SK
DS
.....

Nagymegyer

Város

címer zászló
3994 100% magyar 1910
6624 78% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagymegyer
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľký Meder
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Egyházalja, Felső-rét, Felső-telek, Füzes-domb, Hanszeg, Izsap, Izsapipuszta (Izsapi major), Kap-sziget, Kela, Komlóka, Meggyesszeg, Munyota, Nagymegyeri-erdő, Nagy-szeg, Papsziget, Pásztai-puszta, Sa
Koordináták:
47.85654831, 17.76942444
Terület:
55,55 km2
Rang:
város
Népesség:
8703
Tszf. magasság:
112 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93201
Település kód:
501522
Szervezeti azonosító:
305332
Adóazonosító:
2021002082

Nagymegyer az Alsó-Csallóközben fekszik, a történelmi Komárom vármegye nyugati határán, Dunaszerdahelytől 20 km-re délkeletre, Komáromtól 35 km-re északnyugatra. Délkeletről a Csiliz-patak választja el a történelmi Győr megyéhez tartozó Csilizköztől (Csilizradvány, Csilizpatas), nyugatra a Határ-csatorna egykor Komárom és Pozsony megyék határát alkotta (ma Nagymegyert Padány, Bögellő és Alistál községektől választja el). Északkeletről Ekecs, keletről Szilas és Gellér, délkeletről Csicsó községekkel határos. Keleti határát a Nagymegyer-Gelléri-kanális alkotja. Nagymegyer a Csallóköz fontos forgalmi csomópontja, érinti a Pozsonyt Komárommal összekötő 63-as főútvonal, melyről itt ágazik le az 586-os főút, mely Medvén (12 km) keresztül Győr (26 km) felé teremt összeköttetést. Az 561-es főút Ekecs (5 km) községen át Galánta (44 km) felé vezet. Vasútállomás a Komárom-Pozsony vonalon (egy nyomtávú, nem villamosított vonal).

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó város. 1920-ig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott nagyközségként (1871 előtt mezővárosként). Csehszlovákiához csatolva 1920-1949 között a Komáromi járáshoz tartozott, 1949-1960 között a Nagymegyeri járás székhelye volt, 1960-tól pedig a Dunaszerdahelyi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Komáromi járás). 1960-ban várossá nyilvánították, 1976-ban hozzácsatolták a szomszédos Izsap községet. 1948-1991 között szlovák neve Čalovo volt. A város két városrésze és különálló kataszteri területe (melyek megfelelnek az 1976 előtti Nagymegyer és Izsap területének - 1921-hez képest változatlan területtel) Nagymegyer (47,22 km²) és Izsap (8,33 km²).

Népesség

Korábban színmagyar mezőváros volt, első szlovák telepesei csak a trianoni béke után költöztek ide. A deportálások, kitelepítések, illetve a betelepedés nyomán a szlovákok aránya mostanra 14%-ra duzzadt, miközben a magyarok lélekszáma a rendszerváltás óta hatodával csökkent. A korábban a lakosság tizedét alkotó zsidó lakosságot a fasiszták 1944-ben csaknem teljesen elpusztították. Számottevő roma kisebbség is él Nagymegyeren (7 %). A felekezetek a 19. században még egyenlő lélekszámúak voltak, ma a római katolikusok alkotják a lakosság felét, a reformátusok az ötödét. A város a szocialista iparosítás és fejlesztés évtizedeiben gyorsan növekedett, 1940-hez képest lélekszáma 1990-ig megduplázódott, azóta lassú csökkenés figyelhető meg.

Történelem

A város neve a honfoglaló Megyer törzstől ered, amelynek egyes tagjai itt, a központi törzsterülettől távolabb telepedtek le. Az Árpád-korban a komáromi várhoz tartozott. Első ismert magánbirtokosa Parabuch ispán – ebben az oklevélben említik villa Meger néven. A 15. század elején Zsigmond király elcseréli a Kanizsay családdal, de négy évtizeddel később Mátyás király jóvoltából újra komáromi várbirtok. A király 1466-ban, Nagyszombatban megerősítette Nagymegyer korábbi mezővárosi kiváltságait: a pallosjogot (ennek emlékét az Akasztódomb őrzi) és az évi három országos vásár tartására való jogot. A hagyományban ez úgy maradt fenn, hogy Mátyás Nagymegyeren járt, és a fürdő közelében ma is álló vén tölgyfa alatt állította fel sátrát – a fa a város jelképe. A későbbi időkben sok kisnemesnek volt itt kúriája és kisebb birtoka, majd megjelent nagybirtokosként az Esterházy és a Waldstein, végül a Zichy család. A takácsoknak és a csizmadiáknak helyben volt céhük. A 20. század elején még megvoltak a község értékes régi oklevelei: az I. Mátyástól kapott kiváltságlevél és az azt megerősítő későbbi királyi szabadalomlevelek; ezek azonban mára elvesztek, illetve elenyésztek. A reformáció idején egy évszázadon át komoly küzdelem folyt a felekezetek között a régi templomért; a katolikusok végül meg tudták tartani, de a város hosszú időre református többségűvé vált. A török háborúk pusztítása súlyosan érintette Nagymegyert, majd 1702-ben csaknem az egész község leégett. 1710-ben pestisjárvány tizedelte a lakosságot. A 18. században a hadsereget ellátó posztógyár üzemelt itt, a 19. században pedig téglaégető és négy nagy olajütő, amelyekből Pozsonyba szállították az olajat. 1831-ben és 1849-ben kolerajárvány söpört végig a városon. Az 1848/49-es szabadságharc alatt az itt átvonuló császári hadak több ízben megsarcolták a lakosságot. 1852-ben tűzvész pusztított. A város életében jelentős esemény volt, hogy 1853-ra sikerült felépíteni a Millér-patak fölött átvezető hidat. A patak egykor Nagymegyer és Lak között folyt, felső szakaszán ma kiszáradt meder van, alsó szakasza helyén kanális. A századfordulón kaszinó, társaskör, olvasókör, takarékszövetkezet és hitelszövetkezet működött itt. Ekkoriban a Kálnoky és az Eggenhoffer családok voltak a főbb birtokosai. A város körüli első osztályú termőföldön kiváló minőségű búzát, árpát, kukoricát, lent és kendert termesztettek a helyiek. A város melletti cserfaerdő korábban nem a város, hanem a komáromi vár tulajdona volt, ahol fácánok és dámszarvasok éltek, a helyiek pedig a vadászzsákmány harmadát kötelesek voltak beszolgáltatni Komáromnak. Az első világháború alatt itt volt az ország egyik legnagyobb hadifogolytábora. 1919-ben szállta meg a várost a csehszlovák katonaság, majd a trianoni béke az új államhoz csatolta. A 20-as és 30-as években rendszeres volt a mezőgazdasági munkások sztrájkja. A bécsi döntés értelmében, 1938. november 2-tól ismét Magyarországhoz tartozott. Jelentős zsidó közösségét a II. világháború végén hurcolták el. 1945-től ismét Csehszlovákiához került, ezután ezer magyart hurcoltak el innen csehországi kényszermunkára, illetve telepítettek ki Magyarországra. A szocializmus alatt állami gazdaságában nagy sertéshizlalda volt, továbbá fűtőtesteket, tartályokat gyártó iparvállalat létesült. 1949-ben járási székhellyé tették, de megfosztották városi rangjától, 1960-ban visszaadták városi rangját, de a Nagymegyeri járást felosztották a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járás között. 1993-tól Szlovákia része.

Mai jelentősége

A város gazdaságának húzóágazata az élelmiszeripar, ezen belül a gabonatermesztés, a sertéstenyésztés és a tejipar volt a szocializmus idején, és élelmiszeripara ma is jelentős. Újabban az autóiparhoz kapcsolódó termelés is jelen van. Az 1974-ben megnyitott hévízfürdő mára Szlovákia egyik leglátogatottabb idegenforgalmi célpontjává tette a várost. Magyar alapiskola, művészeti alapiskola és középiskolák, illetve szlovák alapiskola található itt, továbbá művelődési ház és könyvtár. A városban rendelőintézet működik. A Nagymegyer melletti cseres-tölgyes erdő az egykor kiterjedt cseres-tölgyesek Csallóközben egyedülálló maradványa, védett terület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MEGYER. Nagy Megyer. Magyar mező Város Komárom Várm. földes Ura G. Zichy Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, 593fekszik Komáromban 3 mértföldnyire, határja jó, szárazságban legelője sovány, az áradások néhol járják.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagy Megyer , magyar mezőváros, fekszik Komáromhoz észak- nyugotra 3 3/4 mértföldre, és Izsappal s Csicsóval határos. Határa áll 10,709 4/8 holdból s ezekből belsőtelek 171 5/8 h. szántóföld 4195 6/8 h. kaszáló 2826 3/8 h. legelő 3286 6/8 h. erdő 229 hold. Egész úr béri telke van 45, mellyek után a szántóföldek tesznek 910 2/8 részt, kaszálók között vagyon nádas, mocsáros, lapos 1580 hold. Földe termékeny porhanyós fekete agyag; a szántóföldek és száraz rétek elsőosztályzatúak, a szénatermés azonban, rósz kezelése miatt silány; ellenben a földekben legjobb sikerrel termesztetik búza, árpa, tengeri, len és kender; kevesebb sikerrel a burgonya, akár mennyiségét, akár minőségét tekintjük. A mezei gazdaság és állattenyésztés, az utóbbi száraz években jó sikerrel kezeltetik, nedves időjárás alkalmával azonban mind a birka, mind a szarvasmarha a métely végett nagy veszedelemben forog. Az erdőben fácán madarak szép számmal, egy részében pedig dámvadak is tenyésztetnek. Népessége 2380 lélek, mellyből református férfi 558, nő 515, katholikus férfi 498, nő 578, cigány férfi 23, nő 25, zsidóférfi 91, nő 90. Van itt továbbá 298 nemes családfő 4, kovács, 1 legénnyel, a győri és szerdahelyi czéhez tartozók, 5 szabó, 4 csizmadia, kiknek itt saját czéhök van, 3 bognár, 4 asztalos s 1 . kontár, 2 lakatos, 1 cipős, 1 pék, 1 bábsütő, 1 szíjgyártó, 1 kötél verő. 1 esztergályos, 1 mészáros, 3 orvos, végre helybeli czéhben 32 takács 6 kontárral s 21 legénnyel és inassal. Nevezetesebb épületei közé számíthatjuk a reformátusok és r. katholikusok tornyos templomait s a zsidók sínagogáját (mind a három vallásbeliek saját papot s oskolát tartanak) a tisztartói lakot, az urasági magtárt. Van itt továbbá 4 olajtütő nagy sajtó, mellyekből az olajt Posonba hordják. Földesura gr. Zichy István s e bírja a 45 úrbéri telket egészen, ezenkívül vannak a 13 nemesudvar tulajdonosai, u. in. Rácz, Varga, Barát, Kóssa, Bugát, György Cseney, Vízváry, Bereczky , Bót, Nagy , Horváth , Czina , Tornyos, László, Bédy, Kosár, Szabó Józsa, Láby, Szigeti, Csuka, Molnár, Lovas, Szakái, Tóth, Mikolay, Egyházy, Hodosy, Kis, Cséhfalvay. Zsemle, Tamásy , Márkus, Süke, Tompa, Bende, Pajor, nemes családok. Nagy Megyer privilégiuma 1466-dik évről szól, s ezt dicsőemlékezetű 1-ső Mátyás királytól nyerte, mellynél fogva mezővárossá tétet vén, jelenleg is 3 országosvásári tart, u. m. 25 januárban 6-ik augustusban, és 6-ik decemberben. A marhavásár, melly az ide hajtatni szokott göbölyökről nevezetes, a kirakóvásárral egy napon tartatik. Nagy Megyer már a legrégibb időktől fogva a komáromi vár urodalmához tartozott. Az 1559-ik úrbér szerint, melly gróf Zichy Istvánnak több curialisták ellen indított perében adatott elő; volt ekkor Megyeren 70 jobbágyi és 17 félcuriális lelek, de ezektől is bizonyos díj és szolgálatok követeltettek. így a megyeri erdő nem a város, ha nem a vár tulajdona volt. A megyeri egyház pedig 44 és 1/2 hold szántóföldet, nagy kiterjedésű réteket és egy Hészer nevezetű halastavat birt. Az elejtett vad szárnyasállatokból a város egy harmadát tartozott mindig a várnak általengedni. Egyébiránt mennyire kivehettük hajdan e következő curialisták igtattattak be: 1548 Horváth Péter a csajkások vajdája; 1550 Bajusz András, 1573 Kovács János Lőrincz fia Anna és Sára nővéreikkel együtt; 1579 Hundert János a komáromi vár altárnoka; 1582 Kapornaky Ferencz (Bercsényi Katalin örökvallomása után); 1585 ugyan Kapornaky nemesudvarát Keresztes Bálintnak adja-el; 1609 Demes György, 1616 Hermann Márton (Hundert András magvaszakadtéval). 1657 Varga Jakab, Mátyás és István, továbbá Patak István és Lőrincz új adomány útján.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Gútától délnyugatra fekszik Nagy-Megyer mezőváros 3.241 lakossal, termékeny, de vizenyős területen. Már a XII. században szerepelt; kiváltságait Mátyás királytól kapta. Egykor várkastélya is volt, hol Zápolya János és I. Ferdinánd megbizottjai alkudoztak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagymegyer, csallóközi magyar nagyközség, 621 házzal és 3483 róm. katholikus és református vallású lakossal, de a katholikusok száma túlnyomó. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Némelyek a hét vezérek egyikétől, Megyertől származtatják a nevét. IV. Béla 1268-iki oklevelében komáromi várföldként van említve, melyet azután István ifjabb király Parabuch comesnek adományoz. Ebben az oklevélben villa Meger alakban szerepel. 1421-ben Zsigmond király elcseréli más birtokokért Kanizsay Istvánnal és Jánossal. 1460-ban újra komáromi várbirtok. 1466-ban I. Mátyás királyi mezővárosi rangra emeli, és három országos vásár tartására ad jogot lakosainak. 1532. évi november havában a Szapolyay-pártiak itt találkoztak, hogy a Katziánerrel kötendő fegyverszünet ügyében tanácskozzanak. 1578-ban Hiers János erőszakkal elfoglalja Eördögh István itteni nemesi kúriáját, melyet ő Németh János özvegye (később neje) révén kapott. 1547-ben Nagy László, Vitány vár kapitánya, egy évvel később Horváth Péter, 1550-ben Bajusz András, 1553-ban Zsemlyésy István és társai, 1559-ben gróf Zichy István, 1561-ben Nagy Lázár és Zakal András, 1573-ban Kovács János fia Lőrincz és két nővére, 1579-ban Hundert János, a komáromi vár alparancsnoka, 1582-ben Kapornaky Ferencz, 1585-ben Keresztes Bálint, 1599-ben Patak Tamás, János, Ferencz és György, 1609-ben Dénes György, 1616-ban Hermann Márton, 1619-ben Bereczky Pál, 1633-ban ifjabb Szigethy Gáspár, 1617-ben Pálffy Krisztina, 1640-ben Vér Zsuzsánna és Bokor Gáspár, 1651-ben Bartal István és Spáczay Katalin, 1654-ben Vásárhelyi Mihály és Halácsy István, 1657-ben Varga Jakab, Mátyás és István, ugyanakkor Patak István és Lőrincz, 1662-ben Csajághy György és fia Mihály jutnak itt kir. adomány, vétel és örökösödés útján nemesi kúriákhoz és birtokokhoz. 1635-ben még Nagy Mihálynénak is van itt zálogbirtoka, melyre a királyi kamara teszi a kezét, de azután a Császáry család kapja, melytől azonban id. Zichy István elperelte. Az 1559-iki adórovás szerint hetven jobbágy- és 17 féljobbágy-telke volt. 1632-ben gróf Esterházy Miklós nádor is egyik nagyobb birtokosa, a ki Nagymegyer várost özv. Nagymihályi 107Ferenczné, szül. Amade Ilonának zálogosítja el, de négy évvel később ugyanezt Szapáry András és neje Csat Annának adja zálogba. Később a gr. Waldstein család is birtokosa lett. A községnek régi privilegiumai vannak és levéltárában számos érdekes, régi oklevelet őriz; oltalomleveleket Bocskay Istvántól, II. Mátyás királynak a község régi szabadalmait megerősítő levelét, Bethlen Gábor oltalomleveleit, stb. Hogy Nagymegyert sem kímélték meg a törökök, bizonyítja Hofkirchen Lőrincznek, Komárom várparancsnokának 1683 nov. 6-án kelt oltalomlevele, melylyel a törököktől elpusztított községet oltalmába veszi és megparancsolja, hogy tekintettel a lakosok nyomorára, oda katonák ne szálljanak, se semmiféle tekintetben a lakosokat ne zaklassák és tőlük élelmet, fuvart, stb. ne követeljenek. Az 1701-ben ez iránt megtartott vizsgálat folyamán kitünt, hogy Nagymegyernek nemcsak régi városi szabadalmai vannak, hanem jus gladiuma is volt, melyet egyízben egy megszentencziázott emberrel és egy »Boszorkány asszonynyal« szemben alkalmazott is, mind a kettőt tűzhalálra itélvén. 1702-ben majdnem az egész község leégett. 1710-ben a nagymegyeriek II. Rákóczi Ferencztől is oltalomlevelet kaptak. Ugyanebben az évben a pestis ütött ki a községben és 362 lakosát ölte meg, 1831-ben pedig 218-an haltak el az akkor dúlt kolerában. 1848-ban a nagymegyeriek a nemzeti őrsereghez 183 vitéz kiállításával járultak hozzá. 1849 január havában 1400 horvát határőr táborozott itt 13 napon át. Ez időben a nagymegyerieket gyakran sarczolták meg az átvonuló mindenféle csapatok. 1849 május havában Kazinczy Lajos alezredes táborozott itt, mely alkalommal az itteni akasztóhegyen egy elfogott szökött honvédet főbe lövetett. 1849-ben másodszor ütött ki a kolera, melynek 229-en estek áldozatul. 1852-ben ismét tűz támadt a városban, mely alkalommal 96 épület pusztult el. A Millér vízén átvezető itteni hidat 1853-ban építették, a már 1846-ban hozott határozat alapján. 1867-ben alakult meg a nagymegyeri olvasó- és társaskör. Most már kaszinóján kívül takarékpénztára, hitelszövetkezete és téglagyára is van. Mostani nagyobb birtokosai gróf Kálnoky Hugó és Eggenhoffer József örökösei. Van itt még egy Szent Vincze-rendű apáczazárda, mely leányiskolával van összekötve. A községben két templom van. A katholikus templom már Pázmány jegyzékében a régi egyházak között van említve. Úgy látszik, hogy a XV. században épült, de gyakran átalakították. 1900-ban építették újra. Itt volt a Vásonkői Zichy grófok sirboltja is. A református templom 1785-ben épült. Ide tartoznak Nagydürlak, Sárkány, Tájlok, Tiszota és Újmajor puszták s a Bubics és Bucsuház majorok.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagymegyer, v. Komárom vm. (Čalovo, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. komáromi esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Szt Miklós tit-ra sztelték. Lakói 1562 u. ev-ok lettek. 1714: alapították újra. Anyakönyvei 1750-től. Kegyura 1880: Waldstein-Wartenberg János gr. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl., ném. - Filiája 1917: Izsap. - Lakói 1940: 2533 r.k., 1 g.k., 15 ev., 1353 ref., 522 izr., össz. 4424; 1991: 8043 m. (86,98%), össz. 9247; 2001: 7705 m. (84,55%), össz. 9113. **

Bartók Béla - Belucz János - Cseri István - Ág Tibor - Farkas Jenő - gr. Waldstein-Wartenberg János - Jakab István - Janiga József - Nagy Rátz József - Nagymegyeri Besnyei György - Varga László - Végh Péter -

Nagy Rátz József

Nagymegyer - élt
Nagy Rátz József (1808–1878) a város és a vármegye 19. századi közéletének fontos alakja, nemzetőrszázados, Nagymegyer jegyzője és a levéltár alapítója.
névjegyzék

Nagymegyeri Besnyei György

1675
Nagymegyer - megszületett
Kamocsa - egyházi szolgálatot végzett
Vágfarkasd - egyházi szolgálatot végzett
1737-től
Madar - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

gr. Waldstein-Wartenberg János

1809.8.21.
Nagymegyer - megszületett
névjegyzék

Bartók Béla

1881. 03. 25.
Nagyszentmiklós - megszületett
1910
Nagymegyer - kutatott
1910-ben két alkalommal is megfordult itt és 94 nagymegyeri népdalt jegyzett le. Róla nevezték el a város főterét és nevét viseli a magyar alapiskola is.
1945. 09. 26.
New York - elhunyt
névjegyzék

Cseri István

1903. 06. 02.
Ipolynagyfalu - megszületett
1944 - 48
Nagymegyer - egyházi szolgálatot végzett
1959. 12. 02.
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Farkas Jenő

1922.1.18.
Szenc - megszületett
Szenc - tanult
Csicsó - egyházi szolgálatot végzett
Kiskeszi - egyházi szolgálatot végzett
Bajta - egyházi szolgálatot végzett
Albár - egyházi szolgálatot végzett
1964-1976
Nagymegyer - egyházi szolgálatot végzett
1979. 9. 18.
Albár - elhunyt
névjegyzék

Ág Tibor

1928. 4. 13.
Óváros - megszületett
2013.8.29.
Nagymegyer - elhunyt
névjegyzék

Jakab István

1928. 9. 29.
Nagyráska - megszületett
Nagymegyer - tanított
Komárom - tanított
2013. 11. 23.
Komárom - elhunyt
névjegyzék

Belucz János

1940.3.14.
Nagymegyer - megszületett
Nyitra - tanult
névjegyzék

Janiga József

1946.3.21.
Párkány - megszületett
1964-1968
Nyitra - tanult
1968-1982
Nemesócsa - tanított
1982-1996
Nagymegyer - tanított
2004.5.5.
Nagymegyer - elhunyt
névjegyzék

Varga László

1948. 6. 12.
Tósnyárasd - megszületett
Nagymegyer - kutatott
névjegyzék

Végh Péter

1954.7.24.
Nagymegyer - megszületett
névjegyzék
Névelőfordulások
1286
Meger
1369
Megere
1379
Megyer
1471
Naghmegyer
1773
Nagy-Megyer,
1786
Megyer, Nagy-Megyer,
1808
Nagy-Megyer,
1863
Nagymegyer,
1920
Veľký Meder, Nagy-Megyer,
1938
Nagymegyer,
1945
Veľký Meder, Nagy-Megyer,
1948
Čalovo,
1990
Veľký Meder
1994
Nagymegyer

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Komáromi út (Komárňanská) 9/207
Telefon: 0315552201
Fax: 0315552425

Honlap: velkymeder.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Holényi Gergő (Független)

Képviselő-testület:
Holényi Gergő (Független)
Laposová Ildikó (Független)
Varga Albin (Független)
Hodosi Tibor (Független)
Balázs Peter (Független)
Nagy Tamás (Független)
Sziszák Jozef (Független)
Rudický Norbert (SMER-SD)
Pongrácz Koloman (SMK-MKP)
Kórósi Gejza (SMK-MKP)
Néveri Alexander (SMK-MKP)
Sobeková Darina (SMK-MKP)
Nagy Karol (SMK-MKP)
Független 54% Független 7 képviselö 8% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 38% SMK-MKP 5 képviselö 13 képviselö
Nagymegyeri Posta

Komárňanská 209

Fogyatékos Személyek Otthona

Izsapi puszta 1936/1

Városi Sport Klub Nagymegyer Kft.

Stadion utca 2130

Nagymegyeri Tűzoltóállomás

Pozsonyi út 1609/31

Nagymegyeri Római Katolikus Plébániahivatal

Szent István utca 338

Városi Művelődési Központ

Komáromi út 18/203

Bartók Béla Magyar Tannyelvű Alapiskola

Pozsonyi út 622/38

J. A. Komenský Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Bartók Béla tér 497/20

Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium

Pozsonyi út 622/38

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Bartók Béla tér 495/18

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Vasút utca 7

Magyar és Szlovák Tannyelvű Kereskedelmi Akadémia

Pozsonyi út 622/38

Magyar és Szlovák Tannyelvű Speciális Alapiskola

Duna utca 51

Nagymegyeri Anyakönyvi Hivatal

Komáromi út 9/207

Nagymegyeri Városi Hivatal

Komáromi út 9/207

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2973 95%
szlovákok 8 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 25 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 138 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3144
magyarok 3994 100%
szlovákok 7 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4007
magyarok 4304 97%
szlovákok 41 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 95 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4450
magyarok 4867 99%
szlovákok 12 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 29 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4914
magyarok 8043 87%
szlovákok 1060 11%
ruszinok 0 0%
romák 53 1%
ukránok 0 0%
csehek 66 1%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 14 0%
összlétszám 9247
magyarok 7705 85%
szlovákok 1226 13%
ruszinok 1 0%
romák 62 1%
ukránok 3 0%
csehek 67 1%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 47 1%
összlétszám 9113
magyarok 6696 76%
szlovákok 1238 14%
ruszinok 2 0%
romák 45 1%
ukránok 0 0%
csehek 76 1%
németek 2 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 15 0%
ismeretlen 783 9%
összlétszám 8859
magyarok 6624 78%
szlovákok 1237 15%
ruszinok 1 0%
romák 15 0%
ukránok 3 0%
csehek 61 1%
németek 5 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 485 6%
összlétszám 8446
összlétszám 312
magyarok 304 97%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 416
magyarok 416 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4012
magyarok 3870 96%
szlovákok 41 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 91 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 438
magyarok 434 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 490
magyarok 490 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 7331
Választási részvétel: 53.53 %
Kiadott boríték: 3924
Bedobott boríték: 3923

Polgármester

Érvényes szavazólap: 3888
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Holényi Gergő 1241 31.92 % Független
Pongrácz Koloman 1205 30.99 % SMK-MKP
Lojkovič Samuel 906 23.30 % Független
Vrezgová Alžbeta 535 13.76 % Független
Sziszák Jozef 1 0.03 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Holényi Gergő 2350 Független
Pongrácz Koloman 1868 SMK-MKP
Laposová Ildikó 1624 Független
Varga Albin 1506 Független
Kórósi Gejza 1385 SMK-MKP
Hodosi Tibor 1309 Független
Néveri Alexander 1244 SMK-MKP
Balázs Peter 1178 Független
Sobeková Darina 1175 SMK-MKP
Rudický Norbert 1162 SMER-SD
Nagy Tamás 1144 Független
Sziszák Jozef 1140 Független
Lenče Róbert 1121 SMK-MKP
Barczi Daniel 1108 SMK-MKP
Magyarics Norbert 1080 Független
Mikóczy Dénes 1077 Független
Kórósi Zalán 969 Független
Puskás Attila 926 SMK-MKP
Vargová Marta 841 Független
Kocsis Roland 835 Független
Tarcsi Pavel 821 Független
Kosár Štefan 806 Független
Vajai Juraj 756 Független
Görföl Viliam 744 Független
Bobkovič Ivan 691 Független
Dobis Ildikó 615 Független
Polgár Ivan 594 Független
Szedlák Kristián 560 Független
Németh Vincent 533 SME RODINA - Boris Kollár
Mikolai Vojtech 470 Független
Fehér Ladislav 460 Független
László Csaba 406 Független
Nagy Róbert 403 Független
Dingha Szilárd 192 Független
Nagy Karol 187 SMK-MKP
Bartalos Dezider 77 Független

Képviselők

2014
Független 61.54% Független 8 képviselö SMK-MKP 23.08% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 15.38% MOST - HÍD 2 képviselö 13 képviselö
2018
Független 53.85% Független 7 képviselö SMK-MKP 38.46% SMK-MKP 5 képviselö 7.69% SMER-SD 1 képviselö 13 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 7512
Választási részvétel: 15.96 %
Kiadott boríték: 1199
Bedobott boríték: 1199
Választásra jogosult: 7520
Választási részvétel: 17.29 %
Kiadott boríték: 1300
Bedobott boríték: 1300
Választásra jogosult: 7 387
Választási részvétel: 17,36 %
Kiadott boríték: 1 283
Bedobott boríték: 1 283

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1163
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 1 256
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Nagy 604 51.93 % MOST - HÍD
József Berényi 451 38.78 % SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 68 5.85 % Független
Ivan Uhliarik 33 2.84 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 4 0.34 % NP
Jozef Ravasz 3 0.26 % SRÚS
Tibor Mikuš 86 6.63% Független
József Berényi 761 60.59 % SMK-MKP
Konrád Rigó 328 26.11 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 94 7.48 % Független
Jozef Viskupič 56 4.46 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Jaroslav Cehlárik 14 1.11 % Független
Márius Novák 3 0.24 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1181
Érvényes szavazólap: 1 262
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
Ildikó Laposová 785 66.47% MOST - HÍD
József Nagy 583 49.36% MOST - HÍD
Arpád Érsek 478 40.47% MOST - HÍD
Ladislav Polák 418 35.39% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 402 34.04% MOST - HÍD
Gabriel Csicsai 401 33.95% MOST - HÍD
László Bacsó 384 32.51% SMK-MKP
Zoltán Hájos 377 31.92% SMK-MKP
Gabriel Bárdos 357 30.23% SMK-MKP
József Kvarda 348 29.47% SMK-MKP
László Miklós 346 29.30% SMK-MKP
Iván Fenes 327 27.69% SMK-MKP
József Menyhárt 304 25.74% SMK-MKP
Tímea Feketeová 279 23.62% MOST - HÍD
František Vangel 246 20.83% MOST - HÍD
Lajos Berner 210 17.78% MOST - HÍD
Vidor Nagy 77 6.52% SMS
Ľudovít Kulcsár 76 6.44% Független
Attila Lázok 72 6.10% Független
Richard Kmeť 60 5.08% SMER - SD
Terézia Földváryová 45 3.81% Független
Július Šimon 42 3.56% Független
Peter Štuller 41 3.47% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 34 2.88% SRÚS
Erika Kočišová 31 2.62% NOVA
Štefan Radics 25 2.12% SMER - SD
Marian Dúbrava 24 2.03% KDH, SDKÚ - DS
Štefan Horony 23 1.95% SDKÚ - DS, KDH
Marián Krásny 19 1.61% SNS
Jozef Čech 19 1.61% NP
Mária Rabinová 14 1.19% KSS
Eva Farkašová 9 0.76% SRÚS
Marian Soóky 923 73.14% SMK-MKP
Ladislav Polák 685 54.28% SMK-MKP
József Menyhárt 651 51.58% SMK-MKP
Albin Varga 635 50.32% MOST - HÍD
László Bacsó 485 38.43% SMK-MKP
Iván Fenes 475 37.64% SMK-MKP
Zoltán Hájos 460 36.45% SMK-MKP
Rozália Hervay 359 28.45% SMK-MKP
Konrád Rigó 359 28.45% MOST - HÍD
Csaba Orosz 324 25.67% SMK-MKP
Károly Földes 263 20.84% Független
Zoltán Horváth 201 15.93% Független
Irén Sárközy 185 14.66% MOST - HÍD
František Vangel 135 10.70% MOST - HÍD
Alexander Dakó 92 7.29% Független
Gabriela Józan Horváth 90 7.13% MOST - HÍD
Richard Kmeť 84 6.66% SMER-SD
Ferenc Berényi 80 6.34% ĽS Naše Slovensko
Kristian Kovács 80 6.34% MOST - HÍD
Ivan Seňan 63 4.99% MOST - HÍD
Edita Lysinová 63 4.99% MOST - HÍD
Ján Berceli 56 4.44% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Róbert Horváth 49 3.88% MKDA-MKDSZ
Pavol Sebök 45 3.57% Független
Zuzana Tóthová 38 3.01% ĽS Naše Slovensko
Jozef Samek 37 2.93% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Štefan Horony 36 2.85% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Marian Bölcs 36 2.85% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Zsolt Sidó 36 2.85% ĽS Naše Slovensko
Robert Tánczos 34 2.69% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Renáta Klauková 30 2.38% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Jakub Nagy 29 2.30% SZSZO
Ivan Husár 23 1.82% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Jozef Narancsik 20 1.58% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 14 1.11% NAJ
Peter Súlovský 10 0.79% SNS
Iveta Fajnorová 8 0.63% NAJ
Dagmar Fuseková 7 0.55% NP
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 11.83 %
Dunaszerdahely 343 6.39 %
Somorja 171 3.19 %
Ekecs 137 2.55 %
Nyárasd 99 1.84 %
Bős 85 1.58 %
Lég 54 1.01 %
Illésháza 46 0.86 %
Kisudvarnok 45 0.84 %
Vásárút 44 0.82 %
Jányok 44 0.82 %
Nyékvárkony 41 0.76 %
Gelle 41 0.76 %
Nagymagyar 38 0.71 %
Csütörtök 36 0.67 %
Csilizradvány 35 0.65 %
Nemeshodos 34 0.63 %
Lögérpatony 33 0.61 %
Alistál 33 0.61 %
Pozsonyeperjes 32 0.60 %
Nagymad 32 0.60 %
Egyházkarcsa 31 0.58 %
Csallóközkürt 30 0.56 %
Nagypaka 30 0.56 %
Nagyudvarnok 28 0.52 %
Diósförgepatony 27 0.50 %
Csiliznyárad 27 0.50 %
Dunakisfalud 26 0.48 %
Balony 25 0.47 %
Csenke 24 0.45 %
Baka 23 0.43 %
Királyfiakarcsa 23 0.43 %
Szap 22 0.41 %
Felbár 22 0.41 %
Felsővámos 21 0.39 %
Albár 19 0.35 %
Lúcs 18 0.34 %
Kulcsod 16 0.30 %
Sárosfa 16 0.30 %
Szentmihályfa 15 0.28 %
Hegyéte 15 0.28 %
Csallóköznádasd 13 0.24 %
Úszor 13 0.24 %
Padány 13 0.24 %
Nagyszarva 13 0.24 %
Nemesgomba 13 0.24 %
Béke 12 0.22 %
Pódatejed 12 0.22 %
Vörösmajor 11 0.20 %
Vajka 11 0.20 %
Bögellő 11 0.20 %
Csilizpatas 11 0.20 %
Nagyabony 10 0.19 %
Doborgaz 9 0.17 %
Csákány 9 0.17 %
Patonyrét 8 0.15 %
Csallóköztárnok 8 0.15 %
Medve 8 0.15 %
Dunatőkés 8 0.15 %
Vitény 7 0.13 %
Sárrét 7 0.13 %
Nagybodak 6 0.11 %
Dercsika 6 0.11 %
Olgya 5 0.09 %
Keszölcés 5 0.09 %
Bacsfa 3 0.06 %
Macháza 1 0.02 %
Dunaszerdahely 1 077 34.54 %
Bős 125 4.01 %
Nyárasd 115 3.69 %
Nyékvárkony 113 3.62 %
Somorja 111 3.56 %
Kisudvarnok 94 3.01 %
Nagymegyer 92 2.95 %
Vásárút 77 2.47 %
Hegyéte 64 2.05 %
Diósförgepatony 58 1.86 %
Nemeshodos 56 1.80 %
Alistál 55 1.76 %
Gelle 51 1.64 %
Pozsonyeperjes 47 1.51 %
Nagyudvarnok 47 1.51 %
Csallóközkürt 46 1.48 %
Egyházkarcsa 43 1.38 %
Lögérpatony 42 1.35 %
Szentmihályfa 41 1.31 %
Ekecs 38 1.22 %
Lég 36 1.15 %
Pódatejed 36 1.15 %
Felbár 30 0.96 %
Nagyabony 30 0.96 %
Albár 28 0.90 %
Nagymad 27 0.87 %
Úszor 25 0.80 %
Csenke 25 0.80 %
Sárosfa 24 0.77 %
Nagyszarva 23 0.74 %
Illésháza 22 0.71 %
Vörösmajor 22 0.71 %
Csütörtök 21 0.67 %
Dunatőkés 21 0.67 %
Felsővámos 20 0.64 %
Jányok 19 0.61 %
Dunakisfalud 18 0.58 %
Királyfiakarcsa 18 0.58 %
Baka 18 0.58 %
Csilizradvány 17 0.55 %
Nagymagyar 17 0.55 %
Csiliznyárad 14 0.45 %
Padány 14 0.45 %
Nagypaka 13 0.42 %
Nemesgomba 13 0.42 %
Lúcs 12 0.38 %
Doborgaz 12 0.38 %
Vajka 11 0.35 %
Csilizpatas 11 0.35 %
Balony 10 0.32 %
Csallóköznádasd 10 0.32 %
Dercsika 10 0.32 %
Bögellő 10 0.32 %
Csallóköztárnok 9 0.29 %
Csákány 8 0.26 %
Medve 8 0.26 %
Olgya 7 0.22 %
Nagybodak 6 0.19 %
Szap 5 0.16 %
Kulcsod 4 0.13 %
Béke 4 0.13 %
Bacsfa 4 0.13 %
Macháza 4 0.13 %
Patonyrét 4 0.13 %
Sárrét 3 0.10 %
Keszölcés 3 0.10 %
Vitény 2 0.06 %
Somorja 1 385 32.44 %
Dunaszerdahely 1 074 25.16 %
Bős 485 11.36 %
Nagymegyer 324 7.59 %
Ekecs 250 5.86 %
Nyékvárkony 218 5.11 %
Gelle 194 4.54 %
Nyárasd 188 4.40 %
Csütörtök 170 3.98 %
Illésháza 148 3.47 %
Nagyszarva 128 3.00 %
Alistál 120 2.81 %
Vásárút 114 2.67 %
Nagymagyar 113 2.65 %
Csilizradvány 103 2.41 %
Felbár 101 2.37 %
Baka 101 2.37 %
Csenke 100 2.34 %
Pozsonyeperjes 96 2.25 %
Diósförgepatony 90 2.11 %
Nagyabony 90 2.11 %
Csiliznyárad 88 2.06 %
Sárosfa 88 2.06 %
Nemeshodos 75 1.76 %
Jányok 74 1.73 %
Bacsfa 70 1.64 %
Lég 70 1.64 %
Lögérpatony 67 1.57 %
Csallóközkürt 67 1.57 %
Hegyéte 64 1.50 %
Béke 59 1.38 %
Csallóköznádasd 56 1.31 %
Felsővámos 48 1.12 %
Csallóköztárnok 47 1.10 %
Balony 46 1.08 %
Csilizpatas 45 1.05 %
Vajka 45 1.05 %
Királyfiakarcsa 44 1.03 %
Nagypaka 42 0.98 %
Úszor 41 0.96 %
Bögellő 40 0.94 %
Szentmihályfa 38 0.89 %
Egyházkarcsa 37 0.87 %
Kisudvarnok 36 0.84 %
Lúcs 35 0.82 %
Nagyudvarnok 35 0.82 %
Szap 32 0.75 %
Csákány 31 0.73 %
Nagybodak 30 0.70 %
Nemesgomba 30 0.70 %
Dercsika 29 0.68 %
Padány 28 0.66 %
Kulcsod 27 0.63 %
Keszölcés 27 0.63 %
Albár 25 0.59 %
Nagymad 25 0.59 %
Doborgaz 23 0.54 %
Dunatőkés 22 0.52 %
Dunakisfalud 21 0.49 %
Medve 18 0.42 %
Vörösmajor 18 0.42 %
Olgya 18 0.42 %
Pódatejed 17 0.40 %
Macháza 12 0.28 %
Patonyrét 11 0.26 %
Sárrét 6 0.14 %
Vitény 3 0.07 %
Somorja 99 6.67 %
Vörösmajor 75 5.05 %
Úszor 51 3.43 %
Dunaszerdahely 47 3.16 %
Lég 19 1.28 %
Nyárasd 14 0.94 %
Bős 12 0.81 %
Nagypaka 11 0.74 %
Lögérpatony 9 0.61 %
Hegyéte 8 0.54 %
Jányok 8 0.54 %
Nyékvárkony 7 0.47 %
Nagymagyar 7 0.47 %
Nemesgomba 7 0.47 %
Nagymegyer 7 0.47 %
Csütörtök 7 0.47 %
Felbár 6 0.40 %
Nemeshodos 6 0.40 %
Gelle 5 0.34 %
Nagyszarva 5 0.34 %
Olgya 5 0.34 %
Illésháza 5 0.34 %
Csiliznyárad 5 0.34 %
Sárrét 4 0.27 %
Diósförgepatony 4 0.27 %
Dunatőkés 4 0.27 %
Vitény 4 0.27 %
Sárosfa 4 0.27 %
Királyfiakarcsa 3 0.20 %
Vajka 3 0.20 %
Macháza 3 0.20 %
Csákány 3 0.20 %
Pozsonyeperjes 3 0.20 %
Nagybodak 3 0.20 %
Baka 3 0.20 %
Lúcs 2 0.13 %
Csenke 2 0.13 %
Kulcsod 2 0.13 %
Ekecs 2 0.13 %
Csilizradvány 2 0.13 %
Bacsfa 2 0.13 %
Keszölcés 2 0.13 %
Pódatejed 2 0.13 %
Doborgaz 2 0.13 %
Szap 2 0.13 %
Csallóközkürt 2 0.13 %
Medve 1 0.07 %
Szentmihályfa 1 0.07 %
Nagyudvarnok 1 0.07 %
Nagyabony 1 0.07 %
Dunakisfalud 1 0.07 %
Egyházkarcsa 1 0.07 %
Alistál 1 0.07 %
Nagymad 1 0.07 %
Kisudvarnok 1 0.07 %
Csallóköznádasd 1 0.07 %
Vásárút 1 0.07 %
Béke 1 0.07 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 38.07 %
Dunaszerdahely 241 12.67 %
Nagymegyer 63 3.31 %
Úszor 61 3.21 %
Nagypaka 57 3.00 %
Bős 56 2.94 %
Lég 55 2.89 %
Nyárasd 48 2.52 %
Gelle 41 2.16 %
Vörösmajor 40 2.10 %
Illésháza 38 2.00 %
Jányok 37 1.95 %
Nagymagyar 37 1.95 %
Csütörtök 36 1.89 %
Ekecs 31 1.63 %
Vásárút 29 1.52 %
Csenke 27 1.42 %
Diósförgepatony 26 1.37 %
Felbár 26 1.37 %
Nemeshodos 26 1.37 %
Kisudvarnok 25 1.31 %
Lögérpatony 23 1.21 %
Királyfiakarcsa 21 1.10 %
Nagyszarva 21 1.10 %
Nagyudvarnok 19 1.00 %
Nagymad 18 0.95 %
Sárosfa 18 0.95 %
Csákány 17 0.89 %
Pozsonyeperjes 16 0.84 %
Dunakisfalud 15 0.79 %
Nyékvárkony 15 0.79 %
Lúcs 14 0.74 %
Csallóköztárnok 13 0.68 %
Felsővámos 13 0.68 %
Nemesgomba 12 0.63 %
Béke 12 0.63 %
Egyházkarcsa 12 0.63 %
Csilizradvány 12 0.63 %
Vajka 10 0.53 %
Bacsfa 10 0.53 %
Szentmihályfa 10 0.53 %
Bögellő 10 0.53 %
Alistál 10 0.53 %
Nagybodak 10 0.53 %
Csallóközkürt 9 0.47 %
Albár 9 0.47 %
Hegyéte 9 0.47 %
Vitény 9 0.47 %
Padány 8 0.42 %
Olgya 8 0.42 %
Sárrét 8 0.42 %
Baka 8 0.42 %
Macháza 8 0.42 %
Dercsika 7 0.37 %
Szap 6 0.32 %
Csiliznyárad 6 0.32 %
Dunatőkés 6 0.32 %
Keszölcés 6 0.32 %
Patonyrét 5 0.26 %
Medve 5 0.26 %
Pódatejed 5 0.26 %
Nagyabony 5 0.26 %
Csallóköznádasd 4 0.21 %
Csilizpatas 4 0.21 %
Doborgaz 4 0.21 %
Balony 4 0.21 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 19.81 %
Somorja 161 11.90 %
Bős 117 8.65 %
Nyárasd 105 7.76 %
Nagymegyer 80 5.91 %
Ekecs 59 4.36 %
Vásárút 51 3.77 %
Gelle 37 2.73 %
Pozsonyeperjes 37 2.73 %
Nyékvárkony 36 2.66 %
Alistál 35 2.59 %
Csütörtök 35 2.59 %
Illésháza 34 2.51 %
Lég 33 2.44 %
Vörösmajor 32 2.37 %
Hegyéte 30 2.22 %
Felbár 30 2.22 %
Lögérpatony 29 2.14 %
Baka 28 2.07 %
Nagymagyar 28 2.07 %
Diósförgepatony 28 2.07 %
Csiliznyárad 27 2.00 %
Kisudvarnok 27 2.00 %
Jányok 26 1.92 %
Csilizradvány 26 1.92 %
Felsővámos 25 1.85 %
Nagyszarva 25 1.85 %
Úszor 25 1.85 %
Csallóközkürt 23 1.70 %
Nagyudvarnok 22 1.63 %
Csenke 21 1.55 %
Nagypaka 19 1.40 %
Sárosfa 19 1.40 %
Egyházkarcsa 18 1.33 %
Dunatőkés 18 1.33 %
Nemesgomba 16 1.18 %
Pódatejed 16 1.18 %
Padány 15 1.11 %
Balony 15 1.11 %
Nemeshodos 15 1.11 %
Nagybodak 14 1.03 %
Csilizpatas 14 1.03 %
Nagymad 14 1.03 %
Csákány 13 0.96 %
Albár 12 0.89 %
Vajka 12 0.89 %
Csallóköztárnok 12 0.89 %
Lúcs 12 0.89 %
Szap 11 0.81 %
Szentmihályfa 11 0.81 %
Nagyabony 11 0.81 %
Medve 11 0.81 %
Csallóköznádasd 11 0.81 %
Kulcsod 10 0.74 %
Bacsfa 10 0.74 %
Olgya 9 0.67 %
Bögellő 9 0.67 %
Béke 8 0.59 %
Dercsika 8 0.59 %
Doborgaz 6 0.44 %
Sárrét 6 0.44 %
Dunakisfalud 6 0.44 %
Királyfiakarcsa 4 0.30 %
Patonyrét 4 0.30 %
Macháza 4 0.30 %
Keszölcés 4 0.30 %
Vitény 2 0.15 %
Dunaszerdahely 870 14.59 %
Somorja 213 3.57 %
Nyárasd 152 2.55 %
Nagymegyer 135 2.26 %
Bős 93 1.56 %
Ekecs 85 1.42 %
Nyékvárkony 80 1.34 %
Vásárút 74 1.24 %
Nemeshodos 68 1.14 %
Lég 63 1.06 %
Nagyudvarnok 59 0.99 %
Gelle 57 0.96 %
Kisudvarnok 55 0.92 %
Nagymad 51 0.85 %
Egyházkarcsa 50 0.84 %
Csallóközkürt 48 0.80 %
Alistál 47 0.79 %
Pozsonyeperjes 46 0.77 %
Illésháza 46 0.77 %
Diósförgepatony 44 0.74 %
Hegyéte 44 0.74 %
Csütörtök 38 0.64 %
Jányok 38 0.64 %
Királyfiakarcsa 37 0.62 %
Nagymagyar 37 0.62 %
Nagyabony 35 0.59 %
Csilizradvány 32 0.54 %
Baka 31 0.52 %
Felsővámos 31 0.52 %
Szentmihályfa 29 0.49 %
Felbár 29 0.49 %
Lögérpatony 29 0.49 %
Nagypaka 28 0.47 %
Albár 27 0.45 %
Lúcs 21 0.35 %
Sárosfa 21 0.35 %
Csenke 21 0.35 %
Vörösmajor 21 0.35 %
Csiliznyárad 21 0.35 %
Dunakisfalud 18 0.30 %
Pódatejed 18 0.30 %
Padány 16 0.27 %
Nagyszarva 16 0.27 %
Csallóköznádasd 16 0.27 %
Úszor 15 0.25 %
Dercsika 15 0.25 %
Béke 14 0.23 %
Szap 12 0.20 %
Dunatőkés 12 0.20 %
Nemesgomba 11 0.18 %
Vajka 11 0.18 %
Patonyrét 11 0.18 %
Balony 11 0.18 %
Doborgaz 11 0.18 %
Olgya 10 0.17 %
Csilizpatas 10 0.17 %
Bögellő 10 0.17 %
Csallóköztárnok 9 0.15 %
Sárrét 9 0.15 %
Csákány 9 0.15 %
Nagybodak 8 0.13 %
Vitény 6 0.10 %
Bacsfa 6 0.10 %
Keszölcés 6 0.10 %
Medve 5 0.08 %
Macháza 4 0.07 %
Kulcsod 4 0.07 %
Dunaszerdahely 360 13.11 %
Somorja 261 9.51 %
Csütörtök 168 6.12 %
Nagymegyer 90 3.28 %
Lég 80 2.91 %
Jányok 73 2.66 %
Illésháza 70 2.55 %
Gelle 69 2.51 %
Nyárasd 66 2.40 %
Nagymagyar 61 2.22 %
Bős 60 2.19 %
Vásárút 49 1.79 %
Csenke 49 1.79 %
Nyékvárkony 46 1.68 %
Ekecs 42 1.53 %
Csákány 36 1.31 %
Kisudvarnok 34 1.24 %
Felbár 33 1.20 %
Nemesgomba 33 1.20 %
Sárosfa 33 1.20 %
Nagypaka 32 1.17 %
Béke 32 1.17 %
Vörösmajor 31 1.13 %
Lögérpatony 31 1.13 %
Nagyudvarnok 31 1.13 %
Alistál 29 1.06 %
Úszor 28 1.02 %
Diósförgepatony 27 0.98 %
Nemeshodos 27 0.98 %
Csilizradvány 25 0.91 %
Lúcs 25 0.91 %
Királyfiakarcsa 24 0.87 %
Egyházkarcsa 24 0.87 %
Csallóközkürt 24 0.87 %
Szentmihályfa 23 0.84 %
Dunakisfalud 23 0.84 %
Nagyszarva 22 0.80 %
Felsővámos 21 0.77 %
Pozsonyeperjes 19 0.69 %
Nagymad 18 0.66 %
Olgya 18 0.66 %
Baka 17 0.62 %
Vajka 17 0.62 %
Nagyabony 15 0.55 %
Csallóköztárnok 15 0.55 %
Csiliznyárad 15 0.55 %
Hegyéte 15 0.55 %
Nagybodak 15 0.55 %
Csallóköznádasd 14 0.51 %
Padány 12 0.44 %
Csilizpatas 12 0.44 %
Szap 11 0.40 %
Bögellő 11 0.40 %
Keszölcés 11 0.40 %
Dunatőkés 10 0.36 %
Balony 10 0.36 %
Patonyrét 10 0.36 %
Dercsika 9 0.33 %
Sárrét 9 0.33 %
Albár 8 0.29 %
Pódatejed 8 0.29 %
Bacsfa 7 0.26 %
Doborgaz 7 0.26 %
Medve 6 0.22 %
Vitény 5 0.18 %
Kulcsod 2 0.07 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 31.34 %
Somorja 267 14.13 %
Nagymegyer 185 9.79 %
Bős 116 6.14 %
Nyárasd 98 5.19 %
Kisudvarnok 80 4.24 %
Ekecs 68 3.60 %
Lég 67 3.55 %
Gelle 66 3.49 %
Nyékvárkony 55 2.91 %
Vásárút 55 2.91 %
Nemeshodos 53 2.81 %
Jányok 51 2.70 %
Egyházkarcsa 50 2.65 %
Felbár 48 2.54 %
Lögérpatony 44 2.33 %
Nagyudvarnok 44 2.33 %
Alistál 43 2.28 %
Csütörtök 43 2.28 %
Nagymad 42 2.22 %
Csiliznyárad 41 2.17 %
Diósförgepatony 41 2.17 %
Illésháza 38 2.01 %
Baka 37 1.96 %
Csallóközkürt 33 1.75 %
Nagymagyar 32 1.69 %
Királyfiakarcsa 31 1.64 %
Felsővámos 31 1.64 %
Pozsonyeperjes 30 1.59 %
Nagypaka 30 1.59 %
Dunakisfalud 29 1.54 %
Csenke 27 1.43 %
Nagyabony 26 1.38 %
Csilizradvány 25 1.32 %
Szap 24 1.27 %
Úszor 23 1.22 %
Szentmihályfa 23 1.22 %
Sárosfa 23 1.22 %
Nagyszarva 23 1.22 %
Albár 22 1.16 %
Csilizpatas 22 1.16 %
Hegyéte 20 1.06 %
Lúcs 20 1.06 %
Padány 19 1.01 %
Balony 18 0.95 %
Bögellő 17 0.90 %
Dercsika 17 0.90 %
Pódatejed 17 0.90 %
Csákány 15 0.79 %
Vajka 14 0.74 %
Bacsfa 14 0.74 %
Csallóköztárnok 14 0.74 %
Nemesgomba 14 0.74 %
Nagybodak 13 0.69 %
Csallóköznádasd 13 0.69 %
Kulcsod 12 0.64 %
Béke 12 0.64 %
Vörösmajor 11 0.58 %
Dunatőkés 10 0.53 %
Keszölcés 10 0.53 %
Medve 10 0.53 %
Olgya 9 0.48 %
Sárrét 7 0.37 %
Patonyrét 7 0.37 %
Vitény 4 0.21 %
Doborgaz 4 0.21 %
Macháza 2 0.11 %
Somorja 447 10.60 %
Dunaszerdahely 163 3.87 %
Vörösmajor 106 2.51 %
Úszor 102 2.42 %
Bős 45 1.07 %
Lég 40 0.95 %
Nagypaka 32 0.76 %
Olgya 26 0.62 %
Illésháza 25 0.59 %
Nagymegyer 23 0.55 %
Jányok 21 0.50 %
Gelle 20 0.47 %
Nagymagyar 20 0.47 %
Lögérpatony 18 0.43 %
Macháza 17 0.40 %
Csákány 17 0.40 %
Vajka 16 0.38 %
Csenke 14 0.33 %
Nemesgomba 14 0.33 %
Csütörtök 14 0.33 %
Szentmihályfa 13 0.31 %
Vitény 13 0.31 %
Hegyéte 13 0.31 %
Nagyszarva 12 0.28 %
Doborgaz 11 0.26 %
Nemeshodos 11 0.26 %
Kisudvarnok 11 0.26 %
Királyfiakarcsa 10 0.24 %
Felbár 10 0.24 %
Sárosfa 10 0.24 %
Béke 10 0.24 %
Diósförgepatony 10 0.24 %
Nyárasd 9 0.21 %
Egyházkarcsa 9 0.21 %
Ekecs 9 0.21 %
Sárrét 8 0.19 %
Nagyabony 7 0.17 %
Csallóköztárnok 7 0.17 %
Nagybodak 7 0.17 %
Keszölcés 6 0.14 %
Csilizpatas 6 0.14 %
Pozsonyeperjes 5 0.12 %
Csilizradvány 5 0.12 %
Csallóköznádasd 5 0.12 %
Pódatejed 5 0.12 %
Kulcsod 5 0.12 %
Baka 5 0.12 %
Nyékvárkony 4 0.09 %
Dercsika 4 0.09 %
Alistál 4 0.09 %
Csiliznyárad 4 0.09 %
Bacsfa 4 0.09 %
Lúcs 3 0.07 %
Nagymad 3 0.07 %
Vásárút 3 0.07 %
Dunakisfalud 2 0.05 %
Csallóközkürt 2 0.05 %
Padány 2 0.05 %
Nagyudvarnok 2 0.05 %
Felsővámos 2 0.05 %
Dunatőkés 2 0.05 %
Balony 1 0.02 %
Bögellő 1 0.02 %
Szap 1 0.02 %
Patonyrét 1 0.02 %
Medve 1 0.02 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 7.64 %
Dunaszerdahely 240 5.97 %
Nagypaka 190 4.73 %
Lég 100 2.49 %
Nagymegyer 63 1.57 %
Vörösmajor 56 1.39 %
Bős 52 1.29 %
Nyárasd 48 1.19 %
Úszor 47 1.17 %
Jányok 44 1.10 %
Nemeshodos 37 0.92 %
Gelle 36 0.90 %
Diósförgepatony 34 0.85 %
Illésháza 33 0.82 %
Csütörtök 31 0.77 %
Nagymagyar 30 0.75 %
Egyházkarcsa 29 0.72 %
Nagyszarva 29 0.72 %
Felbár 28 0.70 %
Királyfiakarcsa 28 0.70 %
Kisudvarnok 27 0.67 %
Nyékvárkony 26 0.65 %
Csenke 26 0.65 %
Béke 23 0.57 %
Lögérpatony 23 0.57 %
Sárrét 23 0.57 %
Sárosfa 22 0.55 %
Ekecs 22 0.55 %
Szentmihályfa 21 0.52 %
Nagymad 20 0.50 %
Nagyudvarnok 20 0.50 %
Vitény 18 0.45 %
Csallóköztárnok 18 0.45 %
Nemesgomba 16 0.40 %
Vásárút 16 0.40 %
Csákány 15 0.37 %
Bacsfa 15 0.37 %
Lúcs 14 0.35 %
Albár 13 0.32 %
Keszölcés 13 0.32 %
Csilizradvány 13 0.32 %
Pozsonyeperjes 13 0.32 %
Felsővámos 12 0.30 %
Dunakisfalud 12 0.30 %
Alistál 11 0.27 %
Csilizpatas 11 0.27 %
Macháza 10 0.25 %
Baka 10 0.25 %
Nagyabony 10 0.25 %
Olgya 10 0.25 %
Csallóközkürt 9 0.22 %
Szap 9 0.22 %
Csallóköznádasd 8 0.20 %
Padány 8 0.20 %
Nagybodak 8 0.20 %
Vajka 7 0.17 %
Hegyéte 7 0.17 %
Dercsika 7 0.17 %
Pódatejed 6 0.15 %
Bögellő 5 0.12 %
Patonyrét 5 0.12 %
Csiliznyárad 4 0.10 %
Kulcsod 3 0.07 %
Balony 3 0.07 %
Dunatőkés 3 0.07 %
Doborgaz 3 0.07 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 14.62 %
Dunaszerdahely 61 4.80 %
Úszor 42 3.30 %
Lég 20 1.57 %
Bős 16 1.26 %
Vörösmajor 15 1.18 %
Felbár 14 1.10 %
Ekecs 12 0.94 %
Gelle 11 0.86 %
Nagyszarva 10 0.79 %
Nagypaka 10 0.79 %
Nemesgomba 10 0.79 %
Csütörtök 10 0.79 %
Illésháza 10 0.79 %
Pozsonyeperjes 9 0.71 %
Nagymegyer 8 0.63 %
Olgya 8 0.63 %
Nyárasd 8 0.63 %
Csallóközkürt 7 0.55 %
Vajka 6 0.47 %
Lögérpatony 6 0.47 %
Sárosfa 6 0.47 %
Nagymagyar 6 0.47 %
Nemeshodos 6 0.47 %
Csallóköztárnok 5 0.39 %
Vásárút 5 0.39 %
Jányok 5 0.39 %
Csiliznyárad 4 0.31 %
Csenke 4 0.31 %
Egyházkarcsa 4 0.31 %
Hegyéte 4 0.31 %
Csilizradvány 4 0.31 %
Nyékvárkony 4 0.31 %
Csallóköznádasd 4 0.31 %
Kisudvarnok 3 0.24 %
Nagyudvarnok 3 0.24 %
Diósförgepatony 3 0.24 %
Patonyrét 3 0.24 %
Sárrét 3 0.24 %
Dunakisfalud 3 0.24 %
Baka 3 0.24 %
Medve 2 0.16 %
Csilizpatas 2 0.16 %
Béke 2 0.16 %
Nagybodak 2 0.16 %
Macháza 2 0.16 %
Vitény 2 0.16 %
Doborgaz 2 0.16 %
Bacsfa 2 0.16 %
Dunatőkés 2 0.16 %
Nagymad 1 0.08 %
Lúcs 1 0.08 %
Alistál 1 0.08 %
Dercsika 1 0.08 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 21.98 %
Bős 926 15.18 %
Somorja 687 11.26 %
Nagymegyer 475 7.79 %
Ekecs 358 5.87 %
Nyékvárkony 355 5.82 %
Nyárasd 327 5.36 %
Gelle 248 4.06 %
Vásárút 179 2.93 %
Alistál 170 2.79 %
Baka 158 2.59 %
Csütörtök 157 2.57 %
Csiliznyárad 156 2.56 %
Illésháza 129 2.11 %
Nagyszarva 128 2.10 %
Csilizradvány 124 2.03 %
Pozsonyeperjes 121 1.98 %
Felbár 121 1.98 %
Diósförgepatony 119 1.95 %
Csallóközkürt 112 1.84 %
Nagyabony 104 1.70 %
Nagymagyar 103 1.69 %
Nemeshodos 102 1.67 %
Csenke 96 1.57 %
Balony 94 1.54 %
Egyházkarcsa 92 1.51 %
Hegyéte 92 1.51 %
Lögérpatony 90 1.48 %
Sárosfa 87 1.43 %
Felsővámos 85 1.39 %
Lég 85 1.39 %
Csallóköznádasd 81 1.33 %
Csilizpatas 70 1.15 %
Kisudvarnok 66 1.08 %
Szap 65 1.07 %
Nagyudvarnok 61 1.00 %
Jányok 60 0.98 %
Királyfiakarcsa 60 0.98 %
Nagybodak 57 0.93 %
Nagypaka 56 0.92 %
Medve 53 0.87 %
Béke 49 0.80 %
Szentmihályfa 48 0.79 %
Lúcs 48 0.79 %
Dercsika 48 0.79 %
Nagymad 45 0.74 %
Kulcsod 45 0.74 %
Vajka 44 0.72 %
Albár 44 0.72 %
Pódatejed 43 0.70 %
Dunakisfalud 42 0.69 %
Bögellő 40 0.66 %
Bacsfa 38 0.62 %
Padány 34 0.56 %
Csallóköztárnok 32 0.52 %
Nemesgomba 31 0.51 %
Csákány 28 0.46 %
Úszor 27 0.44 %
Dunatőkés 25 0.41 %
Doborgaz 19 0.31 %
Macháza 14 0.23 %
Keszölcés 14 0.23 %
Patonyrét 12 0.20 %
Olgya 7 0.11 %
Vörösmajor 5 0.08 %
Sárrét 4 0.07 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 57.06 %
Dunaszerdahely 106 10.46 %
Vörösmajor 45 4.44 %
Úszor 45 4.44 %
Nagymegyer 29 2.86 %
Lég 27 2.67 %
Bős 26 2.57 %
Bacsfa 25 2.47 %
Felbár 23 2.27 %
Nagypaka 21 2.07 %
Illésháza 20 1.97 %
Gelle 19 1.88 %
Nagymagyar 19 1.88 %
Csütörtök 17 1.68 %
Jányok 16 1.58 %
Nagyszarva 16 1.58 %
Lögérpatony 14 1.38 %
Ekecs 13 1.28 %
Nyékvárkony 12 1.18 %
Olgya 12 1.18 %
Vajka 12 1.18 %
Csákány 10 0.99 %
Nyárasd 10 0.99 %
Csenke 9 0.89 %
Csallóköztárnok 9 0.89 %
Csiliznyárad 9 0.89 %
Szentmihályfa 8 0.79 %
Egyházkarcsa 8 0.79 %
Nagybodak 8 0.79 %
Béke 8 0.79 %
Alistál 7 0.69 %
Hegyéte 7 0.69 %
Sárosfa 7 0.69 %
Vásárút 6 0.59 %
Kisudvarnok 6 0.59 %
Nemeshodos 6 0.59 %
Királyfiakarcsa 6 0.59 %
Baka 6 0.59 %
Diósförgepatony 6 0.59 %
Nemesgomba 6 0.59 %
Doborgaz 5 0.49 %
Pódatejed 5 0.49 %
Dunakisfalud 4 0.39 %
Macháza 3 0.30 %
Csallóközkürt 3 0.30 %
Bögellő 3 0.30 %
Pozsonyeperjes 3 0.30 %
Csilizradvány 3 0.30 %
Csallóköznádasd 3 0.30 %
Vitény 3 0.30 %
Lúcs 3 0.30 %
Kulcsod 2 0.20 %
Patonyrét 2 0.20 %
Szap 2 0.20 %
Dunatőkés 2 0.20 %
Felsővámos 2 0.20 %
Dercsika 2 0.20 %
Nagyudvarnok 2 0.20 %
Sárrét 1 0.10 %
Nagyabony 1 0.10 %
Balony 1 0.10 %
Albár 1 0.10 %
Keszölcés 1 0.10 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 6.11 %
Somorja 63 2.73 %
Vörösmajor 29 1.26 %
Bős 28 1.21 %
Felbár 28 1.21 %
Kisudvarnok 21 0.91 %
Nagymegyer 20 0.87 %
Úszor 19 0.82 %
Nyárasd 18 0.78 %
Diósförgepatony 18 0.78 %
Nyékvárkony 17 0.74 %
Lég 16 0.69 %
Lögérpatony 16 0.69 %
Ekecs 14 0.61 %
Nagypaka 11 0.48 %
Nagyudvarnok 11 0.48 %
Illésháza 11 0.48 %
Csenke 10 0.43 %
Csallóközkürt 10 0.43 %
Albár 9 0.39 %
Nagymagyar 9 0.39 %
Csütörtök 9 0.39 %
Lúcs 9 0.39 %
Csiliznyárad 8 0.35 %
Nagyszarva 7 0.30 %
Csilizpatas 7 0.30 %
Hegyéte 7 0.30 %
Gelle 7 0.30 %
Dunatőkés 7 0.30 %
Baka 7 0.30 %
Sárosfa 7 0.30 %
Dunakisfalud 6 0.26 %
Nemeshodos 6 0.26 %
Pódatejed 6 0.26 %
Jányok 6 0.26 %
Szentmihályfa 6 0.26 %
Nagyabony 6 0.26 %
Alistál 6 0.26 %
Felsővámos 6 0.26 %
Vásárút 6 0.26 %
Vitény 5 0.22 %
Bacsfa 5 0.22 %
Csallóköznádasd 4 0.17 %
Csilizradvány 4 0.17 %
Nagymad 4 0.17 %
Egyházkarcsa 4 0.17 %
Keszölcés 4 0.17 %
Dercsika 3 0.13 %
Padány 3 0.13 %
Pozsonyeperjes 3 0.13 %
Csallóköztárnok 3 0.13 %
Csákány 3 0.13 %
Balony 3 0.13 %
Vajka 3 0.13 %
Sárrét 3 0.13 %
Nagybodak 3 0.13 %
Medve 2 0.09 %
Nemesgomba 2 0.09 %
Olgya 2 0.09 %
Kulcsod 2 0.09 %
Királyfiakarcsa 2 0.09 %
Macháza 2 0.09 %
Patonyrét 1 0.04 %
Doborgaz 1 0.04 %
Szap 1 0.04 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 18.87 %
Somorja 244 14.71 %
Úszor 77 4.64 %
Vörösmajor 75 4.52 %
Bős 43 2.59 %
Lég 42 2.53 %
Nagymegyer 37 2.23 %
Nemeshodos 28 1.69 %
Olgya 27 1.63 %
Illésháza 23 1.39 %
Nagypaka 23 1.39 %
Egyházkarcsa 21 1.27 %
Csütörtök 20 1.21 %
Csákány 20 1.21 %
Hegyéte 20 1.21 %
Lögérpatony 19 1.15 %
Pozsonyeperjes 18 1.08 %
Kisudvarnok 18 1.08 %
Macháza 17 1.02 %
Diósförgepatony 17 1.02 %
Nyárasd 17 1.02 %
Gelle 16 0.96 %
Felbár 15 0.90 %
Doborgaz 15 0.90 %
Szentmihályfa 14 0.84 %
Jányok 14 0.84 %
Nagyabony 13 0.78 %
Nagymagyar 13 0.78 %
Nagymad 12 0.72 %
Nemesgomba 12 0.72 %
Ekecs 12 0.72 %
Alistál 11 0.66 %
Vitény 11 0.66 %
Nyékvárkony 11 0.66 %
Nagyudvarnok 11 0.66 %
Csallóközkürt 10 0.60 %
Vásárút 10 0.60 %
Csenke 10 0.60 %
Sárosfa 9 0.54 %
Béke 9 0.54 %
Nagybodak 9 0.54 %
Vajka 9 0.54 %
Nagyszarva 8 0.48 %
Sárrét 8 0.48 %
Csilizradvány 7 0.42 %
Pódatejed 7 0.42 %
Csallóköztárnok 6 0.36 %
Bacsfa 6 0.36 %
Baka 5 0.30 %
Csiliznyárad 5 0.30 %
Felsővámos 5 0.30 %
Dunatőkés 5 0.30 %
Királyfiakarcsa 5 0.30 %
Lúcs 5 0.30 %
Keszölcés 5 0.30 %
Dercsika 4 0.24 %
Patonyrét 4 0.24 %
Dunakisfalud 4 0.24 %
Csallóköznádasd 3 0.18 %
Balony 3 0.18 %
Albár 3 0.18 %
Kulcsod 3 0.18 %
Csilizpatas 3 0.18 %
Bögellő 2 0.12 %
Medve 2 0.12 %
Padány 2 0.12 %
Szap 2 0.12 %
Dunaszerdahely 521 25.83 %
Somorja 281 13.93 %
Úszor 84 4.16 %
Hegyéte 81 4.02 %
Nyárasd 73 3.62 %
Vörösmajor 72 3.57 %
Bős 61 3.02 %
Nagymegyer 56 2.78 %
Lögérpatony 40 1.98 %
Kisudvarnok 36 1.78 %
Lég 35 1.74 %
Nemeshodos 35 1.74 %
Illésháza 31 1.54 %
Nagypaka 31 1.54 %
Gelle 31 1.54 %
Vásárút 30 1.49 %
Nyékvárkony 29 1.44 %
Diósförgepatony 28 1.39 %
Csákány 28 1.39 %
Nagymagyar 28 1.39 %
Egyházkarcsa 28 1.39 %
Felbár 28 1.39 %
Csütörtök 25 1.24 %
Pódatejed 24 1.19 %
Olgya 23 1.14 %
Nagyudvarnok 22 1.09 %
Macháza 22 1.09 %
Alistál 21 1.04 %
Szentmihályfa 21 1.04 %
Ekecs 21 1.04 %
Jányok 20 0.99 %
Nagyabony 19 0.94 %
Pozsonyeperjes 18 0.89 %
Doborgaz 18 0.89 %
Csenke 15 0.74 %
Csilizradvány 15 0.74 %
Nemesgomba 15 0.74 %
Albár 14 0.69 %
Csallóközkürt 14 0.69 %
Vajka 12 0.59 %
Sárosfa 12 0.59 %
Nagyszarva 11 0.55 %
Padány 11 0.55 %
Csiliznyárad 11 0.55 %
Királyfiakarcsa 11 0.55 %
Csallóköztárnok 10 0.50 %
Felsővámos 10 0.50 %
Csilizpatas 9 0.45 %
Baka 9 0.45 %
Dunakisfalud 9 0.45 %
Sárrét 9 0.45 %
Béke 9 0.45 %
Dunatőkés 8 0.40 %
Csallóköznádasd 8 0.40 %
Vitény 8 0.40 %
Nagybodak 7 0.35 %
Kulcsod 7 0.35 %
Keszölcés 6 0.30 %
Lúcs 6 0.30 %
Nagymad 5 0.25 %
Balony 5 0.25 %
Szap 5 0.25 %
Medve 5 0.25 %
Dercsika 4 0.20 %
Bögellő 4 0.20 %
Bacsfa 4 0.20 %
Patonyrét 3 0.15 %
Dunaszerdahely 2 056 30.45 %
Bős 801 11.86 %
Somorja 775 11.48 %
Nagymegyer 651 9.64 %
Ekecs 497 7.36 %
Nyékvárkony 436 6.46 %
Nyárasd 408 6.04 %
Gelle 291 4.31 %
Vásárút 246 3.64 %
Alistál 211 3.12 %
Csütörtök 186 2.75 %
Baka 160 2.37 %
Diósförgepatony 160 2.37 %
Illésháza 156 2.31 %
Csiliznyárad 154 2.28 %
Csilizradvány 151 2.24 %
Nemeshodos 150 2.22 %
Pozsonyeperjes 149 2.21 %
Nagyszarva 145 2.15 %
Csallóközkürt 142 2.10 %
Csenke 137 2.03 %
Hegyéte 129 1.91 %
Nagyabony 129 1.91 %
Felbár 123 1.82 %
Egyházkarcsa 123 1.82 %
Kisudvarnok 122 1.81 %
Lögérpatony 121 1.79 %
Nagymagyar 119 1.76 %
Balony 109 1.61 %
Felsővámos 108 1.60 %
Nagyudvarnok 103 1.53 %
Jányok 95 1.41 %
Sárosfa 89 1.32 %
Lég 87 1.29 %
Csallóköznádasd 86 1.27 %
Nagymad 81 1.20 %
Albár 78 1.16 %
Királyfiakarcsa 75 1.11 %
Szentmihályfa 71 1.05 %
Csilizpatas 70 1.04 %
Medve 69 1.02 %
Szap 65 0.96 %
Bögellő 58 0.86 %
Pódatejed 57 0.84 %
Lúcs 56 0.83 %
Béke 53 0.78 %
Dunakisfalud 53 0.78 %
Vajka 50 0.74 %
Nagybodak 49 0.73 %
Kulcsod 47 0.70 %
Csákány 40 0.59 %
Bacsfa 40 0.59 %
Dunatőkés 40 0.59 %
Dercsika 39 0.58 %
Csallóköztárnok 37 0.55 %
Nagypaka 37 0.55 %
Padány 36 0.53 %
Nemesgomba 34 0.50 %
Keszölcés 19 0.28 %
Doborgaz 19 0.28 %
Úszor 18 0.27 %
Olgya 15 0.22 %
Patonyrét 11 0.16 %
Macháza 11 0.16 %
Sárrét 6 0.09 %
Vörösmajor 5 0.07 %
Vitény 5 0.07 %
Dunaszerdahely 1 201 29.94 %
Somorja 456 11.37 %
Nagymegyer 359 8.95 %
Bős 198 4.94 %
Nyárasd 185 4.61 %
Nyékvárkony 146 3.64 %
Gelle 145 3.61 %
Ekecs 135 3.36 %
Kisudvarnok 118 2.94 %
Vásárút 111 2.77 %
Lég 107 2.67 %
Egyházkarcsa 94 2.34 %
Nemeshodos 91 2.27 %
Diósförgepatony 85 2.12 %
Illésháza 83 2.07 %
Pozsonyeperjes 81 2.02 %
Alistál 77 1.92 %
Jányok 76 1.89 %
Lögérpatony 73 1.82 %
Csütörtök 72 1.79 %
Nagyudvarnok 72 1.79 %
Hegyéte 69 1.72 %
Felbár 68 1.69 %
Nagymad 64 1.60 %
Szentmihályfa 62 1.55 %
Csenke 60 1.50 %
Csallóközkürt 59 1.47 %
Nagymagyar 57 1.42 %
Nagypaka 57 1.42 %
Albár 56 1.40 %
Királyfiakarcsa 56 1.40 %
Csilizradvány 54 1.35 %
Csiliznyárad 52 1.30 %
Nagyszarva 51 1.27 %
Baka 47 1.17 %
Felsővámos 47 1.17 %
Lúcs 45 1.12 %
Nagyabony 44 1.10 %
Dunakisfalud 42 1.05 %
Úszor 39 0.97 %
Szap 35 0.87 %
Sárosfa 34 0.85 %
Pódatejed 33 0.82 %
Csallóköznádasd 31 0.77 %
Csákány 31 0.77 %
Balony 30 0.75 %
Padány 29 0.72 %
Béke 28 0.70 %
Csilizpatas 28 0.70 %
Nemesgomba 27 0.67 %
Bögellő 26 0.65 %
Csallóköztárnok 25 0.62 %
Keszölcés 23 0.57 %
Bacsfa 23 0.57 %
Kulcsod 21 0.52 %
Doborgaz 21 0.52 %
Nagybodak 19 0.47 %
Dercsika 18 0.45 %
Dunatőkés 17 0.42 %
Vajka 17 0.42 %
Vörösmajor 17 0.42 %
Medve 15 0.37 %
Olgya 14 0.35 %
Sárrét 13 0.32 %
Vitény 10 0.25 %
Patonyrét 9 0.22 %
Macháza 7 0.17 %
Dunaszerdahely 317 13.36 %
Somorja 161 6.79 %
Lögérpatony 119 5.02 %
Nagymegyer 80 3.37 %
Gelle 74 3.12 %
Lég 73 3.08 %
Bős 60 2.53 %
Diósförgepatony 57 2.40 %
Nyárasd 53 2.23 %
Szentmihályfa 42 1.77 %
Nyékvárkony 42 1.77 %
Jányok 41 1.73 %
Kisudvarnok 41 1.73 %
Nagymagyar 39 1.64 %
Illésháza 38 1.60 %
Lúcs 33 1.39 %
Vásárút 33 1.39 %
Ekecs 31 1.31 %
Csütörtök 29 1.22 %
Felbár 28 1.18 %
Nemeshodos 27 1.14 %
Nagypaka 23 0.97 %
Nagymad 23 0.97 %
Alistál 23 0.97 %
Királyfiakarcsa 22 0.93 %
Pozsonyeperjes 22 0.93 %
Egyházkarcsa 22 0.93 %
Csenke 21 0.89 %
Nagyudvarnok 21 0.89 %
Felsővámos 20 0.84 %
Hegyéte 20 0.84 %
Dunakisfalud 19 0.80 %
Csilizradvány 17 0.72 %
Nagyszarva 16 0.67 %
Sárosfa 15 0.63 %
Baka 15 0.63 %
Béke 15 0.63 %
Bögellő 14 0.59 %
Szap 13 0.55 %
Nagyabony 13 0.55 %
Úszor 13 0.55 %
Csallóközkürt 13 0.55 %
Csákány 12 0.51 %
Csiliznyárad 11 0.46 %
Csilizpatas 11 0.46 %
Nemesgomba 11 0.46 %
Albár 10 0.42 %
Padány 10 0.42 %
Csallóköznádasd 10 0.42 %
Vitény 10 0.42 %
Olgya 9 0.38 %
Doborgaz 9 0.38 %
Vörösmajor 9 0.38 %
Dercsika 9 0.38 %
Pódatejed 8 0.34 %
Keszölcés 8 0.34 %
Balony 8 0.34 %
Csallóköztárnok 8 0.34 %
Bacsfa 8 0.34 %
Vajka 8 0.34 %
Patonyrét 7 0.30 %
Nagybodak 7 0.30 %
Dunatőkés 7 0.30 %
Kulcsod 4 0.17 %
Sárrét 4 0.17 %
Macháza 2 0.08 %
Medve 1 0.04 %
Dunaszerdahely 827 11.42 %
Nagymegyer 263 3.63 %
Nyárasd 241 3.33 %
Somorja 208 2.87 %
Bős 196 2.71 %
Ekecs 118 1.63 %
Alistál 113 1.56 %
Nyékvárkony 89 1.23 %
Felbár 69 0.95 %
Diósförgepatony 67 0.93 %
Gelle 64 0.88 %
Vásárút 64 0.88 %
Kisudvarnok 61 0.84 %
Nemeshodos 57 0.79 %
Csilizradvány 56 0.77 %
Hegyéte 54 0.75 %
Egyházkarcsa 52 0.72 %
Pozsonyeperjes 52 0.72 %
Illésháza 52 0.72 %
Csenke 50 0.69 %
Csallóközkürt 50 0.69 %
Nagyudvarnok 46 0.64 %
Lögérpatony 42 0.58 %
Szentmihályfa 41 0.57 %
Lég 41 0.57 %
Nagymagyar 40 0.55 %
Csütörtök 40 0.55 %
Albár 40 0.55 %
Csiliznyárad 39 0.54 %
Balony 39 0.54 %
Nagyabony 35 0.48 %
Csilizpatas 35 0.48 %
Bacsfa 35 0.48 %
Csákány 33 0.46 %
Sárosfa 32 0.44 %
Padány 31 0.43 %
Nagyszarva 30 0.41 %
Pódatejed 29 0.40 %
Jányok 29 0.40 %
Úszor 29 0.40 %
Medve 28 0.39 %
Baka 28 0.39 %
Csallóköznádasd 26 0.36 %
Nagymad 24 0.33 %
Vörösmajor 24 0.33 %
Királyfiakarcsa 23 0.32 %
Dunatőkés 22 0.30 %
Bögellő 22 0.30 %
Kulcsod 21 0.29 %
Nagypaka 21 0.29 %
Szap 20 0.28 %
Dunakisfalud 19 0.26 %
Lúcs 18 0.25 %
Nemesgomba 17 0.23 %
Felsővámos 16 0.22 %
Dercsika 15 0.21 %
Nagybodak 15 0.21 %
Vajka 13 0.18 %
Patonyrét 12 0.17 %
Csallóköztárnok 11 0.15 %
Vitény 8 0.11 %
Olgya 8 0.11 %
Béke 8 0.11 %
Macháza 7 0.10 %
Sárrét 4 0.06 %
Doborgaz 4 0.06 %
Keszölcés 2 0.03 %
Dunaszerdahely 1 027 20.61 %
Ekecs 723 14.51 %
Nagymegyer 685 13.75 %
Somorja 440 8.83 %
Bős 398 7.99 %
Nyárasd 310 6.22 %
Nyékvárkony 213 4.28 %
Gelle 185 3.71 %
Alistál 162 3.25 %
Csütörtök 126 2.53 %
Vásárút 118 2.37 %
Csilizradvány 105 2.11 %
Nagyszarva 90 1.81 %
Diósförgepatony 88 1.77 %
Nagymagyar 86 1.73 %
Baka 83 1.67 %
Csiliznyárad 83 1.67 %
Balony 82 1.65 %
Pozsonyeperjes 81 1.63 %
Csallóközkürt 79 1.59 %
Illésháza 78 1.57 %
Nemeshodos 72 1.45 %
Lég 70 1.41 %
Nagyabony 70 1.41 %
Lögérpatony 65 1.30 %
Csenke 63 1.26 %
Csilizpatas 58 1.16 %
Hegyéte 49 0.98 %
Felsővámos 48 0.96 %
Albár 48 0.96 %
Királyfiakarcsa 47 0.94 %
Csallóköznádasd 45 0.90 %
Kisudvarnok 45 0.90 %
Jányok 45 0.90 %
Szap 44 0.88 %
Medve 44 0.88 %
Béke 42 0.84 %
Egyházkarcsa 42 0.84 %
Felbár 41 0.82 %
Sárosfa 41 0.82 %
Vajka 37 0.74 %
Bögellő 36 0.72 %
Kulcsod 36 0.72 %
Lúcs 35 0.70 %
Szentmihályfa 33 0.66 %
Nagyudvarnok 30 0.60 %
Nagybodak 26 0.52 %
Bacsfa 25 0.50 %
Nagymad 25 0.50 %
Dercsika 23 0.46 %
Pódatejed 22 0.44 %
Padány 21 0.42 %
Nagypaka 21 0.42 %
Nemesgomba 20 0.40 %
Dunakisfalud 20 0.40 %
Úszor 18 0.36 %
Csallóköztárnok 18 0.36 %
Dunatőkés 18 0.36 %
Csákány 17 0.34 %
Patonyrét 12 0.24 %
Olgya 11 0.22 %
Keszölcés 8 0.16 %
Doborgaz 7 0.14 %
Vörösmajor 5 0.10 %
Sárrét 4 0.08 %
Vitény 3 0.06 %
Macháza 3 0.06 %
Dunaszerdahely 1 289 26.00 %
Somorja 588 11.86 %
Nyárasd 559 11.28 %
Bős 514 10.37 %
Nagymegyer 485 9.78 %
Ekecs 425 8.57 %
Vásárút 235 4.74 %
Nyékvárkony 232 4.68 %
Gelle 230 4.64 %
Alistál 193 3.89 %
Csütörtök 168 3.39 %
Csallóközkürt 138 2.78 %
Csiliznyárad 138 2.78 %
Illésháza 133 2.68 %
Pozsonyeperjes 131 2.64 %
Diósförgepatony 121 2.44 %
Csilizradvány 119 2.40 %
Baka 118 2.38 %
Nagymagyar 117 2.36 %
Nagyszarva 110 2.22 %
Csenke 99 2.00 %
Felsővámos 98 1.98 %
Lég 93 1.88 %
Nagyabony 92 1.86 %
Nemeshodos 91 1.84 %
Hegyéte 90 1.82 %
Balony 84 1.69 %
Lögérpatony 83 1.67 %
Felbár 82 1.65 %
Jányok 81 1.63 %
Kisudvarnok 77 1.55 %
Sárosfa 75 1.51 %
Csallóköznádasd 70 1.41 %
Nagyudvarnok 68 1.37 %
Egyházkarcsa 66 1.33 %
Csilizpatas 64 1.29 %
Béke 62 1.25 %
Medve 50 1.01 %
Királyfiakarcsa 47 0.95 %
Bögellő 47 0.95 %
Szap 46 0.93 %
Lúcs 46 0.93 %
Szentmihályfa 43 0.87 %
Vajka 41 0.83 %
Pódatejed 40 0.81 %
Nagymad 40 0.81 %
Kulcsod 39 0.79 %
Albár 38 0.77 %
Dercsika 37 0.75 %
Csákány 37 0.75 %
Nagybodak 35 0.71 %
Csallóköztárnok 33 0.67 %
Dunakisfalud 29 0.59 %
Dunatőkés 29 0.59 %
Padány 28 0.56 %
Nagypaka 28 0.56 %
Nemesgomba 28 0.56 %
Úszor 28 0.56 %
Bacsfa 28 0.56 %
Patonyrét 17 0.34 %
Doborgaz 17 0.34 %
Keszölcés 12 0.24 %
Olgya 12 0.24 %
Macháza 9 0.18 %
Vörösmajor 6 0.12 %
Sárrét 3 0.06 %
Vitény 1 0.02 %
Somorja 517 10.98 %
Dunaszerdahely 201 4.27 %
Vörösmajor 89 1.89 %
Úszor 85 1.81 %
Bős 74 1.57 %
Felbár 41 0.87 %
Lég 40 0.85 %
Gelle 38 0.81 %
Illésháza 37 0.79 %
Nagymegyer 36 0.76 %
Nagymagyar 33 0.70 %
Csütörtök 31 0.66 %
Nagypaka 31 0.66 %
Nyárasd 30 0.64 %
Jányok 26 0.55 %
Lögérpatony 26 0.55 %
Csákány 26 0.55 %
Olgya 25 0.53 %
Nemeshodos 24 0.51 %
Baka 24 0.51 %
Nemesgomba 23 0.49 %
Hegyéte 23 0.49 %
Doborgaz 20 0.42 %
Nagyszarva 19 0.40 %
Csenke 19 0.40 %
Béke 19 0.40 %
Ekecs 18 0.38 %
Vajka 18 0.38 %
Pozsonyeperjes 17 0.36 %
Sárosfa 17 0.36 %
Egyházkarcsa 16 0.34 %
Szentmihályfa 16 0.34 %
Lúcs 16 0.34 %
Macháza 15 0.32 %
Nagyabony 15 0.32 %
Nyékvárkony 14 0.30 %
Kisudvarnok 14 0.30 %
Diósförgepatony 13 0.28 %
Csallóköznádasd 13 0.28 %
Bacsfa 13 0.28 %
Alistál 12 0.25 %
Csallóköztárnok 11 0.23 %
Keszölcés 10 0.21 %
Nagybodak 9 0.19 %
Vitény 9 0.19 %
Csilizpatas 9 0.19 %
Vásárút 9 0.19 %
Felsővámos 8 0.17 %
Csiliznyárad 8 0.17 %
Csilizradvány 8 0.17 %
Dunakisfalud 7 0.15 %
Balony 7 0.15 %
Pódatejed 7 0.15 %
Szap 7 0.15 %
Nagyudvarnok 6 0.13 %
Sárrét 6 0.13 %
Kulcsod 6 0.13 %
Dercsika 5 0.11 %
Patonyrét 5 0.11 %
Dunatőkés 5 0.11 %
Királyfiakarcsa 5 0.11 %
Padány 4 0.08 %
Csallóközkürt 3 0.06 %
Medve 3 0.06 %
Bögellő 2 0.04 %
Nagymad 2 0.04 %
Albár 1 0.02 %
Dunaszerdahely 945 14.55 %
Nagymegyer 923 14.21 %
Somorja 455 7.01 %
Bős 402 6.19 %
Ekecs 354 5.45 %
Nyárasd 232 3.57 %
Vásárút 193 2.97 %
Nyékvárkony 181 2.79 %
Gelle 160 2.46 %
Csiliznyárad 124 1.91 %
Csilizradvány 118 1.82 %
Alistál 110 1.69 %
Csütörtök 110 1.69 %
Illésháza 105 1.62 %
Baka 95 1.46 %
Nagyszarva 86 1.32 %
Balony 85 1.31 %
Pozsonyeperjes 84 1.29 %
Nagymagyar 76 1.17 %
Diósförgepatony 74 1.14 %
Csallóközkürt 69 1.06 %
Lég 68 1.05 %
Nagyabony 66 1.02 %
Nemeshodos 65 1.00 %
Felsővámos 63 0.97 %
Csenke 62 0.95 %
Lögérpatony 52 0.80 %
Felbár 49 0.75 %
Csallóköznádasd 48 0.74 %
Szap 47 0.72 %
Hegyéte 47 0.72 %
Jányok 46 0.71 %
Albár 42 0.65 %
Kisudvarnok 41 0.63 %
Sárosfa 40 0.62 %
Bögellő 38 0.59 %
Medve 37 0.57 %
Királyfiakarcsa 37 0.57 %
Kulcsod 37 0.57 %
Csilizpatas 37 0.57 %
Nagyudvarnok 35 0.54 %
Egyházkarcsa 35 0.54 %
Béke 34 0.52 %
Lúcs 34 0.52 %
Vajka 31 0.48 %
Szentmihályfa 28 0.43 %
Padány 21 0.32 %
Nagymad 20 0.31 %
Dercsika 20 0.31 %
Bacsfa 19 0.29 %
Pódatejed 18 0.28 %
Dunakisfalud 18 0.28 %
Nemesgomba 17 0.26 %
Nagybodak 17 0.26 %
Nagypaka 16 0.25 %
Dunatőkés 16 0.25 %
Úszor 15 0.23 %
Csallóköztárnok 13 0.20 %
Csákány 12 0.18 %
Patonyrét 10 0.15 %
Doborgaz 8 0.12 %
Keszölcés 8 0.12 %
Olgya 6 0.09 %
Sárrét 4 0.06 %
Macháza 4 0.06 %
Vörösmajor 3 0.05 %
Vitény 2 0.03 %
Dunaszerdahely 657 17.75 %
Somorja 128 3.46 %
Bős 49 1.32 %
Nagymegyer 45 1.22 %
Lég 43 1.16 %
Nyárasd 33 0.89 %
Vörösmajor 31 0.84 %
Nyékvárkony 30 0.81 %
Nagyudvarnok 28 0.76 %
Gelle 27 0.73 %
Kisudvarnok 25 0.68 %
Ekecs 25 0.68 %
Csallóközkürt 25 0.68 %
Hegyéte 24 0.65 %
Nemeshodos 24 0.65 %
Egyházkarcsa 23 0.62 %
Bacsfa 22 0.59 %
Úszor 21 0.57 %
Illésháza 20 0.54 %
Szentmihályfa 19 0.51 %
Alistál 19 0.51 %
Pozsonyeperjes 19 0.51 %
Diósförgepatony 18 0.49 %
Albár 17 0.46 %
Vásárút 17 0.46 %
Csilizradvány 16 0.43 %
Jányok 15 0.41 %
Pódatejed 14 0.38 %
Felbár 14 0.38 %
Csiliznyárad 12 0.32 %
Csenke 12 0.32 %
Nagymagyar 12 0.32 %
Nagypaka 12 0.32 %
Sárosfa 11 0.30 %
Nagyszarva 11 0.30 %
Csütörtök 11 0.30 %
Dunatőkés 11 0.30 %
Baka 11 0.30 %
Lögérpatony 10 0.27 %
Királyfiakarcsa 10 0.27 %
Nagyabony 9 0.24 %
Nagybodak 8 0.22 %
Csallóköznádasd 6 0.16 %
Dunakisfalud 6 0.16 %
Macháza 6 0.16 %
Doborgaz 5 0.14 %
Nagymad 5 0.14 %
Csákány 5 0.14 %
Padány 5 0.14 %
Nemesgomba 5 0.14 %
Patonyrét 5 0.14 %
Bögellő 4 0.11 %
Csilizpatas 4 0.11 %
Olgya 4 0.11 %
Sárrét 3 0.08 %
Vajka 3 0.08 %
Felsővámos 3 0.08 %
Vitény 3 0.08 %
Béke 3 0.08 %
Medve 3 0.08 %
Kulcsod 2 0.05 %
Csallóköztárnok 2 0.05 %
Dercsika 2 0.05 %
Szap 2 0.05 %
Balony 2 0.05 %
Lúcs 1 0.03 %
Keszölcés 1 0.03 %
Somorja 230 20.99 %
Dunaszerdahely 97 8.85 %
Vörösmajor 35 3.19 %
Lég 33 3.01 %
Úszor 27 2.46 %
Bős 22 2.01 %
Bacsfa 20 1.82 %
Olgya 13 1.19 %
Nagypaka 12 1.09 %
Nagymegyer 10 0.91 %
Vitény 9 0.82 %
Sárosfa 8 0.73 %
Vajka 7 0.64 %
Felbár 7 0.64 %
Lögérpatony 7 0.64 %
Nagymagyar 7 0.64 %
Hegyéte 6 0.55 %
Macháza 5 0.46 %
Ekecs 5 0.46 %
Nagyszarva 5 0.46 %
Nemesgomba 5 0.46 %
Patonyrét 5 0.46 %
Szentmihályfa 4 0.36 %
Csallóköztárnok 4 0.36 %
Vásárút 4 0.36 %
Diósförgepatony 4 0.36 %
Gelle 4 0.36 %
Sárrét 4 0.36 %
Nemeshodos 4 0.36 %
Csenke 4 0.36 %
Illésháza 4 0.36 %
Nyékvárkony 3 0.27 %
Dunatőkés 3 0.27 %
Csütörtök 3 0.27 %
Nyárasd 3 0.27 %
Lúcs 3 0.27 %
Keszölcés 3 0.27 %
Béke 2 0.18 %
Kulcsod 2 0.18 %
Medve 2 0.18 %
Egyházkarcsa 2 0.18 %
Királyfiakarcsa 2 0.18 %
Albár 2 0.18 %
Csákány 2 0.18 %
Csallóközkürt 2 0.18 %
Felsővámos 2 0.18 %
Nagybodak 2 0.18 %
Nagyabony 2 0.18 %
Pódatejed 2 0.18 %
Csilizpatas 2 0.18 %
Jányok 2 0.18 %
Balony 1 0.09 %
Alistál 1 0.09 %
Doborgaz 1 0.09 %
Csilizradvány 1 0.09 %
Nagymad 1