SK
DS
.....

Illésháza

Község

címer zászló
1597 99% magyar 1910
1555 67% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Illésháza
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nový Život
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Somorjai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Bélvata, Csertefasor, Csikóstói-dűlő, Fehérág, Hóstágy, Kismagyar, Kis-sziget, Macskafüzes, Nyilas, Pörös-zátony, Réti-földek, Rónyai-puszta, Salamonföldje (Általútja), Sorják, Szentpéterföldje, Szerh
Koordináták:
48.12145615, 17.46582794
Terület:
22,48 km2
Rang:
község
Népesség:
2257
Tszf. magasság:
121 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93038
Település kód:
501808
Szervezeti azonosító:
305626
Adóazonosító:
2021151836

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz északi részén, Somorjától 17 km-re északkeletre, Dunaszerdahelytől 24 km-re északnyugatra fekszik a Kis-Duna közelében. A négy településből álló község központja Illésházán van. Az 510-es út áthalad a községen, itt keresztezi a Kis-Dunát és Dunahidas (17 km), valamint Diószeg (18 km) felé teremt összeköttetést. Mellékutak kötik össze Léggel (10 km) és Csenkével (4 km). Nyugatról Nagymagyar, délnyugatról Csenke, délről Lég, délkeletről Vittény, keletről Sárrét, északról Jóka községekkel határos. Északi határának nagy részét a Kis-Duna alkotja, de területe egy helyen átnyúlik a folyótól északra is (Sorják).

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község. 1960-ban alakult, Tonkháza, Illésháza és Bélvata egyesítésével Nový Život néven. Kismagyart még 1940-ben csatolták Tonkházához a magyar közigazgatásban. 1920-ig valamennyi elődközsége Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban is a Somorjai járáshoz, mely a község megalakulásának évében, 1960-ban szűnt meg, ekkor Illésháza a Dunaszerdahelyi járáshoz. 1938-1945 között elődközségeit visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás). A község 22,48 km²-es területe 4 kataszteri területre oszlik: Illésháza (12,13 km²), Tonkháza (3,78 km²), Bélvata (4,06 km²), Kismagyar (2,51 km²). 1921-hez képest (a 4 község összterülete ekkor 30,77 km² volt) területe egynegyedével csökkent, csak Illésháza katasztere maradt változatlan. Az elcsatolt területek nagy része az 1951-ben önállósult Vitény községhez került (Tonkházától és Vajasvatától).

Népesség

1921-ben az elődtelepüléseknek összesen 1681 lakosa volt, ez a szám 1939-ig egyötödével növekedett. A rendszerváltásig kismértékű csökkenés figyelhető meg, majd 1991-2011 között 13 %-os növekedés, mely az ezredforduló után a betelepüléssel párhuzamosan felgyorsult. A faluba először a második világháború utáni belső telepítések során költöztek szlovák telepesek, arányszámuk a rendszerváltás után nőtt meg nagymértékben, 2011-ben már az össznépesség 23,8 %-át alkották. A községben igen jelentős a roma etnikumhoz tartozók aránya (20,9 %). A lakosság túlnyomó többsége (85 %) a 18. századi ellenreformáció óta hagyományosan római katolikus vallású.

Történelem

A községet alkotó négy falu mindegyike a 13. században keletkezett, valamennyi nemesi birtok volt (az Illésházy, Batthyány, Esterházy családnak és Werbőczy Istvánnak voltak itt birtokai). A község határában lévő dűlők Serháza, Szentpéterfölde, Salamon nevei régi elpusztult községek voltak. Salamon az Illésházyak, Serházháza pedig az Eszterházyak ősi fészke volt. Eszterháza első okleveles említése 1464–ből származik Esterháza alakban. Szentpéterfölde első írásos említése 1469-ből származik. Templomát 1390-ben említik, még a 17. században Illésháza része lett. Illésházáról az első okleveles említés „Altolutoljafeuld” alakban 1238-ból származik. 1353-ban Elyasvata alakban említik. Az Illésházy család ősi fészkeként megerősített kastélyt is építettek itt, amelyet a 16. század végén újjáépítettek. A Rákóczi-szabadságharcban a falu csaknem teljesen elpusztult. Régi templomát 1780-ban átépítették és kibővítették, ide temetkeztek az Illésházyak 1838-ig, a család kihalásáig. Az Illésházyak birtokait a 19. században a Batthyány család örökölte. 1945. július 19-én Daniel Okáli parancsára a Somorján állomásozó 17. csehszlovák gyalogezred egyik szakasza bevonult a községbe, s helybéli magyarokat kényszermunkára hurcoltak el. Az 1960-as községegyesítés után szövetkezeti községgé vált, a helyi EFSz-nek fénykorában 350-370 tagja volt. A szövetkezet és a pozsonyi cérnagyár fióküzeme (ez utóbbit külföldi befektető vette át) ma is működik. Lakóinak egy része a közeli Pozsony üzemeiben talált munkát. 1990 után több jelentős vállalkozás létesült a községben, többek között egy húsüzem és egy ajtókat, ablakokat, redőnyöket gyártó vállalkozás.

Mai jelentősége

A község magyar tanítási nyelvű alapiskolával (Illésházy István Alapiskola) és két óvodával rendelkezik. Illésháza római katolikus (Szt. Péter és Pál-) temploma a 15. században gótikus, kálváriája a 18. század közepén barokk, kápolnája 1873-ban neoklasszicista stílusban épült. Kismagyaron a Pálffy-kastély a 18. században épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ILLÉSHÁZA. Elegyes magyar falu Posony Vármegy. földes Ura G. Illésházi Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Csalóköz szigetében, Magyari, és Ujhely Jókával határos, határja középszerű, melly egy időre van osztva; de mivel az Érsek Újvári Duna mellett fekszik, az árvíztől gyakorta károkat szenyved, vagyon itten az Uraságnak szép erdeje. TONKHÁZA. Magyar falu Pozsony Várm. földes Urai Gr. Illésházy, és több Urak, fekszik Illésházához nem meszsze, mellynek filiája; Jókához, Nagy Léghez, és Csenkéhez is közel; szántó földgyeikből, és réttyeikből veszik jövedelmeiket lakosai; fűzfákat űltetnek, ’s azoknak ágait használlyák. MAGYAR. Kis, és Nagy Magyar. Ez Nemes, és Portális magyar mező Város, másik N. Magyar falu Posony Várm. Kis Magyarnak földes Urai többek, Nagy Magyarnak pedig a’ Religyiói Kintstár, és más Urak is, Kis Magyar, Nagy Magyarnak filiája, lakosai katolikusok, fekszenek egymáshoz közel, d. Gombának, n. ny. Csákánynak szomszédságokban, a’ kis Duna N. Magyarnak határján foly, ’s Mérges nevű erdővel bír, határjok középszerű. A. F. és Újvári pusztákat árendálják, Kis Magyar, fa, és rét nélkűl szűkölködik, ’s határja is szűk.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Illésháza, magy. falu, Pozsony vmegyében, a kis Duna mellett, N. Magyarhoz 3/4 órányira: 475 kath. lak., kathol. paroch. templommal. Legelője bőven; rétje sok; jó szénája; nagy erdeje; révje van a kis Dunán. A szarvai urad. tartozik. Ut. p. Pozsony. Tonkháza, magyar falu, Poson vgyében, közel a kis Dunához: 185 kath., 8 zsidó lak. A szarvai uradalomé és egynehány nemeseké. Vatta, (Bél-), Poson m. magyar falu, közel a kis Dunához. Számlál 160 kath., 67 ref., 5 zsidó lak. Nagy részt a szarvai uradalom birja. Ut. p. Somorja. Magyar (Kis), Klein Magendorf, magyar falu, Poson vmegyében, N. Magyarhoz 1 fertály órányira: 447 kath., 12 zsidó lak. F. u. több nemesek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Illésháza, csallókozi magyar kisközség, mely 73 házat és 593 róm. kath. vallású lakost számlál. E község 1238- és 1239-ben Általútaljaföld néven, a Salamon nembeli Illésházy és a Szerhásházy (később Esterházy) családok törzsfészkeként van említve. Itt állott az Illésházyak ősi kastélya, melyet Illésházy István a XVI. század végén újonnan felépíttetett, de Rudolf király a XVII. század elején lerontatott. Az 1553-iki portális összeírásban az Illésházyak mellett még Csorba Farkas is birtokosa. 1709-ben özvegy Maholányiné szül. Péterffy Judit birtoka. Később csak az Illésházyak az urai és ezek kihaltával a Batthyányiak öröklik, míg azután házasság útján Pálffy Béla 73gróf tulajdonába került, kinek itt most is nagyobb birtoka van. Ősi templomát Illésházy János gróf 1780-ban kibővíttette és átalakíttatta, mint arról az egyik boltíven olvasható fölirat tanúskodik. A szentély falába van illesztve Illésházy Mátyás gyulafehérvári prépost vörösmárvány sírköve 1510-ből és az utolsó Illésházy (István gróf) díszes síremléke 1838-ból. A török világban Mansfeld Károly tábornok négy napig táborozott itt és innen Komárom felé vonult. A Rákóczy-féle felkelés alkalmával elpusztult a község. Három dűlő tartozik hozzá, u. m. a Szerhásházi, Salamoni és Szent-Péterföldi. Mind a háromnak történeti jelentősége van, a mennyiben az első a Szerhásházyak, illetőleg az Esterházyak ősi fészke volt, a második pedig a Salamon nembeli Illésházyaké; Szentpéterföldje pedig 1469-ben van említve, a mikor az itteni plébános, Zerhas Lászlónak a pörbe idéző levelet kézbesíti. Az Aranyász nevű dűlőn, a Kis-Duna mellett, melyen hajdan révje is volt, azelőtt aranyat mostak. Ide tartoznak Fehérág, Kissziget és Sorják majorok, továbbá Szent-Péter telepítvény. A községben fogyasztási szövetkezet és gazdakör van. Postája és távírója Nagymagyar, vasúti állomása pedig Szempcz. Tonkháza, kisközség a Felső-Csallóközben, 29 házzal és 238 róm. kath. vallású magyar lakossal. Első birtokosa 1435-ben Tankházi Salamon. Mátyás királynak 1488 május 29-én kelt oklevelében Dankháza néven van említve. 1495-ben II. Ulászló csebi Pogány Péter pozsonyi ispánnak és alsóborsai Vízközi Andrásnak adományozza. 1496-ban is a Tankháziak a birtokosai és Tankházi Ábrahám is birtokát Illyés Mátyásnak és Györgynek hagyományozza. Két évvel később II. Ulászló a hűtlenségbe esett Zerhai Zerhass Márton és László birtokát szintén Illyés Györgynek és Mátyásnak adományozza. 1506-ban Verbőczi István is birtokosa. 1533-ban Csorba Gergely és Pál fiai osztozkodnak itteni részeiken. 1540-ben az egyik Csorba-féle birtokot az Illésházyak nyerik. Az 1553-iki portális összeírásban e község neve Tenk-Háza alakban szerepel és birtokosai Illésházy Tamás és Csorba Farkas. Később az Illésházyak után a Batthyányiak is birtokosai lesznek és ezeknek a révén ma Pálffy Béla grófnak van itt nagyobb birtoka. A községnek nincs temploma. Postája és távírója Nagymagyar, vasúti állomása Szempcz. Ide tartoznak Csondor, Ménesakol és Vitté puszták és a Dunaszegi malomházak. Bélvatta, felsőcsallóközi magyar kisközség, 48 házzal és 308, túlnyomó részben róm. kath. vallású lakossal. Ma a vármegyében csupán két Vatta nevű község van, ú. m. Bélvatta és Vajasvatta; hajdan ezeken kívül még Vatta és Bánkvatta is szerepelt. 1239-ben Votha néven, mint Pozsony várának tartozéka van említve. 1281-ben Salamon János és István az urai, a kik birtokukat Ongai Péternek és Farkasnak adják el, melyre 1295-ben az Olgyayak III. Endrétől adományt nyernek. 1308-ban találkozunk először a Bánkvatta elnevezéssel, a mikor Olgyay Péter és Farkas itteni birtokukat Tiborcz fia Péternek adják el. 1362-ben János fiai János és Miklós, László fiai Balázs és László, és Péter fiai János és Miklós, végül Pál fia László, Vatha nevű helységüket egymás között négy részre fölosztják. 1394-ben Petrus de Watha királyi ember nevében találkozunk a község nevével. 1406-ban Marthamagyari Balázs fia Pál itteni birtokát Antal fia Domokosnak és fiainak eladja. A község a pápai tizedszedők jegyzékébe is fel van véve és 1435-ben Belvatay András nemes nevében is említve találjuk. 1495-ben II. Ulászló csebi Pogány Péternek és alsóborsai Vizközy Andrásnak adományozza részeit; 1498-ban pedig a hűtlenségbe esett zerházi Zerhas Márton és László itteni részét Illyés György és Mátyás váradi püspök birtokába bocsátja. 1506-ban Verbőczi Istvánnak is van itt birtoka. 1533-ban Csorba Gergely és Pál fiai osztozkodnak itteni birtokukon. 1591-ben Csorba János a maga birtokrészét Illyésházi Istvánnak zálogosítja el, 1593-ben pedig a magvaszakadt Csorba János birtokát Illyésházi Illyés Tamás pozsonyi alispán, ennek testvére, Saághi Deák Imre és fia Zsigmond kapják. A mult század elején még mindig az Illésházy grófi családot találjuk itt, mint legnagyobb birtokost. Jelenleg Pálffy Béla gróf birja. Ide tartozott hajdan az Általutalja vagy másként Salamonfölde is, 34melyre 1239-ben a Salamon nemzetség és András, Uros, Csekend s társai tartottak igényt. A birtokjog megállapítása czéljából, IV. Béla király 1239. márczius 6-án, Budán kelt rendelete következtében a birtokot igénylők perdöntő párviadalra utasíttattak, mely alkalommal a Salamon nemzetség maradt a győztes, minek következtében IV. Béla 1240-ben a Salamon-nembelieknek adományozta. Mint említettük, 1495-ben II. Ulászló Pogány Péternek és Vizközy Andrásnak adományozta a falu egy részét, 1591-ben azonban már Csorba Gergely és Pál fiai osztozkodtak rajta, de e rész is 1593-ban az Illyésházyaké és a Saághiaké lesz. Bélvatta községhez tartozik Rónya major is. Postája és távírója Nagymagyar, vasúti állomása pedig Szempcz. Kismagyar, kisközség a Felső-Csallóközben, 78 házzal és 512, róm. kath. vallású lakossal. Körjegyzőségi székhely. E község nevét az idők folyamán többféle változatban említik. Legrégibb neve, 1298-ban Marchamagyar, 1482-ben Felsewmagyar, 1678-ban már Magyarka és Kismagyar. III. Endre király 1298-ban a birtok harmadát Somorja városának adományozza. 1313-ban Henzlinus pozsonyi várjobbágy a maga birtokrészét az esztergomi érseknek adja, a ki viszont Kurchmann István pozsonyi polgárt iktatja e birtokba. 1416-ban már Kismagyari László nemes is szerepel itt, de egy évvel később az Olgyai család is birtokosai között foglal helyet. 1471-ben Mátyás király Borsai Péter itteni birtokát elveszi és Vizközi Tamásnak és Pálnak s Hegyi Istvánnak adományozza, mert Borsai Péter Doborgazi Wolth Imrét rabló módjára megtámadta és megölte. 1482-ben felsőmagyari Bély Mihályné és gyermekei, további Vizközi vagyis Borsa Tamás és Pál, pénteksúri Szüllő Miklós fia András, velki Balogh Péter fiai Ferencz és András az itt levő birtokrészekre nézve egyezségre lépnek. 1521-ben Földes János is részbirtokos itt. 1540-ben, a Csorba család magszakadásával az Illésházyak és a Saághiak lesznek újabb birtokosai. 1678-ban Kéméndi Ferencz itteni birtokrészét Orbán Pál ítélőmesternek és nejének, Alvinczy Évának elzálogosítja. Később a Gaál és a Várady családot is uralja, majd a Zichy, Esterházy, Baltazzi és a Batthyány családot is, mely utóbbinak a révén a birtok női ágon gróf Pálffy Béláné tulajdonába került, ki itt ma is birtokos, és a kinek itt díszes, nagy kastélya van. E kastély régi alkatrésze hajdan állítólag a Klarissza-apáczák kolostora volt. Meglehet, hogy ez az a kastély, melyet Bél Mátyás Zsigmond király hajdani nyaralójának tart, melyből azután a Klarisszák nyaralója lett. A régi kastélyt a jelenlegi tulajdonos alakíttatta át és nagyobbíttatta meg 1899-ben 81és 1900-ban. A XVIII. század végén Felső-, Alsó- és Nagymagyar községek szerepelnek, de Klein-Magerdorf német neve is használatos volt. A községnek nincs temploma. Ide tartozik Kismérges erdészlak. Postája Nagymagyar; távíróhivatala és vasúti állomása Szempcz és Somorja-Uszor.

Magyar Katolikus Lexikon

Illésháza, v. Pozsony vm. (Eliašovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. somorjai esp. ker-ében. - 1397: Szentpéter. Első tp-át 1397 e. Szt Péter tit-ra sztelték. Lakói 1560 k. ref-ok lettek. 1770: alapították újra. Mai Szt Péter és Pál tp-át 1780: építették. Kegyura 1880: Batthyány József gr. - Filiái 1917: Bélvata, Tonkháza. - 1949. II. 26-VII: ~ plnosa, Horony András (*1911) pol. okokból vizsgálati fogságban volt. - Lakói 1910: 557 r.k., 5 ev., 1 ref., 8 izr., össz. 571; 1940: 613 r.k., 1 ev., össz. 614. ** Némethy 1894:112. - Gerecze II:657. - Schem. Strig. 1917:175. - Hetényi Varga I:108.

Bedeő Pál - Bors Éva - Fóthy János - Holocsy István - Mészáros András - Németh Imre -

Bors Éva

Csákány - tanított pedagógus, néprajzi gyűjtő, koreográfus.
Illésháza - tanított
névjegyzék

Bedeő Pál

1830
Szentmihályfa - egyházi szolgálatot végzett
1830-as évek
Illésháza - egyházi szolgálatot végzett
1850-1855
Királyrév - egyházi szolgálatot végzett
1855-1862
Szímő - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Fóthy János

1938. 5. 23.
Oroszka - megszületett
Somorja - élt
1965-1974
Illésháza - élt Itt élt és dolgozott körzeti állatorvosként.
névjegyzék

Mészáros András

1949. 7. 11.
Bélvata - megszületett
2006
Nyitra - tanított
névjegyzék

Holocsy István

1950.2.18.
Illésháza - megszületett
1996.7.27.
Komárom - elhunyt
névjegyzék

Németh Imre

1954.12.13.
Kismagyar - megszületett
névjegyzék
Névelőfordulások
1238
Altolutoljafewld
1308
Tonkvatha
1308
Beluatha
1353
Elyasvata
1960
Nový Život
1994
Illésháza

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Illésháza (Eliášovce) 55
Telefon: 0315692473
Fax: 0315692552

Honlap: novyzivot.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Fehér Tibor (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Lőrinczi Jáger Linda (Független)
Kiss Ladislav (MOST - HÍD)
Bankó Ondrej (SMK-MKP)
Farkas Gabriel (SMK-MKP)
Razgyelová Eva (SMK-MKP)
Sztranyovszký Jozef (SMK-MKP)
Buday Peter (SMK-MKP)
Lelkes Tibor (SMK-MKP)
Muzslay Pavel (SMK-MKP)
Független 11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 78% SMK-MKP 7 képviselö 9 képviselö
Illésházai Posta

Eliášovce 55

Illésházai Római Katolikus Plébániahivatal

Illésháza 10.

Illésházy István Magyar Tannyelvű Alapiskola

Illésháza 1

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Illésháza 144

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Illésháza - Tonkháza 486

Illésházai Anyakönyvi Hivatal

Illésháza 55

Illésházai Községi Hivatal

Illésháza 55

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1385 92%
szlovákok 33 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 26 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 56 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1500
magyarok 1597 99%
szlovákok 5 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1614
magyarok 1617 96%
szlovákok 39 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1681
magyarok 2115 99%
szlovákok 10 0%
ruszinok 0 0%
romák 3 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2138
magyarok 1766 91%
szlovákok 107 6%
ruszinok 1 0%
romák 66 3%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1942
magyarok 1746 85%
szlovákok 242 12%
ruszinok 0 0%
romák 50 2%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 2048
magyarok 1557 71%
szlovákok 525 24%
ruszinok 0 0%
romák 58 3%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 2 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 50 2%
összlétszám 2203
magyarok 1555 67%
szlovákok 657 28%
ruszinok 0 0%
romák 33 1%
ukránok 4 0%
csehek 9 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 38 2%
összlétszám 2306
összlétszám 233
magyarok 175 75%
szlovákok 26 11%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 9%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 440
magyarok 421 96%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 525
magyarok 503 96%
szlovákok 6 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 302
magyarok 286 95%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 214
magyarok 214 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 470
magyarok 459 98%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 571
magyarok 565 99%
szlovákok 3 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 359
magyarok 359 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 293
magyarok 274 94%
szlovákok 16 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 458
magyarok 435 95%
szlovákok 8 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 568
magyarok 559 98%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 362
magyarok 349 96%
szlovákok 11 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1198
magyarok 1182 99%
szlovákok 6 1%
ruszinok 0 0%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1852
Választási részvétel: 51.94 %
Kiadott boríték: 962
Bedobott boríték: 961

Polgármester

Érvényes szavazólap: 948
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Fehér Tibor 584 61.60 % SMK-MKP
Lőrinczi Jáger Linda 216 22.78 % Független
Nyársik Ján 148 15.61 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bankó Ondrej 562 SMK-MKP
Farkas Gabriel 549 SMK-MKP
Razgyelová Eva 516 SMK-MKP
Sztranyovszký Jozef 471 SMK-MKP
Buday Peter 426 SMK-MKP
Lőrinczi Jáger Linda 417 Független
Lelkes Tibor 401 SMK-MKP
Muzslay Pavel 395 SMK-MKP
Kiss Ladislav 379 MOST - HÍD
Hideghéthy Adrian 343 SMK-MKP
Mészáros Vincent 258 SMK-MKP
Molnár Zoltán 239 MOST - HÍD
Slaninová Ildikó 222 Független
Mókušová Erika 185 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 77.78% SMK-MKP 7 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1859
Választási részvétel: 18.29 %
Kiadott boríték: 340
Bedobott boríték: 340
Választásra jogosult: 1862
Választási részvétel: 20.19 %
Kiadott boríték: 376
Bedobott boríték: 376
Választásra jogosult: 1 825
Választási részvétel: 17,31 %
Kiadott boríték: 316
Bedobott boríték: 316

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 322
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 311
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Nagy 167 51.86 % MOST - HÍD
József Berényi 124 38.51 % SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 23 7.14 % Független
Ivan Uhliarik 5 1.55 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 3 0.93 % NP
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 21 5.63% Független
József Berényi 190 61.09 % SMK-MKP
Konrád Rigó 65 20.90 % MOST - HÍD
Jozef Viskupič 30 9.65 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 19 6.11 % Független
Jaroslav Cehlárik 5 1.61 % Független
Márius Novák 2 0.64 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 332
Érvényes szavazólap: 305
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
Lajos Berner 175 52.71% MOST - HÍD
József Nagy 163 49.10% MOST - HÍD
Arpád Érsek 154 46.39% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 125 37.65% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 125 37.65% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 112 33.73% MOST - HÍD
László Bacsó 110 33.13% SMK-MKP
József Kvarda 110 33.13% SMK-MKP
Zoltán Hájos 105 31.63% SMK-MKP
László Miklós 103 31.02% SMK-MKP
József Menyhárt 103 31.02% SMK-MKP
Ildikó Laposová 95 28.61% MOST - HÍD
Miroslav Gašpar 91 27.41% MOST - HÍD
Iván Fenes 90 27.11% SMK-MKP
Terézia Földváryová 83 25.00% Független
František Vangel 83 25.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 66 19.88% SMK-MKP
Ľudovít Kulcsár 29 8.73% Független
Eva Farkašová 15 4.52% SRÚS
Attila Lázok 13 3.92% Független
Július Šimon 13 3.92% Független
Jozef Ravasz 10 3.01% SRÚS
Vidor Nagy 10 3.01% SMS
Erika Kočišová 9 2.71% NOVA
Jozef Čech 9 2.71% NP
Štefan Horony 9 2.71% SDKÚ - DS, KDH
Marian Dúbrava 8 2.41% KDH, SDKÚ - DS
Štefan Radics 7 2.11% SMER - SD
Peter Štuller 7 2.11% KDH, SDKÚ - DS
Richard Kmeť 4 1.20% SMER - SD
Mária Rabinová 3 0.90% KSS
Marián Krásny 1 0.30% SNS
József Menyhárt 156 51.15% SMK-MKP
Csaba Orosz 148 48.52% SMK-MKP
Zoltán Hájos 144 47.21% SMK-MKP
László Bacsó 133 43.61% SMK-MKP
Iván Fenes 129 42.30% SMK-MKP
Rozália Hervay 111 36.39% SMK-MKP
Marian Soóky 105 34.43% SMK-MKP
Konrád Rigó 83 27.21% MOST - HÍD
Ladislav Polák 78 25.57% SMK-MKP
Gabriela Józan Horváth 70 22.95% MOST - HÍD
Károly Földes 52 17.05% Független
Albin Varga 46 15.08% MOST - HÍD
František Vangel 46 15.08% MOST - HÍD
Kristian Kovács 38 12.46% MOST - HÍD
Irén Sárközy 38 12.46% MOST - HÍD
Edita Lysinová 38 12.46% MOST - HÍD
Marian Bölcs 37 12.13% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Štefan Horony 36 11.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Zoltán Horváth 35 11.48% Független
Ferenc Berényi 34 11.15% ĽS Naše Slovensko
Ivan Seňan 33 10.82% MOST - HÍD
Ján Berceli 31 10.16% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Renáta Klauková 28 9.18% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Ivan Husár 25 8.20% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Jozef Samek 23 7.54% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Alexander Dakó 22 7.21% Független
Róbert Horváth 21 6.89% MKDA-MKDSZ
Zsolt Sidó 21 6.89% ĽS Naše Slovensko
Pavol Sebök 20 6.56% Független
Jakub Nagy 20 6.56% SZSZO
Robert Tánczos 19 6.23% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Narancsik 11 3.61% ĽS Naše Slovensko
Iveta Fajnorová 10 3.28% NAJ
Zuzana Tóthová 10 3.28% ĽS Naše Slovensko
Richard Kmeť 6 1.97% SMER-SD
Emília Danišová 6 1.97% NAJ
Dagmar Fuseková 5 1.64% NP
Peter Súlovský 4 1.31% SNS
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 29.59 %
Dunaszerdahely 343 15.98 %
Somorja 171 7.97 %
Ekecs 137 6.38 %
Nyárasd 99 4.61 %
Bős 85 3.96 %
Lég 54 2.52 %
Illésháza 46 2.14 %
Kisudvarnok 45 2.10 %
Vásárút 44 2.05 %
Jányok 44 2.05 %
Nyékvárkony 41 1.91 %
Gelle 41 1.91 %
Nagymagyar 38 1.77 %
Csütörtök 36 1.68 %
Csilizradvány 35 1.63 %
Nemeshodos 34 1.58 %
Lögérpatony 33 1.54 %
Alistál 33 1.54 %
Pozsonyeperjes 32 1.49 %
Nagymad 32 1.49 %
Egyházkarcsa 31 1.44 %
Csallóközkürt 30 1.40 %
Nagypaka 30 1.40 %
Nagyudvarnok 28 1.30 %
Diósförgepatony 27 1.26 %
Csiliznyárad 27 1.26 %
Dunakisfalud 26 1.21 %
Balony 25 1.16 %
Csenke 24 1.12 %
Baka 23 1.07 %
Királyfiakarcsa 23 1.07 %
Szap 22 1.03 %
Felbár 22 1.03 %
Felsővámos 21 0.98 %
Albár 19 0.89 %
Lúcs 18 0.84 %
Kulcsod 16 0.75 %
Sárosfa 16 0.75 %
Szentmihályfa 15 0.70 %
Hegyéte 15 0.70 %
Csallóköznádasd 13 0.61 %
Úszor 13 0.61 %
Padány 13 0.61 %
Nagyszarva 13 0.61 %
Nemesgomba 13 0.61 %
Béke 12 0.56 %
Pódatejed 12 0.56 %
Vörösmajor 11 0.51 %
Vajka 11 0.51 %
Bögellő 11 0.51 %
Csilizpatas 11 0.51 %
Nagyabony 10 0.47 %
Doborgaz 9 0.42 %
Csákány 9 0.42 %
Patonyrét 8 0.37 %
Csallóköztárnok 8 0.37 %
Medve 8 0.37 %
Dunatőkés 8 0.37 %
Vitény 7 0.33 %
Sárrét 7 0.33 %
Nagybodak 6 0.28 %
Dercsika 6 0.28 %
Olgya 5 0.23 %
Keszölcés 5 0.23 %
Bacsfa 3 0.14 %
Macháza 1 0.05 %
Dunaszerdahely 1 077 47.26 %
Bős 125 5.48 %
Nyárasd 115 5.05 %
Nyékvárkony 113 4.96 %
Somorja 111 4.87 %
Kisudvarnok 94 4.12 %
Nagymegyer 92 4.04 %
Vásárút 77 3.38 %
Hegyéte 64 2.81 %
Diósförgepatony 58 2.54 %
Nemeshodos 56 2.46 %
Alistál 55 2.41 %
Gelle 51 2.24 %
Pozsonyeperjes 47 2.06 %
Nagyudvarnok 47 2.06 %
Csallóközkürt 46 2.02 %
Egyházkarcsa 43 1.89 %
Lögérpatony 42 1.84 %
Szentmihályfa 41 1.80 %
Ekecs 38 1.67 %
Lég 36 1.58 %
Pódatejed 36 1.58 %
Felbár 30 1.32 %
Nagyabony 30 1.32 %
Albár 28 1.23 %
Nagymad 27 1.18 %
Úszor 25 1.10 %
Csenke 25 1.10 %
Sárosfa 24 1.05 %
Nagyszarva 23 1.01 %
Illésháza 22 0.97 %
Vörösmajor 22 0.97 %
Csütörtök 21 0.92 %
Dunatőkés 21 0.92 %
Felsővámos 20 0.88 %
Jányok 19 0.83 %
Dunakisfalud 18 0.79 %
Királyfiakarcsa 18 0.79 %
Baka 18 0.79 %
Csilizradvány 17 0.75 %
Nagymagyar 17 0.75 %
Csiliznyárad 14 0.61 %
Padány 14 0.61 %
Nagypaka 13 0.57 %
Nemesgomba 13 0.57 %
Lúcs 12 0.53 %
Doborgaz 12 0.53 %
Vajka 11 0.48 %
Csilizpatas 11 0.48 %
Balony 10 0.44 %
Csallóköznádasd 10 0.44 %
Dercsika 10 0.44 %
Bögellő 10 0.44 %
Csallóköztárnok 9 0.39 %
Csákány 8 0.35 %
Medve 8 0.35 %
Olgya 7 0.31 %
Nagybodak 6 0.26 %
Szap 5 0.22 %
Kulcsod 4 0.18 %
Béke 4 0.18 %
Bacsfa 4 0.18 %
Macháza 4 0.18 %
Patonyrét 4 0.18 %
Sárrét 3 0.13 %
Keszölcés 3 0.13 %
Vitény 2 0.09 %
Somorja 1 385 23.09 %
Dunaszerdahely 1 074 17.91 %
Bős 485 8.09 %
Nagymegyer 324 5.40 %
Ekecs 250 4.17 %
Nyékvárkony 218 3.63 %
Gelle 194 3.23 %
Nyárasd 188 3.13 %
Csütörtök 170 2.83 %
Illésháza 148 2.47 %
Nagyszarva 128 2.13 %
Alistál 120 2.00 %
Vásárút 114 1.90 %
Nagymagyar 113 1.88 %
Csilizradvány 103 1.72 %
Felbár 101 1.68 %
Baka 101 1.68 %
Csenke 100 1.67 %
Pozsonyeperjes 96 1.60 %
Diósförgepatony 90 1.50 %
Nagyabony 90 1.50 %
Csiliznyárad 88 1.47 %
Sárosfa 88 1.47 %
Nemeshodos 75 1.25 %
Jányok 74 1.23 %
Bacsfa 70 1.17 %
Lég 70 1.17 %
Lögérpatony 67 1.12 %
Csallóközkürt 67 1.12 %
Hegyéte 64 1.07 %
Béke 59 0.98 %
Csallóköznádasd 56 0.93 %
Felsővámos 48 0.80 %
Csallóköztárnok 47 0.78 %
Balony 46 0.77 %
Csilizpatas 45 0.75 %
Vajka 45 0.75 %
Királyfiakarcsa 44 0.73 %
Nagypaka 42 0.70 %
Úszor 41 0.68 %
Bögellő 40 0.67 %
Szentmihályfa 38 0.63 %
Egyházkarcsa 37 0.62 %
Kisudvarnok 36 0.60 %
Lúcs 35 0.58 %
Nagyudvarnok 35 0.58 %
Szap 32 0.53 %
Csákány 31 0.52 %
Nagybodak 30 0.50 %
Nemesgomba 30 0.50 %
Dercsika 29 0.48 %
Padány 28 0.47 %
Kulcsod 27 0.45 %
Keszölcés 27 0.45 %
Albár 25 0.42 %
Nagymad 25 0.42 %
Doborgaz 23 0.38 %
Dunatőkés 22 0.37 %
Dunakisfalud 21 0.35 %
Medve 18 0.30 %
Vörösmajor 18 0.30 %
Olgya 18 0.30 %
Pódatejed 17 0.28 %
Macháza 12 0.20 %
Patonyrét 11 0.18 %
Sárrét 6 0.10 %
Vitény 3 0.05 %
Somorja 99 7.04 %
Vörösmajor 75 5.33 %
Úszor 51 3.63 %
Dunaszerdahely 47 3.34 %
Lég 19 1.35 %
Nyárasd 14 1.00 %
Bős 12 0.85 %
Nagypaka 11 0.78 %
Lögérpatony 9 0.64 %
Hegyéte 8 0.57 %
Jányok 8 0.57 %
Nyékvárkony 7 0.50 %
Nagymagyar 7 0.50 %
Nemesgomba 7 0.50 %
Nagymegyer 7 0.50 %
Csütörtök 7 0.50 %
Felbár 6 0.43 %
Nemeshodos 6 0.43 %
Gelle 5 0.36 %
Nagyszarva 5 0.36 %
Olgya 5 0.36 %
Illésháza 5 0.36 %
Csiliznyárad 5 0.36 %
Sárrét 4 0.28 %
Diósförgepatony 4 0.28 %
Dunatőkés 4 0.28 %
Vitény 4 0.28 %
Sárosfa 4 0.28 %
Királyfiakarcsa 3 0.21 %
Vajka 3 0.21 %
Macháza 3 0.21 %
Csákány 3 0.21 %
Pozsonyeperjes 3 0.21 %
Nagybodak 3 0.21 %
Baka 3 0.21 %
Lúcs 2 0.14 %
Csenke 2 0.14 %
Kulcsod 2 0.14 %
Ekecs 2 0.14 %
Csilizradvány 2 0.14 %
Bacsfa 2 0.14 %
Keszölcés 2 0.14 %
Pódatejed 2 0.14 %
Doborgaz 2 0.14 %
Szap 2 0.14 %
Csallóközkürt 2 0.14 %
Medve 1 0.07 %
Szentmihályfa 1 0.07 %
Nagyudvarnok 1 0.07 %
Nagyabony 1 0.07 %
Dunakisfalud 1 0.07 %
Egyházkarcsa 1 0.07 %
Alistál 1 0.07 %
Nagymad 1 0.07 %
Kisudvarnok 1 0.07 %
Csallóköznádasd 1 0.07 %
Vásárút 1 0.07 %
Béke 1 0.07 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 31.74 %
Dunaszerdahely 241 10.57 %
Nagymegyer 63 2.76 %
Úszor 61 2.67 %
Nagypaka 57 2.50 %
Bős 56 2.46 %
Lég 55 2.41 %
Nyárasd 48 2.10 %
Gelle 41 1.80 %
Vörösmajor 40 1.75 %
Illésháza 38 1.67 %
Jányok 37 1.62 %
Nagymagyar 37 1.62 %
Csütörtök 36 1.58 %
Ekecs 31 1.36 %
Vásárút 29 1.27 %
Csenke 27 1.18 %
Diósförgepatony 26 1.14 %
Felbár 26 1.14 %
Nemeshodos 26 1.14 %
Kisudvarnok 25 1.10 %
Lögérpatony 23 1.01 %
Királyfiakarcsa 21 0.92 %
Nagyszarva 21 0.92 %
Nagyudvarnok 19 0.83 %
Nagymad 18 0.79 %
Sárosfa 18 0.79 %
Csákány 17 0.75 %
Pozsonyeperjes 16 0.70 %
Dunakisfalud 15 0.66 %
Nyékvárkony 15 0.66 %
Lúcs 14 0.61 %
Csallóköztárnok 13 0.57 %
Felsővámos 13 0.57 %
Nemesgomba 12 0.53 %
Béke 12 0.53 %
Egyházkarcsa 12 0.53 %
Csilizradvány 12 0.53 %
Vajka 10 0.44 %
Bacsfa 10 0.44 %
Szentmihályfa 10 0.44 %
Bögellő 10 0.44 %
Alistál 10 0.44 %
Nagybodak 10 0.44 %
Csallóközkürt 9 0.39 %
Albár 9 0.39 %
Hegyéte 9 0.39 %
Vitény 9 0.39 %
Padány 8 0.35 %
Olgya 8 0.35 %
Sárrét 8 0.35 %
Baka 8 0.35 %
Macháza 8 0.35 %
Dercsika 7 0.31 %
Szap 6 0.26 %
Csiliznyárad 6 0.26 %
Dunatőkés 6 0.26 %
Keszölcés 6 0.26 %
Patonyrét 5 0.22 %
Medve 5 0.22 %
Pódatejed 5 0.22 %
Nagyabony 5 0.22 %
Csallóköznádasd 4 0.18 %
Csilizpatas 4 0.18 %
Doborgaz 4 0.18 %
Balony 4 0.18 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 8.27 %
Somorja 161 4.97 %
Bős 117 3.61 %
Nyárasd 105 3.24 %
Nagymegyer 80 2.47 %
Ekecs 59 1.82 %
Vásárút 51 1.57 %
Gelle 37 1.14 %
Pozsonyeperjes 37 1.14 %
Nyékvárkony 36 1.11 %
Alistál 35 1.08 %
Csütörtök 35 1.08 %
Illésháza 34 1.05 %
Lég 33 1.02 %
Vörösmajor 32 0.99 %
Hegyéte 30 0.93 %
Felbár 30 0.93 %
Lögérpatony 29 0.89 %
Baka 28 0.86 %
Nagymagyar 28 0.86 %
Diósförgepatony 28 0.86 %
Csiliznyárad 27 0.83 %
Kisudvarnok 27 0.83 %
Jányok 26 0.80 %
Csilizradvány 26 0.80 %
Felsővámos 25 0.77 %
Nagyszarva 25 0.77 %
Úszor 25 0.77 %
Csallóközkürt 23 0.71 %
Nagyudvarnok 22 0.68 %
Csenke 21 0.65 %
Nagypaka 19 0.59 %
Sárosfa 19 0.59 %
Egyházkarcsa 18 0.56 %
Dunatőkés 18 0.56 %
Nemesgomba 16 0.49 %
Pódatejed 16 0.49 %
Padány 15 0.46 %
Balony 15 0.46 %
Nemeshodos 15 0.46 %
Nagybodak 14 0.43 %
Csilizpatas 14 0.43 %
Nagymad 14 0.43 %
Csákány 13 0.40 %
Albár 12 0.37 %
Vajka 12 0.37 %
Csallóköztárnok 12 0.37 %
Lúcs 12 0.37 %
Szap 11 0.34 %
Szentmihályfa 11 0.34 %
Nagyabony 11 0.34 %
Medve 11 0.34 %
Csallóköznádasd 11 0.34 %
Kulcsod 10 0.31 %
Bacsfa 10 0.31 %
Olgya 9 0.28 %
Bögellő 9 0.28 %
Béke 8 0.25 %
Dercsika 8 0.25 %
Doborgaz 6 0.19 %
Sárrét 6 0.19 %
Dunakisfalud 6 0.19 %
Királyfiakarcsa 4 0.12 %
Patonyrét 4 0.12 %
Macháza 4 0.12 %
Keszölcés 4 0.12 %
Vitény 2 0.06 %
Dunaszerdahely 870 38.72 %
Somorja 213 9.48 %
Nyárasd 152 6.76 %
Nagymegyer 135 6.01 %
Bős 93 4.14 %
Ekecs 85 3.78 %
Nyékvárkony 80 3.56 %
Vásárút 74 3.29 %
Nemeshodos 68 3.03 %
Lég 63 2.80 %
Nagyudvarnok 59 2.63 %
Gelle 57 2.54 %
Kisudvarnok 55 2.45 %
Nagymad 51 2.27 %
Egyházkarcsa 50 2.23 %
Csallóközkürt 48 2.14 %
Alistál 47 2.09 %
Pozsonyeperjes 46 2.05 %
Illésháza 46 2.05 %
Diósförgepatony 44 1.96 %
Hegyéte 44 1.96 %
Csütörtök 38 1.69 %
Jányok 38 1.69 %
Királyfiakarcsa 37 1.65 %
Nagymagyar 37 1.65 %
Nagyabony 35 1.56 %
Csilizradvány 32 1.42 %
Baka 31 1.38 %
Felsővámos 31 1.38 %
Szentmihályfa 29 1.29 %
Felbár 29 1.29 %
Lögérpatony 29 1.29 %
Nagypaka 28 1.25 %
Albár 27 1.20 %
Lúcs 21 0.93 %
Sárosfa 21 0.93 %
Csenke 21 0.93 %
Vörösmajor 21 0.93 %
Csiliznyárad 21 0.93 %
Dunakisfalud 18 0.80 %
Pódatejed 18 0.80 %
Padány 16 0.71 %
Nagyszarva 16 0.71 %
Csallóköznádasd 16 0.71 %
Úszor 15 0.67 %
Dercsika 15 0.67 %
Béke 14 0.62 %
Szap 12 0.53 %
Dunatőkés 12 0.53 %
Nemesgomba 11 0.49 %
Vajka 11 0.49 %
Patonyrét 11 0.49 %
Balony 11 0.49 %
Doborgaz 11 0.49 %
Olgya 10 0.45 %
Csilizpatas 10 0.45 %
Bögellő 10 0.45 %
Csallóköztárnok 9 0.40 %
Sárrét 9 0.40 %
Csákány 9 0.40 %
Nagybodak 8 0.36 %
Vitény 6 0.27 %
Bacsfa 6 0.27 %
Keszölcés 6 0.27 %
Medve 5 0.22 %
Macháza 4 0.18 %
Kulcsod 4 0.18 %
Dunaszerdahely 360 8.85 %
Somorja 261 6.42 %
Csütörtök 168 4.13 %
Nagymegyer 90 2.21 %
Lég 80 1.97 %
Jányok 73 1.79 %
Illésháza 70 1.72 %
Gelle 69 1.70 %
Nyárasd 66 1.62 %
Nagymagyar 61 1.50 %
Bős 60 1.48 %
Vásárút 49 1.20 %
Csenke 49 1.20 %
Nyékvárkony 46 1.13 %
Ekecs 42 1.03 %
Csákány 36 0.89 %
Kisudvarnok 34 0.84 %
Felbár 33 0.81 %
Nemesgomba 33 0.81 %
Sárosfa 33 0.81 %
Nagypaka 32 0.79 %
Béke 32 0.79 %
Vörösmajor 31 0.76 %
Lögérpatony 31 0.76 %
Nagyudvarnok 31 0.76 %
Alistál 29 0.71 %
Úszor 28 0.69 %
Diósförgepatony 27 0.66 %
Nemeshodos 27 0.66 %
Csilizradvány 25 0.61 %
Lúcs 25 0.61 %
Királyfiakarcsa 24 0.59 %
Egyházkarcsa 24 0.59 %
Csallóközkürt 24 0.59 %
Szentmihályfa 23 0.57 %
Dunakisfalud 23 0.57 %
Nagyszarva 22 0.54 %
Felsővámos 21 0.52 %
Pozsonyeperjes 19 0.47 %
Nagymad 18 0.44 %
Olgya 18 0.44 %
Baka 17 0.42 %
Vajka 17 0.42 %
Nagyabony 15 0.37 %
Csallóköztárnok 15 0.37 %
Csiliznyárad 15 0.37 %
Hegyéte 15 0.37 %
Nagybodak 15 0.37 %
Csallóköznádasd 14 0.34 %
Padány 12 0.30 %
Csilizpatas 12 0.30 %
Szap 11 0.27 %
Bögellő 11 0.27 %
Keszölcés 11 0.27 %
Dunatőkés 10 0.25 %
Balony 10 0.25 %
Patonyrét 10 0.25 %
Dercsika 9 0.22 %
Sárrét 9 0.22 %
Albár 8 0.20 %
Pódatejed 8 0.20 %
Bacsfa 7 0.17 %
Doborgaz 7 0.17 %
Medve 6 0.15 %
Vitény 5 0.12 %
Kulcsod 2 0.05 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 23.79 %
Somorja 267 10.73 %
Nagymegyer 185 7.44 %
Bős 116 4.66 %
Nyárasd 98 3.94 %
Kisudvarnok 80 3.22 %
Ekecs 68 2.73 %
Lég 67 2.69 %
Gelle 66 2.65 %
Nyékvárkony 55 2.21 %
Vásárút 55 2.21 %
Nemeshodos 53 2.13 %
Jányok 51 2.05 %
Egyházkarcsa 50 2.01 %
Felbár 48 1.93 %
Lögérpatony 44 1.77 %
Nagyudvarnok 44 1.77 %
Alistál 43 1.73 %
Csütörtök 43 1.73 %
Nagymad 42 1.69 %
Csiliznyárad 41 1.65 %
Diósförgepatony 41 1.65 %
Illésháza 38 1.53 %
Baka 37 1.49 %
Csallóközkürt 33 1.33 %
Nagymagyar 32 1.29 %
Királyfiakarcsa 31 1.25 %
Felsővámos 31 1.25 %
Pozsonyeperjes 30 1.21 %
Nagypaka 30 1.21 %
Dunakisfalud 29 1.17 %
Csenke 27 1.09 %
Nagyabony 26 1.05 %
Csilizradvány 25 1.00 %
Szap 24 0.96 %
Úszor 23 0.92 %
Szentmihályfa 23 0.92 %
Sárosfa 23 0.92 %
Nagyszarva 23 0.92 %
Albár 22 0.88 %
Csilizpatas 22 0.88 %
Hegyéte 20 0.80 %
Lúcs 20 0.80 %
Padány 19 0.76 %
Balony 18 0.72 %
Bögellő 17 0.68 %
Dercsika 17 0.68 %
Pódatejed 17 0.68 %
Csákány 15 0.60 %
Vajka 14 0.56 %
Bacsfa 14 0.56 %
Csallóköztárnok 14 0.56 %
Nemesgomba 14 0.56 %
Nagybodak 13 0.52 %
Csallóköznádasd 13 0.52 %
Kulcsod 12 0.48 %
Béke 12 0.48 %
Vörösmajor 11 0.44 %
Dunatőkés 10 0.40 %
Keszölcés 10 0.40 %
Medve 10 0.40 %
Olgya 9 0.36 %
Sárrét 7 0.28 %
Patonyrét 7 0.28 %
Vitény 4 0.16 %
Doborgaz 4 0.16 %
Macháza 2 0.08 %
Somorja 447 28.01 %
Dunaszerdahely 163 10.21 %
Vörösmajor 106 6.64 %
Úszor 102 6.39 %
Bős 45 2.82 %
Lég 40 2.51 %
Nagypaka 32 2.01 %
Olgya 26 1.63 %
Illésháza 25 1.57 %
Nagymegyer 23 1.44 %
Jányok 21 1.32 %
Gelle 20 1.25 %
Nagymagyar 20 1.25 %
Lögérpatony 18 1.13 %
Macháza 17 1.07 %
Csákány 17 1.07 %
Vajka 16 1.00 %
Csenke 14 0.88 %
Nemesgomba 14 0.88 %
Csütörtök 14 0.88 %
Szentmihályfa 13 0.81 %
Vitény 13 0.81 %
Hegyéte 13 0.81 %
Nagyszarva 12 0.75 %
Doborgaz 11 0.69 %
Nemeshodos 11 0.69 %
Kisudvarnok 11 0.69 %
Királyfiakarcsa 10 0.63 %
Felbár 10 0.63 %
Sárosfa 10 0.63 %
Béke 10 0.63 %
Diósförgepatony 10 0.63 %
Nyárasd 9 0.56 %
Egyházkarcsa 9 0.56 %
Ekecs 9 0.56 %
Sárrét 8 0.50 %
Nagyabony 7 0.44 %
Csallóköztárnok 7 0.44 %
Nagybodak 7 0.44 %
Keszölcés 6 0.38 %
Csilizpatas 6 0.38 %
Pozsonyeperjes 5 0.31 %
Csilizradvány 5 0.31 %
Csallóköznádasd 5 0.31 %
Pódatejed 5 0.31 %
Kulcsod 5 0.31 %
Baka 5 0.31 %
Nyékvárkony 4 0.25 %
Dercsika 4 0.25 %
Alistál 4 0.25 %
Csiliznyárad 4 0.25 %
Bacsfa 4 0.25 %
Lúcs 3 0.19 %
Nagymad 3 0.19 %
Vásárút 3 0.19 %
Dunakisfalud 2 0.13 %
Csallóközkürt 2 0.13 %
Padány 2 0.13 %
Nagyudvarnok 2 0.13 %
Felsővámos 2 0.13 %
Dunatőkés 2 0.13 %
Balony 1 0.06 %
Bögellő 1 0.06 %
Szap 1 0.06 %
Patonyrét 1 0.06 %
Medve 1 0.06 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 18.28 %
Dunaszerdahely 240 14.29 %
Nagypaka 190 11.32 %
Lég 100 5.96 %
Nagymegyer 63 3.75 %
Vörösmajor 56 3.34 %
Bős 52 3.10 %
Nyárasd 48 2.86 %
Úszor 47 2.80 %
Jányok 44 2.62 %
Nemeshodos 37 2.20 %
Gelle 36 2.14 %
Diósförgepatony 34 2.03 %
Illésháza 33 1.97 %
Csütörtök 31 1.85 %
Nagymagyar 30 1.79 %
Egyházkarcsa 29 1.73 %
Nagyszarva 29 1.73 %
Felbár 28 1.67 %
Királyfiakarcsa 28 1.67 %
Kisudvarnok 27 1.61 %
Nyékvárkony 26 1.55 %
Csenke 26 1.55 %
Béke 23 1.37 %
Lögérpatony 23 1.37 %
Sárrét 23 1.37 %
Sárosfa 22 1.31 %
Ekecs 22 1.31 %
Szentmihályfa 21 1.25 %
Nagymad 20 1.19 %
Nagyudvarnok 20 1.19 %
Vitény 18 1.07 %
Csallóköztárnok 18 1.07 %
Nemesgomba 16 0.95 %
Vásárút 16 0.95 %
Csákány 15 0.89 %
Bacsfa 15 0.89 %
Lúcs 14 0.83 %
Albár 13 0.77 %
Keszölcés 13 0.77 %
Csilizradvány 13 0.77 %
Pozsonyeperjes 13 0.77 %
Felsővámos 12 0.71 %
Dunakisfalud 12 0.71 %
Alistál 11 0.66 %
Csilizpatas 11 0.66 %
Macháza 10 0.60 %
Baka 10 0.60 %
Nagyabony 10 0.60 %
Olgya 10 0.60 %
Csallóközkürt 9 0.54 %
Szap 9 0.54 %
Csallóköznádasd 8 0.48 %
Padány 8 0.48 %
Nagybodak 8 0.48 %
Vajka 7 0.42 %
Hegyéte 7 0.42 %
Dercsika 7 0.42 %
Pódatejed 6 0.36 %
Bögellő 5 0.30 %
Patonyrét 5 0.30 %
Csiliznyárad 4 0.24 %
Kulcsod 3 0.18 %
Balony 3 0.18 %
Dunatőkés 3 0.18 %
Doborgaz 3 0.18 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 19.46 %
Dunaszerdahely 61 6.38 %
Úszor 42 4.39 %
Lég 20 2.09 %
Bős 16 1.67 %
Vörösmajor 15 1.57 %
Felbár 14 1.46 %
Ekecs 12 1.26 %
Gelle 11 1.15 %
Nagyszarva 10 1.05 %
Nagypaka 10 1.05 %
Nemesgomba 10 1.05 %
Csütörtök 10 1.05 %
Illésháza 10 1.05 %
Pozsonyeperjes 9 0.94 %
Nagymegyer 8 0.84 %
Olgya 8 0.84 %
Nyárasd 8 0.84 %
Csallóközkürt 7 0.73 %
Vajka 6 0.63 %
Lögérpatony 6 0.63 %
Sárosfa 6 0.63 %
Nagymagyar 6 0.63 %
Nemeshodos 6 0.63 %
Csallóköztárnok 5 0.52 %
Vásárút 5 0.52 %
Jányok 5 0.52 %
Csiliznyárad 4 0.42 %
Csenke 4 0.42 %
Egyházkarcsa 4 0.42 %
Hegyéte 4 0.42 %
Csilizradvány 4 0.42 %
Nyékvárkony 4 0.42 %
Csallóköznádasd 4 0.42 %
Kisudvarnok 3 0.31 %
Nagyudvarnok 3 0.31 %
Diósförgepatony 3 0.31 %
Patonyrét 3 0.31 %
Sárrét 3 0.31 %
Dunakisfalud 3 0.31 %
Baka 3 0.31 %
Medve 2 0.21 %
Csilizpatas 2 0.21 %
Béke 2 0.21 %
Nagybodak 2 0.21 %
Macháza 2 0.21 %
Vitény 2 0.21 %
Doborgaz 2 0.21 %
Bacsfa 2 0.21 %
Dunatőkés 2 0.21 %
Nagymad 1 0.10 %
Lúcs 1 0.10 %
Alistál 1 0.10 %
Dercsika 1 0.10 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 17.28 %
Bős 926 11.93 %
Somorja 687 8.85 %
Nagymegyer 475 6.12 %
Ekecs 358 4.61 %
Nyékvárkony 355 4.57 %
Nyárasd 327 4.21 %
Gelle 248 3.20 %
Vásárút 179 2.31 %
Alistál 170 2.19 %
Baka 158 2.04 %
Csütörtök 157 2.02 %
Csiliznyárad 156 2.01 %
Illésháza 129 1.66 %
Nagyszarva 128 1.65 %
Csilizradvány 124 1.60 %
Pozsonyeperjes 121 1.56 %
Felbár 121 1.56 %
Diósförgepatony 119 1.53 %
Csallóközkürt 112 1.44 %
Nagyabony 104 1.34 %
Nagymagyar 103 1.33 %
Nemeshodos 102 1.31 %
Csenke 96 1.24 %
Balony 94 1.21 %
Egyházkarcsa 92 1.19 %
Hegyéte 92 1.19 %
Lögérpatony 90 1.16 %
Sárosfa 87 1.12 %
Felsővámos 85 1.10 %
Lég 85 1.10 %
Csallóköznádasd 81 1.04 %
Csilizpatas 70 0.90 %
Kisudvarnok 66 0.85 %
Szap 65 0.84 %
Nagyudvarnok 61 0.79 %
Jányok 60 0.77 %
Királyfiakarcsa 60 0.77 %
Nagybodak 57 0.73 %
Nagypaka 56 0.72 %
Medve 53 0.68 %
Béke 49 0.63 %
Szentmihályfa 48 0.62 %
Lúcs 48 0.62 %
Dercsika 48 0.62 %
Nagymad 45 0.58 %
Kulcsod 45 0.58 %
Vajka 44 0.57 %
Albár 44 0.57 %
Pódatejed 43 0.55 %
Dunakisfalud 42 0.54 %
Bögellő 40 0.52 %
Bacsfa 38 0.49 %
Padány 34 0.44 %
Csallóköztárnok 32 0.41 %
Nemesgomba 31 0.40 %
Csákány 28 0.36 %
Úszor 27 0.35 %
Dunatőkés 25 0.32 %
Doborgaz 19 0.24 %
Macháza 14 0.18 %
Keszölcés 14 0.18 %
Patonyrét 12 0.15 %
Olgya 7 0.09 %
Vörösmajor 5 0.06 %
Sárrét 4 0.05 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 18.66 %
Dunaszerdahely 106 3.42 %
Vörösmajor 45 1.45 %
Úszor 45 1.45 %
Nagymegyer 29 0.94 %
Lég 27 0.87 %
Bős 26 0.84 %
Bacsfa 25 0.81 %
Felbár 23 0.74 %
Nagypaka 21 0.68 %
Illésháza 20 0.65 %
Gelle 19 0.61 %
Nagymagyar 19 0.61 %
Csütörtök 17 0.55 %
Jányok 16 0.52 %
Nagyszarva 16 0.52 %
Lögérpatony 14 0.45 %
Ekecs 13 0.42 %
Nyékvárkony 12 0.39 %
Olgya 12 0.39 %
Vajka 12 0.39 %
Csákány 10 0.32 %
Nyárasd 10 0.32 %
Csenke 9 0.29 %
Csallóköztárnok 9 0.29 %
Csiliznyárad 9 0.29 %
Szentmihályfa 8 0.26 %
Egyházkarcsa 8 0.26 %
Nagybodak 8 0.26 %
Béke 8 0.26 %
Alistál 7 0.23 %
Hegyéte 7 0.23 %
Sárosfa 7 0.23 %
Vásárút 6 0.19 %
Kisudvarnok 6 0.19 %
Nemeshodos 6 0.19 %
Királyfiakarcsa 6 0.19 %
Baka 6 0.19 %
Diósförgepatony 6 0.19 %
Nemesgomba 6 0.19 %
Doborgaz 5 0.16 %
Pódatejed 5 0.16 %
Dunakisfalud 4 0.13 %
Macháza 3 0.10 %
Csallóközkürt 3 0.10 %
Bögellő 3 0.10 %
Pozsonyeperjes 3 0.10 %
Csilizradvány 3 0.10 %
Csallóköznádasd 3 0.10 %
Vitény 3 0.10 %
Lúcs 3 0.10 %
Kulcsod 2 0.06 %
Patonyrét 2 0.06 %
Szap 2 0.06 %
Dunatőkés 2 0.06 %
Felsővámos 2 0.06 %
Dercsika 2 0.06 %
Nagyudvarnok 2 0.06 %
Sárrét 1 0.03 %
Nagyabony 1 0.03 %
Balony 1 0.03 %
Albár 1 0.03 %
Keszölcés 1 0.03 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 5.18 %
Somorja 63 2.32 %
Vörösmajor 29 1.07 %
Bős 28 1.03 %
Felbár 28 1.03 %
Kisudvarnok 21 0.77 %
Nagymegyer 20 0.74 %
Úszor 19 0.70 %
Nyárasd 18 0.66 %
Diósförgepatony 18 0.66 %
Nyékvárkony 17 0.63 %
Lég 16 0.59 %
Lögérpatony 16 0.59 %
Ekecs 14 0.51 %
Nagypaka 11 0.40 %
Nagyudvarnok 11 0.40 %
Illésháza 11 0.40 %
Csenke 10 0.37 %
Csallóközkürt 10 0.37 %
Albár 9 0.33 %
Nagymagyar 9 0.33 %
Csütörtök 9 0.33 %
Lúcs 9 0.33 %
Csiliznyárad 8 0.29 %
Nagyszarva 7 0.26 %
Csilizpatas 7 0.26 %
Hegyéte 7 0.26 %
Gelle 7 0.26 %
Dunatőkés 7 0.26 %
Baka 7 0.26 %
Sárosfa 7 0.26 %
Dunakisfalud 6 0.22 %
Nemeshodos 6 0.22 %
Pódatejed 6 0.22 %
Jányok 6 0.22 %
Szentmihályfa 6 0.22 %
Nagyabony 6 0.22 %
Alistál 6 0.22 %
Felsővámos 6 0.22 %
Vásárút 6 0.22 %
Vitény 5 0.18 %
Bacsfa 5 0.18 %
Csallóköznádasd 4 0.15 %
Csilizradvány 4 0.15 %
Nagymad 4 0.15 %
Egyházkarcsa 4 0.15 %
Keszölcés 4 0.15 %
Dercsika 3 0.11 %
Padány 3 0.11 %
Pozsonyeperjes 3 0.11 %
Csallóköztárnok 3 0.11 %
Csákány 3 0.11 %
Balony 3 0.11 %
Vajka 3 0.11 %
Sárrét 3 0.11 %
Nagybodak 3 0.11 %
Medve 2 0.07 %
Nemesgomba 2 0.07 %
Olgya 2 0.07 %
Kulcsod 2 0.07 %
Királyfiakarcsa 2 0.07 %
Macháza 2 0.07 %
Patonyrét 1 0.04 %
Doborgaz 1 0.04 %
Szap 1 0.04 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 26.35 %
Somorja 244 20.54 %
Úszor 77 6.48 %
Vörösmajor 75 6.31 %
Bős 43 3.62 %
Lég 42 3.54 %
Nagymegyer 37 3.11 %
Nemeshodos 28 2.36 %
Olgya 27 2.27 %
Illésháza 23 1.94 %
Nagypaka 23 1.94 %
Egyházkarcsa 21 1.77 %
Csütörtök 20 1.68 %
Csákány 20 1.68 %
Hegyéte 20 1.68 %
Lögérpatony 19 1.60 %
Pozsonyeperjes 18 1.52 %
Kisudvarnok 18 1.52 %
Macháza 17 1.43 %
Diósförgepatony 17 1.43 %
Nyárasd 17 1.43 %
Gelle 16 1.35 %
Felbár 15 1.26 %
Doborgaz 15 1.26 %
Szentmihályfa 14 1.18 %
Jányok 14 1.18 %
Nagyabony 13 1.09 %
Nagymagyar 13 1.09 %
Nagymad 12 1.01 %
Nemesgomba 12 1.01 %
Ekecs 12 1.01 %
Alistál 11 0.93 %
Vitény 11 0.93 %
Nyékvárkony 11 0.93 %
Nagyudvarnok 11 0.93 %
Csallóközkürt 10 0.84 %
Vásárút 10 0.84 %
Csenke 10 0.84 %
Sárosfa 9 0.76 %
Béke 9 0.76 %
Nagybodak 9 0.76 %
Vajka 9 0.76 %
Nagyszarva 8 0.67 %
Sárrét 8 0.67 %
Csilizradvány 7 0.59 %
Pódatejed 7 0.59 %
Csallóköztárnok 6 0.51 %
Bacsfa 6 0.51 %
Baka 5 0.42 %
Csiliznyárad 5 0.42 %
Felsővámos 5 0.42 %
Dunatőkés 5 0.42 %
Királyfiakarcsa 5 0.42 %
Lúcs 5 0.42 %
Keszölcés 5 0.42 %
Dercsika 4 0.34 %
Patonyrét 4 0.34 %
Dunakisfalud 4 0.34 %
Csallóköznádasd 3 0.25 %
Balony 3 0.25 %
Albár 3 0.25 %
Kulcsod 3 0.25 %
Csilizpatas 3 0.25 %
Bögellő 2 0.17 %
Medve 2 0.17 %
Padány 2 0.17 %
Szap 2 0.17 %
Dunaszerdahely 521 18.55 %
Somorja 281 10.00 %
Úszor 84 2.99 %
Hegyéte 81 2.88 %
Nyárasd 73 2.60 %
Vörösmajor 72 2.56 %
Bős 61 2.17 %
Nagymegyer 56 1.99 %
Lögérpatony 40 1.42 %
Kisudvarnok 36 1.28 %
Lég 35 1.25 %
Nemeshodos 35 1.25 %
Illésháza 31 1.10 %
Nagypaka 31 1.10 %
Gelle 31 1.10 %
Vásárút 30 1.07 %
Nyékvárkony 29 1.03 %
Diósförgepatony 28 1.00 %
Csákány 28 1.00 %
Nagymagyar 28 1.00 %
Egyházkarcsa 28 1.00 %
Felbár 28 1.00 %
Csütörtök 25 0.89 %
Pódatejed 24 0.85 %
Olgya 23 0.82 %
Nagyudvarnok 22 0.78 %
Macháza 22 0.78 %
Alistál 21 0.75 %
Szentmihályfa 21 0.75 %
Ekecs 21 0.75 %
Jányok 20 0.71 %
Nagyabony 19 0.68 %
Pozsonyeperjes 18 0.64 %
Doborgaz 18 0.64 %
Csenke 15 0.53 %
Csilizradvány 15 0.53 %
Nemesgomba 15 0.53 %
Albár 14 0.50 %
Csallóközkürt 14 0.50 %
Vajka 12 0.43 %
Sárosfa 12 0.43 %
Nagyszarva 11 0.39 %
Padány 11 0.39 %
Csiliznyárad 11 0.39 %
Királyfiakarcsa 11 0.39 %
Csallóköztárnok 10 0.36 %
Felsővámos 10 0.36 %
Csilizpatas 9 0.32 %
Baka 9 0.32 %
Dunakisfalud 9 0.32 %
Sárrét 9 0.32 %
Béke 9 0.32 %
Dunatőkés 8 0.28 %
Csallóköznádasd 8 0.28 %
Vitény 8 0.28 %
Nagybodak 7 0.25 %
Kulcsod 7 0.25 %
Keszölcés 6 0.21 %
Lúcs 6 0.21 %
Nagymad 5 0.18 %
Balony 5 0.18 %
Szap 5 0.18 %
Medve 5 0.18 %
Dercsika 4 0.14 %
Bögellő 4 0.14 %
Bacsfa 4 0.14 %
Patonyrét 3 0.11 %
Dunaszerdahely 2 056 22.80 %
Bős 801 8.88 %
Somorja 775 8.59 %
Nagymegyer 651 7.22 %
Ekecs 497 5.51 %
Nyékvárkony 436 4.84 %
Nyárasd 408 4.52 %
Gelle 291 3.23 %
Vásárút 246 2.73 %
Alistál 211 2.34 %
Csütörtök 186 2.06 %
Baka 160 1.77 %
Diósförgepatony 160 1.77 %
Illésháza 156 1.73 %
Csiliznyárad 154 1.71 %
Csilizradvány 151 1.67 %
Nemeshodos 150 1.66 %
Pozsonyeperjes 149 1.65 %
Nagyszarva 145 1.61 %
Csallóközkürt 142 1.57 %
Csenke 137 1.52 %
Hegyéte 129 1.43 %
Nagyabony 129 1.43 %
Felbár 123 1.36 %
Egyházkarcsa 123 1.36 %
Kisudvarnok 122 1.35 %
Lögérpatony 121 1.34 %
Nagymagyar 119 1.32 %
Balony 109 1.21 %
Felsővámos 108 1.20 %
Nagyudvarnok 103 1.14 %
Jányok 95 1.05 %
Sárosfa 89 0.99 %
Lég 87 0.96 %
Csallóköznádasd 86 0.95 %
Nagymad 81 0.90 %
Albár 78 0.87 %
Királyfiakarcsa 75 0.83 %
Szentmihályfa 71 0.79 %
Csilizpatas 70 0.78 %
Medve 69 0.77 %
Szap 65 0.72 %
Bögellő 58 0.64 %
Pódatejed 57 0.63 %
Lúcs 56 0.62 %
Béke 53 0.59 %
Dunakisfalud 53 0.59 %
Vajka 50 0.55 %
Nagybodak 49 0.54 %
Kulcsod 47 0.52 %
Csákány 40 0.44 %
Bacsfa 40 0.44 %
Dunatőkés 40 0.44 %
Dercsika 39 0.43 %
Csallóköztárnok 37 0.41 %
Nagypaka 37 0.41 %
Padány 36 0.40 %
Nemesgomba 34 0.38 %
Keszölcés 19 0.21 %
Doborgaz 19 0.21 %
Úszor 18 0.20 %
Olgya 15 0.17 %
Patonyrét 11 0.12 %
Macháza 11 0.12 %
Sárrét 6 0.07 %
Vörösmajor 5 0.06 %
Vitény 5 0.06 %
Dunaszerdahely 1 201 26.92 %
Somorja 456 10.22 %
Nagymegyer 359 8.05 %
Bős 198 4.44 %
Nyárasd 185 4.15 %
Nyékvárkony 146 3.27 %
Gelle 145 3.25 %
Ekecs 135 3.03 %
Kisudvarnok 118 2.64 %
Vásárút 111 2.49 %
Lég 107 2.40 %
Egyházkarcsa 94 2.11 %
Nemeshodos 91 2.04 %
Diósförgepatony 85 1.90 %
Illésháza 83 1.86 %
Pozsonyeperjes 81 1.82 %
Alistál 77 1.73 %
Jányok 76 1.70 %
Lögérpatony 73 1.64 %
Csütörtök 72 1.61 %
Nagyudvarnok 72 1.61 %
Hegyéte 69 1.55 %
Felbár 68 1.52 %
Nagymad 64 1.43 %
Szentmihályfa 62 1.39 %
Csenke 60 1.34 %
Csallóközkürt 59 1.32 %
Nagymagyar 57 1.28 %
Nagypaka 57 1.28 %
Albár 56 1.26 %
Királyfiakarcsa 56 1.26 %
Csilizradvány 54 1.21 %
Csiliznyárad 52 1.17 %
Nagyszarva 51 1.14 %
Baka 47 1.05 %
Felsővámos 47 1.05 %
Lúcs 45 1.01 %
Nagyabony 44 0.99 %
Dunakisfalud 42 0.94 %
Úszor 39 0.87 %
Szap 35 0.78 %
Sárosfa 34 0.76 %
Pódatejed 33 0.74 %
Csallóköznádasd 31 0.69 %
Csákány 31 0.69 %
Balony 30 0.67 %
Padány 29 0.65 %
Béke 28 0.63 %
Csilizpatas 28 0.63 %
Nemesgomba 27 0.61 %
Bögellő 26 0.58 %
Csallóköztárnok 25 0.56 %
Keszölcés 23 0.52 %
Bacsfa 23 0.52 %
Kulcsod 21 0.47 %
Doborgaz 21 0.47 %
Nagybodak 19 0.43 %
Dercsika 18 0.40 %
Dunatőkés 17 0.38 %
Vajka 17 0.38 %
Vörösmajor 17 0.38 %
Medve 15 0.34 %
Olgya 14 0.31 %
Sárrét 13 0.29 %
Vitény 10 0.22 %
Patonyrét 9 0.20 %
Macháza 7 0.16 %
Dunaszerdahely 317 9.45 %
Somorja 161 4.80 %
Lögérpatony 119 3.55 %
Nagymegyer 80 2.38 %
Gelle 74 2.21 %
Lég 73 2.18 %
Bős 60 1.79 %
Diósförgepatony 57 1.70 %
Nyárasd 53 1.58 %
Szentmihályfa 42 1.25 %
Nyékvárkony 42 1.25 %
Jányok 41 1.22 %
Kisudvarnok 41 1.22 %
Nagymagyar 39 1.16 %
Illésháza 38 1.13 %
Lúcs 33 0.98 %
Vásárút 33 0.98 %
Ekecs 31 0.92 %
Csütörtök 29 0.86 %
Felbár 28 0.83 %
Nemeshodos 27 0.80 %
Nagypaka 23 0.69 %
Nagymad 23 0.69 %
Alistál 23 0.69 %
Királyfiakarcsa 22 0.66 %
Pozsonyeperjes 22 0.66 %
Egyházkarcsa 22 0.66 %
Csenke 21 0.63 %
Nagyudvarnok 21 0.63 %
Felsővámos 20 0.60 %
Hegyéte 20 0.60 %
Dunakisfalud 19 0.57 %
Csilizradvány 17 0.51 %
Nagyszarva 16 0.48 %
Sárosfa 15 0.45 %
Baka 15 0.45 %
Béke 15 0.45 %
Bögellő 14 0.42 %
Szap 13 0.39 %
Nagyabony 13 0.39 %
Úszor 13 0.39 %
Csallóközkürt 13 0.39 %
Csákány 12 0.36 %
Csiliznyárad 11 0.33 %
Csilizpatas 11 0.33 %
Nemesgomba 11 0.33 %
Albár 10 0.30 %
Padány 10 0.30 %
Csallóköznádasd 10 0.30 %
Vitény 10 0.30 %
Olgya 9 0.27 %
Doborgaz 9 0.27 %
Vörösmajor 9 0.27 %
Dercsika 9 0.27 %
Pódatejed 8 0.24 %
Keszölcés 8 0.24 %
Balony 8 0.24 %
Csallóköztárnok 8 0.24 %
Bacsfa 8 0.24 %
Vajka 8 0.24 %
Patonyrét 7 0.21 %
Nagybodak 7 0.21 %
Dunatőkés 7 0.21 %
Kulcsod 4 0.12 %
Sárrét 4 0.12 %
Macháza 2 0.06 %
Medve 1 0.03 %
Dunaszerdahely 827 24.78 %
Nagymegyer 263 7.88 %
Nyárasd 241 7.22 %
Somorja 208 6.23 %
Bős 196 5.87 %
Ekecs 118 3.54 %
Alistál 113 3.39 %
Nyékvárkony 89 2.67 %
Felbár 69 2.07 %
Diósförgepatony 67 2.01 %
Gelle 64 1.92 %
Vásárút 64 1.92 %
Kisudvarnok 61 1.83 %
Nemeshodos 57 1.71 %
Csilizradvány 56 1.68 %
Hegyéte 54 1.62 %
Egyházkarcsa 52 1.56 %
Pozsonyeperjes 52 1.56 %
Illésháza 52 1.56 %
Csenke 50 1.50 %
Csallóközkürt 50 1.50 %
Nagyudvarnok 46 1.38 %
Lögérpatony 42 1.26 %
Szentmihályfa 41 1.23 %
Lég 41 1.23 %
Nagymagyar 40 1.20 %
Csütörtök 40 1.20 %
Albár 40 1.20 %
Csiliznyárad 39 1.17 %
Balony 39 1.17 %
Nagyabony 35 1.05 %
Csilizpatas 35 1.05 %
Bacsfa 35 1.05 %
Csákány 33 0.99 %
Sárosfa 32 0.96 %
Padány 31 0.93 %
Nagyszarva 30 0.90 %
Pódatejed 29 0.87 %
Jányok 29 0.87 %
Úszor 29 0.87 %
Medve 28 0.84 %
Baka 28 0.84 %
Csallóköznádasd 26 0.78 %
Nagymad 24 0.72 %
Vörösmajor 24 0.72 %
Királyfiakarcsa 23 0.69 %
Dunatőkés 22 0.66 %
Bögellő 22 0.66 %
Kulcsod 21 0.63 %
Nagypaka 21 0.63 %
Szap 20 0.60 %
Dunakisfalud 19 0.57 %
Lúcs 18 0.54 %
Nemesgomba 17 0.51 %
Felsővámos 16 0.48 %
Dercsika 15 0.45 %
Nagybodak 15 0.45 %
Vajka 13 0.39 %
Patonyrét 12 0.36 %
Csallóköztárnok 11 0.33 %
Vitény 8 0.24 %
Olgya 8 0.24 %
Béke 8 0.24 %
Macháza 7 0.21 %
Sárrét 4 0.12 %
Doborgaz 4 0.12 %
Keszölcés 2 0.06 %
Dunaszerdahely 1 027 14.94 %
Ekecs 723 10.52 %
Nagymegyer 685 9.97 %
Somorja 440 6.40 %
Bős 398 5.79 %
Nyárasd 310 4.51 %
Nyékvárkony 213 3.10 %
Gelle 185 2.69 %
Alistál 162 2.36 %
Csütörtök 126 1.83 %
Vásárút 118 1.72 %
Csilizradvány 105 1.53 %
Nagyszarva 90 1.31 %
Diósförgepatony 88 1.28 %
Nagymagyar 86 1.25 %
Baka 83 1.21 %
Csiliznyárad 83 1.21 %
Balony 82 1.19 %
Pozsonyeperjes 81 1.18 %
Csallóközkürt 79 1.15 %
Illésháza 78 1.13 %
Nemeshodos 72 1.05 %
Lég 70 1.02 %
Nagyabony 70 1.02 %
Lögérpatony 65 0.95 %
Csenke 63 0.92 %
Csilizpatas 58 0.84 %
Hegyéte 49 0.71 %
Felsővámos 48 0.70 %
Albár 48 0.70 %
Királyfiakarcsa 47 0.68 %
Csallóköznádasd 45 0.65 %
Kisudvarnok 45 0.65 %
Jányok 45 0.65 %
Szap 44 0.64 %
Medve 44 0.64 %
Béke 42 0.61 %
Egyházkarcsa 42 0.61 %
Felbár 41 0.60 %
Sárosfa 41 0.60 %
Vajka 37 0.54 %
Bögellő 36 0.52 %
Kulcsod 36 0.52 %
Lúcs 35 0.51 %
Szentmihályfa 33 0.48 %
Nagyudvarnok 30 0.44 %
Nagybodak 26 0.38 %
Bacsfa 25 0.36 %
Nagymad 25 0.36 %
Dercsika 23 0.33 %
Pódatejed 22 0.32 %
Padány 21 0.31 %
Nagypaka 21 0.31 %
Nemesgomba 20 0.29 %
Dunakisfalud 20 0.29 %
Úszor 18 0.26 %
Csallóköztárnok 18 0.26 %
Dunatőkés 18 0.26 %
Csákány 17 0.25 %
Patonyrét 12 0.17 %
Olgya 11 0.16 %
Keszölcés 8 0.12 %
Doborgaz 7 0.10 %
Vörösmajor 5 0.07 %
Sárrét 4 0.06 %
Vitény 3 0.04 %
Macháza 3 0.04 %
Dunaszerdahely 1 289 17.76 %
Somorja 588 8.10 %
Nyárasd 559 7.70 %
Bős 514 7.08 %
Nagymegyer 485 6.68 %
Ekecs 425 5.86 %
Vásárút 235 3.24 %
Nyékvárkony 232 3.20 %
Gelle 230 3.17 %
Alistál 193 2.66 %
Csütörtök 168 2.32 %
Csallóközkürt 138 1.90 %
Csiliznyárad 138 1.90 %
Illésháza 133 1.83 %
Pozsonyeperjes 131 1.81 %
Diósförgepatony 121 1.67 %
Csilizradvány 119 1.64 %
Baka 118 1.63 %
Nagymagyar 117 1.61 %
Nagyszarva 110 1.52 %
Csenke 99 1.36 %
Felsővámos 98 1.35 %
Lég 93 1.28 %
Nagyabony 92 1.27 %
Nemeshodos 91 1.25 %
Hegyéte 90 1.24 %
Balony 84 1.16 %
Lögérpatony 83 1.14 %
Felbár 82 1.13 %
Jányok 81 1.12 %
Kisudvarnok 77 1.06 %
Sárosfa 75 1.03 %
Csallóköznádasd 70 0.96 %
Nagyudvarnok 68 0.94 %
Egyházkarcsa 66 0.91 %
Csilizpatas 64 0.88 %
Béke 62 0.85 %
Medve 50 0.69 %
Királyfiakarcsa 47 0.65 %
Bögellő 47 0.65 %
Szap 46 0.63 %
Lúcs 46 0.63 %
Szentmihályfa 43 0.59 %
Vajka 41 0.57 %
Pódatejed 40 0.55 %
Nagymad 40 0.55 %
Kulcsod 39 0.54 %
Albár 38 0.52 %
Dercsika 37 0.51 %
Csákány 37 0.51 %
Nagybodak 35 0.48 %
Csallóköztárnok 33 0.45 %
Dunakisfalud 29 0.40 %
Dunatőkés 29 0.40 %
Padány 28 0.39 %
Nagypaka 28 0.39 %
Nemesgomba 28 0.39 %
Úszor 28 0.39 %
Bacsfa 28 0.39 %
Patonyrét 17 0.23 %
Doborgaz 17 0.23 %
Keszölcés 12 0.17 %
Olgya 12 0.17 %
Macháza 9 0.12 %
Vörösmajor 6 0.08 %
Sárrét 3 0.04 %
Vitény 1 0.01 %
Somorja 517 31.18 %
Dunaszerdahely 201 12.12 %
Vörösmajor 89 5.37 %
Úszor 85 5.13 %
Bős 74 4.46 %
Felbár 41 2.47 %
Lég 40 2.41 %
Gelle 38 2.29 %
Illésháza 37 2.23 %
Nagymegyer 36 2.17 %
Nagymagyar 33 1.99 %
Csütörtök 31 1.87 %
Nagypaka 31 1.87 %
Nyárasd 30 1.81 %
Jányok 26 1.57 %
Lögérpatony 26 1.57 %
Csákány 26 1.57 %
Olgya 25 1.51 %
Nemeshodos 24 1.45 %
Baka 24 1.45 %
Nemesgomba 23 1.39 %
Hegyéte 23 1.39 %
Doborgaz 20 1.21 %
Nagyszarva 19 1.15 %
Csenke 19 1.15 %
Béke 19 1.15 %
Ekecs 18 1.09 %
Vajka 18 1.09 %
Pozsonyeperjes 17 1.03 %
Sárosfa 17 1.03 %
Egyházkarcsa 16 0.97 %
Szentmihályfa 16 0.97 %
Lúcs 16 0.97 %
Macháza 15 0.90 %
Nagyabony 15 0.90 %
Nyékvárkony 14 0.84 %
Kisudvarnok 14 0.84 %
Diósförgepatony 13 0.78 %
Csallóköznádasd 13 0.78 %
Bacsfa 13 0.78 %
Alistál 12 0.72 %
Csallóköztárnok 11 0.66 %
Keszölcés 10 0.60 %
Nagybodak 9 0.54 %
Vitény 9 0.54 %
Csilizpatas 9 0.54 %
Vásárút 9 0.54 %
Felsővámos 8 0.48 %
Csiliznyárad 8 0.48 %
Csilizradvány 8 0.48 %
Dunakisfalud 7 0.42 %
Balony 7 0.42 %
Pódatejed 7 0.42 %
Szap 7 0.42 %
Nagyudvarnok 6 0.36 %
Sárrét 6 0.36 %
Kulcsod 6 0.36 %
Dercsika 5 0.30 %
Patonyrét 5 0.30 %
Dunatőkés 5 0.30 %
Királyfiakarcsa 5 0.30 %
Padány 4 0.24 %
Csallóközkürt 3 0.18 %
Medve 3 0.18 %
Bögellő 2 0.12 %
Nagymad 2 0.12 %
Albár 1 0.06 %
Dunaszerdahely 945 20.40 %
Nagymegyer 923 19.93 %
Somorja 455 9.82 %
Bős 402 8.68 %
Ekecs 354 7.64 %
Nyárasd 232 5.01 %
Vásárút 193 4.17 %
Nyékvárkony 181 3.91 %
Gelle 160 3.45 %
Csiliznyárad 124 2.68 %
Csilizradvány 118 2.55 %
Alistál 110 2.37 %
Csütörtök 110 2.37 %
Illésháza 105 2.27 %
Baka 95 2.05 %
Nagyszarva 86 1.86 %
Balony 85 1.84 %
Pozsonyeperjes 84 1.81 %
Nagymagyar 76 1.64 %
Diósförgepatony 74 1.60 %
Csallóközkürt 69 1.49 %
Lég 68 1.47 %
Nagyabony 66 1.42 %
Nemeshodos 65 1.40 %
Felsővámos 63 1.36 %
Csenke 62 1.34 %
Lögérpatony 52 1.12 %
Felbár 49 1.06 %
Csallóköznádasd 48 1.04 %
Szap 47 1.01 %
Hegyéte 47 1.01 %
Jányok 46 0.99 %
Albár 42 0.91 %
Kisudvarnok 41 0.89 %
Sárosfa 40 0.86 %
Bögellő 38 0.82 %
Medve 37 0.80 %
Királyfiakarcsa 37 0.80 %
Kulcsod 37 0.80 %
Csilizpatas 37 0.80 %
Nagyudvarnok 35 0.76 %
Egyházkarcsa 35 0.76 %
Béke 34 0.73 %
Lúcs 34 0.73 %
Vajka 31 0.67 %
Szentmihályfa 28 0.60 %
Padány 21 0.45 %
Nagymad 20 0.43 %
Dercsika 20 0.43 %
Bacsfa 19 0.41 %
Pódatejed 18 0.39 %
Dunakisfalud 18 0.39 %
Nemesgomba 17 0.37 %
Nagybodak 17 0.37 %
Nagypaka 16 0.35 %
Dunatőkés 16 0.35 %
Úszor 15 0.32 %
Csallóköztárnok 13 0.28 %
Csákány 12 0.26 %
Patonyrét 10 0.22 %
Doborgaz 8 0.17 %
Keszölcés 8 0.17 %
Olgya 6 0.13 %
Sárrét 4 0.09 %
Macháza 4 0.09 %
Vörösmajor 3 0.06 %
Vitény 2 0.04 %
Dunaszerdahely 657 48.03 %
Somorja 128 9.36 %
Bős 49 3.58 %
Nagymegyer 45 3.29 %
Lég 43 3.14 %
Nyárasd 33 2.41 %
Vörösmajor 31 2.27 %
Nyékvárkony 30 2.19 %
Nagyudvarnok 28 2.05 %
Gelle 27 1.97 %
Kisudvarnok 25 1.83 %
Ekecs 25 1.83 %
Csallóközkürt 25 1.83 %
Hegyéte 24 1.75 %
Nemeshodos 24 1.75 %
Egyházkarcsa 23 1.68 %
Bacsfa 22 1.61 %
Úszor 21 1.54 %
Illésháza 20 1.46 %
Szentmihályfa 19 1.39 %
Alistál 19 1.39 %
Pozsonyeperjes 19 1.39 %
Diósförgepatony 18 1.32 %
Albár 17 1.24 %
Vásárút 17 1.24 %
Csilizradvány 16 1.17 %
Jányok 15 1.10 %
Pódatejed 14 1.02 %
Felbár 14 1.02 %
Csiliznyárad 12 0.88 %
Csenke 12 0.88 %
Nagymagyar 12 0.88 %
Nagypaka 12 0.88 %
Sárosfa 11 0.80 %
Nagyszarva 11 0.80 %
Csütörtök 11 0.80 %
Dunatőkés 11 0.80 %
Baka 11 0.80 %
Lögérpatony 10 0.73 %
Királyfiakarcsa 10 0.73 %
Nagyabony 9 0.66 %
Nagybodak 8 0.58 %
Csallóköznádasd 6 0.44 %
Dunakisfalud 6 0.44 %
Macháza 6 0.44 %
Doborgaz 5 0.37 %
Nagymad 5 0.37 %
Csákány 5 0.37 %
Padány 5 0.37 %
Nemesgomba 5 0.37 %
Patonyrét 5 0.37 %
Bögellő 4 0.29 %
Csilizpatas 4 0.29 %
Olgya 4 0.29 %
Sárrét 3 0.22 %
Vajka 3 0.22 %
Felsővámos 3 0.22 %
Vitény 3 0.22 %
Béke 3 0.22 %
Medve 3 0.22 %
Kulcsod 2 0.15 %
Csallóköztárnok 2 0.15 %
Dercsika 2 0.15 %
Szap 2 0.15 %
Balony 2 0.15 %
Lúcs 1 0.07 %
Keszölcés 1 0.07 %
Somorja 230 10.03 %
Dunaszerdahely 97 4.23 %
Vörösmajor 35 1.53 %
Lég 33 1.44 %
Úszor 27 1.18 %
Bős 22 0.96 %
Bacsfa 20 0.87 %
Olgya 13 0.57 %
Nagypaka 12 0.52 %
Nagymegyer 10 0.44 %
Vitény 9 0.39 %
Sárosfa 8 0.35 %
Vajka 7 0.31 %
Felbár 7 0.31 %
Lögérpatony 7 0.31 %
Nagymagyar 7 0.31 %
Hegyéte 6 0.26 %
Macháza 5 0.22 %
Ekecs 5 0.22 %
Nagyszarva 5 0.22 %
Nemesgomba 5 0.22 %
Patonyrét 5 0.22 %
Szentmihályfa 4 0.17 %
Csallóköztárnok 4 0.17 %
Vásárút 4 0.17 %
Diósförgepatony 4 0.17 %
Gelle 4 0.17 %
Sárrét 4 0.17 %
Nemeshodos 4 0.17 %
Csenke 4 0.17 %
Illésháza 4 0.17 %
Nyékvárkony 3 0.13 %
Dunatőkés 3 0.13 %
Csütörtök 3 0.13 %
Nyárasd 3 0.13 %
Lúcs 3 0.13 %
Keszölcés 3 0.13 %
Béke 2 0.09 %
Kulcsod 2 0.09 %
Medve 2 0.09 %
Egyházkarcsa 2 0.09 %
Királyfiakarcsa 2 0.09 %
Albár 2 0.09 %
Csákány 2 0.09 %
Csallóközkürt 2 0.09 %
Felsővámos 2 0.09 %
Nagybodak 2 0.09 %
Nagyabony 2 0.09 %
Pódatejed 2 0.09 %
Csilizpatas 2 0.09 %
Jányok 2 0.09 %
Balony 1 0.04 %
Alistál 1 0.04 %
Doborgaz 1 0.04 %
Csilizradvány 1 0.04 %
Nagymad 1 0.04 %
Bögellő 1 0.04 %
Baka 1 0.04 %
Csallóköznádasd 1 0.04 %
Csiliznyárad 1 0.04 %
Pozsonyeperjes 1 0.04 %
Nagyudvarnok 1 0.04 %
Dunakisfalud 1 0.04 %
Dercsika 0 0.00 %
Kisudvarnok