SK
KN
.....

Dunamocs

Község

címer zászló
1894 100% magyar 1910
994 88% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Dunamocs
Hivatalos szlovák megnevezés:
Moča
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Győr-Esztergomi-síkság , Esztergomi-Duna-völgy
Más földrajzi nevek:
Tekér-völgy, Sós, Malomrév, Ásvány, Búcsi útra dűlő, Dunára dűlő, Ördöngös-völgy, Mocsolya, Cigánytelep, Szentjánospuszta, Nagy-Mocs, Kis-Mocs és Tivadar-Mocs Belsőfalu.
Koordináták:
47.75826263, 18.41119385
Terület:
17,87 km2
Rang:
község
Népesség:
1134
Tszf. magasság:
109 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94637
Település kód:
501255
Szervezeti azonosító:
306576
Adóazonosító:
2021046698

Párkánytól 25 km-re nyugatra, Komáromtól 25 km-re keletre a Duna bal partján fekszik, Süttővel szemben, a Közép Duna-völgy kistájon. Közigazgatási területe 17,87 km², mely 108-122 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. A falun keresztülhalad a 63-as főút Komárom-Párkány közötti szakasza, melyről itt ágazik le az 588-as út, mely Búcs (6 km) érintésével Köbölkút (13 km) felé teremt összeköttetést. Karvával a Duna partján haladó régi országút (ma a Duna-menti nemzetközi kerékpárút része) is összeköti Dunamocsot. Nyugatról Dunaradvány, északnyugatról Madar, északkeletről Búcs és Bátorkeszi, keletről Karva; délnyugatról Neszmély, délkeletről pedig Süttő községekkel határos. Déli határát (mely egyben az államhatár is) a Duna alkotja, Dunaradványtól a Radványi-csatorna választja el. Nyugati határa egyben a történelmi Komárom és Esztergom vármegye határát is alkotta.

Közigazgatás

Község a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban. 1920-ig, majd 1938-1945 között Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Párkányi járáshoz, majd a Komáromi járáshoz tartozott. A község területe csak kis mértékben változott 1921 óta.

Népesség

Lakosságának több mint 9/10-e magyar nemzetiségű. 5 %-ra tehető roma népessége. 1960 óta folyamatosan csökken a lakosság száma. A község hagyományosan református többségű (2011-ben a lakosság 2/3-a).

Történelem

Az Árpádok alatt királyi várbirtok és a komáromi vár tartozéka. Plébániája 1208-ban már fennállott. A várbirtok egy részét Lőrinc mester donációban kapta IV. Béla királytól. 1284-ben itt iktatják birtokba Rofoy nemest is. A XIV. században három Mocs fordult elő és pedig Nagy-Mocs, Kis-Mocs és Tivadar-Mocs. Zsigmond király 1388-ban koronázási ajándékképen az esztergomi érseknek adta Nagy-Mocsot, amelyet az érsek 1391-ben a Szent István prépostságnak engedett át. 1393-ban Tivadar-Mocsot is megkapja királyi donációként az érsekség, majd meg Billegért cserébe Kis-Mocs falut. Az 1549-iki adóösszeíráskor részben az érsekség, részben a Báthoryak birtoka. Később teljes egészében érsekségi tulajdon. 1848-ban az Esztergom vármegyei nemzetőrség egésze Mocson táborozott Kovács Pál és Besze János vezetésével. Az 1853-as, 1876-os, 1897-es és 1899-es árvizek után kiépült az árvízvédelmi gátrendszer. A 19. század végére már gőzhajóállomás is működött Dunamocson. 1891-ben a Duna túlpartján megépült az Almásfüzitő-Esztergom vasútvonal, melynek egyik állomása (ma a Süttő-Felső nevet viseli) Dunamocs vasúti megállóhelye volt. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. 1938-ban Dunamocs visszakerült Magyarországhoz, 1939-ben mintegy 100 lengyel menekült érkezett a faluba. 1947. január 31-én kezdődött a lakosság deportálása csehországi kényszermunkára, 69 személy került Žatec és Postoloprty vidékére. A Magyarországra történő deportálás 1948. október 28-án kezdődött, Fertőrákosra nyolc, Rajkára 9 családot telepítettek. 1949 márciusában megalakult a helyi Csemadok, 1950-ben pedig újjáindult a magyar nyelvű oktatás, 1952-ben pedig megkezdte működését az Egységes Földműves Szövetkezet. Ekkoriban szűntek meg az utolsó vízimalmok a faluban. 1960-ban a Párkányi járás megszüntetésekor Dunamocsot a Komáromi járáshoz csatolták. Az 1965-ös dunai árvíz súlyos károkat okozott a faluban, mintegy 100 ház pusztult el. A lakosságot kitelepítették erre az időre. Az árvíz elmúltával megkezdődött a helyreállítás, a csatornázás, valamint a vízvezeték-hálózat kiépítése. A község nyugati részén üdülőtelep alakult ki, megindult a szövetkezeti házépítés. 1976-ban a dunamocsi szövetkezethez csatolták a dunaradványi és virti szövetkezetet is.

Mai jelentősége

A faluban nagy hagyományai vannak a gyümölcs- és zöldségtermesztésnek, valamint a szőlészetnek és borászatnak.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MOCS. Tót (sic!) falu Esztergom Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, 621 és reformátusok, fekszik a’ Duna mellett, szőleji középszerűek, el adásra módgyok a’ Dunán, és Komáromban, földgye középszerű, határja többnyire homokos, valamint legelője is; réttyeinek egy részét az áradások meg öntik.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mocs, magyar falu, Esztergom, vagy az uj rendezés szerint Komárom vmegyében, a Duna bal partján, rónaságon. Ut. p. Neszmély 1/2 mérföld. Lakja: 200 kath., 1200 reform. lakos, kath. és ref. anyatemplomokkal. Sok duna-malommal, magtárral. Földjei fekete homokosak s elég termékenyek. A lakosok birnak, 721 hold második, 437 hold harmadik osztálybeli szántóföldet, 113 h. rétet, 510 kapa szőlőt. F. u. az esztergomi érsek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Dunamocs, nagyközség, a Duna mentén, 366 házzal, 1917 magyar ajkú lakossal, kik közül 1566 református, 304 róm. kath. és 47 izr. vallású. Határa 3174 kat. hold. Eredetileg a komáromi vár tartozéka, tehát királyi várbirtok volt. 1208-ban már önálló helységként szerepel; ekkor már plébániája is volt. E várbirtok egy részét a Zovárd nembeli Vécs unokája, Lőrincz mester kapta adományul Mária királynétól, IV. Béla király nejétől, s ebben 1274-ben Erzsébet királyné is megerősítette; 1284-ben Rofoy is kapott adományt az itteni várföldekből. A XIV. században Tivadarmocs, Kis- és Nagymocs nevű helységek voltak itt. Az egyik Mocs birtokosa 1340-ben Apród Tamás volt, a ki a dunai halászati jog miatt perbe keveredvén Csór Tamással, hamis oklevelekkel akarta jogait bizonyítani, de rajta vesztett, mire az országbíró fő- és jószágvesztésre ítélte, s birtokainak harmadát ellenfele kapta meg. Zsigmond király 1388-ban az egyik Mocsot, vagyis Nagy-Mocsot koronázási ajándékul az esztergomi érseknek adta, melyet az érsek 1391-ben a Szent István prépostságnak engedett át. Tivadar-Mocsot 1393-ban nyerte az érsek a királytól; 1425-ben pedig Kis-Mocsot adta cserébe az érseknek Billegért. Az 1549. évi összeírás szerint az esztergomi érsek és a Báthoryak birtoka volt. 1550-ben négy, 1556-ban három, 1593-ban nyolcz, 1647-ben három és egynegyed portát írtak össze; ekkor csakis az esztergomi érsek volt a földesura. Az 1696-iki összeírás szerint a községben 9 negyedtelkes jobbágy, 18 földbirtokos, 3 földbirtokos nélküli zsellér lakott. Az 1755. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv 54 katholikus és 540 református lakost említ. 1848-ig az esztergomi érsek földesurasága alá tartozott. Iskoláját 1801-ben alapította gróf Batthányi József herczegprímás. A községnek két temploma van; a róm. kath. templom 1764-ben épült, a reformátust pedig 1860-ban építették fel újból. Az 1809-iki nagy árvíz a községet részben elpusztította. A lakosság hitelszövetkezetet tart fenn. Most legnagyobb birtokosa az esztergomi érsekség. Hozzátartozik a Szentjános puszta. Postája és vasúti állomása helyben van, távírója Bátorkeszi, hajóállomása Dunaradvány.

Magyar Katolikus Lexikon

Dunamocs, v. Esztergom vm. (Moča, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. párkányi esp. ker-ében. - 1208: Moch. Tp-át 1208 e. ismeretlen tit., a mait a Szentháromság tiszt. sztelték. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1764: alapították újra. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyakönyvei 1764-től. Anyanyelve 1840: m., szl., ném.; 1910: m.; 1940: m. - Lakói 1840: 187 r.k., 1010 ref., össz. 1197; 1910: 359 r.k., 1495 ref., 42 izr., 1 egyéb vall., össz. 1897; 1940: 423 r.k., 1 g.k., 1 g.kel., 6 ev., 1184 ref., 4 unit., 40 izr., 1 egyéb vall., össz. 1660, 1970: össz. 1400, 93,5%-a m.; 1991: össz. 1216, m. 1150 (94,57%); 2001: össz. 1194, m. 1098 (91,96%). ** Némethy 1894:163. - Schem. Strig. 1917:11. - Gyurgyik 2002.

Perger Lajos

1853. 1. 3.
Alsószemeréd - megszületett
Dunamocs - egyházi szolgálatot végzett
Gúta - egyházi szolgálatot végzett

Rigler Gusztáv

1868. 11. 4.
Dunamocs - megszületett
Komárom - tanított

Nehéz Ferenc

1912. 10. 16.
Dunamocs - megszületett

Böszörményi János

1928. 6. 10.
Perbete - megszületett
Nagykeszi - tanított
Csallóközaranyos - tanított
Dunamocs - tanított
1993. 10. 6.
Komárom - elhunyt
Névelőfordulások
1208
Moch
1247
Mooch
1388
Mooch
1394
Tiuodormoch
1425
Kysmoch
1773
Mocs, Mócs,
1786
Mocsch,
1808
Mocs,
1863
Mocs,
1882
Mócs,
1888
Dunamócs,
1913
Dunamocs,
1927
Moča, Mócs,
1938
Dunamocs,
1945
Moča, Mócs,
1948
Moča
1994
Dunamocs

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Dunamocs (Moča) 168
Telefon: 0357777990
Fax: 0357777991

Honlap: obecmoca.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Tóth Eszter (Független)

Képviselő-testület:
Fülöp Zsigmond (Független)
Nagy Róbert (Független)
Szalaiová Kornélia (Független)
Szalay František (Független)
Bóna Zsolt (MKDA-MKDSZ)
Bábi Tibor (SMK-MKP)
Miklós Tomáš (SMK-MKP)
Antal Michal (SMK-MKP)
Jókai Andrea (SMK-MKP)
Független 44% Független 4 képviselö MKDA-MKDSZ 11% MKDA-MKDSZ 1 képviselö SMK-MKP 44% SMK-MKP 4 képviselö 9 képviselö
Dunamocsi Posta

Moča 171

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 417

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Dunamocs 420

Dunamocsi Anyakönyvi Hivatal

Dunamocs 168

Dunamocsi Községi Hivatal

Dunamocs 168

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1523 91%
szlovákok 11 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 32 2%
egyéb 112 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1678
magyarok 1894 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1897
magyarok 1809 99%
szlovákok 15 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1836
magyarok 1150 95%
szlovákok 62 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1216
magyarok 1098 92%
szlovákok 64 5%
romák 17 1%
ukránok 2 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 1194
magyarok 1057 92%
szlovákok 68 6%
romák 4 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 17 1%
összlétszám 1151
magyarok 994 88%
szlovákok 82 7%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 49 4%
összlétszám 1132
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 952
Választási részvétel: 69.33 %
Kiadott boríték: 660
Bedobott boríték: 660

Polgármester

Érvényes szavazólap: 654
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tóth Eszter 255 38.99 % Független
Banai Tóth Pál 244 37.31 % Független
Szalaiová Kornélia 101 15.44 % Független
Szalay František 54 8.26 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bábi Tibor 347 SMK-MKP
Miklós Tomáš 325 SMK-MKP
Antal Michal 303 SMK-MKP
Jókai Andrea 286 SMK-MKP
Fülöp Zsigmond 279 Független
Nagy Róbert 262 Független
Szalaiová Kornélia 259 Független
Bóna Zsolt 247 MKDA-MKDSZ
Szalay František 243 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö MKDA-MKDSZ 11.11% MKDA-MKDSZ 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 968
Választási részvétel: 17.56 %
Kiadott boríték: 170
Bedobott boríték: 170
Választásra jogosult: 971
Választási részvétel: 20.08 %
Kiadott boríték: 195
Bedobott boríték: 195
Választásra jogosult: 947
Választási részvétel: 33,15 %
Kiadott boríték: 314
Bedobott boríték: 314

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 162
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 303
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 139 85.80 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 8 4.94 % SMER - SD
Peter Oremus 5 3.09 % Független
Stanislav Kováč 4 2.47 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 3 1.85 % MS
Regan Belovič 2 1.23 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 1 0.62 % KĽS
Milan Belica 1 0.51% SMER - SD
Iván Farkas 255 84.16 % SMK-MKP
Milan Belica 20 6.60 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 16 5.28 % MKDA
Peter Oremus 5 1.65 % Független
Milan Uhrík 4 1.32 % ĽSNS
Ján Greššo 3 0.99 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 0 0.00 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 166
Érvényes szavazólap: 311
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Olga Szabó 115 69.28% SMK-MKP
László Stubendek 112 67.47% SMK-MKP
Attila Petheő 110 66.27% SMK-MKP
Csaba Földes 107 64.46% SMK-MKP
Árpád Horváth 100 60.24% SMK-MKP
Norbert Becse 96 57.83% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 92 55.42% SMK-MKP
Rozália Szalay 83 50.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 43 25.90% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Zsolt Sebö 43 25.90% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Éva Hortai 37 22.29% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Lajos Csóka 35 21.08% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 34 20.48% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Tamás Varga 31 18.67% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
György Batta 21 12.65% Független
Rudolf Čerňanský 20 12.05% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Štefan Kucsera 19 11.45% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anton Marek 16 9.64% Független
Károly Less 10 6.02% Független
Milan Lehocký 6 3.61% Független
Robert Dick 5 3.01% MS
Mária Csákiová 4 2.41% MS
Lívia Csíková 3 1.81% MS
Ján Pikor 3 1.81% Független
Karel Krejčí 2 1.20% KSS
Peter Getler 2 1.20% SMS
Tibor Mayer 2 1.20% Független
Milan Opálka 1 0.60% KSS
Miroslav Adamik 1 0.60% Független
Jozef Petráš 1 0.60% KSS
Anna Žigová 1 0.60% KDH, SMER - SD
Pavol Tausk 0 0.00% KSS
Tamara Podmanická 0 0.00% SMS
Konštantín Glič 0 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Tóth 0 0.00% KSS
Dušan Tulpík 0 0.00% ĽS-HZDS
Örs Orosz 219 70.42% SMK-MKP
Péter Varga 179 57.56% SMK-MKP
Miklós Viola 156 50.16% SMK-MKP
Árpád Horváth 149 47.91% SMK-MKP
Csaba Földes 138 44.37% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 127 40.84% SMK-MKP
Imre Knirs 119 38.26% SMK-MKP
Attila Petheő 111 35.69% Független
Norbert Becse 111 35.69% SMK-MKP
László Stubendek 78 25.08% Független
Tímea Szénássy 47 15.11% Független
Jozef Jobbágy 46 14.79% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Tamás Varga 39 12.54% Független
Károly Less 35 11.25% Független
János Sárközi 33 10.61% MKDA-MKDSZ
Attila Forgács 30 9.65% Független
Csaba Cúth 30 9.65% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
László Szendi 27 8.68% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 21 6.75% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 20 6.43% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ladislav Ágh 19 6.11% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 18 5.79% Független
Gyula Köles 16 5.14% Független
Klaudia Bertoková 16 5.14% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
František Bartoš 14 4.50% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Anna Žigová 13 4.18% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Ladislav Tóth 7 2.25% KSS
Lýdia Siposová 6 1.93% NAJ
Anton Teleki 6 1.93% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslav Rusňák 5 1.61% ĽS Naše Slovensko
Milan Šuch 4 1.29% NAJ
Pavol Tausk 4 1.29% KSS
Jozef Lehotkai 4 1.29% NAJ
Daniel Mikula 3 0.96% ĽS Naše Slovensko
Jozef Jakubec 2 0.64% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 18.09 %
Ógyalla 611 14.84 %
Komáromszentpéter 195 4.74 %
Naszvad 133 3.23 %
Újgyalla 103 2.50 %
Perbete 97 2.36 %
Gúta 96 2.33 %
Bajcs 57 1.38 %
Hetény 57 1.38 %
Szilasháza 53 1.29 %
Imely 49 1.19 %
Komáromfüss 46 1.12 %
Megyercs 46 1.12 %
Bátorkeszi 44 1.07 %
Nagykeszi 43 1.04 %
Marcelháza 40 0.97 %
Szilas 35 0.85 %
Keszegfalva 33 0.80 %
Izsa 32 0.78 %
Csallóközaranyos 26 0.63 %
Martos 26 0.63 %
Nemesócsa 25 0.61 %
Ifjúságfalva 24 0.58 %
Búcs 23 0.56 %
Karva 18 0.44 %
Madar 17 0.41 %
Ekel 15 0.36 %
Dunamocs 13 0.32 %
Lakszakállas 13 0.32 %
Zsemlékes 9 0.22 %
Újpuszta 8 0.19 %
Dunaradvány 8 0.19 %
Vágfüzes 7 0.17 %
Virt 7 0.17 %
Tany 6 0.15 %
Bogyarét 6 0.15 %
Bogya 6 0.15 %
Pat 5 0.12 %
Csicsó 4 0.10 %
Gellér 2 0.05 %
Kolozsnéma 2 0.05 %
Komárom 342 12.25 %
Ógyalla 57 2.04 %
Naszvad 31 1.11 %
Gúta 25 0.90 %
Újgyalla 19 0.68 %
Perbete 19 0.68 %
Bajcs 16 0.57 %
Komáromszentpéter 14 0.50 %
Izsa 13 0.47 %
Imely 10 0.36 %
Megyercs 9 0.32 %
Marcelháza 8 0.29 %
Dunamocs 6 0.21 %
Szilasháza 6 0.21 %
Karva 6 0.21 %
Keszegfalva 5 0.18 %
Nemesócsa 5 0.18 %
Bátorkeszi 5 0.18 %
Ekel 5 0.18 %
Nagykeszi 4 0.14 %
Komáromfüss 4 0.14 %
Csallóközaranyos 4 0.14 %
Martos 4 0.14 %
Madar 4 0.14 %
Hetény 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 3 0.11 %
Dunaradvány 3 0.11 %
Pat 2 0.07 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Ifjúságfalva 1 0.04 %
Lakszakállas 1 0.04 %
Bogya 1 0.04 %
Búcs 1 0.04 %
Csicsó 1 0.04 %
Vágfüzes 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Tany 1 0.04 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 51.57 %
Gúta 736 46.12 %
Naszvad 98 6.14 %
Ógyalla 79 4.95 %
Keszegfalva 53 3.32 %
Marcelháza 44 2.76 %
Komáromszentpéter 43 2.69 %
Perbete 40 2.51 %
Nemesócsa 37 2.32 %
Bátorkeszi 36 2.26 %
Lakszakállas 35 2.19 %
Bajcs 30 1.88 %
Dunamocs 30 1.88 %
Ifjúságfalva 29 1.82 %
Ekel 29 1.82 %
Hetény 27 1.69 %
Imely 26 1.63 %
Izsa 22 1.38 %
Csallóközaranyos 21 1.32 %
Tany 20 1.25 %
Megyercs 19 1.19 %
Nagykeszi 18 1.13 %
Dunaradvány 17 1.07 %
Búcs 16 1.00 %
Újgyalla 14 0.88 %
Vágfüzes 13 0.81 %
Csicsó 13 0.81 %
Madar 12 0.75 %
Karva 11 0.69 %
Martos 10 0.63 %
Komáromfüss 9 0.56 %
Szilas 8 0.50 %
Szilasháza 8 0.50 %
Bogyarét 8 0.50 %
Bogya 8 0.50 %
Virt 8 0.50 %
Kolozsnéma 7 0.44 %
Pat 6 0.38 %
Gellér 4 0.25 %
Újpuszta 2 0.13 %
Zsemlékes 2 0.13 %
Komárom 1 389 54.24 %
Gúta 265 10.35 %
Ógyalla 153 5.97 %
Naszvad 143 5.58 %
Bátorkeszi 130 5.08 %
Komáromszentpéter 122 4.76 %
Perbete 114 4.45 %
Dunamocs 111 4.33 %
Búcs 90 3.51 %
Martos 88 3.44 %
Hetény 87 3.40 %
Marcelháza 83 3.24 %
Izsa 75 2.93 %
Lakszakállas 74 2.89 %
Nemesócsa 71 2.77 %
Keszegfalva 71 2.77 %
Csallóközaranyos 65 2.54 %
Ekel 65 2.54 %
Csicsó 55 2.15 %
Dunaradvány 48 1.87 %
Nagykeszi 46 1.80 %
Bajcs 43 1.68 %
Tany 41 1.60 %
Pat 40 1.56 %
Megyercs 36 1.41 %
Komáromfüss 34 1.33 %
Szilas 30 1.17 %
Virt 29 1.13 %
Karva 28 1.09 %
Vágfüzes 26 1.02 %
Imely 25 0.98 %
Kolozsnéma 23 0.90 %
Bogya 22 0.86 %
Madar 20 0.78 %
Gellér 11 0.43 %
Szilasháza 6 0.23 %
Ifjúságfalva 6 0.23 %
Bogyarét 3 0.12 %
Újgyalla 3 0.12 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 39.70 %
Gúta 323 10.05 %
Komáromszentpéter 245 7.62 %
Ógyalla 228 7.09 %
Csicsó 215 6.69 %
Naszvad 197 6.13 %
Nemesócsa 184 5.72 %
Perbete 170 5.29 %
Marcelháza 168 5.23 %
Dunamocs 138 4.29 %
Bátorkeszi 134 4.17 %
Ekel 127 3.95 %
Lakszakállas 117 3.64 %
Csallóközaranyos 117 3.64 %
Búcs 115 3.58 %
Hetény 114 3.55 %
Dunaradvány 111 3.45 %
Nagykeszi 100 3.11 %
Tany 95 2.96 %
Komáromfüss 92 2.86 %
Izsa 92 2.86 %
Kolozsnéma 80 2.49 %
Madar 73 2.27 %
Szilas 70 2.18 %
Keszegfalva 65 2.02 %
Martos 63 1.96 %
Karva 57 1.77 %
Gellér 52 1.62 %
Megyercs 50 1.56 %
Imely 49 1.52 %
Bogya 46 1.43 %
Bajcs 41 1.28 %
Vágfüzes 41 1.28 %
Pat 40 1.24 %
Virt 28 0.87 %
Bogyarét 26 0.81 %
Ifjúságfalva 20 0.62 %
Zsemlékes 13 0.40 %
Újgyalla 9 0.28 %
Szilasháza 4 0.12 %
Újpuszta 2 0.06 %
Komárom 331 39.59 %
Ógyalla 188 22.49 %
Újgyalla 100 11.96 %
Naszvad 60 7.18 %
Komáromszentpéter 38 4.55 %
Gúta 35 4.19 %
Szilasháza 26 3.11 %
Imely 24 2.87 %
Újpuszta 22 2.63 %
Perbete 20 2.39 %
Izsa 18 2.15 %
Marcelháza 15 1.79 %
Bajcs 14 1.67 %
Keszegfalva 10 1.20 %
Nemesócsa 8 0.96 %
Nagykeszi 8 0.96 %
Dunaradvány 7 0.84 %
Zsemlékes 6 0.72 %
Hetény 6 0.72 %
Bátorkeszi 5 0.60 %
Ifjúságfalva 4 0.48 %
Ekel 4 0.48 %
Martos 4 0.48 %
Lakszakállas 4 0.48 %
Megyercs 3 0.36 %
Dunamocs 3 0.36 %
Pat 3 0.36 %
Komáromfüss 3 0.36 %
Madar 2 0.24 %
Tany 2 0.24 %
Karva 2 0.24 %
Virt 2 0.24 %
Vágfüzes 2 0.24 %
Bogyarét 1 0.12 %
Csicsó 1 0.12 %
Kolozsnéma 1 0.12 %
Bogya 1 0.12 %
Csallóközaranyos 1 0.12 %
Gellér 1 0.12 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 80.37 %
Ógyalla 107 11.61 %
Naszvad 82 8.89 %
Gúta 55 5.97 %
Újgyalla 38 4.12 %
Perbete 33 3.58 %
Komáromszentpéter 30 3.25 %
Bajcs 25 2.71 %
Izsa 22 2.39 %
Imely 20 2.17 %
Megyercs 19 2.06 %
Szilasháza 18 1.95 %
Nemesócsa 16 1.74 %
Csallóközaranyos 16 1.74 %
Bátorkeszi 16 1.74 %
Marcelháza 16 1.74 %
Keszegfalva 15 1.63 %
Zsemlékes 14 1.52 %
Dunamocs 14 1.52 %
Karva 13 1.41 %
Hetény 12 1.30 %
Ekel 11 1.19 %
Lakszakállas 11 1.19 %
Komáromfüss 9 0.98 %
Madar 9 0.98 %
Tany 8 0.87 %
Csicsó 8 0.87 %
Ifjúságfalva 7 0.76 %
Nagykeszi 6 0.65 %
Pat 6 0.65 %
Martos 5 0.54 %
Szilas 3 0.33 %
Virt 3 0.33 %
Bogyarét 2 0.22 %
Újpuszta 2 0.22 %
Búcs 2 0.22 %
Kolozsnéma 2 0.22 %
Dunaradvány 2 0.22 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 28.54 %
Ógyalla 62 4.24 %
Gúta 59 4.04 %
Naszvad 33 2.26 %
Perbete 30 2.05 %
Komáromszentpéter 29 1.98 %
Marcelháza 28 1.92 %
Nemesócsa 21 1.44 %
Izsa 21 1.44 %
Bátorkeszi 20 1.37 %
Csallóközaranyos 19 1.30 %
Keszegfalva 16 1.10 %
Dunamocs 16 1.10 %
Bajcs 14 0.96 %
Lakszakállas 13 0.89 %
Nagykeszi 11 0.75 %
Újgyalla 11 0.75 %
Ekel 11 0.75 %
Karva 10 0.68 %
Hetény 10 0.68 %
Megyercs 10 0.68 %
Búcs 9 0.62 %
Szilas 9 0.62 %
Ifjúságfalva 9 0.62 %
Imely 7 0.48 %
Tany 7 0.48 %
Csicsó 7 0.48 %
Madar 6 0.41 %
Bogya 6 0.41 %
Dunaradvány 6 0.41 %
Komáromfüss 6 0.41 %
Martos 4 0.27 %
Vágfüzes 4 0.27 %
Gellér 4 0.27 %
Kolozsnéma 3 0.21 %
Virt 3 0.21 %
Szilasháza 3 0.21 %
Pat 3 0.21 %
Zsemlékes 1 0.07 %
Bogyarét 1 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 72.53 %
Gúta 281 11.97 %
Ógyalla 212 9.03 %
Komáromszentpéter 176 7.50 %
Marcelháza 142 6.05 %
Naszvad 137 5.83 %
Perbete 128 5.45 %
Dunamocs 119 5.07 %
Bátorkeszi 112 4.77 %
Hetény 103 4.39 %
Dunaradvány 95 4.05 %
Búcs 90 3.83 %
Ekel 86 3.66 %
Csallóközaranyos 85 3.62 %
Csicsó 83 3.53 %
Nemesócsa 82 3.49 %
Izsa 71 3.02 %
Kolozsnéma 67 2.85 %
Madar 64 2.73 %
Lakszakállas 64 2.73 %
Keszegfalva 51 2.17 %
Pat 44 1.87 %
Karva 43 1.83 %
Tany 41 1.75 %
Megyercs 40 1.70 %
Martos 36 1.53 %
Imely 35 1.49 %
Nagykeszi 35 1.49 %
Komáromfüss 33 1.41 %
Vágfüzes 33 1.41 %
Gellér 27 1.15 %
Bogya 26 1.11 %
Bajcs 26 1.11 %
Szilas 23 0.98 %
Bogyarét 16 0.68 %
Ifjúságfalva 13 0.55 %
Virt 10 0.43 %
Szilasháza 3 0.13 %
Újgyalla 3 0.13 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 11.15 %
Ógyalla 65 2.62 %
Naszvad 28 1.13 %
Gúta 25 1.01 %
Izsa 21 0.85 %
Újgyalla 16 0.64 %
Ekel 16 0.64 %
Megyercs 15 0.60 %
Komáromszentpéter 14 0.56 %
Bátorkeszi 12 0.48 %
Bajcs 9 0.36 %
Pat 8 0.32 %
Nemesócsa 8 0.32 %
Madar 8 0.32 %
Marcelháza 8 0.32 %
Keszegfalva 7 0.28 %
Csallóközaranyos 7 0.28 %
Perbete 6 0.24 %
Zsemlékes 6 0.24 %
Szilasháza 6 0.24 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Ifjúságfalva 5 0.20 %
Karva 5 0.20 %
Búcs 5 0.20 %
Hetény 5 0.20 %
Imely 4 0.16 %
Dunaradvány 3 0.12 %
Martos 3 0.12 %
Csicsó 3 0.12 %
Szilas 2 0.08 %
Dunamocs 2 0.08 %
Tany 2 0.08 %
Komáromfüss 2 0.08 %
Nagykeszi 2 0.08 %
Bogya 2 0.08 %
Bogyarét 1 0.04 %
Újpuszta 1 0.04 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 39.28 %
Komáromszentpéter 777 21.83 %
Ógyalla 620 17.42 %
Gúta 224 6.29 %
Perbete 192 5.39 %
Hetény 181 5.09 %
Újgyalla 177 4.97 %
Naszvad 165 4.64 %
Bátorkeszi 136 3.82 %
Marcelháza 121 3.40 %
Keszegfalva 108 3.03 %
Nagykeszi 95 2.67 %
Izsa 92 2.58 %
Imely 91 2.56 %
Bajcs 88 2.47 %
Búcs 82 2.30 %
Nemesócsa 77 2.16 %
Madar 76 2.14 %
Csallóközaranyos 75 2.11 %
Komáromfüss 72 2.02 %
Megyercs 67 1.88 %
Szilas 65 1.83 %
Martos 61 1.71 %
Szilasháza 51 1.43 %
Dunamocs 46 1.29 %
Karva 43 1.21 %
Lakszakállas 41 1.15 %
Vágfüzes 41 1.15 %
Csicsó 40 1.12 %
Ekel 37 1.04 %
Ifjúságfalva 34 0.96 %
Dunaradvány 33 0.93 %
Pat 28 0.79 %
Tany 28 0.79 %
Újpuszta 17 0.48 %
Bogyarét 16 0.45 %
Bogya 15 0.42 %
Virt 13 0.37 %
Kolozsnéma 7 0.20 %
Gellér 6 0.17 %
Zsemlékes 5 0.14 %
Komárom 197 16.38 %
Ógyalla 50 4.16 %
Gúta 16 1.33 %
Naszvad 15 1.25 %
Komáromszentpéter 12 1.00 %
Újgyalla 12 1.00 %
Perbete 11 0.91 %
Bajcs 7 0.58 %
Hetény 6 0.50 %
Pat 5 0.42 %
Nemesócsa 5 0.42 %
Keszegfalva 5 0.42 %
Bátorkeszi 5 0.42 %
Marcelháza 5 0.42 %
Szilasháza 4 0.33 %
Imely 4 0.33 %
Izsa 4 0.33 %
Csallóközaranyos 4 0.33 %
Dunamocs 4 0.33 %
Karva 4 0.33 %
Ekel 4 0.33 %
Megyercs 4 0.33 %
Zsemlékes 3 0.25 %
Nagykeszi 3 0.25 %
Lakszakállas 2 0.17 %
Újpuszta 2 0.17 %
Gellér 2 0.17 %
Komáromfüss 2 0.17 %
Szilas 2 0.17 %
Búcs 2 0.17 %
Dunaradvány 2 0.17 %
Tany 1 0.08 %
Ifjúságfalva 1 0.08 %
Madar 1 0.08 %
Virt 1 0.08 %
Martos 1 0.08 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 10.36 %
Komárom 202 9.78 %
Gúta 65 3.15 %
Ógyalla 53 2.57 %
Marcelháza 42 2.03 %
Perbete 40 1.94 %
Naszvad 40 1.94 %
Dunamocs 33 1.60 %
Búcs 28 1.36 %
Megyercs 28 1.36 %
Bátorkeszi 26 1.26 %
Hetény 25 1.21 %
Nemesócsa 19 0.92 %
Csicsó 18 0.87 %
Csallóközaranyos 18 0.87 %
Ekel 17 0.82 %
Dunaradvány 16 0.77 %
Imely 14 0.68 %
Karva 14 0.68 %
Madar 13 0.63 %
Keszegfalva 12 0.58 %
Bajcs 12 0.58 %
Martos 11 0.53 %
Pat 11 0.53 %
Tany 11 0.53 %
Lakszakállas 11 0.53 %
Izsa 10 0.48 %
Szilas 9 0.44 %
Nagykeszi 8 0.39 %
Újgyalla 8 0.39 %
Komáromfüss 8 0.39 %
Kolozsnéma 3 0.15 %
Virt 2 0.10 %
Vágfüzes 2 0.10 %
Újpuszta 1 0.05 %
Szilasháza 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 15.02 %
Ógyalla 201 5.13 %
Komáromfüss 158 4.03 %
Komáromszentpéter 130 3.32 %
Csicsó 104 2.65 %
Gúta 100 2.55 %
Lakszakállas 99 2.52 %
Szilas 91 2.32 %
Nagykeszi 90 2.30 %
Naszvad 88 2.24 %
Hetény 87 2.22 %
Nemesócsa 74 1.89 %
Perbete 72 1.84 %
Tany 65 1.66 %
Megyercs 55 1.40 %
Újgyalla 53 1.35 %
Csallóközaranyos 46 1.17 %
Keszegfalva 46 1.17 %
Ekel 42 1.07 %
Bajcs 41 1.05 %
Marcelháza 31 0.79 %
Bátorkeszi 30 0.77 %
Izsa 30 0.77 %
Búcs 28 0.71 %
Bogya 27 0.69 %
Ifjúságfalva 27 0.69 %
Kolozsnéma 26 0.66 %
Imely 24 0.61 %
Dunamocs 21 0.54 %
Gellér 19 0.48 %
Szilasháza 18 0.46 %
Madar 17 0.43 %
Dunaradvány 16 0.41 %
Martos 15 0.38 %
Karva 15 0.38 %
Zsemlékes 12 0.31 %
Bogyarét 12 0.31 %
Virt 7 0.18 %
Vágfüzes 4 0.10 %
Pat 4 0.10 %
Újpuszta 3 0.08 %
Komárom 690 19.77 %
Ógyalla 244 6.99 %
Komáromszentpéter 175 5.01 %
Gúta 115 3.29 %
Hetény 100 2.86 %
Újgyalla 93 2.66 %
Naszvad 80 2.29 %
Perbete 57 1.63 %
Bátorkeszi 47 1.35 %
Komáromfüss 47 1.35 %
Bajcs 46 1.32 %
Nagykeszi 43 1.23 %
Marcelháza 42 1.20 %
Szilasháza 40 1.15 %
Imely 40 1.15 %
Ifjúságfalva 37 1.06 %
Keszegfalva 37 1.06 %
Szilas 36 1.03 %
Megyercs 33 0.95 %
Izsa 31 0.89 %
Nemesócsa 27 0.77 %
Csallóközaranyos 26 0.74 %
Madar 21 0.60 %
Pat 20 0.57 %
Lakszakállas 19 0.54 %
Búcs 19 0.54 %
Karva 18 0.52 %
Martos 18 0.52 %
Dunaradvány 16 0.46 %
Dunamocs 16 0.46 %
Tany 15 0.43 %
Ekel 15 0.43 %
Csicsó 11 0.32 %
Zsemlékes 7 0.20 %
Újpuszta 6 0.17 %
Bogyarét 6 0.17 %
Virt 6 0.17 %
Vágfüzes 6 0.17 %
Gellér 5 0.14 %
Kolozsnéma 4 0.11 %
Bogya 4 0.11 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 9.60 %
Ógyalla 42 2.28 %
Gúta 41 2.22 %
Naszvad 28 1.52 %
Újgyalla 21 1.14 %
Komáromszentpéter 16 0.87 %
Nemesócsa 14 0.76 %
Marcelháza 13 0.70 %
Perbete 10 0.54 %
Megyercs 10 0.54 %
Csallóközaranyos 7 0.38 %
Dunamocs 7 0.38 %
Imely 7 0.38 %
Bátorkeszi 7 0.38 %
Ekel 5 0.27 %
Karva 5 0.27 %
Izsa 5 0.27 %
Martos 5 0.27 %
Búcs 5 0.27 %
Keszegfalva 4 0.22 %
Ifjúságfalva 4 0.22 %
Bajcs 4 0.22 %
Komáromfüss 4 0.22 %
Szilasháza 4 0.22 %
Nagykeszi 4 0.22 %
Zsemlékes 3 0.16 %
Dunaradvány 3 0.16 %
Kolozsnéma 3 0.16 %
Szilas 2 0.11 %
Bogya 2 0.11 %
Hetény 2 0.11 %
Tany 1 0.05 %
Csicsó 1 0.05 %
Pat 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Madar 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Virt 1 0.05 %
Vágfüzes 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.05 %
Ógyalla 523 18.57 %
Komáromszentpéter 191 6.78 %
Gúta 133 4.72 %
Naszvad 122 4.33 %
Perbete 103 3.66 %
Hetény 95 3.37 %
Bajcs 70 2.49 %
Újgyalla 69 2.45 %
Nagykeszi 65 2.31 %
Komáromfüss 63 2.24 %
Bátorkeszi 57 2.02 %
Nemesócsa 54 1.92 %
Imely 48 1.70 %
Megyercs 45 1.60 %
Szilas 45 1.60 %
Marcelháza 45 1.60 %
Izsa 40 1.42 %
Búcs 38 1.35 %
Csallóközaranyos 38 1.35 %
Keszegfalva 37 1.31 %
Ifjúságfalva 32 1.14 %
Lakszakállas 31 1.10 %
Madar 23 0.82 %
Ekel 23 0.82 %
Szilasháza 23 0.82 %
Martos 21 0.75 %
Tany 19 0.67 %
Dunamocs 19 0.67 %
Karva 19 0.67 %
Csicsó 18 0.64 %
Dunaradvány 13 0.46 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 122.31 %
Gúta 354 19.26 %
Ógyalla 145 7.89 %
Komáromszentpéter 136 7.40 %
Marcelháza 121 6.58 %
Naszvad 114 6.20 %
Bátorkeszi 97 5.28 %
Perbete 95 5.17 %
Izsa 84 4.57 %
Dunamocs 78 4.24 %
Hetény 76 4.13 %
Keszegfalva 74 4.03 %
Nemesócsa 68 3.70 %
Csallóközaranyos 66 3.59 %
Dunaradvány 57 3.10 %
Búcs 54 2.94 %
Ekel 54 2.94 %
Lakszakállas 42 2.29 %
Pat 42 2.29 %
Nagykeszi 41 2.23 %
Martos 39 2.12 %
Madar 38 2.07 %
Csicsó 37 2.01 %
Megyercs 35 1.90 %
Imely 35 1.90 %
Tany 29 1.58 %
Komáromfüss 27 1.47 %
Vágfüzes 25 1.36 %
Karva 24 1.31 %
Szilas 23 1.25 %
Bajcs 23 1.25 %
Kolozsnéma 16 0.87 %
Újgyalla 12 0.65 %
Szilasháza 11 0.60 %
Bogya 9 0.49 %
Ifjúságfalva 9 0.49 %
Virt 8 0.44 %
Gellér 7 0.38 %
Bogyarét 3 0.16 %
Újpuszta 1 0.05 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Komárom 561 16.59 %
Nagykeszi 169 5.00 %
Ógyalla 141 4.17 %
Gúta 126 3.73 %
Komáromszentpéter 117 3.46 %
Perbete 75 2.22 %
Naszvad 75 2.22 %
Nemesócsa 73 2.16 %
Komáromfüss 65 1.92 %
Hetény 63 1.86 %
Csallóközaranyos 58 1.72 %
Szilas 50 1.48 %
Keszegfalva 50 1.48 %
Megyercs 47 1.39 %
Ekel 45 1.33 %
Bátorkeszi 42 1.24 %
Csicsó 39 1.15 %
Búcs 37 1.09 %
Imely 36 1.06 %
Marcelháza 36 1.06 %
Izsa 36 1.06 %
Újgyalla 36 1.06 %
Tany 33 0.98 %
Lakszakállas 33 0.98 %
Dunamocs 27 0.80 %
Martos 26 0.77 %
Bajcs 26 0.77 %
Bogya 21 0.62 %
Ifjúságfalva 21 0.62 %
Karva 18 0.53 %
Dunaradvány 17 0.50 %
Madar 14 0.41 %
Pat 13 0.38 %
Kolozsnéma 12 0.35 %
Bogyarét 7 0.21 %
Vágfüzes 7 0.21 %
Szilasháza 5 0.15 %
Virt 5 0.15 %
Gellér 5 0.15 %
Újpuszta 4 0.12 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Komárom 208 6.06 %
Ógyalla 37 1.08 %
Gúta 26 0.76 %
Naszvad 23 0.67 %
Komáromszentpéter 17 0.50 %
Perbete 12 0.35 %
Újgyalla 12 0.35 %
Bajcs 7 0.20 %
Csallóközaranyos 7 0.20 %
Bátorkeszi 6 0.17 %
Imely 6 0.17 %
Dunamocs 6 0.17 %
Marcelháza 6 0.17 %
Ekel 5 0.15 %
Zsemlékes 4 0.12 %
Izsa 4 0.12 %
Megyercs 3 0.09 %
Dunaradvány 3 0.09 %
Búcs 3 0.09 %
Madar 3 0.09 %
Szilasháza 3 0.09 %
Nagykeszi 3 0.09 %
Újpuszta 3 0.09 %
Karva 2 0.06 %
Hetény 2 0.06 %
Keszegfalva 2 0.06 %
Szilas 2 0.06 %
Ifjúságfalva 2 0.06 %
Tany 2 0.06 %
Vágfüzes 1 0.03 %
Martos 1 0.03 %
Nemesócsa 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Pat 1 0.03 %
Komáromfüss 1 0.03 %
Virt 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 47.47 %
Ógyalla 210 9.24 %
Komáromszentpéter 159 7.00 %
Gúta 104 4.58 %
Naszvad 82 3.61 %
Újgyalla 79 3.48 %
Hetény 67 2.95 %
Perbete 58 2.55 %
Marcelháza 55 2.42 %
Nagykeszi 52 2.29 %
Keszegfalva 48 2.11 %
Megyercs 47 2.07 %
Szilas 41 1.80 %
Búcs 40 1.76 %
Imely 40 1.76 %
Komáromfüss 38 1.67 %
Nemesócsa 37 1.63 %
Izsa 36 1.58 %
Csallóközaranyos 32 1.41 %
Ifjúságfalva 31 1.36 %
Bajcs 30 1.32 %
Bátorkeszi 28 1.23 %
Szilasháza 25 1.10 %
Dunamocs 20 0.88 %
Martos 19 0.84 %
Madar 19 0.84 %
Ekel 19 0.84 %
Karva 17 0.75 %
Bogya 16 0.70 %
Dunaradvány 15 0.66 %
Lakszakállas 13 0.57 %
Csicsó 11 0.48 %
Tany 11 0.48 %
Pat 7 0.31 %
Bogyarét 7 0.31 %
Zsemlékes 5 0.22 %
Újpuszta 3 0.13 %
Vágfüzes 3 0.13 %
Gellér 2 0.09 %
Kolozsnéma 2 0.09 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 26.31 %
Gúta 830 13.22 %
Ógyalla 373 5.94 %
Naszvad 291 4.64 %
Komáromszentpéter 290 4.62 %
Marcelháza 194 3.09 %
Bátorkeszi 183 2.91 %
Perbete 181 2.88 %
Dunamocs 156 2.48 %
Csicsó 131 2.09 %
Hetény 126 2.01 %
Ekel 119 1.90 %
Búcs 117 1.86 %
Dunaradvány 115 1.83 %
Izsa 107 1.70 %
Nemesócsa 105 1.67 %
Csallóközaranyos 101 1.61 %
Lakszakállas 99 1.58 %
Madar 94 1.50 %
Keszegfalva 93 1.48 %
Karva 82 1.31 %
Nagykeszi 75 1.19 %
Kolozsnéma 67 1.07 %
Imely 64 1.02 %
Martos 62 0.99 %
Megyercs 62 0.99 %
Vágfüzes 60 0.96 %
Tany 53 0.84 %
Pat 51 0.81 %
Komáromfüss 48 0.76 %
Bajcs 44 0.70 %
Szilas 43 0.68 %
Bogya 41 0.65 %
Gellér 38 0.61 %
Ifjúságfalva 32 0.51 %
Virt 26 0.41 %
Bogyarét 24 0.38 %
Újgyalla 21 0.33 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 58.64 %
Ógyalla 61 10.34 %
Gúta 37 6.27 %
Naszvad 28 4.75 %
Újgyalla 23 3.90 %
Izsa 17 2.88 %
Komáromszentpéter 15 2.54 %
Perbete 13 2.20 %
Bátorkeszi 9 1.53 %
Szilasháza 8 1.36 %
Nemesócsa 7 1.19 %
Keszegfalva 7 1.19 %
Ifjúságfalva 6 1.02 %
Ekel 6 1.02 %
Bajcs 6 1.02 %
Csallóközaranyos 6 1.02 %
Zsemlékes 5 0.85 %
Komáromfüss 5 0.85 %
Megyercs 5 0.85 %
Nagykeszi 4 0.68 %
Dunamocs 4 0.68 %
Újpuszta 4 0.68 %
Dunaradvány 3 0.51 %
Imely 3 0.51 %
Búcs 3 0.51 %
Kolozsnéma 3 0.51 %
Hetény 3 0.51 %
Marcelháza 3 0.51 %
Tany 2 0.34 %
Karva 2 0.34 %
Martos 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Vágfüzes 1 0.17 %
Bogyarét 1 0.17 %
Pat 1 0.17 %
Csicsó 1 0.17 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 36.41 %
Ógyalla 348 33.79 %
Újgyalla 106 10.29 %
Komáromszentpéter 78 7.57 %
Naszvad 69 6.70 %
Gúta 39 3.79 %
Perbete 19 1.84 %
Imely 19 1.84 %
Izsa 17 1.65 %
Bajcs 17 1.65 %
Újpuszta 16 1.55 %
Szilasháza 13 1.26 %
Keszegfalva 12 1.17 %
Martos 11 1.07 %
Marcelháza 10 0.97 %
Bátorkeszi 9 0.87 %
Megyercs 9 0.87 %
Nemesócsa 8 0.78 %
Hetény 8 0.78 %
Ekel 7 0.68 %
Dunamocs 5 0.49 %
Ifjúságfalva 5 0.49 %
Komáromfüss 5 0.49 %
Dunaradvány 5 0.49 %
Pat 4 0.39 %
Lakszakállas 3 0.29 %
Bogya 3 0.29 %
Gellér 2 0.19 %
Nagykeszi 2 0.19 %
Csallóközaranyos 2 0.19 %
Virt 2 0.19 %
Madar 2 0.19 %
Kolozsnéma 2 0.19 %
Tany 2 0.19 %
Zsemlékes 2 0.19 %
Búcs 1 0.10 %
Vágfüzes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 20.94 %
Gúta 574 12.53 %
Naszvad 510 11.14 %
Ógyalla 306 6.68 %
Perbete 215 4.69 %
Komáromszentpéter 214 4.67 %
Marcelháza 154 3.36 %
Bátorkeszi 137 2.99 %
Csicsó 117 2.55 %
Hetény 113 2.47 %
Dunamocs 111 2.42 %
Dunaradvány 107 2.34 %
Ekel 104 2.27 %
Búcs 102 2.23 %
Imely 95 2.07 %
Izsa 86 1.88 %
Lakszakállas 82 1.79 %
Nemesócsa 80 1.75 %
Madar 80 1.75 %
Csallóközaranyos 78 1.70 %
Martos 72 1.57 %
Kolozsnéma 55 1.20 %
Karva 54 1.18 %
Bajcs 51 1.11 %
Megyercs 47 1.03 %
Keszegfalva 45 0.98 %
Tany 45 0.98 %
Pat 40 0.87 %
Gellér 38 0.83 %
Vágfüzes 36 0.79 %
Nagykeszi 36 0.79 %
Komáromfüss 30 0.66 %
Bogya 29 0.63 %
Szilas 28 0.61 %
Ifjúságfalva 27 0.59 %
Bogyarét 24 0.52 %
Virt 23 0.50 %
Újgyalla 7 0.15 %
Szilasháza 5 0.11 %
Zsemlékes 2 0.04 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 17.20 %
Ógyalla 47 2.53 %
Gúta 20 1.07 %
Naszvad 13 0.70 %
Újgyalla 13 0.70 %
Megyercs 10 0.54 %
Csallóközaranyos 8 0.43 %
Izsa 8 0.43 %
Komáromszentpéter 7 0.38 %
Perbete 7 0.38 %
Nemesócsa 6 0.32 %
Ekel 6 0.32 %
Szilasháza 5 0.27 %
Dunaradvány 5 0.27 %
Keszegfalva 5 0.27 %
Dunamocs 4 0.21 %
Marcelháza 4 0.21 %
Komáromfüss 3 0.16 %
Imely 2 0.11 %
Hetény 2 0.11 %
Bajcs 2 0.11 %
Karva 2 0.11 %
Ifjúságfalva 2 0.11 %
Pat 1 0.05 %
Bogya 1 0.05 %
Bátorkeszi 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Martos 1 0.05 %
Tany 1 0.05 %
Kolozsnéma 1 0.05 %
Nagykeszi 1 0.05 %
Búcs 1 0.05 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 23.97 %
Gúta 275 7.18 %
Ógyalla 205 5.35 %
Dunamocs 179 4.67 %
Marcelháza 162 4.23 %
Komáromszentpéter 161 4.20 %
Perbete 150 3.92 %
Bátorkeszi 130 3.39 %
Naszvad 130 3.39 %
Búcs 119 3.11 %
Hetény 107 2.79 %
Dunaradvány 103 2.69 %
Karva 93 2.43 %
Ekel 84 2.19 %
Csicsó 81 2.11 %
Lakszakállas 78 2.04 %
Madar 77 2.01 %
Izsa 77 2.01 %
Csallóközaranyos 62 1.62 %
Kolozsnéma 44 1.15 %
Martos 40 1.04 %
Nemesócsa 40 1.04 %
Keszegfalva 38 0.99 %
Vágfüzes 35 0.91 %
Pat 34 0.89 %
Bajcs 31 0.81 %
Komáromfüss 31 0.81 %
Tany 29 0.76 %
Bogya 29 0.76 %
Megyercs 29 0.76 %
Gellér 27 0.70 %
Szilas 26 0.68 %
Imely 26 0.68 %
Nagykeszi 24 0.63 %
Bogyarét 16 0.42 %
Ifjúságfalva 13 0.34 %
Virt 13 0.34 %
Újgyalla 8 0.21 %
Szilasháza 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 72.51 %
Gúta 231 8.20 %
Ógyalla 121 4.30 %
Keszegfalva 99 3.52 %
Izsa 76 2.70 %
Marcelháza 72 2.56 %
Naszvad 70 2.49 %
Bátorkeszi 61 2.17 %
Hetény 49 1.74 %
Komáromszentpéter 49 1.74 %
Búcs 44 1.56 %
Perbete 41 1.46 %
Dunamocs 39 1.38 %
Kolozsnéma 37 1.31 %
Csallóközaranyos 34 1.21 %
Nemesócsa 33 1.17 %
Ekel 31 1.10 %
Imely 26 0.92 %
Bajcs 20 0.71 %
Dunaradvány 17 0.60 %
Lakszakállas 17 0.60 %
Martos 17 0.60 %
Nagykeszi 16 0.57 %
Megyercs 15 0.53 %
Csicsó 15 0.53 %
Tany 14 0.50 %
Karva 13 0.46 %
Madar 13 0.46 %
Pat 13 0.46 %
Újgyalla 12 0.43 %
Vágfüzes 12 0.43 %
Komáromfüss 10 0.36 %
Ifjúságfalva 10 0.36 %
Szilasháza 9 0.32 %
Szilas 7 0.25 %
Virt 5 0.18 %
Bogya 4 0.14 %
Gellér 3 0.11 %
Bogyarét 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 78.26 %
Komárom 556 48.73 %
Ógyalla 81 7.10 %
Naszvad 80 7.01 %
Nemesócsa 48 4.21 %
Keszegfalva 45 3.94 %
Marcelháza 43 3.77 %
Perbete 42 3.68 %
Komáromszentpéter 30 2.63 %
Ifjúságfalva 27 2.37 %
Imely 26 2.28 %
Bátorkeszi 25 2.19 %
Vágfüzes 20 1.75 %
Ekel 20 1.75 %
Bajcs 18 1.58 %
Dunamocs 18 1.58 %
Megyercs 17 1.49 %
Tany 16 1.40 %
Csallóközaranyos 16 1.40 %
Nagykeszi 16 1.40 %
Dunaradvány 15 1.31 %
Izsa 15 1.31 %
Búcs 14 1.23 %
Karva 14 1.23 %
Lakszakállas 13 1.14 %
Újgyalla 12 1.05 %
Hetény 11 0.96 %
Madar 9 0.79 %
Komáromfüss 9 0.79 %
Martos 9 0.79 %
Bogyarét 8 0.70 %
Csicsó 5 0.44 %
Kolozsnéma 5 0.44 %
Zsemlékes 4 0.35 %
Szilas 4 0.35 %
Szilasháza 4 0.35 %
Gellér 3 0.26 %
Bogya 3 0.26 %
Pat 2 0.18 %
Újpuszta 1 0.09 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 18.97 %
Komáromszentpéter 467 9.11 %
Ógyalla 309 6.03 %
Gúta 273 5.33 %
Perbete 250 4.88 %
Naszvad 171 3.34 %
Bátorkeszi 170 3.32 %
Marcelháza 161 3.14 %
Hetény 142 2.77 %
Dunamocs 127 2.48 %
Ekel 100 1.95 %
Dunaradvány 98 1.91 %
Madar 98 1.91 %
Búcs 97 1.89 %
Csicsó 91 1.78 %
Lakszakállas 88 1.72 %
Izsa 80 1.56 %
Csallóközaranyos 76 1.48 %
Martos 70 1.37 %
Nemesócsa 67 1.31 %
Kolozsnéma 52 1.01 %
Karva 51 1.00 %
Tany 46 0.90 %
Bajcs 39 0.76 %
Imely 36 0.70 %
Keszegfalva 34 0.66 %
Nagykeszi 33 0.64 %
Megyercs 32 0.62 %
Gellér 32 0.62 %
Vágfüzes 30 0.59 %
Komáromfüss 28 0.55 %
Szilas 27 0.53 %
Pat 26 0.51 %
Bogya 24 0.47 %
Bogyarét 19 0.37 %
Ifjúságfalva 14 0.27 %
Virt 13 0.25 %
Újgyalla 13 0.25 %
Újpuszta 3 0.06 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 114.62 %
Gúta 206 15.44 %
Ógyalla 109 8.17 %
Marcelháza 101 7.57 %
Naszvad 74 5.55 %
Perbete 55 4.12 %
Komáromszentpéter 54 4.05 %
Keszegfalva 54 4.05 %
Izsa 53 3.97 %
Dunamocs 47 3.52 %
Bátorkeszi 46 3.45 %
Madar 44 3.30 %
Nemesócsa 38 2.85 %
Hetény 34 2.55 %
Ekel 32 2.40 %
Búcs 32 2.40 %
Csallóközaranyos 30 2.25 %
Bajcs 30 2.25 %
Imely 26 1.95 %
Újgyalla 22 1.65 %
Pat 22 1.65 %
Megyercs 21 1.57 %
Lakszakállas 19 1.42 %
Dunaradvány 18 1.35 %
Martos 15 1.12 %
Csicsó 14 1.05 %
Tany 13 0.97 %
Nagykeszi 12 0.90 %
Vágfüzes 12 0.90 %
Szilasháza 11 0.82 %
Komáromfüss 10 0.75 %
Szilas 10 0.75 %
Kolozsnéma 8 0.60 %
Karva 8 0.60 %
Ifjúságfalva 6 0.45 %
Virt 4 0.30 %
Bogya 4 0.30 %
Bogyarét 3 0.22 %
Zsemlékes 3 0.22 %
Újpuszta 2 0.15 %
Gellér 1 0.07 %
Komárom 1 405 48.05 %
Gúta 1 150 39.33 %
Ógyalla 272 9.30 %
Komáromszentpéter 209 7.15 %
Naszvad 203 6.94 %
Csicsó 194 6.63 %
Perbete 169 5.78 %
Marcelháza 158 5.40 %
Dunamocs 149 5.10 %
Nemesócsa 131 4.48 %
Bátorkeszi 127 4.34 %
Ekel 123 4.21 %
Dunaradvány 113 3.86 %
Keszegfalva 105 3.59 %
Izsa 102 3.49 %
Lakszakállas 100 3.42 %
Hetény 99 3.39 %
Csallóközaranyos 98 3.35 %
Búcs 85 2.91 %
Madar 74 2.53 %
Kolozsnéma 68 2.33 %
Nagykeszi 66 2.26 %
Martos 65 2.22 %
Megyercs 63 2.15 %
Komáromfüss 61 2.09 %
Pat 50 1.71 %
Vágfüzes 49 1.68 %
Karva 49 1.68 %
Szilas 45 1.54 %
Imely 44 1.50 %
Bajcs 35 1.20 %
Ifjúságfalva 35 1.20 %
Gellér 35 1.20 %
Bogya 32 1.09 %
Virt 23 0.79 %
Tany 23 0.79 %
Bogyarét 21 0.72 %
Újgyalla 6 0.21 %
Szilasháza 5 0.17 %
Zsemlékes 5 0.17 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 24.74 %
Gúta 355 6.42 %
Dunamocs 219 3.96 %
Ógyalla 214 3.87 %
Komáromszentpéter 191 3.45 %
Marcelháza 191 3.45 %
Bátorkeszi 185 3.34 %
Naszvad 180 3.25 %
Perbete 172 3.11 %
Hetény 154 2.78 %
Dunaradvány 133 2.40 %
Búcs 128 2.31 %
Csicsó 119 2.15 %
Ekel 113 2.04 %
Izsa 103 1.86 %
Madar 99 1.79 %
Csallóközaranyos 90 1.63 %
Nemesócsa 86 1.55 %
Lakszakállas 78 1.41 %
Karva 78 1.41 %
Keszegfalva 61 1.10 %
Pat 53 0.96 %
Kolozsnéma 52 0.94 %
Martos 51 0.92 %
Tany 43 0.78 %
Bogya 41 0.74 %
Nagykeszi 40 0.72 %
Megyercs 37 0.67 %
Szilas 37 0.67 %
Vágfüzes 36 0.65 %
Imely 31 0.56 %
Komáromfüss 31 0.56 %
Gellér 29 0.52 %
Bajcs 27 0.49 %
Virt 22 0.40 %
Bogyarét 20 0.36 %
Ifjúságfalva 9 0.16 %
Újgyalla 4 0.07 %
Szilasháza 3 0.05 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
581 69.08%
VPN
216 25.68%
KSČ
28 3.33%
SZ
5 0.59%
SPV
4 0.48%
Egyéb
7 0.83%
Érvényes szavazatok 841
Együttélés-MKDM
416 51.94%
Magyar Polgári Párt
329 41.07%
KSS
13 1.62%
SDĽ
11 1.37%
HZDS
7 0.87%
ODÚ
5 0.62%
SLS
4 0.50%
Egyéb
16 2.00%
Érvényes szavazatok 801
MK
702 92.37%
HZPCS
13 1.71%
SP-VOĽBA
10 1.32%
DS
7 0.92%
ZRS
5 0.66%
5 0.66%
KSS
4 0.53%
Egyéb
14 1.84%
Érvényes szavazatok 760
MKP
783 91.15%
SDK
34 3.96%
SOP
16 1.86%
HZDS
14 1.63%
KSS
5 0.58%
Egyéb
7 0.81%
Érvényes szavazatok 859
MKP
665 95.41%
KSS
9 1.29%
ANO
8 1.15%
SDKU
5 0.72%
SZS
4 0.57%
Egyéb
6 0.86%
Érvényes szavazatok 697
MKP
543 94.27%
SDKU DS
9 1.56%
SMER
6 1.04%
ANO
6 1.04%
LB
4 0.69%
KDH
3 0.52%
Egyéb
5 0.87%
Érvényes szavazatok 576
MKP
391 62.76%
Most-Híd
184 29.53%
SDKU DS
16 2.57%
SaS
13 2.09%
SMER
7 1.12%
Egyéb
12 1.93%
Érvényes szavazatok 623
MKP
362 59.25%
Most-Híd
223 36.50%
SMER SD
9 1.47%
OĽaNO
5 0.82%
SaS
3 0.49%
Egyéb
9 1.47%
Érvényes szavazatok 611
MKP
441 77.10%
Most-Híd
89 15.56%
OĽANO-NOVA
11 1.92%
SMER SD
9 1.57%
SaS
8 1.40%
TIP
5 0.87%
MKDA-MKDSZ
4 0.70%
Egyéb
5 0.87%
Érvényes szavazatok 572
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések