SK
KN
.....

Imely

Község

címer zászló
1374 90% magyar 1910
782 39% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Imely
Hivatalos szlovák megnevezés:
Imeľ
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Érsekújvári-sík
Más földrajzi nevek:
Betyárpuszta, Cigánykunyhó, Gátőrház, Hordóhát, Hrube lúki, Kemenceháti rét, Nagy-homokok, Szállás, Székes-rétek, Szénáshát dúlő, Udvarnoky puszta, Zomotva
Koordináták:
47.90505219, 18.13567352
Terület:
21,96 km2
Rang:
község
Népesség:
1946
Tszf. magasság:
111 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94652
Település kód:
501166
Szervezeti azonosító:
306479
Adóazonosító:
2021029307

A Kisalföldön a Nyitra és a Zsitva folyók közötti síkságon (Érsekújvári-sík) fekszik, Ógyallától 6 km-re északnyugatra, Érsekújvártól 12 km-re délre, a járási székhelytől pedig 18 km-re északra. Közigazgatási területe 21,96 km², keleti határát a Zsitva-folyó alkotja, nyugaton az Öreg-Nyitrán 4 km-rel nyúlik túl katasztere. Északról Naszvad, nyugatról Vágfüzes, délről Martos, délkeletről és keletről Ógyalla, északkeletről Bajcs községek határolják.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Komáromi járáshoz tartozik. 1920-ig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához kerülve 1960-ig az Ógyallai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Területe nem változott 1921 óta.

Népesség

Imely lakossága ma már többségében szlovák nemzetiségű, 1991-2001 között kerültek a szlovákok többségbe és 2011-ben már csak a lakosság 2/5-e vallotta magát magyar nemzetiségűnek (ugyanakkor 2/3-a még mindig magyar anyanyelvűnek). A 18. században részben szlovákokkal újranépesített faluba (1921-ben 65 % magyar nemzetiségű) a második világháború után újabb szlovák családok települtek, ezzel párhuzamosan pedig magyar lakosságának egy részét a lakosságcsere keretében áttelepítették Magyarországra. Vallási megoszlás szerint hagyományosan katolikus többségű falu (a lakosság 4/5-e).

Történelem

A határában talált kelta leletek bizonyítják, hogy itt már a honfoglaló magyarság előtt is népes telep volt. A honfoglalás harmadik százada óta, közel hétszáz esztendőn át háborítatlanul az esztergomi érsekség uradalma. A XIII. század végén tűnik fel elsőnek neve Inő alakban, de egy, a XV század elejéről származó oklevél már Eme néven említi. Néhány évtized múltán a község neve Imee-re fejlődik s már megközelíti mai alakját. Tekintve, hogy a Nyitra völgyének aránylag fontos hadászati helyén fekszik, mindenkor a hadak útjában állott és emiatt sokat szenvedett. A török időkben teljesen elpusztult s az új telepesek szlovákok voltak, de ezek maradékai a környező ingoványokból visszatérő menekült magyarság hatása alatt rövidesen elmagyarosodtak. Emiatt a húszesztendős cseh uralom alatt elnyomásban részesült. Az 1500-as években mindössze egy halász lakott a mai Imely délkeleti táján s alig pár száz volt a lakosok száma 1800-ig, amióta is állandóan növekszik. A XX. sz. elején a Komárom vármegye Udvardi járásához tartozó nagyközség római katolikus és református elemi iskolákkal, római katolikus ifjúsági szervezettel, postaügynökséggel, telefonállomással rendelkezett. Lakosai földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, faeszközöket készítettek, dohányt termesztettek. Gyakori tevékenység volt a takácsipar, a kosárfonás és a hímzés is. A trianoni békeszerződés következményeképp Csehszlovákiához került, s 1927-ben Imeľ formára módosították a nevét. 1930-ban 1777 lakosa közül 805 magyarnak, 961 szlováknak vallotta magát. 1938-1945 között ismét Magyarországhoz tartozott. Ebben az időben körjegyzőségi székhely. A második világháborút követően újra Csehszlovákiának adták. 1945-ben magyar lakói közül többeket csehországi kényszermunkára vittek, illetve 1947-ben 19 családot Magyarországra telepítettek át. Helyükbe magyarországi szlovák családok érkeztek. 1949 után megalakult a CSEMADOK, illetve 1949-ben létrejött a helyi mezőgazdasági szövetkezet (Efsz).

Mai jelentősége

A település óvodával, szlovák tannyelvű alapiskolával, művelődési házzal, Csemadok-alapszervezettel rendelkezik. A falu földjeinek többségét az ímelyi székhelyű Agrocoop használja, mely 1995-ben létesült a mezőgazdasági szövetkezet átalakulásával. Szlovákia egyik legnagyobb burgonyatermesztőjének számító Agrocoop burgonyatisztító és burgonyacsomagoló üzemet is működtet a faluban, mintegy 150 lakosnak biztosítva munkalehetőséget. Búza-, árpa-, kukoricatermesztéssel, tejelő szarvasmarha- és disznótartással (3500-4000 sertés) is foglalkoznak. Határában szőlőtermesztés folyik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

IMLŐD. vagy Imól. Magyar falu Komárom Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik Perbetétől nem meszsze, réttye, legelője elég, nádgya saját szükségére van, réttyeinek, és legelőinek egy részét az áradások járják.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Imely magyar falu Komárom vármegyében, Nyitra vize mellett, Komáromhoz éjszakra 2 mérföldnyire, 1086 katholikus, 4 evangélikus, 192 református, 11 zsidó lakossal, katholikus anya-, református fiókegyházzal. Határa 5133 hold, mellyből 4250 holdat árviz jár. Földe részint homokos, részint lapályos, fekete agyag. Az egész határt jobbágyság birja, majorság itt nincs. Földes ura az esztergomi érsek

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Imely, magyar nagyközség, a Nyitra folyó mellett. Házainak száma 264, lakosaié 1478. Vallásuk róm. kath. és ref ., azonban a katholikusok a lakosságnak körülbelül háromnegyed részét teszik. Postája Naszvad, távírója Ógyalla, vasúti állomása Érsekújvár. Van itt két templom, melyek közül a katholikus 1802-ben, a református pedig 1888-ban épült. Legrégibb földesura az esztergomi érsekség, mely itt mindvégig birtokos volt. Első elnevezése Inő alakot tűntet föl. 1408-ban Eme, 1438-ban pedig Imee néven van említve. Határában kelta leleteket találnak a mi a község területének ősi települését bizonyítja. Újabb telepesei tótok voltak, a kiknek az utódai azonban teljesen megmagyarosodtak. Szállás nevű dűlője hajdan csata színhelye, vagy táborozó hely lehetett, mert itt ma is sok csontot, fegyverrészeket és más hasonló tárgyakat találnak. Tény, hogy a török világban ez a község is elpusztult és ennek az emlékezetét is érdekesen örökíti meg három dűlőnév, melyek közül a Kemenczeháti rétségen a törökök elől menekülő lakosok kemenczéket raktak és ott sütöttek-főztek. Akkortájt természetesen nagykiterjedésű ingovány vette körül ezt a helyet, s így kellő menedéket nyújtott. Közelében van a Hordóhát, a melyen át a bujdosók élelmüket hordták és a Szénáshát dűlő, a honnan marháik számára szénát kaszáltak. Ide tartozik Udvarnoky puszta is.

Magyar Katolikus Lexikon

Imely, v. Komárom vm. (Imel, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. érsekújvári esp. ker-ében. - 1312: Hemeu. Első tp-át 1332 e. ismeretlen, a mait Ker. Szt János tit-ra sztelték. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1787: alapították újra. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1910: m., szl., 1940: m. - Lakói 1910: 1185 r.k., 318 ref., 18 izr., 3 egyéb; össz. 1524; 1940: 1614 r.k., 4 ev., 301 ref., 12 izr., 3 egyéb, össz. 1934; 1991: össz. 2273, m. 1159 (50,99%); 2001: össz. 2227, m. 1036 (46,52%). **

Blaskovics József

1910. 6. 12.
Imely - megszületett
Nyárasd - tanított
Galánta - tanított
Imely - tanított
Bazin - tanított
1990. 07. 06.
Prága - elhunyt
Névelőfordulások
1312
Hemeu
1333
Emew
1405
Eme
1408
Eme
1438
Imee
1773
Imöl,
1786
Imöl,
1808
Imöl, Imel,
1863
Imely,
1920
Imel,
1927
Imeľ, Imely,
1938
Imely,
1945
Imeľ, Imely,
1948
Imeľ
1994
Imely

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Blaskovics József tér (Nám. J. Blaskovicsa) 507/11
Telefon: 0357686101
Fax: 0357686285

Honlap: obecimel.sk
Polgármester:
Tyukos František (Független)

Képviselő-testület:
Harisová Viktória (Független)
Bacigál Michal (MOST - HÍD)
Kucman Michal (MOST - HÍD)
Petrík Marek (MOST - HÍD)
Kesan Ladislav (MOST - HÍD)
Tóth Marián (SMK-MKP)
Kovácsová Alica (SMK-MKP)
Závodský Ladislav (SMK-MKP)
Tóthová Gyöngyike (SMK-MKP)
Független 11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 44% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 44% SMK-MKP 4 képviselö 9 képviselö
Imelyi Posta

Obchodná 2

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Iskola ulica 89/7

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Zdravotnícka 622/28

Imelyi Anyakönyvi Hivatal

Blaskovics József tér 507/11

Imelyi Községi Hivatal

Blaskovics József tér 507/11

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1320 96%
szlovákok 7 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 54 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1381
magyarok 1374 90%
szlovákok 148 10%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1524
magyarok 1068 65%
szlovákok 550 34%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
egyéb 17 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1640
magyarok 1918 99%
szlovákok 4 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 12 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1934
magyarok 1159 51%
szlovákok 1097 48%
romák 0 0%
csehek 16 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2273
magyarok 1036 47%
szlovákok 1159 52%
romák 0 0%
csehek 13 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 19 1%
összlétszám 2227
magyarok 878 43%
szlovákok 1125 55%
romák 2 0%
csehek 12 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 36 2%
összlétszám 2054
magyarok 782 39%
szlovákok 1159 58%
romák 0 0%
csehek 10 1%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 28 1%
összlétszám 1982
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1694
Választási részvétel: 53.78 %
Kiadott boríték: 911
Bedobott boríték: 911

Polgármester

Érvényes szavazólap: 892
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tyukos František 605 67.83 % Független
Tóthová Gyöngyike 202 22.65 % SMK-MKP
Kováč Jozef 85 9.53 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Tóth Marián 496 SMK-MKP
Bacigál Michal 454 MOST - HÍD
Kucman Michal 449 MOST - HÍD
Petrík Marek 427 MOST - HÍD
Harisová Viktória 421 Független
Kovácsová Alica 348 SMK-MKP
Kesan Ladislav 344 MOST - HÍD
Závodský Ladislav 311 SMK-MKP
Tóthová Gyöngyike 305 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 44.44% MOST - HÍD 4 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1716
Választási részvétel: 7.58 %
Kiadott boríték: 130
Bedobott boríték: 130
Választásra jogosult: 1715
Választási részvétel: 5.13 %
Kiadott boríték: 88
Bedobott boríték: 88
Választásra jogosult: 1 697
Választási részvétel: 11,66 %
Kiadott boríték: 198
Bedobott boríték: 198

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 125
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 194
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 74 59.20 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 29 23.20 % SMER - SD
Peter Oremus 12 9.60 % Független
Stanislav Kováč 6 4.80 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 3 2.40 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 1 0.80 % MS
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 20 23.26% SMER - SD
Milan Belica 56 28.87 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Iván Farkas 46 23.71 % SMK-MKP
Peter Oremus 34 17.53 % Független
Milan Uhrík 19 9.79 % ĽSNS
László Hajdu 16 8.25 % MKDA
Ján Greššo 13 6.70 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 9 4.64 % Független
Ján Marko 1 0.52 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 128
Érvényes szavazólap: 193
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Norbert Becse 63 49.22% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 59 46.09% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Olga Szabó 40 31.25% SMK-MKP
Zsolt Sebö 39 30.47% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Árpád Horváth 38 29.69% SMK-MKP
Csaba Földes 36 28.13% SMK-MKP
Éva Hortai 36 28.13% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Attila Petheő 33 25.78% SMK-MKP
Lajos Csóka 30 23.44% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
László Stubendek 30 23.44% SMK-MKP
Anton Marek 28 21.88% Független
Tihamér Gyarmati 28 21.88% SMK-MKP
Rozália Szalay 25 19.53% SMK-MKP
Tamás Varga 24 18.75% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 22 17.19% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Miroslav Adamik 18 14.06% Független
Anna Žigová 17 13.28% KDH, SMER - SD
Rudolf Čerňanský 17 13.28% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Štefan Kucsera 15 11.72% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Milan Opálka 10 7.81% KSS
György Batta 8 6.25% Független
Robert Dick 7 5.47% MS
Tamara Podmanická 6 4.69% SMS
Milan Lehocký 5 3.91% Független
Ladislav Tóth 5 3.91% KSS
Tibor Mayer 5 3.91% Független
Mária Csákiová 5 3.91% MS
Karel Krejčí 4 3.13% KSS
Konštantín Glič 4 3.13% KDH, SMER - SD
Jozef Petráš 3 2.34% KSS
Ján Pikor 3 2.34% Független
Pavol Tausk 3 2.34% KSS
Lívia Csíková 3 2.34% MS
Peter Getler 2 1.56% SMS
Dušan Tulpík 2 1.56% ĽS-HZDS
Károly Less 1 0.78% Független
Norbert Becse 95 49.22% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 91 47.15% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Miklós Viola 64 33.16% SMK-MKP
Anna Žigová 49 25.39% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Földes 49 25.39% SMK-MKP
Ladislav Ágh 48 24.87% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Árpád Horváth 44 22.80% SMK-MKP
Klaudia Bertoková 40 20.73% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Marián Molnár 40 20.73% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Tihamér Gyarmati 36 18.65% SMK-MKP
László Szendi 36 18.65% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
László Stubendek 35 18.13% Független
Imre Knirs 35 18.13% SMK-MKP
Csaba Cúth 33 17.10% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Örs Orosz 31 16.06% SMK-MKP
Tamás Varga 26 13.47% Független
Tibor Forró 26 13.47% Független
Péter Varga 26 13.47% SMK-MKP
Attila Forgács 26 13.47% Független
Tímea Szénássy 26 13.47% Független
Attila Petheő 25 12.95% Független
Karol Farkas 24 12.44% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Károly Less 24 12.44% Független
Daniel Mikula 24 12.44% ĽS Naše Slovensko
František Bartoš 20 10.36% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 19 9.84% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 14 7.25% MKDA-MKDSZ
Anton Teleki 10 5.18% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Tóth 7 3.63% KSS
Gyula Köles 7 3.63% Független
Lýdia Siposová 6 3.11% NAJ
Jozef Lehotkai 4 2.07% NAJ
Jozef Jakubec 4 2.07% NAJ
Milan Šuch 3 1.55% NAJ
Pavol Tausk 2 1.04% KSS
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 16.18 %
Ógyalla 611 13.27 %
Komáromszentpéter 195 4.23 %
Naszvad 133 2.89 %
Újgyalla 103 2.24 %
Perbete 97 2.11 %
Gúta 96 2.08 %
Bajcs 57 1.24 %
Hetény 57 1.24 %
Szilasháza 53 1.15 %
Imely 49 1.06 %
Komáromfüss 46 1.00 %
Megyercs 46 1.00 %
Bátorkeszi 44 0.96 %
Nagykeszi 43 0.93 %
Marcelháza 40 0.87 %
Szilas 35 0.76 %
Keszegfalva 33 0.72 %
Izsa 32 0.69 %
Csallóközaranyos 26 0.56 %
Martos 26 0.56 %
Nemesócsa 25 0.54 %
Ifjúságfalva 24 0.52 %
Búcs 23 0.50 %
Karva 18 0.39 %
Madar 17 0.37 %
Ekel 15 0.33 %
Dunamocs 13 0.28 %
Lakszakállas 13 0.28 %
Zsemlékes 9 0.20 %
Újpuszta 8 0.17 %
Dunaradvány 8 0.17 %
Vágfüzes 7 0.15 %
Virt 7 0.15 %
Tany 6 0.13 %
Bogyarét 6 0.13 %
Bogya 6 0.13 %
Pat 5 0.11 %
Csicsó 4 0.09 %
Gellér 2 0.04 %
Kolozsnéma 2 0.04 %
Komárom 342 10.39 %
Ógyalla 57 1.73 %
Naszvad 31 0.94 %
Gúta 25 0.76 %
Újgyalla 19 0.58 %
Perbete 19 0.58 %
Bajcs 16 0.49 %
Komáromszentpéter 14 0.43 %
Izsa 13 0.39 %
Imely 10 0.30 %
Megyercs 9 0.27 %
Marcelháza 8 0.24 %
Dunamocs 6 0.18 %
Szilasháza 6 0.18 %
Karva 6 0.18 %
Keszegfalva 5 0.15 %
Nemesócsa 5 0.15 %
Bátorkeszi 5 0.15 %
Ekel 5 0.15 %
Nagykeszi 4 0.12 %
Komáromfüss 4 0.12 %
Csallóközaranyos 4 0.12 %
Martos 4 0.12 %
Madar 4 0.12 %
Hetény 3 0.09 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Újpuszta 3 0.09 %
Dunaradvány 3 0.09 %
Pat 2 0.06 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Ifjúságfalva 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Bogya 1 0.03 %
Búcs 1 0.03 %
Csicsó 1 0.03 %
Vágfüzes 1 0.03 %
Bogyarét 1 0.03 %
Tany 1 0.03 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 55.38 %
Gúta 736 49.53 %
Naszvad 98 6.59 %
Ógyalla 79 5.32 %
Keszegfalva 53 3.57 %
Marcelháza 44 2.96 %
Komáromszentpéter 43 2.89 %
Perbete 40 2.69 %
Nemesócsa 37 2.49 %
Bátorkeszi 36 2.42 %
Lakszakállas 35 2.36 %
Bajcs 30 2.02 %
Dunamocs 30 2.02 %
Ifjúságfalva 29 1.95 %
Ekel 29 1.95 %
Hetény 27 1.82 %
Imely 26 1.75 %
Izsa 22 1.48 %
Csallóközaranyos 21 1.41 %
Tany 20 1.35 %
Megyercs 19 1.28 %
Nagykeszi 18 1.21 %
Dunaradvány 17 1.14 %
Búcs 16 1.08 %
Újgyalla 14 0.94 %
Vágfüzes 13 0.87 %
Csicsó 13 0.87 %
Madar 12 0.81 %
Karva 11 0.74 %
Martos 10 0.67 %
Komáromfüss 9 0.61 %
Szilas 8 0.54 %
Szilasháza 8 0.54 %
Bogyarét 8 0.54 %
Bogya 8 0.54 %
Virt 8 0.54 %
Kolozsnéma 7 0.47 %
Pat 6 0.40 %
Gellér 4 0.27 %
Újpuszta 2 0.13 %
Zsemlékes 2 0.13 %
Komárom 1 389 58.12 %
Gúta 265 11.09 %
Ógyalla 153 6.40 %
Naszvad 143 5.98 %
Bátorkeszi 130 5.44 %
Komáromszentpéter 122 5.10 %
Perbete 114 4.77 %
Dunamocs 111 4.64 %
Búcs 90 3.77 %
Martos 88 3.68 %
Hetény 87 3.64 %
Marcelháza 83 3.47 %
Izsa 75 3.14 %
Lakszakállas 74 3.10 %
Nemesócsa 71 2.97 %
Keszegfalva 71 2.97 %
Csallóközaranyos 65 2.72 %
Ekel 65 2.72 %
Csicsó 55 2.30 %
Dunaradvány 48 2.01 %
Nagykeszi 46 1.92 %
Bajcs 43 1.80 %
Tany 41 1.72 %
Pat 40 1.67 %
Megyercs 36 1.51 %
Komáromfüss 34 1.42 %
Szilas 30 1.26 %
Virt 29 1.21 %
Karva 28 1.17 %
Vágfüzes 26 1.09 %
Imely 25 1.05 %
Kolozsnéma 23 0.96 %
Bogya 22 0.92 %
Madar 20 0.84 %
Gellér 11 0.46 %
Szilasháza 6 0.25 %
Ifjúságfalva 6 0.25 %
Bogyarét 3 0.13 %
Újgyalla 3 0.13 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 94.10 %
Gúta 323 23.82 %
Komáromszentpéter 245 18.07 %
Ógyalla 228 16.81 %
Csicsó 215 15.86 %
Naszvad 197 14.53 %
Nemesócsa 184 13.57 %
Perbete 170 12.54 %
Marcelháza 168 12.39 %
Dunamocs 138 10.18 %
Bátorkeszi 134 9.88 %
Ekel 127 9.37 %
Lakszakállas 117 8.63 %
Csallóközaranyos 117 8.63 %
Búcs 115 8.48 %
Hetény 114 8.41 %
Dunaradvány 111 8.19 %
Nagykeszi 100 7.37 %
Tany 95 7.01 %
Komáromfüss 92 6.78 %
Izsa 92 6.78 %
Kolozsnéma 80 5.90 %
Madar 73 5.38 %
Szilas 70 5.16 %
Keszegfalva 65 4.79 %
Martos 63 4.65 %
Karva 57 4.20 %
Gellér 52 3.83 %
Megyercs 50 3.69 %
Imely 49 3.61 %
Bogya 46 3.39 %
Bajcs 41 3.02 %
Vágfüzes 41 3.02 %
Pat 40 2.95 %
Virt 28 2.06 %
Bogyarét 26 1.92 %
Ifjúságfalva 20 1.47 %
Zsemlékes 13 0.96 %
Újgyalla 9 0.66 %
Szilasháza 4 0.29 %
Újpuszta 2 0.15 %
Komárom 331 66.73 %
Ógyalla 188 37.90 %
Újgyalla 100 20.16 %
Naszvad 60 12.10 %
Komáromszentpéter 38 7.66 %
Gúta 35 7.06 %
Szilasháza 26 5.24 %
Imely 24 4.84 %
Újpuszta 22 4.44 %
Perbete 20 4.03 %
Izsa 18 3.63 %
Marcelháza 15 3.02 %
Bajcs 14 2.82 %
Keszegfalva 10 2.02 %
Nemesócsa 8 1.61 %
Nagykeszi 8 1.61 %
Dunaradvány 7 1.41 %
Zsemlékes 6 1.21 %
Hetény 6 1.21 %
Bátorkeszi 5 1.01 %
Ifjúságfalva 4 0.81 %
Ekel 4 0.81 %
Martos 4 0.81 %
Lakszakállas 4 0.81 %
Megyercs 3 0.60 %
Dunamocs 3 0.60 %
Pat 3 0.60 %
Komáromfüss 3 0.60 %
Madar 2 0.40 %
Tany 2 0.40 %
Karva 2 0.40 %
Virt 2 0.40 %
Vágfüzes 2 0.40 %
Bogyarét 1 0.20 %
Csicsó 1 0.20 %
Kolozsnéma 1 0.20 %
Bogya 1 0.20 %
Csallóközaranyos 1 0.20 %
Gellér 1 0.20 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 108.97 %
Ógyalla 107 15.74 %
Naszvad 82 12.06 %
Gúta 55 8.09 %
Újgyalla 38 5.59 %
Perbete 33 4.85 %
Komáromszentpéter 30 4.41 %
Bajcs 25 3.68 %
Izsa 22 3.24 %
Imely 20 2.94 %
Megyercs 19 2.79 %
Szilasháza 18 2.65 %
Nemesócsa 16 2.35 %
Csallóközaranyos 16 2.35 %
Bátorkeszi 16 2.35 %
Marcelháza 16 2.35 %
Keszegfalva 15 2.21 %
Zsemlékes 14 2.06 %
Dunamocs 14 2.06 %
Karva 13 1.91 %
Hetény 12 1.76 %
Ekel 11 1.62 %
Lakszakállas 11 1.62 %
Komáromfüss 9 1.32 %
Madar 9 1.32 %
Tany 8 1.18 %
Csicsó 8 1.18 %
Ifjúságfalva 7 1.03 %
Nagykeszi 6 0.88 %
Pat 6 0.88 %
Martos 5 0.74 %
Szilas 3 0.44 %
Virt 3 0.44 %
Bogyarét 2 0.29 %
Újpuszta 2 0.29 %
Búcs 2 0.29 %
Kolozsnéma 2 0.29 %
Dunaradvány 2 0.29 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 16.44 %
Ógyalla 62 2.44 %
Gúta 59 2.33 %
Naszvad 33 1.30 %
Perbete 30 1.18 %
Komáromszentpéter 29 1.14 %
Marcelháza 28 1.10 %
Nemesócsa 21 0.83 %
Izsa 21 0.83 %
Bátorkeszi 20 0.79 %
Csallóközaranyos 19 0.75 %
Keszegfalva 16 0.63 %
Dunamocs 16 0.63 %
Bajcs 14 0.55 %
Lakszakállas 13 0.51 %
Nagykeszi 11 0.43 %
Újgyalla 11 0.43 %
Ekel 11 0.43 %
Karva 10 0.39 %
Hetény 10 0.39 %
Megyercs 10 0.39 %
Búcs 9 0.35 %
Szilas 9 0.35 %
Ifjúságfalva 9 0.35 %
Imely 7 0.28 %
Tany 7 0.28 %
Csicsó 7 0.28 %
Madar 6 0.24 %
Bogya 6 0.24 %
Dunaradvány 6 0.24 %
Komáromfüss 6 0.24 %
Martos 4 0.16 %
Vágfüzes 4 0.16 %
Gellér 4 0.16 %
Kolozsnéma 3 0.12 %
Virt 3 0.12 %
Szilasháza 3 0.12 %
Pat 3 0.12 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 130.60 %
Gúta 281 21.55 %
Ógyalla 212 16.26 %
Komáromszentpéter 176 13.50 %
Marcelháza 142 10.89 %
Naszvad 137 10.51 %
Perbete 128 9.82 %
Dunamocs 119 9.13 %
Bátorkeszi 112 8.59 %
Hetény 103 7.90 %
Dunaradvány 95 7.29 %
Búcs 90 6.90 %
Ekel 86 6.60 %
Csallóközaranyos 85 6.52 %
Csicsó 83 6.37 %
Nemesócsa 82 6.29 %
Izsa 71 5.44 %
Kolozsnéma 67 5.14 %
Madar 64 4.91 %
Lakszakállas 64 4.91 %
Keszegfalva 51 3.91 %
Pat 44 3.37 %
Karva 43 3.30 %
Tany 41 3.14 %
Megyercs 40 3.07 %
Martos 36 2.76 %
Imely 35 2.68 %
Nagykeszi 35 2.68 %
Komáromfüss 33 2.53 %
Vágfüzes 33 2.53 %
Gellér 27 2.07 %
Bogya 26 1.99 %
Bajcs 26 1.99 %
Szilas 23 1.76 %
Bogyarét 16 1.23 %
Ifjúságfalva 13 1.00 %
Virt 10 0.77 %
Szilasháza 3 0.23 %
Újgyalla 3 0.23 %
Zsemlékes 1 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 5.30 %
Ógyalla 65 1.24 %
Naszvad 28 0.54 %
Gúta 25 0.48 %
Izsa 21 0.40 %
Újgyalla 16 0.31 %
Ekel 16 0.31 %
Megyercs 15 0.29 %
Komáromszentpéter 14 0.27 %
Bátorkeszi 12 0.23 %
Bajcs 9 0.17 %
Pat 8 0.15 %
Nemesócsa 8 0.15 %
Madar 8 0.15 %
Marcelháza 8 0.15 %
Keszegfalva 7 0.13 %
Csallóközaranyos 7 0.13 %
Perbete 6 0.11 %
Zsemlékes 6 0.11 %
Szilasháza 6 0.11 %
Lakszakállas 6 0.11 %
Ifjúságfalva 5 0.10 %
Karva 5 0.10 %
Búcs 5 0.10 %
Hetény 5 0.10 %
Imely 4 0.08 %
Dunaradvány 3 0.06 %
Martos 3 0.06 %
Csicsó 3 0.06 %
Szilas 2 0.04 %
Dunamocs 2 0.04 %
Tany 2 0.04 %
Komáromfüss 2 0.04 %
Nagykeszi 2 0.04 %
Bogya 2 0.04 %
Bogyarét 1 0.02 %
Újpuszta 1 0.02 %
Kolozsnéma 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 189.69 %
Komáromszentpéter 777 105.43 %
Ógyalla 620 84.12 %
Gúta 224 30.39 %
Perbete 192 26.05 %
Hetény 181 24.56 %
Újgyalla 177 24.02 %
Naszvad 165 22.39 %
Bátorkeszi 136 18.45 %
Marcelháza 121 16.42 %
Keszegfalva 108 14.65 %
Nagykeszi 95 12.89 %
Izsa 92 12.48 %
Imely 91 12.35 %
Bajcs 88 11.94 %
Búcs 82 11.13 %
Nemesócsa 77 10.45 %
Madar 76 10.31 %
Csallóközaranyos 75 10.18 %
Komáromfüss 72 9.77 %
Megyercs 67 9.09 %
Szilas 65 8.82 %
Martos 61 8.28 %
Szilasháza 51 6.92 %
Dunamocs 46 6.24 %
Karva 43 5.83 %
Lakszakállas 41 5.56 %
Vágfüzes 41 5.56 %
Csicsó 40 5.43 %
Ekel 37 5.02 %
Ifjúságfalva 34 4.61 %
Dunaradvány 33 4.48 %
Pat 28 3.80 %
Tany 28 3.80 %
Újpuszta 17 2.31 %
Bogyarét 16 2.17 %
Bogya 15 2.04 %
Virt 13 1.76 %
Kolozsnéma 7 0.95 %
Gellér 6 0.81 %
Zsemlékes 5 0.68 %
Komárom 197 9.05 %
Ógyalla 50 2.30 %
Gúta 16 0.73 %
Naszvad 15 0.69 %
Komáromszentpéter 12 0.55 %
Újgyalla 12 0.55 %
Perbete 11 0.51 %
Bajcs 7 0.32 %
Hetény 6 0.28 %
Pat 5 0.23 %
Nemesócsa 5 0.23 %
Keszegfalva 5 0.23 %
Bátorkeszi 5 0.23 %
Marcelháza 5 0.23 %
Szilasháza 4 0.18 %
Imely 4 0.18 %
Izsa 4 0.18 %
Csallóközaranyos 4 0.18 %
Dunamocs 4 0.18 %
Karva 4 0.18 %
Ekel 4 0.18 %
Megyercs 4 0.18 %
Zsemlékes 3 0.14 %
Nagykeszi 3 0.14 %
Lakszakállas 2 0.09 %
Újpuszta 2 0.09 %
Gellér 2 0.09 %
Komáromfüss 2 0.09 %
Szilas 2 0.09 %
Búcs 2 0.09 %
Dunaradvány 2 0.09 %
Tany 1 0.05 %
Ifjúságfalva 1 0.05 %
Madar 1 0.05 %
Virt 1 0.05 %
Martos 1 0.05 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 8.42 %
Komárom 202 7.94 %
Gúta 65 2.56 %
Ógyalla 53 2.08 %
Marcelháza 42 1.65 %
Perbete 40 1.57 %
Naszvad 40 1.57 %
Dunamocs 33 1.30 %
Búcs 28 1.10 %
Megyercs 28 1.10 %
Bátorkeszi 26 1.02 %
Hetény 25 0.98 %
Nemesócsa 19 0.75 %
Csicsó 18 0.71 %
Csallóközaranyos 18 0.71 %
Ekel 17 0.67 %
Dunaradvány 16 0.63 %
Imely 14 0.55 %
Karva 14 0.55 %
Madar 13 0.51 %
Keszegfalva 12 0.47 %
Bajcs 12 0.47 %
Martos 11 0.43 %
Pat 11 0.43 %
Tany 11 0.43 %
Lakszakállas 11 0.43 %
Izsa 10 0.39 %
Szilas 9 0.35 %
Nagykeszi 8 0.31 %
Újgyalla 8 0.31 %
Komáromfüss 8 0.31 %
Kolozsnéma 3 0.12 %
Virt 2 0.08 %
Vágfüzes 2 0.08 %
Újpuszta 1 0.04 %
Szilasháza 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 12.02 %
Ógyalla 201 4.10 %
Komáromfüss 158 3.23 %
Komáromszentpéter 130 2.65 %
Csicsó 104 2.12 %
Gúta 100 2.04 %
Lakszakállas 99 2.02 %
Szilas 91 1.86 %
Nagykeszi 90 1.84 %
Naszvad 88 1.80 %
Hetény 87 1.78 %
Nemesócsa 74 1.51 %
Perbete 72 1.47 %
Tany 65 1.33 %
Megyercs 55 1.12 %
Újgyalla 53 1.08 %
Csallóközaranyos 46 0.94 %
Keszegfalva 46 0.94 %
Ekel 42 0.86 %
Bajcs 41 0.84 %
Marcelháza 31 0.63 %
Bátorkeszi 30 0.61 %
Izsa 30 0.61 %
Búcs 28 0.57 %
Bogya 27 0.55 %
Ifjúságfalva 27 0.55 %
Kolozsnéma 26 0.53 %
Imely 24 0.49 %
Dunamocs 21 0.43 %
Gellér 19 0.39 %
Szilasháza 18 0.37 %
Madar 17 0.35 %
Dunaradvány 16 0.33 %
Martos 15 0.31 %
Karva 15 0.31 %
Zsemlékes 12 0.24 %
Bogyarét 12 0.24 %
Virt 7 0.14 %
Vágfüzes 4 0.08 %
Pat 4 0.08 %
Újpuszta 3 0.06 %
Komárom 690 18.73 %
Ógyalla 244 6.63 %
Komáromszentpéter 175 4.75 %
Gúta 115 3.12 %
Hetény 100 2.72 %
Újgyalla 93 2.53 %
Naszvad 80 2.17 %
Perbete 57 1.55 %
Bátorkeszi 47 1.28 %
Komáromfüss 47 1.28 %
Bajcs 46 1.25 %
Nagykeszi 43 1.17 %
Marcelháza 42 1.14 %
Szilasháza 40 1.09 %
Imely 40 1.09 %
Ifjúságfalva 37 1.00 %
Keszegfalva 37 1.00 %
Szilas 36 0.98 %
Megyercs 33 0.90 %
Izsa 31 0.84 %
Nemesócsa 27 0.73 %
Csallóközaranyos 26 0.71 %
Madar 21 0.57 %
Pat 20 0.54 %
Lakszakállas 19 0.52 %
Búcs 19 0.52 %
Karva 18 0.49 %
Martos 18 0.49 %
Dunaradvány 16 0.43 %
Dunamocs 16 0.43 %
Tany 15 0.41 %
Ekel 15 0.41 %
Csicsó 11 0.30 %
Zsemlékes 7 0.19 %
Újpuszta 6 0.16 %
Bogyarét 6 0.16 %
Virt 6 0.16 %
Vágfüzes 6 0.16 %
Gellér 5 0.14 %
Kolozsnéma 4 0.11 %
Bogya 4 0.11 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 8.42 %
Ógyalla 42 2.00 %
Gúta 41 1.95 %
Naszvad 28 1.33 %
Újgyalla 21 1.00 %
Komáromszentpéter 16 0.76 %
Nemesócsa 14 0.67 %
Marcelháza 13 0.62 %
Perbete 10 0.48 %
Megyercs 10 0.48 %
Csallóközaranyos 7 0.33 %
Dunamocs 7 0.33 %
Imely 7 0.33 %
Bátorkeszi 7 0.33 %
Ekel 5 0.24 %
Karva 5 0.24 %
Izsa 5 0.24 %
Martos 5 0.24 %
Búcs 5 0.24 %
Keszegfalva 4 0.19 %
Ifjúságfalva 4 0.19 %
Bajcs 4 0.19 %
Komáromfüss 4 0.19 %
Szilasháza 4 0.19 %
Nagykeszi 4 0.19 %
Zsemlékes 3 0.14 %
Dunaradvány 3 0.14 %
Kolozsnéma 3 0.14 %
Szilas 2 0.10 %
Bogya 2 0.10 %
Hetény 2 0.10 %
Tany 1 0.05 %
Csicsó 1 0.05 %
Pat 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Madar 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Virt 1 0.05 %
Vágfüzes 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.08 %
Ógyalla 523 18.60 %
Komáromszentpéter 191 6.79 %
Gúta 133 4.73 %
Naszvad 122 4.34 %
Perbete 103 3.66 %
Hetény 95 3.38 %
Bajcs 70 2.49 %
Újgyalla 69 2.45 %
Nagykeszi 65 2.31 %
Komáromfüss 63 2.24 %
Bátorkeszi 57 2.03 %
Nemesócsa 54 1.92 %
Imely 48 1.71 %
Megyercs 45 1.60 %
Szilas 45 1.60 %
Marcelháza 45 1.60 %
Izsa 40 1.42 %
Búcs 38 1.35 %
Csallóközaranyos 38 1.35 %
Keszegfalva 37 1.32 %
Ifjúságfalva 32 1.14 %
Lakszakállas 31 1.10 %
Madar 23 0.82 %
Ekel 23 0.82 %
Szilasháza 23 0.82 %
Martos 21 0.75 %
Tany 19 0.68 %
Dunamocs 19 0.68 %
Karva 19 0.68 %
Csicsó 18 0.64 %
Dunaradvány 13 0.46 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 263.23 %
Gúta 354 41.45 %
Ógyalla 145 16.98 %
Komáromszentpéter 136 15.93 %
Marcelháza 121 14.17 %
Naszvad 114 13.35 %
Bátorkeszi 97 11.36 %
Perbete 95 11.12 %
Izsa 84 9.84 %
Dunamocs 78 9.13 %
Hetény 76 8.90 %
Keszegfalva 74 8.67 %
Nemesócsa 68 7.96 %
Csallóközaranyos 66 7.73 %
Dunaradvány 57 6.67 %
Búcs 54 6.32 %
Ekel 54 6.32 %
Lakszakállas 42 4.92 %
Pat 42 4.92 %
Nagykeszi 41 4.80 %
Martos 39 4.57 %
Madar 38 4.45 %
Csicsó 37 4.33 %
Megyercs 35 4.10 %
Imely 35 4.10 %
Tany 29 3.40 %
Komáromfüss 27 3.16 %
Vágfüzes 25 2.93 %
Karva 24 2.81 %
Szilas 23 2.69 %
Bajcs 23 2.69 %
Kolozsnéma 16 1.87 %
Újgyalla 12 1.41 %
Szilasháza 11 1.29 %
Bogya 9 1.05 %
Ifjúságfalva 9 1.05 %
Virt 8 0.94 %
Gellér 7 0.82 %
Bogyarét 3 0.35 %
Újpuszta 1 0.12 %
Zsemlékes 1 0.12 %
Komárom 561 12.17 %
Nagykeszi 169 3.67 %
Ógyalla 141 3.06 %
Gúta 126 2.73 %
Komáromszentpéter 117 2.54 %
Perbete 75 1.63 %
Naszvad 75 1.63 %
Nemesócsa 73 1.58 %
Komáromfüss 65 1.41 %
Hetény 63 1.37 %
Csallóközaranyos 58 1.26 %
Szilas 50 1.09 %
Keszegfalva 50 1.09 %
Megyercs 47 1.02 %
Ekel 45 0.98 %
Bátorkeszi 42 0.91 %
Csicsó 39 0.85 %
Búcs 37 0.80 %
Imely 36 0.78 %
Marcelháza 36 0.78 %
Izsa 36 0.78 %
Újgyalla 36 0.78 %
Tany 33 0.72 %
Lakszakállas 33 0.72 %
Dunamocs 27 0.59 %
Martos 26 0.56 %
Bajcs 26 0.56 %
Bogya 21 0.46 %
Ifjúságfalva 21 0.46 %
Karva 18 0.39 %
Dunaradvány 17 0.37 %
Madar 14 0.30 %
Pat 13 0.28 %
Kolozsnéma 12 0.26 %
Bogyarét 7 0.15 %
Vágfüzes 7 0.15 %
Szilasháza 5 0.11 %
Virt 5 0.11 %
Gellér 5 0.11 %
Újpuszta 4 0.09 %
Zsemlékes 3 0.07 %
Komárom 208 3.59 %
Ógyalla 37 0.64 %
Gúta 26 0.45 %
Naszvad 23 0.40 %
Komáromszentpéter 17 0.29 %
Perbete 12 0.21 %
Újgyalla 12 0.21 %
Bajcs 7 0.12 %
Csallóközaranyos 7 0.12 %
Bátorkeszi 6 0.10 %
Imely 6 0.10 %
Dunamocs 6 0.10 %
Marcelháza 6 0.10 %
Ekel 5 0.09 %
Zsemlékes 4 0.07 %
Izsa 4 0.07 %
Megyercs 3 0.05 %
Dunaradvány 3 0.05 %
Búcs 3 0.05 %
Madar 3 0.05 %
Szilasháza 3 0.05 %
Nagykeszi 3 0.05 %
Újpuszta 3 0.05 %
Karva 2 0.03 %
Hetény 2 0.03 %
Keszegfalva 2 0.03 %
Szilas 2 0.03 %
Ifjúságfalva 2 0.03 %
Tany 2 0.03 %
Vágfüzes 1 0.02 %
Martos 1 0.02 %
Nemesócsa 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Kolozsnéma 1 0.02 %
Pat 1 0.02 %
Komáromfüss 1 0.02 %
Virt 1 0.02 %
Lakszakállas 1 0.02 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 38.81 %
Ógyalla 210 7.55 %
Komáromszentpéter 159 5.72 %
Gúta 104 3.74 %
Naszvad 82 2.95 %
Újgyalla 79 2.84 %
Hetény 67 2.41 %
Perbete 58 2.09 %
Marcelháza 55 1.98 %
Nagykeszi 52 1.87 %
Keszegfalva 48 1.73 %
Megyercs 47 1.69 %
Szilas 41 1.47 %
Búcs 40 1.44 %
Imely 40 1.44 %
Komáromfüss 38 1.37 %
Nemesócsa 37 1.33 %
Izsa 36 1.29 %
Csallóközaranyos 32 1.15 %
Ifjúságfalva 31 1.12 %
Bajcs 30 1.08 %
Bátorkeszi 28 1.01 %
Szilasháza 25 0.90 %
Dunamocs 20 0.72 %
Martos 19 0.68 %
Madar 19 0.68 %
Ekel 19 0.68 %
Karva 17 0.61 %
Bogya 16 0.58 %
Dunaradvány 15 0.54 %
Lakszakállas 13 0.47 %
Csicsó 11 0.40 %
Tany 11 0.40 %
Pat 7 0.25 %
Bogyarét 7 0.25 %
Zsemlékes 5 0.18 %
Újpuszta 3 0.11 %
Vágfüzes 3 0.11 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 27.85 %
Gúta 830 13.99 %
Ógyalla 373 6.29 %
Naszvad 291 4.91 %
Komáromszentpéter 290 4.89 %
Marcelháza 194 3.27 %
Bátorkeszi 183 3.09 %
Perbete 181 3.05 %
Dunamocs 156 2.63 %
Csicsó 131 2.21 %
Hetény 126 2.12 %
Ekel 119 2.01 %
Búcs 117 1.97 %
Dunaradvány 115 1.94 %
Izsa 107 1.80 %
Nemesócsa 105 1.77 %
Csallóközaranyos 101 1.70 %
Lakszakállas 99 1.67 %
Madar 94 1.58 %
Keszegfalva 93 1.57 %
Karva 82 1.38 %
Nagykeszi 75 1.26 %
Kolozsnéma 67 1.13 %
Imely 64 1.08 %
Martos 62 1.05 %
Megyercs 62 1.05 %
Vágfüzes 60 1.01 %
Tany 53 0.89 %
Pat 51 0.86 %
Komáromfüss 48 0.81 %
Bajcs 44 0.74 %
Szilas 43 0.73 %
Bogya 41 0.69 %
Gellér 38 0.64 %
Ifjúságfalva 32 0.54 %
Virt 26 0.44 %
Bogyarét 24 0.40 %
Újgyalla 21 0.35 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 65.65 %
Ógyalla 61 11.57 %
Gúta 37 7.02 %
Naszvad 28 5.31 %
Újgyalla 23 4.36 %
Izsa 17 3.23 %
Komáromszentpéter 15 2.85 %
Perbete 13 2.47 %
Bátorkeszi 9 1.71 %
Szilasháza 8 1.52 %
Nemesócsa 7 1.33 %
Keszegfalva 7 1.33 %
Ifjúságfalva 6 1.14 %
Ekel 6 1.14 %
Bajcs 6 1.14 %
Csallóközaranyos 6 1.14 %
Zsemlékes 5 0.95 %
Komáromfüss 5 0.95 %
Megyercs 5 0.95 %
Nagykeszi 4 0.76 %
Dunamocs 4 0.76 %
Újpuszta 4 0.76 %
Dunaradvány 3 0.57 %
Imely 3 0.57 %
Búcs 3 0.57 %
Kolozsnéma 3 0.57 %
Hetény 3 0.57 %
Marcelháza 3 0.57 %
Tany 2 0.38 %
Karva 2 0.38 %
Martos 1 0.19 %
Lakszakállas 1 0.19 %
Vágfüzes 1 0.19 %
Bogyarét 1 0.19 %
Pat 1 0.19 %
Csicsó 1 0.19 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 83.71 %
Ógyalla 348 77.68 %
Újgyalla 106 23.66 %
Komáromszentpéter 78 17.41 %
Naszvad 69 15.40 %
Gúta 39 8.71 %
Perbete 19 4.24 %
Imely 19 4.24 %
Izsa 17 3.79 %
Bajcs 17 3.79 %
Újpuszta 16 3.57 %
Szilasháza 13 2.90 %
Keszegfalva 12 2.68 %
Martos 11 2.46 %
Marcelháza 10 2.23 %
Bátorkeszi 9 2.01 %
Megyercs 9 2.01 %
Nemesócsa 8 1.79 %
Hetény 8 1.79 %
Ekel 7 1.56 %
Dunamocs 5 1.12 %
Ifjúságfalva 5 1.12 %
Komáromfüss 5 1.12 %
Dunaradvány 5 1.12 %
Pat 4 0.89 %
Lakszakállas 3 0.67 %
Bogya 3 0.67 %
Gellér 2 0.45 %
Nagykeszi 2 0.45 %
Csallóközaranyos 2 0.45 %
Virt 2 0.45 %
Madar 2 0.45 %
Kolozsnéma 2 0.45 %
Tany 2 0.45 %
Zsemlékes 2 0.45 %
Búcs 1 0.22 %
Vágfüzes 1 0.22 %
Bogyarét 1 0.22 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 34.42 %
Gúta 574 20.60 %
Naszvad 510 18.31 %
Ógyalla 306 10.98 %
Perbete 215 7.72 %
Komáromszentpéter 214 7.68 %
Marcelháza 154 5.53 %
Bátorkeszi 137 4.92 %
Csicsó 117 4.20 %
Hetény 113 4.06 %
Dunamocs 111 3.98 %
Dunaradvány 107 3.84 %
Ekel 104 3.73 %
Búcs 102 3.66 %
Imely 95 3.41 %
Izsa 86 3.09 %
Lakszakállas 82 2.94 %
Nemesócsa 80 2.87 %
Madar 80 2.87 %
Csallóközaranyos 78 2.80 %
Martos 72 2.58 %
Kolozsnéma 55 1.97 %
Karva 54 1.94 %
Bajcs 51 1.83 %
Megyercs 47 1.69 %
Keszegfalva 45 1.62 %
Tany 45 1.62 %
Pat 40 1.44 %
Gellér 38 1.36 %
Vágfüzes 36 1.29 %
Nagykeszi 36 1.29 %
Komáromfüss 30 1.08 %
Bogya 29 1.04 %
Szilas 28 1.01 %
Ifjúságfalva 27 0.97 %
Bogyarét 24 0.86 %
Virt 23 0.83 %
Újgyalla 7 0.25 %
Szilasháza 5 0.18 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 1 0.04 %
Komárom 320 9.40 %
Ógyalla 47 1.38 %
Gúta 20 0.59 %
Naszvad 13 0.38 %
Újgyalla 13 0.38 %
Megyercs 10 0.29 %
Csallóközaranyos 8 0.23 %
Izsa 8 0.23 %
Komáromszentpéter 7 0.21 %
Perbete 7 0.21 %
Nemesócsa 6 0.18 %
Ekel 6 0.18 %
Szilasháza 5 0.15 %
Dunaradvány 5 0.15 %
Keszegfalva 5 0.15 %
Dunamocs 4 0.12 %
Marcelháza 4 0.12 %
Komáromfüss 3 0.09 %
Imely 2 0.06 %
Hetény 2 0.06 %
Bajcs 2 0.06 %
Karva 2 0.06 %
Ifjúságfalva 2 0.06 %
Pat 1 0.03 %
Bogya 1 0.03 %
Bátorkeszi 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Martos 1 0.03 %
Tany 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Nagykeszi 1 0.03 %
Búcs 1 0.03 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 20.80 %
Gúta 275 6.23 %
Ógyalla 205 4.64 %
Dunamocs 179 4.06 %
Marcelháza 162 3.67 %
Komáromszentpéter 161 3.65 %
Perbete 150 3.40 %
Bátorkeszi 130 2.95 %
Naszvad 130 2.95 %
Búcs 119 2.70 %
Hetény 107 2.42 %
Dunaradvány 103 2.33 %
Karva 93 2.11 %
Ekel 84 1.90 %
Csicsó 81 1.84 %
Lakszakállas 78 1.77 %
Madar 77 1.74 %
Izsa 77 1.74 %
Csallóközaranyos 62 1.40 %
Kolozsnéma 44 1.00 %
Martos 40 0.91 %
Nemesócsa 40 0.91 %
Keszegfalva 38 0.86 %
Vágfüzes 35 0.79 %
Pat 34 0.77 %
Bajcs 31 0.70 %
Komáromfüss 31 0.70 %
Tany 29 0.66 %
Bogya 29 0.66 %
Megyercs 29 0.66 %
Gellér 27 0.61 %
Szilas 26 0.59 %
Imely 26 0.59 %
Nagykeszi 24 0.54 %
Bogyarét 16 0.36 %
Ifjúságfalva 13 0.29 %
Virt 13 0.29 %
Újgyalla 8 0.18 %
Szilasháza 5 0.11 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 71.62 %
Gúta 231 8.10 %
Ógyalla 121 4.24 %
Keszegfalva 99 3.47 %
Izsa 76 2.67 %
Marcelháza 72 2.53 %
Naszvad 70 2.46 %
Bátorkeszi 61 2.14 %
Hetény 49 1.72 %
Komáromszentpéter 49 1.72 %
Búcs 44 1.54 %
Perbete 41 1.44 %
Dunamocs 39 1.37 %
Kolozsnéma 37 1.30 %
Csallóközaranyos 34 1.19 %
Nemesócsa 33 1.16 %
Ekel 31 1.09 %
Imely 26 0.91 %
Bajcs 20 0.70 %
Dunaradvány 17 0.60 %
Lakszakállas 17 0.60 %
Martos 17 0.60 %
Nagykeszi 16 0.56 %
Megyercs 15 0.53 %
Csicsó 15 0.53 %
Tany 14 0.49 %
Karva 13 0.46 %
Madar 13 0.46 %
Pat 13 0.46 %
Újgyalla 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Ifjúságfalva 10 0.35 %
Szilasháza 9 0.32 %
Szilas 7 0.25 %
Virt 5 0.18 %
Bogya 4 0.14 %
Gellér 3 0.11 %
Bogyarét 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 86.87 %
Komárom 556 54.09 %
Ógyalla 81 7.88 %
Naszvad 80 7.78 %
Nemesócsa 48 4.67 %
Keszegfalva 45 4.38 %
Marcelháza 43 4.18 %
Perbete 42 4.09 %
Komáromszentpéter 30 2.92 %
Ifjúságfalva 27 2.63 %
Imely 26 2.53 %
Bátorkeszi 25 2.43 %
Vágfüzes 20 1.95 %
Ekel 20 1.95 %
Bajcs 18 1.75 %
Dunamocs 18 1.75 %
Megyercs 17 1.65 %
Tany 16 1.56 %
Csallóközaranyos 16 1.56 %
Nagykeszi 16 1.56 %
Dunaradvány 15 1.46 %
Izsa 15 1.46 %
Búcs 14 1.36 %
Karva 14 1.36 %
Lakszakállas 13 1.26 %
Újgyalla 12 1.17 %
Hetény 11 1.07 %
Madar 9 0.88 %
Komáromfüss 9 0.88 %
Martos 9 0.88 %
Bogyarét 8 0.78 %
Csicsó 5 0.49 %
Kolozsnéma 5 0.49 %
Zsemlékes 4 0.39 %
Szilas 4 0.39 %
Szilasháza 4 0.39 %
Gellér 3 0.29 %
Bogya 3 0.29 %
Pat 2 0.19 %
Újpuszta 1 0.10 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 21.59 %
Komáromszentpéter 467 10.37 %
Ógyalla 309 6.86 %
Gúta 273 6.06 %
Perbete 250 5.55 %
Naszvad 171 3.80 %
Bátorkeszi 170 3.78 %
Marcelháza 161 3.58 %
Hetény 142 3.15 %
Dunamocs 127 2.82 %
Ekel 100 2.22 %
Dunaradvány 98 2.18 %
Madar 98 2.18 %
Búcs 97 2.15 %
Csicsó 91 2.02 %
Lakszakállas 88 1.95 %
Izsa 80 1.78 %
Csallóközaranyos 76 1.69 %
Martos 70 1.55 %
Nemesócsa 67 1.49 %
Kolozsnéma 52 1.15 %
Karva 51 1.13 %
Tany 46 1.02 %
Bajcs 39 0.87 %
Imely 36 0.80 %
Keszegfalva 34 0.76 %
Nagykeszi 33 0.73 %
Megyercs 32 0.71 %
Gellér 32 0.71 %
Vágfüzes 30 0.67 %
Komáromfüss 28 0.62 %
Szilas 27 0.60 %
Pat 26 0.58 %
Bogya 24 0.53 %
Bogyarét 19 0.42 %
Ifjúságfalva 14 0.31 %
Virt 13 0.29 %
Újgyalla 13 0.29 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 116.90 %
Gúta 206 15.75 %
Ógyalla 109 8.33 %
Marcelháza 101 7.72 %
Naszvad 74 5.66 %
Perbete 55 4.20 %
Komáromszentpéter 54 4.13 %
Keszegfalva 54 4.13 %
Izsa 53 4.05 %
Dunamocs 47 3.59 %
Bátorkeszi 46 3.52 %
Madar 44 3.36 %
Nemesócsa 38 2.91 %
Hetény 34 2.60 %
Ekel 32 2.45 %
Búcs 32 2.45 %
Csallóközaranyos 30 2.29 %
Bajcs 30 2.29 %
Imely 26 1.99 %
Újgyalla 22 1.68 %
Pat 22 1.68 %
Megyercs 21 1.61 %
Lakszakállas 19 1.45 %
Dunaradvány 18 1.38 %
Martos 15 1.15 %
Csicsó 14 1.07 %
Tany 13 0.99 %
Nagykeszi 12 0.92 %
Vágfüzes 12 0.92 %
Szilasháza 11 0.84 %
Komáromfüss 10 0.76 %
Szilas 10 0.76 %
Kolozsnéma 8 0.61 %
Karva 8 0.61 %
Ifjúságfalva 6 0.46 %
Virt 4 0.31 %
Bogya 4 0.31 %
Bogyarét 3 0.23 %
Zsemlékes 3 0.23 %
Újpuszta 2 0.15 %
Gellér 1 0.08 %
Komárom 1 405 141.35 %
Gúta 1 150 115.69 %
Ógyalla 272 27.36 %
Komáromszentpéter 209 21.03 %
Naszvad 203 20.42 %
Csicsó 194 19.52 %
Perbete 169 17.00 %
Marcelháza 158 15.90 %
Dunamocs 149 14.99 %
Nemesócsa 131 13.18 %
Bátorkeszi 127 12.78 %
Ekel 123 12.37 %
Dunaradvány 113 11.37 %
Keszegfalva 105 10.56 %
Izsa 102 10.26 %
Lakszakállas 100 10.06 %
Hetény 99 9.96 %
Csallóközaranyos 98 9.86 %
Búcs 85 8.55 %
Madar 74 7.44 %
Kolozsnéma 68 6.84 %
Nagykeszi 66 6.64 %
Martos 65 6.54 %
Megyercs 63 6.34 %
Komáromfüss 61 6.14 %
Pat 50 5.03 %
Vágfüzes 49 4.93 %
Karva 49 4.93 %
Szilas 45 4.53 %
Imely 44 4.43 %
Bajcs 35 3.52 %
Ifjúságfalva 35 3.52 %
Gellér 35 3.52 %
Bogya 32 3.22 %
Virt 23 2.31 %
Tany 23 2.31 %
Bogyarét 21 2.11 %
Újgyalla 6 0.60 %
Szilasháza 5 0.50 %
Zsemlékes 5 0.50 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 29.44 %
Gúta 355 7.63 %
Dunamocs 219 4.71 %
Ógyalla 214 4.60 %
Komáromszentpéter 191 4.11 %
Marcelháza 191 4.11 %
Bátorkeszi 185 3.98 %
Naszvad 180 3.87 %
Perbete 172 3.70 %
Hetény 154 3.31 %
Dunaradvány 133 2.86 %
Búcs 128 2.75 %
Csicsó 119 2.56 %
Ekel 113 2.43 %
Izsa 103 2.22 %
Madar 99 2.13 %
Csallóközaranyos 90 1.94 %
Nemesócsa 86 1.85 %
Lakszakállas 78 1.68 %
Karva 78 1.68 %
Keszegfalva 61 1.31 %
Pat 53 1.14 %
Kolozsnéma 52 1.12 %
Martos 51 1.10 %
Tany 43 0.92 %
Bogya 41 0.88 %
Nagykeszi 40 0.86 %
Megyercs 37 0.80 %
Szilas 37 0.80 %
Vágfüzes 36 0.77 %
Imely 31 0.67 %
Komáromfüss 31 0.67 %
Gellér 29 0.62 %
Bajcs 27 0.58 %
Virt 22 0.47 %
Bogyarét 20 0.43 %
Ifjúságfalva 9 0.19 %
Újgyalla 4 0.09 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
880 59.14%
VPN
337 22.65%
KSČ
83 5.58%
SPV
67 4.50%
SZ
31 2.08%
KDH
29 1.95%
SD
20 1.34%
DS
13 0.87%
SNS
8 0.54%
SSL
8 0.54%
Egyéb
12 0.81%
Érvényes szavazatok 1488
Együttélés-MKDM
639 53.29%
Magyar Polgári Párt
213 17.76%
SDĽ
85 7.09%
ODÚ
57 4.75%
SDSS
51 4.25%
HZDS
45 3.75%
DS-ODS
26 2.17%
KDH
18 1.50%
SZS
14 1.17%
SZ
10 0.83%
KSS
9 0.75%
SSL-SNZ
9 0.75%
SNS
5 0.42%
ZPR-RČS
5 0.42%
Egyéb
13 1.08%
Érvényes szavazatok 1199
MK
788 66.16%
SP-VOĽBA
124 10.41%
91 7.64%
ZRS
32 2.69%
KDH
32 2.69%
HZDS-RSS
30 2.52%
KSS
21 1.76%
HZPCS
19 1.60%
DS
15 1.26%
NS
8 0.67%
SNS
8 0.67%
SD
7 0.59%
KSÚ
7 0.59%
SPK
6 0.50%
Egyéb
3 0.25%
Érvényes szavazatok 1191
MKP
769 52.14%
SDK
434 29.42%
SDĽ
149 10.10%
SOP
45 3.05%
HZDS
31 2.10%
MLHZP
21 1.42%
KSS
8 0.54%
Egyéb
18 1.22%
Érvényes szavazatok 1475
MKP
876 77.25%
SDKU
75 6.61%
SMER
50 4.41%
ANO
37 3.26%
KDH
16 1.41%
SDA
16 1.41%
KSS
12 1.06%
HZDS
11 0.97%
NOSNP
11 0.97%
SDĽ
10 0.88%
SZS
9 0.79%
Egyéb
11 0.97%
Érvényes szavazatok 1134
MKP
660 79.71%
SMER
65 7.85%
SDKU DS
63 7.61%
KSS
10 1.21%
ĽS HZDS
5 0.60%
SF
5 0.60%
LB
5 0.60%
KDH
4 0.48%
NADEJ
4 0.48%
Egyéb
7 0.85%
Érvényes szavazatok 828
Most-Híd
507 53.37%
SDKU DS
143 15.05%
MKP
124 13.05%
SMER
82 8.63%
SaS
35 3.68%
SDĽ
18 1.89%
SNS
11 1.16%
KDH
9 0.95%
KSS
5 0.53%
Paliho Kapurkova
5 0.53%
ĽS HZDS
4 0.42%
Egyéb
7 0.74%
Érvényes szavazatok 950
Most-Híd
462 53.85%
MKP
149 17.37%
SMER SD
123 14.34%
OĽaNO
35 4.08%
SDKU DS
24 2.80%
SaS
18 2.10%
KDH
14 1.63%
99 Percent
10 1.17%
LSNS
6 0.70%
SSS NM
4 0.47%
Egyéb
13 1.52%
Érvényes szavazatok 858
Most-Híd
343 41.08%
MKP
134 16.05%
SMER SD
106 12.69%
OĽANO-NOVA
68 8.14%
SME RODINA
51 6.11%
LSNS
42 5.03%
SaS
39 4.67%
#SIEŤ
21 2.51%
SNS
10 1.20%
TIP
6 0.72%
KDH
4 0.48%
Egyéb
11 1.32%
Érvényes szavazatok 835
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések