 1.32 %
Barsfüss 58 1.29 %
Tardoskedd 57 1.27 %
Pozba 56 1.25 %
Komáromszemere 56 1.25 %
Csornok 55 1.23 %
Kolta 53 1.18 %
Kisbaromlak 52 1.16 %
Andód 47 1.05 %
Jattó 40 0.89 %
Nyitranagykér 38 0.85 %
Özdöge 34 0.76 %
Komáromcsehi 30 0.67 %
Dögös 29 0.65 %
Szentmihályúr 26 0.58 %
Szímő 25 0.56 %
Valkház 21 0.47 %
Kamocsa 21 0.47 %
Zsitvabesenyő 12 0.27 %
Érsekújvár 255 32.24 %
Nagysurány 51 6.45 %
Tótmegyer 16 2.02 %
Tardoskedd 12 1.52 %
Szímő 11 1.39 %
Komját 11 1.39 %
Szentmihályúr 10 1.26 %
Udvard 10 1.26 %
Zsitvafödémes 9 1.14 %
Szencse 9 1.14 %
Nyitranagykér 8 1.01 %
Mánya 8 1.01 %
Bánkeszi 7 0.88 %
Kamocsa 7 0.88 %
Kolta 6 0.76 %
Rendve 6 0.76 %
Nyitramalomszeg 5 0.63 %
Zsitvabesenyő 5 0.63 %
Jászfalu 4 0.51 %
Barsbaracska 4 0.51 %
Hull 4 0.51 %
Ohaj 4 0.51 %
Valkház 4 0.51 %
Pozba 4 0.51 %
Komáromszemere 4 0.51 %
Andód 3 0.38 %
Komáromcsehi 3 0.38 %
Özdöge 3 0.38 %
Jattó 2 0.25 %
Barsfüss 2 0.25 %
Csornok 2 0.25 %
Fajkürt 2 0.25 %
Újlót 1 0.13 %
Dögös 1 0.13 %
Gyarak 1 0.13 %
Kisbaromlak 1 0.13 %
Nagysurány 1 534 33.80 %
Érsekújvár 1 075 23.69 %
Bánkeszi 260 5.73 %
Tótmegyer 151 3.33 %
Nyitramalomszeg 147 3.24 %
Komját 130 2.86 %
Zsitvafödémes 129 2.84 %
Mánya 117 2.58 %
Szencse 82 1.81 %
Újlót 74 1.63 %
Ohaj 65 1.43 %
Hull 63 1.39 %
Udvard 60 1.32 %
Barsfüss 60 1.32 %
Özdöge 58 1.28 %
Rendve 55 1.21 %
Csornok 54 1.19 %
Dögös 45 0.99 %
Jászfalu 38 0.84 %
Gyarak 37 0.82 %
Tardoskedd 35 0.77 %
Nyitranagykér 31 0.68 %
Valkház 31 0.68 %
Jattó 28 0.62 %
Kolta 26 0.57 %
Komáromszemere 25 0.55 %
Andód 25 0.55 %
Szentmihályúr 22 0.48 %
Kisbaromlak 15 0.33 %
Szímő 14 0.31 %
Fajkürt 13 0.29 %
Komáromcsehi 10 0.22 %
Pozba 9 0.20 %
Barsbaracska 9 0.20 %
Kamocsa 7 0.15 %
Zsitvabesenyő 5 0.11 %
Érsekújvár 1 458 27.12 %
Nagysurány 1 204 22.40 %
Bánkeszi 391 7.27 %
Komját 292 5.43 %
Tótmegyer 201 3.74 %
Nyitramalomszeg 188 3.50 %
Újlót 158 2.94 %
Zsitvafödémes 149 2.77 %
Ohaj 147 2.73 %
Mánya 135 2.51 %
Udvard 122 2.27 %
Özdöge 122 2.27 %
Gyarak 114 2.12 %
Szencse 110 2.05 %
Nyitranagykér 108 2.01 %
Hull 100 1.86 %
Tardoskedd 93 1.73 %
Barsfüss 90 1.67 %
Komáromszemere 73 1.36 %
Szentmihályúr 69 1.28 %
Dögös 68 1.26 %
Jattó 67 1.25 %
Kolta 64 1.19 %
Fajkürt 64 1.19 %
Csornok 62 1.15 %
Rendve 61 1.13 %
Jászfalu 55 1.02 %
Szímő 49 0.91 %
Kisbaromlak 39 0.73 %
Andód 38 0.71 %
Pozba 36 0.67 %
Valkház 36 0.67 %
Komáromcsehi 28 0.52 %
Zsitvabesenyő 23 0.43 %
Barsbaracska 23 0.43 %
Kamocsa 18 0.33 %
Érsekújvár 235 11.14 %
Nagysurány 223 10.57 %
Rendve 97 4.60 %
Bánkeszi 59 2.80 %
Komját 43 2.04 %
Tótmegyer 42 1.99 %
Hull 39 1.85 %
Újlót 34 1.61 %
Mánya 32 1.52 %
Zsitvafödémes 31 1.47 %
Szencse 31 1.47 %
Nyitramalomszeg 29 1.37 %
Barsfüss 25 1.18 %
Ohaj 23 1.09 %
Udvard 21 1.00 %
Özdöge 20 0.95 %
Nyitranagykér 20 0.95 %
Dögös 17 0.81 %
Tardoskedd 16 0.76 %
Jattó 15 0.71 %
Gyarak 13 0.62 %
Jászfalu 13 0.62 %
Kolta 13 0.62 %
Komáromcsehi 12 0.57 %
Komáromszemere 12 0.57 %
Csornok 10 0.47 %
Fajkürt 9 0.43 %
Valkház 8 0.38 %
Andód 8 0.38 %
Barsbaracska 6 0.28 %
Szentmihályúr 6 0.28 %
Zsitvabesenyő 6 0.28 %
Kisbaromlak 5 0.24 %
Pozba 2 0.09 %
Szímő 2 0.09 %
Kamocsa 2 0.09 %
Érsekújvár 750 25.47 %
Nagysurány 295 10.02 %
Tótmegyer 208 7.06 %
Komját 159 5.40 %
Bánkeszi 101 3.43 %
Zsitvafödémes 70 2.38 %
Csornok 60 2.04 %
Mánya 58 1.97 %
Nyitramalomszeg 54 1.83 %
Komáromszemere 48 1.63 %
Özdöge 47 1.60 %
Újlót 45 1.53 %
Ohaj 38 1.29 %
Szencse 38 1.29 %
Tardoskedd 38 1.29 %
Hull 36 1.22 %
Nyitranagykér 33 1.12 %
Udvard 33 1.12 %
Rendve 31 1.05 %
Kolta 30 1.02 %
Barsfüss 29 0.98 %
Jászfalu 28 0.95 %
Dögös 28 0.95 %
Andód 25 0.85 %
Gyarak 23 0.78 %
Jattó 23 0.78 %
Szímő 16 0.54 %
Szentmihályúr 14 0.48 %
Fajkürt 14 0.48 %
Kisbaromlak 10 0.34 %
Komáromcsehi 9 0.31 %
Valkház 7 0.24 %
Kamocsa 7 0.24 %
Pozba 5 0.17 %
Barsbaracska 5 0.17 %
Zsitvabesenyő 2 0.07 %
Érsekújvár 598 27.39 %
Nagysurány 241 11.04 %
Tótmegyer 166 7.60 %
Komját 121 5.54 %
Bánkeszi 74 3.39 %
Mánya 54 2.47 %
Zsitvafödémes 48 2.20 %
Újlót 43 1.97 %
Komáromszemere 43 1.97 %
Csornok 43 1.97 %
Nyitramalomszeg 41 1.88 %
Özdöge 35 1.60 %
Szencse 34 1.56 %
Tardoskedd 29 1.33 %
Kolta 29 1.33 %
Nyitranagykér 27 1.24 %
Ohaj 27 1.24 %
Hull 27 1.24 %
Udvard 25 1.15 %
Barsfüss 24 1.10 %
Rendve 24 1.10 %
Gyarak 22 1.01 %
Dögös 22 1.01 %
Andód 19 0.87 %
Jászfalu 18 0.82 %
Jattó 16 0.73 %
Barsbaracska 11 0.50 %
Fajkürt 11 0.50 %
Szímő 11 0.50 %
Komáromcsehi 9 0.41 %
Szentmihályúr 8 0.37 %
Kisbaromlak 7 0.32 %
Kamocsa 5 0.23 %
Valkház 4 0.18 %
Pozba 2 0.09 %
Zsitvabesenyő 2 0.09 %
Érsekújvár 911 42.02 %
Szímő 258 11.90 %
Udvard 222 10.24 %
Tardoskedd 195 8.99 %
Andód 174 8.03 %
Nyitranagykér 132 6.09 %
Kamocsa 106 4.89 %
Zsitvabesenyő 76 3.51 %
Pozba 56 2.58 %
Barsbaracska 32 1.48 %
Nagysurány 21 0.97 %
Kolta 13 0.60 %
Újlót 12 0.55 %
Tótmegyer 9 0.42 %
Komáromszemere 7 0.32 %
Komját 7 0.32 %
Ohaj 4 0.18 %
Kisbaromlak 4 0.18 %
Jattó 4 0.18 %
Jászfalu 4 0.18 %
Bánkeszi 4 0.18 %
Szencse 3 0.14 %
Dögös 3 0.14 %
Zsitvafödémes 3 0.14 %
Szentmihályúr 2 0.09 %
Valkház 2 0.09 %
Nyitramalomszeg 2 0.09 %
Gyarak 2 0.09 %
Rendve 1 0.05 %
Barsfüss 1 0.05 %
Özdöge 1 0.05 %
Csornok 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Hull 1 0.05 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 62.20 %
Nagysurány 374 5.45 %
Udvard 346 5.04 %
Bánkeszi 230 3.35 %
Tardoskedd 210 3.06 %
Tótmegyer 184 2.68 %
Andód 163 2.37 %
Szímő 147 2.14 %
Nyitranagykér 115 1.67 %
Komját 113 1.65 %
Zsitvabesenyő 105 1.53 %
Kamocsa 76 1.11 %
Újlót 72 1.05 %
Jászfalu 70 1.02 %
Ohaj 69 1.00 %
Nyitramalomszeg 65 0.95 %
Jattó 62 0.90 %
Zsitvafödémes 60 0.87 %
Mánya 58 0.84 %
Kisbaromlak 57 0.83 %
Barsfüss 52 0.76 %
Komáromszemere 51 0.74 %
Fajkürt 48 0.70 %
Szencse 48 0.70 %
Pozba 45 0.66 %
Kolta 40 0.58 %
Dögös 34 0.50 %
Gyarak 32 0.47 %
Hull 31 0.45 %
Özdöge 28 0.41 %
Barsbaracska 22 0.32 %
Rendve 21 0.31 %
Csornok 18 0.26 %
Szentmihályúr 14 0.20 %
Valkház 14 0.20 %
Komáromcsehi 11 0.16 %
Érsekújvár 1 479 48.96 %
Bánkeszi 97 3.21 %
Nagysurány 89 2.95 %
Tótmegyer 75 2.48 %
Udvard 73 2.42 %
Andód 43 1.42 %
Újlót 40 1.32 %
Komját 31 1.03 %
Kisbaromlak 25 0.83 %
Ohaj 23 0.76 %
Komáromszemere 21 0.70 %
Tardoskedd 20 0.66 %
Jászfalu 19 0.63 %
Mánya 19 0.63 %
Hull 18 0.60 %
Zsitvafödémes 17 0.56 %
Szímő 15 0.50 %
Nyitramalomszeg 15 0.50 %
Barsfüss 14 0.46 %
Zsitvabesenyő 13 0.43 %
Kolta 12 0.40 %
Özdöge 12 0.40 %
Szencse 12 0.40 %
Dögös 10 0.33 %
Kamocsa 8 0.26 %
Rendve 8 0.26 %
Gyarak 8 0.26 %
Csornok 8 0.26 %
Nyitranagykér 8 0.26 %
Szentmihályúr 7 0.23 %
Pozba 6 0.20 %
Jattó 6 0.20 %
Komáromcsehi 5 0.17 %
Barsbaracska 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Fajkürt 3 0.10 %
Érsekújvár 624 24.57 %
Nagysurány 221 8.70 %
Komját 115 4.53 %
Tótmegyer 93 3.66 %
Bánkeszi 54 2.13 %
Zsitvafödémes 50 1.97 %
Mánya 50 1.97 %
Újlót 43 1.69 %
Csornok 42 1.65 %
Komáromszemere 42 1.65 %
Nyitramalomszeg 35 1.38 %
Hull 34 1.34 %
Ohaj 31 1.22 %
Szencse 30 1.18 %
Tardoskedd 30 1.18 %
Özdöge 30 1.18 %
Rendve 30 1.18 %
Jászfalu 30 1.18 %
Barsfüss 27 1.06 %
Udvard 24 0.94 %
Kolta 20 0.79 %
Nyitranagykér 20 0.79 %
Jattó 20 0.79 %
Dögös 19 0.75 %
Gyarak 18 0.71 %
Andód 15 0.59 %
Szímő 13 0.51 %
Komáromcsehi 12 0.47 %
Szentmihályúr 11 0.43 %
Barsbaracska 9 0.35 %
Fajkürt 8 0.31 %
Kisbaromlak 8 0.31 %
Zsitvabesenyő 7 0.28 %
Valkház 7 0.28 %
Pozba 4 0.16 %
Kamocsa 3 0.12 %
Érsekújvár 1 095 53.08 %
Nagysurány 148 7.17 %
Bánkeszi 71 3.44 %
Tótmegyer 70 3.39 %
Komját 54 2.62 %
Udvard 51 2.47 %
Tardoskedd 37 1.79 %
Mánya 32 1.55 %
Nyitranagykér 30 1.45 %
Andód 29 1.41 %
Újlót 26 1.26 %
Zsitvafödémes 25 1.21 %
Kisbaromlak 24 1.16 %
Szencse 23 1.11 %
Kolta 21 1.02 %
Dögös 18 0.87 %
Gyarak 18 0.87 %
Nyitramalomszeg 18 0.87 %
Jattó 17 0.82 %
Ohaj 17 0.82 %
Csornok 17 0.82 %
Szímő 14 0.68 %
Özdöge 14 0.68 %
Komáromszemere 13 0.63 %
Hull 13 0.63 %
Barsfüss 9 0.44 %
Kamocsa 9 0.44 %
Jászfalu 9 0.44 %
Rendve 8 0.39 %
Komáromcsehi 8 0.39 %
Zsitvabesenyő 6 0.29 %
Szentmihályúr 6 0.29 %
Barsbaracska 4 0.19 %
Pozba 3 0.15 %
Fajkürt 3 0.15 %
Valkház 3 0.15 %
Érsekújvár 499 24.88 %
Nagysurány 267 13.31 %
Mánya 120 5.98 %
Komját 119 5.93 %
Zsitvafödémes 85 4.24 %
Tótmegyer 82 4.09 %
Bánkeszi 57 2.84 %
Csornok 46 2.29 %
Komáromszemere 44 2.19 %
Özdöge 41 2.04 %
Nyitramalomszeg 40 1.99 %
Gyarak 40 1.99 %
Újlót 39 1.94 %
Hull 38 1.89 %
Ohaj 37 1.84 %
Rendve 35 1.74 %
Szencse 35 1.74 %
Barsfüss 32 1.60 %
Udvard 30 1.50 %
Kolta 25 1.25 %
Tardoskedd 24 1.20 %
Jászfalu 22 1.10 %
Nyitranagykér 21 1.05 %
Dögös 21 1.05 %
Szentmihályúr 19 0.95 %
Jattó 15 0.75 %
Fajkürt 14 0.70 %
Kisbaromlak 11 0.55 %
Valkház 11 0.55 %
Andód 9 0.45 %
Szímő 8 0.40 %
Komáromcsehi 8 0.40 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Kamocsa 3 0.15 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 34.01 %
Bánkeszi 392 21.57 %
Nagysurány 324 17.83 %
Komját 86 4.73 %
Tótmegyer 81 4.46 %
Tardoskedd 48 2.64 %
Mánya 46 2.53 %
Zsitvafödémes 42 2.31 %
Ohaj 40 2.20 %
Újlót 34 1.87 %
Nyitramalomszeg 32 1.76 %
Jattó 32 1.76 %
Gyarak 29 1.60 %
Jászfalu 28 1.54 %
Szencse 28 1.54 %
Rendve 26 1.43 %
Udvard 26 1.43 %
Barsfüss 24 1.32 %
Nyitranagykér 21 1.16 %
Hull 21 1.16 %
Csornok 21 1.16 %
Dögös 20 1.10 %
Özdöge 19 1.05 %
Andód 17 0.94 %
Valkház 16 0.88 %
Komáromszemere 16 0.88 %
Kolta 16 0.88 %
Kisbaromlak 15 0.83 %
Szentmihályúr 10 0.55 %
Zsitvabesenyő 8 0.44 %
Barsbaracska 7 0.39 %
Fajkürt 7 0.39 %
Szímő 6 0.33 %
Pozba 4 0.22 %
Komáromcsehi 3 0.17 %
Kamocsa 2 0.11 %
Érsekújvár 802 36.01 %
Szímő 240 10.78 %
Udvard 225 10.10 %
Tardoskedd 188 8.44 %
Kamocsa 167 7.50 %
Nyitranagykér 124 5.57 %
Andód 100 4.49 %
Zsitvabesenyő 66 2.96 %
Pozba 58 2.60 %
Barsbaracska 39 1.75 %
Nagysurány 17 0.76 %
Kolta 11 0.49 %
Újlót 10 0.45 %
Szentmihályúr 8 0.36 %
Komját 8 0.36 %
Komáromszemere 6 0.27 %
Bánkeszi 6 0.27 %
Kisbaromlak 5 0.22 %
Nyitramalomszeg 5 0.22 %
Jászfalu 5 0.22 %
Jattó 4 0.18 %
Tótmegyer 4 0.18 %
Dögös 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.13 %
Szencse 3 0.13 %
Zsitvafödémes 3 0.13 %
Hull 3 0.13 %
Valkház 3 0.13 %
Csornok 2 0.09 %
Özdöge 2 0.09 %
Gyarak 1 0.04 %
Ohaj 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 32.95 %
Nagysurány 483 13.42 %
Komját 216 6.00 %
Bánkeszi 152 4.22 %
Tótmegyer 148 4.11 %
Udvard 142 3.95 %
Tardoskedd 118 3.28 %
Mánya 112 3.11 %
Özdöge 105 2.92 %
Újlót 101 2.81 %
Szencse 91 2.53 %
Ohaj 84 2.33 %
Nyitranagykér 82 2.28 %
Zsitvafödémes 82 2.28 %
Nyitramalomszeg 76 2.11 %
Gyarak 71 1.97 %
Szímő 70 1.94 %
Komáromszemere 70 1.94 %
Hull 70 1.94 %
Dögös 65 1.81 %
Jattó 65 1.81 %
Szentmihályúr 64 1.78 %
Fajkürt 63 1.75 %
Kolta 61 1.69 %
Jászfalu 59 1.64 %
Barsfüss 51 1.42 %
Rendve 49 1.36 %
Csornok 44 1.22 %
Komáromcsehi 44 1.22 %
Kisbaromlak 40 1.11 %
Pozba 35 0.97 %
Valkház 34 0.94 %
Kamocsa 33 0.92 %
Andód 31 0.86 %
Zsitvabesenyő 28 0.78 %
Barsbaracska 20 0.56 %
Érsekújvár 1 374 46.28 %
Nagysurány 198 6.67 %
Bánkeszi 92 3.10 %
Tótmegyer 84 2.83 %
Komját 53 1.79 %
Udvard 46 1.55 %
Szencse 46 1.55 %
Mánya 41 1.38 %
Újlót 38 1.28 %
Tardoskedd 38 1.28 %
Barsfüss 38 1.28 %
Hull 37 1.25 %
Ohaj 36 1.21 %
Zsitvafödémes 35 1.18 %
Nyitranagykér 34 1.15 %
Jattó 33 1.11 %
Andód 30 1.01 %
Jászfalu 27 0.91 %
Nyitramalomszeg 26 0.88 %
Kolta 24 0.81 %
Gyarak 24 0.81 %
Dögös 23 0.77 %
Rendve 20 0.67 %
Fajkürt 17 0.57 %
Csornok 17 0.57 %
Komáromszemere 17 0.57 %
Özdöge 17 0.57 %
Szímő 15 0.51 %
Kisbaromlak 13 0.44 %
Valkház 13 0.44 %
Pozba 10 0.34 %
Szentmihályúr 9 0.30 %
Komáromcsehi 9 0.30 %
Zsitvabesenyő 9 0.30 %
Barsbaracska 6 0.20 %
Kamocsa 6 0.20 %
Érsekújvár 1 846 65.25 %
Komját 223 7.88 %
Nagysurány 155 5.48 %
Bánkeszi 85 3.00 %
Tótmegyer 73 2.58 %
Udvard 59 2.09 %
Nyitranagykér 51 1.80 %
Tardoskedd 43 1.52 %
Andód 43 1.52 %
Zsitvafödémes 33 1.17 %
Újlót 29 1.03 %
Jászfalu 26 0.92 %
Mánya 24 0.85 %
Komáromszemere 24 0.85 %
Dögös 22 0.78 %
Nyitramalomszeg 22 0.78 %
Csornok 21 0.74 %
Özdöge 16 0.57 %
Barsfüss 16 0.57 %
Szímő 15 0.53 %
Hull 15 0.53 %
Jattó 14 0.49 %
Szencse 13 0.46 %
Ohaj 12 0.42 %
Kamocsa 12 0.42 %
Zsitvabesenyő 12 0.42 %
Rendve 12 0.42 %
Gyarak 11 0.39 %
Szentmihályúr 11 0.39 %
Kolta 9 0.32 %
Kisbaromlak 8 0.28 %
Barsbaracska 7 0.25 %
Fajkürt 6 0.21 %
Valkház 6 0.21 %
Pozba 4 0.14 %
Komáromcsehi 3 0.11 %
Érsekújvár 119 11.28 %
Udvard 24 2.27 %
Nagysurány 15 1.42 %
Tótmegyer 12 1.14 %
Bánkeszi 8 0.76 %
Újlót 7 0.66 %
Mánya 7 0.66 %
Kolta 6 0.57 %
Nyitranagykér 5 0.47 %
Komját 5 0.47 %
Zsitvafödémes 5 0.47 %
Tardoskedd 4 0.38 %
Nyitramalomszeg 3 0.28 %
Fajkürt 3 0.28 %
Özdöge 3 0.28 %
Barsbaracska 3 0.28 %
Szencse 3 0.28 %
Komáromszemere 3 0.28 %
Rendve 3 0.28 %
Dögös 3 0.28 %
Andód 2 0.19 %
Szentmihályúr 2 0.19 %
Jattó 2 0.19 %
Barsfüss 2 0.19 %
Zsitvabesenyő 2 0.19 %
Ohaj 2 0.19 %
Kamocsa 2 0.19 %
Komáromcsehi 2 0.19 %
Pozba 1 0.09 %
Gyarak 1 0.09 %
Jászfalu 1 0.09 %
Hull 1 0.09 %
Csornok 1 0.09 %
Valkház 1 0.09 %
Szímő 1 0.09 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1061 66.94%
VPN
255 16.09%
KSČ
130 8.20%
SPV
51 3.22%
DÚRS
34 2.15%
SZ
19 1.20%
KDH
14 0.88%
SNS
7 0.44%
Egyéb
14 0.88%
Érvényes szavazatok 1585
Együttélés-MKDM
779 52.74%
Magyar Polgári Párt
363 24.58%
SDĽ
98 6.64%
SDSS
50 3.39%
HZDS
40 2.71%
ROI
36 2.44%
SNS
25 1.69%
ODÚ
25 1.69%
KDH
14 0.95%
KSS
11 0.74%
SZS
8 0.54%
DS-ODS
7 0.47%
SZ
6 0.41%
Egyéb
15 1.02%
Érvényes szavazatok 1477
MK
1102 76.42%
SP-VOĽBA
113 7.84%
HZDS-RSS
42 2.91%
36 2.50%
DS
29 2.01%
ROISR
22 1.53%
HZPCS
22 1.53%
ZRS
18 1.25%
KSS
16 1.11%
SNS
11 0.76%
KDH
9 0.62%
RSDSS
7 0.49%
Egyéb
15 1.04%
Érvényes szavazatok 1442
MKP
1119 74.11%
SDK
186 12.32%
SDĽ
75 4.97%
HZDS
70 4.64%
MLHZP
28 1.85%
SOP
12 0.79%
KSS
7 0.46%
Egyéb
13 0.86%
Érvényes szavazatok 1510
MKP
998 81.34%
ROISR
61 4.97%
SDKU
40 3.26%
ANO
32 2.61%
SMER
23 1.87%
HZDS
17 1.39%
SZS
14 1.14%
KSS
8 0.65%
SNS
6 0.49%
SDA
6 0.49%
NOSNP
6 0.49%
HZD
6 0.49%
Egyéb
10 0.81%
Érvényes szavazatok 1227
MKP
1004 89.72%
SMER
36 3.22%
SDKU DS
25 2.23%
ĽS HZDS
16 1.43%
LB
10 0.89%
SNS
7 0.63%
Egyéb
21 1.88%
Érvényes szavazatok 1119
Most-Híd
517 46.37%
MKP
456 40.90%
SDKU DS
38 3.41%
SMER
37 3.32%
SaS
27 2.42%
SDĽ
11 0.99%
SNS
6 0.54%
ĽS HZDS
5 0.45%
Egyéb
18 1.61%
Érvényes szavazatok 1115
MKP
550 52.33%
Most-Híd
354 33.68%
SMER SD
61 5.80%
OĽaNO
19 1.81%
SaS
14 1.33%
SDKU DS
12 1.14%
KDH
9 0.86%
SNS
7 0.67%
99 Percent
6 0.57%
Zelení
5 0.48%
Egyéb
14 1.33%
Érvényes szavazatok 1051
MKP
466 54.44%
Most-Híd
197 23.01%
SMER SD
62 7.24%
LSNS
25 2.92%
SaS
23 2.69%
OĽANO-NOVA
20 2.34%
SNS
12 1.40%
MKDA-MKDSZ
11 1.29%
SME RODINA
10 1.17%
#SIEŤ
10 1.17%
TIP
7 0.82%
Egyéb
13 1.52%
Érvényes szavazatok 856
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések