SK
KN
.....

Gúta

Város

címer zászló
8862 99% magyar 1910
7839 74% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gúta
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kolárovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz - Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Battonya, Bókóny, Botakla, Császta, Császtahát, Csörgő, Éger, Kikelet, Kövecses, Köveslágy, Nagysziget (Seregakol), Örtény, Pacsérok, Rácakol, Söllet, Szénásirétek, Úrrétje, Vágszeg
Koordináták:
47.92416000, 17.98676300
Terület:
106,82 km2
Rang:
város
Népesség:
10614
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94603
Település kód:
501204
Szervezeti azonosító:
306517
Adóazonosító:
2021014776

Város a Kisalföldön, Csallóköz északkeleti szegletében, a Kis-Duna és a Vág összefolyásánál, Komáromtól 23 km-re északnyugatra, Érsekújvártól 19 km-re délnyugatra. Területe az Alsó-Csallóköz és az Alsó-Vágmente kistájak között oszlik meg. Határa két helyen is túlnyúlik Csallóközön, az északi rész a Kis-Duna bal partján, a keleti pedig a Vág bal partján fekszik. Az 573-as út köti össze Komárommal és Vágsellyével (32 km), az 563-as út Kamocsán át Érsekújvárral. Mellékút vezet Bogyaréten át Ekecsre (22 km). 2003-ig vasúti összeköttetése is volt Komárommal. Gúta a Komáromi járás legnagyobb területű önkormányzata és országosan is a legnagyobbak közé tartozik. Két, egymással össze nem függő kataszteri területre (Gúta és a Kamocsa és Szímő közé ékelődő Vágszög) oszlik. 5 külterülete közül Királynérét Keszegfalva kataszteréhez tartozik, de 1974 óta Gúta közigazgatása alá. Nyugatról Ekecs, délnyugatról Lakszakállas, Bogyarét és Keszegfalva, délkeletről Vágfüzes, keletről Naszvad, északról Kamocsa, Ifjúságfalva és Negyed, északnyugatról Alsóhatár és rövid szakaszon Nyárasd községekkel határos.

Közigazgatás

Jelenleg a Nyitrai kerülethez és a Komáromi járáshoz tartozik, 1920-ig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott. Csehszlovákiához kerülve mindvégig a Komáromi járáshoz tartozott. A magyar közigazgatásban nagyközségnek számított. 1967. október 17-én nyilvánították várossá. Területe 1954-ben 9 %-ával csökkent (addig 117,41 km² volt), amikor Ifjúságfalva önállóvá vált. Az 1948-ban megalkotott Kolárovo szlovák elnevezés visszaállítását 2012-ben nem sikerült népszavazáson elérni.

Népesség

Korábban színmagyar mezőváros volt, de szlovák lakossága a lakosságcsere (az akkori lakosság 1/5-ét telepítettek Magyarországra), a későbbi betelepedés és az asszimiláció miatt mára elérte a 20%-ot. Magyar lakossága ezzel párhuzamosan, csak a rendszerváltás óta csaknem ezer fővel csökkent. A település népessége a régmúlt időkben és ma is csaknem színtisztán római katolikus. Népességszáma bár ingadozott a huszadik század során, de alapvető változások nem történtek (ma 10 %-al élnek itt többen, mint 1921-ben). A városban (nagyrészt elkülönülten) mintegy 3 %-ra tehető roma kisebbség is él. Nagy kiterjedésű határa ellenére Gúta lakosságának mindössze 6 százaléka él külterületeken (680 fő 2011-ben). 1941-ben még a lakosság egyharmada tanyákon élt.

Történelem

Az Árpád-korban valószínűleg Tisza-melléki jászokkal telepítették be a község területét, mindvégig az Esztergomi érsekség birtoka volt. Mostani helye már a harmadik az idők folyamán; a Vág bal partján Nagygúta dűlő, illetve városrész, valamint a ma már Naszvadhoz tartozó Ógúta puszta őrzi a korábbi faluhelyek emlékét. A hagyomány a 14. századra teszi a gútai földvár (Békevár) felépítését, amely a török kor háborúi során, immár barokk erődítéssel tett szert valódi jelentőségre. 1551-ben kapott mezővárosi rangot, ám a török háborúkban nem sokkal ezután elpusztult, lakói pedig átmenekültek a Vág túlsó oldalára, ahol ma is fekszik a település. A vár végül a Rákóczi-szabadságharcban pusztult el, midőn 1708-ban Vak Bottyán serege elfoglalta és lerombolta. A várdombot ezután védett temetkezési helyként hasznosították, amikor az áradás miatt a sírkertben is feltört a talajvíz. 1715-ben nagy tűzvész pusztított, ekkor veszett oda régi temploma is, amely helyett újat építettek. Az 1551-ben kapott mezővárosi rangot a gútaiak úgy értelmezték, mintha a jobbágyi kötelezettségek alól is felmentést kaptak volna, ami évszázadokon át pereskedések sokaságát váltotta ki. A birtokviszonyok fölötti örökös civakodás a birtoktagosítást is megakadályozta egészen a 20. századig, ami miatt a helyi mezőgazdaság is elmaradt a többi térségtől a 18-19. században. A pereskedés ugyanakkor nemcsak a falun belül volt jellemző, hiszen a gútaiak „a város privilégiumaira” hivatkozva sosem nyugodtak bele a felsőbb hatalmak döntéseibe, s ezért a bíróságok ítéletei ellen gyakran a királynál fellebbeztek. A rengeteg pereskedő alkalmatlankodás miatt már Bécsben is tartottak tőlük, és a gútai embert nem szívesen engedték be az előjegyzési irodába sem. Egy alkalommal odáig mentek, hogy I. Ferenc osztrák császár és magyar király egy rájuk nézve sérelmes határozata után I. Napóleon francia császárhoz fellebbeztek. Már a 19. században emeletes városháza állt a Kis-Duna partján, és hosszú árvízvédelmi töltéseket is létesítettek ebben az időben. 1899-ben egy újabb tűzvészben a házak fele elhamvadt. Nagy kataszteren fekszik a település, ennek ellenére földje nem termett bőven, mivel sokat szenvedett az áradásoktól. Kezdetben a halászat és a vadászat volt a legfontosabb tevékenységük, később ez kibővült a gyümölcstermesztéssel és a marhatenyésztéssel. A bőséges gyümölcstermést Csallóközben és Mátyusföldön cserélték gabonára, a marhatenyésztést pedig a vizenyős talaj miatt nem túl jó minőségű, ám óriási mennyiségű széna biztosította. A szénából eladásra is jutott bőven. A századfordulón fogyasztási, értékesítő és hitelszövetkezete is volt. 1915-ben két, a Kis-Dunán átívelő vashidat adtak át rákötötték a községet a vasúthálózatra, gőzmalom, téglagyár és halászhálógyár létesült. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, a két háború között többször sztrájkoltak a mezőgazdasági munkások, egyszer az építőmunkások is. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, 1945-től pedig újra Csehszlovákiának adták. Ezután 1767 lakosát deportálták csehországi kényszermunkára, mintegy 2000 lakosát erőszakkal kitelepítették Magyarországra, az ő helyükre pedig magyarországi szlovák áttelepülők érkeztek. 1954-ben kivágták területéből a Vág jobb partja és a Kis-Duna közti részt, és a Kamocsával szemközti Dögöspuszta helyén felépítették Ifjúságfalvát, hozzá csatolva Kisszigetet is. 1965-ben, a csicsói gátszakadás után egy hétig sikerült feltartóztatni az áradást a gútai töltéseknél, de aztán ott is áttört a víz, és ellepte a települést. A lakosságot evakuálták, a házak jelentős része összedőlt, döntő többségük súlyosan megrongálódott. Az árvíz utáni helyreállítással alakult ki a város mai képe, 1967-ben várossá nyilvánították. Az azóta eltelt évtizedekben Gúta iparosodott és városiasodott.

Mai jelentősége

Két magyar alapiskolája, egy szakközépiskolája, valamint magyar egyházi alapiskolája és gimnáziuma van, továbbá művészeti alapiskola és egy szlovák alapiskola is működik itt. A szocializmus éveiben szőnyeggyártás folyt itt a régi halászhálógyár kibővítésével, továbbá itt gyártották a rendkívül elterjedt Babetta mopedeket. Manapság az autókábel-gyártás a legjelentősebb helyi ipari tevékenység, számottevő a malomipar (itt működik az ország legnagyobb malma).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GUTA. Magyar Mező Város Komárom Vármegyében, földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik a’ Vág, és Duna vizének öszve fólyásánál. Nádgya, és legelője elég, réttyei meglehetősek, eladásra jó alkalmatosága, mivel duna vize határját keresztűl follya, gyűmöltsös hertyei jók, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Gutta, magyar mv., Komárom vmegyében, lapályos rónaságon, a Pozsonynál kiszakadó s Csallóközt képező kis Duna partján, melly épen a város alatt a Vágh vizével egyesül, Érsekujvárhoz 2, Komáromhoz 4 mfldnyi távolságra. Hatása kiterjed 26,000 holdra, melynek fele rétség, fele pedig gyümölcsös kertekből, füzeserdőkből, legelőből és kevés szántóföldből áll. Védi pedig a szerencsétlen helyzetű határt (melly egészen urbéri) 24,000 öl töltés a gyakori árvizek kirohanásai ellen. A föld minősége igen jó volna, de a gyakori árvizek miatt bizonytalan jövedelmü, többnyire tavaszi gabona, tengeri, burgonya és kender termesztetik; gyümölcsös kerte sok és szép gyümölcsöt terem: de főgazdasága még is szarvasmarha-tenyésztésében és réteiben áll, mellyek a vizenyős föld miatt nem a legjobb szénát adják ugyan; de olly mennyiségben, hogy vele hajókra rakva messze földekre üzetik kereskedés. Egész jobbágytelek van itt 155 1/8. Összes népessége 6000 r. kath. és magyar. Nevezetesebb épületei a szép és nagy kath. paroch. szentegyház és kápolna, paplak és az emeletes városháza a dunaparton. Végre a város háza irányában északfelé a Duna és Vágh folyók közti csucsban látható egy négyszegü földvár, melly jelenleg békavárnak neveztetik, s török münek tartják; régi adatok nyomán azonban még 1-ső Mária királyné alatt hányatott. A Vágh már igen elhordta, s jelenleg csak földhalomból áll, hová nagy árvizek idején a guttaiak temetkezni szoktak, mivel megtörténik, hogy rendes sirkertükben is viz fakadván fel, e miatt sirt nem áshatnak. Földesura Guttának sz. István király idejétől fogva mindig az esztergomi érsek. Vannak még e városnak több dicsőemlékü magyar királyoktól nyert kiváltságos levelei, mellyek szerint jártukban s keltükben harminczad, vám, révbér és piaczi helypénz fizetésétől e város lakosai örök időkre mentesítve vannak. Szinte kiváltságnál fogva 4 országos vásár tartatik itt, és pedig uj esztendő, fekete hét, sz. László király, és sz. Máté heteiben, mindenkor hétfőn. A baromvásár a kirakodó vásárral együtt egy nap tartatik. 1551-ben már mint város jelenik meg, mert ugyanez évben a városi polgárok kérelmére, kir. helytartói parancsolatnál fogva Syk Mihálynak a komáromi vár provisorának bizonyos peres levelek kézbesítettek. 1632 pedig Gutta város részére bizonyos levelek, mellyek a hontovi részjószág visszaverését s ennek határait illeték, hiteles másolatban adattak ki.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Gúta mezőváros a Vág és a Kis-Duna összefolyásánál. Lakosainak száma 7.088. Határa mintegy 26 ezer holdnyi legelő, füzes, gyümölcsös és kevés szántóföld. Vizenyős, egészségtelen helyen fekszik s az árvizektől igen sokat szenved. Roppant sok, de nem igen jó minőségű szénát s kiváló gyümölcsöt termeszt. Baromtenyésztése igen kiterjedt. Országszerte kapósak az itt készített kerítő-hálók. Nagybirtokos itt az esztergomi érsek, a volt földesúr.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Gúta, magyar nagyközség, a Kisduna és a Vág összefolyásánál, 1200 házzal és 7723 róm. kath. vallású lakossal. Postája, távbeszélője és távírója helyben van, legközelebbi vasúti állomásai pedig Ekecs, Érsekújvár, vagy Komárom. Mind lélekszám, mind pedig terület tekintetében a vármegye legnagyobb községe. Határa 22.000 hold termékeny rónaság, mely azonban alacsony fekvése következtében a vizektől sokat szenved. Most már három ármentesítő társaság védőgátjai oltalmazzák határát a vizek betörése ellen. Mind a három társulat szivattyutelepeket tart fenn, hogy a tavaszi magas vízállás következtében átszivárgó és évenként óriási területeket elöntő talajvizeket sikerrel levezethesse, miáltal sok föld válik mívelhetővé. A község ma már a harmadik helyen fekszik. Nagygúta és Ógúta nevű dűlői e régi községhelyek emlékét őrzik. A község levelestárában őrzött régi oklevelek azt sejtetik, hogy Gútát, az Árpádok idejében, tiszamelléki jászokkal telepítették be; erre mutat a lakosság szokása, életmódja, építkezése, stb. is. Gúta régi épületei czölöpökön állanak. A czölöpök rőzsével vannak befonva, felül pedig szalmával gyúrt sárral megtapasztva. Az ősi telepítés után Gúta több ízben népesült újabb bevándorlókkal, rendesen oly vidékekről, melyeket a török-tatár pusztított, hogy itt a vízek és sűrű nádasok között elszigetelt s így nagyobb biztonságot nyujtó helyen keressenek menedéket. A beköltözöttek azután megtartották azt a nevüket, melyet előbbeni községükből magukkal hoztak. Igy voltak és vannak itt Fűri, Madari, Kürthi, Lévai, Marosi, Komáromi, Kéri, Csábi és más községbeli lakosok. 1268-ban villa Guta néven már az esztergomi érsekség birtokaként van említve, de ugyanekkor a Szemere nembeli Bertalan comesnek is volt benne része, mert 1281-ben itteni birtokát ő is az esztergomi érsekségnek hagyományozza. 1349-ben I. Mária királynő itt, a Duna és a Vág összefolyásánál, négyszögű földvárat emeltetett, melyet előbb Békevárnak, majd később Békavárnak neveztek. 1527-ben Martonosi Pesthényi Gergely volt a gútai várkapitány. 1664-ben ezt a várat újra megerősítették. 1669-ben Gúta maga is jól megerősített város, a vár helyőrsége pedig, Fruhwurth Mátyás parancsnoksága alatt, 130 harczosból állott. 1707-ben Stahremberg Guidó ismét megerősítteti a várat és megfelelő számú őrséggel látja el. Később a vár helye, nagyobb árvizek idejében a gútaiak temetkező helyéül szolgált. E község régi szabadalmas hely, és 1551-ben már város, különféle privilégiumokkal, melyek négy országos vásár tartására jogosították. E különféle kiváltságok adtak okot a gútaiaknak arra a feltevésre, mintha a lakosok a jobbágyi kötelékek alól is fel voltak volna mentve. Ez évszázados perekre és zavargásokra adott okot és ennek köszönheti Gúta azt is, hogy határa még maig sincs tagosítva. Hozzá lévén szokva a városházán való gyülekezésekhez, a hol mindig az volt a jelszó, hogy »a város jogait és privilégiumait nem engedjük«, ebből valami parasztköztársaságféle fejlődött ki, mely sem földesurat, sem más hatalmat maga fölött ismerni nem akart és a legfőbb bíróságok ítéleteiben sem nyugodott 69meg, hanem azok ellen is a királyhoz fellebbezett. Azelőtt a bécsi udvarnál is annyit alkalmatlankodtak ily peres ügyekben, hogy a gútait az előjegyzési irodába már be sem akarták bocsátani. Egy ízben még azt is megcselekedték, hogy I. Ferencznek egy, szerintük reájuk nézve sérelmes határozatát, I. Napoleon franczia császárhoz fellebbezték meg. A két Gúta község a török világban pusztult el. Akkoriban a Vág balpartján feküdtek. A pusztulás után áttelepedtek a Vágon és Kisdunán túl, a csallóközi oldalra. Nagygútán 1552-ben az összeírók mindössze 33, Kisgútán pedig csak 7 lakható házat találtak. A lakosság főfoglalkozása hajdan a halászat és a vadászat volt. Akárhány régi feljegyzést találunk, melyek szerint a vármegye több ízben felszólította az előljáróságot, hogy ennyi vagy annyi mennyiségű vagy súlyú halat szállítson Pozsonyba; valószínűleg az érseki udvar számára. Ezenkívül főfoglalkozásuk a ló-, szarvasmarha- és a sertéstenyésztés volt. Míg a vizek nem voltak töltések közé szorítva, addig a határban nem voltak posványok sem, s így a mételytől félni nem kellett. A gulyák és csordák egyik magaslatról a másikra usztattak, mindenütt bő legelőre találva. Mindenki annyi állatot tartott, a mennyit tudott, és ott legeltetett, a hol neki tetszett. A teleltetés is majdnem szabad ég alatt történt, a mitől az állat rendkívül edzett lett. Ma a lakosság főjövedelmét a széna szolgáltatja, melyből évenként 50-60.000 mmázsa kerül forgalomba. A Dunán Budapest felé úszó szénás-hajók mind gútaiak. A gyümölcstermelés is fontos gazdálkodási ága a gútai polgárnak, a ki azt nagy kedvvel űzi. A gútai vállalkozók összevásárolják még fáján a gyümölcsöt, szekérszámra viszik a gyümölcsben szűkölködő Csallóközbe és a pozsonymegyei Mátyusföldre, a hol gabonafélével cserélik el, ugyanannyi szekér gabonát hozván vissza, mint a hány szekér gyümölcsöt elvittek. Mocsaras vidéke ellenére, Gúta lakossága az 1880-iki népszámlálástól a következőig majdnem ezer főnyi gyarapodást mutat, míg a mult század elejétől a lakosság száma az utolsó népszámlálásig 3000-ről 7723-ra emelkedett. 1715-ben az egész község, a templommal és a községházával együtt leégett, de a gútaiak ezt a bajt is csakhamar kiheverték. 1899-ben ismét nagy tűz pusztított a községben, a mikor házainak fele hamvadt el. A község plébániája az esztergomi főkáptalan statutumaiban már 1397-ben említve van. Régi temploma az 1715-iki tűzvész alkalmával elpusztulván, a mostani katholikus templom 1724-ben épült, az 1721-ben elhalt Keresztély Ágost szász herczeg, bíbornok, esztergomi érsek hagyatéka terhére, a kincstár gondozása mellett. Ugyancsak a kincstár rendeletéből, Mária Terézia uralkodása alatt, az esztergomi érsekség költségén, 1772-ben megnagyobbították, mint ezt a templom homlokzatán látható felírat bizonyítja. E templom a község közepén emelkedik, lőrésekkel ellátott bástyafalakkal körülvéve. Van a községben fogyasztási, értékesítő és hitelszövetkezet, négy temetkezési egyesület, mindegyik kb. 600-600 taggal, és egy gőzmalom. Ide tartoznak Császtamellék, Kissziget, Nagysziget, Örtény, Seregakol, Nagygútai, Vágbalparti és Vágjobbparti tanyák.

Magyar Katolikus Lexikon

Gúta, v. Komárom vm. (Kolárovo, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. komáromi esp. ker-ében. - 1268: Guta. Tp-át 1327 e. Nagyboldogasszony tit. sztelték, a mait 1724: építették. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyakönyvei 1715-től. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Lakói 1910: 8623 r.k., 1 g.k., 1 g.kel., 5 ev., 52 ref., 230 izr., össz. 8913; 1940: 11.006 r.k., 2 g.k., 1 g.kel., 12 ev., 93 ref., 372 izr., 8 egyéb vall., össz. 11.494; 1970: össz. 10.473, 84,4%-a m.; 1991: össz. 11007, m. 9101 (82,68%); 2001: össz. 10.823, m. 8742 (80,77%). - 1992 őszén nyitották meg a Nagyboldogasszony Nyolcéves Egyházi Gimnáziumot, 1995: 15 tanár 5 o-ban 147 diákot oktatott. ** Némethy 1894:101. - Gerecze II:447. - Schem. Strig. 1917:76. - Herdics 1996:77. - Gyurgyik 2002.

Bajcsi Lajos - Bándy György - Dobi Géza - Angyal Béla - Bastrnák Ferenc - Borka Géza - Gőgh Kálmán - Hadály Károly - Palkovich Viktor - Perger Lajos - Szabó G. László -

Gőgh Kálmán

Gúta - élt
Labdarúgó. Sportpályafutását Gútán kezdte, nevét viseli a városi sportcsarnok.
névjegyzék

Hadály Károly

1743
Gúta - megszületett
Nagyszombat - tanult
Nagyszombat - tanított
névjegyzék

Perger Lajos

1853. 1. 3.
Alsószemeréd - megszületett
Dunamocs - egyházi szolgálatot végzett
Gúta - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Palkovich Viktor

1886-1925
Gúta - egyházi szolgálatot végzett Katolikus pap, politikus.
névjegyzék

Borka Géza

1894.7.11.
Gúta - megszületett
névjegyzék

Bastrnák Ferenc

1936.2.23.
Gúta - megszületett
névjegyzék

Dobi Géza

1937.3.26.
Gúta - megszületett
névjegyzék

Bándy György

1950. 09. 06.
Rimaszombat - megszületett
1974 - 1976
Bakabánya - egyházi szolgálatot végzett segédlelkész
1976
Gúta - egyházi szolgálatot végzett
1977 - 2005
Somorja - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Szabó G. László

1955.8.30.
Gúta - megszületett
névjegyzék

Angyal Béla

1958.5.22.
Gúta - megszületett
névjegyzék

Bajcsi Lajos

1961. 10. 10.
Érsekújvár - megszületett
Udvard - tanult
1961 - 1980
Gúta - élt
névjegyzék
Névelőfordulások
1268
Guta
1281
Gutha
1349
Gutta
1773
Guta,
1786
Gutta,
1808
Guta, Gutta,
1863
Gutta,
1888
Gúta,
1895
Guta,
1913
Gúta,
1948
Kolárovo
2013
Gúta

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Templom tér (Kostolné námestie) 1
Telefon: 0357900911
Fax: 0357900933

Honlap: kolarovo.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Horváth Árpád (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Nagy Finta Adrianna (Független)
Árgyusi Imrich (Független)
Kárpáty Ernő (Független)
Ferencz Ladislav (Független)
Angyal Béla (Független)
Forgács Attila (Független)
Decsi Katalin (Független)
Némethová Iveta (Független)
Forró Tibor (Független)
Lengyel István (Független)
Hájas Tamás (SMK-MKP)
Horváth Árpád (SMK-MKP)
Koczkás Beáta (SMK-MKP)
Samu István (SMK-MKP)
Madarász Róbert (SMK-MKP)
Finta Zoltán (SMK-MKP)
Viola Miklós (SMK-MKP)
Független 59% Független 10 képviselö SMK-MKP 41% SMK-MKP 7 képviselö 17 képviselö
Gútai Posta

Kostolné nám. 3

Gútai Gyermekotthon

Győri utca 12

Idősek Otthona és Nappali Ellátás

Partizán utca 15-17

Gúta Service

Ipari terület 2970

Szabadidőközpont

Híd utca 2

Gútai Római Katolikus Plébániahivatal

Templom tér 17

Városi Művelődési Központ

Templom tér 4

Gútai Rendőrörs

Templom tér 32

Művészeti Alapiskola

Templom tér 10

Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda

Brünni tér 15

J. A. Komenský Alapiskola

Győri utca 14

II. Rákóczi Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola

Palkovich Viktor utca 3

Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 6

Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium

Brünni tér 15

Magyar Nevelési Nyelvű Alapiskola

Brünni tér 16

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Erdei utca 10

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Szlovák utca 52

Szlovák Tannyelvű Speciális Alapiskola

Erdei utca 9

Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola

Mester utca 2

Gútai Anyakönyvi Hivatal

Templom tér 1

Gútai Városi Hivatal

Templom tér 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 5797 95%
szlovákok 9 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 49 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 242 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 6097
magyarok 8862 99%
szlovákok 11 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 24 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 8912
magyarok 9479 98%
szlovákok 63 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 127 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 9676
magyarok 11466 100%
szlovákok 8 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 11494
magyarok 9101 83%
szlovákok 1796 16%
ruszinok 0 0%
romák 29 0%
ukránok 3 0%
csehek 61 1%
németek 0 0%
lengyelek 8 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 11007
magyarok 8742 81%
szlovákok 1890 17%
ruszinok 0 0%
romák 71 1%
ukránok 3 0%
csehek 55 1%
németek 0 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 56 1%
összlétszám 10823
magyarok 8201 77%
szlovákok 2083 19%
ruszinok 1 0%
romák 67 1%
ukránok 1 0%
csehek 53 0%
németek 4 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 271 3%
összlétszám 10696
magyarok 7839 74%
szlovákok 2152 20%
ruszinok 0 0%
romák 35 0%
ukránok 1 0%
csehek 45 0%
németek 3 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 32 0%
ismeretlen 460 4%
összlétszám 10572
összlétszám 9676
magyarok 9479 98%
szlovákok 63 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 127 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 8927
Választási részvétel: 51.64 %
Kiadott boríték: 4610
Bedobott boríték: 4610

Polgármester

Érvényes szavazólap: 4579
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Horváth Árpád 2149 46.93 % SMK-MKP
Forró Tibor 1361 29.72 % Független
Némethová Iveta 1069 23.35 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Horváth Árpád 1460 SMK-MKP
Viola Miklós 1163 SMK-MKP
Lengyel István 1102 Független
Forró Tibor 1085 Független
Némethová Iveta 1038 Független
Decsi Katalin 871 Független
Hájas Tamás 715 SMK-MKP
Forgács Attila 528 Független
Nagy Finta Adrianna 479 Független
Visnyei Gyula 466 SMK-MKP
Németh Vojtech 463 Független
Kertai Kristián 451 Független
Tóth Peter 451 SMK-MKP
Nagy Jenő 450 SMK-MKP
Pollák Ladislav 411 Független
Tóth Csaba 381 Független
Varga Viktor 379 Független
Tánczosová Beatrix 375 Független
Ferenczi Kornél 358 SMK-MKP
Leczkésiová Monika 348 Független
Kucsera Štefan 346 MOST - HÍD
Vargová Gabriela 329 Független
Telekes Jozef 327 Független
Tóth Peter 319 Független
Kucsora Zsolt 280 Független
Pikáli Robert 276 SMK-MKP
Červenák Ján 274 SNS
Fördősová Anna 266 SMK-MKP
Nagy Erik 229 Független
Tóth Tamás 222 Független
Koczkás Beáta 994 SMK-MKP
Angyal Béla 927 Független
Ferencz Ladislav 869 Független
Samu István 805 SMK-MKP
Madarász Róbert 779 SMK-MKP
Finta Zoltán 749 SMK-MKP
Kárpáty Ernő 725 Független
Árgyusi Imrich 608 Független
Halász Béla 606 Független
Zuber Zalán 478 Független
Németh Peter 435 Független
Benyó Viktor 399 Független
Balogh Árpád 380 Független
Vörös Dócza Szilvia 368 Független
Borsó Ákos 359 SMK-MKP
Marosi Szilárd 352 Független
Nagy Szilárd 328 Független
Marosi Teodor 326 MOST - HÍD
Fűri Arnold 323 Független
Leczkési Alexander 308 Független
Pelikánová Andrea 304 Független
Nagy Artúr 286 Független
Kiss Richard 251 Független
Kurucz József 250 SMK-MKP
Leczkési Anita 250 Független
Beck Karol 248 SMK-MKP
Szabó Anikó 235 Független
Szabó Gabriel 228 MOST - HÍD
Szabó Peter 210 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 35.29% SMK-MKP 6 képviselö Független 64.71% Független 11 képviselö 17 képviselö
2018
SMK-MKP 41.18% SMK-MKP 7 képviselö Független 58.82% Független 10 képviselö 17 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 9010
Választási részvétel: 12.90 %
Kiadott boríték: 1162
Bedobott boríték: 1162
Választásra jogosult: 9013
Választási részvétel: 9.72 %
Kiadott boríték: 876
Bedobott boríték: 876
Választásra jogosult: 8 778
Választási részvétel: 18,47 %
Kiadott boríték: 1 622
Bedobott boríték: 1 622

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1095
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 1 552
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 797 72.79 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 139 12.69 % SMER - SD
Peter Oremus 81 7.40 % Független
Regan Belovič 35 3.20 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 19 1.74 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 17 1.55 % MS
Viliam Mokraň 7 0.64 % KĽS
Milan Belica 91 10.42% SMER - SD
Iván Farkas 878 56.57 % SMK-MKP
Milan Belica 291 18.75 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 130 8.38 % MKDA
Peter Oremus 76 4.90 % Független
Ján Greššo 71 4.57 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 69 4.45 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 32 2.06 % Független
Ján Marko 5 0.32 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1142
Érvényes szavazólap: 1 597
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Árpád Horváth 853 74.69% SMK-MKP
Norbert Becse 463 40.54% SMK-MKP
Olga Szabó 447 39.14% SMK-MKP
László Stubendek 403 35.29% SMK-MKP
Csaba Földes 399 34.94% SMK-MKP
Attila Petheő 377 33.01% SMK-MKP
Rudolf Čerňanský 346 30.30% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Štefan Kucsera 334 29.25% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tihamér Gyarmati 308 26.97% SMK-MKP
Rozália Szalay 301 26.36% SMK-MKP
Zsolt Sebö 250 21.89% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Éva Hortai 203 17.78% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Anton Marek 197 17.25% Független
Jozef Jobbágy 187 16.37% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Lajos Csóka 183 16.02% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tamás Varga 168 14.71% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 109 9.54% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
György Batta 84 7.36% Független
Anna Žigová 59 5.17% KDH, SMER - SD
Károly Less 53 4.64% Független
Miroslav Adamik 51 4.47% Független
Milan Lehocký 47 4.12% Független
Tamara Podmanická 34 2.98% SMS
Mária Csákiová 32 2.80% MS
Konštantín Glič 32 2.80% KDH, SMER - SD
Tibor Mayer 24 2.10% Független
Peter Getler 24 2.10% SMS
Ladislav Tóth 22 1.93% KSS
Milan Opálka 20 1.75% KSS
Robert Dick 18 1.58% MS
Karel Krejčí 16 1.40% KSS
Ján Pikor 15 1.31% Független
Dušan Tulpík 12 1.05% ĽS-HZDS
Pavol Tausk 11 0.96% KSS
Jozef Petráš 8 0.70% KSS
Lívia Csíková 6 0.53% MS
Árpád Horváth 1 150 72.01% SMK-MKP
Tibor Forró 893 55.92% Független
Miklós Viola 830 51.97% SMK-MKP
Attila Forgács 736 46.09% Független
Norbert Becse 574 35.94% SMK-MKP
Örs Orosz 355 22.23% SMK-MKP
László Stubendek 354 22.17% Független
Csaba Földes 323 20.23% SMK-MKP
Imre Knirs 281 17.60% SMK-MKP
Péter Varga 275 17.22% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 273 17.09% SMK-MKP
Attila Petheő 265 16.59% Független
Tamás Varga 231 14.46% Független
Jozef Jobbágy 224 14.03% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Tímea Szénássy 206 12.90% Független
Károly Less 167 10.46% Független
Csaba Cúth 134 8.39% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Ágh 133 8.33% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
László Szendi 126 7.89% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Klaudia Bertoková 115 7.20% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Marián Molnár 104 6.51% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Karol Farkas 100 6.26% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Anna Žigová 96 6.01% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
János Sárközi 65 4.07% MKDA-MKDSZ
Gyula Köles 59 3.69% Független
František Bartoš 55 3.44% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Ladislav Tóth 41 2.57% KSS
Miroslav Rusňák 39 2.44% ĽS Naše Slovensko
Milan Šuch 37 2.32% NAJ
Daniel Mikula 35 2.19% ĽS Naše Slovensko
Lýdia Siposová 26 1.63% NAJ
Jozef Jakubec 25 1.57% NAJ
Anton Teleki 25 1.57% SME RODINA - Boris Kollár
Pavol Tausk 20 1.25% KSS
Jozef Lehotkai 16 1.00% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 20.41 %
Ógyalla 611 16.74 %
Komáromszentpéter 195 5.34 %
Naszvad 133 3.64 %
Újgyalla 103 2.82 %
Perbete 97 2.66 %
Gúta 96 2.63 %
Bajcs 57 1.56 %
Hetény 57 1.56 %
Szilasháza 53 1.45 %
Imely 49 1.34 %
Komáromfüss 46 1.26 %
Megyercs 46 1.26 %
Bátorkeszi 44 1.21 %
Nagykeszi 43 1.18 %
Marcelháza 40 1.10 %
Szilas 35 0.96 %
Keszegfalva 33 0.90 %
Izsa 32 0.88 %
Csallóközaranyos 26 0.71 %
Martos 26 0.71 %
Nemesócsa 25 0.68 %
Ifjúságfalva 24 0.66 %
Búcs 23 0.63 %
Karva 18 0.49 %
Madar 17 0.47 %
Ekel 15 0.41 %
Dunamocs 13 0.36 %
Lakszakállas 13 0.36 %
Zsemlékes 9 0.25 %
Újpuszta 8 0.22 %
Dunaradvány 8 0.22 %
Vágfüzes 7 0.19 %
Virt 7 0.19 %
Tany 6 0.16 %
Bogyarét 6 0.16 %
Bogya 6 0.16 %
Pat 5 0.14 %
Csicsó 4 0.11 %
Gellér 2 0.05 %
Kolozsnéma 2 0.05 %
Komárom 342 12.91 %
Ógyalla 57 2.15 %
Naszvad 31 1.17 %
Gúta 25 0.94 %
Újgyalla 19 0.72 %
Perbete 19 0.72 %
Bajcs 16 0.60 %
Komáromszentpéter 14 0.53 %
Izsa 13 0.49 %
Imely 10 0.38 %
Megyercs 9 0.34 %
Marcelháza 8 0.30 %
Dunamocs 6 0.23 %
Szilasháza 6 0.23 %
Karva 6 0.23 %
Keszegfalva 5 0.19 %
Nemesócsa 5 0.19 %
Bátorkeszi 5 0.19 %
Ekel 5 0.19 %
Nagykeszi 4 0.15 %
Komáromfüss 4 0.15 %
Csallóközaranyos 4 0.15 %
Martos 4 0.15 %
Madar 4 0.15 %
Hetény 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 3 0.11 %
Dunaradvány 3 0.11 %
Pat 2 0.08 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Ifjúságfalva 1 0.04 %
Lakszakállas 1 0.04 %
Bogya 1 0.04 %
Búcs 1 0.04 %
Csicsó 1 0.04 %
Vágfüzes 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Tany 1 0.04 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 36.29 %
Gúta 736 32.45 %
Naszvad 98 4.32 %
Ógyalla 79 3.48 %
Keszegfalva 53 2.34 %
Marcelháza 44 1.94 %
Komáromszentpéter 43 1.90 %
Perbete 40 1.76 %
Nemesócsa 37 1.63 %
Bátorkeszi 36 1.59 %
Lakszakállas 35 1.54 %
Bajcs 30 1.32 %
Dunamocs 30 1.32 %
Ifjúságfalva 29 1.28 %
Ekel 29 1.28 %
Hetény 27 1.19 %
Imely 26 1.15 %
Izsa 22 0.97 %
Csallóközaranyos 21 0.93 %
Tany 20 0.88 %
Megyercs 19 0.84 %
Nagykeszi 18 0.79 %
Dunaradvány 17 0.75 %
Búcs 16 0.71 %
Újgyalla 14 0.62 %
Vágfüzes 13 0.57 %
Csicsó 13 0.57 %
Madar 12 0.53 %
Karva 11 0.49 %
Martos 10 0.44 %
Komáromfüss 9 0.40 %
Szilas 8 0.35 %
Szilasháza 8 0.35 %
Bogyarét 8 0.35 %
Bogya 8 0.35 %
Virt 8 0.35 %
Kolozsnéma 7 0.31 %
Pat 6 0.26 %
Gellér 4 0.18 %
Újpuszta 2 0.09 %
Zsemlékes 2 0.09 %
Komárom 1 389 51.46 %
Gúta 265 9.82 %
Ógyalla 153 5.67 %
Naszvad 143 5.30 %
Bátorkeszi 130 4.82 %
Komáromszentpéter 122 4.52 %
Perbete 114 4.22 %
Dunamocs 111 4.11 %
Búcs 90 3.33 %
Martos 88 3.26 %
Hetény 87 3.22 %
Marcelháza 83 3.08 %
Izsa 75 2.78 %
Lakszakállas 74 2.74 %
Nemesócsa 71 2.63 %
Keszegfalva 71 2.63 %
Csallóközaranyos 65 2.41 %
Ekel 65 2.41 %
Csicsó 55 2.04 %
Dunaradvány 48 1.78 %
Nagykeszi 46 1.70 %
Bajcs 43 1.59 %
Tany 41 1.52 %
Pat 40 1.48 %
Megyercs 36 1.33 %
Komáromfüss 34 1.26 %
Szilas 30 1.11 %
Virt 29 1.07 %
Karva 28 1.04 %
Vágfüzes 26 0.96 %
Imely 25 0.93 %
Kolozsnéma 23 0.85 %
Bogya 22 0.82 %
Madar 20 0.74 %
Gellér 11 0.41 %
Szilasháza 6 0.22 %
Ifjúságfalva 6 0.22 %
Bogyarét 3 0.11 %
Újgyalla 3 0.11 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 38.76 %
Gúta 323 9.81 %
Komáromszentpéter 245 7.44 %
Ógyalla 228 6.93 %
Csicsó 215 6.53 %
Naszvad 197 5.98 %
Nemesócsa 184 5.59 %
Perbete 170 5.16 %
Marcelháza 168 5.10 %
Dunamocs 138 4.19 %
Bátorkeszi 134 4.07 %
Ekel 127 3.86 %
Lakszakállas 117 3.55 %
Csallóközaranyos 117 3.55 %
Búcs 115 3.49 %
Hetény 114 3.46 %
Dunaradvány 111 3.37 %
Nagykeszi 100 3.04 %
Tany 95 2.89 %
Komáromfüss 92 2.79 %
Izsa 92 2.79 %
Kolozsnéma 80 2.43 %
Madar 73 2.22 %
Szilas 70 2.13 %
Keszegfalva 65 1.97 %
Martos 63 1.91 %
Karva 57 1.73 %
Gellér 52 1.58 %
Megyercs 50 1.52 %
Imely 49 1.49 %
Bogya 46 1.40 %
Bajcs 41 1.25 %
Vágfüzes 41 1.25 %
Pat 40 1.22 %
Virt 28 0.85 %
Bogyarét 26 0.79 %
Ifjúságfalva 20 0.61 %
Zsemlékes 13 0.39 %
Újgyalla 9 0.27 %
Szilasháza 4 0.12 %
Újpuszta 2 0.06 %
Komárom 331 50.53 %
Ógyalla 188 28.70 %
Újgyalla 100 15.27 %
Naszvad 60 9.16 %
Komáromszentpéter 38 5.80 %
Gúta 35 5.34 %
Szilasháza 26 3.97 %
Imely 24 3.66 %
Újpuszta 22 3.36 %
Perbete 20 3.05 %
Izsa 18 2.75 %
Marcelháza 15 2.29 %
Bajcs 14 2.14 %
Keszegfalva 10 1.53 %
Nemesócsa 8 1.22 %
Nagykeszi 8 1.22 %
Dunaradvány 7 1.07 %
Zsemlékes 6 0.92 %
Hetény 6 0.92 %
Bátorkeszi 5 0.76 %
Ifjúságfalva 4 0.61 %
Ekel 4 0.61 %
Martos 4 0.61 %
Lakszakállas 4 0.61 %
Megyercs 3 0.46 %
Dunamocs 3 0.46 %
Pat 3 0.46 %
Komáromfüss 3 0.46 %
Madar 2 0.31 %
Tany 2 0.31 %
Karva 2 0.31 %
Virt 2 0.31 %
Vágfüzes 2 0.31 %
Bogyarét 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Kolozsnéma 1 0.15 %
Bogya 1 0.15 %
Csallóközaranyos 1 0.15 %
Gellér 1 0.15 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 81.88 %
Ógyalla 107 11.82 %
Naszvad 82 9.06 %
Gúta 55 6.08 %
Újgyalla 38 4.20 %
Perbete 33 3.65 %
Komáromszentpéter 30 3.31 %
Bajcs 25 2.76 %
Izsa 22 2.43 %
Imely 20 2.21 %
Megyercs 19 2.10 %
Szilasháza 18 1.99 %
Nemesócsa 16 1.77 %
Csallóközaranyos 16 1.77 %
Bátorkeszi 16 1.77 %
Marcelháza 16 1.77 %
Keszegfalva 15 1.66 %
Zsemlékes 14 1.55 %
Dunamocs 14 1.55 %
Karva 13 1.44 %
Hetény 12 1.33 %
Ekel 11 1.22 %
Lakszakállas 11 1.22 %
Komáromfüss 9 0.99 %
Madar 9 0.99 %
Tany 8 0.88 %
Csicsó 8 0.88 %
Ifjúságfalva 7 0.77 %
Nagykeszi 6 0.66 %
Pat 6 0.66 %
Martos 5 0.55 %
Szilas 3 0.33 %
Virt 3 0.33 %
Bogyarét 2 0.22 %
Újpuszta 2 0.22 %
Búcs 2 0.22 %
Kolozsnéma 2 0.22 %
Dunaradvány 2 0.22 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 26.28 %
Ógyalla 62 3.91 %
Gúta 59 3.72 %
Naszvad 33 2.08 %
Perbete 30 1.89 %
Komáromszentpéter 29 1.83 %
Marcelháza 28 1.76 %
Nemesócsa 21 1.32 %
Izsa 21 1.32 %
Bátorkeszi 20 1.26 %
Csallóközaranyos 19 1.20 %
Keszegfalva 16 1.01 %
Dunamocs 16 1.01 %
Bajcs 14 0.88 %
Lakszakállas 13 0.82 %
Nagykeszi 11 0.69 %
Újgyalla 11 0.69 %
Ekel 11 0.69 %
Karva 10 0.63 %
Hetény 10 0.63 %
Megyercs 10 0.63 %
Búcs 9 0.57 %
Szilas 9 0.57 %
Ifjúságfalva 9 0.57 %
Imely 7 0.44 %
Tany 7 0.44 %
Csicsó 7 0.44 %
Madar 6 0.38 %
Bogya 6 0.38 %
Dunaradvány 6 0.38 %
Komáromfüss 6 0.38 %
Martos 4 0.25 %
Vágfüzes 4 0.25 %
Gellér 4 0.25 %
Kolozsnéma 3 0.19 %
Virt 3 0.19 %
Szilasháza 3 0.19 %
Pat 3 0.19 %
Zsemlékes 1 0.06 %
Bogyarét 1 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 74.69 %
Gúta 281 12.32 %
Ógyalla 212 9.30 %
Komáromszentpéter 176 7.72 %
Marcelháza 142 6.23 %
Naszvad 137 6.01 %
Perbete 128 5.61 %
Dunamocs 119 5.22 %
Bátorkeszi 112 4.91 %
Hetény 103 4.52 %
Dunaradvány 95 4.17 %
Búcs 90 3.95 %
Ekel 86 3.77 %
Csallóközaranyos 85 3.73 %
Csicsó 83 3.64 %
Nemesócsa 82 3.60 %
Izsa 71 3.11 %
Kolozsnéma 67 2.94 %
Madar 64 2.81 %
Lakszakállas 64 2.81 %
Keszegfalva 51 2.24 %
Pat 44 1.93 %
Karva 43 1.89 %
Tany 41 1.80 %
Megyercs 40 1.75 %
Martos 36 1.58 %
Imely 35 1.54 %
Nagykeszi 35 1.54 %
Komáromfüss 33 1.45 %
Vágfüzes 33 1.45 %
Gellér 27 1.18 %
Bogya 26 1.14 %
Bajcs 26 1.14 %
Szilas 23 1.01 %
Bogyarét 16 0.70 %
Ifjúságfalva 13 0.57 %
Virt 10 0.44 %
Szilasháza 3 0.13 %
Újgyalla 3 0.13 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 9.21 %
Ógyalla 65 2.16 %
Naszvad 28 0.93 %
Gúta 25 0.83 %
Izsa 21 0.70 %
Újgyalla 16 0.53 %
Ekel 16 0.53 %
Megyercs 15 0.50 %
Komáromszentpéter 14 0.47 %
Bátorkeszi 12 0.40 %
Bajcs 9 0.30 %
Pat 8 0.27 %
Nemesócsa 8 0.27 %
Madar 8 0.27 %
Marcelháza 8 0.27 %
Keszegfalva 7 0.23 %
Csallóközaranyos 7 0.23 %
Perbete 6 0.20 %
Zsemlékes 6 0.20 %
Szilasháza 6 0.20 %
Lakszakállas 6 0.20 %
Ifjúságfalva 5 0.17 %
Karva 5 0.17 %
Búcs 5 0.17 %
Hetény 5 0.17 %
Imely 4 0.13 %
Dunaradvány 3 0.10 %
Martos 3 0.10 %
Csicsó 3 0.10 %
Szilas 2 0.07 %
Dunamocs 2 0.07 %
Tany 2 0.07 %
Komáromfüss 2 0.07 %
Nagykeszi 2 0.07 %
Bogya 2 0.07 %
Bogyarét 1 0.03 %
Újpuszta 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 46.00 %
Komáromszentpéter 777 25.57 %
Ógyalla 620 20.40 %
Gúta 224 7.37 %
Perbete 192 6.32 %
Hetény 181 5.96 %
Újgyalla 177 5.82 %
Naszvad 165 5.43 %
Bátorkeszi 136 4.48 %
Marcelháza 121 3.98 %
Keszegfalva 108 3.55 %
Nagykeszi 95 3.13 %
Izsa 92 3.03 %
Imely 91 2.99 %
Bajcs 88 2.90 %
Búcs 82 2.70 %
Nemesócsa 77 2.53 %
Madar 76 2.50 %
Csallóközaranyos 75 2.47 %
Komáromfüss 72 2.37 %
Megyercs 67 2.20 %
Szilas 65 2.14 %
Martos 61 2.01 %
Szilasháza 51 1.68 %
Dunamocs 46 1.51 %
Karva 43 1.41 %
Lakszakállas 41 1.35 %
Vágfüzes 41 1.35 %
Csicsó 40 1.32 %
Ekel 37 1.22 %
Ifjúságfalva 34 1.12 %
Dunaradvány 33 1.09 %
Pat 28 0.92 %
Tany 28 0.92 %
Újpuszta 17 0.56 %
Bogyarét 16 0.53 %
Bogya 15 0.49 %
Virt 13 0.43 %
Kolozsnéma 7 0.23 %
Gellér 6 0.20 %
Zsemlékes 5 0.16 %
Komárom 197 14.50 %
Ógyalla 50 3.68 %
Gúta 16 1.18 %
Naszvad 15 1.10 %
Komáromszentpéter 12 0.88 %
Újgyalla 12 0.88 %
Perbete 11 0.81 %
Bajcs 7 0.52 %
Hetény 6 0.44 %
Pat 5 0.37 %
Nemesócsa 5 0.37 %
Keszegfalva 5 0.37 %
Bátorkeszi 5 0.37 %
Marcelháza 5 0.37 %
Szilasháza 4 0.29 %
Imely 4 0.29 %
Izsa 4 0.29 %
Csallóközaranyos 4 0.29 %
Dunamocs 4 0.29 %
Karva 4 0.29 %
Ekel 4 0.29 %
Megyercs 4 0.29 %
Zsemlékes 3 0.22 %
Nagykeszi 3 0.22 %
Lakszakállas 2 0.15 %
Újpuszta 2 0.15 %
Gellér 2 0.15 %
Komáromfüss 2 0.15 %
Szilas 2 0.15 %
Búcs 2 0.15 %
Dunaradvány 2 0.15 %
Tany 1 0.07 %
Ifjúságfalva 1 0.07 %
Madar 1 0.07 %
Virt 1 0.07 %
Martos 1 0.07 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 9.74 %
Komárom 202 9.19 %
Gúta 65 2.96 %
Ógyalla 53 2.41 %
Marcelháza 42 1.91 %
Perbete 40 1.82 %
Naszvad 40 1.82 %
Dunamocs 33 1.50 %
Búcs 28 1.27 %
Megyercs 28 1.27 %
Bátorkeszi 26 1.18 %
Hetény 25 1.14 %
Nemesócsa 19 0.86 %
Csicsó 18 0.82 %
Csallóközaranyos 18 0.82 %
Ekel 17 0.77 %
Dunaradvány 16 0.73 %
Imely 14 0.64 %
Karva 14 0.64 %
Madar 13 0.59 %
Keszegfalva 12 0.55 %
Bajcs 12 0.55 %
Martos 11 0.50 %
Pat 11 0.50 %
Tany 11 0.50 %
Lakszakállas 11 0.50 %
Izsa 10 0.45 %
Szilas 9 0.41 %
Nagykeszi 8 0.36 %
Újgyalla 8 0.36 %
Komáromfüss 8 0.36 %
Kolozsnéma 3 0.14 %
Virt 2 0.09 %
Vágfüzes 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Szilasháza 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 15.20 %
Ógyalla 201 5.19 %
Komáromfüss 158 4.08 %
Komáromszentpéter 130 3.35 %
Csicsó 104 2.68 %
Gúta 100 2.58 %
Lakszakállas 99 2.55 %
Szilas 91 2.35 %
Nagykeszi 90 2.32 %
Naszvad 88 2.27 %
Hetény 87 2.24 %
Nemesócsa 74 1.91 %
Perbete 72 1.86 %
Tany 65 1.68 %
Megyercs 55 1.42 %
Újgyalla 53 1.37 %
Csallóközaranyos 46 1.19 %
Keszegfalva 46 1.19 %
Ekel 42 1.08 %
Bajcs 41 1.06 %
Marcelháza 31 0.80 %
Bátorkeszi 30 0.77 %
Izsa 30 0.77 %
Búcs 28 0.72 %
Bogya 27 0.70 %
Ifjúságfalva 27 0.70 %
Kolozsnéma 26 0.67 %
Imely 24 0.62 %
Dunamocs 21 0.54 %
Gellér 19 0.49 %
Szilasháza 18 0.46 %
Madar 17 0.44 %
Dunaradvány 16 0.41 %
Martos 15 0.39 %
Karva 15 0.39 %
Zsemlékes 12 0.31 %
Bogyarét 12 0.31 %
Virt 7 0.18 %
Vágfüzes 4 0.10 %
Pat 4 0.10 %
Újpuszta 3 0.08 %
Komárom 690 20.79 %
Ógyalla 244 7.35 %
Komáromszentpéter 175 5.27 %
Gúta 115 3.46 %
Hetény 100 3.01 %
Újgyalla 93 2.80 %
Naszvad 80 2.41 %
Perbete 57 1.72 %
Bátorkeszi 47 1.42 %
Komáromfüss 47 1.42 %
Bajcs 46 1.39 %
Nagykeszi 43 1.30 %
Marcelháza 42 1.27 %
Szilasháza 40 1.21 %
Imely 40 1.21 %
Ifjúságfalva 37 1.11 %
Keszegfalva 37 1.11 %
Szilas 36 1.08 %
Megyercs 33 0.99 %
Izsa 31 0.93 %
Nemesócsa 27 0.81 %
Csallóközaranyos 26 0.78 %
Madar 21 0.63 %
Pat 20 0.60 %
Lakszakállas 19 0.57 %
Búcs 19 0.57 %
Karva 18 0.54 %
Martos 18 0.54 %
Dunaradvány 16 0.48 %
Dunamocs 16 0.48 %
Tany 15 0.45 %
Ekel 15 0.45 %
Csicsó 11 0.33 %
Zsemlékes 7 0.21 %
Újpuszta 6 0.18 %
Bogyarét 6 0.18 %
Virt 6 0.18 %
Vágfüzes 6 0.18 %
Gellér 5 0.15 %
Kolozsnéma 4 0.12 %
Bogya 4 0.12 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 16.94 %
Ógyalla 42 4.02 %
Gúta 41 3.92 %
Naszvad 28 2.68 %
Újgyalla 21 2.01 %
Komáromszentpéter 16 1.53 %
Nemesócsa 14 1.34 %
Marcelháza 13 1.24 %
Perbete 10 0.96 %
Megyercs 10 0.96 %
Csallóközaranyos 7 0.67 %
Dunamocs 7 0.67 %
Imely 7 0.67 %
Bátorkeszi 7 0.67 %
Ekel 5 0.48 %
Karva 5 0.48 %
Izsa 5 0.48 %
Martos 5 0.48 %
Búcs 5 0.48 %
Keszegfalva 4 0.38 %
Ifjúságfalva 4 0.38 %
Bajcs 4 0.38 %
Komáromfüss 4 0.38 %
Szilasháza 4 0.38 %
Nagykeszi 4 0.38 %
Zsemlékes 3 0.29 %
Dunaradvány 3 0.29 %
Kolozsnéma 3 0.29 %
Szilas 2 0.19 %
Bogya 2 0.19 %
Hetény 2 0.19 %
Tany 1 0.10 %
Csicsó 1 0.10 %
Pat 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Madar 1 0.10 %
Lakszakállas 1 0.10 %
Virt 1 0.10 %
Vágfüzes 1 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 22.20 %
Ógyalla 523 17.89 %
Komáromszentpéter 191 6.53 %
Gúta 133 4.55 %
Naszvad 122 4.17 %
Perbete 103 3.52 %
Hetény 95 3.25 %
Bajcs 70 2.39 %
Újgyalla 69 2.36 %
Nagykeszi 65 2.22 %
Komáromfüss 63 2.15 %
Bátorkeszi 57 1.95 %
Nemesócsa 54 1.85 %
Imely 48 1.64 %
Megyercs 45 1.54 %
Szilas 45 1.54 %
Marcelháza 45 1.54 %
Izsa 40 1.37 %
Búcs 38 1.30 %
Csallóközaranyos 38 1.30 %
Keszegfalva 37 1.27 %
Ifjúságfalva 32 1.09 %
Lakszakállas 31 1.06 %
Madar 23 0.79 %
Ekel 23 0.79 %
Szilasháza 23 0.79 %
Martos 21 0.72 %
Tany 19 0.65 %
Dunamocs 19 0.65 %
Karva 19 0.65 %
Csicsó 18 0.62 %
Dunaradvány 13 0.44 %
Gellér 8 0.27 %
Pat 8 0.27 %
Vágfüzes 8 0.27 %
Bogya 7 0.24 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.17 %
Bogyarét 5 0.17 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 114.29 %
Gúta 354 18.00 %
Ógyalla 145 7.37 %
Komáromszentpéter 136 6.91 %
Marcelháza 121 6.15 %
Naszvad 114 5.80 %
Bátorkeszi 97 4.93 %
Perbete 95 4.83 %
Izsa 84 4.27 %
Dunamocs 78 3.97 %
Hetény 76 3.86 %
Keszegfalva 74 3.76 %
Nemesócsa 68 3.46 %
Csallóközaranyos 66 3.36 %
Dunaradvány 57 2.90 %
Búcs 54 2.75 %
Ekel 54 2.75 %
Lakszakállas 42 2.14 %
Pat 42 2.14 %
Nagykeszi 41 2.08 %
Martos 39 1.98 %
Madar 38 1.93 %
Csicsó 37 1.88 %
Megyercs 35 1.78 %
Imely 35 1.78 %
Tany 29 1.47 %
Komáromfüss 27 1.37 %
Vágfüzes 25 1.27 %
Karva 24 1.22 %
Szilas 23 1.17 %
Bajcs 23 1.17 %
Kolozsnéma 16 0.81 %
Újgyalla 12 0.61 %
Szilasháza 11 0.56 %
Bogya 9 0.46 %
Ifjúságfalva 9 0.46 %
Virt 8 0.41 %
Gellér 7 0.36 %
Bogyarét 3 0.15 %
Újpuszta 1 0.05 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Komárom 561 17.37 %
Nagykeszi 169 5.23 %
Ógyalla 141 4.37 %
Gúta 126 3.90 %
Komáromszentpéter 117 3.62 %
Perbete 75 2.32 %
Naszvad 75 2.32 %
Nemesócsa 73 2.26 %
Komáromfüss 65 2.01 %
Hetény 63 1.95 %
Csallóközaranyos 58 1.80 %
Szilas 50 1.55 %
Keszegfalva 50 1.55 %
Megyercs 47 1.46 %
Ekel 45 1.39 %
Bátorkeszi 42 1.30 %
Csicsó 39 1.21 %
Búcs 37 1.15 %
Imely 36 1.11 %
Marcelháza 36 1.11 %
Izsa 36 1.11 %
Újgyalla 36 1.11 %
Tany 33 1.02 %
Lakszakállas 33 1.02 %
Dunamocs 27 0.84 %
Martos 26 0.81 %
Bajcs 26 0.81 %
Bogya 21 0.65 %
Ifjúságfalva 21 0.65 %
Karva 18 0.56 %
Dunaradvány 17 0.53 %
Madar 14 0.43 %
Pat 13 0.40 %
Kolozsnéma 12 0.37 %
Bogyarét 7 0.22 %
Vágfüzes 7 0.22 %
Szilasháza 5 0.15 %
Virt 5 0.15 %
Gellér 5 0.15 %
Újpuszta 4 0.12 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Komárom 208 6.50 %
Ógyalla 37 1.16 %
Gúta 26 0.81 %
Naszvad 23 0.72 %
Komáromszentpéter 17 0.53 %
Perbete 12 0.38 %
Újgyalla 12 0.38 %
Bajcs 7 0.22 %
Csallóközaranyos 7 0.22 %
Bátorkeszi 6 0.19 %
Imely 6 0.19 %
Dunamocs 6 0.19 %
Marcelháza 6 0.19 %
Ekel 5 0.16 %
Zsemlékes 4 0.13 %
Izsa 4 0.13 %
Megyercs 3 0.09 %
Dunaradvány 3 0.09 %
Búcs 3 0.09 %
Madar 3 0.09 %
Szilasháza 3 0.09 %
Nagykeszi 3 0.09 %
Újpuszta 3 0.09 %
Karva 2 0.06 %
Hetény 2 0.06 %
Keszegfalva 2 0.06 %
Szilas 2 0.06 %
Ifjúságfalva 2 0.06 %
Tany 2 0.06 %
Vágfüzes 1 0.03 %
Martos 1 0.03 %
Nemesócsa 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Pat 1 0.03 %
Komáromfüss 1 0.03 %
Virt 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 41.60 %
Ógyalla 210 8.10 %
Komáromszentpéter 159 6.13 %
Gúta 104 4.01 %
Naszvad 82 3.16 %
Újgyalla 79 3.05 %
Hetény 67 2.58 %
Perbete 58 2.24 %
Marcelháza 55 2.12 %
Nagykeszi 52 2.00 %
Keszegfalva 48 1.85 %
Megyercs 47 1.81 %
Szilas 41 1.58 %
Búcs 40 1.54 %
Imely 40 1.54 %
Komáromfüss 38 1.46 %
Nemesócsa 37 1.43 %
Izsa 36 1.39 %
Csallóközaranyos 32 1.23 %
Ifjúságfalva 31 1.20 %
Bajcs 30 1.16 %
Bátorkeszi 28 1.08 %
Szilasháza 25 0.96 %
Dunamocs 20 0.77 %
Martos 19 0.73 %
Madar 19 0.73 %
Ekel 19 0.73 %
Karva 17 0.66 %
Bogya 16 0.62 %
Dunaradvány 15 0.58 %
Lakszakállas 13 0.50 %
Csicsó 11 0.42 %
Tany 11 0.42 %
Pat 7 0.27 %
Bogyarét 7 0.27 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.12 %
Vágfüzes 3 0.12 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 28.85 %
Gúta 830 14.49 %
Ógyalla 373 6.51 %
Naszvad 291 5.08 %
Komáromszentpéter 290 5.06 %
Marcelháza 194 3.39 %
Bátorkeszi 183 3.20 %
Perbete 181 3.16 %
Dunamocs 156 2.72 %
Csicsó 131 2.29 %
Hetény 126 2.20 %
Ekel 119 2.08 %
Búcs 117 2.04 %
Dunaradvány 115 2.01 %
Izsa 107 1.87 %
Nemesócsa 105 1.83 %
Csallóközaranyos 101 1.76 %
Lakszakállas 99 1.73 %
Madar 94 1.64 %
Keszegfalva 93 1.62 %
Karva 82 1.43 %
Nagykeszi 75 1.31 %
Kolozsnéma 67 1.17 %
Imely 64 1.12 %
Martos 62 1.08 %
Megyercs 62 1.08 %
Vágfüzes 60 1.05 %
Tany 53 0.93 %
Pat 51 0.89 %
Komáromfüss 48 0.84 %
Bajcs 44 0.77 %
Szilas 43 0.75 %
Bogya 41 0.72 %
Gellér 38 0.66 %
Ifjúságfalva 32 0.56 %
Virt 26 0.45 %
Bogyarét 24 0.42 %
Újgyalla 21 0.37 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 58.25 %
Ógyalla 61 10.27 %
Gúta 37 6.23 %
Naszvad 28 4.71 %
Újgyalla 23 3.87 %
Izsa 17 2.86 %
Komáromszentpéter 15 2.53 %
Perbete 13 2.19 %
Bátorkeszi 9 1.52 %
Szilasháza 8 1.35 %
Nemesócsa 7 1.18 %
Keszegfalva 7 1.18 %
Ifjúságfalva 6 1.01 %
Ekel 6 1.01 %
Bajcs 6 1.01 %
Csallóközaranyos 6 1.01 %
Zsemlékes 5 0.84 %
Komáromfüss 5 0.84 %
Megyercs 5 0.84 %
Nagykeszi 4 0.67 %
Dunamocs 4 0.67 %
Újpuszta 4 0.67 %
Dunaradvány 3 0.51 %
Imely 3 0.51 %
Búcs 3 0.51 %
Kolozsnéma 3 0.51 %
Hetény 3 0.51 %
Marcelháza 3 0.51 %
Tany 2 0.34 %
Karva 2 0.34 %
Martos 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Vágfüzes 1 0.17 %
Bogyarét 1 0.17 %
Pat 1 0.17 %
Csicsó 1 0.17 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 52.23 %
Ógyalla 348 48.47 %
Újgyalla 106 14.76 %
Komáromszentpéter 78 10.86 %
Naszvad 69 9.61 %
Gúta 39 5.43 %
Perbete 19 2.65 %
Imely 19 2.65 %
Izsa 17 2.37 %
Bajcs 17 2.37 %
Újpuszta 16 2.23 %
Szilasháza 13 1.81 %
Keszegfalva 12 1.67 %
Martos 11 1.53 %
Marcelháza 10 1.39 %
Bátorkeszi 9 1.25 %
Megyercs 9 1.25 %
Nemesócsa 8 1.11 %
Hetény 8 1.11 %
Ekel 7 0.97 %
Dunamocs 5 0.70 %
Ifjúságfalva 5 0.70 %
Komáromfüss 5 0.70 %
Dunaradvány 5 0.70 %
Pat 4 0.56 %
Lakszakállas 3 0.42 %
Bogya 3 0.42 %
Gellér 2 0.28 %
Nagykeszi 2 0.28 %
Csallóközaranyos 2 0.28 %
Virt 2 0.28 %
Madar 2 0.28 %
Kolozsnéma 2 0.28 %
Tany 2 0.28 %
Zsemlékes 2 0.28 %
Búcs 1 0.14 %
Vágfüzes 1 0.14 %
Bogyarét 1 0.14 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 24.11 %
Gúta 574 14.43 %
Naszvad 510 12.82 %
Ógyalla 306 7.69 %
Perbete 215 5.40 %
Komáromszentpéter 214 5.38 %
Marcelháza 154 3.87 %
Bátorkeszi 137 3.44 %
Csicsó 117 2.94 %
Hetény 113 2.84 %
Dunamocs 111 2.79 %
Dunaradvány 107 2.69 %
Ekel 104 2.61 %
Búcs 102 2.56 %
Imely 95 2.39 %
Izsa 86 2.16 %
Lakszakállas 82 2.06 %
Nemesócsa 80 2.01 %
Madar 80 2.01 %
Csallóközaranyos 78 1.96 %
Martos 72 1.81 %
Kolozsnéma 55 1.38 %
Karva 54 1.36 %
Bajcs 51 1.28 %
Megyercs 47 1.18 %
Keszegfalva 45 1.13 %
Tany 45 1.13 %
Pat 40 1.01 %
Gellér 38 0.96 %
Vágfüzes 36 0.90 %
Nagykeszi 36 0.90 %
Komáromfüss 30 0.75 %
Bogya 29 0.73 %
Szilas 28 0.70 %
Ifjúságfalva 27 0.68 %
Bogyarét 24 0.60 %
Virt 23 0.58 %
Újgyalla 7 0.18 %
Szilasháza 5 0.13 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 15.90 %
Ógyalla 47 2.34 %
Gúta 20 0.99 %
Naszvad 13 0.65 %
Újgyalla 13 0.65 %
Megyercs 10 0.50 %
Csallóközaranyos 8 0.40 %
Izsa 8 0.40 %
Komáromszentpéter 7 0.35 %
Perbete 7 0.35 %
Nemesócsa 6 0.30 %
Ekel 6 0.30 %
Szilasháza 5 0.25 %
Dunaradvány 5 0.25 %
Keszegfalva 5 0.25 %
Dunamocs 4 0.20 %
Marcelháza 4 0.20 %
Komáromfüss 3 0.15 %
Imely 2 0.10 %
Hetény 2 0.10 %
Bajcs 2 0.10 %
Karva 2 0.10 %
Ifjúságfalva 2 0.10 %
Pat 1 0.05 %
Bogya 1 0.05 %
Bátorkeszi 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Martos 1 0.05 %
Tany 1 0.05 %
Kolozsnéma 1 0.05 %
Nagykeszi 1 0.05 %
Búcs 1 0.05 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 23.25 %
Gúta 275 6.97 %
Ógyalla 205 5.19 %
Dunamocs 179 4.53 %
Marcelháza 162 4.10 %
Komáromszentpéter 161 4.08 %
Perbete 150 3.80 %
Bátorkeszi 130 3.29 %
Naszvad 130 3.29 %
Búcs 119 3.01 %
Hetény 107 2.71 %
Dunaradvány 103 2.61 %
Karva 93 2.36 %
Ekel 84 2.13 %
Csicsó 81 2.05 %
Lakszakállas 78 1.98 %
Madar 77 1.95 %
Izsa 77 1.95 %
Csallóközaranyos 62 1.57 %
Kolozsnéma 44 1.11 %
Martos 40 1.01 %
Nemesócsa 40 1.01 %
Keszegfalva 38 0.96 %
Vágfüzes 35 0.89 %
Pat 34 0.86 %
Bajcs 31 0.79 %
Komáromfüss 31 0.79 %
Tany 29 0.73 %
Bogya 29 0.73 %
Megyercs 29 0.73 %
Gellér 27 0.68 %
Szilas 26 0.66 %
Imely 26 0.66 %
Nagykeszi 24 0.61 %
Bogyarét 16 0.41 %
Ifjúságfalva 13 0.33 %
Virt 13 0.33 %
Újgyalla 8 0.20 %
Szilasháza 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 70.34 %
Gúta 231 7.96 %
Ógyalla 121 4.17 %
Keszegfalva 99 3.41 %
Izsa 76 2.62 %
Marcelháza 72 2.48 %
Naszvad 70 2.41 %
Bátorkeszi 61 2.10 %
Hetény 49 1.69 %
Komáromszentpéter 49 1.69 %
Búcs 44 1.52 %
Perbete 41 1.41 %
Dunamocs 39 1.34 %
Kolozsnéma 37 1.27 %
Csallóközaranyos 34 1.17 %
Nemesócsa 33 1.14 %
Ekel 31 1.07 %
Imely 26 0.90 %
Bajcs 20 0.69 %
Dunaradvány 17 0.59 %
Lakszakállas 17 0.59 %
Martos 17 0.59 %
Nagykeszi 16 0.55 %
Megyercs 15 0.52 %
Csicsó 15 0.52 %
Tany 14 0.48 %
Karva 13 0.45 %
Madar 13 0.45 %
Pat 13 0.45 %
Újgyalla 12 0.41 %
Vágfüzes 12 0.41 %
Komáromfüss 10 0.34 %
Ifjúságfalva 10 0.34 %
Szilasháza 9 0.31 %
Szilas 7 0.24 %
Virt 5 0.17 %
Bogya 4 0.14 %
Gellér 3 0.10 %
Bogyarét 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 45.51 %
Komárom 556 28.34 %
Ógyalla 81 4.13 %
Naszvad 80 4.08 %
Nemesócsa 48 2.45 %
Keszegfalva 45 2.29 %
Marcelháza 43 2.19 %
Perbete 42 2.14 %
Komáromszentpéter 30 1.53 %
Ifjúságfalva 27 1.38 %
Imely 26 1.33 %
Bátorkeszi 25 1.27 %
Vágfüzes 20 1.02 %
Ekel 20 1.02 %
Bajcs 18 0.92 %
Dunamocs 18 0.92 %
Megyercs 17 0.87 %
Tany 16 0.82 %
Csallóközaranyos 16 0.82 %
Nagykeszi 16 0.82 %
Dunaradvány 15 0.76 %
Izsa 15 0.76 %
Búcs 14 0.71 %
Karva 14 0.71 %
Lakszakállas 13 0.66 %
Újgyalla 12 0.61 %
Hetény 11 0.56 %
Madar 9 0.46 %
Komáromfüss 9 0.46 %
Martos 9 0.46 %
Bogyarét 8 0.41 %
Csicsó 5 0.25 %
Kolozsnéma 5 0.25 %
Zsemlékes 4 0.20 %
Szilas 4 0.20 %
Szilasháza 4 0.20 %
Gellér 3 0.15 %
Bogya 3 0.15 %
Pat 2 0.10 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 19.68 %
Komáromszentpéter 467 9.46 %
Ógyalla 309 6.26 %
Gúta 273 5.53 %
Perbete 250 5.06 %
Naszvad 171 3.46 %
Bátorkeszi 170 3.44 %
Marcelháza 161 3.26 %
Hetény 142 2.88 %
Dunamocs 127 2.57 %
Ekel 100 2.02 %
Dunaradvány 98 1.98 %
Madar 98 1.98 %
Búcs 97 1.96 %
Csicsó 91 1.84 %
Lakszakállas 88 1.78 %
Izsa 80 1.62 %
Csallóközaranyos 76 1.54 %
Martos 70 1.42 %
Nemesócsa 67 1.36 %
Kolozsnéma 52 1.05 %
Karva 51 1.03 %
Tany 46 0.93 %
Bajcs 39 0.79 %
Imely 36 0.73 %
Keszegfalva 34 0.69 %
Nagykeszi 33 0.67 %
Megyercs 32 0.65 %
Gellér 32 0.65 %
Vágfüzes 30 0.61 %
Komáromfüss 28 0.57 %
Szilas 27 0.55 %
Pat 26 0.53 %
Bogya 24 0.49 %
Bogyarét 19 0.38 %
Ifjúságfalva 14 0.28 %
Virt 13 0.26 %
Újgyalla 13 0.26 %
Újpuszta 3 0.06 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 91.34 %
Gúta 206 12.31 %
Ógyalla 109 6.51 %
Marcelháza 101 6.03 %
Naszvad 74 4.42 %
Perbete 55 3.29 %
Komáromszentpéter 54 3.23 %
Keszegfalva 54 3.23 %
Izsa 53 3.17 %
Dunamocs 47 2.81 %
Bátorkeszi 46 2.75 %
Madar 44 2.63 %
Nemesócsa 38 2.27 %
Hetény 34 2.03 %
Ekel 32 1.91 %
Búcs 32 1.91 %
Csallóközaranyos 30 1.79 %
Bajcs 30 1.79 %
Imely 26 1.55 %
Újgyalla 22 1.31 %
Pat 22 1.31 %
Megyercs 21 1.25 %
Lakszakállas 19 1.14 %
Dunaradvány 18 1.08 %
Martos 15 0.90 %
Csicsó 14 0.84 %
Tany 13 0.78 %
Nagykeszi 12 0.72 %
Vágfüzes 12 0.72 %
Szilasháza 11 0.66 %
Komáromfüss 10 0.60 %
Szilas 10 0.60 %
Kolozsnéma 8 0.48 %
Karva 8 0.48 %
Ifjúságfalva 6 0.36 %
Virt 4 0.24 %
Bogya 4 0.24 %
Bogyarét 3 0.18 %
Zsemlékes 3 0.18 %
Újpuszta 2 0.12 %
Gellér 1 0.06 %
Komárom 1 405 37.84 %
Gúta 1 150 30.97 %
Ógyalla 272 7.33 %
Komáromszentpéter 209 5.63 %
Naszvad 203 5.47 %
Csicsó 194 5.22 %
Perbete 169 4.55 %
Marcelháza 158 4.26 %
Dunamocs 149 4.01 %
Nemesócsa 131 3.53 %
Bátorkeszi 127 3.42 %
Ekel 123 3.31 %
Dunaradvány 113 3.04 %
Keszegfalva 105 2.83 %
Izsa 102 2.75 %
Lakszakállas 100 2.69 %
Hetény 99 2.67 %
Csallóközaranyos 98 2.64 %
Búcs 85 2.29 %
Madar 74 1.99 %
Kolozsnéma 68 1.83 %
Nagykeszi 66 1.78 %
Martos 65 1.75 %
Megyercs 63 1.70 %
Komáromfüss 61 1.64 %
Pat 50 1.35 %
Vágfüzes 49 1.32 %
Karva 49 1.32 %
Szilas 45 1.21 %
Imely 44 1.19 %
Bajcs 35 0.94 %
Ifjúságfalva 35 0.94 %
Gellér 35 0.94 %
Bogya 32 0.86 %
Virt 23 0.62 %
Tany 23 0.62 %
Bogyarét 21 0.57 %
Újgyalla 6 0.16 %
Szilasháza 5 0.13 %
Zsemlékes 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 25.87 %
Gúta 355 6.71 %
Dunamocs 219 4.14 %
Ógyalla 214 4.04 %
Komáromszentpéter 191 3.61 %
Marcelháza 191 3.61 %
Bátorkeszi 185 3.50 %
Naszvad 180 3.40 %
Perbete 172 3.25 %
Hetény 154 2.91 %
Dunaradvány 133 2.51 %
Búcs 128 2.42 %
Csicsó 119 2.25 %
Ekel 113 2.14 %
Izsa 103 1.95 %
Madar 99 1.87 %
Csallóközaranyos 90 1.70 %
Nemesócsa 86 1.63 %
Lakszakállas 78 1.47 %
Karva 78 1.47 %
Keszegfalva 61 1.15 %
Pat 53 1.00 %
Kolozsnéma 52 0.98 %
Martos 51 0.96 %
Tany 43 0.81 %
Bogya 41 0.77 %
Nagykeszi 40 0.76 %
Megyercs 37 0.70 %
Szilas 37 0.70 %
Vágfüzes 36 0.68 %
Imely 31 0.59 %
Komáromfüss 31 0.59 %
Gellér 29 0.55 %
Bajcs 27 0.51 %
Virt 22 0.42 %
Bogyarét 20 0.38 %
Ifjúságfalva 9 0.17 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
5371 73.15%
VPN
888 12.09%
KSČ
516 7.03%
SZ
132 1.80%
SPV
95 1.29%
SSL
76 1.04%
DÚRS
71 0.97%
SNS
45 0.61%
DS
42 0.57%
KDH
38 0.52%
SD
33 0.45%
Egyéb
35 0.48%
Érvényes szavazatok 7342
Együttélés-MKDM
3743 59.13%
Magyar Polgári Párt
1523 24.06%
SDĽ
339 5.36%
HZDS
208 3.29%
ODÚ
130 2.05%
SNS
85 1.34%
SDSS
72 1.14%
SZ
44 0.70%
DS-ODS
37 0.58%
SZS
29 0.46%
Egyéb
120 1.90%
Érvényes szavazatok 6330
MK
4696 80.69%
SP-VOĽBA
344 5.91%
HZDS-RSS
174 2.99%
SNS
116 1.99%
100 1.72%
HZPCS
90 1.55%
KSS
85 1.46%
DS
48 0.82%
ZRS
43 0.74%
KDH
34 0.58%
SPK
29 0.50%
ROISR
25 0.43%
Egyéb
36 0.62%
Érvényes szavazatok 5820
MKP
5575 75.68%
SDĽ
642 8.71%
SDK
577 7.83%
HZDS
202 2.74%
MLHZP
111 1.51%
SOP
109 1.48%
SNS
76 1.03%
KSS
39 0.53%
Egyéb
36 0.49%
Érvényes szavazatok 7367
MKP
4511 84.04%
SDKU
149 2.78%
SMER
136 2.53%
ANO
132 2.46%
HZDS
88 1.64%
SDĽ
61 1.14%
NOSNP
58 1.08%
SNS
55 1.02%
KSS
49 0.91%
SZS
26 0.48%
Egyéb
103 1.92%
Érvényes szavazatok 5368
MKP
3709 86.10%
SMER
208 4.83%
SDKU DS
189 4.39%
SNS
48 1.11%
ĽS HZDS
33 0.77%
LB
28 0.65%
KSS
24 0.56%
Egyéb
69 1.60%
Érvényes szavazatok 4308
MKP
2035 41.59%
Most-Híd
2001 40.90%
SDKU DS
323 6.60%
SMER
248 5.07%
SaS
134 2.74%
ĽS HZDS
26 0.53%
SDĽ
25 0.51%
SNS
25 0.51%
Egyéb
76 1.55%
Érvényes szavazatok 4893
MKP
2332 53.97%
Most-Híd
1268 29.35%
SMER SD
303 7.01%
SaS
77 1.78%
SDKU DS
74 1.71%
OĽaNO
55 1.27%
99 Percent
44 1.02%
SNS
42 0.97%
KDH
32 0.74%
Egyéb
94 2.18%
Érvényes szavazatok 4321
MKP
1930 52.19%
Most-Híd
971 26.26%
SMER SD
194 5.25%
SaS
112 3.03%
OĽANO-NOVA
109 2.95%
SME RODINA
94 2.54%
SNS
69 1.87%
#SIEŤ
65 1.76%
LSNS
54 1.46%
MKDA-MKDSZ
21 0.57%
SKOK!
18 0.49%
Egyéb
61 1.65%
Érvényes szavazatok 3698
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések