SK
KN
.....

Csicsó

Község

címer zászló
1348 99% magyar 1910
970 79% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csicsó
Hivatalos szlovák megnevezés:
Číčov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Bezdányi-csárda, Böcs, Csicsói-halastavak, Csiszkeház, Erecs, Farkas-dűlő, Gözü erdőőrilak, Ham, Kécspuszta, Keresztmajor, Kerülőpuszta, Lioni-tó (Szakajtás), Melléri-csatorna, Odollói major, Régi gát
Koordináták:
47.77148819, 17.76634216
Terület:
29,36 km2
Rang:
község
Népesség:
1268
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94619
Település kód:
501093
Szervezeti azonosító:
306410
Adóazonosító:
2021014743

Az Alsó-Csallóközben, a történelmi Komárom vármegye nyugati határán, Nagymegyertől 11 km-re délre, Komáromtól 28 km-re nyugatra fekszik a Duna bal partjának közelében. Közigazgatásilag keletről Komáromfüss és Tany, északról Gellér, nyugatról Nagymegyer és Kulcsod, délről Vének és Kisbajcs községek határolják. Mellékutak kötik össze Füssel (3,5 km), Kulcsoddal (6 km) és Nagymegyerrel (12 km). Határában halad el a Duna töltésén a Duna-menti nemzetközi kerékpárút.

Közigazgatás

Község Szlovákiában a Nyitrai kerület Komáromi járásában. Három településrészből áll: Csicsó (Číčov), Kécs (Kéč) és Keresztmajor (Krížový Dvor). 1920-ig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott. Csehszlovákiához kerülve 1920-1949 között a Komáromi járáshoz, 1949-1960 között a Nagymegyeri járáshoz, majd azóta újra a Komáromi járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. Közigazgatási területe (29,50 km²) nem változott 1921 óta.

Népesség

Túlnyomórészt magyarok lakta település, bár a magyar lakosság aránya lassan csökken (1921-ben még 96 %, 2001-ben 86 %), a szlovákoké lassan emelkedik. Vallási megoszlás tekintetében vegyes, a római katolikusok aránya a 20. században felülmúlta a reformátusokét.

Történelem

Ősi település, már 1172-ben szerepel, amikor II. Géza király jobbágya, Konrád, a pannonhalmi apátságnak adományozza. A hagyományozó irat a község nevét Sysou-nak említi. Ugyancsak előfordul III. Honorius pápa 1225-iki jegyzékében s ezúttal villa de Chichou alakban. Mint a komáromi vár tartozéka bír említéssel 1268-ban s ilyenül szerepel 1387-ben és 1422-ben is, az első alkalommal Alsou Chychov, a másodikban Chycho et alia Chycho alakban. Később, 1460-ban is két Csicsó fordul elő, Alsócsicsó és Felsőcsicsó néven. Ez megismétlődik 1562-ben is, de ezúttal már Nagy- és Kis jelzőkkel. 1547-ben ideiglenesen Ugrinovics Vidnek adományozza I. Ferdinánd. Később báró Iller János győri várkapitány birtokába kerül s ő adta zálogba gróf Zichy Péternek 1715-ben. A birtokosok között szerepel utóbb a Zichyeken kívül még a Nagyés Pálffy-család is. A 19. század derekán került aztán gróf Waldstein János kezére. Gróf Waldstein özvegye, gróf Kálnoky Adél, a későbbi Sabran hercegné, apácakolostort építtetett a községben. Két temploma közül a római katholikust a Zichyek emelték 1660-ban, a református templom 1788-ban épült. 1861-ben és 1863-ban tűzvész pusztítja el a falu házait. Lakói főként halászattal foglalkoztak. 1899-ben árvíz pusztított. 1965-ben a Duna árvize pusztította (a megáradt folyó itt szakította át a töltést). A faluban alig maradt épen ház, 158 ház összedőlt, 105 pedig megrongálódott. Az újjáépítés során elveszítette eredeti arculatát, csak néhány hagyományos stílusú épület maradt fenn. A rendszerváltás után a Kálnoky-család visszakapta a kastélyt és 400 hektár földterületet. Az ezredforduló utáni években sok pozsonyi betelepülő vásárolt házat Csicsón.

Mai jelentősége

A rendszerváltás után a 120 lakost foglalkoztató szövetkezet megszűntével visszaesett a mezőgazdaság jelentősége. A 2000-es évek elején még 30% feletti munkanélküliséget az ingázás csökkentette 12,2%-ra (2007), a legtöbben Győr üzemeibe járnak dolgozni. A község határában kiterjedt gyümölcsösök találhatóak (főleg almáskertek), szőlőtermesztés és bortermelés is folyik. A falutól keletre nagy kavicsbánya üzemel. Napjainkban növekszik az idegenforgalom jelentősége, elsősorban a Duna menti érintetlen ártéri erdőségek, valamint a nemzetközi Dunamenti kerékpárút és a hagyományőrző rendezvények vonzzák a látogatókat. A faluban aktív Csemadok-szervezet működik. 2004 óta minden nyáron hagyományőrző napokat tartanak az aratási munkák és a régi mesterségek bemutatásával. A falu határában található a Duna holtága, a Csicsói-holtág (szlovákul Číčovské rameno), melynek helyi elnevezése Lioni-tó. A holtág védett természeti terület gazdag állat és növényvilággal, 72 hektáros terület a legszigorúbb védelem alatt áll. A Lioni-tó körül 1989-ben 6 km-es tanösvényt alakítottak ki. A holtág a Csallóköz legérintetlenebb része, a 3 m közepes mélységű, tündérrózsával és sárga tavirózsával borított Lioni-tó eredetileg a Duna meandere volt, melyet 1840-ben, a gőzhajózás megindulásakor vágtak el a folyótól. A sűrű ártéri erdő (főként fűz- és nyárfákból áll) számos védett madárfajnak nyújt otthont (gém, parti fecske, vadkacsa). A holtág az ívóhelye az őshonos dunai badpontynak, de megtalálható itt a szigorúan védett lápi póc is. A parti növényzet nádból, kákából és sásból áll.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSICSÓ. Magyar falu Komárom Vármegyében a’ Csalóközben, földes Ura Gróf Zichy Uraság, a’ kinek szép lakóháza vagyon itten, lakosai katolikusok, fekszik Megyertöl egy mértföldnyire, számos malmai vannak a’ Dunán! Szomorú vala némellyekre nézve itten 1766. esztendőben a’ farsangi mulatság, mert a’ menyaszszonnyal, ’s két szekéren lévő személyekkel a’ Dunába süllyedtek; a’ vőlegény pedig lovon, és egy szekér nép megszabadúltak, határja kövér, nádgya elegendő, réttye, és legelője alkalmatos, eladásra jó módgya, legelőjét, földgyeit, és réttyeit is gyakran járja a’ víz, mindazáltal jó tulajdonságaiért, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csicsó, falu, fekszik az öreg Duna közelében, ott, hol Komárom Győr vármegyével a Csiliznek Dunába folyása által határoztatik, minden hegy és halom nélküli rónaságon, Komáromtól nyugotra 3 mértföldre. Határa 5945 2/8 rész holdra terjed, mellyből belső telek 66 2/8 h., szántóföld 1204 1/8 h., kaszáló 1841 3/8 h., erdő 192 2/8 h., nádas 185 5/8 h., legelő 2160 h., lapos és mocsáros terület 300 h. Ebből jobbágysági szántóföld 879 rét 1015 hold. Egész jobbágytelek van 32 30/32 rész. Folyóvize a szomszéd Duna , mellynek áradásai ellen 2017 ölnyi töltéssel védetik; folyóerek a Csiliz és Miller. A föld minősége elsőosztálybeli, terem híres sikeres búzát, továbbá árpát, tengerit, burgonyát, hanem a rozs és zab nem díszlik. A marhatenyésztés a sok lapályos, vizenyős térség miatt, középszerű karban. Népessége 970 lélek, mely közt 50 nemes családfő; nyelvre nézve mindnyájan

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A böősi és csicsói határban, hol nem régen még csak káka termett és vízi békák kuruttyoltak, ma már pompás parkokat láthatni.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csicsó, a Duna közelében fekvő magyar nagyközség, 236 házzal és 1491 róm. kath. és ref. vallású lakossal, a kik között az utóbbiak vannak többségben. Posta van a községben, de a távírója és a vasúti állomása Tany és Nemesócsa. Egyike a vármegye legrégibb községeinek, s már 1172-ben szerepel, a mikor Konrád, II. Géza király jobbágya, a pannonhalmi apátságnak hagyományozza. Ez oklevélben neve Sysou alakban van írva. III. Incze 1216 évi összeírása nem említi ugyan, de III. Honorius pápa 1225-iki jegyzékében ismét előfordul: villa de Chichou alakban. Albaeus jegyzéke nem említi az apátság birtokai között, csak azt jegyzi meg róla, hogy Füssel határos. 1268-ban, az akkori okiratokban Csicsó már a komáromi vár tartozékaként jelentkezik, és ilyenül szerepel 1387-ben és 1422-ben is, az első alkalommal Alsou Chychov, a másodikban Chycho et alia Chycho alakban. 1460-ban is két Csicsó szerepel, Alsó és Felső jelzőkkel. I. Ferdinánd 1547-ben ideiglenesen Ugrinovics Vidnek 57adományozza. 1562-ben már nem Alsó- és Felső-, hanem Nagy- és Kis-Csicsó vannak említve, melyeknek Paxy János komáromi várkapitány az ura. Később báró Iller János győri várkapitányé lett, a ki 1715-ben gróf Zichy Péternek adja zálogba. Azután a Zichyeken kívül még a Nagy és a Pálffy családot is a birtokosai között találjuk. A mult század közepe táján gróf Waldstein János a birtokosa, utána özvegye: gróf Kálnoky Adél, a későbbi Sabran herczegné, kinek jogutódai ma is birtokolják. Van itt egy régibb, nagy kastély is, mely szintén az uradalomhoz tartozik. E községnél lép a Duna Komárom vármegyébe. A lakosok hitelszövetkezetet tartanak fenn. A közeli Duna árvízei azelőtt sok kárt okoztak a lakosoknak, 1861-ben pedig és két évvel később nagy tűzvész pusztított a községben. Néhai Sabran herczegné 1889-ben a községben apáczakolostort építtetett, mely leányiskolával és kisdedóvóval kapcsolatos. A község két temploma közül a református 1788-ban épült, a katholikus templomot pedig 1660-ban a Zichyek építtették. Ide tartoznak Kécs és Odolló puszták, Kereszt és Szunyogszállás major, Remészi erdészlak és Méhesház. Kécs-puszta hajdan szintén komáromi várbirtok volt és később a Zichyeké lett. Csicsóval volt határos Erecs puszta, mely II. Endrének és IV. Bélának 1234 és 1270-iki oklevelében Erecu néven szerepel. 1250-ben Erechtu alakban is említtetik, az apátsági aratók részbirtokaként. Nevét a körülötte fekvő erektől kapta. Ugyancsak Csicsó határában említi egy 1592-iki oklevél Böcs helyésget is, mely szintén komáromi várbirtok volt.

Magyar Katolikus Lexikon

Csicsó, v. Komárom vm. (Čičov, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. komáromi esp. ker-ében. - 1172: Sysou. 1677: alapították újra. Mai Olajbafőtt Szt János tp-át 1774: építették. Kegyura 1880: gr. Waldstein-Wartenberg János. Anyakönyvei 1725-től. Anyanyelve 1840: m.; 1910: m.; 1940: m., szl. Filiája 1917: Kolozsnéma. - Király József (1897-1960) esp. 1944. X. 17-27: a nyilasok foglya Komáromban, XI. 16: a Gestapo letartóztatta, elindították Dachau felé, de XII. 29: sikerült megszöknie. A háború végét a győri kórházban érte meg, majd visszatért CS-ba; 1948. IV/V: letartóztatták, VI. 18: kitoloncolták. - Lakói 1840: 361 r.k., 557 ref., 30 izr., össz. 948; 1910: 662 r.k., 1 g.k., 648 ref., 45 izr., össz. 1356; 1940: 837 r.k., 1 g.k., 1 ág. ev., 687 ref., 18 izr., össz. 1544; 1970: össz. 1628, 92,4%-a m.; 1991: össz. 1443, m. 1333 (92,38%); 2001: össz. 1397, m. 1278 (91,48%). **-H.V.K.

Kúr Géza

1893. 7. 30.
Kulcsod - megszületett
1920-1944
Csicsó - egyházi szolgálatot végzett

Mészáros Lajos

1913.11. 30.
Csicsó - megszületett

Farkas Jenő

1922.1.18.
Szenc - megszületett
Szenc - tanult
Csicsó - egyházi szolgálatot végzett
Kiskeszi - egyházi szolgálatot végzett
Bajta - egyházi szolgálatot végzett
Albár - egyházi szolgálatot végzett
1964-1976
Nagymegyer - egyházi szolgálatot végzett
1979. 9. 18.
Albár - elhunyt
Névelőfordulások
1172
Sysou
1225
villa de Chichou
1387
Alsou Chychov
1422
Chycho et alia Chycho
1460
Alsócsicsó és Felsőcsicsó
1773
Csicso,
1786
Cschicschó,
1808
Csícsó,
1863
Csícsó,
1927
Číčov, Csicsó,
1945
Číčov, Csicsó,
1948
Číčov
1994
Csicsó

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Duna utca (Dunajská) 41
Telefon: 0357795103
Fax: 0357795156

Honlap: cicov.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Földes Csaba (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Mező Ondrej (SMK-MKP)
Egri Judit (SMK-MKP)
Megály Dávid (SMK-MKP)
Katona Štefan (SMK-MKP)
Németh Aneta (SMK-MKP)
Győriová Andrea (SMK-MKP)
Bödőková Terézia (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 7 képviselö 7 képviselö
Csicsói Posta

Mederská cesta 53

Gáspár Sámuel Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, Csicsó

Fő utca 286/2

Csicsói Anyakönyvi Hivatal

Duna utca 41

Csicsói Községi Hivatal

Duna utca 41

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1356 97%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 46 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1404
magyarok 1348 99%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1356
magyarok 1384 97%
szlovákok 22 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 28 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1434
magyarok 1512 98%
szlovákok 10 1%
romák 21 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1544
magyarok 1333 92%
szlovákok 105 7%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1443
magyarok 1278 91%
szlovákok 113 8%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1397
magyarok 1118 87%
szlovákok 112 9%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 6 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 55 4%
összlétszám 1292
magyarok 970 79%
szlovákok 132 11%
romák 0 0%
ukránok 10 1%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 113 9%
összlétszám 1231
összlétszám 1434
magyarok 1384 97%
szlovákok 22 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 28 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1061
Választási részvétel: 32.14 %
Kiadott boríték: 341
Bedobott boríték: 341

Polgármester

Érvényes szavazólap: 284
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Földes Csaba 284 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Mező Ondrej 257 SMK-MKP
Egri Judit 239 SMK-MKP
Megály Dávid 229 SMK-MKP
Katona Štefan 227 SMK-MKP
Németh Aneta 210 SMK-MKP
Győriová Andrea 207 SMK-MKP
Bödőková Terézia 198 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 7 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1076
Választási részvétel: 35.50 %
Kiadott boríték: 382
Bedobott boríték: 382
Választásra jogosult: 1074
Választási részvétel: 19.37 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 208
Választásra jogosult: 1 071
Választási részvétel: 25,58 %
Kiadott boríték: 274
Bedobott boríték: 274

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 328
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 267
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 254 77.44 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 36 10.98 % SMER - SD
Regan Belovič 10 3.05 % 7 STATOČNÝCH
Peter Oremus 9 2.74 % Független
Stanislav Kováč 8 2.44 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 7 2.13 % KĽS
Robert Dick 4 1.22 % MS
Milan Belica 11 5.37% SMER - SD
Iván Farkas 199 74.53 % SMK-MKP
Milan Belica 37 13.86 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 15 5.62 % MKDA
Ján Greššo 7 2.62 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 3 1.12 % ĽSNS
Peter Oremus 3 1.12 % Független
Renáta Kolenčíková 3 1.12 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 375
Érvényes szavazólap: 271
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Csaba Földes 336 89.60% SMK-MKP
Árpád Horváth 278 74.13% SMK-MKP
Rozália Szalay 238 63.47% SMK-MKP
Olga Szabó 184 49.07% SMK-MKP
Attila Petheő 173 46.13% SMK-MKP
László Stubendek 154 41.07% SMK-MKP
Norbert Becse 153 40.80% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 148 39.47% SMK-MKP
Lajos Csóka 105 28.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Éva Hortai 63 16.80% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Anton Marek 56 14.93% Független
Jozef Jobbágy 52 13.87% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Zsolt Sebö 44 11.73% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Tamás Varga 35 9.33% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 29 7.73% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
György Batta 28 7.47% Független
Štefan Kucsera 19 5.07% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Rudolf Čerňanský 15 4.00% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Károly Less 15 4.00% Független
Milan Lehocký 14 3.73% Független
Mária Csákiová 12 3.20% MS
Tibor Mayer 9 2.40% Független
Anna Žigová 9 2.40% KDH, SMER - SD
Peter Getler 8 2.13% SMS
Miroslav Adamik 7 1.87% Független
Lívia Csíková 7 1.87% MS
Ladislav Tóth 6 1.60% KSS
Ján Pikor 5 1.33% Független
Robert Dick 4 1.07% MS
Konštantín Glič 4 1.07% KDH, SMER - SD
Milan Opálka 3 0.80% KSS
Tamara Podmanická 3 0.80% SMS
Pavol Tausk 2 0.53% KSS
Jozef Petráš 1 0.27% KSS
Dušan Tulpík 1 0.27% ĽS-HZDS
Karel Krejčí 0 0.00% KSS
Csaba Földes 215 79.34% SMK-MKP
Árpád Horváth 194 71.59% SMK-MKP
Miklós Viola 131 48.34% SMK-MKP
Örs Orosz 119 43.91% SMK-MKP
Norbert Becse 117 43.17% SMK-MKP
Karol Farkas 104 38.38% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Tihamér Gyarmati 91 33.58% SMK-MKP
Imre Knirs 83 30.63% SMK-MKP
Péter Varga 81 29.89% SMK-MKP
Attila Petheő 55 20.30% Független
Jozef Jobbágy 40 14.76% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
László Szendi 39 14.39% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
László Stubendek 37 13.65% Független
János Sárközi 18 6.64% MKDA-MKDSZ
Ladislav Ágh 18 6.64% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Csaba Cúth 17 6.27% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Károly Less 16 5.90% Független
Tamás Varga 15 5.54% Független
Tímea Szénássy 14 5.17% Független
Attila Forgács 13 4.80% Független
Klaudia Bertoková 11 4.06% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Marián Molnár 11 4.06% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
František Bartoš 8 2.95% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Gyula Köles 7 2.58% Független
Tibor Forró 5 1.85% Független
Anna Žigová 4 1.48% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Jozef Jakubec 3 1.11% NAJ
Milan Šuch 1 0.37% NAJ
Anton Teleki 1 0.37% SME RODINA - Boris Kollár
Daniel Mikula 1 0.37% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Tóth 1 0.37% KSS
Miroslav Rusňák 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Pavol Tausk 0 0.00% KSS
Lýdia Siposová 0 0.00% NAJ
Jozef Lehotkai 0 0.00% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 26.71 %
Ógyalla 611 21.91 %
Komáromszentpéter 195 6.99 %
Naszvad 133 4.77 %
Újgyalla 103 3.69 %
Perbete 97 3.48 %
Gúta 96 3.44 %
Bajcs 57 2.04 %
Hetény 57 2.04 %
Szilasháza 53 1.90 %
Imely 49 1.76 %
Komáromfüss 46 1.65 %
Megyercs 46 1.65 %
Bátorkeszi 44 1.58 %
Nagykeszi 43 1.54 %
Marcelháza 40 1.43 %
Szilas 35 1.25 %
Keszegfalva 33 1.18 %
Izsa 32 1.15 %
Csallóközaranyos 26 0.93 %
Martos 26 0.93 %
Nemesócsa 25 0.90 %
Ifjúságfalva 24 0.86 %
Búcs 23 0.82 %
Karva 18 0.65 %
Madar 17 0.61 %
Ekel 15 0.54 %
Dunamocs 13 0.47 %
Lakszakállas 13 0.47 %
Zsemlékes 9 0.32 %
Újpuszta 8 0.29 %
Dunaradvány 8 0.29 %
Vágfüzes 7 0.25 %
Virt 7 0.25 %
Tany 6 0.22 %
Bogyarét 6 0.22 %
Bogya 6 0.22 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 48.44 %
Ógyalla 57 8.07 %
Naszvad 31 4.39 %
Gúta 25 3.54 %
Újgyalla 19 2.69 %
Perbete 19 2.69 %
Bajcs 16 2.27 %
Komáromszentpéter 14 1.98 %
Izsa 13 1.84 %
Imely 10 1.42 %
Megyercs 9 1.27 %
Marcelháza 8 1.13 %
Dunamocs 6 0.85 %
Szilasháza 6 0.85 %
Karva 6 0.85 %
Keszegfalva 5 0.71 %
Nemesócsa 5 0.71 %
Bátorkeszi 5 0.71 %
Ekel 5 0.71 %
Nagykeszi 4 0.57 %
Komáromfüss 4 0.57 %
Csallóközaranyos 4 0.57 %
Martos 4 0.57 %
Madar 4 0.57 %
Hetény 3 0.42 %
Zsemlékes 3 0.42 %
Újpuszta 3 0.42 %
Dunaradvány 3 0.42 %
Pat 2 0.28 %
Kolozsnéma 1 0.14 %
Ifjúságfalva 1 0.14 %
Lakszakállas 1 0.14 %
Bogya 1 0.14 %
Búcs 1 0.14 %
Csicsó 1 0.14 %
Vágfüzes 1 0.14 %
Bogyarét 1 0.14 %
Tany 1 0.14 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 27.31 %
Gúta 736 24.43 %
Naszvad 98 3.25 %
Ógyalla 79 2.62 %
Keszegfalva 53 1.76 %
Marcelháza 44 1.46 %
Komáromszentpéter 43 1.43 %
Perbete 40 1.33 %
Nemesócsa 37 1.23 %
Bátorkeszi 36 1.19 %
Lakszakállas 35 1.16 %
Bajcs 30 1.00 %
Dunamocs 30 1.00 %
Ifjúságfalva 29 0.96 %
Ekel 29 0.96 %
Hetény 27 0.90 %
Imely 26 0.86 %
Izsa 22 0.73 %
Csallóközaranyos 21 0.70 %
Tany 20 0.66 %
Megyercs 19 0.63 %
Nagykeszi 18 0.60 %
Dunaradvány 17 0.56 %
Búcs 16 0.53 %
Újgyalla 14 0.46 %
Vágfüzes 13 0.43 %
Csicsó 13 0.43 %
Madar 12 0.40 %
Karva 11 0.37 %
Martos 10 0.33 %
Komáromfüss 9 0.30 %
Szilas 8 0.27 %
Szilasháza 8 0.27 %
Bogyarét 8 0.27 %
Bogya 8 0.27 %
Virt 8 0.27 %
Kolozsnéma 7 0.23 %
Pat 6 0.20 %
Gellér 4 0.13 %
Újpuszta 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Komárom 1 389 37.81 %
Gúta 265 7.21 %
Ógyalla 153 4.16 %
Naszvad 143 3.89 %
Bátorkeszi 130 3.54 %
Komáromszentpéter 122 3.32 %
Perbete 114 3.10 %
Dunamocs 111 3.02 %
Búcs 90 2.45 %
Martos 88 2.40 %
Hetény 87 2.37 %
Marcelháza 83 2.26 %
Izsa 75 2.04 %
Lakszakállas 74 2.01 %
Nemesócsa 71 1.93 %
Keszegfalva 71 1.93 %
Csallóközaranyos 65 1.77 %
Ekel 65 1.77 %
Csicsó 55 1.50 %
Dunaradvány 48 1.31 %
Nagykeszi 46 1.25 %
Bajcs 43 1.17 %
Tany 41 1.12 %
Pat 40 1.09 %
Megyercs 36 0.98 %
Komáromfüss 34 0.93 %
Szilas 30 0.82 %
Virt 29 0.79 %
Karva 28 0.76 %
Vágfüzes 26 0.71 %
Imely 25 0.68 %
Kolozsnéma 23 0.63 %
Bogya 22 0.60 %
Madar 20 0.54 %
Gellér 11 0.30 %
Szilasháza 6 0.16 %
Ifjúságfalva 6 0.16 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 25.72 %
Gúta 323 6.51 %
Komáromszentpéter 245 4.94 %
Ógyalla 228 4.59 %
Csicsó 215 4.33 %
Naszvad 197 3.97 %
Nemesócsa 184 3.71 %
Perbete 170 3.43 %
Marcelháza 168 3.39 %
Dunamocs 138 2.78 %
Bátorkeszi 134 2.70 %
Ekel 127 2.56 %
Lakszakállas 117 2.36 %
Csallóközaranyos 117 2.36 %
Búcs 115 2.32 %
Hetény 114 2.30 %
Dunaradvány 111 2.24 %
Nagykeszi 100 2.02 %
Tany 95 1.91 %
Komáromfüss 92 1.85 %
Izsa 92 1.85 %
Kolozsnéma 80 1.61 %
Madar 73 1.47 %
Szilas 70 1.41 %
Keszegfalva 65 1.31 %
Martos 63 1.27 %
Karva 57 1.15 %
Gellér 52 1.05 %
Megyercs 50 1.01 %
Imely 49 0.99 %
Bogya 46 0.93 %
Bajcs 41 0.83 %
Vágfüzes 41 0.83 %
Pat 40 0.81 %
Virt 28 0.56 %
Bogyarét 26 0.52 %
Ifjúságfalva 20 0.40 %
Zsemlékes 13 0.26 %
Újgyalla 9 0.18 %
Szilasháza 4 0.08 %
Újpuszta 2 0.04 %
Komárom 331 24.61 %
Ógyalla 188 13.98 %
Újgyalla 100 7.43 %
Naszvad 60 4.46 %
Komáromszentpéter 38 2.83 %
Gúta 35 2.60 %
Szilasháza 26 1.93 %
Imely 24 1.78 %
Újpuszta 22 1.64 %
Perbete 20 1.49 %
Izsa 18 1.34 %
Marcelháza 15 1.12 %
Bajcs 14 1.04 %
Keszegfalva 10 0.74 %
Nemesócsa 8 0.59 %
Nagykeszi 8 0.59 %
Dunaradvány 7 0.52 %
Zsemlékes 6 0.45 %
Hetény 6 0.45 %
Bátorkeszi 5 0.37 %
Ifjúságfalva 4 0.30 %
Ekel 4 0.30 %
Martos 4 0.30 %
Lakszakállas 4 0.30 %
Megyercs 3 0.22 %
Dunamocs 3 0.22 %
Pat 3 0.22 %
Komáromfüss 3 0.22 %
Madar 2 0.15 %
Tany 2 0.15 %
Karva 2 0.15 %
Virt 2 0.15 %
Vágfüzes 2 0.15 %
Bogyarét 1 0.07 %
Csicsó 1 0.07 %
Kolozsnéma 1 0.07 %
Bogya 1 0.07 %
Csallóközaranyos 1 0.07 %
Gellér 1 0.07 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 50.51 %
Ógyalla 107 7.29 %
Naszvad 82 5.59 %
Gúta 55 3.75 %
Újgyalla 38 2.59 %
Perbete 33 2.25 %
Komáromszentpéter 30 2.04 %
Bajcs 25 1.70 %
Izsa 22 1.50 %
Imely 20 1.36 %
Megyercs 19 1.30 %
Szilasháza 18 1.23 %
Nemesócsa 16 1.09 %
Csallóközaranyos 16 1.09 %
Bátorkeszi 16 1.09 %
Marcelháza 16 1.09 %
Keszegfalva 15 1.02 %
Zsemlékes 14 0.95 %
Dunamocs 14 0.95 %
Karva 13 0.89 %
Hetény 12 0.82 %
Ekel 11 0.75 %
Lakszakállas 11 0.75 %
Komáromfüss 9 0.61 %
Madar 9 0.61 %
Tany 8 0.55 %
Csicsó 8 0.55 %
Ifjúságfalva 7 0.48 %
Nagykeszi 6 0.41 %
Pat 6 0.41 %
Martos 5 0.34 %
Szilas 3 0.20 %
Virt 3 0.20 %
Bogyarét 2 0.14 %
Újpuszta 2 0.14 %
Búcs 2 0.14 %
Kolozsnéma 2 0.14 %
Dunaradvány 2 0.14 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 41.04 %
Ógyalla 62 6.10 %
Gúta 59 5.81 %
Naszvad 33 3.25 %
Perbete 30 2.95 %
Komáromszentpéter 29 2.85 %
Marcelháza 28 2.76 %
Nemesócsa 21 2.07 %
Izsa 21 2.07 %
Bátorkeszi 20 1.97 %
Csallóközaranyos 19 1.87 %
Keszegfalva 16 1.57 %
Dunamocs 16 1.57 %
Bajcs 14 1.38 %
Lakszakállas 13 1.28 %
Nagykeszi 11 1.08 %
Újgyalla 11 1.08 %
Ekel 11 1.08 %
Karva 10 0.98 %
Hetény 10 0.98 %
Megyercs 10 0.98 %
Búcs 9 0.89 %
Szilas 9 0.89 %
Ifjúságfalva 9 0.89 %
Imely 7 0.69 %
Tany 7 0.69 %
Csicsó 7 0.69 %
Madar 6 0.59 %
Bogya 6 0.59 %
Dunaradvány 6 0.59 %
Komáromfüss 6 0.59 %
Martos 4 0.39 %
Vágfüzes 4 0.39 %
Gellér 4 0.39 %
Kolozsnéma 3 0.30 %
Virt 3 0.30 %
Szilasháza 3 0.30 %
Pat 3 0.30 %
Zsemlékes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 37.88 %
Gúta 281 6.25 %
Ógyalla 212 4.72 %
Komáromszentpéter 176 3.91 %
Marcelháza 142 3.16 %
Naszvad 137 3.05 %
Perbete 128 2.85 %
Dunamocs 119 2.65 %
Bátorkeszi 112 2.49 %
Hetény 103 2.29 %
Dunaradvány 95 2.11 %
Búcs 90 2.00 %
Ekel 86 1.91 %
Csallóközaranyos 85 1.89 %
Csicsó 83 1.85 %
Nemesócsa 82 1.82 %
Izsa 71 1.58 %
Kolozsnéma 67 1.49 %
Madar 64 1.42 %
Lakszakállas 64 1.42 %
Keszegfalva 51 1.13 %
Pat 44 0.98 %
Karva 43 0.96 %
Tany 41 0.91 %
Megyercs 40 0.89 %
Martos 36 0.80 %
Imely 35 0.78 %
Nagykeszi 35 0.78 %
Komáromfüss 33 0.73 %
Vágfüzes 33 0.73 %
Gellér 27 0.60 %
Bogya 26 0.58 %
Bajcs 26 0.58 %
Szilas 23 0.51 %
Bogyarét 16 0.36 %
Ifjúságfalva 13 0.29 %
Virt 10 0.22 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újgyalla 3 0.07 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 28.12 %
Ógyalla 65 6.60 %
Naszvad 28 2.84 %
Gúta 25 2.54 %
Izsa 21 2.13 %
Újgyalla 16 1.62 %
Ekel 16 1.62 %
Megyercs 15 1.52 %
Komáromszentpéter 14 1.42 %
Bátorkeszi 12 1.22 %
Bajcs 9 0.91 %
Pat 8 0.81 %
Nemesócsa 8 0.81 %
Madar 8 0.81 %
Marcelháza 8 0.81 %
Keszegfalva 7 0.71 %
Csallóközaranyos 7 0.71 %
Perbete 6 0.61 %
Zsemlékes 6 0.61 %
Szilasháza 6 0.61 %
Lakszakállas 6 0.61 %
Ifjúságfalva 5 0.51 %
Karva 5 0.51 %
Búcs 5 0.51 %
Hetény 5 0.51 %
Imely 4 0.41 %
Dunaradvány 3 0.30 %
Martos 3 0.30 %
Csicsó 3 0.30 %
Szilas 2 0.20 %
Dunamocs 2 0.20 %
Tany 2 0.20 %
Komáromfüss 2 0.20 %
Nagykeszi 2 0.20 %
Bogya 2 0.20 %
Bogyarét 1 0.10 %
Újpuszta 1 0.10 %
Kolozsnéma 1 0.10 %
Gellér 1 0.10 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 26.74 %
Komáromszentpéter 777 14.86 %
Ógyalla 620 11.86 %
Gúta 224 4.28 %
Perbete 192 3.67 %
Hetény 181 3.46 %
Újgyalla 177 3.39 %
Naszvad 165 3.16 %
Bátorkeszi 136 2.60 %
Marcelháza 121 2.31 %
Keszegfalva 108 2.07 %
Nagykeszi 95 1.82 %
Izsa 92 1.76 %
Imely 91 1.74 %
Bajcs 88 1.68 %
Búcs 82 1.57 %
Nemesócsa 77 1.47 %
Madar 76 1.45 %
Csallóközaranyos 75 1.43 %
Komáromfüss 72 1.38 %
Megyercs 67 1.28 %
Szilas 65 1.24 %
Martos 61 1.17 %
Szilasháza 51 0.98 %
Dunamocs 46 0.88 %
Karva 43 0.82 %
Lakszakállas 41 0.78 %
Vágfüzes 41 0.78 %
Csicsó 40 0.77 %
Ekel 37 0.71 %
Ifjúságfalva 34 0.65 %
Dunaradvány 33 0.63 %
Pat 28 0.54 %
Tany 28 0.54 %
Újpuszta 17 0.33 %
Bogyarét 16 0.31 %
Bogya 15 0.29 %
Virt 13 0.25 %
Kolozsnéma 7 0.13 %
Gellér 6 0.11 %
Zsemlékes 5 0.10 %
Komárom 197 26.73 %
Ógyalla 50 6.78 %
Gúta 16 2.17 %
Naszvad 15 2.04 %
Komáromszentpéter 12 1.63 %
Újgyalla 12 1.63 %
Perbete 11 1.49 %
Bajcs 7 0.95 %
Hetény 6 0.81 %
Pat 5 0.68 %
Nemesócsa 5 0.68 %
Keszegfalva 5 0.68 %
Bátorkeszi 5 0.68 %
Marcelháza 5 0.68 %
Szilasháza 4 0.54 %
Imely 4 0.54 %
Izsa 4 0.54 %
Csallóközaranyos 4 0.54 %
Dunamocs 4 0.54 %
Karva 4 0.54 %
Ekel 4 0.54 %
Megyercs 4 0.54 %
Zsemlékes 3 0.41 %
Nagykeszi 3 0.41 %
Lakszakállas 2 0.27 %
Újpuszta 2 0.27 %
Gellér 2 0.27 %
Komáromfüss 2 0.27 %
Szilas 2 0.27 %
Búcs 2 0.27 %
Dunaradvány 2 0.27 %
Tany 1 0.14 %
Ifjúságfalva 1 0.14 %
Madar 1 0.14 %
Virt 1 0.14 %
Martos 1 0.14 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 17.01 %
Komárom 202 16.06 %
Gúta 65 5.17 %
Ógyalla 53 4.21 %
Marcelháza 42 3.34 %
Perbete 40 3.18 %
Naszvad 40 3.18 %
Dunamocs 33 2.62 %
Búcs 28 2.23 %
Megyercs 28 2.23 %
Bátorkeszi 26 2.07 %
Hetény 25 1.99 %
Nemesócsa 19 1.51 %
Csicsó 18 1.43 %
Csallóközaranyos 18 1.43 %
Ekel 17 1.35 %
Dunaradvány 16 1.27 %
Imely 14 1.11 %
Karva 14 1.11 %
Madar 13 1.03 %
Keszegfalva 12 0.95 %
Bajcs 12 0.95 %
Martos 11 0.87 %
Pat 11 0.87 %
Tany 11 0.87 %
Lakszakállas 11 0.87 %
Izsa 10 0.79 %
Szilas 9 0.72 %
Nagykeszi 8 0.64 %
Újgyalla 8 0.64 %
Komáromfüss 8 0.64 %
Kolozsnéma 3 0.24 %
Virt 2 0.16 %
Vágfüzes 2 0.16 %
Újpuszta 1 0.08 %
Szilasháza 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 23.78 %
Ógyalla 201 8.11 %
Komáromfüss 158 6.38 %
Komáromszentpéter 130 5.25 %
Csicsó 104 4.20 %
Gúta 100 4.04 %
Lakszakállas 99 4.00 %
Szilas 91 3.67 %
Nagykeszi 90 3.63 %
Naszvad 88 3.55 %
Hetény 87 3.51 %
Nemesócsa 74 2.99 %
Perbete 72 2.91 %
Tany 65 2.62 %
Megyercs 55 2.22 %
Újgyalla 53 2.14 %
Csallóközaranyos 46 1.86 %
Keszegfalva 46 1.86 %
Ekel 42 1.70 %
Bajcs 41 1.66 %
Marcelháza 31 1.25 %
Bátorkeszi 30 1.21 %
Izsa 30 1.21 %
Búcs 28 1.13 %
Bogya 27 1.09 %
Ifjúságfalva 27 1.09 %
Kolozsnéma 26 1.05 %
Imely 24 0.97 %
Dunamocs 21 0.85 %
Gellér 19 0.77 %
Szilasháza 18 0.73 %
Madar 17 0.69 %
Dunaradvány 16 0.65 %
Martos 15 0.61 %
Karva 15 0.61 %
Zsemlékes 12 0.48 %
Bogyarét 12 0.48 %
Virt 7 0.28 %
Vágfüzes 4 0.16 %
Pat 4 0.16 %
Újpuszta 3 0.12 %
Komárom 690 31.62 %
Ógyalla 244 11.18 %
Komáromszentpéter 175 8.02 %
Gúta 115 5.27 %
Hetény 100 4.58 %
Újgyalla 93 4.26 %
Naszvad 80 3.67 %
Perbete 57 2.61 %
Bátorkeszi 47 2.15 %
Komáromfüss 47 2.15 %
Bajcs 46 2.11 %
Nagykeszi 43 1.97 %
Marcelháza 42 1.92 %
Szilasháza 40 1.83 %
Imely 40 1.83 %
Ifjúságfalva 37 1.70 %
Keszegfalva 37 1.70 %
Szilas 36 1.65 %
Megyercs 33 1.51 %
Izsa 31 1.42 %
Nemesócsa 27 1.24 %
Csallóközaranyos 26 1.19 %
Madar 21 0.96 %
Pat 20 0.92 %
Lakszakállas 19 0.87 %
Búcs 19 0.87 %
Karva 18 0.82 %
Martos 18 0.82 %
Dunaradvány 16 0.73 %
Dunamocs 16 0.73 %
Tany 15 0.69 %
Ekel 15 0.69 %
Csicsó 11 0.50 %
Zsemlékes 7 0.32 %
Újpuszta 6 0.27 %
Bogyarét 6 0.27 %
Virt 6 0.27 %
Vágfüzes 6 0.27 %
Gellér 5 0.23 %
Kolozsnéma 4 0.18 %
Bogya 4 0.18 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 35.12 %
Ógyalla 42 8.33 %
Gúta 41 8.13 %
Naszvad 28 5.56 %
Újgyalla 21 4.17 %
Komáromszentpéter 16 3.17 %
Nemesócsa 14 2.78 %
Marcelháza 13 2.58 %
Perbete 10 1.98 %
Megyercs 10 1.98 %
Csallóközaranyos 7 1.39 %
Dunamocs 7 1.39 %
Imely 7 1.39 %
Bátorkeszi 7 1.39 %
Ekel 5 0.99 %
Karva 5 0.99 %
Izsa 5 0.99 %
Martos 5 0.99 %
Búcs 5 0.99 %
Keszegfalva 4 0.79 %
Ifjúságfalva 4 0.79 %
Bajcs 4 0.79 %
Komáromfüss 4 0.79 %
Szilasháza 4 0.79 %
Nagykeszi 4 0.79 %
Zsemlékes 3 0.60 %
Dunaradvány 3 0.60 %
Kolozsnéma 3 0.60 %
Szilas 2 0.40 %
Bogya 2 0.40 %
Hetény 2 0.40 %
Tany 1 0.20 %
Csicsó 1 0.20 %
Pat 1 0.20 %
Bogyarét 1 0.20 %
Madar 1 0.20 %
Lakszakállas 1 0.20 %
Virt 1 0.20 %
Vágfüzes 1 0.20 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.24 %
Ógyalla 523 18.73 %
Komáromszentpéter 191 6.84 %
Gúta 133 4.76 %
Naszvad 122 4.37 %
Perbete 103 3.69 %
Hetény 95 3.40 %
Bajcs 70 2.51 %
Újgyalla 69 2.47 %
Nagykeszi 65 2.33 %
Komáromfüss 63 2.26 %
Bátorkeszi 57 2.04 %
Nemesócsa 54 1.93 %
Imely 48 1.72 %
Megyercs 45 1.61 %
Szilas 45 1.61 %
Marcelháza 45 1.61 %
Izsa 40 1.43 %
Búcs 38 1.36 %
Csallóközaranyos 38 1.36 %
Keszegfalva 37 1.33 %
Ifjúságfalva 32 1.15 %
Lakszakállas 31 1.11 %
Madar 23 0.82 %
Ekel 23 0.82 %
Szilasháza 23 0.82 %
Martos 21 0.75 %
Tany 19 0.68 %
Dunamocs 19 0.68 %
Karva 19 0.68 %
Csicsó 18 0.64 %
Dunaradvány 13 0.47 %
Gellér 8 0.29 %
Pat 8 0.29 %
Vágfüzes 8 0.29 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 48.78 %
Gúta 354 7.68 %
Ógyalla 145 3.15 %
Komáromszentpéter 136 2.95 %
Marcelháza 121 2.63 %
Naszvad 114 2.47 %
Bátorkeszi 97 2.11 %
Perbete 95 2.06 %
Izsa 84 1.82 %
Dunamocs 78 1.69 %
Hetény 76 1.65 %
Keszegfalva 74 1.61 %
Nemesócsa 68 1.48 %
Csallóközaranyos 66 1.43 %
Dunaradvány 57 1.24 %
Búcs 54 1.17 %
Ekel 54 1.17 %
Lakszakállas 42 0.91 %
Pat 42 0.91 %
Nagykeszi 41 0.89 %
Martos 39 0.85 %
Madar 38 0.82 %
Csicsó 37 0.80 %
Megyercs 35 0.76 %
Imely 35 0.76 %
Tany 29 0.63 %
Komáromfüss 27 0.59 %
Vágfüzes 25 0.54 %
Karva 24 0.52 %
Szilas 23 0.50 %
Bajcs 23 0.50 %
Kolozsnéma 16 0.35 %
Újgyalla 12 0.26 %
Szilasháza 11 0.24 %
Bogya 9 0.20 %
Ifjúságfalva 9 0.20 %
Virt 8 0.17 %
Gellér 7 0.15 %
Bogyarét 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 23.68 %
Nagykeszi 169 7.13 %
Ógyalla 141 5.95 %
Gúta 126 5.32 %
Komáromszentpéter 117 4.94 %
Perbete 75 3.17 %
Naszvad 75 3.17 %
Nemesócsa 73 3.08 %
Komáromfüss 65 2.74 %
Hetény 63 2.66 %
Csallóközaranyos 58 2.45 %
Szilas 50 2.11 %
Keszegfalva 50 2.11 %
Megyercs 47 1.98 %
Ekel 45 1.90 %
Bátorkeszi 42 1.77 %
Csicsó 39 1.65 %
Búcs 37 1.56 %
Imely 36 1.52 %
Marcelháza 36 1.52 %
Izsa 36 1.52 %
Újgyalla 36 1.52 %
Tany 33 1.39 %
Lakszakállas 33 1.39 %
Dunamocs 27 1.14 %
Martos 26 1.10 %
Bajcs 26 1.10 %
Bogya 21 0.89 %
Ifjúságfalva 21 0.89 %
Karva 18 0.76 %
Dunaradvány 17 0.72 %
Madar 14 0.59 %
Pat 13 0.55 %
Kolozsnéma 12 0.51 %
Bogyarét 7 0.30 %
Vágfüzes 7 0.30 %
Szilasháza 5 0.21 %
Virt 5 0.21 %
Gellér 5 0.21 %
Újpuszta 4 0.17 %
Zsemlékes 3 0.13 %
Komárom 208 43.70 %
Ógyalla 37 7.77 %
Gúta 26 5.46 %
Naszvad 23 4.83 %
Komáromszentpéter 17 3.57 %
Perbete 12 2.52 %
Újgyalla 12 2.52 %
Bajcs 7 1.47 %
Csallóközaranyos 7 1.47 %
Bátorkeszi 6 1.26 %
Imely 6 1.26 %
Dunamocs 6 1.26 %
Marcelháza 6 1.26 %
Ekel 5 1.05 %
Zsemlékes 4 0.84 %
Izsa 4 0.84 %
Megyercs 3 0.63 %
Dunaradvány 3 0.63 %
Búcs 3 0.63 %
Madar 3 0.63 %
Szilasháza 3 0.63 %
Nagykeszi 3 0.63 %
Újpuszta 3 0.63 %
Karva 2 0.42 %
Hetény 2 0.42 %
Keszegfalva 2 0.42 %
Szilas 2 0.42 %
Ifjúságfalva 2 0.42 %
Tany 2 0.42 %
Vágfüzes 1 0.21 %
Martos 1 0.21 %
Nemesócsa 1 0.21 %
Gellér 1 0.21 %
Kolozsnéma 1 0.21 %
Pat 1 0.21 %
Komáromfüss 1 0.21 %
Virt 1 0.21 %
Lakszakállas 1 0.21 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 42.80 %
Ógyalla 210 8.33 %
Komáromszentpéter 159 6.31 %
Gúta 104 4.13 %
Naszvad 82 3.25 %
Újgyalla 79 3.13 %
Hetény 67 2.66 %
Perbete 58 2.30 %
Marcelháza 55 2.18 %
Nagykeszi 52 2.06 %
Keszegfalva 48 1.90 %
Megyercs 47 1.86 %
Szilas 41 1.63 %
Búcs 40 1.59 %
Imely 40 1.59 %
Komáromfüss 38 1.51 %
Nemesócsa 37 1.47 %
Izsa 36 1.43 %
Csallóközaranyos 32 1.27 %
Ifjúságfalva 31 1.23 %
Bajcs 30 1.19 %
Bátorkeszi 28 1.11 %
Szilasháza 25 0.99 %
Dunamocs 20 0.79 %
Martos 19 0.75 %
Madar 19 0.75 %
Ekel 19 0.75 %
Karva 17 0.67 %
Bogya 16 0.63 %
Dunaradvány 15 0.60 %
Lakszakállas 13 0.52 %
Csicsó 11 0.44 %
Tany 11 0.44 %
Pat 7 0.28 %
Bogyarét 7 0.28 %
Zsemlékes 5 0.20 %
Újpuszta 3 0.12 %
Vágfüzes 3 0.12 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 28.68 %
Gúta 830 14.41 %
Ógyalla 373 6.47 %
Naszvad 291 5.05 %
Komáromszentpéter 290 5.03 %
Marcelháza 194 3.37 %
Bátorkeszi 183 3.18 %
Perbete 181 3.14 %
Dunamocs 156 2.71 %
Csicsó 131 2.27 %
Hetény 126 2.19 %
Ekel 119 2.07 %
Búcs 117 2.03 %
Dunaradvány 115 2.00 %
Izsa 107 1.86 %
Nemesócsa 105 1.82 %
Csallóközaranyos 101 1.75 %
Lakszakállas 99 1.72 %
Madar 94 1.63 %
Keszegfalva 93 1.61 %
Karva 82 1.42 %
Nagykeszi 75 1.30 %
Kolozsnéma 67 1.16 %
Imely 64 1.11 %
Martos 62 1.08 %
Megyercs 62 1.08 %
Vágfüzes 60 1.04 %
Tany 53 0.92 %
Pat 51 0.89 %
Komáromfüss 48 0.83 %
Bajcs 44 0.76 %
Szilas 43 0.75 %
Bogya 41 0.71 %
Gellér 38 0.66 %
Ifjúságfalva 32 0.56 %
Virt 26 0.45 %
Bogyarét 24 0.42 %
Újgyalla 21 0.36 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 39.45 %
Ógyalla 61 6.96 %
Gúta 37 4.22 %
Naszvad 28 3.19 %
Újgyalla 23 2.62 %
Izsa 17 1.94 %
Komáromszentpéter 15 1.71 %
Perbete 13 1.48 %
Bátorkeszi 9 1.03 %
Szilasháza 8 0.91 %
Nemesócsa 7 0.80 %
Keszegfalva 7 0.80 %
Ifjúságfalva 6 0.68 %
Ekel 6 0.68 %
Bajcs 6 0.68 %
Csallóközaranyos 6 0.68 %
Zsemlékes 5 0.57 %
Komáromfüss 5 0.57 %
Megyercs 5 0.57 %
Nagykeszi 4 0.46 %
Dunamocs 4 0.46 %
Újpuszta 4 0.46 %
Dunaradvány 3 0.34 %
Imely 3 0.34 %
Búcs 3 0.34 %
Kolozsnéma 3 0.34 %
Hetény 3 0.34 %
Marcelháza 3 0.34 %
Tany 2 0.23 %
Karva 2 0.23 %
Martos 1 0.11 %
Lakszakállas 1 0.11 %
Vágfüzes 1 0.11 %
Bogyarét 1 0.11 %
Pat 1 0.11 %
Csicsó 1 0.11 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 27.88 %
Ógyalla 348 25.87 %
Újgyalla 106 7.88 %
Komáromszentpéter 78 5.80 %
Naszvad 69 5.13 %
Gúta 39 2.90 %
Perbete 19 1.41 %
Imely 19 1.41 %
Izsa 17 1.26 %
Bajcs 17 1.26 %
Újpuszta 16 1.19 %
Szilasháza 13 0.97 %
Keszegfalva 12 0.89 %
Martos 11 0.82 %
Marcelháza 10 0.74 %
Bátorkeszi 9 0.67 %
Megyercs 9 0.67 %
Nemesócsa 8 0.59 %
Hetény 8 0.59 %
Ekel 7 0.52 %
Dunamocs 5 0.37 %
Ifjúságfalva 5 0.37 %
Komáromfüss 5 0.37 %
Dunaradvány 5 0.37 %
Pat 4 0.30 %
Lakszakállas 3 0.22 %
Bogya 3 0.22 %
Gellér 2 0.15 %
Nagykeszi 2 0.15 %
Csallóközaranyos 2 0.15 %
Virt 2 0.15 %
Madar 2 0.15 %
Kolozsnéma 2 0.15 %
Tany 2 0.15 %
Zsemlékes 2 0.15 %
Búcs 1 0.07 %
Vágfüzes 1 0.07 %
Bogyarét 1 0.07 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 21.86 %
Gúta 574 13.08 %
Naszvad 510 11.62 %
Ógyalla 306 6.97 %
Perbete 215 4.90 %
Komáromszentpéter 214 4.88 %
Marcelháza 154 3.51 %
Bátorkeszi 137 3.12 %
Csicsó 117 2.67 %
Hetény 113 2.58 %
Dunamocs 111 2.53 %
Dunaradvány 107 2.44 %
Ekel 104 2.37 %
Búcs 102 2.32 %
Imely 95 2.16 %
Izsa 86 1.96 %
Lakszakállas 82 1.87 %
Nemesócsa 80 1.82 %
Madar 80 1.82 %
Csallóközaranyos 78 1.78 %
Martos 72 1.64 %
Kolozsnéma 55 1.25 %
Karva 54 1.23 %
Bajcs 51 1.16 %
Megyercs 47 1.07 %
Keszegfalva 45 1.03 %
Tany 45 1.03 %
Pat 40 0.91 %
Gellér 38 0.87 %
Vágfüzes 36 0.82 %
Nagykeszi 36 0.82 %
Komáromfüss 30 0.68 %
Bogya 29 0.66 %
Szilas 28 0.64 %
Ifjúságfalva 27 0.62 %
Bogyarét 24 0.55 %
Virt 23 0.52 %
Újgyalla 7 0.16 %
Szilasháza 5 0.11 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 60.95 %
Ógyalla 47 8.95 %
Gúta 20 3.81 %
Naszvad 13 2.48 %
Újgyalla 13 2.48 %
Megyercs 10 1.90 %
Csallóközaranyos 8 1.52 %
Izsa 8 1.52 %
Komáromszentpéter 7 1.33 %
Perbete 7 1.33 %
Nemesócsa 6 1.14 %
Ekel 6 1.14 %
Szilasháza 5 0.95 %
Dunaradvány 5 0.95 %
Keszegfalva 5 0.95 %
Dunamocs 4 0.76 %
Marcelháza 4 0.76 %
Komáromfüss 3 0.57 %
Imely 2 0.38 %
Hetény 2 0.38 %
Bajcs 2 0.38 %
Karva 2 0.38 %
Ifjúságfalva 2 0.38 %
Pat 1 0.19 %
Bogya 1 0.19 %
Bátorkeszi 1 0.19 %
Lakszakállas 1 0.19 %
Gellér 1 0.19 %
Martos 1 0.19 %
Tany 1 0.19 %
Kolozsnéma 1 0.19 %
Nagykeszi 1 0.19 %
Búcs 1 0.19 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 26.78 %
Gúta 275 8.02 %
Ógyalla 205 5.98 %
Dunamocs 179 5.22 %
Marcelháza 162 4.73 %
Komáromszentpéter 161 4.70 %
Perbete 150 4.38 %
Bátorkeszi 130 3.79 %
Naszvad 130 3.79 %
Búcs 119 3.47 %
Hetény 107 3.12 %
Dunaradvány 103 3.00 %
Karva 93 2.71 %
Ekel 84 2.45 %
Csicsó 81 2.36 %
Lakszakállas 78 2.28 %
Madar 77 2.25 %
Izsa 77 2.25 %
Csallóközaranyos 62 1.81 %
Kolozsnéma 44 1.28 %
Martos 40 1.17 %
Nemesócsa 40 1.17 %
Keszegfalva 38 1.11 %
Vágfüzes 35 1.02 %
Pat 34 0.99 %
Bajcs 31 0.90 %
Komáromfüss 31 0.90 %
Tany 29 0.85 %
Bogya 29 0.85 %
Megyercs 29 0.85 %
Gellér 27 0.79 %
Szilas 26 0.76 %
Imely 26 0.76 %
Nagykeszi 24 0.70 %
Bogyarét 16 0.47 %
Ifjúságfalva 13 0.38 %
Virt 13 0.38 %
Újgyalla 8 0.23 %
Szilasháza 5 0.15 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 62.05 %
Gúta 231 7.02 %
Ógyalla 121 3.68 %
Keszegfalva 99 3.01 %
Izsa 76 2.31 %
Marcelháza 72 2.19 %
Naszvad 70 2.13 %
Bátorkeszi 61 1.85 %
Hetény 49 1.49 %
Komáromszentpéter 49 1.49 %
Búcs 44 1.34 %
Perbete 41 1.25 %
Dunamocs 39 1.19 %
Kolozsnéma 37 1.12 %
Csallóközaranyos 34 1.03 %
Nemesócsa 33 1.00 %
Ekel 31 0.94 %
Imely 26 0.79 %
Bajcs 20 0.61 %
Dunaradvány 17 0.52 %
Lakszakállas 17 0.52 %
Martos 17 0.52 %
Nagykeszi 16 0.49 %
Megyercs 15 0.46 %
Csicsó 15 0.46 %
Tany 14 0.43 %
Karva 13 0.40 %
Madar 13 0.40 %
Pat 13 0.40 %
Újgyalla 12 0.36 %
Vágfüzes 12 0.36 %
Komáromfüss 10 0.30 %
Ifjúságfalva 10 0.30 %
Szilasháza 9 0.27 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 42.26 %
Komárom 556 26.31 %
Ógyalla 81 3.83 %
Naszvad 80 3.79 %
Nemesócsa 48 2.27 %
Keszegfalva 45 2.13 %
Marcelháza 43 2.04 %
Perbete 42 1.99 %
Komáromszentpéter 30 1.42 %
Ifjúságfalva 27 1.28 %
Imely 26 1.23 %
Bátorkeszi 25 1.18 %
Vágfüzes 20 0.95 %
Ekel 20 0.95 %
Bajcs 18 0.85 %
Dunamocs 18 0.85 %
Megyercs 17 0.80 %
Tany 16 0.76 %
Csallóközaranyos 16 0.76 %
Nagykeszi 16 0.76 %
Dunaradvány 15 0.71 %
Izsa 15 0.71 %
Búcs 14 0.66 %
Karva 14 0.66 %
Lakszakállas 13 0.62 %
Újgyalla 12 0.57 %
Hetény 11 0.52 %
Madar 9 0.43 %
Komáromfüss 9 0.43 %
Martos 9 0.43 %
Bogyarét 8 0.38 %
Csicsó 5 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.24 %
Zsemlékes 4 0.19 %
Szilas 4 0.19 %
Szilasháza 4 0.19 %
Gellér 3 0.14 %
Bogya 3 0.14 %
Pat 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 22.00 %
Komáromszentpéter 467 10.57 %
Ógyalla 309 6.99 %
Gúta 273 6.18 %
Perbete 250 5.66 %
Naszvad 171 3.87 %
Bátorkeszi 170 3.85 %
Marcelháza 161 3.64 %
Hetény 142 3.21 %
Dunamocs 127 2.87 %
Ekel 100 2.26 %
Dunaradvány 98 2.22 %
Madar 98 2.22 %
Búcs 97 2.20 %
Csicsó 91 2.06 %
Lakszakállas 88 1.99 %
Izsa 80 1.81 %
Csallóközaranyos 76 1.72 %
Martos 70 1.58 %
Nemesócsa 67 1.52 %
Kolozsnéma 52 1.18 %
Karva 51 1.15 %
Tany 46 1.04 %
Bajcs 39 0.88 %
Imely 36 0.81 %
Keszegfalva 34 0.77 %
Nagykeszi 33 0.75 %
Megyercs 32 0.72 %
Gellér 32 0.72 %
Vágfüzes 30 0.68 %
Komáromfüss 28 0.63 %
Szilas 27 0.61 %
Pat 26 0.59 %
Bogya 24 0.54 %
Bogyarét 19 0.43 %
Ifjúságfalva 14 0.32 %
Virt 13 0.29 %
Újgyalla 13 0.29 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 54.69 %
Gúta 206 7.37 %
Ógyalla 109 3.90 %
Marcelháza 101 3.61 %
Naszvad 74 2.65 %
Perbete 55 1.97 %
Komáromszentpéter 54 1.93 %
Keszegfalva 54 1.93 %
Izsa 53 1.90 %
Dunamocs 47 1.68 %
Bátorkeszi 46 1.65 %
Madar 44 1.57 %
Nemesócsa 38 1.36 %
Hetény 34 1.22 %
Ekel 32 1.14 %
Búcs 32 1.14 %
Csallóközaranyos 30 1.07 %
Bajcs 30 1.07 %
Imely 26 0.93 %
Újgyalla 22 0.79 %
Pat 22 0.79 %
Megyercs 21 0.75 %
Lakszakállas 19 0.68 %
Dunaradvány 18 0.64 %
Martos 15 0.54 %
Csicsó 14 0.50 %
Tany 13 0.46 %
Nagykeszi 12 0.43 %
Vágfüzes 12 0.43 %
Szilasháza 11 0.39 %
Komáromfüss 10 0.36 %
Szilas 10 0.36 %
Kolozsnéma 8 0.29 %
Karva 8 0.29 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 23.54 %
Gúta 1 150 19.27 %
Ógyalla 272 4.56 %
Komáromszentpéter 209 3.50 %
Naszvad 203 3.40 %
Csicsó 194 3.25 %
Perbete 169 2.83 %
Marcelháza 158 2.65 %
Dunamocs 149 2.50 %
Nemesócsa 131 2.20 %
Bátorkeszi 127 2.13 %
Ekel 123 2.06 %
Dunaradvány 113 1.89 %
Keszegfalva 105 1.76 %
Izsa 102 1.71 %
Lakszakállas 100 1.68 %
Hetény 99 1.66 %
Csallóközaranyos 98 1.64 %
Búcs 85 1.42 %
Madar 74 1.24 %
Kolozsnéma 68 1.14 %
Nagykeszi 66 1.11 %
Martos 65 1.09 %
Megyercs 63 1.06 %
Komáromfüss 61 1.02 %
Pat 50 0.84 %
Vágfüzes 49 0.82 %
Karva 49 0.82 %
Szilas 45 0.75 %
Imely 44 0.74 %
Bajcs 35 0.59 %
Ifjúságfalva 35 0.59 %
Gellér 35 0.59 %
Bogya 32 0.54 %
Virt 23 0.39 %
Tany 23 0.39 %
Bogyarét 21 0.35 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.08 %
Zsemlékes 5 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 29.22 %
Gúta 355 7.58 %
Dunamocs 219 4.67 %
Ógyalla 214 4.57 %
Komáromszentpéter 191 4.08 %
Marcelháza 191 4.08 %
Bátorkeszi 185 3.95 %
Naszvad 180 3.84 %
Perbete 172 3.67 %
Hetény 154 3.29 %
Dunaradvány 133 2.84 %
Búcs 128 2.73 %
Csicsó 119 2.54 %
Ekel 113 2.41 %
Izsa 103 2.20 %
Madar 99 2.11 %
Csallóközaranyos 90 1.92 %
Nemesócsa 86 1.84 %
Lakszakállas 78 1.66 %
Karva 78 1.66 %
Keszegfalva 61 1.30 %
Pat 53 1.13 %
Kolozsnéma 52 1.11 %
Martos 51 1.09 %
Tany 43 0.92 %
Bogya 41 0.88 %
Nagykeszi 40 0.85 %
Megyercs 37 0.79 %
Szilas 37 0.79 %
Vágfüzes 36 0.77 %
Imely 31 0.66 %
Komáromfüss 31 0.66 %
Gellér 29 0.62 %
Bajcs 27 0.58 %
Virt 22 0.47 %
Bogyarét 20 0.43 %
Ifjúságfalva 9 0.19 %
Újgyalla 4 0.09 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
852 85.11%
KSČ
71 7.09%
VPN
51 5.09%
SZ
10 1.00%
SNS
7 0.70%
Egyéb
10 1.00%
Érvényes szavazatok 1001
Együttélés-MKDM
783 81.22%
Magyar Polgári Párt
102 10.58%
KSS
21 2.18%
SDĽ
19 1.97%
HZDS
18 1.87%
SDSS
5 0.52%
Egyéb
16 1.66%
Érvényes szavazatok 964
MK
844 92.04%
KSS
20 2.18%
HZDS-RSS
14 1.53%
SP-VOĽBA
10 1.09%
ZRS
7 0.76%
7 0.76%
HZPCS
6 0.65%
SPK
5 0.55%
Egyéb
4 0.44%
Érvényes szavazatok 917
MKP
820 86.04%
SDK
46 4.83%
SOP
29 3.04%
HZDS
24 2.52%
KSS
18 1.89%
SDĽ
5 0.52%
MLHZP
5 0.52%
Egyéb
6 0.63%
Érvényes szavazatok 953
MKP
776 92.27%
ANO
12 1.43%
SDKU
12 1.43%
HZDS
9 1.07%
KSS
8 0.95%
SZS
6 0.71%
ZRS
5 0.59%
SMER
4 0.48%
Egyéb
9 1.07%
Érvényes szavazatok 841
MKP
698 96.14%
SMER
12 1.65%
SNS
4 0.55%
LB
3 0.41%
Egyéb
9 1.24%
Érvényes szavazatok 726
MKP
425 59.27%
Most-Híd
238 33.19%
SDKU DS
25 3.49%
SMER
13 1.81%
SaS
6 0.84%
Paliho Kapurkova
4 0.56%
SNS
3 0.42%
Egyéb
3 0.42%
Érvényes szavazatok 717
MKP
411 69.90%
Most-Híd
149 25.34%
SMER SD
11 1.87%
OĽaNO
7 1.19%
Egyéb
10 1.70%
Érvényes szavazatok 588
MKP
337 67.94%
Most-Híd
119 23.99%
SMER SD
15 3.02%
MKDA-MKDSZ
5 1.01%
SaS
4 0.81%
SNS
3 0.60%
OĽANO-NOVA
3 0.60%
SMS
2 0.40%
VZDOR
2 0.40%
Egyéb
6 1.21%
Érvényes szavazatok 496
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések